Byla ATP-524-149/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-25 nutarties

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Leonarda Gurevičienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal A. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-25 nutarties,

Nustatė

2Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2015 m. spalio 21 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje A. D. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 3 d., 86 str. 1 d. paskirta 2500 eur bauda. Nutarimo duomenimis, patikrinimo 2015-10-12 aktu nustatyta, jog UAB „Venumis“, į. k. 122570598, Minsko pl. 33C, Vilniuje, kurios vadovas yra A. D.: 1) teritorijoje esančiame buitinių atliekų konteineryje saugojo (laikė) išardytų automobilių dalis ir apdailos medžiagas, pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ 12 p., numatančio, kad siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis, reikalavimus; 2) atviroje lauko teritorijoje saugojo ir laikė eksploatuoti netinkamas transporto priemones – automobilius, pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d., numatančios, kad juridiniai ir fiziniai asmenys ūkinės veiklos objektus eksploatuoja pagal leidime nustatytas sąlygas ir neviršydami aplinkos apsaugos normatyvų bei standartų, reikalavimus; 3) vykdo atliekų saugojimo veiklą šalia esančiame angare, nenurodytame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, t. y. vykdo veiklą neturėdama taršos leidimo, pažeidė taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo sąlygas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d., numatančios, kad juridiniai ir fiziniai asmenys ūkinės veiklos objektus eksploatuoja pagal leidime nustatytas sąlygas ir neviršydami aplinkos apsaugos normatyvų bei standartų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. D1-259 patvirtintų „Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių“ 6 p., numatančio, kad veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, atitinkantį vieną ar kelis Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išskyrus Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą veiklą, privalo turėti leidimą, reikalavimus; 4) įmonės vadovas faktinių duomenų patikrinimo metu vietoje, Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnams nepateikė atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų už 2015 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius, pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ 115 p., numatančio, kad visi atliekų tvarkymo dokumentai turi būti nedelsiant pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams jiems pareikalavus, reikalavimus.

