Byla B2-4308-562/2017
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Clarum logistics“ 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, atsakovė – bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Clarum logistics“ atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vermosa“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elvitransa“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Clarum logistics“ 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, atsakovė – bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Clarum logistics“ atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vermosa“,

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Elvitransa“ pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti 2017 m. balandžio 20 d. vykusio BUAB „CIarum logistics” kreditorių susirinkimo nutarimus visais darbotvarkės klausimais. Netenkinus pirmojo prašymo, teismo prašo panaikinti 2017 m. balandžio 20 d. vykusio BUAB „CIarum logistics” kreditorių susirinkimo nutarimus antruoju, trečiuoju, ketvirtuoju, šeštuoju ir septintuoju klausimais kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms ir (ar) bendriesiems teisės principams.

4Nurodo, kad 2017 m. balandžio 20 d. vykusio atsakovės kreditorių susirinkimo protokolą pareiškėja gavo 2017 m. balandžio 22 d., kas reiškia, kad 14 dienų terminas skundui paduoti turėtų baigtis 2017 m. gegužės 6 d. (šeštadienį), todėl skundo pateikimo metu terminas dar nėra pasibaigęs.

5Pareiškėjos manymu, 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo vedimo tvarka buvo pažeista, o atskirų nutarimų turinys taip pat neteisėtas.

6Atsakovės kreditoriams nebuvo teikiama tvirtinti 2017 m. balandžio 20 d. susirinkimo darbotvarkė, o administratoriaus buvo siūloma tik išrinkti sekretoriaujantį ir pirmininkaujantį asmenis. Pareiškėja savo poziciją, jog nepatvirtinus darbotvarkės, nėra įtvirtinami klausimai, kuriais priimami sprendimai, todėl tokiu atveju gali susiklostyti situacija dėl visiškai naujų klausimų svarstymo, o raštu balsavusiems kreditoriams apribojama teisė dėl jų balsuoti, išdėstė savo balsavimo raštu biuletenio priede, tačiau administratorius melagingai protokole nurodė, kad pastabų dėl darbotvarkės nėra gauta. Tikrovės taip pat neatitinka teiginys ir dėl pasiūlymo nebuvimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, nes pareiškėja tokį pasiūlymą teikė. Dėl to buvo padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai, kurių pagrindu turėtų būti panaikinti visi 2017 m. balandžio 20 d. atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimai.

7Pareiškėja pažymi, kad atsakovės bankroto byloje kreditoriai buvo informuoti apie šaukiamą susirinkimą el. paštu. Atsižvelgiant į tai, buvo įvertinta tiek pateikta medžiaga, tiek bankroto administratoriaus tinklapyje www.vermosa.lt patalpinta veiklos ataskaita. Tuo metu, kai administratorius informavo Kreditorių apie susirinkimo rezultatus ir pateikė protokolą el. paštu, balsavimo raštu biuletenio bei ataskaitos, esančių administratoriaus tinklapyje, turinys jau buvo pakeistas. Net ir iš patikslinto biuletenio turinio matyti, jog buvo siūlomi imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantys nutarimo projektai - trečiuoju klausimu pirmininku neva siūloma rinkti Tulusari OU atstovą, tačiau angliškame nutarimo projekte liko siūlymas kreditorių susirinkimo pirmininku skirti UAB „Investicijos ir kapitalas“ atstovą, o pastarasis juo negali būti dėl to, jog yra pagrindinis atsakovės akcininkas. Pareiškėja nėra gavusi jokio administratoriaus pranešimo su patikslinta susirinkimo medžiaga. Pareiškėja taip pat pažymi, kad protokolo dalyje, kurioje nurodomi susirinkime dalyvaujantys asmenys, aštuntuoju numeriu įvardintas kreditorius InCap, UAB, tačiau toks juridinis asmuo neegzistuoja, tokio asmens nėra ir teismo nutartyje patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus. Dėl to visiškai nesuprantama, kokia yra tikroji balsavusių atsakovės kreditorių reikalavimų vertinė išraiška.

8Pareiškėjos įsitikinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus ataskaitos apie bankroto eigą tvirtinimas“ turi būti panaikintas. Paaiškina, kad bankroto administratoriaus pateikta ataskaita neatitinka įstatymuose numatytų reikalavimų, nes: nėra pateiktos tikslios informacijos apie bendrovės akcininkus; nėra pateiktos tikslios informacijos apie turto areštus; nėra pateiktos tikslios informacijos apie bendrovei nuosavybės teise priklausantį turtą (nepateikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašai, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą); nėra pateiktos informacijos apie ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos; nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; nėra pateiktos informacijos apie sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nėra pateiktos tikslios informacijos apie pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; nedetalizuotas teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimas; nepateikta informacija, kokį bendrovės turtą bankroto administratorius perėmė; nepateikta atsakovės bankroto priežasčių analizė.

9Kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu „Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai“ prašo panaikinti tuo pagrindu, kad 2017 m. balandžio 20 d. vykusiame kreditorių susirinkime kreditorių susirinkimo pirmininko nebuvo galima išrinkti dėl netinkamų administratoriaus pasiūlymų. Pirminiame variante siūlius pirmininku išrinkti UAB „Investicijos ir kapitalas“ atstovą, tai negalėjo būti padaryta dėl to, jog šis asmuo yra pagrindinis atsakovės akcininkas. Pagal pakeistą balsavimo raštu biuletenį matyti, kad nutarimo projektu lietuvių kalba pirmininku siūloma rinkti Estijoje reziduojantį juridinį asmenį Tulusari OU, tačiau anglų kalba siūlomame nutarimo projekte pirmininku siūloma ta pati UAB „Investicijos ir kapitalas“. Taigi jei kreditoriai balsavo „už“, pirmuoju atveju, toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ĮBĮ 23 straipsnio 1 punktui, o antruoju atveju nėra aišku, už kurią kandidatūrą balsas būtų atiduotas. Tulusari OU yra užsienio subjektas, todėl tikėtina, jog pastarasis galėjo vadovautis būtent anglų kalba pateiktu nutarimo projektu. Taigi nesant galimybės identifikuoti už kurį asmenį balsuota, negalima teigti, jog pirmininku kreditoriai išrinko būtent Tulusari OU.

