Byla e2-406-357/2017
Dėl nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslaugos pirkimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Joniškio ligoninei, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ekotopas“ dėl nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslaugos pirkimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „AV Investicija“ pareikštu ieškiniu ir dubliku prašo panaikinti atsakovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Joniškio ligoninės sprendimus, priimtus mažos vertės konkurse Nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslauga, kuriais nuspręsta UAB „Ekotopas“ pripažinti atitinkančiu tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, jo pasiūlymą įtraukti į pasiūlymų eilę ir skirti pirmąją vietą. Taip pat UAB „Ekotopas“ pripažinti pirkimo laimėtoju ir su juo sudaryti pirkimo sutartį, panaikinus ginčijamus sprendimus, taikyti restituciją, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti VšĮ Joniškio ligoninės vykdomo mažos vertės konkurso Nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslauga pirkimo procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Nurodo, kad atsakovė VšĮ Joniškio ligoninė vykdė mažos vertės konkursą Nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslauga. 2016-11-04 raštu pirmoji vieta skirta UAB „Ekotopas“ pateiktam pasiūlymui, ir priimtas sprendimas su ja sudaryti pirkimo sutartį. Ieškovė pareiškė 2016-11-04 pretenziją, kurią atsakovė 2016-11-11 pranešimu Nr. ( - ) nepagrįstai atmetė.

3Patikrinus viešai prieinamus duomenis matyti, kad UAB „Ekotopas“ teisės užsiimti medicininių atliekų šalinimu ir (ar) naudojimu neturi. Dėl to su UAB „Ekotopas“ negali būti pasirašyta medicininių atliekų tvarkymo (naudojimo ir (ar) šalinimo) paslaugų sutartis. Atsakovė 2016-10-02 pateikė pranešimą, kuriame pažymėjo, kad UAB „Ekotopas“ pirkime pasitelkė subtiekėją UAB „Fortum Klaipėda“, tačiau net ir kartu su subtiekėju ji negalės tinkamai suteikti atsakovei reikalingų paslaugų visą numatomą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. UAB „Ekotopas“ sutartis su subtiekėju UAB „Fortum Klaipėda“ galioja tik iki 2016-12-31, o pagal viešojo pirkimo sąlygas sutartis turi būti sudaryta 36 mėnesių laikotarpiui.

4Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ atsiliepime teigia, nėra jokių aplinkybių, leidžiančių spręsti, kad sutartis su subrangovu nebus pratęsta, tačiau tai tėra trečiojo asmens išvedžiojimai, ginčijama sutartis buvo pratęsta tik vieną kartą, kas ieškovo nuomone, neįrodo nusistovėjusių tarpusavio santykių. UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinės jėgainės pajėgumai yra riboti, ir ji nebegali sudeginti daugiau atliekų, nei įrengimams leidžiama. Tai reiškia, kad UAB „Fortum Klaipėda“ dėl savo ribotų pajėgumų artimiausiu metu neišvengiamai bus priversta vykdyti atliekas tiekiančių klientų atranką ir galimai atsisakyti dalies atliekų tiekimo sutarčių.

5Atsakovė VšĮ Joniškio ligoninė pateiktu atsiliepimu ir tripliku prašo atmesti ieškovės ieškinį. Nurodo, kad atsakovė pirko nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslaugas. Medicininių atliekų kodas: ( - ) (atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos). UAB „Ekotopas“ pateikti dokumentai kvalifikacijos atitikimui įrodyti yra atitinkantys VšĮ Joniškio ligoninės keliamus reikalavimus, t. y konkurso sąlygų 3.2. punkte keliamam reikalavimui pateiktas išrašas iš Atliekų tvarkytojų valstybės registro, 3.3 punkte keliamam reikalavimui UAB „Ekotopas“ pateikė galiojančią sutartį su galutiniu atliekų tvarkytoju UAB „Fortum Klaipėda“, kuri galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1 S-196 redakcija) patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 23 punkte yra nustatyta, kad perkančiosios organizacijos pareiga reikalauti iš tiekėjo įrodymų, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir naudojami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Aukščiau minėtas reikalavimas yra tik rekomendacinio pobūdžio. UAB „Ekotopas“ yra pateikęs laisvos formos raštą dėl įsipareigojimo pratęsti sutartį su UAB „Fortum Klaipėda“ perkamos paslaugos sutarties galiojimo laikotarpiui.

6Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d, įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ 4 punkte pateikta sąvoka Medicininių atliekų biologinio kenksmingumo pašalinimas (toliau - medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimas) - daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas fizinėmis ir (ar) cheminėmis priemonėmis, Pagal to paties įsakymo 23 punktą, infekuotos atliekos, apdorotos medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose, išskyrus infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimą biocidais, laikomos nepavojingomis atliekomis. To įsakymo priede „Medicininių atliekų grupės“ nurodytas atliekų kodas: ( - ) (atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos). Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo Nr, VIII-787, priimto 1998 m. birželio 16 d. 2 straipsnio 48 punktas skelbia, kad Nepavojingosios atliekos - visokios atliekos, nepriskiriamos pavojingosioms atliekoms. Ieškovės pateikiamas Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas, kad nebeužtenka nusipirkti tik pavojingų atliekų išvežimo paslaugą ir atsakomybę už galutinį šių atliekų sutvarkymą palikti tiekėjui yra klaidinantis, nes atsakovė skelbė konkursą nukenksmintų medicininių atliekų išvežimui, kurios yra nepavojingos atliekos.

7Susipažinus su Viešųjų pirkimų tarnybos išvadomis pažymi, kad ruošiant konkurso sąlygas buvo padaryta techninių klaidų, t. y. nurodyti priedai, kurie neegzistuoja, neteisingai nurodytas pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną. Tai nebuvo padaryta sąmoningai, o tiesiog kopijuojant dokumentus nebuvo ištaisyti aukščiau minėti punktai. Kas liečia pačią techninę specifikaciją, kurios pasak Viešųjų pirkimų tarnybos nėra ir todėl nėra įmanoma tinkamai identifikuoti Pirkimo objekto turinį su tokiu Tarnybos teiginiu nesutinka, nes pirkimo pavadinime atsispindi pats Pirkimo objektas „Nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslauga“. Vėliau 2016 m. spalio 19 d., sekančią dieną po kvietimų išsiuntimų tiekėjams, atsakovė patikslino perkamo objekto atliekų kodą, t. y. išsiuntė el. paštu pranešimą, kuriame nurodė, kad atliekų kodas yra ( - ), kuris reiškia, kad tai yra atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, todėl dalyviai žinojo, kad pirkimo objektas yra būtent nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslaugos.

8Informavo teismą, kad dar prieš prasidedant teisminiams procesams buvo pasirašyta paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis tarp atsakovės ir UAB „Ekotopas“. Sutartis pasirašyta netaikant sutarties atidėjimo termino, kadangi pirkimo sąlygose buvo numatyta, kad toks terminas netaikomas, nes tai mažos vertės pirkimas.

9Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ pateiktu atsiliepimu ir tripliku prašo atmesti ieškinį, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, konstatavus piktnaudžiavimą ieškovės procesine teise, skirti baudą ieškovei. Nurodo, kad šioje civilinėje byloje faktinės aplinkybės skiriasi nuo ieškovės cituojamos bylos tuo, jog viešojo pirkimo sąlygose perkančioji organizacija suformulavo reikalavimą 3.3. punkte, tai yra, kad tiekėjas pateiktų galiojančios sutarties su galutiniu atliekų tvarkytoju kopiją. Tiekėjas UAB „Ekotopas“ pateikė perkančiajai organizacijai sutartį bei patvirtinimą, jog sutartis bus pratęsiama. Pridedama 2015-02-27 d. sutarties ir jos priedo šviesokopijos. Sutarties 5.2 ir 3.4 punktai rodo, kad sutartis nėra sudaryta tik vieneriems metams, ir kad šalys 5.1 punktu pasirinko nurodyti jos galiojimą iki kalendorinių metų pabaigos, o 5.2 p. nurodė galimybę sutartį pratęsti. Tokių sąlygų sutartyje buvimą supranta kaip tiekėjo kontrahento UAB „Fortum Klaipėda“ norą kiekvieniems metams adekvačiai pasitvirtinti įkainius, nes atliekų tvarkymo kainas kiekvienais metais apsprendžia atliekų tvarkymo kaštai. Trečiasis asmuo taip pat prideda savo rašytinį prašymą kontrahentui UAB „Fortum Klaipėda“ dėl sutarties galiojimo pratesimo 36 mėnesiams. Todėl ieškovės argumentas, jog tiekėjo UAB „Ekotopas“ 2016-11-02 raštas „Dėl įsipareigojimo pratęsti sutartį“ dar nereiškia, kad sutartis bus pratęsta, vertintinas kritiškai, nes ieškovė nepateikė įrodymų, kad UAB „Fortum Klaipėda“ nepratęs sutarties.

10Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose tendencingai siekia suklaidinti teismą apie tai, kad pirkimai buvo dėl pavojingų atliekų sutvarkymo. Perkančioji organizacija paskelbė viešuosius pirkimus tik dėl jau nukenksmintų atliekų išvežimo. Dublike ieškovė klaidina teismą, jog UAB „Fortum Klaipėda“ yra susidariusi krizinė ar sudėtinga situacija, dėl kurios ieškovė bando įtikinti teismą, kad netrukus UAB „FORTUM Klaipėda“ nebedegins atliekų ar atsisakys dalies atliekų deginimo kažkurioje apimčių dalyje. Ieškovė teismui nurodo tą informaciją iš žiniasklaidos, kuri buvo 2016 m. rugsėjo pradžioje, ir ši informacija jau yra senai nebeaktuali. Net ir tokiu atveju, jeigu UAB „Fortum Klaipėda“ staiga dėl kokių nors priežasčių nebegalėtų veikli, tai UAB „Ekotopas“ turėtų galimybę vežti atliekas į Šiauliuose esančią „Toksiką“, su kuria taip pat turi galiojančią sutartį.

11Išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje nurodo, kad Pirkimo sąlygos neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ir Taisyklių imperatyvų. Pirkimo dokumentuose yra neaiškiai apibrėžtas Pirkimo objektas, iš Pirkimo pavadinimo galima spręsti, kad yra perkamos medicininių atliekų išvežimo paslaugos. Pirkimo sąlygų II dalyje yra apibūdinamas Pirkimo objektas. Pirkimo sąlygų 2.3 punkte nurodoma, kad poreikis ir kiekiai yra nurodomi „techninėje specifikacijoje (2 priedas)“, tačiau toks priedas Pirkimo dokumentuose neegzistuoja, sutarties projekto 1 dalyje „Sutarties objektas“ pateikta nuoroda į kitą pirkimo dokumentų priedą, kuris nėra techninė specifikacija. Tarnyba daro prielaidą, kad techninė specifikacija Pirkimo dokumentuose apskritai nėra parengta, Pirkimo objekto turinio tinkamai identifikuoti nėra įmanoma (nėra aišku, pavyzdžiui, ar šios atliekos yra pavojingos, ar ne). Pirkimo sąlygų 2.4. punkte numatyta, kad pagrindinis Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną yra ( - ), kurio reikšmė, pagal Europos Komisijos Reglamentą Nr. 213/2008 yra „Medicinos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos“. Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovės parengtos Pirkimo sąlygos yra neaiškios, painios ir dviprasmiškos, o tai, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, pačios atsakovės patvirtintoms Taisyklėms bei nusistovėjusiai teismų praktikai.

12Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 yra rekomendacinio pobūdžio teisės aktas, bet atsakovė nustatydama kitokias Pirkimo sąlygas turėjo nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalyje numatyto dokumentų aiškumo ir tikslumo reikalavimo bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų bei tikslo. Formaliai pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų 3.3. punktą, kadangi su pasiūlymu yra pateikta šiuo metu galiojanti sutartis su UAB „Fortum Klaipėda“ dėl atliekų priėmimo ir jų naudojimo kogeneracinės jėgainės veikloje (Sutarties tarp UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ 1 punktas). Tarnybos manymu, ši Pirkimo sąlyga nėra tiksli ir nustatydama tokią sąlygą atsakovė neužtikrino viešųjų pirkimų tikslo - nusipirkti reikalingas paslaugas racionaliai naudojant lėšas.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Byloje nustatyta, kad atsakovė VšĮ Joniškio ligoninė vykdė mažos vertės konkursą „Nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslauga“, kartu su 2016 m. spalio 18 d. kvietimu pateikė konkurso sąlygas, pagal kurias perkamos nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslaugos. Atsakovė VšĮ Joniškio ligoninė 2016 m. spalio 19 d. patikslino nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo kodą: ( - ) (atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos). 2016 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl rezultatų paskelbimo“ atsakovė VšĮ Joniškio ligoninė informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę, pirmoji vieta skirta UAB „Ekotopas“ pateiktam pasiūlymui, antra vieta skirta UAB „AV Investicija“, trečia vieta skirta UAB „Žalvaris“, pateikė sprendimą su pirmosios vietos laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį. Ieškovė UAB „AV Investicija“ 2016 m. lapkričio 4 d. pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB „Ekotopas“ neturi teisės užsiimti atliekų šalinimu ar naudojimu. Pažymėjo, kad UAB „Ekotopas“ neturi sutarties su subtiekėju UAB „Fortum Klaipėda“, kuri galiotų 36 mėnesius. Atsakovė 2016 m. lapkričio 11 d. pranešimu Nr. ( - ) atmetė ieškovės pretenziją.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.

16Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą. Toks pirkimo sąlygų pobūdis, be kita ko, leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka. Vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdamas savo pasiūlymus. VPĮ įstatymo 24 straipsnio 9 dalis numato, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių.

17Byloje nustatyta, kad mažos vertės konkurso „Nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo konkurso“ (toliau – Viešasis pirkimas, Pirkimas) sąlygų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai 3.2. punktas numato, kad „nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslaugą gali teikti įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus ir registruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre (pateikti tai liudijantį dokumentą)“. Konkurso sąlygų 3.3 punkte numatyta, kad „paslaugų tiekėjas yra galutinis atliekų tvarkytojas. Jei paslaugų tiekėjas nėra galutinis atliekų tvarkytojas, turi pateikti galiojančios sutarties su galutiniu atliekų tvarkytoju kopiją“.

18Byloje kyla ginčas, ar trečiasis asmuo tiekėjas UAB „Ekotopas“ atitiko Viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus, kadangi jis pateikė atsakovei sutartį, galiojančią iki 2016 m. gruodžio 31 d., nors būsimos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties terminas yra 36 mėnesiai.

19Pirkimo sąlygų 2.5. punkte numatyta, kad paslaugų pirkimo sutartis bus sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui. Pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį, pasitelkdamas kitą ūkio subjektą tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad kito ūkio subjekto (nagrinėjamos bylos atveju subtiekėjo UAB „Fortum Klaipėda“) ištekliai jam bus prieinami per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. Byloje nėra ginčo dėl to, kad 2015 m. vasario 27 d. Degių nepavojingų atliekų tiekimo (utilizavimui) sutartis tarp UAB „Ekotopas“ ir subtiekėjo UAB „Fortum Klaipėda“ galiojo tik iki 2016 m. gruodžio 31 d. Atsakyme į pretenziją atsakovė pažymėjo, jog UAB „Ekotopas“ pateikė laisvos formos pažymą, kad garantuos prisiimtus įsipareigojimus tiek laiko, kiek reikalaujama pagal konkurso sąlygas.

20Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. ( - ) „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo", (toliau - Rekomendacijos) 23 punktas numato, kad tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami ir naudojami sutarties vykdymo metu. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais turi patikrinti pati perkančioji organizacija prašydama pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą. Įrodymui prašoma pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir naudojami per visa sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Rekomendacijos yra rekomendacinio pobūdžio teisės aktas ir nėra privalomas, tačiau atsakovė, nustatydama kitokias Pirkimo sąlygas, turėjo nepažeisti VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje numatyto dokumentų aiškumo ir tikslumo reikalavimo, pagrindinių viešųjų pirkimų principų bei tikslo.

21Teismas pritaria Viešųjų pirkimų tarnybos išvadai, kad analizuojant Pirkimo sąlygų 3.3 punktą Pirkimo dalyviai buvo įpareigoti pateikti „galiojančios sutarties su galutiniu atliekų tvarkytoju kopiją“. Trečiojo asmens UAB „Ekotopas“ pasiūlymas formaliai atitiko Pirkimo sąlygų 3.3. punktą, nes pasiūlymo pateikimo metu sutartis su UAB „Fortum Klaipėda“ (Sutarties tarp UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ 1 punktas) buvo galiojanti, tačiau tokia Pirkimo sąlyga nėra apibrėžta terminu, neaiški. Atsakovė negalėjo įsitikinti, kad laikotarpiu po 2016 m. gruodžio 31 d. trečiasis asmuo realiai galės vykdyti sutartį, todėl teismo vertinimu, tokios viešųjų pirkimų sąlygos pažeidžia viešuosius interesus, kadangi neužtikrina, jog perkama paslauga bus tinkamai teikiama visą sutarties galiojimo laikotarpį.