3A. D. nesutikdamas su paskirta administracine nuobauda kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti arba, nusprendus patraukti administracinėn atsakomybėn, skirti mažesnę negu įstatyme nustatytą, baudą, motyvuodamas tuo, jog: 1) Nutarime nenurodytos nei atsakomybę lengvinančios, nei sunkinančios aplinkybės; 2) Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir VRAAD) neišsiaiškino, ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, neišsiaiškino byloje esančių įrodymų turinio, nutarime A. D. inkriminuojant pažeidimo padarymą remiamasi „pažeidimo protokolu“. UAB „Venumis“ (toliau – ir Įmonė) direktorius pateikė pastabas dėl 2015-10-12 patikrinimo akto Nr. VR 14.7-585 (toliau – ir Patikrinimo aktas), kuriose nurodė, kad Patikrinimo akto 9 p. nurodyta, jog įmonės teritorijoje esančiame buitinių atliekų konteineryje yra sukrautos automobilių dalys ir apdailos medžiagos. Atliekų tvarkymo taisyklių 12 p. nustatyta, kad „Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis“. A. D. teigimu, konteineryje buvo sukrautos ne atliekos, o automobilių dalys ir apdailos medžiagos, konkrečiai – vieno automobilio salonas, kuris tą pačią dieną, dar iki patikrinimo pradžios, buvo parduotas ir laikinai sudėtas su tikslu neišmėtyti dalių ir palengvinti nugabenimą iki pirkėjo automobilio. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir TIPK) leidime nėra reglamentuota, o ir pagal teisės aktų reikalavimus neprivalo būti išskirta klientams parduotų ir atsiimamų autodalių išdavimo zona, todėl klientai neprivalo automobiliu įvažiuoti į patalpą ir tik joje susikrauti autodalis. Minėtame konteineryje nei buitinių, nei kitokių atliekų nebuvo, todėl konstatuoti, jog atliekos buvo saugomos ne uždaroje teritorijoje, taip pat teigti, kad atliekos nebuvo rūšiuojamos ar buvo maišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis, nėra pagrindo, nes atliekų ten nebuvo. Pavojingoms atliekoms skirtus konteinerius, kurie paminėti Patikrinimo akto 8.4 p., pareigūnai, tikėtina, atpažino pagal konteinerių ženklinimą. Konteineris, kuriame buvo sudėtos parduoto automobilio salono dalys, nebuvo paženklintas kaip buitinių atliekų konteineris. Buitinės atliekos buvo kaupiamos kitame konteineryje, bet pareigūnai apie buitinių atliekų kaupimo ir saugojimo vietą nesiteiravo, nors patikrinimo metu naudotomis vaizdo fiksavimo priemonėmis galėjo užfiksuoti ne tik konteinerį su parduotomis automobilio salono dalimis, bet ir su sukauptomis buitinėmis atliekomis. UAB „Venumis“ TIPK leidimo 9.3 p. įrašyta, jog UAB „Venumis“ veikla vykdoma uždaroje patalpoje – angare ir asfaltuotoje kiemo aikštelėje. Taigi, klientams parduotas prekes šalia patalpų esančioje asfaltuotoje aikštelėje perduoti, pakrauti nėra draudžiama, be to klientas turi teisę su nusipirktomis dalimis daryti ką nori, kad ir konteineriu transportuoti iki automobilio; 3) VRAAD neišsiaiškino, ar jis, t. y. A. D., yra kaltas dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo. Jis savo kaltę neigė. Patikrinimą atlikę pareigūnai nutarime konstatavo, kad Įmonė atviroje lauko teritorijoje saugojo ir laikė eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – ir ENTP) automobilius, tuo pažeidžiant Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d., ta pati aplinkybė nurodyta ir patikrinimo akto 11 p. Tačiau pastabose pareigūnams jis nurodė, kad kategoriškai nesutinka su formuluote, jog UAB „Venumis“ lauke laikė ENTP. Automobilių ( - ) ( - ) ir ( - ) įmonė niekada neturėjo, todėl patikrinimo metu nei UAB „Venumis“ teritorijoje, nei patalpose jie negalėjo stovėti. Automobiliai ( - ) ( - ) nepriklauso Įmonei ir pareigūnams patikrinimo metu tai buvo paaiškinta. Visos kitos patikrinimo akte paminėtos transporto priemonės yra įsigytos pagal Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, jos nėra atliekos ir negali būti traktuojamos kaip ENTP, kol neįgauna tokio statuso. Įmonė pati turi teisę nuspręsti dėl įsigyto turto naudojimo ar realizavimo, ar suteikti įsigytoms transporto priemonėms statusą ENTP, tokio statuso suteikimo pagrindas yra UAB „Venumis“ sprendimas, o ne pareigūnų vienašališkas nepatikrintų aplinkybių traktavimas. Patikrinimo akte nurodytas tokio traktavimo pagrindas – aplinkybė, jog VĮ „Regitra“ duomenų bazėje yra informacija apie jų išregistravimą (dėl pasibaigusio draudimo ar techninės apžiūros galiojimo) nepaneigia fakto, kad šie automobiliai yra automobiliai, o ne ENTP, šiems automobiliams negalioja TIPK ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos techninis reglamentas, nes jie nėra UAB „Venumis“ veiklos objektas, kol pati įmonė nenuspręs jais atsikratyti, demontuoti, sunaikinti. TIPK III dalyje gamybos proceso detaliame aprašyme nurodyta, jog priėmus automobilį (demontavimui), užpildomi 3 ENTP sunaikino pažymėjimų egzemplioriai, iš kurių pirmas atiduodamas transporto priemonės savininkui, antras – saugomas UAB „Venumis“, trečias – pateikiamas VRAAD. Visas ENTP Įmonė priima vadovaudamasi šia tvarka, todėl apie priimtas ENTP VRAAD nuolat informuojamas (ketvirčiui pasibaigus, visi surašyti ENTP sunaikinimo pažymėjimai pateikiami nustatyta tvarka), duomenys apie priimtas ENTP nuolat įtraukiami į UAB „Venumis“ Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Objektyviam aplinkybių nustatymui reikalingas Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas už 2015 metus dėl neaiškių priežasčių patikrinimą atlikusiems pareigūnams tapo nebereikalingas. Automobilis ( - ) patikrinimo akte įvardijamas kaip lauke laikoma ENTP, 2015-04-08 įsigytas pagal Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, 2015-09-30 priėmus sprendimą jį parduoti dalimis, surašytas Sunaikinimo pažymėjimas Nr. 19 ir būtent nuo 2015-09-30 šis automobilis tapo ENTP, jos saugojimui, laikymui ir tvarkymui pradėjo galioti TIPK ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas ir kiti Patikrinimo akte pareigūnų