Byla eB2-1911-638/2018
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Abastas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Diana Labokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Abastas“ direktoriaus L. J. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Abastas“,

2Teismas

Nustatė

3UAB „Abastas“ direktorius L. J. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti UAB „Abastas“ restruktūrizavimo bylą; UAB „Abastas“, juridinio asmens kodas 303163938, restruktūrizavimo administratoriumi skirti UAB „Valnetas“ (įmonės kodas – 135778275, teikiančių restruktūrizavimo paslaugas asmenų numeris sąraše Nr. R-JA20, Kęstučio g. 58-3, Kaunas).

4Nurodo, kad UAB „Abastas“ vykdoma veikla 2017-2018 metų laikotarpiu buvo nuostolinga dėl statybos darbų kainų šuolio, išbrangusios savikainos, užsitęsusių statybų ir patirtų palūkanų mokėjimo bankui ir prieš tai kredito unijai, dėl poreikio refinansuoti paskolą, kadangi kredito unija nebegalėjo patvirtinti antro etapo pinigų, pirkėjų, atsisakiusių pirkti kotedžus, ir dėl kilusio mokestinio ginčo su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI). Taip pat svarbu paminėti, kad 2017 m. nuosmukį įtakojo ilgalaikės neatgaunamos skolos iš debitorių juridinių asmenų UAB „ViaCon statyba“, UAB „Donresta“, UAB „Gelmita“, UAB „Eurika LT“, UAB „Holdesa“, UAB „Kitoks požiūris“, UAB „Rebo statyba“, UAB „ Pleištas“, UAB „TGS Group“, fizinių asmenų E. M., S. P., E. M., VMI, kuri ne tik kad negražino bendrovės lėšas, tačiau visiškai nepagrįstai buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas bendrovės 66 994,30 Eur sumos, esančios pas VMI, kuris užkirto kelią statybos darbų sklandžiam įvykdymui, statybos užbaigimui 2016 m. gruodžiui bei naujų sutarčių vykdymui 2018 m. Pažymi, kad tik vieninteliais 2017 metais buvo patiriamas veiklos nuostolis ir siekė (158 369) Eur dėl paminėtų priežasčių, todėl bendrovė keis veiklos kryptį iš nuostolingos į buvusią labai pelningą veiklos kryptį, kuria sėkmingai veikė nuo 2014 vasario iki 2017 sausio mėn. Įmonė susiduria su laikinais sunkumais, o ne su nuolatinio pobūdžio, nes atgavus skolas restruktūrizavimo laikotarpiu iš savo debitorių, prisiteisus nuostolius iš kitų asmenų bei toliau vykdant statybų gen. rangovo pelningą veiklą, bus visiškai atstatytas įmonės mokumas ir ji bus pajėgi toliau konkuruoti statybų rinkoje. Tačiau šiuo metu UAB „Abastas“ susiduria su laikinais finansiniais sunkumais - vėluojama atsiskaityti su tiekėjais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, VMI. UAB „Abastas“ aktyviai vykdo ūkinę – komercinę veiklą, gauna užsakymus, planuoja juos vykdyti ir taip gauti pajamas iš savo veiklos. O tai reiškia, kad bus pasiektas restruktūrizavimo tikslas, t. y. išsaugota įmonės veikla ir sugražintos skolos. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo atveju UAB „Abastas“ būtų sudarytos galimybės atstatyti ilgalaikį mokumą, grąžinti skolas kreditoriams ir išvengti bankroto. Planuojama išsaugoti ir plėtoti pagrindinę įmonės veiklą, įgyvendinti naujus projektus, optimizuoti veiklos kaštus (mažinti administravimo išlaidas, koreguoti atlyginimų sistemą, atsisakyti nuostolingų veiklų), išdėstyti susidariusius įsiskolinimus didžiausiems UAB „Abastas“ kreditoriams UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“, VMI ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, susigrąžinti debitorines skolas. Pažymėtina, kad UAB „Abastas“ VMI ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai 2018-04-25 pateikė prašymus išdėstyti turimus įsiskolinimus, taip tikintis atstatyti įmonės mokumą ir toliau sėkmingai tęsti veiklą.

5Restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Abastas“ atsisakytina iškelti.

6Restruktūrizavimo proceso tikslas yra išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) 2 straipsnio 1 dalis).

7ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip penkeri metai. Be paminėtų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų, teismas taip pat turi patikrinti, ar egzistuoja procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai, ar egzistuoja kitos procesinės sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalis).

8Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti.

9ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atsisakymo kelti restruktūrizavimo bylą pagrindai. Vadovaujantis minėta teisės norma teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.

