Byla eB2-3584-430/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ventukų pramogos“ (toliau – BUAB „Ventukų pramogos“) bankroto administratoriaus Arno Kukujevo skundą dėl BUAB „Ventukų pramogos“ kreditorių susirinkimo 2019 m. birželio 10 d. nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė „Turto bankas“ (toliau – VĮ „Turto bankas“), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius), uždaroji akcinė bendrovė „Videox“ (toliau – UAB „Videox“), P. M. G., uždaroji akcinė bendrovė „Kertušas“ (toliau – UAB „Kertušas“) ir akcinė bendrovė „Telia Lietuva“ (toliau – AB „Telia Lietuva“).

3Teismas

Nustatė

41.

5Bankroto administratorius Arnas Kukujevas pateikė skundą dėl BUAB „Ventukų pramogos“ 2019 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo, prašydamas panaikinti šio susirinkimo nutarimą, kuriuo nepritarta administratoriaus kreipimuisi į teismą su prašymu bendrovės veiklą pripažinti pasibaigusia ir priimti sprendimą dėl bendrovės veiklos pabaigos.

62.

7Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6260-781/2016 buvo iškelta UAB „Ventukų pramogos“ bankroto byla. 2016 m. gruodžio 8 d. teismo nutartimi bankroto administratoriumi paskirtas Arnas Kukujevas. 2016 m. gruodžio 30 d. teismo nutartimi patvirtinta bendrovės bankroto administravimo išlaidų sąmata 2 000 Eur sumai, skirta administravimo išlaidoms, iki pirmojo bendrovės kreditorių susirinkimo. 2017 m. balandžio 11 d. pirmojo bendrovės kreditorių susirinkimo metu patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, kurioje nurodyta 9 500 Eur bankroto administravimo sąmata be privalomai mokėtinų mokesčių. Taip pat atskiru klausimu patvirtinta 9 500 Eur administravimo išlaidų sąmata, įskaitant atlyginimą administratoriui, nuo pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. 2017 m. balandžio 11 d. pavedimo sutartyje taip pat nurodyta 9 500 Eur bankroto administravimo išlaidų suma be mokesčių. Bankroto proceso metu buvo gauta 11 000 Eur pajamų, kurios skirtos administratoriaus atlyginimui ir patirtoms administravimo išlaidoms pagal patvirtintą bankroto administravimo išlaidų sąmatą apmokėti. 2019 m. birželio 10 d. bendrovės kreditorių susirinkimo metu kreditorė VĮ „Turto bankas“, kurios patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma bankroto procese sudaro 55,85 proc. nuo visų teismo patvirtintų bendrovės kreditorinių reikalavimų sumos, nepritarė bankroto administratoriaus siūlomam kreipimuisi į teismą dėl sprendimo apie bendrovės veiklos pabaigą priėmimo, nurodydama administratoriui paskirstyti bankroto byloje gautas 11 000 Eur finansines lėšas sekančiai: 9 500 Eur skirti bankroto administravimo išlaidoms, 1 500 Eur paskirstyti antros eilės kreditorių reikalavimų tenkinimui ir tik tada kreiptis į teismą su prašymu pripažinti bendrovės veiklą pasibaigusia.

83.