nuosekliai ir dažnai minimi teisės aktai. Automobilis ( - ) 2015-07-10 įsigytas pagal Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, buvo ruošiamas pardavimui, o 2015-10-22 parduotas, taigi šis automobilis, kaip ir kiti paminėti Patikrinimo akte fiksuojami kaip lauke saugomos ENTP, neatitinka šio apibūdinimo ir pažeidimas nustatytas nepagrįstai. Nuo 2015-07-13 iki 2015-07-22 vykusio UAB „Venumis“ planinio patikrinimo metu minimi automobiliai stovėjo toje pačioje UAB „Venumis“ teritorijoje ir jokių pastabų pateikta nebuvo (abiejų patikrinimų metu buvo filmuojama, todėl automobiliai turėtų būti užfiksuoti stovintys toje pačioje teritorijos vietoje; 4) Nesutinka su pareigūnų konstatuotu pažeidimu, neva Įmonė vykdo atliekų saugojimo veiklą šalia esančiame angare nenurodytame TIPK leidime, t. y. vykdo veiklą, neturėdama taršos leidimo, tuo pažeidžiant TIPK leidimo sąlygas, Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d. ir Aplinkos ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. Dl-259 patvirtintų taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 6 p. reikalavimus. Taisyklių 6 p. nustatyta jog „Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, atitinkantį vieną ar kelis Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išskyrus Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą veiklą, privalo turėti leidimą“. Įmonė pastabose dėl patikrinimo akto nurodė, kad Patikrinimo akto 12 punkte nurodyta aplinkybė, jog „UAB „Venumis“ vykdo atliekų saugojimo veiklą šalia esančiame angare jam yra nesuprantama, todėl prašė išsamesnio paaiškinimo, kad galėtų pateikti paaiškinimą, tačiau pareigūnai, nagrinėję administracinio teisės pažeidimo bylą, į tai neatsižvelgė ir, nieko nepaaiškinę, priėmė ginčijamą nutarimą; 5) VRAAD nesiaiškino kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti. Patikrinimą atlikę pareigūnai nutarime konstatavo, kad Įmonės vadovas faktinių duomenų patikrinimo metu VRAAD pareigūnams nepateikė atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų už 2015 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius. Pažymi, jog patikrinimo metu pareigūnai nenurodė termino mėnesiais, todėl Patikrinimo akto 10 p. formuluotė bei nutarime konstatuotas trečiasis pažeidimas neatitinka tikrovės ir yra nepagrįstas, nes žurnalų buvo žodžiu pareikalauta pateikti už 2015 metus (nenurodant ir nekonkretizuojant mėnesių), Įmonės vadovas informavo, jog popieriniame žurnalų variante trūksta didelės jų dalies, nes po 2015-07-22 pasibaigusio planinio patikrinimo įmonei dokumentai buvo grąžinti be reikšmingos jų dalies, buvo nurodyta, kad Aplinkos ministerijos VRAAD 2015-07-28 ir pakartotinai 2015-09-09 buvo išsiųsti paklausimai dėl minėtų trūkstamų dokumentų grąžinimo (dokumentai įmonei grąžinti 2015-09-30). Kadangi kalbama buvo apie visus metus, pareigūnai pasakė, kad dėl šių aplinkybių pasitikslins pas patikrinimą atlikusį V. R., tačiau jokio pranešimo apie tokį patikrinimą nepateikė, taip pat jokiu raštu nenurodė, kokius dokumentus ir kokios apimties pateikti patikrinimui atlikti. Be to, dėl elektroninės žurnalų versijos buvo paaiškinta, kad dokumentai dėl stacionaraus kompiuterio remonto laikinai įkelti į nešiojamąjį kompiuterį, kurį išsivežė įmonės darbuotoja, kurios dukra turinti adaptacijos problemų vaikų darželyje ir kurią skubiai iškvietė pasiimti vaiką iš darželio, pareigūnai nurodė tai išdėstyti raštu dokumente dėl faktinių duomenų patikrinimo, ką vadovas ir padarė. Telefonu su minėta darbuotoja kalbėjęs pareigūnas P. R. patikino, kad problemos nėra, nes jie patikslins dėl trūkstamų dokumentų ir, jei reikės, susisieks dėl papildomo dokumentų pateikimo. Nuo 2015-09-22 iki 2015-10-12 jokio prašymo ar reikalavimo įmonė negavo nei telefonu, nei raštu, todėl nesuprantama, kokiu pagrindu patikrinimo akte, o vėliau ir ginčijamame nutarime atsirado formuluotė dėl dokumentų nepateikimo bei dėl prašomų pateikti dokumentų už 2015 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius. 6) ATPK 512 str. numatyta administracinė atsakomybė už Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statybą ar naudojimą pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus. Straipsnio 3 d. nustatyta atsakomybė asmenims, baustiems administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir (ar) antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, todėl nesuprantama, kuo remiantis buvo pritaikytos minėtos teisės normos jo, t. y. A. D., atžvilgiu; 7) Pareigūnai, atlikę įmonės neplaninį patikrinimą, padarė ir procedūrinių pažeidimų, išrašytame Pavedime atlikti neplaninį patikrinimą nebuvo nurodytas patikrinimo laikotarpis ir pagrindas, iš ko, tikėtina, būtų buvę įmanoma nustatyti ir kokį laikotarpį patikrinimas apima, tačiau pareigūnai tokį Pavedimo atlikti neplaninį patikrinimą trūkumą ignoravo, kaip ir dokumentą surašiusio Agentūros vedėjo parašo bei antspaudo nebuvimą, kas tik patvirtina faktą, kad patikrinimas yra neteisėtas, o jo pagrindu surašytas nutarimas yra nepagrįstas ir naikintinas. Pareigūnai, nagrinėję bylą ir surašę nutarimą, ne tik neatsižvelgė į jo raštu pateiktą paaiškinimą ir pastabas, atvykę į Įmonę įteikė iš anksto surašytą Protokolą, ignoravo 2015-10-19 įteiktą prašymą susipažinti su bylos medžiaga, kurios pagrindu surašytas protokolas, ignoravo prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nesuteikė teisės bylos nagrinėjimo metu paaiškinti aplinkybių apie tariamai padarytus pažeidimus, taip pat nutarime nenurodyta nutarimo surašymo data. RVAAD jam skyrė 2500 eur baudą, kuri yra žymiai didesnė už minimalią įmanomą skirti už šį pažeidimą ir yra neadekvati tariamam padarytam pažeidimui bei skirta nesant tam teisinio pagrindo.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-25 nutartimi A. D. skundą tenkino iš dalies – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2015 m. spalio 21 d. nutarimą pakeitė:

5Iš aprašomosios nutarimo dalies pašalino aplinkybę – įmonė atviroje lauko teritorijoje saugojo ir laikė ENTP automobilius, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d. reikalavimus;

6A. D. veiksmus perkvalifikavo iš Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 3 d. į ATPK 512 str. 2 d., paskirtą jam baudą sumažino iki 880 eur, kurią apėmimo būdu subendrino su bauda, paskirta pagal ATPK 86 str., ir paskyrė A. D. galutinę subendrintą nuobaudą – 880 eur baudą.

7Savo sprendimą apylinkės teismas motyvavo tuo, nors A. D. su pažeidimu kad teritorijoje esančiame buitinių atliekų konteineryje saugojo (laikė) išardytų automobilių dalis ir apdailos medžiagas nesutiko, teismo vertinimu, A. D. skundo argumentai nepasitvirtino.

8Apylinkės teismas konstatavo, jog byloje esančioje nuotraukoje ( t. 1, b. l. 139) matyti, kad konteineryje, pažymėtame raidėmis „VSA“, laikomos ne buitinės atliekos. Skundo nagrinėjimo metu A. D. teigė, kad jis iš „VSA Vilnius“ yra išsinuomojęs du konteinerius, vieną naudoja ne buitinėms atliekoms, o detalių saugojimui. Tokie A. D. argumentai, apylinkės teismo vertinimu, yra paneigti UAB „VSA Vilnius“ atsakymo duomenimis, kuriais UAB „Venumis“ pagal pasirašytą buitinių atliekų išvežimo sutartį su UAB „VSA Vilnius“ nuomojosi 1 konteinerį su aptarnavimu vieną kartą per savaitę (t. 2, b. l. 18- 28). Teismas konstatavo, jog neturi pagrindo netikėti patikrinimą atlikusio R. D. parodymais, kad buitinių atliekų konteineryje buvo primesta plastiko, automobilio kėbulo dalių, tepaluotų pašluosčių. A. D. inkriminuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ 12 p., numatančio, kad siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis, todėl šioje dalyje pažeidimas pasitvirtino.

9Dėl A. D. inkriminuoto pažeidimo, kad jis vykdo atliekų saugojimo veiklą šalia esančiame angare, nenurodytame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime apylinkės teismas nurodė, kad, nors A. D. neigė vykdantis veiklą angare, nenurodytame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad patikrinimo metu A. D., įleidęs į šį angarą, nenurodė, kad šiame angare ne UAB „Venumis“ vykdo veiklą. 2015-10-14 pastabose dėl 2015-10-12 akto taip pat tik nurodyta, kad „patikrinimo akto 12 punkte „nustatyta“ aplinkybė, jog UAB „Venumis“ vykdo atliekų saugojimo veiklą šalia esančiame angare, A. D. nesuprato ir prašė išsamesnio paaiškinimo, kad galėtų pateikti paaiškinimą (t.1, b. l.20). Apylinkės teismas nurodė, jog neturi pagrindo netikėti patikrinimą atlikusio R. D. teisme duotais parodymais, kad įmonės atstovas pasakė, jog eitų dar į kitą angarą, jis stovėjo šalia, pasakė, kad čia sandėlis, ten sandėliuoja automobilių dalis. Ten buvo automobilių dalių, bet buvo ir atliekų. Per patalpas ėjo su įmonės atstovu, jis sakė, kad tai jų detalės. Pagal nuotrauką, t. 1, b. l. 166, nurodė, kad matyti skilęs stiklas, atlieka, nuotraukoje, t.1, b. l. 172, kai kur matyti detalė, o kai kur – atliekos. Matyti, kur yra atlieka, kur detalė, ką galima panaudoti pakartotinai. Variklio galvutė, t.1, b. l. 169, tikrai netinkama naudoti, tai yra atlieka. Vizualiai matėsi, kad patalpoje laikomos ne automobilio detalės, o atliekos, nes buvo ir apirusių automobilio sėdynių, kurios tikrai nenaudojamos. Teismas vertino, kad liudytojo R. D. parodymus patvirtina nuotraukos, (t.1, b.l. 166, 169). Kadangi liudytojas turi tiek aplinkosauginį, tiek autotechniko išsilavinimą, todėl jo parodymai, teismo vertinimu, yra patikimi.

