Byla 1-22-851/2018

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Aiva Survilienė, sekretoriaujant Dariui Kamandieriui, Astai Kazlauskienei, Kristinai Zajančkauskaitei, dalyvaujant prokurorams Dainiui Baraniūnui, Rasai Apšegienei, Mindaugui Gyliui, Dainai Dilbienei, Šarūnui Šimoniui, gynėjams Arūnui Petrauskui, Loretai Guižauskienei, Artūrui Kalyčiui, Ingai Abramavičiūtei, Elenai Žilėnienei, Leonorai Vasiliauskienei, Egidijui Morkūnui, Jonui Jasiulevičiui, N.Kasilauskui, Mariui Barisevčiui, L.Makaveckui, E.A.Unčiurienei, Lolitai Narmontienei, kaltinamiesiems A. M., E. M., R. G., civilinių ieškovų atstovams P. K., A. P., S. J., D. J., K. U., B. N., A. P., R. J., vertėjai Ritai Daškevičienei, Audronei Adomavičienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. M., gimęs ( - ) Ukmergėje, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, dirbantis ( - ), nevedęs, deklaruojantis gyvenamąją vietą ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 300 str. 3 d., 24 str. 4 d., 182 str. 2 d., 300 str. 3 d., 182 str. 2 d.,

4E. M., gimęs ( - ) Anykščių rajone, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, pensininkas, vedęs, deklaruojantis gyvenamąją vietą ( - ), neteistas,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 182 str. 2 d., 222 str. 1 d.,

6R. G., gimusi ( - ) Vilniuje, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, deklaruojanti gyvenamąją vietą ( - ), neteista,

7kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 24 str. 6 d. ir 182 str. 2 d., 214 str. 1d., 215 str. 1 d., 222 str. 1 d.,

8Juridinis asmuo UAB „A.G.“, įmonės registracijos kodas ( - ), registruota juridinių asmenų registre 1999-10-20, registracijos vieta ( - ),

9kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str., 300 str. 3 d., 20 str., 222 str. 1 d.

Nustatė

10A. M., turėdamas tikslą apgaule E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ priemonės veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, jo tėvui E. M. pateikus paraišką vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. tarp ūkininko E. M. ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos pasirašius Paramos sutartį, žinodamas, kad pagal sutarties 1.1.1 punktą projekto vykdytojas yra įsipareigojęs įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „( - )“, nepažeisdamas Paramos sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas, be to, prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo „Kaimo plėtros ir žuvininkystės“ prioriteto priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543, realiai perėmė visą Objekto įgyvendinimo procesą savo žinion. Siekdamas Objekto įgyvendinime patirtas išlaidas dokumentuose užfiksuoti didesnėmis kainomis, nei iš tikrųjų, per jo nusikalstamos veikos nesupratusius asmenis - R. R., R. G., G. K., pastarojo ir UAB „F.“ dalyje buhalterinių, finansinių, darbų atlikimo dokumentų užfiksavo tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas įgyvendinant Projektą, dėl ko Parama negalėjo būti suteikta, ir minėtus dokumentus perdavus E. M., šis, nesuprasdamas A. M. nusikalstamos veikos, 2009-01-30 Nacionalinės mokėjimo agentūros Utenos skyriui, esančiam J. Basanavičiaus g. 126, Utenoje pateikė 2009-01-30 mokėjimo prašymą Nr. 1 su priedais (UAB „F.“ Atliktų darbų aktais ir PVM sąskaitomis faktūromis) ir 2009-02-04 papildomą raštą su priedais (atliktų darbų aktais) ir juose esančia žinomai neteisinga informacija apie prašomų finansuoti 1 284 588 litų ( 372 042,40 EUR ) išlaidų patyrimą vykdant aukščiau nurodytą Projektą, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui arba tinkamai sutarties vykdymo kontrolei, o suklaidintiems Agentūros darbuotojams priėmus sprendimą išmokėti Paramos sutartyje numatytas lėšas ūkininkui E. M. ir 2009 m. birželio 30 d. pervedus 1 277 395,38 litų (369 959.27 EUR ) į sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB NORD banke, jas apgaule E. M. naudai įgijo, tokiu būdu padarydamas Lietuvos valstybės biudžetui nurodyto dydžio didelę turtinę žalą.

11A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis vadovavo organizuotai grupei pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, ir dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

12jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė organizuotą grupę iš anksto susitarusią daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą ir jai vadovavo, kurios nariai jis pats, E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis LR BK 391 str., LR BPK 212 str. 7 p., jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis LR BK 391 str., LR BPK 212 str. 7 p., jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas), bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, t. y.:

13jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos grupės veiklą ir jos nariams duodamas nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad apgaulės būdu, savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento , Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, taip pat, apgaule savo bei ūkininko E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti pridėtinės vertės mokesčio lėšas ir apgaule jas įgyti, iš anksto žinodamas, kad ūkininkas E. M. 2005-11-30 pateikęs paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“, ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. tarp ūkininko E. M. ir Agentūros pasirašyta paramos sutartis Nr. BPD2004-EZUOGF-4.4.5-03-05/9/0010, pagal kurią projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „( - )“, nepažeisdamas šios Sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas; prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543, bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti ir nepasirašius Paramos sutarties, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta jo paties samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su projektą vykdančiu ūkininku E. M., su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai daliai jų atlyginimą mokant jam pačiam to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, be to, žinodamas, kad UAB „A.G.“ būdama nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba ir kurios direktorius paramos prašantis ūkininkas E. M., 2007 metų rugsėjo – gruodžio mėnesių laikotarpiu įsigijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „S.“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - ), kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „A.“, UAB „G.“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „M.“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “S.K.V.“, pastolių nuoma iš UAB „K.“ (pastolių nuoma), autotechnikos nuoma iš UAB „K.“, statybinių įrankių nuoma iš UAB „G.“, stogo konstrukcijas iš UAB „M.“ ir apmokėjo už jas iš įmonės lėšų.

14Taip pat, žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“, kaip savarankiškas ūkinės veiklos subjektas Objekte realiai darbų neatliko, o buvo tik kaip tarpinė grandis, siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas išlaidas ir dėl to, kad vykdant Projektą Objekte buvo privalomas rangovas. Be to, UAB „F.“ buvo įsteigta jo paties per kitą nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L.;

15Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, vadovaujantis gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 ir nebus kompensuojamos, siekdamas jas dalinai pagrįsti individualią veiklą neva vykdančio G. K. buhalteriniais apskaitos dokumentais, nurodė organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) įregistruoti individualią veiklą, sudaryti statybos rangos sutartį su Objekto rangovu UAB „F.“ ir tuo pagrindu išrašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų dalį Objekto statybos metu neva tinkamai patirtų išlaidų.

16G. K. vykdant A. M. nurodymus Alytaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Alytaus skyriuje 2008-02-15 įregistravus G. K. individualią veiklą, bei su UAB „F.“ sudarius tariamą statybos rangos sutartį dėl Objekto statybos ir suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 litų vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 litų vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, darbų.

17Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos grupės veiklą jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, tyčia, žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdamas nurodytų tikslų, nurodė organizuotos grupės narei R. R., nuo 2008-03-21 esančiai UAB „F.“, kuri buvo įsteigta siekiant pagrįsti nurodytame Objekte statybos metu neteisėtai patirtas statybos išlaidas, direktore, suklastoti neva UAB „F.“ rangovo, individualią veiklą vykdančio G. K. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus, kuriais neva buvo UAB „F.“ perduoti G. K. atlikti darbai. R. R. nesant UAB „F.“ direktore (ja tapo nuo 2008-03-21), vykdant jo nurodymus surašius 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 26 071,50 litų vertės betono liejimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės betono liejimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą, neturint teisės patvirtinti, – patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu, taip suteikiant jam juridinę galią ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, taip jį paleidus teisinėn apyvarton. R. R. tęsiant nusikalstamą veiką, nesant UAB „F.“ direktore, surašius 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 litų vertės mūrinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės mūrinimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “, pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą neteisėtai patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu, taip suteikiant jam juridinę galią, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidžiant teisinėn apyvarton. R. R. tęsiant nusikalstamą veiką, surašius 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 litų vertės mūrinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės mūrinimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“, pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikiant jam juridinę galią ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, taip jį paleidžiant teisinėn apyvarton. R. R. tęsiant nusikalstamą veiką, surašius 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 11000 litų vertės mūrinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės mūrinimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“, pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu, taip suteikiant jam juridinę galią ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, taip jį paleidžiant teisinėn apyvarton. R. R. tęsiant nusikalstamą veiką, surašius 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 27 500 litų vertės stogo dengimo darbų, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės stogo dengimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu, taip suteikiant jam juridinę galią, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, taip jį paleidžiant teisinėn apyvarton;

18Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos grupės veiklą ir jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, tyčia, žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdamas nurodytų tikslų, nurodė organizuotos grupės narei, UAB „F.“ buhalterei R. G. (dabartinė pavardė – G.), suklastoti neva UAB „F.“ rangovo individualią veiklą vykdančio G. K. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, kuriuo neva buvo UAB „F.“ perduoti G. K. atlikti darbai. R. G. (dabartinė pavardė – G.), vykdant jo nurodymus, surašius 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 25 000 litų vertės betono liejimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės stogo dengimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą, jai kaip įgaliotam asmeniui, patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, taip jį paleidus teisinėn apyvarton;

19Tokiu būdu A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariams G. K., R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir R. R. nurodymus buvo suklastoti aukščiau nurodyti dokumentai, kurie buvo apskaityti UAB „F.“ buhalterinėje apskaitoje, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 litų – vertės svetimą turtą –ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 litų vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 litų PVM.

20Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 24 str. 4 d. ir 300 str. 3 d.

21Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog vadovavo organizuotai grupei pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

22jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė organizuotą grupę iš anksto susitarusią daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą ir jai vadovavo, kurios nariai jis pats, E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) , R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis LR BK 391 str., LR BPK 212 str. 7 p., jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas), bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, t. y.:

23jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos grupės veiklą ir jos nariams duodamas nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad apgaulės būdu, savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ taip pat apgaule savo bei ūkininko E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į valstybės biudžetą sumokėti PVM lėšas ir apgaule jas įgyti, iš anksto žinodamas, kad ūkininkas E. M. 2005-11-30 pateikęs paraišką Agentūrai vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“1, ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. tarp ūkininko E. M. ir Agentūros pasirašyta Paramos sutartis, pagal kurią projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „( - )“2, nepažeisdamas šios Sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas; prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543, bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti ir nepasirašius Paramos sutarties, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta jo paties samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su projektą vykdančiu ūkininku E. M., su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant jam pačiam, to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, be to žinodamas, kad UAB „A.G.“ būdama nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba ir kurios direktorius paramos prašantis ūkininkas E. M., 2007 metų laikotarpyje nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio įsigijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „S.“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - ), kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „A.“, UAB „G.“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „M.“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “S.K.V.“, pastolių nuoma iš UAB „K.“ (pastolių nuoma), autotechnikos nuoma iš UAB „K.“, statybinių įrankių nuoma iš UAB „G.“, stogo konstrukcijas iš UAB „M.“ ir apmokėjo už jas iš įmonės lėšų.

24Taip pat žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“, kaip savarankiškas ūkinės veiklos subjektas Objekte realiai darbų neatliko, o buvo tik kaip tarpinė grandis, siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas išlaidas ir dėl to, kad vykdant Projektą Objekte buvo privalomas rangovas. Be to, UAB „F.“ buvo įsteigta jo paties per kitą nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L.;

25Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, vadovaujantis gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 ir nebus kompensuojamos, siekdamas jas pagrįsti suklastotais UAB „F.“ buhalteriniais apskaitos dokumentais, jis nurodė organizuotos grupės narei R. G. (dabartinė pavardė – G.), 2007 m. gruodžio mėn. 10 d. statybos rangos sutarties Nr. 2007/12/10 tarp Objekto rangovo UAB „F.“ ir ūkininko E. M. pagrindu surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ išlaidas bei jas pateisintų ir leistų ūkininkui E. M. suformuoti pirkimo PVM atskaitą;

26R. G., vykdant jo nurodymus, suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnalą, užpildytą bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu, įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką ir juos atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodžius, kad Objekte darbai pradėti 2008-01-02, nuo darbų neva pradžios iki 2008-02-15 atsakingas vykdytojas buvo A. Z., nuo 2008-02-15 iki 200804-15 – G. K. ir jie atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas nurodytus darbus, o juos priėmė R. G. (dabartinė pavardė – G.) kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtinus savo parašu; 2008-04-16 iki 2008-09-08 laikotarpio Statybos darbų žurnalą, užpildytą bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu, įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbus atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodžius, kad Objekte 2008-04-16 – 2008-09-08 laikotarpiu G. K. atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas nurodytus darbus, o juos priėmė R. G. (dabartinė pavardė – G.) kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtinus savo parašu; 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 300 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 200 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. išduota 6905,00 Lt kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr. 021/08, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. gauta 34 000,00 Lt bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. gauta 9167,45 Lt, bei suklastojus G. K. parašą;

27Be to, jis siekdamas aukščiau nurodytų nusikalstamų tikslų nurodė R. G. (dabartinė pavardė – G.) surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ statybos išlaidas bei jas pateisintų, taip pat, leistų ūkininkui E. M. suformuoti pirkimo PVM atskaitą, o R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdant jo nurodymus, surašius ir neturint teisės patvirtinti, – patvirtinus (pasirašius atliktų darbų aktuose kaip statybos darbų vadovui neturint atestato) savo parašu šiuos UAB „F.“ dokumentus: t. y. pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87261 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134981,38 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190330,46 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58313,24 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56687,20 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65251,64 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37612,50 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22588,74 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93646,47 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62442,06 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76301,16 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107506,26 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101446,96 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137215,12 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64204,98 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103917,88 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25248,46 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74164,18 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184970,90 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178823,10 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35859,02 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36149,30 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33074,22 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25943,48 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71827,78 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60020,70 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26925,24 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31441,10 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4445,06 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107258,46 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160905,98 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67730,82 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30018,02 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6479,38 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28833,30 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61257,34 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168944,14 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą;

28Tokiu būdu suklastojus nurodytus aktus juose įtvirtinus žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal nurodytus Atliktų darbų aktus atliko viso 2896882,30 litų su PVM vertės statybos darbų, ir šiuos dokumentus pateikus ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip paleidus juos teisinėn apyvarton;

29Taip pat vykdant jo nurodymus pagaminus UAB „F.“ 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001 ir joje nurodžius, žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, – viso už 729 881,92 Lt su PVM, be to į nurodytą sąskaitą faktūrą neteisėtai įtraukus Atliktų darbų aktus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį, t. y. į 2008-02-07 PVM SF FOR Nr.001 įtraukus sausio mėnesį dar neatliktus vasario mėnesio darbus bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394 750,12 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183807,42 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267 535,50 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494 820,02 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194 659,88 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 litų su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindė atliktų darbų aktu bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462 483,30 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 35 viso 168944,14 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal UAB „F.“ išrašytas nurodytas PVM sąskaitas faktūras atliko 3046882,30 litų su PVM vertės statybos darbų (Priedas Nr. 1), bei nurodytas suklastotas UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras pateikus ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip juos paleidus teisinėn apyvarton;

30Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos organizuotos grupės veiklą jos nariams duodamas nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, tyčia, žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdamas nurodytų tikslų, nurodė organizuotos grupės nariui ūkininkui E. M. patvirtinti savo parašu, organizuotos grupės narės, UAB „F.“ buhalterės R. G. dabartinė pavardė – G.), nurodytus suklastotus atliktų darbų aktus, o E. M. vykdant A. M. nurodymus, patvirtinus juos savo parašu, taip juose įtvirtinus žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką, jų atlikimo subjektą, kiekius bei vertes ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte atliko 3046882,30 litų vertės statybos darbų, ir nurodytus dokumentus įtraukus į ūkininko E. M. buhalterinę apskaitą, taip paleidžiant juos teisinėn apyvarton.

31Tokiu būdu, A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariams R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir E. M. nurodymus, buvo suklastoti aukščiau nurodyti dokumentai bei panaudoti įtraukiant juos į UAB „F.“ ir ūkininko E. M. buhalterines apskaitas, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 litų – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 litų vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 litų PVM.

32Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 24 str. 4 d. ir 300 str. 3 d.

33Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog vadovavo organizuotai grupei suklastojant ir panaudojant tikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

34jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė organizuotą grupę iš anksto susitarusią daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą ir jai vadovavo, kurios nariai jis pats, E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) , R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis LR BK 391 str., LR BPK 212 str. 7 p., jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) , bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, t. y.:

35jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos grupės veiklą jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, suklastoti ir panaudoti tikrus dokumentus, juose nurodant žinomai neteisingus duomenis apie ūkininko E. M. įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM tam, kad apgaulės būdu savo bei ūkininko E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti PVM lėšas ir apgaule jas įgyti;

36Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta jo paties, per kitą, nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A.G.“, kuriai jam davus 10 000 litų steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir jo nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore; jam davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T.T.“ vienintelei akcininkei, kuri buvo įsteigta jo iniciatyva R. R., įsigyti UAB „F.“ akcijas ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, kuria ji ir tapo.

37Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Objekte statybos darbus atliko jis pats ir ūkininkas E. M. samdydami įvairius asmenis, o Objekte dirbusiems asmenims, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas ir medžiagos Objekte tiekiamos A. M., ar per G. K. ar paties E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir E. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.).

38Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdydama jo nurodymus aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojo šias UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras: 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009, 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010, kuriose užfiksavo žinomai neteisingus duomenis, kad neva UAB „F.“ Objekte atliko viso 3046882,30 litų vertės, iš jų PVM – 464778,66, statybos darbų,

39Taip pat, jam pačiam ir grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaulės būdu panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti PVM lėšas ir apgaule jas įgyti, jis nurodė organizuotos grupės nariui E. M. į 2008 metų ūkininko atskaitomybę įtraukti UAB „F.“ suklastotose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą PVM bei jį nurodyti ūkininko 2008 m. PVM deklaracijose,

40E. M. veikiant organizuotoje grupėje, žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, vykdant A. M. nurodymus, į ūkininko E. M. 2008 m. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas FR0600 (forma patvirtinta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29) įtraukus žinomai neteisingus duomenis apie įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, t. y. 2008-07-10 į E. M. 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 111 338 litų sumą, 2008-07-10 į E. M. 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 88 605 litų sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 7 967 litų sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 116 292 litų sumą, 2008-09-19 į E. M. 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 52 896 litų sumą, 2008-10-24 į E. M. 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 70 793 litų sumą, 2008-11-24 į E. M. 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 26 734 litų sumą viso į PVM deklaracijas įrašius 474 625 litų sumą bei nurodytas suklastotas PVM deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba pateikus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, t. y. 2008-07-16 pateikus 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaraciją, 2008-07-15 – 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją, 2008-09-19 – 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-10-27 – 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaraciją, 2008-11-24 – 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją, taip jas paleidus teisinėn apyvarton;

41Tokiu būdu, A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariui E. M. nurodymus, buvo suklastotos ūkininko E. M. 2008 m. vasario, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesių PVM mokesčio deklaracijos ir panaudotos jas pateikiant valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl to A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 litų PVM.

42Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 24 str. 4 d. ir 300 str. 3 d.

43Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaule savo ir kito asmens naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

44jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą apgaulės būdu, pateikiant apgaulingus duomenis, savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – UAB „T.“ kaimo turizmo objekte „( - )“ atliekant statybos darbus įrengtą šildymo sistemą;

45Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta jo paties, per kitą, nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A.G.“, kuriai jam davus 10 000 litų steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir jo nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

46jam davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T.T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo pats A. M., o ji įsteigta buvo R. R. vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T.T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o R. R. jo nurodymus įvykdė.

47Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Asmenims, dirbusiems Objekte, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas jo paties, ar per G. K. ir E. M., medžiagos Objekte buvo tiekiamos jo paties ar per G. K., ar per ūkininką E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir ūkininko E. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.).

48Jis 2008 m. sausio mėnesį kreipėsi į UAB „T.“ direktorių V. K. dėl šildymo sistemos įdiegimo ir paleidimo Objekte statomuose pastatuose, o UAB „T.‘ parengus sutartį dėl darbų atlikimo ir joje nurodžius, kad ji sudaroma tarp A. M. ir UAB „T.“, jis, neketindamas atsiskaityti už šildymo sistemą, suklaidino V. K. nurodydamas sutartį dėl minėtos šildymo sistemos sudaryti su UAB „F.“ pateikdamas jam žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad neva UAB „F.“ realiai veikianti bendrovė atliekanti statybos darbus Objekte, kai realiai kaip ūkinis subjektas (rangovas) UAB „F.“ veiklos nevykdė, o buvo kaip nurodyta aukščiau įsteigta neteisėtai gauti ES paramą ir neteisėtai susigrąžinti pirkimo PVM, o UAB „T.“ direktorius V. K. nežinodamas tikros informacijos apie UAB „F.“ ir būdamas suklaidintas ir 2008 m. vasario 25 sudarius statybos rangos sutartį Nr. FOR 01 su UAB „F.“, o jos pagrindu UAB „T.“ Objekte 2008 m. nuo vasario 25 d. – 2008 m. spalio 30 d. laikotarpiu atlikus šiuos darbus: Kluone-svečių namuose atlikus 9287,78 litų vertės Grindinio šildymo įrengimo darbus, Klėty-svečių namuose – 8906,64 litų vertės Grindinio šildymo įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 1 – 6390,88 litų vertės Grindinio šildymo (Rūsys) įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 1 – 7186,20 litų vertės Grindinio šildymo (Pirmas aukštas) įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 2 – 7286,50 litų vertės Grindinio šildymo (Rūsys) įrengimo darbus, Kluone-svečių namuose atlikus 9052,96 litų vertės Fonkoilų įrengimo darbus, Klėty-svečių namuose – 9052,96 litų vertės Fonkoilų įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 1 – 4526,48 litų vertės Fonkoilų (Antras aukštas) įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 2 – 4526,48 litų vertės Fonkoilų (Pirmas aukštas) įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 2 – 4526,48 litų vertės Fonkoilų (Antras aukštas) įrengimo darbus. Viso Objekte atlikus šildymo sistemų įrengimo darbų 70 743,36 litų sumai, jis savo ir E. M. naudai apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. 70 743,36 litų vertės šildymo sistemą.

49Tokiu būdu A. M. apgaule savo ir kito asmens – E. M. naudai įgijo didelės – 70 743,36 litų vertės svetimą turtą – UAB „T.“ priklausančią šildymo sistemą, tuo UAB „T.“ padarydamas viso 70 743,36 litų vertės žymią turtinę žalą.

50Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 2 d.

51Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaule savo ir kito asmens naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

52jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą apgaulės būdu savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – UAB „J.“ ir UAB „G.“ kaimo turizmo objekte „( - )“ atliekant statybos darbus sumontuotą šildymo sistemą ir šildymo katilus;

53Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta jo paties, per kitą, nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A.G.“, kuriai jam davus 10 000 litų steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir jo nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

54jam davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T.T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo pats A. M., o ji įsteigta buvo R. R. vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T.T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o R. R. jo nurodymus įvykdė.

55Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Asmenims, dirbusiems Objekte, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas jo paties, ar per G. K. ir E. M., medžiagos Objekte buvo tiekiamos jo paties ar per G. K., ar per ūkininką E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir ūkininko E. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.), todėl žinodamas, kad nei jis, nei UAB „F.“ už šildymo katilus ir šildymo sistemą neatsiskaitys.

56Jis 2008 m. rugsėjo mėnesį per A. P. kreipėsi į UAB „J.“ vadybininką V. K. dėl šildymo sistemos sumontavimo Objekte esančiuose pastatuose, o suderinus šildymo įrengimų techninę specifikaciją, kainą, apmokėjimą, jis neketindamas atsiskaityti už šildymo įrenginius (sistemą) UAB „J.“ darbuotojui V. K. pateikęs žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad neva UAB „F.“ yra realiai veikianti bendrovė, Objekte atliekanti statybos darbus, todėl sutartį dėl minėtos sistemos įrengimo nurodė sudaryti su UAB „F.“, kai realiai ūkinis subjektas (rangovas) UAB „F.“ veiklos nevykdė, o buvo kaip nurodyta aukščiau įsteigta kaip priedangos įmonė pateisinti patirtas Objekte išlaidas neteisėtai gaunant ES paramą ir neteisėtai susigrąžinant pirkimo PVM. Taip pat siekdamas suklaidinti UAB „J.“, kad neva UAB „F.“ yra savarankišką veiklą vykdanti, turinti savus darbuotojus bendrovė, davė A. P. 2008-09-18 UAB „F.“ įgalioto asmens R. G. (dabartinė pavardė – G.) pasirašytą įgaliojimą atsiimti prekes iš UAB „J.“.

57UAB „J.“ darbuotojams nežinant tikros informacijos apie UAB „F.“ ir 2008 m. rugsėjo 18 d. sudarius statybos rangos sutartį Nr. 0992 su UAB „F.“ ir jos pagrindu UAB „J.“ Objekte įrengiamai šildymo sistemai, per A. P., pagal UAB „J.“ 2008-10-02 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 100943 pateikus šildymo sistemos medžiagų (vamzdžiai, movos, alkūnės, trišakiai, sujungimai) viso 2800,92 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-03 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 100975 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (vamzdžiai, movos, antgaliai, kolektoriai, alkūnės, trišakiai) viso 1909,03 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-04 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 102566 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (trapai, montažinės alkūnės, kranai su sujungimu, nuorinimo vožtuvai, redukcijos, aklės, manžetai, sujungimai trišakiai) viso 1142,49 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-07 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 100961 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (antgaliai, sujungimai, perėjimai, redukcijos, laikikliai) viso 406,82 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-07 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 102572-73 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (kranai, antgaliai, alkūnės, sujungimai, movos, kranai su sujungimu, laikikliai, sujungimai, tarpinės, redukcijos, perėjimai, vamzdžiai) viso 2642,39 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-08 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 104025-26 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (sujungimai, trišakiai, montažinės alkūnės, antgaliai, aklės, pravala, perėjimai, alkūnės, vamzdžiai, laikikliai, alkūnės-sujungimai, kranai, izoliacija, movos-sujungimai, redukcijos, suklijavimo juosta) viso 6569,27 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-14 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 102623-24 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (varžtai, vamzdžiai, sifonai, alkūnės, perėjimai, movos, montažinės alkūnės, pailginimai, žarnelės, cirkuliacinis siurblys, siurblio antgaliai, trišakiai, alkūnės-sujungimai, nuorinimo vožtuvai, kranai, antgaliai, montažinės plokštės, linai) viso 4578,51 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-14 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 102625 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (kolektoriai, nipeliai, silikonas) viso 2146,06 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-22 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 097490-91 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (montažinės alkūnės, nuorinimo vožtuvai, antgaliai, pailginimai, nipeliai kolektoriaus, alkūnės, kranai, redukcijos, sujungimai, alkūnės-sujungimai, perėjimai, trišakiai, vamzdžiai, kampiniai ventiliai, pailginimai, movos, alkūnės-sujungimai) viso 1836,80 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-22 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 097492 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (alkūnės, movos, kampiniai ventiliai, pailginimai, antgaliai, alkūnės-sujungimai, tvirtinimo juosta) viso 913,84 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-22 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 097493 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (vamzdžiai, termostatiniai ventiliai, sujungimai, redukcijos, antgaliai, siurblys drenažinis) viso 1066,44 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-11-01 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 106479 pateikus išsiplėtimo indą 331,20 litų vertės su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-11-13 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 106473 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (išsiplėtimo indas, jungtys, vamzdžiai, redukcijos, trišakiai, kranai, movos pereinamos) viso 263,69 litų sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-11-17 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 106479 pateikus Presą akum. 4036 litų vertės su PVM. Viso Objektui buvo pateikta šildymo sistemos medžiagų – 30 643,46 Lt sumai.

58Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2008 m. rugsėjo 1 d. – 2008 m. spalio 31 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą pateikiant apgaulingus duomenis apgaulės būdu savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – UAB „G.“ kaimo turizmo objekte „( - )“ sumontuotus ir prie šildymo sistemos pajungtus katilus, iš anksto žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes ir siekdamas nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo-spalio mėnesiais per V. K. kreipėsi į UAB „G.“ direktorių G. K. ir neketindamas atsiskaityti už pateiktus šildymo katilus ir pajungimą, pateikė analogišką UAB „J.“ žinomai neteisingą informaciją, o UAB „G.“ darbuotojams nežinant tikrų aplinkybių ir nusprendus atlikti šildymo katilų Objekte sumontavimo ir pajungimo prie šildymo sistemos darbus bei 2008 m. spalio mėnesį sumontavus šildymo katilus, panaudojant šias medžiagas: katilas universalus (kietas kuras) Stropuva 40 kW – 2 vnt., siurblys Wilo Top S 40/7 EM – 1 vnt., vamzdynas, izoliacija, uždaromoji armatūra – 1 kompl., vamzdynas d65 – 120 m., kaminas – 1 kompl. ir atlikus pajungimo prie šildymo sistemos darbus – viso medžiagų ir atliktų darbų vertė – 48 719,83 Lt su PVM.

59Tokiu būdu A. M. apgaule savo ir kito asmens – E. M. naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą: UAB „J.“ priklausančią šildymo sistemą kainuojančią 30 643,46 litų ir UAB „G.“ sumontuotus ir prie šildymo sistemos pajungtus katilus, kainuojančius 48 719,83 litų, tuo UAB „J.“ ir UAB „G.“ padarydamas viso 79 636,29 (30 643,46 + 48 719,83) litų vertės žymią turtinę žalą.

60Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 2 d.

61Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas bendrininkų grupėje pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

62jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje, susidedančioje iš jo ir UAB „A.G.“ direktoriaus E. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: O. C., V. P., J. J. ir V. B. su kuriais neva UAB „A.G.“ vardu buvo sudarytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo ir kurie neva pagal atliktų darbų aktus atliko darbus, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu O. C., a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių ( - ) remonto darbų ir su juo nesudarė 2007-09-05 rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), Vilnius remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 litų, o O. C. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko, bendrininkų grupės nariui, UAB „A.G.“ direktoriui E. M., pagaminus 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodžius žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga O. C. 50 000 litų už remonto darbus, įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M., įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi O. C. už remonto darbus, taip pat jame nurodžius, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga O. C., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 50 000 Lt. ir jame pasirašius kaip bendrovės direktoriui E. M., bei uždėjus apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtinus reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M., jis pasirašė grupės nario E. M. pagamintame, aukščiau nurodytame susitarime- įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtino žinomai suklastotą dokumentą ir pateikė E. M., o pastarajam jį pateikus UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

63Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje, susidedančioje iš jo ir UAB „A.G.“ direktoriaus E. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. P., a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių ( - ) remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), Vilnius, remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 litų, o V. P. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko, grupės nariui E. M. pagaminus 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M., ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodžius žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga V. P. 50 000 litų už remonto darbus, įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M., įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi V. P. už remonto darbus, taip pat jame nurodžius, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga V. P., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 50 000 Lt. ir jame pasirašius kaip bendrovės direktoriui E. M., bei uždėjus apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtinus reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M., jis pasirašė grupės nario E. M. pagamintame, aukščiau nurodytame susitarime- įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtino žinomai suklastotą dokumentą ir pateikė E. M., o pastarajam jį pateikus UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

64Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje, susidedančioje iš jo ir UAB „A.G.“ direktoriaus E. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. B., a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto ir statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 55 000 litų, o V. B. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko, grupės nariui E. M. pagaminus 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodžius žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga V. B. 55 000 litų už remonto ir statybos darbus, įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M., įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi V. B. už remonto ir statybos darbus, taip pat jame nurodžius, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga V. B., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 55 000 Lt. ir jame pasirašius kaip bendrovės direktoriui E. M., bei uždėjus apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtinus reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M., jis pasirašė grupės nario E. M. pagamintame, aukščiau nurodytame, susitarime- įsipareigojime ir taip savo prašu patvirtino žinomai suklastotą dokumentą ir pateikė E. M., o pastarajam jį pateikus UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

65Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje, susidedančioje iš jo ir UAB „A.G.“ direktoriaus E. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis iš anksto žinodamas kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu J. J., a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, o J. J. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko, grupės nariui E. M. pagaminus 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodžius žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga J. J. 60 000 litų už remonto ir statybos darbus, įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M., įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi J. J. už remonto ir statybos darbus, taip pat jame nurodžius, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga J. J., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 60 000 Lt. ir jame pasirašius kaip bendrovės direktoriui E. M., bei uždėjus apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtinus reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M., jis pasirašė grupės nario E. M. pagamintame, aukščiau nurodytame, susitarime- įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtino žinomai suklastotą dokumentą ir pateikė E. M., o pastarajam jį pateikus UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

66Tokiu būdu A. M. veikdamas bendrininkų grupėje kartu su UAB „A.G.“ direktoriumi E. M. pagamino ir panaudojo netikrus, aukščiau nurodytus, UAB „A.G.“ susitarimus-įsipareigojimus, kurie buvo apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, taip sudarant sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui.

67Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 3 d.

68E. M. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas organizuotoje grupėje pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

69jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai jis pats, A. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis LR BK 391 str., LR BPK 212 str. 7 p., jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) ir R. G. (dabartinė pavardė – G.), bei vykdydamas grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.:

70jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje vadovaujamojoje A. M., turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad apgaulės būdu savo ir A. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas Europos Sąjungos3 ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento4, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, taip pat apgaule savo bei A. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą5 sumokėti pridėtinės vertės mokesčio6 lėšas ir apgaule jas įgyti, 2005 m. lapkričio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos7 pateikęs paraišką vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“8, ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. su Agentūra pasirašęs paramos sutartį Nr. BPD2004-EZUOGF-4.4.5-03-05/9/00109, žinodamas, kad pagal ją, jis kaip projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „( - )“10, nepažeisdamas šios Sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas. Be to, prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543, bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti ir nepasirašius Paramos sutarties, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta A. M. samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su juo kaip projektą vykdančiu ūkininku, su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant A. M. to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, taip pat daliai jų atlyginimą mokėjo UAB „A.G.“, kurios direktorius jis pats, be to žinodamas, kad UAB „A.G.“, kuri nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba, 2007 metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais įgijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „S.“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - ), kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „A.“, UAB „G.“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „M.“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “S.K.V.“, stogo konstrukcijas iš UAB „M.“ bei nuomojosi: pastolius iš UAB „K.“, autotechniką iš UAB „K.“, statybinius įrankius iš UAB „G.“, ir už visą tai bendrovė apmokėjo savo lėšomis.

71Taip pat žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“, kaip savarankiškas ūkinės veiklos subjektas Objekte realiai darbų neatliko, o buvo tik kaip tarpinė grandis, siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir A. M. patirtas išlaidas ir dėl to, kad vykdant Projektą Objekte buvo privalomas rangovas. Be to, UAB „F.“ buvo įsteigta A. M. per kitą nuo jo ir A. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L.;

72Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, vadovaujantis gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 ir nebus kompensuojamos;

73Organizuotos grupės nariams siekiant nurodytas išlaidas dalinai pagrįsti individualią veiklą neva vykdančio G. K. buhalterinės apskaitos dokumentais, iš anksto žinodamas, kad A. M. nurodžius organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) įregistruoti individualią veiklą, sudaryti fiktyvią statybos rangos sutartį, kuria bus pagrįsti ūkiniai santykiai su Objekto rangovu UAB „F.“, bei tuo pagrindu išrašyti ir savo parašu patvirtinti buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų dalį Objekto statybos metu neva tinkamai patirtų išlaidų, o G. K. vykdant A. M. nurodymus, suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą11 Nr. 01 dėl 277 715,36 litų vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo, taip pat 2008-02-22, 2008-03-07, 2008-03-21, 2008-04-07, 2008-04-16 ir 2008-05-23 Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – viso 99 571,5 Lt sumai, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 litų vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, mūrijimo, betono liejimo darbus.

74Taip pat žinodamas, kad A. M. nurodžius organizuotos grupės narei R. G. (dabartinė pavardė – G.), 2007 m. gruodžio mėn. 10 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 2007/12/10 tarp Objekto rangovo UAB „F.“ ir jo kaip ūkininko pagrindu surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas išlaidas bei jas pateisintų ir leistų ūkininkui E. M. suformuoti pirkimo PVM atskaitą.

75R. G., vykdant A. M. nurodymus, suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnalą, užpildytą bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu, įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką ir juos atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodžius, kad Objekte darbai pradėti 2008-01-02 , nuo darbų neva pradžios iki 2008-02-15 atsakingas vykdytojas buvo A. Z., nuo 2008-02-15 iki 200804-15 – G. K. ir jie atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas nurodytus darbus, o juos priėmė R. G. (dabartinė pavardė – G.) kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtino savo parašu; 2008-04-16 iki 2008-09-08 laikotarpio Statybos darbų žurnalą, užpildytą bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu, įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbus atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodžius, kad Objekte 2008-04-16 – 2008-09-08 laikotarpiu G. K. atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas nurodytus darbus, o juos priėmė R. G. (dabartinė pavardė – G.) kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtino savo parašu; 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 300 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 200 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. išduota 6905,00 Lt kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr. 021/08, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. gauta 34 000,00 Lt bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08 nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. gauta 9167,45 Lt, bei suklastojus G. K. parašą;

76Be to, A. M. nurodžius R. G. (dabartinė pavardė – G.) surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ statybos išlaidas bei jas pateisintų ir įtrauktų į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, taip pat leistų jam kaip ūkininkui suformuoti pirkimo PVM atskaitą, o R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdant A. M. nurodymus, surašius ir neturint teisės patvirtinti, – patvirtinus (pasirašius atliktų darbų aktuose kaip statybos darbų vadovui neturint atestato) savo parašu šiuos UAB „F.“ dokumentus: t. y. pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87261 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134981,38 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190330,46 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58313,24 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56687,20 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65251,64 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37612,50 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22588,74 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93646,47 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62442,06 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76301,16 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107506,26 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101446,96 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137215,12 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64204,98 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103917,88 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25248,46 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74164,18 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184970,90 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178823,10 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35859,02 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36149,30 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33074,22 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25943,48 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71827,78 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60020,70 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26925,24 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31441,10 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4445,06 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107258,46 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160905,98 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67730,82 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30018,02 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6479,38 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28833,30 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61257,34 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168944,14 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą;

77Tokiu būdu suklastojus nurodytus aktus juose įtvirtinus žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal nurodytus Atliktų darbų aktus atliko viso 2896882,30 litų su PVM vertės statybos darbų, ir šiuos dokumentus pateikus ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip paleidus juos teisinėn apyvarton;

78Taip pat vykdant A. M. nurodymus pagaminus UAB „F.“ 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001 ir joje nurodžius, žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, – viso už 729 881,92 Lt su PVM, be to į nurodytą sąskaitą faktūrą neteisėtai įtraukus Atliktų darbų aktus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį, t. y. į 2008-02-07 PVM SF FOR Nr.001 įtraukus sausio mėnesį dar neatliktus vasario mėnesio darbus bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394 750,12 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183807,42 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267 535,50 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494 820,02 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194 659,88 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 litų su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindė atliktų darbų aktu bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462 483,30 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 35 viso 168944,14 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal UAB „F.“ išrašytas nurodytas PVM sąskaitas faktūras atliko 3046882,30 litų su PVM vertės statybos darbų (Priedas Nr. 1), bei nurodytas suklastotas UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras pateikus ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip juos paleidus teisinėn apyvarton;

79jis gavęs A. M. nurodymą patvirtinti savo parašu organizuotos grupės narės R. G. dabartinė pavardė – G.) aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastotus objekto „Kaimo turizmo sodyba „( - )“ atliktų darbų aktus ir įtraukti juos į ūkininko E. M. apskaitą, vykdydamas A. M. nurodymus, pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 1 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 76855,76 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 2 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 87261 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 3 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 134981,38 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 4 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 190330,46 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 5 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 58313,24 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 6 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 56687,20 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 7 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 65251,64 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 8 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 37612,50 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 9 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 22588,74 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 10 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 93646,47 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 11 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 62442,06 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 12 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 76301,16 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 13 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 107506,26 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 14 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 101446,96 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 15 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 137215,12 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 16 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 64204,98 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 17 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 103917,88 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 18 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 25248,46 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 19 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 74164,18 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 20 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 184970,90 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 21 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 178823,10 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 22 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 35859,02 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 23 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 36149,30 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 24 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 33074,22 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 25 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 25943,48 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 26 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 71827,78 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 27 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 60020,70 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 28 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 26925,24 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 29 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 31441,10 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 30 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 4445,06 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 31 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 107258,46 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 32 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 160905,98 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 33 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 67730,82 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 34 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 30018,02 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 35 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 6479,38 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 36 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 28833,30 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 37 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 61257,34 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktame darbų akte be numerio kaip užsakovas priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 168944,14 litų su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą;

80taip juose įtvirtino žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte pagal nurodytus Atliktų darbų aktus atliko 2896882,30 su PVM litų vertės statybos darbų, ir šiuos dokumentus bei nurodytas UAB „F.“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras įtraukė į ūkininko E. M. buhalterinę apskaitą, taip paleido juos teisinėn apyvarton. Tokiu būdu E. M., veikiant organizuotoje grupėje ir vykdant organizuotos grupės vadovo A. M. nurodymus, buvo suklastoti aukščiau nurodyti dokumentai ir panaudoti juos apskaitant ūkininko E. M. buhalterinėje apskaitoje, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 litų – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 litų vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 litų PVM.

81Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 3 d.

82Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas organizuotoje grupėje suklastojo ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

83jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai jis pats, A. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) , R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis LR BK 391 str., LR BPK 212 str. 7 p., jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) ir R. G. (dabartinė pavardė – G.), bei vykdydamas grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.:

84jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje A. M., turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, suklastojant ir panaudojant tikrus dokumentus, juose nurodant žinomai neteisingus duomenis apie ūkininko E. M. įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM tam, kad apgaulės būdu savo bei ūkininko E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Valstybės biudžetą sumokėti PVM lėšas ir apgaule jas įgyti,

85Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per kitą, nuo jo ir A. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A.G.“, kuriai A. M. davus 10 000 litų steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir A. M. nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore; A. M. davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T.T.“ vienintelei akcininkei, kuri buvo įsteigta A. M. iniciatyva R. R., įsigyti UAB „F.“ akcijas ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, kuria ji ir tapo.

86Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte A. M. ir jo paties patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Objekte statybos darbus atliko jis pats ir A. M. samdydami įvairius asmenis, o Objekte dirbusiems asmenims, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas A. M., ar per G. K. ar jį patį, medžiagos Objekte buvo tiekiamos A. M. ar per G. K., ar per jį patį, ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir A. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.).

87Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdydama A. M. nurodymus, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojo šias UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras: 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009, 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010, kuriose užfiksavo žinomai neteisingus duomenis, kad neva UAB „F.“ Objekte atliko viso 3046882,30 litų vertės, iš jų PVM – 464778,66 statybos darbų,

88Taip pat, jam pačiam ir grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaulės būdu panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą12 sumokėti pridėtinės vertės mokesčio13 lėšas ir apgaule jas įgyti, jis gavęs A. M. nurodymą į 2008 metų ūkininko atskaitomybę įtraukti UAB „F.“ suklastotose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą PVM bei jį nurodyti ūkininko 2008 m. PVM deklaracijose, jis vykdydamas A. M. nurodymus, veikdamas organizuotoje grupėje, žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, į ūkininko E. M. 2008 m. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas FR0600 (forma patvirtinta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29) įtraukė žinomai neteisingus duomenis apie įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, t. y. 2008-07-10 į E. M. 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 111 338 litų sumą, 2008-07-10 į E. M. 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 88 605 litų sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 7 967 litų sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 116 292 litų sumą, 2008-09-19 į E. M. 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 52 896 litų sumą, 2008-10-24 į E. M. 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 70 793 litų sumą, 2008-11-24 į E. M. 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 26 734 litų sumą viso į PVM deklaracijas įrašė 474 625 litų sumą bei nurodytas suklastotas PVM deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, t. y. 2008-07-16 pateikė 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaraciją, 2008-07-15 – 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją, 2008-09-19 – 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-10-27 – 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaraciją, 2008-11-24 – 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją, taip jas paleido teisinėn apyvarton;

89Tokiu būdu, E. M. veikiant organizuotoje grupėje ir vykdant jos vadovo A. M. nurodymus, buvo suklastotos ūkininko E. M. 2008 m. vasario, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesių PVM mokesčio deklaracijos ir panaudotos jas pateikiant valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl to A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 litų PVM.

90Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 3 d.

91Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas organizuotoje grupėje, apgaule, savo ir kito asmens naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ir apgaule savo ir kito asmens naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę ir apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

92jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai jis pats, A. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) , R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis LR BK 391 str., LR BPK 212 str. 7 p., jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) ir R. G. (dabartinė pavardė – G.), bei vykdydamas grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.:

93jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje vadovaujamojoje A. M., turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus ir suklastojant tikrus dokumentus, apgaulės būdu savo ir A. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ priemonės veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, taip pat savo bei A. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę ir apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą –Valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas, jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje A. M., turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus apgaulės būdu savo ir A. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas ES lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, 2005 m. lapkričio 30 d. Agentūrai pateikęs paraišką ir vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. su Agentūra pasirašęs Paramos sutartį, žinodamas, kad pagal sutarties 1.1.1 punktą projekto vykdytojas yra įsipareigojęs, įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „( - )“, nepažeisdamas Paramos sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas. Be to, prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo „Kaimo plėtros ir žuvininkystės“ prioriteto priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543, bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti ir nepasirašius Paramos sutarties, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta A. M. samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su juo kaip projektą vykdančiu ūkininku, su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant A. M. to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, daliai jų atlyginimą mokėjo UAB „A.G.“, kurios direktorius buvo jis pats, be to žinodamas, kad UAB „A.G.“, kuri nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba 2007 metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais įgijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „S.“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - ), kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „A.“, UAB „G.“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „M.“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “S.K.V.“, stogo konstrukcijas iš UAB „M.“ bei nuomojosi: pastolius iš UAB „K.“, autotechniką iš UAB „K.“, statybinius įrankius iš UAB „G.“, ir už visą tai bendrovė apmokėjo savo lėšomis, tokiu būdu investicijos į minėtą projektą buvo pradėtos įgyvendinti neatlikus prekių, paslaugų ar darbų konkurso/apklausos. Todėl pažeidė Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos srities „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ priemonę „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-8814, 115 punktą, taip pat pažeidė Lietuvos 2004-2006 metų BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-03315, 211.3 punktą ir Paramos sutarties 7.1.4 punktą, o tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti jam kaip projektą vykdančiam ūkininkui, todėl negali būti kompensuojamos.

94Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per kitą, nuo jo ir A. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A.G.“, kuriai A. M. davus 10 000 litų steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir A. M. nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

95A. M. davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T.T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo A. M., o ji įsteigta buvo R. R. vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T.T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o R. R. vykdydama A. M. nurodymus ja tapo.

96Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte A. M. ir jo paties patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Objekte statybos darbus atliko jis pats ir A. M. samdydami įvairius asmenis, o Objekte dirbusiems Asmenims, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas A. M., ar per G. K. ar jį patį, medžiagos Objekte buvo tiekiamos A. M. ar per G. K., ar jo paties, ar per jį patį, ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir A. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.).

97Organizuotos grupės nariams siekiant pagrįsti nurodytas išlaidas neva individualią veiklą vykdančio G. K. bei UAB „F.“ buhalteriniais apskaitos dokumentais, taip pat, jam pačiam ir grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą ir siekdamas nuslėpti aukščiau nurodytus faktus, kuriais remiantis Projekto vykdymo išlaidos pripažįstamos nekompensuojamomis, be to grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti panaikinant prievolę sumokėti Valstybės biudžetui didelės vertės PVM lėšas ir apgaule jas įgyti,

98Iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) vykdant A. M. nurodymus siekiant nuslėpti faktą, kad G. K. kaip UAB „F.“ rangovas neatliko Objekte statybos darbų Alytaus apskrities Valstybinėje mokesčių inspekcijos Alytaus skyriuje 2008-02-15 įregistravus G. K. individualią veiklą, bei su UAB „F.“ sudarius tariamą statybos rangos sutartį dėl Objekto statybos, bei aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą16 Nr. 01 dėl 277 715,36 litų vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 litų vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, darbų ir pateikus juos UAB „F.“;

99Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei R. R. vykdant A. M. nurodymus siekiant pagrįsti Objekto statybos metu neteisėtai patirtas statybos išlaidas aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos dokumentus: 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 26 071,50 litų vertės betono liejimo darbų, 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 litų vertės mūrinimo darbų, 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 litų vertės mūrinimo darbų, 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 11000 litų vertės mūrinimo darbų, 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 27 500 litų vertės stogo dengimo darbų ir minėtus aktus pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip juos paleidus teisinėn apyvarton;

100Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“ buhalterei R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdant A. M. nurodymus siekiant pagrįsti Objekto statybos metu neteisėtai patirtas statybos išlaidas aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 25 000 litų vertės betono liejimo darbų, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton;

101Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“ buhalterei R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdant A. M. nurodymus suklastoti UAB „F.“ dokumentus siekiant juose užfiksuoti realiai neįvykusias ūkines operacijas, susijusias su Objekto statyba taip pat juose įtvirtinant žinomai neteisingą informaciją apie Objekte vykusių darbų eigą, o R. G. (dabartinė pavardė – G.) aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnalą užpildytą bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką, kiekį ir juos atlikusį subjektą, 2008-04-16 iki 2008-09-08 laikotarpio Statybos darbų žurnalą užpildytas bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką, kiekį ir juos atlikusį subjektą. Taip pat suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, neva dėl G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) 300 000,00 Lt, avanso už darbus išdavimo; 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, neva dėl G. K. 200 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, neva dėl G. K. 100 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, neva dėl G. K. 100 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, neva dėl G. K. 6905,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.021/08, neva dėl iš G. K. 34 000,00 Lt gavimo; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08, neva dėl iš G. K. 9167,45 Lt gavimo.

102Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“ buhalterei R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdant A. M. nurodymus suklastoti UAB „F.“ dokumentus siekiant pagrįsti Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ statybos išlaidas bei jas pateisinti, taip pat kas leistų duomenis apie neva ūkinių operacijų dėl Objekto statybos buvimą įtraukti į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą bei pateikti jam kaip ūkininkui E. M., kad galėtų tuo pagrindu panaikinti turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 464 778,66 litų PVM ir jį susigrąžintų, jai aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus:

1032008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87261 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134981,38 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190330,46 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58313,24 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56687,20 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65251,64 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37612,50 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22588,74 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93646,47 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62442,06 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76301,16 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107506,26 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101446,96 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137215,12 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64204,98 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103917,88 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25248,46 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74164,18 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184970,90 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178823,10 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35859,02 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36149,30 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33074,22 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25943,48 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71827,78 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60020,70 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26925,24 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31441,10 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4445,06 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107258,46 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160905,98 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67730,82 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30018,02 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6479,38 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28833,30 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61257,34 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168944,14 litų su PVM vertės statybos darbų ir pateikus juos UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

104Taip pat suklastojus 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9 iš viso už 729 881,92 Lt su PVM, be to į nurodytą sąskaitą faktūrą neteisėtai įtraukus Atliktų darbų aktus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr.9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį, t. y. į 2008-02-07 PVM SF FOR Nr.001 buvo įtraukti sausio mėnesį dar neatlikti vasario mėnesio darbai; 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394750,12 Lt su PVM; 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183807,42 Lt su PVM; 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267535,50 Lt su PVM; 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494820,02 Lt su PVM; 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194659,88 Lt su PVM; 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 litų su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindus atliktų darbų aktu; 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462483,30 Lt su PVM; 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, (realiai aktas neturi numerio) viso 168944,14 Lt su PVM, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte atliko 3046882,30 litų vertės statybos darbus (Priedas Nr. 1) ir įtraukus juos į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, ir pateikus juos jam kaip ūkininkui;

105jis gi, gavęs A. M. nurodymą aukščiau nurodytu būdu suklastotus UAB „F.“ buhalterės R. G. UAB „F.“ atliktų darbų aktus patvirtinti savo parašu bei ūkininko E. M. antspaudu ir juos kartu su 2009-01-30 mokėjimo prašymu pateikti Agentūrai dėl neva teisėtai patirtų išlaidų kompensavimo, bei aukščiau nurodyti būdu ir aplinkybėmis suklastotas UAB „F.“ PVM SF įtraukti į jo kaip ūkininko E. M. apskaitą ir duomenis apie jose nurodytą PVM įtraukti į atskaitomybę;

106jis vykdydamas A. M. nurodymą, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojo šiuos UAB „F.“ atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30, 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 , kuriuose užfiksuota žinomai neteisingą informaciją apie neva UAB „F.“ atliktus Objekte statybos darbus viso 289 6882,30 litų sumai su PVM, iš jų PVM – 441 897,30, bei juos ir aukščiau nurodytų asmenų ir aplinkybėmis suklastotas UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009, 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010, kuriose užfiksuoti žinomai neteisingi duomenys dėl neva UAB „F.“ viso 3046882,30 litų vertės, iš jų PVM – 464778,66 darbų atlikimo Objekte apskaitė ūkininko E. M. buhalterinėje apskaitoje;

107Jis gi tęsdamas savo nusikalstamą veiką, vykdydamas A. M. nurodymus, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojęs ūkininko E. M. 2008 m. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas FR0600 (forma patvirtinta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29) įtraukė žinomai neteisingus duomenis apie įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, t. y. 2008-07-10 į E. M. 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 111 338 litų pirkimo PVM, 2008-07-10 į E. M. 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 88 605 litų pirkimo PVM sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 7 967 litų pirkimo PVM sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 116 292 litų pirkimo PVM sumą, 2008-09-19 į E. M. 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 52 896 litų pirkimo PVM sumą, 2008-10-24 į E. M. 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 70 793 litų pirkimo PVM sumą, 2008-11-24 į E. M. 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 26 734 litų pirkimo PVM sumą viso į PVM deklaracijas įtraukė 474 625 litų sumą,

108jis toliau vykdydamas A. M. nurodymus ir aukščiau nurodytas suklastotas PVM deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, t. y. 2008-07-16 pateikė 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaraciją, 2008-07-15 – 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją, 2008-09-19 – 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-10-27 – 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaraciją, 2008-11-24 – 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją, o VMI darbuotojams nežinant, kad deklaracijos suklastotos ir 2008-08-14 pavedimu pervedus į ūkininko E. M. sąskaitą 199 943 litus, 2008-10-06 – 124 259 litus, 2008-10-24 – 52 896 litus, 2008-12-12 – 70 793 litus, 2008-12-29 – 26 734 litus grąžintiną PVM skirtumą, – viso pervedus 474 625 litų valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų, jas jis su A. M. įgijo ir nenustatytomis dalimis pasidalino.

109Taip pat jis vykdamas A. M. nurodymus 2009 m. sausio 30 d. Agentūros Utenos skyriui, esančiam J. Basanavičiaus g. 126, Utenoje pateikė 2009-01-30 mokėjimo prašymą Nr. 1 su priedais ir pateikė 2009-02-04 papildomą raštą su priedais ir juose esančia žinomai neteisinga informacija apie prašomų finansuoti 1 284 588 litų išlaidų patyrimą vykdant aukščiau nurodytą Projektą, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui arba tinkamai sutarties vykdymo kontrolei, tokiu būdu pažeidė Administravimo taisyklių 211.2 punktą ir Paramos sutarties 7.1.2 punktą, todėl vadovaujantis gairių pareiškėjams 42.5, Paramos sutarties 2.1.5, 3.5 punktais negali būti kompensuojamos, t. y. jis kartu su nurodytu mokėjimo prašymu ir papildomu raštu pateikė suklastotus statybos rangovo UAB „F.“ pateiktus nurodytus dokumentus, o Agentūros darbuotojams priėmus sprendimą ūkininkui E. M. išmokėti Paramos sutartyje numatytas lėšas ūkininkui E. M. ir 2009 m. birželio 30 d. pervedus 1 277 395,38 litų į jo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB NORD banke, jis jas įgijo.

110Tokiu būdu E. M., veikdamas aukščiau nurodytoje organizuotoje grupėje, vykdydamas A. M. nurodymus apgaule savo ir kito asmens – A. M. naudai įgijo didelės – 1 277 395,38 litų – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, tuo Lietuvos valstybės biudžetui padarydamas 1 277 395,38 litų vertės žymią turtinę žalą. Taip pat apgaule savo ir A. M. naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 litų PVM lėšų ir apgaule įgijo didelės svetimą turtą, t. y. nurodytas 474 625 litų PVM lėšas, tuo Valstybės biudžetui padarė žymią – 474 625 litų turtinę žalą.

111Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 2 d.

112Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

113jis 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti neva buvusias UAB „A.G.“ išlaidas tokiu būdu neteisėtai padidinti jos sąnaudas, taip išvengiant bendrovei pelno mokesčio mokėjimo ir iškreipiant tikruosius jos ūkinės veiklos rezultatus, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su R. G. dėl patalpų, esančių ( - ) griovimo ir remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo R. G., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo R. G. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „R. G.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva R. G., kaip rangovas pagal nurodytą sutartį Objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 litų sumai, o juos priėmė UAB „A.G.“ direktorius E. M.. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A.G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton;

114Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su M. T. dėl patalpų, esančių ( - ) griovimo - remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo M. T., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. gruodžio 31 d. Pagaminęs sutartį suklastojo M. T. parašą jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „M. T.“ bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva M. T., kaip rangovas pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 litų sumai, o juos priėmė UAB „A.G.“ direktorius E. M.. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A.G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

115Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi tyčia siekdamas nurodytų tikslų iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su O. C. dėl patalpų, esančių ( - ), Vilnius remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo O. C., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ) remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo O. C. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „O. C.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Suklastojęs nurodytą rangos sutartį pateikė ją UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukta į UAB „A.G.“ apskaitą, taip ją panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

116Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi tyčia siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su V. P. dėl patalpų, esančių ( - ), Vilnius remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo V. P., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ) remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. P. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. P.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Suklastojęs nurodytą rangos sutartį pateikė ją UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukta į UAB „A.G.“ apskaitą, taip ją panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

117Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi tyčia siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su J. J. dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-08 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-08 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo J. J., a. k. ( - ), (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 7 d. Pagaminęs sutartį suklastojo J. J. parašą jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „J. J.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva J. J., kaip rangovas pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, griovimo, šiukšlių tvarkymo) viso 60 000 litų sumai, o juos priėmė UAB „A.G.“ direktorius E. M.. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A.G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

118Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi tyčia siekdamas nurodytų tikslų iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su V. B. dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto ir statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-08 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-08 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo V. B., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 55 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 7 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. B. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. B.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M., ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva V. B. kaip rangovas pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, griovimo) viso 55 000 litų sumai, o juos priėmė UAB „A.G.“ direktorius E. M.. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A.G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

119Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su V. P. dėl patalpų, esančių ( - ), griovimo ir remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-10 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-10 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinio asmens V. P., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 9 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. P. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. P.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva V. P., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 litų sumai, o juos priėmė UAB „A.G.“ direktorius E. M.. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A.G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

120Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 3 d.

121Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas bendrininkų grupėje pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

122jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M. pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: O. C., V. P., J. J. ir V. B. su kuriais neva UAB „A.G.“ vardu buvo sudarytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo ir kurie neva pagal atliktų darbų aktus atliko darbus,

123iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu O. C. a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių ( - ), Vilnius remonto darbų ir su juo nesudarė 2007-09-05 rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), Vilnius remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 litų, taip pat, O. C. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

124pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ), (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga O. C. 50 000 litų už remonto darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi O. C. už remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga O. C., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 50 000 Lt. ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M.,

125o pastarajam pasirašius, jo pagamintame susitarime- įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., pastarasis jį pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

126Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M. pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. P., a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių ( - ) remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ) remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 litų, o V. P. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

127jis pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos jo kaip direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ), (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga V. P. 50 000 litų už remonto darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi V. P. už remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga V. P., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 50 000 Lt ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M.,

128pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

129Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. B., a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto ir statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbai, sutarties objekto kaina 55 000 litų, o V. B. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

130jis pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos jo kaip direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga V. B. 55 000 litų už remonto ir statybos darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi V. B. už remonto ir statybos darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga V. B., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 55 000 Lt. ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M.,

131pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip savo prašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

132Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M. pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu J. J., a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, o J. J. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

133jis pagamino 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga J. J. 60 000 litų už remonto ir statybos darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi J. J. už remonto ir statybos darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga J. J., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 60 000 Lt. ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M.,

134pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime- įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

135Tokiu būdu jis veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M. pagamino ir panaudojo netikrus, aukščiau nurodytus, UAB „A.G.“ susitarimus-įsipareigojimus, kurie buvo apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, taip sudarant sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui.

136Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 3 d.

137Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

138jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: R. G., M. T. ir V. P. su kuriais neva buvo sudarytos aukščiau nurodytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo ir kurie neva pagal aukščiau nurodytus atliktų darbų aktus atliko darbus, iš anksto žinodamas, kad minėti asmenys kaip UAB „A.G.“ rangovai jokių darbų neatliko, pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M., atskaitingo asmens E. M., a. k. ( - ) ir ūkininko E. M., a. k. ( - ), (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga R. G. 60 000 litų už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingi atskaitingas asmuo E. M. ir ūkininkas E. M., todėl UAB „A.G.“ įpareigoja, o atskaitingas asmuo E. M. ir ūkininkas E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi R. G. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat, jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga R. G., ūkininko E. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 40 000 Lt, atskaitingo asmens E. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 20 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą-įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., kaip atskaitingas asmuo E. M. ir kaip ūkininkas E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton;

139Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, turėdamas aukščiau nurodytą tyčinį nusikalstamą sumanymą ir iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“ atstovaujamos direktoriaus E. M. ir ūkininko E. M., a. k. ( - ), (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga V. P. 60 000 litų už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingas ūkininkas E. M., todėl UAB „A.G.“ įpareigoja, o ūkininkas E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaitysi šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi V. P. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga V. P., ūkininko E. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 60 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą – įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. ir kaip ūkininkas E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton.

140Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi turėdamas aukščiau nurodytą tyčinį nusikalstamą sumanymą ir iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“ atstovaujamos direktoriaus E. M. ir atskaitingo asmens E. M., a. k. ( - ), (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga M. T. 60 000 litų už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingas atskaitingas asmuo E. M., todėl UAB „A.G.“ įpareigoja, o atskaitingas asmuo E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaitysi šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi M. T. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga M. T., atskaitingo asmens E. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 60 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą – įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. ir atskaitingas asmuo E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton.

141Aukščiau nurodytus UAB „A.G.“ susitarimus –įsipareigojimus apskaičius bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo sudarytos sąlygos įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui.

142Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 3 d.

143Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent:

144jis, 2007-09-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, būdamas UAB „A.G.“, juridinio asmens registracijos kodas ( - ), registruotos ( - ), Vilnius, direktoriumi ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo17 Nr. IX-574, (redakcija Nr. IX-1914, Žin., 2003, Nr. 123-5586 ir Nr. X-1178, Žin. 2007, Nr. 68-2654), 21 str. 1 p., kuris numato, kad „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už nurodyto ūkinio subjekto apskaitos organizavimą, bei pagal to paties įstatymo 14 str. 2 p., kuris numato, kad „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, būdamas atsakingas už teisingų apskaitos dokumentų surašymą ir pasirašymą, tyčia, turėdamas tikslą iškreipti UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos18 duomenis bei joje užfiksuoti realiai nevykusias bei apskaitos dokumentais nepagrįstas ūkines finansines operacijas, UAB „A.G.“ naudai siekiant sumažinti mokėtinus į biudžetą pridėtinės vertės ir pelno mokesčius, organizavo apgaulingą bendrovės buhalterinę apskaitą, t. y. pažeisdamas BAĮ:

145-

1466 str. nuostatą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu;

147-

14812 str. 1 d. nuostatą – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos metu ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus;

149-

15014 str. 2 p. nuostatą – už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.

151Taip pat pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 58 str. 1 p. 1 d. nuostatą – PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir paslaugas, jeigu šios prekės ir paslaugos ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, t. y.

152jis bendrovės vardu, pats arba per kitus asmenis 2007 metų rugpjūčio – gruodžio mėnesiais iš Lietuvoje registruotų įmonių įsigijo medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „S.“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - ) (toliau - VGKG Nr.3), kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „A.“, UAB „G.“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „M.“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “S.K.V.“, pastolių nuoma iš UAB „K.“ (pastolių nuoma), autotechnikos nuoma iš UAB „K.“, statybinių įrankių nuoma iš UAB „G.“, stogo konstrukcijas iš UAB „M.“ viso už 169715,23 litų ir įsigijimo dokumentus pateikė buhalterinės apskaitos tarnybai, o pastarosios darbuotojams būnant suklaidintiems į Gaunamų PVM sąskaitų registrą nepagrįstai įtraukus 37089 Lt pirkimo PVM už nurodytas statybines medžiagas, gaminius, transportą, nuomos paslaugas, kurios buvo įsigytos UAB „A.G.“ vardu, bet panaudotos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“, esančios ( - ) statyboje, be to, joms UAB „A.G.“ neišrašė pardavimo PVM sąskaitų faktūrų, taip neteisėtai sumažindama mokėtiną į biudžetą PVM sumą 37 089 Lt šiais mokestinais laikotarpiais: 2007 m. rugpjūčio mėn. – 4224, 00 Lt, 2007 m. rugsėjo mėn. – 9851,00 Lt, 2007 m. spalio mėn. – 17711,00 Lt, 2007 m. lapkričio mėn. – 3107,00 Lt, 2007 m. gruodžio mėn. – 513,00 Lt, 2008 m. sausio mėn. – 423,00 Lt, 2008 m. vasario mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. kovo mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. balandžio mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. gegužės mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. birželio mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. liepos mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. rugpjūčio mėn. – 180,00 Lt.

153Aukščiau nurodytos įsigytos statybinės medžiagos, gaminiai, transportas, nuomos paslaugos, kurios buvo įtrauktos į Gaunamų PVM sąskaitų registrą, ir pagal kurias UAB „A.G.“ apskaitė bei PVM deklaracijose deklaravo 37089 Lt atskaitomą pirkimo PVM, nebuvo panaudotos apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, nes UAB „A.G.“ neišrašė nei vienos pardavimo PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodytoms statybinėms medžiagoms, gaminiams, transportui, nuomos paslaugoms, kurios buvo panaudotos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“, esančios ( - ) statyboje. Veikdamas tokiu būdu E. M. tyčia sudarė sąlygas UAB „A.G.“ neteisėtai išvengti į biudžetą mokėtino 37089 Lt PVM mokesčio taip biudžetui padarydamas 37 089 Lt turtinę žalą;

154Taip pat E. M., pažeisdamas 2010-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 11 str. 4 d. ir 17 str. nuostatas – išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, žinodamas, kad fiziniai asmenys: R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B. ir V. P. nebuvo UAB „A.G.“ rangovai ir 395 000 litų vertės darbų neatliko, o rangos sutartys, atliktų darbų aktai ir susitarimai – įsipareigojimai yra suklastoti jo paties ir yra fiktyvūs, todėl neturi juridinės galios, pateikė nurodytus dokumentus buhalterinės apskaitos tarnybai, o pastarosios darbuotojams būnant suklaidintiems į UAB „A.G.“ 2007 metų spalio mėnesio veiklos sąnaudas (6111 sąskaita) nepagrįstai, pagal juridinės galios neturinčius dokumentus (rangos sutartis) įskaičiavus 335 000 litų, o 2007 m. gruodžio mėn. – 60 000 litų, viso – 395 000 litų;

155Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nesurašyti aktai, kuriuose būtų pagrindžiamos remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nurodė bendrovės apskaitos tarnybos darbuotojoms į 2007 m. gruodžio mėn. remonto ir eksploatavimo sąnaudas nurašyti 194 932,53 Lt (52586,34 + 45741,14 + 70621,15 + 25983,90), be to, siekdamas nuslėpti šių medžiagų panaudojimą, nesurašė jokių pardavimo sąskaitų, apmokėjimo dokumentų, dėl to bendrovė 2007 metais nedeklaruodama jokių pardavimo pajamų už nurodytas medžiagas, medžiagas jų verte neteisėtai įtraukė į 2007 metų sąnaudas;

156Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nėra surašyta jokios 30 000 litų autorinės sutarties, darbų priėmimo akto, autorinio atlyginimo išmokėjimo dokumentų nurodė bendrovės apskaitos tarnybos darbuotojoms į 2007 m. gruodžio mėn. darbo užmokesčio sąnaudas įtraukti 30 000 litų, o bendrovės darbuotojos nežinodamos visų aplinkybių tai ir padarė.

157Dėl aukščiau nurodytų E. M. veiksmų UAB „A.G.“ į 2007 m. veikos sąnaudas neteisėtai įskaičiavo viso 619 932,53 (395 000 + 194 932,53 + 30 000) Lt, šia suma neteisėtai sumažino 2007 metų apmokestinamąjį pelną ir 92 990,00 Lt (619 932,53 x 15 procentų) sumažino pelno mokesčio sumą mokėtiną į biudžetą, tuo Lietuvos biudžetui padarė 92 990 Lt turtinę žalą.

158Viso E. M. 2007-08-01 – 2008-12-31 laikotarpiu aukščiau nurodytu būdu organizuojant apgaulingą UAB „A.G.“ buhalterinę apskaitą Lietuvos biudžetui buvo padaryta viso 130 079,00 Lt (37 089 PVM mokestis + 92 990 pelno mokestis) turtinė žala.

159Kaip nurodoma 2010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-18 dėl UAB „A.G.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus 2009-10-29 specialisto išvadoje Nr. 5-1/195 dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir dėl nustatytų Lietuvos Respublikos norminių aktų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti kokias faktiškas išlaidas patyrė ūkininkas E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“ statyboje dėl priežasčių, išdėstytų aukščiau, bei dėl 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 13 str. 1 ir 3 d. pažeidimo, pagal tyrimui pateiktus dokumentus, negalima iš dalies nustatyti 2007-08-01 – 2008-12-31 laikotarpio UAB „A.G.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimo.

160Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str. 1 d.

161Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent:

162jis, 2007-11-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, įregistravęs ūkininko ūkį, kodas ( - ), reg. ( - ) ir būdamas ūkio subjekto vadovu, neorganizavo savarankiškos buhalterinės apskaitos tarnybos, todėl pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo19 Nr. IX-574, (redakcija Nr. IX-1914, Žin., 2003, Nr. 123-5586 ir Nr. X-1178, Žin. 2007, Nr. 68-2654), 21 str. 1p., kuris numato, kad „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą, taip pat pagal nurodyto įstatymo 11 str. nuostatą, bei to paties įstatymo 14 str. 2 p., kuris numato, kad „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, būdamas atsakingu už buhalterinių dokumentų ir įrašų teisingumą,

163tyčia, turėdamas tikslą iškreipti ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos20 duomenis, joje užfiksuojant realiai nevykusias ir apskaitos dokumentais nepagrįstas ūkines operacijas, bei siekiant išvengti privalomų mokėti mokesčių į valstybės biudžetą mokėjimo, pažeisdamas BAĮ:

164- 4 str. nuostatą – „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama“;

165- 6 str. nuostatą – „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“;

166- 13 str. 1 d. ir 3 d. nuostatas, kurios numato, kad privalomas apskaitos dokumento rekvizitas yra ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys. Įrašai į apskaitos registrus daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų.

167Iš anksto žinodamas, kad jo statomoje kaimo turizmo sodyboje „( - )“ (toliau – Objektas) statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta jo ir A. M. samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su juo kaip projektą vykdančiu ūkininku, su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant A. M., to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, daliai jų atlyginimą mokėjo UAB „A.G.“, kurios direktorius buvo jis pats, be to žinodamas, kad UAB „A.G.“, kuri nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba 2007 metų rugsėjo-gruodžio mėnesiais įgijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „S.“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - ), kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „A.“, UAB „G.“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „M.“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “S.K.V.“, stogo konstrukcijas iš UAB „M.“ bei nuomojosi: pastolius iš UAB „K.“, autotechniką iš UAB „K.“, statybinius įrankius iš UAB „G.“, ir už visą tai bendrovė apmokėjo savo lėšomis, tokiu būdu išlaidas patyrė ne Objekto rangovas UAB „F.“, o kiti nurodyti asmenys.

168Taip pat iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per kitą, nuo jo ir A. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A.G.“, kuriai A. M. davus 10 000 litų steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir A. M. nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

169A. M. davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T.T.“ vienintelei akcininkei, kuri buvo įsteigta A. M. iniciatyva R. R., įsigyti UAB „F.“ akcijas ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, kuria ji ir tapo.

170Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte A. M. ir jo paties patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Objekte statybos darbus atliko jis pats ir A. M. samdydami įvairius asmenis, o Objekte dirbusiems asmenims, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas A. M., ar per G. K. ar jį patį, medžiagos Objekte buvo tiekiamos A. M. ar per G. K., ar per jį patį, ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir A. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.).

171Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir jis pats suklastojo šiuos UAB „F.“ atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30, 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, kuriuose užfiksuota žinomai neteisingą informaciją apie neva UAB „F.“ Objekte atliktus statybos darbus viso 2896882,30 litų sumai su PVM, iš jų PVM – 441897,30, bei žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) jų pagrindu suklastojo UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009, 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010, kuriose užfiksuoti žinomai neteisingi duomenys dėl neva UAB „F.“ viso 3046882,30 litų vertės, iš jų PVM – 464778,66 darbų atlikimo Objekte;

172jis į ūkininko apskaitą įtraukė UAB „F.“ išrašytas šias PVM sąskaitas faktūras: 2008-02-07 PVM SF Nr.001, kurioje nurodyta bendra statybos darbų vertė su PVM 729 881,92 Lt., pagrįsta pasirašytais UAB „F. (Rangovo) įgalioto asmens R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir jo paties atliktų darbų aktais Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kuriuose įrašyti duomenys neatitinka tikrovės dėl to, kad Atliktų darbų aktuose už 2008 metų sausio – vasario mėnesius nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. bendrovės „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą, tuo pažeisti minėto statybos reglamento STR.1. 08.02.2002 reikalavimai, kurie numato statybos vadovo pareigas ir atsakomybę. Taip pat Atliktų darbų aktuose Nr. 01-09 už 2008 m. sausio ir vasario mėnesius nurodyta, kad kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybai sunaudotų medžiagų vertė sudarė iš viso 316.531,00 Lt., kai realiai UAB „F.“ įsigijo medžiagų iš viso už 60 359,21 Lt. todėl atlikti visų paslaugų nurodytų atliktų darbų aktuose negalėjo;

1732008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15, viso – 394 750,12 Lt su PVM;

1742008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso – 183 807,42 Lt su PVM;

1752008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso – 267 535,50 Lt su PVM;

1762008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso – 494 820,02 Lt su PVM;

1772008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso – 194 659,88 Lt su PVM;

1782008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 litų su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindus atliktų darbų aktu;

1792008-09-11 PVM SF Nr. 009, kurioje nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM 462 483,30 Lt., pagrįsta Atliktų darbų aktais Nr. 33, 34, 35, 36. Tačiau šioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos ūkinės operacijos ir ūkinių operacijų turinys, neatitinka tikrovės ir dėl to, kad: Atliktų darbų aktuose Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36 ir Nr. 37 už 2008m. 09 mėnesį nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. bendrovės „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą, tuo pažeisti minėto statybos reglamento STR.1. 08.02.2002 reikalavimai, kurie numato statybos vadovo pareigas ir atsakomybę.

1802008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 35 viso – 168944,14 Lt su PVM;

181t. y. įtraukė į apskaitą tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio – spalio mėn. Objekte pagal UAB „F.“ išrašytas nurodytas PVM sąskaitas faktūras atliko 3046882,30 litų su PVM vertės statybos darbus, o ūkininkas E. M. neva juos įsigijo ir neteisėtai deklaravo 519147 Lt grąžintiną iš biudžeto PVM ir neteisėtai susigrąžino 474625 Lt PVM sumą.

182Tokiu būdu, kaip nurodoma Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-29 specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-2621 E. M. siekė ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų, išvengiant turtinės prievolės valstybei bei siekė įteisinti iš anksto suplanuotus tikrovės neatitinkančius sandorius, neteisėtai suformavo PVM atskaitą, neteisėtai susigrąžino iš biudžeto PVM bei neteisėtai priskaičiavo Objekto statybos išlaidų ir tuo pažeidė 2002-03-05 LR Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo Nr. IX-751:

18358 str. 1 d. nuostatą – PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas prekes ir (arba)importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti šio PVM mokėtojo veiklai: PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, nes į PVM atskaitą įtraukė pirkimo PVM už statybos darbus, kurie nebuvo atlikti,

18464 str. 1 d. nuostatas – pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokėtojas nurodytas kaip prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas. Turima PVM sąskaita faktūra privalo atitikti visus šio Įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus (PVM sąskaitoje faktūroje, kurioje nurodytas PVM traukiamas į PVM atskaitą, privalo būti šio Įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 1-16 punktuose nurodyti rekvizitai).

185Šiuo atveju, ūkininkui E. M. UAB“ F.“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose vienas iš rekvizitų – operacijų turinys, neatitinka tikrovės.

18664 str. 9 d. 1 p. nuostatą – Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais pagrindais PVM mokėtojo turimose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos pirkimo PVM sumos negali būti atskaitomos neatsižvelgiant į tai, kad PVM sąskaita faktūra atitinka visus šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus.

187Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje – „mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai“ įtvirtintas turinio viršenybės prieš formą principas“.

18889 str. 1 d. nuostatas „apskaičiuojant už mokestinį laikotarpį iš per mokestinį laikotarpį apskaičiuotos pardavimo PVM už pateiktas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, <...> sumos <...> atimama atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM suma”.

189123 straipsnio 2 dalies nuostatas „Jeigu nustatoma, kad PVM mokėtojas nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), apskaičiuojama papildomai mokėtina PVM suma, kuria atitinkamai didinama mokėtina į biudžetą PVM suma (mažinama grąžintina iš biudžeto PVM suma)“.

190Be to, jis iš anksto žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, siekdamas įteisinti tikrovėje neatitinkančias tiek prekių (paslaugų) pirkimo, tiek pardavimo ūkines operacijas bei samdomų asmenų darbo santykius, jis kaip ūkininkas E. M. vengdamas įdarbinti asmenis ir siekdamas išvengti Gyventojų pajamų mokesčio22 mokėjimų į biudžetą dirbtinai sukūrė samdomų asmenų individualią veiklą, žinodamas, jog nuo individualios veiklos pajamų jam nereikės apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokesčio, t. y. jam siekiant mokestinės naudos, buvo dirbtinai sukurtos tarpinės grandys tarp UAB ,,F.“ ir samdomų darbuotojų (G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) , A. Z., A. P., G. V.), kurių veikla iš tikrųjų nebuvo savarankiška, nes jų santykiai su kita sandorio šalimi – tikruoju užsakovu E. M. ir susijusiu asmeniu – A. M. nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių taip pat žinodamas, kad UAB ,,F.“ vardu 2008-09-17 buvo atliktas mokėjimas A. P. - 8540,00 Lt už darbus objekte, o sandorių šalių E. M. ir A. P., darbo santykiai nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, išmoka sumoje 8540,00 Lt – su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos yra priskiriamos gyventojo A klasės pajamoms, todėl apskaičiuojamas darbo užmokestis už 2008-09 mėn.: 8540,00x100/(100-24+3) =11698,63 Lt ir išskaičiuojamas GPM už 2008 m. rugsėjo mėn.: 11698,63 Lt x 24%= 2807,67 Lt; Todėl jis privalėjo sumokėti 2807,67 litų gyventojų pajamų mokesčio į biudžetą.

191Taip pat žinodamas, kad UAB ,,F.“ sumokėjo pavedimu per banko sąskaitą G. V.: 2008-08-01 – 10 005,00 Lt, 2008-08-05 – 2 000,00 Lt, 2008-08-13 – 2 000,00 Lt, už statybos darbus pagal Statybos rangos sutartį. Viso sumokėjo 14 005,00 Lt (10 005,00Lt + 2 000,00 Lt + 2 000,00 Lt), o sandorių šalių E. M. ir G. V. darbo santykiai nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių išmoka sumoje 14 005,00 Lt – su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, kurios priskiriamos gyventojo A klasės pajamoms, todėl apskaičiuojamas priskaičiuotas darbo užmokestis už 2008-08 mėn.: 14 005,00Lt x 100/(100-24+3) = 19 184,93 Lt ir išskaičiuojamas GPM už 2008 m. rugpjūčio mėn.: 19 184,93 Lt x 24 % = 4 604,38 Lt. Todėl jis privalėjo sumokėti 4 604,38 litų gyventojų pajamų mokesčio į biudžetą.

192Taip pat žinodamas, kad 2008-02-22 UAB ,,F.“ atsiskaitė su A. Z. išmokėdama jam 44 000,00 Lt, už statybos darbus pagal Statybos rangos sutartį Nr. 2007/12/10/“, o sandorio šalių E. M. ir A. Z. darbo santykiai nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, išmoka sumoje 44 000,00 Lt – su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, kurios priskiriamos gyventojo A klasės pajamoms, todėl apskaičiuojamas priskaičiuotas darbo užmokestis už 2008-02 mėn.: 44 000,00Lt x 100/(100-24+3) = 60 273,97 Lt ir išskaičiuojamas GPM už 2008 m. vasario mėn.: 60 273,97 Lt x 24 % = 14 465,75 Lt. Todėl jis privalėjo sumokėti 14 465,75 litų gyventojų pajamų mokesčio į biudžetą.

193Be to iš anksto žindamas, kad G. K. kaip savarankiškas subjektas Objekte darbų neatliko, o individualią veiklą vykdančio G. K. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose 2008-02-22 Nr. 1, 2008-03-07 Nr. 2, 2008-03-21 Nr. 3, 2008-04-07 Nr. 4, 2008-04-16 Nr. 5, 2008-05-23 Nr. 6 įformintos ūkinės operacijos neatitinka tikrovės, nes juos pasirašė ne G. K., tačiau kaip fiksuojama dokumentuose G. K. 2008 metais gavo 99 571,50 Lt individualios veiklos pajamų, o darbo santykiai nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, G. K. neveikė savarankiškai, jo santykiai su kita sandorio šalimi – juo, kaip tikruoju užsakovu ir susijusiu asmeniu – A. M., nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, nes vykdė tiek pagalbinius, tiek kitokio pobūdžio darbus ir buvo pavaldus jam kaip ūkininkui ir su juo susijusiam asmeniui A. M., todėl išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis: už 2008 m. vasario mėn.: 35 714,38 Lt x 24% = 8 571,45 Lt; už 2008 m. kovo mėn.: 13 698,64 Lt x 24% = 3 287,67 Lt; už 2008 m. balandžio mėn.: 25 342,47 Lt x 24% = 6 082,19 Lt; už 2008 m. gegužės mėn.: 45205,49 Lt x 24% = 10 849,32 Lt; už 2008 m. birželio mėn.:16 438,37 Lt x 24% = 3 945,21 Lt. Iš viso – 32 735,84 Lt GPM. Todėl jis privalėjo sumokėti 32 735,84 litų gyventojų pajamų mokesčio į biudžetą.

