Byla B2-564-368/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Rotonda“

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Rotonda“ direktoriaus R. T., bankrutavusios UAB (toliau BUAB) „Sanda“, trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „Perdanga“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, BAB bankas Snoras pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Rotonda“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2013 m. gruodžio 16 d. gautas UAB „Rotonda“ direktoriaus R. T. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Rotonda“ (2–4 b. l.). Įmonės direktorius prašė iškelti bendrovei bankroto bylą, atsakovės administratoriumi paskirti UAB „Ritava“. Šio administratoriaus kandidatūrai pritarė ir trečiasis asmuo BAB bankas Snoras.

3Šiaulių apygardos teisme 2013 m. gruodžio 30 d. gautas trečiojo asmens UAB „Perdanga“ prašymas iškelti UAB „Rotonda“ bankroto bylą (46–49 b. l.). Prašė atsakovės administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“.

4Šiaulių apygardos teisme 2013 m. gruodžio 31 d. gautas BUAB „Sanda“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Rotonda“ (83–86 b. l.). Ieškovas prašė iškelti bendrovei bankroto bylą, atsakovės administratoriumi paskirti UAB „Inovestus“.

5Prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Rotonda“ tenkintini.

6Dėl atsakovės UAB „Rotonda“ nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą

7Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

8ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), o pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

9Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi iškėlė UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo bylą, o 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta (civilinės bylos Nr. B2-332-154/2013). Teismas nurodė, kad 2013 m. spalio 25 d. įvykusio RUAB „Rotonda“ kreditorių komiteto posėdžio metu nuspręsta kreiptis į teismą su prašymu dėl RUAB „Rotonda“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

10UAB „Rotonda“ direktorius nurodė, kad įmonė yra nemoki ir nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, papildomai neanalizuoja įmonės finansinių rodiklių ir konstatuoja, jog UAB „Rotonda“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

11Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros

12LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui, o vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Iš minėtuose straipsniuose įtvirtintų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. CPK 3 straipsnio 7 dalis nustato, jog tuo atveju, kai įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, be kita ko, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi.

13Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2818/2011).

14Teismas pažymi, kad nei darbo patirties kriterijus (vykdomų ir baigtų bankroto procedūrų santykis), nei teritorinis kriterijus (įmonės buveinės, jos filialų ar darbuotojų gyvenamoji vieta), nei administratorių funkcijas realiai vykdančių fizinių asmenų darbo krūvis savaime nėra tie kriterijai, kurie lemia administratoriaus kandidatūros parinkimą, tačiau, atsižvelgdamas į savo pareigą paskirti administratorių, teismas, be kita ko, turi įvertinti paminėtų aplinkybių visumą ir nuspręsti, kuri kandidatūra galės geriausiai atlikti administratoriaus funkcijas konkrečioje bankroto byloje.

15Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo UAB „Rotonda“ administratoriumi, teismas įvertina tą faktą, kad ieškovai ir tretieji asmenys pateikė teismui 3 bankroto administratorių kandidatūras.

16Tuo atveju, kai keli bankroto administratoriai atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus, be kita ko, turi būti įvertinta teikiamų kandidatūrų patirtis, kvalifikacija, darbo krūvis ir kiti kriterijai, galintys turėti įtakos įgyvendinant bankroto proceso tikslus.

17Nors pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą teismų praktiką bankroto administratoriumi nėra skiriamas įmonės vadovo pasiūlytas asmuo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012), teismas atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „Ritava“ kandidatūrai vienbalsiai pritarė kreditorių komitetas (31–32 b. l.), ir byloje nėra duomenų, kad šis administratorius įmonės interesams atstovautų netinkamumai. Be to, aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė ar jai pritarė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių prielaidų dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-468/2009; 2009 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-629/2009; 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-960/2009; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009). Todėl teismas įvertina visas pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras.

18Pasisakydamas dėl UAB „Eurobankrotas“ kandidatūros, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad leidimas vykdyti procedūras įmonei išduotas 2011-06-27, šiuo metu administratorius vykdo 26 procedūras, 11 procedūrų yra baigtos. Įmonės buveinės adresas nurodytas Klaipėdoje. Įmonė dirba 6 darbuotojai, dauguma iš jų turi nedidelę darbo patirtį, ir tai, teismo vertinimu, gali lemti nesklandžią bankroto proceso eigą. Be to, aplinkybė, kad bendrovės darbovietės adresas nurodytas Klaipėdoje, gali turėti neigiamos įtakos operatyviam bankroto procesui vykdyti, kadangi atsakovės kreditoriams bus sunkiau bendradarbiauti su administratoriumi.