10Apylinkės teismo nuomone, pateikta panaudos sutartis su Baltarusijos įmone A. D. atsakomybės nešalina. Teismas pažymėjo, kad sutartyje nėra kriterijų, kuriais galima būtų atskirti angaro dalis, naudojamas UAB „Venumis“ ir panaudos gavėjo, Baltarusijos įmonė neturi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, todėl A. D. neturėjo teisės pats vykdyti veiklos angare, nenurodytame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, juo labiau negalėjo panaudos sutartimi perleisti neturimos teisės.

11Dėl skunde nurodytos aplinkybės, kad įmonės vadovas faktinių duomenų patikrinimo metu vietoje, Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnams nepateikė atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų už 2015 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius, apylinkės teismo vertinimu, iš esmės ginčo nėra. Žurnalo popierinis variantas buvo Agentūroje, todėl tikrinamas asmuo jo pateikti negalėjo. Kompiuterio su elektroniniu žurnalo variantu patikrinimo metu įmonėje nebuvo. Teismas, vertindamas aplinkybę, kad po faktinio patikrinimo žurnalo daugiau nebuvo reikalauta, žurnalas buvo pristatytas į teismo posėdį, dėl jo Institucijos atstovai pastabų neišsakė, vertino šį pažeidimą kaip daugiau formalaus pobūdžio trūkumą, vertintiną tik visumoje.

12Dėl galimų procedūrinių pažeidimų, nutarimo trūkumų, veikimo kvalifikavimo apylinkės teismas konstatavo, jog tai kad skundo nagrinėjimo metu nebuvo nustatytos nei A. D. atsakomybę lengvinančios, nei sunkinančios aplinkybės, todėl jų nenurodymas, apylinkės teismo vertinimu, nedaro įtakos skundžiamo nutarimo pagrįstumui ar teisėtumui. Byloje esančiose nutarimo kopijose matyti, kad vienoje iš jų nėra nurodyta priėmimo data. Teismas vertino, kad A. D. buvo supažindintas su skundžiamu nutarimu, pasinaudojo teise skųsti šį nutarimą, todėl formalus datos nenurodymas nesutrukdė nustatyti šio nutarimo priėmimo laiko, skundo nagrinėjimo metu ši aplinkybė buvo išaiškinta, todėl vertintina rašymo apsirikimu, dėl jos naikinti skundžiamo nutarimo nėra pagrindo.

13Dėl A. D. skundo argumentų, kad jam nebuvo įteiktas sprendimas atlikti patikrinimą, pavedime atlikti neplaninį patikrinimą nenurodytas patikrinimo laikotarpis ir pagrindas, dokumente nėra surašiusio Agentūros vedėjo parašo bei antspaudo, apylinkės teismas nurodė, kad ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolė, reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-145 ( keista 2013 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-725), IV skyriaus „Neplaninių patikrinimų atlikimo tvarka“ 27 punkte nurodyta, kad ūkio subjektų veiklos neplaninis patikrinimas atliekamas kontrolę atliekančio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu, kuris įforminamas pavedimu. 29 punkte numatyta, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, pradėdamas ūkio subjekto neplaninį patikrinimą, pateikia tikrinamam ūkio subjektui sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopiją.

14Apylinkės teismo vertinimu, iš byloje esančių pavedimo kopijų matyti, jog vienoje iš jų yra Agentūros vedėjo T. B. parašas, pavedime yra įrašas: kopiją gavau, A. D., 2015-09-22, parašas (t. 1, b. l. 9), kitoje kopijoje ( t. 1, b. l. 99) yra tik antspaudas, parašų nėra. Pavedime nurodyta patikrinimą pradėti 2015 m. rugsėjo 21 d., baigti 2015 m. spalio 16 d. Visos pavedimo grafos yra užpildytos.