194Ūkininkas E. M. nesumokėjęs aukščiau nurodyto GPM valstybės biudžetui padarė viso – 54613,64 Lt (2807,67 Lt + 4604,38 Lt + 14465,75 Lt + 32735,84 Lt) turtinę žalą.

195Tokiu būdu, kaip nurodoma VMI Išvadoje E. M. pažeidė 2002-07-02 LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 23 str. 1 d., kuri numato, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuotolinę bazę, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį.

196Be to žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, kad A. P. gavo 11 698,63 Lt darbo užmokestį, kurio jis neapskaitė kaip darbo užmokesčio ūkininko E. M. buhalterinėje apskaitoje, todėl nuo neapskaityto darbo užmokesčio ūkininkas neišskaičiavo 3 proc. apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo23 įmokos ir nepriskaičiavo 30,98 proc. VSD įmokos iš ūkininko lėšų, t. y. jis neišskaičiavo ir nesumokėjo 350,96 Lt apdraustųjų VSD įmokų (11698,63 Lt x 3 %) ir 3 624,24 Lt VSD įmokų iš ūkininko lėšų (11 698,63 Lt x 30,98%).

197Taip pat žinodamas, kad G. V. gavo 19 184,93 Lt darbo užmokestį, kurio jis neapskaitė kaip darbo užmokesčio ūkininko buhalterinėje apskaitoje, todėl nuo neapskaityto darbo užmokesčio nebuvo išskaičiuotos 3 proc. apdraustųjų VSD įmokos, be to, jis nepriskaičiavo 30,98 proc. VSD įmokų iš ūkininko lėšų, t. y. jis neišskaičiavo ir nesumokėjo 575,55 Lt apdraustųjų VSD įmokų (19 184,93Lt x 3 %) ir 5 943,49 Lt VSD įmokų iš ūkininko lėšų (19 184,93 Lt x 30,98%).

198Taip pat žinodamas, kad A. Z. gavo 60 273,97 Lt darbo užmokestį, kurio jis neapskaitė kaip darbo užmokesčio ūkininko buhalterinėje apskaitoje, todėl nuo neapskaityto darbo užmokesčio nebuvo išskaičiuotos 3 proc. apdraustųjų VSD įmokos, be to, jis nepriskaičiavo 30,98 proc. VSD įmokų iš ūkininko lėšų. Viso jis neišskaičiavo ir nesumokėjo 18 672,88 Lt VSD įmokų iš ūkininko lėšų (60 273,97 Lt x 30,98%).

199Taip pat, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) gavo 99 571,50 Lt darbo užmokestį, kurio jis neapskaitė kaip darbo užmokesčio ūkininko buhalterinėje apskaitoje, todėl nuo neapskaityto darbo užmokesčio nebuvo išskaičiuotos 3 proc. apdraustųjų VSD įmokos, be to, jis nepriskaičiavo 30,98 proc. VSD įmokų iš ūkininko lėšų.

200Viso jis neišskaičiavo ir nesumokėjo 4 091,98 Lt apdraustųjų VSD įmokų ir 42256,51 Lt VSD įmokų iš ūkininko lėšų, tuo ūkininkas E. M. valstybės biudžetui padarė viso 46 348,49 ( 4091,98 + 42256,51) litų turtinę žalą.

201Tokiu būdu, kaip nurodoma VMI Išvadoje, E. M. pažeidė LR VSD įstatymo 1991-05-21 Nr. I-1336 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 7 str. 1 d. – VSD įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, 9 str. 1 d. – draudėjo ir apdraustojo VSD įmokas priskaičiuoja, išskaito ir į VSDF sumoka draudėjas, 14 str. 2 d. – draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus.

202Viso ūkininkas E. M. apgaulingai tvarkydamas apskaitą ir neapskaičiuodamas, ir nesumokėdamas GPM (54613,64 Lt) ir VSD (46 348,49 Lt) mokesčio į Valstybės biudžetą viso padarė 100 962,13 litų turtinę žalą.

203Dėl ko, remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus 2009-10-29 specialisto išvada Nr. 5-1/195 dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir dėl nustatytų Lietuvos Respublikos norminių aktų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti kokias faktiškas išlaidas patyrė ūkininkas E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“ statyboje dėl priežasčių, išdėstytų aukščiau, bei dėl 2001-11-06 LR Buhalterinės paskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., 6 str. ir 13 str. pažeidimo, pagal tyrimui pateiktus dokumentus, negalima iš dalies nustatyti ūkininko E. M. turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

204Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str. 1 d.

205R. G. buvo kaltinama tuo, kad jog veikdama organizuotoje grupėje pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

206ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai ji pati, A. M., E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis LR BK 391 str., LR BPK 212 str. 7 p., jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) , bei vykdydama grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.: ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje A. M., turėdama bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad apgaulės būdu, A. M. ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas E. S. ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento , Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ taip pat apgaule A. M. ir E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti pridėtinės vertės mokesčio lėšas ir apgaule jas įgyti, iš anksto žinodama, kad ūkininkas E. M. vykdo kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ , pagal kurį projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „( - )“, jo statybos metu patirtos išlaidos kompensuojamos ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis, o Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A.G.“, kuriai A. M. davus 10 000 litų steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir A. M. nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore; A. M. davus nurodymą R. R., kaip UAB „T.T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo A. M., o ji įsteigta buvo R. R. vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T.T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o ji A. M. nurodymus įvykdė; Taip pat žinodama, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“, kaip savarankiškas ūkinės veiklos subjektas Objekte realiai darbų neatliko, o buvo tik kaip tarpinė grandis, siekiant pagrįsti Objekte ūkininko E. M. ir A. M. patirtas išlaidas ir dėl to, kad vykdant Projektą Objekte buvo privalomas rangovas. Objekte statybos darbus atliko E. M. ir A. M. samdyti įvairūs asmenys, o pastariesiems, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas A. M., per G. K. ar paties E. M., medžiagos Objekto statybai buvo tiekiamos A. M., ar per G. K., ar E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos A. M. ir ūkininko E. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu jai pačiai ir R. R.; E. M. ir A. M. suprantant, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, vadovaujantis gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 nebus kompensuojamos ir siekiant jas dalinai pagrįsti individualią veiklą neva vykdančio G. K. buhalteriniais apskaitos dokumentais; A. M. nurodžius organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) įregistruoti individualią veiklą, sudaryti statybos rangos sutartį su Objekto rangovu UAB „F.“ ir tuo pagrindu išrašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų dalį Objekto statybos metu neva tinkamai patirtų išlaidų; G. K. vykdant A. M. nurodymus Alytaus apskrities Valstybinėje mokesčių inspekcijos Alytaus skyriuje 2008-02-15 įregistravus G. K. individualią veiklą, bei su UAB „F.“ sudarius tariamą statybos rangos sutartį dėl Objekto statybos, bei suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 litų vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 litų vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos darbų. A. M. tęsiant savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuojant nurodytos grupės veiklą jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekiant nurodytų tikslų, R. R., kaip organizuotos grupės narei, nuo 2008-03-21 esančiai UAB „F.“, kuri buvo įsteigta siekiant pagrįsti nurodytame Objekte statybos metu neteisėtai patirtas statybos išlaidas, direktore, nurodžius suklastoti neva UAB „F.“ rangovo, individualią veiklą vykdančio G. K. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus, kuriais neva buvo UAB „F.“ perduoti G. K. atlikti darbai; R. R. vykdant jo nurodymus suklastojus šiuos darbų priėmimo-perdavimo aktus: t. y. nebūnant UAB „F.“ direktore (ja tapo nuo 2008-03-21), žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes surašius 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 26 071,50 litų vertės betono liejimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės betono liejimo darbus, taip pat ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, aktą – neturint teisės patvirtinti (UAB „F.“ direktorė oficialiai tapo 2008-03-21), – patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton; surašius 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 litų vertės mūrinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės mūrinimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “, pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, aktą – neturint teisės patvirtinti (UAB „F.“ direktorė oficialiai tapo 2008-03-21), – patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią ir aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton; surašius 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 litų vertės mūrinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės mūrinimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “, pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią ir aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton; surašius 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 11000 litų vertės mūrinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės mūrinimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “, pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią ir aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton; surašius 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 27 500 litų vertės stogo dengimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės stogo dengimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią ir aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton. A. M. tęsiant savo nusikalstamą veiką, aukščiau nurodytu ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuojant nurodytos grupės veiklą ir jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, tyčia, žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekiant nurodytų tikslų, jai nurodžius suklastoti neva UAB „F.“ rangovo individualią veiklą vykdančio G. K. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, kuriuo neva buvo UAB „F.“ perduoti G. K. atlikti darbai, ji gi, vykdama A. M. nurodymus, surašė 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 25 000 litų vertės betono liejimo darbų, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės stogo dengimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “ pasirašė už G. K., taip suklastojo jo parašą, bei aktą, kaip įgaliotas asmuo patvirtino savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikė jam juridinę galią ir aktą pateikė UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleido teisinėn apyvarton;

207Tokiu būdu, R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant organizuotoje grupėje bei jai ir kitiems grupės nariams vykdant organizuotos grupės vadovo A. M. nurodymus, buvo suklastoti aukščiau nurodyti dokumentai ir panaudoti juos apskaitant UAB „F.“ apskaitoje, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 litų – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 litų vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 litų PVM. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 3 d.

208Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog veikdama organizuotoje grupėje pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dfėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent: ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai ji pati, A. M., E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis LR BK 391 str., LR BPK 212 str. 7 p., jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) , bei vykdydama grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.: ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje A. M., turėdama bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad apgaulės būdu, A. M. ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ taip pat apgaule A. M. ir E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Valstybės biudžetą sumokėti PVM lėšas ir apgaule jas įgyti, iš anksto žinodama, kad ūkininkas E. M. vykdo kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ , pagal kurį projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „( - )“ , jo statybos metu patirtos išlaidos kompensuojamos ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis, o Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A.G.“, kuriai A. M. davus 10 000 litų steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir A. M. nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore; A. M. davus nurodymą R. R., kaip UAB „T.T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo A. M., o ji įsteigta buvo R. R. vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T.T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o ji A. M. nurodymus įvykdė; Taip pat žinodama, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“, kaip savarankiškas ūkinės veiklos subjektas Objekte realiai darbų neatliko, o buvo tik kaip tarpinė grandis, siekiant pagrįsti Objekte ūkininko E. M. ir A. M. patirtas išlaidas ir dėl to, kad vykdant Projektą Objekte buvo privalomas rangovas. Objekte statybos darbus atliko E. M. ir A. M. samdyti įvairūs asmenys, o pastariesiems, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas A. M., per G. K. ar paties E. M., medžiagos Objekto statybai buvo tiekiamos A. M., ar per G. K., ar E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos A. M. ir ūkininko E. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu jai pačiai ir R. R.; E. M. ir A. M. suprantant, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, vadovaujantis gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 nebus kompensuojamos ir siekiant jas dalinai pagrįsti individualią veiklą neva vykdančio G. K. buhalteriniais apskaitos dokumentais; Organizuotos grupės nariams siekiant nurodytas išlaidas dalinai pagrįsti individualią veiklą neva vykdančio G. K. buhalterinės apskaitos dokumentais, A. M. nurodžius organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) įregistruoti individualią veiklą, sudaryti fiktyvią statybos rangos sutartį, kuria bus pagrįsti ūkiniai santykiai su Objekto rangovu UAB „F.“, bei tuo pagrindu išrašyti ir savo parašu patvirtinti buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų dalį Objekto statybos metu neva tinkamai patirtų išlaidų, o G. K. vykdant A. M. nurodymus, suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 litų vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo, taip pat 2008-02-22, 2008-03-07, 2008-03-21, 2008-04-07, 2008-04-16 ir 2008-05-23 Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – viso 99 571,5 Lt sumai, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 litų vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, mūrijimo, betono liejimo darbus. A. M. nurodžius jai kaip organizuotos grupės narei, 2007 m. gruodžio mėn. 10 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 2007/12/10 tarp Objekto rangovo UAB „F.“ ir ūkininko E. M. pagrindu surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas išlaidas bei jas pateisintų ir leistų ūkininkui E. M. suformuoti pirkimo PVM atskaitą; ji gi, vykdydama A. M. nurodymus, 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnale, užpildytame bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką ir juos atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodė, kad Objekte darbai pradėti 2008-01-02, o nuo darbų pradžios iki 2008-02-15 atsakingas vykdytojas buvo A. Z., nuo 2008-02-15 iki 200804-15 – G. K. ir jie atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas nurodytus darbus, o ji nuo 2008-01-23 juos priėmė kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtino savo parašu, grafoje „Darbus priėmė vadovas“ pasirašydama; taip pat 2008-04-16 iki 2008-09-08 laikotarpio Statybos darbų žurnale, užpildytame bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbus atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodė, kad Objekte 2008-04-16 – 2008-09-08 laikotarpiu G. K. atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas nurodytus darbus, o ji juos priėmė kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtino savo parašu, grafoje „Darbus priėmė vadovas“ pasirašydama; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 300 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, t. y. orderio eilutėje prasidedančioje žodžiu „gavau“ ir pasibaigiančioje raidėmis „ct“, įrašė rankraštinį įrašą „tris šimtus tūkstančių, 00“, taip pat eilutėje prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje raide „d.“, įrašė rankraštinį įrašą „8, rugsėjo 4“ bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 200 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, t. y. orderio eilutėje prasidedančioje žodžiu „gavau“ ir pasibaigiančioje raidėmis „ct“, įrašė rankraštinį įrašą „du šimtus tūkstančių, 00“, taip pat eilutėje prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje raide „d.“, įrašė rankraštinį įrašą „8, rugsėjo 10“ bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, t. y. orderio eilutėje prasidedančioje žodžiu „gavau“ ir pasibaigiančioje raidėmis „ct“, įrašė rankraštinį įrašą „vieną šimtą tūkstančių, 00“, taip pat eilutėje prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje raide „d.“, įrašė rankraštinį įrašą „8, rugsėjo 12“ bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, t. y. orderio eilutėje prasidedančioje žodžiu „gavau“ ir pasibaigiančioje raidėmis „ct“, įrašė rankraštinį įrašą „vieną šimtą tūkstančių, 00“, taip pat eilutėje prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje raide „d.“, įrašė rankraštinį įrašą „8, rugsėjo 18“ bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 6905,00 Lt, kaip avansas už darbus, t. y. orderio eilutėje prasidedančioje žodžiu „gavau“ ir pasibaigiančioje raidėmis „ct“, įrašė rankraštinį įrašą „šeši tūkstančiai devyni šimtai penki, 00“, taip pat eilutėje prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje raide „d.“, įrašė rankraštinį įrašą „8 09 30“ bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr. 021/08, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) gauta 34 000,00 Lt bei eilutėje „Priimta iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas ir kasininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-08-29 kasos pajamų orderį serija FOR Nr. 014/08, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) gauta 9167,45 Lt bei eilutėje „Priimta iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas ir kasininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip nurodytus suklastotus dokumentus paleisdama teisinėn apyvarton; Taip pat A. M. jai nurodžius surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ statybos išlaidas bei jas pateisintų įtraukiant juos į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, taip pat suteiktų galimybę ūkininkui E. M. suformuoti pirkimo PVM atskaitą, ji gi, tęsdama nusikalstamą veiką, vykdydama A. M. nurodymus, pagamino ir neturint teisės patvirtinti, – patvirtino (pasirašė atliktų darbų aktuose kaip statybos darbų vadovas neturint atestato) savo parašu šiuos UAB „F.“ dokumentus, t. y.: pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87261 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134981,38 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190330,46 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58313,24 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56687,20 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65251,64 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37612,50 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22588,74 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93646,47 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62442,06 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76301,16 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107506,26 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101446,96 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137215,12 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64204,98 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103917,88 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25248,46 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74164,18 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184970,90 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178823,10 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35859,02 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36149,30 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33074,22 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25943,48 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71827,78 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60020,70 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26925,24 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31441,10 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4445,06 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107258,46 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160905,98 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67730,82 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30018,02 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6479,38 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28833,30 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61257,34 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168944,14 litų su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; Tokiu būdu suklastojo nurodytus aktus juose įtvirtindama žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal nurodytus Atliktų darbų aktus atliko viso 2896882,30 litų su PVM vertės statybos darbų, ir šiuos dokumentus pateikus ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, paleido juos teisinėn apyvarton; Taip pat ji, vykdydama A. M. nurodymus, pagamino UAB „F.“ 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001 ir joje nurodė, žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, – viso už 729 881,92 Lt su PVM, be to į nurodytą sąskaitą faktūrą neteisėtai įtraukė Atliktų darbų aktus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį, t. y. į 2008-02-07 PVM SF FOR Nr.001 įtraukė sausio mėnesį dar neatliktus vasario mėnesio darbus bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394 750,12 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183807,42 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267 535,50 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494 820,02 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194 659,88 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 litų su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindė atliktų darbų aktu bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462 483,30 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 35 viso 168944,14 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M., t. y. juose įtvirtino tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal UAB „F.“ išrašytas nurodytas PVM sąskaitas faktūras atliko 3046882,30 litų su PVM vertės statybos darbų (Priedas Nr. 1), bei nurodytas suklastotas UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras pateikė ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip juos paleisdama teisinėn apyvarton; Grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. gavus A. M. nurodymą patvirtinti savo parašu organizuotos grupės narės R. G. (dabartinė pavardė – G.) aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastotus objekto „Kaimo turizmo sodyba „( - )“ atliktų darbų aktus ir kartu su PVM sąskaitomis faktūromis įtraukti juos į ūkininko E. M. apskaitą, o E. M. jį vykdant, t. y. pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 1, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 76855,76 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 2, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 87261 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 3, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 134981,38 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 4, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 190330,46 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 5, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 58313,24 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 6, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 56687,20 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 7, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 65251,64 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 8, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 37612,50 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 9, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 22588,74 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 10, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 93646,47 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 11, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 62442,06 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 12, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 76301,16 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 13, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 107506,26 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 14, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 101446,96 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 15, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 137215,12 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 16, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 64204,98 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 17, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 103917,88 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 18, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 25248,46 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 19, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 74164,18 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 20, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 184970,90 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 21, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 178823,10 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 22, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 35859,02 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 23, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 36149,30 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 24, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 33074,22 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 25, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 25943,48 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 26, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 71827,78 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 27, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 60020,70 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 28, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 26925,24 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 29, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 31441,10 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 30, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 4445,06 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 31, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 107258,46 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 32, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 160905,98 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 33, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 67730,82 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 34, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 30018,02 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 35, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 6479,38 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 36, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 28833,30 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 37, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 61257,34 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų akte be numerio kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 168944,14 litų su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; Taip E. M. juose įtvirtinus žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte pagal nurodytus Atliktų darbų aktus atliko 2896882,30 su PVM litų vertės statybos darbų ir šiuos dokumentus bei nurodytas UAB „F.“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras įtraukus į ūkininko E. M. buhalterinę apskaitą, taip paleidus juos teisinėn apyvarton; Tokiu būdu, R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant organizuotoje grupėje bei jai ir kitiems grupės nariams vykdant organizuotos grupės vadovo A. M. nurodymus, buvo suklastoti aukščiau nurodyti dokumentai, t. y. UAB „F.“ atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros ir panaudoti juos apskaitant UAB „F.“ ir ūkininko E. M. buhalterinėse apskaitose, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 litų – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 litų vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 litų PVM.

209Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą LR BK 300 str. 3 d.

210Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog veikdama organizuotoje grupėje teikdama priemones padėjo apgaule kitų asmenų naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą ir padėjo apgaule kitų asmenų naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę ir apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

211ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai ji pati, A. M., E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis LR BK 391 str., LR BPK 212 str. 7 p., jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) bei vykdydama grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t.y.:

212ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje A. M., turėdama bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad juos būtų galima panaudoti apgaulės būdu A. M. ir E. M. naudai įgyjant didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas E. S. ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento , Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, taip pat, panaudoti apgaule A. M. ir E. M. naudai panaikinant didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti pridėtinės vertės mokesčio lėšas ir apgaule jas įgyjant,

213Organizuotos grupės nariams A. M. ir E. M. iš anksto žinant, kad E. M. kaip ūkininkas 2005 m. lapkričio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikęs paraišką vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. tarp ūkininko E. M. ir Agentūros pasirašyta Paramos sutartis, taip pat jiems žinant, kad pagal sutarties 1.1.1 punktą projekto vykdytojas yra įsipareigojęs, įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „( - )“, nepažeisdamas Paramos sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas. Be to, prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio, pretenduojančio gauti paramą iš E. S. struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo „Kaimo plėtros ir žuvininkystės“ prioriteto priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543;

214Taip pat, jiems žinant, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti ir nepasirašius Paramos sutarties, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta jų pačių samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su projektą vykdančiu ūkininku, su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant A. M., to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, daliai jų atlyginimą mokant UAB „A.G.“, kurios direktorius yra pats E. M.;

215be to, jiems žinant, kad UAB „A.G.“, kuri nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba, o jos direktorius – paramos prašantis ūkininkas E. M. įsigijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų, t. y. 2007 metų laikotarpyje nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio įgijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „S.“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - )“, kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „A.“, UAB „G.“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „M.“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “S.K.V.“, stogo konstrukcijas iš UAB „M.“ bei nuomojosi: pastolius iš UAB „K.“, autotechniką iš UAB „K.“, statybinius įrankius iš UAB „G.“, ir už visą tai bendrovė apmokėjo savo lėšomis, tokiu būdu investicijos į minėtą projektą buvo pradėtos įgyvendinti neatlikus prekių, paslaugų ar darbų konkurso/apklausos. Todėl pažeidė Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos srities „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ priemonę „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 , 115 punktą, taip pat pažeidė Lietuvos 2004-2006 metų BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 , 211.3 punktą ir Paramos sutarties 7.1.4 punktą, o tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, jam kaip projektą vykdančiam ūkininkui, todėl negali būti kompensuojamos.

216Jai ir kitiems organizuotos grupės nariams žinant, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per kitą, nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A.G.“, kuriai A. M. davus 10 000 litų steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir jo nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

217A. M. davus nurodymą R. R., kaip UAB „T.T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo A. M., o ji įsteigta buvo jos vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T.T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o R. R. A. M. nurodymus įvykdė. Taip pat, jai ir kitiems organizuotos grupės nariams žinant, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte A. M. ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Objekte statybos darbus atliko A. M. ir ūkininkas E. M. samdydami įvairius asmenis, o Objekte dirbusiems asmenims, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas ir medžiagos Objekte tiekiamos A. M., ar per G. K. ar paties E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos A. M. ir E. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu jos pačios ir R. R..

218Organizuotos grupės nariams siekiant pagrįsti nurodyto Objekto išlaidas neva individualią veiklą vykdančio G. K. bei UAB „F.“ buhalteriniais apskaitos dokumentais, taip pat, jai pačiai ir kitiems grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą ir siekiant nuslėpti aukščiau nurodytus faktus, kuriais remiantis Projekto vykdymo išlaidos pripažįstamos nekompensuojamomis, be to, jai ir kitiems grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti panaikinant prievolę sumokėti Valstybės biudžetui didelės vertės PVM lėšas ir apgaule jas įgyti, organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) vykdant A. M. nurodymus, siekiant nuslėpti faktą, kad G. K. kaip UAB „F.“ rangovas neatliko Objekte statybos darbų Alytaus apskrities Valstybinėje mokesčių inspekcijos Alytaus skyriuje 2008-02-15 įregistravus G. K. individualią veiklą, bei su UAB „F.“ sudarius tariamą statybos rangos sutartį dėl Objekto statybos, bei suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 litų vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 litų vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, darbų ir pateikus juos UAB „F.“;

219Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M. davus R. R. nurodymą suklastoti dokumentus, neva pagrindžiančius G. K. kaip rangovo Objekte atliktus darbus ir juos apskaityti UAB „F.“ buhalterinėje apskaitoje, o R. R. vykdant A. M. nurodymus, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis, suklastojus šiuos dokumentus: 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 26 071,50 litų vertės betono liejimo darbų, 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 litų vertės mūrinimo darbų, 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 litų vertės mūrinimo darbų, 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 11000 litų vertės mūrinimo darbų, 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 27 500 litų vertės stogo dengimo darbų ir minėtus aktus pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip juos paleidus teisinėn apyvarton.

220Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M., jai kaip organizuotos grupės narei davus nurodymą suklastoti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, ir ji vykdydama nurodymus aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojo 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 25 000 litų vertės betono liejimo darbų, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton. Tęsiant nusikalstamą veiką, jai vykdant A. M. nurodymus suklastoti UAB „F.“ dokumentus siekiant juose užfiksuoti realiai neįvykusias ūkines operacijas, susijusias su Objekto statyba taip juose įtvirtinant žinomai neteisingą informaciją apie Objekte vykusių darbų eigą, ir juos pateikti UAB „F.“ apskaitai, o ji aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojo šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnalą užpildytą bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu, įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką, kiekį ir juos atlikusį subjektą, 2008-04-16 iki 2008-09-08 laikotarpio Statybos darbų žurnalą užpildytas bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką, kiekį ir juos atlikusį subjektą. Taip pat suklastojo šiuos UAB „F.“ dokumentus, juose nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis: 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, neva dėl G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) 300 000,00 Lt, avanso už darbus išdavimo; 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, neva dėl G. K. 200 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, neva dėl G. K. 100 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, neva dėl G. K. 100 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr.43, neva dėl G. K. 6905,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.021/08, neva dėl iš G. K. 34 000,00 Lt gavimo; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08, neva dėl iš G. K. 9167,45 Lt gavimo ir juos pateikus UAB F. buhalterinei apskaitai;

221Tęsiant nusikalstamą veiką, ji vykdydama A. M. nurodymus suklastoti UAB „F.“ dokumentus, siekiant pagrįsti Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ statybos išlaidas bei jas pateisinti, taip pat, kas leistų duomenis apie neva ūkinių operacijų dėl Objekto statybos buvimą įtraukti į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą bei pateikti ūkininkui E. M., kad galėtų tuo pagrindu panaikinti turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 464778,66 litų PVM ir jį susigrąžintų, jai, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9 iš viso už 729 881,92 Lt su PVM, be to į nurodytą sąskaitą faktūrą neteisėtai įtraukus Atliktų darbų aktus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr.9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį, t. y. į 2008-02-07 PVM SF FOR Nr.001 buvo įtraukti sausio mėnesį dar neatlikti vasario mėnesio darbai; 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394750,12 Lt su PVM; 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183807,42 Lt su PVM; 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267535,50 Lt su PVM; 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494820,02 Lt su PVM; 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194659,88 Lt su PVM; 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 litų su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindus atliktų darbų aktu; 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462483,30 Lt su PVM; 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, (realiai aktas neturi numerio) viso 168944,14 Lt su PVM, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte atliko 3046882,30 litų vertės statybos darbus (Priedas Nr. 1), taip pat suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame įtvirtino žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87261 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134981,38 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190330,46 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58313,24 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56687,20 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65251,64 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37612,50 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22588,74 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93646,47 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62442,06 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76301,16 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107506,26 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101446,96 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137215,12 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64204,98 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103917,88 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25248,46 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74164,18 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184970,90 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178823,10 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35859,02 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36149,30 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33074,22 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25943,48 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71827,78 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60020,70 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26925,24 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31441,10 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4445,06 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107258,46 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160905,98 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67730,82 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30018,02 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6479,38 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28833,30 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61257,34 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168944,14 litų su PVM vertės statybos darbų ir pateikė juos UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

222Tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. vykdant A. M. nurodymą aukščiau nurodytu būdu UAB „F.“ buhalterės R. G. (dabartinė pavardė – G.) suklastotus UAB „F.“ atliktų darbų aktus patvirtinti ūkininko E. M. parašu bei antspaudu ir juos kartu su 2009-01-30 mokėjimo prašymu pateikti NMA dėl neva teisėtai patirtų išlaidų kompensavimo, bei aukščiau nurodyti būdu ir aplinkybėmis suklastotas UAB „F.“ PVM SF įtraukti į ūkininko E. M. apskaitą ir duomenis apie juose nurodytą PVM įtraukti į atskaitomybę;

223E. M. vykdant A. M. nurodymą, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos UAB „F.“ atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30, 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, kuriuose užfiksuota žinomai neteisinga informacija apie neva UAB „F.“ atliktus Objekte statybos darbus viso 2896882,30 litų sumai su PVM, iš jų PVM – 441897,30, bei juos ir aukščiau nurodytų asmenų ir aplinkybėmis suklastotas UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009, 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010, kuriose užfiksuoti žinomai neteisingi duomenys dėl neva UAB „F.“ viso 3046882,30 litų vertės, iš jų PVM – 464778,66 darbų atlikimo Objekte apskaičius ūkininko E. M. buhalterinėje apskaitoje;

224Tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. vykdant A. M. nurodymus, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus ūkininko E. M. 2008 m. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas FR0600 (forma patvirtinta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29) įtraukiant į jas žinomai neteisingus duomenis apie įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, t. y. 2008-07-10 į E. M. 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 111 338 litų sumą, 2008-07-10 į E. M. 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 88 605 litų sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 7 967 litų sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 116 292 litų sumą, 2008-09-19 į E. M. 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 52 896 litų sumą, 2008-10-24 į E. M. 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 70 793 litų sumą, 2008-11-24 į E. M. 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 26 734 litų sumą, – viso į PVM deklaracijas įrašius 474 625 litų sumą, Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M. nurodžius organizuotos grupės nariui E. M. aukščiau nurodytu būdu grupės narių suklastotus UAB „F.“ atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras kartu su 2009-01-30 mokėjimo prašymu pateikti Agentūrai dėl neva teisėtai patirtų išlaidų kompensavimo bei suklastotas ūkininko PVM deklaracijas pateikti VMI dėl turtinės prievolės sumokėti į valstybės biudžetą PVM panaikinimo ir jo susigrąžinimo;

225E. M., vykdant jo nurodymus ir aukščiau nurodytas suklastotas PVM deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba pateikus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, t. y. 2008-07-16 pateikus 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaraciją, 2008-07-15 – 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją, 2008-09-19 – 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-10-27 – 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaraciją, 2008-11-24 – 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją, o VMI darbuotojams nežinant, kad deklaracijos suklastotos ir 2008-08-14 pavedimu pervedus į ūkininko E. M. sąskaitą 199 943 litus, 2008-10-06 – 124 259 Lt, 2008-10-24 – 52 896 Lt, 2008-12-12 – 70 793 Lt, 2008-12-29 – 26 734 litus grąžintiną PVM skirtumą, viso pervedus 474 625 litų valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų, jas A. M. su E. M. įgijo ir nenustatytomis dalimis pasidalino.

226Taip pat, E. M. vykdant A. M. nurodymus, 2009-01-30 Nacionalinės mokėjimo agentūros Utenos skyriui, esančiam J. Basanavičiaus g. 126, Utenoje pateikus 2009-01-30 mokėjimo prašymą Nr. 1 su priedais ir pateikus 2009-02-04 papildomą raštą su priedais ir juose esančia žinomai neteisinga informacija apie prašomų finansuoti 1 284 588 litų išlaidų patyrimą vykdant aukščiau nurodytą Projektą, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui arba tinkamai sutarties vykdymo kontrolei, tokiu būdu pažeidus Administravimo taisyklių 211.2 punktą ir Paramos sutarties 7.1.2 punktą, todėl vadovaujantis gairių pareiškėjams 42.5, Paramos sutarties 2.1.5, 3.5 punktais negali būti kompensuojamos, t. y. E. M. kartu su nurodytu mokėjimo prašymu ir papildomu raštu pateikus suklastotus statybos rangovo UAB „F.“ pateiktus nurodytus dokumentus, o Agentūros darbuotojams priėmus sprendimą ūkininkui E. M. išmokėti Paramos sutartyje numatytas lėšas ūkininkui E. M. ir 2009 m. birželio 30 d. pervedus 1 277 395,38 litų į jo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB NORD banke, E. M. jas įgijo.

227Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant aukščiau nurodytoje organizuotoje grupėje, ir jai bei E. M. G. K., R. R. vykdant organizuotos grupės vadovo A. M. duodamus nurodymus, suklastojus ir teikiant suklastotus aukščiau nurodytus dokumentus, apgaule kitų asmenų – A. M. ir E. M. naudai padėjo įgyti didelės – 1 277 395,38 litų – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, tuo Lietuvos valstybės biudžetui padarydama 1 277 395,38 litų vertės žymią turtinę žalą. Taip pat, veikdama nurodytu būdu, padėjo apgaule A. M. ir E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 litų PVM lėšų ir apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, t. y. nurodytas 474 625 litų PVM lėšas, tuo valstybės biudžetui padarė žymią – 474 625 litų turtinę žalą.

228Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 2 d.

229Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent:

230ji, 2008-01-23 – 2008-12-31 laikotarpiu būdama UAB „F.“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), Vilnius, buhaltere ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, (redakcija Nr. IX-1914, Žin., 2003, Nr. 123-5586 ir Nr. X-1178, Žin. 2007, Nr. 68-2654), 11 str. nuostatą atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą, bei pagal to paties įstatymo 14 str. 2 p., kuris numato, kad „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, būdama atsakinga už teisingų apskaitos dokumentų surašymą ir pasirašymą, tyčia, turėdama tikslą iškreipti UAB „F.“ buhalterinės apskaitos duomenis joje užfiksuojant realiai nevykusias bei suklastotais apskaitos dokumentais pagrįstas ūkines finansines operacijas, kas sudarytų sąlygas ūkininkui E. M. įteisinant prekių (paslaugų) įsigijimo operacijas neteisėtai suformuoti pridėtinės vertės mokesčio atskaitą ir pagrįsti kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos išlaidas, t. y. pažeisdama BAĮ: 4 str. nuostatą – „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama“; 6 str. 2 d. nuostatą – „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“; 12 str. 1 d. nuostatą – „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“; 12 str. 4 d. nuostatą – „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iš kart po to, kai yra galimybė tai padaryti“; 13 str. 1 dalies 4 punkto nuostatą – „ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys yra privalomas apskaitos dokumentų rekvizitas“; 13 str. 3 dalies nuostatą – „įrašai į apskaitos registrus daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų“; Iš anksto žinodama, kad G. K. su UAB „F.“ tariamai sudarytos Objekto statybos rangos sutarties pagrindu, suklastojęs šiuos G. K. vykdančio individualią veiką dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 litų vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 litų vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, darbų.

231Ji, kaip UAB „F.“ buhalterė tvarkydama bendrovės apskaitą gavusi bendrovės vadovės R. R. paliepimą į apskaitą įtraukti G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) aukščiau nurodytas suklastotas 2008-09-30 PVM sąskaitas faktūras Nr. 01, 02, 03, 04 ir 2008-12-30 Nr. 04 (nepasirašyta G. K.), kuriose užfiksuoti neteisingi duomenys apie G. K. atliktus statybos darbus, bei kurios išrašytos Atliktų darbų aktų (be datos) pagrindu, juose nenurodžius, kad darbai buvo priimti užsakovo UAB „F.“, t. y. privalomais rekvizitais nepagrindus, kad atliktų darbų aktuose ir jų pagrindu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos ūkinės operacijos yra įvykę, įtraukė aukščiau nurodytus dokumentus į bendrovės buhalterinę apskaitą ir duomenis užfiksavo apskaitos registruose;

232Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų tikslų, žinodama, kad G. K. kaip rangovas Objekte neatliko statybos darbų, o R. R. siekdama juos pagrįsti apskaitos dokumentais ir užfiksuoti UAB „F.“ buhalterinėje apskaitoje, suklastojusi šiuos dokumentus: 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 26 071,50 litų vertės betono liejimo darbų, 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 litų vertės mūrinimo darbų, 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 litų vertės mūrinimo darbų, 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 11000 litų vertės mūrinimo darbų, 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 27 500 litų vertės stogo dengimo darbų, viso neva G. K. atliko UAB „F.“ statybos paslaugų (darbų) už 74 571,50 (26071,50+5000+5000+11000+27500) Lt ir paliepusi jai minėtus aktus įtraukti į buhalterinę apskaitą, ji juos apskaitė bendrovės buhalterinėje apskaitoje ir duomenis užfiksavo apskaitos registruose; Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų tikslų, žinodama, kad ji siekdama pagrįsti Objekto statybos metu neteisėtai patirtas statybos išlaidas suklastojusi 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 25 000 litų vertės betono liejimo darbų, ir minėtą aktą pateikusi UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir vykdydama bendrovės vadovės R. R. nurodymus įtraukė į bendrovės buhalterinę apskaitą ir duomenis užfiksavo apskaitos registruose;

233Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų tikslų, žinodama, kad suklastojusi, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis, šiuos UAB „F.“ dokumentus: UAB „F.“ 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 300 000,00 Lt, kaip avansas už darbus; UAB „F.“ 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 200 000,00 Lt, kaip avansas už darbus; UAB „F.“ 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus; UAB „F.“ 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus; UAB „F.“ 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. išduota 6905,00 kaip avansas už darbus; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.021/08, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. gauta 34 000,00 Lt; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08 nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. gauta 9167,45 Lt;

234taip pat žinodama, kad R. R. suklastojusi šiuos UAB „F.“ kasos orderius: 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, jame pasirašydama kaip neva pinigus išdavusi kasininkė ir įmonės vadovė; 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36 pasirašydama kaip neva pinigus išdavusi kasininkė ir įmonės vadovė; 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37 pasirašydama kaip neva pinigus išdavusi kasininkė ir įmonės vadovė; 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38 pasirašydama kaip neva pinigus išdavusi kasininkė ir įmonės vadovė, t. y. tokiu būdu įteisinusi neva vykusias finansines operacijas G. K. išmokant pinigus iš UAB „F.“ kasos, ji įtraukė į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą aukščiau nurodytus suklastotus UAB „F.“ dokumentus: 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr.38, 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.021/08, 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08, kuriuose įformintos ūkinės operacijos neatitinka tikrovės ir negalima nustatyti kas iš UAB ,,F.“ kasos gavo šiuos pinigus, kaip tie pinigai buvo panaudoti ir ar iš viso tokios finansinės operacijos buvo, todėl kaip nurodoma Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-05 specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-31 dėl UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos (toliau – VMI specialisto išvada), negalima nustatyti, ar šios ūkinės operacijos susiję su UAB ,,F.“ turto, įsipareigojimų dydžio ar struktūros pasikeitimu.

235Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų tikslų, būdama suklastojusi šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame įtvirtino žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87261 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134981,38 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190330,46 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58313,24 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56687,20 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65251,64 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37612,50 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22588,74 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93646,47 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62442,06 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76301,16 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107506,26 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101446,96 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137215,12 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64204,98 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103917,88 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25248,46 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74164,18 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184970,90 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178823,10 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35859,02 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36149,30 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33074,22 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25943,48 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71827,78 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60020,70 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26925,24 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31441,10 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4445,06 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107258,46 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160905,98 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67730,82 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30018,02 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6479,38 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28833,30 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61257,34 litų su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168944,14 litų su PVM vertės statybos darbų ir pateikė juos UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M. ir 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394750,12 Lt su PVM; 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183807,42 Lt su PVM; 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267535,50 Lt su PVM; 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494820,02 Lt su PVM; 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194659,88 Lt su PVM; 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 litų su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindus atliktų darbų aktu; 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462483,30 Lt su PVM; 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 35 viso 168944,14 Lt su PVM, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte atliko 3046882,30 litų vertės statybos darbus (Priedas Nr. 1);

236Ji, kaip UAB „F.“ buhalterė apgaulingai tvarkydama bendrovės apskaitą, apskaitoje apskaitė šiuos, aukščiau nurodytus jos ir ūkininko E. M. (E. M. suklastojo Atliktų darbų aktus) suklastotus UAB „F.“ dokumentus, kuriuose įformintos ūkinės operacijos neatitinka tikrovės, bei išrašytas ūkininkui E. M. PVM sąskaitas faktūras įtraukė į buhalterinės apskaitos registrus: 2582103,64 Lt pardavimų vertę be PVM apskaitė ,,Pardavimai, sąsk. Nr. 5001“ registre, 464778,66 Lt apskaičiuotą pardavimo PVM įtraukė į ,,PVM mokestis, sąsk. Nr. 4484“ registrą, 3046882,30 Lt apskaitė E. M. įsipareigojimus bendrovei ,,Atsiskaitymų su pirkėjais žiniaraštyje, sąsk. Nr. 2411“. VMI specialisto išvadoje teigiama, kad UAB ,,F.“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, todėl dėl įformintų sandorių nepagrįstumo UAB ,,F.“ prekių ir paslaugų, kaip pirkimo ir pardavimo PVM objekto nebuvo. Bendrovės vardu įforminti pardavimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai) ir pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai) sudaryti formaliai, jais siekiant ne ūkinės komercinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų visuomenei priešiškų interesų, sudarančių sąlygas ūkininkui E. M. neteisėtai suformuoti PVM atskaitą ir išlaidas.

237Todėl bendrovė neteisėtai buhalterinės apskaitos registruose apskaitė ir Vilniaus apskrities VMI pateiktose 2008 m. vasario – spalio mėn. PVM deklaracijose neteisėtai deklaravo 2582104 Lt apmokestinamųjų pajamų bei 464779 Lt pardavimo PVM pagal bendrovės vardu išrašytas ūkininkui E. M. PVM sąskaitas faktūras.

238Kaip nurodoma VMI specialisto išvadoje, tuo ji pažeidė PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 64 straipsnio 1 ir 9 dalį neteisėtai į PVM atskaitą įtraukė ir Vilniaus apskrities VMI pateiktose 2008 m. vasario – gruodžio mėn. PVM deklaracijose deklaravo 471 906 Lt pirkimo PVM: 151 005 Lt pirkimo PVM pagal G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išrašytas PVM sąskaitas faktūras, 313 996 Lt pirkimo PVM pagal kitų tiekėjų išrašytas PVM sąskaitas faktūras, 6905 Lt pagal sumokėto importo PVM kvitą, bei šia suma nepagrįstai sumažino mokėtiną į biudžetą PVM ir/ar padidino grąžintiną iš biudžeto PVM sumą.

239Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikdama aukščiau nurodytu būdu kaip ūkinio subjekto buhalterė, klastojant buhalterinės apskaitos dokumentus ir juos apskaitydama bendrovės buhalterinėje apskaitoje, o jų duomenis įtraukiant į apskaitos registrus, t. y. apskaitant bendrovės įformintus sandorius – realiai bendrovės nevykdytas ūkines operacijas, sudarė sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti 2 582 104 Lt išlaidas bei 464 779 Lt PVM atskaitą. Taip ji sudarė sąlygas ūkininkui E. M. nepagrįstai pasinaudoti 464 779 Lt PVM atskaita, dėl to padaryta 464 779 Lt žala valstybės biudžetui.

240Taip pat, ji į 2008 m. gruodžio mėn. kasos knygą įtraukė (nenurodant datos) finansinę operaciją, t. y. 47 820,53 Lt grynų pinigų išmokėjimą E. M., tačiau išmokėjimo fakto nepagrindė reikiamais dokumentais – kasos išlaidų orderiais. Taip pat, minėtą kasos išlaidų sumą įtraukė į kasos žiniaraščio ir Didžiosios knygos apyvartas, taip atitinkamai sumažindama kasoje esančių grynų pinigų likutį. Kaip nurodoma VMI specialisto išvadoje, tokiu būdu ji pažeidė LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 p. , kuriame yra nustatyta, kad ,,pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Taip pat pažeidė minėtų taisyklių 16 p., kuriame numatyta, kad ,,Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai“. taip pat pažeidė minėtų taisyklių 17 p., kuriame nurodoma, kad ,,kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį“.

241Dėl ko, remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus 2009-10-29 specialisto išvada Nr. 5-1/195 ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-05 specialisto išvada Nr. (21.26)-86-31 dėl UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir dėl nustatytų, Lietuvos Respublikos norminių aktų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti kokią išlaidų sumą faktiškai patyrė uždaroji akcinė bendrovė „F.“ kaimo turizmo sodybos „( - )“ statyboje, bei iš dalies negalima nustatyti UAB „F.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

242Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą LR BK 222 str. 1 d.

243Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, o būtent:

244ji 2008-02-19 – 2009-03-31 laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, realizuodama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) vardu atlikti mokėjimus įvairiems asmenims, atsiskaitant su jais kaip su užsakovo G. K. rangovais, taip imituojant G. K. neva kaip savarankiško ūkinio subjekto veiklą, iš anksto žinodama, kad jie jai nepriklauso, iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) , neteisėtai įsigijo naudojimosi jo vardu S. B. atidarytų sąskaitų ( - ) ir ( - ) valdymo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. 78156 ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. 1084060 su pirminiu slaptažodžiu ( - ), suteikiančius galimybę valdyti nurodytas G. K. sąskaitas naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga SAMPO e-bankas, kuriuos G. K. gavo iš Sampo bankas su juo 2008-02-19 sudarius Banko sąskaitos sutartį Nr. 1024360 ir, kurie buvo išduoti nuo minėtos datos naudotis G. K. ir neteisėtai juos laikė savo darbo vietoje, esančioje ( - ) iki 2009-02-11 kol ji buvo rasta ir paimta Finansinių nusikaltimo tyrimo tarnybos prie LR VRM pareigūnų kratos metu. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G. ) neteisėtai įsigijo ir neteisėtai laikė aukščiau nurodytų G. K. sąskaitų valdymo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. 78156 ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. 1084060 su pirminiu slaptažodžiu ( - ).

245Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą LR BK 214 str. 1 d.

246Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai atliko finansines operacijas neteisėtai panaudodama svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, o būtent:

247ji 2008-04-14 – 2008-11-06 laikotarpiu adresu ( - ), ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje, realizuodama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) priklausančios sąskaitos ( - ), pateikus save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., jo vardu atlikti piniginius mokėjimus įvairiems asmenims, kaip atsiskaitymą su jais kaip neva užsakovo G. K. rangovais taip imituojant G. K. neva kaip savarankiško ūkinio subjekto veiklą, būdama iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) , neteisėtu, aukščiau nurodytu būdu, įsigijusi naudojimosi sąskaita ( - ) tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. ( - ) ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. ( - ) su pirminiu slaptažodžiu ( - ), suteikiančius galimybę valdyti sąskaitą naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga SAMPO e-bankas, kuriuos G. K. gavo iš Sampo bankas su juo 2008-02-19 sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. 1024360 ir, kuri buvo išduota nuo minėtos datos naudotis G. K. žinodama, kad jie jai nepriklauso ir neturėdama naudojimosi jais teisinio pagrindo;

248ji gi, 2008 m. balandžio 14 d. 15 val. 52 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. 78156, atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 04141602 pervesdama 4000 litų „Už statybos darbus“ gavėjui Š. J. a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

249ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. balandžio 15 d. 10 val. 36 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) 2 duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. 78156, atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 04151037 pervesdama 1000 litų „Už statybos darbus“ gavėjui Š. J. a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

250ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. balandžio 24 d. 09 val. 45 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. 78156, atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 04240948 pervesdama 3500 litų „Už statybos darbus“ gavėjui R. D., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

251ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. gegužės 16 d. 15 val. 29 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. 78156, atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 2000 litų „Už elektriko darbus“ gavėjui R. D., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. gegužės 23 d. 10 val. 19 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) 2 duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansines operacijas, tarpbankiniais Sampo e-bankas pinigų pervedimais Nr. ( - ) ir ( - ) pervesdama 1000 litų ir 3000 litų „Avansas už statybos darbus“ gavėjui D. M., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

252ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. gegužės 27 d. 09 val. 24 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) 2 duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 1093,10 litų „Apmokėjimas pagal UAB „F.“ sąskaitas“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. gegužės 27 d. 11 val. 06 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) 3 pervesdama 2500 litų „Avansas už tinkavimo darbus“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

253ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. gegužės 28 d. 11 val. 24 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 2500 litų „Avansas už tinkavimo darbus“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. birželio 06 d. 11 val. 20 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske e-bankas pinigų pervedimu Nr. 06061221 pervesdama 4000 litų „Avansas už tinkavimo darbus“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

254ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 11 d. 12 val. 20 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske e-Bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 3000 litų „Avansas“ gavėjui K. P., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 16 d. 15 val. 29 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 3000 litų „Už statybos darbus“ gavėjui M. J., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ) ir pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 1000 litų „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui G. V., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

255ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 17 d. 09 val. 35 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 4000 litų „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui S. S., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 18 d. 10 val. 29 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 4000 litų „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui G. V., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

256ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 19 d. 15 val. 49 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske Bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 2000 litų „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui S. S., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ) ir pinigų pervedimu Nr. ( - ) 7 (261) pervesdama 474 litus „Sodrai“ gavėjui VSDFV Alytaus sk., juridinio asmens kodas: v į jo sąskaitą ( - );

257ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 23 d. 09 val. 56 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. 78156, atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09230956 pervesdama 1400 litų „Už statybos darbus“ gavėjui M. J., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

258ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 23 d. 13 val. 32 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 2 000 litų „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui S. S., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 26 d. 09 val. 22 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. 78156, atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 4 000 litų „Avansas“ gavėjui K. P., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

259ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 30 d. 11 val. 51 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 1 000 litų „Avansas“ gavėjui K. P., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. lapkričio 06 d. 10 val. 47 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. 78156, atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 1 000 litų „Apmokėjimas už darbus“ gavėjui D. K., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

260Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai panaudodama svetimos mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis tinkamus finansinei operacijai inicijuoti, t. y. pateikdama save e-bankas operacinei sistemai ir Sampo bankui (nuo 2008-06-01 – Danske Bankui) kaip G. K., atliko aukščiau nurodytas finansines operacijas, t. y. pinigų pervedimus iš G. K. sąskaitos į nurodytų asmenų sąskaitas.

261Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą LR BK 215 str. 1 d.

262Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, o būtent:

263ji 2008-07-17 – 2009-08-01 laikotarpiu Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, realizuodama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, pasinaudojant G. V. Danske Banko išduotais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenimis, atlikti mokėjimus įvairiems asmenims, iš G. V., neteisėtai įsigijo naudojimosi sąskaitomis ( - ) ir ( - ) tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. ( - ) ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. ( - ) su pirminiu slaptažodžiu ( - ), suteikiančius galimybę valdyti sąskaitas naudojantis elektronine bankininkystės paslauga Danske eBankas, kuriuos G. V. gavo iš Danske Banko su juo 2008-07-17 sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. 1125376, kurie buvo išduoti nuo minėtos datos naudotis G. V., žinodama, kad jie jai nepriklauso, neteisėtai juos laikė savo darbo vietoje, esančioje ( - ), Vilniuje iki 2009-08-05, kol G. V. gavo naujas sąskaitos valdymo teises.

264Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai įsigijo ir neteisėtai laikė aukščiau nurodytų sąskaitų valdymo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. 90085 ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. 1095248.

265Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą LR BK 214 str. 1 d.

266Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai atliko finansines operacijas neteisėtai panaudodama svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, o būtent:

267ji 2008-08-01 – 2008-08-05 laikotarpiu, adresu ( - ), Vilniuje, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje realizuodama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, iš G. V. priklausančios sąskaitos ( - ) pasinaudojant G. V. Danske banko išduotais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenimis atlikti piniginius pavedimus jo vardu,

268ji pateikė save eBankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. V., ir jo vardu atliko mokėjimus įvairiems asmenims, t. y. iš anksto žinodama, kad iš G. V., neteisėtai įsigijo naudojimosi sąskaita ( - ) tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. ( - ) ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. ( - ) su pirminiu slaptažodžiu ( - ), suteikiančius galimybę valdyti sąskaitą naudojantis elektronine bankininkystės paslauga Danske eBankas, kuriuos G. V. gavo iš Danske Banko su juo 2008-07-17 sudarius banko sąskaitos sutartį ir, kurie buvo išduoti nuo minėtos datos naudotis G. V. bei žinodama, kad jie jai yra svetimi ir ji neturi teisės jais naudotis,

269ji gi, 2008 m. rugpjūčio 01 d. 14 val. 32 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. V. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save eBankas operacinei sistemai ir Danske bankui kaip G. V., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. V.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 4000 litų „Pagal statybos rangos sutartį“ gavėjui D. M., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); ji gi, 2008 m. rugpjūčio 04 d. 09 val. 51 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. V. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save eBankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. V., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. V.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 4000 litų „sąskaitos papildymas“ gavėjui E. S., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

270ji gi, 2008 m. rugpjūčio 05 d. 10 val. 08 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. V. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save eBankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. V., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. V.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės, atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 3000 litų „pervedimas“ gavėjai K. K., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

271Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai panaudodama svetimos mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis tinkamus finansinei operacijai inicijuoti, t. y. pateikdama save eBankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. V., atliko aukščiau nurodytas finansines operacijas, t. y. pinigų pervedimus iš G. V. sąskaitos į nurodytų asmenų sąskaitas.

272Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą LR BK 215 str. 1 d.

273Juridinis asmuo UAB „A.G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

274UAB „A.G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir interesais, eidamas UAB „A.G.“ vadovaujančias direktoriaus pareigas, turėdamas teisę atstovauti įmonei, jos vardu priimti sprendimus bei kontroliuoti jos veiklą, t. y.,

275E. M. 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti neva buvusias UAB „A.G.“ išlaidas ir tokiu būdu neteisėtai padidinti jos sąnaudas, taip bendrovės naudai išvengiant pelno mokesčio mokėjimo bei iškreipiant tikruosius jos ūkinės veiklos rezultatus, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su R. G. dėl patalpų, esančių ( - ) griovimo ir remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo R. G., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo R. G. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „R. G.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva R. G., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį Objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 litų sumai, o juos priėmė UAB „A.G.“ direktorius E. M.. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A.G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

276E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su M. T. dėl patalpų, esančių ( - ) griovimo - remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo M. T., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. gruodžio 31 d. Pagaminęs sutartį suklastojo M. T. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „M. T.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva M. T., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 litų sumai, o juos priėmė UAB „A.G.“ direktorius E. M.. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A.G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

277E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su O. C. dėl patalpų, esančių ( - ), Vilnius remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo O. C., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), Vilnius remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo O. C. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „O. C.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Suklastojęs nurodytą rangos sutartį pateikė ją UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukta į UAB „A.G.“ apskaitą, taip ją panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

278E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su V. P. dėl patalpų, esančių ( - ), Vilnius remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo V. P., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ) remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. P. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. P.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Suklastojęs nurodytą rangos sutartį pateikė ją UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukta į UAB „A.G.“ apskaitą, taip ją panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

279E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su J. J. dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-08 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-08 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo J. J., a. k. ( - ), (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 7 d. Pagaminęs sutartį suklastojo J. J. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „J. J.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva J. J., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, griovimo, šiukšlių tvarkymo) viso 60 000 litų sumai, o juos priėmė UAB „A.G.“ direktorius E. M.. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A.G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

280E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su V. B. dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto ir statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-08 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-08 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo V. B., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 55 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 7 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. B. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. B.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M., ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva V. B., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, griovimo) viso 55 000 litų sumai, o juos priėmė UAB „A.G.“ direktorius E. M.. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A.G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

281E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su V. P. dėl patalpų, esančių ( - ), griovimo ir remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-10 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-10 UAB „A.G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinio asmens V. P., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 9 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. P. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. P.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva V. P., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 litų sumai, o juos priėmė UAB „A.G.“ direktorius E. M.. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A.G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

282E. M., aukščiau nurodytu būdu, veikiant UAB „A.G.“ naudai, UAB „A.G.“ suklastojo aukščiau nurodytus dokumentus ir juos panaudojo, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 litų – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 litų vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 litų PVM.

283Dėl šių veiksmų UAB „A.G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str., 300 str. 3 d.

284Taip pat UAB „A.G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

285UAB „A.G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir interesais, eidamas UAB „A.G.“ vadovaujančias direktoriaus pareigas, turėdamas teisę atstovauti įmonei, jos vardu priimti sprendimus bei kontroliuoti jos veiklą, t. y.,

286E. M. 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje, susidedančioje iš jo ir A. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus UAB „A.G.“ naudai pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: O. C., V. P., J. J. ir V. B. su kuriais neva UAB „A.G.“ vardu buvo sudarytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo ir kurie neva pagal atliktų darbų aktus atliko darbus, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu O. C. a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių ( - ), Vilnius remonto darbų ir su juo nesudarė 2007-09-05 rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), Vilnius remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 litų, taip pat, O. C. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko, pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ), (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga O. C. 50 000 litų už remonto darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi O. C. už remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga O. C., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 50 000 Lt. ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M., o pastarajam pasirašius, jo pagamintame susitarime- įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., pastarasis jį pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

287E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M. pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis, iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. P., a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių ( - ), Vilnius remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), Vilnius remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 litų, o V. P. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

288jis pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos jo kaip direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ), (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga V. P. 50 000 litų už remonto darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi V. P. už remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga V. P., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 50 000 Lt ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M.,

289pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

290E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. B., a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto ir statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbai, sutarties objekto kaina 55 000 litų, o V. B. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko, jis pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos jo kaip direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga V. B. 55 000 litų už remonto ir statybos darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi V. B. už remonto ir statybos darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga V. B., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 55 000 Lt. ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M., pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip savo prašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

291E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M. pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu J. J., a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbai, sutarties objekto kaina 60 000 litų, o J. J. kaip UAB „A.G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

292jis pagamino 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga J. J. 60 000 litų už remonto ir statybos darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi J. J. už remonto ir statybos darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga J. J., o A. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 60 000 Lt. ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M., pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime- įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

293Tokiu būdu jis veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M., UAB „A.G.“ naudai, pagamino ir panaudojo netikrus, aukščiau nurodytus, UAB „A.G.“ susitarimus - įsipareigojimus, kurie buvo apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, taip sudarant sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui.

294Dėl šių veiksmų UAB „A.G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str., 300 str. 3 d.

295Taip pat, UAB „A.G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

296UAB „A.G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir interesais, eidamas UAB „A.G.“ vadovaujančias direktoriaus pareigas, turėdamas teisę atstovauti įmonei, jos vardu priimti sprendimus bei kontroliuoti jos veiklą, t. y.,

297E. M. 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus UAB „A.G.“ naudai pagrįsti UAB „A.G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: R. G., M. T. ir V. P. su kuriais neva buvo sudarytos aukščiau nurodytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo ir kurie neva pagal aukščiau nurodytus atliktų darbų aktus atliko darbus, iš anksto žinodamas, kad minėti asmenys kaip UAB „A.G.“ rangovai, jokių darbų neatliko, pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M., atskaitingo asmens E. M., a. k. ( - ) ir ūkininko E. M., a. k. ( - ), (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga R. G. 60 000 litų už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingi atskaitingas asmuo E. M. ir ūkininkas E. M., todėl UAB „A.G.“ įpareigoja, o atskaitingas asmuo E. M. ir ūkininkas E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi R. G. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat, jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga R. G., ūkininko E. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 40 000 Lt, atskaitingo asmens E. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 20 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą-įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., kaip atskaitingas asmuo E. M. ir kaip ūkininkas E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton.

298E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, turėdamas aukščiau nurodytą tyčinį nusikalstamą sumanymą ir iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir ūkininko E. M., a. k. ( - ), (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga V. P. 60 000 litų už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingas ūkininkas E. M., todėl UAB „A.G.“ įpareigoja, o ūkininkas E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaitysi šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi V. P. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga V. P., ūkininko E. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 60 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą – įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. ir kaip ūkininkas E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton.

299E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, turėdamas aukščiau nurodytą tyčinį nusikalstamą sumanymą ir iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir atskaitingo asmens E. M., a. k. ( - ), (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A.G.“ būdama skolinga M. T. 60 000 litų už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingas atskaitingas asmuo E. M., todėl UAB „A.G.“ įpareigoja, o atskaitingas asmuo E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A.G.“, o atsiskaitysi šia suma su UAB „A.G.“ debitoriumi M. T. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A.G.“ neskolinga M. T., atskaitingo asmens E. M. skola UAB „A.G.“ sumažėjo 60 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą – įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. ir atskaitingas asmuo E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A.G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton.

300E. M., aukščiau nurodytu būdu, veikiant UAB „A.G.“ naudai, UAB „A.G.“ suklastojo aukščiau nurodytus dokumentus ir juos panaudojo, taip sudarant sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui.

301Dėl šių veiksmų UAB „A.G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str., 300 str. 3 d.

302Taip pat UAB „A.G.“ buvo kaltinama tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent:

303UAB „A.G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir interesais, eidamas UAB „A.G.“ vadovaujančias direktoriaus pareigas, turėdamas teisę atstovauti įmonei, jos vardu priimti sprendimus bei kontroliuoti jos veiklą, t. y.,

304E. M., 2007-09-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, būdamas UAB „A.G.“, juridinio asmens registracijos kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, (redakcija Nr. IX-1914, Žin., 2003, Nr. 123-5586 ir Nr. X-1178, Žin. 2007, Nr. 68-2654), 21 str. 1 p., kuris numato, kad „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už nurodyto ūkinio subjekto apskaitos organizavimą, tyčia, turėdamas tikslą UAB „A.G.“ naudai iškreipti buhalterinės apskaitos duomenis bei joje užfiksuoti realiai nevykusias bei apskaitos dokumentais nepagrįstas ūkines finansines operacijas, siekiant sumažinti UAB „A.G.“ mokėtinus į biudžetą pridėtinės vertės ir pelno mokesčius, organizavo apgaulingą bendrovės buhalterinę apskaitą, t. y. pažeisdamas BAĮ:

305-

3066 str. nuostatą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu;

307-

30812 str. 1 d. nuostatą – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos metu ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus;

309-

31014 str. 2 p., nuostatą – už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.

311Taip pat pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 58 str. 1 p. 1 d. nuostatą – PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir paslaugas, jeigu šios prekės ir paslaugos ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, t. y.

312jis bendrovės vardu, pats arba per kitus asmenis 2007 metų rugpjūčio – gruodžio mėnesiais iš Lietuvoje registruotų įmonių įsigijo medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „S.“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - ) (toliau - ( - )), kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „A.“, UAB „G.“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „M.“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “S.K.V.“, pastolių nuoma iš UAB „K.“ (pastolių nuoma), autotechnikos nuoma iš UAB „K.“, statybinių įrankių nuoma iš UAB „G.“, stogo konstrukcijas iš UAB „M.“ viso už 169715,23 litų ir įsigijimo dokumentus pateikė buhalterinės apskaitos tarnybai, o pastarosios darbuotojams būnant suklaidintiems į Gaunamų PVM sąskaitų registrą nepagrįstai įtraukus 37089 Lt pirkimo PVM už nurodytas statybines medžiagas, gaminius, transportą, nuomos paslaugas, kurios buvo įsigytos UAB „A.G.“ vardu, bet panaudotos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“, esančios ( - ) statyboje, be to, joms UAB „A.G.“ neišrašė pardavimo PVM sąskaitų faktūrų, taip neteisėtai sumažindama mokėtiną į biudžetą PVM sumą 37 089 Lt šiais mokestinais laikotarpiais: 2007 m. rugpjūčio mėn. – 4224, 00 Lt, 2007 m. rugsėjo mėn. – 9851,00 Lt, 2007 m. spalio mėn. – 17711,00 Lt, 2007 m. lapkričio mėn. – 3107,00 Lt, 2007 m. gruodžio mėn. – 513,00 Lt, 2008 m. sausio mėn. – 423,00 Lt, 2008 m. vasario mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. kovo mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. balandžio mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. gegužės mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. birželio mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. liepos mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. rugpjūčio mėn. – 180,00 Lt.

313Aukščiau nurodytos įsigytos statybinės medžiagos, gaminiai, transportas, nuomos paslaugos, kurios buvo įtrauktos į Gaunamų PVM sąskaitų registrą, ir pagal kurias UAB „A.G.“ apskaitė bei PVM deklaracijose deklaravo 37089 Lt atskaitomą pirkimo PVM, nebuvo panaudotos apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, nes UAB „A.G.“ neišrašė nei vienos pardavimo PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodytoms statybinėms medžiagoms, gaminiams, transportui, nuomos paslaugoms, kurios buvo panaudotos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“, esančios ( - ) statyboje. Veikdamas tokiu būdu E. M. tyčia sudarė sąlygas UAB „A.G.“ neteisėtai išvengti į biudžetą mokėtino 37089 Lt PVM mokesčio taip biudžetui padarydamas 37 089 Lt turtinę žalą;

314Taip pat E. M., pažeisdamas 2010-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 11 str. 4 d. ir 17 str. nuostatas – išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, žinodamas, kad fiziniai asmenys: R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B. ir V. P. nebuvo UAB „A.G.“ rangovai ir 395 000 litų vertės darbų neatliko, o rangos sutartys, atliktų darbų aktai ir susitarimai – įsipareigojimai yra suklastoti jo paties ir yra fiktyvūs, todėl neturi juridinės galios, pateikė nurodytus dokumentus buhalterinės apskaitos tarnybai, o pastarosios darbuotojams būnant suklaidintiems į UAB „A.G.“ 2007 metų spalio mėnesio veiklos sąnaudas (6111 sąskaita) nepagrįstai, pagal juridinės galios neturinčius dokumentus (rangos sutartis) įskaičiavus 335 000 litų, o 2007 m. gruodžio mėn. – 60 000 litų, viso – 395 000 litų;

315Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nesurašyti aktai, kuriuose būtų pagrindžiamos remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nurodė bendrovės apskaitos tarnybos darbuotojoms į 2007 m. gruodžio mėn. remonto ir eksploatavimo sąnaudas nurašyti 194 932,53 Lt (52586,34 + 45741,14 + 70621,15 + 25983,90), be to, siekdamas nuslėpti šių medžiagų panaudojimą, nesurašė jokių pardavimo sąskaitų, apmokėjimo dokumentų, dėl to bendrovė 2007 metais nedeklaruodama jokių pardavimo pajamų už nurodytas medžiagas, medžiagas jų verte neteisėtai įtraukė į 2007 metų sąnaudas;

316Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nėra surašyta jokios 30 000 litų autorinės sutarties, darbų priėmimo akto, autorinio atlyginimo išmokėjimo dokumentų nurodė bendrovės apskaitos tarnybos darbuotojoms į 2007 m. gruodžio mėn. darbo užmokesčio sąnaudas įtraukti 30 000 litų, o bendrovės darbuotojos nežinodamos visų aplinkybių tai ir padarė.

317Dėl aukščiau nurodytų E. M. veiksmų UAB „A.G.“ į 2007 m. veikos sąnaudas neteisėtai įskaičiavo viso 619 932,53 (395 000 + 194 932,53 + 30 000) Lt, šia suma neteisėtai sumažino 2007 metų apmokestinamąjį pelną ir 92 990,00 Lt (619 932,53 x 15 procentų) sumažino pelno mokesčio sumą mokėtiną į biudžetą, tuo Lietuvos biudžetui padarė 92 990 Lt turtinę žalą.

318E. M., aukščiau nurodytu būdu, UAB „A.G.“ naudai organizuojant apgaulingą UAB „A.G.“ buhalterinę apskaitą, Lietuvos biudžetui buvo padaryta viso 130 079,00 Lt (37 089 PVM mokestis + 92 990 pelno mokestis) turtinė žala.

319Kaip nurodoma 2010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-18 dėl UAB „A.G.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus 2009-10-29 specialisto išvadoje Nr. 5-1/195 dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir dėl nustatytų Lietuvos Respublikos norminių aktų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti kokias faktiškas išlaidas patyrė ūkininkas E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“ statyboje dėl priežasčių, išdėstytų aukščiau, bei dėl 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 13 str. 1 ir 3 d. pažeidimo, pagal tyrimui pateiktus dokumentus, negalima iš dalies nustatyti 2007-08-01 – 2008-12-31 laikotarpio UAB „A.G.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimo.

320Dėl šių veiksmų UAB „A.G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str., 222 str. 1 d.

321Kaltinamasis A. M. kaltu neprisipažino ir teismui paaiškino, kad kaltinime nurodyta organizuotos grupės veiklos pradžia – 2007 m. birželio 1 d. sietina su UAB „F.“ įsteigimo akto diena, o organizuotos grupės veiklos pabaiga – 2009 m. liepos 1 d. sietina su Nacionalinė mokėjimo agentūros išmokėtos paramos E. M. diena, nors E. M. su paraiška dėl paramos gavimo kreipėsi dar 2005 m. spalio 30 d., paramos sutartį pasirašė 2006 m. gale. E. M. turtinės prievolės mokėti PVM neišvengė, nes jis mokestį sumokėjo pavedimu, tai patvirtino ir Ukmergės VMI specialistė posėdžio metu. Kaltinime nepagrįstai nurodyta, kad jis kūrė įmonę PVM prievolės išvengimui, kadangi mokestis buvo sumokėtas bendrovės „F.“. Be to, Europos Sąjungos paramos lėšos Nacionalinės mokėjimo agentūros išmokamos kompensaciniu principu, tai yra pareiškėjas iš pradžių privalo atlikti tam tikrus darbus, iš anksto suderinęs su Nacionaline mokėjimo agentūra, atlikęs pirkimus, o po to pareiškėjui kompensuojama. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, jog visi darbai buvo atlikti. Nagrinėjama byla prasidėjo nuo VMI pareiškimo. VMI 2008 m. atlikinėjo mokestinį patikrinimą tiek įmonės „F.“, tiek G. K. atžvilgiu, tačiau jokių pažeidimų mokestine prasme nebuvo nustatyta. VMI, tirdama šias aplinkybes, atrado tiek G. K. individualios veiklos pajamų apskaitos žurnalą, tiek G. K. pareiškimą dėl apskaitos tvarkymo tvarkos. G. K. galimai dėl nesugebėjimo surinkti atitinkamai kvitus iš savo samdytų darbuotojų, pasirinko apskaitos tvarkymo būdą, mokant 15 procentų nuo skirtumo tarp pajamų ir išlaidų. VMI savo pareiškime nurodė, kad buvo nustatyta, jog atliktų darbų vertė aktuose neatitinka rinkos vertės (ji žymiai padidinta), juose pateikta informacija yra neobjektyvi, todėl tokiam nusikaltimui daryti galimai galėjo būti organizuota ši grupė. Kaltinamasis teigė, kad FNTT pareigūnui paaiškėjo, kad tos kainos ne padidintos, o pažemintos. Kaltinamasis nurodė, kad sąmata, projektas apskaičiuotas ir teiktas buvo 2005 m., pati paraiška buvo pateikta 2005 m., o Nacionalinė mokėjimo agentūra 2006 m. įvertino E. M. projektą, ir 2006 m. gale paramos sutartis buvo pasirašyta, nors statybos buvo vykdomos 2007 m. Kadangi projektas buvo rengiamas pagal 2005 m. galiojusias kainas, paraiška buvo pateikta pagal tas pačias kainas, tačiau nuėjus į banką buvo pasakyta, kad nurodytos kainos yra per mažos. Kaltinamasis nurodė, kad jis buvo gavęs paramą iš Ūkio ministerijos 2003 m. tam pačiam objektui, tačiau šis projektas užstrigo dėl to, kad nebuvo pakeista paskirtis, todėl Ūkio ministerija tam pačiam, tik per verslo programą, jau buvo jam skyrusi paramą. Kaltinamasis nurodė, kad buvo ieškoma rangovo, kuris pastatytų objektą, tačiau siūlytiems asmenims (įmonėms) šis objektas buvo per smulkus, todėl jis apie tai užsiminė A. L., kuri buvo jo pažįstama (dar prieš jai įsidarbinat advokatų kontoroje „A.“, kadangi ji tuo metu dirbo „E.“ kolonėlių tinkle direktore, vadove), ir pasiūlė jai vystyti nekilnojamojo turto projektą. Kaltinamasis nurodė, kad nors A. L. iš pradžių, duodama parodymus, nurodė, kad viskas vyko jos iniciatyva, tačiau ji vėliau nurodė, kad viskas buvo teisėta, tik A. M. nenorėjo figūruoti tame reikale, o parodymų pakeitimo priežastį ji nurodė FNTT įspėjimą dėl galimų rimtų problemų ateityje. Kaltinamasis nurodė, kad nors kaltinamajame akte nurodyta, kad būtent jis įsteigė tą įmonę, tačiau 2007 m. birželio 1 d. akte nurodyta, jog atstovo funkcijas vykdė advokatės K. kontoros padėjėja M. G., kuri turėjo teisę įnešti pinigus. Jis įmonės „F.“ steigimo procese nedalyvavo nei pas notarą, nei banke, o tik paskolino įmonės steigimui 30000 litų (pagal sutartį), kurią jam vėliau iš dalies grąžino. A. M. dėl pirmojo pagal pareikštą kaltinimą epizodo parodė, kad jis žinojo, jog statybos darbai buvo pradėti ne vėliau, kaip 2007 m. rugsėjo mėnesį, darbus pradėjo UAB „A.G.“, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad ūkininkas E. M. 2005 m., teikdamas paraišką, nurodė, jog esamas žemės sklypas šiuo laikotarpiu yra neužstatytas, yra likę pastatų pamatai, kurie bus naudojami atkuriamiems statiniams statyti, o sklypas yra buvusio dvaro teritorijoje, taigi E. M. to nė neslėpė ir pateikė kadastro bylas, kurios patvirtina, kad buvo du statiniai, iš kurių vienas – dabartinės klėties pastatytos vietoje, kitas statinys – renginių centro. Ten buvo du statiniai, kurie registruoti. Konkursas iki „F.“, kaip rangovo, parinkimo buvo organizuojamas bent du kartus, tai yra ūkininkas E. M. skelbė konkursą du kartus spaudoje, kad ieškoma rangovų, tačiau veltui, todėl pagal tuo metu galiojusį Žemės ūkio ministro įsakymą buvo organizuota kainų apklausa, pagal kurią netaikomas ūkininko ir rangovo nesusiejimo kriterijus. Prieš pateikiant pasiūlymą A. L., ji 2007 m. spalio 1 d. nutraukė darbo sutartį E. M. vadovaujama bendrove UAB „A.G.“, kas sąlygojo jos formalų nesusiejimą. Buvo pasiūlymas vystyti nekilnojamąjį turtą, bet tai nebuvo kažkoks nurodymas ar organizavimas bendram nusikalstamam tikslui siekti. E. M. pateikė pirkimo dokumentus bei tarp jo ir UAB „F.“ atstovaujamos A. L. pasirašytą 2007 m. gruodžio 10 d. sutartį. Kaltinamasis nurodė, kad rangos sutarties 7 punkte nurodyta, jog rangovas įsipareigoja medžiagų, kurios bus naudojamos darbams atlikti, kainas derinti su užsakovu, tai yra rangovas įsipareigojo viską derinti, tame tarpe ir dėl asmenų, samdomų darbams, derinti su ūkininku E. M.. Didžioji dalis darbų buvo padaryta samdytų įmonių. Šios sutarties 8 punkte nurodyta, kad užsakovas turi teisę koreguoti apimtis, terminus, turi teisę pateikti kai kurias medžiagas. A. M. nurodė, kad statybos darbus 2007 m. rugsėjo pirmosiomis dienomis pradėjo „A.G.“, o po to juos tęsė “F.“. Nors pateiktame kaltinime nurodyta, kad darbai buvo pradėti be Paramos sutarties, tačiau ji buvo pasirašyta 2006 m. gruodžio 21 d. Nors kaltinime nurodyta, kad dalis objekte vykdomų statybos darbų buvo atlikta jo paties samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su projektą vykdančiu ūkininku E. M., su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant jam pačiam to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, bei tai, kad UAB „A.G.” nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su objekto statyba, tačiau pagal 2007-07-01 Rangos darbų sutartį, sudarytą tarp rangovo UAB „A.G.“ ir užsakovo E. M., kurios objektas – ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos darbai, kurie nėra numatyti iš Europos Sąjungos lėšų finansavimo projekto kaimo turizmo sodybai „( - )“, paneigiamas kaltinamojo akto teiginys, kad „A.G.“ nebuvo susijusi jokiais sutartiniais santykiais. Darbų apimtis atspindi pateikti aktai, mokėjimai fiksuoti atitinkamai dokumentuose, teiktuose „A.G.“. Kaltinamasis nurodė, kad jo paties pasamdyti asmenys atliko paruošiamąjį ciklą, vadinamąjį nulinį statybų ciklą. Viskas atsispindi tiksliai aktuose, nes viskas buvo atliekama atsakingai. Visur dalyvavo techninės priežiūros inžinierius E. L.. Jis dalyvavo ne tik sodybos darbuose, bet ir dalyvavo broliui priklausančio namo statyboje, esančioje ( - ). Darbai buvo atlikti tiksliai, detaliai, tai atsispindi pateiktuose aktuose. Nurodė, kad byloje yra sąskaitos, krovinių vežimo važtaraštis, kuriuose aiškiai parašyta, jog 2007 m. rugsėjo 12 d. buvo vežama akmens vata į tą objektą, adresu ( - ), kuriame buvo pakeistas garažas, iškastas rūsys, sumūrytas namas per du aukštus, uždėtas stogas, buvo šiltintas. „A.G.“ vykdė statybos darbus tiek kaime, tiek jai pačiai tuo metu priklausančiose patalpose, esančiose ( - ), tiek ( - ). A. M. nurodė, kad jis A. L. neklaidino, nusikaltimų nebuvo, pinigus skolino oficialiai pagal sutartį. Tam, kad per nepilnus metus būtų pastatyti daugiau nei 1500 kvadratų keturi namai (vienas dvigubas ir atskiri, su visa infrastruktūra ir viskuo), reikalingas rangovas – nekilnojamojo turto vystytojas. A. M. nurodė, kad įmonė UAB „T.“ pati niekada nieko nedarė ir netgi darbams tame objekte, visiems darbams ji persamdė UAB „V.“. Po ko vyko ginčas ir net įmonei iškėlus bankroto bylą, atitinkamai palankiomis sąlygomis, laimėjo UAB „F.“ ir „V.“, vienintelis subrangovas daręs darbus pagal „T.“ užsakymus objekte. UAB „F.“ sumokėjo lėšas. A. M. nurodė, kad ne jis buvo UAB „F.“ steigėjas. UAB „F.“ ir įsteigimas, ir atėjimas, ir dalyvavimas projekte nei savo forma, nei savo turiniu nėra nusikalstamas. Ši įmonė dirbo, veikė, samdė darbuotojus, gavo užsakymus, pasirašinėjo sutartis, sumokėjo apie 2500000 litų pavedimais įvairiems ūkio subjektams. Jo nuomone, fiktyvi, tarpine grandimi būnanti įmonė, negali veikti rinkoje, civilinėje apyvartoje, veikloje, turėti teisinių ginčų, pasirašinėti sutarčių, mokėti mokesčius. A. M. teigimu, jo dalyvavimas buvo aktyvus, kuris buvo įformintas sutartimis (2007 m. teisinės pagalbos sutartis su UAB „F.“). UAB „F.“ ne tik turėjo teisę, bet privalėjo derinti visų medžiagų, paslaugų kainas su užsakovu, kas buvo daroma aktyviai, viskas buvo derinama, buvo pasitikėjimas, tiek perkamos medžiagos, tiek mokamos sumos. Jis aktyviai konsultavo teisės aktų laikymosi klausimais tiek UAB „F.“, tiek G. K., su kuriuo sutartis taip pat buvo pateikta, nors kaltinime tai nurodoma kaip jo nusikalstamas nurodymas įsigyti G. K. nuolatinio Lietuvos gyventojo veiklos liudijimą. Jis nurodė, kad nors „F.“ turėjo ne vieną subrangovą, teikusį jai paslaugas, tačiau tyrimas ir kaltinimas grindžiamas konkrečiai G. K. buhalteriniais dokumentais, tačiau nei kaltinamasis, nei E. M. K. buhalterinių dokumentų neteikė nei Nacionalinei mokėjimo agentūrai, nei per mokėjimo prašymus. Neneigė, kad G. K. buvo statybų vadovas, jis vadovavo visai statybai, valdė tą situaciją, pastatė tuos keturis namus, jis vadovavo bei kontroliavo. Jis su krūva „F.“ subrangovų, profesionalių statybininkų įmonių pagalba sugebėjo pastatyti tą objektą iš esmės per metus laiko, nors pirminis nustatytas terminas ir buvo pratęstas. Pagal tą „tariamą“ statybos rangos sutartį, G. K. gavo truputį virš 100000 litų pavedimais, pagal „tariamą“ sutartį jis gavo likusius gal 600000 litų, kas sudaro ketvirtadalį sumos grynais. Atitinkamai visus šiuos pinigus, pagal tą „tariamą“ rangos sutartį, jis deklaravo VMI, apskaitė savo pajamų žurnale iki tol, kol dar nebuvo nei jokių ikiteisminių tyrimų, nei pradėtas VMI tyrimas. Nesutinka, kad statybos rangos sutartis neatitiko reikalavimų, kadangi joje nebuvo nurodytos asmenų, atlikusių darbus, pavardės, tačiau, jo teigimu, to nereikalauja teisės aktai, o, be to, darbus betarpiškai atliko G. K. ir jo samdyti darbuotojai. Kadangi darbuotojus samdė G. K., todėl šioje byloje nepagrįstai teigiama, jog šie darbuotojai buvo susieti su E. M. darbo santykiais. Šie darbuotojai dirbo trumpus terminus (mėnesį, du mėnesius, tris mėnesius), atliko tik savo srities darbus periodiškai, atvykę jiems patogiu laiku. Nepagrįstai inkriminuojama, kad šie darbuotojai buvo susiję darbiniais santykiais su E. M. ar su „F.“, kadangi nebuvo jokio pavaldumo, pastovaus darbo laiko, o juos samdė G. K.. Nurodė, kad visi sodybos atskiri korpusai buvo pastatyti ne iš paramos lėšų, o „A.G.“ sutarties pagrindu. Visur formuluojama, kad visą tai, ką darė E. M. kreipdamasis dėl paramos, tvarkydamas buhalteriją, atitinkamai tvarkydamas PVM privalomus apskaitos dokumentus, buvo daroma jo ( A. M. ) nurodymu. Kaltinamasis A. M. nurodė, kad darbus atliko samdyti asmenys, susiję darbiniais santykiais su „F.“ subrangovu G. K.. „F.“ atliko darbų maždaug už 3000000 litų. G. K. su savo darbininkais atliko darbų už maždaug 700000 litų. „F.“ turėjo labai daug subrangovų įmonių. A. M. teigimu, UAB „A.G.“ pradėjo darbus be jokio konkurso ir to konkurso neprivalėjo organizuoti, darbai buvo pradėti gal net ir anksčiau nei rugsėjo mėnesį, UAB „F.“ atitinkamai pradėjo darbus neorganizavus konkurso, o organizavus kainų apklausą, atlyginimai buvo mokami, kurie jokiuose apskaitos dokumentuose nebuvo fiksuoti, tačiau G. K. pasirinko tokį atlyginimo mokėjimo būdą. Darbo santykiai nebuvo įforminti, nes juos siejo civiliniai teisiniai santykiai, kurie siejo tiek užsakovą ūkininką, tiek UAB „F.“, tiek UAB „F.“ su G. K., tiek atitinkamai G. K. samdomus darbuotojus, kadangi G. K. pasirinko tokį apskaitos vedimą būdą. A. M. teigė, kad jis jokių paliepimų klastoti dokumentus nedavė, o jei ir buvo pasirašoma ne ta data, tai čia jau dokumento klastojimas, bet ne apgaulinga buhalterija. Teigė, kad nenurodė klastoti, pasirašinėti už G. K. R., o kodėl ji pasirašė – nežino. A. M. taip pat nebuvo žinoma, kodėl atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6 pasirašė R. G., suklastodama G. K. parašą, nes jis galėjo jį pasirašyti bet kuriuo metu. A. M. teigimu, R. G. puikiai tvarkėsi tiek kaip buhalterė, tiek kaip pavaduojanti vadovė, ji padarė labai didelį darbą: užsakinėjo ir blokus, ir betoną, ir kranistus, taip pat padėjo G. K. ieškoti darbininkų. Darbai buvo vykdomi labai etapiškai, nes buvo kontroliuojami banko, kadangi bankas skirdavo lėšas etapiškai atlikus tam tikrą darbų dalį, išrašius aktus, sąskaitas-faktūras. Viskas buvo pateikiama bankui. Niekas R. G. nieko nenurodinėjo. Pirminį aktą surašydavo R. G. sąmatininkė, nes tų aktų jis (A. M.) nebūtų sugebėjęs parašyti. Aktai buvo surašyti statybine „Sistela“ programa, persiunčiami M. K. pasižiūrėti, vėliau bankui. Kai ūkininkas E. M., matydamas ant tos sąskaitos-faktūros „F.“ atsakingo asmens arba R. R., arba R. G. parašą bei E. L. parašą ant kiekvienos sąskaitos, kuris nešė atsakomybę už tai, kas jame parašyta, tada jis (ūkininkas E. M.) pasirašydavo tą dokumentą ir tada jis tuos dokumentus apmokėdavo bei sumokėdavo PVM. Kaltinamasis pažymėjo, kad UAB „F.“ baigė veiklą su 150000 litų PVM permoka. A. M. nesuprantama, kodėl jis kaltinamas prievolės išvengimu, jei ji buvo sumokėta realiais pinigais pervedant į biudžetą. Pažymėjo, kad statybos žurnale atspindėti tie patys aktai, kurie buvo pateikti ūkininkui E. M. ir kur yra E. L. parašai. R. G. jis neliepė klastoti nieko, ji žurnalo nepildė, o tik pasirašė kaip įmonės vadovas. Objekte darbai pradėti „A.G.“ 2007 m. vasaros gale ar rugsėjo mėnesį, dokumentuose tai buvo nurodyta. Kiek jam buvo žinoma, tai A. Z. vadovavo objekte darbams tokiu laikotarpiu ir tokioje apimtyje, kaip atsispindi statybos žurnale. Už tai atsakė techninės priežiūros inžinierius. Sąskaitos, aktai buvo išrašomi nuosekliai. A. M. nurodė, kad jis niekuomet neliepė klastoti parašų. Pažymėjo, kad G. K. gavo visus pinigus, kurie atsispindėjo jo pajamų žurnale ir buvo deklaruoti mokesčių inspekcijai, ir tai nelaikytina apgaulinga buhalterine apskaita. Šiuo atveju buvo samdyta įmonė, buvo samdyti subrangovai. Atitinkamai statinys buvo priduotas nuolatinės statybos komisijos, kur yra 10 parašų. A. M. nurodė, kad niekas nieko neklastojo, jis nepripažino padaręs nusikaltimą, numatytą BK 24 str. 4 d. ir 300 str. 3 d. A. M. nurodė, kad jis niekada nebuvo PVM mokėtojas ir nesupranta, kaip apgaulės būdu jis savo bei ūkininko E. M. naudai galėjo galimai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę, kadangi statybos įmonei nėra pareigos sumokėti PVM nebaigus objektą, o šiuo atveju buvo mokama etapiškai, t. y. ūkininkas E. M. sumokėdavo daugmaž kas mėnesį. Kaltinamasis A. M. nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų, kad E. M. būtų kažką samdęs. Teigė, kad dėl medžiagų tiekimo buvo sutartis su UAB „S.“. Pažymėjo, kad E. M. buhalteriją tvarkė K. G., o UAB „F.“ – R. G.. A. M. nurodė, kad statybos žurnale nurodyta, kad statybos pradžioje darbams vadovavo A. Z., o po to darbams vadovavo G. K.. Nurodė, kad paraiška buvo pateikta 2005 m., o kol vertino ir gavo galimybę statyti, jau atėjo ir 2008 m., o pastatyti reikėjo iki 2009 m., tai yra per metus, todėl vietoj iš pradžių manyto vieno prašymo, buvo pateiktas vieno mokėjimo prašymas, kadangi nebuvo tikslo jo dalyti į dvi dalis. Nurodė, kad atvažiuodavo mokesčių inspekcija ir patikrindavo pagal faktūrą, kas padaryta, ir tada spręsdavo, ar grąžinti ūkininkui M. PVM, kuris jį gavęs į sąskaitą vėl mokėdavo UAB „F.“. Be to, iš nuosavų lėšų buvo įsigyti papildomi daiktai. A. M. nurodė, kad paramos lėšos buvo išmokėtos, nes jokio nusikaltimo nebuvo padaryta. Paramos sutartyje numatytas lėšas ūkininkui E. M. ir 2009 m. birželio 30 d. pervedus į šio sąskaitą, jas įgijo E. M., ne jis (A. M.). A. M. parodė, kad jis nurodė, kad UAB „T.“buvo pasamdyta UAB „F.“ atlikti šildymo sistemą. UAB „T.“ buvo parekomenduota jo dėdės R. D.. Tik sudarius sutartį su UAB „T.“ 2008 m. vasario mėnesį, UAB „F.“ avansu pervedė UAB „T.“ 30000 litų pavedimu už tai, kad ji įsipareigojo suprojektuoti, padaryti šildymo sistemos projektą. Vėliau UAB „T.” parekomendavo UAB „V.“, kuri yra atlikusi kažkiek veiksmų, už kuriuos ji buvo gavusi apmokėjimą iš UAB „F.“. Pabrėžė, kad santykių pabaigoje „T.“ pati gražino lėšas „F.“. Tačiau ne visas, kadangi nepervedė 6000 litų. UAB „T.“ neįgyvendinus projekto, buvo teikiamos UAB „J.“ (prekės perkamos) ir UAB „G.“ (atliko tam tikrus darbu) paslaugos. A. M. nurodė, kad kratos metu buvo rastas statybos žurnalas, kurį pildė A. Z., atlikdamas darbus su savo brigada. A. Z. pildė tą žurnalą, o jam sužinojus, kad rangovui „A.G.“ jo nereikia, jis (žurnalas) buvo numestas. Tuo metu „A.G.“ įgyvendino statybos darbus, pirko medžiagas, gabeno į objektą, taip pat veiklą vykdė ir name, adresu ( - ), kuris priklausė A. M. broliui. Kadangi brolio namo darbus finansavo tėčio vadovaujama įmonė, todėl tiems darbams atlikti samdė A. Z. su jo brigada. A. Z. buvo pasiūlyta įgyvendinti statybos darbus, nulinį ciklą, Vilniaus rajone, kaimo turizmo sodyboje ir rekonstruoti namą, adresu ( - ), ką A. Z. su savo brigada ir darė. Atsiskaitymai buvo vykdomi tokie, kokius nurodė statybininkai. A. M. nurodė, kad ant kiekvieno UAB „F.“ išrašyto akto, ant kiekvienos UAB „F.“ išrašytos sąskaitos faktūros, kur atsispindėjo darbų padarymo laikas ir kiekiai, buvo E. L. parašas. Šis žmogus už tai gavo atlyginimą ir buvo atsakingas. Atitinkamai, jo parašai buvo ir ant paslėptų darbų aktų, kurie, skirtingai nei nurodyta specialisto išvadoje, buvo. Be to, A. M. nuomone, liudytojo E. L. parodymai dėl atliktų darbų laikotarpio bei ne tokios apimties nebuvo teisingi. A. M. nurodė, kad ūkininko sodyba buvo pastatyta, buvo gauti visi higienos ir kitų institucijų leidimai vykdyti veiklą, po to buvo išmokėta parama. PVM, kurį grąžino tėčiui, buvo sumokėtas pavedimais UAB „F.“ už paslaugas, o UAB „F.“, baigdama veiklą, dar prieš iškeliant bankrotą, PVM sumokėjo 150000 litų sumoje ir baigė veiklą su PVM permoka. A. M. teigė, kad liudytojo K. nurodytas aplinkybes dėl to, kad M. liko skolingas UAB „V.“ 36000 litų, paneigė Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo buvo patvirtinta taikos sutartis tarp UAB „F.“ ir UAB „V.“, kurios pagrindu UAB „V.“ sumokėjo UAB „F.“ 5000 litų. A. M. teigė, kad liudytojo A. P. duoti parodymai vertintini kritiškai, kadangi tarp jų buvo konfliktas dėl atlyginimų už paslaugas, buvo teisminis ginčas. Byloje nėra ginčo, kad ūkininkas E. M. pastatė ir sukūrė sodybą, visi tikslai, kelti projektui, yra pasiekti.