9Teigia, kad pirmojo kreditorių susirinkimo metu nustačius 9 500 Eur bankroto administravimo išlaidų sąmatą, tačiau niekur konkrečiai neįtvirtinus apie nuo bankroto administravimo išlaidų mokėtinus mokesčius, bankroto administratorius tikėjosi, jog mokesčiai turėjo būti skaičiuojami nuo 9 500 Eur administravimo išlaidų sąmatos, nes įprastai juridinių asmenų bankroto proceso praktikoje kreditoriai nurodo, jog mokesčiai įskaitomi į nustatomą bankroto administravimo išlaidų sąmatą arba nustatoma sąmata su privalomai mokėtinais mokesčiais. Bankroto administratoriaus manymu, kreditorė VĮ „Turto bankas“ be jokių pagrįstų argumentų nepritarė administratoriaus kreipimuisi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu pripažinti bendrovės veiklą pasibaigusia, įpareigodama dalį gautų pajamų (1 500 Eur) skirti bendrovės antros eilės kreditorių reikalavimų tenkinimui, nepaisant aplinkybių, jog nuo nustatytos 9 500 Eur sąmatos dar turi būti mokami mokesčiai ir gautos pajamos nepadengia visų bankroto administravimo išlaidų. Teigia, kad administratoriaus patirtos bankroto administravimo išlaidos sudaro 12 103,90 Eur, dėl to net 11 000 Eur suma nepadengia visų bankroto procese patirtų administravimo išlaidų.

104.

11Bankroto administratoriaus manymu, šalių ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos apskaičiavimo ir atitinkamo išmokėjimo administratoriui neturėtų būti priežastimi nepriimti sprendimo dėl bendrovės pabaigos. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus, dėl to kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ priimtas sprendimas balsuoti „prieš“ bendrovės veiklos pabaigą, iš esmės yra neteisėtas.

125.

13Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į skundą nesutinka su skundu ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad VĮ „Turto bankas“ balsavo už alternatyvų nutarimo projektą, kuriuo administratorius įpareigotas paskirstyti lėšas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka, ir tuomet kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl bendrovės veiklos pripažinimo pasibaigusia, todėl ginčo dėl įmonės pabaigos klausimo nėra. Teigia, kad ginčas su bankroto administratoriumi yra dėl bankroto metu gautų lėšų paskirstymo. Pažymi, kad 2017 m. balandžio 11 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 9 500 Eur administravimo išlaidų sąmata, įskaitant atlyginimą administratoriui, nuo teismo nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Pagal tokią nutarimo formuluotę, visi mokesčiai įtrauktini į 9 500 Eur patvirtintą sąmatą, o ne skaičiuotini nuo 9 500 Eur sumos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, suinteresuotas asmuo prašo skundą atmesti.

146.

15Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į skundą nurodo, kad BUAB „Ventukų pramogos“ kreditorių susirinkimuose nedalyvavo, dėl to prašo nagrinėti bankroto administratoriaus skundą teismo nuožiūra.

16Skundas atmestinas

177.

18Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto procese sprendžia kreditorių susirinkimas. Kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip skundų dėl administratoriaus veiksmų nagrinėjimas, administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus ataskaitų tvirtinimas, įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimas ar nutraukimas, įmonės likvidavimas ar taikos sutarties sudarymas, įmonės turto pardavimas ir pan. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui. Teismų praktikoje išaiškinta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1318-381/2015, 2016 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1780-370/2016).

198.

20Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir (ar) pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012).

219.

22Iš bylos duomenų matyti, kad 2019 m. birželio 10 d. vyko BUAB „Ventukų pramogos“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami darbotvarkės klausimai: 1) dėl administratoriaus kreipimosi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl sprendimo apie bendrovės veiklos pabaigą priėmimo; 2) dėl administratoriaus kreipimosi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl bendrovės likvidavimo termino pratęsimo vieniems metams. Kreditorių susirinkimas nutarė nepritarti administratoriaus kreipimuisi į teismą su prašymu bendrovės veiklą pripažinti pasibaigusia, taip pat nepratęstas likvidavimo procedūrų terminas. Kreditorė VĮ „Turto bankas“ balsuodama „prieš“ pateikė pastabas: įpareigoti administratorių, paskirstyti lėšas ĮBĮ nustatyta tvarka (t. y. 9 500 Eur administravimo išlaidoms ir 1 500 Eur antros eilės kreditoriams) ir tuomet kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su prašymu bendrovės veiklą pripažinti pasibaigusia. Bankroto administratorius prašo skundu panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta nepritarti kreiptis į teismą dėl bendrovės pabaigos ir spręsti klausimą dėl įmonės pabaigos.

