Byla 3K-3-615/2007
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Norkūno ir Antano Simniškio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. S. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovui UAB ,,Grasta“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas A. S. 2006 m. birželio 19 d. ieškiniu prašė teismo: a) pripažinti ieškovo atleidimą iš Palemono kieto kuro sandėlio vedėjo pareigų pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą neteisėtu; b) pakeisti ieškovo atleidimo iš Palemono kieto kuro sandėlio vedėjo pareigų pagrindą, nurodant, kad jis atleistas iš šių pareigų pagal DK 127 straipsnio 1 dalį; c) įpareigoti atsakovą išmokėti ieškovui jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

6Ginčo byloje dalykas yra ieškovo reikalavimas, kuriuo ginčijamas darbuotojo atleidimas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą, t. y. darbdaviui nustačius darbuotojo šiurkštų darbo drausmės pažeidimą – jo veiksmus, turinčius turto pasisavinimo arba iššvaistymo požymių. Ieškovo tvirtinimu, darbdavys neturėjo teisinio pagrindo jo atleisti iš darbo dėl jam patikėtų materialinių vertybių neišsaugojimo, nes konstatavo tik sandėlyje, kuriame dirbo ieškovas, sandėliuotų akmens anglių kiekio trūkumą. Akmens anglių trūkumo fakto ieškovas neginčijo, tačiau, jo teigimu, nėra nustatyta jo tyčinių veiksmų dėl akmens anglių neišsaugojimo. Tuo remdamasis ieškovas teigė, kad jo veiksmuose nėra kaltės, ir prašė pakeisti atleidimo iš darbo pagrindą į DK 127 straipsnio 1 dalį, t. y. darbo sutarties nutraukimą darbuotojo pareiškimu bei priteisti jam priklausančią išeitinę išmoką.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškovo Arvydo Stankaičio ieškinys tenkintas ir pripažintas 2006 m. birželio 15 d. ieškovo atleidimas iš darbo UAB ,,Grasta“ Palemono kieto kuro sandėlio vedėjo pareigų neteisėtu, ieškovas laikytas atleistas iš darbo pagal DK 127 straipsnio 1 dalį nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, iš atsakovo UAB ,,Grasta“ priteista 2441,40 Lt išeitinė išmoka ieškovui.

9Sprendime teismas nurodė, kad pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą darbuotojas atleidžiamas iš darbo už veiksmus, turinčius nusikaltimo požymių. Šie pažeidimai padaromi tik nustačius tyčinius darbuotojo veiksmus. Įvertindamas atsakovo teiginius, kad ieškovas tyčia iššvaistė jam patikėtą turtą, teismas vadovavosi turto iššvaistymo nusikalstamos veikos požymiu, nustatytu BK 184 straipsnio 2 dalyje. Teismas rėmėsi tuo, kad turto iššvaistymas padaromas, kai kaltininkas jo žinioje esantį patikėtą turtą neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims, bei pripažino byloje neįrodyta iššvaistymo veikos sudėtį, nes nėra nustatyta ieškovo tyčia – jog jis būtų savinęsis ar perleidęs jam patikėtą turtą tretiesiems asmenims. Be to, sutarties dėl darbuotojo individualios visiškos materialinės atsakomybės 4 punkte nurodyta, kad darbuotojas materialiai neatsako, jei nuostoliai padaryti ne dėl jo kaltės. Teismas įvertino inventorizacijos duomenis ir šalių paaiškinimus bei padarė išvadą, kad ieškovui dirbant nuo 2000 m. galėjo susidaryti tam tikra paklaida dėl materialinių vertybių kiekio apskaitos ir dėl to susidaryti trūkumas.

10Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. sprendimu atsakovo UAB ,,Grasta“ apeliacinis skundas patenkintas ir nutarta panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 15 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo A. S. ieškinį atmesti.

11Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad atleidimas iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Ją užginčijus darbuotojui, pareiga įrodyti nuobaudos skyrimo teisėtumą ir pagrįstumą tenka darbdaviui. DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatytos darbuotojo veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo ar iššvaistymo požymių, gali būti įrodinėjamos visomis CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis, nepaisant to, ar dėl šių veikų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir ar buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Inventorizacinė komisija 2006 m. gegužės 12 d. nustatė 62,748 t DKO markės ir 2,491 t Silezijos markės anglies trūkumą, ieškovo paaiškinimu, jis, matydamas atvežtos anglies trūkumą, šios nesverdavo. Teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme metu nustatyta pagal liudytojo A. G., dirbančio atsakovo įmonėje vairuotoju, parodymus, kad ieškovas akmens anglių jas perduodamas į pirkėjų automobilių priekabas nesverdavo, pasitikėdamas ,,jam žinomais“ prekių kiekio duomenimis ir ne visada nurodydavo tikrus prekių kiekius važtaraščiuose, juos vėliau taisydavo, taip pat gautų už prekes pinigų neapskaitydavo kasoje. Iš tokių bylos aplinkybių teismas sprendė, kad ieškovas veikė netiesiogine tyčia netinkamai atlikdamas pareigas ir iššvaistydamas šį turtą.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu ieškovas A. S. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. sprendimą ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 15 d. sprendimą. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys argumentai:

141. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą, nes ieškovo veiksmuose tyčios buvimą paneigė atsakovo atstovas, nurodęs, kad anglies trūkumas susidarė dėl ieškovo nusikalstamo nerūpestingumo (b. l. 106), t. y. dėl neatsargumo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. spalio 4 d. nutartyje V. B., R. Ž. v. AB ,,Panevėžio duona“ civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004 konstatavo, kad faktas, jog darbuotojas atliko DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodomus nusikalstamus veiksmus, turi būti įrodytas tiek, jog neliktų jokių pagrįstų abejonių dėl šio fakto buvimo. Tokios teisės aiškinimo praktikos laikomasi ir kitose bylose – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. gruodžio 5 d. nutartyje S. J. v. UAB ,,Plungės lagūna“ civilinėje byloje Nr. 3K-3-649/2005 išaiškino, kad darbdaviui suteikta galimybė skirti drausminę nuobaudą, jeigu šis turi objektyvią ir pakankamą informaciją, kurios pagrindu būtų galima neginčijamai konstatuoti apie šiurkščiai darbo drausmę pažeidusio asmens kaltus veiksmus ir pagrindą taikyti drausminę atsakomybę. Tačiau nagrinėjamoje byloje darbdavys pateikė nepakankamai įrodymų, patvirtinančių darbuotojo veiksmus, turinčius nusikalstamų požymių.

152. Darbdavys netinkamai įformino darbuotojo atleidimą iš darbo, nes neįvardijo, dėl kurio konkrečiai iš išvardytų DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punkto veiksmų darbuotojas yra atleistas iš darbo, tik atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas atleistas iš darbo dėl turto iššvaistymo. Ieškovas gavo 2006 m. gegužės 15 d. iš darbdavio pranešimą apie reikalaujamą pasiaiškinimą dėl anglių trūkumo, pranešime nurodytas pasiaiškinimo terminas iki 2006 m. gegužės 15 d. nebuvo pakankamas pasiaiškinimui surašyti, taip atleidžiant ieškovą pažeistos DK 240 straipsnio 1 dalies nuostatos.

163. Pagal Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijos taisyklių 35 punktą supilto į krūvas turto svoris nustatomas jį išmatavus ir techniniais skaičiavimais. Atsakovas neįrodė, kuo remiantis anglių trūkumas susidarė per 5 mėnesius iki ieškovo atleidimo iš darbo.

17Atsiliepimu į ieškovo A. S. kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Grasta“ prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

181. Ieškovas leido tretiesiems asmenims pasiimti nesaugomą, tačiau patikėtą ieškovui turtą, tai rodo buvus turto iššvaistymą, dėl to atsakovas teisėtai atleido ieškovą iš darbo pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą. Byloje surinkti įrodymai apeliacinės instancijos teismui leido daryti neabejotiną išvadą, kad ieškovas padarė darbo drausmės pažeidimą ir iššvaistė atsakovo turtą, šis teismas pasisakė ir dėl ieškovo neteisėtų veiksmų, ir dėl jo kaltės. Turto, kuris buvo patikėtas ieškovui, inventorizacija buvo atliekama nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, jais vadovaujantis buvo užfiksuotas anglių trūkumas.

192. Ieškovui buvo pranešta apie turėjimą pateikti pasiaiškinimą 2006 m. gegužės 12 d. ir jam suteiktas pakankamas trijų dienų terminas, dėl to nebuvo pažeisti DK 240 straipsnio 1 dalies reikalavimai.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

22Pagal šalių sudarytą darbo sutartį ieškovas A. S. nuo 2000 m. gegužės 24 d. dirbo pas atsakovą UAB ,,Grasta“ sandėlio vedėju, tą pačią dieną ieškovas pasirašė visiškos materialinės atsakomybės sutartį dėl akmens anglių saugojimo, sandėliavimo, pardavimo ir kitų susijusių operacijų (b. l. 21, 23). 2006 m. gegužės 12 d. darbdavio sudarytos komisijos atliktos ieškovui patikėtos akmens anglies inventorizacijos metu, atėmus natūralios akmens anglies netekties nuostolius, rastas 65,239 t akmens anglies trūkumas, dėl kurio iš ieškovo pareikalauta iki 2006 m. gegužės 15 d. pateikti pasiaiškinimą (b. l. 6, 42). Nuo UAB ,,Grasta“ direktoriaus 2006 m. gegužės 15 d. įsakymo priėmimo dienos ieškovas atleistas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą (DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktas) (b. l. 7, 57).

23V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

24Darbuotojo atleidimas iš darbo pagal vieną iš DK 235 straipsnio 2 dalyje išvardytų šiurkščių darbo pareigų pažeidimų yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Darbuotojui užginčijus tokios drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumą ir pagrįstumą, darbdavys privalo įrodyti šios nuobaudos skyrimo teisinį ir faktinį pagrįstumą.

25DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatytas vienas iš šiurkščių darbo pareigų pažeidimų – veika, turinti vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Aiškindama nurodytą įstatymo nuostatą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. gegužės 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-351/2006 G. K. v. UAB ,,Baltijos parkai“, pasisakė, kad ,,konstatuojant darbo pareigų pažeidimą pagal šią teisės normą, reikia nustatyti darbuotojo valią be teisėto pagrindo užvaldyti svetimą turtą. Sprendžiant, ar darbuotojo veiksmai yra neteisėti, būtina įvertinti jo darbo pareigas, darbo tvarką reglamentuojančius aktus“.

26Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, ieškovui pradėjus dirbti Palemono kieto kuro sandėlio vedėju, su juo buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, pagal kurią darbuotojas įsipareigojo, be kita ko, saugoti ir apskaityti jam perduotas materialines vertybes (b. l. 23). UAB ,,Grasta“ direktoriaus 2000 m. lapkričio 2 d. patvirtintos sandėlio vedėjo pareiginės instrukcijos 4.10 punkte nustatyta sandėlio vedėjo atsakomybė už jam patikėtų materialinių vertybių saugojimą, su ja pasirašytinai susipažino ir ieškovas (b. l. 28, 29). Ieškovo tinkamam darbo funkcijų atlikimui buvo sudarytos pakankamos sąlygos: atsakovui priklausančios akmens anglys buvo sandėliuojamos geležinkelio stoties teritorijoje, atviroje aikštelėje, aptvertoje išorine tvora, apšviestoje, turinčioje kontroliuojamus įvažiavimo-išvažiavimo vartus (b. l. 58). Ieškovas atleistas iš darbo UAB ,,Grasta“ direktoriaus 2006 m. gegužės 15 d. įsakymu, jame nurodžius darbuotojo atleidimo iš darbo pagrindą - DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą. Kasaciniame skunde teigiama, kad darbdavys netinkamai įformino darbuotojo atleidimą iš darbo, nes neįvardijo darbuotojo konkrečių veiksmų, dėl kurių jis atleidžiamas iš darbo. Su šiuo argumentu teisėjų kolegija nesutinka, nes, tik atsiradus šalių ginčui dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo, darbdavys turi pateikti atleidimą pagrindžiančius įrodymus.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje dėl DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punkto teisės normos aiškinimo ir taikymo pripažįstama, kad darbuotojo neteisėtų veiksmų nustatymui patvirtinti nėra būtinas teismo nuosprendis arba administracinės atsakomybės taikymo aktas dėl tokio darbuotojo; jo neteisėti veiksmai gali būti įrodinėjami visomis CPK nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis, kurių visuma turi lemti neabejotiną išvadą, kad darbuotojas tokius veiksmus atliko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004 V. B. ir R. Ž. v. AB ,,Panevėžio duona“). Byloje apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ieškovo veiksmuose yra turto iššvaistymo požymių. Darydamas šią išvadą teismas rėmėsi byloje surinktais rašytiniais įrodymais ir šalių paaiškinimais, kurių visumą teismas tarpusavyje susiejo ir įvertino (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Atsakovo pateiktame inventorizacijos akte aiškiai matyti apie ieškovui perduotų akmens anglių trūkumą, kurio fakto ieškovas ir neginčijo. Iš ieškovo paaiškinimų, kad jis įtarė apie anglies trūkumą, tačiau neorganizavo svėrimo, teismas sprendė apie ieškovo tyčios buvimą jo veiksmuose neišsaugant ir iššvaistant patikėtą turtą. Dėl to kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad ieškovo veiksmuose nenustatyta tyčios. Byloje iš viso nėra neigiančių turto iššvaistymo faktą ir ieškovą pateisinančių įrodymų. Be to, ieškovui patikėto turto iššvaistymo aplinkybes patvirtina ir kiti bylos įrodymai, tarp jų Palemono kieto kuro sandėlio vairuotojo parodymai apie tai, kad ieškovas pardavinėjo akmens anglį, daugeliu atveju jos tikslaus kiekio nesverdamas, o prieš inventorizacijos atlikimą pareguliuodamas svarstykles taip, jog anglių svėrimo metu svarstyklių rodmenys rodytų didesnį kiekį (b. l. 143). Konstatuotina, kad jeigu darbuotojas žino apie jam patikėtų materialinių vertybių trūkumą, tačiau ne tik nesiima jokių veiksmų šiam trūkumui išaiškinti, bet, priešingai, siekia nesąžiningu būdu išvengti tokio trūkumo nustatymo, tai rodo darbuotojo tyčinius veiksmus siekiant nuslėpti jam patikėtų vertybių neišsaugojimo faktą.

28Atlikus inventorizaciją ir taip nustačius akmens anglių trūkumą, iš ieškovo buvo pareikalauta per tris kalendorines dienas pateikti pasiaiškinimą dėl nustatyto materialinių vertybių trūkumo, tačiau jis nepateikė pasiaiškinimo nei per šį laikotarpį, nei šiam pasibaigus. Atsižvelgiant į nustatytą darbo pareigų pažeidimą šis darbdavio nustatytas terminas buvo pakankamas. Ieškovas nenurodė jokių priežasčių, dėl kurių jis negalėjo per paskirtą terminą surašyti pasiaiškinimo. Taigi skirdamas drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo - darbdavys laikėsi DK 240 straipsnio 1 dalyje nustatytos nuobaudos skyrimo tvarkos, pagal kurią drausminę nuobaudą galima skirti ir nesant pateikto be svarbių priežasčių darbuotojo pasiaiškinimo. Atsižvelgiant į ieškovo vykdytas darbo funkcijas ir padarytą darbo pareigų pažeidimą, drausminės nuobaudos rūšis – atleidimas iš darbo – ieškovui parinkta laikantis DK 238 straipsnio reikalavimų ir yra adekvati padaryto pažeidimo sunkumui. Dėl to apeliacinės instancijos teismas priimtame sprendime turėjo teisinį pagrindą išvadai, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai atleido iš darbo ieškovą.

29Kiti kasacinio skundo argumentai nesusiję su apeliacinės instancijos teismo sprendimo teisėtumo patikrinimu, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

30Teisės taikymo aspektu patikrinus apeliacinės instancijos teismo sprendimą, konstatuotina, kad nenustatyta pagrindų jį naikinti, taigi šis sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis).

31Atsakovui, kurio naudai priimamas teismo procesinis sprendimas, priteisiamos turėtos 600 Lt išlaidos advokatui už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą iš ieškovo (CPK 98 straipsnio 1, 3 dalys, b. l. 214).

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Priteisti atsakovui UAB ,,Grasta“ iš ieškovo A. S. 600 Lt (šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

35Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas A. S. 2006 m. birželio 19 d. ieškiniu prašė teismo: a)... 6. Ginčo byloje dalykas yra ieškovo reikalavimas, kuriuo ginčijamas darbuotojo... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškovo... 9. Sprendime teismas nurodė, kad pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punktą... 10. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 11. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad atleidimas iš darbo už... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu ieškovas A. S. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 14. 1. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė DK 235 straipsnio 2... 15. 2. Darbdavys netinkamai įformino darbuotojo atleidimą iš darbo, nes... 16. 3. Pagal Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintų... 17. Atsiliepimu į ieškovo A. S. kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Grasta“... 18. 1. Ieškovas leido tretiesiems asmenims pasiimti nesaugomą, tačiau patikėtą... 19. 2. Ieškovui buvo pranešta apie turėjimą pateikti pasiaiškinimą 2006 m.... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 22. Pagal šalių sudarytą darbo sutartį ieškovas A. S. nuo 2000 m. gegužės 24... 23. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 24. Darbuotojo atleidimas iš darbo pagal vieną iš DK 235 straipsnio 2 dalyje... 25. DK 235 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatytas vienas iš šiurkščių darbo... 26. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, ieškovui pradėjus dirbti Palemono kieto... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje dėl DK 235 straipsnio... 28. Atlikus inventorizaciją ir taip nustačius akmens anglių trūkumą, iš... 29. Kiti kasacinio skundo argumentai nesusiję su apeliacinės instancijos teismo... 30. Teisės taikymo aspektu patikrinus apeliacinės instancijos teismo sprendimą,... 31. Atsakovui, kurio naudai priimamas teismo procesinis sprendimas, priteisiamos... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 34. Priteisti atsakovui UAB ,,Grasta“ iš ieškovo A. S. 600 Lt (šešis šimtus... 35. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...