Byla 2-2065/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „EiTiNiT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4607-577/2014 pagal pareiškėjų (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „EiTiNiT“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Amber Capital Partners“ skundus dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimų ir kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė:

 1. Panaikinti atsakovo BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimus:
  1. nutarimą Nr. 2, kuriuo nutarta: „Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 2)“;
  2. nutarimą Nr. 5, kuriuo nutarta: (1) „Rinkti kreditorių komitetą iš 6 narių, 5 komiteto nariai“ AB bankas „Finasta“, M. G., VMI prie LR FM, BAB bankas „Snoras“, AB DNB lizingas“; (2) „6 komiteto nariu išrinkti UAB „Surida“;
  3. nutarimą Nr. 7, kuriuo nutarta „Patvirtinti darbuotojų sąrašą pagal pareigybes (lentelė Nr. 1)“;
  4. nutarimo Nr. 9 dalį, kuria nutarta: „3. Administratorius kreditorių susirinkimų protokolus pateikia susirinkime dalyvavusiems kreditoriams elektroniniu paštu pagal jų pageidavimą per 10 dienų nuo susirinkimo dienos, o teismui privalo pateikti vykusių kreditorių susirinkimų protokolus per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos.“.
 2. Panaikinti atsakovo BUAB „Izobara“ 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimus:
  1. nutarimą Nr. 1, kuriuo nutarta: „Patvirtinti BUAB „Izobara“ kreditorių komiteto darbo reglamentą (Priedas Nr. 2)“;
  2. nutarimą Nr. 2, kuriuo nutarta: (1) „Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 3)“; (2) „Įpareigoti administratorių iki 2014 m. gegužės 7 d. pateikti siūlymus (nuomonę) kreditorių komitetui dėl BUAB „Izobara“ bankroto procedūros krypčių pasirinkimo (ūkinės veiklos tęstinumo tikslingumo bei šios veiklos termino)“;
  3. nutarimą Nr. 3, kuriuo nutarta: „Patvirtinti BUAB „Izobara“ administravimo išlaidų sąmata nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. (vienerių metų laikotarpiui): Administratoriaus atlyginimas sudarytų 100 000 Lt plius PVM mokestis, bankroto administravimo išlaidos, įskaitant ir teisinės pagalbos išlaidas – 50 000 Lt“;
  4. nutarimą Nr. 4, kuriuo nutarta: „Įpareigoti administratorių kreiptis į Vilniaus apygardos teismą: (1) pateikti prašymą pratęsti terminą BUAB „Izobara“ likvidavimo procedūrai pradėti iki 2015 m. vasario 11 d. (vieneriems metams nuo kreditorių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos); (2) pateikti prašymą dėl teismo leidimo iki BUAB „Izobara“ likvidavimo pradžios parduoti BUAB „Izobara“ turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka išdavimo“;
  5. nutarimą Nr. 5, kuriuo nutarta: „Patvirtinti sekančią turto vertinimo tvarką: (1) Izobara nekilnojamojo ir kilnojamojo (katilinių įranga ir/arba gautinų pajamų iš sutarčių) įvertinimą pavesti geriausią pasiūlymą pateikusiai Turto vertinimo agentūrai; (2) Įpareigoti administratorių pasiūlymus dėl Izobara turto vertinimo išsiųsti penkioms Vilniaus ir Ukmergės rajone veikiančioms turto vertinimo agentūroms, turinčioms reikiamą kvalifikaciją, patirtį ir profesinę reputaciją ir/arba verslo vertinimo srityje, ir nustatyti ne ilgesnį kaip 14 dienų terminą pasiūlymams pateikti; (3) atrinkti vieną Turto vertinimo agentūrą dėl nekilnojamojo turto įvertinimo ir vieną agentūrą dėl kilnojamojo turto (katilinių įrangos ir gautinų pajamų iš sutarčių) vertinimo. Pasirašyti sutartis su geriausią pasiūlymą pasiūliusiomis Turto vertinimo agentūromis tik gavus BUAB „Izobara“ kreditorių komiteto pirmininko pritarimą; (4) kito BUAB „Izobara“ kilnojamojo turto (automobiliai, atsargos ir kt.) įvertinimą pavesti administratoriaus sprendimu sudarytai komisijai iš ne mažiau 3 asmenų (1 administratoriaus darbuotojas ir 2 specialių žinių turintys asmenys); (5) komisija, įvertinusi kitą BUAB „Izobara“ kilnojamąjį turtą (automobiliai, atsargos ir kt.) surašo ir pateikia administratoriui išvadą dėl BUAB „Izobara“ kilnojamojo turto kainų; (6) administratorius, gavęs Turto vertinimo ataskaitą ir išvadą dėl BUAB „Izobara“ kilnojamojo turto kainų, sušaukia kreditorių komiteto posėdį ir į darbotvarkę įtraukia klausimą „dėl turto pardavimo kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“.

5Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ savo skundą dėl BUAB „Izobara“ kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimų ir kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimų panaikinimo grindė argumentais dėl procedūrinių pažeidimų ir savo, kaip kreditoriaus, teisių ir teisėtų interesų pažeidimu.

6Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 2, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita. Kreditoriaus teigimu, įmonės kreditoriai, 2014 m. vasario 27 d. įvykusiame susirinkime balsavo už administratoriaus veiklos ataskaitą, kuri skyrėsi nuo pirminės bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos, kuri buvo pateikta kreditoriams, balsavusiems raštu, todėl turėjo būti neįskaityti kreditorių, balsavusių raštu, balsai, tačiau jie buvo įskaičiuoti. Be to, kreditoriaus nuomone, administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 25 d. iki 2014 m. vasario 13 d. savo turiniu neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio 3 dalies 25 punkto reikalavimų – yra neišsami. Taip pat kreditorius atkreipia dėmesį, kad iš 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 01 turinio matyti, kad svarstydami ataskaitą, 83,07 proc. nuo visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų balsavo „už“, 3,0802 proc. - „prieš“, o 0,37 proc. -„susilaikė“, tačiau pačiame kreditorių susirinkime buvo skelbiama, jog „už“ balsavo 82,99 proc., „prieš“ - 3,08 proc., o „susilaikė“ - 0,37 proc., kas šiuo atveju kelia pagristų abejonių dėl įvykusio kreditorių susirinkimo skaidrumo ir galimo kreditorių susirinkimo protokolo suklastojimo. Kreditorius tokio pobūdžio netikslumus įžvelgia ir vertindamas balsavimo rezultatus kitais klausimais, pavyzdžiui, trečiuoju ir ketvirtuoju klausimais. Kreditoriaus vertinimu, šios aplinkybės įrodo, kad kreditorių susirinkimo protokolas yra galimai suklastotas, todėl prašo teismo vadovautis CPK 299 straipsniu ir 300 straipsniu ir atskirąja nutartimi pranešti Vilniaus apygardos prokuratūrai apie galimas nusikalstamas veikas.

7Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 5, kuriuo buvo nutarta rinkti kreditorių komitetą iš 6 narių: AB banko „Finasta“, M. G., Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, BAB banko „Snoras“, AB DNB lizingas ir UAB „Saurida“. Kreditoriaus nuomone, kreditorių komiteto išrinkimas yra laikytinas niekiniu ir naikintinas, kadangi buvo pažeista komiteto išrinkimo tvarka. Kreditoriaus vertinimu, BUAB „Izobara“ išrinktas kreditorių komitetas neatstovauja visų kreditorių interesų, o veikia išimtinai tik savo narių naudai ir interesais, ką pagrindžia šios aplinkybės: 1) 2 iš 6 kreditorių komiteto narių, tai yra AB bankas „Finasta“ ir BAB bankas „Snoras“ yra susijusios įmonės; 2) 1 iš 6 kreditorių komiteto narių, yra UAB „Saurida“, kuri yra nuo BAB banko „Snoras“ priklausoma įmonė; 3) 1 iš 6 kreditorių komiteto narių, tai yra pirmosios eilės kreditorių atstovas M. G., yra iš anksto bankroto administratoriaus tikėtinai parinktas, o ne visų pirmosios eilės kreditorių išrinktas atstovas, kuris nebus savarankiškas ir veiks ne kreditorių, bet bankroto administratoriaus interesais. Pažymėjo, kad ir šiuo atveju balsavimo susirinkime už komiteto narių susirinkimą rezultatai taip pat yra galimai suklastoti, kadangi iš protokolo turinio matyti, kad „už“ balsavo 86,49 proc., kai tuo tarpu susirinkime buvo skelbiama, kad „už“ balsavo 86,42 proc. Dalyje dėl kreditoriaus UAB „Saurida“ išrinkimo į kreditorių komitetą taip pat pasisakytina, jog balsavimo rezultatai vėlgi yra galimai suklastoti, kadangi nurodyta, neva „už“ balsavo 77,25 proc., kai tuo tarpu buvo skelbiama, kad balsavo 77,17 proc. kreditorių.

8Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 7, kuriuo buvo patvirtintas darbuotojų sąrašas pagal pareigybes. Kreditorius pažymi, kad kreditorių susirinkimas negalėjo tvirtinti abstraktaus darbuotojų sąrašo, o turėjo būti nurodyti ir pastariesiems mokėtini atlyginimai, kas nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta. Be to, kreditoriaus pastebėjimu, balsavimo už šio nutarimo priėmimą rezultatai taip pat yra galimai suklastoti, ką patvirtina aplinkybė, jog protokole nurodyta, neva „už“ balsavo 86,35 proc., kai tuo tarpu per susirinkimą buvo skelbiama, jog „už“ balsavo 86,27 proc. Taip pat, UAB „EiTiNiT“ nuomone, nesant kreditorių susirinkimo nutarimo dėl ūkinės - komercinės veiklos tęsimo, negalėjo būti tvirtinamos darbuotojų pareigybės, nes tokiu būdu daroma didelė žala kreditoriams.

9Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 9 dalies, kuria buvo nutarta, jog administratorius kreditorių susirinkimų protokolus pateikia susirinkime dalyvavusiems kreditoriams elektroniniu paštu pagal jų pageidavimą per 10 dienų nuo susirinkimo dienos, o teismui privalo pateikti vykusių kreditorių susirinkimų protokolus per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Kreditorius pažymi, kad su kreditorių susirinkimo nutarimais turi teisę susipažinti ir juos skųsti visi įmonės kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti teismo nutartimis, o ne tik dalyvavę kreditorių susirinkime, todėl vien esant šiai aplinkybei priimtas nutarimas naikintinas kaip pažeidžiantis kreditorių teises ir teisėtus interesus. Be to, kreditoriaus nuomone, šiuo atveju keltinas klausimas, kodėl, nors teismui kreditorių susirinkimo protokolas pateikiamas per 5 darbo dienas, kreditoriams jis pateikiamas per 10 dienų nuo susirinkimo dienos. Kreditoriaus nuomone, tikėtina, jog nustačius tokią informacijos apie bankroto procedūrą teikimo tvarką yra siekiama apriboti kreditorių teisę ginti savo interesus skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimus. UAB „EiTiNiT“ prašo įvertinti šios nutarimo dalies teisėtumą, be to, panaikinus skundžiamą nutarimo dalį, prašo teismo savo iniciatyva įvertinti ir kitų šio nutarimo dalių teisėtumą.

10Dėl kitų 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų. Kreditorius prašo teismo spręsti kitų kreditorių susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo klausimą ex officio.

11Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimų. Kreditoriaus teigimu, visi kreditorių komiteto posėdyje priimti nutarimai yra neteisėti ir nepagrįsti, kadangi kreditorių komitetas buvo išrinktas neteisėtai.

12Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 1, kuriuo buvo patvirtintas BUAB „Izobara“ kreditorių komiteto darbo reglamentas, kuris, kreditoriaus UAB „EiTiNiT“ nuomone, yra nepagrįstas, neteisėtas, todėl naikintinas. Kreditorius pažymi, kad 2014-04-03 kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo 3 nariai, o likę 3 - balsavo raštu. Kreditoriaus įsitikinimu, balsavusiųjų raštu, t.y. AB DNB lizingo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB „Saurida“, balsai negalėjo būti įskaitomi kaip „už“ nutarimo priėmimą, kadangi dalyvavę kreditorių komiteto posėdyje nariai teikė pastabas dėl kreditorių komiteto darbo reglamento ir balsavo už projektą su pastabomis, kuriomis iš esmės buvo pakeistas Reglamento 3 dalies 4 punktas, nustatant, kad kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkė ir paruošta svarstymui medžiaga pateikiama visiems komiteto nariams ne vėliu kaip prieš 12 kalendorinių dienų iki kreditorių komiteto posėdžio, o balsavę raštu kreditorių komiteto nariai balsavo už komiteto darbo reglamento projekto be pastabų priėmimą.

13Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 2, kuriuo buvo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą ir įpareigoti administratorių iki 2014 m. gegužės 7 d. pateikti siūlymus kreditorių komitetui dėl BUAB „Izobara“ bankroto procedūros krypčių. Kreditoriaus nuomone, bankroto administratoriaus pateikta veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2014 m. vasario 13 d. iki 2014 m. kovo 18 d. savo turiniu neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 25 punkto reikalavimų – ji yra neišsami. Be to, kreditorius atkreipia dėmesį, kad iš protokolo turinio matyti, kad „už“ ataskaitos tvirtinimą balsavo visi 6 kreditorių komiteto nariai, tačiau tai yra akivaizdus dokumento klastojimas, kadangi kreditoriai AB DNB lizingas bei Valstybinė mokesčių inspekcija balsavo už pirminį nutarimo projektą, tai yra „Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą“, o nebalsavo dėl bankroto administratoriaus įpareigojimo iki 2014 m. gegužės 7 d. pateikti siūlymus (nuomonę) kreditorių komitetui dėl BUAB „IZOBARA“ bankroto procedūros ateities krypčių pasirinkimo (ūkinės veiklos tęstinumo tikslingumo bei šios veiklos termino), todėl jų balsai negalėjo būti įtraukiami kaip „už“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimą su minėtu įpareigojimu.

14 Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 3, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Kreditorius pastebi, kad trečiuoju klausimu kreditorių komitetas turėjo svarstyti dėl administravimo išlaidų iki pirmojo kreditorių susirinkimo ataskaitos ir bankroto administravimo procedūros išlaidų sąmatos tvirtinimo, tačiau nutarimą priėmė tik dėl bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo, nors balsavę raštu kreditoriai balsavo ir už administravimo išlaidų iki komiteto posėdžio ataskaitą, kai tuo tarpu iš protokolo turinio matyti, kad buvo svarstyta dėl administravimo išlaidų iki pirmojo kreditorių susirinkimo ataskaitos tvirtinimo, o bankroto administratorius nurodė, kad pateikė administravimo išlaidų sąmatos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 24 d. iki 2014 m. kovo 1 d.. Kreditoriui nesuprantama, už ką konkrečiai balsavo kiekvienas iš kreditorių komiteto narių, kai pirmasis kreditorių susirinkimas įvyko 2014 m. vasario 27 d., kreditorių komiteto posėdis – 2014 m. balandžio 3 d., ataskaita yra pateikta už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 24 d. iki 2014 m. kovo 1 d., o nutarime išvis nėra nutarta dėl administravimo išlaidų ataskaitos tvirtinimo ar netvirtinimo. Be kita ko, kreditoriaus įsitikinimu, bankroto administratoriui patvirtintas mėnesinis atlyginimas vieneriems metams yra akivaizdžiai per didelis.

15Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 4, kuriuo buvo nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su prašymu pratęsti terminą BUAB „Izobara“ likvidavimo procedūrai pradėti iki 2015 m. vasario 11 d. bei pateikti prašymą dėl teismo leidimo iki BUAB „Izobara“ likvidavimo pradžios parduoti BUAB „Izobara“ turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka išdavimo. Kreditorius atkreipia dėmesį, kad balsavę raštu kreditorių komiteto nariai balsavo už visai kitokio turinio nutarimo projektą, t.y. „Kreiptis į teismą su prašymu pratęsti terminą BUAB „Izobara“ likvidacijos procedūroms pradėti vieneriems metams nuo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos ir leisti iki likvidacijos procedūros pradžios, kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka parduoti įmonės turtą“, todėl jų balsai negalėjo būti įtraukiami kaip „už“ nutarimo 4 priėmimą. Be to, kreditorius pastebi, jog kreditorių komiteto nutarimo Nr. 4 formuluotė „vieneriems metams nuo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos“ yra absoliučiai ydinga, kadangi kreditorių finansiniai reikalavimai yra priimami skirtingu laiku ir skirtingu laiku įsiteisėja. Taigi šiuo atveju nėra teisiškai apibrėžta, apie kokius konkrečiai kreditorinius reikalavimus yra kalbama, todėl tokia formuluotė laikytina niekine.

16Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 5, kuriuo buvo nutarta patvirtinti turto vertinimo tvarką. Kreditoriaus teigimu, AB DNB lizingas balsavo už kitokį nutarimo projektą, todėl jo balsas negalėjo būti įskaitytas kaip teiktas „už“ nutarimo priėmimą, kadangi protokole šios aplinkybės nėra atspindėtos, tai manytina, jog protokolas yra galimai suklastotas. Taip pat, kreditoriaus nuomone, nutarimo formuluotė, kad įvertinimą reikia pavesti geriausią pasiūlymą pateikusiai turto vertinimo agentūrai, yra neapibrėžta, todėl nėra įmanoma įvertinti pasirinktą turto vertinimo agentūrą pagal priimtą nutarimą. Apskritai kreditorius nesutinka su turto vertinimo tvarka, nes, jo įsitikinimu, turi būti vertinama ne pavienė BUAB „Izobara“ įranga, o visas verslas, arba galėtų būti įvertintas ir verslas, ir atskiri turto objektai, kad kreditoriai galėtų pasirinkti naudingiausią turto pardavimo būdą. Kreditoriaus vertinimu, nutarimo Nr. 5 dalyje Nr. 2 išdėstyta aplinkybė, jog pasiūlymus išsiųsti tik penkioms Vilniaus ir Ukmergės rajone veikiančioms turto vertinimo agentūroms, prieštarauja kreditorių interesams, nes tokiu būdu yra dirbtinai ribojama konkurencija nurodant konkretų agentūrų skaičių bei regioną, kuriame jos veikia. Be to, nesuprantama ir tai, kad yra atskirtas kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertinimas, tai, pasak kreditoriaus sąlygoja dirbtinį bankrutuojančios įmonės lėšų švaistymą, kas pažeidžia kreditorių interesus. Skundžiamo nutarimo dalis Nr. 4 yra ne tik nepagrįsta, bet ir prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, nes turto vertinimą gali atlikti tik asmenys, turintys turto vertintojo kvalifikacinius pažymėjimus, o ne bet kokie asmenys. Pasak kreditoriaus, kadangi minėto Nutarimo Nr. 5 dalys Nr.1 – Nr. 4 yra neteisėtos, tai sąlygoja ir Nutarimo Nr. 5 dalių Nr. 5 ir Nr. 6 neteisėtumą.

17Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Amber Capital Partners“ skundu prašė panaikinti BUAB „Izobara“ kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimą Nr. 3 dalyje dėl bankroto administravimo procedūros išlaidų sąmatos tvirtinimo ir perduoti įmonės kreditorių komitetui iš naujo svarstyti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. UAB „Amber Capital Partners“ nurodė, kad administratorius kreditorių komitetui pateikė tik administravimo išlaidų sąmatą, nepagrįsdamas tokių išlaidų reikalingumo.

18Atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratorius UAB „Bankrotų administravimo grupė“ atsiliepime į pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir skirti baudą kreditoriui UAB „EiTiNiT“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

19II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

20Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi atmetė pareiškėjų UAB „EiTiNiT“ ir UAB „Amber Capital Partners“ skundus dėl BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų ir 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo; šiai nutarčiai įsiteisėjus, nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones; iš pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ BUAB „Izobara“ naudai priteisė 3 751 Lt (1 084,67 EUR) bylinėjimosi išlaidų; atmetė BUAB „Izobara“ bankroto administratoriaus prašymą dėl baudos skyrimo UAB „EiTiNiT“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

21Teismas nurodė, jog 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo metu visų skundžiamų nutarimų priėmimo procedūra nebuvo pažeista, ji atitiko ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes susirinkime buvo kvorumas, visi nutarimai buvo priimti kreditorių balsų dauguma, o kreditoriaus UAB „EiTiNiT“ pastebėjimai dėl nežymių neatitikimų kreditorių susirinkimo protokolo turinyje nesudaro pagrindo išvadai, kad kreditorių susirinkimas vyko neskaidriai ir kad galimai buvo klastojamas kreditorių susirinkimo protokolas. Susidarę balsų skaičiavimo skirtumai neturėjo jokios lemiamos įtakos galutiniam rezultatui balsuojant dėl tam tikro nutarimo priėmimo bei neiškraipė kreditorių tikrosios valios. Todėl teismas sprendė, kad pareiškėjo argumentai dėl procedūrinių pažeidimų nesudaro teisinio pagrindo naikinti ginčijamus nutarimus.

22Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, teismas nurodė, jog nei vienas kreditorius, kuris galimai balsavo už kitokio turinio ataskaitą, nei kad buvo pateikta balsuojant raštu, nereiškė jokių pretenzijų ar skundų. Pareiškėjo nurodomi skirtumai tarp ataskaitų, už kurias buvo balsuojama raštu ir žodžiu, nėra esminiai, susidarė dėl administratoriaus kreditorių susirinkimo metu žodžiu pateiktų patikslinimų ir paaiškinimų, tačiau jie iš esmės nekeičia administratoriaus veiklos ataskaitos turinio.

23Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5, kuriuo buvo nutarta rinkti kreditorių komitetą, teismas nurodė, jog nei vienas iš darbuotojų, kurie turėtų turėti didžiausią interesą ginti savo galimai pažeistus interesus, nepateikė teismui skundo dėl galimai padarytų procedūrinių pažeidimų išrenkant jų atstovu M. G. į kreditorių komitetą. Byloje nėra įrodymų, kad M. G. nebus savarankiškas ir veiks ne kreditorių, o bankroto administratoriaus interesais. Taip pat teismas atmetė kaip nepagrįstą argumentą, kad išrinktas kreditorių komitetas neatstovaus visų kreditorių interesų.

24Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 7, kuriuo buvo patvirtintas darbuotojų sąrašas pagal pareigybes, teismas nurodė, jog šiuo metu visų sąraše nurodytų darbo sutarčių galiojimas yra pasibaigęs. Kadangi esant nutrauktiems darbo santykiams pareiškėjo argumentai nebėra aktualūs, teismas dėl jų nepasisakė.

25Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 9 trečios dalies, kuria buvo nutarta dėl kreditorių susirinkimų protokolų pateikimo susirinkime dalyvavusiems kreditoriams, teismas nurodė, jog šią nutarimo dalį reikėtų vertinti viso nutarimo kontekste. Šiame nutarime įtvirtina visų kreditorių teisė gauti bet kokią su bankroto procesu susijusią informaciją jiems pareikalavus. Įstatymas nedraudžia administratoriui su kreditoriais susitarti per kokį terminą kreditoriui turi būti pateikiama jo reikalaujama informacija. Kadangi pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo nutarimai yra skundžiami per 14 dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą, teismas kritiškai vertino pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ argumentą, kad tokiu nutarimu yra ribojama kreditorių teisė skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus.

26Teismas, ex officio įvertinęs kitų 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų turinį, konstatavo nesant pagrindo išvadai, kad priimti kreditorių nutarimai prieštarauja teisės aktams ar kad buvo padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai, kurie galėtų sąlygoti nutarimų neteisėtumą.

27Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 1 teismas nurodė, jog trys komiteto nariai, kurie balsavo už reglamentą be redakcinių pastabų, priimto nutarimo neskundė. Tai suponuoja išvadą, kad patys kreditoriai laiko, jog darbo reglamento protokole pateiktos kelios pastabos buvo nežymios, redakcinio pobūdžio.

28Spręsdamas dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 2, kuriuo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, teismas padarė išvadą, jog ataskaita yra pakankamai išsami. Kreditorių komiteto nariams susitarus su administratoriumi dėl išsamesnės informacijos pateikimo, kreditorių komiteto nariai dėl to neprieštaravo ir vienbalsiai sutiko patvirtinti administratoriaus ataskaitą. Teismas neturi pagrindo naikinti minėto kreditorių komiteto nutarimo vien dėl to, kad vieno iš bankrutuojančios įmonės kreditorių subjektyviu vertinimu ataskaita atrodo neišsami.

29Spręsdamas dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 3, teismas atmetė kaip formalius pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ argumentus, jog jam nėra aišku, koks kreditorius už kurią sąmatą balsavo. Patys balsavę kreditoriai nemanė, jog nesuprato už ką balsavo ir kad taip buvo pažeidžiamos jų teises, nes šio nutarimo šiuo pagrindu neskundė. Teismas, įvertinęs pačios bankroto bylos apimtį ir sudėtingumą, pareikštų civilinių ieškinių kiekį bei jų sudėtingumą, bankrutuojančios įmonės turto kiekį, padarė išvadą, jog administratoriaus atlyginimo dydis atitinka teisingumo ir protingumo principus. Be to, ši sąmata buvo sudaryta tik terminuotam laikotarpiui, t.y. iki 2014 m. rugpjūčio 1 d..

30Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 4 teisėtumo, kuriuo buvo nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su prašymu pratęsti terminą BUAB „Izobara“ likvidavimo procedūrai pradėti iki 2015 m. vasario 11 d., teismas nurodė, kad pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ argumentai yra itin formalaus pobūdžio. Nutarime buvo konkrečiai nurodyta data, kad terminas likvidavimo procedūroms turėtų būti pratęstas iki 2015 m. vasario 11 d., o kreditorių komiteto nariai, kurie balsavo raštu, balsavo už nutarimą, kuriame nebuvo nurodyta tiksli data, o buvo pasakyta, kad terminą likvidavimo procedūroms pradėti reiktų pratęsti vieneriems metams nuo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos. Taigi šie formuluočių skirtumai nekeičia paties nutarimo esmės – pratęsti terminą likvidavimo procedūroms pradėti.

31Spręsdamas dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 5, kuriuo buvo patvirtinta turto vertinimo tvarka, teismas pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ skundo argumentus vertino kaip deklaratyvius. Patiems bankrutavusios įmonės kreditoriams, kurie labiausiai suinteresuoti turto pardavimu už didžiausią įmanomą kainą ir kuo didesniu savo finansinių reikalavimų patenkinimu, įstatymas paveda nustatyti parduodamo turto tvarką ir kainą. Teismo vaidmuo tokio pobūdžio ginčuose iš esmės nėra nukreiptas į skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio pagrįstumo ir naudingumo vertinimą. Panaikinti kreditorių priimtą nutarimą, remiantis ekonominio pobūdžio argumentais, būtų galima tik tuo atveju, kai toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai ir negalėtų būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, jog kreditorių daugumos balsais nustatyta kaina ar turto vertinimo tvarka yra neekonomiška (CPK 12, 178 str.). Nors nagrinėjamu atveju kreditorius UAB „EiTiNiT“ ir nurodo, kad turi būti vertinama ne pavienė įranga, o visas verslas, tačiau šie argumentai iš esmės nėra niekuo pagrįsti, išskyrus paties kreditoriaus samprotavimus (CPK 178 str.).

32III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

33Pareiškėjas UAB „EiTiNiT“ atskirajame skunde prašo:

 1. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties rezoliucinės dalies dalį, kuria nutarta atmesti pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ skundą dėl BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų ir 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo bei iš pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ atsakovo BUAB „Izobara“ naudai priteita 3 751 Lt bylinėjimosi išlaidų;
 2. bylą išnagrinėti iš esmės ir tenkinti pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ 2014 m. gegužės 15 d. skundo reikalavimus dėl BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 2, 5, 7, 9 (3 dalies) ir 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimų Nr. 1, 2, 3, 4, 5 panaikinimo.