10Kaip minėta, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų – jeigu įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą šiuo pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio, ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Pagal bendrąją taisyklę, faktinė įmonės mokumo būsena vertinama pagal aktualius (naujausius) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, tačiau rėmimasis balanso duomenimis, nustatant įmonės mokumą (nemokumą), paprastai yra pakankamas tik kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-678-381/2015). Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis c. b. Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis c. b. Nr. 2-2599/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1511/2014).

11Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad UAB „Abastas“ įregistruota 2013 m. spalio 10 d., įmonės vienintelis akcininkas ir vadovas yra L. J.. Byloje pateikto 2018 m. gegužės 7 d. balanso duomenimis, UAB „Abastas“ turtas sudaro 277 886 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 676 Eur, trumpalaikis turtas – 277 210 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 34 586 Eur; būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 24 Eur; išankstiniai apmokėjimai – 34 562 Eur; per vienerius metus gautinos sumos – 242 259 Eur, pirkėjų įsiskolinimas – 174 914 Eur; kitos gautinos sumos – 67 345 Eur; pinigai ir pinigų ekvivalentai – 365 Eur). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 309 015 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 358 720 Eur. 2017 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, įmonės turtas 2017 metais sudarė 537 796 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 1 506 Eur, trumpalaikis turtas – 536 290 Eur. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 179 794 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 179 794 Eur. 2017 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad įmonė nurodytu laikotarpiu patyrė 158 369 Eur nuostolį. 2018 m. gegužės 7 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis bendrovė dirba nuostolingai, grynasis ataskaitinio laikotarpio (2018 m.) nuostolis sudaro 389 131 Eur. Iš pateikto UAB „Abastas“ kreditorių sąrašo matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2018 m. gegužės 7 d. sudarė viso 72 221,81 Eur. Pareiškėjas taip pat pateikė kreditorių sąrašą, kuriame nurodyta, kad įvykdymo terminai nesuėję. Tačiau iš nurodytų terminų matyti, jog šios nutarties priėmimo dieną (2018 m. birželio 14 d.) terminai įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams yra suėję. Todėl šiuo atveju pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro viso 353 396,98 Eur ir ši suma viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (277 886 Eur). Viešai skelbiamais VSDFV duomenimis 2018 m. birželio 12 d. įmonėje yra 2 apdraustieji asmenys. Be to, 2018 m. gegužės 7 d. balanse nurodytas trumpalaikis turtas sudaro 277 210 Eur, iš kurių 242 259 Eur sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Pažymėtina, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015).

12Pareiškime nurodyta, kad bendrovė kaip priemonę vykdo dalies skolų išieškojimą, bei tai darys artimiausiu metu, t. y. vykdys likusių skolų iš savo debitorių išieškojimą, kurių atgavimas pilnai padengtų visas skolas. Bylos duomenimis, iš pateikto įmonės debitorių sąrašo nustatyta, kad debitorių UAB „Pleištas“ skolos (33 044,7 Eur) apmokėjimo terminas suėjo 2016 m. gruodžio 22 d., MB „Rebo statyba“ (24 668,63 Eur) – 2016 m. gruodžio 10 d., tačiau įmonės vadovas nepateikė įrodymų, kad UAB „Abastas“ ėmėsi priemonių dėl skolų atgavimo (pradėtos derybos) ar išieškojimo (pradėti teisminiai procesai dėl skolų atgavimo), t. y. nėra neginčijamų įrodymų, kad iš minėtų ir kitų debitorių įsiskolinimai atsakovei bus padengti.

13Pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkto prasmę restruktūrizavimo galimybė suteikiama tik mokioms įmonėms, turinčioms laikinų mokumo problemų. Iš atsakovės 2018 m. gegužės 7 d. balanso, kreditorių ir debitorių sąrašų nustačius, kad bendrovės turtas sudaro 277 886 Eur, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2018 m. birželio 14 d. sudaro 353 396,98 Eur, t. y. viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, kad UAB „Abastas“ yra faktiškai nemoki, o jos finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.), kas sudaro pagrindą atsisakyti iškelti jai restruktūrizavimo bylą.