322Kaltinamasis E. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jis jokioje nusikalstamoje grupėje nedalyvavo ir niekas jam jokių nurodymų niekada nedavė, juolab jo sūnus A. M.. Byloje nagrinėjamą projektą pradėjo žymiai anksčiau, nei pateikė paraišką, tai buvo gal 2003 m. ar 2004 m. Jis nusipirko sklypą prie ežero, kur buvo du apleisti pastatai (bulvių saugykla ir grūdų sandėlys, anksčiau dar buvusi parduotuvė). Tuo metu jis paruošė su konsultanto pagalba kaimo turizmo sodybos verslo planą ir pateikė ši projektą Ūkio ministerijai. Ūkio ministerijos atitinkama komisija jį išnagrinėjo, pripažino vystytinu, net kompensavo išlaidas, kurias E. M. sumokėjo konsultantui. Kadangi sklypas prie Karvio ežero buvo žemės ūkio paskirties, E. M. tapo ūkininku, įregistravo ūkį. Su konsultanto M. K. pagalba pradėjo ruošti verslo projektą, 2005 m. lapkričio mėnesį pateikė paraišką Nacionalinės mokėjimo agentūros Utenos skyriui. Gruodžio mėnesį gavo kvietimą pasirašyti sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra, pastatyti ir užbaigti darbus reikėjo per du metus nuo projekto pasirašymo, būtent 2008 m. Darbų buvo pakankamai daug, o laiko mažai. Visus darbus, nesusijusius su parama, vykdė A. Z. su savo komanda. Darbai, susiję su parama, buvo vykdomi Karvio kaime ir juos vykdė UAB „F.“. Konkursas buvo paskelbtas sutinkamai su Žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu. Konkursas buvo paskelbtas du kartus, tačiau norinčių vykdyti ši darbą nebuvo. Tada pagal tą patį įsakymą buvo vykdoma apklausa. Apklausa buvo pateikta trims organizacijoms: „F.“, „B.“ ir dar kažkokiai įmonei. „F.“ sutiko vykdyti darbus, su ja buvo pasirašyta sutartis. Visą šią procedūrą tikrino Nacionalinė mokėjimo agentūra. Buvo pristatyti visi dokumentai. A. L., kuri pasirašė kaip „F.“ direktorė, dirbo pas jį pusės etato administratorės pareigose. Jis buvo kaip savininkas ir statybos užsakovas, vykdytoja – A. L.. E. M. manymu, parašai nebuvo suklastoti, kadangi G. K. buvo daug kartų kontoroje, galėjo bet kada ir bet kuriuo momentu orderius pasirašyti, o ir tų pinigų, kurie yra nurodyti kasos išlaidų orderiuose, jų niekas niekur nepasigeo. Jie atsispindėjo žurnale, kuris specialistų nebuvo analizuojamas. E. M. teigimu, jis nesigilino statybų metu apie G. K. santykius su „F.“, jam svarbūs buvo tik statybos rezultatai. Kadangi sodybos statiniai nesudėtingos kategorijos, todėl nebuvo reikalingas atestuotas darbų vadovas. Šiuos statinius priėmė valstybinė komisija viską įvertinusi. E. M. teigimu, jis priiminėjo visus darbus, kurie buvo padaryti pagal priėmimo aktus. Atliktų darbų kokybę tikrino techninės priežiūros inžinierius E. L.. Kai buvo sprendžiamas klausimas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo, viską išmatavo komisija. Ji visus darbus rado, išskyrus nedidelę dalį, paklaidos ribose. Jis patikslino paraišką atitinkamai sumai, atlikti darbai buvo rasti. Priduodant darbus dalyvaudavo E. L., kuris pasirašė ant aktų, buvo jo parašai kaip atsakingo asmens. Bankas finansavo, kreditavo statybas. Pateikiant prašymą bankui eiliniam kreditavimui, banko atstovas dalyvaudavo statybose, pažiūrėdavo, kiek maždaug atlikta darbų. E. M. nurodė, kad UAB „F.“ atliekant tam tikrą darbų kiekį išrašė darbų pridavimo aktą, išrašė sąskaitą faktūrą, kurią jis apmokėjo, pristatė PVM deklaraciją Ukmergės mokesčių inspekcijai, kurios atstovai kiekvienu atveju dalyvavo, atvyko į statybos vietą, pasižiūrėjo, ar tie darbai buvo padaryti, ar jie vykdomi pagal priduotus dokumentus, po to grąžindavo PVM pavedimu, kurį jis toliau panaudodavo statybose mokant už atliktus darbus. Darbų buvo atlikta už 3000000 litų. E. M. nurodė, kad „F.“ organizavo darbus, mokėjo mokesčius, net permokėjo PVM mokestį, užsakinėjo medžiagas. Vykdant statybas dažnai būdavo vykdomi įvairūs patikrinimai, tiek mokesčių inspekcijos, tiek darbų inspekcijos. Būdavo, kad pakliūdavo nelegaliai dirbantys asmenys, tačiau jie buvo „F.“ samdyti žmonės. Jis dažniausiai bendraudavo su A. Z., o vėliau - su G. K.. E. M. nurodė, kad pagal atliktų darbų kiekį buvo grąžintinas PVM virš 500000 litų. Kai prasidėjo tyrimas, jam 40000 litų negrąžino, tačiau vėliau šias lėšas užskaitė kaip užskaitą. E. M. nurodė, kad jis, kaip ūkininkas, daugiau jokių veiklų nevykdė – tik statybas. Visus dokumentus tvarkė buhalterė ir M. K.. Tikslas buvo tvarkingai atlikti statybas, dokumentus pristatyti Nacionalinei mokėjimo agentūrai. E. M. nurodė, kad jis buvo projekto „( - )“ iniciatorius. Sūnus A. M. jam padėjo patarimais, konsultacijomis, tačiau jam nevadovavo. Buvo vykdomi darbai. Jis rūpinosi, kad būtų greičiau padaryti darbai, R. G. užsakinėjo medžiagas. Sodyba buvo pastatyta. Jis pasirašė rangos sutartį su „F.“, kuri buvo jo rangovė. Projektą E. M. ruošė su M. K.. E. M. teigė, kad jis darbininkų neieškojo, tik pasižiūrėdavo kaip sekasi objekte. Jo nuomone, darbininkus rinko ir ieškojo, skelbimus davė daugiausiai R. G., G. K., o ir patys darbininkai, matydami statybas, ateidavo ir ieškodavo darbo. Jo supratimu, daugiausiai derybos dėl darbų ir atlyginimo vyko su G. K., kažkiek, turbūt, su A. Z.. Buvo samdomos subrangovinės organizacijos dideliems darbams padaryti. E. M. nurodė, kad jis neteikė suklastotų dokumentų. Visi klastojimai paremti vien tik G. K. suklastotu parašu, o iš to seka, kad visos sąskaitos faktūros, kurios išrašytos jo, kaip ūkininkui, irgi buvo suklastotos. E. M. nurodė, kad T. buvo Z. brigados žmogus. Sutartys buvo pasirašytos su pačiu Z. ir su jo žmonėmis, o tarp jų buvo ir T.. E. M. padėjo parašą po savo pavarde, jokių parašų nepadirbinėjo. Darbai buvo atlikti pagal nurodytas sumas. Sąskaitas faktūras E. M. pateikdavo „F.“, kadangi jis turėdavo pasirašyti ant tų sąskaitų. Po to sąskaitos eidavo į buhalteriją ir galutinai M. K., kuris segė viską į bylą tvarkingai, tikslu dokumentus pristatyti Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Atlikus tam tikrą darbų kiekį, darbai būdavo patikrinami. Darbų patikrinime dalyvaudavo E. L., neretai būdavo pats M. K., kad matytų vaizdą ir situaciją objekte. Taip pat būdavo ir jis (E. M.) bei A. M.. Paskutiniai matavimai buvo atlikti Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų. Priduodant projektą Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo padarytos kainų sąmatos, kurios buvo patikrintos. Kokias kainas „F.“ sutardavo, jam nebuvo labai įdomu, kadangi jis su „F.“ pasirašė galutinę sutartį nustatytai sumai. Buhalteriją vedė K. G., kuri buvo „A.G.“ buhalterė. Jo, kaip ūkininko, buhalteriją tvarkė jo konsultantas M. K..

323Kaltinamoji R. G. kalta neprisipažino ir parodė, kad ji niekada nebuvo nei susitarusi, nei turėjo kažkokį tyčinį nusikalstamą sumanymą, o tuo labiau nebuvo organizuotos grupės narė. Ji iš anksto nežinojo apie E. M. vykdomą projektą, kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Nurodė, kad ji pradėjo dirbti „A.G.“ 2006 m., nors E. M. sutartį pasirašė 2005 m. Apie projektą ji sužinojo 2008 m. pavasarį. Ji surašydavo aktus ir sąskaitas faktūras kompiuteryje pagal gautus duomenis, tai yra arba G. K., arba A. M. atnešdavo ranka surašytus darbus, ir reikėjo parašyti aktą. Ji juos surašydavo, jeigu G. K. būdavo vietoje, tai jis paimdavo ir pasirašydavo, arba A. M. paimdavo ir veždavo pas G. K. į statybų vietą. Taip pat buvo ir su G. K. darbuotojais bei kasos orderiais. Kasos orderius ji rašydavo ranka. „F.“ sąskaitų-faktūrų ir aktų ji neruošdavo, nes juos atnešdavo arba M. K., arba A. M., o ji su E. M. juos pasirašydavo. Tie aktai buvo su statybų prižiūrėtojo E. L. parašu, todėl jai net nebuvo minties, kad tie dokumentai gali būti suklastoti. Ji pagal aktus išrašydavo sąskaitas-faktūras. Darbo žurnalai būdavo užpildyti, ji tik pasirašydavo. Ji niekam nei ruošėsi, nei padėjo apgaulės būdu įgyti turtą. Dokumentus pasirašydavo, bet jų neklastojo. R. G. nurodė, kad ji „A.G.“ pradėjo dirbti dar nebaigusi mokslų, sąskaitos faktūros buvo iš įvairių įmonių, tikrai negalvojo, kad dokumentai gali būti suklastoti, ar juose užfiksuotos nevykusios operacijos. Ji kelis kartus matė statybų nuotraukas pas administratorių, todėl nemanė, kad iš tiesų tokio objekto gali nebūti. Banko prisijungimo duomenis ji turėjo, nes G. K. prašė, kad ji padėtų padaryti pavedimus, kadangi jis to daryti nemoka, o kitą kartą tiesiog jai paliko tą prisijungimo duomenis, kad būtų ir saugiau, ir dėl to, kad G. K. nemoka naudotis. Ji darė pavedimus kelis kartus po G. K. skambučio, kam ir kiek pervesti, nes jis negalėjo atvykti, o žmogui reikėjo pervesti pinigus. Visi banko prisijungimai tiek „F.“, tikriausiai, tiek G. K., tiek G. V. gulėjo seife, kabinete. Ji tikrai nežinojo, kad „F.“ gali būti fiktyvi įmonė, jog viskas buvo apgaulė. Užsakovas buvo E. M., kuris buvo kaip „A.G.“ direktorius. R. G. nurodė, kad ji dirbo „A.G.“ ir „F.“ buhaltere. „A.G.“ ji įsidarbino 2006 m. vasario mėnesį, o „F.“ 2008 m. kovo mėnesį. Atlyginimą gavo iš „A.G.“, o iš „F.“ – negavo. Ji sutiko dirbti už vieną atlyginimą, ji pasirašė darbo sutartį, jog dirbs buhaltere „F.“. Kiek prisiminė, alga buvo numatyta 50 litų per mėnesį, kurios ji negavo. Ji iš pradžių girdėjo, kad A. L. užsakinėjo prekes. Ji jai atnešdavo sąskaitas, banko išrašus, o ji (R. G.) suvesdavo buhalteriją. R. G. tvarkė „F.“ buhalterinę apskaitą, ji gaudavo visus dokumentus, mokesčius, pildydavo deklaracijas. Vėliau R. R. jai išrašė įgaliojimą. Tuo metu ir sužinojo apie projektą „( - )“. Ūkininko buhalteriją tvarkė K. G.. Kai atėjo dirbti į „F.“, tuomet sužinojo, kad užsakovas yra E. M., ir statoma sodyba. Ji nežinojo, kad „F.“ dar kažkam atlieka statybos darbus. Vėliau, gal vasaros gale, ji girdėjo, kai R. R. su A. M. kažką minėjo, kad bus projektas Alytuje, planavo, bet nieko tokio nebuvo. Yra pirkimo dokumentai, pardavimo aktai, buvo užsakinėjamos, perkamos prekės. R. G. nurodė, kad ji nepasirašinėjo dokumentuose už kitą asmenį, ji neklastojo parašų. Jai atrodė, kad G. K. pats atnešė savo banko dokumentus, ji nėra padariusi pavedimo, naudodamasi G. K. dokumentais be jo leidimo, jis jai dėl to skambindavo. R. G. nurodė, kad G. V. buvo darbuotojas (statybininkas), kuris vertėsi individualia veikla, kaip ir G. K.. Ji neprisiminė, kad būtų dariusi kokius bankinius pavedimus naudodamasi V. bankiniais dokumentais. Ji nebuvo nuvykusi pažiūrėti, kaip vyksta statybos. Ji suvesdavo duomenis. Dokumentus atnešdavo A. L., R. R.. A. M. bei statybininkai atveždavo sąskaitas, dokumentus sudėdavo į krūvas. Ji tapo buhaltere nuo 2008 m. kovo 21 d., turėjo įgaliojimą. Rašydavo G. K. SMS arba jai raštelius paduodavo A. M., kažkas atveždavo statybinių prekių sąrašus ir ji užsakinėjo statybines medžiagas bei tvarkė apskaitą, darbuotojų neieškojo. Pagrindinės medžiagos: betonas iš gelžbetonio įmonės, plytos iš kažkokios vienos įmonės, o smulkesni dalykai – daugiausiai iš UAB „S.“. Tik elektros prekes pirko pats statybininkas. Jos kompiuteryje buvo G. K. sutarties šablonas, nes ji jam buvo davusi tuščius šablonus, kad rašytų duomenis ranka. Aktai buvo surašyti „worde“. Sutarties šablonas buvo standartinis. Ji tvarkė G. K. pajamų žurnalą. E. M. jai nieko neteisėto daryti nenurodė. UAB „A.G.“ teikė kelioms įmonėms buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas. R. G. tvarkė buhalterinę apskaitą mažesnių įmonių, o K. G. – „A.G.“, tačiau ir kitos truputį didesnės įmonės. Iš pradžių ji orderius dėl G. K. užpildydavo ranka, o jis po to pasirašydavo arba jam nuveždavo A. M.. Žmonės surašydavo kvitus. Jai atrodo, kad G. K. pagrinde mokėjo iš kasos. Jos pagrindiniai darbai buvo užsakinėti prekes, buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymas, ji rangovų neieškojo. Atsiskaitymai su klientais, užsakovais pagrinde vykdavo pavedimais per banką. Pavedimus darydavo ji pati (R. G.), tik ji galėjo išimti grynuosius. Kai G. K. reikalaudavo pinigų, A. M. jai liepdavo išimti grynuosius, kuriuos ji paduodavo A. M. į rankas. Ji išiminėdavo 10000 litų ar 20000 litų, bet tikslių sumų neprisimena. Imant grynuosius pinigus iš kasos, ji įformindavo tai kaip kasos išlaidų orderį G. K., jog pinigai jam sumokėti į rankas. Išimti grynieji buvo paduodami A. M. į rankas, ji užpildydavo, kad pinigai duodami G. K., o dėl parašo, kad gavo pinigus, tai jau A. M. pinigus veždavo G. K. į statybas. Nurodymus duodavo įmonėms pervedinėti pinigus A. M., o anksčiau – R. R.. A. M. nedirbo UAB „F.“. Jai nurodymus duodavo A. M., R. R., A. L..

324Kaltinamojo juridinio asmens UAB „A.G.“ atstovas atsisakė duoti parodymus.

325Apklausta teisme liudytoja A. L. nurodė, kad įsidarbino advokatų kontoroje administratore prieš 7 – 8 metus, dirbo apie 10 mėnesių, buvo samdoma darbuotoja. Įmonė „F.“ jai žinoma, kadangi ji buvo administratorė, A. M. jai pasiūlė pabūti „F.“ direktore, šiose pareigose pabuvo apie 1 mėnesį, buvo formali direktorė, atlikdavo tai, ką jai sakydavo padaryti : užsakyti prekes ir t.t. Ji mano, kad ji oficialiai formaliai buvo „F.“ steigėja, tačiau savo pinigų įmonės steigimui neįnešė. ( - ) sodyba turėjo būti ta sodyba, kurią turėjo pastatyti UAB „F.“. Jos manymu, UAB „F.“ buvo statybų įmonė. Ji formaliai turėjo šios įmonės akcijas. UAB „F.“ akcijos buvo parduotos kitai įmonei. Ji iš tiesų dirbo administratore, UAB „F.“ ji dirbo viena, nes kitus darbuotojus, ko gero, samdė. Ji darydavo tai, ką pasakydavo A. M., jis taip pat pateikdavo pasirašyt įvairius dokumentus. Jai išėjus iš darbo, sužinojo, kad šioje įmonėje kažkas negero įvyko. Tada ji nuvažiavo pas A. M. į įmonę pasikalbėti, kalbėjosi su juo, R. G. ir R. R.. A. M. pasakė, kad viskas yra gerai ir teisėta, jog kažkas tik nori jam pakenkti. A. M. taip pat sakė pareigūnams pasakyti, kad viskas buvo padaryta jos iniciatyva. Jos nuomone, UAB „F.“ buvo tam, kad pastatytų sodybą. Įmonė buvo reali. Jos supratimu, sodyba turėjo būti A. M. tėvo. Iš esmės A. M. statybose vadovavo viskam. Kai ji dirbo „A.G.“, jai atlyginimą mokėjo A. M., o kai dirbo „F.“ direktore, ji jokio atlyginimo negavo. Ji, būdama „F.“ direktore, jokio asmens į darbą nepriėmė. Jai A. M. kartais duodavo pasirašyti dokumentus, taip pat R. G. jai duodavo pasirašyti. Dokumentų, kuriuos jai duodavo pasirašyti, net neskaitydavo, kadangi pasitikėjo. Ji, kaip vadovė, jokių sutarčių nesudarinėjo, tiesiog darė tai, ką jai sakė daryti. Ją FNTT apklausė du kartus. Jos parodymai skiriasi, nes pirmą kartą atėjusi į FNTT ji sakė tai, ką jai liepė sakyti A. M.. Antrą kartą pakeitė parodymus, kadangi FNTT ją įspėjo, jog gali turėti rimtų problemų, kad tai svarbus finansinis nusikaltimas, todėl ji pasakė taip, kaip iš tiesų viskas buvo. Diktofoną, kurį ji nešėsi į FNTT, jai davė A. M.. Jai dirbant UAB „A.G.“ ir UAB „F.“, jos santykiai su A. M. buvo tik darbiniai. Kaltinamasis jai nieko nėra dovanojęs, nesiskolino pinigų. Neprisiminė, ar ji kažkam pinigus duodavo, piniginių operacijų taip pat neprisiminė. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2007 metų vasarą susitarė su pažįstamu A. M., kad jis ją įdarbins advokatų kontoroje „A.“, kurios seniūnas buvo advokatas A. K.. Joje taip pat advokatais dirbo A. M., N. K. ir K. A.. Įsidarbino administratore su perspektyva tapti teisininke. Buvo priimta puse etato minėtoje advokatų kontoroje ir puse etato UAB „A.G.“. Abiejose darbovietėse dirbo tą patį administratorės darbą. UAB „A.G.“ ir minėta kontora buvo praktiškai bendrose patalpose. UAB „A.G.“ direktorius buvo E. M., A. M. tėvas. Kai tik pradėjo dirbti, tuo metu A. M. steigė įmones UAB „T.T.“, UAB „F.“ ir pasakė, kad ji bus UAB „F.“ steigėja ir 100 procentų akcininkė. UAB „T.T.“ direktore tapo kita su A. M. dirbusi mergina. A. M. paprašė jos, kad UAB „F.“ adresas būtų jos gyvenamosios vietos adresas, butas, esantis ( - ). A. M. ją įtikino, kad bendrovės registracija čia nieko tokio, todėl ji sutiko. Jai į paštą buvo persiųsti pavyzdžiai dėl įmonės steigimo dokumentų, kuriuose ji įrašė savo duomenis. A. M. pasakė, kad jis savo vardu UAB „F.“ steigti negali, kadangi jis yra advokatas. Pinigus bendrovės steigimui, 10 000 litų grynais, davė A. M.. Ji juos savo vardu įnešė į Vilniaus banke atidarytą UAB „F.“, sąskaitą. Ji pasirašė vienintelio steigėjo sprendimą, kad nuo 2007-06-28 yra paskirta UAB „F.“ direktore. Sodrai apie tai buvo pranešta tik nuo 2008 m. sausio 23 d. Tuo metu A. M. pasakė, kad ji jau nebedirba nei advokatų kontoroje, nei UAB „A.G.“, o oficialiai dirba UAB „F.“ direktore, jai beveik nieko nereikės daryti, tik pasirašinėti reikiamus dokumentus. Ji toliau dirbo savo administratorės darbą, tik nuo 2008-01-22 oficialiai buvo atleista iš kontoros ir UAB „A.G.“. Po to, kai FNTT atliko kratą, 2009 metų pavasarį A. M. jos paprašė, kad ji pasirašytų dokumentus, kad ji UAB „A.G.“ nebedirba nuo 2007-10-01, kadangi tai buvo reikalinga, nes ji dirbdama UAB „F.“, kuri buvo ūkininko E. M. rangovė statant kaimo turizmo sodybą „( - )“, direktore, negali būti susijusi jokiais ryšiais su UAB „A.G.“ direktoriumi E. M.. Ji pasirašė tuos dokumentus, kadangi A. M. paaiškino, kad tai nieko blogo. Realiai ji minėtose darbovietėse dirbo iki 2008-01-22. Vėliau, kaip sužinojo, duomenys buvo pakeisti ir Sodroje. Kai formaliai dirbo UAB „F.“ direktore, A. M. jai atnešdavo pasirašyti įvairius dokumentus, ir ji juose pasirašydavo, kadangi A. M. tikino, kad tai dokumentai, susiję su UAB „F.“ vykdoma veikla pagal rangos sutartį su ūkininku E. M. dėl kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos. Kaip ji suprato, UAB „F.“ buvo įsteigta tam, kad būtų dokumentais pagrįstos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos. Realiai minėtas projektas buvo A. M., jis rūpinosi tomis statybomis, o tėvas pasirašinėjo reikiamus dokumentus. Ji jokiame objekte nėra buvusi, jokių statybos mokslų nėra baigusi, jokių statybos atestatų ar leidimų, kad galėtų būti rangove, ji neturi ir neturėjo. A. M. nurodymu yra užsakinėjusi statybinių medžiagų UAB „F.“ vardu, kelis kartus A. M. nurodymu yra įnešusi į bendrovės sąskaitą pinigus, ruošė sutarčių šablonus, atlikdavo kitas smulkias užduotis, susijusias su paminėta bendrove. A. M. duodavo įvairius nurodymus ir UAB „F.“ buhalterei R. G.. Statinio kaimo turizmo sodybos „( - )“, esančios ( - ) statybos darbų žurnale Nr. 1 ji kaip darbus priėmusi vadovė, nebuvo pasirašiusi nuo 2008-01-02 datos iki 2008-01-22 (imtinai). Minėtame žurnale pasirašė A. M. iniciatyva tik 2008 metų rudenį, kai prie jos namų administratorė A. atvežė statybos darbų žurnalą ir paprašė jame pasirašyti, nes tai padaryti liepė A. M.. Ji tuo metu UAB „F.“ jau nebedirbo. Iš šio darbo ji išėjo 2008-03-21. Ji nenorėjo, kad jos vardu būtų registruota UAB „F.“, ir A. M. pasakė, kad akcijas reikia perrašyti UAB „T.T.“ vardu, kurios direktorė buvo R. R.. Taip ir buvo padaryta, pinigai už parduotas akcijas jai nebuvo perduoti, kadangi akcinis kapitalas buvo įneštas A. M. duotais pinigais. Kai gavo kvietimą į apklausą FNTT, ji paskambino A. M. ir paklausė, dėl ko ją ten kviečia. Jis ją pasikvietė pasikalbėti į savo advokatų kontoros patalpas ir pasakė, kad anksčiau dokumentus tikrinio mokesčių inspekcija, dabar tikrina FNTT, kad ji nieko nebijotų, nes dokumentai yra tvarkingi. Taip pat sakė, kad jai reikia pasakyti, kad A. M. visiškai nesusijęs nei su UAB „F.“, nei kaimo turizmo dvaro statyba. Jis sakė, kad jai reikia duoti tokius parodymus, kad neva ji yra UAB „F.“ steigėja ir reali direktorė, o kadangi dokumentai teisiškai visi tvarkingi, tai jai nieko nebus. Po to, jis jai padavė savo diktofoną, parodė, kaip jį naudoti tam, kad ji slapta įrašytų apklausą. Tačiau ji pareigūnams pasakė, kad turi A. M. duotą diktofoną, tada pareigūnai jį paėmė asmens kratos metu. (t. 18, b. l. 27-31)

326Apklausta teisme liudytoja R. L. ( buvusi pavardė R. ) nurodė, kad ji 2007 m. atliko praktiką pas advokatą A. M. advokatų kontoroje „A.“, po to pradėjo darbuotis. 2008 m. advokatas jos paprašė būti UAB „F.“ direktore, ji su jo prašymu sutiko. Ji tais pačiais metais nutraukė praktiką advokatų kontoroje, nes išvažiavo studijuoti į Lisaboną, Portugaliją. Po studijų grįžo į Lietuvą tik 2009 m. A. M. ją pakvietus grįžti į kontorą, ji grįžo ir dirbo. Ji 2010 m. išėjo iš darbo, ir jų santykiai nutrūko. Nurodė, kad prieš sutikdama būti UAB „F.“ direktore, ji iš karto A. M. nurodė, kad ji realios veiklos šitoje pozicijoje, kaip įmonės direktorė, nenori atlikti ir neketina daryti darbų, kurie nesusiję su teisine veikla. Jie taip ir susitarė. Ji kurį laikotarpį, neva buvo direktorė, tačiau direktorės pozicija buvo formali, kadangi direktorės veiksmų ji neatliko, sprendimų nepriiminėjo. Jai buvo žinoma UAB „F.“ veikla, nes prieš tai direktore tos pačios įmonės buvo jos kolegė, buvusi advokatų kontoros biuro vadybininkė A. L.. Ši įmonė buvo rangovė vieno projekto, kuris vadinasi „( - )“, tai rūpinosi jo statybomis. Jai buvo žinoma, kad „A.G.“ ( - ) statė, o „F.“ buvo rangovė ar generalinė rangovė. Kadangi viskas vyko vienoje patalpoje, todėl ji žinojo, kokia veikla užsiima ir ką daro, nes tai buvo didelis projektas, visi žinojo, kurie dirbo kontoroje, kad ta sodyba yra statoma, A. M. statybomis labai rūpinosi, ir daugelis žmonių buvo įtraukti. R. G. buvo įmonių buhalterė. Prisiminė, kad ji pasirašinėjo pinigų priėmimo-perdavimo kažkokius orderius, o dėl sutarčių tiksliai pasakyti negalėjo, žinojo, kad rangos sutartis nebuvo jos pasirašyta, nes tai buvo padaryta anksčiau. Kiek prisiminė, buvo atsiskaitymų už darbus, bet grynųjų pinigų ji nematė, jos tiesiog paprašydavo pasirašyti dokumentuose. Ji statybomis nesidomėjo, darbų nepriiminėjo, procese nedalyvavo, tik apie jį žinojo. Direktorės poziciją užėmė tik dėl to, kad nebuvo kam užimti šių pareigų. Ji žinojo, kad E. M. iki tol, kol prasidėjo visi projektai, buvo „A.G.“ direktorius, ir jie dažnai matydavosi, jis vadovavo įmonei, kuri buvo šalia advokatų kontoros. G. K. jai yra girdėtas asmuo. Ji pastarąjį matydavo advokatų kontoroje. G. K. atlikdavo kažkokius darbus ir būdavo sodyboje. Ji matydavo, kad jis atvažiuodavo, kalbėdavosi su A. M. apie darbus, bendraudavo dėl statybų. Jos nuomone, galėjo būti pasirašomi dokumentai, kuriuose būtų G. K. pavardė. Ji jokių darbų, kaip „F.“ direktorė, neperėmė ir nematė. Ji tik pasirašydavo dokumentus, kuriuos prašydavo pasirašyti A. M., kuriuos ruošdavo ir jai pateikdavo arba A. M., arba R. G., jeigu tai kažkokie finansiniai dokumentai. Ji nedarydavo pavedimų, neturėjo duomenų, priėjimo prie įmonės sąskaitų. UAB „F.“ nestatė objekto pati ir darbų neatlikinėjo. Liudytoja tuo metu suprato, kad yra statoma sodyba ir statymui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, o statybos finansuojamos iš Europos Sąjungos pinigų. Jos buvo paprašyta, atėjus dirbti steigti keletą įmonių, sutvarkyti dokumentus, nueiti į banką, atidaryti kaupiamąsias sąskaitas, tai buvo UAB „T.T.“ ir UAB „N.“. Jos to paprašė A. M.. Ji įmones įsteigė ir buvo kaip steigėja, akcininkė, nes jai buvo duoti grynieji pinigai, kuriuo davė A. M.. Ji nežinojo, ar įmonės dalyvavo konkurse dėl sodybos statymo. Ji negalėjo pasakyti, kas paruošė darbų priėmimo aktus, bet ji juos gaudavo pasirašyti dažniausiai arba iš A. M., arba iš R. G.. Kas buvo susiję su pinigų priėmimu-perdavimu, tai ji gaudavo pasirašyti segtuvą, kuris būdavo susegtas, o jai buvo parodoma, kur pasirašyti. A. M. nurodydavo veiksmus, kas ir ką turi padaryti, jis viską organizavo. R. G. tvarkė dokumentus, ji buvo buhalterinių dokumentų tvarkytoja. UAB „F.“ daugiau atstovų nebuvo. Jai grįžus iš Lisabonos, „F.“ buvo gerokai įklimpusi į problemas, turėjo skolų paslaugų tiekėjams, prekių pardavėjams, buvo teikėjų inicijuoti procesai. Nurodė, kad prisijungimus prie sąskaitos turėjo R. G., priėjimo prie šitų sąskaitų ji (R. L.) neturėjo. Ji prisiminė tai, kad buvo ginčai ir galbūt tie ginčai buvo ir iš abiejų šalių, jog iš vienos pusės buvo reikalaujama grąžinti skolas, o iš kitos pusės reikalaujama ištaisyti darbų kokybę. Ji tam tikrus procesinius dokumentus rašė A. M. prašymu, ji ir kartu, ir viena dalyvavo teismo posėdžiuose atstovaujant „F.“. Ji atstovaudavo „F.“ kaip jos atstovė ir vadovė.

327Liudytoja nurodė, kad jos parodymų dalis, kuriuos pagarsino teismas, nėra teisingi. Šie parodymai buvo duoti padedant juos suformuluoti ir paaiškinti A. M.. Ji tuo metu buvo spaudžiama, ji buvo įtikinėjama, kad elgtis reikia būtent taip, nes nieko blogo nėra padaryta, kad taip bus visiems tik geriau. Po to ji savo nuomonę pakeitė ir nusprendė nesivadovauti kitų nuomone ir sakyti tiesą. Prieš liudytojos apklausą, ji su A. M. ilgai kalbėjosi, ir jis jai aiškino, kaip viskas buvo, ir ji tikrai turėjo prisiminti daug detalių apie pačias statybas. Jis jai padėjo pasiruošti apklausai ir nurodė detales. Jai buvo padedama pasiruošti apklausai kaip liudytojai, kad ji sakytų teisingus parodymus, kurie iš tiesų nebuvo tokie, kokia iš tiesų buvo realybė. Iš tiesų liudytoja darbo klausimais dėl „F.“ su E.L. ir G. K. nebendravo, nors iš pradžių nurodė kitaip, kaip buvo prašoma A. M.. Liudytoja nurodė, kad ji atsakinėjo į klausimus taip, kaip jie buvo susitarę. Ji žinojo, kad tyrėjas jai užduos klausimus apie faktines aplinkybes. R.L. nurodė, kad ji nematė, kas konkrečiai surašė ir kaip buvo rašomi darbų priėmimo-perdavimo aktai. Ji priėmimo-perdavimo aktų, kurie būtų susiję su darbų perdavimu arba pinigų, nerengė, ji galėjo rengti tik procesinius dokumentus ar sutartis, susijusias su teise. Ji žinojo, kad objektas buvo pastatytas ir buvo bandoma priduoti, pripažinti pastatytu. Aplinkybės, jog dokumentai neteisingi ar tai faktinės aplinkybės buvo ne tokios, jai tapo žinomos po to, kai prasidėjo ikiteisminis tyrimas ir jo metu ji sužinojo (kai buvo pateikti įtarimai jai) apie bylą. Iš įtarimo jai paaiškėjo, kad dokumentai neatitiko faktinių aplinkybių, tai yra grynųjų pinigų perdavimų. Ji nurodė, kad ji grynųjų pinigų nematė, būdavo pasirašomi orderiai, o pinigai neaišku, ar būdavo perduodami. Orderiai buvo „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentai, o ji, kaip direktorė, ant kažkokių orderių pasirašydavo. Ji pasirašydavo ant kasos išlaidų orderių, bet realiai pinigų neišmokėdavo. Ji dokumentus atidavė buhalterei, viskas buvo susegta į vieną segtuvą, kuriame ji pasirašinėdavo. E. M. buhalterinių dokumentų ji pasirašyti nepateikdavo. Kai ji buvo paskirta direktore, įgaliojimą išrašė R. G., ir tai buvo susiję su tokiu faktu, kad ji nenorėjo ir neketino vykdyti jokios veiklos, kaip įmonės direktorė. Liudytojos nuomone, ji galėjo duoti įgaliojimus subrangovams „F.“ vardu gauti prekes parduotuvėse, bet konkretaus fakto pasakyti negalėjo, kam davė, nes prekės vienaip ar kitaip buvo atsiimamos. Nei ji, nei R. G. pačių statybų nevykdė. UAB „F.“ buvo dvi darbuotojos, direktorė ir buhalterė. A. M. sudarydavo sutartis su tiekėjais, rangovais, jis juos pakviesdavo ir surasdavo. UAB „F.“ tik juridine prasme buvo reali įmonė, registruota su juridinio asmens kodu, tačiau tai nebuvo reali įmonė, kuri realiai priima sprendimus, nes nei ji (liudytoja), nei buhalterė sprendimų nepriiminėjo. Esminius sprendimus (statyti ar nestatyti, su kuo statyti, kaip statyti) priiminėjo A. M.. Įmonėje buvo direktorė – ji, ir buhalterė – R. G., tačiau jos atliktų piniginių mokėjimų nematė. Ji, būdama įmonės direktore, nesidomėjo, kiek buvo sąskaitoje lėšų ir iš kur jos atsirasdavo, ji pinigų likučio nežinojo ir netikrino. Liudytoja nurodė, kad nurodytos aplinkybės, jog įmonė lėšų neturėjo, realiai veiklos nevykdė, tai galėjo taip būti, kadangi ji pilnai įmonės nevaldė ir visų aplinkybių nežinojo. Ji realiai jokios įmonės direktore nebuvo. Ji visiškai nesidomėjo, ar vyko statybos. Nurodė, kad G. K. realiai darbų jai neperdavinėjo, tai yra esminis momentas, nes ji realiai jokių darbų nepriiminėjo ir jai jų, kaip direktorei, nebuvo perduota. Liudytoja prašė laikyti teisingus parodymus, duotus antrą kartą ir pagarsintus teismo posėdžio metu. Liudytoja dar kartą nurodė, kad ji dirbo teisinį darbą ir atstovavo UAB „F.“ kaip teisininkė. Ji rengdavo ieškinius, atsiliepimus pagal tai, kaip jie sutardavo dėl bylos pozicijos. Ji prisiminė, kad įmonė turėjo daug skolų, buvo daug bylų po to, kai ji grįžo iš Portugalijos. Ji realiai darbo užmokesčio iš UAB „F.“ negaudavo, tačiau pasirašydavo kaip gaunanti ant priėmimo-perdavimo akto. Ji prisiminė, kad medžiagomis, technika rūpinosi prieš tai buvusi darbuotoja A. L., kuri buvo direktorė. Jos supratimu, ji darydavo užsakymus. Ji jai pasakojo, kad turi daug rūpesčių su ( - ) dvaro statyba ir tai buvo viena iš priežasčių dėl ko ji išėjo iš darbo bei UAB „F.“ direktorės pareigų. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2007 metų vasarą ji atlikinėjo praktiką pas advokatą A. M.. Atliekant praktiką jis jos paprašė įsteigti dvi bendroves UAB „N.“ ir UAB „T.T.“. A. M. davė pinigų steigimo įnašui. Steigimo tikslo ji nežinojo. Įsteigus bendroves, A. M. jai liepė būti jų vadove. Realiai minėtos bendrovės veiklos nevykdė. Ji pasirašė bendrovių steigimo ir kituose reikalinguose dokumentuose. Ar UAB „N.“ vėliau dalyvavo apklausoje dėl kaimo turizmo sodybos statybos, ji nieko nežinojo. Ji žinojo, kad A. M. organizuoja kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybas, kadangi į advokatų kontorą ateidavo statybininkai, vykdavo aptarimai statybų reikalais, kuriuose dalyvaudavo A. M. ir jo tėvas E. M.. Kontoroje, kurioje dirbo, administratore dirbo A. L.. Bendraujant su ja ji sužinojo, kad ši A. M. prašymu įsteigusi UAB „F.“. Vėliau A. L. tapo UAB „F.“ direktore. Kai A. L. išėjo iš darbo kontoroje, A. M. jos paprašė pabūti UAB „F.“ direktore. A. L. paruošė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, ir ji kaip UAB „T.T.“ vienintelė akcininkė nusipirko UAB „F.“ akcijas. Tiksliau sakant jokio pirkimo pardavimo nebuvo, buvo surašyti reikiami dokumentai ir tiek. Ji už jokias UAB „F.“ akcijas nemokėjo. Realiai UAB „F.“ priklausė A. M., tik buvo valdoma per kitus akcininkus, t. y. per A. L., o vėliau per ją. Ji žinojo, kad UAB „F.“ yra kaimo turizmo sodybos „( - )“, statomos A. ir E. M. generalinė rangovė. UAB „F.“ neturėjo galimybių realiai veikti kaip rangovė, kadangi neturėjo nei vieno žmogaus, kuris ką nors suprastų statybose, ar galėtų atlikti bent jau minimalius statybos darbus. Taip pat bendrovė neturėjo nuosavų lėšų, kad galėtų pradėti vykdyti veiklą. Kaip suprato, UAB „F.“ vardu buvo išrašomi buhalterinės apskaitos dokumentai tam, kad būtų pagrindžiamos minėtos kaimo turizmo sodybos išlaidos. Ji nuo direktoriavimo veiklos nusišalino ir jokių funkcijų nevykdė. UAB „F.“ dirbo buhalterė R. G., kuri tvarkė buhalterinę apskaitą bei kitus reikiamus dokumentus. Vėliau ji parašė įgaliojimą, kad R. G. yra atsakinga už sandorių sudarymą, pinigų išmokėjimą ir kitus dalykus. R. G. visus nurodymus dėl pinigų mokėjimo, dokumentų paruošimo duodavo A. ir E. M.. UAB „F.“ neturėjo jokio statybos atestato. G. K. dirbo pačiame objekte ir ten gyveno, atvažiuodavo į advokatų kontorą pasitarti su A. M. dėl statybos darbų. G. K. atliktų darbų perdavimas UAB „F.“ nevyko, jis realiai jokių darbų neperdavinėjo, realiai jokiu rangovu nebuvo. Ji, kaip UAB „F.“ direktorė, pasirašė UAB „F.“ 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 1, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ 26 071,50 litų vertės betono liejimo darbus, taip pat pasirašė UAB „F.“ 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 2, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ 5 000 litų vertės mūrinimo darbus, taip pat pasirašė UAB „F.“ 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 3, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ 5000 litų vertės mūrinimo darbus, taip pat pasirašė UAB „F.“ 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 4, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ 11 000 litų vertės mūrinimo darbus, taip pat pasirašė UAB „F.“ 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 5, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ 27 500 litų vertės stogo dengimo darbus. Minėtus aktus jai pateikė pasirašyti A. M., o paruošė buhalterė R. G.. Ji pati objekte nebuvo ir jokių darbų priėmime perdavime nedalyvavo. Jokių pinigų G. K. už atliktus darbus nemokėjo ir nematė, kad būtų mokami. Ji suprato, kad UAB „F.“ realios veiklos nevykdė, o jos vardu buvo tik išrašomi dokumentai rodantys, kad veikla vyksta. Dokumentai buvo reikalingi pateikti juos Europos Sąjungos lėšas išmokančiai institucijai, kad įrodytų UAB „F.“ kaip rangovo veiklą. Ji UAB „F.“ kasos nematė, taip pat nematė, kad įmonė turėtų grynų pinigų. UAB „F.“ sąskaitą valdė buhalterė R. G., ji neturėjo jokių prisijungimų ją valdyti. R. G. taip pat tvarkė G. K. sąskaitą. UAB „F.“ apskaitos dokumentuose ji pasirašinėjo pateikus A. M.. Ji nekreipdavo didelio dėmesio į dokumentų turinį, tačiau suprasdavo, kad jie pagrindžia UAB „F.“ veiklą ir yra reikalingi gauti Europos Sąjungos paramą, o to A. M. ir E. M. ir siekė. Kiek realiai buvo sumokėta objekte darbus vykdžiusiems asmenims, ji nežino, kadangi kaip UAB „F.“ direktorė ji niekam pinigų nemokėjo. Mano, kad asmenims už statybos darbus mokėjo ir medžiagas pirkdavo tiesiogiai ūkininkas E. M. ar A. M. iš savo lėšų, o buvo rodoma, kad moka UAB „F.“. (t. 19, b. l. 110-113)

328Apklaustas teisme G. K. nurodė, kad jis dirbo kaimo turizmo statybose, esančiose ( - ). Jis iš pradžių turėjo brigadą, buvo darbų vadovas, dirbo pas R.M.. Važiuodamas pakeliui, jis pamatė, kad vyksta statybos ir pasiūlė savo paslaugas R.M., su kuriuo jis aptarė apmokėjimą. Tai buvo statybų pradžia, žemės darbai ir betonavimas. A. M. jam (G. K.) pasiūlė tęsti darbą. Tuo metu jis patento neturėjo, vėliau išsiėmė verslo liudijimą, o po to pasirašė darbo sutartį su UAB „F.“. Sutartį pasirašymui pateikė R. R.. Žmones jis įdarbino pagal patentus. Nurodė, kad jo brigada iš esmės užsiėmė betonavimu, beveik visus atlyginimus mokėjo jis. Pinigus nuvažiuodavo pasiimti į buhalteriją, jo buhalterė buvo R. G., arba pinigus pervesdavo į kortelę. Už tai, kad jis paimdavo pinigus, nepasirašydavo. Kai nuvažiavo į objektą, ten buvo keturi objektai, vienas objektas buvo pradėtas. Pagrindinis pastatas – svečių namai - nebuvo pradėtas statyti. Jis daugiausia bendravo su A. M., kuris jam pasiūlė dirbti. Jis dėl statybos darbų daugiausia pasakydavo telefonu, kokių trūksta medžiagų ir t.t. Kai atveždavo medžiagas, už jas galėjo pasirašyti bet kuris darbininkas. Projektai būdavo, juos atveždavo A. M.. E.L. vykdė techninę apžiūrą, tačiau jis vėliau išėjo. Darbų atlikimus liudijančius dokumentus jis (G. K.) nunešdavo į buhalteriją arba paduodavo A. M. vietoje. Jis paruoštus dokumentus kažkur pasirašė, tačiau nelabai atsiminė, kokie ten buvo aktai. Jis pilnai atliko renginių centro darbus, kurie jam buvo didžiausias darbas, bei klėties darbus. Jis objekte praleisdavo 24 val., nes gyveno vagonėlyje, prižiūrėdavo darbus, stebėdavo visas statybas. Jo atlyginimas priklausė nuo jo brigados. Už padarytą kvadratūrą jis buvo suderėjęs su A. ir E. M.. Buvo du užsakovai: E. M. ir A. M.. Su juo pilnai nebuvo atsiskaityta. Jis statybos darbų žurnalų neturėjo. Jis turėjo užrašus apie jo brigados darbus nuo pradžių iki galo, tačiau, jam gyvenant vagonėlyje, dokumentai dingo (dingo darbų pabaigoje). Po atsiskaitymo jis atliko baseinų darbus, balkonų darbus, žemės darbus. Komisija iš jo priėmė darbus, po to buvo sumokėta, o kai darbai buvo tęsiami, tada jau nebuvo sumokėta. Jam žadėjo, kad A. ir E. M. sumokės. Sutartis dėl papildomų darbų su A. ir E. M. buvo žodinė. Pagal projektą užsakovas buvo UAB „F.“. Liudytojas nurodė, kad jis sąskaitą atsidarė pats, tikslu, kad būtų pervedami pinigai. Jis banko kortelę perdavė R. G. savo valia. Kai reikėdavo atlikti pinigines operacijas, nes asmenys, dirbantys objekte, pateikdavo jam savo atliktus darbus, o jam patikrinus darbus, jis nurodydavo R. G., kiek ir kam sumokėti, o R. G. atlikdavo techninį darbą iš jo asmeninės sąskaitos (pinigai jam siunčiami iš UAB „F.). Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad jis 2007 metų rudenį surado darbą objekte turizmo sodyba „( - )“ prie ( - ) Į darbą priėmė asmuo, vardu A. Jis buvo darbų vadovas. Tai buvo 2007 m. lapkričio mėnuo. Statybos objekte jau buvo pradėtos. Jis dirbo nelegaliai, nes su juo nebuvo sudaryta jokia sutartis, jis nepasirašė jokių dokumentų. Atlyginimą jam mokėjo priklausomai nuo padarytų darbų kiekio. Tai buvo 2007 m. lapkričio mėnuo. Statybos objekte buvo pradėtos. Kluono pastato buvo pastatytas pirmas aukštas ir buvo statomas antras. Klėties pastato buvo padėti pamatai, o gyvenamasis - svečių namas ir renginių centras - svečių namai, nebuvo pradėti statyti, o tik sukalti poliai. Dirbdamas susipažino su E. M., jo sūnumi A. M. ir pastarojo žmona K. ( K.K.). M. nuo pat pradžių jo darbo objekte, žinojo, kad jis dirba objekte turizmo sodyba „( - )“ neįforminęs darbo santykių. Vėliau pasakė, kad reikia, kad dirbtų tame objekte oficialiai. Taip pat pasakė, kad reikia įsigyti verslo liudijimą. Verslo liudijimą išsiėmė pats. Pasiėmus verslo liudijimą, jį A. atvežė į biurą ir pasakė, kad čia yra UAB „F.“ patalpos. Adresas minėto biuro yra ( - ). Jam UAB „F.“ direktorė A. ar R., gerai neatsimena, pasakė, kad reikia atsidaryti banke sąskaitą, kad galėtų atsiskaityti su žmonėmis, kurie pas jis dirbs. 2008-02-15 tarp jo ir UAB „F.“ buvo sudaryta statybos rangos sutartis dėl ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos. Vėliau kartu su A. nuvyko į Sampo banką, kur atsidarė banko sąskaitą, paėmė banko sąskaitos kortelę ir Sampo banko elektroninės bankininkystės kortelę. Iš pradžių banko elektronine sąskaita naudojosi jis R. G. pagalba, o vėliau kortelę patikėjo buhalterei R. G., kuri buvo UAB „F.“ buhalterė. Kortelę jai atidavė 2008 metų vasario ar tai kovo mėnesiais, tikslios datos neatsimena. Ji po to atlikdavo pavedimus jo sąskaitoje ir jo vardu. R. G. pasakydavo, kam ir kiek pinigų reikia pervesti, ir pastaroji tai padarydavo. Jo įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė taip pat R. G., kuriai mokėjo atlyginimą apie 1000-1500 litų. Sutartis su ja dėl apskaitos tvarkymo sudaryta nebuvo. Kai jis paėmė verslo liudijimą, tuo metu buvo pradėti statyti abu svečių namai. Iki to laiko buvo sukalti svečių namų poliai pamatams. Kas juos statė, nežino, jie buvo iki jo. UAB „F.“ padavė skelbimą, kad statybos darbams reikalingi žmonės. Jie kreipdavosi į UAB „F.“ ofisą, o vėliau jis sudarydavo sutartis dėl darbų atlikimo. Jis žmonėms pasakydavo, kad reikia išsiimti verslo liudijimus, ir tada jie gali dirbti. Taip pat objekte dirbo žmonės ir be verslo liudijimo. Vieni ateidavo, kiti išeidavo, taip be verslo liudijimo dirbo apie 12 žmonių. Atlyginimą tiems žmonėms mokėjo jis. Taip pat jis mokėjo atlyginimą ir žmonėms, kurie dirbo pagal verslo liudijimą, taip pat jiems mokėjo ir UAB „F.“. Atlikus statybos darbus jis ranka surašydavo statybos darbų atlikimo aktus ir juos pateikdavo UAB „F.“. Prieš tai techninis prižiūrėtojas patikrindavo, ar darbai atlikti tinkamai. Už atliktus darbus jam sumokėdavo UAB „F.“. Mokėdavo jam arba pervedant į sąskaitą, arba grynais pinigais. Su juo 2008-08-08 buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 3, pagal kurią UAB „F.“, atstovaujama įgalioto asmens R. G., jam paskolino 30 300 JAV dolerių. Tie pinigai buvo skirti parketui ir lentoms. Jam minėtus pinigus pervedė į sąskaitą banke. Jis už tuos pinigus Gruzijoje nupirko 1015 kv. m. parketo ir 14 kub. m. buko medienos lentų. Parketą ir lentas pats atvežė į Lietuvą. Minėtas parketas buvo paklotas ir mediena panaudota turizmo sodybos „duomenys neskelbtini)“ statomuose pastatuose. (t. 18, b. l. 3-5).

329Apklausta teisme liudytoja A.A. nurodė, kad ji dirbo advokatų kontoroje administratore, kartu dirbo ir „A.G.“. Kartais ji padėdavo rengti teisinius dokumentus. Ji UAB „A.G.“ administratore dirbo apie du metus, pradėjo dirbti 2008 m., o iš darbo išėjo 2009 m. pačioje pabaigoje. R. G. dirbo buhaltere UAB „F.“. E. M. buvo jos (A. A.) direktorius UAB „A.G.“. Kiek jai žinoma, jis buvo užsakovas projekto „( - )“. UAB „A.G.“ nedalyvavo tame projekte. UAB „F.“ buvo šio projekto rangovas. Vyko statybos, kurių užsakovas buvo E. M.. Ji pažinojo buvusią direktorę A. L., todėl žinojo, kad UAB „F.“ buvo rangovas. R. R. buvo UAB „F.“ direktorė, kuri vadovavo, tvarkė visus dokumentus. R. R. atlikinėjo viską, ką reikėjo, tačiau prekių tiekimu nesirūpino, ji buvo direktorė, kuri kuravo visą procesą. Statybos darbų vadovas buvo G. K.. Šis buvo atsakingas už statybos darbus, medžiagas. Kiek ji pamena, R. R. ieškojo darbuotojų: skambučiais, peržiūra internete, o visus finansinius klausimus tvarkė R. G. (jeigu reikėjo kažką apmokėti, atlikti pavedimą). Kadangi ji gyveno netoli „Senukų“, todėl padėdavo G. K. paimti prekes. Užsakymai buvo apmokami pavedimu, o jai, kaip įgaliotam asmeniui (ją turbūt įgaliodavo UAB „F.“ direktorė R. R.), kartu su G. K. reikėdavo tik pasiimti prekes.

330Apklaustas teisme liudytojas E. L. nurodė, kad dėl statomo objekto techninės priežiūros į jį kreipėsi A. M.. Jis sudarė sutartį su sodybos statytoju (neatsimena, ar tai buvo A. M., ar įmonė). Objektai buvo priskiriami prie naujos statybos funkcijų, o prieš statybų pradžią ten buvo apgriuvusi bulvių sandėlio dalis. Jie važiuodavo atlikti techninę priežiūrą pagal užsakovo arba rangovo pranešimą. Kai atvažiuodavo, bendraudavo su rangovais. Jis bendravo ir su A. M., ir su statybos vadovu. Šie žmonės užsakydavo medžiagas. Jis pasirašydavo statybų žurnale būnant arba objekte, arba biure. Neatmetė galimybės, kad galbūt ne visą laiką techninės priežiūros funkcijos buvo fiksuojamos. Statybų žurnalą pildė už statybas atsakingas asmuo (tos srities rangovas arba vadovas). Statybų žurnalas turėjo būti pildomas nepriklausomai nuo darbų rūšies. Žurnalą kartais pristatydavo A. M.. Žurnalas nebuvo pildomas kas dieną, jis buvo pildomas per kelis kartus. Atliktų darbų aktas – teisinis dokumentas, kurį rangovas turi, tai nėra žurnalo sudėtinė dalis. Faktai, esantys žurnale, yra teisingi. Jis nurodė, kad dirbo vyrai, tačiau buvo viena užsakovė mergina. Objekto valdyme buvo tik vyrai. Jis yra bendravęs pagal sutartį vieną kartą su užsakove, kuri buvo turbūt užsakovo vadovė. Objektai buvo šie: vienas namas prie ežero, kur buvo bulvių sandėlis; vienas pastatas iš dviejų dalių ir dar vienas pastatas, iš viso buvo trys pastatai. Statybų finansavimo šaltinis – ES lėšos. Jis bendravo su nacionaline mokėjimo agentūra, buvo keli susitikimai. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo duotus parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (b. t. 18, b. l. 92-96), jis patvirtino. Pagarsinus parodymus liudytojas parodė, kad statybų žurnalas buvo atkurtas technologiškai. Dalis darbų buvo įrašyta į statybos darbų žurnalą. Atlikti darbų kiekiai atitinka faktą. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2007 metų rugpjūčio - rugsėjo mėn. į jį kreipėsi M. K., kuris pasakė, kad vienam advokatui reikalingas techninis prižiūrėtojas tam, kad jis galėtų išsiimti statybos leidimą. Po to jam paskambino asmuo, kuris prisistatė A. M.. Jis pasakė, kad statys sodybą, todėl jam reikia techninio prižiūrėtojo statybos leidimui išsiimti bei pasakė, kad galbūt ateityje bus reikalinga statomo objekto techninė priežiūra. Jis parodė projektą ir pasakė, kad bus statoma kaimo turizmo sodyba ( - ). Jis sutiko su pasiūlymu, ir buvo pasirašyta statybos techninės priežiūros sutartis. Maždaug 2007 m. spalį jam vėl paskambino A. M. ir pasakė, kad vis dėl to reikia atlikti objekte techninę priežiūrą. Kai atvyko į objektą, darbai jau buvo prasidėję, buvo statomas pastatas, esantis arčiausiai nuo įvažiavimo į sklypą, kairėje pusėje. Objekto statybos darbų vadovu dirbo A. Z., kuris vadovavo statybos darbams. Po A. Z. objekte statybos darbų vadovu dirbo R., o po šio objekte pradėjo dirbti gruzinas G. K.. Statybos darbų žurnalas nebuvo pradžioje pildomas. Jis visą laiką manė, kad minėtas objektas yra statomas ūkio būdu, t. y. kai nėra reikalingas statybos darbų žurnalas, nėra reikalingas rangovas, nes tokio oficialaus rangovo objekte kaip ir nebuvo. Dažniausiai jam paskambindavo A. M. ir paprašydavo atvažiuoti į objektą bei pasižiūrėti, ar tinkamai atliekami tam tikri darbai. Šis buvo objekto šeimininkas, dirbantiems asmenims duodavo nurodymus, jie jam atsiskaitydavo už darbus. Jis taip bendravo ne su rangovu, o su šeimininku A. M., todėl ir manė, kad objektas statomas ūkio būdu. Vėliau, 2007 metų pabaigoje, objekte atsirado UAB „F.“ kaip oficialus rangovas. Rangovo statybos darbų vadovas buvo R. G. (R. G. ), tačiau jis jos objekte tikrai nėra matęs. Vėliau jis pradėjo reikalauti statybos darbų žurnalo, nors jis statant ūkio būdu ir nereikalingas, tačiau jis reikalingas profesionalumo prasme: jame rašomi atliktų darbų kiekiai, nurodomi paslėpti darbai, pagal žurnalą matosi kokie darbai buvo atliekami tam tikrą dieną. Jis maždaug 2007 metų lapkričio mėnesį pasakė A. Z., kad reikia užpildyti statybos darbų žurnalą. Šis po kurio laiko atnešė ir parodė pilkos spalvos viršeliais dalinai užpildytą statybos darbų žurnalą, kuris buvo užpildytas neteisingai, nes nebuvo pateiktos panaudotų medžiagų deklaracijos, sertifikatai, kiti kokybę patvirtinantys dokumentai. Medžiagų tiekimas nėra statybinis procesas, tačiau jis buvo įtrauktas į statybos darbų žurnalą, jame nebuvo pasirašęs statinio statybos vadovas arba atsakingas asmuo, neįforminti paslėptų darbų aktai, neužpildyta eilė kitų grafų, žurnalas tinkama tvarka nebuvo perduotas rangovui. Po kurio laiko jam paskambino A. M., tai buvo ar tai 2007 pabaigoje, ar tai 2008 pradžioje, ir pasakė, kad tam, kad gautų Europos Sąjungos lėšas, reikia pateikti užpildytą statybos darbų žurnalą. A. M. jam padavė užpildytą statybos darbų žurnalą, jis jame pasirašė kaip techninis prižiūrėtojas. Ūkininką E. M. iš matymo pažįsta, kadangi vieną ar du kartus matė objekte. E. M. pasakydavo savo nuomonę dėl vienų ar kitų darbų atlikimo, tačiau visus reikalus jis derindavo su A. M.. Už techninę priežiūrą pinigus jam mokėdavo A. M.. Kai 2007 m. spalio mėnesį pradėjo dirbti kaimo turizmo sodybos objekte, jame buvo liejami dviejų naujų namų pamatai ir tvirtinami bulvių saugyklos pamatai. Du namai buvo statomi ant senų bulvių saugyklos pamatų, o kiti du namai kluonas ir klėtis buvo statomi ant visiškai naujų pamatų, kurie jau buvo montuojami jam pradėjus dirbti minėtame objekte.

331Apklaustas teisme liudytojas M. K. nurodė, kad jis pažįsta visus kaltinamuosius, kadangi jis su jais susijęs sutartiniais santykiais. Jie susitarė, kad jis padės administruoti jų įgyvendinamą projektą pagal Lietuvos 2004 m. – 2006 m. bendros programos dokumentą, priemonę – Kaimo turizmo veiklos skatinimas. Tokiu susitarimu jis teikė konsultavimo paslaugas ūkininkui E. M.. Sutartiniai santykiai buvo su ūkininku E. M., kadangi jis buvo pareiškėjas, gavo paramą ir pasirašė paramos sutartį. E. M., pasirašęs paramos sutartį, tapo projekto vykdytoju, o jis su projekto vykdytoju sutarė, kad jis šiam padės administruoti projektą ir teiks konsultavimo paslaugas, kurios susijusios su pirkimo procedūrų organizavimu, kadangi pirkimo organizavimo tvarka yra sudėtinga ir reikia turėti patirties, norint pagal ją teisingai įvykdyti pirkimus, po to pateikti mokėjimo prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai, tinkamai sukomplektuoti, visokiausius raštus Nacionalinei mokėjimo agentūrai rengti. Projekto administravimas turbūt prasidėjo 2007 m., kai ūkininkas pasirašė paramos sutartį, ir po to nuo rudens jie susitarė dėl konsultavimo paslaugų teikimo. Vėliau buvo vykdomos pirkimo procedūros, po to buvo rengiama daug raštų Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl visų pakeitimų, ir po to galutinis konsultavimo paslaugų momentas, kai buvo rengiamas mokėjimo prašymas ir teikiamas agentūrai, pagal kurį agentūrą viską patikrinusi išmokėjo paramą. Mokėjimo prašymas buvo pateiktas 2009 m. Mokėjimo prašymo pateikimo laikotarpis buvo nuo 2007 m. gal vidurio iki 2009 m. Projekto paraiška dar buvo rengiama 2004 m., kai tuo metu jis dar dirbo kitoje konsultacinėje bendrovėje ir buvo vienas iš to projekto rengėjų. Paraiška buvo pateikta 2004 m., o gal 2005 m., bet tuo metu jis prie projekto rengimo taip pat prisidėjo. Liudytojas pažymėjo, kad su projektu buvo pateiktas techninis projektas, statybos leidimas, visos sąmatos, ir agentūra viską įvertinusi skiria paramą. Pagal tuos paraiškos dokumentus atitinkamai buvo organizuojamos ir pirkimo procedūros, kadangi tie techniniai sprendimai jau buvo padaryti techniniame projekte ir pagal tuos techninius sprendimus buvo organizuojama pirkimo procedūra. Pagal pirkimo organizavimo tvarką, kadangi čia yra projekto vykdytojas privatus fizinis asmuo, buvo taikomas ne Viešųjų pirkimų įstatymas, o Žemės ūkio ministerijos įsakymu patvirtinta atskira tvarka, pirkimo organizavimo atskiros taisyklės, kai pirkimus organizuoja ne perkančiosios organizacijos, tai yra valstybės įmonės, o privatūs asmenys. Pagal tuo metu buvusias taisykles, pirkimo procedūros buvo ganėtinai griežtos. Pirmas dalykas yra suma, nuo kurios turi būti organizuojamas konkursas, tai buvo 34000 Lt. Visi pirkimai, kurie buvo didesni nei ši vertė, turėjo būti organizuojami konkurso būdu ir konkursas buvo laikomas įvykusiu tik tuomet, kai buvo gaunami trys pasiūlymai. Tam, kad konkursas įvyktų, reikėjo gauti tris komercinius pasiūlymus, kurie atitiko visus pirkėjo nustatytus reikalavimus. Kai neįvykdavo konkursas du kartus, pirkėjas turėjo teisę taikyti lengvesnę pirkimo procedūrą, tai yra kainų apklausos būdą (kai ūkininkas pats pasirenka kelis rangovus ir juos apklausia savo iniciatyva, išsiunčia jiems kvietimus, pasirinkęs tuos tris rangovus, o tie rangovai arba pateikia pasiūlymą, arba nepateikia. Tada jau neprivalo būti trys pasiūlymai, gali būti ir vienas pasiūlymas). Šiuo atveju buvo tokia pati tvarka, o būtent: du kartus buvo paskelbtas skelbimas spaudoje, pasiūlymų nebuvo gauta, suinteresuotų tiekėjų, rangovų dalyvauti konkurse neatsirado, kurie norėtų dalyvauti ir pateikti pasiūlymus. Ūkininkas, neturėdamas kitos išeities, ieškojo pats, kas galėtų jam atlikti tuos statybos darbus. Ūkininkas pats pasirinko tris rangovus, kuriuos apklausė. Po apklausos organizavimo iš esmės laimėjo pagal mažiausios kainos principą UAB „F.“, su kuria buvo pasirašyta rangos sutartis. Paskui visi pirkimo, organizavimo dokumentai buvo pateikti liudytojui ir jis, paruošęs bylą, pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri pateikė pritarimą, jog ji neprieštarauja įvykdytoms pirkimo procedūroms ir jos yra įvykdytos tinkamai. Liudytojas pažymi, kad esminis momentas, kuo skiriasi konkursas nuo apklausos, tai dėl susijusių asmenų. Kai organizuojamas konkursas, tai rangovas negali būti susijęs su pirkėju jokiais giminystės ar pavaldumo ryšiais. Tuo tarpu vykdant apklausą, ši nuostata netaikoma, kadangi du kartus yra organizuojamas konkursas ir jis du kartus neįvyksta. Nagrinėjamu atveju, liudytojo teigimu, nebuvo žinoma, ar UAB „F.“ buvo susijusi, ar ne, tačiau pagal tuos duomenis, kuriuos jis turėjo 2006 m. – 2007 m., kai buvo vykdomos pirkimo procedūros, tai jis nenumatė jokių prielaidų, kad asmenys galėtų būti susiję. Agentūra taip pat jokių prielaidų, turbūt, nenumatė ir patvirtino pirkimo išvadą, jog pirkimo procedūros neprieštarauja įstatymams. Liudytojas nurodė, kad jo funkcijos šių procedūrų vykdyme buvo šios: skelbimo parengimas; kvietimo parengimas tiek konkursams, tiek apklausai; protokolo parengimas dėl sprendimo priėmimo, kas yra laimėtojas ir pranešimo teksto parengimas, nurodant jame paskelbtą laimėtoją; suruošimas visą pirkimų medžiagą Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kad ji būtų pateikta Nacionalinės mokėjimo agentūros Vilniaus paramos administravimo skyriui įvertinti, ar atliktas pirkimas neprieštarauja ministro įsakymu patvirtintoms pirkimo taisyklėms. Liudytojas pažymėjo, kad jis ūkininkui nesiūlė nei rangovo, nei apklausos vykdymo būdo, o tik išaiškino pirkimo nuostatas pagal kurias pats ūkininkas pasirinko organizuoti kainų apklausą. Iš pradžių liudytojas rengė paraišką dirbdamas UAB „E.“, kadangi ūkininkas buvo pasirašęs sutartį su šia įmone, tačiau vėliau liudytojas pradėjo dirbti savarankiškai ir, kai ūkininkui buvo suteiktos visos šios įmonės paslaugos, sutartis nutrūko ir liudytojas pradėjo teikti savarankiškai dirbdamas administravimo paslaugas šiam ūkininkui. Po pirkimo procedūrų buvo rašomi raštai agentūrai, kadangi reikėjo susiderinti dėl paskolos, turto įkeitimo bei tam tikrų pakeitimų, o visa tai buvo daroma statybų metu 2008 m. Kadangi visi projektai vėlavo, o galutinis projekto terminas buvo 2008 m. rugsėjo 30 d., todėl kelis kartus buvo prašoma pratęsti šį terminą, kuris iš pradžių buvo pratęstas iki spalio 30 d., vėliau iki lapkričio 30 d., iki gruodžio 31 d., iki 2009 m. kovo 31 d. ar net iki birželio 30 d. Galutinis konsultavimo paslaugų aspektas buvo 2009 m., kai buvo parengtas galutinis mokėjimo prašymas ir pateiktas agentūrai. Tada dvi dienas vyko patikra, kurią atlikinėjo specialistas iš Utenos, o viską patikrinus, buvo konstatuota, jog visi kiekiai atitinka, kas buvo pateikta mokėjimo prašyme, tai visi atliktų darbų aktai, visi darbai buvo atlikti, todėl agentūra iš esmės jokių neatitikimų nenustatė. Liudytojas netikrino to fakto, ar aktuose ir sąskaitose įrašyti kiekiai atitiko faktinius duomenis, nes tai patvirtino ne tik techninis prižiūrėtojas E. L., bet ir Nacionalinė mokėjimo agentūra. Kadangi pirkimo procedūros buvo įvykdytos pagal taisykles, todėl buvo gautas pritarimas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, kuri, įvykdžiusi visas procedūras, iš esmės patvirtino tą mokėtiną sumą ir išmokėjo ūkininkui. Liudytojas pažymėjo, kad iš esmės, kai buvo išmokėta paramos suma, tuo jo teikiamos paslaugos kaip ir pasibaigė. Liudytojas nurodė, kad G. K. buvo subrangovas UAB „F.“, jis jį matė gal vieną kartą objekte. Liudytojas taip pat nurodė, kad paraiška, kuri buvo teikiama paramai gauti, iš esmės nelabai skyrėsi nuo galutinio rezultato, nes pagrindiniai architektūriniai rodikliai, tai pastatų tūris, pastatų bendrasis plotas, išliko panašus, nors ir su tam tikru pakeitimu. Be to, šis projektas buvo didesnės vertės, nei buvo pateiktas mokėjimo prašymas. Dalį išlaidų, kurias ūkininkas patyrė pats savo lėšomis, paramos neprašė, kadangi prašyta parama buvo maksimali ir didesnė paramos suma negalėjo būti skiriama. Kadangi pats projektas buvo didesnės apimties (objektas iš esmės buvo iš dviejų pastatų, kurie buvo sujungti tarpusavyje tarp cokolinio aukšto), tokiu atveju įprasta, kad pareiškėjas pats turėjo prisidėti savo lėšomis prie tam tikrų išlaidų, kurios buvo nefinansuojamos, kadangi jos viršijo bendrai maksimalią projekto vertę. Agentūra tikrino tik tuos darbus, kuriems buvo prašoma parama. Kadangi su paraiška buvo pateikiamas techninis projektas, todėl agentūra matė, ką pareiškėjas nurodė, kuriuos darbus jis prašė finansuoti. Liudytojas tiksliai neprisiminė, tačiau galėjo būti taip, jog vienas iš pakeitimų buvo toks, kad paraiškoje, galbūt, buvo planuoti du atskiri nesujungti namukai, o po to ūkininkas padarė tokį pakeitimą, jog jis juos nori sujungti už nuosavas lėšas, ir cokoliniame aukšte papildomai pastatyti baseiną bei SPA patalpą. Tada jie atitinkamai dėl tokio pakeitimo suderinimo pateikė prašymą agentūrai, kuri savo raštu pritarė šiam pakeitimui. Finansuojama buvo iš esmės tik tai, kas atsispindėjoUAB „F.“ sutartyje po pirkimo procedūrų įvykdymo, tai yra su UAB „F.“ sutarties pagrindu užaktuoti visi darbai. Liudytojas nurodė, kad jis gaudavo pirminius galutinius apskaitos dokumentus, tai iš esmės atliktų darbų aktus, sąskaitas-faktūras, apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir pagal tai parengė mokėjimo prašymą. Buvo ir kitokių papildomų dokumentų, tai paskolos sutartys, draudimo dokumentai, pastato pripažinimo tinkamu naudoti dokumentai, Registrų centro pažymėjimas apie naujai pastatyto pastato įregistravimą Nekilnojamo turto duomenų registre. Nurodė, kad dėl pirminių buhalterinių dokumentų vizavimo papildomų reikalavimų nebuvo. Jeigu buvo atliktų darbų aktas, tai jį bet kokiu atveju turėjo pasirašyti rangovo atstovas ir pats užsakovas. Būna dar atvejai, kai arba pasirašo techninis priežiūros specialistas, arba nepasirašo. Nurodė, kad kaimo turizmo pastatas buvo statomas pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas. Ūkininkas ant žemės ūkio paskirties žemės, nekeisdamas žemės paskirties, galėjo pastatyti ūkininko sodybą, susidedančią iš tam tikrų pastatų, tai yra gyvenamojo pastato arba pagalbinių pastatų, kuriuos galėjo statyti ir turėjo leidimą statyti nekeisdamas paskirties. Kai įmonė stato, tai ji turi būti registruota Registrų centre, ir turi būti įdarbinti darbuotojai. Kai žmogus stato pagal verslo liudijimą, tai jis turi turėti verslo liudijimą to laikotarpio, kada jis vykdo statybos darbus. Liudytojas pažymėjo, kad namą gali statyti firma, kurioje yra tik vienas direktorius, nes tai teisėta įmonė.

332Apklaustas teisme liudytojas S. R. nurodė, kad jis yra turto ekspertas. Jis į byloje nagrinėjamą objektą nuvyko, jį aprodė savininkas ar savininko atstovas, A. M.. Jis daugiau bendraudavo su banko vadybininke. Jam pasirodė, kad projekto sąmata yra per maža, todėl tai ir įrašė. Lyginant su kitais objektais, jam atrodė, kad mažesnė 20-30 procentų. Jis kainų užaukštinimo nepastebėjo, priešingai – kainos pirminiame projekte pasirodė per mažos. Pinigai buvo išmokami už atliktus darbus, pateikus atliktų darbų dokumentus, į vietą nebuvo važiuojama. Buvo atvejų, kai buvo daromos fotonuotraukos, pagal kurias taip pat buvo išmokamos išmokos. Bankas tikrindavo objektą retai. Darbų eiga atitikdavo sąmatą, todėl nebuvo važiuojama tikrinti į vietą. Vadybininkas bendravo su klientu ir jis nuspręsdavo, kada reikia važiuoti. Jis nežino, ar buvo išmokėti banko pinigai. Jis objekte buvo tik vieną kartą, kai buvo 40 procentų objekto – 3 namai jau stovėjo, tuo metu buvo vasara. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad liudytojas dirbo Danske banke turto valdymo specialistu. Jis ūkininką E. M. žino, kadangi atliko jo pateiktų dokumentų vertinimą. Banko kredito gavėjas buvo ūkininkas E. M., tačiau jis bendravo su šio sūnumi advokatu. Visus iškilusius klausimus spręsdavau su jo sūnumi ir jų paskolos vadybininke D. Z.. Įvertinęs statybos dokumentus jis elektronine forma D. Z. pateikdavo išvadą, kad dokumentai yra tinkami. Tik gavus jo teigiamą išvadą, bankas ūkininkui E. M. išduodavo dalį kredito. Vertinant pateiktus dokumentus jam kilo įtarimų, kad objektas už tokią sumą nebus įgyvendintas, kadangi, kiek atsimena, bankui pateikta sąmatos vertė buvo per maža, kad galima būtų sėkmingai realizuoti tą objektą. Kiek atsimena, sąmata buvo perdaroma į didesnės vertės, ir dėl to buvo nepatenkintas ūkininko E. M. sūnus. (t. 19, b. l. 97-98)

333Apklausta teisme liudytoja V. S. nurodė, kad A. M. ir E. M. buvo jos klientai, kuomet ji dirbo DNB banke. Jiems buvo suteikta paskola. Ji siūlė kreditų komitetui patvirtinti paskolą E. M.. Tuo metu jie buvo projektų vadybininkai, pirminiai darbuotojai, bendraujantys su klientais. Jos darbas buvo surinkti duomenis iš klientų ir pateikti informaciją kreditų komitetui. Sodyba buvo vertinama, ji į ją buvo nuvažiavusi pora kartų patikrinti, ar viskas vyksta, kaip turi būti. Jokių įtarimų dėl nesklandumų nekilo, nes turėdavo daug klientų. E. M. buvo pagrindinis paskolos gavėjas, o paskola buvo suteikta sodybos statymui. Ji daugiausia vykdydavo dokumentų patikrą. Pažymėjo, kad atliktų darbų aktų patikrinimas būdavo tik dokumentuose.