34Pareiškėjas UAB „EiTiNiT“ atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai atmetė skunde nurodytas aplinkybes dėl BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo protokolo ir 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolo klastojimo. Šių protokolų klastojimas negali būti pripažintas neesminiu procedūriniu pažeidimu ir vien tik klastojimo faktas turi lemti skundžiamų nutarimų neteisėtumą. Kreditorių susirinkimo protokole esantys duomenys apie „už“ nutarimų priėmimą balsavusių kreditorių balsus prieštarauja pagarsintiems skaičiavimams, balsavimo raštu biuleteniams.
 2. Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 panaikinimo:
  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad skunde nurodytų aplinkybių vertinimas yra pagrįstas subjektyvia pareiškėjo nuomone ir samprotavimais, o taip pat kad bankroto administratoriaus ataskaitų turinio skirtumai nelaikytini esminiais. Kadangi teismas išsamiai nepasisakė dėl pareiškėjo skunde išdėstytų aplinkybių, šios aplinkybės atskirajame skunde pakartotinai teikiamos vertinimui.
  2. Už administratoriaus ataskaitos patvirtinimą raštu balsavusiems kreditoriams buvo pateikta ataskaita, kurioje klaidingai nurodyta, jog įmonė turi 22 255 100,80 Lt vertės trumpalaikio turto ir klaidingai nurodyta, kad AB „Lietuvos dujos“ depozitas yra 200 000, kai tuo tarpu jis sudaro 177 000 Lt ir yra 23 000 Lt mažesnis. Kadangi kreditorių susirinkime dalyvavę ir balsavę kreditoriai balsavo už pataisytą administratoriaus ataskaitą, tai raštu balsavusių kreditorių balsai negalėjo būti įskaityti. Priešingas balsų skaičiavimas sudarė esminį procedūrinį pažeidimą.
  3. Kreditorių susirinkimui pateikta tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaita savo turiniu neatitinka ĮBĮ 23 straipsnio 3 dalies 25 punkto reikalavimų – ji yra neišsami:
 1. bankroto administratorius savo veiklos ataskaitoje nurodė, jog įmonėje nėra rasta turto už 578 628,55 Lt, tačiau nenurodė, kokių veiksmų buvo imtasi, siekiant surasti šį turtą;
 2. bankroto administratorius savo veiklos ataskaitoje nenurodė jokios informacijos apie teismuose pareikštus ieškinius, ginčijant sandorius, priešingus įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusius turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Juo labiau, ataskaitoje nenurodyta, ar ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatytas 6 mėnesių terminas buvo pratęstas;
 3. bankroto administratorius savo veiklos ataskaitoje nepateikė informacijos apie įmonės debitorinius įsiskolinimus;
 4. bankroto administratorius savo veiklos ataskaitoje nepateikė informacijos apie pajamas, gaunamas iš automobilių bei butų nuomos. Nors raštu balsavusiems kreditoriams pateiktoje ataskaitoje buvo nurodyta, kad automobiliai yra išnuomoti, susirinkimo metu administratorius paaiškino, kad automobiliai yra grąžinti įmonei, o sutartys nutrauktos. Be to, susirinkimo metu administratorius paaiškino, jog butai yra išnuomoti, tačiau pajamos dar negautos, nors raštu balsavę kreditoriai turėjo pagrįstų lūkesčių, jog įmonė gauna pajamų iš šios veiklos.
  1. Ataskaitoje yra pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kad iki pirmojo kreditorių susirinkimo viso panaudota 23 500 Lt piniginių lėšų, kai tuo tarpu sudėjus nurodytus skaičius gaunama suma sudaro 35 500 Lt.
  2. Administratorius vienasmeniu sprendimu nusprendė po bankroto bylos UAB „Izobara“ iškėlimo tęsti įmonės ūkinę – komercinę veiklą, nors įmonė dirbo nuostolingai, t.y. šilumos tiekimo išlaidos 36 806,99 Lt viršijo įmonės įplaukas iš šios veiklos. Ataskaitoje nenurodyta, ar buvo svarstomas klausimas dėl BUAB „Izobara“ priklausančių katilinių išnuomojimo konkuruojančiam verslo subjektui, gaunant iš to realių pajamų.
  3. Administratorius veikia didžiųjų kreditorių AB banko „FINASTA“ ir BAB SNORAS naudai. Ataskaitoje nenurodyta, ar BUAB „Izobara“ turėjo lizinguojamo turto. Susirinkimo metu administratoriaus nurodyta aplinkybė, jog turtas kreditoriams buvo perduotas iki bankroto bylos iškėlimo, nesudarė pagrindo ataskaitoje nenurodyti šios informacijos, kadangi administratorius turi pareigą patikrinti visus įmonės sandorius, taip pat ir turto perdavimo lizingo davėjams sandorius. Administratoriaus veikimą didžiųjų kreditorių vardu patvirtina tai, kaip jis siūlė spręsti darbotvarkės 9 klausimą dėl informacijos kreditoriams teikimo.
  4. Administratoriaus veiklos ataskaitos neišsamumą papildomai pagrindžia aplinkybė, jog nėra pateikta informacija apie įmonės atliktus mokėjimus nuo 2010 metų, kai įmonė jau buvo nemoki.
 1. Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 panaikinimo:
  1. BUAB „Izobara“ išrinktas kreditorių komitetas neatstovauja visų kreditorių interesų, o veikia išimtinai tik savo tarpusavyje susijusių narių naudai ir interesais.
  2. Kreditorių komiteto nariai AB bankas „Finasta“ ir BAB bankas SNORAS yra susijusios įmonės. Be to, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ yra išrinktas atsakovo administratoriumi jį pasiūlius šiems kreditoriams, administratorius yra akivaizdžiai nuo jų priklausomas.
  3. Pirmosios eilės kreditorių atstovas M. G. yra tikėtinai bankroto administratoriaus parinktas BAB bankui SNORAS palankus asmuo. Jis nebuvo visų pirmosios eilės kreditorių išrinktas atstovas. Susirinkime užsiregistravusių kreditorių buvo 53 iš 178.
  4. Lemiamais didžiausių kreditorių AB banko „FINASTA“ ir BAB banko SNORAS balsais šeštuoju kreditorių komiteto nariu buvo išrinktas kreditorius UAB „Saurida“, kuris yra nuo BAB banko SNORAS priklausanti įmonė.
  5. Raštu balsavusiems kreditoriams buvo leista pateikti tik vieno iš šešių kreditorių komiteto narių kandidatūrą, kas akivaizdžiai pažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus. Balsavimo raštu biuletenyje buvo pateiktas vienoks nutarimo projektas, o įvykusio susirinkimo metu buvo priimtas visai kitokio turinio nutarimas.
  6. VMI prie LR Finansų ministerijos balsas „už“ nutarimo Nr. 5 priėmimą negalėjo būti įskaitytas, nes jis balsavo „už“ „Kreditorių komitetą rinkti iš 6 narių. Komiteto sudėtis: 1. Kreditorių susirinkimo pirmininkas; 2. Darbuotojų atstovas; 3. Citadele faktoringas ir lizingas; 4. BAB bankas „SNORAS“; 5. AB DNB bankas; 6. AB DNB lizingas“, o ne „už“ „Rinkti kreditorių komitetą iš 6 narių, 5 komiteto nariai: AB bankas „Finasta“, M. G., VMI prie LR FM, BAB bankas „Snoras“, AB DNB lizingas“.
 2. Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 7 panaikinimo:
  1. Teismas turėjo vertinti šio nutarimo teisėtumą jau vien dėl to, kad, pripažinus šį nutarimą neteisėtu, kreditorius UAB „EiTiNiT“ galėtų kreiptis dėl žalos atlyginimo, taip pat bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir negalėjo atsisakyti jį vertinti, remdamasis pareiškėjo argumentų nebeaktualumu. Iš paties administratoriaus teismui pateiktų duomenų matyti, kad 2014 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais įmonėje BUAB „Izobara“ dirbo atitinkamas skaičius darbuotojų.
  2. Kreditorių susirinkimas negalėjo tvirtinti abstraktaus darbuotojų sąrašo, o turėjo būti nurodyti ir pastariesiems mokėtini atlyginimai.
  3. Nesant kreditorių susirinkimo nutarimo dėl ūkinės – komercinės veiklos tęsimo, negalėjo būti tvirtinamos darbuotojų pareigybės ir tokiu būdu daroma didelė žala kreditoriams.
 3. Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 9 3 dalies panaikinimo:
  1. Teisę susipažinti su kreditorių susirinkimo nutarimais ir juos skųsti turi visi įmonės kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti teismo nutartimi. Todėl vien esant šiai aplinkybei kreditorių susirinkimo nutarimas, įtvirtinantis, kad kreditorių susirinkimo protokolas teikiamas tik susirinkime dalyvavusiems kreditoriams per 10 dienų, yra neteisėtas, kaip pažeidžiantis kreditorių teises ir teisėtus interesus.
 4. Dėl kitų 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų:
  1. Teismas dėl kitų kreditorių susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo pasisakė formaliai, savo išvadų iš viso nemotyvavo.
 5. Dėl 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 1:
  1. Kreditorių komiteto narių balsai, kurie dėl posėdyje svarstomų klausimų balsavo raštu, negali būti įskaityti, kadangi posėdžio metu kreditorių komiteto nariai teikė pastabas ir balsavo už projektą su pastabomis, kuriomis iš esmės buvo pakeistas Reglamento 3 dalies 4 punktas, patvirtinimą, nustatant, kad kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkė ir paruošta svarstymui medžiaga pateikiama visiems komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 12 kalendorinių darbo dienų iki kreditorių komiteto posėdžio.
  2. Teismo vertinimas, neva aplinkybė, kad tokio nutarimo neskundė ir neginčijo komiteto nariai, įrodo, kad buvo išreikšta tikroji jų valia, yra ydingas ir neįrodantis tokio nutarimo teisėtumo.
 6. Dėl 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 2:
  1. Kreditorių komiteto patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita neatitinka ĮBĮ 23 straipsnio 3 dalies 25 punkto reikalavimų, kadangi ji yra neišsami. Posėdžio metu AB banko „Finasta“ atstovas prašė administratoriaus pakomentuoti informaciją apie ūkinės veiklos sąnaudas, taip pat išlaidas, patirtas investuojant į katilines bei ryšio paslaugas. Kreditorius BAB banko SNORAS atstovas nurodė, kad administratorius turėtų įvardinti savo poziciją dėl ūkinės veiklos tęstinumo tikslingumo bei šios veiklos termino.
  2. Raštu balsavę kreditoriai AB DNB lizingas ir VMI balsavo už pirminį nutarimo projektą („Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą“) ir nebalsavo dėl bankroto administratoriaus įpareigojimo iki 2014 m. gegužės 7 d. kreditorių komitetui pateikti siūlymus dėl bankroto procedūros krypčių pasirinkimo. Todėl jų balsai negalėjo būti įskaityti, kaip „už“ balsavusių kreditorių.
 7. Dėl 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 3:
  1. Trečiuoju klausimu kreditorių komitetas inter alia turėjo spręsti dėl administravimo išlaidų iki pirmojo kreditorių susirinkimo ataskaitos patvirtinimo, tačiau nutarimą priėmė tik dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Tuo tarpu raštu balsavę kreditoriai balsavo ir už administravimo išlaidų iki komiteto posėdžio ataskaitą. Iš kreditorių komiteto posėdžio protokolo turinio neaišku, už ką konkrečiai kiekvienas iš kreditorių komiteto narių išreiškė savo valią, balsuodami dėl nutarimo Nr. 3 priėmimo.
  2. Kreditorių AB DNB lizingo ir VMI prie LR finansų ministerijos balsai negalėjo būti priskaičiuoti nei prie „prieš“, nei prie „už“ BAB banko SNORAS pateiktą nutarimo projektą balsavusių kreditorių balsų, kadangi jie dėl tokio nutarimo projekto iš viso nebalsavo.
  3. Bankroto administratoriui patvirtintas 100 000 Lt + PVM mokestis atlyginimas vieneriems metams yra akivaizdžiai nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi tokiu atveju bankroto administratoriui per mėnesį yra nustatytas 10 083,33 Lt su PVM dydžio atlyginimas, nors dalį paslaugų bankroto administratorius perka iš kitų įmonių (transporto, teisinių, buhalterinių paslaugų ir kt.), kas įrodo, kad paties bankroto administratoriaus darbo apimtys yra akivaizdžiai nedidelės.
 8. Dėl 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 4:
  1. Kadangi raštu balsavę kreditorių komiteto nariai balsavo už visai kitokio turinio nutarimo projektą, tai jų balsai negalėjo būti įtraukiami kaip „už“ nutarimo Nr. 4 priėmimą balsavusių kreditorių balsai.
  2. Nutarimo formuluotė „vieneriems metams nuo kreditorių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos“ yra absoliučiai ydinga, kadangi kreditorių finansiniai reikalavimai yra priimami skirtingu laiku ir skirtingu laiku įsiteisėja.
  3. Bankroto administratorius kreipėsi į BUAB „Izobara“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu dėl likvidacijos termino pratęsimo ir Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-384-577/2014 pratęsė šį terminą iki 2015 m. vasario 11 d. Esant neteisėtam 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimui Nr. 4, tai sąlygojo ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-384-577/2014 neteisėtumą, kuri buvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartimi.
 9. Dėl 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 5:
  1. Kreditorius AB DNB lizingas balsavo už kitokį nutarimo projektą, dėl ko jo balsas negalėjo būti įskaitytas kaip teiktas „už“ nutarimo priėmimą. Protokole šių aplinkybių neatvaizdavimas įrodo jo klastojimą.
  2. Nutarimo 1 dalyje suformuota akivaizdžiai ydinga formuluotė, nurodant, kad „įvertinimą pavesti geriausią pasiūlymą pateikusiai Turto vertinimo agentūrai“. Joje neapibrėžtas kriterijaus „geriausias pasiūlymas“ turinys.
  3. Kreditorių komiteto nustatyta vertinimo tvarka yra nepagrįsta, kadangi turi būti vertinama ne pavienė BUAB „Izobara“ įranga, o visas verslas, kadangi ekonomiškai naudingiausia būtų parduoti BUAB „Izobara“ kaip veikiantį verslą. Kita vertus, galėtų būti vertinamas ir verslas, ir atskiri turto objektai, o kreditoriai vėliau galėtų pasirinkti naudingiausią turto pardavimo būdą.
  4. Kreditorių interesams prieštarauja nutarimo Nr. 5 (2) dalyje išdėstyta aplinkybė, jog pasiūlymus išsiųsti tik penkioms Vilniaus ir Ukmergės rajone veikiančioms turto vertinimo agentūroms, kadangi tokiu būdu dirbtinai ribojama konkurencija, juolab, kad atsakovo turtas yra ne tik Vilniaus ir Ukmergės rajonuose. Todėl turėtų būti paskelbtas viešas konkursas atsakovo turto vertei nustatyti.
  5. Skundžiamu nutarimu nepagrįstai atskirtas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimas, tokiu būdu užkertant kelią sudaryti sutartį su viena kvalifikuota turto vertinimo agentūra, kuri pasiūlytų pigiausiai ir per trumpiausią laiko tarpą atlikti ir kilnojamojo, ir nekilnojamojo turto vertinimą.
  6. Skundžiamo nutarimo 4 dalis yra ne tik nepagrįsta, bet ir prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Turto vertinimą gali atlikti tik asmenys, turintys turto vertintojo kvalifikacinius pažymėjimus (LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas). Todėl administratoriaus darbuotojo įtraukimas atsakovo kilnojamojo turto vertei nustatyti yra neteisėtas.
  7. Kadangi skundžiamo nutarimo 1-4 dalys yra neteisėtos, tai sąlygoja ir 5-6 dalių neteisėtumą.
  8. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas turėtų įrodyti, jog veikiančio įmonės verslo pardavimas yra pelningesnis nei įmonės turto pardavimas. Įmonės turto vertinimo užsakymas vien tam, kad įrodyti, jog kreditoriams tai yra naudingiau, prieštarauja elementariems protingumo kriterijams.
 10. Teismas nepagrįstai priteisė visas atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas tik iš pareiškėjo UAB „EiTiNiT“, kadangi skundą, kuris buvo atmestas, teikė ir pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“.

35Atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismo išvada, jog 2014 m. vasario 27 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu pareiškėjo skundžiamų nutarimų priėmimo procedūra nebuvo pažeista, yra pagrįsta. Nežymūs balsų neatitikimai buvo sąlygoti aritmetinių ar skaičių apvalinimo paklaidų ir neturėjo jokios įtakos galutiniam rezultatui, balsuojant dėl tam tikro nutarimo priėmimo.
 2. Pareiškėjo argumentai, kuriais jis grindžia atsakovo darbuotojų atstovo išrinkimo neteisėtumą, yra nelogiški, formalūs, ypač atsižvelgiant į tai, kad darbuotojų atstovo kandidatūrą skundžia ne atsakovo darbuotojai, bet su atsakovu darbo santykiais nesusijęs kreditorius. Kreditorių komiteto sudėtį in corpore patvirtino atsakovo kreditorių dauguma.
 3. Atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl neišsamios bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos, neekonomiškos atsakovo turto vertinimo tvarkos, formuluotės pratęsti terminą atsakovo likvidavimo procedūroms pradėti yra deklaratyvaus pobūdžio, subjektyvūs.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Pareiškėjas UAB „EiTiNiT“ atskiruoju skundu kelia Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo išspręstas ginčijamų atsakovo BUAB „Izobara“ kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. priimtų nutarimų ir kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais klausimas, atmetant visus kreditorių skundus. Iš pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ atskirojo skundo dalyko ir pagrindo darytina išvada, jog apeliantas, nustatydamas šios bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, siekia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, priimtos dėl visų šioje byloje ginčytų kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo.

38Dėl kreditorių susirikimo kompetencijos ir jo nutarimų teisminės kontrolės

39Bankroto byla – teismo nagrinėjama civilinė byla dėl ginčų, kylančių iš bankroto teisinių santykių (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punktas). CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio Kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų prioritetas prieš kitus įstatymus, atliekant įmonės bankroto procedūras, taip pat nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos bankroto proceso metu įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Taigi įmonės bankroto procedūrų teisinis nagrinėjimas, jų kontrolė ir tvirtinimas teismų procesiniais sprendimais atliekamas visų pirma taikant ĮBĮ nuostatas.

40Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

41Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą nulemia vienas ar daugiau dominuojančių kreditorių, net kai likę kiti kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, savaime nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo.

42ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina. Taigi teisminė kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo kontrolė skirta užtikrinti, kad nebūtų pažeistos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo procedūros, nebūtų pažeistos kitos imperatyvios teisės normos ir kad nė vieno asmens interesas nebūtų suabsoliutinamas kito asmens intereso sąskaita.

43Apibendrinus pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ skunde ir atskirajame skunde nurodytus procedūrinius pažeidimus, kuriais jis grindžia ginčijamų atsakovo BUAB „Izobara“ kreditorių susirinkimo nutarimų ir kreditorių komiteto nutarimų neteisėtumą, matyti, jog pareiškėjas, visų pirma, esminiais procedūriniais pažeidimais laiko tai, jog kreditorių susirinkimas ir kreditorių komitetas, spręsdami dėl į darbotvarkę įtrauktų klausimų, priėmė nutarimus, savo turiniu besiskiriančius nuo pirminių nutarimų projektų, kurie buvo įtraukti į balsavimo raštu biuletenius ir dėl kurių savo nuomonę išreiškė raštu balsavę kreditoriai, o taip pat tai, jog kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto posėdžio protokoluose nurodyti balsavimo dėl priimtų nutarimų rezultatai neatitinka realaus balsų pasiskirstymo.

44ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad kreditorių susirinkime priimant sprendimus ir juos įforminant turi būti derinama kreditorių valia ir negali būti inicijuojami tokie kitiems kreditoriams netikėti sprendimai, su kuriais jie nėra supažindinami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-467/2008).Teismų praktikoje akcentuojama, jog negali būti tapatinami kreditorių susirinkime spręstini klausimai (darbotvarkė) ir pasiūlymai, kaip juos spręsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-390/2012). Kreditorių susirinkimo dalyviams pateikiant susirinkimo darbotvarkę turi būti nurodyti numatomi svarstyti klausimai. Susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę pasirinkti savo teisės realizavimo būdą, t.y. turi teisę spręsti, ar jam ginti savo interesus dalyvaujant susirinkime, ar išreikšti nuomonę raštu bei pasiūlyti savo nutarimo variantą sprendžiamu klausimu. Kreditorių susirinkimo tikslas yra tas, kad susirinkimo dalyviai diskusijose siektų konsensuso, atitinkančio daugumo kreditorių interesus svarstomu darbotvarkės klausimu, t.y. sutartų dėl kreditorių susirinkimo dalyvių daugumos siūlomo nutarimo projekto ir balsų dauguma priimtų nutarimą sprendžiamu darbotvarkės klausimu. Kokie bus pasiekti susitarimai ir kokie bus priimti nutarimai nėra ir negali būti žinoma iki pat klausimo kreditorių susirinkime išnagrinėjimo pabaigos. Įstatymai nereglamentuoja kada, kaip ir kiek gali būti pateikta nutarimų projektų, taip pat įstatymas neįpareigoja pateikti visus įmanomus nutarimų projektus, tačiau pati kreditorių susirinkimo esmė suponuoja, jog kreditorių susirinkimo iniciatoriai ir dalyviai iki pat nutarimo kreditorių susirinkime priėmimo turi teisę pateikti nutarimų projektus, juos svarstyti ir nutarti balsuoti dėl jų ar ne. Jei susirinkimo dalyvis galėtų balsuoti ir pareikšti savo nuomonę tik iniciatorių pateikto nutarimo projekto ribose, pats susirinkimas, kaip daugumos konsensuso pasiekimo priemonė, netektų prasmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2004).

45Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto UAB „EiTiNiT“ atskirojo skundo argumentus, jog skundžiamų atsakovo BAUB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo ir 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimų neteisėtumą nagrinėjamu atveju savaime sąlygojo tai, kad atsakovo kreditorių susirinkime ir kreditorių komitete priimti nutarimai savo turiniu skiriasi nuo tų nutarimų projektų, kurie buvo pateikti raštu dėl į darbotvarkę įtrauktų klausimų balsavusiems atsakovo kreditoriams ir kreditorių komiteto nariams.

46Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto UAB „EiTiNiT“ atskirojo skundo argumentus, jog ginčijamų atsakovo BUAB „Izobara“ kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumą nagrinėjamu atveju lėmė balsavimo rezultatų, nurodytų 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo protokole, tariamas klastojimas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai apelianto nurodytus kreditorių balsavimo rezultatų darbotvarkėje nurodytais klausimais neatitikimus, lyginant su realiais balsavimo rezultatais, vertino kaip mažareikšmius, pateisinamus galimos balsų skaičiavimo klaidos ir neturinčius reikšmės galutinių ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimui, laikantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos.

47Atmetus apelianto UAB „EiTiNiT“ atskirojo skundo argumentus dėl procedūrinių pažeidimų kaip nepagrįstus ir neturinčius teisinės reikšmės pareiškėjo daromai išvadai dėl kreditorių susirinkimo protokolo klastojimo, o taip pat pripažinus, jog galimi procedūriniai pažeidimai yra mažareikšmiai bei neturintys teisinės reikšmės ginčijamų kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų teisėtumui, apeliacinės instancijos teismas dėl kiekvieno ginčijamo kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimo teisėtumo pasisako, vertindamas jį atsakovo BAUB „Izobara“ ir jo kreditorių teisių ir teisėtų interesų galimo pažeidimo materialiuoju aspektu.

48Apibendrinant pirmosios instancijos teismo išvadas dėl galimų atsakovo BAUB „Izobara“ ir jo kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo ginčijamais kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimais, matyti, jog teismas šį vertinimą atliko tiek objektyviuoju, tiek subjektyviuoju aspektu, t. y. realiai įvertino pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes dėl objektyviai galimo atsakovo BAUB „Izobara“ ir jo kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, o taip pat atsižvelgė į tai, kaip savo teisių galimą pažeidimą vertina visi kiti kreditoriai per savo teisės skųsti kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimus įgyvendinimą. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog šis pirmosios instancijos teismo atliktas kompleksiškas vertinimas savo esme sudarė pagrindą teismui padaryti pagrįstas išvadas dėl kreditoriaus UAB „EiTiNiT“ skundu ginčijamų kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų teisėtumo, todėl atmeta kaip nepagrįstus su tuo susijusius atskirojo skundo argumentus.

49Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 2 panaikinimo

50Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ ginčijo 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2, kuriuo buvo patvirtinta atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaita laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti atsakovui BUAB „Izobara“ bankroto bylą įsiteisėjimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo, prašydamas teismą pripažinti jį negaliojančiu. Pirmosios instancijos teismas netenkino šio pareiškėjo skunde išdėstyto prašymo, nenustatęs, jog minėtos atsakovo bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimas galėtų kaip nors pažeisti kreditorių teises ar teisėtus interesus.

51Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų, o jos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012). Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas (ĮBĮ 23 str. 4 p.). Tuo atveju, kai kreditoriai mano, kad administratoriaus ataskaita neišsami ar jo veikla netinkama, jie gali reikalauti papildomos informacijos, o nustačius, kad administratorius netinkamai atlieka pareigas, kelti klausimą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

52Nagrinėjamu atveju bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, ištyręs faktines aplinkybes, nustatė, kad pagrindo netvirtinti ataskaitos nebuvo, todėl kreditorių susirinkimas ją pagrįstai patvirtino. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė teisinio pobūdžio pagrindų nesutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada. Pažymėtina, jog apelianto UAB „EiTiNiT“ atskirajame skunde nurodyti argumentai savo esme susiję su ĮBĮ 23 straipsnio 3 dalies 25 punkto reikalavimų pažeidimu, kadangi, apelianto manymu, ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita yra neišsami. Pažymėtina, jog ataskaitos neišsamumas savaime nesudaro pagrindo pripažinti, jog administratorius netinkamai vykdė savo veiklą, o tik sudaro prielaidas kreditoriams reikalauti iš administratoriaus papildomos informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą ir tik jos negavus daryti atitinkamas išvadas bei priimti atitinkamus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ir sprendimą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo priėmusi kreditorių dauguma nenustatė administratoriaus pareigų ataskaitiniu laikotarpiu netinkamo vykdymo atvejų ir laikė ją pakankamai išsamia savo valiai išreikšti bei kreditorių susirinkimo nutarimui dėl jos patvirtinimo priimti, o taip pat į tai, kad įmonės bankroto procesas yra tęstinis ir konkrečių administratoriaus veiksmų, kurių atlikimas nėra apibrėžtas įstatyme nustatytu terminu, neatlikimas ataskaitiniu laikotarpiu nereiškia, jog šie veiksmai, esant kreditorių susirinkimo įpareigojimui ar nurodymui, nebus atlikti ateityje, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartis, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl šio kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio jos panaikinimo pagrindo.

53Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 5 panaikinimo

54Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ ginčijo 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5, kuriuo išrinktas kreditorių komitetas iš šešių narių.

55Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 2 punktu, kreditorių susirinkimo išimtinei kompetencijai priskirta spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, šį komitetą rinkti, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių. ĮBĮ 25 straipsnio 1dalyje numatyta, jog kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai. Kreditorių susirinkimo pirmininkas yra ir kreditorių komiteto pirmininkas. Kreditorių komiteto nariu turi būti išrinktas bent vienas asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, reikalavimus atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe. Kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai. Taigi be kreditorių susirinkimo pirmininko, kuris yra kreditorių komiteto narys ex officio, tai, kas bus renkami kitais komiteto nariais priklauso nuo pačių kreditorių valios. Įstatymas nenumato, kas turi ir kas gali siūlyti kreditorių komiteto narių kandidatūras, inter alia komiteto narį, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, kadangi kreditorių komiteto išrinkimą bet kokiu atveju lemia kreditorių daugumos balsai, kurie, vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, lemia, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu.

56Nagrinėjamu atveju atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo pripažinti, jog 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 5, kuriuo išrinktas komitetas, yra neteisėtas. Apelianto argumentai dėl galimų atsakovo kreditorių komiteto narių AB banko „Finasta“, BAB banko SNORAS, UAB „Saurida“ ir M. G. tarpusavio ryšių ir galimo interesų konflikto yra grindžiami prielaidomis, kurios savaime neįrodo, jog išrinktas kreditorių komitetas negalės tinkamai vykdyti savo funkcijų, t.y. kontroliuoti, kaip vyksta bankroto procesas, administratoriaus veiklą bei ginti kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų. Kreditorių komiteto nariai buvo išrinkti įstatyme numatyta atsakovo kreditorių, kurių reikalavimus yra patvirtinęs teismas, balsų dauguma, o atsakovo pirmos eilės kreditoriai, žinodami, jog į kreditorių susirinkimo darbotvarkę yra įtrauktas klausimas dėl kreditorių komiteto išrinkimo, turėjo teisę dalyvauti kreditorių susirinkime sprendžiant kreditorių komiteto nario, kuris būtų įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, išrinkimo klausimą arba ginti savo galimai pažeistas teises paduodant skundą dėl šio kreditorių susirinkimo nutarimo. Kadangi kreditorių komiteto rinkimas ir jo sudėties keitimas yra išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai priklausantys klausimai, kreditoriai savo pažeistas teises gali ginti bet kada įstatymo nustatyta tvarka inicijuodami kreditorių komiteto sudėties klausimo svarstymą kreditorių susirinkime.

57Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 7 panaikinimo

58Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ ginčijo 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 7, kuriuo patvirtintas darbuotojų, su kuriais yra sudarytos darbo sutartys, pareigybių sąrašas.

59Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 7 punktu, kreditorių susirinkimas turi teisę nustatyti pagal pareigybes darbuotojų, kurie dirbs įmonės bankroto proceso metu, skaičių. ĮBĮ 19 straipsnis, detalizuojantis darbo santykių reguliavimą įmonės bankroto proceso metu, nustato, jog darbuotojų, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti įmonės bankroto proceso metu, skaičių pagal pareigybes nustato kreditorių susirinkimas. Šių darbuotojų sąrašą sudaro administratorius. Minėta kreditorių susirinkimo teisė nustatyti darbuotojų skaičių neapima atlyginimo minėtiems darbuotojams nustatymo. Darbuotojų priėmimas ir atleidimas yra šio įstatymo nustatyta tvarka administratoriaus kompetencijai priskirtas klausimas (ĮBĮ 11 str. 3 d. 11 p.). Nuo to, ar darbuotojas dalyvauja bankrutuojančios įmonės ūkinėje komercinėje veikloje, priklauso darbo užmokesčio šiam darbuotojui mokėjimo šaltinis. Vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalimi, su darbo santykiais susijusios išmokos iš bankroto administravimo išlaidų mokamos įmonės darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje.

60Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog kreditorių susirinkimas, ginčijamu nutarimu nustatydamas pagal pareigybes darbuotojų, kurie dirbs įmonės bankroto proceso metu, skaičių, nepažeidė savo kompetencijos ribų. Iš ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 13 punkte įtvirtinto reglamentavimo darytina išvada, jog laikotarpiu iki pirmojo kreditorių susirinkimo būtent administratorius sprendžia, ar įmonė tęs ūkinę komercinę veiklą.

61Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 9 trečios dalies panaikinimo

62Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ ginčijo 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 9 trečią dalį, kuria nustatyta informacijos apie bankroto procesą teikimo tvarka.

63Kreditoriai savo teises bankroto procese įgyvendina ĮBĮ nustatyta tvarka. Pagal ĮBĮ 21 straipsnį iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus, kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. ĮBĮ 23 straipsnio 11 punkte įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę nustatyti, kokia tvarka kreditoriai, įmonės savininkas (savininkai) gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punktą bankroto administratorius teikia informaciją kreditoriams kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Toks ĮBĮ nustatytas teisinis reguliavimas leidžia teigti, kad kreditoriaus teisė gauti informaciją priklauso nuo kreditorių susirinkimo nutarimų šiuo klausimu ir yra įgyvendinama kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka bei sąlygomis, t. y. būtent kreditorių susirinkimui deleguojama teisė nustatyti, kokia tvarka kreditoriai gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą.

64Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kurios buvo padarytos vertinant ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 9 trečios dalies teisėtumą. Nagrinėjamu atveju, įvertinus tai, jog 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 9 patvirtintos informacijos apie bankroto procedūrą teikimo tvarkos 1, 2, 4 ir 5 punktuose yra įtvirtinta kiekvieno kreditoriaus teisė pagal jo pageidavimą gauti informaciją apie bankroto bylos eigą (taip pat ir kreditorių susirinkimo protokolus, nepriklausomai nuo to, ar tas kreditorius dalyvavo šiuose susirinkimuose) ir šios teisės įgyvendinimo tvarka, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstomis pirmosios instancijos teismo išvadas, jog ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 9 trečios dalies nuostatos negali būti pripažintos pažeidžiančiomis kreditorių teisę gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą ar kreditoriaus teisę apskųsti teismui kreditorių susirinkimo nutarimus, atsižvelgiant į ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto procesinio 14 dienų termino skaičiavimo tvarkos reglamentavimą.

65Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 1 panaikinimo

66Būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo sąlyga – įstatymuose įtvirtinta tokios teismo nutarties galimybė būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šio kodekso numatytais atvejais, o taip pat kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog, atsižvelgiant į tai, kad nei CPK, nei ĮBĮ nėra numatytos galimybės dėl teismo nutarties, kuria išspręstas bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais klausimas, paduoti atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, dėl šios nutarties apskundimo apeliacine tvarka galimybės spręstina, vertinant, kokias teisines pasekmes skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas turėjo bankroto proceso dalyvių materialiųjų bei procesinių teisių apimčiai, jų įgyvendinimui bei ar priimta pirmosios instancijos teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei įmonės bankroto bylos eigai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2130/2013, 2013 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1365/2013). Tos pačios taisyklės ir jų aiškinimas teismų praktikoje taikytinas ir bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto priimtų nutarimų apskundimui.

67Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad ginčijamas kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr.1, kuriuo patvirtintas kreditorių komiteto darbo reglamentas, yra organizacinio pobūdžio, juo nėra įgyvendinami kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtini klausimai, o pats kreditorių komiteto darbo reglamento patvirtinimo faktas neužkerta kelio tolesnei įmonės bankroto bylos eigai ir nesukelia teisinių pasekmių materialiosioms atsakovo BUAB „Izobara“ ir jos kreditorių teisėms ir pareigoms, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, priimta išsprendus atsakovo BUAB „Izobara“ kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 1 pripažinimo negaliojančiu klausimą, negalėjo būti apskundimo apeliacine tvarka objektas. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja apeliacinio proceso dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties šioje dalyje teisėtumo ir pagrįstumo nutraukimo teisinis pagrindas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

68Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 2 panaikinimo

69Pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ skundu ginčijamu atsakovo BAUB „Izobara“ kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 2 buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita laikotarpiu nuo 2014 m. vasario 13 d. iki 2014 m. kovo 18 d.

70Atsakovo BUAB „Izobara“ kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimu nutarus kreditorių komitetui suteikti visas kreditorių susirinkimo teises, išskyrus teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką, keisti kreditorių komiteto sudėtį ir nutraukti bankroto bylą taikos sutartimi, kreditorių komitetui inter alia perėjo ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitą ir jas tvirtinti.

71Atsižvelgiant į tai, jog įgaliotinio prievolės įvykdymo priėmimas pagal pavedimo sutartį sąlygoja įgaliotojo prievolės sumokėti įgaliotiniui atlyginimą ir atlyginti išlaidas, kurios buvo būtinos pavedimui tinkamai įvykdyti, atsiradimą (CK 6.761 str. 4 d., 3 d.), bankroto proceso metu įvykęs administratoriaus ataskaitos patvirtinimas, kuris savo esme prilygsta prievolės įvykdymo priėmimui, sukelia tuos pačius teisinius padarinius. Todėl administratoriaus veiklos ataskaitos, kuri apima ir administratoriaus išlaidų finansinę dalį, patvirtinimas yra administratoriaus atlyginimo mokėjimo sąlyga, o tai taip pat reiškia ir vykdant šią veiklą administratoriaus turėtų išlaidų pripažinimą.

72Kaip jau minėta šioje nutartyje, administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimo teisinis pagrindas – konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį. Administratoriaus veiklos ataskaitos neišsamumas, nors ir gali būti vienas iš administratoriaus netinkamos veiklos kriterijų, tačiau savaime, nepareikalavus papildomos informacijos, nesudaro administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimo teisinio pagrindo.

73Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju kreditorių komiteto nariams 2014 m. balandžio 3 d. vykusio kreditorių komiteto posėdžio metu žodžiu gavus administratoriaus veiklos ataskaitoje esančios informacijos patikslinimą bei pareikalavus iki 2014 m. gegužės 7 d. pateikti siūlymus (nuomonę) kreditorių komitetui dėl BUAB „Izobara“ bankroto procedūros ateities krypčių pasirinkimo (ūkinės veiklos tęstinumo tikslingumo bei šios veiklos termino), kas tiesiogiai susiję su kreditorių susirinkimo teisės spręsti klausimus dėl ūkinės komercinės veiklos (jos tęstinumo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo, sąmatos tvirtinimo ir pan.) tinkamu įgyvendinimu (ĮBĮ 23 str. 6 p.), pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino nagrinėjamu atveju nesant pagrindo ginčijamą kreditorių komiteto nutarimą pripažinti negaliojančiu. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta, jog raštu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo balsavę kreditoriai minėtą ataskaitą laikė pakankamai išsamia jų sprendimo dėl jos patvirtinimo priėmimui, o posėdžio metu papildomai suteikta informacija nesudaro pagrindo daryti išvados dėl konkrečių ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. vasario 13 d. iki 2014 m. kovo 18 d. atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratoriaus atliktų netinkamų veiksmų, kurie būtų galėję turėti įtakos kreditorių komiteto narių apsisprendimui sprendžiamu klausimu.

74Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 3 panaikinimo

75Pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ ginčijamu atsakovo BAUB „Izobara“ kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 3 buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. (vienerių metų laikotarpiui: administratoriaus atlyginimas sudarytų 100 000 Lt plius PVM, bankroto administravimo išlaidos, įskaitant ir teisinės pagalbos išlaidas – 50 000 Lt). Nors iš kreditorių komiteto nutarimo Nr. 3 turinio matyti, jog juo nebuvo išspręstas šio posėdžio darbotvarkėje trečiuoju klausimu inter alia įtrauktas administravimo išlaidų iki pirmojo kreditorių komiteto posėdžio ataskaitos patvirtinimo klausimas, tačiau tai neturi teisinės reikšmės kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 3 teisėtumui, ypač atsižvelgiant į tai, jog atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratoriaus administravimo išlaidų ataskaitos yra pateikiamos administratoriaus veiklos ataskaitų finansinėje dalyje, kurių patvirtinimo klausimas yra išsprendžiamas sprendžiant administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimą.

76Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 5 p., 36 str. 2 d.). Tai išimtinė kreditorių susirinkimo teisė, kurios tinkamo įgyvendinimo priežiūrą, esant įmonės administratoriaus ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų skundams, atlieka teismas. Kita vertus, tokią šios kreditorių susirinkimo teisės prigimtį lemia ir bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, taip pat administratoriaus atlyginimui sumokėti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti.

77Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo gali būti skundžiami teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administravimo išlaidų klausimu teisėtumo, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Kadangi įstatymu teismui suteikta prerogatyva patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, tai teismas, nustatęs jo neatitiktį įstatymo reikalavimams, turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

78Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog teisminė kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimo dėl atlyginimo administratoriui nustatymo kontrolė turi apimti įvertinimą, ar administratoriaus atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais.

79Nagrinėjamu atveju iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, jog teismas, spręsdamas dėl administratoriui ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu nustatyto atlyginimo dydžio pagrįstumo, atsižvelgė į terminą, kuriam nustatytas pareiškėjo ginčijamo dydžio atlyginimas, į atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto bylos apimtį, sudėtingumą, į pareikštų civilinių ieškinių kiekį bei jų sudėtingumą, į bankrutuojančios įmonės turto kiekį. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog šie pirmosios instancijos teismo pasirinkti kriterijai sudarė pagrindą objektyviai įvertinti administratoriui nustatyto atlyginimo dydžio pagrįstumą ir jo atitikimą CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems principams, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo vertinimo išvadų pripažinti nepagrįstomis ir neteisėtomis.

80Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 4 panaikinimo

81Atsakovo BAUB „Izobara“ kreditorių komitetui 2014 m. balandžio 3 d. įvykusio posėdžio metu ketvirtuoju darbotvarkės klausimu sprendžiant dėl tolimesnės bankroto procedūros eigos (likvidavimo), buvo priimtas nutarimas Nr. 4, kuriuo administratorius įpareigotas kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su prašymu pratęsti terminą BUAB „Izobara“ likvidavimo procedūrai pradėti iki 2015 m. vasario 11 d. (vieneriems metams nuo kreditorių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos) bei prašymu dėl teismo leidimo iki BUAB „Izobara“ likvidavimo procedūros pradžios parduoti BUAB „Izobara“ turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka išdavimo. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo skunde pareikštą prašymą dėl atsakovo BAUB „Izobara“ kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 4 panaikinimo. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl galimybės skųsti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties dalį apeliacine tvarka, remiasi šioje nutartyje aukščiau išdėstytu išaiškinimu. Pažymėtina, jog įmonės pripažinimas bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o taip pat įstatyme įtvirtinto termino teismo nutarčiai šiuo klausimu priimti pratęsimas – tai išimtinai teismo kompetencijai priskirtini klausimai (ĮBĮ 3 str. 2 d., 23 str. 15 p.). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimas kreiptis į teismą su prašymu pratęsti ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą terminą įmonės pripažinimui bankrutavusia ir nutarties likviduoti įmonę priėmimui neužkerta kelio tolesnei įmonės bankroto bylos eigai bei nepanaikina bankroto bylą nagrinėjančio teismo išimtinės kompetencijos šiuo klausimu, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, priimta išsprendus atsakovo BUAB „Izobara“ kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 4 pripažinimo negaliojančiu klausimą, negalėjo būti apskundimo apeliacine tvarka objektas. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja apeliacinio proceso dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties šioje dalyje teisėtumo ir pagrįstumo nutraukimo teisinis pagrindas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

82Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 5 panaikinimo

83Pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ ginčijamu atsakovo BAUB „Izobara“ kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 5 buvo patvirtinta bendrovės turto įvertinimo, turto pardavimo bei pradinių kainų nustatymo tvarka. Teisės aktuose nenustatytos privalomos turto vertinimo, atliekamo kvalifikuoto turto vertintojo, procedūros. Kompetencija spręsti dėl turto vertinimo tvarkos ir nustatyti konkrečią turto pradinę kainą suteikta kreditorių susirinkimui.

84Esant ginčui dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 5 pripažinimo negaliojančiu, svarbu nustatyti, ar ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu nustatyta bankrutavusios įmonės turto pardavimo bei pradinių kainų nustatymo tvarka yra ekonomiškai pagrįsta ir geriausiai atitinka visų kreditorių teisėtus lūkesčius bei interesus patenkinti savo finansinius reikalavimus (ĮBĮ 34, 35 str.). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu nustatyta turto vertinimo tvarka atitinka visų komiteto narių valią, į tai, jog pati tvarka jos turinio prasme savaime nesuteikia pagrindo daryti išvados, jog ji yra aiškiai neprotinga, ekonomiškai nenaudinga ar nesąžininga, o konkrečius atsakovo BAUB „Izobara“ ar jo kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimus gali lemti netinkamas jos pritaikymas konkretaus turto pardavimo atveju, daro išvadą nesant teisinio kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d.nutarimo Nr. 5 panaikinimo pagrindo. Tai, jog apeliantas šioje byloje neįrodė turto pardavimo tvarkos ekonominio nepagrįstumo, neužkerta jam kelio, konsoliduojant savo valią su kitais kreditoriais bei siekiant konsensuso, inicijuoti jos pakeitimą kreditorių susirinkime.

85Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas, nutraukiant apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties dalies, kuria buvo atmesti pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ skunde pareikšti prašymai dėl atsakovo BUAB „Izobara“ kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimų Nr. 1 ir 4 panaikinimo. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų kaip neturinčių reikšmės sprendžiamam klausimui bei nagrinėjamos bylos rezultatui.

86Dėl bylinėjimosi išlaidų

87Iš atsakovo BUAB „Izobara“ administratoriaus Lietuvos apeliaciniam teismui pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo matyti, jog atsakovas turėjo ir prašo priteisti iš priešingos šalies 6050 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atmetus pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ atskirąjį skundą, šios atsakovo išlaidos, vadovaujantis bylinėjimosi išlaidų paskirstymą reglamentuojančiomis teisės normomis, turėtų būti priteisiamos iš apeliacinį procesą inicijavusio pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ (CPK 98 str.). Apeliacinės instancijos teismas, atlikęs byloje pateiktų atsakovo bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų vertinimą, iš 2014 m. lapkričio 19 d. PVM sąskaitos – faktūros serija APB Nr. 001852 nustatė, jog atsakovas nagrinėjamoje byloje patyrė 4235 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (3500 Lt išlaidų + 21 proc. PVM), o kitą pagal šią sąskaitą faktūrą mokėtiną sumą sudarė išlaidos advokato pagalbai apmokėti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-4289-603/2014. Taip pat nustatyta, jog atsakovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti nagrinėjamoje byloje susidarė dėl įrodymų rinkimo, konsultacijų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą rengimo. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į CPK 98 straipsnio 3 dalyje nustatytus priteistinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio nustatymo kriterijus, o taip pat į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu, 8.11 punkte nustatytus maksimalius priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžius bei jų apskaičiavimą, sprendžia, kad atsakovo prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant jam 1550 Lt (448,91 EUR) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

88Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu bei 5 dalimi ,

Nutarė

89Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

90Nutraukti apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „EiTiNiT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties panaikinimo dalies, kuria buvo atmesti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „EiTiNiT“ skunde pareikšti prašymai dėl atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimų Nr. 1 ir 4 panaikinimo.

91Priteisti iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „EiTiNiT“ atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ naudai 1550 Lt (448,91 EUR) jo apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ kreipėsi į teismą su skundu,... 5. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ savo skundą dėl BUAB... 6. Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 2, kuriuo buvo... 7. Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 5, kuriuo buvo... 8. Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 7, kuriuo buvo... 9. Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 9 dalies, kuria... 10. Dėl kitų 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų.... 11. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimų. Kreditoriaus... 12. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 1, kuriuo buvo... 13. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 2, kuriuo buvo... 14. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 3, kuriuo buvo... 15. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 4, kuriuo buvo... 16. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 5, kuriuo buvo... 17. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Amber Capital Partners“ skundu prašė... 18. Atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratorius UAB „Bankrotų... 19. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 20. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi atmetė... 21. Teismas nurodė, jog 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo metu visų... 22. Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2, kuriuo buvo... 23. Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5, kuriuo buvo... 24. Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 7, kuriuo buvo... 25. Dėl 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 9 trečios... 26. Teismas, ex officio įvertinęs kitų 2014 m. vasario 27 d. kreditorių... 27. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 1 teismas... 28. Spręsdamas dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 2,... 29. Spręsdamas dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 3,... 30. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 4 teisėtumo,... 31. Spręsdamas dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 5,... 32. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 33. Pareiškėjas UAB „EiTiNiT“ atskirajame skunde prašo:
  34. Pareiškėjas UAB „EiTiNiT“ atskirąjį skundą grindžia šiais... 35. Atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratorius atsiliepime į... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Pareiškėjas UAB „EiTiNiT“ atskiruoju skundu kelia Vilniaus apygardos... 38. Dėl kreditorių susirikimo kompetencijos ir jo nutarimų teisminės kontrolės... 39. Bankroto byla – teismo nagrinėjama civilinė byla dėl ginčų, kylančių... 40. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad bankroto procesas yra kolektyvinis... 41. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 42. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 43. Apibendrinus pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ skunde ir atskirajame skunde... 44. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę raštu... 45. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas atmeta... 46. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto... 47. Atmetus apelianto UAB „EiTiNiT“ atskirojo skundo argumentus dėl... 48. Apibendrinant pirmosios instancijos teismo išvadas dėl galimų atsakovo BAUB... 49. Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 2 panaikinimo... 50. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ ginčijo 2014 m. vasario 27 d.... 51. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, administratoriaus... 52. Nagrinėjamu atveju bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, ištyręs... 53. Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 5 panaikinimo... 54. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ ginčijo 2014 m. vasario 27 d.... 55. Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 2 punktu, kreditorių susirinkimo išimtinei... 56. Nagrinėjamu atveju atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo... 57. Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 7 panaikinimo... 58. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ ginčijo 2014 m. vasario 27 d.... 59. Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 7 punktu, kreditorių susirinkimas turi... 60. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog kreditorių susirinkimas,... 61. Dėl kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 9 trečios... 62. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „EiTiNiT“ ginčijo 2014 m. vasario 27 d.... 63. Kreditoriai savo teises bankroto procese įgyvendina ĮBĮ nustatyta tvarka.... 64. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 65. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 1 panaikinimo ... 66. Būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo... 67. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad ginčijamas kreditorių... 68. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 2 panaikinimo ... 69. Pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ skundu ginčijamu atsakovo BAUB „Izobara“... 70. Atsakovo BUAB „Izobara“ kreditorių susirinkimo 2014 m. vasario 27 d.... 71. Atsižvelgiant į tai, jog įgaliotinio prievolės įvykdymo priėmimas pagal... 72. Kaip jau minėta šioje nutartyje, administratoriaus veiklos ataskaitos... 73. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju... 74. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 3 panaikinimo ... 75. Pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ ginčijamu atsakovo BAUB „Izobara“... 76. Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo... 77. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administravimo išlaidų sąmatos... 78. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai... 79. Nagrinėjamu atveju iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties... 80. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 4 panaikinimo ... 81. Atsakovo BAUB „Izobara“ kreditorių komitetui 2014 m. balandžio 3 d.... 82. Dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 5 panaikinimo ... 83. Pareiškėjo UAB „EiTiNiT“ ginčijamu atsakovo BAUB „Izobara“... 84. Esant ginčui dėl kreditorių komiteto 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 5... 85. Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos... 86. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 87. Iš atsakovo BUAB „Izobara“ administratoriaus Lietuvos apeliaciniam teismui... 88. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 89. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.... 90. Nutraukti apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės... 91. Priteisti iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „EiTiNiT“...