19UAB „Inovestus“ leidimas vykdyti procedūras įmonei išduotas 2010-11-03, šiuo metu įmonė vykdo 24 procedūras. Įmonės buveinės adresas nurodytas Panevėžyje, įmonė dirba 4 darbuotojai. Teismas, įvertindamas atsakovės ir minėto administratoriaus buveinės adresus, sprendžia, kad gali padidėti įmonės administravimo išlaidos.

20UAB „Ritava“ leidimas vykdyti procedūras išduotas 2010-11-25. Įmonė šiuo metu vykdo 24 procedūras. Įmonėje dirba 3 darbuotojai. Įmonės adresas nurodytas Šiaulių r. sav., ir tai sukuria prielaidas mažinti administravimo išlaidas, geriau užtikrinti kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus, operatyviai reaguoti į bankroto procedūrų metu kylančias aktualijas. Teismas, įgyvendindamas jam suteiktą diskrecijos teisę, sprendžia, kad šio administratoriaus paskyrimas UAB „Rotonda“ administratoriumi užtikrins sklandžią, ĮBĮ reikalavimus atitinkančią bankroto proceso eigą.

21Pažymėtina, kad, jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.).

22Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

23Kaip minėta, atsakovo administratoriumi skirtina UAB „Ritava“, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (leidimas Nr. 191). Nenustatyta aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, dėl kurių UAB „Ritava“ negalėtų būti administratoriumi. Šio administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (44 b. l.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

25Iškelti bankroto bylą UAB „Rotonda“ (įmonės kodas 144594438, buveinės adresas Šiauliai, Serbentų g. 9A)

26Bankrutuojančios UAB „Rotonda“ administratoriumi paskirti UAB „Ritava“ (įmonės kodas 302545835, adresas Šiaulių r. sav., Raizgių k., Salos g. 45, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA132, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 191, pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sutikimas).

27Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB „Rotonda“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

28Uždrausti UAB „Rotonda“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti UAB „Rotonda“ turtą.

29Nustatyti terminą UAB „Rotonda“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

30Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

31Įpareigoti UAB „Rotonda“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

32Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

33Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Rotonda“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

34Apie iškeltą UAB „Rotonda“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

35Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso... 2. Šiaulių apygardos teisme 2013 m. gruodžio 16 d. gautas UAB „Rotonda“... 3. Šiaulių apygardos teisme 2013 m. gruodžio 30 d. gautas trečiojo asmens UAB... 4. Šiaulių apygardos teisme 2013 m. gruodžio 31 d. gautas BUAB „Sanda“... 5. Prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Rotonda“ tenkintini.... 6. Dėl atsakovės UAB „Rotonda“ nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto... 7. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9... 8. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai... 9. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 10. UAB „Rotonda“ direktorius nurodė, kad įmonė yra nemoki ir nebegali... 11. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros ... 12. LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus... 13. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus... 14. Teismas pažymi, kad nei darbo patirties kriterijus (vykdomų ir baigtų... 15. Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo UAB... 16. Tuo atveju, kai keli bankroto administratoriai atitinka įstatymų nustatytus... 17. Nors pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą teismų praktiką bankroto... 18. Pasisakydamas dėl UAB „Eurobankrotas“ kandidatūros, teismas atkreipia... 19. UAB „Inovestus“ leidimas vykdyti procedūras įmonei išduotas 2010-11-03,... 20. UAB „Ritava“ leidimas vykdyti procedūras išduotas 2010-11-25. Įmonė... 21. Pažymėtina, kad, jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo... 22. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo... 23. Kaip minėta, atsakovo administratoriumi skirtina UAB „Ritava“, turinti... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 25. Iškelti bankroto bylą UAB „Rotonda“ (įmonės kodas 144594438, buveinės... 26. Bankrutuojančios UAB „Rotonda“ administratoriumi paskirti UAB „Ritava“... 27. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB... 28. Uždrausti UAB „Rotonda“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 29. Nustatyti terminą UAB „Rotonda“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 30. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 31. Įpareigoti UAB „Rotonda“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties... 32. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 33. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Rotonda“ įgyja... 34. Apie iškeltą UAB „Rotonda“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 35. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...