15Teismas, vertindamas Institucijos atstovo paaiškinimus apie pavedimų įforminimo tvarką, padarė išvadą, kad A. D. buvo supažindintas su sprendimu atlikti patikrinimą, pasirašė ant originalo, jam buvo įteikta kopija (su antspaudu), pavedime nurodytas jo atlikimo laikas, pavedimas yra užpildytas, pareiškėjo išsakomi reikalavimai pavedimo turiniui neatitinka norminiame akte įtvirtintų reikalavimų, todėl pagrindo pripažinti pavedimą neteisėtu nėra pagrindo.

16Dėl A. D. argumentų, jog jam nebuvo pateikta susipažinti patikrinimo medžiaga, apylinkės teismas konstatavo, kad A. D. nebuvo atvykęs į bylos nagrinėjimą, kada turėjo galimybę realiai pasinaudoti savo teise susipažinti. Teismas atkreipė dėmesį, kad šis galimas trūkumas buvo ištaisytas teismo metu, kai A. D. turėjo galimybę teisme susipažinti su bylos medžiaga, užduoti klausimus, todėl šiuo pagrindu skundžiamas nutarimas nenaikintinas.

17Apylinkės teismas, vertindamas faktinius bylos duomenis ir norminių aktų reikalavimus, sutiko su A. D. skundo argumentais ir padarė išvadą, kad pažeidimas, inkriminuotas A. D. dėl atviroje lauko teritorijoje saugomų ir laikomų ENTP automobilių, nepasitvirtino.

18Apylinkės teismo vertinimu, iš byloje esančių transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutarčių matyti, kad patikrinimo metu atviroje teritorijoje buvo laikomos UAB „Venumis“ pirktos transporto priemonės, kurių dalis vėliau buvo pripažinta eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis, dėl dalies – joks sprendimas nepriimtas, vienas automobilis yra parduotas kaip transporto priemonė.

19Teismas nurodė, kad nutarime nėra konkretizuota, už kokių transporto priemonių laikymą atviroje teritorijoje buvo nubaustas A. D. – nenurodyti valstybiniai numeriai, skaičius, kaip paaiškėjo skundo nagrinėjimo metu, patikrinimo akte, įrašytame nutarime, dalis transporto priemonių valstybinių numerių nurodyti su klaidomis.

20Teismas pažymėjo, kad nesant aiškaus teisinio reglamentavimo, kada (ir per kiek laiko) transporto priemonė gali (privalo) būti pripažinta eksploatuoti netinkama transporto priemone, kieno sprendimu, asmuo negali būti baudžiamas už tokio reikalavimo nevykdymą. Automobiliai, rasti patikrinimo metu, nebuvo įsigyti pagal procedūrą, nurodytą UAB „Venumis“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimai patikrinimo metu joms nebuvo surašyti. Lietuvos Respublikos saugaus eismo įstatymas numato atvejus, kad išregistruotos transporto priemonės gali vėl, įvykdžius reikalavimus, būti registruojamos ir dalyvauti eisme. Taip pat apylinkės teismas nurodė, jog vien transporto priemonės išregistravimas nėra pakankamas daryti išvadą, kad tokia transporto priemonė tapo atlieka – ENTP (analogiška pozicija išdėstyta ir įsakymo projekte). Teismo vertinimu, A. D. šis pažeidimas inkriminuotas nesant aiškaus teisinio pagrindo ir duomenų, pagrindžiančių Institucijos poziciją. Teismas taip pat sutiko ir su A. D. argumentu, kad ankstesnių patikrinimų metu, kai tos pačios transporto priemonės stovėjo aikštelėje, jis už tai nebuvo baudžiamas.

21Apylinkės teismas taip pat sutiko su A. D. argumentais, kad jis nepagrįstai nubaustas už pakartotino pažeidimo padarymą.

22Teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2016 m. sausio 28 d. rašto duomenimis, 2015 m. spalio 21 d. nutarime A. D. pakartotinumas sąlygojamas 2015 m. rugsėjo 16 d. priimtu nutarimu Nr. VR-14.1-175 administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 15228001 ( b. l. 84). Teismas konstatavo, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimo duomenimis, patenkinus A. D. skundą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vyriausiosios specialistės E. J. 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 15228001 AM 124157 panaikintas ir byla A. D. pagal ATPK 51 2 str. 2 d. nutraukta ( b. l. 61-63).

23Kadangi skundžiamu A. D. nubaustas už pakartotinio pažeidimo padarymą nepagrįstai, skundžiamas nutarimas, apylinkės teismo vertinimu keistinas ir A. D. veikimas perkvalifikuotinas pagal ATPK 512 str. 2 d.