10Pareiškėjos įsitikinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės likvidavimo“ naikintinas visa apimtimi. Kadangi administratorius nepateikė teisės aktų teisės aktų reikalavimus atitinkančios ataskaitos, nepateikė išsamios informacijos apie sudarytus sandorius, iš esmės nėra galimybės tinkamai įvertinti atsakovo bankroto priežastis bei spręsti dėl tolesnių jo bankroto procedūros etapų.

11Pareiškėja nesutinka su protokole užfiksuotu kreditorių susirinkimo nutarimu šeštuoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir pavedimo sutarties teksto tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi“. Pažymi, kad bankroto administratorius nepateikė ĮBĮ nuostatas atitinkančios veiklos ataskaitos, dėl ko nėra galimybės nustatyti bankroto proceso sudėtingumo ir atliktinų darbų apimties, taip pat faktiškai atliktų darbų masto. Pasiūlytame nutarimo projekte administratoriaus siūloma patvirtinti sąmata (52 MMA x 380 x 1,21 = 23 909,60 Eur) viršija Vyriausybės patvirtintus dydžius (55 MMA x 380 = 20 900,00 Eur), o joks būtinumas patvirtinti tokią sąmatą nėra nurodomas. Administratoriaus siūlymas tvirtinti priemoką už įplaukas svarstytinas tik paaiškėjus galutinei gautų lėšų sumai, kadangi šiuo metu apskritai nėra aišku, kokia įplaukų suma bus. Dėl įstatymų reikalavimus atitinkančios administravimo išlaidų sąmatos nebuvimo jokios prasmės neturi ir pavedimo sutarties tvirtinimas.

12Pareiškėja nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimo septintuoju darbotvarkės klausimu „Turto realizavimo ir likvidavimo tvarkos nustatymas“ priimtais nutarimais dėl to, kad buvo nepagrįstai nustatytos realizuotino turto kainos ir neaiškiai apibūdintas realizuotinas turtas. Nors priimtu nutarimu siūloma parduoti 45 263 Eur debitorinius įsiskolinimus, pagal ataskaitos duomenis bankroto proceso pradžioje jų buvo tik 44 894,51 Eur. Be to, administratorius teigia, jog yra tam tikras sumas išieškojęs, todėl akivaizdu, kad priimtu nutarimu turėtų būti realizuojamas neegzistuojantis turtas (skolos). Kita vertus visiškai nesuprantamas net 30 proc. turto vertės atsisakymas neišnaudojus visų būdų skolas išieškoti. Pareiškėjos nuomone, ši nutarimo projekto dalis turi būti pripažinta negaliojančia ne tik dėl prieštaravimo bendriesiems teisės principams, tačiau ir dėl faktinio įgyvendinimo negalimumo (atsakovui neturint tokios apimties skolų). Be to, iš administratoriaus ataskaitos matyti, kad nekilnojamojo turto kainos buvo nustatytos kaip pagrindą imant balansines vertes, jas lyginant su masinio vertinimo duomenimis.

13Atsakovė BUAB „Clarum logistics“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Vermosa“ atsiliepime į skundą, prašo taikyti ieškinio senatį ir atmesti UAB „Elvitransa“ skundą dėl 2017 m. balandžio 20 d. BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo nutarimų kaip paduotą praleidus ieškinio senaties terminą. Teismui netaikant ieškinio senaties UAB „Elvitransa“ skundą dėl 2017 m. balandžio 20 d. BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad susirinkimas įvyko 2017 m. balandžio 20 d., pareiškėja, kurios turimas balsų skaičius sudaro tik 1,80 procento visų atsakovės kreditorių reikalavimų visais Susirinkimo klausimais raštu nubalsavo prieš, todėl darytina išvada, kad būtent 2017 m. balandžio 20 d. yra laikytina diena, nuo kurios skaičiuojamas 14 dienų terminas pareiškėjai skundui pateikti. Šis terminas suėjo 2017 m. gegužės 4 d., pareiškėja skundą teismui pateikė tik 2017 m. gegužės 11 d., t. y. praleidusi 14 dienų terminą skundui paduoti.

14Atsakovės nuomone, jokių esminių procedūrinių pažeidimų organizuojant susirinkimą nebuvo padaryta, todėl visi pareiškėjos argumentai šiuo aspektu yra atmestini kaip nepagrįsti. Pareiškėjos balsas negalėjo lemti susirinkimo nutarimų turinio, nes neskaičiuojant pareiškėjos balso, kuris sudaro 1,80 procento visų atsakovės kreditorių reikalavimų sumos, visi susirinkimo nutarimai buvo priimti daugiau kaip 50 procentų atsakovės kreditorių balsų dauguma.

15Pareiškėja savo skunde nepagrįstai teigia, kad atsakovės bankroto administratorius į susirinkimo protokolą neįtraukė pareiškėjos pastabų. Į bylą pateiktame Susirinkimo protokolo 3 punkte yra aiškiai nurodyta, kad pareiškėja pateikė pastabas. Atsakovė pripažįsta, kad dėl techninės klaidos angliškame susirinkimo nutarimo projekte rinkti susirinkimo pirmininką liko UAB „Investicijos ir kapitalas“ pavadinimas, tačiau atsakovės kreditorių dauguma aiškiai išreiškė savo valią susirinkimo pirmininku išrinkti būtent atsakovės kreditorių Tulusari OU ir aiškiai suvokė, už kurią kandidatūrą balsavo. Į bylą pareiškėjos pateikti įrodymai patvirtina, kad 2017 m. balandžio 10 d. atsakovės bankroto administratorius išsiuntė atsakovės kreditoriams pranešimą apie susirinkimą ir susirinkimo medžiagą. Išsiųstame balsavimo biuletenio projekte per klaidą buvo nurodyta, kad susirinkimo pirmininku yra siūloma išrinkti UAB „Investicijos ir kapitalas“, nes šiai įmonei priklausė dalis atsakovės akcijų. Todėl 2017 m. balandžio 11d. atsakovės bankroto administratorius išsiuntė atsakovės kreditoriams patikslintą balsavimo biuletenį ir patikslintą susirinkimo medžiagą.