334Apklausta teisme liudytoja N. S. nurodė, kad ji administravo pasirašytą sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra, tačiau ne visą laikotarpį, nes nuo sutarties pasirašymo vykdė kita administratorė. Jai byla buvo perduota iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Laikotarpis nuo 2008 m. spalio mėnesio, ji pirmą susitarimą paruošė spalio mėnesį ir iki projekto įgyvendinimo pabaigos, tai yra galutinės ataskaitos pateikimo, o būtent – 2009 m. spalio mėnesio. Buvo pateiktas prašymas dėl termino atidėjimo, nes patikros metu buvo nustatyta, jog buvo atlikta 85 % darbų. Ji buvo aptariamoje sodyboje vieną kartą, kai buvo patikra, kuri vyko dėl to, kad buvo gauta galutinė ataskaita, ir reikėjo nustatyti, ar projektas įgyvendintas. Buvo nustatyta, kad įgyvendinta 85 %, todėl buvo priimtas sprendimas leisti pabaigti projektą. Po to komisijos buvo priimtas sprendimas, jog projektas įgyvendintas. Tuo metu jokių pažeidimų nebuvo. Projekto administravimas yra viskas, kas liečia dokumentų pateikimą, ir juos teikia paramos gavėjas. Patikra yra tuomet, kai komisija nustato, kad reikia nuvažiuoti patikrinti projekto įgyvendinimo užbaigtumą, o važiuoja jų skyriaus, kuris atlieka patikras, darbuotojai. Jie nuvažiuoja su visais dokumentais, pasiima bylą ir pagal pateiktas sąmatas tikrina darbų užbaigimą bei fiksuoja rezultatą. Buvo nustatyta, kad projektas įgyvendintas nepilnai – 85 %, bet, vadovaujantis tuo, kad tikslai gali būti pasiekti, jeigu nuosavomis lėšomis viską įsigis, buvo priimtas sprendimas pratęsti tą terminą, tam, kad paramos gavėjas pabaigtų visus nepabaigtus darbus ir įvertino, jog projektas įgyvendintas. Tam, kad nustatyti projekto baigtumą procentais, turi būti fizinė patikra, tikrinami atlikti darbai. Patikra buvo atlikta 2008 m. spalio 22 d. (kurios metu buvo nustatyta, jog projekto baigtumas – 85 %, po to buvo daug pakeitimų, susijusių su terminais, buvo 9 pakeitimai, galutinė ataskaita buvo pateikta 2009 m. rugsėjo 30 d., nes buvo pratęstas terminas, o paskutinis pratęsimas buvo iki rugsėjo 30 d., ir šiai dienai turėjo pabaigti), o 2009 m. spalio 12 d. komisijos buvo priimtas sprendimas, kad projektas laikomas baigtu. Liudytoja į galutinę patikrą nevažiavo, nes važiuoja kiti skyriaus darbuotojai tikrinti. Jeigu priėmė išvadą, jog objektas yra baigtas, tai reiškia, jog projektas įgyvendintas 100 %.

335Apklaustas teisme liudytojas A. Z. nurodė, kad jis yra statybininkas. A. M. paprašė pagalbos statybos srityje. Paprašytas dirbo statybose, prie pamatų, sienų, stogų objekte prie Maišiagalos, kas ten buvo, jis nežinojo, ten buvo senas pastatas. Jis daugiau prižiūrėjo, buvo darbų vadovas. Kokie tai metai buvo – neatsimena. „F.“ įmonės pavadinimas girdėtas. Su juo (A. Z.) atsiskaitė nevisiškai, dirbo be jokios sutarties, tarėsi su A. M., buvo žodinis sandoris. Buvo atlikti kažkokie darbai už sutartą įkainį. Medžiagas pirkdavo tiek jis, tiek jos būdavo pateikiamos. Medžiagas pirko iš A. M. lėšų. Buvo banko sąskaita, kas pervedė – neatsimena, į rankas pinigus mokėdavo taip pat. Atlyginimą mokėjo grynais pinigais A. M., su pastaruoju jis ir tarėsi. Kartu dirbo M., R., kitų neatsimena. Pinigai buvo duodami jam (A. Z.), o jis pinigus perduodavo žmonėms, kurie kažką pasirašinėdavo. Liudytojas neprisiminė, ar jis teikė ataskaitas. Kluoną statė J. ir M.. Už 44 000 litų buvo restauruoti seni pamatai ir namas pastatytas. Pinigus mokėjo A. M., gali būti, kad iš įmonės, tačiau to neprisimena. Tyrimo metu jis sakė tiesą ir teismo posėdžio metu pagarsintus jo duotus parodymus (b. t. 18, b. l. 88-91) jis patvirtino. Liudytojas A. Z. parodė, kad jis Karvio kaime dirbo be sutarties, tačiau kiek laiko – neprisiminė. Važinėjo prie dviejų objektų: į Maišiagalą ir į Lazdynus. Abiejuose objektuose statė namukus. Jis E. M. matė Lazdynų objekte, atvažiuodavo pažiūrėti į sūnaus namą. A. M. liko jam skolingas, tačiau pretenzijų jis neturi. Tai nebuvo pirmas atvejis, kai jis dirbo su A. M., jis dirbo privačiai, sutarties nepasirašinėjo, verslo liudijimą turėjo. Kiek buvo sutarčių – neprisiminė, objektai buvo du. Iš pagarsintų A. Z. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2007 metų viduryje jam paskambino A. M. ir pasiūlė darbų vadovo darbą naujai statomoje kaimo turizmo sodyboje „( - )“, esančioje ( - ). A. M. pasakė, kad reikės pastatyti keturis naujus namus. Su juo sutarė, kad dalį darbininkų pasikvies jis, o kitą dalį pasamdys A. M.. Jis pasikvietė penkis ar šešis darbuotojus: du mūrininkus, kelis betonuotojus. Taip pat kelis darbuotojus pasamdė A. M.. Dalis darbuotojų turėjo išsiėmę verslo liudijimus, dalis neturėjo ir dirbo nelegaliai. Su darbininkais, kuriuos pasikvietė, atsiskaitydavo jis. Pinigų jam duodavo A. M., o su A. M. samdytais žmonėmis už darbus atsiskaitydavo pats A. M.. Vėliau po mėnesio ar dviejų objekte pradėjo dirbti gruzinas G. K., taip pat dar keli gruzinai. Realiai objekte darbai buvo pradėti 2007 metų rugsėjo mėnesio viduryje. Į objektą medžiagas tiekdavo jis. A. M. duodavo pinigų, o jis važiuodavo į parduotuvę ir pirkdavo medžiagas. Medžiagas jis pirkdavo UAB „A.G.“ vardu, kadangi jos vardu buvo išrašomos sąskaitos faktūros. Tuo metu medžiagos buvo perkamos iš ( - ). Iš ten buvo perkamas betonas pamatų liejimui, pamatų blokai. Iš silikato gamyklos buvo perkamos plytos, armatūra buvo perkama iš UAB „M.“. Smulkios medžiagos būdavo perkamos iš UAB „S.“, „M.“ ir kitų parduotuvių. Už prekes atsiskaitydavo grynais pinigais, taip pat A. M. jam pavedimu pervesdavo pinigus į jo asmeninę sąskaitą. 2008 metų kovo ar balandžio mėnesį jis nutraukė darbus minėtame objekte dėl to, kad pradėjo trūkti pinigų. A. M. nebeduodavo pinigų ne tik atsiskaityti su darbininkais už atliktą darbą, bet ir statybinėms medžiagoms. Kai pradėjo dirbti, su juo jokia darbo sutartis sudaryta nebuvo. A. M. vis žadėdavo sutartį sudaryti vėliau. Vėliau jis pasirašė blanke sutarties, neva sudarytos tarp jo ir UAB „F.“. Minėtą sutartį pasirašė arba advokatų kontoros patalpose, kuri yra V. K. gatvėje, Vilniuje, arba A. M. ją atvežus į objektą. Ta sutartis buvo sudaryta tik formaliai, kad pateisinti jo darbus objekte. 2008 m. vasario ar kovo mėnesį iš UAB „F.“ sąskaitos jam buvo pervesti 44 000 litų atsiskaityti su darbuotojais ir nupirkti dalį medžiagų. Į advokatų kontoros ofisą užsukdavo dažnai, ten būdavo tvarkomi visi statybos reikalai: susitinkama su žmonėmis, pasirašomi dokumentai. Objekto techninis prižiūrėtojas buvo E. L.. Techninis prižiūrėtojas į statybos darbų žurnalą nepasirašydavo. Už darbus atsiskaitydavo su A. M., ant lapo surašydavo atliktus darbus, jų kiekius ir kokia kaina. Tuo kiekius patikrindavo techninis prižiūrėtojas E.L.. Nuo visų atliktų darbų buvo mokama 10-12 procentų kaip alga. Jis pats statybos darbų žurnalo nepildydavo, tik duomenis apie atliktų darbų kiekius ir laiką surašydavo lape ir atiduodavo A. M.. Vėliau darbus tęsė gruzinas G. K.. A. M. su juo pilnai neatsiskaitė, ir jam liko skolingas apie 10 000 litų. A. M. tėvą E. yra kelis kartus matęs objekte, tačiau tėvas tiems darbams nevadovavo. Visus reiklus, susijusius su statybomis, apmokėjimu už darbus ir kitus organizacinius reikalus tvarkė A. M.. (t. 18, b. l. 88-91).

336Apklaustas teisme liudytojas V. D. nurodė, kad jisobjekte, ( - ), pagamino (montavo) laiptus. Kadangi jam atlikta galvos operacija, nurodė, jog praktiškai nieko neprisimena. Paaiškino, kad moteris direktorė jį susirado, pagal sutartį turėjo už darbus sumokėti apie 25 000 litų, jis negavo 5 000 litų. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo duotus parodymus (b. t. 18, b. l. 63-64), liudytojas parodymus patvirtino. Teigė, kad darbo reiklaus iš pradžių derino su A. M., vėliau - su direktore. Su ja jis bendravo telefonu. Sutartis buvo tarp jo, kaip fizinio asmens, ir UAB „F.“. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2008 metų liepos mėnesio pradžioje jis su A. M. sutarė, kad padarys ir sumontuos laiptus ( - ) statomoje kaimo turizmo sodyboje. A. M. vadovavo visiems minėtoje sodyboje vykdomiems darbams. A. M. pasakė, kad sutartį dėl darbų reikia sudaryti su UAB „F.“. Jis iš UAB „F.“ 2008-07-16 gavo 7500 litų avansą ir pradėjo gaminti laiptus. Kai laiptai buvo pagaminti, A. M. atvažiavo apžiūrėjo ir sutarė, kad jie bus montuojami, ir vėliau sumokėjo 12500 litų grynais pinigais. A. M. sakė, kad geriau būtų, jei pinigai būtų mokami įmonei. Kadangi jis turi 100 procentų UAB „P.“ akcijų ir yra įmonės direktorius, paėmęs pinigus išrašė kasos pajamų orderį. ( (b. t. 18, b. l. 63-64)

337Apklaustas teisme liudytojas D. M. nurodė, kad atėjęs dirbti pas G. K. statė namuką ( - ), tai buvo 2008 ar 2007 metais. Jis statė ne vienas, buvo dar du pagalbininkai (ukrainiečiai, kurie dirbo pagal patentą). Jis statė pagal patentą, pasirašė sutartį su G. K.. Pastarasis mokėjo pinigus, tačiau neprisiminė, kokiu būdu. Jie beveik atliko darbus, galima sakyti, kad su juo buvo atsiskaityta. Buvo firma „F.“, teismo posėdžio metu pateikė sutartį apžiūrai. Jis neprisiminė, kur šią sutartį pasirašinėjo, gal objekte. Jis matė kaltinamąją R. G.. Jis neprisimena, ar surašė atliktų darbų aktus. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti jo duoti parodymai (b. t. 19, b. l. 1-3). Pagarsinus nurodė, kad darbus derino su A. M., jis buvo šeimininkas. A. M. atvažiuodavo, duodavo darbus, gal ir pinigus pervesdavo. Neatsiminė, kas duodavo pinigus, nes duodavo tiek A. M., tiek G. K.. A. M. su juo pilnai atsiskaitė, kai baigė darbus. Jis neprisiminė, bet mano, kad bendra suma buvo 46 000 litų. A. M. žadėjo jį įdarbinti galimai UAB „F.“. Jis turėjo patentą, kurį pats išsiėmė. Brigadą sudarė užsieniečiai, kuriuos jis pats atsivežė. D. M. nežinojo, ar pagalbininkai turėjo verslo liudijimus. Jie atėjo dirbti, kai jau buvo pamatai. Jis dirbo objekte gal nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Jis mokėjimus gaudavo į banko kortelę, tačiau kas pervedė – negalėjo atsakyti. Jis sutartį pasirašė su „F.“. A. M. jam neskolingas, skolinga liko gal „F.“, nežino, kodėl apklausos protokole parašyta, kad A. M.. Su juo gal buvo atsiskaityta, atsiskaitė gal abu, tiek A. M., tiek G. K.. Duodavo tai vienas, tai kitas. Darbus jis atliko A. M., kuris buvo kaip šeimininkas. UAB „F.“ vadovavo G. K.. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad statomame kaimo turizmo objekte „( - )“ dirbti pradėjo 2008 metų balandžio-gegužės mėn. Su A. M. susitarė, kad objekte atliks namo statymo ir trijų namų laiptų betonavimo darbus. Kai pradėjo dirbti, jokios sutarties dėl darbo objekte sudaryta nebuvo. Verslo liudijimo tuo metu neturėjo. A. M. žadėjo įdarbinti oficialiai, tačiau to nepadarė. Minėtą namą statė keturiese, jis ir trys ukrainiečiai, kurie taip pat dirbo be sutarčių ir neturėdami verslo liudijimų. Kitą namą statė gruzinai, jų buvo trys, jų tarpe – G. K.. Avansą už darbus duodavo A. M., kartais ir G. K.. 2008 metų birželio mėnesį jam A. M. sumokėjo 10 000 litų, kuriuos jis po lygiai pasidalino su savo brigados žmonėms. Už gautus pinigus jis niekur nepasirašė. Vėliau buvo mokama pavedimais po keturis tūkstančius litų į jo asmeninę banko sąskaitą, tai kiekvienam brigados nariui gaudavosi po 1000 litų. 2008 metų rugpjūčio mėnesį A. M. jam vėl sumokėjo 4000 litų grynais, kuriuos padalino savo brigadai. Už gautus pinigus niekur nepasirašė. Daugiau jam už darbus nemokėjo, todėl su savo brigada maždaug 2008-09-15 išėjo iš darbo. A. M. jam liko skolingas 46 000 litų. Jis jokio statybos darbų žurnalo nepildė ir nežino, ar toks objekte buvo. Taip pat nerašė jokių atliktų darbų aktų, jie iš viso nebuvo surašomi. Atlikus darbus prašydavo A. M., kad jis sumokėtų. A. M. atvykdavo į objektą, jame ragindavo darbininkus, kad greičiau atliktų darbus. Objekte kelis kartus matė A. M. tėvą, su juo nebendravo. Prieš apklausą telefonu bendravo su A. M., kuris žadėjo atsiskaityti, taip pat prašė pareigūnams apklausos metu sakyti, kad su juo visiškai atsiskaitė. Statybinės medžiagos buvo šeiminko A. M.. Kai objekte pradėjo lankytis VMI darbuotojai, A. M. liepė išsipirkti verslo liudijimą. Išsipirkus liudijimą, kartu su G. K. nuvyko į advokatų kontoros patalpas, kuriose kontoros sekretorė padavė pasirašyti statybos rangos sutartį tarp jo ir UAB „F.“ ar G. K.. (t. 19, b. l. 1-3).

338Apklaustas teisme liudytojas J. K. nurodė kad jis dirbo pagalbiniu darbininku objekte ( - ) gal prieš 8 metus. Darbą jam pasiūlė G. K., kuris buvo jo pažįstamas, kartu gyveno bendrabutyje. Kasė rūsį, pinigus žadėjo vežti A. M.. Jis pradirbo du mėnesius, negavo pinigų ir pabėgo. Visi jie ( darbininkai ) laukė pinigų, bet niekas negavo. Jis kasė baseiną 2 mėnesius. Buvo sutarta, kad gaus porą tūkstančių litų už mėnesį. G. K. sakė, kad objekto šeimininkas – A. M., tačiau jis pastarojo nematė. Verslo liudijimą žadėjo išimti G. K.. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo duotus parodymus (b. t. 19, b. l. 9-10), liudytojas juos patvirtino. Pagarsinus parodymus nurodė, kad jis darbo sutarties nebuvo pasirašęs, 1 000 litų jam nedavė. Tyrėjui gal ir sakė, kad gavo 1000 litų, tačiau turbūt melavo savo iniciatyva, nes šių pinigų jis negavo. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad pažįstamas G. K. pasiūlė darbą kaimo turizmo objekte „( - )“, žadėjo mokėti po 2000-3000 lt per mėnesį. Darbą pradėjo 2008 m. sausio mėn., kasė baseino gruntą, kiti vyrai atliko mūrinimo darbus. Kurį laiką padirbėjus A. M. liepė atnešti savo pasą ir fotonuotrauką, kad galėtų išimti verslo liudijimą, nes nenorėjo bėdų su VMI. Pats verslo liudijimo neatsimėmė, jokio prašymo dėl liudijimo nerašė. Dirbant G. K. vieną kartą sumokėjo 1000 lt., pinigus gavo neoficialiai. Objekte G. K. surašydavo kiekvieno darbininko atliktus darbus, pagal tai buvo skaičiuojamas atlyginimas. Jis dirbo kartu su E. S. ir A. J.. Objekte taip pat dirbo gruzinai, kurie pridarė daug broko, todėl A. M. juos išvijo. (b. t. 19, b. l. 9-10)

339Apklaustas teisme liudytojas D.K. parodė, kad objekte dirbo samdomu darbininku, A. M. buvo užsakovas. Objektas buvo ( - ). Dirbo apie 3 savaites, objekte dirbo apie 30 žmonių. D. J. darbą pasiūlė, tačiau pats ten nedirbo. Užsakovas buvo A. M., darbo sutarties nebuvo, dirbo turėdamas verslo liudijimą, algą mokėjo D.J. į rankas, už gautus pinigus niekur nepasirašinėjo, su juo visiškai atsiskaitė. Į sąskaitą buvo atsiskaityta kartą, iš kieno sąskaitos, neprisiminė, gal tai buvo 1000 litų. Jie atliko darbus savo nuožiūra, pretenzijų nebuvo, niekasdarbų neapžiūrinėjo. Kiek atliko, tiek atsiskaitė, kiek girdėjo nebuvo atsiskaityta su D. J.. Objekte G. K. matė, jis buvo darbininkas, statybininkas. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas nurodė, kad jis 2008 metais vasaros pabaigoje D. J. siūlymu pradėjo dirbti kaimo turizmo sodyboje, kuri yra ( - ). Sutarties su niekuo nebuvo sudaręs. Vėliau sužinojo, kad sodybos šeimininkas yra A. M., tačiau jis su juo nebendravo. Visus reikalus dėl darbų atlikimo tvarkė D. J.. Jam pinigus už atliktą darbą sumokėdavo D. J., o D. J. pinigus už darbą mokėjo A. M.. Kiek žino, A. M. liko skolingas už tinkavimo darbus D. J. apie 30 000 litų. Už darbą minėtame objekte jis asmeniškai gavo apie 8 000 litų. Dokumento už gautus pinigus jam niekas neišrašė. Jis D. J. davė sąskaitos numerį, ir jam vėliau iš G. K. sąskaitos 2008-11-06 buvo pervesta 1 000 litų. Pats jokio dokumento už gautus pinigus taip pat niekam neišrašė. G. K. objekte jis matė, jis ten būdavo kiekvieną dieną, kadangi gyveno objekto teritorijoje esančiame vagonėlyje. G. K. objekte dirbo įvairius darbus, taip pat prižiūrėjo kitus darbininkus. Darbus prižiūrėti ateidavo ir A. M.. Jis tinkavimo darbus atliko visiškai, darbus baigė 2008 m. lapkričio mėn. (t. 19, b. l. 38-39)

340Apklaustas teisme liudytojas S. M. parodė, kad jis dirbo Karvio kaime, klojo plyteles, būtent užsiiminėjo mozaika. Darbą rado per draugus, buvo didelis objektas. Jam davė šeimininko – A. M., telefono numerį, jis su juo tarėsi dėl darbo. Kalbėjo telefonu, buvo susitikę vietoje. Jis dirbo virš 3 mėnesių, atliko tik plytelių klojimo darbą. Sutartis buvo žodinė. Vėliau buvo rašytinė sutartis, bet ne pirmą darbo dieną, gal po savaitės darbo. A. M. kvietė jį į ofisą pasirašyti sutartį, jis sutarties neskaitė, nes nemoka lietuvių kalbos. Algą sutarė už darbą, pinigus mokėjo grynaisiais į rankas A. M.. Kai suma buvo maža (1000 litų), jis niekur nepasirašinėjo, jis turėjo patentą, čekių knygelę, ten suma – 10 000 litų, o tai reiškė, kad jis šiuos pinigus ar mažiau gavo. Su juo neatsiskaitė 16 000 litų sumos, jis dirbo su netikru sūnumi (G. N.), todėl ši suma dalintina pusiau. A. M. prašė dirbti, kol buvo jėgų, jie dirbo. Objekte buvo 4 namai, kur reikėjo, ten ir klojo plyteles, žmonių dirbo daug. Ką prašė A. M., tą jis ir darė, daugiau su niekuo darbai nebuvo derinami. Objekte darbus prižiūrėjo G. K. (sargas, gal kažkokius darbus dirbo). Kiek iš viso gavo pinigų, neatsimena, visus dokumentus išmetė. Kiek ikiteisminio tyrimo metu sakė, tokia suma ir buvo. Jis reiškė pretenzijas dėl neišmokėto užmokesčio, bet A. M. prašė baigti darbus. A. M. sakė, kad sutartis yra su G. K., todėl iš jo liepė prašyti pinigų, tačiau prašant pinigų, jie vienas nuo kito „numetinėjo“. Sutartis buvo pasirašyta ofise, jis sutarties nuorašo negavo, liko ofise, A. M. sakė, kad vėliau sutartį gaus, tačiau jis sutarties taip ir negavo. Jis sutarties neskaitė, nes nemoka lietuvių kalbos. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas nurodė, kad kad 2008 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje per pažįstamus surado plytelių klojėjo darbą statomoje kaimo turizmo sodyboje ( - ). Su sodybos šeimininku A. M. sutarė dėl plytelių klijavimo darbų. Pradėdamas dirbti jis jokios sutarties su A. M. nesudarė, susitarė žodžiu. Verslo liudijimo neturėjo, apie tai žinojo ir A. M.. Kai padirbo apie pora savaičių, A. M. jam pasakė, kad reikia išsiimti verslo liudijimą, kadangi į objektą atvyks mokesčių inspekcijos pareigūnai ir atliks patikrinimą, po kurio laiko iš tiesų patikrinimas buvo. Vėliau A. M. pasikvietė į advokato ofisą, kuris yra ant ( - ), ir pasakė, kad reikia sudaryti sutartį, tik dėl to, kad ji būtų. A. M. atnešė sutarties blanką, kuriame buvo įrašyti jo duomenys. Sutartyje buvo nurodyta, kad sutartis yra sudaroma tarp jo ir G. K.. Jis pasitikėdamas A. M., pasirašė minėtoje sutartyje. G. K. jis žino, šis dirbo statomoje kaimo turizmo sodyboje. Jis su G. K. nederino nei darbų kainos, nei kiekių. Vėliau sužinojo, kad juo tik pasinaudoja, ir jo vardu sudaro sutartis su darbininkais objekte. Realiai G. K. nebuvo joks rangovas, o paprastas darbininkas, sargas, kartais prižiūrėdavo kitų atliekamus darbus. E. M. matė objekte keletą kartų. E. M. jokių pinigų nemokėjo, jokie dalykai su juo nebuvo derinami. Darbus priduodavo tiesiogiai A. M., kuris sakė, kad kai gaus Europos Sąjungos pinigus, su juo galutinai atsiskaitys. Dar darbo pradžioje A. M. paprašė, kad jis išrašytų prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą. Jis padavė savo kvitų knygelę, o po kurio laiko A. M. ją grąžino. Joje buvo nurodyta, kad jis pagal statybos rangos sutartį gavo 10 000 litų. Jis minėtame kvite tik pasirašė, o jį užpildė kažkas kitas, lyg tai buhalterė, kurios nežino. A. M. už darbą objekte liko skolingas 16 500 litų. Jokie atliktų darbų perdavimo aktai nebuvo surašomi, darbai būdavo priduodami A. M.. Objekte jis su sūnumi G. N. išklijavo 550-560 kvadratinių metrų plytelių, G. N. dirbo be sutarties ir verslo liudijimo. Iš viso kartu su sūnumi gavo apie 14000 lt. Kai pradėjo A. M. reikalauti su juo atsiskaityti, šis pasakė, kad jo nesamdė, ir kad pamirštų jį. Kai dėl nesumokėtų pinigų kreipėsi į G. K., šis tik šaipėsi iš jo, sakė, kad pinigų neturi ir sutarties su juo nesudarinėjo. (t. 19, b. l. 44-46)

341Apklaustas teisme liudytojas G. N. parodė, kad pažįsta A. M. ir E. M., nes jis kaimo turizmo sodyboje nelegaliai 2008 m. spalį dirbo pas A. M.. Dėl darbo tarėsi su A. M.. Tartasi buvo dėl plytelių klijavimo ir dėl užmokesčio, kurį skaičiavo už kvadratą. Darbo sutarties nebuvo, dirbo apie mėnesį. Pradėjus dirbti girdėjo, kad yra gauta ES parama, tačiau nebuvo panašu, jog objekte būtų generalinis rangovas. Jis manė, kad sodybos šeimininkas yra A. M.. Šis jam mokėdavo grynais pinigais asmeniškai. Gavęs pinigus jis jokių dokumentų nepasirašė. Kiek prisiminė, tai jis uždirbo apie 10 000 – 15 000 litų. Sodyboje buvo du namai, klijavo plyteles voniose. A. M. ateidavo pasižiūrėti ir įvertinti, ar darbas yra padarytas. Kelis kartus jam pačiam teko atsivežti medžiagas iš „Hanza“ plytelių turgaus. Taip pat savo vardu buvo užsakęs prekių, dėl to buvo susitarta su A. M., tačiau ta įmonė pinigų negavo, ir pinigus iš jo išieškojo antstolis. UAB „F.“ įmonės vardu buvo išrašoma sąskaita faktūra. Kvitus išrašinėdavo S. M. (patėvis), tačiau nežinojo, kaip ir kodėl tai buvo daroma. Kvitas buvo išrašytas apie 15 000 litų, tačiau jie gavo mažiau. Už tam tikrą darbą buvo galima uždirbti apie 500 litų. Jo nuomone kam asmeniškai nereikėjo verslo liudijimo, nes jis su patėviu kartu buvo įrašyti į patentą, tačiau jis dirbo nelegaliai, kadangi niekas nebuvo pasirašyta. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. t. 18, b. l. 155) patvirtino. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad nuo 2008 m. spalio dirbo ( - ) statomoje kaimo turizmo sodyboje „( - )“. Kaimo turizmo sodybą statėsi advokatas A. M.. Jis susitarė su pastaruoju, kad objekte atliks plytelių klijavimo darbus. Sutarties nepasirašė, verslo liudijimo tuo laikotarpiu neturėjo, apie tai A. M. žinojo ir žadėjo legalizuoti darbą, įdarbinant jį arba UAB „F.“ arba pas G. K.. Už darbus atsiskaitydavo tiesiogiai A. M., kuris ir sumokėdavo atlyginimą – iš viso 14200 litų. Juos pasidalino kartu su porininku. Pinigų gavimo jokiuose dokumentuose nefiksavo. Vieną kartą porininkas, dirbantis pagal verslo liudijimą, išrašė A. M. pinigų priėmimo kvitą, kuriame šio prašymu nurodė žymiai didesnę sumą, negu realiai gavo. To A. M. prašydavo visų darbininkų, dirbusių objekte. Medžiagas plytelių klijavimo darbams duodavo A. M., arba duodavo grynus pinigus joms įsigyti, dokumentai buvo išrašomi UAB „F.“ vardu. Tai daryti liepė A. M.. Kiek jis žinojo, UAB „F.“ buvo įmonė, kuri pateisindavo kaimo turizmo sodybos statybos darbus, išrašydama dokumentus. Visus išrašytus dokumentus dėl medžiagų įsigijimo atiduodavo A. M.. Objekte jokio statybos darbų atlikimo žurnalo nebuvo, darbus priimdavo pats A. M., kuris pasižiūrėdavo į atliktą darbą ir jei jam patikdavo, sumokėdavo pinigus. Už plytelių klijavimo darbus A. M. liko skolingas apie 15 000 litų. Jis yra porą kartų objekte yra matęs E. M.. Tačiau šis jam nevadovavo, nurodymų nedavė, darbų nepriiminėjo. Visus reikalus, sijusius su statybomis, tvarkė A. M.. 2008 m. spalio 30 d., A. M. prašymu su advokatų kontoros „A.“ sekretore A., pavardės neatsimena, nuvyko į UAB „K.K.“, ir iš jos išsinuomavo du drėgmės surinkėjus, kuriuos nuvežė į statomą objektą „( - )“. Prieš tai, liudytojo vardu, 2008 m. spalio 30 d. buvo išrašyti du paprastieji vekseliai Nr. 1239 ir 1240. Vėliau 2008 m. gruodžio 3 d. buvo išrašytas dar vienas vekselis Nr. 1302, tam, kad pratęsti pirmų dviejų vekselių apmokėjimą. A. M. žadėjo su juo pasirašyti nuomos sutartį dėl drėgmės surinkėjų nuomos UAB „F.“ vardu, tačiau to nepadarė. Taip pat nurodė, kad pasibaigus aparatų nuomos terminui, A. M. žadėjo apmokėti aparatų nuomą, tačiau to nepadarė, o apkaltino jį vagystėmis. Aparatus jis grąžino nuomotojui, išrašė PVM sąskaitą faktūrą UAB „F.“ vardu, tačiau, jos A. M. neapmokėjo. Už apartų nuomą turėjo sumokėti apie 2500 litų. Šiuo metu už aparatų nuomą pagal antstolių vykdomąjį raštą iš jo išskaičiuoja skolą. (t. 18, b. l. 155-157)

342Apklaustas teisme liudytojas E. S. L. parodė, kad jis objekte dirbo be patento tik 2 dienas. Dirbo ( - ), vyko statybos. Jis pats užvažiavo, paklausė dėl darbo, reikėjo kažką iškasti ir tiek. Su kuo jis susitarė, nepamena. Tarėsi už valandą gal 60-70 litų, dirbo 3 savaites. Jis kasė gruntą, žemę. Jam liko skoloje 7 500 litų. Sumokėjo tik už degalus 700 litų. Sumokėjo gal A. M.. Pinigus gavo į rankas, niekur nepasirašinėjo, kvitų knygelės neturėjo. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo duotus parodymus (b. t. 19, b. l. 51-52) jis patvirtino. Nurodė, kad iš pradžių jis kreipėsi į traktorininką, vėliau - į A. M.. Vieną kartą pasirašyti popierius atnešė gruzinas, kitą kartą – A. M.. Jis pasirašė ant dokumentų, kas buvo parašyta, nežino. Buvo atvežta daug žemės, jie kasė tvenkinį. Ant kasos išlaidos orderio matyt jo (E. S. L.) parašas. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad jis su objekto prie ( - ), šeimininku A. M. sutarė, kad objekte išveš gruntą iš kasamo baseino ar tai tvenkinio. Sutarė, kad jam mokės po 70 lt už valandą. Jis atvažiuodamas ryte atveždavo žvyro, o likusią dienos dalį objekte vežė gruntą. Iš pradžių A. M. už žvyrą jam sumokėjo 750 litų. Sumokant jokių dokumentų neišrašė. Po kelių dienų į objektą atvažiavo tikrinti mokesčių inspekcija. Iš pradžių jis nesuprato, kodėl objekte dirbę darbininkai pradėjo bėgti ežero link. Po to suprato, kad jie objekte dirbo nelegaliai. Jo mokesčių inspekcija paprašė parašyti paaiškinimą. Po to įvykio A. M. jam pasakė, kad reikia išsiimti verslo liudijimą, ką jis ir padarė, o A. M. kartu su kvitų knygele iš jo paėmė. Pasakė, kad taip reikia, kadangi pagal kvitus jis jam mokės pinigus už darbą objekte. Po kurio laiko ar A. M. ar G. K. jam atnešė kažkokius dokumentus ir paprašė pasirašyti. A. M. pasakė, kad reikia mokesčių inspekcijai kažkokių tai dokumentų, todėl reikia pasirašyti. Dėl apklausos metu pateikto ūkininko E. M. 2008-08-11 kasos išlaidų orderio gali pasakyti, kad lyg jame ir yra pasirašęs, tačiau jį jam pasirašyti padavė tikrai ne E. M., jo objekte jis nematė. Taip pat jis jokių sutarčių su ūkininku E. M. dėl žvyro atvežimo, krovinių pervežimo sudaręs nebuvo. Kažkokius dokumentus jis tikrai pasirašinėjo, juos jam pateikė pasirašyti A. M. ir G. K., kuris objekte buvo kaip ir brigadininkas. G. K. vieną kartą padavė dokuentą, sakė, kad tai darbo sutartis, kurią neskaitęs pasirašė, nes nemoka lietuvių kalbos. Obkjekte dirbo 15 dienų, bet kadangi A. M. jam visiškai pinigų nemokėjo, darbą baigė, ir A. M. jam liko skolingas už 120 darbo valandų. Reikalaujant pinigų iš A. M., pastarasis liepė grįžti į darbą, žadėdamas sumokėti vėliau. (t. 19, b. l. 51-52)

343Apklaustas teisme liudytojas M. T. parodė, kad jis atliko darbus A. M.. Jam paskambino pažįstamas (D. M.) ir pasakė, kad ( - ), M. sodyboje reikia atlikti tinkavimo darbus. 2008 m. gegužės mėnesį jis nuvažiavo į sodybą, susitiko su A. M., tarėsi dėl darbo. 2008 m. spalio mėnesį A. M. jam skambino. Nors A. M. jam liepė mokesčių inspekcijos pareigūnams sakyti, kad jis sutartį sudarė su G. K., tačiau jis pareigūnams pasakė tiesą, kaip viskas buvo. Jis turėjo tinkuoti su broliu E. T. ir seserimi A. M. du namus ( - ). Jie tinkavo namą ir klėtį, darbo kaina – 22 litai už kvadratą. Buvo rangos sutartis, kurią jis pats surašė ir pateikė A. M., tačiau pastarasis jos negrąžino. Taip pat turėjo ir verslo liudijimą. Jis matė G. K., kuris buvo mūrininkas, tačiau su juo nebendravo. A. M. buvo darbdavys. Atliko tinkavimo darbus, su juo galutinai nebuvo atsiskaityta. Jis už savo darbą beveik nieko negavo, buvo tik keli pavedimai, per kuriuos jis gavo 10 000 litų iš G. K., 7 000 litų iš „A.G.“. Dalį reikalingų medžiagų pirko jis pats. Jie dirbo apie 3 mėnesius, nors brolis ir sesuo prisijungė vėliau. Sesuo ir brolis taip pat dirbo pagal jo surašytą rangos sutartį. Rangos sutartyje A. M. buvo kaip užsakovas. Rangos sutartis su G. K. buvo pateikta atbuline data, kurioje buvo nurodyta, kad jis yra rangovas, o G. K. – užsakovas. Jis matė E. M. objekte, jį žinojo iš to, kad A. M. į jį kreipėsi „t.“. Atlikus darbus jis (M. T.) surašė darbų aktus, juos pateikė, o statybų žurnalų nebuvo. Jis sąskaitas faktūras išrašinėjo „F.“ vardu. Darbų pridavimo nebuvo, pastabų nebuvo. Darbų pridavimo aktai buvo surašomi simboliškai. Atsiskaitymai vyko pavedimais, grynaisiais buvo atsiskaitoma tik už papildomus darbus, kuriuo mokėjo A. M.. Išmokėta grynaisiais – 2 000 litų suma. Jis, jo brolis ir sesuo pretenzijas už neatsikaitymą reiškė A. M., E. M., G. K. ir „A.G.“. Teismas nustatė, kad skolingas yra E. M.. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu nurodė iš esmės analogiškas įvykio aplinkybes, jas smulkiau detalizuodamas : pradėjus dirbti jam iš G. K. sąskaitos pavedimais buvo pervesta 1093 lt., 2500 lt., 2500 lt., 4000 lt. Iš minėtų pinigų jis taip pat pirko medžiagas už, kurias sumokant sąskaitos buvo išrašomos UAB „F.“ vardu, taip buvo sutarta su A. M., pastarasis jam davė visus reikalingus bendrovės rekvizitus. Kai pradėjo dirbti objekte pas A. M., G. K. nepažinojo, vėliau į pabaigą per kitus darbininkus sužinojo, kuris iš jų yra yra G. K.. Iš kartu dirbančių asmenų sužinojo, kad dalis darbibinkų dirba nelegaliai, be sutarčių ir be verslo liudijimų. Darbams vadovavo A. M., su šiuo telefonu būdavo sprendžiami visi reikalai. Vėliau 2008-06-20 į jo sąskaitą iš UAB „A.G.“ už darbus buvo pervesta 7000 litų. Prieš tai jam A. M. pasakė, kad pinigai už atliktus darbus bus pervesti iš UAB „A.G.“ sąskaitos, kadangi iš kitų sąskaitų negali pervesti todėl, kad jau viršyti kažkokie limitai. A. M. jį įspėjo, kad jei kas nors klaus dėl tų pinigų, kad sakytų, jog jis atliko tinkavimo paslaugas kontorai UAB „A.G.“. Nors vėliau, 2009-03-25 gavo iš Vilniaus rajono apylinkės teismo pranešimą, kad jis paminėtai bendrovei skolingas 7000 lt., kurie neva buvo per klaidą jam pervesti. Ir yra teismo įsakymas minėtą sumą iš jo išieškoti. 2008 m. vasarą į jo sąskaitą UAB „A.G.“ pervedė 3000 litų. Tie pinigai buvo skirti jo seseriai, kurią jis įdarbino objekte, kaip atlyginimas už tinkavimo darbus minėtoje kaimo turizmo sodyboje. Jis pagalvojo, kad negali paimti svetimų pinigų, ir su A. M. sutarė, kad minėtus pinigus grąžins atgal UAB „A.G.“, ką vėliau ir padarė. Su jo seserimi atsiskaityta nebuvo. Jai A. M. liko skolingas apie 8000 litų. Seseriai ir jo broliui nieko nesumokėjo. Jam už baigtus tinkavimo darbus minėtame objekte šiuo metu A. M. yra skolingas 10000 litų. 2008 metų spalio mėnesį jam paskambino A. M. ir pasakė, kad reikia pasirašyti sutartį atgaline data, kad jis (M. T.) su juo (A. M.) jokių reikalų neturėjo, o visus reiklaus tvarkė su G. K.. Sakė, kad sutartis reikalinga, kadangi jis negalėjo dirbti be sutarties. A. M. vėliau savo advokatų kontoros patalpose vėl primygtinai siūlė pasirašyti dalinai užpildytą 2008-05-20 statybos rangos sutartį, kurioje buvo įrašyti jo ir G. K. duomenys, taip pat eilutėje „Užsakovas“, ties G. K. pavarde, buvo parašas, tačiau jis atsisakė. Kai pradėjo dirbti pas A. M., jis ( M. T.) parengė 2008-05-26 rangos sutartį Nr. 2008/05/26, kurioje kaip rangovas pasirašė jis, sesuo A. M. ir brolis E. T.. Sutartį padavė A. M., kad jis joje pasirašytų, kaip užsakovas. A. M. pasakė, kad jis dabar neturi laiko, jam reikia su sutartimi susipažinti, ir susipažinęs pasirašys. Tačiau sutarties nepasirašė. Atlikus darbus buvo surašyti atliktų darbų aktai 2008-05-26 Nr. 1, 2008-06-06 Nr. 2, 2008-06-20 Nr. 3, 2008-07-17 Nr. 4, 2008-08-20 Nr. 5, ir nesumokėtų pinigų apyskaita. Visi nurodyti aktai ir apyskaita buvo pateikti A. M., o pas jį liko kopijos, kurias savanoriškai pateikė. (t. 18, b. l. 32-35, 44, 48).

3442008-06-20 UAB „A.G.“ mokėjimo nurodymo Nr. 1103 kopijoje nurodoma, kad 2008-06-20 UAB „A.G.“ atliko mokėjimo pavedimą pervesdama 7 000 litų M. T. kaip avansą už statybos darbus. (t. 18, b. l. 39).

3452009-08-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad 2009-08-03 M. T. savanoriškai pateikė šiuos dokumentus: 2008-05-20 statybos rangos sutarties, surašytos tarp G. K. ir M. T., tačiau nepatvirtintos M. T. parašu, blanko kopiją (t. 18, b. l. 45-47).

3462009-08-21 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad 2009-08-21 M.T. savanoriškai pateikė šiuos dokumentus: 2008-05-26 statybos rangos sutarties blanko kopiją; 2008-05-26 atliktų darbų akto Nr. 1 kopiją; 2008-06-06 atliktų darbų akto Nr. 2 kopiją; 2008-06-20 atliktų darbų akto Nr. 3 kopiją; 2008-07-17 atliktų darbų akto Nr. 4 kopiją; 2008-08-20 atliktų darbų akto Nr. 5 kopiją; 2008-08-20 nesumokėtų pinigų apyskaitą, kuriuose nurodyta, kad ( - ) A. M. priklausančioje sodyboje E. T., A. M. ir M. T. atliko tinkavimo darbus. (t. 18, b. l. 49-58).

347Apklaustas teisme liudytojas E. T. parodė, kad jis susitarė su A. M. dėl darbų objekte. Sekančią dieną jis išsiėmė verslo liudijimą ir pradėjo dirbti. Tai buvo gal prieš 6 metus, vasarą. Objektas – kaimo turizmo sodyba, darbas – tinkavimo darbai. Dirbo trise: jis, jo sesuo A. M. ir brolis M.T.. Jis dirbo pagal tokį įkainį – už metrą 23 litai. Jis dirbo mėnesį, su juo nebuvo atsiskaityta, suma – apie 3 500 litų. Jis pats nepirko jokių medžiagų. Darbų pridavimo aktų nebuvo, jis tiesiogiai kalbėjosi su A. M.. Jis surašydavo savo darbus ant popieriaus, paduodavo A. M., šis pasakė, kad perves pinigus į jo sąskaitą, tačiau to nepadarė. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo parodymus (b. t. 18, b. l. 145-146) patvirtino. Pagarsinus parodymus nurodė, jog taip pat sodyboje dirbo gruzinas G. K.. Pas šį dirbo daug žmonių, gal apie 20, žmonės padirbdavo ir išeidavo, nes jiems nemokėjo algų. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad liudytojui žinoma, jog taip pat apgauti buvo ir kiti tinkuotojai, kuriuos A. M. priėmė į darbą, o sutartis liepė pasirašyti su objekte dirbusiu G. K., ir vėliau su darbininkais nebuvo atsiskaityta.

348Apklaustas teisme liudytojas K. S. parodė, kad jam teko išnuomoti pastolius A. M. įmonei. Tuo metu jis dirbo įmonės direktoriumi. Jis nuomojo pastolius UAB „A.G.“. A. M. paskambino jam telefonu ir jie išnuomojo pastolius. Ši įmonė laiku nesusimokėjo. Pastolius nuomojo apie pusmetį, pinigai būdavo pervedami pavedimu. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. t. 18, b. l. 139-140) patvirtino. Nurodė, kad objektas buvo tas pats, tačiau pasikeitė bendrovė – UAB „F.“. Pastoliai buvo naudojami statybai. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad jis dirba UAB „K.“ direktoriumi. 2007 metų vasarą jam paskambino darbų vykdytojas A. Z. ir paprašė išnuomoti pastolius, už kuriuos apmokės UAB „A.G.“. Pastoliai buvo naudojami ( - ), kur buvo statoma kaimo turizmo sodyba. Sąskaitos faktūros būdavo apmokamos, vėliau atsiskaitymas pradėjo vėluoti. Jis skambindavo UAB „A.G.“ buhalterei K. G., kuri sakydavo, kad dėl apmokėjimo reikia skambinti A. M.. Vėliau buhalterė K. G. pasakė, kad UAB „A.G.“ nebeturi pinigų, o A. M. liepė informuoti, kad sąskaitos už statybinės įrangos nuomą ( - ) būtų išrašomos UAB „F.“ vardu. Tada su UAB „F.“ darbuotoja R. G. (R. G.) 2008 metų pradžioje buvo pasirašyta statybinės įrangos nuomos sutartis. Sutartį pasirašė savo individualios įmonės „IĮ K. S.“ vardu. Pasirašius sutartį ir toliau buvo bendraujama su A.M. Visus reikalus tvarkė A. M., be jo nebuvo daromi jokie mokėjimai ar sprendžiami kiti klausimai, apie tai jam kalbėjo tiek UAB „A.G.“, tiek UAB „F.“, darbuotojos. A. M. su juo neatsiskaitė iki šiol. Dėl 13000 lt. skolos jis kreipėsi su civiliniu ieškiniu į teismą. UAB „A.G.“ su UAB „K.“ atsiskaitė visiškai, tik UAB „F.“ liko skolinga jo individualiai įmonei.

349Apklaustas teisme liudytojas D. J. parodė, kad jis dirbo UAB „E.“, vežiojo statybines medžiagas. Jis buvo vairuotojas, su užsakovais nebendravo. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo duotus ikiteisminio tyrimo metu parodymus (b. t. 18, b. l. 141-142) patvirtino. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad jis dirba UAB „E.“ vairuotoju. Vairuoja krovininį automobilį Iveco, valstybinis numeris ( - ). Dėl jam pateiktos 2007-09-26 UAB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - )“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros GKG 3510056 UAB „A.G.“ dėl 14 vienetų pamatų blokų pardavimo, kurioje jis nurodytas, kaip krovinio vairuotojas, paaiškino, kad jis minėtus pamatų blokus sąskaitoje nurodytu laiku vežė į Vilniaus rajone esantį Karvio kaimą prie ežero.

350Apklaustas teisme liudytojas R. R. parodė, kad 2007 m. jam teko dirbti vairuotoju UAB „T.“ įmonėje, šiuo metu šios įmonės pavadinimas UAB „T.“. Jis prisiminė, kad jam teko vežti kai kurias medžiagas, pvz. cementą į kaimą, prekes priėminėjo darbininkai. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. t. 18, b. l. 143-144) patvirtino. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad jis krovininiu automobiliu Mercedes Benz 413, valstybinis numeris ( - ), transportavo keturis kartus UAB „A.G.“ įsigytas medžiagas, nurodytas 2007-08-07, 2007-08-08 ir 2007-09-28 J.T. įmonės PVM sąskaitose-faktūrose TUM Nr. 0013126, TUM Nr. 0013150 ir JTUM Nr. 0002923, išrašytų UAB „A.G.“. Medžiagas vežė sąskaitose-faktūrose nurodytomis datomis į Vilniaus rajone, Maišiagalos seniūnijoje esantį Karvio kaimą prie ežero. Kai nuvežė medžiagas pirmą kartą, jas priėmė prekes užsakęs A. (A. Z.), o kitus kartus – statybininkai, kurie dirbo objekte.

351Apklaustas teisme liudytojas A. S. parodė, kad dirbo objekte šalia ežero, statė namą, dirbo su kranu. Su juo už darbą neatsiskaitė. Jis atliko darbų už maždaug 600 – 700 litų. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2008 metų kovo mėnesį jam vienas pažįstamas pasiūlė padirbėti objekte bei davė šeimininko A. M. telefono numerį. Jis paskambino A. M. ir su šiuo susitarė dėl darbo objekte ( - ). Ten buvo statoma kaimo turizmo sodyba. Jis 2008 metų kovo 22 dieną nuvyko į objektą ir ten kranu kėlė ant stogo čerpes. Dirbant objekte jis G. K. padavė ataskaitą apie atliktus darbus. G. K. pasirašė, kad objekte dirbo. A. M. pasakė, kad G. K. pasirašys minėtame akte, o jis turės nunešti į ofisą ir pateikti dokumentą apmokėjimui. Jis, kaip nurodė A. M., minėtą aktą nunešė į teisinių paslaugų įmonės „A.G.“ administracines patalpas ir padavė vienai iš ten buvusių merginų. Su A. M. buvo sutaręs, kad jam sumokės 800 litų, tačiau pinigų taip ir negavo.(t. 18, b. l. 61-62). Pagarsinus parodymus liudytojas nurodė, kad jis reikalų su UAB „A.G.“ neturėjo.

352Apklaustas teisme liudytojas R. M. parodė, kad pažįstamas jam pasiūlė padirbėti pas A. M., todėl jis ir pradėjo dirbti pas pastarąjį. Dirbdamas surašydavo sąskaitas faktūras, o A. M. jų nepasirašinėjo. Sąskaitos buvo išrašomos „J.“ vardu, nes „J.“ pagal sąskaitą apmokėdavo. Jis su A. M. susitarė dėl darbo sąlygų, jis (R. M.) turėjo organizuoti statybų darbą ( - ), kur buvo statomi poilsiniai namai, atlyginimas buvo sutartas už padarytus darbus. Pinigus už darbus A. M. mokėjo keletą kartų. Nors A. M. žadėjo sumokėti, tačiau jis (R. M.) pats liko skoloje įmonėms, iš kurių buvo samdomas transportas, medžiagos – apie 100 000 litų. Prekių gavėjas buvo A. M.. Niekas nebuvo įforminama. A. M. vadovavo statyboms. Jis (R. M.) paimdavo darbuotojų atlyginimus iš A. M. ir perduodavo darbuotojams. A. M. pasiūlymu buvo pasirašytas 20 000 litų sumos vekselis, šiuos pinigus jam pavyko atgauti antstolio pagalba. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2007 metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesį E. L. jam pasiūlė padirbėti statomame kaimo turizmo objekte „( - )“ ir suvedė su advokatu A. M.. Objekte pradėjo dirbti 2007 metų rugsėjo-spalio mėnesį. Jis atlikdavo medžiagų užsakymą ir jų tiekimą į objektą, nuomavo mechanizmus, prižiūrėjo, kad darbai objekte būtu atliekami laiku. Medžiagoms objekte pirkti, mechanizmų nuomai, darbininkų atlyginimams pinigų duodavo A. M.. Duodavo grynų pinigų bei darydavo pavedimus į jo asmeninę sąskaitą, bei tiesiogiai mokėjo už medžiagas kai kurioms įmonėms. A. M. jam duodant pinigus, jokie dokumentai surašomi nebuvo. Jokios oficialios pinigų apskaitos nebuvo. Jokios sutartys nebuvo sudarytos. Visi darbuotojai, dirbantys objekte, dirbo neįforminę jokių darbo santykių su užsakovu A. M.. Atlyginimo iš A. M. taip ir negavo. Kai kurie mechanizmai ir įrankiai būdavo nuomojami neįforminant nuomos. Jis pirko beveik visas medžiagas reikalingas statybai, blokus, stogo dangą, cementą, betoną ir kitas. Tai darydavo ne savo vardu, o vienos įmonės. Už dalį medžiagų sumokėdavo pats A. M., tiesiogiai ar per savo bendrovę. Likusią medžiagų dalį jis pirkdavo už savo lėšas. Vėliau buvo įsteigta UAB „F.“, kad pateisintų statybos darbus. Vėliau A.M. netgi reikalavo, kad sąskaitos-faktūros būtų perrašytos jo bendrovės vardu. Už pirktas medžiagas vieną kartą A. M. jam pasirašė 30 000 litų vertės vekselį, pagal kurį antstolių pagalba jis atsiėmė pinigus ir apmokėjo statybos išlaidas. Padaryti objekte darbai būdavo perduodami asmeniškai A. M., jokie atliktų darbų aktai ir kiti mechanizmų ar įrankių nuomos dokumentai nebuvo pasirašyti, nors jie buvo surašomi ir perduodami A. M.. Jokio statybos darbų žurnalo jis statybvietėje nėra matęs. A. M. tėvą objekte matė gal du kartus. Objekte po kurio laiko įsidarbino gruzinas G. K., kuris dirbo statybos darbus ir prižiūrėjo darbininkus, užsiėmė jų paieška. A. M. jam (R. M.) liko skolingas apie 80 000 litų. Mokėjimo pavedimuose, kuriais jam A. M. mokėjo už medžiagas objektui, buvo parašoma „skolos grąžinimas“, nenurodant tikrosios pinigų pervedimo paskirties. Jokios paskolos sutartys tarp jo ir A. M. nebuvo sudarytos, išskyrus minėtą vekselį. (t.19, b. l. 6-8)

353Apklaustas teisme liudytojas A. V. parodė, kad A. M. jį samdė darbui statybose. Buvo du pastatai: viename iš jų jie montavo gipsą, po to buvo stogo dengimas. Darbai vyko prie ežero (Karvio). Dėl darbo buvo tartasi su A. M. žodžiu, be sutarties. Dėl pinigų buvo sutarta taip, kad pinigai bus pagal darbo pobūdį. Iš pradžių dirbo dviese su M., pavardės neprisiminė, o vėliau, kai prasidėjo „vatos“ darbai, pasamdė trečią asmenį – M., kuris buvo kaip pagalbinis darbininkas. A. M. žinojo apie trečią asmenį. Už darbus buvo sumokėta mažai, atlygis neatitiko susitarimo, nes jis gavo apie 2 000 litų, nors turėjo gauti virš 20 000 litų už darbą dviem. Jam asmeniškai turėjo būti sumokėta 13 000 litų. A. M. mokėjo vietoje grynais pinigais. Statybose dirbo daug žmonių. Jam niekas nenurodinėdavo, ką daryti, kaip dirbti. Susukus gipsą, jie parodė darbą A. M., jokio darbų pridavimo akto nebuvo. Dėl stogo buvo atvažiavęs inžinierius, tačiau jie su juo beveik nekalbėjo. Organizuojančio asmens nebuvo. Jis suprato, kad objektai priklauso A. M.. Liudytojas nurodė, kad „F.“ vieną kartą atvežė medieną, liepė išsikrauti ir kažkam liepė pasirašyti. G. K. vadovavo kitiems darbininkams, tačiau ne jiems. Jie su G. K. nebendravo, jie iš jo nėra gavę pinigų. Jam skoloje liko A. M., tačiau dėl skolos niekur nesikreipė, kadangi viskas buvo nelegalu. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. t. 19, b. l. 85) patvirtino. Pagarsinus parodymus nurodė, kad jis verslo liudijimą įsigijo vėliau, gal po mėnesio darbo, dėl mokesčių inspekcijos, nes jis dalį darbų dirbo be verslo liudijimo. Verslo liudijimą įsigijo A. M. prašymu. A. M. pradėjo „judinti“ institucijos, todėl jie visi išsilakstė iš statybų, kas spėjo, tas įsigijo verslo liudijimus. Statybos vyko nelegaliai, kadangi nebuvo jokių sutarčių. Apie nelegalių pinigų mokėjimą gali paliudyti M., M. S.. Visi pinigai eidavo per jo (liudytojo A. V.) rankas, jis su M. dalinosi pinigus pusiau, o su M. buvo atsiskaitoma pagal kvadratūrą. Jis su M. kartu gavo apie 3 000 litų.

354Apklaustas teisme liudytojas V. P. parodė, kad pas A. M. dirbo statybose, Karvio kaime. Jis pagal specialybę – suvirintojas. Statybose jie dirbo tai, kas buvo liepiama dirbti, dirbo pagal patentą. Jį įdarbino M. T.. Jis dirbo apie 3 mėnesius, jam teko pasirašinėti dėl gaunamų pinigų, su juo buvo atsiskaityta visiškai. Dirbo pagal patentą, kurį turėjo viso darbo metu, darbo sutarties nebuvo. Jis name virindavo, techninius duomenis jam nurodydavo A. ir M. T., jokio projekto jam niekas nerodė. Objekte A. M. yra matęs porą kartų. Jis įmonių „F.“ bei „A.G.“ nežino. Nurodė, kad A. M. nėra jam mokėjęs, kadangi jam mokėjo M. T. ir A. grynaisiais, už savaitę būdavo gal 1 000, gal 1 500 litų, pinigų su nieko nesidalino. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai (b. t. 19, b. l. 91-92). Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad statomame objekte prie ( - ) jis pradėjo dirbti 2007 m. rugsėjo mėn. pradžioje. Objekte atliko pamatų liejimo darbus. Į objektą atvažiuodavo advokatas, kuris ragindavo nesėdėti, o dirbti. Atlyginimą jiems mokėjo grynais pinigais A.. Už išlietus pamatus gaudavo nuo 700 iki 900 litų. Objekte pradirbo beveik iki Naujųjų metų. Atlikus darbus jokie dokumentai surašomi nebuvo, dirbama buvo pagal žodinį susitarimą. Dėl pateiktos 2007-09-10 rangos sutarties, neva sudarytos tarp jo, kaip rangovo, ir užsakovo UAB „A.G.“ paaiškino, kad jokios rangos sutarties dėl objekto : patalpų , esančių adresu ( - ) griovimo ir remonto darbų jis nesudarinėjo. Su UAB „A.G.“ direktoriumi dėl jokių darbų atlikimo nesitarė, jokio atliktų darbų akto niekam, tuo labiau 60 000 litų sumai neišrašinėjo. Rangos sutartyje parašas yra panašus į jo, tačiau jis taip nepasirašinėja. Jis dirbo pagal verslo liudijimą. kaip nurodyta 2007-12-29 susitarime-įsipareigojime, jis iš ūkiniko E. M. jokių 60 000 litų negavo. Už darbą objekte jis gavo 2 000 litų. Savo verslo liudijimą buvo davęs A. M., galbūt juo pasinaudojus ir buvo surašyti kokie nors dokumentai.

355Pagarsinus šiuos parodymus liudytojas V. P. nurodė, kad, duodamas parodymus jis tyrėjui kai ką melavo, nes taip elgtis jį paskatino baimė dėl mokesčių. Pinigus jis iš tiesų gavo. Dėl rangos sutarties neprisiminė. Pažymėjo, kad prekių pardavimo kvite, darbų akte – jo parašai, pasirašė galbūt ofise, kuris yra netoli Tauro kalno. Nurodė, kad 60 000 litų jis gavo iš A. ir M. T. grynais pinigais už darbus objekte, iš A. M. asmeniškai pinigų negavo, gautų pinigų nedeklaravo. Su kitais darbuotojais (B., V., O., J.) dėl dokumentų buvo tokia pati situacija.

356Apklaustas teisme liudytojas R. G. parodė, kad jam teko dirbti Karvio kaime 2007 m. rugsėjo pradžioje pagalbiniu darbninku, ( kasdavo žemes ir t. t.) apie 3 savaites, brigadoje dirbo nemažai žmonių. A. Z. buvo darbų vadovas, su juo tarėsi ir dėl algos. Tuo metu jis turėjo verslo liudijimą. Jis gavo 2 000 – 4 000 litų, kuriuos sumokėjo grynais A. Z.. Pinigus gaudavo atlikus darbus. Jis neprisiminė, ar kažką pasirašinėjo dėl šios pinigų sumos gavimo. „A.G.“ buvo statytojas, jis neprisiminė dėl sutarčių su šia įmone. Jis asmeniškai jokių sutarčių nepasirašinėjo, tai darė darbų vadovas A. Z.. Nurodė, kad jis negavo 60 000 litų sumos, jis apie tai, kad įmonė jam skolinga 60 000 litų, išgirdo pirmą kartą, nes jam skoloje niekas neliko. Iš darbo išėjo, nes rado darbą arčiau Vilniaus. A. M. matė objekte prie Karvio, tačiau su juo nebendravo. G. K. objekte taip pat matė. Nurodė, kad jis trišalio susitarimo nematė, susitarime yra ne jo parašas, kaip ne jo parašas ir 2007-09-05 sutartyje. Pažymėjo, kad jis nieko nepasirašinėjo dėl 60 000 litų. Ikiteisminio tyrimo metu nurodė iš esmės analogiškas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad paminėtoje sutartyje nurodytų griovimo ir remonto darbų neatliko. ( t.19, b.l. 63-65 )

357Apklaustas teisme liudytojas M. T. parodė, kad jam teko dirbti ( - ) esnčiame objekte, jį ten pakvietė A. Z.. Jis turėjo verslo liudijimą, buvo pasirašyta darbo sutartis su „A.G.“, namą statė UAB „A.G.“. Jis sutartį pasirašė darbo metu, galbūt apie porą savaičių padirbus. Nurodė, kad jis kurį laiką dirbo ir be patento. Jis su A. Z. ir visa brigada (P., B. ir kt.) važiavo į ofisą, kur pasirašinėjo dokumentus. Ten buvo parašyta, kad atlikus darbą gaus 60 000 litų. Jis gavo pinigus, juos jam sumokėjo A. Z.. Ši suma buvo sumokėta dalimis (po 10 000 ir 15 000 litų) grynais per 3 mėnesius. Jis pasirašė kelis dokumentus, tačiau dėl mokėjimo dalimis jis niekur nepasirašė. Jis nurodė, kad R. G. dirbo su juo, tačiau trumpai, apie 2 savaites, 2007 m. vasaros pabaigoje. Liudytojas nurodė, kad kai jis pradėjo dirbti, ten buvo išgriuvęs ir padalintas senas pastatas, seni pamatai. Jie tvarkė pamatus, rūsį. Jis tvarkė vieną objektą, šalia taip pat vyko darbai, tačiau ten dirbo nepažįstami. Nurodė, kad A. M. buvo generalinis rangovas, kuris susipažįstant A. Z. buvo pristatytas kaip užsakovas. Jam teko vadovauti keliems žmonėms, taip pat perdavinėti pinigus, kuriuos atnešdavo A. Z. arba jie juos pasiimdavo iš advokatų kontoros. Tiksliai nežinojo, ar A. M. yra jam tiesiogiai davęs pinigų, tačiau jis iš E. M. jis negavo pinigų. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti jo duoti parodymai (b. t. 19, b. l. 67), kad už darbą objekte gavo 1000 lt., ir dar jam liko skoloje 1000 lt., kad nuvažiavus į advokatų kontorą pasirašė dokumentus, kad neva atliko įvairių darbų už įvairias pinigų sumas, M. T. nurodė, kad jis pareigūno patariamas pamelavo apklausos metu. Nurodė, kad jis gavo 60 000 litų, jis atliko betonavimo, griovimo, darbus. 60 000 litų gavo už rūsio darbus. Jis neprisiminė, ar rašė atliktų darbų aktus, jis tik pasirašė už atliktus darbus. Jis savo darbus pagal sutartį atliko pilnai. Nurodė, kad 2007-12-31 kvite Nr. 0822651 bei 2008-02-06 Trišaliame susitarime parašai yra jo, pinigus jis gavo, darbus atliko.

358Apklaustas teisme liudytojas S. S. parodė, kad jis nėra dirbęs ( - ) esančiame objekte. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo duotus ikiteisminio tyrimo metu parodymus (t. 19, b. l. 13-14) patvirtino. Nurodė, kad jis 17 000 litų negavo. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2009 m. liepos mėnesio viduryjen jis išsiėmė verslo liudijimą ir dirbo Vilniaus mieste įvairiuose objektuose. Apskaitos žurnale pajamas, gautas nuo verslo liudijimo pradžios, užfiksavo rugsėjo mėnesį. Jis ruošėsi paimti paskolą, tačiau pritrūko pajamų dydžio. Jo pažįstamas, vardu D., pasakė, kad gali jam padėti ir parūpinti, kad jis galėtų įtraukti į žurnalą pajamų. D. pasakė, kad gali parūpinti pajamas, neva gautas iš G. K.. D. sakė, kad dalis taip fiksavo pajamas savo verslo liudijimo dokumentuose ir taip gavo paskolas. Liudytojas nurodė, kad D. jam pateikė pasirašyti 2008 m. liepos 16 d. statybos rangos sutartį tarp jo ir G. K.. Liudytojas tikėjosi, galbūt atliksiąs darbus pagal minėtą sutartį. Taip pat D. pasakė duomenis apie atliktų darbų kiekį ir darbų vertę. Jis duomenis įrašė į savo „Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą“. Įrašė, kad 2008 m. spalio 3 d. gavo 5610 litų, spalio 10 d. - 5610 litų, spalio 17 d. - 5780 litų, viso gauta suma 17000 litų. Taip pat išrašė tris prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus be datos Nr. 3205953 - sienų tinkavimas 170 kv. m. už 5780 litų, 2008 m. spalio 10 d. Nr. 3205952 - sienų tinkavimas 165 kv. m. už 5610 litų, 2008 m. spalio 3 d. Nr. 3205951 - sienų tinkavimas 165 kv. m. už 5610 litų. Nurodė, jog realiai jokių pinigų jis negavo, tik užfiksavo pajamas nurodytuose dokumentuose. Jokių darbų pagal minėtą rangos sutartį liudytojas neatliko, G. K. nėra matęs ir nepažįsta, minėtame objekte, kaimo turizmo sodyboje „( - )“ nebuvo, jokių darbų neatliko ir nežino, kur ta sodyba yra.

359Apklaustas teisme liudytojas G. T. parodė, kad jį iškvietė prie Karvio ežero esančiame objekte iškrauti automobilį, ką jis ir padarė. Po to jam pasakė, kad kažkokia mergina iš pedagoginio instituto atvyks prie „Statoil“, kur jie ir susitiko atsiskaityti. Įvykis buvo 2008 m. Darbą rado pagal skelbimą, jam paskambino A. ar A.. Prie Karvio ežero buvo pastatyti 2 ar 3 pastatai. Pirmą kartą atvykus, jis tik iškrovė plytas, kiek jam sumokėjo – neprisiminė. Antrą kartą jo paslaugų paprašė A.. G. K. buvo brigadininkas, matė kaip jis vadovavo. Kas buvo objekto šeimininkas, neprisiminė. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. t. 18, b. l. 65-66) patvirtino. Nurodė, kad jis A. M. matė tik pirmą dieną, kai parodė, kur jam krauti plytas. Suma, nurodyta pinigų priėmimo kvite, didesnė, negu jis gavo. Kvitą rašė didesnei sumai, kadangi jam pasakė, jog pinigus atiduos. Jie vežiojo aktus į advokatų kontorą, kur juos atidavė administracijai, ir kur buvo pasakyta, jog dokumentai bus atiduoti A. M.. Darbų atlikimo sutarties pasirašę nebuvo. Pokalbiai dėl pinigų negrąžinimo vyko su A. M. telefonu, šis žadėjo sumokėti vėliau. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad jis pagal verslo liudijimą vykdo krovinių krovimo automobiliniu kranu veiklą. 2008-02-01 jam paskambino A., kuri dirbo UAB „F.“, ir pasiūlė iškrauti atvežtas stogo čerpes statomoje kaimo turizmo sodyboje, ( - ). Jis tą pačią dieną nuvyko į objektą, ir ten dirbo apie 6 valandas. Šeimininku prisistatė A., apie 30 metų vyras. Jis su juo sutarė, kad už krovimo darbus sumokės 600 litų. A. pasakė, pabaigus darbą paskambinti A., kuri sumokės už darbą. Ji jam sumokėjo 400 litų, likusių 200 lt - ne. To paties mėnesio pabaigoje jam vėl paskambino A. ir pasakė, kad reikia jo paslaugų. Nuvykęs į objektą jis kranu sukėlė čerpes ant pastato. Vėliau į objektą atvažiavo gruzinas G. su, kuriuo jis bendravo. Po poros dienų paskambino A., kuri pasakė, kad pinigų nėra. Kai skambino paskutinį kartą, ji pasakė, kad ji UAB „F.“ jau nebedirba, ir pasakė, kad dėl pinigų skambinti šeimininkui A.. Vėliau jis kartu su A.S. nuvažiavo į statomą kaimo turizmo objektą, ir ten su G. suderino darbų atlikimo aktus dėl kranų darbų. Jis suderino dėl savo atliktų darbų, o A. S. - dėl savo. Pasirašytus aktus nunešė į A.s nurodytą advokatų kontorą ir atidavė sekretorei. Viso už abu kartus jam liko skolingas 700 litų.

360Apklaustas teisme liudytojas R. Č. nurodė, kad neprisimena įvykio aplinkybių. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad dėl 2007-08-29 PVM sąskaitoje-faktūroje ORE Nr. 001000107 užfiksuoto jo įmonės pardavimo UAB „A.G.“, paaiškino, kad sąskaitoje nurodytas prekes, t. y. „Paroc“ akmens vatą minėtai benrovei pardavė. Taip pat faktūroje yra nurodyta, kad suteikė transporto paslaugas. Kur buvo transportuojama faktūroje nurodyta „Paroc“ akmens vata pasakyti negali, kadangi nežino. Prekes pirko statybos darbų vadovas, už prekes atsiskaitė UAB „A.G.“, pavedimu. (t. 18, b. l. 158-159).

361Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad IĮ „O.B.“ savininkas R.Č., vykdydamas reikalavimą pateikė IĮ „O.B.“ dokumentus: 2007-09-12 PVM sąskaitos -faktūros ORE Nr. 001000107 kopiją, kurioje užfiksuota, kad 2007-08-29 UAB „A.G.“ įsigijo Paroc akmens vatos. 2007-08-29 pinigų priėmimo kvito JAV Nr. 0386016 kopiją, kurioje užfiksuota, kad 2007-08-29 A. Z. sumokėjo IĮ „O.B.“ 8773.05 Lt pagal sąskaitą faktūrą ORE Nr. 001000107. UAB „I.“ 2007-09-12 krovinio važtaraščio Nr. 107 kopiją, iš kurios matyti, kad akmens vata buvo nuvežta adresu ( - ), Vilniuje, krovinį priėmė asmuo, vardu A. (t. 18, b. l. 161, 163-165).

362Apklaustas teisme liudytojas D. J. nurodė, kad 2007-2008 metais buvo susitarta dėl dviejų namų prie Karvio ežero tinkavimo. Rangos sutartis buvo pasirašyta su G. K.. Nors jų darbdavys pagal popierius buvo G. K., tačiau visiems darbams vadovavo A. M., kuris buvo tikrasis darbų užsakovas, ir su juo buvo derinami visi darbai. Sodyboje jie dirbo apie mėnesį pagal verslo liudijimą. Atlyginimas buvo mokamas pagal susitarimą: kiek padaroma, tiek ir sumokama, tačiau už viską gavo apie pusę sumos, A. M. jiems liko skoloje. Pinigai buvo pervedami D. K., S. S.i. A. M. kažkada jam buvo sumokėjęs 5 000 litų, lyg ir išrašė kažkokį čekį. Jo manymu, R. G. jam pervedė 1 000 ar 2 000 litų. A. M. jo komandai liko skoloje apie 34 000 litų. Pinigų, kuriuos jie gavo, užteko tik medžiagoms ir šiek tiek už darbą. Nurodė, kad S. S. dirbo kitame objekte, jam reikėjo paskolos. Kiek tiksliai jam buvo pervesta pinigų, neprisiminė, galėjo būti apie 17 000 litų. Buvo 2 000 kv. po 36 litus. Buvo surašytas darbų atlikimo aktas, tačiau nepasirašytas. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo ikiteiskinio tyrimo metu duotus parodymus (b. t. 19, b. l. 29-31) patvirtino. Nurodė, kad jie pasirašė vieną rangos sutartį, darbų apskaitos kaip ir nevedė, išmatuodavo, ir tiek. Jis asmeniškai gavo apie 7000 litų, iš viso apie 21 000 litų, kuriuos pervedė kitiems. Pinigai buvo pervesti į S.S. sąskaitą, išskyrus tuos 7 000 litų, kuriuos jis gavo. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad statomoje kaimo turizmo sodyboje „( - )“ pradėjo dirbti 2008 metų liepos mėnesį. Objekte dirbo G. K., kuris kasė griovius ir gyveno netoliese esančioje palapinėje. Jis prašė A. M. sudaryti sutartį dėl darbų. Įkalbinėjo jį gal tris savaites, kol šis pasakė jam nuvažiuoti į advokatų kontorą. Advokato kontoroje administratorė padavė statybos rangos sutartį, kurioje kaip užsakovas buvo nurodytas G. K.. Sutartyje buvo G. K. parašas. Į sutarties blanką įrašė S. S. vardą ir pavardę, kadangi tas žmogus norėjo gauti paskolą. Todėl sutartis buvo sudaryta S. S. vardu. Kai sutartyje pasirašė S. S., jis sutartį nuvežė atgal į advokatų kontorą ir padavė kontoros administratorei A.. Jis objekte dirbo nesudaręs sutarties, tačiau verslo liudijimą turėjo. Jis dirbo kartu su D. K. ir M. K.. S. S. dirbo kitame objekte. Už darbus objekte atsiskaitydavo A. M.. Dalis pinigų buvo pervesta į S. S. sąskaitą, o dalis buvo duota grynais pinigais. Banke klausė, iš kokios sąskaitos pervesti pinigai, tai darbuotoja sakė, kad iš G. K. sąskaitos. Kiek žino, G. K. sąskaitą valdė buhalterė R. G.. Grynus pinigus vieną kartą davė R. G., kitais atvejais – A. M., kuris jam už darbus objekte liko skolingas apie 30 000 litų. 2009 metų lapkričio mėnesį jis buvo susitikęs A. M., kuris sakė, kad į apklausą FNTT kvies S. S. bei kad jis sakytų, kad statyboms vadovavo G. K., o A. M. atvažiuodavo į objekte pakonsultuoti ar padėti. Taip pat sakė, kad jei jis gerai liudys, tai bus nuimtas areštas nuo sąskaitos, ir jis galės atsiskaityti su darbuotojais. E. M. jis nepažįsta ir su juo nebendravo. Kaip suprato, oficialiai objektas buvo statomas E. M. vardu, tačiau visai statybai vadovavo A. M.. Objekte techninę priežiūrą vykdė E.L.

363Apklaustas teisme liudytojas V. I. nurodė, kad dėl darbo ( - ) esančiame ojekte susitarė su G. K.. Jis objekte atliko tinkavimo darbus, darbai vyko apie mėnesį, turbūt vasaros metu. Tuo metu objekte buvo trys pastatai. Su juo už darbą buvo atsiskaitoma, jo alga už tą mėnesį buvo 50 000 litų. Pinigus jam sumokėjo G. K. grynais. G. K. nesamdė, nes jis turėjo verslo liudijimą. Jis jokių darbų atlikimo aktų nerašė. Jis darbus atliko su A. (jo pažįstamu), kuris buvo jo pagalbinis. Jis jam sumokėjo 3 000 litų, jokio dokumento neišrašė. Pinigai buvo mokami grynais, per banką pavedimų nebuvo. Ikiteisminio tyrimo metu nurodė iš esmės analogiškas įvykio aplinkybes, konkretizavo, kad kurį laiką objekte dirbo ve verslo liudijimo, vėliau jį išsiėmė. Kai išsiėmė verslo liudijimą, su G. K. pasirašė sutartį. Už gautus pinigus jis išrašė du prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus Nr. 3728802 ir 3728801. ( t.19, b.l. 42-43 )

364Apklaustas teisme liudytojas G. V. nurodė, kad A. M. objekte dirbo, t. y. atliko apdailos darbus. Jis suprato, kad namai priklausė jam A. M.. Prieš darbą jokių dokumentų nepasirašinėjo, susitarė, kad jis klijuos plyteles. Jis turėjo verslo liudijimą. Dėl atlyginimo susitarė, pinigus mokėjo grynais A. M., atsiskaityta buvo nepilnai. Jam teko dirbti apie pusę metų. Teismo posėdžio metu pagarsintus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. t. 19, b.l. 50) patvirtino, tačiau nurodė, kad su juo nebuvo pilnai atsiskaityta. Buvo daromos sutartys, tačiau ne iki galo. Darbų atlikimo aktų nebuvo. Daugiausiai buvo mokama grynais pinigais. Neprisiminė, kur buvo mokama. A. M. jam liko skoloje, tačiau pasakyti kiek, negalėjo. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2008 m. liepos mėnesį jam pagal skelbimą paskambino A. M. ir pasiūlė darbą statomoje kaimo turizmo sodyboje prie ( - ). Objekte susipažino su A. M. (vėliau sužinojo, kad jis advokatas) ir sutarė dėl plytelių klijavimo darbų. Medžiagas klijavimo darbams atveždavo jo pažįstami: gruzinas G. K. ir kiti objekte dirbantys asmenys. Už atliktą darbą atsiskaitydavo A. M.. Perduodant darbus jokie dokumentai surašomi nebuvo. Jokios sutarties sudaryta nebuvo. Savo verslo liudijimą jis atidavė A. M., kad jis jį nusikopijuotų, ir verslo liudijimas pas A. M. taip ir liko. A. M. prašė sudaryti sutartį ir buvo atnešęs dalinai užpildytą sutarties su G. blanką, tačiau jis sutarties nepasirašė. Už darbą jam į jo banko sąskaitą per du kartus buvo pervesta 5000 lt.

365Apklaustas teisme liudytojas I. K. nurodė, kad jis pažįsta A. M., E. M., R. G.. Jis aptariamu laikotarpiu buvo įmonės UAB „Ū.P.“ bendrasavininkas, ir jų technika atlikinėjo tam tikrus žemės darbus. Karvio kaime nuo tarybinių laikų buvo pastatai prie ežero, toje vietoje vyko „( - )“ statybos darbai. Darbo pradžia buvo metų pabaigoje, o pagrindiniai darbai – pamatų tvirtinimas ar šiltinimas, buvo valoma, tvarkoma, lyginama. Šie darbai buvo pirminiai. Iš pradžių juos samdė A., kuris buvo kaip brigadininkas, paskui buvo pasirašyta sutartis su UAB „F.“, tačiau neprisiminė kada, bet kažkokia dalis darbų jau buvo atlikta. Už visus darbus, kurie buvo atliekami, buvo išrašomos PVM sąskaitos-faktūros ir buvo apmokėjimai. Jie apmokėjimus pavedimais gavo iš UAB „F.“, PVM sąskaitos-faktūros buvo išrašomos, ir savaitės ar dviejų savaičių laikotarpiu vykdavo atsiskaitymai pagal susitarimą. Tai vyko 2008 m. Liudytojas nurodė, kad iš pradžių buvo paruošiamieji darbai, kuriuos atliko A., ir jis buvo tų darbų vykdytojas. Kas buvo generalinis užsakovas, kas buvo pagrindinis rangovas, kas subrangovai, negalėjo pasakyti. Jie atliko paruošiamuosius darbus: atkasimo darbus su technika, gręžimo darbus, aikštelių palyginimus, grunto nuėmimus. Jis neprisiminė, kada baigė darbus objekte, nes pagrindiniai darbai sustojo dėl nemokėjimo. Įmonė tapo nepajėgi mokėti, tai dėl to teko baigti darbus objekte. Kai baigė darbus, stovėjo keturi namai, buvo dalinai sutvarkyta aplinka, vyko namų vidaus įrengimo darbai. Kai buvo pasirašyta sutartis su UAB „F.“, tai techninis prižiūrėtojas objekte buvo G. K., kuris viską žiūrėjo, rodė, kur ir ką reikia atlikti, buvo derinamas laikas. Jie atliko tam tikrą darbą, užsakovas patikrino darbą. Visi darbai buvo derinami su G. K., nes jis pasakydavo, ką reikia atlikti. Technika dirbo pagal valandas, todėl buvo sutariamas laikas, kuriuo momentu technika turi atvažiuoti. Vakare buvo pasirašomos laiko apskaitos kortelės, kiek valandų ir kokiomis sąlygomis technika atidirbo. Darbas buvo atliekamas ne vienoje vietoje. Liudytojas atvykdavo pažiūrėti, ką toliau reikės daryti, susiplanuoti laiką, suderinti grafikus, atsiskaitymo tvarką. Iš pradžių darbai buvo derinami su A., tačiau darbų kiekis buvo atliekamas nedidelis. G. K. pasirašinėdavo dienos laiko apskaitos korteles, nes technika dirbo. Buvo paprasti darbai, nes reikėdavo atkasti seną pamatą arba užkasti. Liudytojas nurodė, kad jis pažįsta R. G.. Ji buvo laikinai vykdanti direktoriaus pareigas. Už paskutinę sąskaitą UAB „F.“ nebuvo atsiskaičiusi, suma viršijo 10000 Lt. Buvo susitikimas dėl skolos suderinimo. Liudytojas negalėjo pasakyti, ar paskui buvo atsiskaityta, kadangi po pusmečio ar po metų, kai darbai nebuvo vykdomi, įmonė buvo parduota su visais skolininkais, kurie buvo skolingi.

366Apklaustas teisme liudytojas A. P. parodė, kad jam buvo pasiūlyta atlikti elektros darbus objekte prie Karvio kaimo už Maišiagalos. Buvo statoma sodyba iš kelių pastatų. Jo pažįstamas R. buvo darbų vadas, ir jam pasiūlė darbą. Nuvažiavus ir apžiūrėjus būsimą darbą, jis sutiko, išsiėmė verslo liudijimą ir atėjo dirbti. Darbus pradėjo prieš krizę, tai 2006 m., 2007 m. Dirbo porą mėnesių, vykdė elektros darbus dviejuose pastatuose. Jie buvo pasirašę sutartį. Buvo objekto statybos vadovas, darbų vykdytojas – G. K.. Jis buvo atsivežęs sutartį ir jam ją palikęs. Vėliau pakoreguota sutartis buvo pasirašyta, darbo sutartį pasirašė su G. K.. Buvo padaryta sąmata, atsiskaitymo darbų aktas, darbus padarius G. K. sumokėjo. Pretenzijų dėl atlikto darbo nebuvo, pinigus sumokėjo grynais. Jis parašė čekį, o G. K. jam atidavė pinigus – 10000 lt. vienu kartu. Liudytojas nurodė, kad jis faktiškai dirbo su elektros instaliacija vienas. Elektros instaliaciją įrenginėjo pagrinde dviejuose statiniuose. Jam G. K. davė įmonės rekvizitus, ir jis medžiagas pirko iš savo pinigų įmonės vardu, o paskui su juo atsiskaitė. Jis atidavė atsiskaitymo darbų aktą, kuriame buvo visa tai pažymėjęs. G. K. jam atskirai už medžiagų įsigijimą nekompensavo, buvo atsiskaitymo darbų aktas, sumokėta 10000 Lt suma. Jis tarėsi su G. K., susitarimas dėl darbų buvo žodinis. Pirmiausiai jis atliko paskaičiavimus, buvo preliminari sąmata, bet tikslių skaičių neprisiminė, gal buvo parašyta 15000 Lt.

367Apklaustas teisme liudytojas M. J.s parodė, kad jis dirbo pas G. K. Karvio kaime apie metus laiko. Jis atliko vidaus apdailos darbus, su juo buvo visiškai atsiskaityta. Jį pasamdė G. K., šis su juo, kiek prisiminė, atsiskaittė grynaisiais. Ten, kur jis dirbo, buvo tik tuščios sienos, o jis viską padarė nuo pradžių iki galo. Jis dirbo pagrindiniuose dviejuose namuose. Jis dirbo kartu su savo šeima, t.y. broliu ir seserimi. Visi jie dirbo oficialiai pagal patentus. Dirbo visi kartu, jis jiems vadovavo. Jie turėjo ir sutartį su G. K.. Visus prižiūrėdavo G. K., nes buvo jų darbų vadovas, viskam vadovavo, tačiau kartais ir pats kažką darydavo. Buvo pasirašomi pinigų perdavimo dokumentai, jie išrašydavo kvitelius. Neprisiminė, ar jis rašė atliktų darbų sąrašą, tačiau jis kažkokius dokumentus pasirašinėdavo, tačiau nežino, kokie ten buvo dokumentai.