24Skirdamas A. D. administracinę nuobaudą, apylinkės teismas, atsižvelgęs į tai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, į pažeidimo pobūdį, į asmenybę – administracinėmis nuobaudomis baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus, – padarė išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti paskiriant mažesnio nei ATPK 512 str. 2 d. sankcijoje numatytos nuobaudos vidurkio dydžio baudą.

252016-04-19 Vilniaus apygardos teisme gautas A. D. (toliau tekste – apeliantas) apeliacinis skundas, kuriuo jis prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-25 nutartį ir administracinio tesės pažeidimo bylą jo atžvilgiu nutraukti. Savo skundą apeliantas grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kuriuos jis buvo nurodęs skunde, adresuotame Vilniaus miesto apylinkės teismui. Teigia, kad skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Apelianto manymu teismas nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių ir nepagrįstai nenutraukė administracinio teisės pažeidimo bylos.

26Taip pat teigia, jog nutarime ir nutartyje minėtame VSA konteineryje nei buitinių, nei kitokių atliekų nebuvo, todėl konstatuoti, kad atliekos buvo saugomos ne uždaroje teritorijoje, taip pat teigti kad atliekos nebuvo rūšiuojamos ar maišomos su kitomis atliekomis bei medžiagomis, apelianto manymu, nėra pagrindo. Atkreipia dėmesį, jog konteineris į kurį buvo sudėtos automobilių dalys nebuvo pažymėtas buitinių atliekų ženklu. Buitinės atliekos buvo kaupiamos kitame konteineryje, bet pareigūnai apie buitinių atliekų kaupimą ir saugojimą, apelianto teigimu, nesiteiravo, nors patikrinimo metu naudotomis vaizdo fiksavimo kameromis galėjo užfiksuoti ne tik konteinerį su parduotomis automobilio salono dalimis, bet ir su sukauptomis buitinėmis atliekomis. Pažymi, jog ankstesnių patikrinimų metu, vykusių 2015-07-15, 2015-07-22, 2015-10-01, aplinkos agentūros atstovai jokių pažeidimų neužfiksavo, nors įmonė vykdė analogišką veiklą. Nurodo, jog apylinkės teismas nepagrįstai vadovavosi R. D. parodymais, nors pats R. D. teisme nurodė, kad patikrinime tiesiogiai nedalyvavo, žurnalo netikrino, be UAB „Venumis“ turėjo kitokių darbų.

272016-05-02 Vilniaus apygardos teisme gautas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjo atsiliepimas į apeliacinį skundą, kuriuo jis prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-25 nutartį palikti nepakeistą.

28A. D. apeliacinis skundas netenkintinas.

29Lietuvos Respublikos ATPK 9 str. nustatyta, kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

30A. D. padaryta veika kvalifikuota tinkamai.

31Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 2 d. ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, arba nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų, arba kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nėra atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nėra priimtas sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus – užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų, pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų.

32Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 86 str. teisės aktuose nustatytų gamtos išteklių naudojimo ar aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai, atsiradę dėl pareigūno, kuris nesiėmė priemonių jiems išvengti, kaltės, – užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

33Nors A. D. savo kaltę dėl jam inkriminuotų administracinių teisės pažeidimų neigia, jo kaltė neginčijamai įrodyta viešame teismo posėdyje ištirtais ir įvertintais byloje esančiais įrodymais.

34Šių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad A. D., būdamas UAB „Venumis“, į. k. 122570598, vadovas, Minsko pl. 33C, Vilniuje, teritorijoje esančiame buitinių atliekų konteineryje saugodamas (laikydamas) išardytų automobilių dalis ir apdailos medžiagas, tokiais savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ 12 p., taip pat, vykdydamas atliekų saugojimo veiklą šalia esančiame angare, nenurodytame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, t. y. vykdydamas veiklą, neturint taršos leidimo, tokiais savo veiksmais pažeidė taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo sąlygas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d., taip pat, būdamas įmonės vadovas, faktinių duomenų patikrinimo metu vietoje, Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnams nepateikdamas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų už 2015 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius, tokiais savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ 115 p., numatančio, kad visi atliekų tvarkymo dokumentai turi būti nedelsiant pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams jiems pareikalavus, reikalavimus, tai yra padarė administracinius teisės pažeidimus numatytus Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 2 d. ir 86 str.

35( - ) straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ( - ) straipsnio taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

36Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle v. Finland; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A261-3555/2011, Nr. N662-1252/2012 ir kt.).

37Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad aukštesnės instancijos teismas, patikrinęs bylą įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog A. D. padarė visus jam inkriminuotus administracinės teisės pažeidimus. Pripažindamas administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį kaltu, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, skundžiamame nutarime nuosekliai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino teismo posėdyje ištirtus įrodymus ir padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas. Paskirta A. D. galutinė administracinė nuobauda yra tinkamai subendrinta, yra aiškia ne per griežta, atitinka siekiamus administracinės nuobaudos skyrimo tikslus.

38Praktiškai dėl visų apeliacinio skundo argumentų, pirmosios instancijos teismas išsamiai pasisakė, apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktų įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams, apeliantas, gi, vadovaudamasi tik deklaratyviais teiginiais bei subjektyviu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-25 nutarties vertinimu, nepateikė aukštesnės instancijos teismui jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima panaikinti skundžiamą nutartį.

39Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokį sprendimą, nei tikėjosi apeliantas, savaime nereiškia, jog bylos aplinkybės išnagrinėtos neišsamiai ir šališkai, o teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys kasacinėse bylose Nr. 2K-88/2013, 2K-455/2013, 2K-7-107/2013, 2K-467/2013, 2K-60/2014, 2K-62/2014, 2K-19/2014, 2K-422/2014, 2K-308/2014, 2K-202/2014, 2K/129/2014, 2K-139/2014 ir kt.; Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle v. Finland ir kt.).

40Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-25 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo šią nutartį panaikinti ar pakeisti.

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

42Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą ir A. D. apeliacinio skundo netenkinti.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Leonarda... 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos... 3. A. D. nesutikdamas su paskirta administracine nuobauda kreipėsi į Vilniaus... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-25 nutartimi A. D. skundą tenkino... 5. Iš aprašomosios nutarimo dalies pašalino aplinkybę – įmonė atviroje... 6. A. D. veiksmus perkvalifikavo iš Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 3 d. į... 7. Savo sprendimą apylinkės teismas motyvavo tuo, nors A. D. su pažeidimu kad... 8. Apylinkės teismas konstatavo, jog byloje esančioje nuotraukoje ( t. 1, b. l.... 9. Dėl A. D. inkriminuoto pažeidimo, kad jis vykdo atliekų saugojimo veiklą... 10. Apylinkės teismo nuomone, pateikta panaudos sutartis su Baltarusijos įmone A.... 11. Dėl skunde nurodytos aplinkybės, kad įmonės vadovas faktinių duomenų... 12. Dėl galimų procedūrinių pažeidimų, nutarimo trūkumų, veikimo... 13. Dėl A. D. skundo argumentų, kad jam nebuvo įteiktas sprendimas atlikti... 14. Apylinkės teismo vertinimu, iš byloje esančių pavedimo kopijų matyti, jog... 15. Teismas, vertindamas Institucijos atstovo paaiškinimus apie pavedimų... 16. Dėl A. D. argumentų, jog jam nebuvo pateikta susipažinti patikrinimo... 17. Apylinkės teismas, vertindamas faktinius bylos duomenis ir norminių aktų... 18. Apylinkės teismo vertinimu, iš byloje esančių transporto priemonių... 19. Teismas nurodė, kad nutarime nėra konkretizuota, už kokių transporto... 20. Teismas pažymėjo, kad nesant aiškaus teisinio reglamentavimo, kada (ir per... 21. Apylinkės teismas taip pat sutiko su A. D. argumentais, kad jis nepagrįstai... 22. Teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 23. Kadangi skundžiamu A. D. nubaustas už pakartotinio pažeidimo padarymą... 24. Skirdamas A. D. administracinę nuobaudą, apylinkės teismas, atsižvelgęs į... 25. 2016-04-19 Vilniaus apygardos teisme gautas A. D. (toliau tekste –... 26. Taip pat teigia, jog nutarime ir nutartyje minėtame VSA konteineryje nei... 27. 2016-05-02 Vilniaus apygardos teisme gautas Lietuvos Respublikos Aplinkos... 28. A. D. apeliacinis skundas netenkintinas.... 29. Lietuvos Respublikos ATPK 9 str. nustatyta, kad administraciniu teisės... 30. A. D. padaryta veika kvalifikuota tinkamai.... 31. Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 512 str. 2 d. ūkinės ar kitokios veiklos... 32. Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 86 str. teisės aktuose nustatytų gamtos... 33. Nors A. D. savo kaltę dėl jam inkriminuotų administracinių teisės... 34. Šių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad A. D., būdamas UAB... 35. ( - ) straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje... 36. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 37. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad aukštesnės instancijos teismas,... 38. Praktiškai dėl visų apeliacinio skundo argumentų, pirmosios instancijos... 39. Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė... 40. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus miesto... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.... 42. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 25 d. nutartį palikti... 43. Nutartis neskundžiama....