Byla eB2-4623-565/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Toisa“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB ,,Ukra“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Toisa“,

Nustatė

2ieškovė UAB ,,Ukra“ prašo iškelti bankroto bylą UAB ,,Toisa“.

3Pareiškimą grindžia Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punktu, kuriame numatyta, jog kreditorius gali pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, kai įmonė nemoka teismo priteistų sumų. Nurodė, jog Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 23 d. priėmė preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-2925-577/2018, kuriuo tenkino pareiškėjos UAB „Ukra“ reikalavimus bei priteisė iš atsakovės UAB „Toisa“ 100 000 Eur skolą, 500 Eur mokėjimo palūkanas, 2 893,15 Eur kompensacines palūkanas, iš viso 103 393,15 Eur , taip pat 8 proc. metines kompensacines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos paskolos sumos, nuo 2018 m. sausio 12 d. iki visiško paskolos grąžinimo. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 15 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. preliminarus sprendimas paliktas nepakeistas. Vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2-2925-577/2018 buvo pateiktas vykdymui, tačiau jokios sumos nebuvo išieškotos. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Toisa“ dieną atsakovė nėra sumokėjusi pareiškėjai minėtoje civilinėje byloje priteistų sumų. 2018 m. liepos 3 d. atsakovei buvo išsiųstas 2018 m. birželio 29 d. pranešimas dėl bankroto bylos iškėlimo, nurodant, kad tuo atveju jeigu atsakovė per 30 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos nepadengs nurodyto įsiskolinimo, pareiškėja kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešimas atsakovei buvo įteiktas 2018 m. liepos 11 d., tačiau atsakovė iki kreipimosi į teismą dienos nėra padengusi įsiskolinimo, į išsiųstą pranešimą neatsakė. Teigia, jog atsakovė nevykdo jokios veiklos, neturi pajamų ar ilgalaikio turto, įstatymų nustatyta tvarka nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų už 2016 m. ir 2017 m. Įmonėje nuo 2018-04-28 nedirba nei vienas darbuotojas. Remiantis nurodytu teigia, kad UAB ,,Toisa” yra nemoki pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir jai keltina bankroto byla.

4Atsakovė UAB ,,Toisa“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė. Teismo procesiniai dokumentai, taip pat įpareigojimas pateikti atsiliepimą į pareikštą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, siųsti atsakovės registruotos buveinės adresu, 2018-09-10 įteikti UAB ,,Toisa“ vadovui V. P..

5UAB ,,Toisa“ keltina bankroto byla.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

8Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016). Remiantis nurodytu, teismas konstatuoja, jog mokumo pagrindimo įrodinėjimo našta nagrinėjamu atveju tenka atsakovei UAB „Toisa“.

9Iš bylos duomenų nustatyta, jog UAB ,,Toisa“ juridinių asmenų registre įregistruota 2015-02-03, įmonės vadovas nuo 2015-02-03 yra V. P.. Atsakovė UAB ,,Toisa“ teismui nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, įmonės finansinės atskaitomybės, kreditorių ir skolininkų sąrašų bei kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Vilniaus apygardos teismas procesinius dokumentus siuntė atsakovės registruotos buveinės adresu, teismo procesiniai dokumentai įteikti įmonės vadovui, tačiau atsiliepimas nepateiktas.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio bei bankroto bylos UAB ,,Toisa“ iškėlimo sprendžiamas pagal byloje esančius įrodymus bei teismui viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.

11VĮ Registrų centras duomenimis atsakovė yra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus tik už 2015 metus. Remiantis 2015 metų UAB ,,Toisa“ finansinės atskaitomybės dokumentais (balansu ir pelno – nuostolių ataskaita nuo 2015-02-03 iki 2015-12-31) nustatyta, jog 2015 metais įmonės turtą sudarė 20 534 Eur vertės trumpalaikis turtas, iš kurio 729 Eur atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys; 19 773 Eur per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir pinigų ekvivalentai 32 Eur. Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Teismas sprendžia, jog nesant įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neturėtų būti įskaitoma į bendrovės turto realią vertę. UAB ,,Toisa“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 5 964 Eur, iš kurių visa ši suma nurodyta kaip per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, jog bendrovės grynasis pelnas sudarė 12 090 Eur.

12Atsakovė nepateikė teismui jokių įmonės turimų skolų skaičiavimų bei įmonės kreditorių sąrašo, todėl teismas neturi duomenų, iš kurių būtų aišku, kokio dydžio yra atsakovės pradelstos skolos ir kokio dydžio skolų mokėjimo terminai dar nėra suėję. Aktualios finansinės atskaitomybės, pagal kurią teismas galėtų įvertinti realią atsakovės finansinę būklę atsakovė teismui nepateikė, o turint tik pakankamai senus, 2015 metų įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, nėra pagrindo spręsti, jog praėjus 3 metams įmonės finansinė padėtis yra tokia pati kaip ir 2015 metais.

13Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą siekiant iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui, todėl nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011; 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika).

14Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

15Ieškovė kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2925-577/2018, tenkintas UAB „Ukra“ ieškinys. Teismas iš atsakovės UAB „Toisa“ priteisė 100 000 Eur skolą, 500 Eur mokėjimo palūkanas, 2 893,15 Eur kompensacines palūkanas, iš viso 103 393,15 Eur, taip pat 8 proc. metines kompensacines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos paskolos sumos, nuo 2018 m. sausio 12 d. iki visiško paskolos grąžinimo. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 15 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. preliminarus sprendimas paliktas nepakeistas. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) sprendimo įsiteisėjimas pažymėtas 2018 m. birželio 27 d.

16Remiantis viešaisiais Sodra duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, skolos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įmonė neturi.

17VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Toisa” nuosavybės teise nekilnojamasis turtas neregistruotas.

18VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Toisa” neturi kelių transporto priemonių.

19Teismas, remdamasis viešaisiais duomenimis, nenustatė, kad atsakovė turėtų kokio nors kito turto iš kurio galima būtų padengti kreditorių reikalavimus.

20Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad bylų, kuriuose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, Lietuvos teismuose nėra.

21Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog UAB ,,Toisa” veiklos nevykdo, neturi darbuotojų, yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

22ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮRBIS). Bankroto administratorių atrankos sistema bankroto administratoriumi atrinko UAB ,,Lideres“ (sąrašo eilės Nr. B-JA147), kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi, todėl atsakovės administratoriumi skiriama UAB ,,Lideres“ (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

23Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

24Dėl ieškovės sumokėto žyminio mokesčio

25CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, jog sumokėtas žyminis mokestis grąžinamas įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės bankroto bylą. Iš bylos duomenų nustatyta, jog ieškovė UAB ,,Ukra“ 2018 m. rugpjūčio 21 d. mokėjimo nurodymu Nr. 144, atliktu kredito įstaigoje UAB ,,Medicinos bankas“ sumokėjo 375 Eur žyminį mokestį už ieškinį dėl UAB ,,Toisa“ bankroto bylos iškėlimo. Remiantis minėtu CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punktu, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos UAB ,,Toisa“ iškėlimo ieškovei UAB ,,Ukra“ grąžinama 375 Eur dydžio žyminis mokestis sumokėtas už ieškinį.

26Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 290-292 straipsniais,

Nutarė

27iškelti UAB ,,Toisa” (juridinio asmens kodas 303566864, registruotos buveinės adresas L. Giros g. 56, Vilnius) bankroto bylą.

28UAB ,,Toisa” bankroto administratore paskirti UAB ,,Lideres“ (sąrašo eilės Nr. B-JA147).

29Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pavesti bankroto administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

30Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB ,,Toisa” valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui visus UAB ,,Toisa” dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

31Pavesti bankroto administratoriui:

321) atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

332) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

343) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

35Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

36Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, ieškovei UAB ,,Ukra“, juridinio asmens kodas 303268017, grąžinti 375 Eur dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2018 m. rugpjūčio 21 d. mokėjimo nurodymu Nr. 144, atliktu kredito įstaigoje UAB ,,Medicinos bankas“.

37Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. ieškovė UAB ,,Ukra“ prašo iškelti bankroto bylą UAB ,,Toisa“.... 3. Pareiškimą grindžia Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4... 4. Atsakovė UAB ,,Toisa“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą... 5. UAB ,,Toisa“ keltina bankroto byla.... 6. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 7. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 8. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 9. Iš bylos duomenų nustatyta, jog UAB ,,Toisa“ juridinių asmenų registre... 10. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl įmonės pradelstų... 11. VĮ Registrų centras duomenimis atsakovė yra pateikusi finansinės... 12. Atsakovė nepateikė teismui jokių įmonės turimų skolų skaičiavimų bei... 13. Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3... 15. Ieškovė kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė... 16. Remiantis viešaisiais Sodra duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta,... 17. VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta,... 18. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Toisa” neturi kelių... 19. Teismas, remdamasis viešaisiais duomenimis, nenustatė, kad atsakovė turėtų... 20. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad bylų, kuriuose... 21. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 22. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį... 23. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir... 24. Dėl ieškovės sumokėto žyminio mokesčio... 25. CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, jog sumokėtas žyminis mokestis... 26. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių... 27. iškelti UAB ,,Toisa” (juridinio asmens kodas 303566864, registruotos... 28. UAB ,,Toisa” bankroto administratore paskirti UAB ,,Lideres“ (sąrašo... 29. Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti... 30. Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti... 31. Pavesti bankroto administratoriui:... 32. 1) atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7... 33. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 34. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 35. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10... 36. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, ieškovei UAB... 37. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...