368Apklaustas teisme liudytojas R. D. parodė, kad iškaltinamųjų jis pažįsta tik A. M.. Jis dirbo kaimo turizmo sodyboje apie tris mėnesius. Sodybos savininkas buvo A. M. arba šio tėvas. Jis atliko elektros darbus objekte, esančiame ( - ). Objektas – kaimo turizmo sodyba. Jis pasirašė sutartį dėl darbo su „F.“, turėjo išsiėmęs verslo liudijimą, tačiau tiksliai neprisiminė, kas su juo pasirašė darbo sutartį, G. K., ar „F.“ direktorė. Jis darbus derino gal su G. K.. Jam už atliktą darbą sumokėjo G. K. pavedimu per kelis kartus. Už atliktus darbus su juo atsiskaitė visiškai. Jis neprisiminė, ar tuos darbus, kuriuos jis atliko, kažkas apžiūrėjo, ar jis pats įformino kiek ir ką atliko, ar rašė kokius aktus. Kažkas darbus patikrino, priėmė, bet kas, neprisiminė. Darbą atliko pagal projektą, kurį gavo gal elektroniniu paštu, o gal atspausdintą, tačiau neprisiminė iš ko jį gavo. Liudytojas projektą derino su A. M., buvo kažkokie projekto pakeitimai. G. K. vadovavo statyboms. Jis (liudytojas) pirkdavo pats medžiagas „Senukuose“, nes turėjo kažkokios įmonės įgaliojimą, tačiau jis nemokėdavo už medžiagas.

369Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas N. Š. nurodė, kad jis 2008 metų pradžioje per skelbimą laikraštyje surado darbą ( - ) statomoje kaimo turizmo sodyboje. Joje susipažino su A. M.. Su juo sutarė darbų kainą, apmokėjimą. Pradėjus dirbti, sekančią dieną A. M. atvežė statybos rangos sutartį, kurioje kaip užsakovas buvo įrašytas G. K.. A. M. jam nepaaiškino, kodėl sutartyje buvo nurodytas G. K., kuris buvo minėto objekto sargas, taip pat dirbo pagalbinius statybinius darbus ir buvo lyg A. M. atstovas objekte. Atlikus dalį darbų, A. M. parodydavo kas atlikta, pasakydavo sumontuoto gipskartono kiekius, ir jis sumokėdavo grynais pinigais. A. M. siūlė, kad jis jam išrašytų prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą padidinta darbų kaina, negu buvo realiai atlikta, tačiau jis nesutiko. Mano, to A. M. norėjo dėl to, kadangi objekte nemažai žmonių dirbo be sutarčių, o atliktus darbus reikėjo pagrįsti dokumentais. Jis išrašė, kiek pamena, du prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus po šešis tūkstančius litų. Kvituose buvo nurodyta, kad pinigus jam mokėjo G. K., tačiau realiai mokėjo A. M.. Iš pradžių pinigus mokėjo laiku, vėliau pradėjo uždelsti mokėjimus, o kai pabaigė darbus – neatsiskaitė. Pareiškus pretenzijas A. M. pasakė, kad pinigų bus, kadangi jis planuoja gauti Europos Sąjungos paramą, ir tada su visais atsiskaitys. Už atliktus darbus jam liko skolingas apie 10000 litų. Jo atliekami darbai į statybos darbų žurnalą įrašomi nebuvo, objekte oficialaus statybos darbų vadovo nebuvo, oficialiai jo atliktų darbų niekas nepriiminėjo. Medžiagos buvo perkamos UAB „F.“ vardu. Jei būdavo reikalingi dideli medžiagų kiekiai, jis skambindavo A. M. ir jam apie tai pasakydavo. Taip pat medžiagas pirkdavo pats, o sąskaitos būdavo išrašomos UAB „F.“ vardu. Yra buvęs advokatų kontoros „A.“ patalpose, kai reikėjo surašyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus. Jis pildė minėtus kvitus, kokia data juos rašyti pasakė buhalterė. Surašius ji pasilikdavo sau vieną kvito egzempliorių. Tuo metu taip pat buvo A. M., kuris ir prašė išrašyti kvitus didesnėmis sumomis, negu jis uždirbo realiai. Kvitai buvo pildomi G. K. vardu. Objekte E. M. yra matęs apie pora kartų, tačiau jis atvykdavo pasižiūrėdavo ir išvykdavo. Visus reikalus, susijusius su darbais objekte, raliai tvarkydavo A. M.. (t. 18, b. l. 149-151).

370Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. B. (liudytojas jau yra miręs) nurodė, kad jis prie Karvio ežero statomoje kaimo turizmo sodyboje „( - )“ dirbo vieną mėnesį nes buvo tiek laiko išsipirkęs patentą. Jo darbo vadovas buvo M. T., kuris jam į dieną mokėjo 50 litų. Viso už darbą yra gavęs apie 1000 Lt. Kas buvo sodybos šeiminkas nežino, jokių sutarčių nei rangos, nei darbo, nepasirašė ir su niekuo nesudarinėjo, jokių pinigų kvitų niekam neišrašė. Lazdynuose jis jokiose patalpose nėra dirbęs, ir nėra niekam rašęs 55 000 litų kvito, A. M. nepažįsta. (t. 19, b. l. 88-89)

371Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas O. C. nurodė, kad jis 2007 m. pabaigoje pradėjo dirbti objekte prie ežero statomoje Kaimo turizmo sodyboje, esančioje ( - ). Objekte dirbo keliese, liejo pamatus, jiems vadovavo darbų vykdytojas A. Z.. Dirbo objekte apie mėnesį laiko. Jokių dokumentų su niekuo nepasirašinėjo, nei darbo sutarties, nei atliktų darbų aktų nei kokių kitų. Už darbą gavo apie 1500-2000 litų. Jam pinigus grynais sumokėjo R. G.. Jis objekte ( - ), Vilniuje, nėra dirbęs, A. M. nepažįsta ir jokių dokumentų jam neišrašė, taip pat nepasirašė jokiuose dokumentuose. Dėl pateiktos 2007 m. rugsėjo 5 d. rangos sutarties, sudarytos tarp UAB „A.G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M., ir O. C., paaiškino, kad jokios rangos sutarties su niekuo nesudarinėjo ir pagal ją jokių patalpų, esančių adresu ( - ), Vilnius, neremontavo. Rangos sutarties antrame lape ties jo vardu ir pavarde esantis parašas yra ne jo. Jis šioje sutartyje tikrai nepasirašė. Jam A. M. 50 000 litų nemokėjo. Mano, kad jo duomenimis kažkas pasinaudojo. (t. 19, b. l. 68-70 )

3722010-07-14 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-1775(10) nurodoma, kad 2007-09-05 rangos sutartyje, sudarytoje tarp UAB „A.G." ir rangovo O. C., eilutėje „O. C.“ antrame lape pasirašė ne O. C.. ( t. 12, b.l. 81-83 )

373Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas J. J. nurodė, kad maždaug 2007 metų rugsėjo mėnesio pradžioje pradėjo dirbti statomoje Kaimo turizmo sodyboje, esančioje ( - ). Dėl darbų objekte tarėsi su M. T.. Objekte liejo pamatus naujam pastatui bei atliko kitus betonavimo darbus. Po kelių dienų į objektą atvažiavo šeimininkas advokatas ir jiems liepė išsiimti verslo liudijimus. Netrukus po to jis su M. T. 2007 m. rugsėjo 8 d. išsiėmė verslo liudijimą, kurį atidavė M. T.. Pradėjus dirbti jokių dokumentų dėl darbo minėtame objekte su niekuo nepasirašė. Dėl 2007 m. rugsėjo 8 d. rangos sutarties, sudarytos tarp UAB „A.G.“, atstovaujančios direktoriaus E. M., ir jo, J. J., paaiškino, kad jokios rangos sutarties su niekuo nesudarinėjo ir pagal ją jokių patalpų, esančių Lazdynuose, nestatė ir neremontavo. Rangos sutarties antrame lape ties jo vardu ir pavarde esantis parašas yra ne jo, nors gal kažkiek į jo ir panašus. Jokių darbų pagal tą sutartį niekam neperdavė, kadangi jų neatliko. Dėl surašyto atliktų darbų akto, kuriame nurodyta, kad jis, kaip rangovas, priduoda UAB „A.G.“ direktoriui E. M. 60 000 litų vertės statybos darbų, paaiškinti negali, nes tokio dokumento tikrai nerašė, niekam jokių darbų neperdavė, jokio objekto Lazdynuose nežino ir jame nedirbo. Jam A. M. 60 000 litų nemokėjo, tokių pinigų iš nieko negavo. Mano, kad jo duomenimis kažkas pasinaudojo. (t. 19, b. l. 77-78).

374Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas G. V. nurodė, kad statomoje kaimo turizmo sodyboje prie ( - ), jis pradėjo dirbti 2008-04-14. Pradėjus dirbti, jokie dokumentai dėl darbo santykių surašyti nebuvo. Jo verslo liudijimo galiojimas buvo pasibaigęs. Dirbdamas objekte sužinojo, kad jo šeimininkas yra A. M.. G. K. jam aiškino, kad jis yra statybų viršininkas. Vėliau A. M. į objektą atvežė atspausdintą lapą dėl jo individualios veiklos atidarymo, ir jis jame pasirašė. Po to „Sampo“ banke, taip jis anksčiau vadinosi, savo vardu atidarė sąskaitą, kurios elektroninį valdymą atidavė merginai, vardu R., kuri sąskaita ir naudojosi. Pinigus į jo sąskaitą pervesdavo bendrovė „F.“. Apie tai, kad yra pinigų jo sąskaitoje, jam pasakydavo G. K.. Jis turėjo tik sąskaitos kortelę ir galėjo nusiimti grynų pinigų. Atlyginimą mokėdavo G. K. grynais pinigais. Rašytinės sutarties su G. K. dėl statybos darbų neturėjo, buvo susitarę žodžiu. (t. 19, b. l. 116-117).

375G. V. 2008-07-17 – 2010-09-09 laikotarpio sąskaitos išraše užfiksuota, kad į G. V. sąskaitą iš UAB „F.“ sąskaitos buvo pervedamos piniginės lėšos, kurios vėliau buvo pervedamos D. M., E. S., K. K.. (t. 19, b. l. 119-122)

376Apklaustas teisme liudytojas V. K. parodė, kad jis yra UAB „T.“ direktorius. R.D. jo paprašė, kad jis padėtų šio sūnėnui A. M., kuris stato kaimo turizmo sodybą ( - ). Objektas buvo didelis, apsitarė, kokius darbus gali atlikti : šilumos montavimo, komplektavimo ir paleidimo. Viską aptarė su A. M.. Jie buvo nuvažiavę į objektą, sutarė ruošti sutarties projektą, nutarė, kad montavimo darbus pradės atlikinėti po Naujųjų metų. Jis net sutartį paruošė, kurią elektroniniu paštu nusiuntė A. M.. Viską derino. Sutartis buvo sudaryta su UAB „V.“, sutarties suma buvo virš 200 000 litų, už kurią jie turėjo atlikti šildymo sistemos darbus, tačiau pasikeitė rangovas, kuriuo tapo „F.“. 2008 m. vasario 26 d. turėjo būti pradėti darbai, bet paaiškėjo, kad negalima dirbti, ir darbai nusikėlė. Grindinis šildymas buvo pradėtas įrenginėti tik gegužės mėnesį. Tada jie pradėjo reikalauti pinigų už padarytus darbus, kurių suma buvo 51 000 litų. Ši sąskaitą buvo nusiųsta į „F.“ buveinę, tačiau iki šiol šios sumos neapmokėjo. Kai buvo ištiestas vamzdynas, A. M. nutraukė galimybę dirbti ir sakė, jog radiatorius pasistatys patys. Buvo užsakytas ir oro-vandens šildymas, įrenginiai buvo pagaminti, gulėjo sandėlyje gal pusę metų. A. M. nesumokėjo už atliktus darbus, reikalavo pateikti tuos įrengimus. Jis kartu su A. M. nuvažiavo į bendrovę, sudarė trišalę sutartį, buvo užskaitytas avansas, A. M. paėmė įrengimus, toliau jie nebendravo. Buvo pildomi atliktų darbų, priėmimo aktai. Darbai nutrūko apie 2008 m. rugsėjo mėnesį. Buvo pateikti ieškiniai, iš „F.“ yra priteista 70 000 litų sumą, tačiau bendrovė bankrutavo. Su „T.“ neatsiskaityta, „F.“ sumokėjo tik avansinį 30 000 litų mokestį, kuris buvo sumokėtas „T.“ pavedimu po sutarties surašymo. Jis asmeniškai dėl apmokėjimo bendravo su A. M., kreipėsi ir į „F.“ direktorę, tačiau ji pareiškė, kad visus klausimus sprendžia A. M.. A. M. tempė laiką, neatsisakė mokėti, kai trišalė sutartis buvo pasirašyta, sakė, kad už darbus apmokės, bet tai ir liko pažadais. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad liudytojas nurodė iš esmės analogiškas įvykio aplinkybes, papildomai parodė, kad dėl atsiskaitymo tarp šalių kilo ginčas, kuris buvo sprendžiamas civilinio proceso tvarka. Nagrinėjant civilinę bylą, UAB „F.“ teismui pateikė rašytinius dokumentus, t. y. sąskaitas faktūras ir darbų priėmimo aktus, kurių turinys neatitinka tikrovės. Iš pateiktos UAB „F.“ sąskaitos-faktūros Serija FOR Nr. 002, išrašytos 2008-05-09 ūkininkui E. M., matyti, kad UAB „F.“, veikdama kaip rangovė, pateikia sąskaitą E. M. už neva realiai atliktus darbus. Atliktų darbų akte už 2008 m. balandžio laikotarpį Nr. 15, grafoje „Vandeniu šildomų grindų įrengimas“ nurodoma, kad įrengiant grindinį šildymą, jų įrengimui buvo pakloti vamzdžiai Wirsbo pe-PEX Q&E 17x2, tuo tarpu kai minėtu laiku šie vamzdžiai visiškai nebuvo dar pakloti, o subrangovas UAB „V.“ faktiškai toje vietoje suklojo vokiečių gamybos vamzdžius Frankishe 18x2. Atliktų darbų akte Nr. 14 grafoje „vandeniu šildomų grindų įrengimas“ vėl nurodoma, kad neva kažkoks rangovas yra suklojęs jau paminėtus vamzdžius (Wirsbo) kai faktiškai UAB „V.“ yra suklojusi minėtus vokiečių gamybos vamzdžius „Frankishe“, kurie yra žymiai brangesni. Apie vamzdžių suklojimą jam papasakojo A. M.. Tas pats ir su ventiliatoriniais konvektoriais (fankoliais). Balandžio mėnesio akte Nr. 14 nurodoma, kad jie sumontuoti, kai iš UAB „B.M.“ sandėlio jie paimti buvo tik 2008-09-18. (t. 19, b. l. 124-126).

377Apklaustas teisme liudytojas A. M. nurodė, kad jis 2008 m., kaip „V.“ atstovas, buvo pakviestas į „T.“ dėl darbų, pokalbyje dalyvavo A. M., buvo sprendžiami klausimai, kaip ( - ) atlikti darbus. Nuvykus į objektą, buvo rastas kitas vaizdas, pamatai, griuvėsiai, pastatai be stogo. Jie išsiaiškino, kaip vyks statybos darbai, jis kalbėjosi su A. M. ir jo klausė dėl darbų legalumo, tačiau šis atsakė, kad tai ne jo reikalas, jog visus projektinius darbus vykdyti tik su juo. Buvo pradėti darbai. Pradžioje viskas vyko sklandžiai, faktūros išrašomos, atliktų darbų aktai išrašomi, iš „T.“ pinigai gaunami, tačiau vėliau darbai buvo nutraukiami dėl neatsiskaitymų. „T.“ su jais atsiskaitinėjo, paskui sakė, kad „F.“ neatsiskaito su „T.“, todėl darbai buvo nutraukti. Buvo atlikta darbų už 70000 litų. Darbų atlikimo aktai buvo surašyti, nei techninio prižiūrėtojo, nei statybų vadovo nebuvo, darbai buvo derinami su A. M.. A. M. buvo nuspręsta, kad projekto nereikia. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad liudytojas nurodė, kad jis dirba UAB „V.“ statybos darbų vadovu. UAB „V.“ veikla yra vandentiekio, šildymo sistemų, katilinių įrengimas. 2008 metų pradžioje, tikslios datos nepamena, į jį kreipėsi jo pažįstamas UAB „T.“ direktorius V.K., kuris pasiūlė darbus objekte „( - )“, esančiame ( - ). Nurodė, kad tame objekte pasiūlė atlikti grindinio šildymo įrengimą, šiluminių trasų įvedimą iki fonkolių ir katilinės įrengimą. UAB „V.“ objekte dirbo kaip UAB „T.“ subrangove ir savarankiškai. Nurodė, kad dalį darbų objekte atliko kaip UAB „T.“ subrangovai, o dalį darbų - tiesiogiai kaip rangovai. A. M. pažįsta kaip minėto objekto savininką. Su juo susipažino UAB „T.“ administracinėse patalpose. Sutartį tarp UAB „V.“ ir užsakovo, jei gerai atsimena, UAB „F.“, pasirašė V. P.. Visas statybos kainas jis derino tik su A. M., taip pat šis sprendė visus su statybomis susijusius klausimus: projekto perdarymus, darbų eigos pirmumą, apmokėjimo už atliktus darbus. Atlikusi darbus UAB „V.“ išrašydavo atliktų darbų aktus ir juos pateikdavo A. M.. Šis juos paimdavo, tačiau visaip delsdavo pasirašyti, sakydavo, kad pametė, tada siųsdavo į UAB „F.“ ofisą. Nuvykus į ofsą, darbuotojai pasakydavo, kad nieko apie tai nežino, darbų aktų nerasdavo, pasakydavo, kad jie pas A. M.. Atliktus darbus visą laiką priimdavo tik pats A. M., niekas kitas nedalyvaudavo. Dėl grindų šildymo sistemos paaiškino, kad ją įrengė UAB „V.“, medžiagos buvo įsigyjamos iš UAB „C.“. Sistemos įrengimui buvo naudojami „Fränkische“ firmos gamybos 18x2 mm vamzdžiai. Grindų šildymo sistemos buvo sudėtos klėtyje, kluone, svečių namuose - pramogų centre. Grindų šildymo sistema buvo pradėta daryti 2008 metų balandžio viduryje, o baigta rugsėjo - spalio mėnesio viduryje. Dalį šildymo sistemos įrengimo darbų atliko kaip UAB „T.“ subrangovai, o dalį - savarankiškai. UAB „V.“ A. M. liko skolingas maždaug 36 000 litų. UAB „F.“ darbuotojų objekte liudytojas nebuvo matęs, niekas jam jų nepristatė, bendravo tik su A. M.. A. M. sakydavo, jei jo nėra, tai reikia bendrauti su G. K., kuris objekte atliko tam tikrus darbus. Taip pat liudytojas parodė, kad pagal jam pateiktus objekto kaimo turizmo sodyba „( - )“ atliktų darbų aktus gali paaiškinti, kad atliktų darbų akte už 2008 m. balandžio laikotarpį Nr. 15, grafoje „Vandeniu šildomų grindų įrengimas“ nurodoma, kad įrengiant grindinį šildymą, jų įrengimui buvo pakloti vamzdžiai „Wirsbo pe-PEX Q&E“ 17x2 mm, tuo tarpu, kai minėtu laiku šie vamzdžiai visiškai nebuvo dar pakloti, UAB „V.“ objekte dirbo kitus atstatymo darbus, o vamzdžiai buvo pakloti vėliau ir toje vietoje buvo sukloti vokiečių gamybos vamzdžiai „Frankishe“ 18x2 mm. Atliktų darbų akte Nr. 14 grafoje „Vandeniu šildomų grindų įrengimas“ vėl nurodoma, kad neva kažkoks rangovas yra suklojęs jau paminėtus vamzdžius (Wirsbo), kai faktiškai UAB „V.“ yra suklojusi minėtus vokiečių gamybos vamzdžius „Frankishe“ 18x2 mm, kurie yra žymiai brangesni, ir klojo vėliau. Taip pat atliktų darbų akte už 2008 m. liepos mėnesį Nr. 20 grafoje „vandeniu šildomų grindų įrengimas“ nurodoma, kad įrengiant grindinį šildymą, jų įrengimui buvo pakloti vamzdžiai „Wirsbo pe-PEX Q&E“ 17x2, tačiau realiai buvo pakloti vamzdžiai „Frankishe“ firmos gamybos 18x2 mm.; atliktų darbų akte už 2008 m. liepos mėnesį Nr. 21 grafoje „Vandeniu šildomų grindų įrengimas nurodoma, kad įrengiant grindinį šildymą, jų įrengimui buvo pakloti vamzdžiai „Wirsbo pc-PEX Q&E“ 17x2, tačiau realiai buvo pakloti vamzdžiai „Frankische“ firmos gamybos 18x2 mm. Taip pat Atliktų darbų akte už 2008 m. rugpjūčio mėnesį Nr. 27 grafoje „Vandeniu šildomų grindų įrengimas“ nurodoma, kad įrengiant grindinį šildymą, jų įrengimui buvo pakloti vamzdžiai „Wirsbo pe-PEX Q&E“ 17x2, tačiau realiai buvo pakloti vamzdžiai „Frankische“ firmos gamybos 18x2 mm. Liudytojas parodė, kad minėtame objekte darbai buvo baigti 2008 metais rugsėjo-spalio mėnesiais. Darbų visų realiai nebaigė todėl, kad A. M. nebemokėjo pinigų.

378Apklaustas teisme liudytojas V. K. nurodė, kad įvykių metu jis buvo UAB „J.“ darbų vadovas, atlikdavo vidaus santechniko darbus. Darbai objekte buvo atlikti, tačiau pinigai nesumokėti. Jam teko A. M. parduoti santechnikos medžiagas. Sutartis dėl darbų atlikimo sudarinėjo moteris, sutartis buvo tarp UAB „G.“ ir UAB „F.“. Jis dėl darbų bendravo su A. M.. Dirbo A. M. prie Karvio ežero esančioje sodyboje, kuri priklausė A. M.. Buvo pasiūlyta sutartį sudaryti su UAB „F.“ ir atlikti darbus. Buvo išrašomos darbų atlikimo pažymos ir sąskaitos faktūros. Iš pradžių pinigus mokėjo, o vėliau atsiskaitymai vyko netvarkingai. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo parodymai (b. t. 17, b. l. 56). Pagarsinus liudytojas patikslino, kad kaltinamojo A. M. vardas supainiotas dėl klaidos, jis E. M. nepažinojo. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad liudytojas 2008 metais dirbo UAB „J.“ vadybininku. 2008 metais rugsėjo ar spalio mėnesiais į jį kreipėsi A.P., dirbantis objekte pas A. ir E. M. ( - ), kur statoma kaimo turizmo sodyba ir paaiškino, kad objekte reikalinga sumontuoti katilus ir šildymo sistemą. A. P. jį suvedė tiesiogiai su A. M., su kuriuo jis derino šildymo įrengimų techninę specifikaciją, kainą, apmokėjimą. A. M. jam pasakė, kad sutartį dėl prekių tiekimo reikia sudaryti su UAB „F.“, tačiau visus reikalus toliau jis derino pats. Paruošus sutartį, ją pasirašyti nuvežė į UAB „F.“ patalpas. Ten A. M. jam pristatė UAB „F.“ atstovę R. G ( R. G. ), kuriai ateityje reikės pateikti visas išrašytas sąskaitas faktūras, taip pat buvo sudaryta sutartis dėl prekių tiekimo. Pirminius mokėjimus atliko UAB „F.“. Prieš tai jis paskambindavo A. M. ir paprašydavo atlikti mokėjimą, po to UAB „F.“ pervesdavo pinigus UAB „J.“ A. M. taip pat paprašė surasti, kas galėtų sumontuoti šildymo sistemą statomai kaimo turizmo sodybai. Jis su UAB „G.“ susitarė dėl sistemos montavimo. Šildymo sistemos medžiagos buvo pateikiamos A.P., kuris turėjo UAB „F.“ įgaliojimą. Apmokėjimo klausimai buvo derinami tik su A. M.. Nesulaukiant pinigų už medžiagas ir aptarnavimą, UAB „J.“ kreipėsi teismą dėl skolos priteisimo. (t. 19, b. l. 55-56, 142-143).

379Apklaustas teisme liudytojas G. K. nurodė, kad jis yra buvęs UAB „J.“ vadovas. Jis pažįsta A. M., su juo bendravo dėl apmokėjimo už bendrovės suteiktas paslaugas. Teismo posėdžio metu pagarsintus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. t. 19, b. l. 61-62) liudytojas patvirtino. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2008-09-18 tarp UAB „J.“ ir UAB „F.“ buvo sudaryta prekių tiekimo sutartis Nr. 0992, pagal kurią UAB „J.“ įsipareigojo UAB „F.“ pateikti prekes, kurių kiekiai, kaina ir pavadinimai bus nurodyti PVM sąskaitose-faktūrose. UAB „J.“ tiekė UAB „F.“ šildymo sistemos prekes. UAB „G.“, kurios direktorius taip pat yra jis, atliko objekte šildymo sistemos montavimo darbus. Vėliau iškilo neatsiskaitymo problema, t. y. UAB „F.“ pradėjo vengti atsiskaityti už jai patiektas prekes ir liko skolinga 72501,17 lt. Vėliau iš V. K. sužinojo, kad UAB „F.“ realiai veiklos nevykdo, joje dirbo tik du darbuotojai, o jos vardu veikė E. M. ir A. M.. Jam kilo įtarimų, kad UAB „F.“ buvo įsteigta tikslu gauti prekes ar paslaugas žinant, kad už jas neatsiskaitys, t. y. tokiu būdu apgaule išvengti privalomų mokėjimų. Kiek žino, prekės ir paslaugos buvo panaudotos statant kaimo turizmo sodybą „( - )“. Apie tai jam papasakojo V. K.. Iš pradžių UAB „J.“ dėl skolos priteisimo iš UAB „F.“ kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka, bet kai sužinojo aukščiau išdėstytas aplinkybes dėl UAB „F.“ veiklos, kreipėsi ir į teisėsaugos instituciją (t. 19, b. l. 61-62)

380Apklaustas teisme liudytojas A. P. nurodė, kad aptariamų įvykiu metu užsiėmė gręžimu deimantiniais grąžtais ir santechnika. A. M. paprašė atlikti paslaugas, už jas sumokėjo truputį pavėluotai. Tada A. M. dar paprašė atlikti darbų, ir jie juos atliko. A. M. iki šiol liko skolingas 34 000 litų. Jie su A. M. iš pradžių jokių dokumentų nepasirašinėjo. A. M. paprašė pravesti grindinio šildymo vamzdžius prie Karvio ežero, šie darbai buvo atlikti, jis atsiskaitė grynaisiais. Tuomet A. M. paprašė gręžimo paslaugų, eilinių santechniko darbų. Tuomet darbai sunkėjo ir jis A. M. supažindino su V. K. dėl tų sunkių darbų. Taip jie dirbo apie pusę metų, per kuriuos A. M. jiems mokėjo labai mažomis sumomis: kartais 100 litų, kartais 50 litų, kartą sumokėjo 1 000 litų. Jie darbus pridavinėjo, buvo pasirašyti dokumentai. Pasirašyta dėl 8 500 litų, kurie nesumokėti. Kai jis važiuodavo pas A. M. į ofisą, jo ofise buvo R. G., kuri ir pasirašinėdavo atliktų darbų aktus, nes A. M. darbo vietoje nerasdavo. Jam reikėjo rūpintis santechninėmis medžiagomis, kurias jis veždavo iš „J.“ įmonės. Buvo pasirašyta su šia įmone sutartis. Jis šioje įmonėje pateikdavo įgaliojimą, kurį jam buvo davęs pats A. M.. Dėl visko su juo tardavosi tik A. M.. Jis (A. P.) jokių darbų sutarčių nepasirašė, visi darbai buvo atliekami A.M., kuris ir buvo realus užsakovas, A. M. atsiskaitydavo grynaisiais, tačiau pirmą pavedimą gavo iš UAB „F.“. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti jo ikiteisminio tyrimop metu duoti parodymai (b. t. 19, b. l. 71-72). Pagarsinus nurodė, kad jis nebendravo su R. G., tik pasirašydavo dokumentus, ir viskas. Už darbą gavo 8 500 litų pavedimu, vėliau už kitas paslaugas jam buvo sumokėta mažai. UAB „F.“ turėjo įgaliojimą teikti prekes. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad pažįstamas 2008 metais rugpjūčio mėnesio pabaigoje pasakė, jog viename objekte skubiai reikalinga atlikti santechnikos darbus. Jis nuvažiavo į objektą prie ( - ), kur susipažino su A. M., prisistačiusiu sodybos šeimininku. Su A. M. sutarė dėl santechnikos darbų, kiaurymių pjovimo, gręžimo vamzdžių tiesimui, po ko sudarė sutartį su UAB „F.“ dėl darbų atlikimo minėtame objekte. A. M. sakė, kad UAB „F.“ yra jo įmonė, todėl sutartis turi būti sudaryta su ja. Už darbą objekte 8 500 litų pervedė į sąskaitą UAB „F.“. Vieną kartą A. M. sumokėjo apie tūkstantį litų grynais pinigais, dokumentuose buvo nurodyta, kad moka UAB „F.“. A. M. organizavo visus darbus objekte, jo tėvą E. objekte matė, kai jau buvo baigiami darbai. Advokatų kontoroje, kur dirbo A. M., tardavosi su juo dėl darbų atlikimo. Už atliktus darbus A. M. liko skolingas apie 32 000 litų. Jis turėjo UAB „F.“ įgaliojimą, kurį jam davė A. M., ir visas santechnines medžiagas imdavo jos vardu. Kas už medžiagas sumokėdavo, nežino. Medžiagas iš UAB „J.“ ėmė jis UAB „F.“ vardu pagal minėtą įgaliojimą. Šildymo sistemos montavimo darbus atliko UAB „G.“. Vėliau, nenorėdamas mokėti pinigų, A. M. pradėjo reikšti pretenzijas, kad šildymo sistemos darbai atlikti neteisingai, jam pareiškė pretenzijas dėl neteisingai išgręžtų kiaurymių. Atlikęs darbus jis surašydavo atliktų darbų aktus, kuriuos pasirašęs paduodavo A. M.. Vėliau jie būdavo grąžinami su UAB „F.“ spaudu ir R. G. parašu. (t. 19, b. l. 71-72).

3812010-07-14 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-1917(10) nurodyta, kad

3821.

3832008-02-22 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. l, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ betono liejimo darbus, kaip rangovas, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „G. K.“ pasirašė ne G. K..

3842.

3852008-03-07 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 2, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ mūrijimo darbus, kaip rangovas, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „G. K.“ pasirašė ne G. K..

3863. 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 3, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ mūrijimo darbus, kaip rangovas, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „G. K.“ pasirašė ne G. K..

3874.

3882008-04-07 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 4, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ mūrijimo darbus, kaip rangovas, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „G. K.“ pasirašė ne G. K..

3895.

3902008-04-16 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 5, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ stogo dengimo darbus, kaip rangovas, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „G. K.“ pasirašė ne G. K..

3912008-05-23 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 6, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ stogo dengimo darbus, kaip rangovas, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „G. K.“ pasirašė ne G. K.. (t. 12, b. l. 100-102)

3922010-10-26 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-2685(10) nurodyta, kad

3931.

3942008-02-22 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 1, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ betono liejimo darbus, ties akte esančiais spausdintiniais įrašais „Užsakovas: UAB „F.“ rankraštinį įrašą „Direktorė R. R.“ parašė ir pasirašė R. R..

3952.

3962008-03-07 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 2, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ mūrijimo darbus, ties akte esančiais spausdintiniais įrašais „Užsakovas: UAB „F.“ rankraštinį įrašą „Direktorė R. R.“ parašė ir pasirašė R. R..

3973.

3982008-03-21 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 3, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ mūrijimo darbus, ties akte esančiais spausdintiniais įrašais „Užsakovas: UAB „F.“ rankraštinį įrašą „Direktorė R. R.“ parašė ir pasirašė R. R..

3994.

4002008-04-07 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr.4, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ mūrijimo darbus, ties akte esančiais spausdintiniais įrašais „Užsakovas: UAB „F.“ rankraštinį įrašą „Direktorė R. R.“ parašė ir pasirašė R. R..

4015.

4022008-04-16 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr.5, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ stogo dengimo darbus, ties akte esančiais spausdintiniais įrašais „Užsakovas: UAB „F.“ rankraštinį įrašą „Direktorė R. R.“ parašė ir pasirašė R. R..

4036.

404UAB „F.“ 2008-09-04 kasos išlaidų orderio Nr.35 eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „tris šimtus tūkstančių, 00“, taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 4“ parašė R. G..

4057.

406UAB „F.“ 2008-09-10 kasos išlaidų orderio Nr.36 eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „du šimtus tūkstančių, 00“, taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 10“ parašė R. G..

4078.

408UAB „F.“ 2008-09-12 kasos išlaidų orderio Nr.37 eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „vieną šimtą tūkstančių“, taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 12“ parašė R. G..

4099.

410UAB „F.“ 2008-09-18 kasos išlaidų orderio Nr.38 eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „vieną šimtą tūkstančių“, taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 18“ parašė R. G..

411UAB „F.“ 2008-09-30 kasos išlaidų orderio Nr.43 eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „šeši tūkstančiai devyni šimtai penki, 00“, taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 09 30“ parašė R. G.. (t. 12, b. l. 110-115)

4122010-11-29 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-26 dėl Ūkininko E. M. ūkinės finansinės veiklos nurodyta :

413E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmeniu - sūnumi A. M., įsteigė UAB ,,F.“, imitavo jos vykdomą veiklą, siekiant sudaryti teigiamos, laiku teikiančios PVM deklaracijas, mokančios privalomus mokesčius įmonės įvaizdį, kad pateisintų ūkininko E. M. deklaruotą pirkimo PVM, kaip pagrįstai susidariusį, tuo pagrindu susigrąžinti PVM iš biudžeto ir gauti išlaidų kompensaciją pagal teikiamą Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos finansavimo programą.

414E. M. statybos darbų (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, sutartys neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, ūkinės operacijos tarp anksčiau minėtų ūkio subjektų, būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko.

415Ūkininkas E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmeniu – sūnumi A. M., įsteigė UAB ,,F.“, siekdamas įteisinti tikrovėje neatitinkančias tiek prekių (paslaugų) pirkimo, tiek pardavimo ūkines operacijas bei samdomų asmenų darbo santykius, todėl įmonės dokumentuose įformintos tikrovės neatitinkančios ūkinės operacijos nepatvirtina tikrų ūkinių operacijų turinio, o įforminti samdomų asmenų darbo santykiai neatitinka tikrovės. Ūkininkas E. M., vengdamas įdarbinti asmenis ir siekdamas, išvengti GPM mokėjimų į biudžetą, dirbtinai sukūrė samdomų asmenų individualią veiklą, žinodamas, jog nuo individualios veiklos pajamų jam nereikės apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokesčio.

416E. M. siekiant mokestinės naudos, buvo dirbtinai sukurtos tarpinės grandys, tarp UAB ,,F.“ ir samdomų darbuotojų (G. K., A. Z., A.P., G. V. ir kt.), tačiau ne visais atvejais buvo galima tiksliai nustatyti legaliai ar nelegaliai dirbusių fizinių asmenų skaičių bei tikslų jų gautų pajamų dydį.

417Gyventojų G. K., A. Z., A. P., G. V. veikla iš tikrųjų nebuvo savarankiška, nes jų santykiai su kita sandorio šalimi – tikruoju užsakovu E. M. susijusiu asmeniu - sūnumi A. M., nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių. Pradėję dirbti statybos objekte nelegaliai, individualią veiklą gyventojai įregistruodavo tuomet, kai E. M., A. M. pasakydavo, kad reikia registruotis. Ūkininkas E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmeniu - sūnumi A. M., dirbtinai kūrė individualią veiklą, vengdamas įdarbinti asmenis ir siekdamas išvengti GPM mokėjimų į biudžetą.

418Į G. K. sąskaitą ( - ) (Lt ),esančią Danske Banke, iš UAB „F.“ per laikotarpį nuo 2008-02-22 iki 2008-11-06 įplaukė 123571,50 Lt (99571,50 Lt pinigai, įplaukę per laikotarpį nuo 2008-02-22 iki 2008-06-26, + 24000 Lt, pinigai, įplaukę per laikotarpį nuo 2008-09-15 iki 2008-11-06) ir pagal 2008-09-22 kasos išlaidų orderį Nr. 39 G. K. iš UAB „F.“ gavo 67000 Lt pajamų. Atsižvelgiant į tai daryta išvada, kad G. K. 2008 metais gavo 91000 Lt (24000 + 67000) individualios veiklos pajamų, nuo kurių Alytaus AVMI 2010-09-28 specialisto išvadoje Nr. 68-10-02 apskaičiuojamas 13650,00 Lt gyventojų pajamų mokestis, iš individualios veiklos (apmokestinant jas 15 % pajamų mokesčio tarifu) bei nurodyta, kad G. K. iš UAB „F.“ gavo 99571,50 Lt nenustatytos rūšies pajamų (kitų pajamų).

419Tyrimui pateikti atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai iš viso 99571,50 Lt sumai.

420Atsižvelgiant į tai, kad 2008-02-22, 2008-03-07, 2008-03-21, 2008-04-07, 2008-04-16, 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktuose Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasirašė ne G. K., o kiti dokumentai, patvirtinantys statybos darbų atlikimą ir jų pardavimą, nepateikti, laikytina, kad G. K. statybos darbų, pagal minėtus priėmimo perdavimo aktus, neatliko ir jų UAB „F.“ neperdavė. Pagal pateiktus dokumentus negalima nustatyti, už ką G. K. buvo sumokėta 99571,50 Lt suma.

421Gyventojų G. K., A. Z., A. P., G. V. veikla iš tikrųjų nebuvo savarankiška, nes jų santykiai su kita sandorio šalimi – tikruoju užsakovu E. M. susijusiu asmeniu - sūnumi A. M., nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių. Jie liudytojų parodymuose nurodė, kad vykdė tiek pagalbinius, tiek kitokio pobūdžio darbus ir buvo pavaldūs su E. M. susijusiu asmeniu A. M.. Pradėję dirbti statybos objekte nelegaliai, individualią veiklą gyventojai įregistruodavo tuomet, kai E. M., A. M. pasakydavo, kad reikia registruotis. Ūkininkas E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmeniu - sūnumi A. M., dirbtinai kurė individualią veiklą, vengdamas įdarbinti asmenis ir siekdamas išvengti GPM mokėjimų į biudžetą.

422Ūkininkas E. M. įtraukė UAB ,,F.” išrašytas PVM sąskaitas faktūras į buhalterinės apskaitos registrus: 2582103,64 Lt pirkimų vertę be PVM apskaitė ,,Pirkimai“ registre, 464778,66 Lt apskaičiuotą pirkimo PVM įtraukė į ,, PVM mokestis“ registrą, 3046882,30 Lt apskaitytas E. M. įsipareigojimas bendrovei ,,Atsiskaitymų su tiekėjais“ registrą.

423Tyrimui nėra pateiktas Civilinio kodekso nuostatomis privalomas įforminti atliktų darbų aktas (aktai), patvirtinantis, kad statybos darbai 150000 Lt vertei buvo UAB ,,F.“ atlikti ir perduoti, o ūkininko E. M. priimti.

424Ūkininko E. M. buhalterinės apskaitos dokumentai bei registrai, kuriuose užfiksuotos PVM sąskaitos faktūros, išrašytos UAB“ F.“ vardu:

4251. 2008-02-07 PVM sąskaita faktūra FOR Nr.001, už statybos darbus, sumoje 729.881,92 Lt, t.sk. 111337,92 Lt PVM,

4262. 2008-05-09 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 002, už statybos darbus, sumoje 394750,12 Lt, t.sk. 60216,12 Lt PVM ,

4273. 2008-05-09 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 003, už statybos darbus, sumoje 183807,42 Lt, t.sk. 28038,42 Lt PVM .

4284. 2008-07-11 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 004, už statybos darbus, sumoje 267535,50 Lt, t.sk. 40810,50 Lt PVM.

4295. 2008-07-29 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 005, už statybos darbus, sumoje 494820,02 Lt, t.sk. 75481,02 Lt PVM.

4306. 2008-08-25 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 007, už statybos darbus, sumoje 194659,88 Lt, t.sk. 29693,88 Lt PVM ,

4317. 2008-08-29 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 008, už statybos darbus rugpjūčio mėn., sumoje 150000,00 Lt, t.sk. 22881,36 Lt PVM. ,

4328. 2008-09-11 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 009, už statybos darbus, sumoje 462483,30 Lt, t.sk.70548,30 Lt PVM.

4339. 2008-10-29 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 010, už statybos darbus pagal atliktų darbų aktą Nr. 35, sumoje 168944,14 Lt, t.sk. 25771,14 Lt PVM.

434Iš viso: sumoje 2582103,64 Lt, t. sk. 464779 Lt PVM.

435Ūkininko E. M. buhalterinės apskaitos registrų pagrindu buvo parengtos PVM deklaracijos ir pateiktos Vilniaus apskrities VMI. UAB ,,F.“ vardu įformintose PVM sąskaitose faktūrose atvaizduotos ūkinės operacijos tarp nurodyto ūkio subjekto – ūkininko E. M., būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko.

436Įvertinus surinktą informaciją, nustatytus faktus bei aplinkybes darytina išvada, kad ūkininkas E. M. UAB“ F.“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenis (t. y. dokumentus, neturinčius juridinės galios) įtraukė į buhalterinės apskaitos registrus ir jų/registrų/ pagrindu parengė PVM deklaracijas ir į pirkimo PVM nepagrįstai įtraukė: už 2008 m. vasario mėn. – 111337,92 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. gegužės mėn. – 88254,42 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. liepos mėn. – 116291,52 Lt pirkimo PVM, už 2008 m .rugpjūčio mėn. – 52575,24 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. rugsėjo mėn. – 70548,30 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. spalio mėn. – 25771,14 Lt pirkimo PVM.

437Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose PVM deklaracijose E. M. įrašė neteisingus duomenis, t. y. nepagrįstai į PVM atskaitą įtraukė 464779 Lt PVM, siekdamas neteisėtai susigrąžinti iš biudžeto 464779 Lt PVM sumą.

438E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmeniu - sūnumi A. M., įsteigė UAB ,,F.“, imitavo jos vykdomą veiklą, siekiant sudaryti teigiamos, laiku teikiančios PVM deklaracijas, mokančios privalomus mokesčius įmonės įvaizdį, kad pateisinti ūkininko E. M. deklaruotą pirkimo PVM, kaip pagrįstai susidariusį, tuo pagrindu susigrąžinti PVM iš biudžeto ir gauti išlaidų kompensaciją pagal teikiamą Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos finansavimo programą.

439E. M. statybos darbų (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, sutartys neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, ūkinės operacijos tarp aukščiau minėtų ūkio subjektų, būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko.

440E. M. neteisėtai deklaravo 519 147 Lt grąžintiną iš biudžeto PVM ir neteisėtai susigrąžino 474625 Lt PVM sumą. Tokiu būdu, E. M. siekė ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų, išvengiant turtinės prievolės valstybei bei siekė įteisinti iš anksto suplanuotus tikrovės neatitinkančius sandorius, neteisėtai suformavo PVM ataskaitą, neteisėtai susigrąžino iš biudžeto 464779,00 Lt PVM sumą bei neteisėtai priskaičiavo 2582104,00 Lt išlaidų. Dėl to padaryta žala biudžetui, sumoje 464779,00 Lt PVM. Vadovaujantis 1991-05-21 LR VSD įstatymo Nr. I-1336 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 14 str., 16 str., iš viso papildomai priskaičiuojama 77323,83 Lt ( 6826,71 Lt + 70497,12 Lt ) VSD įmokų, dėl to padaryta žala biudžetui – 77323,83 Lt.

441Išnagrinėjus tyrimui pateiktus dokumentus galima teigti, kad ūkininko E. M. statybos darbų (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, sutartys neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, įformintuose dokumentuose atvaizduotos ūkinės operacijos tarp aukščiau minėtų ūkio subjektų, būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko, todėl ūkininko E. M. buhalterinė apskaita tvarkoma iš dalies nesilaikant 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (toliau – BAĮ) nuostatų.

442Kadangi ūkinės operacijos tarp ūkininko E. M. ir UAB “F.“ būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose neįvyko, vadinasi, apskaitos dokumentai neįvykusioms ūkinėms operacijoms negalėjo būti surašyti.

443Į buhalterinės apskaitos registrus ūkininkas E. M. įtraukė tikrovės neatitinkančius apskaitos dokumentus – UAB“F.“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras (FOR Nr.001, FOR Nr.002, FOR Nr.003, FOR Nr.004, FOR Nr.005, FOR Nr.007, FOR Nr.008, FOR Nr.009, FOR Nr.010). Šios PVM sąskaitos faktūros turėjo privalomus rekvizitus, tačiau minėtose sąskaitose faktūrose vienas iš rekvizitų – ūkinių operacijų turinys, neatitiko tikrovės. Todėl UAB“ F.“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis buvo įformintas ūkininko E. M. statybos darbų pirkimas pagal LR 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. 1 d. nuostatą neturi galios. Ūkininkas E. M. buhalterinėje apskaitoje panaudojo UAB“ F.“ vardu išrašytus tikrovės neatitinkančius apskaitos dokumentus (minėtose PVM sąskaitose faktūrose vienas iš rekvizitų-ūkinių operacijų turinys neatitinka tikrovės), pagal kuriuos realiai ūkinės operacijos nevyko ir tuo pažeidė LR 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatą- „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ,

444BAĮ 13 str. 3 d. reikalavimus-„įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus“. Buhalterinės apskaitos dokumentų rekvizitų visuma turi patvirtinti, ar ūkinė operacija įvyko, ir ar ji įvyko būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose. Apskaitos dokumente pateikti rekvizitai turi reikšti, kad būtent jame nurodytas ūkio subjektas nurodytomis sąlygomis atliko ūkinę operaciją, todėl jam atsirado tam tikros teisės ir pareigos, o dokumentą įforminę, jį pasirašę asmenys buvo įgalioti veikti nurodytų ūkio subjektų vardu. Vien formalus būtinų rekvizitų buvimas apskaitos dokumente nėra pakankamas pagrindas tokį dokumentą laikyti turinčiu juridinę galią.

4452004-04-13 Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnis įtvirtina turinio viršenybės prieš formą principą, t. y. mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai.

446Pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 14 str. 2 p. numato, kad „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.“

447Pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 11 str. 1 d. – vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir apskaitos paslaugas teikianti įmonė atsako už buhalterinių įrašų teisingumą.

448Pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d. – už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.

449(t. 12, b. l. 14-29

4502009-09-23 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-2500(09) nurodyta, kad

4511.

452UAB „F.“ 2008-09-04 kasos išlaidų orderio Nr. 35, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „tris šimtus tūkstančių, 00“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 4“ parašė bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė ne G. K..

4532.

454UAB „F.“ 2008-09-10 kasos išlaidų orderio Nr. 36, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „du šimtus tūkstančių, 00“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 10“ parašė bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė ne G. K..

4553.

456UAB „F.“ 2008-09-12 kasos išlaidų orderio Nr. 37, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „vieną šimtą tūkstančių“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 12“ parašė bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė ne G. K..

4574.

458UAB „F.“ 2008-09-18 kasos išlaidų orderio Nr. 38, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „vieną šimtą tūkstančių“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 18“ parašė bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė ne G. K..

4595.

460UAB „F.“ 2008-09-22 kasos išlaidų orderio Nr. 39, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „šešisdešimt septini tūkstančiai“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 22“ parašė bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K..

4616.

462UAB „F." 2008-09-30 kasos pajamų orderio serija FOR Nr. 021/08, eilutėje, prasidedančioje žodžiais „Priimta iš G. K.“, virš įrašo „Parašas“ pasirašė ne G. K..

4637.

464UAB „F.“ 2008-09-30 kasos išlaidų orderio Nr. 43, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „šeši tūkstančiai devyni šimtai penki, 00“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 09 30“ parašė bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė ne G. K..

4658.

466UAB „F.“ 2008-09-29 kasos pajamų orderio serija FOR Nr. 014/08, eilutėje, prasidedančioje žodžiais „Priimta iš G. K.“, virš įrašo „Parašas“ pasirašė ne G. K..

4679.

468Ekspertės iniciatyva nustatyta, kad UAB „F.“ 2008-09-04 kasos išlaidų orderio Nr.35, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „tris šimtus tūkstančių, 00“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 4“, 2008-09-10 kasos išlaidų orderio Nr.36, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „du šimtus tūkstančių, 00“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 10“, 2008-09-12 kasos išlaidų orderio Nr.37, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „vieną šimtą tūkstančių“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 12“, 2008-09-18 kasos išlaidų orderio Nr.38, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „vieną šimtą tūkstančių“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 rugsėjo 18“, 2008-09-30 kasos išlaidų orderio Nr.43, eilutėje, prasidedančioje žodžiu „Gavau“ ir pasibaigiančioje „ct“, rankraštinį įrašą „šeši tūkstančiai devyni šimtai penki, 00“ taip pat eilutėje, prasidedančioje skaičiumi „200“ir pasibaigiančioje „d“, įrašą „8 09 30“, parašė tas pats asmuo, kuris parašė rankraštinius įrašus kasos išlaidų orderiuose: 2008-09-30 Nr.42, 2008-09-30 Nr.41, 2008-09-03 Nr.40. (t. 12, b. l. 72-76).

4692009-04-10 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-739(09), nurodyta, kad :

4701.

471Ištirti pateiktame kaimo turizmo sodybos „( - )" statybos darbų žurnalo pilkos spalvos viršeliais pirmame puslapyje esančioje eilutėje (fizinio asmens pavardė arba įmonės pavadinimas), prasidedančioje žodžiais „Statytojas (užsakovas) UAB .............“ ir po ja esančioje eilutėje (adresas), yra uždažyti rankraščio įrašai: „A.G.“ ( - )“.

4722.

473Tyrimui pateikto kaimo turizmo sodybos „( - )" užpildyto statybos darbų žurnalo tamsiai raudonos spalvos viršeliais 3-je grafoje „Atsakingojo vykdytojo (brigadininko) pavardė“ ties statybos darbų eigos aprašymu ir datomis nuo 2008 01 02 iki 2008 02 14 imtinai. 20 puslapyje 8-iose eilutėse, 21 puslapyje 11-oje eilučių. 22 puslapyje 8-iose eilutėse. 23 puslapyje 11-oje eilučių. 24 puslapyje 7-iose eilutėse. 25 puslapyje 11-oje eilučių, 26 puslapyje 8-iose eilutėse, 27 puslapyje 11-oje eilučių, 28 puslapyje 7-iose eilutėse. 29 puslapyje 11 -oje eilučių. 30 puslapyje 8-iose eilutėse. 31 puslapyje 11-oje eilučių, 32 puslapyje 7-iose eilutėse, 33 puslapyje 11-oje eilučių, 34 puslapyje 9-iose eilutėse ir 35 puslapyje 8-iose eilutėse dabar esančių įrašų „A. Z.“, užrašytų ant korekcinės medžiagos, vietose pirminiai įrašai buvo –„G. K.“.

4743.

475Tyrimui pateikto užpildyto statybos darbų žurnalo tamsiai raudonos spalvos viršeliais 7-je grafoje, „Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data, nepriimtų darbų kiekis, nurodymai ištaisyti defektus, ištaisymo data“ ties skaitmeniniais įrašais, reiškiančiais priimtų darbų kiekį ir datomis nuo 2008 01 02 iki 2008 01 22 imtinai. 20 puslapyje 8-iose eilutese. 21 puslapyje 11-oje eilučių. 22 puslapyje 8-iose eilutėse, 23 puslapyje 11-oje eilučių, 24 puslapyje 7-iose eilutėse, 25 puslapyje 8- iose eilutėse dabar esančių įrašų „A. L.“ vietoje pirmiau buvo įrašai „R. G.“, kurie uždažyti korekcine medžiaga.

4764.

477Šio statybos darbų žurnalo tamsiai raudonos spalvos viršeliais 18-me puslapyje, lentelės „Statybos darbų žurnalų registravimas“ grafos „Žurnalą pildanti įmonė, atsakingų asmenų pareigos, vardai, pavardės“ antroje eilutėje rankraštinio įrašo „A. L." vietoje pirminis įrašas buvo „R. G.“, kuris uždažytas korekcine medžiaga. (t. 12, b. l. 64-68).

4782009-10-29 Specialisto išvadoje Nr. 5-1/195 dėl ūkininko E. M., UAB „F.“, UAB „A.G.“ ir IĮ G. K. veiklos tyrimo išvadose nurodyta:

479A. L. (UAB „F.“ direktorė) ir buhalterė R. G. pasirašė (kaip nurodyta dokumentuose) įvairius bendrovės „F.“ dokumentus, tame tarpe ir statybos rangos sutartis, atliktų darbų aktus, kaip statybos vadovas.

480Tyrimui nebuvo pateiktas bendrovės „F.“ įsakymas (arba kitas dokumentas) dėl atestuoto statybos vadovo paskyrimo kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybai.

481UAB „F.“ nebuvo atestuota ir Aplinkos ministerijos atestatų registre šios įmonės nėra. A. L. ir R. G. nebuvo atestuotos ir Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatų registre šių asmenų nėra.

482Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02.2002 numato, kad „Statinio statybos darbams (Reglamento 1 priedas) vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai

483LR Statybos įstatymo 15 str. 1d. numato, kad „Rangovas privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą“.

484Nesant įformintai statybos vadovo pareigybei, pažeistas minėto Statybos įstatymo 15 str. 1d.., o taip pat Statybos reglamente STR 1.08.02.2002 „Statybos darbai“ numatyti reikalavimai.

4852008-02-15 Statybos rangos sutartis, sudaryta uždarosios akcinės bendrovės „F.“ (UŽSAKOVAS) su G. K. (a.k. ( - ) gyv. Adresu ( - ), Alytus, veikiančiu pagal Alytaus apskrities VMI Alytaus skyriaus 2008-02-15 išduotą Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.(18,30-A) S(A)-1934, suteikiančią teisę vykdyti statybos, remonto darbus (kodas -13), toliau vadinamas RANGOVU. Sutarties objektas: ūkininko M. kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos darbai. Sutartyje nurodyti bendri darbų objektai, t.y. gyvenamasis – svečių namas, klėtis ir t.t.

486Šioje sutartyje nėra numatyta, konkrečiai kokie statybos darbai turi būti atlikti. Taip pat nėra numatyta, kokiais terminais ir kokiomis sąlygomis bus vykdomi darbai (numatyta tik darbų pabaigos data – 2008-08-31). Taip pat šioje sutartyje nėra numatyta, kas ir kokie specialistai vykdys darbus. Sutartyje nėra numatyta statybos darbų kaina, kuri turi būti sumokėta, darbų apimtys, sumos. Sutartyje įrašytas atskiras punktas (3 p.), kuriame nurodyta, kad avansas už darbus nėra mokamas, atlygis mokamas įvykdžius darbus pagal darbų priėmimo perdavimo aktus.

487UAB „F.“ STATYBOS PASLAUGŲ (DARBŲ) PIRKIMAI

488UAB „F.“ statybos darbų (paslaugų) pirkimų šie dokumentai:

489a) 2008-09-30 PVM sąskaita-faktūra (toliau - PVM SF) Nr.01, kurioje nurodyta: pardavėjas G. K. (RANGOVAS), pirkėjas UAB „F.“ (UŽSAKOVAS) – atlikta statybos darbų iš viso 277.715,36 Lt su PVM.

490Prie šios PVM sąskaitos faktūros pridėtas tyrimui pateiktas Atliktų darbų aktas be datos, kuriame nurodyti atlikti stogo darbai, grindų darbai, sienų darbai, šildymo sistemos įrengimo darbai, santechniniai darbai, elektros darbai, apdailos darbai ir kiti. Iš viso akte nurodyta atliktų darbų vertė 277.715,36 Lt su PVM sutampa su suma, nurodyta minėtoje 2008-09-30 PVM SF Nr. 01 (277.715,36 Lt).

491b) 2008-09-30 PVM sąskaita-faktūra Nr.02, kurioje nurodyta: pardavėjas G. K. (RANGOVAS), pirkėjas UAB „F.“ (UŽSAKOVAS) – atlikta statybos darbų iš viso už 299.294,61 Lt su PVM.

492Prie šios PVM sąskaitos faktūros pridėtas tyrimui pateiktas Atliktų darbų aktas be datos, kuriame nurodyti atlikti stogo darbai, grindų darbai, sienų darbai, šildymo sistemos įrengimo darbai, santechniniai darbai, elektros darbai, apdailos darbai ir kiti. Iš viso akte nurodyta atliktų darbų vertė 299.294,61 Lt su PVM sutampa su suma, nurodyta minėtoje 2008-09-30 PVM SF Nr.02 (299.294,61 Lt).

493c) 2008-09-30 PVM sąskaita-faktūra Nr.03 (2 priedas), kurioje nurodyta: pardavėjas G. K. (RANGOVAS), pirkėjas UAB „F.“ (UŽSAKOVAS) – atlikta statybos darbų iš viso už 103.252,07 Lt su PVM.

494Prie šios PVM sąskaitos faktūros pridėtas tyrimui pateiktas Atliktų darbų aktas be datos, kuriame nurodyti atlikti stogo darbai, grindų darbai, sienų darbai, elektros darbai, apdailos darbai. Iš viso akte nurodyta atliktų darbų vertė 103.252,07 Lt su PVM sutampa su suma, nurodyta minėtoje 2008-09-30 PVM SF Nr.03 (103.252,07 Lt).

495d) 2008-09-30 PVM sąskaita-faktūra Nr.04 (2 priedas), kurioje nurodyta: pardavėjas G. K. (RANGOVAS), Pirkėjas UAB „F.“ (UŽSAKOVAS) – atlikta statybos darbų iš viso už 119.573,24 Lt su PVM.

496Prie šios PVM sąskaitos faktūros pridėtas tyrimui pateiktas Atliktų darbų aktas be datos, kuriame nurodyti atlikti stogo darbai, grindų darbai, sienų darbai, santechniniai darbai, elektros darbai, apdailos darbai. Iš viso akte nurodyta atliktų darbų vertė 119.573,24 Lt su PVM sutampa su suma, nurodyta minėtoje 2008-09-30 PVM SF Nr.04 (119.573,24 Lt).

497Prie minėtų PVM sąskaitų faktūrų ( Nr.01, 02, 03, 04) pridėtus Atliktų darbų aktus, darbus atlikusio pasirašiusio asmens parašas neįvardytas, tačiau, vizualiai vertinant, panašus į parašą, kuris nurodytas PVM sąskaitose faktūrose Nr. 01, 02, 03 ir 04. Tačiau šie tyrimui pateikti Atliktų darbų aktai (be datos), kuriuose nurodytos atliktų darbų sumos: 277.715,36 Lt, 299.294,61 Lt, 103.252,07 Lt ir 119.573,24 Lt, nėra pasirašyti darbus priėmusių atsakingų UAB „F.“ darbuotojų, tame tarpe – statybos vadovo. Šiuose Atliktų darbų aktuose (be datos) nėra nurodyta, kad darbai priimti užsakovo, t.y. uždarosios akcinės bendrovės „F.“.

498Iš viso aukščiau išvardintose 2008-09-30 PVM sąskaitose faktūrose Nr.01, 02, 03, 04 ir prie jų pridėtuose tyrimui pateiktuose Atliktų darbų aktuose (be datos) yra nurodyta, kad G. K. (RANGOVAS) atliko uždarajai akcinei bendrovei „F.“ (UŽSAKOVUI) statybos paslaugas (darbus) už 799.835,28 Lt su PVM (277.715,36+299.294,61+103.252,07+119.573,24). Tačiau aukščiau išvardintuose Atliktų darbų aktuose (be datos) nėra nurodyta, kad darbai priimti užsakovo, t.y. uždarosios akcinės bendrovės „F.“, iš viso 799.835,28 Lt su PVM).

4992008-12-30 PVM sąskaita-faktūra Nr.04, kurioje nurodyta: pardavėjas G. K. (RANGOVAS), Pirkėjas UAB „F.“ (UŽSAKOVAS) – atlikta statybos darbų iš viso už 190.087,38 Lt su PVM. 2008-12-30 PVM sąskaita faktūra be parašų.

500Prie šios PVM sąskaitos faktūros pridėtas Atliktų darbų aktas be datos, kuriame nurodyti atlikti įvairūs papildomi statybos darbai (2 priedas). Iš viso akte nurodyta atliktų darbų vertė 190.087,38 Lt su PVM sutampa su suma, nurodyta minėtoje 2008-12-30 PVM SF Nr.04 (190.087,38 Lt).

501Tačiau šis Atliktų darbų aktas (be datos), kuriame nurodyta atliktų darbų vertė už 190.087,38 Lt, nėra pasirašytas darbus priėmusių atsakingų UAB „F.“ darbuotojų, tame tarpe – statybos vadovo, t.y. nepasirašytas užsakovo, o taip pat nėra pasirašytas darbus pridavusio atsakingo asmens, t.y. G. K.. Šiame Atliktų darbų akte (be datos) nėra nurodyta, kad darbai priduoti G. K., o taip pat nėra nurodyta, kad darbai priimti užsakovo, t.y. uždarosios akcinės bendrovės „F.“ (190.087,38 Lt su PVM).

502Todėl, dėl aukščiau minėtų priežasčių, t.y. dėl to kad, Atliktų darbų aktuose ir jų pagrindu išrašytose 2008-09-30 PVM sąskaitose faktūrose Nr.01, 02, 03, 04 ir 2008-12-30 Nr.04 nėra nurodyta, kad darbai priimti užsakovo, t.y. uždarosios akcinės bendrovės „F.“, negalima nustatyti, ar PVM sąskaitose faktūrose įrašyti duomenys atitinka tikrovę.

503Tuo pačiu, negalima nustatyti ar remiantis minėtomis PVM sąskaitomis faktūromis, duomenys, apskaityti uždarosios akcinės bendrovės „F.“ buhalterinėje apskaitoje, atitinka tikrovę.

504Nors G. K. išrašytos minėtos 2008-09-30 PVM sąskaitos faktūros Nr.01, 02, 03, 04 ir 2008-12-30 Nr.04 yra apskaitytos bendrovės „F.“ buhalterinėje apskaitoje, tačiau, kaip jau buvo rašyta, negalima nustatyti, ar jose įrašyti duomenys atitinka tikrovę, todėl dėl šios priežasties negalima nustatyti, ar jose įrašyti duomenys susiję su bendrovės „F.“ turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

505Pagal UAB „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - ) Danske banke (Lietuvos filialas) duomenis, bendrovė „F.“ pervedė fiziniam asmeniui G. V. (a.k. ( - ) įsiregistravusiam individualią veiklą, į jo asmeninę sąskaitą, nurodant pagrindą „pagal statybos rangos sutartį“ šias sumas:

5062008-08-01 – 10.005,00 Lt; 2008-08-05 – 2.000,00 Lt; 2008-08-03 – 2.000,00 Lt. Iš viso G. V. pervesta 14.005,00 Lt.

507Tyrimui nepateikta fizinio asmens G. V. išrašyta(os) sąskaita(os) ir(ar) Atliktų darbų aktai, pasirašyti ir priimti užsakovo, t.y. uždarosios akcinės bendrovės „F.“. Todėl negalima nustatyti, už ką buvo pervesti pinigai iš viso 14.005,00 Lt G. V..

508Trys kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos darbų žurnalai:

509a) laikotarpio nuo 2007-09-18 iki 2008-01-22. Žurnalas (Forma 7) užpildytas atsakingo asmens už statybos darbų žurnalo pildymą ir atsakingo vykdytojo A. Z. vardu. Tačiau šiame žurnale padaryti įrašai nėra pasirašyti atsakingų asmenų, priėmusių darbus, t.y. nėra statinio statybos vadovo ir statinio techninio prižiūrėtojo parašų, todėl negalima nustatyti, ar darbai, kurie įvardyti šiame žurnale, faktiškai buvo atlikti laikotarpyje nuo 2007-09-18 iki 2008-01-22.

510b) laikotarpio nuo 2008-01-02 iki 2008-04-15 žurnalas užpildytas bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu. Tyrimui pateikto (laikotarpio nuo 2008-01-02 iki 2008-04-15) statybos žurnalo grafoje „Atsakingo vykdytojo pavardė“ yra padaryti ištaisymai. Šioje grafoje po ištaisymo yra nurodyta atsakingo vykdytojo – A. Z. pavardė, tačiau šiuos ištaisytus įrašus patvirtinančio A. Z. parašo nėra, todėl negalima nustatyti atsakingo darbuotojo (subrangovo), vykdžiusio darbus laikotarpiu nuo 2008-01-02 iki 208-02-14. Grafoje „Darbus priėmė vadovas“ yra nurodyta A. L. pavardė ir parašas iki 2008-01-22, ir nuo 2008-01-23 yra nurodyta R. G. pavardė ir parašas.

511c) laikotarpio 2008-04-16 iki 2008-09-08 žurnalas užpildytas bendrovės „F.“ (Rangovo) vardu.

512Įrašai minėtų statybos žurnalų eilutėse apibendrinti, t.y. išvardyti apibendrinti darbai. Įrašai nėra detalizuoti ir neatitinka Statybos žurnalo pildymo tvarkos reikalavimų. Statybos žurnaluose nėra nurodyti detalizuoti atlikti darbai, nėra nurodyta panaudotų medžiagų (statybos produktų) kiekiai, kaip tai reikalauja žurnalo pagrindinė forma F-7 (p.18.1- 18. 18-10).

513Statybos žurnalų F-3 formoje (UAB „F.“) nurodyta atsakingo asmens (statybos vadovo) R. G. pavardė, tačiau atestato Nr. nenurodytas. Statybos žurnalo F-3 reikalauja nurodyti atsakingo asmens (statybos vadovo) atestato numerį.

514Statybos techninis reglamentas STR.1. 08.02.2002 numato statybos vadovo pareigas ir atsakomybę. Taip pat, šis reglamentas numato, kad statinio statybos darbams (Reglamento 1 priedas) vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

515„Statinio statybos vadovas privalo (59.13.): įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, pildyti ir perduoti statytojui. Privalo parengti ir pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui pasirašyti ar vizuoti atliktų darbų aktus ir, jam reikalaujant, patikrinti ar aktuose nurodytų darbų kiekiai atitinka faktiškuosius“. Statinio statybos vadovas privalo parengti faktiškai atliktų darbų aktus užsakovui apmokėti“.

516UAB „F.“ kasos dokumentai:

5172008-09-04 Kasos išlaidų orderis Nr.35, kuriame nurodyta – išduoti G. K. 300.000,00 Lt, avansas už darbus;

5182008-09-10 Kasos išlaidų orderis Nr.36, kuriame nurodyta – išduoti G. K. 200.000,00 Lt, avansas už darbus;

5192008-09-12 Kasos išlaidų orderis Nr.37, kuriame nurodyta – išduoti G. K. 100.000,00 Lt, avansas už darbus;

5202008-09-18 Kasos išlaidų orderis Nr.38, kuriame nurodyta – išduoti G. K. 100.000,00 Lt, avansas už darbus;

521Pagal UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus, Kasos išlaidų orderiai Nr. 35, 36, 37, 38 apskaityti bendrovės „F.“ buhalterinėje apskaitoje, t.y. apskaityti tyrimui pateiktuose tiriamojo laikotarpio nuo 2008-01-01 iki 2008-10-31 UAB „F.“ buhalterinės apskaitos registruose ir Didžiojoje knygoje, pasirašytuose, kaip nurodyta: buhalterė R. G..

522Tačiau šiuose kasos išlaidų orderiuose nėra nurodyta gavėjo asmenį liudijančio dokumento pavadinimas, asmens kodas, paso numeris ir gavėjo gyvenamoji vieta.

523Uždarosios akcinės bendrovės „F.“ kasos išlaidų orderiuose nurodytos išmokėti grynų pinigų sumos, iš viso 706.905,00 Lt (300.000,00+200.000,00+100.000,00+100.000,00+6.905,00) yra apskaitytos UAB „F.“ kasos išlaidų straipsnyje ir buhalterinėje apskaitoje.

524Tačiau, remiantis Teismo ekspertizės centro 2009-09-23 IŠVADA NR.11-2500, bendrovės „F.“ kasos išlaidų orderiuose Nr. 35, 36, 37, 38, 43 ir kasos pajamų orderiuose FOR Nr.021/08 ir FOR Nr.014/08 nurodytos ūkinės operacijos neatitinka tikrovės. Todėl negalima nustatyti, kas iš bendrovės „F.“ kasos gavo šiuos pinigus, iš viso 706.905,00 Lt, ir kaip tie pinigai buvo panaudoti.

525Taip pat, dėl tos pačios priežasties, kad pasirašė ne G. K., nors dokumentuose nurodyta, kad pasirašė G. K., UAB „F.“ įformintos ūkinės operacijos 2008-09-30 kasos pajamų orderiuose FOR Nr.021/08 (34.000,00 Lt) ir FOR Nr.014/08 (9167,45 Lt) neatitinka tikrovės.

526UAB “F.“ įformintus minėtus kasos išlaidų ir pajamų orderius (kaip nurodyta šiuose dokumentuose) pasirašė atsakingi bendrovės „F.“ darbuotojai: įmonės vadovas (parašas), vyriausias (vyresnysis) finansininkas (parašas), tačiau, kaip aukščiau išdėstyta, gavėjo, t.y. G. K. parašas neatitinka tikrovės.

527Nors bendrovės „F.“ minėti kasos išlaidų orderiai: 2008-09-04 Nr.35, 2008-09-10 Nr.36 2008-09-12 Nr.37, 2008-09-18 Nr.38, 2008-09-30 Nr.43 ir kasos pajamų orderiai FOR Nr.021/08 ir FOR Nr.014/08 yra apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, tačiau juose įrašyti duomenys neatitinka tikrovės, todėl dėl šios priežasties negalima nustatyti ar juose įrašyti duomenys susiję su bendrovės „F.“ turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

528UAB „F. STATYBOS PASLAUGŲ (DARBŲ) PARDAVIMAI.

529Pagal dokumentus uždaroji akcinė bendrovė „F.“ ūkininkui E. M. apmokėti pateikė šias statybos paslaugų pardavimo PVM Sąskaitas faktūras :

5302008-02-07 FOR Nr.001 – 729.881,92 Lt;

5312008-05-09 FOR Nr. 002 – 394.750,12 Lt;

5322008-05-09 FOR Nr.003 – 183.807,42 Lt;

5332008-07-11 FOR NR.004 – 267.535,50 Lt;

5342008-07-29 FOR NR.005 – 494.820,02 Lt;

5352008-08-25 FOR Nr.007 – 194.659,88 Lt;

5362008-08-29 FOR Nr. 008 – 150.000,00 Lt;

5372008-09-11 FOR NR.009 – 462.483,30 Lt;

5382008-10-29

539OR Nr.010 – 168.944,14 Lt.

540Iš viso bendra suma su PVM, nurodyta šiose PVM sąskaitose faktūrose apmokėti ūkininkui E. M. už kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos darbus 2008m. sudaro 3.046.882,30 Lt su PVM.

541Tyrimui pateiktoje 2007-12-10 Statybos rangos sutartyje Nr.2007/12/10, sudarytoje ūkininko E. M. (UŽSAKOVAS) su uždarąja akcine bendrove „F.“ (RANGOVAS) Sutarties objekto kaina numatyta 2.727.946,42 su PVM.

542Skirtumas tarp sutartyje numatytos statybos darbų kainos ir sumos, nurodytos tyrimui pateiktose UAB „F.“ PVM sąskaitose faktūrose, išrašytose ūkininkui E. M., sudaro 318.935,88 Lt su PVM.

543Tyrimui pateiktoje statybos paslaugų (darbų) pardavimo 2008-02-07 PVM sąskaitoje faktūroje FOR Nr.001 už sausio mėnesį, išrašytoje Rangovo, t.y. uždarosios akcinės bendrovės „F.“ užsakovui ūkininkui E. M., nurodyta, kad UAB „F.“ atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.7 ir Nr.9, iš viso už 729.881,92 Lt kartu su PVM (4 priedas).

544UAB „F.“ sąskaitą išrašiusio asmens parašo nėra, sąskaitą gavo, nurodyta – E. M. (parašas).

545Tyrimui pateikti Atliktų darbų aktai Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, išrašyti, kaip nurodyta, už 2008m. sausio mėnesį ir Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.7, Nr.9 išrašyti, kaip nurodyta, už 2008m. vasario mėnesį. Aktuose nurodyti įvairūs statybos darbai: grunto kasimas, tranšėjų užpylimas monolitinių gelžbetonio kolonų išardymas ir kiti.

546Aktus pasirašę asmenys nurodyti: užsakovas ūkininkas E. M., rangovas UAB „F.“ – buhalterė R. G.. Tyrimui pateiktuose Atliktų darbų aktuose Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.7 ir Nr.9 nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. bendrovės „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą.

547Pažeistas minėto Statybos techninio reglamento STR.1. 08.02.2002 reikalavimas, kuris numato statybos darbų vadovo pareigas ir atsakomybę.

548Uždarosios akcinės bendrovės „F.“ paslaugų pardavimo PVM sąskaita faktūra FOR Nr. 001 už sausio mėnesį išrašyta, kaip nurodyta, 2008m. vasario mėnesio 7 dieną. Tačiau į šią sąskaitą faktūrą įtraukti atliktų darbų aktai Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8 ir Nr.9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį. Tuo remiantis galima teigti, kad į 2008-02-07 PVM sąskaitą faktūrą FOR Nr.001 buvo įtraukti sausio mėnesį dar neatlikti vasario mėnesio darbai.

549Laikotarpio nuo 2008-01-02 iki 2008-04-15 Statybos darbų žurnalas, užpildytas UAB „F.“ (Rangovo) vardu. Tyrimui pateikto (laikotarpio nuo 2008-01-02 iki 2008-04-15) statybos žurnalo grafoje „Atsakingo vykdytojo pavardė“ yra padaryti ištaisymai. Šioje grafoje po ištaisymo yra nurodyta atsakingo vykdytojo – A. Z. pavardė, tačiau šiuos ištaisytus įrašus patvirtinančio A. Z. parašo nėra, todėl, remiantis šio statybos darbų žurnalo įrašais, negalima nustatyti atsakingo darbuotojo, vykdžiusio darbus laikotarpiu nuo 2008-01-02 iki 2008-02-14.

550Tyrimui pateikta 2007-12-10 Statybos rangos sutartis Nr.2007/12/10, sudaryta uždarosios akcinės bendrovės „F.“ (Užsakovas) su A. Z. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, veikiantis pagal VMI 2007-08-10 išduotą nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, suteikiančią teisę vykdyti statybos, remonto darbus (Rangovas) (3 priedas). Sutartyje numatyta, kad už atliktus statybos darbus atsiskaitoma per 30 dienų nuo atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo (p.3). Taip pat, sutarties p.6 numatyta, kad „Rangovas įsipareigoja ne vėliau, kaip prieš 5 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą“.

551Tačiau tyrimui nebuvo pateikti A. Z. Atliktų darbų aktai, priimti užsakovo, t.y. bendrovės „F.“ už 2008m. sausio, vasario mėnesių laikotarpį, kaip nurodyta minėtame statybos darbų žurnale (2 priedas).

552Pagal tyrimui pateiktus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus: 2008 m. vasario mėn. „Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras“ ir 2008 m. vasario mėn. „Atsiskaitymų su tiekėjais žiniaraštis“, Tiekėjai 443“ (4 priedas) nurodyta, kad 2008m vasario mėnesį bendrovė statybinių medžiagų įsigijo tik: už 52.304,14 Lt su PVM. Sausio mėnesio pirkimai iš tiekėjų iš viso sudarė 8.055,07 Lt („Tiekėjai 443“). Kartu paėmus, už sausio ir vasario mėnesį UAB „F.“ statybinių medžiagų įsigijo už 60.359,21 Lt (52,304,14+8.055,07).

553Darbų, kaip nurodyta bendrovės „F.“ išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje FOR Nr. 001 atlikta už 729.881,92 Lt su PVM. Atliktų darbų aktuose (prie šios PVM SF) Nr.01-09 nurodytos išlaidos medžiagoms yra šios:

554Atliktų darbų Aktas Nr.1 sausio mėn. sunaudotos medžiagos iš viso – 20.911,00 Lt;

555Atliktų darbų Aktas Nr.2 sausio mėn. sunaudotos medžiagos iš viso – 28.027,00 Lt;

556Atliktų darbų Aktas Nr.3 sausio mėn. sunaudotos medžiagos iš viso – 62,330,00 Lt;

557Atliktų darbų Aktas Nr.4 sausio mėn. sunaudotos medžiagos iš viso – 95.937,00 Lt;

558Atliktų darbų Aktas Nr.5 vasario mėn. sunaudotos medžiagos iš viso – 28.917,00 Lt;

559Atliktų darbų Aktas Nr.6 vasario mėn. sunaudotos medžiagos iš viso – 30.841,00 Lt;

560Atliktų darbų Aktas Nr.7 vasario mėn. sunaudotos medžiagos iš viso – 32.328,00 Lt;

561Atliktų darbų Aktas Nr.8 vasario mėn. sunaudotos medžiagos iš viso – 17.151,00 Lt;

562Atliktų darbų Aktas Nr.9 vasario mėn. sunaudotos medžiagos iš viso – 89,00 Lt.

563Atliktų darbų aktuose Nr.01-09 nurodyta, kad 2008 m. sausio ir vasario mėnesiais bendrovė ‚F.“ kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybai sunaudojo statybinių medžiagų iš viso už 316.531,00 Lt. Kaip jau buvo rašyta, tyrimui pateiktuose bendrovės „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentuose yra nurodyta, kad bendrovė sausio vasario mėnesiais įsigijo statybinių medžiagų iš viso už 60.359,21 Lt. Skirtumas tarp faktiškai įsigytų statybinių medžiagų vertės ir vertės, nurodytos Atliktų darbų aktuose Nr.01-09 sudaro iš viso 256.171,79 Lt (316.531,00-60.359,21). Tyrimui pateiktuose UAB „F.“ dokumentuose nėra duomenų apie UAB „F.“ statybinių medžiagų pirkimus ankstesniame laikotarpyje, nėra duomenų ir apie statybinių medžiagų likučius.

564Tačiau, kaip jau buvo rašyta, tyrimui nebuvo pateikti bendrovės „F.“ statybos paslaugų (darbų) iš subrangovo A. Z. (kaip nurodyta Statybos darbų žurnale) pirkimo dokumentai, t.y. atliktų darbų aktai už 2008m. sausio ir vasario mėnesius, todėl negalima nustatyti faktiškų bendrovės „F.“ išlaidų už 2008m. sausio ir vasario mėnesius.

565Pagal tyrimui pateiktus uždarosios akcinės bendrovės „A.G.“ buhalterinės apskaitos dokumentus, nustatyta, kad UAB „A.G.“ 2007 m. laikotarpyje nuo rugpjūčio iki gruodžio mėnesių įsigijo statybines medžiagas. Tyrimui pateiktose UAB „A.G.“ 2007 metų liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesių prekių įsigijimo PVM sąskaitose faktūrose ir Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registruose yra duomenys apie tai, kad bendrovė „A.G.“ pirko įvairias statybines medžiagas iš šių įmonių: silikatinius blokelius iš UAB „S.“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - ), kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „A.“, UAB „G.“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „M.“, cementą, OSB plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “S.K.V.“, pastolių nuoma iš UAB „K.“, autotechnikos nuoma iš UAB „K.“, statybinių įrankių nuoma iš UAB „G.“, stogo konstrukcijas iš UAB „M.“.

566UAB „K.“ išrašytos uždarajai akcinei bendrovei „A.G.“ PVM sąskaitos faktūros: 2007-09-28 KŽ 364, 2007-10-22 KŽ379, 2007-12-18 KŽ412, kuriose nurodyta: „Pastolių nuoma“ uždarajai akcinei bendrovei „A.G.“. Tyrimui pateikta bendrovės „A.G.“ buhalterinės apskaitos registrai, kuriuose yra apskaityti minėtų PVM sąskaitų faktūrų duomenys.

567Tyrimui pateikta uždarosios akcinės bendrovės „S.“ išrašytos bendrovei „A.G.“ PVM sąskaitos faktūros: SF SIM Nr.0104819, 2007-10-25 0104822, kurioje nurodyta statybinių blokų pristatymo vieta: Karvio km.

568Akcinės bendrovės (AB) „V.G.K. gamykla Nr. ( - )“ išrašytos bendrovei „A.G.“ PVM sąskaitos faktūros: 2007-10-05 GKG Nr.3504918, 2007-10-05 GKG Nr.3503777, 2007-10-05 GKG Nr.3503804 ir kt., kuriose yra nurodyta statybinių medžiagų iškrovimo vieta – „Maišiagala“, „Karvys“.

569Statybos paslaugų (darbų) pardavimo 2008-02-07 PVM sąskaitoje faktūroje FOR Nr.001 už sausio mėnesį, išrašytoje Rangovo, t. y. uždarosios akcinės bendrovės „F.“ Užsakovui ūkininkui E. M. apmokėti, nurodyta, kad UAB „F.“ atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8 ir Nr.9, iš viso už 729.881,92 Lt kartu su PVM.

570Atliktų darbų aktai Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, išrašyti, kaip nurodyta, už 2008 m. sausio mėnesį ir Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9 išrašyti, kaip nurodyta, už 2008m. vasario mėnesį. Aktus pasirašę asmenys nurodyti: užsakovas ūkininkas E. M., rangovas UAB „F.“ – buhalterė R. G..

571Pažymėtina tai, kad uždaroji akcinė bendrovė „F.“, pagal tyrimui pateiktus dokumentus, ūkininkui E. M. apmokėti jokių sąskaitų ir atliktų darbų aktų už 2007 m. laikotarpį nepateikė bei savo buhalterinėje apskaitoje neapskaitė.

572UAB „F.“ kasos dokumentai:

5732008-09-04 Kasos išlaidų orderis Nr.35, kuriame nurodyta – išduoti G. K. 300.000,00 Lt, avansas už darbus;

5742008-09-10 Kasos išlaidų orderis Nr.36, kuriame nurodyta – išduoti G. K. 200.000,00 Lt, avansas už darbus;

5752008-09-12 Kasos išlaidų orderis Nr.37, kuriame nurodyta – išduoti G. K. 100.000,00 Lt, avansas už darbus;

5762008-09-18 Kasos išlaidų orderis Nr.38, kuriame nurodyta – išduoti G. K. 100.000,00 Lt, avansas už darbus;

5772008-09-30 Kasos išlaidų orderis Nr.43, kuriame nurodyta – išduoti G. K. (6905,00 Lt);

5782008-09-30 kasos pajamų orderiai: serija FOR Nr.021/08 (34.000,00 Lt) ir FOR Nr.014/08 (9167,45 Lt), kuriuose nurodyta – priimta iš G. K..

579Tyrimui pateikta Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2009-09-23 IŠVADA NR.11-2500 (09), kurioje nurodyta:

580a) kad UAB „F.“ Kasos išlaidų orderiuose: 2008-09-04 Nr.35 (300.000, Lt), 2008-09-10 Nr.36 (200.000,00 Lt), 2008-09-12 Nr.37 (100.000,00 Lt), 2008-09-18 Nr.38 (100.000,00 Lt), pasirašė ne G. K., nors šiuose dokumentuose yra nurodyta, kad pasirašė G. K.;

581b) kad UAB „F.“ 2008-09-30 kasos pajamų orderiuose: serija FOR Nr.021/08 (34.000,00 Lt) ir FOR Nr.014/08 (9167,45 Lt), pasirašė ne G. K., nors šiuose dokumentuose yra nurodyta, kad pasirašė G. K.;

582c) kad UAB „F.“ 2008-09-30 Kasos išlaidų orderyje Nr.43 (6905,00 Lt) pasirašė ne G. K., nors šiame dokumente yra nurodyta, kad pasirašė G. K..