16Atsakovė pripažįsta, kad dėl techninės klaidos Susirinkimo dalyvių sąraše 8 punkte yra įrašytas ne pilnas kreditoriaus UAB „Investicijos ir kapitalas“ pavadinimas, o santrumpa InCap, UAB. Susirinkimo dalyvių sąraše nurodytas 20 321,30 Eur šio kreditoriaus reikalavimo dydis sutampa su 2017 m. kovo 6 d. teismo nutarties dėl atsakovės kreditorių reikalavimų patvirtinimo 41 punkte nurodytu kreditoriaus UAB „Investicijos ir kapitalas“ kreditorinio reikalavimo dydžiu.

17Atsakovės nuomone, pareiškėjos argumentai, kad Susirinkimo patvirtinta atsakovės bankroto administratoriaus veiklos ataskaita neatitinka ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p. reikalavimų, yra nepagrįsti. Už šį susirinkimo nutarimą balsavo 51,50 procento atsakovės kreditorių. Į BĮ 5 d. 25 p. nereikalauja, kad bankroto administratorius atliktų įmonės bankroto priežasčių analizę teikdamas savo pirmąją veiklos ataskaitą susirinkimui. Priešingai nei savo skunde teigia pareiškėja, ataskaitoje susirinkimui yra pateikta informacija, kuri išvardinta LR ĮBĮ 5 d. 25 p., ataskaitos 7 punkte yra pateikta informacija apie atsakovės akcininkus, 10 punkte ir 24 punkte yra nurodyta informacija apie atsakovės turto areštus, ataskaitos 19-22 punktuose yra pateikta informacija apie atsakovei priklausantį turtą, ataskaitos 15-16 punktuose yra pateikta informacija apie atsakovės sandorius ir šių sandorių vertinimas; ataskaitos 31 punkte yra nurodyta informacija apie atsakovės administravimo išlaidų panaudojimą.

18Atsakovė pažymi, kad pareiškėja skunde nepagrįstai teigia, kad Tulusari OU balsuodama galėjo nesuprasti už kokią kandidatūrą balsuoja, nes balsavimo biuletenyje anglų kalba buvo nurodyta, jog balsuojama už UAB „Investicijos ir kapitalas“, o Tulusari OU yra Estijoje registruotas juridinis. Iš teismui pateikiamo Tulusari OU balsavimo biuletenio matyti, jog Tulusari OU vardu balsavo advokatė E. A., kuriai nekilo abejonių, kad balsuoja būtent už Tulusari OU išrinkimą susirinkimo pirmininku.

19Atsakovės vertinimu, pareiškėjos reikalavimas panaikinti susirinkimo nutarimą 4-uoju darbotvarkės klausimu yra teisiškai nepagrįstas. Pareiškėja savo skunde klaidina teismą, teigdama, kad pripažinus atsakove bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nebus galima kelti atsakovės bankroto tyčiniu pripažinimo klausimo.

20Atsakovė nesutinka su pareiškėjos argumentais dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 6 darbotvarkės klausimu panaikinimo. Pažymi, kad iš į bylą pateikto Susirinkimo protokolo 6.1 ir 6.2 punktų matyti, kad už šių nutarimų priėmimą balsavo 51,50 procentų visų atsakovės kreditorių. Be to, pareiškėja klaidina teismą nurodydama, jog priimant nutarimą dėl sąmatos patvirtinimo buvo pažeistos materialinės teisės normos. Priešingai, nei teigia pareiškėja, iš susirinkimo protokolo 6.1 punkto aiškiai matyti, kad susirinkimas patvirtino 17 MMA (6 460,00 Eur dydžio atsakovės bankroto administratoriaus atlyginimą ir 35 MMA (13 300,00 Eur) atsakovės bankroto administravimo išlaidų sąmatą.

21Atsakovė atkreipia dėmesį, jog susirinkimo nutarimai septintuoju darbotvarkės klausimu yra priimti susirinkimo kreditorių daugumos balsais, tokiu būdu realizuojant kreditorių autonomijos principą. Ataskaitos 22 punkte atsakovės bankroto administratorius išsamiais argumentais pagrindė atsakovei priklausančio nekilnojamojo turto kainą. Ataskaitos 30 punkte atsakovės bankroto administratorius nurodė ekonominius argumentus dėl atsakovės turimų reikalavimo teisių į debitorius pardavimo. Pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų (pvz., duomenų apie analogiškų turto objektų rinkos vertę, pardavimo kainą, nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos ir pan.), kurie pagrindžia, kad susirinkimo nustatyta atsakovės turto pardavimo tvarka pažeidžia imperatyvias teisės normas, ar yra aiškiai ekonomiškai nenaudinga.

22T e i s m a s

konstatuoja:

23Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

24Nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs tiek esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tiek tai, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, turi panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

25Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 26 d. nutartimi UAB „Clarum logistics“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratore paskyrė UAB „Vermosa“. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 8 d. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 18 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. BUAB „Clarum logistics“ bankroto administratorė teismui pateikė prašymą pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Administratorė nurodė, kad kreditorių susirinkimo metu buvo konstatuota, kad nėra jokių galimybių bendrovės veiklos tęstinumui ar taikos sutarties sudarymui. Kreditorių susirinkimas įpareigojo bankroto administratorę kreiptis į teismą su prašymu pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Bankroto administratorė pateiktame procesiniame dokumente taip pat prašė patikslinti įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi patenkino BUAB „Clarum logistics“ bankroto administratorės prašymą – BUAB „Clarum logistics“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtino patikslintą įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą (civilinė byla Nr. B2 - 620-794/2017). Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi paliko nepakeistą minėtą 2017 m. gegužės 2 d. nutartį ( civilinė byla Nr.2-1164 - 330/2017).