222016 m. lapkričio 2 d. raštu trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ atsiuntė perkančiajai organizacijai raštą, kuriuo įsipareigojo pratęsti sutartį su UAB „Fortum Klaipėda“. Teismo vertinimu, toks raštas niekaip neužtikrino sutarties tęstinumo ir reiškė tik vienašališką trečiojo asmens įsipareigojimą. Kaip nurodo ieškovė, trečiojo asmens sutartis su subtiekėju UAB „Fortum Klaipėda“ buvo pratęsta tik vieną kartą, kas neįrodo nusistovėjusių tarpusavio santykių. UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ pasirašytos sutarties 5.5 punkte buvo numatyta, kad sutartis gali būti bet kada vienašališkai nutraukta bet kurios šalies pareiškimu, dėl bet kokių priežasčių. Teismas nevertina ieškovės argumentų dėl UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinės jėgainės pajėgumų, kadangi neturi duomenų, kokia įmonės padėtis šiuo metu, taip pat nevertina aplinkybės, ar UAB „Fortum Klaipėda“ gali būti priversta atsisakyti dalies atliekų tiekimo sutarčių, nes šios aplinkybės yra tik prognozuojamos ir nepagrįstos objektyviais įrodymais.

23Ieškovė teigia, kad trečiojo asmens UAB „Ekotopas“ pasiūlymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir negali būti laikomas atitinkančiu kvalifikacinių reikalavimų, nes pasikeitus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymui (2016-08-01 redakcija; toliau - Atliekų tvarkymo įstatymas), galiojančios redakcijos 4 straipsnio 1 dalis ir Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (su 2016-06-06 pakeitimais), 7 punktas įpareigoja, kad atliekų turėtojas perduotų susidariusias atliekas tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (arba) šalinimo. Taip pat Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 14 dalis imperatyviai nurodo, kad sutartis dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, sudaryta su asmenimis, neturinčiais teisės tvarkyti šias atliekas, yra niekinė.

24Pirkimo sąlygų 3.2. punkte buvo nurodyta pateikti tik dokumentą įrodantį, kad dalyvis yra įregistruotas Atliekų tvarkytojų registre. Iš viešai prieinamos informacijos akivaizdu, kad tiek trečiasis asmuo, tiek jo subtiekėjas yra registruoti registre, tačiau, kaip pagrįstai atkreipia dėmesį Viešųjų pirkimų tarnyba, šiame registre yra registruojami visi atliekų tvarkytojai, t. y. ir tie, kurie neturi reikiamų leidimų galutinai tvarkyti atliekas. Analizuojant Pirkimo sąlygas matyti, kad jose nebuvo apibrėžtų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir nereikalaujama pateikti jokių kitų Įstatymą atitinkančių dokumentų. Teismas sprendžia, kad Pirkimų sąlygos nėra aiškios šiuo aspektu, nes nenustačius apibrėžtų kriterijų tiekėjams, perkančiajai organizacijai ir tiekėjams atsiranda pagrindas interpretacijoms dėl Pirkimo dalyvių atitikties Atliekų tvarkymo įstatyme numatytiems reikalavimams, patikrinimo būdų. Vertintina, kad buvimas atliekų tvarkytojų registre dar nereiškia, kad atliekų tvarkytojas turės visus reikalingus leidimus ar licencijas, reikalingas konkrečiai viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai vykdyti. Teismas pritaria Viešųjų pirkimų tarnybos išvadai, kad perkančioji organizacija turėjo nustatyti aiškius minimalius kvalifikacijos kriterijus ir dokumentų, įrodančių atitiktį tiems reikalavimams sąrašą, o ne abstrakčiai numatyti, kad tiekėjas tiesiog turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