583Galima teigti, kad šios ūkinės operacijos neatitinka tikrovės ir negalima nustatyti, kas iš bendrovės „F.“ kasos gavo šiuos pinigus, ir kaip tie pinigai buvo panaudoti.

584Todėl dėl aukščiau išdėstytų priežasčių, t.y. dėl to, kad:

585a) tyrimui pateiktuose Atliktų darbų aktuose (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8 ir Nr.9) už 2008 metų sausio – vasario mėnesius nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. bendrovės „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą - iš viso suma nurodyta minėtuose Atliktų darbų aktuose ir 2008-02-07 PVM sąskaitoje faktūroje FOR Nr.001 sudaro 729.881,92 Lt su PVM;

586b) tyrimui pateiktas bendrovės „F.“ statybos darbų žurnalas už 2008m. sausio ir vasario mėnesius užpildytas pažeidžiant numatytas žurnalo pildymo taisykles (aprašyta aukščiau);

587c) tyrimui pateiktuose bendrovės „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentuose ir registruose nėra apskaitytas statybos darbų - paslaugų pirkimas iš subrangovo A. Z. 2008 metų sausio, vasario mėnesių laikotarpyje. Tyrimui nepateikti bendrovės „F.“ statybos paslaugų (darbų) iš subrangovo A. Z. pirkimo dokumentai, t.y. A. Z. atliktų darbų aktai už 2008m. sausio ir vasario mėnesius;

588d) tyrimui pateiktuose bendrovės „F.“ Atliktų darbų aktuose Nr.01-09 už 2008m. sausio ir vasario mėnesius nurodyta, kad kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybai sunaudotų medžiagų vertė sudarė iš viso 316.531,00 Lt. Tyrimui pateiktuose bendrovės „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentuose yra nurodyta, kad bendrovė sausio, vasario mėnesiais įsigijo statybinių medžiagų iš viso už 60.359,21 Lt. Skirtumas tarp faktiškai įsigytų statybinių medžiagų vertės ir vertės, nurodytos Atliktų darbų aktuose Nr.01-09 sudaro iš viso 256.171,79 Lt (316.531,00-60.359,21). Tyrimui pateiktuose UAB „F.“ dokumentuose nėra duomenų apie UAB „F.“ statybinių medžiagų pirkimus ankstesniame laikotarpyje, nėra duomenų ir apie statybinių medžiagų likučius;

589e) tyrimui pateiktuose liudytojų apklausos protokoluose: 2009-06-18 Liudytojo D. J. apklausos protokolas, 2009-10-05 Liudytojo R. R. apklausos protokolas, 2009-09-30 Liudytojo K. S. apklausos protokolas, kuriuose jie nurodo (išdėstyta aukščiau), kad 2007 metų laikotarpyje nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio įsigytos statybinės medžiagos UAB „A.G.“vardu ir statybos įranga buvo vežama į Karvio km. ( - ) statybą;

590f) tyrimui pateiktose UAB „A.G.“ statybinių medžiagų pirkimo PVM sąskaitose faktūrose (2007 m. laikotarpio nuo rugsėjo iki gruodžio) nurodyta statybinių medžiagų iškrovimo vieta: Maišiagala, Karvio km.;

591g) tyrimui pateiktuose atliktų darbų aktuose, kurie buvo pateikti ūkininkui E. M. apmokėti ir tyrimui pateiktuose atliktų darbų aktuose, kurie buvo pateikti bankui paskolai gauti yra esminiai nesutapimai, t.y. iš dalies nesutampa atliktų darbų datos ir sumos, nurodytos aktuose (išdėstyta aukščiau);

592h) kad UAB „F.“ Kasos išlaidų orderiuose: 2008-09-04 Nr.35 (300.000, Lt), 2008-09-10 Nr.36 (200.000,00 Lt), 2008-09-12 Nr.37 (100.000,00 Lt), 2008-09-18 Nr.38 (100.000,00 Lt), 2008-09-30 Kasos išlaidų orderyje Nr.43 (6905,00 Lt) ir kasos pajamų orderiuose: serija FOR Nr.021/08 ir FOR Nr.014/08 pasirašė ne G. K., nors šiuose dokumentuose yra nurodyta, kad pasirašė G. K. (Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2009-09-23 Išvada Nr.11-2500 (09), t.y. šios ūkinės operacijos neatitinka tikrovės. Todėl kaip jau buvo išdėstyta, negalima nustatyti kas iš bendrovės „F.“ kasos gavo šiuos pinigus, iš viso 706.905,00 Lt ir kaip tie pinigai buvo panaudoti.

593Todėl dėl čia išvardytų priežasčių galima teigti, kad UAB „F.“ išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje FOR. Nr.001 ( iš viso 729.881,92 Lt) ir šioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytuose Atliktų darbų aktuose Nr.01, Nr.02, Nr.03, Nr.04 už sausio mėnesį ir Nr.05, Nr.06, Nr.07, Nr.08, Nr.09 už vasario mėnesį įrašyti duomenys neatitinka tikrovės.

594Šiuo atveju, nors bendrovės „F.“ 2008-02-07 PVM sąskaita faktūra FOR Nr.001 yra apskaityta bendrovės buhalterinėje apskaitoje, tačiau joje įrašyti duomenys neatitinka tikrovės, todėl negalima nustatyti, ar jie susiję su bendrovės „F.“ turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

595Statybos paslaugų (darbų) pardavimo 2008-08-29 PVM sąskaitoje faktūroje FOR Nr.008 (4 priedas) už rugpjūčio mėnesį, išrašytoje Rangovo, t.y. uždarosios akcinės bendrovės „F.“ užsakovui ūkininkui E. M. (150.000,00 Lt su PVM), grafoje „Paslaugos pavadinimas“ yra nurodyta: – „Už statybos darbus“. Tačiau tyrimui nepateiktas joks dokumentas, nurodantis kokie darbai buvo atlikti ir kas juos atliko.

596Tyrimui pateiktoje statybos paslaugų (darbų) pardavimo 2008-09-11 PVM sąskaitoje faktūroje FOR Nr.009 (4 priedas), išrašytoje Rangovo, t.y. uždarosios akcinės bendrovės „F.“ Užsakovui ūkininkui E. M., nurodyta, kad UAB „F.“ atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.34, Nr.35, Nr.36, ir Nr.37, iš viso už 462.483,30 Lt su PVM.

597UAB „F.“ sąskaitą išrašęs asmuo nurodyta: sąskaitą išrašė buhalterė R. G.“ (parašas). Sąskaitą gavo, nurodyta – E. M. (parašas).

598Tyrimui pateikti Atliktų darbų aktai Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.34, Nr.35, Nr.36, ir Nr.37 išrašyti, kaip nurodyta, už 2008 m. 09 mėnesį. Aktuose nurodyti įvairūs statybos darbai. Aktus pasirašę asmenys nurodyti: užsakovas ūkininkas E. M., rangovas UAB „F.“ – įgaliotas asmuo R. G.. Tyrimui pateiktuose Atliktų darbų aktuose Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.34, Nr.35, Nr.36 ir Nr.37 už 2008m. 09 mėnesį (kaip nurodyta) nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. bendrovės „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą.

599Kadangi Atliktų darbų aktuose Nr.31, 32, 33, 34, 35, 36, ir 37 nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. bendrovės „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą, pažeisti minėto statybos reglamento STR.1. 08.02.2002 reikalavimai, kurie numato statybos vadovo pareigas ir atsakomybę.

600Atliktų darbų aktuose nurodyta darbų vertė iš viso 462.483,30 Lt su PVM ir sutampa su suma, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje FOR NR.009.

601Bendrovės „F.“ buhalterinėje apskaitoje už 2008m. rugsėjo mėnesį nurodytas statybos darbų (paslaugų) pirkimas iš subrangovo G. K..

602Kaip jau buvo rašyta aukščiau, tyrimui pateiktos 2008-09-30 PVM sąskaitos-faktūros Nr.01, Nr.02, Nr.03, Nr.04, kuriose nurodyta: pardavėjas G. K. (subrangovas), pirkėjas UAB „F.“ (rangovas) – atlikta statybos darbų vertė iš viso 799.835,28 Lt su PVM. PVM SF Nr.01, Nr.02, Nr.03, Nr.04 išrašytos tos pačios dienos data, t.y. rugsėjo 30d.

603Tačiau, kaip jau išdėstyta aukščiau, negalima nustatyti, ar ūkinės operacijos, nurodytos minėtose statybos darbų (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitose faktūrose, atitinka tikrovę.

604Kadangi negalima nustatyti, ar bendrovės „F.“ 2008m. rugsėjo mėnesio statybos darbų (paslaugų) pirkimai iš G. K. atitinka tikrovę, todėl dėl šios priežasties negalima nustatyti, ar duomenys, įrašyti į statybos darbų (paslaugų) pardavimo PVM sąskaitą faktūrą 2008-09-11 FOR Nr.009, išrašytą bendrovės „F.“ (Rangovo) ūkininkui E. M. (Užsakovui) už rugsėjo mėnesį, atitinka tikrovę.

605Šiuo atveju, nors 2008-11-06 PVM sąskaita faktūra FOR Nr.009 turi visus privalomus rekvizitus, tačiau, kaip, jau buvo išdėstyta, negalima nustatyti, ar šioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos ūkinės operacijos atitinka tikrovę, t.y. negalima nustatyti, ar ūkinių operacijų turinys, nurodytas minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje, atitinka tikrovę.

606Šiuo atveju, nors surašyta bendrovės „F.“ 2008-09-11 PVM sąskaita faktūra FOR Nr.009 ir užregistruota buhalterinėje apskaitoje, tačiau, dėl aukščiau išdėstytų priežasčių negalima nustatyti, ar ūkinės operacijos, kurios atvaizduotos minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje ir užregistruotos bendrovės „F.“ buhalterinėje apskaitoje, atitinka tikrovę .

607Šiuo atveju, nors bendrovės „F.“ 2008-09-11 PVM sąskaita faktūra FOR Nr.009 yra apskaityta bendrovės buhalterinėje apskaitoje, tačiau negalima nustatyti, ar joje įrašytos ūkinės operacijos atitinka tikrovę, todėl dėl šios priežasties negalima nustatyti, ar joje įrašyti duomenys susiję su bendrovės „F.“ turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

608Tyrimui pateiktose bendrovės „F.“ paslaugų pardavimo PVM sąskaitos faktūrose (4 priedas): 2008-05-09 Nr.002, 2008-05-09 Nr.003, 2008-07-11 Nr.004, 2008-07-29 Nr.005, 2008-08-25 Nr.007, 2008-08-29 Nr.008, 2008-09-11 Nr.009 ir prie jų pridėtuose Atliktų darbų aktuose nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. bendrovės „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą.

609Tačiau, pažeidžiant minėtą įstatymo nuostatą, į bendrovės „F.“ 2008-05-09 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą FOR Nr.002 (394.750,12 Lt su PVM ) įtraukti (kaip nurodyta) du kovo mėnesio aktai (156.088,53 Lt su PVM ).

610G. K. buhalterinės apskaitos dokumentai, tame tarpe ir atliktų darbų aktai, tyrimui nepateikti. Tyrimui nepateiktas įsakymas ar kiti dokumentai, nurodantys G. K. buhalterinės apskaitos organizavimą.

611G. K. tyrimui nepateikta Paslaugų pardavimo dokumentai, privalomi pagal LR Finansų ministro 2003-02-17 įsakymu Nr.1K-040 patvirtintų „Gyventojų besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus,), buhalterinės apskaitos taisyklių punktuose 9.1-9.3 nurodytas nuostatas.

612Remiantis tyrimui pateiktais G. K. kortelinės sąskaitos Nr.( - ) Danske banke išrašais tyrimo metu nustatyta:

6131) G. K. gautos piniginės lėšos į sąskaitą ( - ) iš bendrovės „F.“ laikotarpyje nuo 2008-02-19 iki 2009-02-20 (kaip nurodyta sąskaitos išraše: „už statybos darbus pagal Statybos rangos sutartį 2008-02-15) iš viso sudarė 126.121,50 Lt;

6142) G. K. sąskaitos ( - ) išlaidos per minėtą laikotarpį (be banko ir kitų mokesčių), kaip nurodyta išraše:

615a) „Gavėjas neįvardytas“ – 91.206,00Lt;

616b) Gavėjas M. J. – 9.400,00 Lt;

617c) Gavėjas D. M. – 4.000,00 Lt;

618d) Gavėjas M. T. – 10.093,10 Lt;

619e) Gavėjas K. P. – 8.000,00 Lt;

620f) Gavėjas G. V. – 5.000,00 Lt;

621g) Gavėjas S. S. – 6.000,00 Lt;

622h) Gavėjas D. K. – 1.000,00 Lt;

623j) Gavėjas L. K. – 4.840,00 Lt. Pagal tyrimui pateikto UAB „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos Danske banke išrašo duomenis (2 priedas), bendrovė „F.“ 2008-03-07 pervedė į G. K. valiutinę sąskaitą ( - ) 1.500,00 USD ir 2008-08-08 30.300,00 USD (67.614,45 Lt), įvardyta „Paskola“. Išlaidos: gavėjas nenurodytas.

624Dėl to, kad tyrimui nepateikti G. K. buhalterinės apskaitos dokumentai, negalima iš dalies nustatyti G. K. turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

625UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus, kaip įvardyta dokumentuose ir registruose, yra pasirašiusi finansininkė K. G. arba buhalterė R. G. (kaip įvardyta dokumentuose).

626Tyrimui pateiktose UAB „A.G.“ 2007 metų liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesių prekių įsigijimo PVM sąskaitose faktūrose ir Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registruose yra duomenys apie tai, kad bendrovė „A.G.“ pirko įvairias statybines medžiagas iš šių įmonių: silikatinius blokelius iš UAB „S.“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „V.G.K. gamyklos Nr. ( - ) (toliau - ( - )), kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „A.“, UAB „G.“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „M.“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “S.K.V.“, pastolių nuoma iš UAB „K.“ (pastolių nuoma), autotechnikos nuoma iš UAB „K.“, statybinių įrankių nuoma iš UAB „G.“, stogo konstrukcijas iš UAB „M.“.

627Tyrimui pateikta 2007 m. rugsėjo-gruodžio mėnesių laikotarpio UAB „A.G.“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - ) išrašas, kuriame yra duomenys apie tai, kad bendrovė „A.G.“ užmokėjo pinigus aukščiau minėtoms bendrovėms: UAB „S.“, VGKG Nr. ( - ), UAB „M.“, UAB „K., UAB „A.“, UAB „G.“ ir kt., kaip įvardyta mokėjimo nurodymuose: „Avansinis, išankstinis apmokėjimas už prekes“.

628UAB „A.G.“ 2007 m. rugsėjo - gruodžio mėnesių Atsiskaitymų su tiekėjais žiniaraščiai, kuriuose yra duomenys apie tai, kad uždaroji akcinė bendrovė „A.G.“ vykdė atsiskaitymus su minėtomis įmonėmis už patiektas statybines medžiagas.

629Bendrovės „A.G.“ pirkimų PVM sąskaitų faktūrų už 2008 metų sausio mėnesį, yra statybinių medžiagų pirkimų iš AB „S.K.V.“ (statybiniai padėklai, transportavimas), UAB „M.“ (met. plokštė), UAB ‚K.“, UAB „M.“ (stat. plėvelė, stat. įrankiai, gruntas ir kt), UAB „V.M.“(metalas, armatūra), UAB „G.“ (statybos įrankių nuoma), UAB „B.C,“ (betonas), UAB „K.“ (pastolių nuoma), UAB „S.“ (mediena) ir kt.

6302008 m. laikotarpio UAB „A.G.“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - ) išrašas, kuriame yra duomenys apie tai, kad bendrovė „A.G.“ užmokėjo pinigus aukščiau minėtoms bendrovėms: UAB „M.“, UAB „V.M.“, UAB „G.“, UAB „B.C.“, UAB „M.“, UAB „K.“ ir kt., kaip įvardyta mokėjimo nurodymuose: „išankstinis apmokėjimas už prekes“.

631Kaip jau buvo rašyta, tyrimui pateikta UAB „K.“ išrašyta uždarajai akcinei bendrovei „A.G.“ PVM sąskaita faktūra 2008-03-18 KŽ 433, kurioje yra duomenys, kad UAB „K.“ išnuomojo statybinius pastolius bendrovei „A.G.“. Tyrimui pateiktas 2009-09-30 Liudytojo K. S. apklausos protokolas, kuriame jis nurodė, kad jis dirba UAB „K.“ direktoriumi ir kad jis pats asmeniškai veždavo pastolius, klojinius pastato kolonoms ir kitiems darbams į kaimo turizmo sodybą ( - ), o 2008 metais sutartis dėl pastolių nuomos buvo pasirašyta su UAB ‚F.“.

632UAB „A.G.“ atsiskaitomosios sąskaitos DnBNORD banke ( - ) išraše yra nurodyta, kad bendrovė „A.G.“ apmokėjo uždarosios akcinės bendrovės „F.“ statybinių medžiagų pirkimų (2008m. vasario mėn. iš UAB „M.“, UAB „S.) PVM sąskaitas faktūras.

633Pagal tyrimui pateiktus bendrovės „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus, iš UAB „A.G. atsiskaitomosios sąskaitos pervesta uždarajai akcinei bendrovei „F.“ 2008-04-25 10.000,00 Lt ir 2008-04-28 23.000,00 Lt, įvardyta „Paskola“.

634Pagal tyrimui pateiktus bendrovės „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus, iš UAB „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos pervesta uždarajai akcinei bendrovei „A.G.“ 2008-05-20 7.091,88 Lt, 2008-05-19 13.000,00 Lt, 2008-09-16 8.049,12 Lt, įvardyta „Paskolos gražinimas“.

635Tyrimui pateikta 2007-07-05 Patalpų panaudos sutartis, kurioje numatyta, kad T. M., gyv. ( - ), Ukmergė (Panaudos davėjas), perduoda UAB „A.G.“ (Panaudos gavėjui) neterminuotai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, pasirašyta, kaip nurodyta, įgalioto atstovo A. M..

636Tyrimui pateikta Lokalinė sąmata (sudaryta, kaip nurodyta, pagal 2007-03 kainas), patvirtinta (kaip nurodyta) UAB „A.G. (parašas neįvardytas)“ ir suderinta: atsakingas atstovas (į.a. parašas neįvardytas), kurioje numatyta: Statinių grupė – F098 ( - ), Vilnius, bendrastatybiniai darbai, bendra vertė su PVM 118.469,79 Lt (5 priedąs).

637Taip pat, tyrimui pateikta 2007 m. 12 mėn. Atliktų darbų aktas, kuriame nurodyta: F098 Lazdynai, bendrastatybiniai darbai, užsakovas T. M. a.k. ( - ) iš viso išlaidos su PVM 118.469,64 Lt, pasirašė (įvardyta akte: įgaliotas asmuo) ir UAB „A.G.“ (parašas neįvardytas). M. L. sąmatoje ir Atliktų darbų akte yra įvardyti šie darbai: gręžiniuose betonuojamų polių įrengimas, betono pagrindo po pamatais padarymas, tarpsluoksnio skiedinio po pamatų padais padarymas, pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, gelžbetoniniai pamatai ir kt.

638Tačiau, tyrimui pateiktame Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše yra nurodyti duomenys, kad „Pastatas – Gyvenamasis namas, ( - ), baigtumo procentas 100%. Statybos pradžios metai 2003, statybos pabaigos metai 2004. Taip pat, tyrimui pateiktuose VĮ Registrų centro Informacinių paslaugų teikimo skyriaus dokumentuose yra nurodyta, kad komisija, 2003-11-05 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr.5611, gyvenamą namą ( - ), pripažino tinkamu naudotis.

639Tyrimui pateikta Vilniaus m. savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento 2009-10-01 informacija, kad „adresu ( - ) nuo 2004 iki 2008 metų yra išduoti du statybos leidimai: 2006-01-05 išduotas statybos leidimas statytojui AB Vilniaus filialas „Lietuvos dujos“ dujotiekio įvadui į gyvenamąjį namą ir statytojui T. M. vandentiekio, elektros įvadui ir nuotekų įvadui į gyvenamąjį namą. Daugiau duomenų, miesto plėtros departamente, dėl statybos leidimo išdavimo nėra“.

640Taigi, pagal tyrimui pateiktus aukščiau minėtų institucijų duomenis ir informaciją, gyvenamas pastatas ( - ) buvo baigtas statyti 2004 metais, 2006-01-05 išduoti leidimai tik dujoms, vandentiekiui, elektros įvadui ir nuotekų įvadui į gyvenamąjį namą įvesti. Daugiau duomenų, miesto plėtros departamente, dėl statybos leidimo išdavimo nėra.

641Tačiau, kaip jau buvo rašyta aukščiau, tyrimui pateikta Lokalinė sąmata (sudaryta, kaip nurodyta, pagal 2007-03 kainas) ir Atliktų darbų aktas, kuriuose nurodyta: F098 Lazdynai, bendrastatybiniai darbai, užsakovas T. M. a.k. ( - ), bendra vertė su PVM 118.469,79 Lt. Lokalinėje sąmatoje ir Atliktų darbų akte yra įvardyti šie darbai: gręžiniuose betonuojamų polių įrengimas, betono pagrindo po pamatais padarymas, tarpsluoksnio skiedinio po pamatų padais padarymas, pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, gelžbetoniniai pamatai ir kt. Tačiau, remiantis aukščiau minėtų institucijų pateiktais duomenimis ir informacija, galima teigti, kad darbams, įvardytiems minėtoje Lokalinėje sąmatoje ir Atliktų darbų akte (gręžiniuose betonuojamų polių įrengimas, betono pagrindo po pamatais padarymas, tarpsluoksnio skiedinio po pamatų padais padarymas, pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, gelžbetoniniai pamatai ir kt., bendra suma iš viso 118.469,64 Lt) pastate ( - ) 2007 metų laikotarpyje leidimai nebuvo išduoti, o pastatas 100 proc. buvo baigtas 2004 metais.

642Tyrimui pateikta UAB „K.“ išrašytos uždarajai akcinei bendrovei „A.G.“ PVM sąskaitos faktūros: 2007-09-28 KŽ 364, 2007-10-22 KŽ379, 2007-12-18 KŽ412, kuriose nurodyta: „Pastolių nuoma“ uždarajai akcinei bendrovei „A.G.“. Tyrimui pateikta bendrovės „A.G.“ buhalterinės apskaitos registrai, kuriuose yra apskaityti minėtų PVM sąskaitų faktūrų duomenys.

643Negalima nustatyti ar UAB „A.G.“ tyrimui pateiktoje Lokalinėje sąmatoje (sudaryta, kaip nurodyta, pagal 2007-03 kainas), tyrimui pateiktame 2007 m. 12 mėn. Atliktų darbų akte ir tyrimui pateiktuose UAB „A.G.“ minėtuose buhalterinės apskaitos registruose (pastolių nuomos apskaitos, medžiagų apskaitos ir kt.) nurodytos ūkinės operacijos atitinka tikrovę.

644Tyrimui pateikta UAB „A.G.“ 2007 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesių laikotarpio atsargų (nebaigta gamyba) judėjimo žiniaraščiai, kuriuose yra duomenys, apie tai, kad 2007 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesių laikotarpyje pirktos statybinės medžiagos buvo nurašytos į nebaigtos gamybos (statybos) sąskaitą 2012, lentelė žemiau:

Duomenys apie UAB "A.G." pirktų statybinių medžiagų nurašymą į nebaigtą gamybą
2007 m. rugpjūčio - gruodžio mėnesių laikotarpyje
           
  Metai, mėnuo Pradinis likutis Gauta Nurašyta Galutinis likutis
    (bendra statybinių (bendra statybinių (bendra statybinių (bendra statybinių
    Medžiagų vertė), Medžiagų vertė), medžiagų vertė), medžiagų vertė),
    Lt Lt Lt Lt
  1 2 3 4 5
  2007 m. rugpjūčio mėn. 0,00 22.468,26 0,00 22.468,26
  2007 m. rugsėjo mėn. 22.468,26 54.068,35 341,89 76.194,72
  2007 m. spalio mėn. 76.194,72 81.293,49 400,04 157.088,17
  2007 m. lapkričio mėn. 157.088,17 11.906,95 5,33 168.989,79
  2007 m. gruodžio mėn. 168.989,79 725,44 169.715,23 0,00

645Minėtuose bendrovės „A.G.“ tyrimui pateiktuose žiniaraščiuose yra nurodyta, kad 2007 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesių laikotarpyje į nebaigtą gamybą nurašyta statybinių medžiagų vertė sudarė 169.715,23 Lt. Tyrimui pateiktuose UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos registruose nėra nurodytas konkretus objektas, į kurio sąnaudas nurašytos statybinės medžiagos, iš viso 169.715,23 Lt.

646Tyrimui pateiktas 2008m. sausio mėn. 15 d. Medžiagų nurašymo aktas, nepatvirtintas direktoriaus E. M., bet pasirašytas (kaip įvardyta) vyr. finansininkės K. G.. Šiame medžiagų nurašymo akte yra nurodyta statybinių medžiagų asortimentas, kiekis ir vertė, kuri nurašyta. Iš viso nurašytų medžiagų bendra suma nurodyta 169.715,23 Lt.

647Tyrimui pateiktas UAB „A.G.“ 2007 m. gruodžio mėnesio Medžiagų Priėmimo-Perdavimo aktas, pasirašytas, kaip nurodyta: Priėmė E. M.. Tačiau šiame akte nėra nurodyta, ar šios medžiagos buvo perduotos kitai įmonei, ar UAB „A.G.“ atsiskaitytinam asmeniui E. M., ar asmeniškai E. M.. Bendra perduodamų medžiagų vertė, nurodyta akte, 52.586,34 Lt.

648Tačiau, kaip aukščiau buvo išdėstyta, remiantis tyrimui pateiktais dokumentais, negalima nustatyti, ar ūkinės operacijos, nurodytos UAB „A.G.“ tyrimui pateiktoje Lokalinėje sąmatoje (sudaryta, kaip nurodyta, pagal 2007-03 kainas) ir 2007 m. 12 mėn. Atliktų darbų akte, bendra vertė su PVM 118.469,79 Lt. (adresu ( - ), Vilnius ) atitinka tikrovę.

649Taip pat, remiantis tyrimui pateiktais dokumentais, negalima nustatyti, ar ūkinės operacijos, nurodytos tyrimui pateiktoje Lokalinėje sąmatoje, statinys – 1 ( - ), bendra darbų vertė su PVM – 59.374,74 Lt, yra įvykę.

650Todėl negalima nustatyti, ar UAB „A.G.“ tyrimui pateiktuose pirktų statybinių medžiagų 2008m. sausio mėn. 15 d. nurašymo (169.715,23 Lt) akte ir 2007 m. gruodžio mėnesio medžiagų perdavimo – priėmimo akte (52.586,34 Lt) nurodytos ūkinės operacijos, o taip UAB „A.G.“ tyrimui pateiktuose buhalterinės apskaitos registruose (nebaigtos gamybos sąskaita 2012) nurodytos ūkinės operacijos atitinka tikrovę.

651LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr.IX-574 13 str. numato privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. 13 str. 1d. 4p. nurodyta vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys.

652Šiuo atveju, tyrimui pateikti uždarosios akcinės bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai ir registrai turi privalomus rekvizitus, tačiau negalima nustatyti, ar juose nurodytos ūkinės operacijos (ūkiniai įvykiai) atitinka tikrovę.

653LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.IX-574 6 str. numato, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“.

654Šiuo atveju, kadangi pagal tyrimui pateiktus UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus, negalima nustatyti, ar juose nurodytos ūkinė operacijos atitinka tikrovę, todėl negalima nustatyti ar jos susiję su UAB “A.G.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu. Dėl tos priežasties iš dalies negalima įvertinti 2007 m. UAB „A.G.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

655Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.IX-574 14 str. 2 p. numato, kad „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.“

656Tarp tyrimui pateiktų bendrovės „A.G.“ pirkimų PVM sąskaitų faktūrų už 2008 metų sausio mėnesį, yra statybinių medžiagų pirkimų iš AB „S.K.V.“ (statybiniai padėklai, transportavimas), UAB „M.“ (met. plokštė), UAB ‚K.“, UAB „M.“ (stat. plėvelė, stat. įrankiai, gruntas ir kt), UAB „V.M.“(metalas, armatūra), UAB „G.“ (statybos įrankių nuoma), UAB „B.C.“ (betonas), UAB „K.“ (pastolių nuoma), UAB „S.“ (mediena) ir kt.

657Tyrimui pateikta 2008 m. laikotarpio UAB „A.G.“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - ) išrašas, kuriame yra duomenys apie tai, kad bendrovė „A.G.“ užmokėjo pinigus aukščiau minėtoms bendrovėms: UAB „M.“, UAB „V.M.“, UAB „G.“, UAB „B.C.“, UAB „M.“, UAB „K.“ ir kt., kaip įvardyta mokėjimo nurodymuose: „išankstinis apmokėjimas už prekes“.

658Kaip jau buvo rašyta, tyrimui pateikta UAB „K.“ išrašyta uždarajai akcinei bendrovei „A.G.“ PVM sąskaita faktūra 2008-03-18 KŽ 433, kurioje yra duomenys, kad UAB „K.“ išnuomojo statybinius pastolius bendrovei „A.G.“.

659Tyrimui pateikta UAB „A.G.“ 2008 m. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras, kuriame užregistruoti statybinių medžiagų pirkimų iš minėtų įmonių PVM sąskaitų faktūrų duomenys.

660Tyrimui pateikta UAB „A.G.“ 2008 m. atsiskaitymų su tiekėjais žiniaraštis, kuriame užregistruoti duomenys apie atsiskaitymus su minėtais statybinių medžiagų tiekėjais.

661Tačiau, pagal tyrimui pateiktus UAB „A.G.“ 2008 m. buhalterinės apskaitos dokumentus, negalima nustatyti, kokiame statybiniame objekte buvo panaudotos statybinės medžiagos, pirktos iš minėtų tiekėjų, todėl negalima nustatyti, ar minėtos ūkinės operacijos buvo susiję su UAB „A.G.“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu. Dėl tos priežasties iš dalies negalima įvertinti UAB „A.G.“ 2008 m. turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

662LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 str. numato, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“.

663Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.IX-574 14 str. 2p. numato, kad „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.“

664ŪKININKO E. M. VEIKLOS TYRIMAS PAGAL UŽDUOTYJE NURODYTUS KLAUSIMUS:

665Iš viso bendra suma su PVM, nurodyta UAB „F.“ PVM sąskaitose faktūrose apmokėti ūkininkui E. M. už kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos darbus 2008m., sudaro 3.046.882,30 Lt su PVM.

666Tyrimui pateiktoje 2007-12-10 Statybos rangos sutartyje Nr.2007/12/10, sudarytoje ūkininko E. M. (UŽSAKOVAS) su uždarąja akcine bendrove „F.“ (RANGOVAS) Sutarties objekto kaina numatyta 2.727.946,42 su PVM.

6671. 2008-02-07 PVM SF Nr.001 (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.), kurioje nurodyta bendra statybos darbų vertė su PVM 729.881,92 Lt. Taip pat, prie šios PVM SF pateikti UAB „F. (Rangovo) įgalioto asmens R. G. pasirašyti (kaip nurodyta) ir E. M. pasirašyti (kaip nurodyta) atliktų darbų aktai Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kuriuose nurodyta atliktų darbų bendra suma su PVM sudaro 729.881,92 Lt ir atitinka sumą, nurodytą minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje.

6682. 2008-05-09 PVM SF Nr.002, (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.), kurioje nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM 394.750,12 Lt. Prie šios PVM SF pateikti UAB „F. (Rangovo) įgalioto asmens R. G. pasirašyti (kaip nurodyta) ir E. M. pasirašyti (kaip nurodyta) atliktų darbų aktai Nr.10, 11, kuriuose nurodyta atliktų darbų bendra suma su PVM sudaro 156.088,47 Lt, tačiau neatitinka sumai, nurodytai minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje, t.y. atliktų darbų aktuose (Nr.10,11) nurodyta suma 238.661,65 Lt mažesnė, negu PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 002;

669Pažymėtina tai, kad kaip parodyta lentelėje aukščiau, bendrovė F. ūkininkui E. M. apmokėti pateikė tą pačią 2008-05-09 PVM SF Nr.002 ir atliktų darbų aktus Nr. 10,11,14,15, kuriuose nurodyta bendra suma atitinka nurodytai sumai 2008-05-09 PVM SF Nr.002;

6703. 2008-05-09 PVM SF Nr. 003 (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.), kurioje nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM 183.807,42 Lt. Prie šios PVM SF pateikti UAB „F. (Rangovo) įgalioto asmens R. G. pasirašyti (kaip nurodyta) ir E. M. pasirašyti (kaip nurodyta) atliktų darbų aktai Nr.12, 13, kuriuose nurodyta atliktų darbų bendra suma su PVM sudaro 183.807,42 Lt ir atitinka sumą, nurodytą minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje;

6714. 2008-07-11 PVM SF Nr. 004, (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.), kurioje nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM 267.535,50 Lt. Prie šios PVM SF pateikti UAB „F. (Rangovo) įgalioto asmens R. G. pasirašyti (kaip nurodyta) ir E. M. pasirašyti (kaip nurodyta) atliktų darbų aktai Nr.16,18, kuriuose nurodyta atliktų darbų bendra suma su PVM sudaro 89.453,44 Lt, tačiau neatitinka sumai, nurodytai minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje, t.y. atliktų darbų aktuose (Nr.16,18) nurodyta suma 178.082,06 Lt mažesnė, negu PVM sąskaitoje faktūroje Nr.004;

672Pažymėtina tai, kad, kaip parodyta lentelėje aukščiau, bendrovė F. ūkininkui E. M. apmokėti pateikė tą pačią 2008-05-09 PVM SF Nr.004 ir atliktų darbų aktus Nr. 16,17,18,19, kuriuose nurodyta bendra suma atitinka nurodytai sumai 2008-07-11 PVM SF Nr.004;

6735. 2008-07-29 PVM SF Nr. 005 (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.), kurioje nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM 494.820,02 Lt. Prie šios PVM SF pateikti UAB „F. (Rangovo) įgalioto asmens R. G. pasirašyti (kaip nurodyta) ir E. M. pasirašyti (kaip nurodyta) atliktų darbų aktai Nr.22, 23, 24 kuriuose nurodyta atliktų darbų bendra suma su PVM sudaro 105.082,54 Lt, tačiau neatitinka sumai, nurodytai minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje, t.y. atliktų darbų aktuose (Nr.22, 23, 24) nurodyta suma 389.737,48 Lt mažesnė, negu PVM sąskaitoje faktūroje Nr.005;

674Pažymėtina tai, kad, kaip parodyta lentelėje aukščiau, bendrovė F. ūkininkui E. M. apmokėti pateikė tą pačią 2008-07-29 PVM SF Nr.005 ir atliktų darbų aktus Nr.20, 21, 22, 23, 24, 25, kuriuose nurodyta bendra suma atitinka nurodytai sumai 2008-07-29 PVM SF Nr.005;

6756. 2008-08-25 PVM SF Nr. 007 (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.), kurioje nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM 194.659,88 Lt. Prie šios PVM SF pateiktas UAB „F. (Rangovo) įgalioto asmens R. G. pasirašytas (kaip nurodyta) ir E. M. pasirašytas (kaip nurodyta) atliktų darbų aktas Nr. 29, kuriame nurodyta atliktų darbų bendra suma su PVM sudaro 31.441,10 Lt, tačiau neatitinka sumai, nurodytai minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje, t.y. atliktų darbų akte Nr. 29 nurodyta suma 163.218,78 Lt mažesnė, negu PVM sąskaitoje faktūroje Nr.007;

676Pažymėtina tai, kad (kaip parodyta lentelėje aukščiau), pagal tyrimui pateiktus dokumentus, bendrovė F. ūkininkui E. M. apmokėti pateikė tą pačią 2008-08-25 PVM SF Nr.007 ir atliktų darbų aktus Nr. 26, 27, 28, 29, 30, kuriuose nurodyta bendra suma atitinka nurodytai sumai 2008-08-25 PVM SF Nr.007;

6777. 2008-09-11 PVM SF Nr. 009 (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.), kurioje nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM 462.483,30 Lt. Prie šios PVM SF pateikti UAB „F. (Rangovo) įgalioto asmens R. G. pasirašyti (kaip nurodyta) ir E. M. pasirašyti (kaip nurodyta) atliktų darbų aktai Nr. 33, 34, 35, 36, kuriuose nurodyta atliktų darbų bendra suma su PVM sudaro 133.061,52 Lt, tačiau neatitinka sumai, nurodytai minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje, t.y. atliktų darbų aktuose (Nr. 33, 34, 35, 36) nurodyta suma 329.421,78 Lt mažesnė, negu PVM sąskaitoje faktūroje Nr.009.

678Pažymėtina tai, kad (kaip parodyta lentelėje aukščiau), pagal tyrimui pateiktus dokumentus, bendrovė F. ūkininkui E. M. apmokėti pateikė tą pačią 2008-09-11 PVM SF Nr.009 ir atliktų darbų aktus Nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, kuriuose nurodyta bendra suma atitinka nurodytai sumai 2008-09-11 PVM SF Nr.009.

679Tačiau, kaip išdėstyta aukščiau, t.y. uždarosios akcinės bendrovės „F.“ tiriamojoje dalyje, negalima nustatyti, ar šioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos ūkinės operacijos atitinka tikrovę. Negalima nustatyti, ar ūkinių operacijų turinys, nurodytas minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje atitinka tikrovę dėl aukščiau minėtų priežasčių, t. y. dėl to, kad:

680a) Tyrimui pateiktuose Atliktų darbų aktuose Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.34, Nr.35, Nr.36 ir Nr.37 už 2008m. 09 mėnesį (kaip nurodyta) nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. bendrovės „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą. Pažeisti minėto statybos reglamento STR.1. 08.02.2002 reikalavimai, kurie numato statybos vadovo pareigas ir atsakomybę:

681b) Bendrovės „F.“ buhalterinėje apskaitoje už 2008m. rugsėjo mėnesį nurodytas statybos darbų (paslaugų) pirkimas iš subrangovo G. K.. Kaip jau buvo rašyta aukščiau, tyrimui pateiktos 2008-09-30 PVM sąskaitos-faktūros Nr.01, Nr.02, Nr.03, Nr.04, kuriose nurodyta: pardavėjas G. K. (subrangovas), pirkėjas UAB „F.“ (rangovas) – atlikta statybos darbų vertė iš viso 799.835,28 Lt su PVM. PVM SF Nr.01, Nr.02, Nr.03, Nr.04 išrašytos tos pačios dienos data, t.y. rugsėjo 30d.

682Tačiau, kaip jau išdėstyta aukščiau UAB „F.“ tiriamojoje dalyje, negalima nustatyti, ar ūkinės operacijos, nurodytos minėtose bendrovės „F.“ statybos darbų (paslaugų) pirkimo iš G. K. PVM sąskaitose faktūrose, atitinka tikrovę, kadangi minėtos PVM sąskaitos faktūros įformintos pažeidžiant LR įstatymus ir dėl to, kad negalima nustatyti, kas ir už ką iš bendrovės „F.“ kasos pagal UAB “F.“ įformintus kasos išlaidų orderius: 2008-09-04 Nr.35, 2008-09-10 Nr.36 2008-09-12 Nr.37, 2008-09-18 Nr.38, 2008-09-22 Nr.39 gavo grynus pinigus, iš viso 767.000,00 Lt, ir kaip tie pinigai buvo panaudoti, kadangi šiuos dokumentus, remiantis LR Teismo ekspertizės centro išvada, pasirašė ne G. K., nors dokumentuose nurodytas gavėjo – G. K. parašas. Negalima nustatyti kas ir už ką iš bendrovės „F.“ kasos pagal UAB „F.“ įformintą 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr.43 (6905,00 Lt) gavo grynus pinigus, iš viso 6905,00 Lt ir kaip tie pinigai buvo panaudoti kadangi šiuos dokumentus, remiantis LR Teismo ekspertizės centro išvada, pasirašė ne G. K., nors dokumentuose nurodytas gavėjo – G. K. parašas.

683Tyrimui pateiktose uždarosios akcinės bendrovės „F.“ paslaugų pardavimo PVM sąskaitos faktūrose: 2008-02-07 Nr.001, 2008-05-09 Nr.002, 2008-05-09 Nr.003, 2008-07-11 Nr.004, 2008-07-29 Nr.005, 2008-08-25 Nr.007, 2008-08-29 Nr.008, 2008-09-11 Nr.009 ir prie jų pridėtuose Atliktų darbų aktuose nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. bendrovės „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą, pažeisti LR įstatymai (išdėstyta UAB „F.“ tiriamojoje dalyje). (t. 7, b. l. 1-200, t. 8, b. l. 1-201, t. 9, b. l. 1-62)

6842010-11-05 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-31 dėl UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos nurodyta :

685UAB ,,F.“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, sąskaitos, sutartys neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, UAB ,,F.“ įformintuose dokumentuose atvaizduotos ūkinės operacijos tarp nurodytų ūkio subjektų, būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko. UAB ,,F.“ buvo įsteigta tam, kad įformintų dokumentuose tikrovėje neatitinkančias kaimo turizmo sodybos ,,( - )“ statybos išlaidas ir jų pagrindu ūkininkas E. M. suformuotų nepagrįstai didesnį grąžintiną iš biudžeto PVM, bei tokių dokumentų pagrindu galėtų gauti išlaidų kompensaciją pagal teikiamą Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos finansavimo programą. Dėl šių tikslų buvo imituojama, kad UAB ,,F.“ vykdo veiklą ir laiku moka privalomus mokesčius. E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmenimi - sūnumi A. M., įsteigė UAB ,,F.“, imitavo jos vykdomą veiklą. Buvo teikiamos UAB ,,F.“ PVM deklaracijos, kuriose 2008 m. vasario – rugpjūčio mėn. deklaravo mokėtiną į biudžetą PVM (susidariusį dėl deklaruotų žymiai didesnių pardavimų ir pardavimo PVM, nei pirkimų) ir sumokėta 216803 Lt PVM. Vėliau 2008 m. rugsėjo – gruodžio mėn. deklaravo didelę grąžintiną iš biudžeto PVM sumą (susidariusią dėl deklaruotų žymiai didesnių pirkimų - pirkimo PVM, nei pardavimų), dėl ko biudžete susidarė PVM permoka. Tokia veiklos imitacija buvo siekiama sudaryti UAB ,,F.“ teigiamos ir laiku mokančios privalomus mokesčius įmonės įvaizdį, tam kad pateisintų ūkininko E. M. deklaruotą pirkimo PVM kaip pagrįstai susidariusį, ir tuo pagrindu susigrąžinti PVM iš biudžeto. G. K. ir UAB ,,F.“ yra dirbtinai sukurtos tarpinės grandys. Tokiu būdu UAB ,,F.“ siekė ne ūkinės veiklos rezultatų, o buvo naudojama kitokiai, negu steigimo dokumentuose nurodytai veiklai vykdyti, neturėjo ir nesukūrė PVM objekto. Bendrovė įformino sandorius – realiai bendrovės nevykdytas ūkines operacijas, tikslu ūkininkui E. M. įteisinti prekių (paslaugų) įsigijimo operacijas, sudarydama sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus tikrovės neatitinkančius sandorius ir neteisėtai suformuoti 2582104 Lt išlaidas bei 464779 Lt PVM atskaitą. UAB ,,F.“ padėjo ūkininkui E. M. nepagrįstai pasinaudoti 464779 Lt PVM atskaita, dėl ko padaryta žala valstybės biudžetui.

686Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2009-09-23 išvadoje NR.11-2500 (09), atlikus G. K. parašo ekspertizę, konstatuota: kad UAB „F.“ Kasos išlaidų orderiuose: 2008-09-04 Nr.35 (300000,00 Lt), 2008-09-10 Nr.36 (200000,00 Lt), 2008-09-12 Nr.37 (100000,00 Lt), 2008-09-18 Nr.38 (100000,00 Lt), 2008-09-30 Nr.43 (6905,00 Lt) bei UAB „F.“ kasos pajamų orderiuose: 2008-09-30 serija FOR Nr.021/08 (34000,00 Lt) ir 2008-08-29 serija FOR Nr.014/08 (9167,45 Lt), pasirašė ne G. K., nors šiuose dokumentuose yra nurodyta, kad pasirašė G. K..

687UAB “F.“ įformintus minėtus kasos išlaidų ir pajamų orderius (kaip nurodyta šiuose dokumentuose) pasirašė atsakingi bendrovės „F.“ darbuotojai: įmonės vadovas (parašas), vyriausias (vyresnysis) finansininkas (parašas), kasininkas (parašas), tačiau, kaip aukščiau išdėstyta, G. K. parašas neatitinka tikrovės. Dėl to negalima nustatyti, ar šios ūkinės operacijos susiję su UAB ,,F.“ turto, įsipareigojimų dydžio ar struktūros pasikeitimu.

688Išnagrinėjus tyrimui pateiktus dokumentus galima teigti, kad UAB ,,F.“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, sąskaitos, sutartys neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, UAB ,,F.“ įformintuose dokumentuose atvaizduotos ūkinės operacijos tarp nurodytų ūkio subjektų, būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko.

689Kadangi ūkinės operacijos tarp UAB “F.“ ir ūkininko E. M. būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose neįvyko, todėl apskaitos dokumentai neįvykusioms ūkinėms operacijoms negalėjo būti surašyti.

690Įtraukiant tikrovės neatitinkančius dokumentus į buhalterinės apskaitos registrus buvo iškreipta tikroji UAB ,,F.” ūkinė, finansinė būklė, įsipareigojimai bei duomenys apie turtą.

691Kadangi UAB „F.“ prekių (paslaugų) pirkimo iš G. K., kitų įmonių ir asmenų, prekių (paslaugų) pardavimo ūkininkui E. M. įformintos ūkinės operacijos būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko, todėl bendrovė apskaitoje nurodė iškreiptus duomenis apie turtą, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį ir struktūrą. (t. 9, b. l. 95-199, t. 10, b. l. 1-200, t. 11, b. l. 1-56)

6922010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-18 dėl UAB „A.G.“ ūkinės finansinės veiklos nurodyta :

693Bendrovė 2007 metų rugpjūčio - gruodžio mėnesiais iš Lietuvos įmonių įsigijo didelius statybinių medžiagų, gaminių kiekius, nuomojosi transportą, statybinius įrankius ir kt.: iš AB “V.G.K. gamykla Nr. ( - )”, į.k. ( - ), (betonas, pamatų blokai, sąramos, smėlbetonis, perdengimo plokštes, kalkinis skiedinys, betonvežio ir transportavimo paslaugos), UAB “S.”, į.k. ( - ), (silikatiniai blokai, silikatinių blokų klijai, transportavimo ir iškrovimo paslaugos), AB “S.K.V.”, į.k. ( - ), (silikatinės plytos, transportavimo ir iškrovimo paslaugos), UAB “M.”, į.k. ( - ), (armatūra, loviai, metalo pjaustymo – kapojimo paslaugos), J. T. įmonė , į.k. ( - ), (cementas, bituminė mastika, tvirtinimo detalės, įrankiai, transportavimo paslaugos), IĮ “O.B.”, į.k. ( - ), (akmens vata, transportavimo paslaugos), UAB “M.”, į.k. ( - ), (kabeliai), UAB “K.”, į.k. ( - ), (autotechnikos nuoma), UAB “K.”, į.k. ( - ), (pastolių nuoma), UAB “G.”, į.k. ( - ), (statybinių įrankių nuoma) ir kt.

694Nustatyta, kad statybinės medžiagos, gaminiai, įrankiai, paslaugos, kurias Bendrovė įsigijo AB “V.G.K. gamykla Nr. ( - )”, UAB “S.”, AB “S.K.V.”, UAB “M.”, J. T. įmonės , IĮ “O.B.”, UAB “M.”, UAB “K.”, UAB “K.”, UAB “G.” ir kt. buvo nugabentos ir panaudotos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos “ ( - )”, esančios ( - ), statybai.

695Tai patvirtina AB “V.G.K. gamykla Nr. ( - )” išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kuriose nurodyta medžiagų ir gaminių iškrovimo vieta: Maišiogala, Karvys, atstumas 38 km. Statybos darbų žurnale Nr. 1, kuris buvo vedamas statinio Kaimo turizmo sodyba “ ( - )”, ( - ), statytojas (užsakovas) E. M., rangovas UAB “F.”, statyboje, statybos produktų ir įrenginių pasų, kokybės pažymėjimų bei sertifikatų registravimo duomenys (pavadinimai, gavimo datos, atitikties deklaracijų numeriai) sutampa su AB “V.G.K. gamykla Nr. ( - )” išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, kurios buvo išrašytos Bendrovei, duomenimis. Statybos darbų žurnalą Nr. 1 pildė statybos techninis prižiūrėtojas E. L..

696UAB “S.” Bendrovei išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytas silikatinių blokų, silikatinių blokų klijų pristatymo adresas – Karvio km., AB “S.K.V.” Bendrovei išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytas silikatinių plytų pristatymo adresas – Karvis km., atstumas 45 km. UAB “K.” Bendrovei išrašytuose mechanizmų nuomos aktuose nurodytas objektas – Karvys.

697Bendrovės dokumentuose yra UAB “A.G.” direktoriaus E. M. 2007-09-24 pasirašytas įgaliojimas A. Z., a/k ( - ) iš AB “ V.G.K.” ir kitų įmonių nupirkti, priimti prekes ir pasirašyti su tuo susijusius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, važtaraščius ir pan.) bei atsiskaityti už prekes. A. Z. Bendrovėje nėra dirbęs.

698Bendrovė už statybines medžiagas, gaminius, transportą, nuomos paslaugas ir kt. su pardavėjais atsiskaitė per banką bei grynaisiais pinigais.

699Tyrimo metu nustatyta, kad UAB “A.G.” už laikotarpį nuo 2007 m. rugpjūčio 01 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. į Gaunamų PVM sąskaitų registrą nepagrįstai įtraukė 37089 Lt pirkimo PVM už statybines medžiagas, gaminius, transportą, nuomos paslaugas, kurios buvo įsigytos UAB “A.G.” vardu, bet panaudotos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos “( - )”, esančios V.G.K., statyboje, ir joms UAB “A.G.” neišrašė pardavimo PVM sąskaitų faktūrų.

700Tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovė į 2007 metų veiklos sąnaudas nepagrįstai, neturėdama dokumentų, arba pagal juridinės galios neturinčius dokumentus (rangos sutartis), įtraukė 619932,53 Lt ir šia suma sumažino 2007 m. apmokestinamąjį pelną:

7012007 m. spalio mėn.: remonto ir eksploatavimo sąnaudos, sąskaita 6111, kiti tiekėjai (rangos sutartys), 335000,00 Lt;

7022007 m. gruodžio mėn.: remonto ir eksploatavimo sąnaudos, sąskaita 6111, aktai 194932,53 Lt (52586,34+45741,14+70621,15+25983,90) ir 60000,00 Lt Rangos sutartis;

7032007 m. gruodžio mėn.: darbo užmokesčio sąnaudos, sąskaita 61141, pagal autorinę sutartį, 30000,00 Lt.

704Pagal tyrimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad UAB “A.G.” direktorius E. M. (užsakovas) tiriamuoju laikotarpiu tariamai sudarė 7 Rangos sutartis, (14 priedas), su fiziniais asmenimis (rangovais):

Data. Rangovas   Objektas Kaina Atliktų darbų aktas       Susitarimas-įsipareigojimas kas sumokės rangovui.
2007-09-05 R. G. ( - ) 60000,00 60000,00 2007-12-29  ūk. E. M. 40000 Lt, f. a. E. M. 20000 Lt.
2007-09-05 M. T. ( - ) 60000,00 60000,00 2008-02-06 f. a. E. M. 60000 Lt.
2007-09-05 O.  C. ( - ) 50000,00    nėra. 2007-12-29 f. a. A. M.50000,00 Lt.
2007-09-05 V. P. ( - ) 50000,00 nėra. 2007-12-29 f. a. A. M.50000 Lt.
2007-09-08 J. J. Patalpos, esančios Lazdynuose 60000,00 60000,00 2008-07-04 f. a. A. M.60000 Lt.
2007-09-08 V. B. Patalpos, esančios Lazdynuose 55000,00 55000,00 2008-02-06 f. a. A. M.55000 Lt.
2007-09-10 V. P. ( - ) 60000,00 60000,00 2007-12-29 ūk. E. M. 60000 Lt.
    Viso:     395000,00    

705UAB “A.G.” rangovams už atliktus darbus nemokėjo, visai atvejais surašyti susitarimai-įsipareigojimai, kad su rangovais atsiskaitys ūkininkas E. M., fizinis asmuo E. M. arba fizinis asmuo A. M., kurie tariamai skolingi UAB “A.G.” ir šiomis sumomis mažinamos jų skolos UAB “A.G.”. Iš turimų UAB “A.G.” buhalterinės apskaitos dokumentų negalima nustatyti, kada šios skolos susidarė ir ar buvo sumokėta rangovams.

706Visas rangos sutartis pasirašė užsakovas UAB “A.G.” direktorius E. M., nurodyti fizinių asmenų (rangovų) asmens kodai, vardai, pavardės, ties jomis yra parašai. Atliktų darbų aktuose yra tik užsakovo UAB “A.G.” direktoriaus E. M. parašas, Bendrovės antspaudas ir pažymėta “Darbai priimti”. Susitarimai-įsipareigojimai pasirašyti UAB “A.G.” direktoriaus E. M., (yra parašas, Bendrovės antspaudas) ir ūkininko E. M., fizinio asmens E. M. arba fizinio asmens A. M., kurie įsipareigoja atsiskaityti už atliktus darbus su rangovais, parašai. Rangovų parašų nėra.

707Atliktų darbų aktuose nurodyti panašūs darbai, o ( - ) objekte 3 atliktų darbų aktai yra visiškai identiški: sutampa darbų pavadinimai, kiekiai, sumos. Tiriamuoju laikotarpiu Karvio km. objekte 3 atliktų darbų aktuose nurodyta suma 180 000 Lt (60000x3), bet UAB “A.G.” jokios PVM sąskaitos faktūros šių objektų savininkams neišrašė.

708Tariamai atliktiems darbams nenurašytos statybinės medžiagos, gaminiai, neišrašytos pardavimo PVM sąskaitos faktūros. Bendrovė pagal šias 7 fiktyvias Rangos sutartis, kurios neturi juridinės galios, nes nei vienas fizinis (rangovas) nepatvirtino, kad jas pasirašė, į 2007 metų remonto ir eksploatacijos sąnaudas 6111 nepagrįstai įskaičiavo 395000,00 Lt (spalio mėn. 335000,00 Lt ir gruodžio mėn. 60000,00 Lt). (t. 11, b. l. 57-205)

7092010-09-28 Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto išvadoje Nr. 68-10-2 nurodyta:

710Fiziniai asmenys, užregistravę ir vykdantys individualią veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, moka pridėtinės vertės mokestį, gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

711Įvertinus, kad Atliktų darbų aktuose ir jų pagrindu išrašytose 2008-09-30 PVM sąskaitose faktūrose Nr. 01, 02, 03, 04 ir 2008-12-30 Nr. 04 nėra nurodyta, kad darbai priimti užsakovo, t. y. UAB „F.“, negalima nustatyti, ar PVM sąskaitose faktūrose įrašyti duomenys atitinka tikrovę, t. y. negalima nustatyti, ar ūkinių operacijų turinys, nurodytas minėtose PVM sąskaitose faktūrose, atitinka tikrovę (kad atliktų darbų aktuose ir jų pagrindu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos ūkinės operacijos yra įvykę).

712Į G. K. sąskaitą ( - ) Lt, esančią D. B., kaip nurodyta (įvardinta) išraše už statybos darbus pagal statybos rangos sutartį 2008-02-15 per laikotarpį nuo 2008-09-15 iki 2008-11-06 įplaukė iš UAB „F." 24000 Lt (kai jau G. K. buvo įregistruotas PVM mokėtoju). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsniu, PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas. Kadangi tyrimui jokie kiti dokumentai t. y PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktai, kurie pagrįstų 24000 Lt gavimą per laikotarpį nuo 2008-09-15 iki 2008-11-06, nepateikti, o tik banko išraše nurodyta už statybos darbus pagal statybos rangos sutartį 2008-02-15, negalima nustatyti, ar apmokėjimas yra avansinis, ar gautas už jau atliktus statybos darbus, o jeigu taip, tai kada tie darbai buvo atlikti, todėl negalima nustatyti, ar G. K. nuo šios sumos privalėjo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM. Jeigu tolimesnio tyrimo metu būtų nustatyta, kad gauta 24000 Lt suma yra G. K. gautos pajamos už suteiktas paslaugas (patiektas prekes), nuo šios sumos G. K. atsirastų prievolė paskaičiuoti ir mokėti PVM. (t. 12, b. l. 54-59).

713Apklausta teisme specialistė R. R. nurodė, kad jaipateiktoje užduotyje buvo suformuluoti du klausimai: 1) ar UAB „F.“ teisingai apskaičiavo, deklaravo ir mokėjo Pelno, PVM ir kitus mokesčius, jei ne, kokius mokesčius netinkamai apskaičiavo, deklaravo, mokėjo ir dėl to padaryta žala biudžetui, jei taip, kokio dydžio? 2) Ar pagal tyrimui pateiktus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus 2007 m. rugsėjo 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. veiklos laikotarpiu buhalterinė apskaita buvo tvarkoma galiojančių teisės aktų reikalavimais, jei ne, kokie teisės aktai pažeisti? Rašant išvadą jai buvo buvo pateikta 2009 m. spalio 29 d. FNTT specialisto išvada, taip pat pateikti liudytojų apklausos protokolai. Specialistė nurodė, kad FNTT specialisto išvada (kurioje nurodyta esmė apie nustatytus jų pažeidimus, į kuriuos atsižvelgiant vertinama įtaka ir mokesčiams apskaičiuojant) buvo pagrindas, kuria ji vadovavosi skaičiuojant mokesčius, taip pat papildomai pateikti apklausos protokolai. Visi dokumentai, kurie išvardinti lydraštyje, buvo gaunami pas juos ir liudytoja juos matė. Specialistė pažymėjo, kad specialisto išvadoje parašyta, jog dokumentuose įforminti neatitinkantys duomenys ir esmė, kad sandoriai tarp UAB „F.“ ir sandorio dalyvių nevyko. Išdėstyti faktai jai leido teigti, kad UAB „F.“ buvo priedangos įmonė. Liudytoja taip pat nurodė, kad taip pat didelę reikšmę nustatant ir išdėstant aplinkybes turėjo liudytojų apklausos protokolai. Ji, remdamasi visuma aplinkybių (viskas labai nuosekliai išdėstyta specialisto išvadoje), padarė išvadą, kad UAB „F.“ buvo priedangos įmonė. VMI pati tyrimo papildomai neatlieka, o tiesiog vadovavosi FNTT pateiktomis išvadomis arba prašė pačios FNTT papildomai apklausti asmenis, VMI tik vertino visą jiems pateiktą informaciją. Iš liudytojų parodymų buvo matyti, taip pat iš duomenų, rekvizitų, prieštaravimų, kad pati „F.“ nieko nesamdė. Realiai mergaitės pasirašinėjo dokumentus M. nurodymu, kuris „F.“ nedirbo, jokios atsakomybės neprisiėmė už dokumentų forminimą, išrašymą. Nurodė, kad jeigu visi darbai realiai būtų buvę atlikti objekte, tai specialisto (jos) išvada nesikeistų, nes jos išvada nenuginčija, jog nėra objekto. Jos išvada ginčija tai, kad „F.“ atliko ir organizavo objekte darbus. Pagal FNTT išvadą pirma buvo įforminti pardavimo dokumentai, o paskui kažkokiu būdu suforminti tik pirkimo dokumentai, todėl „F.“ keistai balansavo PVM. Statybinei įmonei įprastai pirma būna pirkimai, o paskui, pastačius objektą, būna pardavimai arba dalis pardavimų, o šiuo atveju vyko atvirkščiai. „F.“ vardu darbai nebuvo atlikti, kadangi tai parodė tiek liudytojų apklausos parodymai, tiek patys fiziniai asmenys, kurie teigė, kad juos tiesiogiai samdė, kontaktavo, užsakinėjo, jiems atlyginimą mokėjo A. M.. Remiantis išdėstyta teigė, kad „F.“ buvo įsteigta tikslu įforminti dokumentus, o dokumentuose įformintos tikrovės neatitinkančios operacijos, o būtent „F.“ vardu nebuvo atlikti darbai tarp nurodytų ūkio subjektų, „F.“ nevykdė ekonominės veiklos, tai yra tiek pirkimo, tiek pardavimo, tiek nebuvo PVM objekto, ko pasekoje buvo padaryta išvada, jog „F.“ buvo priedangos įmonė, kuri įsteigta kitiems tikslams, bet ne ekonominei veiklai vykdyti. Liudytoja nurodė, kad išvada dėl PVM apskaičiavimo, jog nebuvo nei pirkimo, nei pardavimo, buvo padaryta remiantis FNTT specialisto išvada, liudytojų apklausos parodymais bei pačios steigėjos, akcininkės ir vadovės – A. L., parodymais. Liudytoja akcentavo, kad sutartyje trūko būtinųjų rekvizitų, kurie sudaromi įprastomis verslo sąlygomis, tai yra įformintoje tarp G. K. ir „F.“ statybos rangos sutartyje abi šalys nesutarė konkrečių verslo sąlygų ir garantijų siekiant užtikrinti, kad ūkinės operacijos statyboje bus atliktos tinkamai, nekils dėl apskaitos dokumentų pildymo atitinkamų pagal įstatymą privalomų mokėjimų, tai yra „F.“ užsakovas veikė nesąžiningai. Liudytoja pažymėjo, kad buvo remtasi G. K. ir kitų liudytojų parodymais, kuriuose nurodyta, kad visi fiziniai asmenys, dirbę objekte, tarėsi ne su G. K., o su A. M.. Šiuo atveju taip nurodė dauguma apklaustų liudytojų. Jeigu būtų byloje sutarčių, jog G. K. sudarė sutartis su kitais subrangovais, samdė, tai jis išvados „F.“ atžvilgiu greičiausiai nesikeistų, kadangi „F.“ buvo pakankamai nustatyta daug kitų aplinkybių, kurios parodė, jog pati „F.“ neveikė ir nesudarinėjo sutarčių kaip atskiras juridinis asmuo. Be to, vieno G. K. parodymai nepaneigė kitų parodymų. Liudytojos teigimu, A. L. teigė, kad ji buvo įdarbinta „A.G.“ administratore ir gaudavo atlyginimą už administratorės darbą, atlyginimą jai mokėjo A. M. savo nuožiūra. Į jos administratorės pareigas įėjo A. M. paliepimu „A.G.“ vardu medžiagų užsakymas, keletą kartų paliepimu įnešė į „F.“ sąskaitą pinigus, ruošė sutarčių šablonus, realiai ji dirbo ir buvo įdarbinta administratore „A.G.“. Be to, A. L. nurodė, kad taip pat A. M. sakydavo, kaip ir kokius dokumentus forminti R. G.. A. M. jai sakė, kad ji oficialiai dirba „F.“, o ne advokatų kontoroje. Aplinkybių visuma leido teigti, kad F.“ nesukūrė pridėtinės vertės, nebuvo PVM objektas. Šiuo atveju „F.“ buvo kaip tarpinė grandis forminant tiek pirkimo, tiek pardavimo dokumentus jai pačiai neveikiant. „F.“ pagrindu sudaryti dokumentai neatitiko tikrovės, tai yra sandoriai vyko ne tarp dokumentuose nurodytų asmenų ir dokumentuose nurodyta informacija ne ta. Jai (specialistei) pateiktos sąskaitos-faktūros, kasos išlaidų orderiai, pavedimai buvo suklastoti, nes dokumentai neatitiko savo tikrojo turinio. Buvo įforminti statybos paslaugų pirkimai iš G. K.. Nemažai liudytojų apie G. K. parodė, kad jis buvo kaip statytinis asmuo, pats nieko savarankiškai neorganizavo, nedarė, o darė tai, ką pavesdavo A. M.. G. K. pats neieškojo, nesamdė darbuotojų. R. G. jo vardu disponavo banko sąskaitą. Beveik visi liudytojai vienareikšmiškai teigė, kad A. M. viską nurodinėjo, vadovavo, samdė, atlygį mokėjo arba liepdavo jiems patiems darbus iš savų lėšų padaryti. Taigi „F.“ vardu nebuvo forminami pirkimai, kadangi statybines medžiagas paimdavo tie patys A. M. rasti fiziniai asmenys, ir šio nurodymu formindavo rekvizitus net nežinodami, kas yra „F.“.

714Apklausta teisme specialistė V. M. nurodė, kad atlikdama užtuotį ji vadovavosi jau pateiktomis FNTT padarytomis išvadomis, tyrėjų pateiktomis medžiagomis, taip pat jos kolegų iš Vilniaus apskrities kontrolės departamento 5 patikrinimo skyriaus dėl „F.“ ir Alytaus apskrities mokesčių inspekcijos išvadomis, tai yra jau surinktomis medžiagomis. Ji tyrimo neatliko, nes jos užduotis buvo apskaičiuoti mokesčius, tai yra PVM ir Gyventojų pajamų mokestį. Ji žinojo, kad paraleliai tuo metu, kai ji atlikinėjo tyrimą dėl ūkininko E. M. ūkinės finansinės veiklos, vyko dar trys tyrimai dėl G. K., dėl „F.“ ir dėl „A.G.“. Ji su tais specialistais nebendravo, dokumentus priėmė pagal visus reikalavimus iš FNTT. Ji pateikė išvadą dėl UAB„F.“. Ji tyrimo neatliko, o rėmėsi G. K., „F.“, „A.G.“ išvadomis bei apibendrino apskaičiuojant mokesčius, kadangi ji teikė specialisto išvadą, susijusią su mokesčio apskaičiavimu ir sumokėjimu. Jos tikrintas laikotarpis buvo nuo 2008 m. vasario mėnesio iki 2008 m. spalio mėnesio, o kita specialistė atliko jau kitu laikotarpiu, tai yra nuo 2008 m. lapkričio mėnesio iki 2009 m. vasario mėnesio imtinai. Nurodė, kad kai yra kuriamas ilgalaikis turtas, tai PVM yra grąžinamas. Pagal pateiktus dokumentus, jos manymu, tie pastatai buvo pastatyti, ir ilgalaikis turtas pilnai sukurtas, tačiau neaišku, kas objektą statė. Nors objektaspastatytas, „F.“ PVM sumokėtas, bet neaišku, kam ir už kokius darbus M. buvo sumokėjęs UAB „F.“, kuri neatliko tų darbų. Ilgalaikis turtas neatitiko aprašytam turtui sąskaitose faktūrose, kurios buvo pateiktos apmokėjimui E. M.. UAB „F.“ gautą PVM, kurį sumokėjo M., sumokėjo į biudžetą. Specialistė nepripažino sandorio tarp ūkininko M. ir UAB „F.“, o tai buvo esmė. Jos teigimu, toje grandinėje G. K. buvo įvestas kaip statybos darbus atliekantis žmogus, nes statybos darbai, pagal liudytojų parodymus, buvo atliekami ūkio būdu (žmonės dirbo arba nelegaliai, arba išsiėmę verslo liudijimus). Tokiu tikslu, prieš išrašant sąskaitas-faktūras, G. K. buvo įregistruotas PVM mokėtoju, o galutinis naudos gavėjas buvo ūkininkas. Be UAB „F.“ E. M. nebūtų galėjęs suformuoti savo PVM ataskaitos dėl PVM susigrąžinimo. Jeigu pats E. M., samdydamas žmones, būtų pastatęs objektą, tai jis būtų galėjęs susigrąžinti PVM.

715Apklausta teisme specialistė A. M. parodė, kad ji 2015 m. balandžio 17 d. buvo paskirta pagal ūkininko E. M. prašymą atlikti mokestinį patikrinimą dėl PVM grąžinimo nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2009 m. vasario 28 d., viso už keturis mėnesius. Ji atliko tyrimą. Mokestinio tyrimo metu, pagal visus pateiktus dokumentus, ji nustatė, kad E. M. gali grąžinti 50160 litų PVM. Tyrimo metu buvo surinkta visa medžiaga, visos PVM sąskaitos-faktūros, tai yra už paslaugas kaip elektros energija, kuras, baldų pirkimas, o pagal tas sąskaitas-faktūras priskaitė kitiems mokesčiams. Ji objekte nebuvo, kadangi tai buvo 2008 m., tačiau jie apžiūrėjo internetinėje svetainėje ir matė nuotraukas, patvirtinančias, jog tikrai buvo baldai, kėdės, spintelės. Jos išvados niekaip neįtakojo kitų specialistų išvados. Ji mokestinio tyrimo už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 16 d. iki 2008 m. birželio 30 d. neatliko, ji atliko tyrimą tik už keturis mėnesius. Sąskaitos-faktūros buvo paimtos už 4 mėnesių laikotarpį, jos buvo išrašytos už paslaugas, tai baldai, elektra, tačiau nė vienos sąskaitos, susijusios su statyba, nebuvo, kaip nebuvo nė vienos sąskaitos ir su UAB „F.“, G. K..

716Apklausta teisme specialistė R. J. nurodė, kad savo išvadą tvirtina. Jai pateiktus dokumentus tyrė pagal klausimus, kurie buvo surašyti užduotyje. Šiuo atveju tyrimui nebuvo pateiktas bendrovės „F.“ įsakymas arba kitas dokumentas dėl atestuoto vadovo. Nebuvo nei vienos įmonės įsakymo dėl buhalterinės apskaitos organizavimo. Nebuvo pateikti tyrimui ir registrai, o buvo tik kai kurie buhalterinės apskaitos dokumentai, tai: PVM sąskaitos-faktūros, kasos išlaidų-pajamų orderiai. Tyrimui buvo pateikti atskiri buhalterinės apskaitos dokumentai šių keturių įmonių, bet tyrimui nebuvo pateikti registrai, balansai ir tai, kas apibendrina visą buhalterinę apskaitą. Tyrimui buvo pateikti tik atskiri buhalterinės apskaitos dokumentai ir UAB „F.“ papildomai dėl veiklos, tai buvo dar papildomai statybų žurnalai. Tai, kas buvo pateikta, viskas yra aprašyta išvadoje bei ištirta. Šiuo atveju papildomai buvo pateikti statybos žurnalai, nes buvo 14 klausimų dėl veiklos nustatymo. Buhalterinės apskaitos dokumentai iš dalies parodė veiklą. Specialistams pateikiami tik buhalterinės apskaitos dokumentai (tačiau gali būti ir papildomi pateikiami kokie nors dokumentai), kurie ir tiriami, o tikrovėje, ar tas objektas stovi ar nestovi, specialistai netiria. Jeigu dokumentas užpildytas tvarkingai ir be pažeidimų, tai yra pagal visus Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, tai dokumente viskas atsispindi (pavyzdžiui: operacijos, pirkimai) ir tada jau savaime buhalterė ar finansininkė priima jį kaip atitinkantį tikrovę, ir jis įvedamas į balansą, nes tai įtakoja turtą, įsipareigojimus, apskaitymą registruose bei balanse. Jeigu dokumentas užpildytas su pažeidimais, tai tokiu atveju negalima nustatyti, ar jis atitinka tikrovę. Šioje išvadoje vienoje vietoje parašyta, kad dokumentai neatitiko tikrovės (kas liečia G. K.), tai kasos pajamų ir išlaidų orderiai. Nurodė, kad buvo pateikta teismo ekspertizės išvada, jog dokumentuose pasirašė ne G. K., todėl, remiantis teismo ekspertizės išvada, išvadoje buvo nurodyta, kad šis dokumentas neatitiko tikrovės, o visur kitur parašyta, jog negalima nustatyti, ar atitinka tikrovę, nes tie dokumentai, kurie aprašyti, buvo su reikšmingais buhalterinės apskaitos pažeidimais. Nurodė, kad buvo pateiktos UAB „F.“ sąskaitos-faktūros ir prie tų sąskaitų-faktūrų atliktų darbų aktai. Sąskaitoje-faktūroje Nr. 02 nurodyta, kad pardavėjas – G. K., o pirkėjas – UAB „F.“, atlikta statybos darbų viso už 299290.61 litų su PVM. Prie šios PVM sąskaitos-faktūros tyrimui buvo pridėtas atliktų darbų aktas be datos, kuriame nurodyta, kad atlikti stogo darbai, grindų ir t. t. Kadangi šis dokumentas (atliktų darbų aktas) surašytas nenurodant dokumento surašymo datos, todėl jis buvo laikomas surašytas pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus ir laikoma, kad tai jau buvo iškreipiamas operacijos turinys, nes neaišku, kada tai įvyko, o tokiu atveju PVM sąskaita neatitinka. Buhalteriniuose registruose fiksuojamos PVM sąskaitos-faktūros. Dokumentais, kurie užpildyti pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymą, remtis negalima, kadangi negalima nustatyti įmonės turto, įsipareigojimų. Buhalterinės apskaitos dokumentai iš dalies atspindi veiklą, nes matosi paslaugos, tai: pirkimas, pardavimas. Statybos darbų žurnalai nėra buhalterinės apskaitos dokumentas, tačiau buvo klausimas dėl veiklos, tai jis prie visų pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų tiesiog tarnavo kaip papildomi dokumentai, kurie jai buvo pateikti kaip papildoma informacija, ir ji juos aprašė nustatant veiklą. Specialistė patvirtino savo išvadą, o tai, kas susiję su statybos darbų žurnalo tikrinimu, tai tokio klausimo užduotyje nebuvo, todėl šis žurnalas buvo pateiktas tik kaip papildomas dokumentas, kuris esminės įtakos išvadai neturėjo. G. K. buhalterinės apskaitos dokumentai nebuvo pateikti, jo buhalterijos visiškai nebuvo. Buvo UAB „F.“ kasos pajamų ir išlaidų orderiai. Piniginiai dokumentai labai griežtai reglamentuoti, jeigu kokio nors rekvizito tame dokumente trūksta ar pagrindžiančio, tai yra paso ar ko nors, tada šis dokumentas į buhalterinę apskaitą dėl pažeidimo neįtraukiamas. Datos nebuvimas taip pat pažeidimas ir kelia dideles abejones, jeigu buhalterinės apskaitos dokumente nėra datos, tai yra vienas iš būtinųjų rekvizitų pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą. Pažymėjo, kad asmeniui, vykdančiam individualią veiklą, reikia vesti supaprastintą buhalterinę apskaitą, tačiau šiuo atveju, kas liečia G. K., tai jokie buhalterinės apskaitos dokumentai tyrimui nebuvo pateikti. PVM sąskaitas-faktūras visada (daugumoje) palydi pirminis dokumentas. Dokumento data ir operacijos įvykio data yra būtinas rekvizitas pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, jeigu nėra šio rekvizito, reiškia yra pažeidimas, kadangi negalima nustatyti, ar tai teisingi duomenys. Atliktų darbų aktuose nebuvo nurodyta, kad darbai priimti užsakovo, nebuvo prašų nei to, kas atliko darbus, nei to, kas priėmė. PVM sąskaitos apmokėjimas tik patvirtino, kad įvyko mokėjimo operacija, bet ne ūkinė operacija. Ūkinė operacija prasideda nuo atliktų darbų akto, o PVM sąskaita-faktūra – pinigų mokėjimo operacija pagal PVM sąskaitą-faktūrą, tai kas nurodyta PVM sąskaitoje-faktūroje. PVM sąskaitos-faktūros buvo išrašytos remiantis pirminiais dokumentais, tai yra atliktų darbų aktu, kuris buvo surašytas pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą yra būtini rekvizitai, tarp kurių būtinas rekvizitas – operacijos turinys, į kurį įeina viskas: data, priėmimas, perdavimas, kad buvo vykdyta, tai visi šitie rekvizitai yra būtini. Jeigu kokio rekvizito trūksta arba jis neatitinka Buhalterinės apskaitos įstatymo, tai toks dokumentas kelia didelių abejonių. Rekvizitai nulemia sąskaitos pažeidimą. Jeigu PVM sąskaita-faktūra išrašyta remiantis dokumentais, kuriuose yra pažeidimų, tai negalima nustatyti, ar PVM sąskaitoje-faktūroje įrašyti duomenys atitinka tikrovę. M. buhalterinės apskaitos registrai pateikti nebuvo, buvo pateikti tik atskiri buhalterinės apskaitos dokumentai, jo pirkimo PVM sąskaitos-faktūros iš UAB „F.“, nors, kiek suprato, ūkininkas statybos darbų nevykdė, kadangi statybos darbus vykdė UAB „F.“. Registrai taip pat nebuvo pateikti ir jie nėra įtraukti nei į registrą, nei į balansą. Darbų aktas – buhalterinės apskaitos dokumentas. Šiuo atveju nebuvo galima nustatyti, ar UAB „F.“ išrašytos sąskaitos-faktūros blogos, kurias ji išrašė ūkininkui E. M.. Nebuvo galima nustatyti, ar jos neatitiko tikrovės. Nurodyta buvo tik tai, kad neatitiko tikrovės tik G. K. pinigų gavimo aktai iš kasos, perdavimo-priėmimo aktai, kasos pajamų orderiai, kurie buvo patvirtinti ekspertizės, kadangi buvo ne jo parašas. Kadangi daugiau teigiama, kad nebuvo galima nustatyti, ar tie dokumentai atitinka tikrovę (tai nėra teigiama, kad neatitinka tikrovės), jeigu negalima nustatyti, kad pozicijos, išvardintos PVM sąskaitos-faktūros, atitinka tikrovę, tai tokiu atveju iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „F.“ turto, įsipareigojimų. Tyrimui pateiktuose UAB „F.“ bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentuose, registruose nebuvo apskaitytas statybos darbų, paslaugų pirkimas iš subrangovo A. Z.. Tyrimui nebuvo pateikti bendrovės UAB „F.“ statybos paslaugų iš subrangovo A. Z. pirkimo dokumentai, todėl A. Z. turėjo būti kažkoks atliktų darbų aktas. Iš subrangovo A. Z. jokie pirkimo dokumentai nebuvo pateikti, jokie darbų atlikimo aktai nebuvo pateikti, tik pinigų mokėjimo dokumentai, jo (A. Z.) apklausos protokolas, kuriame buvo nurodyta, jog jis 2007 m. viduryje gavo pasiūlymą. Sutartyje numatyta, kad už atliktus statybos darbus atsiskaitoma per 30 dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Reiškia, kad darbų priėmimo-perdavimo aktas turėjo būti, tačiau parašyta, kad jo nėra. Nurodė, kad tyrimui pateiktuose atliktų darbų aktuose, kurie buvo pateikti bankui paskolai gauti, buvo esminiai nesutapimai, tai yra iš dalies nesutapo atliktų darbų datos ir sumos nurodytos aktuose. Šiuo atveju buvo vertinama ir buhalterinė apskaita, ar galima nustatyti turtą ir įsipareigojimus, taip pat veikla remiantis buhalterinės apskaitos ir tais dokumentais, kurie buvo pateikti tyrimui. Pažymėjo, kad sutartis buvo tarp UAB „A.G.“ ir ūkininko M.. Pagal UAB „A.G.“ dokumentus parašyta, kad iškrovė medžiagas ir Vakaro gatvėje, ir Karvio kaime. Tyrimui buvo pateiktas 2008-01-15 medžiagų nurašymo aktas, kuris nebuvo patvirtintas, bet pasirašytas. Šiame medžiagų nurašymo akte buvo nurodytas statybinių medžiagų asortimentas, kiekis ir vertė, kuri nurašyta. Iš viso medžiagų nurašyta bendra suma 169715,23, tyrimui pateiktas „A.G.“ medžiagų priėmimo perdavimo aktas ir bendra perduodamų medžiagų vertė akte 52000, o tai yra skirtumas medžiagų. Medžiagos irgi apskaitomos buhalterinėje apskaitoje. Tyrimui dokumentai, kurie patvirtintų, kad dalis subrangovų „F.“ atliko darbus iš savo medžiagų, nebuvo pateikti.

7172011-03-10 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti daiktai (objektai), paimti 2009-02-11 kratos metu UAB "A.G." nuomojamose negyvenamose patalpose, esančiose ( - ). Segtuvo Nr. 18, 45-46 lapai yra statybos įrankių bei įrangos nuomos sutartis Nr. 806141122 sudaryta 2008-06-14 tarp UAB „S.Į.N.C.“ ir A. M.. Segtuvo Nr. 18, 72-73 lapai yra 2008-07-04 paskolos sutartis Nr. 2, sudaryta tarp paskolos davėjo A. M. ir paskolos gavėjo E. M., kuria A. M. skolina E. M. 400 000 litų, kaimo turizmo sodybos ( - ) statybos darbams. Segtuvo Nr. 18, 76-77 lapai yra 2007-07-20 paskolos sutartis, sudaryta tarp paskolos davėjo A. M. ir paskolos gavėjo E. M., kuria A. M. skolina E. M. 500 000 litų, kaimo turizmo sodybos ( - ) statybos darbams. Segtuvo Nr. 57, 7 lapas yra vertinimo nekilnojamojo turto fotonuotraukos, iš kurių matyti, kad Objekte 2007-09-13 vykdomi statybos darbai Montuojami klėties - svečių namų pamatai.

718Taip pat apžiūrėti:

7191. Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas. Žurnalo viršelyje rankraštinių įrašų nėra. Žurnalo 1 puslapyje yra spaudas „Alytaus AVMI Alytaus skyriaus vyresnioji specialistė O. M.“ bei rankraštiniai įrašai: 975, 2008-10-21. Žurnalas nėra užpildytas, jame įrašų nėra.

7202. Prekių pirkimo-pardavimo kvitų knygelė. Knygelę sudaro 50 kvitų nuo Nr. 3448051 iki 3448100. Kvitų egzemplioriai yra po du. Kvitų knygelės viršelyje rankraštinių įrašų nėra. Ant viršelio užklijuotas žalios spalvos lapelis su jame esančiu rankraštiniu įrašu „J.“. Kvitų knygelės 2008 m. spalio 28 d. kvite Nr. 3448051 yra informacija apie 5000 litų vertės Klėties pamatų darbus ir 5000 litų vertės Renginių Centro pamatų darbus. Eilutėje „....pardavėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė“ yra rankraštinis įrašas „A. J.“, eilutėje „Verslo liudijimo Nr.“ yra rankraštinis įrašas „( - )“, eilutėje „Asmens kodas“ – ( - ) eilutėje „Parašas“ – įrašų nėra. Eilutėje „Prekių (paslaugų) pirkėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė: yra rankraštinis įrašas „G. K.“, eilutėje „Asmens kodas“ – ( - ) Ant kvito yra priklijuotas raudonos spalvos lapelis, kuriame yra rankraštinis įrašas „1 egz. sau, 2 egz. atplėšti, Parašo“. Analogiška informacija yra antrame (geltoname) kvite.

7213. Prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitų knygelė serija A nuo Nr. 3180551 iki Nr. 3180600), prie kurios yra verslo liudijimas Nr. ( - ), išduotas 2008-08-11 E. S. L. vardu. Knygelę sudaro 50 kvitų nuo Nr. 3180551 iki 3180600. Kvitų yra po du egzempliorius. Kvitų knygelės viršelyje rankraštinių įrašų nėra. Ant viršelio yra priklijuotas žalios spalvos lapelis su jame esančiu raudonos spalvos rankraštiniu įrašu „L. ?“. Knygelės kvitai nėra užpildyti. Prie kvitų knygelės yra verslo liudijimas Nr. V 0730506, išduotas 2008-08-11 E. S. L.. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis 2008-08-11 iki 2008-10-10. Verslo liudijimas išduotas Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos.