26Apibendrinus pareiškėjos skunde nurodytus procedūrinius pažeidimus, kuriais ji grindžia ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumą, matyti, jog pareiškėja esminiais procedūriniais pažeidimais įvardija tai, jog į protokolą neįtraukė pareiškėjos pastabų, buvo keičiamas biuletenio bei ataskaitos turinys, nebuvo teikiama tvirtinti 2017 m. balandžio 20 d. susirinkimo darbotvarkė.

27ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Tame pačiame straipsnyje įtvirtinta kreditorių teisė raštu išreikšti nuomonę dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo nutarimo, t. y. kreditoriai turi teisę pasirinkti, kokiu būdu dalyvauti susirinkime ir įgyvendinti savo, kaip kreditoriaus, teisę spręsti su bankrutuojančia įmone susijusius klausimus. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai paskelbiama kreditorių susirinkimo metu. Jeigu nutarimui priimti susirinkime nepakako balsų, administratorius per penkiolika dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą, kuriame nutarimus galima priimti tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę (ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalis). Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalis).

28Iš BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo 2017 m. balandžio 20 d. protokolo Nr. 1 matyti, kad susirinkimo darbotvarkės, kuri paskelbta kreditoriams iš anksto, klausimai buvo : 1. Kreditorių susirinkimo darbo tvarkos nustatymas; 2. Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai; 3. Administratoriaus ataskaitos apie bankroto eigą tvirtinimas; 4. Dėl įmonės likvidavimo; 5. Kreditorių susirinkimo sušaukimo bei informacijos apie bankroto eigą ir darbotvarkės klausimus teikimo tvarkos nustatymas, susirinkimo reglamento tvirtinimas; 6. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir pavedimo sutarties teksto tvirtinimas bei įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį; 7. Turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymas. Susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 103 936,68 Eur, t.y. 54,95 procentus nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos – 189 185,48 Eur (b. l. 19). Taigi byloje esantys duomenys patvirtina, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo 2017 m. balandžio 20 d. nutarimai buvo priimti nepažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto balsų daugumos principo. Kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuleteniai patvirtina, kad šiame kreditorių susirinkime tiek pareiškėja, tiek ir kiti kreditoriai darbotvarkės klausimais balsavo raštu. Taigi susirinkimo metu nebuvo svarstomi klausimai, kurie nebuvo nurodyti balsavimo raštu biuleteniuose.

29Minėta, kad pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatas kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos išreikšta nuomonė buvo įskaitoma į balsavimo rezultatus, todėl aplinkybė, kad protokole nėra nurodytos pateiktos UAB „Elvitransa“ pastabos, išskyrus kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu, nesudaro pagrindo pripažinti priimtus nutarimus neteisėtais. Teismų praktikoje pripažįstama esant pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

30Pareiškėja taip pat pažymi, kad protokolo dalyje, kurioje nurodomi susirinkime dalyvaujantys asmenys, aštuntuoju numeriu įvardintas kreditorius InCap, UAB, tačiau toks juridinis asmuo neegzistuoja, tokio asmens nėra ir teismo nutartyje patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus. Bankroto administratorius nurodė, kad susirinkimo dalyvių sąraše 8 punktu įrašytas ne pilnas kreditoriaus UAB „Investicijos ir kapitalas“ pavadinimas, bet sutrumpinimas InCAp, kurio kreditorinis reikalavimas 20 321,30 Eur. Pažymėtina, kad šio kreditorinio reikalavimo dydis sutampa su Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartimi patvirtinto BUAB „Clarum logistics“ kreditorių sąrašo 41 punkte nurodytu UAB „Investicijos ir kapitalas“ kreditorinio reikalavimo dydžiu. Taigi nėra pagrindo pripažinti, kad buvo neteisingai nustatyta susirinkime balsavusių kreditorių reikalavimų vertinė išraiška.

31Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas atmeta kaip nepagrįstus skundo argumentus, jog buvo padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai, dėl ko turėtų būti panaikinti visi 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimai.

32Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu.

33Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo 2017 m. balandžio 20 d. metu antruoju darbotvarkės klausimu pasisakyta dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų. Protokolo turinys patvirtina, kad iš anksto buvo pasiūlyta primininku rinkti didžiausią reikalavimą turinčio kreditoriaus OU Tulusari atstovą. Taip pat pateiktas alternatyvus pasiūlymas – pirmininko kandidatūrą pateikti patiems kreditoriams. Protokole pažymėta, kad kai kuriems kreditoriams iš anksto siųstame balsavimo raštu biuletenyje dėl klaidos buvo nurodytas kandidatas – UAB „Investicijos ir kapitalas atstovas“, kuris neturi teisės būti išrinktu kreditorių susirinkimo pirmininku. Protokole pažymėta, kad kreditoriai buvo apie tai informuoti. Šias aplinkybes patvirtina ir bylos duomenys (b. l. 129). Balsuojant už 51,50 procentų balsų (prieš – 3,45 procentai, nedalyvavo - 45,05 procentai), kreditorių susirinkimo primininku išrinktas kreditoriaus OU Tulusari atstovas.

34Pareiškėja nurodo, kad 2017 m. balandžio 20 d. susirinkime primininko nebuvo galima išrinkti dėl netinkamų administratoriaus pasiūlymų. Pirminiame variante siūlant pirmininku išrinkti UAB „Investicijos ir kapitalas“ atstovą, tai negalėjo būti padaryta, nes šis asmuo yra pagrindinis akcininkas. Pareiškėjos nuomone, siūlomas nutarimo projektas aiškiai prieštarauja ĮBĮ 23 straipsnio 1 punkto nuostatoms. Pagal pakeistą balsavimo raštu biuletenį matyti, kad nutarimo lietuvių kalba projekte pirmininku siūloma rinkti Estijoje reziduojantį juridinį asmenį OU Tulusari, tačiau anglų kalba nutarimo projekte pirmininku siūloma ta pati UAB „Investicijos ir kapitalas“. Pareiškėjo nuomone nėra aišku už kurią kandidatūrą buvo atiduoti balsai. Atsakovės atstovas nurodo, kad dėl techninės klaidos nutarimo anglų kalba projekte buvo likęs UAB „Investicijos ir kapitalas“ pavadinimas, tačiau atsakovės kreditorių dauguma aiškiai išreiškė savo valią susirinkimo pirmininku išrinkti būtent atsakovės kreditorių Tulusari OU .

35Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. balandžio 11 d. bankroto administratorius BUAB „Clarum logistics“ kreditoriams išsiuntė patikslintą balsavimo biuletenį ir patikslintą susirinkimo medžiagą, kur pateiktame lietuvių kalba variante pirmininku siūloma rinkti OU Tulusari atstovą (b. l. 129). Bylos duomenys patvirtina, kad būtent už šį pasiūlymą ir buvo balsuojama. Nors pareiškėja nurodo, kad kreditorius OU Tulusari balsuodamas galėjo nesuprasti už kokią kandidatūrą balsuoja, nes balsavimo biuletenyje anglų kalba buvo nurodyta UAB „Investicijos ir kapitalas“, pažymėtina, kad bylos duomenimis kreditoriaus OU Tulusari vardu balsavo advokatė E. A. (b. l. 117,118). Taigi, akivaizdu, kad biuletenyje lietuvių kalba nurodyta siūloma OU Tulusari kandidatūra jai turėjo būti suprantama.

36Apibendrinat išdėstytus motyvus, teismas atmeta kaip nepagrįstus skundo argumentus panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu.

37Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu

38Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo 2017 m. balandžio 20 d. trečiuoju darbotvarkės klausimu svarstytas bankroto administratoriaus ataskaitos apie bankroto eigą tvirtinimas. Kreditorius UAB „Elvitransa“ pateikė pastabas dėl ataskaitoje pateikiamos informacijos apie bendrovės akcininkus, turto areštus, debitorinius įsiskolinimus, ilgalaikį turtą, lėšų gavimo ir panaudojimo patikslinimą. Balsuojant už 51,50 procentų balsų (prieš – 3,45 procentai, nedalyvavo - 45,05 procentai), nutarta patvirtinti bankroto administratoriaus pateiktą ataskaitą apie bankroto eigą.

39Pareiškėjos nuomone bankroto administratoriaus pateikta ataskaita neatitinka įstatymuose numatytų reikalavimų, t.y. nėra pateiktos tikslios informacijos apie bendrovės akcininkus; nėra pateiktos tikslios informacijos apie turto areštus; nėra pateiktos tikslios informacijos apie bendrovei nuosavybės teise priklausantį turtą (nepateikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašai, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą); nėra pateiktos informacijos apie ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos; nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; nėra pateiktos informacijos apie sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nėra pateiktos tikslios informacijos apie pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; nedetalizuotas teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimas; nepateikta informacija, kokį bendrovės turtą bankroto administratorius perėmė; nepateikta atsakovės bankroto priežasčių analizė

40Vertinant pareiškėjos argumentus dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumų, teismas pažymi, kad ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti, tačiau įstatymas nedetalizuoja pagrindų, kuriais remiantis kreditoriai turi teisę netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, ar kriterijų, kuriuos turi įvertinti teismas, spręsdamas dėl patvirtintos kreditorių ataskaitos pagrįstumo. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte nustatyta, kad pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Taigi iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla.

41Nagrinėjamu atveju įvertinus bankroto administratoriaus ataskaitos turinį, teismas pripažįsta, kad minėti pareiškėjos teiginiai yra nepagrįsti (b. l. 46 -70). Ataskaitos 7 punkte nurodyti duomenys apie BUAB „Clarum logistics“ akcininkus; taip pat pateikta informacija apie BUAB „Clarum logistics“ turto areštus (Ataskaitos 10 ir 24 punktas); informacija apie sandorius (Ataskaitos 15-16 punktai); duomenys BUAB „Clarum logistics“ priklausantį turtą (Ataskaitos 19-22 punktai); duomenys apie administravimo išlaidų panaudojimą (Ataskaitos 31 punktas). Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti, t.y. tada, kai egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012). Nagrinėjamu atveju duomenų, sudarančių pagrindą pripažinti, kad ataskaitoje nurodyti veiksmai nebuvo atlikti, nėra. Pažymėtina, kad bylos duomenimis balsuojant už 51,50 procentų balsų (prieš – 3,45 procentai, nedalyvavo - 45,05 procentai), nutarta patvirtinti bankroto administratoriaus pateiktą ataskaitą apie bankroto eigą. Taigi minėtas kreditorių susirinkimo nutarimas atspindi daugumos kreditorių valią, o tai, kad vieno iš kreditorių nuomonė dėl bankroto atskaitos išsamumo skiriasi nuo daugumos įmonės kreditorių vertinimo, nesudaro pagrindo pripažinti skundžiamą nutarimą neteisėtu. Aplinkybė, kad nurodyta netiksli akcininkams priklausanti akcijų suma nepaneigia minėtų teismo išvadų, nes ataskaitos neišsamumas savaime nesudaro pagrindo pripažinti, kad administratorius netinkamai vykdė savo veiklą, o tik sudaro prielaidas kreditoriams reikalauti iš administratoriaus papildomos informacijos ir tik jos negavus daryti atitinkamas išvadas bei priimti atitinkamus sprendimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2065/2014). Teismo vertinimu formalus bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimas taip pat prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams (CK 1.5 straipsnis). Nustatytų aplinkybių pagrindu skundas dėl minėto kreditorių susirinkimo nutarimo atmetamas kaip nepagrįstas.

42Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu

43Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo 2017 m. balandžio 20 d. ketvirtuoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimas įpareigojo bankroto administratorę kreiptis į teismą su prašymu pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

44Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas. Teismas, gavęs įmonės kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti įmonei likvidavimo procedūrą anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, turi nedelsdamas spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo.