25Pripažintina, kad Pirkimo dokumentuose yra neaiškiai apibrėžtas Pirkimo objektas ir kaip pagrįstai nurodo Viešųjų pirkimų tarnyba, Pirkimo sąlygų 2.3 punkte nurodoma, kad poreikis ir kiekiai yra nurodomi „techninėje specifikacijoje (2 priedas)“, tačiau toks priedas Pirkimo dokumentuose neegzistuoja. Pirkimo sąlygų 2 priedas yra Pirkimo sutarties projektas, kurio 1 dalyje „Sutarties objektas“ pateikta dar viena nuoroda į kitą pirkimo dokumentų priedą, kuris taip pat nėra techninė specifikacija, kadangi tai yra pasiūlymo pavyzdinė forma, kurioje paslaugas apibūdina tik paslaugos pavadinimas, atliekų kiekis ir naudojami matavimo vienetai. Pati perkančioji organizacija pripažįsta, kad ruošiant konkurso sąlygas buvo padaryta techninių klaidų, t. y. nurodyti priedai, kurie neegzistuoja, neteisingai nurodytas pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną. Pirkimo objektas nurodytas „Nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslauga“. Kitą dieną po kvietimų išsiuntimų tiekėjams (2016 m. spalio 19 d.) atsakovė patikslino perkamo objekto atliekų kodą, t. y. išsiuntė el. paštu pranešimą, kuriame nurodė, kad atliekų kodas yra ( - ), kuris reiškia, kad tai yra atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos. Toks perkančiosios organizacijos elgesys rodo, kad pirkimo sąlygos jas tvirtinant nebuvo tinkamai apgalvotos, todėl aptarti netikslumai galėjo klaidinti tiekėjus. Teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija VšĮ Joniškio ligoninė pažeidė aptartas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei principus.

26Iš Perkančiosios organizacijos tripliko matyti, kad buvo pasirašyta paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis tarp VšĮ Joniškio ligoninės ir UAB „Ekotopas“. Taigi, šios bylos nagrinėjamu atveju nustatyta, kad konkursas pasibaigė (VPĮ 7 straipsnis).

27Kasacinis teismas formuodamas teismų praktiką yra nurodęs, kad teismams sprendžiant perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais klausimą, kartu kyla ir padarinių pašalinimo klausimas, kurių vienas yra restitucija – civilinės prievolių teisės, ne viešųjų pirkimų institutas. Kai pagal neteisėtas pirkimo sąlygas jau yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis, nėra pagrindo nutraukti pirkimą, nes jis jau yra pasibaigęs (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Tokiu atveju, jeigu pirkimas pagal neteisėtomis pripažintas sąlygas jau yra pasibaigęs, turi būti sprendžiama dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Teismas, nustatęs, kad sandoris (nagrinėjamu atveju – viešojo pirkimo sutartis) prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi savo iniciatyva pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Tai taikytina ir viešuosiuose pirkimuose, kai teismas nustato, kad viešojo pirkimo sutartis sudaryta neteisėtai. Tuomet turi būti sprendžiamas jos (ne)galiojimo klausimas. Tik išimtiniais atvejais neteisėtai sudaryta viešojo pirkimo sutartis gali būti išsaugoma, t. y. nepripažįstama niekine, ir dėl viešojo intereso apsaugos jo šalims tam tikrą laiką išsaugant teises ir pareigas pagal sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013). Nei teisės aktai, nei teismų praktika neišvardija kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų skirti perkančiajai organizacijai vieną iš galimų alternatyviųjų sankcijų, nustačius poreikį išsaugoti neteisėtai sudarytos viešųjų pirkimų sutarties padarinius. Tai vertinama kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-07-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-844-381/2015).

28Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį, jei pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes. Skirdamas VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje įvardytas alternatyviąsias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį.

29Viena iš alternatyviųjų sankcijų – pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimas (VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 1 punktas). Kasacinio teismo praktikoje yra pripažinta, kad pagrindas sutrumpinti pirkimo sutarties trukmę egzistuoja, kai būtina apsaugoti socialiai pažeidžiamą visuomenės grupę – bendrojo lavinimo mokyklų mokinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013), ligoninės pacientus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014), taip pat viešąjį interesą, susijusį su Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybos renginiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013), valstybės institucijų tinkamu funkcijų įgyvendinimu bei jo tęstinumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468-969/2015), nekilnojamojo turto draudimo apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367-248/2015).

