Byla 2K-216-139/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 9 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Aurelijaus Gutausko, Aldonos Rakauskienės ir pranešėjo Vladislovo Ranonio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios A. Z.-T. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 9 d. nutarties.

2Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu A. Z.-T. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, 184 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirti galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas dvejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Iš A. Z.-T. priteista VĮ „V.“ 289 399,77 Lt (83 815,97 Eur) turtinei žalai atlyginti.

4Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 9 d. nutartimi nuteistosios apeliacinis skundas atmestas.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6A. Z.-T. nuteista už tai, kad pagal darbo sutartį dirbdama valstybės įmonės „V.“ vyriausiąja buhaltere, pagal 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3-560 patvirtintas Vyriausiojo buhalterio pareigybės nuostatas, 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 139 patvirtintas Finansų kontrolės taisykles ir visiškos materialinės atsakomybės sutartį būdama visiškai materialiai atsakinga ir einamų pareigų pagrindu turėdama teisę valdyti jai patikėtas įmonės pinigines lėšas, neteisėtai pasinaudodama jai suteiktais įgalinimais, pažeisdama Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1, 4 dalių, 11 straipsnio reikalavimus, nuo 2009 m. sausio 19 d. iki 2009 m. liepos 9 d. tyčia, nepagrįstai, be ūkinės operacijas pagrindžiančių dokumentų, iš valstybės įmonės sąskaitos banke ir įmonės kasos, be jokio pagrindo pervesdama į asmeninę sąskaitą ir paimdama įvairias grynųjų pinigų sumas, pasisavino jai patikėtą didelės vertės valstybės įmonei „V.“ priklausantį turtą – 106 678, 87 Lt (30 896,34 Eur).

7Taip pat ji nuteista už tai, kad, pažeisdama Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies, 11, 14 straipsnių reikalavimus, VĮ „V.“ Vyriausiojo buhalterio pareigybės nuostatų 29.3, 29.4 straipsnių reikalavimus, nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. liepos 9 d. tyčia, nepagrįstai, pažeisdama sutartyse numatytas apmokėjimo sąlygas, be išlaidas pateisinančių dokumentų, nurodydama VĮ ,,V.“ ( - ) tarnybos kasininkei pervesti pinigus ir pati pervesdama pinigus iš VĮ „V.“ atsiskaitomosios sąskaitos banke į UAB ,,A.“, UAB ,,S.“ sąskaitas banke, taip pat nurodydama VĮ ,,V.“ (duomenys neskelbtini) tarnybos vyr. buhalterei pervesti pinigus iš VĮ ,,V.“ sąskaitos banke į UAB ,,A.“ sąskaitas banke, iššvaistė jai patikėtą didelės vertės VĮ ,,V.“ priklausantį turtą – 258 606 Lt (74897,47 Eur).

8Kasaciniu skundu nuteistoji A. Z.-T. prašo pakeisti pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir, vadovaujantis BK 62 straipsnio 2 dalimi arba 54 straipsnio 3 dalimi, paskirti jai bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

9Kasatorė teigia, kad teismai neargumentavo, kodėl aplinkybės, kad ji atlygino dalį žalos ir įsipareigojo ją visiškai atlyginti, nepripažino jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Kasatorė pažymi, kad turėdama galimybę atlygina žalą dalimis, tai už ją daro ir kiti asmenys (jos motina), aktyviai ieškojo galimybės susitarti su civiliniu ieškovu. Be to, ji turi turto, kuriam taikomas laikinas nuosavybės teisų apribojimas ir į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Tai rodo jos realius ketinimus atlyginti žalą, o jiems įgyvendinti yra tik procesinės kliūtys, susijusios su nuosprendžio įsiteisėjimo ir vykdymo procesu, kuriam ji įtakos neturi. Turtas nėra labai likvidus ir jo realizacija užtrunka. Kasatorės manymu, pripažinus šią aplinkybę jos atsakomybę lengvinančia, atsižvelgus į kitą jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamas veikas, taip pat į tai, kad ji išlaiko senyvo amžiaus motiną, kuri serga sunkia liga ir jos nėra kam prižiūrėti, kaip oficiali globėja išlaiko ir savo mažametį anūką, kurio dėl jai paskirto laisvės atėmimo nebūtų kam prižiūrėti, yra BK 62 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų visuma, kuriai esant teismas gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, pvz., švelnesnę bausmės rūšį – baudą. Taip pat kasatorė teigia, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes jai gali būti taikomos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-420/2006, 2K-382/2012, 2K-348/2013). Ji nuteista už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą ir iššvaistymą; šias baigtas veikas padarė stengdamasi globalios finansinės krizės metu padėti sutuoktinio verslui ir taip išsaugoti darbo vietas, pagrįstai tikėdamasi nusikalstamu būdu įgytų pinigų greito grąžinimo ir skubaus žalos atlyginimo; nusikalstamos veikos susijusios su civiliniais teisiniais santykiais ir sutartinių įsipareigojimų vykdymu. Taigi nusikalstamas veikas ji padarė dėl labai sunkios turtinės padėties. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad kasatorės padarytų veikų pavojingumas mažesnis, negu rūšinis. Be to, ji pripažino kaltę, nuoširdžiai gailisi, greitai bus pensinio amžiaus, šiuo metu jos darbingumas yra tik 55 proc.; ji turi nuolatinį darbą, taigi gali išlaikyti save bei globojamus asmenis, o realizavus jai nuosavybės teise priklausantį turtą, visiškai atlyginti padarytą žalą. Kasatorė anksčiau neteista, apibūdinama tik teigiamai, turi sveikatos problemų, nes serga sunkiomis lėtinėmis ligomis, globoja mažametį anūką, senyvą motiną. Nurodytos aplinkybės ir kasatorės elgesys po nusikalstamų veikų padarymo sudaro pagrindą išvadai, kad BK 41 straipsnyje nustatyti bausmės tikslai jai bus pasiekti be realios laisvės atėmimo bausmės. Be to, kasatorė pažymi, kad bylos procesas ne dėl jos kaltės užtruko ir tęsiasi jau daugiau nei penkerius metus, o pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, tai yra vienas iš bausmės mažinimo pagrindų (pvz., Ohlen v. Denmark, no. 63214/00, judgement of 24 February 2005 ir kt.)

10Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Vida Ramanauskienė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistosios A. Z.-T. kasacinį skundą atmesti.

11Prokurorė nurodo, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad, nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ar padaryti BPK pažeidimai, o tai, kad kasatorė nesutinka su teismo paskirta bausme, negali būti vertinama kaip teismo padarytas pažeidimas. Apeliacinės instancijos teismas pagal pateiktą skundą patikrino bylą, nutartyje išsamiai ir argumentuotai aptarė kiekvieną apeliaciniame skunde nurodytą aplinkybę, nurodė, kodėl ir kuriais bylos duomenimis grindžia savo sprendimą.

12Bylos duomenys, kad nuteistoji gavo atlyginimą, gerokai viršijantį atlyginimų vidurkį Lietuvoje, turėjo nekilnojamojo turto (žemės sklypų, butą, gyvenamąjį namą, garažą), įrodo, kad sprendimas daryti nusikaltimus nebuvo vienintelis būdas išspręsti kilusius finansinius sunkumus, dėl to teismas pagrįstai nepripažino kasatorės atsakomybę lengvinančia BK 59 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytos aplinkybės, kad nusikalstama veika padaryta dėl labai sunkios turtinės arba beviltiškos kaltininko padėties (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-428/2009). Taip pat teismas pagrįstai nepripažino kasatorės atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad ji iš dalies atlygino padarytą žalą, nes atlyginta suma sudaro itin mažą visos atlygintinos sumos dalį, be to, iš bylos duomenų matyti, kad pinigus sumokėjo jau baigus įrodymų tyrimą pirmosios instancijos teisme, kai buvo likę klausyti tik nuteistosios ir jos gynėjo baigiamąsias kalbas, po pirmosios instancijos teismo nuosprendžio paskelbimo ir po nuosprendžio apskundimo apeliacine tvarka. Iki tol kasatorė nesiėmė jokių veiksmų, kad sumažintų savo neteisėtais veiksmais VĮ „V.“ padarytą labai didelę žalą, nors turėdama pakankamai turto, turėjo galimybę žalą atlyginti iki laikino nuosavybės teisės apribojimo. Nesant dviejų kaltininko atsakomybę lengvinančių aplinkybių, net ir kelių aplinkybių, numatytų BK 62 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose, nustatymas nesuteikia pagrindo švelninti bausmę BK 62 straipsnio 2 dalies pagrindu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-401/2008). Teismai, įvertinę visas bylos aplinkybes, padarytų nusikaltimų sunkumą, atsiradusios žalos dydį, nuteistosios asmenybę ir kitas aplinkybes, pagrįstai nustatė, kad šios aplinkybės nėra išimtinės, dėl kurių nuteistajai paskirta reali laisvės atėmimo bausmė aiškiai prieštarautų teisingumo principui ir dėl to reikėtų taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Kasatorei už padarytas nusikalstamas veikas, už kurias yra numatytos tik laisvės atėmimo bausmės, atsižvelgus į visas byloje nustatytas aplinkybes, paskirtos bausmės yra mažesnės už įstatyme numatytos bausmės vidurkį. Prokurorė pažymi, kad kasacinio skundo dalis dėl BK 59 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytos aplinkybės pripažinimo nuteistosios atsakomybę lengvinančia, vadovaujantis BPK 367 straipsnio 3 dalimi, paliktina nenagrinėta, nes nuteistoji apeliaciniame skunde šio klausimo nekėlė ir apeliacinės instancijos teismas jo nenagrinėjo.

13Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Dėl BK 3 straipsnio 2 dalies taikymo

15Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę A. Z.-T., atsižvelgė į tai, kad ji padarė du sunkius tyčinius baigtus nusikaltimus, teisiama pirmą kartą, administracine tvarka nebausta, dirba, yra paskirta netekusio tėvų priežiūros nepilnamečio vaiko, gimusio 2004 m., laikina globėja, serga lėtinėmis ligomis. Teismas A. Z.-T. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažino tai, kad ji dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 2 dalį prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi, jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė. Atsižvelgęs į visas šias aplinkybes, BK 54 straipsnio 2 dalies, 61 straipsnio nuostatas, šis teismas padarė išvadą, kad bausmės tikslai A. Z.-T. bus pasiekti paskiriant jai už kiekvieną nusikalstamą veiką įstatyme numatytas laisvės atėmimo bausmes, mažesnes už jų vidurkį.

16Apeliacinės instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pirmosios instancijos teismo laikantis BK 54 straipsnio 2 dalies, 61 straipsnio nuostatų A. Z.-T. paskirta bausmė tiek už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai, tiek galutinė subendrinta bausmė nėra aiškiai per griežta, o adekvati (proporcinga) padarytai nusikalstamai veikai.

17Teismai šioje byloje vertino ir pagrįstai netaikė BK 62 straipsnio 2 dalyje, arba 54 straipsnio 3 dalyje nurodytų nuostatų ir neskyrė švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės. Pagal BK 62 straipsnio 2 dalį teismas gali skirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, kai byloje nustatyta atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta, taip pat esant bent vienai iš alternatyvių sąlygų, numatytų šios dalies 1–6 punktuose. Tik esant tokių sąlygų visumai teismas gali taikyti BK 62 straipsnio 2 dalyje numatytas nuostatas, skirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę.

18Abiejų instancijų teismai pagrįstai nepripažino A. Z.-T. atsakomybę lengvinančia aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 4 punkte. Byloje nustatyta, kad ji gaudavo gerokai didesnį už vidutinį Lietuvoje atlyginimą, turėjo nekilnojamojo turto (žemės sklypų, butą, gyvenamąjį namą, garažą), todėl nusikalstamų veikų darymo metu jos turtinė padėtis nebuvo labai sunki. Teismai, įvertino, kad byloje nustatyta viena A. Z.-T. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kad ji paskirta vaiko, gimusio 2004 m., laikinąją globėja, išlaiko sunkiomis ligomis sergančią motiną ir iš dalies atlygino turtinę žalą. Tačiau teismai teisingai atsižvelgė ir į tai, kad civilinis ieškinys byloje yra beveik 300 000 Lt (86 886 Eur) dydžio, o tik labai nedidelė 5 000 Lt (1448,10 Eur) dalis atlyginta baigiamojoje teisminio bylos nagrinėjimo stadijoje, dar 5000 Lt (1448,10 Eur) jau po pirmosios instancijos teismo nuosprendžio paskelbimo. Iki tol A. Z.-T. nesiėmė jokių veiksmų, kad sumažintų savo neteisėtais veiksmais VĮ „V.“ padarytą labai didelę žalą. Nuteistosios nurodyta aplinkybė, kad ji negali atlyginti visos padarytos žalos dėl jos turtui taikomo laikino nuosavybės teisės apribojimo, įvertinta, kaip nesudaranti pagrindo pripažinti pirmiau aptartos dalies žalos atlyginimą jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe, nes, turėdama pakankamai turto, nuteistoji turėjo ir galimybę žalą atlyginti iki laikino nuosavybės teisės apribojimo. Dėl to teismai nusprendė, kad šiuo atveju nėra formalių BK 62 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, kurioms esant galima skirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę.

19BK 54 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė, nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurią kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių ir jei nėra pagrindo paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagal BK 62 straipsnį, o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Taigi šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui.

20Spręsdami dėl galimybės taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismai atsižvelgė į tai, kad A. Z.-T. padarė du tyčinius sunkius nusikaltimus nuosavybei, kad ji serga lėtinėmis nepagydomomis ligomis, bet šios ligos nėra įrašytos į Sunkių nepagydomų ligų ir sveikatos būklių, dėl kurių nuteistieji gali būti atleisti nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl sveikatos sąrašą, be to, jomis ji sirgo ir iki nusikalstamų veikų darymo, ir tai netrukdė jai tuo metu dirbti bei nusikalsti. Įvertinę šias aplinkybes, teismai padarė teisingą išvadą, kad šioje byloje nėra aplinkybių, dėl kurių realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Nuteistosios nurodytas aplinkybes, kad ji pripažino kaltę, nuoširdžiai gailisi, anksčiau neteista, apibūdinama tik teigiamai, turi sveikatos problemų, globoja mažametį anūką, senyvą motiną, turi nuolatinį darbą, išlaiko save bei globojamus asmenis, o realizavus jai nuosavybės teise priklausantį turtą, visiškai atlygintų padarytą žalą, kad bylos nagrinėjimas teisme užtruko, teismai įvertino ir pripažino įprastomis ir būdingomis daugeliui bylų, bet ne išimtinėmis, bei nurodė, kad jos svarbios ir į jas buvo atsižvelgta sprendžiant bausmės rūšies ir dydžio nustatymo klausimą skiriant jai už kiekvieną nusikalstamą veiką įstatyme numatytas bausmes. Taigi teismai pagrįstai netaikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų ir nurodė išsamius bei pagrįstus tokio sprendimo argumentus.

21Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į visas nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad teismai tuo metu galiojusių bausmių skyrimą reglamentuojančių baudžiamojo įstatymo nuostatų nepažeidė, jas pritaikė teisingai.

22Tačiau po žemesnės instancijos teismų sprendimų priėmimo, nuo 2015 m. kovo 24 d. įsigaliojo nauja BK 75 straipsnio 1 dalies redakcija, pagal kurią teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus). A. Z.-T. nuteista už du tyčinius sunkius nusikaltimus laisvės atėmimu dvejiems metams ir pagal nusikaltimų sunkumo laipsnį bei paskirtos bausmės dydį atitinka šioje BK normoje nustatytas sąlygas.

23BK 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. Nekyla abejonių, kad įstatymas, leidžiantis atidėti bausmės vykdymą asmenims, padariusiems sunkius nusikaltimus, palengvina tokių asmenų teisinę padėtį, todėl gali būti taikomas nuteistajai A. Z.-T.

24Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį, bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Iš pirmiau nurodytų žemesnės instancijos teismų nustatytų bylos aplinkybių kasacinės instancijos teismas sprendžia, kad nuteistajai A. Z.-T. paskirtos bausmės tikslai bus pasiekti atidedant bausmės vykdymą ir paskiriant jai įstatyme numatytą baudžiamojo poveikio priemonę, todėl žemesnės instancijos teismų sprendimai atitinkamai keičiami.

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

26Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nuosprendį ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 9 d. nutartį.

27Pritaikyti BK 75 straipsnį ir nuteistajai A. Z.-T. paskirtos bausmės laisvės atėmimo dvejiems metams vykdymą atidėti trejiems metams.

28Paskirti nuteistajai A. Z.-T. baudžiamojo poveikio priemonę – per vienerius metus atlikti 100 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.

29Įpareigoti nuteistąją A. Z.-T. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

30Kitas nuosprendžio ir nutarties dalis palikti nepakeistas.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu A. Z.-T.... 3. Iš A. Z.-T. priteista VĮ „V.“ 289 399,77 Lt (83 815,97 Eur) turtinei... 4. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 5. Teisėjų kolegija... 6. A. Z.-T. nuteista už tai, kad pagal darbo sutartį dirbdama valstybės... 7. Taip pat ji nuteista už tai, kad, pažeisdama Buhalterinės apskaitos... 8. Kasaciniu skundu nuteistoji A. Z.-T. prašo pakeisti pirmosios bei apeliacinės... 9. Kasatorė teigia, kad teismai neargumentavo, kodėl aplinkybės, kad ji... 10. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo... 11. Prokurorė nurodo, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad,... 12. Bylos duomenys, kad nuteistoji gavo atlyginimą, gerokai viršijantį... 13. Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Dėl BK 3 straipsnio 2 dalies taikymo... 15. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę A. Z.-T., atsižvelgė į tai,... 16. Apeliacinės instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pirmosios... 17. Teismai šioje byloje vertino ir pagrįstai netaikė BK 62 straipsnio 2 dalyje,... 18. Abiejų instancijų teismai pagrįstai nepripažino A. Z.-T. atsakomybę... 19. BK 54 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos... 20. Spręsdami dėl galimybės taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismai... 21. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į visas... 22. Tačiau po žemesnės instancijos teismų sprendimų priėmimo, nuo 2015 m.... 23. BK 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis,... 24. Pagal BK 75 straipsnio 1 dalį, bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 26. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nuosprendį ir... 27. Pritaikyti BK 75 straipsnį ir nuteistajai A. Z.-T. paskirtos bausmės laisvės... 28. Paskirti nuteistajai A. Z.-T. baudžiamojo poveikio priemonę – per vienerius... 29. Įpareigoti nuteistąją A. Z.-T. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu... 30. Kitas nuosprendžio ir nutarties dalis palikti nepakeistas....