45Taigi įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto stadija taikoma esant ĮBĮ įtvirtintoms sąlygoms. Bylos duomenimis nustatyta, kad kreditorių reikalavimai patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 18 d. nutartimi. Taigi pagal byloje nustatytas aplinkybes 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimas pagrįstai įpareigojo bankroto administratorę kreiptis į teismą su prašymu įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Tuo labiau, kad bylos duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi patenkino BUAB „Clarum logistics“ bankroto administratorės prašymą – BUAB „Clarum logistics“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto Teismas nustatė, kad 2017 m. balandžio 20 d. BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas, įpareigojantis bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismas konstatavo, kad įmonė nepajėgi patenkinti visų kreditorių finansinių reikalavimų ir tęsti veiklą (civilinė byla Nr. B 2 - 620-794/2017). Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi paliko nepakeistą minėtą procesinį sprendimą (civilinė byla Nr. 2 -1164 - 330/2017).

46Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu

47Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių 2017 m. balandžio 20 d. susirinkime šeštuoju darbotvarkės klausimu svarstytas administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas bei pavedimo sutarties teksto tvirtinimas ir įgaliojimų kreditorių susirinkimo primininkui įmonės vardu pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi. Balsuojant už 51,50 procentų balsų (prieš – 3,45 procentai, nedalyvavo - 45,05 procentai), nutarta patvirtinti 35 MMA dydžio administravimo išlaidų sąmatą ir 17 MMA dydžio administratoriaus atlyginimą su priemoka 4 procentai už įplaukas; patvirtinti pavedimo sutarties tekstą ir įgalioti kreditorių susirinkimo primininką BUAB „Clarum logistics“ vardu pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi UAB „Vermosa“.

48Pareiškėja nurodo, kad bankroto administratorius nepateikė ĮBĮ nuostatas atitinkančios veiklos ataskaitos, dėl ko nėra galimybės nustatyti bankroto proceso sudėtingumo ir atliktinų darbų apimties, taip pat faktiškai atliktų darbų masto. Pasiūlytame nutarimo projekte administratoriaus siūloma patvirtinti sąmata (52 MMA x 380 x 1,21 = 23 909,60 Eur) viršija Vyriausybės patvirtintus dydžius (55 MMA x 380 = 20 900,00 Eur), o joks būtinumas patvirtinti tokią sąmatą nėra nurodomas. Administratoriaus siūlymas tvirtinti priemoką už įplaukas svarstytinas tik paaiškėjus galutinei gautų lėšų sumai, kadangi šiuo metu apskritai nėra aišku, kokia įplaukų suma bus.

49Atsakovė nesutinka su pareiškėjos argumentais, pažymėdama, kad pareiškėja klaidina teismą, nes iš susirinkimo protokolo 6.1 punkto aiškiai matyti, kad susirinkimas patvirtino 17 MMA (6 460,00 Eur dydžio atsakovės bankroto administratoriaus atlyginimą ir 35 MMA (13 300,00 Eur) atsakovės bankroto administravimo išlaidų sąmatą.

50ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad administratoriaus atlyginimo dydis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Objektyviais kriterijais nepagrįsto atlyginimo administratoriui nustatymas pažeistų kreditorių teises, jei būtų nustatytas per didelis atlyginimas, arba administratoriaus teises, jei būtų nustatytas per mažas, kadangi bankroto administratorius yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas, todėl atlyginimo administratoriui mokėjimas kartu yra atlygis verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis byloje Nr. 2-723/2011, 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-709/2014).

51Teismo vertinimu, atsižvelgiant į bankroto bylos apimtį, trukmę, kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 6 patvirtintas administratoriaus atlyginimas atitinka šiuo metu bankroto administratoriaus vykdomos veiklos mastą bei kreditorių ir bankroto administratoriaus interesų pusiausvyros derinimo principo reikalavimus. Pažymėtina, kad vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 5 dalimis, atlyginimas administratoriui ir kitos būtinos administravimui išlaidos tvirtinamos atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius ir Vyriausybės patvirtintas atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamu atveju įmonės bankroto administratorius, teikdamas kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atlyginimą ir kitas administravimo išlaidas apskaičiavo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles (b. l. 42, 43). Minėto susirinkimo metu buvo patvirtinta 35 MMA dydžio administravimo išlaidų sąmata ir 17 MMA dydžio administratoriaus atlyginimas su priemoka 4 procentų už įplaukas. Taigi patvirtintas bankroto administratoriaus atlyginimas bei administravimo išlaidos atitinka bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, patvirtintus minėtu Vyriausybės nutarimu. Nurodytų motyvų pagrindu atmetami pareiškėjos reikalavimai dėl 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 6 panaikinimo.

52Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo septintuoju darbotvarkės klausimu

53Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo 2017 m. balandžio 20 d. septintuoju darbotvarkės klausimu svarstytas turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymas. Balsų dauguma nutarta : 7.1. Neišieškotus 45 263 Eur likutinės vertės debitorinius įsiskolinimus (gautinas sumas ir avansinius mokėjimus) pardavinėti laisvu pardavimu vieną mėnesį už kainą, sumažintą nuo likutinės vertės 30 procentų – 31 684 Eur, tokiu būdu neparduotus įsiskolinimus pardavinėti dar vieną mėnesį už 15 000 Eur. Neparduotus tokiu būdu įsiskolinimus parduoti už kiek įmanomą didesnę kainą, geriausio pasiūlymo laukiant dvi savaites; 7.2. Apie skolų pardavimą paskelbti internete ir bent viename laikraštyje; 7.3. Bendrovės atsargas - 45 000 Eur balansinės vertės nekilnojamąjį turtą - kitos paskirties 0,2231 ha ploto valstybinio žemės sklypo nuomos teisę, statinius, esančius Stoties g. 8 A, Alytuje - dispečerinę, inžinierinius tinklus – vandentiekio trasą, fekalinę kanalizaciją, lietaus kanalizaciją, elektros kabelinius tinklus pardavinėti kaip vienetą dvejose varžytynėse, pirmųjų varžytynių kainą nustatant 45 000 Eur, joms neįvykus, antrųjų – 35 000 Eur. Nepardavus tokiu būdu, toliau turtą kaip vienetą pardavinėti dar dviejose varžytynėse, pirmose už 25 000 Eur pradinę kainą, antrose, neįvykus pirmosioms - už 15 000 Eur pradinę kainą. Varžytynėse nepardavus turto, jį pardavinėti laisvu pardavimu, geriausios kainos pasiūlymo laukiant vieną mėnesį.