30Atliekų išvežimas, kuris užtikrina asmenų teisę į sveikatą, saugią ir švarią aplinką, priskirtinas viešajam interesui, dėl kurio pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad neteisėtai sudaryta paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis tarp atsakovės ir UAB „Ekotopas“ gali būti išsaugota, o perkančiajai organizacijai skiriama alternatyvioji sankcija – sutarties trukmės sutrumpinimas (VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 1 punktas) iki šešių mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiui (CPK 93, 302 str.). Teismas, įvertindamas, kad ieškinys tenkintas iš dalies vienu iš ieškinyje nurodomu pagrindu, pripažįstant, kad perkančioji organizacija pažeidė viešųjų pirkimų įstatymą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad byloje taikoma VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatyta alternatyvi sankcija, priteisia iš atsakovės VšĮ Joniškio ligoninės ieškovės UAB „AV Investicija“ naudai 216,75 Eur žyminį mokestį. Trečiajam asmeniui UAB „Ekotopas“ bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės nepriteistinos.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

33Ieškinį tenkinti iš dalies.

34Pripažinti, kad atsakovė atsakovės viešoji įstaiga Joniškio ligoninė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą priimdama sprendimus mažos vertės konkurse Nukenksmintų medicininių atliekų išvežimo paslauga, kuriais nuspręsta uždarąją akcinę bendrovę „Ekotopas“ pripažinti atitinkančia tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, jos pasiūlymą įtraukti į pasiūlymų eilę ir skirti pirmąją vietą taip pat uždarąją akcinę bendrovę „Ekotopas“ pripažinti pirkimo laimėtoju ir su juo sudaryti pirkimo sutartį,

35Taikyti alternatyviąją sankciją – sutrumpinti paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį tarp atsakovės viešosios įstaigos Joniškio ligoninės ir uždarosios akcinės bendrovės „Ekotopas“ terminą iki šešių mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

36Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Joniškio ligoninės (į. k. 157659081) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija“ (į. k. 300114003) naudai 216,75 Eur žyminį mokestį.

37Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „AV Investicija“... 3. Patikrinus viešai prieinamus duomenis matyti, kad UAB „Ekotopas“ teisės... 4. Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ atsiliepime teigia, nėra jokių... 5. Atsakovė VšĮ Joniškio ligoninė pateiktu atsiliepimu ir tripliku prašo... 6. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d,... 7. Susipažinus su Viešųjų pirkimų tarnybos išvadomis pažymi, kad ruošiant... 8. Informavo teismą, kad dar prieš prasidedant teisminiams procesams buvo... 9. Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ pateiktu atsiliepimu ir tripliku prašo... 10. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose tendencingai siekia suklaidinti... 11. Išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje... 12. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovė VšĮ Joniškio ligoninė vykdė mažos vertės... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –... 16. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo... 17. Byloje nustatyta, kad mažos vertės konkurso „Nukenksmintų medicininių... 18. Byloje kyla ginčas, ar trečiasis asmuo tiekėjas UAB „Ekotopas“ atitiko... 19. Pirkimo sąlygų 2.5. punkte numatyta, kad paslaugų pirkimo sutartis bus... 20. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų... 21. Teismas pritaria Viešųjų pirkimų tarnybos išvadai, kad analizuojant... 22. 2016 m. lapkričio 2 d. raštu trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ atsiuntė... 23. Ieškovė teigia, kad trečiojo asmens UAB „Ekotopas“ pasiūlymas... 24. Pirkimo sąlygų 3.2. punkte buvo nurodyta pateikti tik dokumentą įrodantį,... 25. Pripažintina, kad Pirkimo dokumentuose yra neaiškiai apibrėžtas Pirkimo... 26. Iš Perkančiosios organizacijos tripliko matyti, kad buvo pasirašyta... 27. Kasacinis teismas formuodamas teismų praktiką yra nurodęs, kad teismams... 28. Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties... 29. Viena iš alternatyviųjų sankcijų – pirkimo sutarties trukmės... 30. Atliekų išvežimas, kuris užtikrina asmenų teisę į sveikatą, saugią ir... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 33. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Pripažinti, kad atsakovė atsakovės viešoji įstaiga Joniškio ligoninė... 35. Taikyti alternatyviąją sankciją – sutrumpinti paslaugų pirkimo-pardavimo... 36. Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Joniškio ligoninės (į. k.... 37. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...