2310.

24Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad kreditorių susirinkimų nutarimai, kuriais kreditorių susirinkimas sprendžia dėl civilinių bylų užbaigimo, įmonės bankroto administratoriui yra rekomendacinio pobūdžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1379/2012; 2013 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-354/2013, 2013 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1365/2013; 2017 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-377-823/2017). Toks kreditorių susirinkimo sprendimas gali būti tam tikra garantija administratoriui, kad jo priimti sprendimai konkrečioje byloje, atlikti kitus procesinius veiksmus ar susilaikyti nuo jų atlikimo ateityje nebus ginčijami (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1379/2012), tačiau bankroto administratoriui, matant, jog visi būtini bankroto procese veiksmai atlikti, nedraudžia kreiptis į teismą su prašymu dėl bendrovės pabaigos.

2511.

26Lietuvos apeliacinės teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad pagrindas įmonės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui spręsti dėl bankrutavusios įmonės pabaigos atsiranda tada, kai įvykdytos visos būtinos bankroto procedūros. Teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuomet, kai nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-705-330/2018; 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1074-241/2017; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007). Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (proceso pobūdžio sąlygos) ir įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga).

2712.

28Pažymėtina, kad pats bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių etapų, kuriuose yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus, yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros, o kartu ir bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 straipsnio 3 dalis). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 straipsnio 3 dalis). Akcentuotina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. liepos 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1952/2011 išaiškino, kad kol neatliktas bankroto procese gautų lėšų paskirstymas kreditoriams, tol negalima teigti, jog yra baigtos visos bankroto procedūros.

2913.

30Nagrinėjamu atveju bankroto procese gautos lėšos nepaskirstytos, klausimas dėl bankroto procese gautų 11 000 Eur lėšų likimo galutinai neišspręstas. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, jog bankroto administratorius siekia visas bankroto procese gautas lėšas skirti administravimo išlaidoms kartu su mokesčiais dengti, o kreditorė VĮ Turto bankas, turėdama daugiau nei 50 proc. kreditorinių reikalavimų, su tuo nesutinka, ir nurodo, kad bankroto byloje gautos lėšos turėtų būti paskirstytos sekančiai: 9 500 Eur administravimo išlaidoms, o 1 500 Eur antros eilės kreditoriams. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartimi, atmetus prašymą dėl termino likvidavimo procedūrai vykdyti pratęsimo, bankroto administratoriui buvo nustatytas 2 mėnesių terminas išspręsti šių lėšų paskirstymo klausimą ir tuomet kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

3114.

32Atsižvelgiant į šias byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog ginčo atveju, nors iš esmės likvidavimo procedūros baigtos, tačiau neatliktos visos būtinos bankroto procedūros, jog būtų galima priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, t. y. nėra galutinai išspręstas bankroto proceso metu gautų lėšų likimas (bankroto administratorius nepriėmė šiuo atveju jokio sprendimo). Byloje nenustatyta, kad kreditorių nutarimas (prieštarauti kreipimuisi į teismą dėl bendrovės pabaigos), esant tokiai situacijai, kuomet nėra galutinai išspręstas bankroto procese gautų lėšų paskirstymo klausimas, prieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatos, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams ar būtų atliktas kreditorių ir (ar) pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų pažeidimas, priešingai išregistravus įmonę, neišsprendus galutinai bankroto procese gautų lėšų likimo, galėtų būti pažeisti bankrutavusios bendrovės kreditorių interesai, dėl to nėra pagrindo naikinti skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo ir spręsti dėl įmonės pabaigos, kuomet bankroto procese neatlikti visi būtinieji veiksmai.

3315.