54Pareiškėja nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimo septintuoju darbotvarkės klausimu, nes buvo nepagrįstai nustatytos realizuotino turto kainos ir neaiškiai apibūdintas realizuotinas turtas. Nors priimtu nutarimu siūloma parduoti 45 263 Eur debitorinius įsiskolinimus, pagal ataskaitos duomenis bankroto proceso pradžioje jų buvo tik 44 894,51 Eur. Be to, administratorius teigia, jog yra tam tikras sumas išieškojęs, todėl akivaizdu, kad priimtu nutarimu turėtų būti realizuojamas neegzistuojantis turtas (skolos). Pareiškėjos nuomone nesuprantamas net 30 proc. turto vertės atsisakymas neišnaudojus visų būdų skolas išieškoti. Be to, iš administratoriaus ataskaitos matyti, kad nekilnojamojo turto kainos buvo nustatytos kaip pagrindą imant balansines vertes, jas lyginant su masinio vertinimo duomenimis. Nors pareiškėjo nuomone turėjo būti pasitelkiamas specialias žinias turintis subjektas – turto vertintojas, o turtas realizuojamas už jo nustatytas kainas.

55Vertinant šiuos skundo argumentus, pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus: įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne)pradėjimo, ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. (ĮBĮ 23 straipsnis). Įmonės kreditorių susirinkimas be kitų įgaliojimų turi teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas).

56Įstatymai ir juos lydintieji teisės aktai bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijų detaliai nereglamentuoja. Tuo atveju, kai rengiantis bankrutuojančios įmonės likvidavimo procedūroms, kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatyta tokia turto pardavimo tvarka bei kaina, kad tai atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus. Kaip minėta, teisės aktais parduodamo įkeisto turto vertę ir tvarką nustatyti pavesta kreditorių susirinkimui, t. y. patiems bankrutavusios įmonės kreditoriams, kurie labiausiai suinteresuoti turto pardavimu už didžiausią įmanomą kainą ir savo kreditorinių reikalavimų kuo didesniu patenkinimu. Taigi, svarbiausias vaidmuo aptariamais klausimais tenka kreditorių susirinkimui, kurio nutarimai priimami balsų dauguma ir privalomi visiems kreditoriams (ĮBĮ 24 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2028/2011).

57Įrodymai, patvirtinantys turto vertę, gali būti ne tik tokio turto įvertinimą galinčių atlikti asmenų dokumentai (turto įvertinimas, atliktas pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus), bet ir duomenys apie parduoto arba parduodamo panašaus turto vertes, taip pat kiti įrodymai. Kilus ginčui tarp kreditorių dėl priimto kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu, ginčą sprendžia teismas, pagal proceso įstatymo reikalavimus tirdamas ir vertindamas byloje esančius įrodymus (CPK 183, 185 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1587/2011).

58Nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčydama kreditorių surinkimo nustatytą turto pardavimo kainą, nenurodė objektyvių duomenų, sukeliančių abejones dėl kreditorių susirinkime nustatytos bankrutuojančios įmonės turto pradinės pardavimo kainos objektyvumo ar realumo, nustatytos pardavimo tvarkos (45 263 Eur debitorinio įsiskolinimo) teisėtumo ir ekonominio naudingumo. Teismo vertinimu pareiškėja savo abejonėms pagrįsti turėjo pateikti objektyvius duomenis (pvz., duomenis apie analogiškų turto objektų rinkos vertę, pardavimo kainą, ginčo turto vertinimo ataskaitą ir pan.). Kita vertus, nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad aptariamu atveju ginčo objektų kaina turi objektyvų pagrindimą, kurio pareiškėja nepaneigė. Bankroto administratorius parengtoje ataskaitoje (22 punktas) išsamiais argumentais pagrindė nekilnojamojo turto kainą, pateikiant ir VĮ Registrų centro duomenis apie minėtų objektų rinkos vertę. Kaip jau buvo minėta, kreditorių susirinkimo patvirtinta įmonės turto pardavimo kaina turi būti reali, atitikti tikrąją jo rinkos vertę. Jeigu visi įmonės kreditoriai sutinka su pasiūlyta pradine turto pardavimo kaina ar pardavimo būdu, parduodamo turto įvertinimo gali būti ir nereikalaujama (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1896/2011; 2011 m. liepos 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2028/2011; 2012 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-788/2012; 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1687/2014).

59Pažymėtina, kad Ataskaitos 30 punkte taip pat išsamiai nurodyti ekonominiai argumentai dėl bankrutuojančios bendrovės reikalavimo teisių pardavimo pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, kad teisminius procesus tektų pradėti bent šešiose užsienio šalyse (nes dauguma skolininkų yra užsienio įmonės), akivaizdu, kad skolų išieškojimas užsitęstų pakankamai ilgai, nors vienas iš svarbiausių teisminio proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras. Taigi minėtos aplinkybės sudarė pagrindą priimti sprendimą parduoti reikalavimo teises į neišieškotus debitorinius įsiskolinimus.

60Nagrinėjamu atveju byloje nesant pagrįstų prielaidų manyti, jog turtas galėtų būti realizuotas už daug didesnę kainą negu nustatė kreditorių susirinkimas, teismas konstatuoja, kad nutarimas septintuoju darbotvarkės klausimu yra teisėtas. Šių teismo išvadų nepaneigia ir pareiškėjos argumentai dėl išieškotinų skolų apimties. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje, spręsdamas analogiškus skundus, yra pažymėjęs, kad tik patiems bankrutavusios įmonės kreditoriams, kurie labiausiai suinteresuoti turto pardavimu už didžiausią įmanomą kainą ir kuo didesniu savo finansinių reikalavimų patenkinimu, įstatymas paveda nustatyti parduodamo turto tvarką ir kainą. Taigi ir teismo vaidmuo tokio pobūdžio ginčuose iš esmės nėra nukreiptas į skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio pagrįstumo ir naudingumo vertinimą, nes būtent įmonės kreditoriai, veikdami kaip bonus pater familias, yra suinteresuoti savo reikalavimų patenkinimu ir į šį tikslą nukreiptų sprendimų priėmimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-570/2012). Teismo vertinimu panaikinti minėtą kreditorių daugumos priimtą nutarimą būtų reikalinga tik tuomet, kai toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai, būtų aiškiai neprotingas ir negalėtų būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais ar būtų nesąžiningas, kas nagrinėjamu atveju nėra nustatyta.