14Be to, įvertinus ieškovo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, spręstina, kad jie neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto, kuriame nustatyta, jog restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomi savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas laikosi pozicijos, jog rengiant įmonės restruktūrizavimo metmenis, privalu laikytis ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų reikalavimų. Todėl minėto straipsnio 1 dalies 6 punkte yra įtvirtinta pareiga, o ne teisė, metmenyse nurodyti savanoriškus įmonės įsipareigojimus kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Ši įmonės pareiga kildinama iš to, kad nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą dienos iki restruktūrizavimo plano įsigaliojimo dienos yra sustabdomas visų prievolių vykdymas bei netesybų ir palūkanų skaičiavimas ir įmonė gali neatlygintinai naudotis kreditorių turtu (ĮRĮ 8 straipsnio 2 punktas). Atitinkamai siekiant užtikrinti restruktūrizuojamos įmonės bei jos kreditorių teisių ir pareigų balansą, ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta restruktūrizuojamai įmonei pareiga savanoriškai įsipareigoti mokėti kreditoriams palūkanas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-22 nutartis civilinėje byloje 2-2711/2011). Kaip matyti iš ieškovo pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų, UAB „Abastas“ neįsipareigojo mokėti palūkanų kreditoriams. Tokia ieškovo pozicija prieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punktas), todėl laikytina, jog yra pažeistas ĮRĮ 5 straipsnyje nurodytas reikalavimas.

15Įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodytas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame numatomos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi patikrinti ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus (ĮRĮ 1 str. 2 d.), bet ir įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi vertinti pateiktus įmonės restruktūrizavimo plano metmenis atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus kriterijus ir konkrečios faktinės situacijos specifiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Taigi, nors restruktūrizavimo plano metmenims negali būti keliami tokie patys kokybiniai reikalavimai kaip restruktūrizavimo planui, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi įsitikinti, ar įmonės numatytos priemonės gali atkurti jos normalią veiklą.

16Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs byloje pateiktus UAB „Abastas“ restruktūrizavimo plano metmenis, neturi pagrindo pripažinti, kad atsakovės restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai, susiję su bendrovės mokumo atkūrimu, atsiskaitymu su kreditoriais, tikėtinai gali būti pasiekti ir įgyvendinti.

17UAB „Abastas“ metmenyse nurodyta, kad pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamojo turto vystymas, taip pat statybos genranga. Iš teismui pateiktų metmenų matyti, kad atsakovė neplanuoja nei įmonės veiklos įvairinimo, nei nuostolingos veiklos atsisakymo, galimo struktūrinio pertvarkymo ar kreditų bei paskolų ėmimo. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės iš esmės yra esamos bendrovės veiklos tęsimas, nepaisant jos veiklos nuostolingumo – per 2018 metus įmonė, vykdydama įprastą veiklą, patyrė 389 131 Eur nuostolį, todėl jos nepagrindžia planuojamo įmonės mokumo atkūrimo. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad UAB „Abastas“ intensyviai dirba su esamais klientais UAB „Adavas“, UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“, UAB „Contestus projektai“, UAB „Keista“, UAB „Naresta“, UAB „Glasma service“ ir konkursuoja konkursuose su potencialiais klientais kaip UAB „Eika“, UAB „Veikmės statyba“, UAB „Omberg“, UAB „Citus projektai“, UAB „G&J Group” ruošiama konkursinė medžiaga. Teigiama, kad bendrovė nuolat gauna pasiūlymus pateikti sąmatas ir atlikti didelės apimties darbus, todėl restruktūrizacijos metu bus sudaromos didelės apimties sutartys, kurios užtikrins prognozinių pardavimų įgyvendinimą ir net prognozės viršijimą.