34Pažymėtina, kad bankroto bylose vyrauja viešas interesas, dėl to teismas gali išeiti už skundo reikalavimo ribų, ginant visų bankrutavusios bendrovės kreditorių interesus. Nagrinėjamu atveju tikslinga pasisakyti dėl kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo, dėl kurio tarp bankroto administratoriaus Arno Kukujevo ir kreditoriaus VĮ Turto bankas yra ginčas.

3516.

36Byloje pateiktas 2017 m. balandžio 11 d. kreditorių susirinkimo protokolas, iš kurio matyti, jog šio susirinkimo metu buvo svarstomas klausimas dėl bendros bankroto procesui administratoriaus išlaidų sąmatos patvirtinimo (darbotvarkės 7 punktas) ir nutarta patvirtinti bendrą 9 500 Eur administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant atlyginimą administratoriui, nuo teismo nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. 2017 m. balandžio 11 d. sudaryta pavedimo sutartis, kurioje nurodyta, jog patvirtinta 9 500 Eur suma yra be mokesčių, įskaitant atlyginimą administratoriui. Bankroto administratoriaus manymu, ir jis tikėjosi, kad be šios patvirtintos bendros 9 500 Eur sąmatos, taip pat bus papildomai padengti ir visi mokesčiai nuo patvirtintos administravimo sąmatos.

3717.

38Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, susijusius su administravimo išlaidų klausimu teisėtumu, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir administratoriui skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimą, įvertina, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartis Nr. 3K-3-250/2012).

3918.

40ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis (šios dalies redakcija, įsigaliojusi nuo 2016 m. gegužės 1 d.) nustato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Administratorius neturi teisės viršyti patvirtintos administravo išlaidų sąmatos ir įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančių įsipareigojimų, išskyrus šiame straipsnyje numatytus atvejus. Jeigu planuojama viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus, administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Administratorius turi teisę viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus tik tais atvejais, kai dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus. Apie tai administratorius nedelsdamas informuoja kreditorių susirinkimą ir pateikia jam sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą. Jeigu kreditorių susirinkimas šios ataskaitos nepatvirtina, išlaidos ir įsipareigojimai, kuriais viršyta sąmata, dengiami iš administratoriaus asmeninių lėšų. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos.

4119.

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011 išaiškinta, jog bankrutuojančios įmonės administratorius turi bendradarbiauti su kreditorių susirinkimu, kadangi administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), tai šias išlaidas administratorius turi naudoti atsakingai ir taupiai. Kilus abejonių, ar tam tikros išlaidos gali būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos, administratorius privalo kreiptis į kreditorių susirinkimą, siekdamas gauti kreditorių pritarimą, ir tik tada spręsti, ar prisiimti atitinkamas išlaidas, o prireikus prašyti patikslinti (papildyti) administravimo išlaidų sąmatą. Kreditorių susirinkimo nutarime dėl būsimų įmonės administravimo išlaidų tvirtinimo turėtų būti nustatytos aiškios atskiros išlaidų rūšys ir jų dydžiai, ir aiškiai nurodytas kreditorių pritarimas (nutarimas) dėl papildomo atlyginimo už susidariusius mokesčius prie patvirtintos administravimo sąmatos, siekiant ateityje išvengti ginčų dėl administravimo išlaidų dydžio.

4320.

44Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius skunde nurodo apie patirtas bendras 12 103,90 Eur administravimo išlaidas, apie kurias neinformavo bankrutuojančios bendrovės kreditorių, o šias aplinkybes atskleidė bankroto procese kilus ginčui dėl gautų lėšų paskirstymo, kai buvo išieškotos 11 000 Eur lėšos iš buvusio bendrovės vadovo. Byloje susidariusi situacija rodo, kad bankroto administratorius, nespręsdamas savalaikiai klausimų dėl administravimo išlaidos sąmatos pakeitimo (padidinant (papildant) bendrą sąmatą, įskaitant į sąmatą ir privalomus sumokėti mokesčius), nesikreipdamas dėl šių aplinkybių į kreditorių susirinkimą dėl pritarimo ir apmokėdamas išlaidas (su mokesčiais), kurios viršija kreditorių nustatytą bendrą administravimo išlaidų sąmatą, veikė savo rizika.

4521.

46Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 9 500 Eur bendra administravimo išlaidų suma, įskaitant atlyginimą administratoriui. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1820/2014 yra išaiškinęs, kad nustačius bendrą administravimo išlaidų sumą visam bankroto proceso laikotarpiui, toks sprendimas yra galutinis ir mokestinės prievolės turėtų būti įskaičiuotos į šią sumą. Pažymėtina, kad jog ĮBĮ nenustatyta galimybė patvirtintą administravimo išlaidą sąmatą didinti priklausomai nuo administratoriui tenkančios mokestinės prievolės, dėl to į bendrą išlaidų sumą įskaitomi ir mokesčiai. Be to ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės ir paminėtas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, jog nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimu buvo nustatyta bendra 9 500 Eur administravimo išlaidų suma, kurios administratorius savarankiškai negalėjo viršyti, o norint keisti (aptarus papildomai mokesčių atlyginimą), turėjo kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl išlaidų sąmatos pakeitimo (papildymo). To nepadarius, kreditorius VĮ Turto bankas pagrįstai nesutiko su bankroto administratoriaus pozicija dėl bankroto administratoriaus siekio pasidengti administravimo išlaidas visomis gautomis bankroto procese 11 000 Eur lėšomis. Be to, teismo vertinimu, toks administravimo išlaidų dydis yra adekvatus atliktoms procedūroms, bankroto administratoriui nepateikus konkrečių įrodymų dėl patirtų didesnių išlaidų, negalima daryti išvados, kad kreditorių susirinkimo patvirtintos bendros 9 500 Eur išlaidos yra netinkamos ir turėjo būti didesnės, šis dydis atitinka Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

48Bankroto administratoriaus Arno Kukujevo skundą atmesti.

49Ši nutartis per septynias dienas nuo juos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Bankroto administratorius Arnas Kukujevas pateikė skundą dėl BUAB... 6. 2.... 7. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 8. 3.... 9. Teigia, kad pirmojo kreditorių susirinkimo metu nustačius 9 500 Eur bankroto... 10. 4.... 11. Bankroto administratoriaus manymu, šalių ginčas dėl bankroto administravimo... 12. 5.... 13. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į skundą nesutinka su... 14. 6.... 15. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į skundą nurodo, kad... 16. Skundas atmestinas ... 17. 7.... 18. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23... 19. 8.... 20. Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma,... 21. 9.... 22. Iš bylos duomenų matyti, kad 2019 m. birželio 10 d. vyko BUAB „Ventukų... 23. 10.... 24. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad kreditorių... 25. 11.... 26. Lietuvos apeliacinės teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad pagrindas... 27. 12.... 28. Pažymėtina, kad pats bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių... 29. 13.... 30. Nagrinėjamu atveju bankroto procese gautos lėšos nepaskirstytos, klausimas... 31. 14.... 32. Atsižvelgiant į šias byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog... 33. 15.... 34. Pažymėtina, kad bankroto bylose vyrauja viešas interesas, dėl to teismas... 35. 16.... 36. Byloje pateiktas 2017 m. balandžio 11 d. kreditorių susirinkimo protokolas,... 37. 17.... 38. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, nagrinėdamas skundą... 39. 18.... 40. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis (šios dalies redakcija, įsigaliojusi nuo 2016 m.... 41. 19.... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartyje civilinėje... 43. 20.... 44. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius skunde nurodo apie patirtas... 45. 21.... 46. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 9 500 Eur bendra... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292... 48. Bankroto administratoriaus Arno Kukujevo skundą atmesti.... 49. Ši nutartis per septynias dienas nuo juos įteikimo dienos gali būti...