61Apibendrinant teismo išdėstytus motyvus, nėra pagrindo panaikinti BUAB „Clarum logistics“ kreditorių 2017 m. balandžio 20 d. susirinkimo metu priimtų nutarimų pareiškėjos UAB „Elvitransa“ skunde nurodytais argumentais.

62Dėl termino skundui pateikti

63Atsakovė BUAB „Clarum logistics“ prašo taikyti ieškinio senatį ir atmesti UAB „Elvitransa“ skundą dėl 2017 m. balandžio 20 d. BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo nutarimų kaip paduotą praleidus ieškinio senaties terminą.

64ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą ir apskųsti nutarimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010; 2013 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

65Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo protokolą pareiškėja gavo 2017 m. balandžio 22 d. (b. l. 23,24). Atsižvelgiant į tai, ĮBĮ nustatytas 14 dienų terminas skundui paduoti baigėsi 2017 m. gegužės 6 d. (šeštadienį). Pagal CPK 74 straipsnio 5 dalies nuostatas tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Pareiškėja skundą teismui pateikė 2017 m. gegužės 11 d., t.y. skundas paduotas nepraleidus nustato termino.

66Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

67Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elvitransa“ skundą atmesti.

68Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. Teismas... 3. Pareiškėja UAB „Elvitransa“ pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti... 4. Nurodo, kad 2017 m. balandžio 20 d. vykusio atsakovės kreditorių susirinkimo... 5. Pareiškėjos manymu, 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo vedimo... 6. Atsakovės kreditoriams nebuvo teikiama tvirtinti 2017 m. balandžio 20 d.... 7. Pareiškėja pažymi, kad atsakovės bankroto byloje kreditoriai buvo... 8. Pareiškėjos įsitikinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju... 9. Kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu... 10. Pareiškėjos įsitikinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas ketvirtuoju... 11. Pareiškėja nesutinka su protokole užfiksuotu kreditorių susirinkimo... 12. Pareiškėja nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimo septintuoju... 13. Atsakovė BUAB „Clarum logistics“, atstovaujama bankroto administratoriaus... 14. Atsakovės nuomone, jokių esminių procedūrinių pažeidimų organizuojant... 15. Pareiškėja savo skunde nepagrįstai teigia, kad atsakovės bankroto... 16. Atsakovė pripažįsta, kad dėl techninės klaidos Susirinkimo dalyvių... 17. Atsakovės nuomone, pareiškėjos argumentai, kad Susirinkimo patvirtinta... 18. Atsakovė pažymi, kad pareiškėja skunde nepagrįstai teigia, kad Tulusari OU... 19. Atsakovės vertinimu, pareiškėjos reikalavimas panaikinti susirinkimo... 20. Atsakovė nesutinka su pareiškėjos argumentais dėl kreditorių susirinkimo... 21. Atsakovė atkreipia dėmesį, jog susirinkimo nutarimai septintuoju... 22. T e i s m a s... 23. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad bankroto procesas yra kolektyvinis... 24. Nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 26 d.... 26. Apibendrinus pareiškėjos skunde nurodytus procedūrinius pažeidimus, kuriais... 27. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas... 28. Iš BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo 2017 m. balandžio 20... 29. Minėta, kad pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatas kreditorius turi... 30. Pareiškėja taip pat pažymi, kad protokolo dalyje, kurioje nurodomi... 31. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas atmeta kaip nepagrįstus skundo... 32. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu.... 33. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių... 34. Pareiškėja nurodo, kad 2017 m. balandžio 20 d. susirinkime primininko nebuvo... 35. Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. balandžio 11 d.... 36. Apibendrinat išdėstytus motyvus, teismas atmeta kaip nepagrįstus skundo... 37. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu... 38. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių... 39. Pareiškėjos nuomone bankroto administratoriaus pateikta ataskaita neatitinka... 40. Vertinant pareiškėjos argumentus dėl bankroto administratoriaus veiklos... 41. Nagrinėjamu atveju įvertinus bankroto administratoriaus ataskaitos turinį,... 42. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu... 43. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių... 44. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir... 45. Taigi įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto stadija... 46. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu... 47. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių 2017 m.... 48. Pareiškėja nurodo, kad bankroto administratorius nepateikė ĮBĮ nuostatas... 49. Atsakovė nesutinka su pareiškėjos argumentais, pažymėdama, kad... 50. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti kriterijai administratoriaus... 51. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į bankroto bylos apimtį, trukmę,... 52. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo septintuoju darbotvarkės klausimu... 53. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Clarum logistics“ kreditorių... 54. Pareiškėja nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimo septintuoju... 55. Vertinant šiuos skundo argumentus, pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas... 56. Įstatymai ir juos lydintieji teisės aktai bankrutuojančios įmonės turto... 57. Įrodymai, patvirtinantys turto vertę, gali būti ne tik tokio turto... 58. Nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčydama kreditorių surinkimo nustatytą... 59. Pažymėtina, kad Ataskaitos 30 punkte taip pat išsamiai nurodyti ekonominiai... 60. Nagrinėjamu atveju byloje nesant pagrįstų prielaidų manyti, jog turtas... 61. Apibendrinant teismo išdėstytus motyvus, nėra pagrindo panaikinti BUAB... 62. Dėl termino skundui pateikti... 63. Atsakovė BUAB „Clarum logistics“ prašo taikyti ieškinio senatį ir... 64. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 65. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių... 66. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 –... 67. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elvitransa“ skundą atmesti.... 68. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...