18Pareiškėjas prie metmenų pateikė 2018-04-17 preliminarią rangos sutartį sudarytą su UAB „Mažųjų įmonių teisininkų agentūra“. Bendra objekto darbų kaina sudaro 369000 Eur be V. K. nurodė pareiškėjas, 2018 m. iki gruodžio 31 d. planuojama atlikti ir priduoti darbų viso už 250 000 Eur be PVM, o likusią dalį atlikti ir priduoti iki 2019 m. birželio 30 d. Teismo nuomone, kol pareiškėjas nepradėjo šioje sutartyje numatytų darbų vykdyti, teigti, kad pareiškėjas ir gaus joje numatytas pajamas, nėra pakankamo pagrindo. Pareiškėjas taip pat pateikė komercinius pasiūlymus atlikti tam tikrus darbus, tačiau, viena vertus, pareiškėjas nepateikė sutarčių šiems darbams atlikti, elektroniniai laiškai ir pasiūlymai pateikti sąmatas, neįrodo, kad šios priemonės gali realiai padėti atkurti įmonės veiklą ir pagerinti įmonės veiklos rezultatus. Taigi pareiškėjo pateikti pasiūlymai, preliminari sutartis nepatvirtina pareiškėjo teiginių apie vykdomą veiklą. Kaip matyti įmonė ketina toliau tęsti savo veiklą, kuri iki šiol buvo nuostolinga, todėl teismo vertinimu, ieškovės pateikti faktiniai duomenys nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovė restruktūrizavimo proceso metu turi realią galimybę padengti įsiskolinimą kreditoriams (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju, teismo nuomone, pareiškėjas dirbtinai siekia sudaryti įspūdį apie būsimą veiklą, užsakymus ir dideles pajamas. Taip pat metmenyse nurodoma, kad bendrovė planuoja atgauti debitorinius įsiskolinimus, tačiau vėlgi nepateikta įrodymų, kad yra imtasi konkrečių priemonių, kad skolos būtų atgautos, duomenų, kad pradėtos derybos ar teisminiai procesai su debitoriais dėl skolų atgavimo. Metmenyse nurodyta aplinkybė, kad siekiant gauti kas metus papildomų pajamų, bendrovė teiks krovininio ir transportinio transporto, kuris priklauso nuosavybės teise, nuomos paslaugas Vilniaus ir Vilniaus rajono apylinkėse, planuojama gauti nuo 3 000 Eur be PVM iki 7 000 Eur pajamų, taip pat kelia pagrįstų abejonių šios priemonės efektyvumu įmonės veiklos rezultatų pagerinimui. VĮ Regitra duomenimis nustatyta, jog atsakovei nuosavybės teise priklauso 2 transporto priemonės, kurios yra areštuotos, joms taikoma hipoteka. Transporto priemonės – F. T. dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas. Be to, ieškovas tik abstrakčiai nurodė, kad ketina nuomoti įmonės turimas transporto priemones, tačiau nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų (sudarytų transporto priemonės nuomos sutarčių, duomenų apie ketinimą sudaryti tokias sutartis). Be to byloje nėra nurodyta jokių aplinkybių, dėl kurių pareiškėjas neturėjo galimybių anksčiau įgyvendinti šias priemones..

19Išdėstyta bylos duomenų analizė leidžia spręsti, kad atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta visuma konkrečių ir realių ekonominių priemonių, atitinkančių ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kurių įgyvendinimas leistų pasiekti įmonės restruktūrizavimo tikslus, t. y. atkurti atsakovės mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir byloje nustačius, kad įmonės finansiniai sunkumai yra ilgalaikiai, vykdoma veikla – nuostolinga, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, teismas sprendžia, kad yra pagrindas atsisakyti iškelti atsakovei UAB „Abastas“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p., 3 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

21Atsisakyti kelti UAB „Abastas“ (juridinio asmens kodas 303163938) restruktūrizavimo bylą.

22Nutarčiai įsiteisėjus atnaujinti UAB „Abastas“ (juridinio asmens kodas303163938) turto (lėšų) realizavimą ir (ar) išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus.

23Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi priimtą nurodymą leisti mokėti uždarosios akcinės bendrovės „Abastas“ (įmonės kodas 303163938, buveinės adresas( - )) darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas iš bendrovės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, nurodant, kad didžiausia lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 20 000 Eur.

24Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, antstoliams, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto arešto aktų registrui.

25Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties įsiteisėjimo paskelbti informaciją apie atsisakymą iškelti restruktūrizavimo bylą specialioje interneto svetainėje.

26Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Diana Labokaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Teismas... 3. UAB „Abastas“ direktorius L. J. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo... 4. Nurodo, kad UAB „Abastas“ vykdoma veikla 2017-2018 metų laikotarpiu buvo... 5. Restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Abastas“ atsisakytina iškelti.... 6. Restruktūrizavimo proceso tikslas yra išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri... 7. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant... 8. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama,... 9. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atsisakymo kelti restruktūrizavimo bylą... 10. Kaip minėta, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų... 11. Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad UAB „Abastas“... 12. Pareiškime nurodyta, kad bendrovė kaip priemonę vykdo dalies skolų... 13. Pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkto prasmę restruktūrizavimo galimybė... 14. Be to, įvertinus ieškovo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis,... 15. Įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodytas preliminarus... 16. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs byloje pateiktus UAB „Abastas“... 17. UAB „Abastas“ metmenyse nurodyta, kad pagrindinė įmonės veikla yra... 18. Pareiškėjas prie metmenų pateikė 2018-04-17 preliminarią rangos sutartį... 19. Išdėstyta bylos duomenų analizė leidžia spręsti, kad atsakovės... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 21. Atsisakyti kelti UAB „Abastas“ (juridinio asmens kodas 303163938)... 22. Nutarčiai įsiteisėjus atnaujinti UAB „Abastas“ (juridinio asmens... 23. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi priimtą... 24. Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, antstoliams,... 25. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties įsiteisėjimo paskelbti... 26. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama...