Byla 1-142-576/2019

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant Aistei Bareikei, Giedrei Stankevičienei, dalyvaujant prokurorei Ingai Gulbickienei, kaltinamajam G. B., jo gynėjui advokatui Vytautui Griežei, civiliniams ieškovams: V. L., A. P., I. Š., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2G. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė gyv. vieta ( - ), išsiskyręs, dirbantis UAB ( - ) vadybininku, neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikaltimas veikas, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnio 1 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje,

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5I.

6ĮRODYTOMIS PRIPAŽINTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ APLINKYBĖS

7G. B. paslėpė UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentus, apgaulingai tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, o būtent:

8jis, laikotarpiu nuo 2009-08-07 iki 2015-01-15 būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi ir pagal 2001 m. lapkričio mėn. 6 d., Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnį būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą, pažeisdama šio įstatymo 4 straipsnio „Reikalavimai apskaitos informacijai“ nuostatą, kad "Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams", 6 straipsnio „Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“ 2 dalies nuostatą, kad "Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu" (galioja nuo 2013-01-01), 13 straipsnio „Apskaitos dokumentų rekvizitai“ 1 dalies nuostatą, kad "Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: <...> 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys", apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą 2014 m. lapkričio mėn. 1-24 dienomis į apskaitą įrašydamas neteisingus duomenis apie turtą, įsipareigojimus: UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos registruose (2014 m.) apskaitydamas 389.467,79 Lt išmokėjimą 148 fiziniams asmenims, pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. 3 d. – „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus <...>“ ir 6 str. 2 d. reikalavimo, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu“,

9taip pat jis paslėpė ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė, UAB „( - )“ kasos pajamų orderio dėl iš UAB „( - )“ gautų 157 656 Lt bei neapskaitė gautų pagal pinigų priėmimo kvitą BLB Nr.4026236 157.656,00 Lt kasos pajamose ir apskaitos registruose (kasos registre "272 Kasa"), tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr.179 patvirtintų “Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių” (su pakeitimais 2002 m. liepos 1 d. Nr. 1021) 10 punktą „ Į kasą pinigai priimami iš atskaitingo asmens, kuris įmonės vardu gavo pinigus iš kitų ūkio subjektų arba gyventojų už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas arba avansą. Jeigu naudoti kasos aparatų neprivaloma, atskaitingas asmuo, gavęs iš gyventojų arba ūkio subjektų pinigus, išrašo pinigų priėmimo kvitą. Vienas pinigų priėmimo kvito egzempliorius lieka atskaitingam asmeniui, o antrasis atiduodamas pinigų mokėtojui. Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą. Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamų orderio kvitas. Pinigų sumokėjimo tvarką ir terminus (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) atskaitingam asmeniui nustato finansininkas ir patvirtina įmonės vadovas",

10taip pat jis paslėpė ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė UAB „( - )" atskaitingų asmenų avanso apyskaitų ir registrų už 2014 m., tuo pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 19 straipsnio 2 dalies nuostatas „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis”,

11taip pat, jis iš atsiskaitomosios AB „Swedbank“ sąskaitos Nr.( - ) grynais pinigais išėmė 306.590,00 Lt, kurių kasos pajamuose neapskaitė,

12taip pat, jis 2014 metais į UAB „( - )" kasos išlaidas įrašytų ir apskaitos registruose apskaitytų kaip bendrovės darbuotojams išmokėtų 50.561,63 Lt, darbo užmokesčio gavėjų parašais nepatvirtino, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 16 str. 3 punkto reikalavimą, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys būtų registruojami apskaitos registruose pagal apskaitos dokumentus,

13Dėl aukščiau paminėtų pažeidimų, negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )" turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros už 2014 metus. Šiais savo veiksmais G. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

14G. B. pasisavino jam patikėtą svetimą turtą, o būtent:

15jis, laikotarpiu nuo 2009-08-07 iki 2015-01-15 būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi ir būdamas atsakingu asmeniu už tinkamą bendrovės veiklos organizavimą, užimamų pareigų pagrindu atsakingas už jam patikėtas UAB „( - )“ turtą – pinigines lėšas, naudotinas atsiskaitytinai įmonės reikmėms, siekdamas asmeninės turtinės naudos, tęstiniais tyčiniais veiksmais,

162014-11-24 pagal UAB „( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 154 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 3000 Lt (868,86 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai A. D. ,

172014-11-24 pagal UAB „( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 148 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 328 Lt (95 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui A. G.,

182014-11-17 pagal UAB „( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 85 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4115,59 Lt (1191,96 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui C. A.,

192014-11-10 pagal UAB „( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 57 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4570,22 Lt ( 1323,63 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. L.,

202014-11-10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 61 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1577,5 Lt (456,88 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. R.,

212014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 29 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 200 Lt (57,92 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. M.,

222014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 49 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4100 Lt (1187,44 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. A.,

232014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 16 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 495 Lt (143,36 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai B. O.,

242014-11-24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 138 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4174,36 Lt (1208,98 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. B.,

252014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 48 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2145 Lt (621,23 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai B. R.,

262014-11-10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 77 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 808,2 Lt (234,07 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. R.,

272014-11-10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 60 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 190 Lt (55,03 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. K.,

282014-11-24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 114 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 5151,5 Lt (1491,98 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai B. V.,

292014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 30 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 509,65 Lt (147,60 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. J.,

302014-11-17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 84 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2177 Lt (630,50 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. R.,

312014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 37 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 6735,6 Lt (1950,76 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai C. D.,

322014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 42 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 5716,7 Lt (1655,67 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Č. V.,

332014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 14 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1500 Lt (434,43 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Č. A.,

342014-11-24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 119 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 800 Lt (231,70 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui D. E.,

352014-11-24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 140 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 8520,51 Lt (2467,71 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui D. V.,

362014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 31 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2000 Lt (579,24 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui D. G.,

372014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 12 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 150 Lt (43,44 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui D. R.,

382014-11-10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 59 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 722,18 Lt (209,16 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui D. G.,

392014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 67 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 3481,95 Lt (1008,44 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui F. A.,

402014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 83 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1269,02 Lt (367,53 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai F. V.,

412014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 26 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 54,67 Lt (15,83 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai G. D.,

422014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 73 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 125,00 Lt (36,20 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai G. R.,

432014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 111 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1050,00 Lt (304,10 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui G. D.,

442014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 155 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 705,00 Lt (204,18 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui G. G.,

452014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 102 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1978,35 Lt (572,97 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui G. S.,

462014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 115 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1000,00 Lt (289,62 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. J.,

472014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 103 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4500,00 Lt (1303,29 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. V.,

482014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 93 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 100,00 Lt (28,96 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. I.,

492014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 144 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1151,50 Lt (333,50 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. T.,

502014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 32 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1210,34 Lt (350,54 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. G.,

512014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 56 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4368,00 Lt (1265,06 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. M.,

522014.11.28 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 158 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 5172,03 Lt (1497,92 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. M.,

532014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 136 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2270,78 Lt (657,66 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. V.,

542014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 18 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1876,00 Lt (543,33 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. A.,

552014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 106 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 11400,00 Lt (3301,67 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. R.,

562014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 35 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 11022,00 Lt (3192,19 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai K. R.,

572014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 94 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 772,60 Lt (223,76 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai K. K.,

582014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 25 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 3793,60 Lt (1098,70 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. E.,

592014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 113 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 762,50 Lt (220,84 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. S.,

602014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 134 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 3923,00 Lt (1136,18 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. R.,

612014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 78 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 6060,80 Lt (1755,33 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai K. O.,

622014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 137 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 5275,20 Lt (1527,80 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai K. L.,

632014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 105 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 200,00 Lt (57,92 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai K. M.,

642014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 88 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 400,00 Lt (115,85 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. G.,

652014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 122 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1117,71 Lt (323,71 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. K.,

662014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 150 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 306,00 Lt (88,62 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. S.,

672014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 43 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2000,00 Lt (579,24 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. J. ,

682014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 17 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 310,00 Lt (89,78 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui L. E.,

692014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 79 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4736,50 Lt (1371,79 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai L. G.,

702014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 91 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1726,40 Lt (500 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai L. A.,

712014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 125 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 249,87 Lt (72,37 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui L. V.,

722014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 123 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 108,00 Lt (31,28 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui M. A.,

732014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 107 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 190,00 Lt (55,03 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui M. G.,

742014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 34 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 259,34 Lt (75,11 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai M. G.,

752014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 40 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1062,35 Lt (307,38 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui M. V.,

762014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 117 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 300,00 Lt (86,89 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai M. S.,

772014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 23 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 8436,22 Lt (2443,30 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai M. G.,

782014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 147 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 5779,39 Lt (1673,83 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui M. P.,

792014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 95 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2000,00 Lt (579,24 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai M. E.,

802014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 124 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2600,00 Lt (753,01 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. A.,

812014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 86 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2359,74 Lt (683,43 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. S.,

822014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 13 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 99,90 Lt (28,93 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. P.,

832014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 22 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1230,00 Lt (356,23 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai P. J.,

842014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 76 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 100,00 Lt (28,96 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. R.,

852014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 127 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 5000,00 Lt (1448,10 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai P. L.,

862014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 108 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2178,50 Lt (630,94 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. M.,

872014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 47 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 535,88 Lt (155,20 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. K.,

882014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 74 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 568,52 Lt (164,65 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui R. M.,

892014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 152 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4852,42 Lt (1405,36 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui R. N. ,

902014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 132 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 3121,94 Lt (904,18 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui R. G.,

912014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 146 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 50,00 Lt (14,48 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui R. G.,

922014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 24 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1188,00 Lt (344,07 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. J.,

932014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 53 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 11273,70 Lt (3265,09 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai S. O.,

942014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 66 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 7800,00 Lt (2259,04 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. J.,

952014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 82 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 3500,00 Lt (1013,67 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. V.,

962014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 100 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2852,36 Lt (826,10 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. G.,

972014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 41 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1000,00 Lt (289,62 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Staniulevičiui G. J.

982014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 89 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2430,89 Lt (704,03 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai S. L.,

992014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 51 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1091,12 Lt (316,01 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. A.,

1002014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 21 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 22379,45 Lt (6481,54 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. G.,

1012014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 63 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4232,00 Lt (1225,67 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. J.,

1022014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 151 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 6578,20 Lt (1905,18 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. P.,

1032014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 142 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 500,00 Lt (144,81 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. M.,

1042014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 145 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 2555,19 Lt (740,03 Eur)ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai Š. I.,

1052014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 70 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1000,00 Lt (289,62 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. A.,

1062014.11.28 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 156 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4930,00 Lt (1427,83 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai Š. D.,

1072014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 52 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 3965,20 Lt (1148,40 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai Š. E.,

1082014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 96 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1550,00 Lt (448,91 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. E.,

1092014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 80 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1996,02 Lt (578,09 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. Z.,

1102014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 139 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 330,00 Lt (95,57 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. G.,

1112014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 90 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 200,00 Lt 57,92 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. V.,

1122014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 109 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 435,00 Lt (125,98 Eur)ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui T. G.,

1132014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 121 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 692,40 Lt (200,53 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui U. A.,

1142014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 43 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4650,00 Lt (1346,73 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui V. P.,

1152014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 143 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 7880,33 Lt ( 2282,30 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui V. V.,

1162014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 64 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 3814,67 Lt (1104,80 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui V. M.,

1172014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 69 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 808,50 Lt (234,16 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui V. A.,

1182014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 112 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 945,00 Lt (273,69 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui V. V.,

1192014.11.28 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 159 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1700,00 Lt (492,35 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai V. I.,

1202014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 44 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 4620,90 Lt ( 1338,31 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai V. D.,

1212014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 20 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 789,00 Lt (228,51 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai V. R.,

1222014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 141 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 1636,50 Lt (473,96 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjai Z. I.,

1232014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 149 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 835,00 Lt (241,83 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Ž. V.,

1242014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 62 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 7750,00 Lt (2244,56 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Ž. R. ,

1252014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 118 iš UAB “( - )” kasos grynais paėmė 7000,00 Lt (2027,34 Eur) ir jų nesumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Ž. L.,

126tokiu būdu G. B. pasisavino jam patikėtą svetimą - UAB „( - )“ priklausantį turtą, viso 309 797,46 Lt ( 89 723,55 eurų), tuo padarydamas UAB „( - )“ 309 797,46 Lt ( 89 723,55 eurų) žalą. Šiais savo veiksmais G. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje.

127G. B. pagamino netikrus dokumentus, dėl to padarė didelę žalą juridiniam asmeniui, o būtent:

128jis, laikotarpiu nuo 2009-08-07 iki 2015-01-15 būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi, turėdamas tikslą pasisavinti jam patikėtą svetimą - UAB „( - )“ priklausantį turtą, viso 309 797,46 Lt ( 89 723,55 eurų), 2014 m. lapkričio mėn., tiksli data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, ( - ), įmonei priklausančio kompiuterio ir spausdintuvo, pagalba pagamino netikrus dokumentus:

1292014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 154, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 3000 Lt (868,86 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai A. D., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už A. D.,

1302014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 148, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 328 Lt (95 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui A. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už A. G.,

1312014-11-17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 85 , kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4115,59 Lt (1191,96 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui C. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už C. A.,

1322014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 57, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4570,22 Lt ( 1323,63 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. L., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. L.,

1332014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 61, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1577,5 Lt (456,88 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai B. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. R.,

1342014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 29, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 200 Lt (57,92 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. M., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. M.,

1352014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 49, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4100 Lt (1187,44 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. A.,

1362014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 16, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 495 Lt (143,36 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai B. O., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. O.,

1372014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 138, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4174,36 Lt (1208,98 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. B., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. B.,

1382014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 48, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2145 Lt (621,23 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai B. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. R.,

1392014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 77, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 808,2 Lt (234,07 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. R.,

1402014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 60, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 190 Lt (55,03 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. K., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. K.,

1412014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 114, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 5151,5 Lt (1491,98 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai B. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. V.,

1422014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 30, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 509,65 Lt (147,60 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. J., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. J.,

1432014-11-17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 84, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2177 Lt (630,50 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui B. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už B. R.,

1442014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 37, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 6735,6 Lt (1950,76 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai C. D., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už C. D.,

1452014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 42, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 5716,7 Lt (1655,67 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Č. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Č. V.,

1462014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 14, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1500 Lt (434,43 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Č. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Č. A.,

1472014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 119, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 800 Lt (231,70 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui D. E., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už D. E.,

1482014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 140, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 8520,51 Lt (2467,71 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui D. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už D. V.,

1492014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 31, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2000 Lt (579,24 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui D. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už D. G.,

1502014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 12, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 150 Lt (43,44 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui D. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už D. R.,

1512014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 59, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 722,18 Lt (209,16 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui D. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už D. G.,

1522014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 67, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 3481,95 Lt (1008,44 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui F. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už F. A.,

1532014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 83, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1269,02 Lt (367,53 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai F. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už F. V.,

1542014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 26, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 54,67 Lt (15,83 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai G. D., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už G. D.,

1552014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 73, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 125,00 Lt (36,20 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai G. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už G. R.,

1562014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 111, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1050,00 Lt (304,10 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui G. D., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už G. D.,

1572014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 155, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 705,00 Lt (204,18 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui G. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už G. G.,

1582014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 102, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1978,35 Lt (572,97 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui G. S., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už G. S.,

1592014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 115, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1000,00 Lt (289,62 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. J., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už J. J.,

1602014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 103, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4500,00 Lt (1303,29 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už J. V.,

1612014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 93, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 100,00 Lt (28,96 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. I., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už J. I.,

1622014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 144, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1151,50 Lt (333,50 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. T., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už J. T.,

1632014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 32, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1210,34 Lt (350,54 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už J. G.,

1642014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 56, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4368,00 Lt (1265,06 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. M., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už J. M.,

1652014.11.28 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 158, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 5172,03 Lt (1497,92 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. M.,

1662014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 136, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2270,78 Lt (657,66 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už J. V.,

1672014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 18, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1876,00 Lt (543,33 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už J. A.,

1682014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 106, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 11400,00 Lt (3301,67 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui J. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už J. R.,

1692014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 35, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 11022,00 Lt (3192,19 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai K. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. R.,

1702014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 94, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 772,60 Lt (223,76 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai K. K., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. K.,

1712014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 25, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 3793,60 Lt (1098,70 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. E., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. E.,

1722014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 113, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 762,50 Lt (220,84 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. S., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. S.,

1732014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 134, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 3923,00 Lt (1136,18 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. R.,

1742014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 78, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 6060,80 Lt (1755,33 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai K. O., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. O.,

1752014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 137, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 5275,20 Lt (1527,80 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai K. L., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. L.,

1762014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 105, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 200,00 Lt (57,92 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai K. M., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. M.,

1772014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 88, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 400,00 Lt (115,85 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. G.,

1782014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 122, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1117,71 Lt (323,71 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. K., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. K.,

1792014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 150, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 306,00 Lt (88,62 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. S., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. S.,

1802014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 43, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2000,00 Lt (579,24 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui K. J., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už K. J.,

1812014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 17, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 310,00 Lt (89,78 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui L. E., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už L. E.,

1822014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 79, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4736,50 Lt (1371,79 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai L. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už L. G.,

1832014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 91, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1726,40 Lt (500 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai L. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už L. A.,

1842014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 125, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 249,87 Lt (72,37 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui L. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už L. V.,

1852014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 123, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 108,00 Lt (31,28 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui M. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už M. A.,

1862014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 107, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 190,00 Lt (55,03 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui M. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už M. G.,

1872014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 34, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 259,34 Lt (75,11 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai M. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už M. G.,

1882014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 40, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1062,35 Lt (307,38 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui M. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už M. V.,

1892014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 117, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 300,00 Lt (86,89 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai M. S., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už M. S.,

1902014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 23, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 8436,22 Lt (2443,30 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai M. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už M. G.,

1912014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 147, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 5779,39 Lt (1673,83 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui M. P., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už M. P.,

1922014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 95, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2000,00 Lt (579,24 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai M. E., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už M. E.,

1932014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 124, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2600,00 Lt (753,01 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už P. A.,

1942014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 86, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2359,74 Lt (683,43 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. S., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už P. S.,

1952014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 13, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 99,90 Lt (28,93 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. P., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už P. P.,

1962014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 22, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1230,00 Lt (356,23 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai P. J., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už P. J.,

1972014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 76, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 100,00 Lt (28,96 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už P. R.,

1982014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 127, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 5000,00 Lt (1448,10 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai P. L., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už P. L.,

1992014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 108, kuriame melagingai nurodė, kad š UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2178,50 Lt (630,94 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. M., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už P. M.,

2002014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 47, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 535,88 Lt (155,20 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui P. K., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už P. K.,

2012014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 74, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 568,52 Lt (164,65 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui R. M., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už R. M.,

2022014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 152, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4852,42 Lt (1405,36 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui R. N., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už R. N.,

2032014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 132, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 3121,94 Lt (904,18 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui R. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už R. G.,

2042014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 146, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 50,00 Lt (14,48 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui R. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už R. G.,

2052014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 24, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1188,00 Lt (344,07 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. J., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. J.,

2062014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 53, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 11273,70 Lt (3265,09 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai S. O., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. O.,

2072014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 66, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 7800,00 Lt (2259,04 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. J., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. J.,

2082014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 82, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 3500,00 Lt (1013,67 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. V.,

2092014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 100, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2852,36 Lt (826,10 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. G.,

2102014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 41, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1000,00 Lt (289,62 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Staniulevičiui G. J., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. G.,

2112014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 89, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2430,89 Lt (704,03 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai S. L., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. L.,

2122014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 51, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1091,12 Lt (316,01 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. A.,

2132014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 21, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 22379,45 Lt (6481,54 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. G.,

2142014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 63, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4232,00 Lt (1225,67 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. J., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. J.,

2152014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 151, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 6578,20 Lt (1905,18 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui S. P., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už S. P.,

2162014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 142, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 500,00 Lt (144,81 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. M., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Š. M.,

2172014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 145, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 2555,19 Lt (740,03 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai Š. I., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Š. I.,

2182014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 70, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1000,00 Lt (289,62 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Š. A.,

2192014.11.28 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 156, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4930,00 Lt (1427,83 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai Š. D., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Š. D.,

2202014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 52, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 3965,20 Lt (1148,40 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai Š. E., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Š. E.,

2212014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 96, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1550,00 Lt (448,91 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. E., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Š. E.,

2222014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 80, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1996,02 Lt (578,09 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. Z., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Š. Z.,

2232014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 139, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 330,00 Lt (95,57 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Š. G.,

2242014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 90, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 200,00 Lt (57,92 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Š. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Š. V.,

2252014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 109, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 435,00 Lt (125,98 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui T. G., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už T. G.,

2262014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 121, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 692,40 Lt (200,53 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui U. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už U. A.,

2272014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 43, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4650,00 Lt (1346,73 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui V. P., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už V. P.,

2282014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 143, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 7880,33 Lt ( 2282,30 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui V. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už V. V.,

2292014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 64, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 3814,67 Lt (1104,80 Eur)sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui V. M., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už V. M.,

2302014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 69, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 808,50 Lt (234,16 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui V. A., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už V. A.,

2312014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 112, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 945,00 Lt (273,69 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui V. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už V. V.,

2322014.11.28 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 159, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1700,00 Lt (492,35 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai V. I.,

2332014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 44, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 4620,90 Lt ( 1338,31 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai V. D., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už V. D.,

2342014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 20, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 789,00 Lt (228,51 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai V. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už V. R.,

2352014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 141, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 1636,50 Lt (473,96 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjai Z. I., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Z. I.,

2362014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 149, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 835,00 Lt (241,83 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Ž. V., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Ž. V.,

2372014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 62, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 7750,00 Lt (2244,56 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Ž. R., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Ž. R.,

2382014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 118, kuriame melagingai nurodė, kad iš UAB “( - )” kasos grynais paimtus 7000,00 Lt (2027,34 Eur) sumokėjo UAB “( - )” pirkėjui Ž. L., taip pat minėtame kasos išlaidų orderyje pasirašė už Ž. R.,

239Šiais veiksmais G. B. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 3 dalyje.

240II. BYLOJE IŠTIRTI ĮRODYMAI IR JŲ VERTINIMAS

241Teisiamajame posėdyje kaltinamasis G. B. kaltę dėl visų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pripažino visiškai. Paaiškino, kad buvo vienintelis UAB „( - )“ akcininkas, vadovas, kasininkas. Įmonė užsiėmė statybinių medžiagų pardavimais, gyvavo apie 7 metus, tačiau. Įmonei buvo iškelta bankroto byla. Nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d. iki 2015 m. sausio 15 d. buvo įmonės vadovas, direktorius. Tuo laikotarpiu, kuris nurodytas kaltinime, jis buvo kasininkas, o įmonės buhalteriją, apskaitą tvarkė buhalteriai. Buvo tam tikras laikotarpis, galimai 2012 m., kai visiškai niekas netvarkė buhalterinės apskaitos. I. A. dirbo buhaltere tris ar keturis metus, ji nuolatos sėdėdavo biure ir tvarkė visus dokumentus, dirbo sąžiningai. Buhalterinius dokumentus jai pateikdavo pats, vadybininkai, vairuotojai, kad ji įvestų juos į buhalterinę apskaitą. I. A. išėjus iš darbo, jam pasiūlė buhalterinę įmonę, kurios pavadinimo neprisimena. Tai įmonei pradėjus tvarkyti buhalterinę apskaitą, po poros mėnesių pastebėjo, kad kažkas ne taip, yra kažkokie neatitikimai. Ta įmonė tvarkė tris ar keturis mėnesius, po to su ja išsiskyrė ir tris mėnesius nebuvo jokio buhalterio. Ieškojo buhalterio, tačiau visi, kurie ateidavo darbintis, pasižiūrėdavo dokumentus ir sakydavo, kad netvarkys. Jam tada kilo įtarimų. Sutiko dirbti pažįstamos, tačiau kadangi R. A. ir G. T. negalėjo būti apiformintos, nusprendė įdarbinti buhalteriu G. T. vyrą Š. T.. Realiai kažkuriuo laikotarpiu buhalterinę apskaitą tvarkė tos dvi moterys, o pagal dokumentus buhalteris buvo vyras, kuris netvarkė tos apskaitos. Jos dirbo apie pusantrų metų, atvažiuodavo, kai reikėjo. Tačiau jis pradėjo pastebėti, kad yra kažkokių neatitikimų. Susipyko dėl balanso, ilgą laiką jos nenorėjo pateikti balanso, todėl ir išsiskyrė. Š. T. laisva forma parašė, kad jis išeina iš darbo. Atvežė dokumentus, sukrovė, nes jos galėjo iki 6 mėnesių laikyti dokumentus pas save. Tai turėjo būti nuo 2013 m. pradžios iki 2014 m. pavasario. Tada bandė ieškoti buhalterės ir pažįstamas pasiūlė V. B.. Kai ji atėjo į darbą, pasakė, kad tvarkys buhalteriją nuo šios dienos, o dėl buhalterijos, kuri buvo anksčiau, neprisiims atsakomybės. Tuomet ieškojo audito kompanijos, kas galėtų už tą praėjusį laikotarpį, kurį tvarkė įmonė ir tos moterys, sutvarkyti apskaitą. Nepasisekė surasti, todėl buvo apie du metus spraga dėl netvarkingos buhalterijos. Kadangi buvo vadovas ir kasininkas, todėl visa atsakomybė tenka jam pačiam. Realiai turėjo kiekvieną mėnesį prašyti ataskaitos ir žiūrėti, kas yra gerai, kas yra negerai. ( - ) būnant buhaltere vieną dieną sužinojo, kad jam bando iškelti bankroto bylą. Jis gavo laišką, kad pateiktų dokumentus teismui, nes įmonei vienas klientas nori iškelti bankroto bylą. Tada pasakė ( - ), kad reikia pateikti dokumentus į teismą ir kad ji prijungtų ir tą laikotarpį. Ji padarė suvestinę ir tuomet jis pamatė, kad kasoje pagal dokumentus didelė pinigų suma, o jų realiai nėra. Kiek pamena suma buvo apie 300 000 Lt. Tai sukėlė didelį šoką. Tada atsirado labai daug patarėjų, kaip galima tai sutvarkyti. Nusprendė išrašyti kasos išlaidų orderius. Tiekėjai, sužinoję, kad iškelta bankroto byla, visus atidėjimus uždarė ir nebuvo tiekimo. Jis pats paruošė ir pasirašė kasos išlaidų orderius. Tuo metu negalvojo, kad dėl to bus kažkokių problemų, tuo metu nebegalėjo jokių galų atsekti ar sutvarkyti. Per savaitę turėjo pristatyti dokumentus, todėl ir surašė bei pasirašė kasos išlaidų orderius. Buvo įpareigotas pateikti įmonės balansą. Buhalterė jam pateikė sąrašą žmonių, kurie įnešė pinigus į kasą ir jis pagal tą pateiktą sąrašą išrašinėjo kasos išlaidų orderius. Visiškai prisipažįsta kaltę dėl inkriminuojamų nusikalstamų veikų.

242Atsakinėdamas į klausimus parodė, kad kasoje susidarė trūkumas ir būdamas kasininku turėjo matyti pinigus kasoje, tačiau gali paaiškinti, kad mato grynus pinigus, bet nemato, kiek įrašyta sąsiuvinyje. Tuos pinigus, kuriuos gaudavo iš klientų, daugiausia naudojo medžiagoms užpirkti, todėl tuos pinigus paimdavo iš kasos, duodavo vadybininkui arba pats važiuodavo užpirkti atitinkamų prekių ir gaudavo atitinkamą dokumentą. Tie gauti dokumentai buvo dedami į vieną krūvą ir kadangi yra judėjimas, negalėjo sukontroliuoti, ar atvežtas atgal orderis, ar jis padėtas ten, kur reikia. Gaunasi taip, kad je paėmė iš kasos, bet to neapiformino, vadinasi, pasisavino. Įmonėje buvo chaosas. Kasos inventorizacijos nebuvo, buvo tik medžiagų inventorizacija. Būdavo tokių atvejų, kad išimdavo pinigus iš kasos medžiagoms ir neišrašydavo dokumentų. Apie tai, kad kasoje nustatytas 89 723,55 eurų trūkumas ir jam yra inkriminuota, kad šias lėšas pasisavino, gali pasakyti, kad realiai tų pinigų nebuvo. Jis nepateikė, kur aš tuos pinigus panaudojo, tai jie liko kasoje „ant popieriaus“. Savo reikmėms jų neėmė ir negali paaiškinti, kur tie pinigai, dokumentų neturi.

243Kai tiekėjai sužinojo apie bankroto iškėlimą, uždarė visus atidėjimus, pats pervedė gautus pinigus tiekėjams, o pirkėjai liko be prekių. Vedė derybas su tiekėjais dėl medžiagų, tačiau taip išėjo, kad keli klientai negavo medžiagų, o su kitais klientais atsiskaitė visiškai. Iškėlus bankroto bylą, visi darbai sustojo ir keli žmonės liko ir be medžiagų ir be pinigų. Pinigų nebuvo anksčiau, o orderiai buvo išrašyti vėliau, nes faktiškai kasoje pinigų nebuvo.

244Kaltinamajam. G. B. prisipažinus kaltu padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas bei davus paaiškinimus ir sutikus, kad kiti įrodymai byloje nebūtų tiriami, bei esant aiškioms nusikalstamų veikų padarymo aplinkybėms, ir su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutikus prokurorei bei gynėjui, byla išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą (BPK 273 straipsnis).

245Tai, kad kaltinamasis G. B. padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, teismo nuomone, patvirtina ne tik kaltinamojo parodymai, bet ir liudytojų parodymai bei rašytinė bylos medžiaga:

246Iš liudytojos R. A. parodymų matyti, kad ji 2013 m. dirbo Pasienio kontrolės punkto direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos vyriausiąja specialiste. UAB "( - )" ji niekada nedirbo. G. T. yra jos pusseserės dukra ir su ja artimai bendrauja. 2013 m. pabaigoje, galėjo būti vėlyvas ruduo arba žiema, mėnesio ir dienos neprisimena, G. T. paklausė ar ji gali padėti jos pažįstamam su Sodros pranešimų pateikimu. Ji sutiko ir 2013 m. vėlyvą rudenį ar žiemą, mėnesio ir dienos neprisimena, nuvyko į UAB "( - )" ofisą esantį adresu ( - ), kur jau buvo G. T.. Pastaroji jai pristatė UAB "( - )" direktorių G. B., kuris paaiškino, kad pildo pranešimus į Sodrą susijusius su darbo užmokesčių, o Sodroje jų nėra. G. klausė jos dėl kokios priežasties taip gali būti. Ji jo paklausė ar užpildžius pranešimus, jis po to paspaudžia mygtukus pranešimą registruoti ir pateikti. G. klausė, kur tie mygtukai. Ji jam parodė, ir jis juos savo ranka paspaudė ir pranešimai jo užpildyti buvo pateikti Sodrai. Visus prisijungimus prie Sodros ir elektroninį parašą G. B. turėjo. Pačių minėtų pranešimų Sodrai ji nei rengė, nei tikrino, visa tai darė G. B.. Po to karto davė jam savo telefono numerį ir pasakė, kad jei bus kas neaišku gali skambinti. Ar jis dar kada nors dėl ko nors skambino, neprisimena. Tačiau tikrai jokių UAB "( - )" buhalterinės apskaitos dokumentų ji netvarkė, taip pat nesudarydavo pranešimų Sodrai ir VMI, ir jų nesiųsdavo. Susitikimo metu G. B. klausė, ar ji norėtų dirbti vyr. finansininke įmonėje UAB "( - )" oficialiai neįdarbinta, tačiau ji nesutiko, nes dirbo biudžetinėje įstaigoje ir antro darbo negalėjo turėti, be to, dirbti neoficialiai nenorėjo. Dar paaiškino, kad jokio UAB "( - )" balanso, tame tarpe ir už 2013 m. nerengė, G. B. jos ir neprašė parengti 2013 m. ar kitų metų UAB "( - )" balanso. Nežino, kas galėjo rengti 2013 m. UAB "( - )" balansą, G. B. sake, kad visus UAB "( - )" buhalterinės apskaitos dokumentus tvarko pats ir viską gerai išmano, o visos buhalterės yra nekompetentingos. 2013 m. UAB "( - )" balanso G. B. jai nerodė, su ja nesikonsultavo, neskambino ir neprašė 2013 m. balanso pakeisti arba pakoreguoti. Žino, kad UAB "( - )" vykdė veiklą susijusią su skardos lankstymu ir pardavimu.Jai nėra žinoma, kas buvo įmonės kasininku. G. B. UAB "( - )" kasos pajamų ir išlaidų orderių nerodė, neklausė kaip juos reikia taisyklingai apskaityti, taip pat nesikonsultavo kaip reikia tvarkyti įmonės kasos dokumentus. Tą dieną kai ji buvo nuvykusi į UAB "( - )" parodyti G. kaip pateikti Sodrai pranešimus, G. buvo kalbus, ji nepastebėjo, kad jis būtų priklausomas nuo alkoholio ar kitų medžiagų, nebuvo prislėgtas, jai pasirodė, kad jis yra blaiviai mąstantys žmogus. KOnsultavo be jokio atlygio. Kas 2013 m. pabaigoje tvarkė UAB "( - )" buhalterinę apskaitą nežino. Tą vienintelę dieną kai ji buvo nuvykusi į UAB "( - )" iš G. B. sužinojo tik tai kad buvusioji buhalterė, kokią neminėjo, jam neparodė, kaip reikia teisingai išsiųsti pranešimus Sodrai. Vieną kartą iš pokalbio su G. T. ji sužinojo, kad jos vyras Š. T. eina į UAB "( - )" ofisą ir ten G. B. mokina jį tvarkyti UAB "( - )" buhalterinius dokumentus. Tai sužinojusi ji pasakė Gerdai, kad tvarkyti buhalteriją reikia išsilavinimo ir kad tai ne taip paprasta, ir pasiūlė Š. T. iš pradžių nueiti į buhalterinės apskaitos kursus. Dar parodė, kad UAB "( - )" kasos dokumentų nematė ir apie UAB "( - )" kasos pinigų likučius 2013 m. pabaigai nieko nežino. Kaip minėjo UAB "( - )" ofise buvo tik minėtą vienintelį kartą ir tik parodė G. du minėtus mygtukus kaip pranešimus Sodrai pateikti ir registruoti. Dar G. B. jos teiravosi kaip sunaikinti UAB "( - )" buhalterinius dokumentus, klausė ar juos užlieti, ar sudeginti, kad vėl viską pradėti tvarkyti nuo pradžių, ji jam pasiūlė atsisakyti tokios minties ir UAB "( - )" dokumentus sutvarkyti tinkamai. G. B. jai nepaminėjo priežasties dėl ko nori sunaikinti UAB "( - )" buhalterinės apskaitos dokumentus. ( t .9, b. l. 114-116).

247Iš liudytojos R. A. papildomų parodymų matyti, kad liudytojai R. A. buvo parodyti įtariamojo G. B. advokato V. G. prie prašymo 2019-01-10 pateikti visi priedai išskyrus 8 ir 16 priedus. Liudytoja buvo paklausta ar prieduose pateiktas elektroninis susirašinėjimas ir pateikti dokumentai jai yra pažįstami, ar ji juos rašė, pildė, ar nurodytus elektroninius laiškus ir pridėtų dokumentų kopijas siuntė. Atsakydama į klausimą R. A. paaiškino, kad ji iš tikrųjų naudojosi el. paštu, kurio pavadinimas R..adzgauskiene@pkpd.lt nuo 2005 m. iki 2018-07-03. Pamačiusi jai tyrėjos parodytus advokato pateiktus su 2019-01-10 prašymų priedus Nr. nuo 1 iki 7, nuo 9 iki 12, nuo 14 iki 15 ir 17, prisiminė, kad iš tikrųjų susirašinėjimas el. paštu su G. B. vyko, G. B. el. paštas kaip mato iš priedų buvo G.@( - ).lt ir info@( - ).lt. Paminėtuose prieduose ji tiesiog suteikė G. B. informaciją dėl UAB "( - )" jam rūpimų buhalterinių klausimų. Siuntė tam tikrų dokumentų pavyzdžius ir projektus, G. B. prašant, elgėsi taip gera valia. Jeigu kai kuriuose iš priedų ir yra įrašyti tam tikri skaičiai, tai duomenis dokumentams užpildyti jai galėjo pateikti G. B.. Šiuo metu nesinaudoja minėtu el. paštu, negali tiksliai pasakyti kaip buvo. Pamačiusi jai tyrėjos parodytus advokato pateiktus su 2019-01-10 prašymu priedus Nr. nuo 13 iki 18, paaiškino, kad niekada nesinaudojo el. paštu buhalterija@( - ).lt, kam priklausė šis paštas tiksliai nežino gali tik iš pavadinimo spėti, kad UAB "( - )". Ji negali pasakyti, kas G. B. iš minėto el. pašto siuntė prie el. laiško prisegtus dokumentus, jų tarpe ir aiškinamąjį raštą, protokolą, 2013 m balansą. Pati šių dokumentų jam tikrai nesiuntė. Dėl ko vieno el. laiško 2014-03-02 pabaigoje yra parašyta "P. R.", paaiškinti negali, ji šio laiško G. nesiuntė. Dar paaiškino, kad pamačiusi 17 priede esantį UAB "( - )" banko sąskaitos išrašą už laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2013-11-30, prisiminė, kad išraše matosi labai daug išimtų grynųjų pinigų, apie tai ji tuo metu sakė G., kaip jis atsiskaitys už minėtų išgrynintų pinigų panaudojimą. Tačiau G. paaiškino, kad grynais pinigais jis atsiskaito su kitomis įmonėmis, tad jai kyla įtarimų, kad minėtus išgrynintus pinigus G. B. galėjo pasiimti sau, nes su įmonėmis gali atsiskaityti ir pavedimu. Be to, iš 9 priede esančio dokumento "Nesudengti pinigų gavimo dokumentai" gali pasakyti, kad yra išrašyti kasos pajamų orderiai, t.y. kad UAB "( - )" pinigus į kasą ir į banką gavo, bet nėra išrašytų atgalinių PVM sąskaitų faktūrų tiems žmonėms, kurie įmokėjo pinigus UAB "( - )" , todėl galimai buvo neišrašytos PVM sąskaitos faktūros arba UAB "( - )" darbų už kuriuos buvo sumokėta nepadarė ir pinigų negrąžino mokėtojams. Daugiausia yra nesudengti dokumentai dėl fizinių asmenų įmokėtų pinigų UAB "( - )" t. 10, b .l. 86-88 ).

248Iš 2019-01-04 atliktos akistatos tarp G. B. ir R. A. matyti, kad G. B. ir R. A. liko prie savo parodymų (t.9, b. l. 119-123).

249Iš liudytojos G. T. parodymų matyti, kad ji nuo 2010 m. iki 2018 m. spalio mėnesio dirbo raštinės vadove ( - ), nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. dirba ( - ) raštinės vadove. Nors ji turi aukštąjį išsilavinimą, ekonomikos bakalauro laipsnį, tačiau nesimokė kaip reikia tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą ir jos tvarkymo neišmano. Per visą savo gyvenimą ji niekada nedirbo buhalterinio darbo, niekada netvarkė buhalterinės apskaitos. Ji niekada nei oficialiai nei neoficialiai nedirbo UAB "( - )" ir netvarkė UAB "( - )" buhalterinės apskaitos. 2013 m. rugsėjo mėn. tikslios dienos neprisimena, jos vyras Š. T. grįžęs iš darbo, o dirbo jis Teo inžinieriumi, pasipasakojo, kad jam pasiūlė dirbti įmonės buhalteriu, reikės suvedinėti įmonės sąskaitas į kompiuterį, o darbas bus po pagrindinio darbo, t.y. vakarais, įmonės direktorius išmokys jį suvedinėti sąskaitas ir mokės apie 100-150 litų į mėnesį. Ji vyrui pasakė kaip tu būsi buhalteriu, jeigu tu visai nemoki tvarkyti buhalterijos ir neturi tam jokio išsilavinimo. Tačiau jos vyras paaiškino, kad jam visų buhalteriui priskirtų funkcijų atlikti nereikės, o reikės tik suvesti sąskaitas. Ji tuo metu laukėsi, buvo 6 nėštumo mėn., šeimai buvo reikalingi papildomi pinigai, sutiko, kad jos vyras dirbtų buhalteriu. Kaip vėliau sužinojo, jos vyras 2013-10-01 įsidarbino UAB "( - )" buhalteriu, o šios įmonės direktoriumi buvo G. B.. Jos vyras į darbą UAB "( - )" ėjo ne kiekvieną dieną, vykdavo dirbti į UAB "( - )" ofisą adresu ( - ). Vyras niekada nepasiimdavo UAB "( - )" buhalterinių dokumentų ar kitų įmonės dokumentų tvarkyti į namus, neprašydavo jos padėti arba tvarkyti UAB "( - )" buhalterinės apskaitos dokumentų ir ji to niekada nedarė. UAB "( - )" vykdė prekybą stogo danga ir kitomis statybinėmis medžiagomis, patalpose adresu ( - ). Tuo metu jos vyras dažnai ją paimdavo iš jos darbo, nuveždavo pas gydytojus, po to kartu važiuodavo į UAB "( - )", kur būdama matė kaip jos vyras sėdėjo kartu su G. B. prie kompiuterio ir G. B. rodė kaip sąskaitas reikia įvesti į kompiuterį, tą jos vyras ir darė. Ji tiesiog būdavo, kartais žiūrėdavo kaip jos vyras suvedinėja, kartais jam padiktuodavo, vyrui ir B. išėjus parūkyti ji irgi atsisėsdavo prie kompiuterio ir suvesdavo vieną kitą sąskaitą. Išskyrus minėtų sąskaitų suvedimą kiek ji matė ir žino iš vyro, jis daugiau jokių UAB "( - )" buhalterinių dokumentų netvarkė. UAB "( - )" kasos dokumentų nei jos vyras nei ji netvarkė. Tik prisimena, kad jos vyras suvesdavo į programą pinigų priėmimo kvitus. Kaip suprato UAB '( - )" kasininku buvo G. B.. Nei ji ,nei jos vyras kasos pajamų ir išlaidų orderių nesurašydavo ir jų netvarkydavo, prie grynųjų įmonės pinigų, banko sąskaitų priėjimo neturėjo ir jų netvarkė. Per visą laikotarpį, kol vyras dirbo UAB "( - )", jis nuo 2014-01-24 iki 2014-02-24 buvo tėvystės atostogose. 2014 m. kovo mėn. jos vyras pasakė, kad jau nebenori dirbti UAB "( - )", nes jam nepavyksta išmokti buhalterijos ir atsibodo būti mokiniu, dėl to parašė prašymą išeiti iš darbo. Kiek prisimena 2013 m. spalio mėn. G. B. klausė ar jos vyras ir ji moka sutvarkyti Sodrą (t.y. priimti, atleisti asmenys ir t.t. ). Ji pasakė, kad ji ir vyras to daryti nemoka. G. B. klausė, gal ji žino kas moka. Ji pasakė, kad moka jos teta R. A.. Ji jai paskambino ir paprašė, kad ji parodytų G. B. ir suorganizavo jų susitikimą. Kada tiksliai įvyko susitikimas neatsimena, ar padėjo R. G. nežino. Nei jos vyras, nei ji, nei R. niekada nerengė UAB "( - )" direktoriui G. B. nesiuntė UAB "( - )" balanso už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31, ar už kitą laikotarpį. Parengti balanso nei ji, nei jos vyras negalėtų, nes to daryti nemoka. Kas galėjo parengti 2013 m. UAB "( - )" balansą nežino, to balanso nematė. Nei jos ir nei vyro G. B. niekada nereikalavo sutvarkyti buhalterinius dokumentus taip, kad pinigų likutis nurodytas 2013 m. balanse sutaptų su realiai esančiu likučiu UAB "( - )" kasoje. UAB "( - )" buhalterinių dokumentų netvarkė, ar tvarkė R. A., ji tiksliai nežino. Kiek žino iš R. A., pastaroji neatliko UAB "( - )" vyr. finansininkės funkcijų ir nerengė UAB "( - )" pranešimų Sodrai ir VMI ir jų nesiųsdavo minėtoms institucijoms. Ji ir jos vyras nežinojo ir G. B. nepasakojo jiems apie UAB "( - )" dokumentinį kasos likutį ir realų pinigų kiekį esantį įmonės kasoje. Nepasakojo, ar minėti likučiai sutampa, ar yra skirtingi ir neklausė kaip minėtus likučius suvienodinti. Nei ji, nei vyras apie UAB "( - )" kasos dokumentus nieko neišmanė ir nesuprato. G. B. niekada neperdavė visų UAB "( - )" buhalterinių apskaitos dokumentų jos vyrui ir jos vyras neatsiėmė iš buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės UAB "( - )" buhalterinių dokumentų. UAB "( - )" dokumentų ji nesudėdavo į segtuvus ir iš įmonės UAB "( - )" nepaimdavo ir nenuveždavo vyrui sutvarkyti, UAB "( - )" buhalterinės apskaitos dokumentai niekada nebuvo saugomi jos ir vyro namuose. Jos vyras neuždarė UAB "( - )" 2012, 2013 m., 2014 metų, nes to nei ji nei vyras nemokėtų padaryti. G. B. per tą laikotarpį kol jos vyras dirbo UAB "( - )" skyrėsi, pastarojo prašymu, jie skolino jam pinigų( t. 9, b. l. 126-129).

250Iš liudytojos G. T. papildomų parodymų matyti, kad ji 2013 - 2014 m. naudojosi el. paštu ( - ), o pamačiusi pateiktus el. laiškus prisiminė, kad du laiškus G. ji siuntė. Vyras Š. T. galimai 2014 m. sausio mėn. tikslios dienos neatsimena pasakė, kad jis suvesdamas sąskaitas UAB "( - )" pastebėjo, kad trūksta tam tikrų Nr. sąskaitų už 2013 m. lapkričio ir gruodžio mėn. ir paprašė jos surašyti el. laišką G. B. bei pranešti, kokių sąskaitų trūksta. Dėl ko vyras nerašė iš savo el. pašto atsakyti negali, tiesiog paprašė, o ji parašė. Iš kur tiksliai gavo G.o el. pašto adresą jau šiuo metu neprisimena arba vyras jai pasakė, arba G. pats davė, arba pažiūrėjo internete. Parodžius G. T. antrą el. laišką, jos 2014-04-08 siųstą G. B. , G. T. parodė: kad vyras 2014 m. kovo mėn. tikslios dienos nežino atvykęs paaiškino, kad parašė G. B. prašymą, kad jį atleistų iš pareigų. Po to 2014 m. balandžio pradžioje vyras prisijungęs prie savo Sodros pamatė, kad jis vis dar neatleistas. Sprendė, ką daryti ir ji jam pasiūlė prašymą dėl atleidimo išsiųsti G. B. el. paštu, taip ir padarė, surašė prašymą dėl atleidimo vyro vardu, davė vyrui pasirašyti, bei 2014-04-08 šį prašymą iš savo el. pašto išsiuntė G. B.. Pirminio vyro prašymo dėl atleidimo neturi.( t. 10, b. l. 82-84).

251Iš 2019-01-04 akistatos protokolo matyti, kad tarp G. B. ir G. T. atlikus akistatą, G. B. ir G. T. liko prie savo parodymų. (t. 9, b. l. 131-133).

252Iš liudytojo Š. T. parodymų matyti, kad jis nuo 2006 m. dirba AB ( - ) inžinieriumi. 2013 m. rugsėjo mėn., tikslios datos nepamena, jam į darbo telefoną paskambino UAB "( - )" direktorius G. B. ir pasiūlė dirbti jo įmonėje UAB "( - )", 0,2 etato buhalteriu. Jam tuo metu reikėjo papildomų pajamų ir sutiko dirbti UAB "( - )" buhalteriu. Dirbo laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki 2014-04-17. Be to, dar nuo 2014-01-24 iki 2014-02-24 buvo tėvystės atostogose. Jis asmeniškai neturėjo jokio buhalterinio išsilavinimo, dirbti žadėjo išmokyti pats G. B.. Jo darbo vieta buvo UAB "( - )" ofise ( - ). Pradėjus dirbti,jokie UAB "( - )" buhalteriniai dokumentai pagal dokumentų perdavimo priėmimo aktą perduoti nebuvo. Į darbą atvykdavo po savo pagrindinio darbo, laukdavo G. B., o atvykus, pastarsis duodavo jam PVM sąskaitas faktūras ir rodydavo kaip reikia suvesti į ofise esančio kompiuterio kažkokią programą, kokią neprisimena. Dažniausiai viską ir suvesdavo pats G. B., jis tik žiūrėjo, galimai kažkiek sąskaitų faktūrų pasibandymui yra suvedęs ir pats. Dirbdamas UAB "( - )" buhalteriu nesudarė finansinių ataskaitų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) už 2014 metus, laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki 2014-04-17 nesudarinėjo UAB "( - )" Didžiosios knygos, balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių (mėnesiais). Ar kas nors minėtoje įmonėje be jo minėtus žiniaraščius sudarinėjo ir ar iš viso jie buvo sudaryti nežino, jam jų niekas nerodė ir pačiam neleido peržiūrėti ofise esančių dokumentų. Dirbdamas UAB "( - )" buhalteriu laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki 2014-04-17 nesudarinėjo UAB "( - )" atsiskaitomųjų sąskaitų apskaitos registrų. Ar kas nors minėtoje įmonėje be jo minėtus apskaitos registrus sudarinėjo ir ar iš viso jie buvo sudaryti, nežino. Taip pat minėtu laikotarpiu nesudarinėjo UAB "( - )" pirkimų, pardavimų ir atsiskaitymų apskaitos registrų „Pirkimai“, „Atsiskaitymai“, „Skolų apyvartos“ ar kt., kuriuose būtų užfiksuoti su bendrove UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-04-17 vykę pirkimai, pardavimai, atsiskaitymai. Ar kas nors minėtoje įmonėje be jo minėtus apskaitos registrus sudarinėjo ir ar iš viso jie buvo sudaryti, nežino, jam jų niekas nerodė ir pačiam neleido peržiūrėti ofise esančių dokumentų. Neprisimena ar buvo koks nors bendradarbiavimas tarp UAB "( - )" ir UAB "( - )", ar matė išrašytas sąskaitas faktūras. Kaip jau minėjo dirbdamas UAB "( - )" buhalteriu suvedinėjo tik jam pateiktas PVM sąskaitas faktūras ir tai darė labai retai, nes daugiausia tai darė G. B.. Jokių kitų buhalteriui priskirtinų funkcijų neatliko, nevedė ir nesudarinėjo jokių ataskaitų, neteikė deklaracijų ir taip toliau. Nesupratęs, ką jis dirba UAB "( - )", savo noru išėjo iš darbo. Su savimi jokių UAB "( - )" dokumentų nepasiėmė, visi dokumentai liko UAB "( - )" ofise ( - ). ( t. 4, b.. 183-186 )

253Iš liudytojos V. B. parodymų matyti, kad nuo 2014 m. kovo pirmos dienos įsidarbino buhaltere UAB "( - )", adresu ( - ), tikslaus adreso neprisimena. Ją įdarbino pats UAB "( - )" direktorius G. B.. Jos darbo stalas buvo bendrame UAB "( - )" ofise, ( - ). Ji buvo ateinanti buhalterė, UAB "( - )" dirbo vieną dieną per savaitę. Jai atėjus dirbti niekas, nei ankstesnė buhalterė, kurios jis nei vardo nei pavardės nežino nei pats UAB "( - )" direktorius G. B. dokumentaliai neperdavė UAB "( - )" buhalterinės apskaitos dokumentų. Jokie minėtų dokumentų perdavimo priėmimo aktai surašyti nebuvo. Jai atėjus dirbti tiesiog ant jai duoto darbo stalo surado krūvą UAB "( - )" dokumentų. Jai pradėjus dirbti UAB "( - )" nebuvo priduotas balansas už 2013 m. Žino, kad dėl to G. B. skambino prieš ją dirbusiai buhalterei ir sakė sudaryti 2013 m. balansą. Po kurio laiko minėta buhalterė atsiuntė G. B. 2013 m. balansą. Registrų centrui balansą pateikė pats G. B.. Jai atėjus dirbti UAB "( - )" jos darbo vietoje buvo tik 2014 m. UAB "( - )" dokumentai, ankstesnių metų dokumentų nebuvo. Ankstesnių metų dokumentai buvo saugomi UAB "( - )" atskiroje patalpoje, nuo kurios raktus turėjo tik G. B. ir jai prireikus ankstesnių metų dokumentų ji jų prašė, G. B. ir jis jai juos atnešdavo. UAB "( - )" už kasoje esančius grynuosius pinigus buvo atsakingas G. B., jis taip pat buvo atsakingas ir už UAB "( - )" banką, tik jis turėjo teisę daryti pavedimus ir mokėti grynuosius pinigus iš kasos. Taip pat tik G. B. rašė UAB "( - )" kasos išlaidų ir pajamų orderius, tik G. B. pagal tuos orderius priimdavo ir išduodavo grynuosius pinigus, jis surinkdavo ant minėtų orderių parašus iš gavėjų, ji tik pasirašydavo kaip finansininkė. Vėliau G. B. minėtus kasos pajamų ir išlaidų orderius atiduodavo jai, o ji juos suvesdavo į kasos knygą. Ji netikrino ar popierinis kasos likutis sutampa su faktinių pinigų likučiu esančiu UAB "( - )" kasoje. Kur grynieji pinigai buvo saugomi UAB "( - )" ji nežino. UAB "( - )" kasos inventorizacija jai dirbant atlikta nebuvo. UAB "( - )" buhalterinės programos neturėjo, todėl ji kiekvieną savaitę paėmusi dokumentus iš UAB "( - )" juos tvarkė savo namuose su Exeliu ir sutvarkius UAB '( - )" buhalterinius dokumentus už mėnesį, dokumentus grąžindavo UAB "( - )" direktoriui G. B.. UAB "( - )" dokumentų paėmimas ir perdavimas nebuvo apiforminamas perdavimo priėmimo aktu, dokumentai buvo paimami ir grąžinami pasitikėjimo pagrindu. Iš didžiosios knygos ataskaitų matė, kad UAB "( - )" dirba nuostolingai, be to pradėjo vėluoti atlyginimai ir dėl to, dar nežinodama, kad bus paskelbtas šios įmonės bankrotas, nutarė išeiti iš darbo savo noru, parašė prašymą dėl išėjimo. Iš UAB "( - )" buvo atleista 2014-12-19. Išeidama sutvarkė UAB "( - )" buhalterinius dokumentus iki 2014-12-01. Taip pat, išsiuntė visas privalomas ataskaitas: į Sodra, į VMI. Visus turimus UAB "( - )" buhalterinius dokumentus iš namų atidavė G. B., visi dokumentai buvo ant jos darbo stalo UAB "( - )". Jai išėjus joks UAB "( - )" buhalterinių dokumentų perdavimo priėmimo aktas surašytas nebuvo. UAB "( - )" vykdė stogo dangos pardavimus, varžtų pardavimus. Ji asmeniškai iš šios įmonės jokių prekių nepirko. Kas atėjo dirbti į buhalterio pareigas po jos į UAB "( - )",nežino. Jai tyrėjos parodytas UAB "( - )" kasos išlaidų orderis Nr. 0160 511,49 Litų sumai yra matytas, šiame orderyje nurodytą pinigų sumą ji gavo, kaip atlyginimą ir šį orderį pasirašė kaip finansininkė ir gavėjas. Šiuos pinigus jai išmokėjo pats G. B.. Dėl ko ant šio orderio nėra kasininko ir vadovo parašo, pasakyti negali. Jai dirbant UAB „( - )” vienintelis akcininkas buvo G. B.. Kokiu adresu buvo registruota UAB „( - )”, neprisimena. Ji tik vėliau, t.y. 2015 m. pradžioje, kai paskambino G. B., sužinojo, kad UAB „( - )“ iškelta bankroto byla ir jai reikia nuvažiuoti pas bankroto administratorių ir duoti paaiškinimus. Ji bankroto administratoriaus įvardinti negali, pas jį ją vežė pats G. B.. Jai nuvažiavus pas bankroto administratorių UAB "( - )" buhalterinės apskaitos dokumentai ten jau buvo, ji jų perdavime nedalyvavo. Jos bankroto administratorius prašė parodyti tiekėjus, pirkėjus, Sodros ataskaitas, įsiskolinimus, todėl ji negali įvardinti kokia apimtimi ten buvo perduoti UAB "( - )" dokumentai. Kaip ir minėjo apie UAB "( - )" bankrotą sužinojo po išėjimo, todėl ir nedarė 2014 m. gruodžio 15 d. UAB "( - )" balanso, jos balanso daryti neprašė G. B.. Jai išeinat iš UAB "( - )" žino, kad įmonė turėjo baldus, kompiuterius, kiek ir ko tiksliai dar ji neprisimena. Kaip minėjo, dirbo UAB "( - )" tik kartą per savaitę, todėl patvirtinti arba paneigti, negali, ar pagal visus, tame tarpe ir pagal 2014 m. UAB "( - )" kasos išlaidų ir pajamų orderius, G. B. iš tikrųjų priėmė ir išmokėjo kasos išlaidų ir pajamų orderiuose nurodytas pinigų sumas. Ji tik dirbo su jau gautais išrašytais popieriniais kasos išlaidų ir pajamų orderiais. Su grynais kasos pinigais nedirbo ir faktinio ir realaus kasos likučio netikrino ir kasos inventorizacijos neatlikinėjo. Jai žinoma, kad UAB "( - )" prekes pardavinėjo tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenimis, pačių sutarčių užsakymų ji nematė, nes jai jų nereikėjo, ar jos iš viso buvo taip pat nežino, jei ir buvo tai tas sutartis ir užsakymus turėjo pats G. B.. Ji tik turėjo pirkimo dokumentus, t.y. dokumentus pagal kuriuos G. B. pirkdavo medžiagas, kurias vėliau parduodavo. Taip pat turėjo asmenims pirkusiems iš UAB "( - )" medžiagas, išrašytas PVM sąskaitas faktūras apmokėjimui. Taip pat turėjo pinigų priėmimo kvitus, jei pinigus klientai mokėdavo grynais ir G. B. teikdavo jai banko išrašus, jei klientai mokėdavo pavedimais ir ji tikrindavo ar sąskaitos yra apmokėtos. 2014 m. pabaigoje, t.y. lapkričio mėn. tvarkydama UAB "( - )" kasos dokumentus, matė, kad labai dideliam kiekiui fizinių asmenų buvo išrašyti UAB "( - )" kasos išlaidų orderiai, kaip avansų grąžinimas, visus kasos išlaidų orderius ji įtraukė į kasos knygą. Dėl ko ant jos įtrauktų kasos išlaidų orderių į kasos knygą, nėra privalomų rekvizitų, t.y. visų asmenų parašų, paaiškinti negali. Jos žiniomis pinigai pagal visus minėtus kasos išlaidų orderius, minėtuose dokumentuose nurodytiems asmenims buvo išmokėti pagrįstai, nes ji nematė, kad būtent toms sumoms būtų išrašytos PVM sąskaitos faktūros, o jeigu jos neišrašytos, tai reiškia, kad asmenys užsakymo negavo ir jiems grąžinami pinigai. UAB "( - )" PVM sąskaitas faktūras rašė pats G. B.. Ji jokių PVM sąskaitų faktūrų nerašė, ar kiti rašė nežino. Tad jeigu būtų toks atvejis, jei klientas prekes ir gautų, o G. B. neišrašytų PVM sąskaitos faktūros, tai buhalteriškai matytųsi, kad klientui reikia grąžinti pinigus. Tai buvo tik G. B. sąžinės reikalas, niekas jo nekontroliavo. Ar buvo grąžinti pinigai klientams pagal 2014 m. lapkričio mėn. išrašytus UAB "( - )" kasos išlaidų orderius, ji pasakyti negali, nes nematė, tvarkė tik dokumentus. 2014-11-26 Pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 4026236 iš UAB „( - )“ 157 656,00 LT sumai neįtraukė į UAB „( - )“ apskaitą, nes jai šis dokumentas nebuvo pateiktas. Ar realiai UAB "( - )" gavo šiame pinigų priėmimo kvite nurodytą pinigų sumą iš UAB "( - )" nežino, už UAB "( - )" grynuosius pinigus buvo atsakingas pats G. B.. Ant šio kvito parašas yra jo. Kas tai per įmonė UAB "( - )" ir kokie jos santykiai buvo su UAB "( - )" nežino. Kur dingo per metus UAB „( - )“ balanse už 2013 m. fiksuotas įmonės turtas, kuris 2013-12-31 sudarė 964 089,00, nežino. ( t. 4, b. l. 174-177 )

254Iš liudytojos V. B. papildomų parodymų matyti, kad ji buhaltere UAB "( - )" dirbo nuo 2014-04-04 iki 2014-12-19. Prieš išeinant iš darbo UAB "( - )" buhalterinius dokumentus sutvarkė iki 2014-12-01. Po jos nežino ar dar kokia buhalterė tvarkė UAB "( - )" buhalterinius dokumentus, nes jai išeinant jokios buhalterės nebuvo ir ji jokiai buhalteriai neperdavė UAB "( - )" buhalterinių dokumentų. Visus buhalterinius UAB "( - )" dokumentus paliko darbo vietoje UAB "( - )" ofise ( - ), direktoriui G. B., tačiau joks dokumentų perdavimo priėmimo aktas surašytas nebuvo. Ji sutvarkė dokumentus tik iki 2014-12-01, o 2014 m. gruodžio mėn. dar nebuvo pasibaigęs, nes ji išėjo 2014-12-19, tad už 2014 m. gruodį ir negalėjo galutinai sutvarkyti UAB "( - )" buhalterinių dokumentų. Dėl tos priežasties ji nesudarė UAB "( - )" finansinių ataskaitų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) už 2014 metus. Ar po jos kas nors sudarė minėtas finansines ataskaitas nežino.Ji dirbdama UAB "( - )" sudarinėjo Didžiosios knygos balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščius (mėnesiais) už laikotarpį nuo 2014-04-01 iki 2014-12-01. UAB "( - )" Didžiosios knygos balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščius (mėnesiais) sudarinėjo Excel programoje, vėliau minėtus žiniaraščius atspausdindavo ir įsegdavo į UAB "( - )" ofise esančius segtuvus, tai yra žiniaraščius susijusius su darbo užmokesčiu, prie darbo užmokesčio, su kasa prie kasos ir taip toliau. Minėtus žiniaraščius kai dirbo buvo išsisaugojusi savo USB rakte, tačiau baigus darbą minėtoje įmonėje visus duomenis iš savo USB ištrynė, nes reikėjo vietos naujai kitų įmonių informacijai. UAB "( - )" kompiuteriuose ji minėtų žiniaraščių nesudarinėjo ir jų ten niekada nebuvo.Ji dirbdama UAB "( - )" sudarinėjo atsiskaitomųjų sąskaitų apskaitos registrus už laikotarpį nuo 2014-04-01 iki 2014-12-01. UAB "( - )" atsiskaitomųjų sąskaitų apskaitos registrus sudarinėjo Excel programoje, vėliau minėtus apskaitos registrus atspausdindavo ir įsegdavo į UAB "( - )" ofise esančius segtuvus, prie pirkėjų ir tiekėjų sąskaitų. Minėtus apskaitos registrus kai dirbo UAB "( - )" buvo išsisaugojusi savo USB rakte, tačiau baigus darbą minėtoje įmonėje visus duomenis iš savo USB ištrynė, nes reikėjo vietos naujai kitų įmonių informacijai. UAB "( - )” kompiuteriuose ji minėtų apskaitos registrų nesudarinėjo ir jų ten niekada nebuvo. UAB "( - )" buhalterinius dokumentus tvarkė ne kažkokioje buhalterinėje programoje, o rankiniu būdu Excel programoje, ir sudarinėjo bendrovės pirkimų, pardavimų ir atsiskaitymų apskaitos registrus „Pirkimai“, „Atsiskaitymai“, „Skolų apyvartos“ , kuriuose buvo užfiksuoti laikotarpiu nuo 2014-04-01 iki 2014-12-01 vykę pirkimai, pardavimai, atsiskaitymai. Tačiau ar buvo minėtuose apskaitos registruose užfiksuoti laikotarpiu nuo 2014-04-01 iki 2014-12-01 vykę pirkimai, pardavimai, atsiskaitymai su bendrove UAB „( - )“, ji neprisimena ir pasižiūrėti dokumentuose jau neturi kur, nes dokumentai buvę jos USB rakte jau šiuo metu yra ištrinti. ( t. 4, b. l. 178-181 )

255Iš liudytojo V. V. parodymų matyti, kad galimai 2014 metų rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje jis būdamas Norvegijoje kreipėsi į UAB "( - )", nes norėjo nusipirkti ūkiniam pastatui stogo dangą. Telefonu Nr. ( - ) bendravo su G. B., pastarojo pareigų UAB "( - )" nežino. UAB "( - )" į jo elektroninį paštą, atsiuntė prekių užsakymo sutartį, kurioje buvo surašytos stogo dangos ir jos priedų kainos, tačiau ant sutarties nė viena pusė nepasirašė, tik buvo bendravimas telefonu. Pagal sutartį buvo užsakyta stogo danga bei jos priedai už 7880,33 litų be PVM, nes stogo danga ir jos priedai būtų išvežta iš Lietuvos į Norvegiją. Už prekes UAB "( - )" sumokėjo visą sumą iš sugyventinės A. U. banko sąskaitos pavedimu. Stogo danga ir jos priedai jam pristatyti nebuvo, todėl nebuvo pasirašytas joks prekių perdavimo-priėmimo dokumentas. Jis patyrė 7880,33 litų (2284,15 eurų) nuostolius, kadangi pinigus sumokėjo, o prekių negavo. Pagal policijos pareigūno pateiktą kasos išlaidų orderį Nr. 0143 jam avansas 7880,33 litų nebuvo grąžintas. Nurodytame kasos išlaidų orderyje parašyti skaičiai septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt LT ir 33 ct yra ne jo rašyti ir ties tekstu gavėjo parašas yra ne jo. Kas tuos įrašus galėjo įrašyti bei jo vardu pasirašyti, nežino.( t. 7, b. l. 34-35).

2562018-02-06 V. V. savanoriškai pateikė prekių užsakymo sutarties Nr. GED20141009-2 kopiją ir 2 vnt. banko išrašų kopijas. ( t. 7, b. l. 38-45).

257Iš liudytojo E. Š. parodymų matyti, kad jis 2014-11-17 UAB "( - )" kasos išlaidų orderio Nr.096 nepasirašinėjo, jame jokių įrašų nedarė ir pinigų negavo. ( t. 7, b .l. 6-7).

258Iš liudytojos E. Š. parodymų matyti, kad galimai 2014 m. gegužės mėnesį, tiksliai nepamena, ji kreipėsi į UAB "( - )" dėl namo apkalimo plastikinėmis lentelėmis. Su kuo konkrečiai bendravo negali pasakyti, nežino, su kažkokiu vyriškiu. Prekių užsakymo sutarties neturi, jos nebuvo, buvo tiesiog telefono pokalbio metu užsakytos prekės - plastikinės namo apkalimo lentelės, maždaug už 4000 litų, tiksliau matosi pagal PVM sąskaitą-faktūrą. Avanso nemokėjo, o iš karto visai sumai buvo padarytas pavedimas internetu per el. bankininkystę. Tiksliai nepamena, tačiau gali būti, kad prekės buvo pristatytos 2014-05-14. Prekes pristatė kažkoks vairuotojas. Visos prekės buvo pristatytos vienu metu. Prekių priėmimo-perdavimo akto nepasirašinėjo, tiesiog sužiūrėjo gautas prekes su vairuotoju ir viskas. Pagal jai parodytą kasos išlaidų orderį, jai niekas negrąžino jokio avanso 3965,20 litų sumai. Ten kur yra rankraštinis įrašas ir parašas, tai yra ne jos, ji šių įrašų nedarė. Kas galėjo tai padaryti ji nežino. ( t. 7, b. l. 24-25).

2592017-12-11 E. Š. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikė patvirtintas savo parašu kopijas: 1. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 006851, 1 lapas; 2. DNB banko 2014-05-07 mokėjimo išrašas, 1 lapas. ( t. 7, b. l. 26-28).

260Iš liudytojo S. K. parodymų matyti, kad dirba UAB "( - )" direktoriumi. Jo įmonė yra Vilniuje, pastatas nuosavybės teise priklauso jam. Reikėjo pakalti pastato stogą skarda. Jis 2014 m. rudenį, tikslios datos neprisimena, nuvažiavo į UAB "( - )" adresu ( - ). Ten buvusiems darbuotojams pasakė, kad jam reikia skardos apie 70 kv. metrų, tiksliai neprisimena. Jis grynais pinigais sumokėjo visą sumą iš karto apie 800 litų, tiksliai neprisimena. UAB "( - )" darbuotojas, kurio nepažįsta, išdavė pinigų priėmimo kvitą, tačiau kvito neišsaugojo. Jam pasakė palaukti apie 2-3 savaites. Tada paskambino iš UAB "( - )", kad jau yra užsakyta skarda. Nuvažiavęs atsiėmė, visas nupirktas iš UAB "( - )" prekes gavo, už jas sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0113 762,50 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 762,50 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "septyni šimtai šešiasdešimt du Lt 50 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo, UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 4, b .l. 188-190 ).

261Iš liudytojos A. L. parodymų matyti, kad namas, kuriame gyvena, yra padalintas į dvi dalis. Vienoje dalyje gyvena ji su dukra, anūke ir sūnumi, o kitoje dalyje gyvena jos sesuo L. S. su vyru. Sesuo 2014 m. pasiūlė pakeisti namų stogą. Medžiagų užsakymu, pirkimu ir apmokėjimu rūpinosi jos sesers žentas Andžej, pavardės nežino. Tik pasikalbėjusi su seserimi, sužinojo, kad medžiagos jos namo stogui buvo pirktos iš UAB "( - )". Su UAB "( - )" prekių užsakymo sutartis buvo sudaryta 2014-06-30. Buvo užsakytos tokios prekės: čerpiniai profiliai, stoginis savisriegis, latakai, lietvamzdžiai, išbėgimo alkūnės. Sesuo sakė, kad po sutarties sudarymo jos vyras K. S. UAB "( - )" galėjo sumokėti 539,87 litų avanso, o UAB "( - )" pardavimų vadovas E. L. išrašė 2014-07-03 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6369400 539,87 litų sumai. UAB "( - )" žadėjo, kad užsakytas prekes atveš per dvi savaites. Tačiau suėjus terminui prekės nebuvo atvežtos. Sesers žentas ir vyras daug kartų skambino UAB "( - )" ir prašė, kad atvežtų kuo skubiau užsakytas prekes. Jiems UAB "( - )" darbuotojai nuolat žadėjo, kad atveš tai po savaitės tai po dviejų. 2014-08-12 sesers žentas važiavo į UAB "( - )" ir reikalavo užsakytos skardos ir kitų užsakytų prekių. Tuo metu jam pasakė pilnai sumokėti už užsakytas prekes ir jis grynais sumokėjo apie 4000 litų. Pinigus sumokėti buvo davusi jos sesuo ir ji. Šių pinigų sumoms ir buvo išrašyti pinigų priėmimo kvitai. Maždaug po 1 mėn. UAB "( - )" atvežė užsakytas prekes. Tačiau skardą atvežė kitos spalvos, t.y. rudos, o sesuo buvo užsakiusi raudonos. Sesuo iš karto šios kitos spalvos atvežtos skardos nepriėmė. Tačiau paskui pagalvojus, kad jei nepaims šios atvežtos skardos ir kitų prekių, vėliau ji negaus nei skardos nei atgaus sumokėtų pinigų. Dėl to nusiuntė savo žentą, kad pavytų sunkvežimį su skardą ir grąžintų. Jis taip ir padarė, o sunkvežimiui sugrįžus sesuo priėmė visas prekes ir už jas pasirašė. Nors ir pavėluotai, visas nupirktas iš UAB "( - )" prekes ji su seserimi gavo, už jas visiškai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi ir civilinio ieškinio ikiteisminiame tyrime nereikš.Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 091 1726,40 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1726,40 litų ji negavo ir šio orderio ji nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt šeši Lt 40 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" nupirktas prekes gavo kartu su seserimi, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo nei jai nei sesei grąžinti jokio avanso. ( t. 4, b. l. 192-194 ).

262Iš liudytojo V. V. parodymų matyti, kad jo namo stogui reikėjo šiferio. Internete rado, kad šiferiu prekiauja UAB "( - )", kuri yra adresu ( - ). Skelbime nurodytų telefonu susiskambino ir jam pasakė, kad jo norimas šiferis yra. Tada jis 2014-08-29 nuvažiavo į UAB "( - )" ir sudarė užsakymą 945 litų sumai. Iš karto grynais UAB "( - )" darbuotojui G. B. sumokėjo 945 litus. Jam šis išdavė 2014-08-29 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6916964 945 litų sumai. Kada tiksliai neprisimena, tačiau galimai po 2 savaičių, jo užsakytas šiferis buvo atvežtas. Kas tiksliai atvežė nežino ir taip pat neprisimena ar jis pasirašinėjo kokį perdavimo priėmimo dokumentą, tačiau tokio dokumento neturi. Visą užsakytą šiferį iš UAB "( - )" gavo, už jį visiškai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi ir civilinio ieškinio ikiteisminiame tyrime nereikš. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 0112 945,00 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 945 litų jis negavo ir šio orderio jis nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino.Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "devyni šimtai keturiasdešimt penki Lt 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" nupirktas prekes gavo, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. Be to, UAB "( - )" jam išrašytame pinigų priėmimo kvite jo pavardę parašė su klaidomis, parašė: Valetinavičiaus, o jis yra Valentynovičius( t. 4., b.l. 196-198). Prie protokolo pateiktas priedas: 2014-08-29 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6916964 945 litų sumai kopija, 1 lapas. ( t. 4, b. l. 199 ).

263Iš liudytojos L. S. parodymų matyti, kad name, kur gyvena reikėjo keisti stogą. Jos žentas A. D. sužinojo, kad stogo danga, t.y. skarda prekiauja būtent UAB "( - )", adresu ( - ). Jos žentas 2014-06-30 važiavo į minėtą įmonę ir sudarė prekių užsakymo sutartį apie 5000 litų sumai tiksliai nežino. Buvo užsakytos tokios prekės: čerpiniai profiliai, stoginis savisriegis, latakai, lietvamzdžiai, išbėgimo alkūnės. Tiksliai neprisimena tačiau po sutarties sudarymo jos vyras K. S. UAB "( - )" galėjo sumokėti 539,87 litų avanso. Jos vyrui UAB "( - )" pardavimų vadovas E. L. išrašė 2014-07-03 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6369400 539,87 litų sumai. UAB "( - )" žadėjo, kad jų užsakytas prekes atveš per dvi savaites. Tačiau suėjus terminui prekės nebuvo atvežtos. Jos žentas ir vyras daug kartų skambino UAB "( - )" ir prašė, kad atvežtų kuo skubiau užsakytas prekes. Jiems UAB "( - )" darbuotojai nuolat žadėjo, kad atveš tai po savaitės tai po dviejų. Tada 2014-08-12 jos žentas vėl nuvažiavo į UAB "( - )" ir pareikalavo užsakytos skardos. Tuo metu jam pasakė pilnai sumokėti už užsakytas prekes ir jis grynais sumokėjo apie 4000 litų. Pinigus sumokėti buvo davusi ji, t.y. 2430,89 litus ir jos sesuo A. L.. buvo davusi sumokėti 1726,40 litų. Šių pinigų sumoms ir buvo išrašyti pinigų priėmimo kvitai. Maždaug po 1 mėn. UAB "( - )" atvežė užsakytas prekes. Tačiau skardą atvežė kitos spalvos, t.y. rudos, o ji buvo užsakiusi raudonos. Ji iš karto šių prekių nepriėmė. Tačiau paskui pagalvojo, jei nepaims šių atvežtų prekių, ji negaus nei skardos nei atgaus sumokėtų pinigų. Dėl to nusiuntė savo žentą, kad pavytų sunkvežimį su skarda ir grąžintų. Jis taip ir padarė. Tad sunkvežimiui sugrįžus ji priėmė visas prekes ir už jas pasirašė. Nors ir pavėluotai, visas nupirktas iš UAB "( - )" prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 089 2430,89 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 2430,89 litų ji negavo ir šio orderio ji nepasirašė. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt Lt 89 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" nupirktas prekes gavo, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo jai grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b.l. 2-4 ). Prie protokolo pateikti priedai:1. 2014-06-30 UAB "( - )" prekių užsakymo sutarties Nr. ECK 20140630-7998 kopija, 1 lapas;2. 2014-06-30 UAB "( - )" prekių užsakymo sutarties Nr. ECK 20140630-7998 kopija, 1 lapas;3. 2014-07-03 UAB "( - )" PVM sąskaitos faktūros Ser. VEN Nr. 006971 kopija, 1 lapas;4. 2014-07-03 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvito Ser. BLB Nr. 6369400 kopija, 1 lapas;5. 2014-08-12 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvito Ser. BLB Nr. 6369428 kopija 2430, 89 litų sumai, 1 lapas;6. 2014-08-12 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvito Ser. BLB Nr. 6369429 kopija 1726, 40 litų sumai, 1 lapas. ( t. 5, b.l. 5-10 ).

264Iš liudytojo P. V. parodymų matyti, kad jis nutarė apšiltinti sodo namą ir pakeisti stogo dangą. 2014 m. gegužės ar tai birželio mėn. tikslios datos neprisimena, jis kreipėsi į UAB "( - )" ir su čia buvusiu darbuotoju sudarė prekių užsakymo sutartį apie 4700 litų sumai, tiksliai neprisimena. Darbuotojui iš karto grynais sumokėjo visą apskaičiuotą sumą už medžiagas. Jam UAB "( - )" išdavė sutartį ir pinigų priėmimo kvitą. Maždaug po dviejų savaičių UAB "( - )" atvežė apšiltinimo vatą, o skardos neatvežė. Skardos dar laukė apie 1 mėnesį. Per tą mėnesį kas savaitę ėjo į UAB "( - )" ir reikalavo, kad atvežtų skardą už kurią jis jau buvo sumokėjęs. Maždaug po mėnesio užsakyta skarda iš UAB "( - )" buvo atvežta. Jis neprisimena ar pasirašinėjo kokius nors dokumentus. Visas nupirktas iš UAB "( - )" prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 046 4650 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 4650 litų jis negavo ir šio orderio jis nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt Lt 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" nupirktas prekes gavo, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b. l. 20-22 ).

265Iš liudytojo J. S. parodymų matyti, kad jo tėvas J. S. 2014 m. statėsi ūkio pastatą. Minėtam ūkio pastato stogui uždengti reikėjo skardos. Jis 2014 m. liepą tikslios datos neprisimena nuvažiavo į UAB "( - )" adresu ( - ) ir čia su UAB "( - )" vienu iš darbuotojų, kurio nepažįsta sudarė prekių užsakymo sutartį apie virš 4000 litų sumai. Tą pačią dieną sumokėjo avansą apie 1000 litų, jam išdavė pinigų priėmimo kvitą. Pasakė laukti apie 2 savaites, jis laukė. Nesulaukus skardos jis nuvažiavo į įmonę ir teiravosi, kada atveš jo užsakytą skardą. G. B. sakė jam pilnai atsiskaityti už skardą, o UAB "( - )" kitą dieną atveš užsakytą skardą. Jis tą dieną sumokėjo likusius pinigus apie virš 3000 litų grynais ir gavo pinigų priėmimo kvitą. Tačiau kitą dieną skardos nesulaukė. Skambindavo į įmonę ir vis reikalaudavo skardos. Važiavo ir reikalavo, jei neatveža skardos, tai, kad grąžintų sumokėtus pinigus. UAB "( - )" pinigų negrąžino. Tačiau maždaug po pusantro mėnesio, t.y. 2014 m. rugsėjo mėn., tikslios dienos neprisimena, jam atvežė visą nupirktą skardą. Skarda jam atvežė Balex metal atstovai, jis pasirašė dokumentą, kad prekes gavo. Nors ir pavėluotai, tačiau visas nupirktas iš UAB "( - )" prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 063 4232 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 4232 litų jis negavo ir šio orderio jis nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt du Lt 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" nupirktas prekes gavo, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. Taip pat, mato, kad minėtame orderyje jo vardas parašytas su klaida. Jo vardas yra Ježi, o ne Jezi, kaip nurodyta kasos išlaidų orderyje. ( t. 5, b. l. 24-26 )

266Iš liudytojo G. S. parodymų matyti, kad namo statybai reikėjo statybos medžiagų, t.y. plokščių, akmens vatos, profilių, vinilinės dangos, išorinių kampų pradžios elementų. Internete surado įmonę UAB "( - )", kuri prekiavo jam reikalingomis statybinėmis medžiagomis, įmonė buvo ( - ). El. paštu su UAB "( - )" įmonės darbuotoju suderindavo iš anksto medžiagų kiekį ir mokėtiną sumą. Tada nuvykdavo į įmonę ( - ). Sumokėdavo avansą. Kadangi šioje įmonėje pirko ne vieną kartą, tad avansą stengėsi visada mokėti banko mokėjimo kortele, tačiau kiek prisimena, kartą neveikė banko sistema ir galėjo sumokėti grynais. Prekes užsakinėjo 2013 m. liepos mėn., tikslios dienos neprisimena, 4160,7 litų sumai. Buvo užsakęs vinilinę dangą, išorinius kampus, pradžios elementus, vidinius kampus ir profilius. Įmonei avansą mokėjo 2013 m. liepos mėn. pradžioje, kiek tiksliai sumokėjo ir kokiu būdu jau dabar neprisimena, tačiau avanso suma tikrai buvo apie 1000 litų. Prieš atvežant užsakytas prekes jam apie tai pranešdavo UAB "( - )" įmonės darbuotojas. Jis už prekes mokėdavo kartais pavedimu, kartais banko mokėjimo kortele, sumokėdavo visą nuo avanso likusią pinigų sumą. Taip pat, prekes užsakinėjo ir 2013 m. rugpjūčio mėn., tikslios dienos neprisimena, 8719, 90 litų sumai. Buvo užsakęs plokštes, akmens vatą ir profilius. Įmonei avansą mokėjo 2013 m. rugpjūčio mėn.pradžioje, kiek tiksliai sumokėjo ir kokiu būdu jau dabar neprisimena, tačiau avanso suma tikrai buvo didesnė nei 1000 litų. Prieš atvežant užsakytas prekes jam apie tai pranešdavo UAB "( - )" įmonės darbuotojas. Jis už prekes mokėdavo kartais pavedimu, kartais banko mokėjimo kortele, visą nuo avanso likusią pinigų sumą. Prieš atvežant prekes jam UAB "( - )" išrašydavo PVM sąskaitas faktūras, kurias jis apmokėdavo arba banko kortele, arba pavedimu. Jei mokėdavo įmonėje banko kortele, jam UAB "Vendit" išduodavo kasos kvitus. Jei kartais mokėdavo grynais jis neprisimena ar jam buvo išduotas pinigų priėmimo kvitas, tačiau jis mano, kad jis kai neveikė banko apmokėjimo sistema jis galimai mokėjo pavedimu. Dėl visų prekių užsakymų ir dėl jų aptarimo jis kreipėsi į UAB "( - )" darbuotoją G. B.. Jam daug prekių atveždavo UAB "( - )" pasamdytas transportas, jis dėl prekių gavimo pasirašinėjo, kažkokius dokumentus, tačiau jų neturi ir neprisimena kokį tiksliai dokumentą pasirašinėjo. Dalį medžiagų iš UAB "( - )" jis pasiimdavo pats. Visas nupirktas iš UAB "( - )" prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 0100 2852,36 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 2852,36 litų jis negavo ir šio orderio jis nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du Lt 36 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas” parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" nupirktas prekes gavo, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. Taip pat, mato, kad minėtame orderyje jo vardas parašytas su klaida. Jo vardas yra Gytis, o ne Gylis, kaip nurodyta kasos išlaidų orderyje. Prie protokolo pateikti priedai: 1. 2013-07-18 UAB "( - )" PVM sąskaitos faktūros Ser. VEN Nr. 0061504160,70 litų sumai kopija, 1 lapas.2. 2013-08-26 UAB "( - )" PVM sąskaitos faktūros Ser. VEN Nr. 006295 8718,90 litų sumai kopija, 1 lapas. ( t. 5, b. l. 28-32 ).

267Iš liudytojo J. S. parodymų matyti, kad 2014 metais liepos mėnesį, datos tikslios nepamena, vaikai internete surado skelbimą, kad UAB "( - )" parduoda šiferį. Jis nuvažiavo į tą įmonę Vilniaus mieste. UAB "( - )" ofise sėdėjo du vaikinai, bendravo greičiausiai su tuo vaikinu kuris išrašė visus dokumentus bei kuriam sumokėjo pinigus. 2014-07-15 buvo sudaryta prekių užsakymo sutartis bei grynais pinigais jis sumokėjo 7800 litų. Jis užsisakė šiferį (raudonos spalvos), varžtus bei difuzinę plėvelę bendrai 7800 litų sumai.Vaikinas išrašė jam pinigų priėmimo kvitą ir jis jam grynais sumokėjo pinigus - 7800 litų. Joks avansas mokamas nebuvo, už užsakytas prekes jis sumokėjo iš karto visą sumą. Po užsakymo praėjus savaitei pradėjo skambinti į UAB "( - )", nes jie žadėjo per savaitę atvežti prekes, bet niekas į skambučius neatsakinėjo. Vėliau jo žmonai J. S. į telefoną paskambino įmonės darbuotojas ir pasakė, kad prekės vėluoja, bet žadėjo, kad greitai bus pristatytos. Jie taip laukė gal kokius du mėnesius. Užsakytas prekes jam atvežė ar tai rugsėjo, ar tai spalio mėnesį, tiksliai nepamena, tačiau jokių dokumentų jam niekas nedavė. Kaip jis supranta, tas prekes jam atvežė samdytas vairuotojas, kuriam jis dar turėjo sumokėti už atvežimą. Gali pasakyti, kad iš UAB "( - )" jis gavo visas užsakytas prekes ir jokių pretenzijų neturi, nes jokios žalos nepatyrė. Dėl parodyto 2014 m. lapkričio 10 d. kasos išlaidų orderio Nr. 066 paaiškino, kad šį dokumentą jis mato pirmą kartą. Minėtame dokumente grafoje "Gavėjo parašas" yra ne jo ranka padėtas parašas. Kas galėjo pasirašyti vietoje jo jis tikrai nežino. Jokių pinigų jis atgauti ir negalėjo, nes jam, nors ir paveluotai, bet buvo pristatytos užsakytos prekės. Taip pat orderio grafoje"Gavau" rankraštiniai įrašai atlikti ne jo, nes jo raštas ne toks, be to, jis visiškai nemoka rašyti lietuvių kalba.( t. 7, b. l. 14-15).

2682017-11-09 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu liudytojas J. S. savanoriškai prijungimui prie ikiteisminio tyrimo medžiagos pateikė dokumentus, susijusius su ikiteisminio tyrimo medžiaga, o būtent: 1. 2014-07-15 prekių užsakymo sutarties Nr. ECK-20140715-745 kopija2. 2014-07-15 pinigų priėmimo kvito serija BLB Nr. 6369527 kopija. ( t. 7, b .l. 16-19)

269Iš liudytojo M. R. parodynų matyti, kad jis norėjo pardavimo kioskelį apkalti plastikinėmis lentutėmis. Internete, ar per skelbimą surado įmonę UAB "( - )", kuri prekiavo plastikinėmis lentutėmis, įmonė buvo ( - ). Į šią įmonę nuvažiavo 2014 m. vasarą, tikslios datos neprisimena. Jis pasakė, kad jam reikia apie 18 kv.m plastikinių lentučių ir kampų. Prekių užsakymo sutartis pasirašyta nebuvo. Jam pasakė sumokėti apie 600 litų, tiksliai neprisimena. Jis sumokėjo grynais nurodytą pinigų sumą ir tą pačią dieną atsiėmė jo užsakytas lentutes. Jam UAB "( - )" darbuotojas išdavė pinigų priėmimo kvitą, tačiau jis jo neišsaugojo. Visas nupirktas iš UAB "( - )" prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 074 568 litų 52 ct sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 568 litų 52 ct negavo ir šio orderio jis nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "penki šimtai šešiasdešimt aštuoni" LT 52 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo.( t. 5, b. l. 34-36 ).

270Iš liudytojo R. P. parodymų matyti, kad 2014 m. jo sodo pirtelei reikėjo gumos kaminui užsandarinti. 2014 m. vasarą, tikslios datos neprisimena, UAB "( - )" parduotuvėje ( - ), užsisakė prekes, grynais sumokėjo 100 litų avansą, ar jam buvo išduotas pinigų priėmimo kvitas neprisimena. Maždaug po 2-3 savaičių jam pranešė, kad atvežta jo užsakyta prekė, jis nuvyko, tačiau pamatė, kad tai ne tokia prekė, kokią jis buvo užsakęs. Tiksliai neprisimena ar jam UAB "( - )" grąžino avansą, vėliau užsakė jam reikalingą prekę. Maždaug po 1,5 mėn. gavo jam reikalingą prekę, sumokėjo grynais UAB "( - )" apie 160 litų. Neprisimena, ar buvo išrašytas pinigų priėmimo kvitas. Visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" gavo su jais pilnai atsiskaitė, UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 076 100 litų 00 ct sumai, galimai ir pasirašinėjo ir galimai jam UAB "( - )" sumokėjo šiame orderyje nurodytą 100 litų 00 ct sumą, tačiau jis kaip minėjo tiksliai neprisimena. Nors šiame orderyje jo rašysena ir parašas yra kitoks negu jis pasirašė pažymą apie proceso dalyvio asmens duomenis ir teisių pareigų liudytojui išaiškinimo protokole, tačiau prieš 3 metus jis galėjo pasirašyti būtent taip kaip yra pasirašyta minėtame kasos išlaidų orderyje. ( t. 5, b. l. 38-40 )

271Iš liudytojo A. M. parodymų matyti, kad sodo namui reikėjo šiferio stogui uždengti, pakalimo plastikinių lentučių, skardinių stogo priklausinių: vėjalenčių, skardos profilių, laštakių, todėl 2014 m. vasarą, tikslios dienos neatsimena, nuvažiavo į UAB "( - )" ir užsakė minėtas prekes. Neprisimena ar buvo sudaryta prekių užsakymo sutartis, jos neturi. Užsakant UAB "( - )" galėjo grynais sumokėti apie 100 litų tiksliai neprisimena, UAB "( - )" darbuotojas, kurio nei vardo nei pavardės neprisimena, jam išrašė pinigų priėmimo kvitą. Po savaitės paskambino UAB "( - )" darbuotojas, kad yra užsakytos prekės. Tada jis pats asmeniškai vyko į UAB "( - )", ten sumokėjo likusią kainos dalį, galėjo būti apie 100 litų, ir pats išvežė nupirktas prekes. UAB "( - )" darbuotojas jam išrašė pinigų priėmimo kvitą. Nupirktas iš UAB "( - )" prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo, UAB "( - )" pretenzijų neturi. UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderyje Nr. 0123 108 litų 00 ct suma, rašant jo pavardę yra klaida, įrašyta Maneikas, nors jo pavardė yra Maneikis. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0123 108 litų 00 ct sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 108 litų 00 ct jis negavo ir šio orderio jis nepasirašė. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas šimtas aštuoni" LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. ( t. 5, b. l. 42-44 ).

272Iš liudytojo G. M. parodymų matyti, kad 2014 m. buvo reikalingos palangės ir skarda apsiūti pamatą. Prekes užsakė pažįstamas, galimai iš UAB "( - )" 2014 m. žiemą, tikslios datos neprisimena. Iš pažįstamo A. K. gavo pinigų priėmimo kvitus. UAB "( - )" pretenzijų neturi. UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderyje Nr. 0107 190 litų 00 ct sumai yra nurodyta jo pavardė su klaidomis, mano todėl, kad taip nurodė jo pažįstamas Andrej, kuris galimai nežinojo tiksliai jo pavardės. Vardas jo surašytas teisingai. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 0107 190 litų 00 ct sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 190 litų 00 ct jis negavo ir jo pažįstamas Andrej negavo ir šio orderio nei jis nei jo pažįstamas Andrej nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas šimtas devyniasdešimt" LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo.( t. 5, b. l. 46-48 ).

273Iš liudytojo P. P. parodymų matyti, kad 2014 m. birželio mėn. užvažiavo į UAB "( - )", ( - ), kur sumokėjo grynais už plastikines lentutes 99 litus ir 90 centų. Jam UAB "( - )" darbuotojas E. L. išrašė 2014-06-25 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6369385. Jis pasiėmė savo nupirktas plastikines lentutes, susidėjo į savo automobilį ir išvežė UAB "( - )" pretenzijų neturi.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-06-25 kasos išlaidų orderį Nr. 013 99 litų 90 ct sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 99 litų 90 ct jis negavo ir šio orderio jis nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "devyniasdešimt devyni" LT 90 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo.( t. 5, b. l. 50-53 ).

274Iš liudytojo J. K. parodymų matyti, kad 2014 m. paskambino UAB "( - )" ir susitarė, kad įmonės darbuotojas atvažiuotų prie namų ir išmatuotų stogą bei paskaičiuotų kiek ko reikia. UAB "( - )" atstovas atvyko į vietą 2014 m. gegužės mėn. pradžioje bei atliko matavimus. Vėliau maždaug po savaitės jam UAB "( - )" atstovas atvežė UAB "( - )" 2014-05-15 pirkimo sutartį Nr. 20140430-001 5054,325 litų sumai. Tuo metu jis UAB "( - )" atstovui grynais sumokėjo apie 3050 litų, tačiau neprisimena ar UAB "( - )" atstovas jam išrašė pinigų priėmimo kvitą. Pagal minėtą pirkimo sutartį iš UAB "( - )" užsakė šiferio lakštus, stoginius savisriegius, kraigą, vėjalentes, sąlają, sieninius profilius kaminui, kampus ir transportą, viso 5054.325 litų sumai. UAB "( - )" jo užsakytas prekes pristatė laiku, kada tiksliai neprisimena. Kai jam atvežė visas nupirktas prekes, tada jis vairuotojui sumokėjo likusią sumos dalį, t.y. 2000 litų, o vairuotojas jam padavė UAB "( - )" 2014-05-15 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6369482 2000 litų sumai. Kiek prisimena daugiau jokių dokumentų negavo ir jų nepasirašinėjo. Iš UAB "( - )" visas nupirktas prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Jis pase yra J. K., o UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitą išrašė su klaida varde, t.y. parašė E., tačiau šis pinigų priėmimo kvitas yra išrašytas jam.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 043 2000 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 2000 litų jis negavo ir šio orderio jis nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du tūkstančiai" LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo.( t. 5, b. l. 55-59 ).

275Iš liudytojos R. B. parodymų matyti, kad 2014 metų vasaros pabaigoje, galimai rugpjūčio mėnesį, tikslios datos pasakyti negali, kreipėsi į UAB "( - )" statybinių medžiagų. Kai pirko statybines medžiagas UAB "( - )" bendravo su moterimi, kuri išrašė sąskaitą - faktūrą. Tarp jos ir UAB "( - )" buvo sudaryta prekių užsakymo sutartis, sumai 2145 litai. Kiek atsimena pirko šildymo putą, plėvelę, varžtus ir panašiai. Prekes UAB "( - )" vairuotojas tą pačią dieną kai pirko statybines medžiagas atvežė per du kartus. Už statybines prekes sumokėjo grynais pinigais iš karto visą sumą 2145 litus. UAB "( - )" darbuotojas atvežė statybines prekes tą pačią dieną. Buvo pasirašytas prekių perdavimo - priėmimo kvitas, dokumentas. UAB "( - )" parduotuvėje jai išrašė sąskaitą - faktūrą. Ji gavo visas užsakytas prekes ir pilnai atsiskaitė už jas. Tyrėja jai parodė UAB ( - )" 2014-11-03 d. Kasos išlaidų orderį Nr. 048, 2145,00 litų sumai, tačiau šiame išlaidų orderyje ji nerašė ranka teksto "du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt penki LT 00 ct", ties spaudu "Gavėjo parašas" pasirašė ne ji. Minėtą dokumentą mato pirmą kartą, avanso nemokėjo ir jai nebuvo grąžintas joks avansas. Kasos išlaidų orderyje Nr. 048 yra įrašyta jo vardas pavardė, tačiau parašas yra suklastotas, tai yra ne jos. ( t. 6, b.l. 193-194)

276Iš liudytojo G. K. parodymų matyti, kad jis 2012 m. nusipirko namą ir 2014 m., darė minėto namo renovaciją. Jam reikėjo namo stogą pakalti plastikinėmis lentutėmis, todėl 2014 m. pavasarį jis su žentu nuvažiavo į UAB "( - )" ( - ) ir čia iš karto nusipirko plastikines lentutes, mokėjo grynais. UAB "( - )" darbuotojas jam išdavė pinigų priėmimo kvitą. Vėliau, pirko papildomai plastikinių lentučių iš tos pačios įmonės, kiek mokėjo jau neprisimena. Iš UAB "( - )" visas nupirktas prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-07 kasos išlaidų orderį Nr. 088 400 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 400 litų jis negavo ir šio orderio jis nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi šimtai" LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b. l. 61-63 ).

277Iš liudytojo A. K. parodymų matyti, kad 2014 m. birželio mėnesį jo mama O. K. nutarė pakeisti savo gyvenamojo namo stogą ir žodžiu jį įpareigojo rūpintis stogo darbais ir medžiagų pirkimų. 2014-06-30 jis užvažiavo į UAB "( - )", ( - ), kur sudarbuotoju G. B. sudarė 2014-06-30 UAB "( - )" prekių užsakymo sutartį Nr. GED20140630-2587 6010,80 litų sumai. Avanso nemokėjo. Jam buvo žadėta, kad prekes pristatys per 2 savaites. 2014-07-08 per AB "DNB" banką mamos prašymu iš jos sąskaitos apmokėjo UAB "( - )" už skardą ir priedus 6060, 80 litų. Užsakytų prekių pristatymas vėlavo, tačiau 2014 m. liepos mėn. pabaigoje buvo atvežtos visos užsakytos prekės, prekes priėmė jo brolis, kuris ir pasirašė priėmimo dokumentus. Vėliau prašė G. B. išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, šis sąskaitą rašyti vengė, tačiau vėliau išrašė. Iš UAB "( - )" visas nupirktas prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 078 6060,80 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 6060,80 litų nei jis nei jo mama O. K. negavo ir šio orderio nei jis nei mama nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "šeši tūkstančiai šešiasdešimt" LT 80 ct" yra rašyti ne jo ir ne jo mamos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo bei ne jo mamos. ( t. 5, b. l. 65-69 ).

278Iš liudytojo V. Č. parodymų matyti, kad 2014 m. kreipėsi į UAB "( - )" ir iš šios įmonės pirko plastikines fasadines lenteles, lentelių sujungimus, išorinius kampus, viską, ko reikia namui apkalti plastikinėmis lentelėmis. Jokios stogo dangos, skardos nepirko. Kiek pamena, jis viską pirko vienu metu. Kiek tiksliai sumokėjo už pirkinius, negali pasakyti, bet tikrai ne 5 716, 70 Lt, o mažiau. Už prekes jis sumokėjo iš karto grynaisiais, jam buvo išduotas kasos aparato kvitas. Šio kvito neišsaugojo. Pirkdamas prekes bendravo su parduotuvės konsultantu, vyru, bet jo nei vardo, nei pavardės jis nežino. Kadangi pirko nemažai įvairių prekių, jam prekės buvo pristatytos į namus UAB "( - )" transportu po keleto dienų. Jis gavo visas pirktas prekes. Už jokias prekes avansu nemokėjo Kiek pamena, atvežus prekes pasirašė ant popieriaus lapo, nesigilino į jo turinį. Kur vairuotojas parodė pasirašyti, ten pasirašė. Jokios turtinės žalos dėl UAB "( - )" veiksmų nepatyrė. Kasos išlaidų orderyje Nr. 042, 2014-11-03, skiltyje "Gavau" ranka parašyti žodžiai "penki tūkstančiai septyni šimtai šešiolika" rašyti ne jo ranka. Kas parašė šiuos žodžius ir kas pasirašė nežino. Ant jokio kasos išlaidų orderio jis nepasirašė, jokių pinigų jam UAB "( - )" negrąžino nei grynaisiais, nei bankiniu pavedimu, jokio avanso, pirkdamas prekes iš UAB "( - )" nemokėjo. Kadangi jam prekes buvo pristatytos visos, jam niekas jokių pinigų grąžinti neturėjo, jokių pinigų iš UAB "( - )" negavo. Jis UAB "( - )" jokių pretenzijų neturi( t. 6, b. l. 203 - 206 ).

279Iš liudytojo E. K. parodymų matyti, kad jo brolio D. K. namo stogui Norvegijoje reikėjo stogo dangos. Galimai internetu arba telefonu jo brolis D. K. galėjo susisiekti su UAB "( - )" ( - ), darbuotojais ir užsakyti savo namui stogo dangą. Brolis stogo dangą užsakinėjo 2014 m. gegužės mėn. Žino ir prie ikiteisminio tyrimo medžiagos pateikia broliui išrašytą PVM sąskaitą faktūrą 2014-05-28 Ser. VEN Nr. 006877 3793,54 litų sumai. Kiek žino už užsakytas prekes apmokėjo brolis, tačiau kada ir kokiu būdu jis nežino. Be to, galimai brolis buvo palikęs UAB "( - )" jo asmens duomenis ir kontaktus, dėl reikalui esant susisiekimo. Taip galimai UAB "( - )" galėjo žinoti jo asmens duomenis. Iš UAB "( - )" jo brolis visas nupirktas prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 025 3793,60 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 3793.60 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys" LT 60 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. "( - )" neturėjo nei broliui nei jam grąžinti jokio avanso. Jis asmeniškai iš šios įmonės nėra nieko pirkęs, ir nėra buvęs UAB "( - )" ( - ). ( t. 5, b. l. 71-74 )

280Iš liudytojo I. J. parodymų matyti, kad namo stogui reikėjo plastikinių lentučių, todėl 2014 m. rugpjūčio ar tai rugsėjo mėn. užvažiavo į UAB "( - )", sudarė prekių užsakymo sutartį, kurią pasirašė. Prekių užsakymo suma buvo nuo 300 iki 500 litų, tiksliai neprisimena. Mokėjo grynais, vadybininkas išdavė pinigų priėmimo kvitą. Per savaitė po užsakymo paskambino UAB "( - )" vadybininkas ir pasakė, kad yra prekės ir jis gali važiuoti atsiimti. Jis važiavo atsiimti su savo transportu. Atsiimant prekes jis daugiau jokių dokumentų nepasirašinėjo. Iš UAB "( - )" visas nupirktas prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 093 100 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 100 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas šimtas" LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo.( t. 5, b. l. 76-77 ).

281Iš liudytojo J. B. parodymų matyti, kad reikėjo skardos uždengti sandėliuko stogą. UAB "( - )" adresu ( - ), 2014 m. rugpjūčio mėn., sudarė prekių užsakymo sutartį apie 500 litų suma. Sumokėjo avansą apie 100 litų ir jam pasakė, kad bus atvežtos prekės po 3 savaičių. Prieš atvežant jis važiavo į UAB "( - )" adresu ( - ) ir sumokėjo visą sumą. Tiek avansą tiek galutinę sumą už prekes mokėjo grynais. UAB "( - )" darbuotojai už paimtus grynuosius jam išrašydavo pinigų priėmimo kvitus. UAB "( - )" jo užsakytas prekes atvežė po 3 savaičių. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 030 509,65 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 509,65 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "penki šimtai devyni LT 65 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo.( t. 5, b. l. 79-81 ).

282Iš liudytojo G. D. parodymų matyti, kad 2014 m. keitė namo stogą, samdė meistrą L. V.. Pats L. jo vardu užsakinėjo stogo dangą, t.y. skardą ir visus kitus stogo skardinius priedus. Jis pats ir mokėjo už minėtą skardą jo duotais pinigais. Šiuo metu tiksliai neprisimena iš kokios įmonės pirko skardą, tačiau tai buvo 2014 m. pavasario pabaigoje - vasaros pradžioje. Kokiai sumai tiksliai buvo užsakytą prekių neprisimena, tačiau apytiksliai 3000 litų. Už visą pirkimą buvo mokėta grynais pinigais. O jam vėliau L. pateikdavo pinigų priėmimo kvitus. Tiksliai nežino, tačiau skarda galėjo būti pirkta iš UAB "( - )". Jis visą skardą ir priedus užsakytus gavo, su įmone, pateikusia prekes pilnai atsiskaitė, todėl įmonė neturėjo grąžinti jam jokių pinigų. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 031 2000 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 2000 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du tūkstančiai LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo.( t. 5, b. l. 83-84 ).

283Iš liudytojos R. G. parodymų matyti, kad jos sodybos namo stogo apdailai reikėjo skardos. Ji UAB "( - )" adresu ( - ), 2014-07-25, sumokėjo grynais 125 litų už skardą, jai išrašė pinigų priėmimo kvitą. Iš UAB "( - )" visas nupirktas prekes gavo. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 073 125 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 125 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas šimtas dvidešimt penki LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos, UAB "( - )" neturėjo jai grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b. l. 86-89 ).

284Iš liudytojo A. L. parodymų matyti, kad 2014 metais yra iš UAB „( - )“ pirko medžiagas namo stogui. Pirkimas vyko sklandžiai, pusę sumos mokėjo grynaisiais 2014 liepos 10 d. 4800 Lt ir 2014 rugpjūčio 4 d.. 5556 Lt likusią sumą 2014-06-26 sumokėjo pavedimais iš asmeninės sąskaitos (7020,65 Lt). Prekes UAB „( - )“ pristatė savu transportu į jo kiemą. Perkant bendravo su UAB „( - )“ darbuotojais D. K. ir G. B.. Tyrėjo jam parodytą UAB „( - )“ 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 054 mato pirmą kartą, parašas ant orderio yra ne jo, tačiau nurodyta suma yra skirtumas tarp jo sumokėtos sumos ir sumos nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje. Skirtumas atsirado dėl to, kad UAB „( - )“ už visas prekes jis sumokėjo 17376 Lt, o sąskaitoje faktūroje medžiagų buvo patiekta už 16590 Lt. UAB „( - )“ jam liko skolinga 786 Lt, nes jis atsisakė vienos iš prekių (kampas L) ir dalį nepanaudotos vatos „Knauf“. Papildomai jam dar buvo reikalingos stogo kopėčios (2 vnt.), kurias UAB „( - )“ pristatė už minėtą 786 Lt skolą. Važtaraščio ar PVM sąskaitos faktūros už kopėčias negavo. Su UAB „( - )“ atsiskaitė pilnai. ( t. 5, b. l. 126-128 ).

285Iš liudytojo A. V. parodymų matyti, kad s 2014 m. ieškojo internetu pakalimo lentučių. 2014 m. liepos ar tai rugpjūčio mėn., tikslios datos neprisimena nuvyko į UAB "( - )", kur grynais sumokėjo darbuotojui apie 800 litų, tiksliai neprisimena, ir jam buvo parduotos pakalimo lentutės ir jų tvirtinimo apvadai, mokėjo grynais. Jam buvo išduotas pinigų priėmimo kvitas. Nupirktas lentutes pasiėmė pats tą pačią dieną ir išsivežė. Iš UAB "( - )" visas nupirktas prekes gavo, už jas pilnai sumokėjo. UAB "( - )" pretenzijų neturi.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 069 808,50 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 808,50 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "aštuoni šimtai aštuoni LT 50 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo.( t. 5, b. l. 91-93 ).

286Iš liudytojo S. P. parodymų matyti, 2014 m. vasarą ar rudenį ūkinio pastato stogui pirko iš UAB "( - )" prekes. Bendravo su UAB "( - )" darbuotoju G. B., sudarė prekių užsakymo sutartį apie 2000 litų sumai. Kiek prisimena G. sumokėjo avansą, o pasrtarasis išrašė pinigų priėmimo kvitą. UAB "( - )" jam dviejų savaičių bėgyje turėjo pristatyti skardą, tačiau nepristatė. Tada jis nuvažiavo į UAB "( - )" ir reikalavo savo skardos, važiavo keletą kartų. G. B. pasakė, kad sumokėtų visą sumą ir tada jam atveš jo užsakytą skardą. Tada kada tiksliai neprisimena jis G. B. sumokėjo kainos likutį, o G. jam išrašė pinigų priėmimo kvitą. Po sumokėjimo po 1 mėn. jo užsakyta skarda buvo atvežta. Gavus skardą jis pasirašė dėl gavimo ant kažkokio dokumento. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 086 2359,74 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 2359,74 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt devyni LT 74 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo.( t. 5, b. l. 95-97 ).

287Iš liudytojos J. P. parodymų matyti, kad reikėjo lango, kuris turėjo būti įdėtas stoge. Ji 2014 m. birželio mėn. pradžioje, užėjo į UAB "( - )" ( - ), Vilniuje, bendrvao su vienu iš darbuotojų, kuris sakė kreiptis dėl lango pirkimo konkrečiai pas G. Prekių užsakymo sutartis dėl lango sudaryta nebuvo. Po to karto ji el. paštu susirašinėjo 2014-06-06 dėl stogo lango su G. V. G. davė kito darbuotojo kontaktinius duomenis. Ir po to karto ji susirašinėjo el. paštu su UAB "( - )" darbuotoju Edvardu, su juo 2014-06-06 suderino kokio lango jai reikia, jis pasakė, kad langas kainuos 1230 litų. Ji tą pačią dieną, t.y. 2014-06-06 pavedimu sumokėjo 1230 litų UAB "( - )" už langą. Jai langas buvo atvežtas 2014-06-21, gavus langą ji pasirašė Velux važtaraštį Nr. 0820431485. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 022 1230 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1230 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt LT 00 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos.( t. 5, b. l. 99-103 ).

288Iš liudytojo A. S. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo skardos namo stogui uždengti. 2014-04-22 jis nuvyko į UAB "( - )", kur darbuotoju E. L., sudarė UAB "( - )" 2014-04-22 prekių užsakymo sutartį Nr. Eck20140422-785 1391,12 litų sumai. Jis iš karto sumokėjo avansą 300 litų grynais. Buvo išrašytas pinigų priėmimo kvitas. Užsakė: stoginius profilius, fasadines dailylentes, transportą, varžtus, stogo lūžio kampus. Buvo pažadėta, kad visas medžiagas jam atveš per 2 savaites, tačiau užtruko ilgiau. Jis per tą laikotarpį sumokėjo UAB "( - )" likusią sumą, t.y . 1091,12 litų. 2014 m. gegužės viduryje atvežė jo užsakytas prekes, tačiau atvežta stogo danga buvo mėlynos spalvos, nors užsakyta buvo rudos spalvos. Jis nepaėmė ir atsisakė užsakymo bei paprašė grąžinti visus pinigus. UAB "( - )" į jo žmonos M. S. sąskaitą ( - ) grąžino visus, t.y. 1391,12 litų. Jis dėl UAB "( - )" žalos nepatyrė. Ant jam parodyto UAB "( - )" 2014-11-03 Kasos išlaidų orderio Nr. 051 1091,12 litų sumai yra ne jo rankraštinis įrašas ir ne jo parašas. Ir jam tikrai niekas negrąžino pagal šį kasos išlaidų orderį jokių pinigų. Šį orderį jis mato pirmą kartą. ( t. 5, b. l. 105-112 ).

289Iš liudytojo K. K. parodymų matyti, kad 2014-09-03 jis nuvyko į UAB "( - )" ir su darbuotoju G. B., sudarė UAB "( - )" 2014-09-03 prekių užsakymo sutartį Nr. 20140903, 897,71 litų. Jis iš karto sumokėjo 220 litų grynais, jam buvo išrašytas UAB "( - )" 2014-09-03 pinigų priėmimo kvitas Serija BLB Nr. 6916978, 220 LT sumai. Vėliau važiavo nusiimti pinigų ir tą pačią dieną dar sumokėjo 897,71 LT, jam buvo išduotas UAB "( - )" 2014-09-03 pinigų priėmimo kvitas Serija BLB Nr. 6916975, 897, 71 Lt sumai. Šiuos pinigus sumokėjo D. K.. Galimai dar papildomai buvo sudaryta prekių užsakymo sutartis tačiau jos nerado. Prekes atvežė po dviejų savaičių. Perduodant jam užsakytas medžiagas jokie dokumentai pasirašyti nebuvo. Gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ir visiškai sumokėjo už prekes. Taip pat nori paaiškinti, kad ant jam parodyto UAB "( - )" 2014-11-24 Kasos išlaidų orderio Nr. 0122 1117,71 litų sumai yra ne jo rankraštinis įrašas ir ne jo parašas. Ir jam tikrai niekas negrąžino pagal šį kasos išlaidų orderį jokių pinigų. Šį orderį jis mato pirmą kartą. ( t. 5, b. l. 114-119 ).

290Iš liudytojos I. Z. parodymų matyti, kad 2014 m. dėl namo stogo detalių kreipėsi į UAB "( - )". Šią įmonę surado jos vyras A. Z.. Buvo sudaryta prekių užsakymo sutartis Nr. DAN20141007-29 pagal kurią buvo užsakytos šios prekės: profilis, pakalimas plastikinis, transportas viso už 1,636 litų sumą. Kiek pamena tai už prekes nebuvo mokėtas avansas, buvo atliktas vienas pavedimas užsakymo sutartyje nurodytai sumai. Pinigai buvo sumokėti pavedimu per internetinę bankininkystę. Kada ir kas pristatė prekes ji nežino. Ar buvo pasirašytas kažkoks prekių perdavimo-priėmimo dokumentas ji nežino. Mano, kad gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )", o jie sumokėjo visą sumą pagal išrašytą sąskaitą. Jie dėl šio užsakymo iš UAB "( - )" jokios žalos nepatyrė ir nenukentėjo. Ant parodyto UAB "( - )" 2014-11-24 Kasos išlaidų orderio Nr. 0141 1636 litų sumai yra ne jos rankraštinis įrašas ir ne jos parašas. Ir jai tikrai niekas negrąžino pagal šį kasos išlaidų orderį jokių pinigų. Šį orderį ji mato pirmą kartą. ( t. 6, b. l. 168-171 ).

291Iš liudytojo D. L. parodymų matyti, kad jis asmeniškai niekada nėra kreipęsis į UAB "( - )", apie tokią įmonę nėra girdėjęs. Galimas variantas, jog į šią įmonę kreipėsi rangovas, su kuriuo jis 2012 m. vasarą dirbo prie objekto Kauno rajone. Rangovas, kurio vardas K., jam sakė, jog iš kažkokios įmones Vilniuje pirko dailylentes (mano, tai galėjo būti UAB "( - )"), ir sąskaitą-faktūrą prašė išrašyti jo vardu. Vėliau minėąa sąskaitą-faktūra jam parodė. Ar ant sąskaitos buvo uždėtas jo parašas ar tik parašytas jo vardas ir pavardė jis nepastebėjo. Pats rangovas ir parsivežė minėtas dailylentes. Visas prekes, kurias pirko, parsivežė. Dalį dailylenčių kiek jam žinoma, minėtas rangovas grąžino įmonei. Žalos susijusios su UAB "( - )" jis nepatyrė. Kasos išlaidų orderį, kurį jam parodė tyrėjas, mato pirmą kartą, jokio avanso tokiai įmonei UAB "( - )" nėra mokėjęs, jokių pinigų atgavęs nėra, parašas ant orderio yra tikrai ne jo, kas jį galėjo uždėti nežino. Tokiu metu, kuriuo išrašytas kasos išlaidų orderis jis Vilniuje visai nebuvo, dirbo Marijampolėje.( t. 6, b. l. 162 -163 ).

292Iš liudytojo V. J. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo skardos stogui uždengti. 2014 m. vasarą tikslaus mėnesio ir dienos neprisimena, jo brolis J. J. nuvyko į UAB "( - )" ( - ), ir ten jo vardu užsakė skardą stogui bei lietvamzdžius ir latakus, sumokėjo 1000 litų avanso. Vėliau jo brolis sumokėjo UAB "( - )" likusią sumą apie 3500 litų. UAB "( - )" 2014 m. rugsėjį atvežė jam dalį užsakytų prekių, t.y. lietvamzdžius ir lietaus latakus, tačiau neatvežė skardos. Vėliau tiek jis tiek jo brolis skambino UAB "( - )" darbuotojams dėl skardos. Jie vis žadėjo, kad atveš, tada 2014 m. lapkričio mėn. jo brolis su savo transportu nuvyko į Savanorių pr. esančią įmonę iš kurios pirko skardą, ir atsiėmė jam užsakytą skardą ir pats atvežė. 2014 m. lapkričio mėn. iš UAB "( - )" gavo visas užsakytas prekes ir jo brolis UAB "( - )" darbuotojui pilnai sumokėjo už visas prekes. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 0103 4500 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 4500 litų nei jis nei jo brolis negavo ir šio orderio jie nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi tūkstančiai penki šimtai LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo ir nei jo brolio. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso.( t. 5, b. l. 135-137 ).

293Iš liudytojo G. D. parodymų matyti, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. tikslios datos neprisimena užvažiavo į ( - ), kur UAB "( - )" prekiavo stogo danga. UAB "( - )" darbuotojas apskaičiavo jam reikalingų prekių kainą - apie 700 litų. Ar buvo pasirašyta prekių užsakymo sutartis neprisimena, jokių dokumentų susijusių su šiuo užsakymu neišsaugojo. Tą pačią dieną minėtam UAB "( - )" darbuotojui sumokėjo grynais avansą, o šis išrašė pinigų priėmimo kvitą. Maždaug po 3 savaičių paskambino ir pasakė, kad gali atvažiuoti atsiimti užsakytas prekes. 2014 m. rugpjūčio pabaigoje, tikslios dienos neatsimena jis ( - ) atsiėmė savo užsakytas prekes. Jis UAB "( - )" darbuotojui pilnai sumokėjo už prekes, jam išrašė pinigų priėmimo kvitą.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 059 722,18 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 722,18 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "septyni šimtai dvidešimt du LT 18 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. ( t. 5, b. l. 141-143 ).

294Iš liudytojos G. M. parodymų matyti, kad 2014 m. ir 2015 m. tikslių datų nepamena, tris kartus internetu UAB „( - )“ užsakinėjo plastiko lentelių bei kitų apdailos elementų, namo išorės apdailai. Tarp jos ir UAB “( - )“ nei vienu atveju prekių užsakymo sutartis sudaryta nebuvo. Kai padarydavo prekių užsakymą, elektroniniu paštu gaudavo sąskaitą-faktūrą, kurioje būdavo nurodyta suma, kurią reikia sumokėti už prekes. Mokėjimus atlikdavo pavedimu, el. bankininkyste, sumokėdavo visą nurodytą sumą. Sąskaitą-faktūrą pasirašydavo kai atveždavo užsakytas prekes. Vieną užsakymą atvežė po savaitės, kitus du maždaug po mėnesio. Iš UAB “( - )“ gavo visas prekes, kurias buvo užsisakiusi ir pilnai atsiskaitė už gautas prekes. Buvo užsisakiusi per daug apdailos detalių, kurias susitarusi su UAB „( - )“ gražino į UAB „( - )“, tačiau jie jai už grąžintas prekes, negrąžino pinigų t. y. apie 250 litų. Pagal nurodytą kasos išlaidų orderį UAB „( - )“ jai negrąžino 259,34 litų avanso. Jai parodytame UAB „( - )"' 2014-11-03 kasos išlaidų orderyje Nr. 034, ties spausdinta tekstu „Gavau“ nerašė įrašo „Du šimtai penkiasdešimt devyni LT 34 ct“ ir ties spausdintu tekstu „Gavėjo parašas“ nepasirašė. Ji nežino kas galėjo jos vardu pasirašyti. ( t. 6, b. l. 121-122 ).

295Iš liudytojo J. J. parodymų matyti, kad jo pirtelei ir angliškam kilnojamam namukui bei terasai reikėjo šiferio stogams uždengti. 2014 m. vasarą tikslios datos neprisimena jis nuvažiavo į Molėtuose buvusią parduotuvę su sandėliu, užsakė šiferio apie 80 m2 už apie 1000 litų sumą. Iš karto sumokėjo grynais, jam buvo atspausdintas kvitas ir prekių užsakymo lapas, su kuriuo ėjo į sandėlį ir ten jam išdavė šiferį už kurį buvo sumokėjęs. Savo transportu vežė namo. Jokių kvitų neišsaugojo. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0115 1000 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1000 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo jeigu jis pirko iš UAB "( - )", tai visas užsakytas prekes gavo, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b.l. 145-147 ).

296Iš liudytojo E. L. parodymų matyti, kad mamos namo stogo keitimui reikėjo skardos ir detalių. 2014 m. pavasarį galimai gegužės mėn., tikslios datos neprisimena, jis nuvažiavo į UAB "( - )" ir užsakė reikalingas prekes. Ar buvo pasirašyta su UAB "( - )" prekių užsakymo sutartis neprisimena. Prekių užsakymas buvo apie 10-15 tūkstančių litų sumai tiksliai neprisimena. Avanso nemokėjo. 2014 m. liepos pabaigoje ar tai rugpjūčio pradžioje tikslios dienos neprisimena, skardą atvežė samdytas automobilis. Jis kiek prisimena nepasirašė jokio skardos perdavimo priėmimo dokumento. Tada mamos draugas Z. K. nuvažiavo į UAB "( - )" ir grynais pinigais sumokėjo už visas atvežtas prekes, buvo išrašytas pinigų priėmimo kvitas. Be to, jis dar 2014 m. rugpjūčio mėn., papildomai stogui pirko dar kažkokias detales, apie 300 litų sumai. Iš karto už detales sumokėjo grynais, jam išdavė pinigų priėmimo kvitą. Jis pats sumokėjęs iš karto atsiėmė nupirktas prekes,nepasirašė jokios prekių užsakymo sutarties ir jokio dokumento. Jis gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ir pilnai apmokėjo už gautas prekes. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 017 310 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 310 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "trys šimtai dešimt LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b.l. 149-151 ).

297Iš liudytojos R. V. parodymų matyti, kad 2014 m. vasarą namui reikėjo skardinių palangių ir jų tvirtinimo elementų. Darbininkas, kuris minėtam namui statė langus, pažadėjo nuvažiuoti užsakyti 8 palanges ir jas nupirkti ir atvežti. Minėtas darbininkas išmatavo palanges ir užsakė jas. Po 2-3 savaičių sumokėjęs, jas atvežė, o ji darbininkui grąžino grynaisiais sumokėtą sumą, kuri galėjo būti apie 800 litų. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 020 789 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 789 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni LT 00 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo jai grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b.l. 153-155 .

298Iš liudytojo M. J. parodymų matyti, kad namui reikėjo šiferio stogui uždengti. 2014-07-01 užvažiavo į šios įmonės UAB „( - )“ ofisą parduotuvę, kuri buvo adresu ( - ). Ten darbuotojui pasakė, kad jam reikia apie 120 lapų šiferio, pastarasis apskaičiavo, kad visas šiferis jam kainuos 4368 litus. Ar buvo pasirašyta prekių užsakymo sutartis neprisimena. Tą pačią dieną UAB "( - )" darbuotojui sumokėjo grynais visą pinigų sumą, t.y. 4368 litų, darbuotojas G. B. išrašė 2014-07-01 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6369396 4368 litų sumai. Užsakytas šiferis buvo atvežtas. Jis gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ir UAB "( - )" pilnai apmokėjo už gautas prekes. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 056 4368 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 4368 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo ( t. 5, b.l. 157-159 ).

299Iš liudytojo G. Ž. parodymų matyti, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. namo stogui reikėjo skardos ir stogo priklausinių. Iš pažįstamo sužinojo, kad tokiomis prekėmis prekiauja UAB "( - )", gavo UAB "( - )" darbuotojo E. L. el. pašto adresą ir toliau susirašinėjo el. paštu. Prekių užsakymo sutartis buvo suderinta arba telefonu arba el. paštu. Visų prekių suma buvo apie 3000 litų. Jis neprisimena ar pasirašinėjo prekių užsakymo sutartį. Pagal sudarytą sutartį iš karto UAB "( - )" darbuotojui sumokėjo avansą, kokiu būdu ir kokią sumą neprisimena. Visas užsakytas prekes gavo, pasirašė vairuotojui kažkokį dokumentą. Vairuotojui kiek prisimena grynais sumokėjo visus likusius pinigus už atvežtas prekes. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0133 3100 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 3100 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "trys tūkstančiai vienas šimtas LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b.l. 161-164 ).

300Iš liudytojos R. B. parodymų matyti, kad namui apklati reikėjo plastikinių lentučių 2014 m. vasarą, tikslios datos neprisimena UAB "( - )" užsakė jai reikalingas plastikines lentutes. Už kokią tiksliai sumą jau neprisimena, tačiau galėjo būti apie 1577 litų. Tą pačią dieną pasirašė prekių užsakymo sutart, iš karto UAB "( - )" darbuotojui sumokėjo grynais visą pinigų sumą, t.y. apie 1577 litų. Buvo išduotas pinigų priėmimo kvitas. Ji iš karto paėmė visas užsakytas prekes. Paimant buvo pasirašytas prekių perdavimo priėmimo dokumentas. Vėliau dar vieną kartą kreipėsi į UAB "( - )" dėl tų pačių plastikinių lentučių pirkimo. Visas pirkimas buvo analogiškas pirmam. Ji gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ir UAB "( - )" apmokėjo už gautas prekes. UAB "( - )" pretenzijų neturi.Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 061 1577,50 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1577,50 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt septyni LT 50 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. UAB "( - )" neturėjo jai grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b.l. 166-168 ).

301Iš liudytojo V. J. parodymų matyti, kad namui reikėjo plastikinių lentučių, kurias galėjo pirkti 2013m. ar 2014 m. iš UAB "( - )", įmonės neprisimena. Jis gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ir UAB "( - )" apmokėjo už gautas prekes.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0136 2270,78 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 2270,78 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt Lt 78 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b.l. 184-186 ).

302Iš liudytojo A. F. parodymų matyti, kad pirties stogui reikėjo skardos ir lietvamzdžių. UAB "( - )" 2014 m. birželio mėn., užsakė jam reikalingą skardą ir lietvamzdžius, už kokią tiksliai sumą jau dabar neprisimena, tačiau galėjo būti apie 3481 litų. Tą pačią dieną pasirašė prekių užsakymo sutartį. Pagal sudarytą sutartį iš karto UAB "( - )" darbuotojui sumokėjo grynais visą pinigų sumą, t.y. apie 3481 litų. Jam buvo išduotas pinigų priėmimo kvitas. UAB "( - )" darbuotojas pažadėjo visas medžiagas pristatyti per mėnesį. Tačiau per mėnesį jokių prekių negavo. 2014 m. rudenį atvežė jo užsakytas prekes, kiek prisimena atvežė per du kartus. Jis gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ir UAB "( - )" apmokėjo už gautas prekes.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 067 3481,95 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 3481,95 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas LT 95 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b.l. 180-182 ).

303Iš liudytojo E. D. parodymų matyti, kad namo stogui reikėjo skardos lankstinių. 2014 m. pavasarį nuvažiavo į UAB "( - )", užsakė skardos lankstinius, galimai už 800 litų. Skardos lankstinių užsakymo sutartis pasirašyta nebuvo. Maždaug po savaitės nuvažiavo į UAB "( - )" ir atsiėmė savo užsakytus skardos lankstinius. Kiek prisimena sumokėjo banko kortele. Jis gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ir UAB "( - )" apmokėjo už gautas prekes. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0119 800 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 800 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "aštuoni šimtai LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso.( t. 5, b.l. 174-178.

304Iš liudytojo B. B. parodymų matyti, kad mamos T. B. namui apklati reikėjo plastikinių. 2014 m. vasaros pabaigoje, tikslios datos neprisimena nuvažiavo į UAB "( - )" adresu ( - ). Čia iš UAB "( - )" darbuotojo užsakė plastikines lentutes, daugiau negu už 4000 litų sumą. Ar buvo pasirašyta plastikinių lentučių užsakymo sutartis jis neprisimena. Grynais mamos pinigais sumokėjo UAB "( - )" visą užsakymo sumą, t.y. virš 4000 litų. Sutartu laiku plastikinės lentutės buvo atvežtos jo mamai. Gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ir UAB "( - )" apmokėjo už gautas prekes. UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0138 4174,36 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 4174,36 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt keturi LT 36 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b.l. 170-172 ).

305Iš liudytojos M. K. parodymų matyti, kad namui reikėjo baltos spalvos skardos. 2014 m. vasarą, galimai liepos mėn., UAB "( - )" adresu ( - ), sudarė skardos užsakymo sutartį apie 250 litų sumai. Grynais sumokėjo 50 litų avanso. UAB "( - )" darbuotojas išdavė pinigų priėmimo kvitą. Po savaitės nuvažiavo į UAB "( - )" atsiimti užsakytos skardos. Tada UAB "( - )" darbuotojui grynais sumokėjo likusią sumą, t.y. 200 litų, o jai išdavė pinigų priėmimo kvitą. Ji gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ir UAB "( - )" apmokėjo už gautas prekes.Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 0105 200 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 200 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du šimtai LT 00 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. UAB "( - )" neturėjo jai grąžinti jokio avanso. ( t. 5, b.l. 188-190 ).

306Iš liudytojo A. J. parodymų matyti, kad reikėjo plastikinių lentučių namo stogui pakalti. 2014 m. vasarą, galimai birželio mėn., nuvažiavo į UAB "( - )" adresu ( - ), sudarė plastikinių lentučių užsakymo sutartį apie 400 litų sumai. Avanso nemokėjo. Užsakytų prekių atvažiavo atsiimti pats asmeniškai su savo transportu, maždaug po 3 dienų. Tada UAB "( - )" darbuotojui grynais sumokėjo visą sumą už užsakytas plastikines dailylentes, galėjo būti apie 400 litų. Darbuotojas jam išdavė pinigų priėmimo kvitą, gavo visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ir UAB "( - )" apmokėjo už gautas prekes.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 018 1876 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1876 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. Be to, tyrėjos jam parodytame kasos išlaidų orderyje jo vardas ir pavardė yra parašyta su klaidomis, parašyta: A. J., o jis yra A. J..( t. 6, b.l. 29 -31 ).

307Iš liudytojo R. J. parodymų matyti, kad sesuo R. J. statėsi namą, buvo reikalinga stogo danga ji jo paprašė padėti. 2014 m. vasarą UAB "( - )" sudarė prekių užsakymo sutartį, užsakė bituminę dangą stogui, apie 4000 litų sumai. Sudarius sutartį avanso nemokėjo, nes sumokėjo iš karto grynais pinigais už visą skardą. UAB "( - )" darbuotojas išdavė pinigų priėmimo kvitą. Atsiimti bituminės stogo dangos važiavo į kitą įmonę, kuri buvo adresu ( - ). Ten pasirašinėjo kažkokį prekių perdavimo priėmimo dokumentą. UAB "( - )" visas užsakytas prekes pateikė, o jis su įmonę pilnai atsiskaitė, UAB "( - )" jokių pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 0106 11400 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 11400 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienuolika tūkstančių keturi šimtai LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso.( t. 6, b.l. 25 -27 ).

308Iš liudytojo T. J. parodymų matyti, kad namo apkalimui reikėjo plastikinių lentelių. 2014-10-29 nuvyko į UAB "( - )" parduotuvę/ofisą adresu ( - ). Čia su UAB "( - )" darbuotoju G. B. sudarė 2014-10-29 UAB "( - )" prekių užsakymo sutartį Nr. GED20141029-2597 1151,50 litų sumai, pagal kurią užsakė vinilinę dangą, išorinius kampus, sujungimą, pradžios elementus, profilius, vidinius kampus. Tą pačią dieną, t.y 2014-10-29 sumokėjo grynais pinigais avansą 400 litų dydžio. G. B. jam išdavė UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952422 400 litų sumai. Taip pat tą pačią dieną per banką pervedė likusią sumą tai yra 751, 50 litų. Greitai po apmokėjimo jam buvo atvežtos jo užsakytos prekės. UAB "( - )" visas jo užsakytas prekes atvežė, o jis su įmonę atsiskaitė. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0144 1151,50 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1151,50 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt vienas LT 50 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 6, b.l. 18 -23 ).

309Iš liudytojo D. G. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo statybinių medžiagų. UAB "( - )", adresu ( - ), su darbuotoju sudarė prekių užsakymo sutartį apie 1050 litų sumai. Kiek prisimena už užsakytas prekes sumokėjo UAB "( - )" darbuotojui grynais 1050 litų, darbuotojas jam išdavė pinigų priėmimo kvitą. Ar atsiimant užsakytas prekes pasirašė, kokį perdavimo prekių priėmimo dokumentą neprisimena. UAB "( - )" visas jo užsakytas prekes pateikė ir jis su įmone atsiskaitė. UAB "( - )" jokių pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 0111 1050 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1050 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis penkiasdešimt LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso( t. 6, b.l. 14 -16 ).

310Iš liudytojos D. G. parodymų matyti, kad 2014 m. paskambino UAB "( - )" ir užsakymė prekes pas G. B.. Užsakė vinilinę dangą, išorinius kampus, sujungimus, pradžios elementus, profilius. 2014-04-18 UAB "( - )" darbuotojas G. B. elektroniniu paštu jam atsiuntė sąskaitą apmokėjimui GED20140418-852 1009,50 litų sumai. Ji tą pačią dieną apmokėjo atsiųstą sąskaitą. Mokėjo bankiniu pavedimu per Swedbanką, dokumento Nr. 44, sumokėjo 1009,50 litų. Po kurio visas prekes atvežė. Kas tiksliai atvežė prekes ji neprisimena, ar buvo pasirašytas koks prekių perdavimo priėmimo dokumentas ji neprisimena. Po to dar pakartotinai kreipėsi į UAB "( - )", elektroniniu paštu suderino užsakymą ir UAB "( - )" darbuotojas jai elektroniniu paštu atsiuntė 2014-05-22 UAB "( - )" sąskaitą apmokėjimui Nr. GED20140522-852 54,67 litų sumai. Ji šią sąskaitą tą pačią dieną apmokėjo pavedimu per Swedbanką, dokumento Nr. 47, sumokėjo 54,67 litų. Prekes atsiėmė pati įmonės parduotuvėje ( - ). Visas prekes užsakytas iš UAB "( - )" gavo, už jas pilnai sumokėjo, UAB "( - )" jokių pretenzijų neturi. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 026 54,67 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 54,67 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "penkiasdešimt keturi LT 67 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. UAB "( - )" neturėjo jai grąžinti jokio avanso. Be to jai parodytame kasos išlaidų orderyje jos vardas ir pavardė yra parašyta su klaidomis, t.y. D. G., o ji yra D. G.( t. 6, b.l. 6-12 ).

311Iš liudytojo M. B. parodymų matyti, kad 2014 m. jis dirbo Č. Z. IĮ vairuotoju. Būdavo dažnai taip, kad žmonės prašydavo jį pakeliui nupirkti kokių nors prekių ir atvežti. Už prekes jis mokėjo jų duotais pinigais, tačiau įmonių dokumentuose figūravo jo vardas pavardė kaip pirkėjo, nes jis įmonei sumokėdavo už prekes. 2014 m. iš UAB "( - )" galėjo pirkti kokias nors statybines medžiagas asmenų paprašytas. Tačiau ką tiksliai pirko ir kam konkrečiai jau dabar neprisimena. Kiek prisimena kai pirko prekes iš UAB "( - )" fiziniam asmeniui jis įmonės darbuotojui už prekes mokėjo grynais, įmonės darbuotojas jam išduodavo pinigų priėmimo kvitą, kurį jis atiduodavo asmeniui, kurio paprašytas pirko prekes. Už prekes apmokėjo pilną sumą iš karto. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 029 200 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 200 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du šimtai LT ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso ( t. 6, b.l. 2 -4 ).

312Iš liudytojo A. Š. parodymų matyti, kad 2014 m. vasaros metu kreipėsi ( - ) esančią parduotuvę, kuri užsiima skardų prekyba, nes norėjo įsigyti trapecinę stogo dangą žalios spalvos. Bendravo su vyriškio, kurio nei vardo, nei pavardės nežino. Sutartis dėl prekių įgijimo nebuvo sudaryta. Vadybininkas paskaičiavo, kokia bus kaina ir sumokėjo grynais toje pačioje parduotuvėje tam pačiam vadybininkui, kuris išrašė kasos išlaidų orderį. Avanso nemokėjo, maždaug po dienų savaičių pristatė visas prekes. Už įsigytas prekes ir už pervežimą jis sumokėjo UAB "( - )" vadybininkui užsakant prekes ( - ) esančioje parduotuvėje.Apklausos metu pateiktame kasos išlaidų orderyje Nr. 070 1000 litų sumai jis nepasirašė tai yra ne jo parašas. Jis jokio avanso nemokėjo, todėl jam niekada joks avansas ir nebuvo grąžintas. Jis į šią įmonę kreipėsi du kartus vieną kartą sužinoti kainą, o antrą kartą atliko užsakymą. Daugiau su šia įmone nieko bendro neturėjo. Ir avanso jis nemokėjo, todėl ir jam jo grąžinti nebuvo jokio pagrindo grąžinti. Jis ties "Gavau" rankraštinį įrašą "Vienas tūkstantis LT 00 ct" ir ties tekstu "Gavėjo parašas" nepasirašė ir nerašė, tai ne jo raštas. ( t. 6, b.l. 133 - 136 ).

313Iš liudytojos O. B. parodymų matyti, kad reikėjo stogo dangos, kurios ieškojo internete. 2013-09-23 kartu su vyru A. B. nuvyko į UAB "( - )" parduotuvę-ofisą, esantį ( - ), kur su direktoriumi G. B. sudarė prekių užsakymo sutartį Nr. GED20130923-7258 9505,03 litų sumai. G. B. sumokėjo 3000 litų grynais, buvo išduotas 2013-09-23 pinigų priėmimo kvitas Serija BLB Nr. 5566135 3000 litų sumai. Su G. B. buvo sutarta, kad jis užsakytas prekes pristatys 2013-10-11. Sutartą diena UAB "( - )" visas jų užsakytas prekes atvežė, o ji pilnai su UAB "( - )" atsiskaitė, grynais G. B. sumokėjo 6505,03 litų. Jai buvo išduotas UAB "( - )" 2013-10-11 pinigų priėmimo kvitas Serija BLB Nr. 5566184 6505,03 litų sumai. Pinigus gavo G. B.. Kai UAB "( - )" jiems atvežė užsakytas prekes, jos vyras A. B. pasirašė vairuotojui ant kažkokio dokumento, kad prekes gavo. UAB "( - )" visas užsakytas prekes atvežė, o ji pilnai su įmone atsiskaitė. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 016 495 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 495 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi šimtai devyniasdešimt penki LT 00 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintų tekstų "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. UAB "( - )" jai jokių pinigų kaip avanso neturėjo grąžinti ir negrąžino.Visi virš paminėti UAB "( - )" išrašyti dokumentai yra pridėti prie jos vyro A. B. apklausos.( t. 6, b.l. 80 - 82 ).

314Iš liudytojo K. B. parodymų matyti, kad 2014 m. liepos ar tai rugpjūčio mėn. užvažiavo į UAB "( - )", sudarė prekių užsakymo sutartį dėl skardos ir lietvamzdžių, kokiai tiksliai sumai neprisimena, tačiau tikrai iki 1000 litų. Ar mokėjo avansą neprisimena. Skardą paėmė iš karto apmokėjus, o lietvamzdžių reikėjo laukti. Tačiau po kurio laiko ir lietvamzdžius atsiėmė. Už prekes mokėjo grynais. UAB "( - )" darbuotojai rašė pinigų priėmimo kvitus. Kiek atsimena PVM sąskaita faktūra išrašyta nebuvo. Iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo, už prekes sumokėjo. UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 060 190 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 190 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas šimtas devyniasdešimt LT ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 6, b.l. 76-78).

315Iš liudytojo R. B. parodymų matyti, kad garažui apkalti reikėjo plastikinių lentučių. 2014 m. liepos mėn. nuvažiavo į įmonę UAB "( - )", esančią ( - ), su įmonės darbuotoju sudarė užsakymo sutartį apie 800 litų sumai. Iš karto UAB "( - )" darbuotojui sumokėjo visą užsakymo sumą, t.y. apie 800 litų. Jam buvo išrašytas pinigų priėmimo kvitas. Plastikines lenteles iš įmonės pasiėmė iš karto sumokėjus. UAB "( - )" darbuotojas išrašė ir PVM sąskaitą faktūrą. UAB "( - )" pretenzijų neturi.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 077 808,20 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 808,20 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "aštuoni šimtai aštuoni LT 20 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 6, b.l. 72 -74 ).

316Iš liudytojos D. V. parodymų matyti, kad namui reikėjo plastikinių apkalimo lentučių. Pažįstamas Zenonas su įmone sudarė sutartį. 2014 m. rudenį, tikslios datos neprisimena, nustatytu terminu vairuotojas atvežė užsakymą. Vairuotojas atvežė visą užsakymą, taip pat atvežė išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, o ji vairuotojui sumokėjo už atvežtas prekes. Ar buvo po užsakymo mokėtas avansas ji neprisimena. Vairuotojui mokėjo grynais apie 5000 litų. Vairuotojas išrašė pinigų priėmimo kvitą. Koks buvo tikslus pavadinimas įmonės iš kurios pirko, ji neprisimena, galimai galėjo būti UAB "( - )".Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 044 4620,90 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 4620,90 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt LT 90 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. UAB "( - )" neturėjo jai grąžinti jokio avanso. ( t. 6, b.l. 65 -67 )

317Iš liudytojos I. V. parodymų matyti, kad gyvenamajam namui reikėjo keisti stogą. 2013-08-05 kartu su vyru R. V. nuvažiavo į UAB "( - )", adresu ( - ). Čia su UAB "( - )" darbuotojų S. Š. sudarė prekių užsakymo sutartį Nr. SKI20130805-2587 6469.30 litų sumai. Užsakė tokias prekes: šiferio lakštus, šiferio varžtus, difūzinę plėvelę, kraigą, vėjalentę, kampus prie sienos, laštakį, stogo lūžio kampą, kampus, sieninius profilius, sąlajas. Darbuotojui grynais sumokėjo 1500 litų. 2013-08-23 nuvyko atsiimti prekių į UAB "( - )". Čia G. B. sumokėjo likusią prekių užsakymo sumą t.y. 4969,30 litų grynais, o G. B. jai išrašė UAB "( - )" 2013-08-23 Pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 5566062. Taip pat, G. B. išrašė jai ir 2013-08-23 UAB "( - )" PVM sąskaitą faktūrą Ser. VEN Nr. 006288, 6469,30 litų sumai. ( - ) paėmė visas užsakytas prekes išskyrus šiferį, šiferį važiavo atsiimti į Savanorių g., Vilniuje prie Plastos gamyklos, tikslaus adreso nežino.Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0159 1700 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1700 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė. UAB "( - )" neturėjo jai grąžinti jokio avanso.( t. 6, b.l. 58 -63 ).

318Iš liudytojo V. Ž. parodymų matyti, kad 2014 m. jis norėjo pakeisti savo namo stogą. 2014 m. vasarą, nuvyko į UAB "( - )" ( - ), kur su direktoriumi G. sudarė prekių užsakymo sutartį apie 8000 litų sumai. Jis G. sumokėjo apie 400 litų avansą. G. jam išrašė pinigų priėmimo kvitą. Prieš atvežant užsakytas preke jis sumokėjo visą likusią sumą pinigų, tačiau kiek tiksliai neprisimena. Per 2 savaites po prekių užsakymo jam vairuotojas atvežė užsakytas prekes. Kiek prisimena vairuotojui pasirašė kažkokį erdavimo priėmimo dokumentą, tačiau kokį neprisimena. Jam UAB "( - )" visas užsakytas prekes pateikė ir jis pilnai atsiskaitė su UAB "( - )". UAB "( - )" jokių pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0149 835 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 835 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "aštuoni šimtai trisdešimt penki LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso.( t. 6, b.l. 54-56 ).

319Iš liudytojo A. C. parodymų matyti, kad namui reikėjo plastikinių lentučių ir lietvamzdžių. 2014-08-01 nuvyko į UAB "( - )" parduotuvę ofisą, adresu ( - ) ir pasirašė prekių užsakymo sutartį 4115,59 litų sumai su darbuotoju G. B.. Jam sumokėjo 500 litų avansą, jis jam išrašė UAB "( - )" 2014-08-01 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6369410 500 litų sumai. Prieš atsiimant prekes nuvažiavo 2014-08-04 sumokėti likusių pinigų. UAB "( - )" galutinai grynais sumokėjo 3615,59 litų, jam buvo išrašytas pinigų priėmimo kvitas. Pačias prekes atsiėmė jo statybininkai.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 085 4115,59 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 4115,59 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi tūkstančiai vienas šimtas penkiolika LT 59 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso.( t. 6, b.l. 49 -52 ).

320Iš liudytojo L. Ž. parodymų matyti, kad gyvenamojo namo stogui reikėjo stogo dangos. 2014 m. rudenį, tikslios datos neprisimena, nuvažiavo į UAB "( - )" parduotuvę ofisą, esantį ( - ). Su vienu iš UAB "( - )" darbuotoju, t.y. G. B., sudarė prekių užsakymo sutartį apie 12000 litų sumai. Sutarties sudarymo metu sumokėjo avansą 7000 litų. Mokėjo grynais ir jam buvo išrašytas UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitas. Atėjus laikui kai reikėjo jam jau dengti namo stogą, UAB "( - )" taip jam skardos ir neatvežė. Tada jis pradėjo skambinti UAB "( - )" darbuotojams ir važiuoti į vietą kalbėtis, kad kuo greičiau atvežtų. Jis dar 2014-11-12 grynais UAB "( - )" sumokėjo 2602 litų ir jam UAB "( - )" 2014-11-12 išrašė pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952435 2602 Lt sumai. Maždaug po mėnesio jam paskambino UAB "( - )" darbuotojas ir pasakė, kad gali atsiimti užsakytą skardą, tačiau prieš atsiimant turi sumokėti likusią sumą už prekes. Jis sumokėjo UAB "( - )", tačiau jau dabar neprisimena kiek tiksliai ir ar mokėjo grynais ar pavedimu. Atsiimant skardą jis pasirašė, kažkokį skardos perdavimo priėmimo dokumentą, tačiau kokį tiksliai neprisimena. Jis paprašė, kad jam išrašytų PVM sąskaitą faktūrą, tačiau matė, kad PVM sąskaita faktūra yra išrašyta kito asmens vardu, tad jis jos neėmė. Nors ir nenumatytais terminais, tačiau jis iš UAB "( - )" gavo visas savo užsakytas prekes ir pilnai su UAB "( - )" atsiskaitė. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0118 7000 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 7000 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "septyni tūkstančiai LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo, už jas sumokėjo ir UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 6, b.l. 42 -47 ).

321Iš liudytojo K. P. parodymų matyti, kad 2014 metais, konkrečios datos neprisimena, pagal skelbimą internete kreipėsi į UAB "( - )". Su kuo konkrečiai bendravo iš UAB "( - )" darbuotojų neprisimena. Tarp jo ir UAB "( - )" nebuvo pasirašyta nei jokia sutartis. Pasiskambinęs telefonu sužinojo, kad įmonė prekiauja jam reikalingomis apdailos lentelėmis ir nuvažiavęs į Vilnių nusipirko jam reikalingą kiekį apdailos lentelių. Pirko apie 20 kvadratinių metrų lentelių už maždaug 500 litų, sumokėdamas visą sumą grynais iš karto. Avanso mokėti nereikėjo, kadangi tą pačią dieną pasiėmė prekes sumokėdamas visą sumą grynais pinigais. Pinigus sumokėjo vadybininkui (vyrui). Jeigu gerai prisimena, pardavėjas-vadybininkas surašė kasos pajamų orderį. Jam pateiktame UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderyje Nr. 047 parašas ties eilute "Gavėjo parašas" yra ne jo t.y. jis suklastotas ir net nepanašus į jo parašą. Šio dokumento jis nepasirašė. Kasos išlaidų orderyje ties eilute "Gavau" rankraštinio įrašo "Penki šimtai trisdešimt penki LT 88 ct" jis nerašė. Pagal šį kasos išlaidų orderį jis pinigų negavo. Kadangi jokio avanso UAB "( - )" jis nemokėjo, tai jokio avanso jam ši bendrovė negrąžino. Kas galėjo jo vardu pasirašyti minėtame kasos išlaidų orderyje jis nežino. ( t. 6, b.l. 142-144 ).

322Iš liudytojo J. V. parodymų matyti, kad 2014 m. pavasarį, t.y. balandžio ar tai gegužės mėn., tikslios datos neprisimena, renovavo savo tėvų namą. Per internetą surado UAB '( - )". Važiavo į UAB "( - )" ofisą esantį adresu ( - ). Čia sudarė su UAB "( - )" darbuotoju skardos užsakymo sutartį 2917,88 litų sumai. Jis po užsakymo grynais UAB "( - )" sumokėjo avansą. Jam sumokėjus grynais avansą, UAB "( - )" išdavė jam pinigų priėmimo kvitą. Jam buvo pažadėta, kad prekės jam bus pristatytos per dvi savaites. Tačiau prekės nustatytų terminu pristatytos nebuvo. Tada jis skambino į UAB "( - )", taip pat vyko į jų ofisą ir reikalavo savo užsakytų prekių. Maždaug po 1,5 mėn. apmokėjus visą likusią sumą, jam buvo išduotas pinigų priėmimo kvitas, o vairuotojas jam atvežė užsakytą skardą. Jis vairuotojui pasirašė krovinio važtaraštį, kad užsakytas prekes gavo. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 098 2917,88 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 2917,88 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du tūkstančiai devyni šimtai septyniolika LT 88 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso.( t. 6, b.l. 38 -40 ).

323Iš liudytojo A. U. parodymų matyti, kad2014 m. vasarą atlikinėjo namo renovaciją, reikėjo plastikinių dailylenčių. Internete surado UAB "( - )", nuvyko ir užsakė jam reikiamą kiekį dailylenčių, maždaug apie 700 litų sumai. Ar buvo pasirašyta prekių užsakymo sutartis jis neprisimena. Mokėjo grynais pinigais, jam UAB "( - )" išdavė pinigų priėmimo kvitą. Visą savo užsakymą atsiėmė per tris kartus, t.y. per 2014 m. vasarą, kokiomis datomis jis neprisimena. Jis tiksliai neprisimena ar imant dailylentes jis pasirašinėjo kokius nors perdavimo priėmimo dokumentus.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0121 692,40 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 692,40 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "šeši šimtai devyniasdešimt du LT 40 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" neturėjo jam grąžinti jokio avanso. ( t. 6, b.l. 33 -36 ).

324Išį liudytojo G. J. Staniulevičiaus parodymų matyti, kad namo stogui reikėjo įvairių priklausinių, t.y. sniego užtvarų, stogo tiltelių, stogo kopėčių, tiltelio laikiklių, kopėčių laikiklių. Internete surado, kad tokiomis prekėmis už palankią kainą prekiauja UAB "( - )". Su UAB "( - )" darbuotojais kalbėjo telefonu ir susirašinėjo elektroniniu paštu. 2014-04-23 jam elektroniniu paštu buvo atsiųsta UAB "( - )" prekių užsakymo sutartis Nr. ECK2014042-784 1850 litų sumai. Sutartyje buvo parašyta, kad užsakymą priėmė E. L.. Kitą dieną jo sutuoktinė V. S. UAB "( - )" sumokėjo 850 litų avansą bankiniu pavedimu per SEB banką ir prie bylos pateikė SEB banko 2014-04-24 vietinio mokėjimo nurodymo Nr. 179 kopiją. Po dviejų savaičių UAB "( - )" pristatė dalį jo užsakytų prekių. Jis atvežusiam prekes asmeniui galimai grynais sumokėjo 1000 litų, jis jam išrašė pinigų priėmimo kvitą. Sutikrinęs atvežtas prekes pastebėjo, kad yra atvežtos ne visos jo užsakytos prekės. Tada pradėjo skambinti ir rašyti UAB "( - )", kad atvežtų trūkstamas prekes arba grąžintu jam pinigus. Pokalbiai ir susirašinėjimas vyko 2014 m. gegužės mėn. UAB "( - )" jam grąžino pinigus už neatvežtas prekes. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 041 1000 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1000 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" dalį užsakytų prekių gavo, už jas sumokėjo, o už tas kurių neatvežė UAB "( - )", jam pinigus grąžino, tačiau tikrai ne 1000 litų ir tikrai ne pagal jam parodytą kasos išlaidų orderį. Prie protokolo pateikė priedus: 1) UAB "( - )" prekių užsakymo sutarties Nr. ECK2014042-784 1850 litų sumai kopiją, 1 lapas.2) SEB banko 2014-04-24 vietinio mokėjimo nurodymo Nr. 179 850 litų sumai kopij, 1 lapas.3) Elektroninio laiško 2014-05-29 10:45 UAB "( - )" išrašo kopiją, 1 lapas. ( t. 4, b.l. 167-172 ).

325Iš liudytojos G. T. parodymų matyti, kad 2014 m. namui reikėjo laštakių. 2014-08-13 ji nuėjo į UAB "( - )" ( - ) ir sudarė prekių užsakymo sutartį Nr. GED20140813-456, sutartį su UAB "( - )" direktoriumi G. B.. Užsakymas buvo 435 litų sumai. Ji tą pačią dieną, t. y. 2014-08-13 per SEB banką vietiniu mokėjimo nurodymu Nr. 311 į UAB "( - )" sąskaitą sumokėjo 435 litus ir tą pačią dieną iš įmonės atsiėmė savo nupirktus laštakius..Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 0109 435 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 435 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi šimtai trisdešimt penki LT 00 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" užsakytas prekes gavo ir už jas sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso jam grąžinti neturėjo. Prie protokolo pateikti priedai:1) 2014-08-13 UAB "( - )" prekių užsakymo sutarties kopija Nr. GED20140813-456 435 litų sumai, 1 lapas.2) SEB banko vietinio mokėjimo nurodymo Nr. 311 435 litų sumai kopija, 1 lapas. ( t.4, b.l. 161-165).

326Iš liudytojo V. Š. parodymų matyti, kad jo ūkiniam pastatui reikėjo stogo skardos, UAB "( - )" su darbuotoju G. B. sudarė prekių užsakymo sutartį Nr. GED2013-08-19-162 3282,80 litų sumai. Tai buvo 2013-08-19. Jis 2013-08-19 sumokėjo 1000 litų avanso grynais pinigais. G. B. jam išdavė UAB "( - )" 2013-08-19 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 5566043 1000 litų sumai. UAB "( - )" žadėjo jam pristatyti prekes per savaitę, tačiau to nepadarė. Jis skambino ir klausė, kada bus atvežtos prekės. 2013-09-05 UAB "( - )" darbuotojui E. L. galutinai sumokėjo 2282,80 litų ir E. L. jam išrašė UAB "( - )" 2013-09-05 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 5566089. Po to kai sumokėjo, jam 2013 m. rugsėjo mėn. latvis iš UAB "B. M." atvežė visas užsakytas prekes. Vairuotojas visas jo užsakytas prekes paliko prie jo ūkinio pastato, jokio prekių perdavimo priėmimo dokumento jis nepasirašė. 2014 m. jam vėl reikėjo skardos uždengti terasai ir vėl kreipėsi į UAB "( - )". Paprašė G. B., kad nori nusipirkti 13 vnt. skardos. Ar buvo tuo metu sudaryta prekių užsakymo sutartis, r neprisimena. G. paprašė sumokėti avansą ir jis sumokėjo 200 litų, o jis jam išrašė UAB "( - )" 2014-08-11 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6369427 200 litų sumai. Žadėjo, kad per dviejų savaičių laikotarpį pristatys prekes, tačiau per nurodytą laiką skardos nepristatė. Vėliau atvežė skardą tačiau ne tos spalvos, jis reikalavo, kad pakeistų skardą ir pagaliau 2014-10-03 jis pats vyko į jų parduotuvę adresu ( - ) ir su savo automobiliu išvežė nupirktą skardą ir tuo metu UAB "( - )" darbuotojui J. A. galutinai sumokėjo likusią sumą už nupirktą skardą, t.y 270 litų. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 090 200 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 200 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du šimtai LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo ir už jas sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso man grąžinti neturėjo. Prie protokolo pateikti priedai: 1) 2013-08-19 UAB "( - )" prekių užsakymo sutarties Nr. GED20130819-162 3282,80 litų sumai kopija, 1 lapas.2) UAB "( - )" 2013-08-19 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 5566043 1000 litų sumai kopija, 1 lapas.3) UAB "( - )" 2013-09-05 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 5566089 2282,80 litų sumai kopija, 1 lapas.4) UAB "B. M." važtaraščio kopija, 2 lapai.5) UAB "( - )" 2014-08-11 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6369427 200 litų sumaikopija, 1 lapas.6) UAB "( - )" 2014-10-03 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952389 270 litų sumaikopija, 1 lapas. ( t.4, b.l. 150-159 ).

327Iš liudytojo V. M. parodymų matyti, kad sodo namelio stogui uždengti reikėjo skardos. Jis su žmona S. ieškojo įmonės iš kurios galėtu nupirkti skardą. Įmonėje UAB "( - )" su darbuotoju pavarde B. sudarė skardos užsakymo sutartį apie 1400 litų sumai, tiksliai neprisimena. Sudarius sutartį jo žmona S. darbuotojui B. sumokėjo apie 300 litų avansą, tiksliai neprisimena, o jis žmonai išrašė pinigų priėmimo kvitą. UAB "( - )" jam skardą jam užsakytą skardą pristatė. Jis priėmė atvežtą skardą, tačiau joks skardos perdavimo priėmimo dokumentas pasirašytas nebuvo. Kai jau visos užsakytos prekės buvo pristatytos jis grynais sumokėjo likusius pinigus, t. y. virš 1000 litų, UAB "( - )" darbuotojui B. Jis neišrašė pinigų priėmimo kvito. UAB "( - )" jo užsakymą pilnai įvykdė, visas užsakytas prekes atvežė, o jie su žmona pilnai atsiskaitė už prekes. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 040 1062,35 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1062,35 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis šešiasdešimt du LT 35 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo. ( t.4, b.l. 146-148).

328Iš liudytojos S. M. parodymų matyti, kad sodo namelio stogui uždengti reikėjo skardos. Ji su vyru V. M. ieškojo įmonės iš kurios galėtu nupirkti skardą. Nutarė pirkti iš UAB "( - )". Įmonėje UAB "( - )" su darbuotoju pavarde B. sudarė skardos užsakymo sutartį apie 1400 litų sumai. Sudarius sutartį ji darbuotojui B. sumokėjo apie 300 litų avansą, o šis jai išrašė pinigų priėmimo kvitą, tačiau jo neišsaugojo ir pateikti negali. UAB "( - )" per dvi savaites užsakytą skardą pristatė. Kai jau visos užsakytos prekės buvo pristatytos jo vyras grynais sumokėjo likusius pinigus UAB "( - )" darbuotojui B.. Jis išrašė pinigų priėmimo kvitą. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0117 300 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 300 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "trys šimtai LT 00 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo. (t. 4., b.l. 142-144).

329Iš liudytojo M. Š. parodymų matyti, kad pirčiai reikėjo skardos. Anksčiau tai yra 2011 m. jis savo namui skardą pirko iš UAB "( - )". Jam patiko šios įmonės prekių kokybė bei kaina, todėl 2014 m. rudenį jis ir vėl kreipėsi į UAB "( - )" adresu ( - ), tikslaus adreso neprisimena. Čia su vienu iš darbuotojų sudarė skardos užsakymo sutartį apie 1000 litų sumai. Jis užsakė skardą ir metalinius kampus. Jo paprašė sumokėti avansą, jis sumokėjo ar tai 100 ar tai 200 litų grynais ar pavedimu. 2014 m. rudenį, apie mėnesį laikotarpio po užsakymo, gavo savo užsakytas prekes. Jo užsakytas prekes atvežė UAB "( - )" samdytas transportas. Neprisimena ar pasirašė vairuotojui prekių perdavimo priėmimo dokumentą. Vairuotojui sumokėjo likusią pinigų sumą už prekes grynais, o vairuotojas jam išrašė UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitą. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0142 500 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 500 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "penki šimtai LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes, išskyrus kampelius, gavo ir už juos sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo. ( t.4, b.l. 136-140).

330Iš liudytojo Z. Š. parodymų matyti, kad mamos namui reikėjo lentučių stogo pakalimui. Važiavo į UAB "( - )" ( - ), užsakė lentutes. UAB "( - )" darbuotojas buvo atvykęs į vietą ir išmatavo ir jam pasakė, kad turės sumokėti 2000 litų. Užsakytas prekes jam atvežė per savaitę. Gavęs prekes jis pavedimu per banką 2014-07-24 sumokėjo 2000 litų į UAB „( - )" sąskaitą. UAB "( - )" jo visas užsakytas prekes pristatė, o jis pilnai su jais atsiskaitė. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 080 1996,02 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1996,02 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeši LT 02 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo ir už juos sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo. Prie protokolo yra priedai: 1) Swedbank 2014-07-24 mokėjimo nurodymo Nr. 151 2000 litų sumai kopija, 1 lapas. ( t. 4, b. l. 131-134).

331Iš liudytojo P. S. parodymų matyti, kad 2014-10-17 reikėjo stogo skardos uždengti ūkiniam pastatui. 2014-10-17 nuvyko į UAB "( - )" adresu ( - ), čia su direktoriumi G. B. sudarė pirkimo sutartį Nr. 20141017-923 6578,20 litų sumai. G. B. paprašė sumokėti avansą, jis sumokėjo 2000 litų ir jam buvo išrašytas UAB "( - )" 2014-10-17 pinigų priėmimo kvitas Serija BLB Nr. 6952411 2000 litų sumai. 2014 m. lapkričio pradžioje jam paskambino G. B. ir pasakė, kad skarda jau yra pagaminta ir jam reikia atvykti sumokėti ir po 1-3 dienų atveš visas užsakytas prekes. Jis 2014-11-04 nuvyko į UAB "( - )" ir G. B. sumokėjo likusius pinigus, t.y. 4578,20 litų, o šis jam išrašė UAB "( - )" 2014-11-04 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952428 4578,20 litų. Skardos jam per 3 dienas neatvežė, jis dėl to vyko į UAB „( - )“, bendravo su vadybininku ir po to prekės jam buvo atvežtos. Ar pasirašinėjo kokį perdavimo priėmimo dokumentą neprisimena. Nors ir pavėluotai, tačiau visas savo užsakytas prekes iš UAB "( - )" gavo ir įmonei sumokėjo už prekes. Jokių pretenzijų UAB "( - )" neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0151 6578,20 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 6578,20 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt aštuoni LT 20 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo ir už juos sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo. Prie protokolo pateikti priedai: 1) UAB "( - )" 2014-10-17 Pirkimo sutarties Nr. 20141017-923 6578,20 litų sumai kopija, 1 lapas.2) UAB "( - )" 2014-10-17 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952411 2000 litų sumai kopija, 1 lapas.3) UAB "( - )" 2014-11-04 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952428 4578,20 litų sumai kopija, 1 lapas. ( t.4, b.l. 124-129).

332Iš liudytojos L. P. parodymų matyti, kad sodo namui reikėjo stogo dangos. UAB Ji su vyru nuvažiavo į UAB "( - )", kur sudarė skardos ir stogo priklausinių užsakymo sutartį. Darbuotojo nei vardo nei pavardės neprisimena. Užsakymo sutartis buvo apie 5000 litų sumai. Sudarius sutartį, UAB „( - )“ direktorius G. B. paprašė sumokėti avansą, tačiau ji sumokėjo visą sumą – 5000 litų, o G. B. išrašė UAB „( - )“ 2014-09-10 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952351. Po savaitės ji kartu su vyru nuvyko į UAB „( - )“, tačiau jau čia jokių iškabų nebuvo. Čia sutiko vieną iš darbuotojų, kurio vardo ir pavardės nežino, ir jis pasakė, kad UAB „( - )“ užsidarė ir jie savo pinigų neatgaus. Tada vyras kreipėsi į 2 policijos komisariatą su pareiškimu, dėl to, kad ji buvo sumokėjusi visą sumą už skardą ir stogo priklausinius, o užsakytų prekių negavo. Komisariatas ikiteisminį tyrimą nutraukė, nurodė kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka. Į teismą nesikreipė, nes procesas brangiai kainuoja. Dėl UAB „( - )“ patyrė 5000 litų žalą. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0127 5000 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 5000 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "penki tūkstančiai LT 00 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. Protokolo priedai: UAB „( - )“ 2014-09-10 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952351 5000 litų sumai kopija, 1 lapas. (t.4, b.l. 117-120).

333Iš liudytojo G. A. parodymų matyti, kad kreipėsi į UAB "( - )" maždaug prieš 3-4 metus dėl dailylenčių pirkimo. Bendravo su kažkokiu vyriškiu, sudarė dailylenčių pirkimo sutartį apie 150 litų sumai.Jokios sutarties kopijos jis neturi. Už minėtas prekes ar mokėjo avansą, jis neatsimena. Po šio užsakymo dailylentes iš parduotuvės pasiėmė pats, po kelių savaičių po jo užsakymo. Prekių priėmimo perdavimo dokumentas buvo pasirašytas. Atsiskaitant lygtai parduotuvėje mokėjo kažkokiam vyriškiui. Iš UAB "( - )" gavo visas prekes. Pagal nurodytą kasos išlaidų orderį, UAB "( - )" jam negrąžino jokio avanso 328 lt. sumos. Jis šių pinigų niekam nebuvo įmokėjęs, kad juos jam paskui minėta įmonė būtų grąžinusi. Nurodytame kasos išlaidų orderyje, ties spausdintu tekstu įrašytas įrašas „Trys šimtai dvidešimt aštuoni lt. 00 ct." yra ne jo ranka rašytas ir ties gavėjo parašu pasirašyta taip pat ne jo, t. y. toje vietoje ne jo parašas. Nurodytų orderyje pinigų jis negavo, kas galėjo jo vardu pasirašyti, jis nežino. ( t. 6, b.l. 87-89 ).

334Iš liudytojo S. G. parodymų matyti, kad malkinės stogui reikėjo skardos ir kitų priklausinių. Jis nuvyko į UAB "( - )" parduotuvę adresu ( - ). Su darbuotoju E. L. sudarė UAB "( - )" 2014-08-19 prekių užsakymo sutartį Nr. ECK20140718-745 1978,35 litų sumai. Tą pačia dieną UAB "( - )" darbuotojui E. L. sumokėjo visą pinigų sumą už užsakytas prekes, t.y. 1978,35 litų. Jam išdavė UAB "( - )" 2014-08-19 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6369447 1978,35 litų sumai ir pažadėjo per tris savaites atvežti užsakytas prekes. Tačiau maždaug po dviejų mėnesių jam UAB "( - )" atvežė užsakytą skardą, tai galėjo būti 2014 m. spalio mėn. O užsakytų priklausinių taip ir neatvežė. Jo žmona K. G. ir toliau skambinėjo UAB "( - )" ir reikalavo atvežti likusią užsakymo dalį. Tik 2015 m. vasario mėn. jam pavyko pačiam atsiimti iš UAB "( - )" likusią prekių užsakymo dalį. Tuo metu kai paimdavo užsakytas prekes buvo pasirašomi prekių perdavimo priėmimo dokumentai. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 0102 1978,35 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1978,35 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni LT 35 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo ir už juos sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo. Prie protokolo pateikti priedai: 1.UAB "( - )" 2014-08-19 prekių užsakymo sutarties Nr. ECK20140718-745 1978,35 litų sumai kopija, 1 lapas.2.UAB "( - )" 2014-08-19 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6369447 1978,35 litų sumai kopija, 1 lapas. ( t.4, b.l. 111-115).

335Iš liudytojos G. L. parodymų matyt, kad sodo vagonėlio stogui reikėjo skardos. Ji kartu su savo vyru A. L. nuvažiavo į UAB "( - )" parduotuvę, pasirašė stogo dangos ir jos priklausinių užsakymo sutartį, viso užsakymo kaina buvo 5415,12 litų. Įmonei jokio avanso nemokėjo. Pinigų neturėjo dėl to UAB “( - )” parduotuvėje sudarė 2014-07-01 Tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VCJ40701CJPA pagal, kurią iš UAB "Mokilizingas" pasiskolino 5415,12 litų. Pinigus pasiskolino, būtent mokėti už užsakytas prekes. Sumokėjo per banką 5415,12 litų. Po mėnesio po užsakymo UAB "( - )" visas užsakytas prekes atvežė jų nurodytu adresu.UAB "( - )" pretenzijų neturi. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 079 4736,50 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 4736,50 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši LT 50 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo ir už jas sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo. Pateikti prie protokolo priedai: 2014-07-01 UAB "Mokilizingas" tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutarties Nr. VCJ40701CJPA sumai 5415,12 litų kopija, 1 lapas. ( t.4, b.l. 106-109).

336Iš liudytojo M. P. paroduymų matyti, kad reikėjo dūmtraukių. Su UAB "( - )" parduotuvės darbuotoju, kurio nei vardo nei pavardės neprisimena, sudarė dūmtraukių užsakymo sutartį. Sutartį sudarė 2014 m. vasaros pradžioje, tikslios datos neprisimena. Užsakė du dūmtraukius. Visas užsakymas buvo apie 2000 litų, tiksliai neatsimena. Užsakymo sutarties neišsaugojo. Jis sumokėjo grynais apie 50 litų avanso. Kiek prisimena jam buvo išduotas pinigų priėmimo kvitas. Po dviejų savaičių nuvyko į UAB "( - )" ir sumokėjęs likusius pinigus, atsiėmė užsakytus dūmtraukius. UAB "( - )" darbuotojas išdavė jam pinigų priėmimo kvitą. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 0108 2178,50 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 2178,50 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni LT 50 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo ir už juos sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo. ( t.4, b.l. 102-104).

337Iš liudytojo V. S. parodymų matyti,. kad namo stogui reikėjo skardos. 2014 m. rugpjūčio mėn. važiavo į UAB "( - )" ofisą esantį adresu ( - ), su UAB "( - )" darbuotoju E. L. sudarė stogo dangos užsakymą 7000 litų sumai. Jis sumokėjo grynais visą 7000 litų sumą. Jam UAB "( - )" išrašė pinigų priėmimo kvitą. Prekes turėjo gauti per dvi savaites, tačiau visas prekes jam atvežė tik po dviejų mėnesių, tai galėjo būti 2014 m. rugsėjo ar tai spalio mėn. Tuo metu jo namuose nebuvo, užsakytas prekes priėmė jo kaimynas Saulius, kiek žino jis vairuotojui pasirašė ant važtaraščio. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 082 3500 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 3500 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "trys tūkstančiai penki šimtai LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavau ir už juos sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo. ( t.4, b.l. 98-100).

338Iš liudytojos J. S. parodymų matyti, kad reikėjo vatos stogui apšiltinti. Internete surado UAB "( - )", paskambino telefonu ir su UAB "( - )" darbuotoju aptarė ir užsakė jai reikiama kiekį Knauf vatos. Kiek prisimena prekių užsakymo sutartis sudaryta nebuvo. Jai tiesiog UAB "( - )" darbuotojas E. L. el. paštu atsiuntė 2014-05-28 UAB "( - )" sąskaitą apmokėjimui Nr. ECK 20140528-875 1188 litų sumai. Ji UAB "( - )" apmokėjo bankiniu pavedimu per DNB banką 2014-05-28, sumokėjo visą užsakymo sumą, t.y. 1188 litų. Po to neprisimena po kurio laiko ir taip pat neprisimena ar užsakytas prekes atvežė UAB "( - )" darbuotojai, ar ji pati važiavo atvežti užsakytų prekių. Visas užsakytas prekes iš UAB "( - )" ji gavo ir už jas pilnai per banką su atsiskaitė. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 024 1188 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 1188 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni LT 00 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo ir už jas sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo. Prie protokolo pateikti priedai: 1. 2014-05-28 UAB "( - )" sąskaitos apmokėjimo Nr. ECK 20140528-875 1188 litų sumai kopija, 1 lapas.2) 2014-05-28-2014-28 AB DNB banko sąskaitos išrašas, 1 lapas. ( t.4, b.l. 73-77).

339Iš liudytojo R. K. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo stogui lietaus nuvedimo sistemos. Kreipėsi būtent į UAB "( - )", važiavo į UAB "( - )" ofisą esantį ( - ). Ten su darbuotoju sudarė sutartį dėl užsakymo 2014 m. rugpjūčio mėn. tikslios datos neprisimena. Užsakymo sutartis buvo sudaryta 3923 litų sumai. Sutartis buvo sudaryta su UAB "( - )" direktoriumi G. B.. Paskui apie 1 mėnesį laukė užsakytų prekių. 2014-09-24 UAB "( - )" vadybininkas J. A. su savo lengvuoju automobiliu atvežė jo visas užsakytas prekes. Jis vadybininkui sumokėjo grynais 3923 litų, o jis jam išrašė 2 pinigų priėmimo kvitus, t.y. UAB "( - )" 2014-09-24 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952378 1530 litų sumai ir UAB "( - )" 2014-09-24 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952377 2393 litų sumai. Jis neprisimena ar pasirašinėjo dar kokį nors prekių perdavimo priėmimo dokumentą. Tyrėjos parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0134 3923 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 3923 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt trys LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo iš UAB "( - )" visas užsakytas prekes gavo ir už juos sumokėjo ir UAB "( - )" jokio avanso grąžinti neturėjo.Protokolo priedai: 1) UAB "( - )" 2014-09-24 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 69523781530 litų sumai ir UAB "( - )" 2014-09-24 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952377 2393 litų sumai. ( t.4, b.l. 67-71).

340Iš liudytojo G. R. parodymų matyti, kad 2014 m. rudenį galėjo UAB "( - )" Vilniuje, tikslaus adreso neprisimena kažką pirkti už 50 litų. Buvo keičiamas jo uošvienės stogas ir kažkokios detalės trūko. Tačiau jis jau dabar neprisimena ką tiksliai pirko ir kokios detalės trūko, neprisimena kaip jis apmokėjo už prekes, ar buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, išduotas pinigų priėmimo kvitas. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0146 50 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 50 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "penkiasdešimt LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo.( t.4, b. l. 63-65).

341Iš liudytojo G. R. parodymų matyti, kad namui reikėjo skardos stogui uždengti. 2014 m. rugpjūčio mėn., tikslios datos neprisimena, per internetą surado UAB "( - )", telefonu susiskambino su UAB "( - )" darbuotoju. Po skambučio atvykę į vietą išmatavo stogą. Ar buvo sudaryta prekių užsakymo sutartis jis neprisimena. Avanso už skardą jis nemokėjo. Maždaug po mėnesio samdytas transportas jam atvežė iš UAB "( - )" užsakytas prekes, jis sutikrino prekių kokybę ir kiekį, grynais sumokėjo už atvežtas prekes. Jam buvo išrašytas UAB "( - )" 2014-09-19 Pinigų priėmimo kvitas Serija BLB Nr. 6952370 3121,94 litų sumai. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0132 3121,94 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 3121,94 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt vienas LT 94 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, kaip minėjo UAB "( - )"jo užsakytas prekes jam visas pateikė ir jokio avanso grąžinti neturėjo.Prie protokolo pateikti priedai: UAB "( - )" 2014-09-19 Pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 69523703121,94 litų sumai kopija, 1 lapas.( t.4, b.l. 58-61).

342Iš liudytojos K. K. parodymų matyti, kad namui reikėjo plastikinio pakalimo ir profilių. Kreipėsi į UAB "( - )", buvo sudarytos dvi prekių užsakymo sutartys: 1) 2014-07-22 Nr. DAN 20140722-1258 604,60 litų sumai ir 2) 2014-08-05 Nr. DAN20140805-1368-1258 168 litų sumai. Abi sutartis sudarė su UAB "( - )" darbuotoju D. K.. UAB "( - )" jai išdavė visas jos užsakytas prekes, o ji jiems sumokėjo 772,60 litų, tačiau neprisimena ar pavedimu ar grynais. Taip pat, ji neatsimena ar UAB "( - )" po apmokėjimo išdavė pinigų priėmimo kvitą.Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-17 kasos išlaidų orderį Nr. 094 772.60 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 772,60 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "septyni šimtai septyniasdešimt du LT 60 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. Be to, kaip minėjo UAB "( - )" jos užsakytas prekes jai visas pateikė ir jokio avanso grąžinti neturėjo. Prie protokolo pateikti priedai: 1) UAB "( - )" prekių užsakymo sutarties 2014-07-22 Nr. DAN 20140722-1258 604,60 litų sumai kopija, 1 lapas2) UAB "( - )" prekių užsakymo sutarties 2014-08-05 Nr. DAN20140805-1368-1258 168 litų sumai kopija, 1 lapas.( t.4, b.l. 52-56).

343Iš liudytojo V. L. parodymų matyti, kad 2014 m. liepos mėn. reikėjo stogo dangos uždengti namo stogą. Nuvažiavęs su UAB "( - )" darbuotoju sudarė užsakymo sutartį stogo dangai ir visiems stogo priklausiniams apie 5000 litų sumai. Jis sumokėjo avansą grynais, viso 2000 litų. Jam UAB "( - )" išrašė pinigų priėmimo kvitą. Jam UAB "( - )" žadėjo po 3 savaičių atvežti stogo dangą, tačiau po nurodyto termino nieko neatvežė. Jo statybininkas kontaktavo su UAB "( - )" darbuotojais ir vis prašė, kad būtų pristatytos užsakytos prekės. Tačiau UAB "( - )" užsakytų prekių taip ir nepristatė, o vėliau visai neatsiliepė į skambučius. Kadangi jam UAB "( - )" užsakytų prekių neatvežė, jis likusios užsakymo sumos jiems nesumokėjo. Iki šiol UAB "( - )" jam užsakytų prekių neatvežė ir jam negrąžino avanso 2000 litų. Dėl UAB "( - )" neteisėtų veiksmų jis patyrė 2000 litų turtinę žalą, nes kaip minėjo UAB "( - )" buvo sumokėjęs už užsakytas prekes 2000 litų, kurių jam UAB "( - )" iki šiol negrąžino. Ji reikš civilinį ieškinį ikiteisminio tyrimo medžiagoje 2000 litų sumai.Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 125 249,87 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 249,87 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du šimtai keturiasdešimt devyni LT 87 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. ( t.4, b.l. 46-48).

344Iš liudytojos E. M. parodymų matyti, kad 2014 rugpjūčio mėnesį internete rastu telefonu kreipėsi į UAB „( - )“ dėl plieninės stogo dangos pagal programa „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Telefonu bendravo su įmonės atstovu. Su minėta įmone buvo sudaryta prekių užsakymo sutartis. Iš pradžių užsisakė difuzinę plėvele už 540 lt. su PVM, o vėliau stogo dangą su visais priedais. Toliau viską pirko pagal sąskaitas faktūras. Už difuzinę plėvelę mokėjo avansu, pavedimu. Avansas sumokėtas 2014-08-28 UAB „( - )i“ 540 lt pagal prekių užsakymo sutartį. Už visas kitas prekes, medžiagas sumokėjo. Tačiau jau ne avansu, o jas gavusi. Turi tai patvirtinančius bankinių pavedimų išrašus. Po užsakymo prekes pristatė galimai 2014-09-30 įmonės tiekėjas. Visos prekės pristatytos iš karto. Už visas prekes buvo atsiskaityta pavedimais 2014-10-04 ir 2014-10-06. Apklausos metu jai buvo parodytas kasos išlaidų orderis Nr. 095, tačiau ji ten nėra pasirašiusi, ten ne jos parašas taip pat eilutėje „Gavau" įrašyti žodžiai du tūkstančiai yra rašyti ne jos. Kas ten galėjo pasirašyti nežino. Iš minėtos įmonės jokie pinigai jai grąžinti nebuvo. Kadangi tiek ji jiems, tiek jie jai atsiskaitė, niekas niekam neliko skolingi. ( t. 6, b.l. 92 -93 ).

3452017-05-09 liudytoja E. M. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikė: l) PVM sąskaitos faktūros kopiją VEN 007121,2) PVM sąskaitos faktūros kopiją VEN 007122,3) PVM sąskaitos faktūros kopija VEN 007125,4) Banko sąskaitos išrašo kopija ( - ),5) Banko sąskaitos išrašo kopiją Sąskaita ( - ),6)Banko sąskaitos išrašo kopiją ( - ),7) Atitikties deklaracijos kopiją VEN 007121,8) Prekių užsakymo sutarties ECK kopiją 20140827-745 ( t. 6, b.l. 94 - 104).

346Iš liudytojos D. M. parodymų matyti, kad 2014 m pradžioje internete rastu telefonu kreipėsi į UAB „( - )“ dėl asbestinio stogo keitimo pagal Europinę programą. Telefonu bendravo su vadybininku. Ar buvo sudaryta prekių prekių užsakymo sutartis ji neatsimena. 2014-05-18 ji pervedė avansinį mokestį 3000 ir 1000 litų. Avansas buvo sumokėtas UAB „( - )“. Galimai per mėnesį po avanso pervedimo buvo pristatyta didžioji dalis užsakytų prekių, už kurias iš karto atsiskaitė banko pavedimu. Paskutinės užsakytos prekės buvo pristatytos galimai spalio mėn, nes už jas apmokėjo 2014-10-30. Prekių priėmimo-perdavimo dokumentas kiek atsimena pasirašytas buvo. Iš UAB „( - )“ gavo visas užsakytas prekes, pilnai už jas atsiskaitė. Apklausos metu jai parodytas UAB „( - )“ kasos pajamų orderis, 2014-11-03, Nr. 019. Jai avansas 4413,51 litų dydžio gražintas nebuvo. Ji šio kasos orderio nepasirašinėjo, ant jo ne jos parašas. Taip pat, nerašė teksto „Keturi tūkstančiai keturi šimtai trylika LT 51 ct.“. Iš jos šeimos narių tikrai niekas nepasirašė, kas ten galėjo pasirašyti nežino ir neįtaria. ( t. 6, b.l. 106 -107 ).

3472017-05-09 liudytoja D. M. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikė:1) PVM sąskaitą faktūrą VEN 006882,2) PVM sąskaitą faktūrą VEN 006883,3) PVM sąskaitą faktūrą VEN 007164,4) Banko sąskaitos išrašą Sąskaitos ( - )5) Banko sąskaitos išrašą Sąskaitos ( - ),6) Banko sąskaitos išrašą Sąskaitos ( - ),7) Banko sąskaitos išrašą Sąskaita ( - ). ( t. 6, b.l. 108-117 )

348Iš liudytojo G. Š. parodymų matyti, kad reikėjo ventiliacinio kaminėlio. Nuvažiavo į UAB "( - )" ( - ) ir užsakė ventiliacinį kaminėlį, kuris kainavo 330 litų. Kiek prisimena UAB "( - )" jam prekės užsakymo sutartį buvo atsiuntusi į jo el. paštą .Gavus minėtą užsakymo sutartį jis per SEB banką padarė pavedimą ir tokiu būdu UAB "( - )" sumokėjo 330 litų už ventiliacinį kaminėlį. Mokėjimą atliko mokėjimo nurodymu Nr. 294, 2014-10-08. Po nuvykęs į UAB "( - )" ir atsiėmė nupirktą ventiliacinį kaminėlį. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0139 330 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 330 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "trys šimtai trisdešimt LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, jokio avanso jam UAB "( - )" neturėjo grąžinti, nes jie pateikė jo užsakytą prekę, o jis su jais pilnai atsiskaitė. Prie protokolo pateikti priedai: 2014-10-08 SEB vietinio mokėjimo nurodymo Nr. 294 kopija, 1 lapas.(t.4, b. l. 41-44).

349Iš liudytojo S. K. parodymų matyti, kad 2014 m. spalio mėn. reikėjo skardos apvado. Dėl to kreipėsi į įmonę UAB "( - )" ir sudarė prekių užsakymo sutartį. Apmokėjo iš karto grynais visą sumą, t.y. apie 300 litų ir laukė užsakymo. Jam buvo išduotas minėtai sumai pinigų priėmimo kvitas. Po kelių savaičių nuvyko į įmonę UAB "Venditą" ir atsiėmė visas užsakytas prekes. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0150 306 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 306 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "trys šimtai šeši LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Be to, jokio avanso jam UAB "( - )" neturėjo grąžinti, nes jie pilnai pateikė jo užsakytas prekes, o jis su jais pilnai atsiskaitė (t.4, b. l. 38-39).

350Iš liudytojos L. K. parodymų matyti, kad 2014 m. vasarą, galimai birželio mėn. reikėjo stogo dangos priestatui. 2014 m. birželio mėn. nuvažiavo į UAB "( - )" ir sudarė užsakymo sutartį apie 5000 litų sumai. Ji pavedimu per banką sumokėjo avansą, kiek tiksliai sumokėjo, jau dabar neprisimena. Atlikus avansą pavedimu laukė prekių apie 2 savaites. Tada ji skambino į įmonę, telefono nekėlė, o kai pakeldavo pasakydavo daug priežasčių dėl ko neveža. Vėliau pasakė pilnai sumokėti už prekes ir tada atveš. Ji pasitikėjo ir dėl to vėl per banką pavedimu sumokėjo likusią sumą už prekes.. Tada vienas iš statybininkų, kurio nei vardo nei pavardės neprisimena, pasakė kreiptis tiesiogiai į gamintojus, t.y. įmonę, kurios tiksliai pavadinimo neprisimena, tačiau jos pavadinimas skambėjo panašiai kaip: "Balt hof", tiksliai neprisimena. Toje įmonėje ją informavo, kad UAB "( - )" yra neapmokėjusi už jų prekes. Po poros dienų, minėta įmonė iš UAB "( - )" gavo pavedimą ir todėl ji savo prekes iš tos įmonės pasisamdžiusi savo transportą atsiėmė. Tai galėjo jau būti 2014 m. liepos mėn. Kiek prisimena ji pasirašė kažkokį perdavimo priėmimo prekių dokumentą. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0137 5275,20 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 5275,20 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "penki tūkstančių du šimtai septyniasdešimt penki LT 20 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. Be to, jokio avanso jai UAB "( - )" neturėjo grąžinti, nes jie pilnai atliko darbą ir pristatė prekes, o ji su jais pilnai atsiskaitė. ( t.4, b.l. 35-36).

351Iš liudytojo D. Š. parodymų matyti, kad 2014 m., vasaros pabaigoje, kreipėsi į UAB "( - )", kadangi norėjo įsigyti stogo dangą. Sutartis dėl prekių užsakymo sudaryta nebuvo. Avanso už stogo dangą nemokėjo. Jam iškart pasakė, kiek kainuos šiferio danga ir varžtai, t.y. 4930 litų. Jis šią sumą grynais pinigais paliko vadybininkui, jis jam išrašė kasos pajamų orderį. Varžtus pasiėmė iškart po pinigų sumokėjimo, o dėl stogo dangos buvo susitarta, kad stogo dangą jis pasiims pats iš bendrovės, kuomet susiorganizuos transportą. Po poros dienų, nuo pinigų sumokėjimo jis paskambino bendrovės vadybininkui Danui, tačiau jis ragelio nekėlė. Jis jam bandė skambinti daug kartų, tačiau jis pastoviai išsisukinėdavo, kad šiuo metu neturi prekių, kad kitą sykį, vėl nekeldavo ragelio. Vėliau sužinojo, kad tokia bendrovė išvis nebeegzistuoja, kad yra atsidarę naują įmonę kitu pavadinimu. Jam per brolio pažįstamus kažkur po metų pavyko atgauti prekes, t.y. stogo dangą. Atsiimant prekes jis nedalyvavo, stogo dangą iš Vilniaus atvežė jo brolis, E. Š.. Pagal tyrėjos parodytą kasos išlaidų orderį UAB "( - )" negrąžino man 4930 litų dydžio avanso. Jis jokio avanso nemokėjo ir negrąžino. Parodytame kasos išlaidų orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" neįrašiau rankraštinių įrašų "Keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt LT 00 ct" ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" nepasirašė. (t. 6, b. l. 152 -154 ).

352Iš liudytojos R. K. parodymų matyti, kad reikėjo keisti stogo dangą. Ji internetu surado UAB "( - )". 2014-03-03 nuvyko į UAB "( - )" kur su šios įmonės direktoriumi G. B. sudarė 2014-03-03 rangos sutartį Nr. VEN20140303-01 dėl stogo dangos montavimo darbų. UAB "( - )" darbą ir medžiagas įvertino 14421,18 Lt. G. B. paprašė sumokėti avansą, kurį ji G. B. sumokėjo grynais ir šis išdavė jai 2014-03-03 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 5777220 6345,18 litų sumai. UAB "( - )" laikėsi sutarties ir iki 2014-04-18 stogą pakeitė. Pakeitus stogą su UAB "( - )" direktoriumi G. B. buvo pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas pagal rangos sutartį Nr. VEN20140303-01. Galutinį apmokėjimą atliko pavedimu Swedbank, kur į UAB "( - )" sąskaitą įmokėjo 8622 litų. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 035 11022 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 11022 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai vienuolika tūkstančių dvidešimt du LT 00 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. Be to, jokio avanso jai UAB "( - )" neturėjo grąžinti, nes jie pilnai atliko darbą ir pristatė prekes, o ji su jais pilnai atsiskaitė. Prie protokolo pateikti priedai: 1. 2014-04-06 mokėjimo nurodymo Nr. 1 8622 litų sumai kopija, 1 lapas.2. 2014-03-03 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 5777220 6345,18 litų sumai kopija, 1 lapas.3. Su UAB "( - )" direktoriumi G. B. pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal rangos sutartį Nr. VEN20140303-01, kopija, 1 lapas.4. 2014-03-03 UAB "( - )" PVM sąskaitos faktūros Ser. VEN Nr. 006726 kopija, 1 lapas.5. UAB "( - )" priedo Nr. 1 prie rangos sutarties Nr. VEN20140303-01 kopija, 1 lapas.6. UAB "( - )" priedo Nr. 2 prie rangos sutarties Nr. VEN20140303-01 kopija, 1 lapas.7. 2014-03-03 rangos sutarties Nr. VEN20140303-01 kopija, 1 lapas. ( t.4, b.l. 23-33).

353Iš liudytojo M. J. parodymų matyti, kad reikėjo stogo dangos namui. Internetu rado UAB "( - )", kuri prekiavo stogo danga. 2013-08-12 nuvyko į UAB "( - )" ofisą ir su darbuotoju G. B. sudarė prekių užsakymą 6500 litų sumai. G. B. paprašė sumokėti avansą. Jis sumokėjo 1500 litų ir G. B. jam išdavė 2013-08-12 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 5566018 1500 litų sumai. Per dvi savaites jam buvo atvežtos užsakytos UAB "( - )" visos prekės. 2013-08-26 jis nuvyko į UAB "( - )" ofisą ir pilnai atsiskaitė už prekes. Grynais G. B. sumokėjo 5172,03 litų, o jis jam išrašė 2013-08-26 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 5566065 5172,03 litų sumai. Visą jo užsakymą UAB "( - )" pilnai įvykdė ir jis pilnai su UAB "( - )" atsiskaitė. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0158 5172,03 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 5172,03 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė. Be to, kaip minėjo jis įmonei pilnai sumokėjo už atvežtą skardą ir jam įmonė pilnai atvežė jo užsakytas prekes, dėl to įmonė jam neturėjo grąžinti jokio avanso. Prie protokolo pateikti priedai: 1. 2013-08-12 UAB "( - )" prekių užsakymo sutarties Nr. SKI20130812-2589 kopija, 1 lapas 2. UAB "( - )" 2013-08-12 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 5566018 1500 litų sumai kopija, 1 lapas.3. 2013-08-23 UAB "( - )" PVM sąskaitos faktūros Ser. VEN Nr. 006293 kopija, 1 lapas 4. UAB "( - )" 2013-08-26 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 5566065 5172,03 litų sumai kopija, 1 lapas. ( t.4, b.l. 15-21).

354Iš liudytojos I. Š. parodymų matyti,. kad namui buvo reikalinga apdaila, todėl 2014 m. lapkričio mėn. internetu surado UAB "( - )". Internete nurodytu įmonės adresu, tai yra ( - ), nuvyko 2014 m. lapkričio 7 d. Jos vyras buvo viską išmatavęs, todėl jis išmatavimus pateikė įmonės darbuotojui. Tuo pačiu metu ofise buvo ir įmonės vadovas G. B., tačiau su juo tik pabendravo apie prekes, sutartį surašė kitas įmonės UAB "( - )" darbuotojas". Tą pačią dieną, kai atvyko surašė prekių sudarymo sutartį Nr. GED20141107-2578 ir užsisakė 110 m2 vinilinės dangos, 23 vnt. išorinius kampus, 5 vnt. sujungimų, 3 vnt. profilių, 2 vnt. vidinių kampų. Prekių užsakė už 2555,19 litų (740,04 euro). Prekių užsakymo sutartį pasirašė G. B. ir ji. Jai darbuotojas pasakė, kad užsakytos prekės bus pristatytos po savaitės ir jeigu turi, gali iš karto sumokėti visą sumą. Ji tuomet sumokėjo 2555,19 litų grynaisiais ir darbuotojas jai išdavė pinigų priėmimo kvitą Nr. BLB 6952429. Ant pinigų priėmimo kvito pasirašė ji ir kiek pamena G. B., kadangi jis visą laiką jiems sudarant ir pasirašant sutartį buvo šalia. Po savaitės kaip buvo žadėta, prekės nebuvo pristatytos. Jie paskambino į įmonę, sutartyje nurodytu telefonu, ir jiems pasakė, kad prekės bus pristatytos kitą savaitę, tačiau kitą savaitę prekės nebuvo pristatytos, vėl skambino į įmonę UAB "( - )" ir pasakė, jog prekės yra pristatytos pas juos, tačiau neturi transporto joms atvežti. Tuomet ji 2014-11-19 su vyru nuvažiavo į įmonę UAB "( - )", kur B. tik pasakė, kad prekės jau yra sandėlyje ir jos bus pristatytos tą pačią dieną iki 17 val. Tuo metu patikėjo, grįžo namo ir laukė prekių. Jos iki sutarto laiko nebuvo pristatytos, todėl vėl skambino ir jiems atsakė, kad įmonės transportas sugedo. Po kelių dienų vėl su vyru nuvažiavo į UAB "( - )" ir pamatė, jog parduotuvė nebedirba. Įmonės telefonas buvo išjungtas. Prekės nebuvo pristatytos ir dėl jų iš įmonės niekas su jais daugiau nebesusisiekė. Už prekės ji pasirašydama sutartį iš karto atsiskaitė pilnai. Supratus, kad prekių ir pinigų neatgaus nuvykusi į Vilnių, Vilniaus miesto antrajame policijos komisariate parašė pareiškimą ir prie jo pridėjo visus turimus dokumentus. Dėl UAB "( - )" veiksmų patyrė 2555,19 litų (740,04 eurų) turtinę žalą taip pat patyrė daug neigiamų emocijų ir streso dėl pinigų ir prekių praradimo. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 145 2555,19 litų sumai mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų pinigų, tai yra 2555,19 litų ji negavo. Ties orderyje esančiu spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt penki Lt 19 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" jis nepasirašė. Taip pat orderyje klaidingai nurodytas jos vardas užrašant "J". Kas galėjo įrašyti tokius rankraštinius įrašus jos vardu, ji nežino. Prie protokolo pateikti priedai: 1. 2014-11-07 prekių užsakymo sutarties Nr. GED20141107-2578 kopija, 1lapas.2. 2014-11-07 prekių priėmimo kvito Nr. BLB 6952429 kopija, 1 lapas. ( t.4, b.l. 83-86).

355Iš liudytojos S. S. parodymų matyti, kad nuvažiavo į UAB "( - )" adresu ( - ). Čia 2014-06-12 su darbuotoju, kurio vardo pavardės nežino sudarė prekių užsakymo sutartį Nr. ECK20140611-745 11273,70 litų sumai. Užsakymas buvo sudarytas mamos O. S. vardu. Ji sumokėjo avansą grynais, tačiau kokio dydžio neprisimena, jai buvo išduotas pinigų priėmimo kvitas. Per mėnesį prekių neatvežė, ji vyko į UAB "( - )" tada maždaug po dviejų savaičių UAB "( - )" atvežė užsakytas prekes, tačiau ne visas. Trūko prekių už 747 litus su PVM. Prekes priėmė jos sesuo, ji pasirašė vairuotojo pateiktus prekių perdavimo priėmimo dokumentus. Jau prieš atvežant prekes UAB "( - )" jos sesuo B. Š. buvo bankiniu pavedimu sumokėjusi likusią sumą už užsakytas prekes. . Dėl likusių neatvežtų prekių ji kreipėsi į UAB "( - )" darbuotojus. UAB „( - )" dalies prekių už 747 Litų neatvežė ir pinigų negrąžino. Nors jos mamai yra padaryta žala 747 litų sumai, tačiau nei ji, nei jos sesuo jokio civilinio ieškinio šioje ikiteisminio tyrimo medžiagoje nereikš. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-10 kasos išlaidų orderį Nr. 053 11273,70 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 11273,70 litų nei ji, nei sesuo, nei mama negavo ir šio orderio mama tikrai nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Mama tikrai nepasirašė, nes kaip minėjo visus dokumentus pasirašinėjo pagal įgaliojimą jos sesuo B. Š.. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "vienuolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt trys Lt 70 ct" yra rašyti ne jos mamos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos mamos. Prie protokolo pateikti priedai: 1. UAB "( - )" 2014-06-12 prekių užsakymo sutarties ECK 20140611-745. ( t.4, b.l. 10-13).

356Iš liudytojos D. C. parodymų matyti, kad, kad niekada nepirko jokių statybinių medžiagų, jų tarpe jokios stogo dangos. Taip pat, nieko nežino apie įmonę UAB "( - )". Šioje įmonėje niekada, nieko nepirko. Asmens vardu pavarde G. B. nepažįsta. ( t.4, b.l. 7-8).

357Iš liudytojos V. B. parodymų matyti, kad galimai 2014 m. rudenį, tikslaus mėnesio ir dienos neprisimena, reikėjo skardos uždengti pirtį. Ji kartu su vyru vyko į Vilnių, kokių adresu neprisimena. Įmonėje kartu su darbuotoju sudarė prekių užsakymo sutartį sumai apie 5000 litų. Po užsakymo įmonės darbuotojas paprašė sumokėti avansą, ji sumokėjo apie 1000 litų. Mokėjo grynais, jai buvo išduotas pinigų priėmimo kvitas. Po 10 dienų jų nurodytu adresu įmonės vairuotojas atvežė jų užsakymą, ji vairuotojui pasirašė ant kažkokio dokumento dėl skardos priėmimo perdavimo ir sumokėjo jam grynais likusius pinigus. Jai vairuotojas davė pinigų priėmimo kvitą. Tyrėjos jai parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0114 5151,50 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 5151,50 litų ji negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "penki tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt vienas LT 50 ct" yra rašyti ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. (t.4, b. l. 3-5).

358Iš liudytojo N. R. parodymų matyti, kad 2014 m. spalio mėn. 20 d. kreipėsi į UAB "( - )", kalbėjo su direktoriumi G. B. ir užsakė metalinę stogo dangą už 4853,42 litų. G. B. paprašė sumokėti 1500 litų avansą. Sumokėjo grynais ir jis jam išdavė UAB "( - )" 2014-10-20 pinigų priėmimo kvitą BLB Nr. 6952413 1500 litų sumai. Prašė G. B., kad būtų pasirašyta prekių teikimo sutartis, tačiau G. B. atsisakė pasirašyti sutartį. 2014 m. lapkričio 13 atvažiavo į UAB "( - )" pasiteirauti, kodėl vėluoja pristatymas ir niekas jo apie tai neinformuoja. Bendraujant su G. B. šis paaiškino, kad stogo danga yra atvežta į įmonės sandėlį ir reikia sumokėti likusią dalį sumos. Sumokėjo G. B. likusią pinigų dalį, t.y. 3353,42 litų. G. B. išdavė jam UAB "( - )" 2014-11-13 pinigų priėmimo kvitą BLB Nr. 6952437 3353,42 litų sumai. Po to, G. B. paklausė, kur reikia pristatyti stogo dangą ir nurodė jam važiuoti ir pasitikti vairuotoją su kroviniu. Kas per vairuotojas ir kada veš užsakymą G. B. pažadėjo informuoti telefonu. 2014 m. lapkričio 13 d. taip ir nesulaukus telefono skambučio iš G. B., bandė jam prisiskambinti asmeniškai telefono Nr. ( - ), tačiau niekas nekėlė ir tą dieną jo užsakymo niekas neatvežė. Nei 2014 m. lapkričio 14, 17, 18 dienomis G. B. į telefono skambučius neatsiliepė. 2014-11-20 apie 13 val. nuvažiavo į UAB "( - )" adresu ( - ), tačiau įmonė buvo uždaryta, pastate nieko nebuvo. Tad iki šiol UAB "( - )" jam užsakytų prekių nepristatė ir jo sumokėtų pinigų negrąžino. Dėl UAB "( - )" patyrė 4853,42 litų (1405,65 Eurų) žalą. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0152 4852,42 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 4852,42 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du LT 42 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintų tekstų "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Prie protokolo pateikti priedai: 1. 2014-10-20 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952413 1500 litų sumai kopija, 1 lapas.2. 2014-11-13 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952437 3353,42 litų sumai kopija, 1 lapas. (t. 3, b. l. 192-196 ).

359Iš liudytojo A. B. parodymų matyti, kad jis reikėjo stogo dangos. Surado įmonę UAB „( - )" ir 2013-09-23 kartu su žmona O. B. nuvyko į UAB „( - )" parduotuvę-ofisą, esantį ( - ). Čia kartu su UAB „( - )" direktoriumi G. B. sudarė prekių užsakymo sutartį Nr. GED20130923-7258 9505,03 litų sumai. G. B. paprašė duoti avansą ir jo žmona O. B. 2013-09-23 grynais G. B. sumokėjo 3000 litų, jai buvo išduotas 2013-09-23 pinigų priėmimo kvitas Serija BLB Nr. 5566135 3000 litų sumai. Su G. B. buvo sutarta, kad jis užsakytas prekes pristatys 2013-10-11. Sutartą dieną UAB „( - )" visas jų užsakytas prekes atvežė, o jo žmona su UAB „( - )" atsiskaitė grynais G. B. sumokėdama 6505,03 litų. Jai buvo išduotas UAB „( - )" 2013-10-11 pinigų priėmimo kvitas Serija BLB Nr. 5566184 6505,03 litų sumai. Kai UAB „( - )" jiems atvežė užsakytas prekes, jis pasirašė vairuotojui ant kažkokio dokumento. Tyrėjos jam parodytą UAB „( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 049 4100 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 4100 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu „Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "keturi tūkstančiai vienas šimtas LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintų tekstų "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Prie protokolo pateikti priedai: 1. 2013-09-23 prekių užsakymo sutarties Nr. GED 20130923-7258 kopija, 1 lapas.2. 2013-09-23 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 5566135 3000 litų sumai kopija, 1 lapas.3. 2013-10-11 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 5566184 6505,03 litų sumai kopija, 1 lapas.(t. 3, b. l. 177-182 ).

360Iš liudytojo A. P. parodymų matyti, kad 2014 m. statė kaimo sodybos namelį. Dėl to reikėjo stogo dangos. Jis 2014-10-31 kartu su žmoną nuvažiavo į UAB „( - )" parduotuvę ofisą esantį ( - ) ir čia kartu su įmonės direktoriumi G. B. sudarė prekių užsakymo sutartį 2600 litų sumai. G. B. paprašė avanso, jis jam grynais sumokėjo 600 litų, o jis jam išdavė 2014-10-31 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952427 600 litų sumai. Maždaug po dviejų savaičių UAB „( - )" turėjo jam atvežti užsakytas prekes. Tačiau nevežė ir jis 2014 m. lapkričio mėn. pradžioje sulaukė skambučio iš G. B., kuris paprašė sumokėti visą sumą už prekes ir tada UAB „( - )" tą pačią dieną atveš visas užsakytas prekes. Jis 2014-11-12 nuvyko į UAB „( - )" ir G. B. sumokėjo likusius pinigus už visas užsakytas prekes, t.y. 2000 litų. G. B. jam davė 2014-11-12 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952436. Jis nuvyko prie namo Šalčininkų r. Matuizų km. ir iki nakties laukė atvežamų prekių. Tačiau jam jų niekas neatvežė, skambino G. B., tačiau niekas neatsiliepė. Kitą dieną nuvažiavo į UAB "( - )" ofisą, tačiau jis buvo uždarytas. O dar vėliau G. B. pakeitė telefono numerius ir jam iš viso nebuvo galimybės prisiskambinti. 2014 m. gruodžio mėn. tikslios dienos neprisimena, jam paskambino pats G. B. ir siūlė, kad atveš jo užsakymą. Tačiau jis jam pasakė, kad jau stogą uždengė ir pasakė, kad jam grąžintų pinigus. G. B. žadėjo jam grąžinti pinigus, tačiau taip iki šiol ir negrąžino. Dėl to jis patyrė 2600 litų žalą. Tyrėjos jam parodytą UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderį Nr. 0124 2600 litų sumai, mato pirmą kartą, šiame orderyje nurodytų 2600 litų jis negavo ir šio orderio nepasirašė, kas jį galėjo pasirašyti nežino. Šiame orderyje ties spausdintu tekstu "Gavau" įrašyti rankraštiniai įrašai "Du tūkstančiai šeši šimtai LT 00 ct" yra rašyti ne jo ir ties spausdintų tekstų "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Prie protokolo pateikti priedai: 1. 2014-11-03 prekių užsakymo sutarties Nr. GED 20141103-58741 kopija, 1lapas.2. 2014-10-31 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952427 600 litų sumai kopija, 1 lapas.3. 2014-11-12 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952436 2000 litų sumai kopija, 1 lapas. ( t. 3, b. l. 184-188 ).

361Iš liudytojos V. F. parodymų matyti, kad 2014 m. spalio pabaigoje namui reikėjo stogo dangos. Namo statybomis rūpinosi A. B., kuris iš UAB "( - )" užsakė jų namui stogo dangą. UAB "( - )" apskaičiavo užsakymo kainą, kuri buvo apie 14000 litų. A. B. el. paštu siuntė UAB "( - )" sąskaitas apmokėjimui. Prisimena, kad mokėjo 7000 litų avansą, o vėliau, t.y. 2014 m. lapkričio pabaigoje atvežus stogo dangą sumokėjo likusius 7000 litų. Šiuo metu jau tiksliai neprisimena, ar mokėjo grynais ar pavedimu. Atvežtą stogo dangą priėmė jo pasamdytas statybininkas priežiūrai. Jai tyrėjos parodyto UAB "( - )" 2014-11-10 Kasos išlaidų orderio Nr. 083 1269,02 litų sumai ji niekada nematė, orderyje nurodytos sumos iš UAB "( - )" negavo ir tokio kasos išlaido orderio nepasirašė. Nurodytame kasos išlaidų orderyje ties spausdintų įrašu "Gavau" rankraštinis įrašas "vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt devyni LT 02 ct" yra rašytas ne jos ir ties spausdintu tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos, aukščiau paminėto kasos išlaidų orderio ji nepasirašė. ( t. 3, b.l. 174-175 ).

362Iš liudytojo G. G. parodymų matyti, kad 2014 m. internete ieškojo iš ko galėtų už palankią kainą nupirkti trinkeles. Rado telefono Nr. ( - ), ties kuriuo buvo nurodytas vardas M.. Paskambinęs susitarė dėl trinkelių užsakymo, M. pasakė, kad reikės sumokėti apie 2500 litų. Per pora dienų jam prie namų vairuotojas atvežė trinkeles. Jis pasirašė ant vairuotojo pateiktų dokumentų ir už trinkeles jam sumokėjo grynais, vairuotojas jam išdavė pinigų priėmimo kvitą. Jam tyrėjos parodyto UAB "( - )" 2014-11-24 kasos išlaidų orderio Nr. 0155 705 litų sumai, niekada nematė, orderyje nurodytos pinigų sumos negavo ir orderio nepasirašė. Orderyje ties spausdintų tekstu "Gavau" rankraštinis įrašas "Septyni šimtai penki LT 00 ct" yra parašytas ne jo ir ties spausdintų tekstu "Gavėjo parašas" parašas yra ne jo. (t. 3, b. l. 170-172 ).

363Iš liudytojo R. B. parodymų matyti, kad 2014 m. sodo namui reikėjo stogo dangos. 2014 m. pavasarį, tikslaus laiko neprisimena jis nuvažiavo į UAB "( - )" esančią ( - ), čia G. B. davė savo sodo namelio išmatavimus ir jis parengė pasiūlymą, apskaičiavo kainą, kuri buvo virš 4000 litų. Tada 2014 m. birželio ar tai liepos mėn. UAB "( - )" pasamdytas vairuotojas atvežė visas jo užsakytas prekes, jis vairuotojui pasirašė ant kažkokio dokumento, kad prekes priėmė. Už prekes jis grynais pinigais buvo sumokėjęs G. B. jau prieš porą dienų prieš atvežimą, jis jam buvo davęs pinigų priėmimo kvitą. Jam tyrėjos parodyto UAB "( - )" 2014-11-17 Kasos išlaidų orderio Nr. 084 2177 litų sumai jis niekada nematė, orderyje nurodytos sumos iš UAB "( - )" negavo ir tokio kasos išlaido orderio nepasirašė. Nurodytame kasos išlaidų orderyje ties spausdintų įrašu "Gavau" rankraštinis įrašas "du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt septyni LT 00 ct" yra rašytas ne jo ir ties spausdintų tekstu " Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo, aukščiau paminėto kasos išlaido orderio jis nepasirašė. ( t. 3, b.l. 166-168 ).

364Iš liudytojo G. J. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo uždengti sodo namelio stogo skarda. Muvažiavo į ( - ). Čia ofise sėdėjo vyras, kuriam pasakė, kad jam reikia apie 73 m3 skardos, sumokėjo grynais 500 litų, avansą ir jam buvo išduotas 2014-05-22 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitas Serija BLB Nr, 6369495 500 litų sumai. Pinigus sumokėjo ir jam minėtą pinigų priėmimo kvitą išrašė G. B.. Sumokėjęs laukė, kol bus jam atvežta skarda. Tačiau skardos nesulaukęs iki birželio mėn. nuvažiavo į ( - ) ir klausė, kada jam atveš skardą. Jam vyras pasakė, kad jis pilnai nėra sumokėjęs, tada jis 2014-06-11 dar grynais UAB "( - )" darbuotojui G. B. sumokėjo 1210,34 litų ir jis jam pažadėjo, kad netrukus bus atvežta skarda. G. B. jam tai sumai išrašė 2014-06-11 UAB "( - )" pinigų priėmimo kvitą 1210, 34 litų sumai. Tada po dienos ar dviejų UAB "( - )" darbuotojai atvežė jam skardą. Jam tyrėjos parodytą UAB "( - )" kasos išlaidų orderį Nr. 032 2014-11-03 1210,34 litų sumai, mato pirmą kartą. Jis šio kasos išlaidų orderio nepasirašinėjo ir jame nurodytos sumos, t.y. 1210,34 litų negavo. Ties spausdintų tekstu "Gavau" rankraštinis įrašas "Vienas tūkstantis du šimtai dešimt Lt 34 ct" yra rašytas ne jo ir ties spausdintų tekstu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo, jis kaip minėjo tokio dokumento nematė ir jo nepasirašė. Be to, kaip minėjo, jam UAB "( - )" jau nieko nebuvo skolinga, nes jis su ja pilnai buvo atsiskaitęs, ir UAB "( - )" jokio avanso neturėjo grąžinti. Kas galėjo pasirašyto minėtą kasos išlaidų orderį vietoj jo jis nežino ir pasakyti negali. Prie protokolo pateikti priedai: 1. Transportėšanas pavadzime, kopija, 1 lapas.2. UAB "( - )" 2014-05-22 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6369495, kopija, 1 lapas.3. UAB "( - )" 2014-06-11 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6369369, kopija, 1 lapas. ( t. 3, b.l. 159-164 )

365Iš liudytojos G. M. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo dengti namo stogą. Internetu surado UAB "( - )", nuvažiavus sudarė su UAB "( - )" darbuotoju užsakymą, kurio kaina buvo apie 12000 litų. Ar mokėjo avansą, dabar jau neprisimena, tačiau žino, kad bankiniu pavedimu apmokėjo visą užsakymą, o vėliau laukė prekių ir vis ragino UAB "( - )" darbuotojus. UAB "( - )" dalį prekių atvežė po užsakymo praėjus 2 savaitėms, o likusią prekių dalį atvežė į 2014 m. birželio pabaigoje. Jokie prekių perdavimo priėmimo dokumentai pasirašomi nebuvo. UAB "( - )" 2014-11-03 kasos išlaidų orderio Nr. 023 8436,22 litų sumai niekada nematė, jo nepasirašė ir jokių pinigų pagal šį kasos išlaidų orderį negavo. Kaip minėjo iš UAB "( - )" visas prekes gavo ir su jais pilnai atsiskaitė ir UAB "( - )" jokio avanso jam neturėjo grąžinti. Minėtame kasos išlaidų orderyje ties spausdintų įrašu "Gavau" rankraštinis įrašas "aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši" yra padarytas ne jos ir taip pat ties spausdintų įrašu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jos. ( t. 3, b.l. 152-155 ).\

366Iš liudytojos D. A. parodymų matyti, kad namui reikėjo skardos lankstinių. Surado, kad tokias prekes galima nupirkti iš UAB "( - )". 2014 m. spalio 12 ar tai 13 d. nuvažiavo į UAB "( - )" parduotuvę ofisą esančią ( - ) ir sudarė jai reikalingų prekių užsakymą. Prekių užsakymą sudarė su pačiu UAB "( - )" direktoriumi G. B., kuris kartu su D. K. buvo atvykę prie jos namų, padarė išmatavimus, apskaičiavo, kad visi skardos lankstiniai kainuosiki 3500 litų. Tada G. B. 2014-10-14 atvyko pas ją į darbą, kur ji jam grynais sumokėjo kaip avansą už prekes 1000 litų. G. B. išrašė jai 2014-10-14 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952405. 2014-10-20 UAB "( - )" darbuotojas D. K. atvežė dalį jos užsakymo ir paprašė pilnai atsiskaityti. Tačiau ji nesutiko ir už atvežtus skardos lankstinius D. K. grynais sumokėjo 2000 litų, o jis jai išrašė 2014-10-20 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952412. D. K. neatvežė skardos lankstinių skirtu 2 kaminams, durims į palėpę ir gabalo skardos reikalingos virš prieangio. Žadėjo atvežti, tačiau neatvežė, ji jiems skambino, tačiau niekas neatsiliepdavo. Taip ji liko permokėjusi UAB "( - )" 300 litų. Nors UAB "( - )" jai 300 litų žalą padarė, tačiau ji civilinio ieškinio dėl žalos atlyginimo nerašys. Pagal UAB "( - )" kasos išlaidų orderį Nr. 154 2014-11-24 ji jokių šiame kasos išlaidų orderyje nurodytų 3000 litų negavo ir joks jai avanso grąžinimas nebuvo padarytas, ties spausdintų įrašu "gavau" rankraštinis tekstas "trys tūkstančiai" yra rašyti ne jos ir ties spausdintų tekstu "gavėjo parašas" yra ne jos parašas. Kas galėjo pasirašyti minėtame kasos išlaidų orderyje ji nežino. Prie protokolo pateikti priedai: 1) Pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952405 kopija, 1 lapas.2) Pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952412 kopija, 1 lapas.( t. 3, b.l. 146-150)

367Iš liudytojo P. M. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo stogo dangos, pažįstamas jam davė telefono numerį, kurio susisiekė su UAB "( - )" darbuotoju D. K.. Jis atvyko į vietą 2014 m. rugsėjo mėn., išmatavo sodo namelio stogą, pateikė jam sąmatą ir pareikalavo avanso. Neprisimena ar sumokėjo avansą ar visą sumą iš karto, nes kiek prisimena mokėjo grynais, D. K. išrašė jam pinigų priėmimo kvitą, kuriame buvo pasirašęs UAB "( - )" direktorius G. B.. Jam UAB "( - )" darbuotojas paaiškino, jei jis sumoka visą sumą iš karto, tada jam stogo dangą pristatys po pusantros savaitės, tad jis ir sumokėjo. Sumokėjo D. K. grynais, tačiau kada tiksliai neprisimena galimai rugsėjo ar tai spalio mėn., kiek tiksliai sumokėjo, jau šiuo metu neprisimena, tačiau galėjo būti apie 6000 litų. Laukė pusantros savaitės tačiau stogo dangos taip ir nesulaukė, tada pradėjo skambinti UAB "( - )", kalbėjo su D. K. ir direktoriumi G. B., jie vis aiškino, kad su transportu problema, kad ryt po ryt ir taip vis neveždavo. Tada jis pasiskaitė atsiliepimus apie UAB "( - )", visi atsiliepimai buvo neigiami. Tada nusprendė kreiptis į policijos komisariatą Algirdo g., Vilniuje ir parašė pareiškimą, ten pridėjo visus turimus dokumentus. Koks ten buvo ikiteisminio tyrimo Nr. jis neprisimena. Po to dar keletą kartų paskambino UAB "( - )" ir jam 2014 m. lapkričio pabaigoje atvežė visą stogo dangą. Ar buvo kokie tuos stogo dangos perdavimo priėmimo dokumentai, jau dabar neprisimena. Pagal UAB "( - )" kasos išlaidų orderį Nr. 0147 2014-11-24 jam nebuvo išmokėti 5779, 39 litų kaip avanso gražinimas ir šiame kasos išlaidų orderyje ties spausdintu įrašu "Gavau" rankraštinis įrašas "penki tūkstančiai šimtai septyniasdešimt devyni Lt 30 ct" yra rašytas ne jo, taip pat ties spausdintų įrašu "Gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo, jis šio kasos išlaidų orderio tikrai nepasirašė ir niekada jo nematė. ( t. 3, b.l. 142-144 ).

368Iš liudytojo V. D. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo stogo dangos. Internete surado įmonę UAB "( - )". Tada nuvažiavo į UAB "( - )" ofisą esantį ( - ) ir iš pačio šios įmonės direktoriaus G. B. užsakė jam reikalingas prekes ir pasirašė 2014-10-14 Prekių užsakymo sutartį Nr. GED20141014-2687. Už prekes viso reikėjo mokėti 8102,58 litų. 2014-10-15 jis mokėjimo nurodymu Nr. 330 UAB "( - )" kaip avansą už prekes sumokėjau 2500 litų. Vėliau UAB "( - )" jam el. paštu atsiuntė papildomą prekių užsakymo sutartį, kuri buvo papildyta kažkokių skaičių prekių. Dėl tos papildomos sutarties užsakymo užaugo 417,93 Litų, tai iš viso bendro užsakymo suma buvo 8520,51 Litų. UAB "( - )" iki 2014-10-20 nepristatė užsakytų prekių, kūrė visokias istorijas, o 2014-10- 27 pradėjo reikalauti dar pinigų. Tada jis mokėjimo nurodymu Nr. 335 2014-10-28 į UAB "( - )" sąskaitą sumokėjo 417,93 litų, o mokėjimo nurodymu Nr. 336 2014-10-28 į UAB "( - )" sąskaitą sumokėjo 1602,58 litų. Tačiau ir toliau UAB "( - )" jam prekių neatvežė. Tačiau jis vis skambino G. B. ir reikalavo savo prekių, tada kažkuris darbuotojas iš UAB "( - )" pasiūlė atvykti į B. M. Savanorių pr. 176,Vilniuje, kur ir buvo stogo danga, būtent iš šios įmonės ir pirko pati UAB "( - )". Atvažiavęs į vietą B. M. atstovai jam atsisakė išduoti jo užsakytą stogo dangą, nes UAB "( - )" buvo už ją neapmokėjusi. Tada jis vėl skambino UAB "( - )" ir susitarė, kad kitą dieną į B. M. atvyks UAB "( - )" atstovas ir išduos jam stogo dangą. Kitą dieną atvyko UAB "( - )" atstovas D. K.. Jis pareikalavo galutinai atsiskaityti. Jis pasakė, kad sumokės, tačiau jis privalo jam išduoti kvitą, jis jo neturėjo. Dėl to važiavo jo pasiimti ir atvežė, tada grynais sumokėjo 4000 litų, o D. K. išrašė jam 2014-11-10 pinigų priėmimo kvitą Serija BLB Nr. 6952430. Po to D. K. sumokėjo už prekes B. M., ir šios įmonės darbuotojai leido pasiimti jo užsakytas prekes. Ir tada jis visas savo užsakytas metalo prekes iš jų paėmė ir išvežė. Jam tyrėjos parodyto UAB "( - )" kasos išlaidų orderio Nr. 0140 2014-11-24 8520, 51 litų sumai niekada nematė ir orderyje nurodytos sumos iš UAB "( - )" kaip avanso grąžinimą negavo ir ties spausdintiniu įrašu "gavau" rankraštiniai įrašai "aštuoni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt Lt, 51 ct" ir ties spausdintu tekstu "gavėjo parašas" esantis parašas yra ne jo. Kas čia galėjo pasirašyti pasakyti negali, nežino. Prie protokolo pateikti priedai: 1. 2014-10-14 Prekių užsakymo sutarties Nr. GED20141014-2687, kopija, 1 lapas.2. 2014-10-15 mokėjimo nurodymo Nr. 330, kopija, 1 lapas.3 .2014-10-28 mokėjimo nurodymo Nr. 336, kopija, 1 lapas.4. 2014-10-28 mokėjimo nurodymo Nr. 335, kopija, 1 lapas.5. 2014-11-10 pinigų priėmimo kvito Serija BLB Nr. 6952430 kopija, 1 lapas.( t. 3, b.l. 133-140 ).

369Iš liudytojo R. Ž. parodymų matyti, kad iš UAB „( - )“ jokių piniginių lėšų nėra gavęs. Iš minėtos įmonės buvo pirktos statybines medžiagos gyvenamojo namo stogo keitimui. Šios prekės buvo įsigytos jo motinos Č. Ž. vardu. Iš šios įmonės buvo įsigytos prekės maždaug už 12 000 litų sumą, už statybines medžiagas buvo sumokėta bankiniu pavedimu. Minėta įmonė parduodant statybines medžiagas pirkėjui nepateikė visų prekių buvo (dalis prekių nebuvo gautos), nors pinigai įmonei buvo sumokėti, todėl ši įmonė yra skolinga 1 100 Eur. Asmeniškai jis įmonės atstovų nepažįsta, su jais buvo bendrauta tik įsigyjant minėtas statybines medžiagas. Dėl pateikto 2014-11-10 kasos išlaidų orderio Nr. 062 gali pasakyti, kad pagal šį orderį jokių piniginių lėšų iš UAB „( - )“ nėra gavęs, ant šio orderio yra ne jo parašas, kieno tai parašas jis nežino, taip pat ant šio orderio klaidingai užrašytas jo vadas. ( t. 3, b.l. 131 ).

370Iš liudytojo L. B. parodymų matyti, kad iš UAB „( - )“ jokių piniginių lėšų nėra gavęs. Iš minėtos įmonės yra pirkęs statybines medžiagas, t.y. plastikines dailylentes, kiek atsimena 2014 m. Iš šios įmonės, kiek atsimena, yra pirkęs keletą kartų statybines medžiagas, kiek kartų tikslai pasakyti negali, kadangi neatsimena. Su minėta įmone buvo atsiskaitoma grynais pinigais ar pavedimu, šiuos atsiskaitymus reikėtų tikslinti. Dėl atsiskaitymų su minėta įmone gali pasakyti, kad pas jį turėtų būti šį atsiskaitymą patvirtinantys dokumentai, juos reikėtų paieškoti ir esant reikalui juos galės pateikti. Asmeniškai jis įmonės atstovų nepažįsta, su jais buvo bendrauta tik įsigyjant statybines medžiagas. Dėl pateikto 2014-11-10 kasos išlaidų orderio Nr. 057 gali pasakyti, kad pagal šį orderį jokių piniginių lėšų iš UAB „( - )“ nėra gavęs ant šio orderio yra ne jo parašas, kieno tai parašas ir kas pasirašė šį kasos išlaidų orderį jis nežino.( t. 3, b. l. 129 ).

371Iš liudytojo E. S. parodymų matyti, kad jis įgaliotas asmuo vykdyti UAB „(duomenys neskelbtini“ bankroto procedūrą. Minėtai įmonei bankrotas paskelbtas civilinės bylos nagrinėjimo metu Panevėžio apygardos teismo 2014-12-15 nutartimi, ši įsiteisėjo 2014-12-30. Ar vykstant šiam teismo procesui suinteresuoti asmenys (įmonės atstovai) dalyvavo, dabar pasakyti negali, kadangi neatsimena. Įsiteisėjus teismo nutarčiai buvęs UAB „Ventida“ direktorius G. B. bankroto administratoriui neperdavė įmonės dokumentų ir turto. Po teismo vykdomojo rašto gavimo, praėjus pusmečiui, didžioji dalis dokumentų buvo gauta. Dokumentus pateikė vienas iš darbuotojų (prisistatė buvusiu įmonės darbuotoju), jokie dokumentų priėmimo-perdavimo aktai pasirašyti nebuvo. Įmonės dokumentų perdavimo procese įmonės direktorius G. B. nedalyvavo. Joks įmonės turtas bankroto administratoriui perduotas nebuvo. Nenustatyta, kad įmonė disponuoja kokiu nors turtu, tokių duomenų nėra ir tokie duomenys nepateikti. Dėl dokumentų perdavimo gali pasakyti, kad bankroto administratoriui neperduoti įmonės balansų, registrų, atsargų registro dokumentai, neperduoti finansiniai dokumentai už 2014 m. Dėl dokumentų nepateikimo kreiptasi į Panevėžio apygardos teismą dėl baudos skyrimo buvusiam įmonės vadovui, sprendimas kol kas nepriimtas. Dėl bendravimo su buvusiu įmonės direktoriumi gali pasakyti, kad su juo buvo bendrauta susitikus, telefonu, taip pat jam buvo siųsti pranešimai dėl dokumentų pateikimo, tačiau jis vengia bendrauti, nereaguoja į siunčiamus pranešimus, vilkina šį dokumentų pateikimą. Turimi buvusio įmonės vadovo kontaktai, šie duomenys buvo gauti 2015 m., todėl reikėtų juos tikslinti. Nagrinėjant gautus pirminius dokumentus nustatyta, kad dalis kreditorių, kurie yra patvirtinti teismo nutartimi, pagal turimus dokumentus nurodyta, kad jiems pinigai buvo grąžinti, tačiau su jais susisiekus jie nurodė, kad jokių pinigų iš minėtos įmonės negavo. Kreditoriai (tame tarpe ir fiziniai asmenys) pateikė kreditorinį reikalavimą bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus. Tikėtina, kad gauti įmonės kasos išlaidų orderiai yra suklastoti, nurodant, kad asmenys gavo pinigus, tačiau realiai pinigai nebuvo išmokėti. Patvirtintas įmonės kreditorinis reikalavimas yra apie 90 000 Eur (didžiausias kreditorius yra Lietuvos žirgynas), pagrinde be antros eilės kreditorių yra juridiniai ir fiziniai asmenys. Dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu į teismą nesikreipta, kadangi trūksta duomenų, tačiau nustačius papildomas aplinkybes bus inicijuotas šis procesas. ( t. 3, b.l. 31-32 ).

372Iš liudytojo G. S. parodymų matyti, kad 2011 metų pavasarį jis internete rado jam reikalingas prekes, kurias pardavinėjo UAB "( - )", jas užsisakė internetu ir gavo, vėliau vėl reikėjo prekių ir jas užsisakė 2014 metais, prekes gavo. Kasos išlaidų orderį 2014-11-03 Nr.021 jis mato pirmą karą, jokio avanso 22379,45 Lt jis negavo, jokių įrašų šiame orderyje jis nedarė. ( t. 6, b.l. 179-181 ).

373Iš liudytojo A. Č. parodymų matyti, kad 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 014 1500 Lt sumai mato pirmą kartą, jo nepasirašinėjo, šiame orderyje padaryti rankraštiniai įrašai ir parašas yra ne jo ( t. 5, b.l. 192-193 ).

374Iš liudytojo R. D. parodymų matyti, kad tyrėjos jam parodytą 2014-11-03 kasos išlaidų orderį Nr. 015 150 Lt sumai mato pirmą kartą, jo nepasirašinėjo, šiame orderyje padaryti rankraštiniai įrašai ir parašas yra ne jo ( t. 5, b.l. 196-197 ).

375Iš liudytojo D. R. parodymų matyti, kad laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2012-08-16 dirbo vadybininkuo UAB „( - )“, kuri vykdė prekybą visomis statybinėmis medžiagomis, stogo danga. UAB „( - )“ vykdė veiklą adresu ( - ). Jo darbo laikotarpiu UAB „( - )“ dirbo direktorius G. B., buhalterė, vardu Ieva, pavardės neprisimena, be jo dar 2 vadybininkai: E. L., o kito vardo ir pavardės neprisimena, du skardos lankstymo darbuotojai, kurių vieno vardas buvo Stanislovas pavardės nežino, kito nei vardo nei pavardės nežino. Jam dirbant UAB „( - )“ buvo atlikinėjamos inventorizacijos, tačiau kada tiksliai neprisimena, galėjo būti kiekvienu metu pabaigoje, galimai gruodžio mėn., atsimena, kad būdavo žiema. UAB „( - )" prekių inventorizaciją atlikinėjo UAB „( - )" buhalterė ir padėdavo visi dirbę vadybininkai. Apie atliktos inventorizacijos rezultatus jo niekas neinformuodavo. Tačiau jo manymu jeigu būtų nustatyta, kad kažkas yra negerai, tuo metu jam apie tai būtų pranešta. Tačiau niekas, nieko jam nepranešė. Jo žiniomis UAB „( - )“ turėjo du sandėlius, vienas sandėlis apie 200 kv. m. ploto, kuris buvo adresu ( - ), kur buvo antras sandėlis nežino. Sandėlyje buvo sandėliuojama skarda, iš skardos buvo gaminami skardos gaminiai, buvo sandėliuojamos ir kitos statybinės medžiagos tokios kaip: apšiltinimo vata, gipso kartonas, skiediniai, dažai ir t.t. Be to, UAB „( - )" statybinės medžiagos ir skarda buvo sandėliuojamos ir UAB „( - )" kieme, kuris buvo vidutinio dydžio, tačiau jo ploto įvardinti negali. Jis negali pasakyti už kokią pinigų sumą ir koks kiekis statybinių medžiagų buvo saugomas UAB "( - )" sandėlyje ir kieme laikotarpiu kai jis dirbo, tačiau sandėlyje visada buvo statybinių medžiagų, kad sandėlis būtų tuščias taip nebūdavo. Taip pat, dažnai statybinės medžiagos iš tiekėjų tiesiogiai buvo vežamos pirkėjams. UAB „( - )“ į jo darbo funkcijas buvo priskirta: parduoti statybines medžiagas, pagrinde pardavinėjo statybines medžiagas skirtas vidinei apdailai, t.y. gipso kartoną, dažus, skiedinius. Skardą ir juos gaminius pardavinėjo retai, nes jis nemokėjo apskaičiuoti reikalingos skardos kiekio. Taip pat, vairavo, krovė statybines medžiagas, valė salę. Jis nebuvau pasirašęs savo pareigybinių nuostatų ir neprisimena ar buvau pasirašęs visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Prisimena tik, kad buvo pasirašęs darbo sutartį. Jis buvo atskaitingas G. B., jis jam atiduodavo PVM sąskaitas faktūras atvežtas iš tiekėjų, jei jis vežė prekes iš tiekėjų tai jis visada ir pasirašydavo PVM sąskaitą faktūrą. Jis neprisimena tokių atvejų, kad tiekėjai parduotų ir leistų išvežti savo prekes neišrašius PVM sąskaitos faktūros. Kai jis veždavo UAB "( - )" nupirktas statybines medžiagas pirkėjams jis PVM sąskaitų faktūrų praktiškai nerašė, tai darė G. B. ir buhalterė, jis nerašė, nes to nemokėjo daryti. Tik savo darbo pabaigoje galėjo išrašyti kažkiek PVM sąskaitų faktūrų tačiau kiek tiksliai neprisimena. Jis dirbdamas vadybininko pareigose pasirašinėjo PVM sąskaitas faktūras nuvažiavęs pas tiekėjus atsiimti prekių, tačiau pasirašinėjo ne tik PVM sąskaitą faktūrą, pagal kurią paimdavo prekes, bet ir pasirašinėjo daugiau PVM sąskaitų faktūrų, kurios iš anksto el. paštu buvo nusiųstos UAB "( - )" direktoriui G. B. arba buhalteriai, kai prekės tiesiogiai iš tiekėjo buvo vežamos pirkėjui, visas pasirašytas PVM sąskaitas faktūras atveždavo ir paduodavo G. B. arba buhalteriai, kuri dirbo ne kiekvieną dieną. PVM sąskaitas faktūras G. B. sutikrindavo, viskas sutapo, jam G. B. jokių pretenzijų nereiškė. UAB "( - )" statybines medžiagas pardavinėjo ir įmonėms ir fizinėms asmenims. Kai jis asmeniškai veždavo prekes klientams ir asmenys atsiskaitydavo grynais pinigais, jis asmenims išrašydavo pinigų priėmimo kvitus, kuriuos kartu su pinigais atiduodavo G. B., arba jei būdavo buhalterė, tada atiduodavo buhalteriai. Už tai, kad atidavė pinigus su pinigų priėmimo kvitų direktoriui ar buhalteriai niekur nepasirašydavo. Daugiau neprisimena, kad kokius nors dar pasirašinėtų dokumentus dirbdamas UAB "( - )". Kas UAB „( - )“ rašė ir pasirašinėjo Kasos pajamų ir išlaidų orderius jis nežino. Jis tik rašė pinigų priėmimo kvitus. Taip pat, G. B. jam grynais pinigais duodavo pinigų sumas, kurias turėjo nuvežti ir sumokėti tiekėjams, jau už nupirktas prekes. Už gavimą pinigų jis G. B. niekur nepasirašydavo. Tik sumokėjus tiekėjui, jis atveždavo G. B. pinigų priėmimo kvitą, kur tiekėjas patvirtindavo, kad iš jo pinigus gavo. Jis neturėjo galimybės disponuoti UAB „( - )“ bankų sąskaitose esančiais pinigais, tai galėjo daryti tik G. B.. Taip pat, jis neturėjo UAB „( - )“ jokių mokėjimo kortelių dėl to ir negalėjo jomis disponuoti. Kaip minėjo, jam G. B. atsiskaityti su tiekėjais duodavo tik grynuosius pinigus. Jis nežino kas buvo UAB „( - )“ akcininkai. G. B. buvo UAB „( - )“ kasininku ir tik jis buvo atsakingas už grynuosius UAB „( - )“ pinigus. Grynieji pinigai buvo saugomi seife, kuris stovėjo pas G. B. kabinete, raktus nuo seifo turėjo tik G. B.. Jo santykiai su UAB „( - )“ direktoriumi G. B. buvo normalus. Jis visada G. B. pasakydavau savo nuomonę, kuri ne visada jam patikdavo. Jam nepatiko dirbti po darbo, išeiginėmis, savo automobilį naudoti įmonės reikmėms, dangstyti G. B. dėl nepristatytų prekių, t.y. kai jam skambindavo, jis liepė kalbėti man ir sakyti asmeniui, kuris skambina, kad jo nėra ir jis negali atsiliepti. Jis iš darbo išėjo savo prašymu, G. B. jam neliepė išeiti. Prieš jam išeinant su juo buvo pilnai atsiskaityta ir jam G. B. nei jo darbo laikotarpiu nei po išėjimo jokių pretenzijų neturėjo. G. B. jam nesakė, kad jis padarė kokią nors žalą įmonei ar dar kam nors. Jis dirbdamas UAB "( - )" jokių žalingų įpročių neturėjo.

376Atsakydamas į klausimus nurodė, kad UAB „( - )“ įmonės nežino ir negali pasakyti ar UAB "( - )" bendradarbiavo su UAB "( - )". UAB "( - )" bendradarbiavo su R. P. IĮ, UAB „( - )“, UAB „( - )“, pirko iš jų varžtus, vinis, statybines medžiagas, stogų dangas, fasadų dangas, profilius. Užsakymus minėtoms įmonėms rašė tiek jis, tiek direktorius, tiek kiti vadybininkai ir šios įmonės pačios UAB „( - )" atveždavo užsakytas prekes. Prekes priimdavo tiek jis, tiek direktorius, tiek kiti vadybininkai. Tas kas priimdavo, tas ir pasirašydavo PVM sąskaitą faktūrą. Už prekes buvo atsiskaitoma ne iš karto. Būdavo įvairiai, už prekes UAB „( - )" atsiskaitydavo pavedimais arba grynais, jis irgi kartais veždavo G. B. paduotus grynuosius sumokėti minėtiems tiekėjams, tiekėjai jam išrašydavo pinigų priėmimo kvitą, kuri atiduodavau G. B., taip su juo atsiskaitydamas už gautus grynuosius. Be to dažnai su minėtomis įmonėmis buvo atsiskaitoma ir barteriu, tai yra UAB „( - )" jiems perduodavo savo prekių už tokią pat sumą kiek gavo prekių iš minėtų įmonių. UAB „( - )" prekes pirkėjams veždavo pagrinde su krovinio važtaraščiu, tikslu, kad pirkėjas galėtų sutikrinti prekių kiekius. Kiekiams atitikus, buvo įvairiai, buvo išrašoma PVM sąskaitą faktūrą (kurią jis savo darbo pabaigoje jau rašydavo) ir ji buvo nuvežama pirkėjams apmokėti, arba pats pirkėjas atvažiuodavo į UAB „( - )" ir čia vietoje gaudavo PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjai su įmone atsiskaitydavo įvairiai ir grynais ir pavedimais. Visas PVM sąskaitas faktūras, kurias pasirašydavo jis, jis visada atiduodavo G. B., be to visų PVM sąskaitų faktūrų kopijas G. B. gaudavo dar taip pat ir elektroniniu paštu. Per visą jo darbo laikotarpį UAB "( - )" nebuvo nustatytas UAB „( - )“ grynųjų pinigų ir prekių trūkumas. Apie jokį pinigų trūkumą, prekių trūkumą jo niekas neinformavo ir jam jokių pretenzijų nepareiškė. Nežino, ar buvo dėl UAB "( - )" pinigų ar prekių trūkumo kreiptasi į policiją ar kitas įstaigas. Prieš jam išeinant iš UAB „( - )“, jam atrodė, kad UAB „( - )“ dirba nuostolingai, nes nupirktas prekes pardavinėjo su labai nedideliu antkainiu. Be to, jam išeinant UAB „( - )" jau vėluodavo klientams tiekti prekes, nes UAB „( - )" vėluodavo atsiskaityti su tiekėjais už prekes. G. B. jam priskyrė atsakinėti į nepatenkintų, prekių negavusių klientų skambučius, dėl ko jis taip pat nebuvo patenkintas ir dėl to jis nepritarė G. B., kuris pradėjo slėptis nuo pirkėjų ir su jais nebendrauti. Jo darbo laikotarpiu ir po jo, jo vardu nebuvo nustatytas joks įsiskolinimas UAB „( - )“ tiekėjams ar pirkėjams.(t. 7, b. l. 48-53).

3772017 m. sausio 2 d. BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB „( - )“ pareiškimo pagrindu buvo pradėtas šioje byloje ikiteisminis tyrimas (t. 1., b. l. 15-26)

378Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-452-544/2017 priteista ieškovei BUAB „( - )“ ( į.k. ( - )) iš atsakovo G. B. 51 010,81 Eur žalai atlyginti, 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo ( t. 2, b.l. 98-103)

379Panevėžio apygardos teismo 2018m. kovo 1 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-22-227/2018 pripažino bankrutavusios UAB „( - )“ veiklą pasibaigusia dėl bankroto. (t. 2, b.l. 96-97).

380Specialisto išvada 2018 m. spalio 16 d. „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ Nr.04/10-2-26-11006 su priedais ( t. 2, b. l. 139-209) nustatyta, kad UAB „( - )" kasoje 2014 m. lapkričio mėn. 1-24 dienomis 148 fiziniams asmenims buvo išrašyti kasos išlaidų orderiai, kuriuose, kaip apskaityta ir kasos knygoje, buvo įformintas 389.467,79 Lt avansų gražinimas. UAB „( - )" 2014 m. lapkričio mėn. 1-24 dienomis į apskaitą įrašė neteisingus duomenis apie turtą, įsipareigojimus: Bendrovė buhalterinės apskaitos registruose (2014 m.) apskaitydama 389.467,79 Lt išmokėjimą 148 fiziniams asmenims, nesilaikė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. 3 d. reikalavimo - „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus <...>" ir 6 str. 2 d. reikalavimo, kad „/ apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu'’. Kadangi pinigai - 389.467,79 Lt išmokėti nebuvo, dėl to, šia 389.467,79 Lt suma bendrovei buvo padarytas nuostolis ir šia (389.467,79 Lt) suma UAB „( - )" sumažino galimybę atsiskaityti su kreditoriais bei tiekėjais. Dar išvadoje nurodoma, kad iš tyrimui pateiktų UAB „( - )" buhalterinės apskaitos dokumentų nustatyta, kad bendrovė laikotarpiu nuo 2014-11-01 iki 2014-11-30 vykdė ūkines operacijas su UAB „( - )“. Be to, tarp tyrimui pateiktų bendrovės dokumentų yra UAB „( - )" išrašytas 2014-11-26 pinigų priėmimo kvitas BLB Nr.4026236, kuriame įrašyta, kad iš UAB „( - )“ už prekes grynais pinigais gavo 157.656 Lt. Kvite ties įrašu: "Pinigus gavau" įrašyta G. B. ir yra neįskaitomas parašas, ties įrašu: "Sumokėjau" įrašyta neišskaitoma pavardė bei yra neįskaitomas parašas (8 priedas). UAB "( - )" kasos pajamų orderio tarp tyrimui pateiktų bendrovės dokumentų nėra, pagal pinigų priėmimo kvitą BLB Nr.4026236 gauti pinigai - 157.656,00 Lt kasos pajamose ir apskaitos registruose (kasos registre "272 Kasa") neapskaityti (9, 10 priedai). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr.179 patvirtintų “Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių” (su pakeitimais 2002 m. liepos 1 d. Nr. 1021) 10 punktą „ Į kasą pinigai priimami iš atskaitingo asmens, kuris įmonės vardu gavo pinigus iš kitų ūkio subjektų arba gyventojų už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas arba avansą. Jeigu naudoti kasos aparatų neprivaloma, atskaitingas asmuo, gavęs iš gyventojų arba ūkio subjektų pinigus, išrašo pinigų priėmimo kvitą. Vienas pinigų priėmimo kvito egzempliorius lieka atskaitingam asmeniui, o antrasis atiduodamas pinigų mokėtojui. Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą. Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamų orderio kvitas. Pinigų sumokėjimo tvarką ir terminus ( ne rečiau kaip kartą per mėnesį) atskaitingam asmeniui nustato finansininkas ir patvirtina įmonės vadovas“. UAB "( - )" atskaitingų asmenų avanso apyskaitų už 2014 m. tarp tyrimui pateiktų dokumentų nėra ir tyrimo metu negauta. Taip pat, apskaitos registrai pagal bendrovės atskaitingus asmenis tyrimui negauti. Neišsaugojus UAB "( - )" atskaitingų asmenų avanso apyskaitų ir registrų už 2014 m., UAB "( - )" nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX - 574 19 straipsnio 2 dalies nuostatos „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (toliau - Dokumentų ir archyvų įstatymas) nuostatomis“. Dar specialisto išvada nustatyta, kad pagal UAB "( - )" atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ) AB „Swedbank“ išrašus, per laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 už prekes bendrovė sumokėjo 362.991,21 Lt, grynais pinigais išėmė 306.590,00 Lt. Likusi 40.017,86 Lt suma buvo panaudota mokesčiams, darbo užmokesčiui. Tiriant nustatyta, kad iš atsiskaitomosios AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. ( - ) grynais pinigais išimti 306.590,00 Lt kasos pajamose neapskaityti. Pagal tyrimui pateiktus UAB "( - )" 2014 metų kasos dokumentus (kasos išlaidų orderius ir mokėjimo žiniaraščius) ir apskaitos registrus nustatyta, kad į bendrovės kasos išlaidas įrašyti ir apskaitos registruose apskaityti kaip bendrovės darbuotojams išmokėti 50.561,63 Lt, darbo užmokesčio gavėjų parašais nepatvirtinti. Tai yra, į apskaitą įrašyti duomenys neatitinka apskaitos dokumentų. Todėl UAB "( - )" nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX - 574 16 str. 3 punkto reikalavimo, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys būtų registruojami apskaitos registruose pagal apskaitos dokumentus. Bendrovės įsiskolinimas darbuotojams - 50.561,63 Lt į apskaitą neįrašytas. Dar nurodoma, kad UAB "( - )" buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma taip, kad į apskaitą būtų įtrauktos visos ūkinės operacijos, susijusios su turto ir įsipareigojimų pasikeitimu. UAB "( - )" atskaitingų asmenų avanso apyskaitų tarp tyrimui pateiktų dokumentų nėra ir tyrimo metu negauta. Taip pat, apskaitos registrai pagal bendrovės atskaitingus asmenis tyrimui negauti. Todėl pagal tyrimui pateiktą UAB "( - )" suvestinį sąskaitų registrą (2435 buhalterinė sąskaita -atskaitingi asmenys) nustatyti, koks atskaitingas asmuo ir kiek skolingas bendrovei, nėra galimybės, nes apskaitos registre įrašytos sumos nedetalizuotos (pagal atskaitingus asmenis). Neišsaugojus UAB "( - )" atskaitingų asmenų avanso apyskaitų ir registrų už 2014 m., UAB "( - )" nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX - 574 19 straipsnio 2 dalies nuostatos ,patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis. Dėl nustatytų teisės norminių aktų reikalavimų nesilaikymo iš dalies nebuvo galima nustatyti tiriamojo laikotarpio ( 2014 metų) UAB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

381BUAB „( - )“ bankroto administratorius UAB „( - )“ atsakydamas į paklausimą pateikė segtuvą su kasos dokumentais, 215 lapų, ir UAB „( - )“ sąskaitų-faktūrų kopijas, 11 lapų (t. 1, b.l. 62-200; t. 2. b.l. 1-92), kasos išlaidų orderius (originalus) (t. 2., b.l. 1-92)

382UAB "( - )" dokumentai, kuriuos 2018-04-23 pateikė BUAB "( - )" bankroto administratoriaus UAB „( - )“ įgaliotas asmuo E. S. ( t. 2., b.l. 118-119, 120), 2018-11-28 nutarimu perduoti saugoti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato centrinę daiktų saugojimo saugyklą, adresu Buivydiškių g. 20, Vilnius.

383Byloje yra pažymos apie G. B. ir UAB „( - )“ turimas sąskaitas (t. 3., b.l.4-5,6).

384Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (t. 7, b.l. 99-100) G. B. pateikė UAB "( - ) dokumentus už laikotarpį nuo 2014 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn.( t. 7. b.l. 101-172)

385Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (t. 8, b.l. 1-159) G. B. pateikė UAB „( - ) dokumentus, Panevėžio apygardos teismo sprendimą.

3862019-01-10 įtariamojo advokatas V. G. pateikė prie ikiteisminio tyrimo medžiagos papildomus dokumentus. ( t.10, b. l. 6-81).

3872018-12-31 surašytas reikalavimas VĮ Registrų centrui pateikti medžiagai Nr. 01-1-12514-17 papildyti, iki 2019-01-04, UAB „( - )", įmonės kodas ( - ), registruotos adresu „( - )“, turimų finansinės atskaitomybės dokumentų patvirtintas kopijas (t.y. balansus, pelno nuostolių ataskaitas ir t.t.) (t. 9, b. l. 135). 2019-01-03 gautas atsakymas VĮ Registrų centro atsakymas su priedu( t. 9, b. l. 136-157), iš kurio matyti, kad UAB „( - )" likviduota dėl bankroto ir išregistruota iš Registro 2018-05-02.

388BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB „( - )“ įgaliotas asmuo E. S. 2018-11-05 pranešė, kad civilinio ieškinio ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-012514-17 nereikš, nes BUAB „( - )“ yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro ir prie atsakymo pridėjo priedus:1. Panevėžio apygardos teismo 2017-06-14 sprendimo kopiją, 2. Panevėžio apygardos teismo 2018-03-01 sprendimo kopiją. ( t.2, b.l. 94-104).

389Byloje pateikti dokumentai:

3902014-11-24 UAB „( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 154 ( t.1, b. l. 102 );2014-11-24 UAB „( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 148 ( t.1, b.l. 108 ); 2014-11-17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 85 ( t.1, b.l. 174 ); 2014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 57 ( t.2, b.l. 2 ); 2014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 61 ( t.1, b.l. 198 ); 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 29 ( t.2, b.l. 34 ); 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 49 ( t.2, b.l. 12 ); 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 16 ( t.2, b.l. 47 ); 2014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 138 ( t.1, b.l. 118 ); 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 48 ( t.2, b.l. 13 ); 2014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 77 ( t.1, b.l. 182 ); 2014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 60 ( t.1, b.l. 199 ); 2014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 114 ( t.1, b.l. 143 ); 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 30 ( t.2, b.l. 33 ); 2014-11-17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 84 ( t.1, b.l. 175 ); 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 37 ( t.2, b.l. 26 ); 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 42 ( t.2, b.l. 21 ); 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 14 ( t.2, b.l. 49 ); 2014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 119 ( t.1, b.l. 138 ); 2014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 140 ( t.1, b.l. 116 ); 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 31 ( t.2, b.l. 32 ); 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 12 ( t.2, b.l. 51 ); 2014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 59 ( t.1, b.l. 200 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 67 ( t.1, b.l. 192 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 83 ( t.1, b.l. 176 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 26 ( t.2, b.l. 37 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 73 ( t.1, b.l. 186 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 111 ( t.1, b.l. 146 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 155 ( t.1, b.l. 101 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderisNr. 102 ( t.1, b.l. 155 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 115 ( t.1, b.l. 142); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 103 ( t.1, b.l. 154 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 93 ( t.1, b.l. 164); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 144 ( t.1, b.l. 112); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 32 ( t.2, b.l. 31); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 56 ( t.2, b.l. 4 ); 2014.11.28 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 158 ( t.1, b.l. 98 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 136 ( t.1, b.l. 120 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 18 ( t.2, b.l. 45 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 106 ( t.1, b.l. 151 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 35 ( t.2, b.l. 28 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 94 ( t.1, b.l. 163 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 25 ( t.2, b.l. 38 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 113 ( t.1, b.l. 144 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 134 ( t.1, b.l. 123 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 78 ( t.1, b.l. 181 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 137 ( t.1, b.l. 119 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 105 ( t.1, b.l. 152 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 88 ( t.1, b.l. 170 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 122 ( t.1, b.l. 135 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 150 ( t.1, b.l. 106 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 43 ( t.2, b.l. 20 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 17 ( t.2, b.l. 46 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 79 ( t.1, b.l. 180 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 91 ( t.1, b.l. 167 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 125 ( t.1, b.l. 132 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 123 ( t.1, b.l. 134 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 107 ( t.1, b.l. 150 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 34 ( t.2, b.l. 29 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 40 ( t.2, b.l. 23 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 117 ( t.1, b.l. 140 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 23 ( t.2, b.l. 40 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 147 ( t.1, b.l. 109 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 95 ( t.1, b.l. 162 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 124 ( t.1, b.l. 133 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 86 ( t.1, b.l. 172 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 13 ( t.2, b.l. 50 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 22 ( t.2, b.l. 39 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 76 ( t.1, b.l. 183 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 127 ( t.1, b.l. 130 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 108 ( t.1, b.l. 149 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 47 ( t.2, b.l. 14 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 74 ( t.1 b.l. 185 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 152 ( t.1, b.l. 104 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 132 ( t.1, b.l. 125 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 146 ( t.1, b.l. 110 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 24 ( t.2, b.l. 39 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 53 ( t.2, b.l. 7 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 66 ( t.1, b.l. 193 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 82 ( t.1, b.l. 177 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 100 ( t.1, b.l. 157 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 41 ( t.2, b.l. 22 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 89 ( t.1, b.l. 169 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 51 ( t.2, b.l. 9 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 21 ( t.2, b.l. 42 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 63 ( t.1, b.l. 196 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 151 ( t.1, b.l. 105 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 142 ( t.1, b.l. 114 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 145 ( t.1, b.l. 111 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 70 ( t.1, b.l. 189 ); 2014.11.28 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 156 ( t.1, b.l. 100 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 52 ( t.2, b.l. 8 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 96 ( t.1, b.l. 161 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 80 ( t.1, b.l. 179 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 139 ( t.1, b.l. 117 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 90 ( t.1, b.l. 168 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 109 ( t.1, b.l. 148 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 121 ( t.1, b.l. 136 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 43 ( t.2, b.l. 20 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 143 ( t.1 b.l. 113 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 64 ( t.1, b.l. 195 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 69 ( t.1, b.l. 190 ); 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 112 ( t.1, b.l. 145 ); 2014.11.28 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 159 ( t.1, b.l. 97 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 44 ( t.2, b.l. 19 ); 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 20 ( t.2, b.l. 43); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 141 ( t.1, b.l. 115 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 149 ( t.1, b.l. 107 ); 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 62 ( t.1, b.l. 197 ); 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 118 ( t.1, b.l. 139).

391Įrodymų vertinimas ir teismo išvados

392Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 222 straipsnį numatyta tam, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-233/2014).

393Pagal BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Teismų praktikoje dokumentas yra laikomas netikru tada, kai dokumento turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys ir kaltininkas tokį dokumentą surašė, atspausdino ar kitaip pagamino, o tikras suklastotas dokumentas – tada, kai kaltininkas pakeitė kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba kaltininkas savo vardu surašė, atspausdino ar kitaip pagamino arba tik patvirtino kito asmens surašytą dokumentą, taip tokio dokumento turinyje įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Taigi pati veika – dokumento suklastojimas – suponuoja, kad kaltininkas veikia tiesiogine tyčia, t. y. suvokia, kad surašo tikrovės neatitinkančią informaciją arba pakeičia tikro dokumento turinį, ir nori taip veikti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-404/2013).

394Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyvieji turto pasisavinimo požymiai – 1) patikėto turto ar turtinės teisės pasisavinimas, 2) žinioje buvusio turto ar turtinės teisės pasisavinimas – BK 183 straipsnio dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš nurodytų veikų. Taigi objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės pavertimu savo turtu ar turtine teise taip padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2014, 2K-148/2013, 2K-7-84/2012, 2K-213/2012, 2K-499/2012, 2K-92/2012).

395Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta ir tai, kad:

396atsižvelgiant į civilinį teisinį akcinių bendrovių, kaip ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, veiklos reguliavimą, kad akcinės bendrovės turtas jos akcijų turėtojams ir net vieninteliam akcininkui yra svetimas; kad tuo atveju, kai pats bendrovės vadovas ar kitas administracijos atstovas pagal išlaidų orderį paima pinigus iš bendrovės kasos ir juos panaudoja ir nėra išlaidas pagrindžiančių dokumentų (arba pateikti suklastoti), šis veiksmas gali būti vertinamas kaip įmonės turto pasisavinimas arba iššvaistymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-451/2004, 2K-440/2005, 2K-202/2006, 2K-213/2006, 2K-47/2007, 2K-108/2008, 2K-61/2009, Nr. 2K-P-78/2012);

397kaltininko tvirtinimai, kad bendrovės lėšos iš tikrųjų buvo panaudotos bendrovės reikmėms, nors tai neužfiksuota buhalterinėje apskaitoje ir nepatvirtinta kitais įrodymais, nėra pakankamas pagrindas paneigti tai, kad įmonės turtas buvo pasisavintas (kasacinės nutartys Nr.2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009, Nr. 2K-P-78/2012);

398vien tai, kad kaltininkas nurodo, jog bendrovės pinigai buvo naudojami ne asmeniniais tikslais, o bendrovės reikmėms nepateikdamas konkrečių duomenų, nepaneigia turto pasisavinimo BK 183 straipsnio prasme. Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Todėl kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiais duomenimis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis. Tokia nuostata nereiškia, kad įrodinėjimo pareiga perkeliama kaltininkui ir pažeidžiama nekaltumo prezumpcija (kasacinė nutartis Nr. 2K-P-78/2012, Nr. 2K-7-84/2012).

399Šie išaiškinimai taikytini ir nagrinėjamoje byloje.

400Priimdamas sprendimą teismas remiasi ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų parodymais, kadangi teismui nekyla abejonių dėl jų teisingumo, jų parodymai atitinka kitus byloje ištirtus įrodymus. Teismas taip pat remiasi specialisto išvada, kuri yra aiški ir motyvuota, gauta BPK nustatyta tvarka. Teismas remiasi ir kaltinamojo parodymais. Apklaustas teisme jis prisipažino padaręs nusikaltimus, nurodė jų padarymo aplinkybes, jos atitinka kitus byloje ištirtus įrodymus.

Kaltinamajame akte G. B. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas 222 straipsnio 1 dalyje, BK 183 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje, ištyrus įrodymus šis kaltinimas pasitvirtino, o jo veiksmai kvalifikuoti teisingai. Apklaustas teisme G. B. paaiškino, kad nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d. iki 2015 m. sausio 15 d. buvo įmonės direktorius, vadovas ir kasininkas. Vadovaujantis kaltinamojo parodymais, jis pats pasirašė ant kasos išlaidų orderių, kurie išvardinti kaltinime. G. B. nurodė, kad buvo toks laikotarpis, kai niekas netvarkė įmonės buhalterinės apskaitos. G. B. nurodytos aplinkybės atitinka ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų parodymus, neprieštarauja 2018 m. spalio 16 d. specialisto išvadai „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ Nr.04/10-2-26-11006 (t. 2. b. l. 139-209), kuri patvirtina, kad UAB „( - )" kasoje 2014 m. lapkričio mėn. 1-24 dienomis 148 fiziniams asmenims buvo išrašyti kasos išlaidų orderiai, kuriuose, kaip apskaityta ir kasos knygoje, įformintos grynų pinigų išmokėjimo operacijos iš viso 389 467,79 Lt sumai, tačiau juose įvardintų operacijų turinys neatitinka tikrovės, nes 389 467,79 Lt įforminti kasos išlaidų orderiuose 148 fiziniams asmenims išmokėti nebuvo. UAB „( - )" laikotarpiu nuo 2014-11-01 iki 2014-11-30 vykdė ūkines operacijas su UAB „( - )“. UAB „( - )" yra išrašytas 2014-11-26 pinigų priėmimo kvitas BLB Nr. 4026236, kuriame įrašyta, kad iš UAB „( - )“ už prekes grynais pinigais gavo 157 656 Lt. UAB „( - )" kasos pajamų orderio tyrimui pateiktuose bendrovės dokumentų nėra, pagal pinigų priėmimo kvitą BLB Nr. 4026236 gauti pinigai – 157 656,00 Lt kasos pajamose ir apskaitos registruose neapskaityti. Taip pat specialisto išvada patvirtina, kad UAB „( - )“ atskaitingų asmenų avanso apyskaitų už 2014 m. tarp tyrimui pateiktų dokumentų nėra ir tyrimo metu negauta. Taip pat apskaitos registrai pagal bendrovės atskaitingus asmenis tyrimui negauti. Tiriant specialistė nustatė, kad iš atsiskaitomosios AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. ( - ) grynais pinigais išimti 306 590,00 Lt kasos pajamose neapskaityti. Pagal tyrimui pateiktus UAB „( - )" 2014 metų kasos dokumentus (kasos išlaidų orderius ir mokėjimo žiniaraščius) ir apskaitos registrus nustatyta, kad į bendrovės kasos išlaidas įrašyti ir apskaitos registruose apskaityti kaip bendrovės darbuotojams išmokėti 50 561,63 Lt, darbo užmokesčio gavėjų parašais nepatvirtinti. Dar nurodoma, kad UAB „( - )" buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma taip, kad į apskaitą būtų įtrauktos visos ūkinės operacijos, susijusios su turto ir įsipareigojimų pasikeitimu. Dėl nustatytų teisės norminių aktų reikalavimų nesilaikymo iš dalies nebuvo galima nustatyti tiriamojo laikotarpio (2014 metų) UAB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Specialisto išvadoje nurodomi padaryti įstatymų ir teisės aktų pažeidimai.

401Taigi visos pirmiau nurodytos baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad G. B., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi bei vykdydamas kasininko pareigas, turėdamas įgalinimus veikti įmonės vardu ir atstovauti jos interesams, visiškai disponuodamas įmonės lėšomis ir kitomis materialinėmis vertybėmis, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą, apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą bei turėdamas tikslą pasisavinti jo žinioje esančias įmonės UAB „( - )“ pinigines lėšas, siekdamas pateisinti jų paėmimą iš įmonės kasos, pagamino netikrus dokumentus – kasos išlaidų orderius, kuriuose melagingai nurodė, kad iš kasos paimtus grynus pinigus sumokėjo pirkėjams ir kasos išlaidų orderiuose pasirašė už pirkėjus. Taip G. B. pasisavino jam patikėtą UAB „( - )“ turtą, padarydamas įmonei didelę – 89 723,55 eurų žalą. Tvirtinimai, kad bendrovės lėšos iš tikrųjų buvo panaudotos bendrovės reikmėms, nors tai neužfiksuota buhalterinėje apskaitoje ir nepatvirtinta patikimais įrodymais, nėra pakankamas pagrindas paneigti kaltinimą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-411/2012, 2K-138/2014, 2K-352/2014, 2K-332/2014).

402Iš šių įrodymais pripažintinų duomenų matyti, kad kaltinamajame akte nurodytos ir kaltinamajam inkriminuojamos faktinės aplinkybės nustatytos teisingai, jos teismui nekelia abejonių, ginčo dėl jų nėra, todėl teismas plačiau jų neanalizuoja. G. B. kaltė, padarius jam inkriminuotus nusikaltimus, numatytus BK 183 straipsnio 2 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje ir BK 300 straipsnio 3 dalyje, įrodyta visiškai.

403III. CIVILINIO IEŠKINIO, SKIRTINOS BAUMĖS IR KITI KLAUSIMAI

404Bausmės skyrimas

405Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, jų motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

406Kaltinamasis G. B. anksčiau neteistas, administracine tvarka baustas už KET taisyklių pažeidimus, SODROS duomenimis dirba – vykdo individualią veiklą, dirba UAB „( - )“, augina dukrą. Kaltinamojo G. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

407Spręsdamas kaltinamajam skirtinos bausmės klausimą, teismas įvertina tai, kad G. B. padarė tris nusikalstamas veikas. G. B. idealiosios sutapties sąlygomis padarė dvi baigtas nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 straipsnio 3 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje, bei nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje. Nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje yra apysunkis tyčinis nusikaltimas, už kurį sankcijoje numatyta bauda arba areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų. Nusikalstama veika, numatyta BK 183 straipsnio 2 dalyje yra sunkus tyčinis nusikalimas, už kurį sankcijoje numatyta laisvės atėmimas iki dešimties metų, o nusikalstama veika, numatyta BK 300 straipsnio 3 dalyje yra apysunkis tyčinis nusikalsimas, už kurį sankcijoje numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki šešerių metų. Teismas mano, kad paskirti G. B. baudą nėra teisinga, nes jis yra skolingas kitiems asmenims, jam pačiam yra iškelta bankroto byla. Paskirta bauda tik dar labiau padidins jo finansinius įsipareigojimus ir neatitiks BK 41 straipsnyje nustatytų bausmės tikslų. Atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, į BK 54 straipsnio nuostatas, į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai ir paskirtis gali būti pasiekti paskiriant kaltinamajam už įvykdytus nusikaltimus sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę. Kadangi kaltinamajam inkriminuotos veikos, numatytos 183 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje padarytos esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai, todėl vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės bendrinamos apėmimo būdu už šias nusikalstamas veikas. Paskirtoji bausmė bendrinama su bausme, paskirta pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, dalinio sudėjimo būdu.

408Byla išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl yra sąlygos ir pagrindai taikyti BK 641 straipsnį.

Dėl BK 75 straipsnio taikymo

409Teismas pažymi, kad BK 75 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2017 m. spalio 6 d.) buvo nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų.

410Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taigi teismas ne tik privalo atsižvelgti į BK 75 straipsnyje nurodytus formaliuosius bausmės vykdymo atidėjimo pagrindus, bet turi įvertinti bausmės vykdymo atidėjimo tikslingumą bausmės paskirties kontekste. Tokią išvadą teismas gali suformuluoti pagal visų BK 41 straipsnio nuostatų kontekstą, t. y. turi būti įvertinta: ar taip asmuo bus sulaikytas nuo nusikalstamų veikų darymo, nubaustas, ar jam bus atimta ar apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistas asmuo laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas. Kartu pažymėtina tai, kad taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami ir su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos baudžiamajam įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų ir pan. Iš baudžiamosios teisės esmės kyla reikalavimas, kad kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-549/2007, 2K-181/2012, 2K-108-895/2016). Taigi, teismui sprendžiant bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta nusikalstama veika, ir su nuteistojo asmenybe (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-28/2013, 2K-91/2014, 2K-536/2014, 2K-7-5-895/2018).

411Kartu būtina atsižvelgti ir į kasacinę praktiką taikant BK 75 straipsnio 1 dalies redakciją. Pagal kasacinę jurisprudenciją laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas asmenims, padariusiems sunkų nusikaltimą (nusikaltimus) ir nuteistiems ne daugiau kaip ketveriems metams laisvės atėmimo bausme (bei esant kitoms įstatyme nustatytoms sąlygoms), taikytinas ir tais atvejais, kai nusikalstama veika padaryta iki BK 75 straipsnio 1 dalies 2015 m. kovo 19 d. redakcijos įsigaliojimo, t. y. iki 2015 m. kovo 24 d., ir kai nepasibaigęs tokios bylos teisminis nagrinėjimas, t. y. pirmosios ar apeliacinės arba kasacinės instancijos teisme. Tai gali būti daroma ir paties teismo, nagrinėjančio tokią baudžiamąją bylą, iniciatyva (bet kurios instancijos) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-27-746/2015, 2K-215-303/2015, 2K-216-139/2015, 2K-263-788/2015, 2K-275-895/2015, 2K-7-29-942/2016).

412G. B. nusikalstamus veiksmus atliko 2014 metų lapkričio mėnesį, todėl jo atžvilgiu gali būti taikomos nuostatos, numatytos BK 75 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2017 m. spalio 6 d.). Baigiamųjų kalbų metu advokatas prašė jo ginamojo atžvilgiu taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir bausmės vykdymą atidėti. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus ir vertinant nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatytas aplinkybes, teismo vertinimu, G. B. atžvilgiu yra pagrindas taikyti BK 75 straipsnį ir atidėti jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Teismas įvertina tai, kad kaltinamasis G. B. anksčiau neteistas, teisiamas pirmą kartą, duomenų, kad jo atžvilgiu būtų pradėta kitų ikiteisminių tyrimų ar nagrinėjamos kitos baudžiamosios bylos, nėra. Pagal 2019 m. sausio 18 d. specialisto išvadą Nr. 89TPK-16/2019 (t. 9, b. l. 165-166) G. B. skirti teismo psichiatrijos ekspertizę nėra pagrindo. G. B. dirba, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisminio proceso metu pripažino savo kaltę dėl jam inkriminuojamų visų veikų ir nuoširdžiai gailėjosi, kas leidžia daryti išvadą, kad suvokia savo elgesio pasekmes ir jas prisiima. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis ateityje laikysis įstatymų ir nebenusikals, o atidėjus bausmės vykdymą bus pasiekti bausmės tikslai, nustatyti BK 41 straipsnio 2 dalyje: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ir apriboti nuteistajam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, t. y. G. B. bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

413Teismas sprendžia, kad yra pagrindas kaltinamajam G. B. taikyti BK 75 straipsnį ir atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, paskiriant jam šio straipsnio 2 dalyje numatytas baudžiamojo poveikio priemones ir pareigas, kurių visuma turės poveikį kaltininkui ir ateityje jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikaltimų. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartimi (t. 11, b. l. 126-131) G. B. iškelta fizinio asmens bankroto byla, todėl jam neskirtinos baudžiamojo poveikio priemonės susijusios su finansiniais įpareigojimais (turtinės žalos atlyginimu ar pašalinimu, ar įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą).

414Civiliniai ieškiniai

415V. L. pareiškė 2000 litų (579,24 Eur) civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t. 4, b. l. 49). Teisminio nagrinėjimo metu civilinio ieškinio atsisakė (t. 11, b. l. 144). Teismas V. L. civilinio ieškinio atsisakymą priėmė ir bylą dalyje dėl civilinio ieškinio nutraukia (LR CPK 293 straipsnio1 dalies 4 punktas).

416A. P. pareiškė 2600 litų (753,01 Eur) civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t. 3, b. l. 189). L. P. pareiškė 5000 litų (1448,10 Eur ) civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t. 4, b. l. 121). N. R. pareiškė 4853,42 litų (1405,65 Eur) civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t. 3, b. l. 197). V. V. pareiškė 2284,15 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t. 7, b. l. 36). I. Š. pareiškė 740,03 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo(t. 4, b. l. 89-94).

417Kaltinamasis G. B. su visais pareikštais civiliniais ieškiniais, išskyrus V. L. dėl kurio teismas jau pasisakė, sutiko, jų dydžio neginčijo. Pareikšti civiliniai ieškiniai pagrįsti byloje surinktais įrodymais, žala padaryta tyčiniais neteisėtais kaltinamojo G. B. veiksmais, todėl civiliniai ieškiniai tenkinami.

418Kiti nuosprendžiu išspręstini klausimai

419Baigiamųjų kalbų metu prokurorė prašė iš G. B. konfiskuoti Lietuvos valstybės naudai 83 092,61 eurą. Prokurorė nedetalizavo, iš ko susideda minėta suma, nenurodė tokio prašymo teisinio pagrindo. Turtas, kuris pagal suformuluotą kaltinimą dėl turto pasisavinimo įvardijamas kaip UAB „( - )“ padaryta turtinė žala yra 89 723,55 Eur. BK 72 straipsnio 2 dalies numato turto konfiskavimą kaip uždraustos veikos rezultatą.

420Visgi kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad iš nusikalstamos veikos gautas turtas (uždraustos veikos rezultatas) konfiskuojamas, jeigu kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiškiamas civilinis ieškinys ar nėra duomenų, jog neteisėtai užvaldytas turtas buvo grąžintas nukentėjusiajam (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-138/2014, 2K-497-511/2015, 2K-243-942/2016). Tais atvejais, kai nusikalstamu būdu užvaldytas turtas grąžinamas nukentėjusiajam asmeniui arba pareiškiami civiliniai ieškiniai, arba kitokiu būdu susitariama dėl padarytos žalos atlyginimo, turto konfiskavimas gali būti taikomas tik tada, kai asmuo neteisėtai įgytą turtą ar jo dalį yra pardavęs ar kitokiu būdu gavęs iš jo turtinės naudos (kasacinė nutartis Nr. 2K-368/2011).

421Šiuo atveju byloje nustatyta, kad pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „( - )“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „( - )“, ieškinį atsakovui G. B. byla buvo nagrinėta civilinio proceso tvarka ir Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-452-544/2017 priteista ieškovei BUAB „( - )“ ( į.k. ( - )) iš atsakovo G. B. 51 010,81 Eur žalai atlyginti, 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo ( t. 2, b. l. 98-103). Pažymėtina, kad turto pasisavinimas yra savanaudiška nusikalstama veika, kurią kaltininko veiksmuose patvirtinus teismų sprendimais yra pripažįstamas ir pastarojo neteisėto praturtėjimo faktas. Tačiau šiuo atveju civilinis ieškinys buvo pareikštas ir išspręstas nagrinėjant bylą civilinio proceso tvarka. Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. nutartimi ( t. 11, b. l. 126-131) G. B. iškelta fizinio asmens bankroto byla, nes jis yra nemokus ir nėra atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų. Byloje nėra duomenų, kad neteisėtai įgytą turtą ar jo dalį G. B. būtų pardavęs ar kitokiu būdu gavęs iš jo turtinės naudos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, spręstina, kad nėra pagrindo taikyti G. B. atžvilgiu BK 72 straipsnio 2 dalį.

422Šioje byloje kaltinamajam G. B. buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ( t. 9, b. l. 25). Ji paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina.

423Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamoms veikoms nagrinėti:

424UAB „( - )" dokumentai, pateikti BUAB „( - )" bankroto administratoriaus UAB „( - )“ įgalioto asmens E. S. (t. 2, b. l. 118-120), 2018-11-28 nutarimu perduoti saugoti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato centrinę daiktų saugojimo saugyklą, adresu Buivydiškių g. 20, Vilnius, viso 16 segtuvų, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini bankroto administratoriui UAB „( - )“.

425Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą ir vadovaudamasis BPK 297-305 straipsniais, 307-308 straipsniais,

Nutarė

426G. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti laisvės atėmimu vieneriems metams.

427G. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti laisvės atėmimu laisvės atėmimu trejiems metams.

428G. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 3 dalyje, ir nuteisti laisvės atėmimu vieneriems metams.

429Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi paskirtąsias bausmes subendrinti bausmių apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir nustatyti G. B. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams šešiems mėnesiams.

430Vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir laikyti G. B. nuteistu laisvės atėmimu dvejiems metams keturiems mėnesiams.

431Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1-3 dalimis, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti trejiems metams, įpareigojant nuteistąjį per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; tęsti darbą arba registruotis Užimtumo tarnyboje.

432Paskirti G. B. baudžiamojo poveikio priemonę –nemokamus darbus (BK 70 straipsnis), paskiriant 40 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, nustatant dviejų mėnesių terminą nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, per kurį jie turi būti atlikti.

433Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

434Kardomąją priemonę G. B. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio vykdymo, pradėjus vykdyti nuosprendį kardomąją priemonę panaikinti.

435Priimti civilinio ieškovo V. L. ieškinio atsisakymą ir bylą dalyje dėl civilinio ieškinio nutraukti (LR CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

436Tenkinti civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo ir priteisti iš kaltinamojo G. B.:

437- 753,01 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt tris eurus vieną eurocentą) civilinio ieškovo A. P. naudai;

438- 1448,10 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 10 eurocentų) civilinės ieškovės L. P. naudai;

439- 1405,65 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkis eurus 65 eurocentus) civilinio ieškovo N. R. naudai;

440- 2284,15 Eur ( du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 15 eurocentų) civilinio ieškovo V. V. naudai;

441- 740,03 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt eurų 3 eurocentus) civilinės ieškovės I. Š. naudai.

442Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: UAB „( - )" dokumentus, pateiktus BUAB „( - )" bankroto administratoriaus UAB „( - )“ įgalioto asmens E. S. ( t. 2, b. l. 118-119, 120), 2018-11-28 nutarimu perduotus saugoti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato centrinę daiktų saugojimo saugyklą, adresu Buivydiškių g. 20, Vilnius, viso 16 segtuvų, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti bankroto administratoriui UAB „( - )“.

443Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nida... 2. G. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė... 3. kaltinamas padaręs nusikaltimas veikas, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. I.... 6. ĮRODYTOMIS PRIPAŽINTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ APLINKYBĖS... 7. G. B. paslėpė UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentus, apgaulingai... 8. jis, laikotarpiu nuo 2009-08-07 iki 2015-01-15 būdamas UAB „( - )“,... 9. taip pat jis paslėpė ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė, UAB „( - )“... 10. taip pat jis paslėpė ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė UAB „( - )"... 11. taip pat, jis iš atsiskaitomosios AB „Swedbank“ sąskaitos Nr.( - )... 12. taip pat, jis 2014 metais į UAB „( - )" kasos išlaidas įrašytų ir... 13. Dėl aukščiau paminėtų pažeidimų, negalima iš dalies nustatyti UAB „(... 14. G. B. pasisavino jam patikėtą svetimą turtą, o būtent:... 15. jis, laikotarpiu nuo 2009-08-07 iki 2015-01-15 būdamas UAB „( - )“,... 16. 2014-11-24 pagal UAB „( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 154 iš UAB “( -... 17. 2014-11-24 pagal UAB „( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 148 iš UAB “( -... 18. 2014-11-17 pagal UAB „( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 85 iš UAB “( -... 19. 2014-11-10 pagal UAB „( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 57 iš UAB “( -... 20. 2014-11-10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 61 iš UAB “( -... 21. 2014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 29 iš UAB “( -... 22. 2014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 49 iš UAB “( -... 23. 2014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 16 iš UAB “( -... 24. 2014-11-24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 138 iš UAB “( -... 25. 2014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 48 iš UAB “( -... 26. 2014-11-10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 77 iš UAB “( -... 27. 2014-11-10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 60 iš UAB “( -... 28. 2014-11-24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 114 iš UAB “( -... 29. 2014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 30 iš UAB “( -... 30. 2014-11-17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 84 iš UAB “( -... 31. 2014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 37 iš UAB “( -... 32. 2014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 42 iš UAB “( -... 33. 2014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 14 iš UAB “( -... 34. 2014-11-24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 119 iš UAB “( -... 35. 2014-11-24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 140 iš UAB “( -... 36. 2014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 31 iš UAB “( -... 37. 2014-11-03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 12 iš UAB “( -... 38. 2014-11-10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 59 iš UAB “( -... 39. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 67 iš UAB “( -... 40. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 83 iš UAB “( -... 41. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 26 iš UAB “( -... 42. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 73 iš UAB “( -... 43. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 111 iš UAB “( -... 44. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 155 iš UAB “( -... 45. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 102 iš UAB “( -... 46. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 115 iš UAB “( -... 47. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 103 iš UAB “( -... 48. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 93 iš UAB “( -... 49. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 144 iš UAB “( -... 50. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 32 iš UAB “( -... 51. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 56 iš UAB “( -... 52. 2014.11.28 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 158 iš UAB “( -... 53. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 136 iš UAB “( -... 54. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 18 iš UAB “( -... 55. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 106 iš UAB “( -... 56. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 35 iš UAB “( -... 57. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 94 iš UAB “( -... 58. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 25 iš UAB “( -... 59. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 113 iš UAB “( -... 60. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 134 iš UAB “( -... 61. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 78 iš UAB “( -... 62. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 137 iš UAB “( -... 63. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 105 iš UAB “( -... 64. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 88 iš UAB “( -... 65. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 122 iš UAB “( -... 66. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 150 iš UAB “( -... 67. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 43 iš UAB “( -... 68. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 17 iš UAB “( -... 69. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 79 iš UAB “( -... 70. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 91 iš UAB “( -... 71. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 125 iš UAB “( -... 72. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 123 iš UAB “( -... 73. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 107 iš UAB “( -... 74. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 34 iš UAB “( -... 75. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 40 iš UAB “( -... 76. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 117 iš UAB “( -... 77. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 23 iš UAB “( -... 78. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 147 iš UAB “( -... 79. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 95 iš UAB “( -... 80. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 124 iš UAB “( -... 81. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 86 iš UAB “( -... 82. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 13 iš UAB “( -... 83. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 22 iš UAB “( -... 84. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 76 iš UAB “( -... 85. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 127 iš UAB “( -... 86. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 108 iš UAB “( -... 87. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 47 iš UAB “( -... 88. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 74 iš UAB “( -... 89. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 152 iš UAB “( -... 90. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 132 iš UAB “( -... 91. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 146 iš UAB “( -... 92. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 24 iš UAB “( -... 93. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 53 iš UAB “( -... 94. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 66 iš UAB “( -... 95. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 82 iš UAB “( -... 96. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 100 iš UAB “( -... 97. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 41 iš UAB “( -... 98. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 89 iš UAB “( -... 99. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 51 iš UAB “( -... 100. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 21 iš UAB “( -... 101. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 63 iš UAB “( -... 102. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 151 iš UAB “( -... 103. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 142 iš UAB “( -... 104. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 145 iš UAB “( -... 105. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 70 iš UAB “( -... 106. 2014.11.28 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 156 iš UAB “( -... 107. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 52 iš UAB “( -... 108. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 96 iš UAB “( -... 109. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 80 iš UAB “( -... 110. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 139 iš UAB “( -... 111. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 90 iš UAB “( -... 112. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 109 iš UAB “( -... 113. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 121 iš UAB “( -... 114. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 43 iš UAB “( -... 115. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 143 iš UAB “( -... 116. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 64 iš UAB “( -... 117. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 69 iš UAB “( -... 118. 2014.11.17 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 112 iš UAB “( -... 119. 2014.11.28 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 159 iš UAB “( -... 120. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 44 iš UAB “( -... 121. 2014.11.03 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 20 iš UAB “( -... 122. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 141 iš UAB “( -... 123. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 149 iš UAB “( -... 124. 2014.11.10 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 62 iš UAB “( -... 125. 2014.11.24 pagal UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 118 iš UAB “( -... 126. tokiu būdu G. B. pasisavino jam patikėtą svetimą - UAB „( - )“... 127. G. B. pagamino netikrus dokumentus, dėl to padarė didelę žalą juridiniam... 128. jis, laikotarpiu nuo 2009-08-07 iki 2015-01-15 būdamas UAB „( - )“,... 129. 2014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 154, kuriame melagingai... 130. 2014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 148, kuriame melagingai... 131. 2014-11-17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 85 , kuriame melagingai... 132. 2014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 57, kuriame melagingai... 133. 2014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 61, kuriame melagingai... 134. 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 29, kuriame melagingai... 135. 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 49, kuriame melagingai... 136. 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 16, kuriame melagingai... 137. 2014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 138, kuriame melagingai... 138. 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 48, kuriame melagingai... 139. 2014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 77, kuriame melagingai... 140. 2014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 60, kuriame melagingai... 141. 2014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 114, kuriame melagingai... 142. 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 30, kuriame melagingai... 143. 2014-11-17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 84, kuriame melagingai... 144. 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 37, kuriame melagingai... 145. 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 42, kuriame melagingai... 146. 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 14, kuriame melagingai... 147. 2014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 119, kuriame melagingai... 148. 2014-11-24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 140, kuriame melagingai... 149. 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 31, kuriame melagingai... 150. 2014-11-03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 12, kuriame melagingai... 151. 2014-11-10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 59, kuriame melagingai... 152. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 67, kuriame melagingai... 153. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 83, kuriame melagingai... 154. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 26, kuriame melagingai... 155. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 73, kuriame melagingai... 156. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 111, kuriame melagingai... 157. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 155, kuriame melagingai... 158. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 102, kuriame melagingai... 159. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 115, kuriame melagingai... 160. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 103, kuriame melagingai... 161. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 93, kuriame melagingai... 162. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 144, kuriame melagingai... 163. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 32, kuriame melagingai... 164. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 56, kuriame melagingai... 165. 2014.11.28 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 158, kuriame melagingai... 166. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 136, kuriame melagingai... 167. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 18, kuriame melagingai... 168. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 106, kuriame melagingai... 169. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 35, kuriame melagingai... 170. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 94, kuriame melagingai... 171. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 25, kuriame melagingai... 172. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 113, kuriame melagingai... 173. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 134, kuriame melagingai... 174. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 78, kuriame melagingai... 175. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 137, kuriame melagingai... 176. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 105, kuriame melagingai... 177. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 88, kuriame melagingai... 178. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 122, kuriame melagingai... 179. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 150, kuriame melagingai... 180. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 43, kuriame melagingai... 181. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 17, kuriame melagingai... 182. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 79, kuriame melagingai... 183. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 91, kuriame melagingai... 184. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 125, kuriame melagingai... 185. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 123, kuriame melagingai... 186. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 107, kuriame melagingai... 187. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 34, kuriame melagingai... 188. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 40, kuriame melagingai... 189. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 117, kuriame melagingai... 190. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 23, kuriame melagingai... 191. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 147, kuriame melagingai... 192. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 95, kuriame melagingai... 193. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 124, kuriame melagingai... 194. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 86, kuriame melagingai... 195. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 13, kuriame melagingai... 196. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 22, kuriame melagingai... 197. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 76, kuriame melagingai... 198. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 127, kuriame melagingai... 199. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 108, kuriame melagingai... 200. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 47, kuriame melagingai... 201. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 74, kuriame melagingai... 202. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 152, kuriame melagingai... 203. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 132, kuriame melagingai... 204. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 146, kuriame melagingai... 205. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 24, kuriame melagingai... 206. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 53, kuriame melagingai... 207. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 66, kuriame melagingai... 208. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 82, kuriame melagingai... 209. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 100, kuriame melagingai... 210. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 41, kuriame melagingai... 211. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 89, kuriame melagingai... 212. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 51, kuriame melagingai... 213. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 21, kuriame melagingai... 214. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 63, kuriame melagingai... 215. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 151, kuriame melagingai... 216. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 142, kuriame melagingai... 217. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 145, kuriame melagingai... 218. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 70, kuriame melagingai... 219. 2014.11.28 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 156, kuriame melagingai... 220. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 52, kuriame melagingai... 221. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 96, kuriame melagingai... 222. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 80, kuriame melagingai... 223. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 139, kuriame melagingai... 224. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 90, kuriame melagingai... 225. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 109, kuriame melagingai... 226. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 121, kuriame melagingai... 227. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 43, kuriame melagingai... 228. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 143, kuriame melagingai... 229. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 64, kuriame melagingai... 230. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 69, kuriame melagingai... 231. 2014.11.17 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 112, kuriame melagingai... 232. 2014.11.28 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 159, kuriame melagingai... 233. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 44, kuriame melagingai... 234. 2014.11.03 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 20, kuriame melagingai... 235. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 141, kuriame melagingai... 236. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 149, kuriame melagingai... 237. 2014.11.10 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 62, kuriame melagingai... 238. 2014.11.24 UAB “( - )” kasos išlaidų orderį Nr. 118, kuriame melagingai... 239. Šiais veiksmais G. B. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 3... 240. II. BYLOJE IŠTIRTI ĮRODYMAI IR JŲ VERTINIMAS... 241. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis G. B. kaltę dėl visų jam inkriminuojamų... 242. Atsakinėdamas į klausimus parodė, kad kasoje susidarė trūkumas ir būdamas... 243. Kai tiekėjai sužinojo apie bankroto iškėlimą, uždarė visus atidėjimus,... 244. Kaltinamajam. G. B. prisipažinus kaltu padarius jam inkriminuojamas... 245. Tai, kad kaltinamasis G. B. padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas,... 246. Iš liudytojos R. A. parodymų matyti, kad ji 2013 m. dirbo Pasienio kontrolės... 247. Iš liudytojos R. A. papildomų parodymų matyti, kad liudytojai R. A. buvo... 248. Iš 2019-01-04 atliktos akistatos tarp G. B. ir R. A. matyti, kad G. B. ir R.... 249. Iš liudytojos G. T. parodymų matyti, kad ji nuo 2010 m. iki 2018 m. spalio... 250. Iš liudytojos G. T. papildomų parodymų matyti, kad ji 2013 - 2014 m.... 251. Iš 2019-01-04 akistatos protokolo matyti, kad tarp G. B. ir G. T. atlikus... 252. Iš liudytojo Š. T. parodymų matyti, kad jis nuo 2006 m. dirba AB ( - )... 253. Iš liudytojos V. B. parodymų matyti, kad nuo 2014 m. kovo pirmos dienos... 254. Iš liudytojos V. B. papildomų parodymų matyti, kad ji buhaltere UAB "( - )"... 255. Iš liudytojo V. V. parodymų matyti, kad galimai 2014 metų rugsėjo pabaigoje... 256. 2018-02-06 V. V. savanoriškai pateikė prekių užsakymo sutarties Nr.... 257. Iš liudytojo E. Š. parodymų matyti, kad jis 2014-11-17 UAB "( - )" kasos... 258. Iš liudytojos E. Š. parodymų matyti, kad galimai 2014 m. gegužės mėnesį,... 259. 2017-12-11 E. Š. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikė... 260. Iš liudytojo S. K. parodymų matyti, kad dirba UAB "( - )" direktoriumi. Jo... 261. Iš liudytojos A. L. parodymų matyti, kad namas, kuriame gyvena, yra... 262. Iš liudytojo V. V. parodymų matyti, kad jo namo stogui reikėjo šiferio.... 263. Iš liudytojos L. S. parodymų matyti, kad name, kur gyvena reikėjo keisti... 264. Iš liudytojo P. V. parodymų matyti, kad jis nutarė apšiltinti sodo namą ir... 265. Iš liudytojo J. S. parodymų matyti, kad jo tėvas J. S. 2014 m. statėsi... 266. Iš liudytojo G. S. parodymų matyti, kad namo statybai reikėjo statybos... 267. Iš liudytojo J. S. parodymų matyti, kad 2014 metais liepos mėnesį, datos... 268. 2017-11-09 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu liudytojas J.... 269. Iš liudytojo M. R. parodynų matyti, kad jis norėjo pardavimo kioskelį... 270. Iš liudytojo R. P. parodymų matyti, kad 2014 m. jo sodo pirtelei reikėjo... 271. Iš liudytojo A. M. parodymų matyti, kad sodo namui reikėjo šiferio stogui... 272. Iš liudytojo G. M. parodymų matyti, kad 2014 m. buvo reikalingos palangės ir... 273. Iš liudytojo P. P. parodymų matyti, kad 2014 m. birželio mėn. užvažiavo... 274. Iš liudytojo J. K. parodymų matyti, kad 2014 m. paskambino UAB "( - )" ir... 275. Iš liudytojos R. B. parodymų matyti, kad 2014 metų vasaros pabaigoje,... 276. Iš liudytojo G. K. parodymų matyti, kad jis 2012 m. nusipirko namą ir 2014... 277. Iš liudytojo A. K. parodymų matyti, kad 2014 m. birželio mėnesį jo mama O.... 278. Iš liudytojo V. Č. parodymų matyti, kad 2014 m. kreipėsi į UAB "( - )" ir... 279. Iš liudytojo E. K. parodymų matyti, kad jo brolio D. K. namo stogui... 280. Iš liudytojo I. J. parodymų matyti, kad namo stogui reikėjo plastikinių... 281. Iš liudytojo J. B. parodymų matyti, kad reikėjo skardos uždengti... 282. Iš liudytojo G. D. parodymų matyti, kad 2014 m. keitė namo stogą, samdė... 283. Iš liudytojos R. G. parodymų matyti, kad jos sodybos namo stogo apdailai... 284. Iš liudytojo A. L. parodymų matyti, kad 2014 metais yra iš UAB „( - )“... 285. Iš liudytojo A. V. parodymų matyti, kad s 2014 m. ieškojo internetu pakalimo... 286. Iš liudytojo S. P. parodymų matyti, 2014 m. vasarą ar rudenį ūkinio... 287. Iš liudytojos J. P. parodymų matyti, kad reikėjo lango, kuris turėjo būti... 288. Iš liudytojo A. S. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo skardos namo stogui... 289. Iš liudytojo K. K. parodymų matyti, kad 2014-09-03 jis nuvyko į UAB "( - )"... 290. Iš liudytojos I. Z. parodymų matyti, kad 2014 m. dėl namo stogo detalių... 291. Iš liudytojo D. L. parodymų matyti, kad jis asmeniškai niekada nėra... 292. Iš liudytojo V. J. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo skardos stogui... 293. Iš liudytojo G. D. parodymų matyti, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. tikslios... 294. Iš liudytojos G. M. parodymų matyti, kad 2014 m. ir 2015 m. tikslių datų... 295. Iš liudytojo J. J. parodymų matyti, kad jo pirtelei ir angliškam kilnojamam... 296. Iš liudytojo E. L. parodymų matyti, kad mamos namo stogo keitimui reikėjo... 297. Iš liudytojos R. V. parodymų matyti, kad 2014 m. vasarą namui reikėjo... 298. Iš liudytojo M. J. parodymų matyti, kad namui reikėjo šiferio stogui... 299. Iš liudytojo G. Ž. parodymų matyti, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. namo... 300. Iš liudytojos R. B. parodymų matyti, kad namui apklati reikėjo plastikinių... 301. Iš liudytojo V. J. parodymų matyti, kad namui reikėjo plastikinių... 302. Iš liudytojo A. F. parodymų matyti, kad pirties stogui reikėjo skardos ir... 303. Iš liudytojo E. D. parodymų matyti, kad namo stogui reikėjo skardos... 304. Iš liudytojo B. B. parodymų matyti, kad mamos T. B. namui apklati reikėjo... 305. Iš liudytojos M. K. parodymų matyti, kad namui reikėjo baltos spalvos... 306. Iš liudytojo A. J. parodymų matyti, kad reikėjo plastikinių lentučių namo... 307. Iš liudytojo R. J. parodymų matyti, kad sesuo R. J. statėsi namą, buvo... 308. Iš liudytojo T. J. parodymų matyti, kad namo apkalimui reikėjo plastikinių... 309. Iš liudytojo D. G. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo statybinių... 310. Iš liudytojos D. G. parodymų matyti, kad 2014 m. paskambino UAB "( - )" ir... 311. Iš liudytojo M. B. parodymų matyti, kad 2014 m. jis dirbo Č. Z. IĮ... 312. Iš liudytojo A. Š. parodymų matyti, kad 2014 m. vasaros metu kreipėsi ( - )... 313. Iš liudytojos O. B. parodymų matyti, kad reikėjo stogo dangos, kurios... 314. Iš liudytojo K. B. parodymų matyti, kad 2014 m. liepos ar tai rugpjūčio... 315. Iš liudytojo R. B. parodymų matyti, kad garažui apkalti reikėjo... 316. Iš liudytojos D. V. parodymų matyti, kad namui reikėjo plastikinių apkalimo... 317. Iš liudytojos I. V. parodymų matyti, kad gyvenamajam namui reikėjo keisti... 318. Iš liudytojo V. Ž. parodymų matyti, kad 2014 m. jis norėjo pakeisti savo... 319. Iš liudytojo A. C. parodymų matyti, kad namui reikėjo plastikinių... 320. Iš liudytojo L. Ž. parodymų matyti, kad gyvenamojo namo stogui reikėjo... 321. Iš liudytojo K. P. parodymų matyti, kad 2014 metais, konkrečios datos... 322. Iš liudytojo J. V. parodymų matyti, kad 2014 m. pavasarį, t.y. balandžio ar... 323. Iš liudytojo A. U. parodymų matyti, kad2014 m. vasarą atlikinėjo namo... 324. Išį liudytojo G. J. Staniulevičiaus parodymų matyti, kad namo stogui... 325. Iš liudytojos G. T. parodymų matyti, kad 2014 m. namui reikėjo laštakių.... 326. Iš liudytojo V. Š. parodymų matyti, kad jo ūkiniam pastatui reikėjo stogo... 327. Iš liudytojo V. M. parodymų matyti, kad sodo namelio stogui uždengti... 328. Iš liudytojos S. M. parodymų matyti, kad sodo namelio stogui uždengti... 329. Iš liudytojo M. Š. parodymų matyti, kad pirčiai reikėjo skardos. Anksčiau... 330. Iš liudytojo Z. Š. parodymų matyti, kad mamos namui reikėjo lentučių... 331. Iš liudytojo P. S. parodymų matyti, kad 2014-10-17 reikėjo stogo skardos... 332. Iš liudytojos L. P. parodymų matyti, kad sodo namui reikėjo stogo dangos.... 333. Iš liudytojo G. A. parodymų matyti, kad kreipėsi į UAB "( - )" maždaug... 334. Iš liudytojo S. G. parodymų matyti, kad malkinės stogui reikėjo skardos ir... 335. Iš liudytojos G. L. parodymų matyt, kad sodo vagonėlio stogui reikėjo... 336. Iš liudytojo M. P. paroduymų matyti, kad reikėjo dūmtraukių. Su UAB "( -... 337. Iš liudytojo V. S. parodymų matyti,. kad namo stogui reikėjo skardos. 2014... 338. Iš liudytojos J. S. parodymų matyti, kad reikėjo vatos stogui apšiltinti.... 339. Iš liudytojo R. K. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo stogui lietaus... 340. Iš liudytojo G. R. parodymų matyti, kad 2014 m. rudenį galėjo UAB "( - )"... 341. Iš liudytojo G. R. parodymų matyti, kad namui reikėjo skardos stogui... 342. Iš liudytojos K. K. parodymų matyti, kad namui reikėjo plastikinio pakalimo... 343. Iš liudytojo V. L. parodymų matyti, kad 2014 m. liepos mėn. reikėjo stogo... 344. Iš liudytojos E. M. parodymų matyti, kad 2014 rugpjūčio mėnesį internete... 345. 2017-05-09 liudytoja E. M. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu... 346. Iš liudytojos D. M. parodymų matyti, kad 2014 m pradžioje internete rastu... 347. 2017-05-09 liudytoja D. M. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu... 348. Iš liudytojo G. Š. parodymų matyti, kad reikėjo ventiliacinio kaminėlio.... 349. Iš liudytojo S. K. parodymų matyti, kad 2014 m. spalio mėn. reikėjo skardos... 350. Iš liudytojos L. K. parodymų matyti, kad 2014 m. vasarą, galimai birželio... 351. Iš liudytojo D. Š. parodymų matyti, kad 2014 m., vasaros pabaigoje,... 352. Iš liudytojos R. K. parodymų matyti, kad reikėjo keisti stogo dangą. Ji... 353. Iš liudytojo M. J. parodymų matyti, kad reikėjo stogo dangos namui.... 354. Iš liudytojos I. Š. parodymų matyti,. kad namui buvo reikalinga apdaila,... 355. Iš liudytojos S. S. parodymų matyti, kad nuvažiavo į UAB "( - )" adresu ( -... 356. Iš liudytojos D. C. parodymų matyti, kad, kad niekada nepirko jokių... 357. Iš liudytojos V. B. parodymų matyti, kad galimai 2014 m. rudenį, tikslaus... 358. Iš liudytojo N. R. parodymų matyti, kad 2014 m. spalio mėn. 20 d. kreipėsi... 359. Iš liudytojo A. B. parodymų matyti, kad jis reikėjo stogo dangos. Surado... 360. Iš liudytojo A. P. parodymų matyti, kad 2014 m. statė kaimo sodybos namelį.... 361. Iš liudytojos V. F. parodymų matyti, kad 2014 m. spalio pabaigoje namui... 362. Iš liudytojo G. G. parodymų matyti, kad 2014 m. internete ieškojo iš ko... 363. Iš liudytojo R. B. parodymų matyti, kad 2014 m. sodo namui reikėjo stogo... 364. Iš liudytojo G. J. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo uždengti sodo... 365. Iš liudytojos G. M. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo dengti namo stogą.... 366. Iš liudytojos D. A. parodymų matyti, kad namui reikėjo skardos lankstinių.... 367. Iš liudytojo P. M. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo stogo dangos,... 368. Iš liudytojo V. D. parodymų matyti, kad 2014 m. reikėjo stogo dangos.... 369. Iš liudytojo R. Ž. parodymų matyti, kad iš UAB „( - )“ jokių... 370. Iš liudytojo L. B. parodymų matyti, kad iš UAB „( - )“ jokių piniginių... 371. Iš liudytojo E. S. parodymų matyti, kad jis įgaliotas asmuo vykdyti UAB... 372. Iš liudytojo G. S. parodymų matyti, kad 2011 metų pavasarį jis internete... 373. Iš liudytojo A. Č. parodymų matyti, kad 2014-11-03 kasos išlaidų orderį... 374. Iš liudytojo R. D. parodymų matyti, kad tyrėjos jam parodytą 2014-11-03... 375. Iš liudytojo D. R. parodymų matyti, kad laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki... 376. Atsakydamas į klausimus nurodė, kad UAB „( - )“ įmonės nežino ir... 377. 2017 m. sausio 2 d. BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB „( - )“... 378. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimu civilinėje... 379. Panevėžio apygardos teismo 2018m. kovo 1 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.... 380. Specialisto išvada 2018 m. spalio 16 d. „ Dėl uždarosios akcinės... 381. BUAB „( - )“ bankroto administratorius UAB „( - )“ atsakydamas į... 382. UAB "( - )" dokumentai, kuriuos 2018-04-23 pateikė BUAB "( - )" bankroto... 383. Byloje yra pažymos apie G. B. ir UAB „( - )“ turimas sąskaitas (t. 3.,... 384. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (t. 7, b.l. 99-100) G. B.... 385. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (t. 8, b.l. 1-159) G. B.... 386. 2019-01-10 įtariamojo advokatas V. G. pateikė prie ikiteisminio tyrimo... 387. 2018-12-31 surašytas reikalavimas VĮ Registrų centrui pateikti medžiagai... 388. BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB „( - )“ įgaliotas asmuo E.... 389. Byloje pateikti dokumentai:... 390. 2014-11-24 UAB „( - )” kasos išlaidų orderis Nr. 154 ( t.1, b. l. 102... 391. Įrodymų vertinimas ir teismo išvados... 392. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 222 straipsnį numatyta tam, kas apgaulingai... 393. Pagal BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą,... 394. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 395. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta ir tai, kad:... 396. atsižvelgiant į civilinį teisinį akcinių bendrovių, kaip ribotos... 397. kaltininko tvirtinimai, kad bendrovės lėšos iš tikrųjų buvo panaudotos... 398. vien tai, kad kaltininkas nurodo, jog bendrovės pinigai buvo naudojami ne... 399. Šie išaiškinimai taikytini ir nagrinėjamoje byloje.... 400. Priimdamas sprendimą teismas remiasi ikiteisminio tyrimo metu apklaustų... 401. Taigi visos pirmiau nurodytos baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės... 402. Iš šių įrodymais pripažintinų duomenų matyti, kad kaltinamajame akte... 403. III. CIVILINIO IEŠKINIO, SKIRTINOS BAUMĖS IR KITI KLAUSIMAI... 404. Bausmės skyrimas ... 405. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų... 406. Kaltinamasis G. B. anksčiau neteistas, administracine tvarka baustas už KET... 407. Spręsdamas kaltinamajam skirtinos bausmės klausimą, teismas įvertina tai,... 408. Byla išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl yra... 409. Teismas pažymi, kad BK 75 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2015... 410. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad bausmės vykdymas gali... 411. Kartu būtina atsižvelgti ir į kasacinę praktiką taikant BK 75 straipsnio 1... 412. G. B. nusikalstamus veiksmus atliko 2014 metų lapkričio mėnesį, todėl jo... 413. Teismas sprendžia, kad yra pagrindas kaltinamajam G. B. taikyti BK 75... 414. Civiliniai ieškiniai ... 415. V. L. pareiškė 2000 litų (579,24 Eur) civilinį ieškinį dėl turtinės... 416. A. P. pareiškė 2600 litų (753,01 Eur) civilinį ieškinį dėl turtinės... 417. Kaltinamasis G. B. su visais pareikštais civiliniais ieškiniais, išskyrus V.... 418. Kiti nuosprendžiu išspręstini klausimai... 419. Baigiamųjų kalbų metu prokurorė prašė iš G. B. konfiskuoti Lietuvos... 420. Visgi kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad iš nusikalstamos veikos... 421. Šiuo atveju byloje nustatyta, kad pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „(... 422. Šioje byloje kaltinamajam G. B. buvo paskirta kardomoji priemonė –... 423. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamoms veikoms nagrinėti:... 424. UAB „( - )" dokumentai, pateikti BUAB „( - )" bankroto administratoriaus... 425. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą ir vadovaudamasis BPK 297-305... 426. G. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1... 427. G. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2... 428. G. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 3... 429. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi... 430. Vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis paskirtą bausmę sumažinti vienu... 431. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1-3 dalimis, paskirtos laisvės atėmimo... 432. Paskirti G. B. baudžiamojo poveikio priemonę –nemokamus darbus (BK 70... 433. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 434. Kardomąją priemonę G. B. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti... 435. Priimti civilinio ieškovo V. L. ieškinio atsisakymą ir bylą dalyje dėl... 436. Tenkinti civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo ir priteisti... 437. - 753,01 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt tris eurus vieną eurocentą)... 438. - 1448,10 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis... 439. - 1405,65 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkis eurus 65 eurocentus)... 440. - 2284,15 Eur ( du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 15... 441. - 740,03 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt eurų 3 eurocentus) civilinės... 442. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: UAB... 443. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...