7224. Prekių pirkimo-pardavimo kvitų knygelę sudaro 50 kvitų nuo Nr. 3194551 iki 3194600. Kvitų yra po du egzempliorius. Kvitų knygelės viršelyje rankraštinių įrašų nėra. Kvitų knygelės 2008 m. rugsėjo 11 d. kvite Nr. 3194551 yra informacija apie 17000 litų vertės paslauga įvardinta „Pagal statybos rangos sutartį“. Eilutėje „....pardavėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė“ yra rankraštinis įrašas „A. P.“, eilutėje „Verslo liudijimo Nr.“ yra rankraštinis įrašas „0730011“, eilutėje „Asmens kodas“ – ( - ) eilutėje „Parašas“ – neraidinių elementų įrašas. Eilutėje „Prekių (paslaugų) pirkėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė: yra rankraštinis įrašas „G. K.“, eilutėje „Asmens kodas“ – ( - ) Analogiška informacija yra antrame (geltoname) kvite.

7235. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų knygelė serija A nuo Nr. 3038451 iki Nr. 3038500), prie kurios yra PVM sąskaita – faktūra AMI Nr. 5879 su kasos aparato kvitu ir verslo liudijimu Nr. ( - ). Kvitų knygelės viršelyje rankraštinių įrašų nėra. Knygelės kvitai nėra užpildyti. Prie kvitų knygelės yra verslo liudijimas Nr. ( - ), išduotas 2008-08-27 M. S.. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis 2008-08-27 iki 2008-09-26. Verslo liudijimas išduotas Alytaus apskrities mokesčių inspekcijos. PVM sąskaita – faktūra AMI Nr. 5879 su kasos aparato kvitu dėl 50 vnt. kvitų įsigijimo už 5 litus.

7246. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų knygelė serija A nuo Nr. 3038401 iki Nr. 3038450), prie kurios yra PVM sąskaita – faktūra AMI Nr. 5878 su kasos aparato kvitu ir verslo liudijimu Nr. ( - ). Kvitų knygelės viršelyje rankraštinių įrašų nėra. Knygelės kvitai nėra užpildyti. Prie kvitų knygelės yra verslo liudijimas Nr. ( - ), išduotas 2008-08-27 A. V.. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis 2008-08-27 iki 2008-09-26. Verslo liudijimas išduotas Alytaus apskrities mokesčių inspekcijos. PVM sąskaita – faktūra AMI Nr. 5878 su kasos aparato kvitu dėl 50 vnt. kvitų įsigijimo už 5 litus. (t. 3, b. l. 10-29)

7252010-03-26 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti šie daiktai (objektai): kompiuterio „Slider“ sisteminis blokas WEEE, Nr. ( - ), kuris buvo paimtas 2009-02-11 kratos metu negyvenamose patalpose, esančiose ( - ), Vilniuje. Apžiūros metu buvo ieškoma informacijos, susijusios su ūkininko E. M. vykdomo projekto „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“, finansuojamo pagal 2004-2006 BPD iš E. S. ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, dokumentai susiję su UAB „F.“ ir G. K. veikla, kiti dokumentai, susiję su galimai vykdoma neteisėta finansine, ekonomine veikla, kitais buhalterinės apskaitos pažeidimais.

726Apžiūrint kompiuterio kietojo disko informacijos turinį buvo rastas katalogas „F. 1“, buvęs apžiūrimo kompiuterio sisteminiame bloke E:\My Dokuments. Kataloge buvo rasti Word dokumentiniai failai (priedas Nr. 2): 2008-01-25 paskolos sutartis Nr. 1 sudaryta tarp A. M. (Paskolos davėjo) ir UAB „F.“ (Paskolos gavėjo) dėl 40 000 litų; 2008-08-01 Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas sudarytas tarp E. S. L. (Rangovas) ir UAB „F.“ (Užsakovas) dėl žvyro atvežimo ir krovinių pervežimo darbų viso 750 litų sumai; statybinių darbų: žvyro atvežimo, krovinių pervežimo sutartis tarp E. S. L. ir UAB „F.“; 2008-02-15 statybos rangos sutartis tarp UAB „F.“ ir G. K.,

727Kataloge „F. 1“ buvo rastas pakatalogis „Įgaliojimai senukams“, kuriame rasti Word dokumentiniai failai (priedas Nr. 1) UAB „F.“ įgaliojimai: A. P. atsiimti prekes iš UAB „J.“, I. K., L. S., R. D., G. V. atsiimti prekes iš UAB „Senukų prekybos centro“.

728Taip pat kataloge „F. 1“ buvo rastas pakatalogis „Rangos sutartys F. ir XXXX“, kuriame rasti Word dokumentiniai failai (priedas Nr. 3): rangos sutarčių ruošiniai tarp UAB „F.“ ir G. V., V. D..

729Taip pat kataloge „F. 1“ buvo rastas pakatalogis „Rangos sutartys XXX ir GIVI“, kuriame rasti Word dokumentiniai failai (priedas Nr. 4): statybos rangos sutarties blankas, kuriame kaip užsakovas įvardijamas G. K., taip pat rangos sutartys tarp užsakovo G. K. ir G. P., R. D., G. V..

730Apžiūrint nukopijuotos informacijos turinį buvo rastas katalogas „New Folder“, esantis apžiūrimo kompiuterio sisteminiame bloke C:\Dokuments and Settings\2\Desktop. Kataloge buvo rasti Word ir Exel dokumentiniai failai (priedas Nr. 5): Faile aktas-kluonas: \givi sf005 Papildomi darbai, kuris yra Exel dokumentas: Atliktų darbų aktas 128 845, 38 litų sumai; Faile aktas-kluonas: \givi sf004, 005, 007 Kluonas, kuris yra Exel dokumentas: Atliktų darbų aktas Svečių namai: Kluonas 119 573,24 litų sumai; Faile aktas-kluonas: \givi sf 004, 005, 007 Klėtis, kuris yra Exel dokumentas: Atliktų darbų aktas Svečių namai: Klėtis 103 252,07 litų sumai; Faile aktas-kluonas: \givi sf 004, 005, 007 Renginių centras, kuris yra Exel dokumentas: Atliktų darbų aktas Svečių namai: Renginių Centras 299 294,61 litų sumai; Faile aktas-kluonas: \givi sf 004, 005, 007 gyvenamasis, kuris yra Exel dokumentas: Atliktų darbų aktas Svečių namai: Gyvenamasis namas 277 715,36 litų sumai; Faile aktas-kluonas: \g., kuris yra Exel dokumentas: Atliktų darbų aktas Svečių namai: Kluonas 11854,67 litų sumai; Failas: darbų aktas Z.j - kluonas, kuris yra Exel dokumentas: Atliktų darbų aktas Svečių namai: Kluonas 44 000 litų sumai; Failas: Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis Nr., kuris yra Exel dokumentas: 2008-01-02 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis sudaryta tarp E. M., N. O. M., A. M. (Pnaudos davėjai) ir UAB „A.G.“ (Panaudos gavėjas) dėl 53,44 m2 bendrojo ploto patalpų, esančių ( - ), Vilniuje perdavimo Panaudos gavėjui neterminuotai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti;

731Apžiūrint nukopijuotos informacijos turinį buvo rastas katalogas „Desktop“, esantis apžiūrimo kompiuterio sisteminiame bloke C:\Dokuments and Settings\2\. Kataloge buvo rasti Word dokumentiniai failai (priedas Nr. 6). Failas: paaiškinimas VMI nuo Forsitijos PVM, kuris yra Word dokumentas: 2009-01-22 UAB „F.“ raštas VMI Vilniaus skyriui, kuriame pažymima, kad G. K. buhalteriją tvarko pats, todėl uždelsė su PVM sąskaitų-faktūrų išrašymu. taip pat prašoma laisti sudengti jiems grąžinamą PVM su G. K. mokėtinu PVM 151 005 litų. Rašto autorius nurodomas įgaliotas asmuo R. G.. Failas: Paskolos sutartis kuris yra Word dokumentas: 2008-07-04 paskolos sutartis Nr. 2, kuria A. M. (Paskolos davėjas) skolina E. M. (Paskolos gavėjas) 400 000 litų kaimo turizmo sodybos ( - ), esančios ( - ), statybos darbams. (t. 3, b. l. 32-97)

7322010-06-29 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti šie daiktai (objektai): 2009-02-12 NMA daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikti ūkininko E. M. vykdomo projekto Nr. ( - ) dokumentai. Segtuvo Nr. 1, 28-42 lapai yra ūkininko E. M. paraiška skirti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą. Paraiška Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Utenos skyriuje gauta 2005-11-30 gavimo Nr. GD-2977. Segtuvo Nr. 1, 315 lapas yra 2005-04-21 prašymas parengti projektavimo sąlygų sąvadą Kaimo turizmo sodybos adresu ( - ), ( - ) k. v. gauti. Prašymą 2005-04-21 Vilniaus rajono savivaldybės Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriui pateikė statytojas (užsakovas) A. M.. Segtuvo Nr. 2, 312-313 lapas yra statytojui (užsakovui) A. M. 2005-07-11 išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. SA-792. Segtuvo Nr. 2, 313-315 lapai yra 2007-12-10 statybos rangos sutarties Nr. 2007/12/10 kopija. Sutartis sudaryta tarp užsakovo ūkininko E. M. ir rangovo UAB „F.“. Sutarties objektas: ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos darbai. Sutarties kopija patvirtinta ūkininko E. M. apvaliu antspaudu ir parašu. Segtuvo Nr. 2, 175-189 lapai yra 2006-12-21 paramos sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir ūkininko E. M.. Paramos sutarties 1.1.1. punktas numato, kad projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ Nr. ( - ), nepažeisdamas šios sutarties sąlygų, E. S. (ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu. Sutarties 4.2.5. punktas numato, kad projekto vykdytojas privalo vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal sutarties 2.2.4 punkto reikalavimus. Netinkamai atlikus pirkimo procedūras, lėšos yra nekompensuojamos. Sutarties 7 dalies „Paramos sustabdymas, nutraukimas, paramos grąžinimas“ 7.1 punkte ir 7.1.2. punkte numatyta, kad sutarties pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai Projekto vykdytojas teikdamas paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas, vykdydamas šią Sutartį, pateikė neteisingą informaciją, nuslėpė informaciją, dėl aplaidumo nepateikė informacijos, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl Paramos suteikimo priėmimui arba tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei. Tos pačios sutarties 7 dalies „Paramos sustabdymas, nutraukimas, paramos grąžinimas“ 7.1 punkte ir 7.1.4. punkte numatyta, kad sutarties pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai Projekto vykdytojas vykdydamas projektą pažeidė ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu. Segtuvo Nr. 4, 17-18 lapai yra ūkininko E. M. 2007-09-17 kvietimo pateikti pasiūlymą UAB „F.“, esančiai ( - ), Vilnius, kopija. Segtuvo Nr. 4, 19-21 lapai yra UAB „F.“ 2007-10-08 pasiūlymo dėl statybos darbų kaimo turizmo sodyboje „( - )“, kopija. Pasiūlymą pasirašė direktorė A. L.. Segtuvo Nr. 4, 113-114 lapas yra ūkininko E. M. 2007-10-10 protokolo, kuriuo UAB „F.“ vykdant apklausą raštu buvo pripažinta rangove darbų kaimo turizmo sodyboje „( - )“ atlikimui, kopija. Segtuvo Nr. 4, 115-116 lapas yra ūkininko E. M. 2007-10-10 tiekėjų apklausos pažymos, kopija. Pažymoje nurodoma, kad rašytinėje apklausoje dalyvavo UAB „B.“, direktorius O. Z., UAB „N.“ direktorė R. R. ir UAB „F.“ direktorė A. L.. UAB „B.“ ir UAB „N.“ pasiūlymų nepateikė, todėl tinkamiausia pripažinta UAB „F.“ (t. 2, b. l. 62-105)

7332010-07-01 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti šie daiktai (objektai): 2009-02-12 NMA Utenos skyriaus darbuotojo daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikti ūkininko E. M. vykdomo projekto Nr. ( - ) dokumentai. Dokumentai susegti į vieną segtuvą, kurio priekiniame viršelyje yra juodos spalvos spausdintiniai užrašai apie ūkininko E. M. projekto duomenis: paraišką projektui „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“. Paraiškos numeris ( - ). Paramos sutarties pasirašymo data 2006-12-21. Mokėjimo prašymas Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto 4.4. priekonę „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ Veiklos sritį „Kaimo turizmas ir amatų skatinimas“. Utena 2009. Segtuve yra susegti su pateiktu mokėjimo prašymu susiję dokumentai : PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų, lokalinių sąmatų kopijos ir kiti dokumentai. Segtuvo 95-105 lapai yra 2009-01-30 ūkininko E. M. mokėjimo prašymas Nr. ( - ) pateiktas Nacionalinės mokėjimo agentūros Utenos skyriui. Gavimo Nr. GD-246. Mokėjimo prašymas patvirtintas ūkininko E. M. parašu. Prie mokėjimo prašymo pridėtos UAB „F.“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, sutartys ir kiti dokumentai surašyti ūkininkui E. M. vykdant aukščiau nurodytą projektą. (t. 2, b. l. 111-122)

7342007-08-01 prašymo išduoti statybos leidimą kopijoje užfiksuota, kad A. M. 2007-08-01Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikė prašymą išduoti statybos leidimą statybos objektui: Kaimo turizmo sodybai, esančiai ( - ). (t. 4, b. l. 152)

7352007-09-10 Statybos leidimo Nr. 0985 kopijoje užfiksuota, kad 2007-09-10 statytojui A. M. išduodamas statybos leidimas statyti objektą „Kaimo turizmo sodybą“, kurį sudaro: gyvenamsis namas – 894,17 m2 , klėtis – 219,30 m2 , kluonas – 344,34 m2 , statybos adresas ( - ). (t. 4, b. l. 145)

7362008-05-09 prašymo kopijoje nurodoma, kad E. M. įgaliotas asmuo A. M. pateikė prašymą Vilniaus r. savivaldybei su prašymu išduoti naują statybos leidimą vietoje 2007-09-10 išduoto statybos leidimo Nr. 0985. (t. 4, b. l. 147)

7372009-05-07 poėmio protokole užfiksuota, kad 2009-05-07 iš Danske Bank A/S Lietuvos filialo buvo paimti dokumentai susiję su kredito E. M. išmokėjimu: atliktų darbų aktų, statybos rangos sutarties ir kitų dokumentų nepatvirtintos kopijos. (t. 5, b. l. 67).

7382010-07-16 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti šie daiktai (objektai): 2009-06-09 DnB Nord raštu Nr. 30.42-15/591 pateiktas magnetinis diskelis „Verbatim“ su jame esančiais UAB „A.G.“ sąskaitos išrašais. Viršutinėje diskelio dalyje yra rankraštinis įrašas „UAB „A.G.“ (į. k. ( - )). Diskelio serijinis Nr. 8J08B2. Panaudojus kompiuterį buvo nuskaitytas diskelio turinys. Diskelyje yra du PDF formato failai: 16 KB dydžio adversus_groupEUR.PDF ir 452 KB dydžio adversus_groupLTL.D. P. Adobe Acrobat 7.0 programą buvo pasižiūrėtas failų turinys. Failų turiniai – UAB „A.G. sąskaitų istorijos. Sąskaitos LTL Nr. ( - ) išraše yra nurodyta, kad UAB „A.G.“ atliko šiuos mokėjimus: 2007-12-21 – 1180 litų mokėjimą UAB „K.“ pagal PVM s/f 397; 2007-12-21 – 17 830 litų mokėjimą UAB „K.“ pagal s/f Nr. 359, 385; 2008-01-24 – 345,40 litų mokėjimą J. T. įmonei apmokėjimą pagal PVM s/f Nr. 0016668; 2008-02-29 – 1 180 litų mokėjimą UAB „K.“ pagal PVM s/f Nr. 420; 2008-03-04 – 1387 UAB „G.“ galutinis atsiskaitymas pagal PVM s/f Nr. 69159; 2008-04-08 – 1 180 litų mokėjimą UAB „K.“ pagal PVM s/f Nr. 425; 2008-04-24 – 1180 litų mokėjimą UAB „K.“ pagal PVM s/f Nr. 433; 2008-06-20 – 7000 litų mokėjimas M. T. kaip avansas už statybos darbus; 2008-06-30 – 1 180 litų mokėjimą UAB „K.“ pagal PVM s/f Nr. 449; 2008-07-17 – 3000 litų mokėjimas M. T. kaip avansas už statybos darbus; 2008-07-18 M. T. 3000 litų mokėjimas UAB „A.G.“ Pinigų grąžinimas; 2008-08-26 – 1 180 Lt mokėjimas UAB „K.“ pagal PVM s/f Nr. 457; 2008-08-27 – 1 180 Lt mokėjimas UAB „K.“ pagal PVM s/f Nr. 465; 2008-09-29 – 1 180 Lt mokėjimas UAB „K.“ pagal PVM s/f Nr. 479. (t. 5, b. l. 71-134)

7392008-07-25 sutartyje Nr. SM8/0894, sudarytoje tarp UAB „Senukų prekybos centras“ (Pardavėjas) ir UAB „F.“ (Pirkėjas) dėl prekių pardavimo, nurodyta, kad tarp asmenų, turinčių teisę pirkėjo vardu paimti prekes iš pardavėjo, yra nurodomas A. M., R. G.. (t. 1, b. l. 132-134).

7402007-12-10 statybos rangos sutartyje Nr. 2007/12/10, sudarytoje tarp UAB „F.“ ir A. Z., nurodoma, kad sudaryta sutartis dėl ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos darbų. (t. 1, b. l. 135-137).

7412008-02-15 Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymoje Nr. (18.30-A)-S(A)-1934 nurodoma, kad G. K., a. k. ( - ) vykdo individualią veiklą: statybos, remonto darbai. (t. 1, b. l. 143)

742Danske banko prisijungimo iš IP adreso suvestinėje nurodyta, kad G. K. sąskaita buvo valdoma iš kompiuterio, kurio IP: 2008-04-14 – 2008-09-30 laikotarpiu buvo ( - ), 2008-10-06 – 2009-01-27 laikotarpiu buvo ( - ). Vartotojo ID ( - ). (t. 5, b. l. 138)

743D. B. IP adresų išklotinėje nurodoma, kad G. V., vartotojo ID ( - ), sąskaita 2008-08-01 – 2008-09-23 buvo valdoma iš kompiuterio, kurio IP ( - ) (t. 5, b. l. 162).

7442010-06-22 UAB „M.T.T.“ rašte Nr. 903 nurodoma, kad IP adresas ( - ) priklausė UAB „A.G.“ adresas Vilniaus m. ( - ). Papildomai nurodė, kad jų žiniomis šiuo adresu naudojasi „A.G.“ advokatai. (t. 5, b. l. 165).

7452010-06-15 UAB „Bitė Lietuva“ rašte Nr. 5040-472 nurodoma, kad IP adresas ( - )nuo 2007-07-27 iki 2008-10-20 priklausė UAB „N.T.T.“ interneto paslaugų tiekimui adresu ( - ), Vilnius (t. 5, b. l. 167)

7462010-07-16 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti šie daiktai (objektai): 2009-06-08 D. B. raštu Nr. 0908422 pateikta optinė laikmena su joje esančiais ūkininko E. M., G. K. ir UAB „F.“ sąskaitos išrašais. Apžiūrima optinė laikmena yra kompaktinis diskas „Verbatim“. Diske yra trys katalogai: E. M., F. ir G. K.. G. K. sąskaitos ( - ) išraše yra nurodoma, kad joje atliktos šios operacijos: 2008-04-14 d. tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 04141602 pervesta 4000 litų „Už statybos darbus“ gavėjui Š. J. a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-04-15 tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 04151037 pervesta 1000 litų „Už statybos darbus“ gavėjui Š. J. a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-04-24 tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 04240948 pervesta 3500 litų „Už statybos darbus“ gavėjui R. D., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-05-16 d. tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 05161530 pervestma 2000 litų „Už elektriko darbus“ gavėjui R. D., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-05-23 tarpbankiniais Sampo e-bankas pinigų pervedimais Nr. 05231024 ir 05231025 pervesta 1000 litų ir 3000 litų „Avansas už statybos darbus“ gavėjui D. M., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-05-27 tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 05271008 pervesta 1093,10 litų „Apmokėjimas pagal UAB „F.“ sąskaitas“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-05-27 tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 05271113 pervesta 2500 litų „Avansas už tinkavimo darbus“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-05-28 tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 05281126 pervesta 2500 litų „Avansas už tinkavimo darbus“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-06-06 tarpbankiniu Danske e-bankas pinigų pervedimu Nr. 06061221 pervesta 4000 litų „Avansas už tinkavimo darbus“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-09-11tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09111222 pervesta 3000 litų „Avansas“ gavėjui K. P., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-09-16 tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09161530 pervesta 3000 litų „Už statybos darbus“ gavėjui M. J., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ) ir pinigų pervedimu Nr. 09161635 pervesta 1000 litų „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui G. V., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-09-17 tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09161607 pervesta 4000 litų „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui S. S., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-09-18 tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09161635 pervesta 4000 litų „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui G. V., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-09-19 tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09191550 pervesta 2000 litų „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui S. S., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ) ir pinigų pervedimu Nr. 09191557 (261) pervesta 474 litai „Sodrai“ gavėjui VSDFV Alytaus sk., juridinio asmens kodas: 188677775 į jos sąskaitą ( - ); 2008-03-07 tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09230956 pervesta 4000 litų „Už statybos darbus“ gavėjui M. J., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-09-23 tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09230956 pervesta 1400 litų „Už statybos darbus“ gavėjui M. J., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-09-23 tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09231333 pervesta 2 000 litų „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui S. S., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-09-26 tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09251240 pervesdama 4 000 litų „Avansas“ gavėjui K. P., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-09-30 tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09301152 pervesta 1 000 litų „Avansas“ gavėjui K. P., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); 2008-11- 06 tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 11061054 pervesta 1000 litų „Apmokėjimas už darbus“ gavėjui D. K., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ); (t. 5, b. l. 139-157).

7472009-03-19 Statybos produkcijos sertifikavimo centro rašte Nr. 4652 nurodyta, kad UAB „F.“ nebuvo atestuota, ir Aplinkos ministerijos atestatų registre šios įmonės nėra. A. L. ir R. G. nebuvo atestuotos, ir Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatų registre šių asmenų nėra. (t. 4, b. l. 83)

7482010-07-15 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodoma, kad apžiūrėti šie daiktai (objektai): 2009-02-24 Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo raštu Nr. IJ(5.1.24)-6686 pateikti dokumentų paketai, kuriuose yra UAB „A.G.“ ir UAB „F.“ steigimo dokumentų kopijos.

749UAB „A.G.“ steigimo dokumentų kopijų paketo 5 lapas yra UAB „M.“ 1999-10-18 steigimo aktas, kuriuo A. M. įsteigė UAB „M.“. Paketo 7-8 lapas yra UAB „M.“ 1999-10-19 steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas, kuriuo nutarta UAB „M.“ administracijos vadovu A. M.. UAB „M.“ vyriausiuoju finansininku paskirtas E. M.. Paketo 25 lapas yra UAB „M.“ prašymas dėl buveinės ir administracijos vadovo pakeitimo. Nuo 1999-11-01 administracijos vadovo pareigas eina E. M.. Paketo 26 lapas yra 1999-11-01 UAB „M.“ vienintelio akcininko sprendimas Nr. 2 UAB „M.“ direktoriumi nuo 1999-11-01 paskirti E. M.. Paketo 64 lapas yra UAB „M.“ registravimo pažymėjimas apie tai, kad 1999-10-20 Juridinių asmenų registre registruota UAB „M.“. Paketo 75 lapas yra 2005-05-18 UAB „M.“ vienintelio akcininko E. M. sprendimas pakeisti bendrovės pavadinimą iš UAB „M.“ į UAB „A.G.“. Paketo 98 lapas yra 2005-05-27 išduotas UAB „A.G.“ registravimo pažymėjimas.

750UAB „F.“ steigimo dokumentų kopijų paketo 10-12 lapai yra UAB „F.“ steigimo aktas, kurios steigėja yra A. L.. Paketo 33 lapas yra UAB „F.“ registravimo pažymėjimas, kuriame nurodoma, kad 2007-07-05 Juridinių asmenų registre registruota UAB „F.“. Paketo 34 lapas yra UAB „F.“ 2007-08-29 pranešimas registrų centrui, kuriame nurodoma, kad UAB „F.“ vienintelė akcininkė A. L. 2007-08-09 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi perleido visas turimas akcijas. Paketo 35-36 lapai yra 2007-09-03 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išrašas su istorija. Jame nurodoma, kad nuo 2007-07-05 A. L. yra UAB „F.“ direktorė. (t. 4, b. l. 86-102)

751Danske Bank esančios A. Z. sąskaitos ( - ) išraše užfiksuota, kad 2008-02-22 į jo sąskaitą UAB „F.“ pervedė 44 000 litų. (t. 5, b. l. 173-176).

752SEB Banke esančios A. Z. sąskaitos ( - ) išraše užfiksuota, kad 2007-11-16 A. M. į jo sąskaitą pervedė 10 000 litų. (t. 5, b. l. 179-181).

7532008-07-10 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-02-01 – 2008-02-29 mokestiniu laikotarpiu E. M. deklaravo 111338 litų pirkimo PVM. (t. 6, b. l. 90).

7542008-07-10 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-05-01 – 2008-05-31 mokestiniu laikotarpiu E. M. deklaravo 88605 litų pirkimo PVM. (t. 6, b. l. 93).

7552008-08-26 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-06-01 – 2008-06-30 mokestiniu laikotarpiu E. M. deklaravo 7967 litų pirkimo PVM. (t. 6, b. l. 94).

7562008-08-26 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-07-01 – 2008-07-31 mokestiniu laikotarpiu E. M. deklaravo 116292 litų pirkimo PVM. (t. 6, b. l. 95).

7572008-09-19 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-08-01 – 2008-08-31 mokestiniu laikotarpiu E. M. deklaravo 52896 litų pirkimo PVM. (t. 6, b. l. 96).

7582008-10-24 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-09-01 – 2008-09-30 mokestiniu laikotarpiu E. M. deklaravo 70793 litų pirkimo PVM. (t. 6, b. l. 97).

7592008-11-24 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-10-01 – 2008-10-31 mokestiniu laikotarpiu E. M. deklaravo 26734 litų pirkimo PVM. (t. 6, b. l. 98).

7602011-03-31 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti šie daiktai (objektai): segtuvas RVVD Nr. 1, paimtas iš Rizikos vertinimo ir valdymo departamento. Segtuvo 63 lapas yra 2009-06-02 NMA raštas Nr. BR6- (14.4)-7513 Žemės ūkio ministerijai, kuriuo siūloma pritarti sprendimui nutraukti su ūkininku E. M. 2006-12-21 pasirašytą Paramos sutartį Nr. ( - ). Segtuvo 64-66 lapai yra NMA 2009-05-29 pranešimas Nr. 1 apie pažeidimą pagal E. K. 1994-07-11 reglamento Nr. 1681/94 3 ir 5 straipsnius. Pranešime nurodoma, kad ūkininkas E. M., vykdydamas projektą Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas, pažeidė eilę teisės aktų nuostatų, todėl yra nustatytas pažeidimas. Pažeidimo tyrimas užbaigtas. Segtuvas paimtas iš Finansų ir apskaitos departamento (FAD). Segtuvo 1 lapas yra NMA 2009-06-23 raštas Nr. BR6-(3.32)-8499 Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui dėl paraiškų pateikimo, kuriuo pateikiama paraiška tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui ūkininkui E. M.. Rašte be kitų NMA darbuotojų yra pasirašęs ir R. S.. Rašto rengėja A. D.. Segtuvo 2 lapas yra NMA 2009-06-23 paraiška Žemės ūkio ministerijai kaip tarpinei institucijai dėl projekto vykdytojui E. M. pinigų išmokėjimo iš specialiosios programos pagal vykdomą projektą 1 277 395,38 litų. Segtuvo 16-17 lapai yra NMA Mokėjimo prašymų skyriaus 2009-06-19 SF – mokėjimo prašymo vertinimo ataskaita Nr. 2724, parengta vyriausiojo specialisto-vertintojo V. D. ir Antrojo vyriausiojo specialisto-vertintintojo I. Z., kurioje siūloma pilnai apmokėti ūkininko E. M. pateiktą mokėjimo prašymą ( - ). Ataskaita nepatvirtinta vyriausiojo specialisto-vertintojo V. D. parašu. Ataskaitoje kaip Mokėjimo prašymų skyriaus vedėja yra pasirašiusi R. A., taip pat pasirašiusi Finansų ir apskaitos departamento direktorė V. B., kurios siūlė mokėjimo prašymą apmokėti. Segtuvo 18-23 lapai yra NMA 2009-04-02 Mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo lapas Nr. 2724, kuriame yra duomenys apie projekto ( - ) mokėjimo prašymo patikrinimą. Mokėjimo prašymą tikrinęs darbuotojas V. D.. Jame pateikiama išvada: Siūlau SF-MP apmokėti pilnai. Lapas nėra pasirašytas V. D.. Eilutėje „Patikrinimo pabaigos data“ yra spausdintinis įrašas 2009-06-19. Lapo eilutėje „mokėjimo prašymų skyriaus vedėjo vardas, pavardė, parašas“ yra spaudas „R. A.“, įrašas „2009-06-22“, parašas. Segtuvo 45 lapas yra NMA Kontrolės departamento 2009-06-22 raštas Nr. 733 Finansų apskaitos departamento direktoriui dėl užsakomosios patiktos vietoje ataskaitos pateikimo. Raštu yra pateikiama užsakomosios patikros ataskaita Nr. ( - ) patikrinus ūkininką E. M.. Raštas pasirašytas direktoriaus R. S.. Ant rašto yra viza R. S. 2001-06-22. Taip pat R. S. viza V. D. parašas, data - 2009-06-22. Segtuvo 48-54 lapai yra NMA Kontrolės departamento Kontrolės kokybės skyriaus užsakomosios patikros vietoje ataskaita Nr. ( - ). Patikra vietoje atlikta 2009-06-20. Patikros vieta ( - ). Tikrintas projektas „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“. Ataskaitoje nurodoma, kad paraiškos byloje yra įsegtas ūkininko E. M. 2009-01-26 prašymas pakoreguoti lokalines sąmatas, tačiau Agentūros sprendimo nėra. Patikros metu nepateikta statybos techninė dokumentacija, be kurios patikrinti paslėptus darbus nebuvo galima. Ūkininkas E. M. teigia, kad dokumentacija perduota FNTT. Ataskaitoje taip pat nurodyti kiti netikslumai. Segtuvo 201 lapas yra UAB „B.“ 2009-05-26 rašto kopija, kuri pateikta ūkininkui E. M. ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Rašte yra nurodytas UAB „B.“ akcininkų turimų akcijų pasikeitimas 2007-01-01 – 2008-12-31 laikotarpiu. A. M. 2007-01-01 2007-04-06 laikotarpiu turėjo 1000 vienetų akcijų, suteikiančių 100 proc. balsų, 2007-12-20 – 2008-12-31 turėjo 200 vnt. akcijų suteikiančių 80 proc. balsų. (t. 2, b. l. 181-204)

7612009-07-01 Valstybės iždo mokėjimo pavedimo turinio kopijoje nurodoma, kad Žemės ūkio ministerijos užsakymu iš Vlastybės iždo 2009-06-30 mokėjimo pavedimu Nr. 2040044 ūkininkui E. M. į jo sąskaitą pervedama 4.488,31 Lt, 2009-06-30 mokėjimo pavedimu Nr. 2040045 – 903.612,07 Lt, 2009-06-30 mokėjimo pavedimu Nr. 273034 – 1.825,25 Lt, 2009-06-30 mokėjimo pavedimu Nr. 273035 – 367.469,75 Lt. (t. 3, b. l. 113-114).

7622009-06-22 Žemės ūkio ministerijos komisijos, patvirtintos 2004 m. gruodžio 6 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-643, posėdžio protokolo Nr. 8D-295(5.50) kopijoje užfiksuota, kad minėto protokolo 7 lape yra nurodoma, kad buvo svarstytas ūkininko E. M. pažeidimas, ir nutarta pavesti Agentūrai atlikti užsakomąją patikrą vietoje, bei kompensuoti dokumentais pagrįstas, faktiškai padarytas ir tinkamas finansuoti išlaidas. (t. 3, b. l. 124-131).

7632009-10-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento rašte Nr. A51-22376(2.5.1.15-MP8) nurodoma, kad adresu ( - ) nuo 2004 m. iki 2008 m. yra išduoti du statybos leidimai: dujotelio įvadui, vandentiekio įvadui į gyvenamąjį namą ir nuotekų išvadas. (t. 4, b. l. 45).

7642010-02-09 Siūlymo komisijai Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento, kaimo plėtros 2004-2006 metų plano, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemonių probleminiams klausimams nagrinėti kopijoje yra išdėstyti E. M. pažeidimai bei konstatuojama, kad padarytos išlaidos negali būti identifikuojamos, nėra pakankamai pagrįstos išlaidas pateisinančiais dokumentais ir vadovaujantis gairių pareiškėjams 42.5, Paramos sutarties 2.1.5, 3.5 punktais negali būti kompensuojamos. Nurodoma, kad atsižvelgiant į tai, siūlytina pritarti Agentūros sprendimui taikyti adekvačią sankciją, t. y. pritarti sprendimui nutraukti su ūkininku E. M. pasirašytą Paramos sutartį ir pareikalauti iš paramos gavėjo grąžinti visą jam išmokėtą paramą. (t. 4, b. l. 16-20)

7652010-02-18 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Komisijos Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento, kaimo plėtros 2004-2006 metų plano, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemonių probleminiams klausimams nagrinėti posėdžio protokolo Nr. 8D-86 (5.50) išraše matyti, kad protokolo 4 punkte nurodyta, kad Svarstytas E. M. pažeidimas. Nurodoma, kad Agentūra 2009-12-08 raštu Nr. BR6-(14.4)-14958 informavo ministeriją apie nustatytus ūkininko E. M. pažeidimus ir siūlė svarstyti klausimą dėl adekvačios sankcijos taikymo. Buvo pateikta išvada dėl Agentūros siūlymo. Buvo nutarta pritarti Agentūros siūlymui taikyti adekvačią sankciją, t. y. nutraukti su ūkininku E. M. pasirašytą paramos sutartį ir pareikalauti iš paramos gavėjo grąžinti visą jam išmokėtą paramą. (t. 4, b. l. 14-15).

7662010-03-09 NMA rašto BR6-(10.42)-1380 Dėl paramos sutarties nutraukimo ir paramos grąžinimo, adresuoto E. M., kopijoje nurodoma, kad Agentūra atliko paramos sutarties pažeidimo tyrimą ir nustatė, kad ūkininkas E. M. pažeidė Paramos sutarties 4.2.5, 2.2.4, 7.1.2, 7.1.4 punktus, Pirkimo taisyklių 13.3punktą, Administravimo taisyklių 211.2, 211.3 punktą, Gairių pareiškėjams 115 punktą. Agentūra konstatavo, kad ūkininko E. M. padarytos išlaidos, įgyvendinant Projektą, negali būti identifikuotos, nėra pakankamai pagrįstos išlaidas pateisinančiais dokumentais ir, vadovaujantis gairių pareiškėjams 42.5, Paramos sutarties 2.1.5, 3.5 punktais, negali būti kompensuojamos. Nurodoma E. M. grąžinti suteiktas 1 277 395,38 litų dydžio paramos lėšas. (t. 4, b. l. 34-38).

7672010-07-16 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodoma, kad apžiūrėti šie daiktai (objektai): 2009-06-23 Valstybinės įmonės registrų centro Panevėžio filialo raštu Nr. (7.17.3.-2030)-S-6305 pateiktos UAB „B.“ steigimo dokumentų kopijos. Vienas iš apžiūrimų dokumentų yra 2005-04-12 UAB „B.“ steigimo sutartis, kuria steigėjai: UAB „M.“, atstovaujama E. M., A. N., M. K., S. R. steigia UAB „B.“. Taip pat apžiūrėtas dokumentas yra 2005-04-12 UAB „B.“ steigiamojo susirinkimo protokolas, kuriuo nutarta įsteigti minėtą bendrovę. (t. 4, b. l. 127-133)

768Juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše nurodyta, kad vienas iš UAB „B.“ akcininkų yra A. M.. (t. 4, b. l. 122)

7692010-08-03 UAB „T.“ pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo UAB „F.“ ir A. M. atžvilgiu nurodoma, kad A. M. iniciatyva UAB „T.“ atliko šildymo sistemos įrengimo darbus, tačiau pastarasis, siekdamas išvengti atsiskaitymo už atliktus darbus, savo faktiniais veiksmais nutraukė rangos sutarties, sudarytos tarp UAB „T.“ ir UAB „F.“, vykdymą pareikšdamas, kad jokio atsiskaitymo nebus, liepdamas daugiau objekte nesirodyti rangovo darbuotojams. Darytina išvada, kad A. M. sąmoningai taip organizuodavo sutarčių pasirašymus ir darbų atlikimą, kad rangovai be užmokesčio atliktų darbus objektuose, o atėjus laikui atsiskaityti, rangovus paprasčiausiai išvydavo iš objekto. Atliktų darbų aktai būdavo paduodami asmeniškai A. M., kuriuos jis žadėdamas pasirašyti, pradangindavo. (t. 14, b. l. 1-3).

7702008-02-25 rangos darbų sutarties Nr. FOR01 kopijoje nurodoma, kad tarp UAB „F.“ (Užsakovo) ir UAB „T.“ (Rangovo) sudaryta rangos sutartis, kurios pagrindu rangovas įsipareigoja atlikti Ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „( - )“, esančios ( - ), šildymo sistemos dalies projektavimo, įrengimų komplektavimo, sumontavimo, programavimo ir paleidimo-derinimo darbus. (t. 14, b. l. 7-12).

7712010-12-31 UAB „T.“ raštu Nr. 12/22 pateikė dokumentų, kurie patvirtina faktą, kad UAB „T.“ savo subrangovui UAB „V.“ sumokėjo 70 743,36 Lt už atliktus darbus „( - )“ sodyboje. (t. 14, b. l. 92).

7722011-01-10 UAB „T.“ pažyma Nr. 01/01, kuria bendrovė pateikė atliktų darbų aktų kopijas. (t. 14, b. l. 92).

7732008 m. rugpjūčio mėnesio atliktų darbų aktų kopijose nurodoma, kad objekte kaimo turizmo sodyba, ( - ). Užsakovui UAB „T.“ buvo atlikti šie darbai: Kluone-svečių namuose 9287,78 litų vertės Grindinio šildymo įrengimas, Klėty-svečių namuose – 8906,64 litų vertės Grindinio šildymo įrengimas, Renginių centro korpuse Nr. 1 – 6390,88 litų vertės Grindinio šildymo (Rūsys) įrengimas, Renginių centro korpuse Nr. 1 – 7186,20 litų vertės Grindinio šildymo (Pirmas aukštas) įrengimas, Renginių centro korpuse Nr. 2 – 7286,50 litų vertės Grindinio šildymo (Rūsys) įrengimas, Kluone-svečių namuose atlikta 9052,96 litų vertės Fonkoilų įrengimo darbai, Klėty-svečių namuose – 9052,96 litų vertės Fonkoilų įrengimo darbai, Renginių centro korpuse Nr. 1 – 4526,48 litų vertės Fonkoilų (Antras aukštas) įrengimo darbai, Renginių centro korpuse Nr. 2 – 4526,48 litų vertės Fonkoilų (Pirmas aukštas) įrengimo darbai, Renginių centro korpuse Nr. 2 – 4526,48 litų vertės Fonkolų (Antras aukštas) įrengimo darbai. Viso Objekte pagal atliktų darbų aktus atlikta šildymo sistemų įrengimo darbų 70 743,36 litų sumai. (t. 14, b. l. 93-102).

7742009-12-07 UAB „J.“ prašyme nurodoma, kad UAB „J.“ ir UAB „G.“ E. M. nuosavybės teise priklausančiame „( - )“ atliko katilo montavimo bei paleidimo darbus, tačiau už juos atsiskaityta nebuvo. Santykiuose su UAB „J.“ ir UAB „G.“ atstovais, kaip užsakovo atstovas, veikė E. M. sūnus A. M.. Jo pasiūlymu pirkimo-pardavimo ir katilo montavimo sutartys buvo pasirašytos su UAB „F.“. Mano, kad UAB „F.“ yra fiktyvi įmonė ir buvo įsteigta ar įsigyta būtent tokiam tikslui – išvengti mokėjimų pagal prievoles, atliktas E. M. naudai. Taip pat pridedami dokumentai. (t. 13, b. l. 1-3).

7752008-11-01 reikalavimo perleidimo sutarties kopija, kurioje nurodoma, kad 2008-11-01 UAB „G.“ (Kreditorius) ir UAB „J.“ (Naujasis kreditorius) sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria Kreditorius neatšaukiamai ir besąlygiškai perleidžia Naujajam kreditoriui, Naujasis kreditorius priima iš Kreditoriaus visas kylančias ir susijusias Kreditoriaus teises. (t. 13, b. l. 45-48).

776UAB „J.“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros kopijos iš, kurių matyti, kad UAB „J.“ 2008-10-02 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF JAU Nr. 100943 pateikė šildymo sistemos medžiagų (vamzdžiai, movos, alkūnės, trišakiai, sujungimai) viso 2800,92 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-10-03 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 100975 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (vamzdžiai, movos, antgaliai, kolektoriai, alkūnės, trišakiai) viso 1909,03 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-10-04 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 102566 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (trapai, montažinės alkūnės, kranai su sujungimu, nuorinimo vožtuvai, redukcijos, aklės, manžetai, sujungimai trišakiai) viso 1142,49 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-10-07 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 100961 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (antgaliai, sujungimai, perėjimai, redukcijos, laikikliai) viso 406,82 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-10-07 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 102572-73 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (kranai, antgaliai, alkūnės, sujungimai, movos, kranai su sujungimu, laikikliai, sujungimai, tarpinės, redukcijos, perėjimai, vamzdžiai) viso 2642,39 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-10-08 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 104025-26 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (sujungimai, trišakiai, montažinės alkūnės, antgaliai, aklės, pravala, perėjimai, alkūnės, vamzdžiai, laikikliai, alkūnės-sujungimai, kranai, izoliacija, movos-sujungimai, redukcijos, suklijavimo juosta) viso 6569,27 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-10-14 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 102623-24 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (varžtai, vamzdžiai, sifonai, alkūnės, perėjimai, movos, montažinės alkūnės, pailginimai, žarnelės, cirkuliacinis siurblys, siurblio antgaliai, trišakiai, alkūnės-sujungimai, nuorinimo vožtuvai, kranai, antgaliai, montažinės plokštės, linai) viso 4578,51 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-10-14 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 102625 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (kolektoriai, nipeliai, silikonas) viso 2146,06 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-10-22 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 097490-91 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (montažinės alkūnės, nuorinimo vožtuvai, antgaliai, pailginimai, nipeliai kolektoriaus, alkūnės, kranai, redukcijos, sujungimai, alkūnės-sujungimai, perėjimai, trišakiai, vamzdžiai, kampiniai ventiliai, pailginimai, movos, alkūnės-sujungimai) viso 1836,80 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-10-22 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 097492 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (alkūnės, movos, kampiniai ventiliai, pailginimai, antgaliai, alkūnės-sujungimai, tvirtinimo juosta) viso 913,84 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-10-22 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 097493 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (vamzdžiai, termostatiniai ventiliai, sujungimai, redukcijos, antgaliai, siurblys drenažinis) viso 1066,44 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-11-01 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 106479 pateikė išsiplėtimo indą 331,20 litų vertės su PVM; UAB „J.“ 2008-11-13 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM SF serija JAU Nr. 106473 pateikė įvairių šildymo sistemos medžiagų (išsiplėtimo indas, jungtys, vamzdžiai, redukcijos, trišakiai, kranai, movos pereinamos) viso 263,69 litų sumai su PVM; UAB „J.“ 2008-11-17 pagal UAB „F.“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 106475 pateikė Presą akum. 4036 litų vertės su PVM. (t. 13, b. l. 136-153).

777UAB „G.“ PVM sąkaitos faktūros GIL Nr. 218 kopijoje matyti, kad UAB „G.“ 2008-10-06 UAB „F.“ išrašė PVM SF GIL Nr. 218 už santechnikos montavimo darbus pagal atliktų darbų aktą viso 48 719, 83 litų sumą. (t. 13, b. l. 158).

7782008-10-06 Atliktų darbų akto už spalio mėn. Nr. 1 kopijojes matyti, kad Rangovas UAB „G.“ perduoda UAB „F.“ 48719,83 litų vertės šildymo sistemos medžiagų ir įrengimo darbų. (t. 13, b. l. 160).

7792008-09-18 UAB „F.“ įgaliojimo kopijoje matyti, kad UAB „F.“ išrašė įgaliojimą A. P. atsiimti prekes iš UAB „J.“. (t. 13, b. l. 166).

780Šioje baudžiamojoje byloje A. M. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 24 straipsnio 4 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje (3 nusikalstamos veikos); 300 straipsnio 3 dalyje; 24 straipsnio 4 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje; 182 straipsnio 2 dalyje (2 nusikalstamos veikos); E. M. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 straipsnio 3 dalyje (5 nusikalstamos veikos); 182 straipsnio 2 dalyje; 222 straipsnio 1 dalyje (2 nusikalstamos veikos); R. G. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 straipsnio 3 dalyje; 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje; 214 straipsnio 1 dalyje; 215 straipsnio 1 dalyje; 222 straipsnio 1 dalyje; UAB „A.G.“ kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 20 straipsnyje ir 300 straipsnio 3 dalyje (3 nusikalstamos veikos); 20 straipsnyje ir 222 straipsnio 1 dalyje.

781Kaltinamiesiems inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarytos 2007-2009 metų laikotarpyje, paskutinė inkriminuojama veika baigta 2009-06-30.

782Inkriminiuojamos nusikaltamos veikos metu galiojęs Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. (2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija ) numatė laisvės atėmimo bausmę iki šešerių metų;

783LR BK 182 str. 2d. (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija ) numatė laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų;

784LR BK 222 str. 1 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2134 redakcija ) numatė baudos, arešto arba laisvės atėmimo bausmę iki ketverių metų;

785LR BK 214 str. 1 d. (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija ) numatė baudos, arešto arba laisvės atėmimo bausmę iki šešerių metų;

786LR BK 215 str. 1 d. (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija ) numatė baudos, arešto arba laisvės atėmimo bausmę iki šešerių metų.

787Inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo laikotarpiu galiojusi baudžiamojo kodekso 95 str. 1 d. numatė, kad asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėję: a) dveji metai, kai padarytas baudžiamasis nusižengimas; b) penkeri metai, kai padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas; c) aštuoneri metai, kai padarytas apysunkis tyčinis nusikaltimas; d) dešimt metų, kai buvo padarytas sunkus nusikaltimas; e) penkiolika metų, kai buvo padarytas labai sunkus nusikaltimas; f) dvidešimt metų, kai buvo padarytas nusikaltimas, susijęs su tyčiniu kito žmogaus gyvybės atėmimu. Šio straipsnio antra dalis nustatė, kad pirmoji dalis taikoma, jeigu per šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą laiką asmuo nesislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo ir nepadarė naujos nusikalstamos veikos.

788Inkriminuojamų veikų padarymo metu galiojusio baudžiamojo kodekso 11 straipsnis nustatė, kad nusikaltimai yra tyčiniai ir neatsargūs. Tyčiniai nusikaltimai skirstomi į nesunkius, apysunkius, sunkius ir labai sunkius. Nesunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo. Apysunkis nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija trejus metus laisvės atėmimo, bet neviršija šešerių metų laisvės atėmimo. Sunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija šešerius metus laisvės atėmimo, bet neviršija dešimties metų laisvės atėmimo. Labai sunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija dešimt metų laisvės atėmimo.

789Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. numato, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas : 1) jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; 2) jeigu suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas; 3) asmeniui, kuris nusikalstamos veikos padarymo metu dar nebuvo tokio amžiaus, nuo kurio jis atsako pagal baudžiamuosius įstatymus; 4) jeigu nėra nukentėjusiojo skundo ar jo teisėto atstovo pareiškimo arba prokuroro reikalavimo pradėti procesą tais atvejais, kai procesas gali būti pradėtas tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą arba prokuroro reikalavimą; 5) mirusiajam, išskyrus tuos atvejus, kai byla reikalinga mirusiajam reabilituoti arba kitų asmenų bylai atnaujinti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių; 6) asmeniui, kuriam įsiteisėjo teismo nuosprendis dėl to paties kaltinimo arba teismo nutartis ar prokuroro nutarimas nutraukti procesą tuo pačiu pagrindu; 7) jeigu egzistuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso V skyriuje numatyta baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė. Šio straipsnio trečia dalis nustato, kad jeigu šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta aplinkybė paaiškėja perdavus bylą teismui ar bylos nagrinėjimo teisme metu ir kaltinamasis reikalauja tęsti baudžiamąjį procesą, teismas baigia nagrinėti bylą ir nuosprendžiu nutraukia baudžiamąją bylą arba priima išteisinamąjį nuosprendį.(2017 11 28 redakcija Nr. XIII-805 (nuo 2017 12 05).

790Kaltinamiesiems inkriminuojamos veikos, numatytos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d., priskirtinos prie sunkių nusikaltimų. Jau minėta, kad už sunkius nusikaltimus apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas, jeigu nuo veikos padarymo praėję dešimt metų. Inkriminuojamų veikų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo terminas skaičiuojamas nuo 2009-06-30, taigi dėl šių veikų nėra suėjęs apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo terminas.

791Inkriminuojamos veikos, numatytos BK 222 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 300 str. 3 d., priskiriamos apysunkių tyčinių nusikaltimų kategorijai, ir apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas, jeigu nuo veikos padarymo praėję aštuoneri metai. Šiuo atveju nuo aukščiau paminėtų inkriminuojamų veikų padarymo yra praėję daugiau kaip 8 metai. Duomenų, kad kaltinamieji būtų padarę kokias nors kitas nusikalstamas veikas, ar būtų slėpęsi, nėra. Todėl byla dėl šių nusikalstamų veikų kaltinamųjų atžvilgiu nutrauktina, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo terminui.

792Dėl veikos, apgaule užvaldant 1277395,38 lt. vertės svetimą turtą, t.y. Lietuvai Skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas bei 474625 lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas

793Šioje byloje nustatyta, kad E. M. 2005-11-30 pateikė paraišką skirti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą. 2006-12-21 buvo sudaryta Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioroteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos srities „kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ paramos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią E. M. įsipareigojo įgyvendinti projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas, nepažeisdamas šios sutarties sąlygų, Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu. 2007-09-17 UAB „A.G.“ buhalterė R. G. ( tuo pačiu dirbanti ir UAB „F.“ buhaltere) išsiuntė kvietimus pateikti pasiūlymą trims įmonėms : UAB „B.“, UAB „N.“, UAB „F.“. Visos šios įmonės neturi statybos kvalifikacinio atestato ir yra tiesiogiai susiję su kaltinamuoju A. M. ir E. M.. E. M. 2007-10-10 tiekėjų apklausos pažymoje patvirtino, kad į išsiųstą kvietimą atsiliepė tik UAB „F.“. 2007-12-10 E. M. ir UAB „F.“ pasirašė statybos rangos sutartį Nr. 2007/12/10. Šioje rangos sutartyje melagingai nurodyta, kad minėta bendrovė turi statybos kvalifikacijos atestatą Nr. 0025. 2008-02-15 UAB „F.“ sudaro su G. K. statybos rangos sutartį. Pagal byloje esančius duomenis G. K. 2008-09-30 pateikė UAB „F.“ keturias PVM sąskaitas faktūras Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 Nr. 4 su atliktų darbų aktais, šiuose dokumentuose nurodyta, jog G. K. bendrovei atliko statybos darbų už 799 835.28 lt su PVM. UAB „F.“ sudartis dėl statybos darbų ( paslaugų ) atlikimo sudariusi ir su kitais asmenimis ir įmonėmis. Pagal pateiktus dokumentus UAB „F.“ ūkininkui E. M. apmokėti pateikė šias statybos paslaugų pardavimo PVM sąskaitas faktūras : 2008-02-07 FOR Nr.001 – 729.881,92 Lt; 2008-05-09 FOR Nr. 002 – 394.750,12 Lt; 2008-05-09 FOR Nr.003 – 183.807,42 Lt; 2008-07-11 FOR NR.004 – 267.535,50 Lt; 2008-07-29 FOR NR.005 – 494.820,02 Lt; 2008-08-25 FOR Nr.007 – 194.659,88 Lt; 2008-08-29 FOR Nr. 008 – 150.000,00 Lt; 2008-09-11 FOR NR.009 – 462.483,30 Lt; 2008-10-29 FOR Nr.010 – 168.944,14 Lt. Iš viso bendra suma su PVM, nurodyta šiose PVM sąskaitose faktūrose apmokėti ūkininkui E. M. už kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos darbus 2008 m. sudaro 3.046.882,30 Lt su PVM.

794E. M. 2008 m. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas FR0600, įtraukęs duomenis apie įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, t. y. 2008-07-10 į E. M. 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 111 338 litų sumą, 2008-07-10 į E. M. 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 88 605 litų sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 7 967 litų sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 116 292 litų sumą, 2008-09-19 į E. M. 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 52 896 litų sumą, 2008-10-24 į E. M. 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 70 793 litų sumą, 2008-11-24 į E. M. 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 26 734 litų sumą, – viso į PVM deklaracijas įrašius 474 625 litų sumą, pateikė VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, ir VMI darbuotojai pavedimais per kelis kartus pervedė į ūkininko E. M. sąskaitą 474 625 litų valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų.

795E. M. 2009-01-30 Nacionalinės mokėjimo agentūros Utenos skyriui pateikė 2009-01-30 mokėjimo prašymą Nr. 1 su priedais (UAB „F.“ Atliktų darbų aktais ir PVM sąskaitomis faktūromis) ir 2009-02-04 papildomą raštą su priedais (atliktų darbų aktais) su juose esančia informacija apie prašomų finansuoti 1 284 588 litų išlaidų patyrimą vykdant Projektą, ir Agentūros darbuotojams priėmus sprendimą išmokėti Paramos sutartyje numatytas lėšas ūkininkui E. M., į jo sąskaitą 2009 m. birželio 30 d. buvo pervesti 1 277 395,38 litai.

796Kaltinimas dėl šios veikos iš esmės konstruojamas taip, jog apgaulės būdu, kuri pasireiškė tuo, jog turint tyčią užvaldyti svetimą turtą – PVM lėšas bei Paramos lėšas, buvo įkurta fiktyvi įmonė „F.“, kuri buvo pagrindinis rangovas statant objektą „( - )“, ir šios įmonės pagalba, pasitelkiant G. K., R. G., buvo klastojami įvairūs statybų bei finansiniai dokumentai, kad būtų dirbtinai padidintos statybų metu patirtos išlaidos, ir tokiu būdu būtų neteisėtai iš valstybės biudžeto susigrąžintos PVM lėšos ir Paramos lėšos.

797Kaip jai minėta aukščiau, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2006 m. gruodžio 21 d. su E. M. sudarė Paramos sutartį Nr. ( - ) pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ Remiantis Paramos sutarties 1.1.1 punktu, E. M. įsipareigojo įgyvendinti projektą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas Nr. ( - ) nepažeisdamas Paramos sutarties sąlygų, Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu. Paramos sutarties 4.2.5 punkte nustatyta, kad projekto vykdytojas privalo vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal Sutarties 2.2.4 punkto reikalavimus, t. y. projekto vykdytojas prekes, paslaugas ar darbus, kurių įsigijimui suteikiama parama, įsigis laikydamasis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543 (ŽIN., Nr. 151-5512; 2005, Nr. 36-1190, Nr. 50-1657 ). Netinkamai atlikus pirkimo procedūras, lėšos yra nekompensuojamos. Sutarties 7 dalies „Paramos sustabdymas, nutraukimas, paramos grąžinimas“ 7.1 punkte ir 7.1.2. punkte numatyta, kad sutarties pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai Projekto vykdytojas, teikdamas paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas, vykdydamas šią Sutartį, pateikė neteisingą informaciją, nuslėpė informaciją, dėl aplaidumo nepateikė informacijos, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl Paramos suteikimo priėmimui arba tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei. Tos pačios sutarties 7 dalies „Paramos sustabdymas, nutraukimas, paramos grąžinimas“ 7.1 punkte ir 7.1.4. punkte numatyta, kad sutarties pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai Projekto vykdytojas vykdydamas projektą pažeidė ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu. Pirkimo taisyklių 13.3 punkte įtvirtinta, kad konkursą organizuojantis pirkimo organizatorius privalo užtikrinti, kad konkurse dalyvautų tik prekių, paslaugų ar darbų tiekėjai, kurie turi teisę užsiimti nurodyta veikla ir nėra susiję su konkursą organizuojančiu projekto vykdytoju ir (arba) partneriu pavaldumą (turintys teisę kontroliuoti vienas kitą, daryti įtaką priimant sprendimus ūkinėje – komercinėje veikloje, renkant valdymo organų narius, administracijos vadovą ir pan.), giminystės, šeimos (sutuoktinis, artimas giminaitis ar svainystės) ryšiais. Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004- 2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir veiklos skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 (Žin., 2005, Nr. 27-864) (toliau - Gairės pareiškėjams), 115 punkte nustatyta, kad, pasirašęs paramos sutartį, projekto vykdytojas privalo vykdyti prekių, paslaugų ar darbų konkursą/apklausą, kaip nurodyta šių Gairių pareiškėjams XXII skyriuje, ir tik tuomet gali pradėti įgyvendinti projekte numatytas investicijas. Šioje vietoje teismas pažymi, kad paramos mechanizmas veikia kompensaciniu pagrindu, ir grąžinamos tik tos investicijos, kurios yra tiesiogiai susijusios su Projekto, kuriam teikiama parama, įgyvendimu, taip pat investicijos grąžinamos tik tuo atveju, jei visas Projekto įgyvendinimo procesas vyksta skaidriai, tinkamai atliekant projekto įgyvendinimo procedūras, pvz darbų, paslaugų pirkimus ir pan.

798Iš bylos duomenų matyti, kad E. M., vykdančiam statybos darbų kaimo turizmo sodyboje „( - )“ pirkimą, 2007 m. gruodžio 10 d. su UAB „F.“ sudarius statybos rangos sutartį Nr. 2007/12/10, buvo pažeistas Pirkimo taisyklių 13.3 punktas, kadangi paminėta bendrovė yra susijusi su E. M.. E. M., būdamas UAB „A.G.“ direktoriumi, vykdydamas Pirkimą apklausos būdu, dėl pasiūlymo pateikimo kreipėsi į UAB „F.“, kurios direktorė ir vienintelė steigėja A. L. Pirkimo apklausos būdu vykdymo metu dirbo ir UAB „A.G.“. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog A. L. UAB „F.“ buvo draudžiama socialiniu draudimu tik nuo 2008 m. sausio 23 d. iki 2008 m. kovo 21 d., taigi vėliau, nei buvo pateikti įmonėms pasiūlymai bei pasirašyta statybos rangos sutartis. Taip pat matyti, kad E. M., įgyvendindamas Projektą, statybos darbus pradėjo vykdyti iki apklausos atlikimo. Kvietimus pateikti komercinį pasiūlymą E. M. išsiuntė 2007 m. rugsėjo 17 d., UAB „F.“ pateiktą pasiūlymą gavo 2007 m. spalio 8 d., o tiekėjų apklausos pažymą surašė 2007 m. spalio 10 d. Nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitoje Nr. VA/ 2007/09/19-55, kurią AB banko Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymu surašė UAB „Ž.V.R.E.“, užfiksuota, kad 2007 m. rugsėjo 13 d. (Nekilnojamojo turto vertinimo data) buvo pradėti montuoti naujo pastato pamatai (pagal Projektą klėties - svečių namų). Ši aplinkybė patvirtinta ir prie turto vertinimo ataskaitų pridėtose nuotraukose. Be to, Agentūrai E. M. 2007 m. rugsėjo 24 d. rašte „Dėl informacijos apie projekto įgyvendinimo eigą pateikimo“ nurodė, kad statybos darbus pradėjo 2006 m. gruodžio mėnesį, o iki 2007 m. rugsėjo 21d. buvo atlikta 2 proc. statinių, infrastruktūros objektų statybos ir teritorijos tvarkymo darbų. Taigi akivaizdu, kad dalis darbų jau buvo atlikta iki apklausos atlikimo, ir tokiu būdu pažeisti Gairių 115 punkto reikalavimai, Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo finansavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; 2005, Nr. 21-667) (toliau – Administravimo taisyklės), 211.3 punkto ir Paramos sutarties 7.1.4 punkto reikalavimai.

799Išnagrinėjus bylą nustatyta, jog ginčo, jog visas Projektas buvo įgyvendintas, objektai pastatyti, statybų darbai atlikti, nėra. Tačiau akivaizdu, jog statybų procesas nebuvo skaidrus, dalyje UAB „F.“ pateiktų dokumentų jų turinys neatitinka tikrovės, statybų ir finansiniai dokumentai pildomi pažeidžiant nustatytus reikalavimus, Objekto statybose dalis darbininkų dirbo nelegaliai. Tai matyti iš žemiau išdėstytų įrodymų.

800Iš liudytojos A. L. parodymų matyti, kad A. M. siūlymu ji tapo „UAB „F.“ direktore, kuria buvo apie mėnesį laiko. Ji realiai įmonėje jokių savarankiškų sprendimų nepriiminėjo, viskam vadovavo A. M., ji tik, pasitikėdama pastaruoju, pasirašydavo jai paduodamus reikiamus įmonės dokumentus. Ji statomame objekte nei karto nėra buvusi, statybos kvalifikacijos atestato neturi. Įmonė buvo reali, nes sudarant rangos sutartis Projekto statybos vyko. Realiai Projektas buvo A. M., šis rūpinosi visais statybų darbais, o E. M. taip pat tik pasirašinėjo reikiamus dokumentus. A. M. taip pat duodavo nurodymus buhaltetrei R. G.. Ji (A. L.) sodybos „( - )“ statybos žurnale Nr. 1 kaip darbus priėmusi vadovė nebuvo pasirašiusi nuo 2008-01-02 iki 2008-01-22. Minėtame žurnale A. M. iniciatyva pasirašė tik 2008 m. rudenį, jau nebedirbdama UAB „F.“ ( darbo santykius su šia bendrove nutraukė 2008-03-21 ). Ištyrus paminėtą statybų žurnalą nustatyta, kad žurnalo 7-je grafoje, „Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data, nepriimtų darbų kiekis, nurodymai ištaisyti defektus, ištaisymo data“ ties skaitmeniniais įrašais, reiškiančiais priimtų darbų kiekį ir datomis nuo 2008 01 02 iki 2008 01 22 imtinai, 20 puslapyje 8-iose eilutese, 21 puslapyje 11-oje eilučių, 22 puslapyje 8-iose eilutėse, 23 puslapyje 11-oje eilučių, 24 puslapyje 7-iose eilutėse, 25 puslapyje 8- iose eilutėse dabar esančių įrašų „A. L.“ vietoje pirmiau buvo įrašai „R. G.“, kurie uždažyti korekcine medžiaga. Šio statybos darbų žurnalo 18-me puslapyje, lentelės „Statybos darbų žurnalų registravimas“ grafos „Žurnalą pildanti įmonė, atsakingų asmenų pareigos, vardai, pavardės“ antroje eilutėje rankraštinio įrašo „A. L." vietoje pirminis įrašas buvo „R. G.“, kuris uždažytas korekcine medžiaga. Taigi akivaizdu, kad šis statybų žurnalas buvo pildomas ir pasirašomas nelaiku, ką parodo ir tai, kad buvo taisoma ir įmonės atsakingo asmens pavardė. Iš esmės analogiškus parodymus apie įsidarbinimą UAB „F.“ ir šios bendrovės dokumentų pasirašymą nurodė ir liudytoja R. L.. Ši liudytoja pažymėjo, jog pasirašydavo ant kasos išlaidų orderių, bet realiai pinigų neišduodavo, visus nurodymus gaudavo iš A. M.. Jokių statybos darbų iš G. K. ji nepriėmė, nors dokumentuose, o būtent : 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 1, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ 26 071,50 litų vertės betono liejimo darbus, UAB „F.“ 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 2, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ 5 000 litų vertės mūrinimo darbus, UAB „F.“ 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 3, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ 5000 litų vertės mūrinimo darbus, UAB „F.“ 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 4, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ 11 000 litų vertės mūrinimo darbus, UAB „F.“ 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 5, kuriuo rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ 27 500 litų vertės stogo dengimo darbus, pasirašė. Minėtus aktus jai pateikė pasirašyti A. M., o paruošė buhalterė R. G.. Ji pati objekte nebuvo ir jokių darbų priėmime ir perdavime nedalyvavo. Jokių pinigų G. K. už atliktus darbus nemokėjo ir nematė, kad būtų mokami. Iš specialisto išvados Nr. 11-1917(10) matyti, kad paminėtuose dokumentuose G. K., kaip darbus pridavusio rangovo, parašas yra suklastotas. Taip pat yra suklastotas ir 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo –perdavimo akte Nr. 6, kuriuo rangovas G. K. perduoda stogo dengimo darbus, esantis G. K. parašas. Iš G. K. parodymų matyti, kad jis Objekte dirbo nuo 2007 m. lapkričio mėnesio, kurį laiką dirbo nelegaliai, jokiu būdu neįforminęs darbo santykių. Vėliau, 2008-02-15 su UAB „F.“ sudarė rangos sutartį. Nurodė, kad jo brigada iš esmės užsiėmė betonavimu, darbininkams beveik visus atlyginimus mokėjo jis. Pinigus nuvažiuodavo pasiimti į buhalteriją, jo buhalterė buvo R. G., arba pinigus pervesdavo į kortelę. Už gautus pinigus nepasirašydavo, statybos žurnalų nepildė. Savo banko kortelę perdavė R. G., kuri, naudodamasi jo kortele, atlikdavo pinigines operacijas. UAB „F.“ padavė skelbimą, kad statybos darbams reikalingi žmonės, kurie pradžioje kreipdavosi į UAB „F.“ ofisą, o vėliau jis su tais darbininkais sudarydavo sutartis dėl darbų atlikimo. Taip pat objekte dirbo žmonės ir nelegaliai. Su juo 2008-08-08 buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 3, pagal kurią UAB „F.“ jam paskolino 30 300 JAV dolerių. Tie pinigai iš tikrųjų buvo skirti parketui ir lentoms, minėtas parketas buvo paklotas ir mediena panaudota turizmo sodybos „( - )“ statomuose pastatuose. Nustatyta ( LITEKO duomenimis ), kad G. K. atžvilgiu išskirtoje byloje Nr. 1-57-271/2016 2016-02-03 priimtas nuosprendis, kuriuo G. K. nuteistas dėl dokumentų klastojimo ir apgaulingos buhalterijos tvarkymo, ir šiame nuosprendyje užfiksuota, kad G. K. pripažino, jog pasirašė keturias 2008-09-30 sąskaitas-faktūras apmokėjimui darbų už 799.835,28 Lt, nors iš tikrųjų pats tokios apimties darbų jis neatliko, taip pat nėra gavęs iš UAB „F.“ dokumentuose nurodytų dydžių avansų. Šios bylos duomenimis nustatyta, kad G. K. pasirašė 2008-09-30 UAB „F.“ keturias PVM sąskaitas faktūras Nr. 1, Nr. 2, nr. 3 nr. 4, šiuose dokumentuose užfiksuojant, jog G. K. bendrovei atliko statybos darbų už 799 835.28 lt su PVM. Iš specialisto išvados Nr. 11-2500(09) matyti, kad UAB „F.“ 2008-09-04 kasos išlaidų orderyje Nr. 35 dėl 300 000 lt gavimo, UAB „F.“ 2008-09-10 kasos išlaidų orderyje Nr. 36 dėl 200 000 lt. gavimo, UAB „F.“ 2008-09-12 kasos išlaidų orderyje Nr. 37 dėl 100 000 lt. gavimo, UAB „F.“ 2008-09-18 kasos išlaidų orderyje Nr. 38 dėl 100 000 lt gavimo, UAB „F.“ 2008-09-30 kasos išlaidų orderyje Nr. 43 dėl 6905 lt. gavimo eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė ne G. K.. Taip pat paminėtoje specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „F." 2008-09-30 kasos pajamų orderio serija FOR Nr. 021/08, eilutėje, prasidedančioje žodžiais „Priimta iš G. K.“, virš įrašo „Parašas“ pasirašė ne G. K., UAB „F.“ 2008-09-29 kasos pajamų orderio serija FOR Nr. 014/08, eilutėje, prasidedančioje žodžiais „Priimta iš G. K.“, virš įrašo „Parašas“ pasirašė ne G. K.. Taigi iš šių duomenų matyti, kad aukščiau aprašytų dokumentų turinys neatitinka tikrovės, todėl neįmanoma nustatyti, kokie tiksliai darbai objekte buvo atlikti, kas tuos darbus realiai atliko, kokia yra tikra atliktų darbų kaina, kam buvo perduoti UAB „F.“ grynieji pinigai, įforminti kaip avansas G. K., ir kur tie pinigai buvo panaudoti. Taip pat šioje vietoje pažymėtina, kad pagal rangos sutartį, sudarytą tarp G. K. ir UAB „F.“, avansas G. K. neturi būti mokamas.

801Kaip matyti iš liudytojo A. Z. parodymų, 2007 metų viduryje A. M. pasiūlė darbų vadovo darbą naujai statomoje kaimo turizmo sodyboje „( - )“, sutarė, kad dalį darbininkų pasikvies jis, o kitą dalį pasamdys A. M.. Jis pasikvietė penkis ar šešis darbuotojus: du mūrininkus, kelis betonuotojus, kelis darbuotojus pasamdė A. M., dalis darbuotojų dirbo nelegaliai. Medžiagas statyboms jis pirkdavo UAB „A.G.“ vardu, kadangi jos vardu buvo išrašomos sąskaitos faktūros. Kai pradėjo dirbti, su juo jokia darbo sutartis sudaryta nebuvo, sutartis su UAB „F.“ buvo pasirašyta formaliai vėliau, kad pateisintų jo darbus objekte. Jis statybos darbų žurnalo nepildydavo, tik duomenis apie atliktų darbų kiekius ir laiką surašydavo lape ir atiduodavo A. M.. Vėliau darbus tęsė G. K.. A. M. su juo pilnai neatsiskaitė, ir jam liko skolingas apie 10 000 litų. Visus reikalus, susijusius su statybomis, apmokėjimu už darbus ir kitus organizacinius reikalus tvarkė A. M..

802Daugelis teisme apklaustų kitų liudytojų taip pat nurodė, jog objekte dirbo dėl darbo susitarę su A. M., kuris viskam vadovavo, iš pradžių dirbo nelegaliai, kad su jais nebuvo pilnai atsiskaityta už darbą, duomenys, esantys surašytuose dokumentuose, neatitinka tikrovės:

803D. M. teigia objekte dirbęs kurį laiką nelegaliai, po to pasirašęs sutartį su UAB „F.“, jo brigadoje buvę ukrainiečiai dirbo visą laiką nelegaliai, A. M. jam buvo išmokėjęs 10000 lt., nepildant jokių pinigų gavimo dokumentų; J. K. teigia jog G. K. pasiūlymu dirbo objekte nelegaliai, už darbą jam iš viso nesumokėjo, po kurio laiko A. M. liepė atnešti savo pasą ir fotonuotrauką, kad galėtų išimti verslo liudijimą. Pats verslo liudijimo neatsimėmė, prašymo jį išduoti nerašė; D. K. nurodė, jog dirbo objekte nepasirašęs darbo sutarties, pagal verslo liudijimą, didžiąją dalį pinigų – 8000 lt. už darbą gavo grynaisiais pinigais, nepildant jokių dokumentų, ir 1000 lt. jam į banko sąskaitą pervedė G. K.; S. M. nurodė, jog dėl darbo susitaręs su A. M., kartu su G. N. dirbo objekte nesudaręs sutarties ir be verslo liudijimo. Po kurio laiko A. M. jam pateikė pasirašyti darbo sutartį su G. K., pareikalavo atiduoti jo kvitų knygelę. Kai knygelę jam grąžino, pamatė, jog joje užfiksuota, kad pagal statybos rangos sutartį jis gavo 10000 lt. A. M. jiems su G. N. liko skoloje už darbą 16500 lt. Jokie atliktų darbų perdavimo aktai nebuvo surašomi. G. N. dirbo be verslo liudijimo ir be darbo sutarties; iš esmės analogiškai nurodė ir G. N., papildomai teigė, jog A. M. visų darbininkų prašydavo išrašyti pinigų priėmimo kvitus didesnei sumai, nei ištikrųjų darbininkai gaudavo. Be to, A. M. nurodymu savo vardu išsinuomojo įrankius, reikalingus darbui objekte, patikėjęs A. M. pažadais, jog už viską sumokės UAB „F.“, pasirašė tris paprastuosius vekselius, bet A. M. pažado netesėjo, ir iki šiol antstoliai iš jo( G. N.) išskaičiuoja skolą ; A. L. nurodė, kad susitaręs su A. M. nelegaliai dirbo objekte, po VMI pareigūnų apsilankymo A. M. nurodymu išsiėmė verslo liudijimą, kurį A. M. kartu su kvitų knygele iš jo paėmė. Po kurio laiko A. M. ar G. K. jam atnešė kažkokius dokumentus ir paprašė pasirašyti. A. M. pasakė, kad reikia mokesčių inspekcijai kažkokių tai dokumentų, todėl reikia pasirašyti. G. K. vieną kartą padavė dokumentą, sakė, kad tai darbo sutartis, kurią neskaitęs pasirašė, nes nemoka lietuvių kalbos. Objekte dirbo 15 dienų, bet kadangi A. M. jam visiškai pinigų nemokėjo, darbą baigė. Nustatyta, kad kratos UAB „A.G.“ nuomojamose patalpose metu buvo rasta E.S. L. prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitų knygelė, prie kurios yra verslo liudijimas Nr. V 0730506, išduotas 2008-08-11 E. S. L. vardu. Knygelės kvitai nėra užpildyti; M. T. teigė susitaręs su A. M. nelegaliai dirbęs objekte kartu su broliu E. T. ir seserimi A. M., pats buvo surašęs rangos sutartį su A. M., kurią pateikė pastarajam, bet A. M. sutarties taip ir nepasirašė, už darbą sumokėjo ne visus pinigus, yra kelis kartus į jo banko sąskaitą UAB „A.G.“ ir G. K. pervedę apie 17000 lt., taip pat yra gavęs 2000 lt grynaisiais pinigais. Statybų žurnalo nepildė, darbų pridavimo aktai buvo surašomi simboliškai. 2008 metų spalio mėnesį A. M. reikalavo pasirašyti sutartį atgaline data, užfiksuojant, kad jis (M. T.) A. M. jokių reikalų neturėjo, o visus reiklaus tvarkė su G. K.. Jam pateikė 2008-05-20 statybos rangos sutartį, kurioje buvo įrašyti jo ir G. K. duomenys, taip pat eilutėje „Užsakovas“ ties G. K. pavarde buvo parašas, tačiau jis pasirašyti atsisakė. M. T. tyrėjams pateikė 2008-05-20 statybos rangos sutarties, surašytos tarp G. K. ir M. T., tačiau nepatvirtintos M. T. parašu, blanko kopiją, 2008-05-26 statybos rangos sutarties su A. M. ( šio nepasirašytą ) blanko kopiją ; 2008-05-26 atliktų darbų akto Nr. 1 kopiją; 2008-06-06 atliktų darbų akto Nr. 2 kopiją; 2008-06-20 atliktų darbų akto Nr. 3 kopiją; 2008-07-17 atliktų darbų akto Nr. 4 kopiją; 2008-08-20 atliktų darbų akto Nr. 5 kopiją; 2008-08-20 nesumokėtų pinigų apyskaitą, kuriuose nurodyta, kad Vilniaus apskrities ( - ) A. M. priklausančioje sodyboje E. T., A. M. ir M. T. atliko tinkavimo darbus; Iš esmės analogiškai nurodė ir E. T., papildomai teigė, jog taip apgautų tinkuotojų buvo ir daugiau, juos A. M. priimdavo į darbą, o sutartis liepdavo pasirašyti su G. K., o galiausiai su darbininkais nebuvo atsiskaityta už darbą; A. S. nurodė, kad susitaręs su A. M., dirbo objekte be sutarties, už darbą jam nebuvo sumokėta; R. M. nurodė, kad susitaręs su A. M., dirbo objekte rangovu, medžiagoms objekte pirkti, mechanizmų nuomai, darbininkų atlyginimams pinigų duodavo A. M. grynaisiais pinigais arba darydavo pavedimus į jo asmeninę sąskaitą, tiesiogiai mokėjo už medžiagas kai kurioms įmonėms. A. M. duodant pinigus, jokie dokumentai surašomi nebuvo. Jokios oficialios pinigų apskaitos nebuvo, jokios sutartys nebuvo sudarytos. Visi darbuotojai, dirbantys objekte, dirbo neįforminę darbo santykių su užsakovu A. M.. Atlyginimo iš A. M. taip ir negavo. Medžiagų dalį jis pirkdavo už savo lėšas. Vėliau buvo įsteigta UAB „F.“, kad pateisintų statybos darbus. Vėliau A. M. reikalavo, kad sąskaitos-faktūros būtų perrašytos jo bendrovės vardu. Už pirktas medžiagas A. M. jam pasirašė 30 000 litų vertės vekselį, pagal kurį antstolių pagalba jis atsiėmė pinigus ir apmokėjo statybos išlaidas. Padaryti objekte darbai būdavo perduodami asmeniškai A. M., jokie atliktų darbų aktai nebuvo pasirašyti, statybos darbų žurnalo statybvietėje nėra matęs. A. M. jam liko skolingas apie 80 000 litų. Mokėjimo pavedimuose, kuriais jam A. M. mokėjo už medžiagas objektui, buvo parašoma „skolos grąžinimas“, nenurodant tikrosios pinigų pervedimo paskirties. Jokios paskolos sutartys tarp jo ir A. M. nebuvo sudarytos, išskyrus minėtą vekselį; A. V. nurodė, kad objekte, susitaręs su A. M., kurį laiką dirbo nelegaliai, pastarasis sumokėjo 2000 lt grynaisiais, nors turėjo sumokėti 20000 lt. Verslo liudijimą išsiėmė tik po mėnesio darbo A. M. prašymu. Su juo nelegaliai dirbo ir M. S.. Bylos duomenimis nustatyta, kad kratos UAB „A.G.“ nuomojamose patalpose metu buvo rasta M. S. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų knygelė, prie kurios yra PVM sąskaita – faktūra AMI Nr. 5879 su kasos aparato kvitu ir verslo liudijimu Nr. V 0682595. Knygelės kvitai nėra užpildyti, taip pat rasta A. V. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų knygelė, prie kurios yra PVM sąskaita – faktūra AMI Nr. 5878 su kasos aparato kvitu ir verslo liudijimu Nr. V 0682594. Knygelės kvitai nėra užpildyti. Verslo liudijimas Nr. V 0682594 išduotas 2008-08-27 A. V.; V. P. nurodė, kad objekte dirbo pagal patentą, jam pateiktos 2007-09-10 rangos sutarties su UAB „A.G.“ nepasirašinėjo. Šis liudytojas ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad 60000 lt pagal 20007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą negavo, bet apklausiamas teisme parodymus pakeitė ir teigė, kadv tokią inigų sumą gavo; R. G. nurodė, kad dirbo objekte apie 3 savaites, iš A. Z. gavo 2000-4000 lt. Jokių sutarčių nepasirašinėjo, trišalio susitarimo nematė, 60000 lt negavo, sutartyje nurodytų griovimo ir remonto darbų neatliko; S. S. nurodė, kad objekte aplamai nedirbo, nors buvo surašyti dokumentai, kad objekte dirbo ir gavo 17000 lt.; G. T. nurodė, kad dirbdamas objekte pinigų priėmimo kvite nurodė didesnę sumą, nei iš tikrųjų gavo už darbą, dėl darbo tarėsi su A. M.; D. J. nurodė, kad dėl darbo objekte susitarė su A. M., rangos sutartį su G. K. pasirašė S. S., kuris iš viso nedirbo objekte. Dalis pinigų už darbą buvo pervesta į S. S. banko sąskaitą, dalį pinigų gavo grynaisiais. Jam A. M. už darbą liko skolingas apie 30000 lt.; V. I. nurodė, kad kurį laiką objekte dirbo nelegaliai, vėliau su G. K. sudarė sutartį. Dirbdamas darbų atlikimo akto nerašė, už darbą iš G. K. gavo grynais 50000 lt. ; G. V. nurodė, kad A. M. jam pasiūlė darbą objekte, darbo sutarties nebuvo pasirašęs, A. M. iš jo paėmė verslo liudijimą, kurio taip ir negrąžino. A. M. vėliau prašė jo pasirašyt darbo sutartį su G. K., buvo atnešęs sutarties blanką, bet jis nepasirašė. Už darbą jam mokėjo grynaisiais ir pavedimu.; N. Š. nurodė, kad dėl darbo objekte susitarė su A. M., pradėjus dirbti sekančią dieną šis jam atvežė pasirašyti rangos sutartį su G. K.. A. M. prašė jo išrašyti prekių(paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą padidinta darbų kaina, negu buvo realiai atlikta, bet jis nesutiko. Už darbus jam mokėjo A. M., nors dokumentuose užfiksuota, kad sumokėjo G. K..; iš V. B. parodymų matyti, kad objekte dirbo vieną mėnesį, už darbą yra gavęs iš M. T. apie 1000 lt., jokių sutarčių nei rangos, nei darbo, nepasirašė ir su niekuo nesudarinėjo, jokių pinigų kvitų niekam neišrašė, taip pat nėra niekam rašęs 55 000 litų kvito; iš G. V. parodymų matyti, kad objekte pradėjo dirbti 2008-04-14, pradėjus dirbti, jokie dokumentai dėl darbo santykių surašyti nebuvo, jo verslo liudijimo galiojimas buvo pasibaigęs. Vėliau A. M. į objektą atvežė atspausdintą lapą dėl jo individualios veiklos atidarymo, ir jis jame pasirašė. Jo banko sąskaita naudojosi UAB „F.“ buhalterė. Pinigus į jo sąskaitą pervesdavo bendrovė „F.. Atlyginimą mokėdavo G. K. grynais pinigais. Rašytinės sutarties su G. K. dėl statybos darbų neturėjo, buvo susitarę žodžiu. Bylos duomenimis nustatyta, kad į G. V. sąskaitą iš UAB „F.“ sąskaitos buvo pervedamos piniginės lėšos, kurios vėliau buvo pervedamos D. M., E. S., K. K. ( A. M. vaiko motinai ). Pavedimai atlikti G. V. banko kortelės duomenimis naudojantis kitiems asmenims iš UAB „A.G.“ patalpų.

804Analizuojant specialistų išvadas dėl ūkininko E. M., UAB „F.“ , UAB „A.G.“, IĮ G. K. ūkinės finansinės veiklos, įmonių veiklos tyrimo, matyti, kad įmonių veikloje buvo nustatyta daug pažeidimų, kurie yra aprašyti aukščiau. Iš jų akcentuotini šie UAB „F.“ ir ūkininko E. M. veiklos pažeidimai :

805-

806įrašai statybos žurnalų eilutėse yra nekonkretūs, apibendrinti, t.y. išvardini apibendrinti darbai. Įrašai nėra detalizuoti ir neatitinka Statybos žurnalo pildymo tvarkos reikalavimų. Statybos žurnaluose nėra nurodyti detalizuoti atlikti darbai, nėra nurodyta panaudotų medžiagų (statybos produktų) kiekiai, kaip tai reikalauja žurnalo pagrindinė forma F-7. Statybos žurnalų F-3 formoje (UAB „F.“) nurodyta atsakingo asmens (statybos vadovo) R. G. pavardė, tačiau ji nėra atestuota, todėl atestato numeris ir nenurodytas. Statybos žurnalo F-3 reikalauja nurodyti atsakingo asmens (statybos vadovo) atestato numerį. Statybos techninis reglamentas STR.1. 08.02.2002 numato statybos vadovo pareigas ir atsakomybę. Taip pat, šis reglamentas numato, kad statinio statybos darbams (Reglamento 1 priedas) vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

807-

808Nors UAB „F.“ ir G. K. rangos sutartyje nenumatyta avanso mokėjimai, tačiau kasos išlaidų orderiuose Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38 nurodyta, jog G. K. išduota 706905 lt. avansas, o minėtuose orderiuose G. K. parašas suklastotas.

809-

810UAB „F.“ paslaugų pardavimo PVM sąskaita faktūra FOR Nr. 001 už sausio mėnesį išrašyta, kaip nurodyta, 2008m. vasario mėnesio 7 dieną. Tačiau į šią sąskaitą faktūrą įtraukti atliktų darbų aktai Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8 ir Nr.9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį. Tuo remiantis galima teigti, kad į 2008-02-07 PVM sąskaitą faktūrą FOR Nr.001 buvo įtraukti sausio mėnesį dar neatlikti vasario mėnesio darbai.

811-

812Už 2008 m. sausio ir vasario mėnesį UAB „F.“ statybinių medžiagų įsigijo už 60.359,21 Lt. Darbų, kaip nurodyta bendrovės „F.“ išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje FOR Nr. 001, atlikta už 729.881,92 Lt su PVM, atliktų darbų aktuose (prie šios PVM SF) Nr.01-09 nurodytos išlaidos medžiagoms yra 316.531,00 Lt. Skirtumas tarp faktiškai įsigytų statybinių medžiagų vertės ir vertės, nurodytos Atliktų darbų aktuose Nr.01-09 sudaro iš viso 256.171,79 Lt (316.531,00-60.359,21). UAB „F.“ dokumentuose nėra duomenų apie UAB „F.“ statybinių medžiagų pirkimus ankstesniame laikotarpyje, nėra duomenų ir apie statybinių medžiagų likučius.

813-

814Statybos paslaugų (darbų) pardavimo 2008-08-29 PVM sąskaitoje faktūroje FOR Nr.008 už rugpjūčio mėnesį, išrašytoje UAB „F.“ užsakovui ūkininkui E. M. (150.000,00 Lt su PVM), grafoje „Paslaugos pavadinimas“ yra nurodyta: – „Už statybos darbus“. Tačiau nepateiktas joks dokumentas, nurodantis, kokie darbai buvo atlikti, ir kas juos atliko.

815-

816UAB „F.“ 2008-09-30 PVM sąskaitos-faktūros Nr.01, Nr.02, Nr.03, Nr.04, kuriose nurodyta : pardavėjas G. K. (subrangovas), pirkėjas UAB „F.“ (rangovas) – atlikta statybos darbų vertė iš viso 799.835,28 Lt su PVM. PVM SF Nr.01, Nr.02, Nr.03, Nr.04 išrašytos tos pačios dienos data, t.y. rugsėjo 30d. Tačiau, kaip jau išdėstyta aukščiau, negalima nustatyti, ar ūkinės operacijos, nurodytos minėtose statybos darbų (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitose faktūrose atitinka tikrovę.

817-

8182008-05-09 PVM SF Nr.002, (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.) nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM 394.750,12 Lt. Prie šios PVM SF pateikti UAB „F. (Rangovo) įgalioto asmens R. G. pasirašyti (kaip nurodyta) ir E. M. pasirašyti (kaip nurodyta) atliktų darbų aktai Nr.10, 11, kuriuose nurodyta atliktų darbų bendra suma su PVM sudaro 156.088,47 Lt, tačiau neatitinka sumai, nurodytai minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje, t.y. atliktų darbų aktuose (Nr.10,11) nurodyta suma 238.661,65 Lt mažesnė, negu PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 002. Pažymėtina tai, kad bendrovė „F.“ ūkininkui E. M. apmokėti pateikė tą pačią 2008-05-09 PVM SF Nr.002 ir atliktų darbų aktus Nr. 10,11,14,15, kuriuose nurodyta bendra suma atitinka nurodytai sumai 2008-05-09 PVM SF Nr.002. Analogiška situacija, t.y. atliktų darbų sumos darbų aktuose ir sąskaitose faktūrose neatitikimas yra ir 2008-07-11 PVM SF Nr. 004, 2008-07-29 PVM SF Nr. 005, 2008-08-25 PVM SF Nr. 007, 2008-09-11 PVM SF Nr. 009.

819Kaip jau minėta aukščiau, E. M., kartu su 2009 m. sausio 30 d. mokėjimo prašymu Nr. BPD2004-EZUF-4.4.0-11-05/0019-02-MP01-0003 Agentūrai pateikė informaciją apie atliktus statybos darbus bei pateikė 2008 m. atliktų darbų aktus Nr. 1-9 už 2008 m. sausio – vasario mėnesiais atliktus statybos darbus. Norėdamas gauti paskolą kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybai, E. M. AB Danske Bank A/S Lietuvos filialui taip pat pateikė 2007-2008 m. atliktų darbų aktus Nr. 1-9 už 2007 m. gruodžio – 2008 m. sausio mėnesiais atliktus statybos darbus. FNTT, išanalizavusi minėtus atliktų darbų aktus, nustatė, kad Agentūrai ir AB Danske Bank A/S Lietuvos filialui pateikti 2007-2008 m. atliktų darbų aktai Nr. 1-9 skiriasi pagal darbų atlikimo laikotarpį, darbų kiekius ir sumas. Be to, šie atliktų darbų aktai yra pasirašyti skirtingų asmenų, skiriasi aktų forma, dviejuose to paties numerio aktuose nurodyti skirtingi objektai. Šie esminiai neatitikimai yra užfiksuoti FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus 2009 m. spalio 29 d. specialisto išvadoje Nr. 5-1/195. Tokiu būdu buvo padarytas pažeidimas, nustatytas Administravimo taisyklių 211.2 punkte ir Paramos sutarties 7.1.2 punkte, kadangi prašydamas išmokėti paramos lėšas, vykdydamas šią sutartį E. M. pateikė neteisingą informaciją, nuslėpė informaciją, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus ir aplinkybes, akivaizdu, kad E. M. patirtos išlaidos, įgyvendinant Projektą, negali būti identifikuotos, nėra pakankamai pagrįstos išlaidas pateisinančiais dokumentais ir, vadovaujantis Gairių pareiškėjams 42.5, Paramos sutarties 2.1.5, 3.5 punktais, negali būti kompensuojamos.

820Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę. Objektyviai kvalifikuotas sukčiavimas pasireiškia svetimo didelės vertės turto ar turtinės teisės įgijimu, išvengimu turtinės prievolės arba jos panaikinimu panaudojant apgaulę. Taigi esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto, yra tas, ar kaltininko naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiojo apsisprendimui perduoti turtą ar sudaryti sandorį. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto, o pastarasis, suklaidintas apgaulės, savanoriškai pats perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui manydamas, kad šis turi teisę jį gauti, arba panaikina jo turtinę prievolę, ar priima sprendimą dėl nukentėjusiojo turto, turtinės teisės perleidimo kaltininkui ar kaltininko turtinės prievolės panaikinimo.

821Šiuo konkrečiu atveju apgaulė pasireiškė Agentūros suklaidinimu, pateikiant jai dokumentus, kurių turinys neatitinka tikrovės, ir pagal kuriuos neįmanoma identifikuoti patirtų išlaidų įgyvendinant Projektą, siekiant gauti Paramos lėšas, ko pasėkoje E. M. suklydimo įtakoje buvo pervestos Paramos lėšos. Apgaulė buvo esminė, nes Paramos lėšos nebūtų pervestos Agentūrai žinant tikrąją situaciją statant Objektą, t.y., kad dalis darbų buvo atlikti nelegalių darbininkų, dalis dokumentų yra suklastotais parašais, kai kurių dokumentų turinys neatspindi tikrovės ir pan. ( išdėstyta aukščiau ). Dėl to konstatuotina, kad šiuo atveju yra padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 str. 2 d., t.y. apgaule įgytas didelės vertės ( didesnis, nei 250 MGL dydžio ) svetimas turtas.

822Dėl šios nusikalstamos veikos padarymo buvo kaltinamas A. M., E. M., R. G., nurodant, jog A. M. 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė organizuotą grupę, iš anksto susitarusią daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, ir jai vadovavo, kurios nariais buvo jis pats, E. M., G. K., R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir R. R., bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus.

823Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių BK 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Objektyvieji bendrininkavimo požymiai yra kelių asmenų dalyvavimas padarant nusikalstamą veiką ir jų veikos bendrumas, subjektyvieji – tyčia (savo veiksmų bendrumo suvokimas) ir susitarimas daryti nusikalstamą veiką. Asmenų, dalyvaujančių nusikalstamos veikos padaryme, veiksmų bendrumas, kaip objektyvusis bendrininkavimo požymis, gali pasireikšti keliomis formomis: a) visi nusikalstamos veikos padaryme dalyvaujantys asmenys visiškai realizuoja jiems inkriminuotos nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius (paprasta bendrininkavimo forma); b) visi nusikalstamos veikos padaryme dalyvaujantys asmenys iš dalies realizuoja jiems inkriminuotos nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius arba kai kurie visiškai, o kiti tik iš dalies (paprasta bendrininkavimo forma); c) be asmens ar asmenų, kurie tiesiogiai realizuoja nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius, dalyvauja kiti asmenys, kurie neatlieka veikų, aprašytų BK specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje, bet atlieka kitokias veikas, kurios nulemia vykdytojo veikas ir susijusios priežastiniu ryšiu su vykdytojo nusikalstamomis veikomis ir (ar) kilusiais baudžiamajame įstatyme numatytais padariniais (sudėtinga bendrininkavimo forma) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-53-895/2016). Atsižvelgiant į bendrininkų tarpusavio susitarimo pobūdį, jų ryšius, veiksmų bendrumą, suderinamumo lygį, organizuotumo laipsnį, BK 25 straipsnio 1 dalyje išskiriamos šios bendrininkavimo formos: bendrininkų grupė, organizuota grupė, nusikalstamas susivienijimas. Pagal BK 25 straipsnio 3 dalį organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad, sprendžiant organizuotos grupės buvimo klausimą, atsižvelgiama į apgalvotos nusikalstamos veikos mechanizmo sudėtingumą, veikų padarymo intensyvumą, narių pasiskirstymą vaidmenimis, kiekvieno iš bendrininkų konkrečios užduoties atlikimą siekiant bendro tikslo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-403/2011, 2K-257/2011, 2K-275/2012, 2K-453/2012, 2K-35/2013). Pagal teismų praktiką organizuotą grupę, be susitarimo ir tyčios požymių, išskiria būtent vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-96/2012, 2K-403/2012, 2K-303-699/2015, 2K-545-489/2015). Taip pat svarbu nuststatyti, kad bendrininkai bent bendrais bruožais suvokia, kad dalyvauja nusikalstamos veikos padaryme.

824Šioje byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad E. M., G. K., R. G., R. R. būtų žinoję apie siekį apgaulės būdu užvaldyti Paramos lėšas, juo labiau, kad dalyvauja organizuotoje grupėje, suburtoje sukčiavimo vykdymui. Kaip matyti iš visų apklaustų asmenų, vienintelis asmuo, suinteresuotas Projekto vykdymu, buvo A. M., visi objekte dirbę asmenys Projekto užsakovu įvardijo tik A. M.. Tik pastarasis rūpinosi statybų eiga, bendravo su rangovais, darbininkais, derino visus klausimus, susijusius su Objekto statyba, jų tarpe ir klausimus dėl tikrovės neatitinkančių duomenų įrašymo į dokumentus. R. G., R. R., A. L. nurodė, kad visus dokumentus, susijusius su Projektu, pildė, pasirašinėjo A. M. nurodymu, netikrindamos dokumentų turinio atitikimo tikrovei. Taigi, atsižvelgus į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes ir įrodymus, kurių teismas nekartoja, joks kitas asmuo be A. M. negalėjo įvykdyti sukčiavimo, pasireiškusio Agentūros suklaidinimu pateikiant jai dokumentus, kurių turinys neatitinka tikrovės, ir pagal kuriuos neįmanoma identifikuoti patirtų išlaidų įgyvendinant Projektą. Tai, kad būtent A. M. buvo tikrasis Projekto vykdytojas, rodo ir ta aplinkybė, kad pagal 2007-07-20 paskolos sutartį jis paskolino savo tėvui E. M. 500 000 lt., pagal 2008-07-04 paskolos sutartį – 400 000 lt., nurodant paskirtį – kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos darbams. Nei vienas iš apklaustų liudytojų nenurodė, kad kokius nors reikalus dėl paminėtos sodybos būtų derinę su E. M., o kitų duomenų, kad E. M. būtų suvokęs, jog A. M. turi ketinimų apgaulės būdu jo naudai užvaldyti svetimą turtą, byloje nėra. Taip pat byloje nėra jokių duomenų, kad būtų koks nors kaltinamųjų pasirengimas nusikaltimams daryti, bendro plano, veiksmų aptarimai, susitarimai dėl vaidmenų ir užduočių pasiskirstymo ir atlikimo, koordinavimo veiksmai. Nustatyta, jog G. K. veikoje yra objektyvieji nusikaltimo - netikrų dokumentų pagaminimo sudėties požymiai, G. K. neneigia paruoštų ir jam pateiktų dokumentų pasirašymo ir perdavimo UAB „F.“ apskaitai fakto, tačiau neigia žinojęs, kad tokie dokumentai vėliau bus naudojami tikslu neteisėtai įgyti paramą. Atsižvelgiant į tai teismas vertina, kad nėra duomenų, jog tiek G. K., pasirašydamas ant tikrovės neatitinkančių dokumentų, tiek ir R. R. bei R. G., pasirašydamos ir pildydamos dokumentus, neįsitikinusios tų dokumentų turinio atitikimu tikrovei, žinojo, kad tokių dokumentų pagrindu bus kreipiamasi paramos. Šioje vietoje teismas pažymi ir tai, kad byloje nėra nustatyta, kas konkrečiai suklastojo G. K. ar kitų asmenų parašus, taip pat dokumentuose buvo klastojami paties G. K. parašai, kas taip pat rodo, jog vykdant tokius veiksmus nebuvo jo bendrininkavimo su kitais asmenimis, priešingu atveju, buvus jam organizuotos grupės nariu ir esant vaidmenų pasiskirstymui, kitiems asmenims nebūtų reikėję klastoti jo parašų. Nors dokumentus dėl Paramos Agentūrai pateikė E. M., kurio vardu buvo įgyvendinamas visas Projektas, tačiau neatmesta E. M. versija, jog pastarasis manė, kad visas Projekto įgyvendinimas vyksta skaidriai. Nesant byloje įrodymų, kad G. K., R. G., R. R., E. M. suvokė A. M. neteisėtą veikimą, E. M. ir R. G. dėl šios veikos išteisintini, neįrodžius, kad dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, o iš A. M. kaltinimo pašalintina ta aplinkybė, jog jis subūrė organizuotą grupę ir kad veikė organizuotoje grupėje.

825Dėl kaltinimo dalies PVM pasisavinime.

826Pagal teismų praktiką apgaulė išvengiant PVM, pelno mokesčio ar panaikinant prievolę juos mokėti reiškiasi suklastotos PVM deklaracijos ar kitų dokumentų pateikimu mokesčių inspekcijai, taip ją suklaidinant, siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti turtinę prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu arba jos išvengti ateityje. Apgaulė PVM sukčiavimo bylose reiškiasi per PVM mokėtojo santykį su mokesčių inspekcija, pateikiant šiai suklastotas PVM deklaracijas, o kartais ir kitus dokumentus. Melagingų duomenų pateikimas mokesčių inspekcijai paprastai susijęs su apgaulinga buhalterine apskaita: apskaitos dokumente (paprastai PVM sąskaitoje faktūroje) fiksuojama melaginga informacija apie sandorį, išrašoma PVM sąskaita faktūra dėl sandorio, kurio iš viso nebuvo, sumažinama arba padidinama realiai įvykusio sandorio kaina ir sumokėto PVM suma. Užregistravus šį suklastotą dokumentą įmonės apskaitoje, vėliau jo pagrindu daromi atitinkami įrašai PVM deklaracijoje, kuri dėl to taip pat tampa suklastota. Apgaulė išvengiant PVM, pelno mokesčio reiškiasi suklastotų dokumentų įtraukimu į ūkio subjektų buhalterinę apskaitą ir jų pagrindu sukurtos suklastotos PVM deklaracijos ar kitų dokumentų pateikimu mokesčių inspekcijai, taip ją suklaidinant, siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti turtinę prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu arba jos išvengti ateityje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-171/2010, 2K-34/2011).

827Šioje byloje nustatyta, kad E. M., UAB „F.“ pateiktų dokumentų pagrindu viso į PVM deklaracijas įrašius 474 625 litų sumą, pateikė deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, ir VMI darbuotojai pavedimais per kelis kartus pervedė į ūkininko E. M. sąskaitą 474 625 litų valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų. Pagal pateiktą kaltinimą šioje dalyje matyti, kad kaltinime konstatuota, jog kadangi UAB „F.“ yra fiktyvi įmonė, todėl šios įmonės visi pateikti dokumentai yra neatitinkantys tikrovės, ir todėl jų pagrindu suformuotos visos PVM deklaracijos taip pat neatitinka tikrovės. Pagal inkriminuojamos veikos padarymo metu galiojusį PVM mokesčio bei Mokesčių administravimo įstatymą, sukūrus naują daiktą – šiuo atveju sukūrus nekilnojamus daiktus – valstybė ūkio subjekto sumokėtą PVM, jei jis buvo sumokėtas, grąžina. Šioje byloje, kaip minėta anksčiau, ginčo, jog nekilnojami daiktai buvo sukurti pilnoje apimtyje, nėra, taip pat nėra pagrindo neigti, jog E. M. už atliktus darbus sumokėjo UAB „F.“, bei kad sumokėjo nurodyto dydžio PVM, kurį vėliau susigrąžino. Teigti, kad UAB „F.“ yra fiktyvi įmonė, nėra jokio pagrindo, kadangi įmonė veikė realiai, sudarydama rangos sutartis su įvairiais subrangovais sutartyje aptartą Objektą pastatė. Tai, kad UAB „F.“ veikloje buvo pažeidimų, automatiškai nedaro šios įmonės fiktyvia. Pažymėtina, kad nors kaltinimas formuluojamas iš esmės tokiu būdu, kad suklastotos yra tik G. K. PVM sąskaitos, kuris buvo vienas iš UAB “F.” subrangovų kaimo turizmo objektuose, tačiau kaltinimas reiškiamas dėl viso PVM nuo bendros kaimo turizmo sodybos pastatymo, t.y. šio daikto sukūrimo, sąnaudų vertės. Toks kaltinimas yra absoliučiai nepagrįstas, nes kitų UAB „F.“ pasamdytų subrangovų, t.y. ne G. K., atvžilgiu nėra pareikšta jokių kaltinimų byloje, nebuvo įrodinėjama, kad kitų subrangovų suteiktos paslaugos ir atlikti statybos darbai yra fiktyvūs ar kad ūkinės operacijos neatitiktų tikrovės. Šioje byloje nustatyta, kad dalis finansinių ir statybos dokumentų neatitinka tikrovės, tačiau nėra galimybės nustatyti, kokia iš tikrųjų yra Objekto sąnaudų vertė, kaip ir neįmanoma nustatyti, kokio dydžio PVM buvo sumokėtas remiantis tikrovę atitinkančiais dokumentais. Dėl to nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad kaltinamieji neteisėtai pasisavino būtent 474 625 litų valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas, kaltinimas šioje dalyke grįstas tik prielaidomis, todėl ši aplinkybė iš kaltinimo šalintina.

828Dėl veikų UAB „T.“, UAB „J.“ ir UAB „G.“ atžvilgiu

829A. M. kaltinamas tuo, kad jis, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą apgaulės būdu, pateikiant apgaulingus duomenis, savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – UAB „T.“ kaimo turizmo objekte „( - )“ atliekant statybos darbus įrengtą šildymo sistemą, žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, neketindamas atsiskaityti už šildymo sistemą, suklaidino V. K. sudaryti sutartį su UAB „F.“, o UAB „T.“ atlikus objekte šildymo sistemos įrengimo darbų už 70 743,36 lt, už darbus nesumokėjo ir tokiu būdu apgaule įgijo nurodyto dydžio svetimą turtą – šildymo sistemą.

830Pagal BK 182 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje.

831Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę. Objektyviai kvalifikuotas sukčiavimas pasireiškia svetimo didelės vertės turto ar turtinės teisės įgijimu, išvengimu turtinės prievolės arba jos panaikinimu panaudojant apgaulę. Taigi esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto, yra tas, ar kaltininko naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiojo apsisprendimui perduoti turtą ar sudaryti sandorį ir (ar) jis sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai pasunkintas. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas (įskaitant banką), arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto (pvz., teismą, antstolį, notarą), o pastarasis, suklaidintas apgaulės, savanoriškai pats perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui manydamas, kad šis turi teisę jį gauti, arba panaikina jo turtinę prievolę, ar priima sprendimą dėl nukentėjusiojo turto, turtinės teisės perleidimo kaltininkui ar kaltininko turtinės prievolės panaikinimo. Apgaulei taikomas esmingumo kriterijus, t. y. suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-387/2009, 2K-538/2010, 2K-7–255/2012, 2K-161/2013, 2K-179/2013). Jei asmens suklaidinimas neturėjo lemiamos įtakos asmens apsisprendimui perduoti turtą, tokia apgaulė nedaro veikos sukčiavimo nusikaltimu. Kaip papildomi taip pat taikytini kreditoriaus teisinės padėties pasunkinimo kriterijus (kai dėl skolininko veiksmų kreditoriaus galimybės atkurti pažeistas teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis esmingai pasunkintos) bei nukentėjusiojo atidaus ir rūpestingo elgesio kriterijus. Vadovaujantis pastaruoju kriterijumi, naudojama apgaulė turi įveikti bent minimalų protingo nukentėjusiojo elgesio lygį. Dėl to bylose, kuriose kyla baudžiamosios ir civilinės atsakomybės atribojimo problema, nenustačius šių kriterijų, prioritetas teiktinas civilinėms teisių atkūrimo priemonėms (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-312/2013).

832Šioje byloje nustatyta, kad A. M. prašymu UAB „T.“ 2008-02-25 sudarė statybos rangos sutartį su UAB „F.“, pagal kurią atliko objekte šildymo sistemos įrengimo darbų už 70 743,36 lt. Kaip jau išdėstyta aukščiau, nėra pagrindo pripažinti, jog bedrovė „F.“ buvo fiktyvi įmonė, ir sudarius su šia bendrove sutartį, automatiškai sutartis negali būti laikoma sudaryta panaudojus apgaulę. Taip pat pažymėtina ir tai, kad UAB „T.“ atstovaujantis V. K., pasirašydamas sutartį būtent su UAB „F.“, suprato, kad sutartį pasirašo su bendrove, o ne su A. M., taigi ir šioje vietoje apgaulės nėra. Todėl nėra pagrindo teigti, jog UAB “T.“ esminės apgaulės pasekoje atliko objekte sistemos įrengimo darbus. Byloje nėra jokių duomenų, kad jau sutarties sudarymo metu UAB „F.“ neketino atsiskaityti už atliktus darbus. Kaip matyti iš V. K. parodymų, sudarius sutartį su „F.“, ši bendrovė po sutarties pasirašymo sumokėjo avansinį 30 000 litų mokestį. Atlikus darbų už 51 000 litų, sąskaita buvo nusiųsta į „F.“ buveinę, tačiau šios sumos neapmokėjo. Kai buvo ištiestas vamzdynas, A. M. nutraukė galimybę dirbti ir sakė, jog radiatorius pasistatys patys. Buvo užsakytas ir oro-vandens šildymas, įrenginiai buvo pagaminti, A. M. nesumokėjo už atliktus darbus, reikalavo pateikti tuos įrengimus. Jis kartu su A. M. nuvažiavo į bendrovę, sudarė trišalę sutartį, buvo užskaitytas avansas, A. M. paėmė įrengimus, toliau jie nebendravo. Buvo pildomi atliktų darbų, priėmimo aktai. Darbai nutrūko apie 2008 m. rugsėjo mėnesį. Civilinio proceso tvarka buvo pateikti ieškiniai, iš „F.“ yra priteista 70 000 litų suma, tačiau bendrovė bankrutavo. Taigi matyti, jog dėl atsiskaitymo už atliktus darbus ir jų atlikimo kokybės buvo kilęs ginčas, kuris buvo išspręstas civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Aptariamos situacijos kontekste taip pat galioja sutarties laisvės principas, t. y. galimybė laisvai pasirinkti kontrahentą, civilinių teisinių santykių subjektams – fiziniams asmenims – verslininkams suprantant verslo santykių riziką bet kuriuo atveju. Apgaulės esmingumo kriterijus visada bus susijęs su svarbiausiomis aplinkybėmis, lemiančiomis nukentėjusiojo apsisprendimą sudaryti sandorį. Bet kuriuo atveju sukčiaujant svarbiausia yra tai, kad apgaulė būtų panaudota kaip poveikio priemonė į nukentėjusiojo sąmonę ir valią, kad šis perduotų savo turtą dėl to, kad buvo suklaidintas, o kaltininkas neteisėtai ir neatlygintinai įgytų svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengtų turtinės prievolės arba ją panaikintų. Taigi, vienai teisinio santykio šaliai turint pareigą, pareigos nevykdymas kitai teisinio santykio šaliai sukelia neigiamus padarinius ir ši įgyja teisę reikalauti satisfakcijos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas), atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir viena iš būtinųjų taikymo sąlygų yra teisės pažeidimas. Tik šiuo atveju tai specifinis teisės pažeidimas – civilinės teisės pažeidimas (civilinio pobūdžio neteisėti veiksmai).

833Apgaulės galimybei ir turiniui atskleisti kaltininko ir nukentėjusiojo specialiųjų požymių buvimas šiuo atveju ypač svarbus. Baudžiamosios atsakomybės ultima ratio pobūdis akcentuotinas: sprendžiant baudžiamosios ir civilinės atsakomybės atribojimo klausimą, kai nevykdomos turtinės prievolės, taikomas kreditoriaus (turto savininko) padėties pasunkinimo kriterijus. Baudžiamosios atsakomybės taikymo pagrįstumą tokiais atvejais rodo tai, jog kaltinamas asmuo sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų pasunkintas (pvz., be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens, sandoris sąmoningai sudarytas taip, kad vėliau būtų neįmanoma įrodyti jo tikrojo turinio, asmuo skolinosi nuslėpdamas nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie didelę skolų naštą ir nemokumą, vengdamas prievolės tyčia tapo beturčiu, kad nebūtų į ką nukreipti reikalavimo, pasislėpė ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-78/2009, 2K-224/2008, 2K-7–198/2008, 2K-7–388/2007, 2K-23/2004, 2K-549/2003, 2K-293/2002, 2K-851/2001 ir kt.). Šioje byloje nėra nustatyta, kad A. M. sąmoningai sudarė situaciją, kad UAB „T.“ negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų pasunkintas. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi nuomonės, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teismų praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-409/2011, 2K–P-267/2011, 2K–P-183/2012, 2K-7–251/2013, 2K-7–262/2013). Tai dera ir su konstitucine jurisprudencija, kurioje ne kartą konstatuota, kad siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms, ne visada tokios veikos pripažintinos nusikalstamomis ir jas padariusiems asmenims taikytinos griežčiausios priemonės – bausmės. Dėl to kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, ar pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis, visuomenės poveikio priemonėmis ar pan.) Šiuo konkrečiu atveju matyti, kad UAB „T.“ pažeistos teisės galėjo būti apgintos civilinėmis sankcijomis, taigi, atsižvelgus į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, nėra jokio pagrindo pripažinti, kad UAB „T.“ atžvilgiu buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 str. 2 d.

834A. M. taip pat kaltinamas tuo, kad jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą apgaulės būdu savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – UAB „J.“ ir UAB „G.“ kaimo turizmo objekte „( - )“ atliekant statybos darbus sumontuotą šildymo sistemą ir šildymo katilus, žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, neketindamas atsiskaityti už šildymo sistemą ir katilus, suklaidino UAB „J.“ ir UAB „G.“ atstovą sudaryti sutartį su UAB „F.“, o paminėtoms bendrovėms atlikus objekte šildymo sistemos sumontavimo ir pajungimo darbų už 79 636,29 lt., už darbus nesumokėjo ir tokiu būdu apgaule įgijo nurodyto dydžio svetimą turtą – šildymo sistemą ir katilus.

835Kaip matyti iš liudytojo G. K. parodymų, 2008-09-18 tarp UAB „J.“ ir UAB „F.“ buvo sudaryta prekių tiekimo sutartis Nr. 0992, pagal kurią UAB „J.“ įsipareigojo UAB „F.“ pateikti prekes, kurių kiekiai, kaina ir pavadinimai bus nurodyti PVM sąskaitose-faktūrose. UAB „J.“ tiekė UAB „F.“ šildymo sistemos prekes. UAB „G.“, kurios direktorius taip pat yra G. K., atliko objekte šildymo sistemos montavimo darbus. Vėliau iškilo neatsiskaitymo problema, t. y. UAB „F.“ pradėjo vengti atsiskaityti už jai patiektas prekes, ir liko skolinga 72501,17 lt. Kiek žino, prekės ir paslaugos buvo panaudotos statant kaimo turizmo sodybą „( - )“. UAB „J.“ dėl skolos priteisimo iš UAB „F.“ kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka.

836Ši situacija yra visiškai analogiška aukščiau aprašytai situacijai su UAB „T.“, todėl teismas nekartoja tų pačių argumentų dėl veikos įvertinimo, ir konstatuoja, kad UAB „J.“ ir UAB „G.“ pažeistos teisės galėjo būti apgintos civilinėmis sankcijomis, ir nėra jokio pagrindo pripažinti, kad paminėtų bendrovių atžvilgiu buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 182 str. 2 d.

837Todėl A. M. yra išteisintinas dėl šių veikų konstatavus, jog nepadarė nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 str. 2 d.

838Skirdamas A. M. bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra, kaltinamasis padarė vieną tyčinį sunkų nusikaltimą, yra neteistas, dirbantis, augina nepilnametį vaiką, nuo nusikalstamos veikos padarymo praėję beveik 10 metų, todėl jam skirtina BK 182 str. 2 d. sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis artimas sankcijos minimumui, ir, vavovaujantis BK 75 str. ( 2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija ), bausmės vykdymas atidėtinas minimaliam laikotarpiui, esant pagrindui manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. A. M. taikomos kardomosios priemonės– rašytinis pasižadėjimas neišvykti bei piniginis užstatas - paliktinos iki įsiteisės nuosprendis, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintinos, ir užstatas grąžintinas užstato davėjui.

839UAB „J.“ pareiškė 81 056,51 litų civilinį ieškinį, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pareiškė 1 277 395,38 litų civilinį ieškinį, UAB „T.“ pareiškė 70743,36 litų civilinį ieškinį, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pareiškė 77 323,83 Lt civilinį ieškinį, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pareiškė 659 318 litų civilinį ieškinį.

840Kadangi byloje nustatyta, kad A. M. apgaulės būdu užvaldė 1 277 395,38 lt. (369 959.27 EUR ), taigi turtinė žala padaryta jo nusikalstama veika, todėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareikštas ieškinys tenkintinas visiškai, ir iš A. M. šiam civiliniam ieškovui priteistina nurodyto dydžio pinigų suma.

841Kadangi A. M. dėl sukčiavimo UAB “J.”, UAB “T.” atžvilgiu išteisintinas, ir nei vienas iš kaltinamųjų nenuteistas dėl veikos, kuria būtų padaryta turtinė žala Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, todėl šių ieškovų civiliniai ieškiniai paliktini nenagrinėti.

842Laikinas nuosavybės teisių apribojmas į A. M. turtą – Žemės sklypą, Unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 1.500 ha, esantį ( - ), Žemės sklypą, Unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0.5000 ha, esantį ( - ), 1/2 buto, Unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 53.44 kv. m. esantį ( - ), Vilniaus m., 2/3 buto, Unikalus ( - ), bendras plotas 101.45 kv. m, esantį ( - ), Vilniaus, m., paliktinas iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus paminėtas turtas nukreiptinas civilinio ieškinio padengimui.

843Laikinas nuosavybės teisių apribojmas į E. M. turtą - 0,7500 ha žemės sklypą, unikalus Nr.: ( - ), esantį ( - ), Pastatą - Svečių namą-renginių centrą, bendras plotas 886.60 kv. m, unikalus Nr.: ( - ), esantį ( - ), Pastatą - Klėtį-svečių namą, bendras plotas 306.32 kv. m, unikalus Nr.: ( - ), esantį ( - ), Pastatą- Kluoną-svečių namą, bendras plotas 351.98 kv. m, unikalus Nr.: ( - ), esantį ( - ), Gręžtinį vandens šulinį (gręžinį), unikalus Nr.: ( - ), esantį ( - ) – 831,21 eurų vertės, paliktinas iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintinas.

844E. M. taikoma kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti - naikintina paskelbus nuosprendį.

845Daiktai, turintys reikšmės bylai nagrinėti :

846Nuosprendžiui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teisme laikomi UAB “A.G.”, ūkininko E. M., UAB “F.” dokumentai, spaudai, veiklos kalendorius grąžintini savininkams;

8472009-02-12 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikti ūkininko E. M. vykdomo projekto Nr. ( - ) dokumentai:

848Segtuvas Nr. 1 „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“. Paraiškos numeris ( - )– 447 lapai;

849Segtuvas Nr. ( - ), ūkininkas E. M. „Kaimo turizmo sodybos „( - )s“ steigimas“ – 504 lapai;

850Segtuvas Nr. 3 „LR BPK 97 str. NMA 25/11-5-993, „II bylos tęsinys“ – 79 lapai;

851Segtuvas Nr. 4 „Konkursinė dokumentacija“ – 2007 m. III byla – 210 lapų;

852Segtuvas Nr. 5 „Konkursinė dokumentacija“ – 2008 m. IV byla – 163 lapai – grąžintini Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

8532009-02-12 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM Utenos skyriaus daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikti ūkininko E. M. vykdomo projekto kodas ( - ) dokumentai - Segtuvas „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“. Paraiškos numeris ( - ) – 551 lapas, grąžintini Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM, Utenos skyriui;

8542009-05-25 NMA prie ŽŪM darbuotojų N. S., A. D. ir K. A. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikti ūkininko E. M. vykdomo projekto kodas ( - ) dokumentai:

855Segtuvas Nr. 1, „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ administravimu susiję dokumentai – 29 lapai

856Segtuvas Nr. 2, „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ administravimu susiję dokumentai – 143 lapai.

857Segtuvas Nr. 3, „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ administravimu susiję dokumentai – 33 lapai, grąžintini Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

8582009-06-23 poėmio protokolu iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪMs paimti dokumentai, susiję su ūkininko E. M. vykdomu projektu:

859Segtuvas RVVD Nr. 1, paimtas iš Rizikos vertinimo ir valdymo departamento – 66 lapai;

860Segtuvas RVVD Nr. 2, paimtas iš Rizikos vertinimo ir valdymo departamento – 33 lapai;

861Segtuvas, paimtas iš Kaimo plėtros programos departamento Projektų administravimo skyriaus – 53 lapai;

862Segtuvas paimtas iš Finansų ir apskaitos departamento – 205 lapai, grąžintini Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

8632009-02-24 Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo raštu Nr. IJ(5.1.24)-6686 pateikti dokumentų paketai, kuriuose yra UAB „A.G.“ ir UAB „F.“ steigimo dokumentų kopijos: UAB „A.G.“ steigimo dokumentų kopijų paketas – 128 lapai;UAB „F.“ steigimo dokumentų kopijų paketas – 47 lapai - paliktini prie bylos;

8642009-03-12 raštu Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo pateikti butų Nr. 26 ir 35, esančių adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylų kopijos: Buto Nr. 35, esančio adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylos kopija – 35 lapai; Buto Nr. 26, esančio adresu ( - )kadastrinių matavimų bylos kopija – 39 lapai, paliktini prie bylos;

8652009-12-14 Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo 2009-12-14 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktos butų Nr. 26 ir 35, esančių adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylų kopijos: Buto Nr. 35, esančio adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylos kopija – 51 lapas.; Buto Nr. 26, esančio adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylos kopija – 26 lapai, paliktini prie bylos;

8662009-06-23 Valstybinės įmonės registrų centro Panevėžio filialo raštu Nr. (7.17.3.-2030)-S-6305 pateikti UAB „B.“ steigimo dokumentų kopijos: UAB „B.“ steigimo dokumentų kopijos – 21 lapas, paliktini prie bylos;

8672010-08-10 Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo raštu Nr. IN(12.5.1.15.)-23763 pateikti nekilnojamųjų daiktų – pastatų (unikalūs Nr.: ( - ), ( - )), esančių ( - ), kadastro ir registro dokumentų bylos kopija : Pastatų, esančių ( - ), kadastro ir registro byla. – 70 lapų, paliktina prie bylos.

8682009-05-07 poėmio protokolu iš Danske bank A/S Lietuvos filialo paimtas segtuvas su E. M. kredito išmokėjimo dokumentais - 293 lapai – paliktinas prie bylos.

869Laikmenos su įrašais paliktinos prie bylos.

8702009-09-01 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu VMI vyr. specialistės R. R. pateikti UAB „F.“ dokumentai:

871Segtuvas – 209 lapai;

872Buhalterinių sąskaitų registro išrašai – 43 lapai;

873UAB „F.“ didžiosios knygos išrašas – 44 lapai;

874UAB „F.“ kasos knygos išrašas – 3 lapai;

875G. K. PVM sąskaitos faktūros Nr. 4 kopija – 1 lapas;

876Atkliktų darbų akto kopija – 1 lapas, grąžintini Valstybinei mokesčių inspekcijai.

8772009-12-04 S. S. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikti daiktai:

878prekių pirkimo-pardavimo kvitų knygelė;

879verslo liudijimas Nr. ( - ), išduotas 2008 m. liepos 15 d. S. S. vardu;

880Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas, išduotas S. S. 10/834, grąžintini S. S..

8812010-01-20 K. P. savanoriškai pateikta prekių pirkimo-pardavimo kvitų knygelė, pradėta 2003 m. vasario mėn., kvitų Nr. nuo 0783651 iki 0783700, viso 54 kvitai, grąžintina K. P..

882Išnagrinėjęs bylą, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-305, 307 str., teismas

Nutarė

883A. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. ( dėl sukčiavimo apgaule užvaldant 369 959.27 EUR), ir jam paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę.

884Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. ( 2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija ), bausmės vykdymą atidėti 1 metams, įpareigojant A. M. visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti ar be pažeidimų registruotis darbo biržoje, darbą ar registraciją darbo biržoje pradedant ne vėliau, kaip per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

885A. M. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

886Baudžiamąją bylą A. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. ir 300 str. 3 d. ( dėl G. K. vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

887Baudžiamąją bylą A. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. ir 300 str. 3 d. ( dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

888Baudžiamąją bylą A. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d. ir 300 str. 3 d. ( dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

889A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. ( dėl sukčiavimo UAB „T.“ atžvilgiu ) išteisinti, jam nepadarius šios nusikaltamos veikos.

890A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. ( dėl sukčiavimo UAB „J.“ ir UAB „G.“ atžvilgiu ) išteisinti, jam nepadarius šios nusikaltamos veikos.

891Baudžiamąją bylą A. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. ( dėl UAB „A.G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

892A. M. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei užstatą - palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti, ir užstatą grąžinti užstato davėjui.

893Baudžiamąją bylą E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. ( dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

894Baudžiamąją bylą E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. ( dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

895E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. išteisinti, neįrodžius jo dalyvavimo padarant šią nusikalstamą veiką.

896Baudžiamąją bylą E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. ( dėl UAB „A.G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

897Baudžiamąją bylą E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. ( dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

898Baudžiamąją bylą E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. ( dėl UAB „A.G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

899Baudžiamąją bylą E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. ( dėl UAB „A.G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

900Baudžiamąją bylą E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. ( dėl UAB „A.G.“ ir ūkininko E. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

901Baudžiamąją bylą E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. ( dėl UAB „A.G.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

902Baudžiamąją bylą E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. ( dėl ūkininko E. M. apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

903E. M. taikytą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti paskelbus nuosprendį.

904Baudžiamąją bylą R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. (dėl G. K. vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų suklastojimo bei panaudojimo) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo terminui.

905Baudžiamąją bylą R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

906R. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 2 d. išteisinti, neįrodžius jos dalyvavimo padarant šią nusikalstamą veiką.

907Baudžiamąją bylą R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. ( dėl UAB „F.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

908Baudžiamąją bylą R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. ( dėl neteisėto G. K. sąskaitos valdymo tapatybės patvirtinimo duomenų laikymo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

909Baudžiamąją bylą R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. ( dėl neteisėto finansinių operacijų, panaudojant G. K. sąskaitos valdymo tapatybės patvirtinimo duomenis, atlikimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

910Baudžiamąją bylą R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. ( dėl neteisėto G. V. sąskaitos valdymo tapatybės patvirtinimo duomenų laikymo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

911Baudžiamąją bylą R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. ( dėl neteisėto finansinių operacijų, panaudojant G. V. sąskaitos valdymo tapatybės patvirtinimo duomenis, atlikimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

912Baudžiamąją bylą juridinio asmens UAB „A.G.“ atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str., 300 str. 3 d. ( dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo ) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

913Baudžiamąją bylą juridinio asmens UAB „A.G.“ atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str., 300 str. 3 d. ( dėl UAB „A.G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

914Baudžiamąją bylą juridinio asmens UAB „A.G.“ atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str., 300 str. 3 d. (dėl UAB „A.G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo) nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

915Baudžiamąją bylą juridinio asmens UAB „A.G.“ atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str., 222 str. 1 d. nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

916Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareikštą civilinį ieškinį tenkinti visiškai, ir iš A. M. šiam civiliniam ieškovui priteisti 369 959.27 EUR turtinei žalai atlyginti.

917UAB “J.”, UAB “T.”, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civiinius ieškinius palikti nenagrinėtus.

918Laikiną nuosavybės teisių apribojmą į A. M. turtą – Žemės sklypą, Unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 1.500 ha, esantį ( - ), Žemės sklypą, Unikalus ( - ), bendras plotas 0.5000 ha, esantį ( - ), 1/2 buto, Unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 53.44 kv. m. esantį ( - ), Vilniaus m., 2/3 buto, Unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 101.45 kv. m, esantį ( - ), Vilniaus, m., palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus paminėtą turtą nukreipti civilinio ieškinio padengimui.

919Laikiną nuosavybės teisių apribojmą į E. M. turtą - 0,7500 ha žemės sklypą, unikalus Nr.: ( - ), esantį ( - ), Pastatą - Svečių namą-renginių centrą, bendras plotas 886.60 kv. m, unikalus Nr.: ( - ), esantį ( - ), Pastatą - Klėtį-svečių namą, bendras plotas 306.32 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Pastatą- Kluoną-svečių namą, bendras plotas 351.98 kv. m, unikalus Nr.: ( - ), esantį ( - ), Gręžtinį vandens šulinį (gręžinį), unikalus Nr.: ( - ), esantį ( - ) – 831,21 eurų vertės, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

920Daiktus, turinčius reikšmės bylai nagrinėti :

921Nuosprendžiui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teisme laikomus UAB “A.G.”, ūkininko E. M., UAB “F.” dokumentus, spaudus, veiklos kalendorius grąžinti savininkams;

9222009-02-12 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktus ūkininko E. M. vykdomo projekto Nr. ( - ) dokumentus :

923Segtuvas Nr. 1 „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“. Paraiškos numeris ( - ) – 447 lapai;

924Segtuvas Nr. ( - ), ūkininkas E. M. „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ – 504 lapai;

925Segtuvas Nr. 3 „LR BPK 97 str. NMA 25/11-5-993, „II bylos tęsinys“ – 79 lapai;

926Segtuvas Nr. 4 „Konkursinė dokumentacija“ – 2007 m. III byla – 210 lapų;

927Segtuvas Nr. 5 „Konkursinė dokumentacija“ – 2008 m. IV byla – 163 lapai – grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

9282009-02-12 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM Utenos skyriaus daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktus ūkininko E. M. vykdomo projekto kodas ( - ) dokumentus - Segtuvą „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“. Paraiškos numeris ( - ) – 551 lapas, grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM, Utenos skyriui;

9292009-05-25 NMA prie ŽŪM darbuotojų N. S., A. D. ir K. A. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktus ūkininko E. M. vykdomo projekto kodas ( - ) dokumentus:

930Segtuvas Nr. 1, „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ administravimu susiję dokumentai – 29 lapai

931Segtuvas Nr. 2, „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ administravimu susiję dokumentai – 143 lapai.

932Segtuvas Nr. 3, „Kaimo turizmo sodybos „( - )“ steigimas“ administravimu susiję dokumentai – 33 lapai, grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

9332009-06-23 poėmio protokolu iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM paimtus dokumentus, susijusius su ūkininko E. M. vykdomu projektu:

934Segtuvas RVVD Nr. 1, paimtas iš Rizikos vertinimo ir valdymo departamento – 66 lapai;

935Segtuvas RVVD Nr. 2, paimtas iš Rizikos vertinimo ir valdymo departamento – 33 lapai;

936Segtuvas, paimtas iš Kaimo plėtros programos departamento Projektų administravimo skyriaus – 53 lapai;

937Segtuvas paimtas iš Finansų ir apskaitos departamento – 205 lapai, grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

9382009-02-24 Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo raštu Nr. IJ(5.1.24)-6686 pateiktus dokumentų paketus, kuriuose yra UAB „A.G.“ ir UAB „F.“ steigimo dokumentų kopijos: UAB „A.G.“ steigimo dokumentų kopijų paketas – 128 lapai; UAB „F.“ steigimo dokumentų kopijų paketas – 47 lapai - palikti prie bylos;

9392009-03-12 raštu Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo pateiktas butų Nr. 26 ir 35, esančių adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylų kopijas: Buto Nr. 35, esančio adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylos kopija – 35 lapai; Buto Nr. 26, esančio adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylos kopija – 39 lapai, palikti prie bylos;

9402009-12-14 Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo 2009-12-14 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktas butų Nr. 26 ir 35, esančių adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylų kopijas: Buto Nr. 35, esančio adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylos kopija – 51 lapas.; Buto Nr. 26, esančio adresu ( - ) kadastrinių matavimų bylos kopija – 26 lapai, palikti prie bylos;

9412009-06-23 Valstybinės įmonės registrų centro Panevėžio filialo raštu Nr. (7.17.3.-2030)-S-6305 pateiktas UAB „B.“ steigimo dokumentų kopijas: UAB „B.“ steigimo dokumentų kopijos – 21 lapas, palikti prie bylos;

9422010-08-10 Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo raštu Nr. IN(12.5.1.15.)-23763 pateiktą nekilnojamųjų daiktų – pastatų (unikalūs Nr.: ( - ), ( - ), esančių ( - ), Vilniuje, kadastro ir registro dokumentų bylos kopiją : Pastatų, esančių ( - ), kadastro ir registro byla. – 70 lapų, palikti prie bylos.

9432009-05-07 poėmio protokolu iš Danske bank A/S Lietuvos filialo paimtą segtuvą su E. M. kredito išmokėjimo dokumentais - 293 lapai – palikti prie bylos.

944Laikmenoas su įrašais palikti prie bylos.

9452009-09-01 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu VMI vyr. specialistės R. R. pateiktus UAB „F.“ dokumentus:

946Segtuvas – 209 lapai;

947Buhalterinių sąskaitų registro išrašai – 43 lapai;

948UAB „F.“ didžiosios knygos išrašas – 44 lapai;

949UAB „F.“ kasos knygos išrašas – 3 lapai;

950G. K. PVM sąskaitos faktūros Nr. 4 kopija – 1 lapas;

951Atkliktų darbų akto kopija – 1 lapas, grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

9522009-12-04 S. S. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktus daiktus :

953prekių pirkimo-pardavimo kvitų knygelė;

954verslo liudijimas Nr. ( - ), išduotas 2008 m. liepos 15 d. S. S. vardu;

955Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas, išduotas S. S. 10/834, grąžinti S. S..

9562010-01-20 K. P. savanoriškai pateiktą prekių pirkimo-pardavimo kvitų knygelę, kvitų Nr. nuo 0783651 iki 0783700, viso 54 kvitai, grąžinti K. P..

957Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Aiva... 2. A. M., gimęs ( - ) Ukmergėje, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 300 str. 3 d., 24 str. 4... 4. E. M., gimęs ( - ) Anykščių rajone, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 182 str. 2 d., 222 str.... 6. R. G., gimusi ( - ) Vilniuje, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė,... 7. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 24 str. 6 d. ir 182 str.... 8. Juridinis asmuo UAB „A.G.“, įmonės registracijos kodas ( - ), registruota... 9. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str., 300 str. 3 d., 20 str., 222... 10. A. M., turėdamas tikslą apgaule E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą... 11. A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis vadovavo organizuotai grupei pagaminant ir... 12. jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė... 13. jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir... 14. Taip pat, žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“,... 15. Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos... 16. G. K. vykdant A. M. nurodymus Alytaus apskrities Valstybinės mokesčių... 17. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m.... 18. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m.... 19. Tokiu būdu A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariams G. K.,... 20. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 21. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog vadovavo organizuotai grupei pagaminant... 22. jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė... 23. jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 24. Taip pat žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“,... 25. Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos... 26. R. G., vykdant jo nurodymus, suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus:... 27. Be to, jis siekdamas aukščiau nurodytų nusikalstamų tikslų nurodė R. G.... 28. Tokiu būdu suklastojus nurodytus aktus juose įtvirtinus žinomai neteisingus... 29. Taip pat vykdant jo nurodymus pagaminus UAB „F.“ 2008-02-07 pardavimo PVM... 30. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m.... 31. Tokiu būdu, A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariams R. G.... 32. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 33. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog vadovavo organizuotai grupei... 34. jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė... 35. jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 36. Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas... 37. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 38. Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdydama jo... 39. Taip pat, jam pačiam ir grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti... 40. E. M. veikiant organizuotoje grupėje, žinant aukščiau išdėstytas... 41. Tokiu būdu, A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariui E. M.... 42. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 43. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaule savo ir kito asmens naudai... 44. jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu Vilniuje ir... 45. Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas... 46. jam davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T.T.“... 47. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 48. Jis 2008 m. sausio mėnesį kreipėsi į UAB „T.“ direktorių V. K. dėl... 49. Tokiu būdu A. M. apgaule savo ir kito asmens – E. M. naudai įgijo didelės... 50. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 51. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaule savo ir kito asmens naudai... 52. jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 53. Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas... 54. jam davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T.T.“... 55. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 56. Jis 2008 m. rugsėjo mėnesį per A. P. kreipėsi į UAB „J.“ vadybininką... 57. UAB „J.“ darbuotojams nežinant tikros informacijos apie UAB „F.“ ir... 58. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2008 m. rugsėjo 1 d. – 2008 m.... 59. Tokiu būdu A. M. apgaule savo ir kito asmens – E. M. naudai įgijo didelės... 60. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 61. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas bendrininkų grupėje... 62. jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar... 63. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 64. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 65. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 66. Tokiu būdu A. M. veikdamas bendrininkų grupėje kartu su UAB „A.G.“... 67. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 68. E. M. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas organizuotoje grupėje pagamino ir... 69. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M.... 70. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 71. Taip pat žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“,... 72. Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos... 73. Organizuotos grupės nariams siekiant nurodytas išlaidas dalinai pagrįsti... 74. Taip pat žinodamas, kad A. M. nurodžius organizuotos grupės narei R. G.... 75. R. G., vykdant A. M. nurodymus, suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus:... 76. Be to, A. M. nurodžius R. G. (dabartinė pavardė – G.) surašyti ir... 77. Tokiu būdu suklastojus nurodytus aktus juose įtvirtinus žinomai neteisingus... 78. Taip pat vykdant A. M. nurodymus pagaminus UAB „F.“ 2008-02-07 pardavimo... 79. jis gavęs A. M. nurodymą patvirtinti savo parašu organizuotos grupės narės... 80. taip juose įtvirtino žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų... 81. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 82. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas organizuotoje grupėje... 83. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M.... 84. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 85. Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas... 86. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 87. Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdydama A. M.... 88. Taip pat, jam pačiam ir grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti... 89. Tokiu būdu, E. M. veikiant organizuotoje grupėje ir vykdant jos vadovo A. M.... 90. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 91. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas organizuotoje grupėje,... 92. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M.... 93. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir... 94. Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas... 95. A. M. davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T.T.“... 96. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 97. Organizuotos grupės nariams siekiant pagrįsti nurodytas išlaidas neva... 98. Iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu... 99. Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei R. R. vykdant A.... 100. Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“... 101. Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“... 102. Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“... 103. 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodžius... 104. Taip pat suklastojus 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, joje nurodžius,... 105. jis gi, gavęs A. M. nurodymą aukščiau nurodytu būdu suklastotus UAB... 106. jis vykdydamas A. M. nurodymą, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis... 107. Jis gi tęsdamas savo nusikalstamą veiką, vykdydamas A. M. nurodymus,... 108. jis toliau vykdydamas A. M. nurodymus ir aukščiau nurodytas suklastotas PVM... 109. Taip pat jis vykdamas A. M. nurodymus 2009 m. sausio 30 d. Agentūros Utenos... 110. Tokiu būdu E. M., veikdamas aukščiau nurodytoje organizuotoje grupėje,... 111. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 112. Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus... 113. jis 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu Vilniuje ar... 114. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 115. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 116. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 117. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 118. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 119. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 120. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 121. Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas bendrininkų grupėje pagamino... 122. jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar... 123. iš anksto žinodamas, kad UAB „A.G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu O. C. a.... 124. pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“,... 125. o pastarajam pasirašius, jo pagamintame susitarime- įsipareigojime ir taip... 126. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 127. jis pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“,... 128. pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame... 129. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 130. jis pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“,... 131. pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame... 132. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 133. jis pagamino 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“,... 134. pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-... 135. Tokiu būdu jis veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M. pagamino ir... 136. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 137. Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus... 138. jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar... 139. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 140. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 141. Aukščiau nurodytus UAB „A.G.“ susitarimus –įsipareigojimus apskaičius... 142. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 143. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę... 144. jis, 2007-09-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, būdamas UAB „A.G.“, juridinio... 145. -... 146. 6 str. nuostatą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija... 147. -... 148. 12 str. 1 d. nuostatą – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi... 149. -... 150. 14 str. 2 p. nuostatą – už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir... 151. Taip pat pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės... 152. jis bendrovės vardu, pats arba per kitus asmenis 2007 metų rugpjūčio –... 153. Aukščiau nurodytos įsigytos statybinės medžiagos, gaminiai, transportas,... 154. Taip pat E. M., pažeisdamas 2010-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio... 155. Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nesurašyti aktai, kuriuose būtų... 156. Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nėra surašyta jokios 30 000 litų... 157. Dėl aukščiau nurodytų E. M. veiksmų UAB „A.G.“ į 2007 m. veikos... 158. Viso E. M. 2007-08-01 – 2008-12-31 laikotarpiu aukščiau nurodytu būdu... 159. Kaip nurodoma 2010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių... 160. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 161. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę... 162. jis, 2007-11-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, įregistravęs ūkininko ūkį,... 163. tyčia, turėdamas tikslą iškreipti ūkininko ūkio buhalterinės... 164. - 4 str. nuostatą – „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos... 165. - 6 str. nuostatą – „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines... 166. - 13 str. 1 d. ir 3 d. nuostatas, kurios numato, kad privalomas apskaitos... 167. Iš anksto žinodamas, kad jo statomoje kaimo turizmo sodyboje „( - )“... 168. Taip pat iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra... 169. A. M. davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T.T.“... 170. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 171. Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir jis pats... 172. jis į ūkininko apskaitą įtraukė UAB „F.“ išrašytas šias PVM... 173. 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 174. 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 175. 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 176. 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 177. 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 178. 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 179. 2008-09-11 PVM SF Nr. 009, kurioje nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM... 180. 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 joje nurodžius, kad UAB „F.“... 181. t. y. įtraukė į apskaitą tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad... 182. Tokiu būdu, kaip nurodoma Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių... 183. 58 str. 1 d. nuostatą – PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM... 184. 64 str. 1 d. nuostatas – pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą... 185. Šiuo atveju, ūkininkui E. M. UAB“ F.“ vardu išrašytose PVM sąskaitose... 186. 64 str. 9 d. 1 p. nuostatą – Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais... 187. Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje – „mokesčių... 188. 89 str. 1 d. nuostatas „apskaičiuojant už mokestinį laikotarpį iš per... 189. 123 straipsnio 2 dalies nuostatas „Jeigu nustatoma, kad PVM mokėtojas... 190. Be to, jis iš anksto žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, siekdamas... 191. Taip pat žinodamas, kad UAB ,,F.“ sumokėjo pavedimu per banko sąskaitą G.... 192. Taip pat žinodamas, kad 2008-02-22 UAB ,,F.“ atsiskaitė su A. Z.... 193. Be to iš anksto žindamas, kad G. K. kaip savarankiškas subjektas Objekte... 194. Ūkininkas E. M. nesumokėjęs aukščiau nurodyto GPM valstybės biudžetui... 195. Tokiu būdu, kaip nurodoma VMI Išvadoje E. M. pažeidė 2002-07-02 LR... 196. Be to žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, kad A. P. gavo 11 698,63... 197. Taip pat žinodamas, kad G. V. gavo 19 184,93 Lt darbo užmokestį, kurio jis... 198. Taip pat žinodamas, kad A. Z. gavo 60 273,97 Lt darbo užmokestį, kurio jis... 199. Taip pat, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir... 200. Viso jis neišskaičiavo ir nesumokėjo 4 091,98 Lt apdraustųjų VSD įmokų... 201. Tokiu būdu, kaip nurodoma VMI Išvadoje, E. M. pažeidė LR VSD įstatymo... 202. Viso ūkininkas E. M. apgaulingai tvarkydamas apskaitą ir neapskaičiuodamas,... 203. Dėl ko, remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM... 204. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą... 205. R. G. buvo kaltinama tuo, kad jog veikdama organizuotoje grupėje pagamino ir... 206. ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, veikė A. M.... 207. Tokiu būdu, R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant organizuotoje grupėje... 208. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog veikdama organizuotoje grupėje pagamino... 209. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą... 210. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog veikdama organizuotoje grupėje teikdama... 211. ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M.... 212. ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir... 213. Organizuotos grupės nariams A. M. ir E. M. iš anksto žinant, kad E. M. kaip... 214. Taip pat, jiems žinant, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip... 215. be to, jiems žinant, kad UAB „A.G.“, kuri nesusijusi jokiais sutartiniais... 216. Jai ir kitiems organizuotos grupės nariams žinant, kad Objekto rangovas UAB... 217. A. M. davus nurodymą R. R., kaip UAB „T.T.“ vienintelei akcininkei, kurios... 218. Organizuotos grupės nariams siekiant pagrįsti nurodyto Objekto išlaidas neva... 219. Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M. davus R. R. nurodymą suklastoti... 220. Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M., jai kaip organizuotos grupės narei davus... 221. Tęsiant nusikalstamą veiką, ji vykdydama A. M. nurodymus suklastoti UAB... 222. Tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. vykdant A. M. nurodymą aukščiau... 223. E. M. vykdant A. M. nurodymą, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis... 224. Tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. vykdant A. M. nurodymus, aukščiau... 225. E. M., vykdant jo nurodymus ir aukščiau nurodytas suklastotas PVM... 226. Taip pat, E. M. vykdant A. M. nurodymus, 2009-01-30 Nacionalinės mokėjimo... 227. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant aukščiau nurodytoje... 228. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą... 229. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę... 230. ji, 2008-01-23 – 2008-12-31 laikotarpiu būdama UAB „F.“, įmonės kodas... 231. Ji, kaip UAB „F.“ buhalterė tvarkydama bendrovės apskaitą gavusi... 232. Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų... 233. Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų... 234. taip pat žinodama, kad R. R. suklastojusi šiuos UAB „F.“ kasos orderius:... 235. Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų... 236. Ji, kaip UAB „F.“ buhalterė apgaulingai tvarkydama bendrovės apskaitą,... 237. Todėl bendrovė neteisėtai buhalterinės apskaitos registruose apskaitė ir... 238. Kaip nurodoma VMI specialisto išvadoje, tuo ji pažeidė PVM įstatymo 58... 239. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikdama aukščiau nurodytu... 240. Taip pat, ji į 2008 m. gruodžio mėn. kasos knygą įtraukė (nenurodant... 241. Dėl ko, remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM... 242. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą... 243. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai įgijo ir laikė svetimos... 244. ji 2008-02-19 – 2009-03-31 laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo... 245. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą... 246. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai atliko finansines operacijas... 247. ji 2008-04-14 – 2008-11-06 laikotarpiu adresu ( - ), ikiteisminio tyrimo metu... 248. ji gi, 2008 m. balandžio 14 d. 15 val. 52 min., aukščiau nurodytu adresu,... 249. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 250. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 251. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 252. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 253. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 254. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 255. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 256. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 257. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 258. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 259. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 260. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai panaudodama svetimos... 261. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą... 262. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai įgijo ir laikė svetimos... 263. ji 2008-07-17 – 2009-08-01 laikotarpiu Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo... 264. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai įsigijo ir... 265. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą... 266. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai atliko finansines operacijas... 267. ji 2008-08-01 – 2008-08-05 laikotarpiu, adresu ( - ), Vilniuje, ikiteisminio... 268. ji pateikė save eBankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. V., ir jo... 269. ji gi, 2008 m. rugpjūčio 01 d. 14 val. 32 min., aukščiau nurodytu adresu,... 270. ji gi, 2008 m. rugpjūčio 05 d. 10 val. 08 min., aukščiau nurodytu adresu,... 271. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai panaudodama svetimos... 272. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą... 273. Juridinis asmuo UAB „A.G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo... 274. UAB „A.G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir... 275. E. M. 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar... 276. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 277. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 278. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 279. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 280. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 281. E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 282. E. M., aukščiau nurodytu būdu, veikiant UAB „A.G.“ naudai, UAB... 283. Dėl šių veiksmų UAB „A.G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą,... 284. Taip pat UAB „A.G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus... 285. UAB „A.G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir... 286. E. M. 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar... 287. E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m.... 288. jis pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“,... 289. pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame... 290. E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m.... 291. E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m.... 292. jis pagamino 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A.G.“,... 293. Tokiu būdu jis veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M., UAB „A.G.“... 294. Dėl šių veiksmų UAB „A.G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą,... 295. Taip pat, UAB „A.G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus... 296. UAB „A.G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir... 297. E. M. 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar... 298. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m.... 299. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m.... 300. E. M., aukščiau nurodytu būdu, veikiant UAB „A.G.“ naudai, UAB... 301. Dėl šių veiksmų UAB „A.G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą,... 302. Taip pat UAB „A.G.“ buvo kaltinama tuo, jog apgaulingai tvarkė... 303. UAB „A.G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir... 304. E. M., 2007-09-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, būdamas UAB „A.G.“,... 305. -... 306. 6 str. nuostatą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija... 307. -... 308. 12 str. 1 d. nuostatą – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi... 309. -... 310. 14 str. 2 p., nuostatą – už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir... 311. Taip pat pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės... 312. jis bendrovės vardu, pats arba per kitus asmenis 2007 metų rugpjūčio –... 313. Aukščiau nurodytos įsigytos statybinės medžiagos, gaminiai, transportas,... 314. Taip pat E. M., pažeisdamas 2010-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio... 315. Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nesurašyti aktai, kuriuose būtų... 316. Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nėra surašyta jokios 30 000 litų... 317. Dėl aukščiau nurodytų E. M. veiksmų UAB „A.G.“ į 2007 m. veikos... 318. E. M., aukščiau nurodytu būdu, UAB „A.G.“ naudai organizuojant... 319. Kaip nurodoma 2010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių... 320. Dėl šių veiksmų UAB „A.G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą,... 321. Kaltinamasis A. M. kaltu neprisipažino ir teismui paaiškino, kad kaltinime... 322. Kaltinamasis E. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jis jokioje... 323. Kaltinamoji R. G. kalta neprisipažino ir parodė, kad ji niekada nebuvo nei... 324. Kaltinamojo juridinio asmens UAB „A.G.“ atstovas atsisakė duoti parodymus.... 325. Apklausta teisme liudytoja A. L. nurodė, kad įsidarbino advokatų kontoroje... 326. Apklausta teisme liudytoja R. L. ( buvusi pavardė R. ) nurodė, kad ji 2007 m.... 327. Liudytoja nurodė, kad jos parodymų dalis, kuriuos pagarsino teismas, nėra... 328. Apklaustas teisme G. K. nurodė, kad jis dirbo kaimo turizmo statybose,... 329. Apklausta teisme liudytoja A.A. nurodė, kad ji dirbo advokatų kontoroje... 330. Apklaustas teisme liudytojas E. L. nurodė, kad dėl statomo objekto techninės... 331. Apklaustas teisme liudytojas M. K. nurodė, kad jis pažįsta visus... 332. Apklaustas teisme liudytojas S. R. nurodė, kad jis yra turto ekspertas. Jis į... 333. Apklausta teisme liudytoja V. S. nurodė, kad A. M. ir E. M. buvo jos klientai,... 334. Apklausta teisme liudytoja N. S. nurodė, kad ji administravo pasirašytą... 335. Apklaustas teisme liudytojas A. Z. nurodė, kad jis yra statybininkas. A. M.... 336. Apklaustas teisme liudytojas V. D. nurodė, kad jisobjekte, ( - ), pagamino... 337. Apklaustas teisme liudytojas D. M. nurodė, kad atėjęs dirbti pas G. K.... 338. Apklaustas teisme liudytojas J. K. nurodė kad jis dirbo pagalbiniu darbininku... 339. Apklaustas teisme liudytojas D.K. parodė, kad objekte dirbo samdomu... 340. Apklaustas teisme liudytojas S. M. parodė, kad jis dirbo Karvio kaime, klojo... 341. Apklaustas teisme liudytojas G. N. parodė, kad pažįsta A. M. ir E. M., nes... 342. Apklaustas teisme liudytojas E. S. L. parodė, kad jis objekte dirbo be patento... 343. Apklaustas teisme liudytojas M. T. parodė, kad jis atliko darbus A. M.. Jam... 344. 2008-06-20 UAB „A.G.“ mokėjimo nurodymo Nr. 1103 kopijoje nurodoma, kad... 345. 2009-08-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad 2009-08-03... 346. 2009-08-21 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad 2009-08-21... 347. Apklaustas teisme liudytojas E. T. parodė, kad jis susitarė su A. M. dėl... 348. Apklaustas teisme liudytojas K. S. parodė, kad jam teko išnuomoti pastolius... 349. Apklaustas teisme liudytojas D. J. parodė, kad jis dirbo UAB „E.“,... 350. Apklaustas teisme liudytojas R. R. parodė, kad 2007 m. jam teko dirbti... 351. Apklaustas teisme liudytojas A. S. parodė, kad dirbo objekte šalia ežero,... 352. Apklaustas teisme liudytojas R. M. parodė, kad pažįstamas jam pasiūlė... 353. Apklaustas teisme liudytojas A. V. parodė, kad A. M. jį samdė darbui... 354. Apklaustas teisme liudytojas V. P. parodė, kad pas A. M. dirbo statybose,... 355. Pagarsinus šiuos parodymus liudytojas V. P. nurodė, kad, duodamas parodymus... 356. Apklaustas teisme liudytojas R. G. parodė, kad jam teko dirbti Karvio kaime... 357. Apklaustas teisme liudytojas M. T. parodė, kad jam teko dirbti ( - ) esnčiame... 358. Apklaustas teisme liudytojas S. S. parodė, kad jis nėra dirbęs ( - )... 359. Apklaustas teisme liudytojas G. T. parodė, kad jį iškvietė prie Karvio... 360. Apklaustas teisme liudytojas R. Č. nurodė, kad neprisimena įvykio... 361. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad IĮ... 362. Apklaustas teisme liudytojas D. J. nurodė, kad 2007-2008 metais buvo susitarta... 363. Apklaustas teisme liudytojas V. I. nurodė, kad dėl darbo ( - ) esančiame... 364. Apklaustas teisme liudytojas G. V. nurodė, kad A. M. objekte dirbo, t. y.... 365. Apklaustas teisme liudytojas I. K. nurodė, kad jis pažįsta A. M., E. M., R.... 366. Apklaustas teisme liudytojas A. P. parodė, kad jam buvo pasiūlyta atlikti... 367. Apklaustas teisme liudytojas M. J.s parodė, kad jis dirbo pas G. K. Karvio... 368. Apklaustas teisme liudytojas R. D. parodė, kad iškaltinamųjų jis pažįsta... 369. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas N. Š. nurodė, kad jis 2008... 370. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. B. (liudytojas jau yra... 371. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas O. C. nurodė, kad jis 2007 m.... 372. 2010-07-14 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 373. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas J. J. nurodė, kad maždaug 2007... 374. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas G. V. nurodė, kad statomoje... 375. G. V. 2008-07-17 – 2010-09-09 laikotarpio sąskaitos išraše užfiksuota,... 376. Apklaustas teisme liudytojas V. K. parodė, kad jis yra UAB „T.“... 377. Apklaustas teisme liudytojas A. M. nurodė, kad jis 2008 m., kaip „V.“... 378. Apklaustas teisme liudytojas V. K. nurodė, kad įvykių metu jis buvo UAB... 379. Apklaustas teisme liudytojas G. K. nurodė, kad jis yra buvęs UAB „J.“... 380. Apklaustas teisme liudytojas A. P. nurodė, kad aptariamų įvykiu metu... 381. 2010-07-14 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 382. 1.... 383. 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. l, kuriuo rangovas G.... 384. 2.... 385. 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 2, kuriuo rangovas G.... 386. 3. 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 3, kuriuo rangovas... 387. 4.... 388. 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 4, kuriuo rangovas G.... 389. 5.... 390. 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 5, kuriuo rangovas G.... 391. 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 6, kuriuo rangovas G.... 392. 2010-10-26 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 393. 1.... 394. 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 1, kuriuo rangovas G.... 395. 2.... 396. 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 2, kuriuo rangovas G.... 397. 3.... 398. 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 3, kuriuo rangovas G.... 399. 4.... 400. 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr.4, kuriuo rangovas G.... 401. 5.... 402. 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte Nr.5, kuriuo rangovas G.... 403. 6.... 404. UAB „F.“ 2008-09-04 kasos išlaidų orderio Nr.35 eilutėje,... 405. 7.... 406. UAB „F.“ 2008-09-10 kasos išlaidų orderio Nr.36 eilutėje,... 407. 8.... 408. UAB „F.“ 2008-09-12 kasos išlaidų orderio Nr.37 eilutėje,... 409. 9.... 410. UAB „F.“ 2008-09-18 kasos išlaidų orderio Nr.38 eilutėje,... 411. UAB „F.“ 2008-09-30 kasos išlaidų orderio Nr.43 eilutėje,... 412. 2010-11-29 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Specialisto... 413. E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmeniu - sūnumi A. M., įsteigė UAB... 414. E. M. statybos darbų (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitos faktūros, atliktų... 415. Ūkininkas E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmeniu – sūnumi A. M.,... 416. E. M. siekiant mokestinės naudos, buvo dirbtinai sukurtos tarpinės grandys,... 417. Gyventojų G. K., A. Z., A. P., G. V. veikla iš tikrųjų nebuvo... 418. Į G. K. sąskaitą ( - ) (Lt ),esančią Danske Banke, iš UAB „F.“ per... 419. Tyrimui pateikti atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai iš viso... 420. Atsižvelgiant į tai, kad 2008-02-22, 2008-03-07, 2008-03-21, 2008-04-07,... 421. Gyventojų G. K., A. Z., A. P., G. V. veikla iš tikrųjų nebuvo... 422. Ūkininkas E. M. įtraukė UAB ,,F.” išrašytas PVM sąskaitas faktūras į... 423. Tyrimui nėra pateiktas Civilinio kodekso nuostatomis privalomas įforminti... 424. Ūkininko E. M. buhalterinės apskaitos dokumentai bei registrai, kuriuose... 425. 1. 2008-02-07 PVM sąskaita faktūra FOR Nr.001, už statybos darbus, sumoje... 426. 2. 2008-05-09 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 002, už statybos darbus,... 427. 3. 2008-05-09 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 003, už statybos darbus,... 428. 4. 2008-07-11 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 004, už statybos darbus,... 429. 5. 2008-07-29 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 005, už statybos darbus,... 430. 6. 2008-08-25 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 007, už statybos darbus,... 431. 7. 2008-08-29 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 008, už statybos darbus... 432. 8. 2008-09-11 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 009, už statybos darbus,... 433. 9. 2008-10-29 PVM sąskaita faktūra serija FOR Nr. 010, už statybos darbus... 434. Iš viso: sumoje 2582103,64 Lt, t. sk. 464779 Lt PVM.... 435. Ūkininko E. M. buhalterinės apskaitos registrų pagrindu buvo parengtos PVM... 436. Įvertinus surinktą informaciją, nustatytus faktus bei aplinkybes darytina... 437. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose PVM deklaracijose E. M. įrašė... 438. E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmeniu - sūnumi A. M., įsteigė UAB... 439. E. M. statybos darbų (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitos faktūros, atliktų... 440. E. M. neteisėtai deklaravo 519 147 Lt grąžintiną iš biudžeto PVM ir... 441. Išnagrinėjus tyrimui pateiktus dokumentus galima teigti, kad ūkininko E. M.... 442. Kadangi ūkinės operacijos tarp ūkininko E. M. ir UAB “F.“ būtent... 443. Į buhalterinės apskaitos registrus ūkininkas E. M. įtraukė tikrovės... 444. BAĮ 13 str. 3 d. reikalavimus-„įrašai apskaitos registruose daromi tik... 445. 2004-04-13 Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnis įtvirtina turinio... 446. Pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-... 447. Pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-... 448. Pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.... 449. (t. 12, b. l. 14-29... 450. 2009-09-23 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 451. 1.... 452. UAB „F.“ 2008-09-04 kasos išlaidų orderio Nr. 35, eilutėje,... 453. 2.... 454. UAB „F.“ 2008-09-10 kasos išlaidų orderio Nr. 36, eilutėje,... 455. 3.... 456. UAB „F.“ 2008-09-12 kasos išlaidų orderio Nr. 37, eilutėje,... 457. 4.... 458. UAB „F.“ 2008-09-18 kasos išlaidų orderio Nr. 38, eilutėje,... 459. 5.... 460. UAB „F.“ 2008-09-22 kasos išlaidų orderio Nr. 39, eilutėje,... 461. 6.... 462. UAB „F." 2008-09-30 kasos pajamų orderio serija FOR Nr. 021/08, eilutėje,... 463. 7.... 464. UAB „F.“ 2008-09-30 kasos išlaidų orderio Nr. 43, eilutėje,... 465. 8.... 466. UAB „F.“ 2008-09-29 kasos pajamų orderio serija FOR Nr. 014/08, eilutėje,... 467. 9.... 468. Ekspertės iniciatyva nustatyta, kad UAB „F.“ 2008-09-04 kasos išlaidų... 469. 2009-04-10 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 470. 1.... 471. Ištirti pateiktame kaimo turizmo sodybos „( - )" statybos darbų žurnalo... 472. 2.... 473. Tyrimui pateikto kaimo turizmo sodybos „( - )" užpildyto statybos darbų... 474. 3.... 475. Tyrimui pateikto užpildyto statybos darbų žurnalo tamsiai raudonos spalvos... 476. 4.... 477. Šio statybos darbų žurnalo tamsiai raudonos spalvos viršeliais 18-me... 478. 2009-10-29 Specialisto išvadoje Nr. 5-1/195 dėl ūkininko E. M., UAB... 479. A. L. (UAB „F.“ direktorė) ir buhalterė R. G. pasirašė (kaip nurodyta... 480. Tyrimui nebuvo pateiktas bendrovės „F.“ įsakymas (arba kitas dokumentas)... 481. UAB „F.“ nebuvo atestuota ir Aplinkos ministerijos atestatų registre šios... 482. Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02.2002 numato, kad „Statinio... 483. LR Statybos įstatymo 15 str. 1d. numato, kad „Rangovas privalo Lietuvos... 484. Nesant įformintai statybos vadovo pareigybei, pažeistas minėto Statybos... 485. 2008-02-15 Statybos rangos sutartis, sudaryta uždarosios akcinės bendrovės... 486. Šioje sutartyje nėra numatyta, konkrečiai kokie statybos darbai turi būti... 487. UAB „F.“ STATYBOS PASLAUGŲ (DARBŲ) PIRKIMAI... 488. UAB „F.“ statybos darbų (paslaugų) pirkimų šie dokumentai:... 489. a) 2008-09-30 PVM sąskaita-faktūra (toliau - PVM SF) Nr.01, kurioje nurodyta:... 490. Prie šios PVM sąskaitos faktūros pridėtas tyrimui pateiktas Atliktų darbų... 491. b) 2008-09-30 PVM sąskaita-faktūra Nr.02, kurioje nurodyta: pardavėjas G. K.... 492. Prie šios PVM sąskaitos faktūros pridėtas tyrimui pateiktas Atliktų darbų... 493. c) 2008-09-30 PVM sąskaita-faktūra Nr.03 (2 priedas), kurioje nurodyta:... 494. Prie šios PVM sąskaitos faktūros pridėtas tyrimui pateiktas Atliktų darbų... 495. d) 2008-09-30 PVM sąskaita-faktūra Nr.04 (2 priedas), kurioje nurodyta:... 496. Prie šios PVM sąskaitos faktūros pridėtas tyrimui pateiktas Atliktų darbų... 497. Prie minėtų PVM sąskaitų faktūrų ( Nr.01, 02, 03, 04) pridėtus Atliktų... 498. Iš viso aukščiau išvardintose 2008-09-30 PVM sąskaitose faktūrose Nr.01,... 499. 2008-12-30 PVM sąskaita-faktūra Nr.04, kurioje nurodyta: pardavėjas G. K.... 500. Prie šios PVM sąskaitos faktūros pridėtas Atliktų darbų aktas be datos,... 501. Tačiau šis Atliktų darbų aktas (be datos), kuriame nurodyta atliktų darbų... 502. Todėl, dėl aukščiau minėtų priežasčių, t.y. dėl to kad, Atliktų... 503. Tuo pačiu, negalima nustatyti ar remiantis minėtomis PVM sąskaitomis... 504. Nors G. K. išrašytos minėtos 2008-09-30 PVM sąskaitos faktūros Nr.01, 02,... 505. Pagal UAB „F.“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - ) Danske banke (Lietuvos... 506. 2008-08-01 – 10.005,00 Lt; 2008-08-05 – 2.000,00 Lt; 2008-08-03 –... 507. Tyrimui nepateikta fizinio asmens G. V. išrašyta(os) sąskaita(os) ir(ar)... 508. Trys kaimo turizmo sodybos „( - )“ statybos darbų žurnalai:... 509. a) laikotarpio nuo 2007-09-18 iki 2008-01-22. Žurnalas (Forma 7) užpildytas... 510. b) laikotarpio nuo 2008-01-02 iki 2008-04-15 žurnalas užpildytas bendrovės... 511. c) laikotarpio 2008-04-16 iki 2008-09-08 žurnalas užpildytas bendrovės... 512. Įrašai minėtų statybos žurnalų eilutėse apibendrinti, t.y. išvardyti... 513. Statybos žurnalų F-3 formoje (UAB „F.“) nurodyta atsakingo asmens... 514. Statybos techninis reglamentas STR.1. 08.02.2002 numato statybos vadovo... 515. „Statinio statybos vadovas privalo (59.13.): įforminti normatyviniuose... 516. UAB „F.“ kasos dokumentai:... 517. 2008-09-04 Kasos išlaidų orderis Nr.35, kuriame nurodyta – išduoti G. K.... 518. 2008-09-10 Kasos išlaidų orderis Nr.36, kuriame nurodyta – išduoti G. K.... 519. 2008-09-12 Kasos išlaidų orderis Nr.37, kuriame nurodyta – išduoti G. K.... 520. 2008-09-18 Kasos išlaidų orderis Nr.38, kuriame nurodyta – išduoti G. K.... 521. Pagal UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus, Kasos išlaidų orderiai... 522. Tačiau šiuose kasos išlaidų orderiuose nėra nurodyta gavėjo asmenį... 523. Uždarosios akcinės bendrovės „F.“ kasos išlaidų orderiuose nurodytos... 524. Tačiau, remiantis Teismo ekspertizės centro 2009-09-23 IŠVADA NR.11-2500,... 525. Taip pat, dėl tos pačios priežasties, kad pasirašė ne G. K., nors... 526. UAB “F.“ įformintus minėtus kasos išlaidų ir pajamų orderius (kaip... 527. Nors bendrovės „F.“ minėti kasos išlaidų orderiai: 2008-09-04 Nr.35,... 528. UAB „F. STATYBOS PASLAUGŲ (DARBŲ) PARDAVIMAI.... 529. Pagal dokumentus uždaroji akcinė bendrovė „F.“ ūkininkui E. M.... 530. 2008-02-07 FOR Nr.001 – 729.881,92 Lt;... 531. 2008-05-09 FOR Nr. 002 – 394.750,12 Lt;... 532. 2008-05-09 FOR Nr.003 – 183.807,42 Lt;... 533. 2008-07-11 FOR NR.004 – 267.535,50 Lt;... 534. 2008-07-29 FOR NR.005 – 494.820,02 Lt;... 535. 2008-08-25 FOR Nr.007 – 194.659,88 Lt;... 536. 2008-08-29 FOR Nr. 008 – 150.000,00 Lt;... 537. 2008-09-11 FOR NR.009 – 462.483,30 Lt;... 538. 2008-10-29... 539. OR Nr.010 – 168.944,14 Lt.... 540. Iš viso bendra suma su PVM, nurodyta šiose PVM sąskaitose faktūrose... 541. Tyrimui pateiktoje 2007-12-10 Statybos rangos sutartyje Nr.2007/12/10,... 542. Skirtumas tarp sutartyje numatytos statybos darbų kainos ir sumos, nurodytos... 543. Tyrimui pateiktoje statybos paslaugų (darbų) pardavimo 2008-02-07 PVM... 544. UAB „F.“ sąskaitą išrašiusio asmens parašo nėra, sąskaitą gavo,... 545. Tyrimui pateikti Atliktų darbų aktai Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, išrašyti, kaip... 546. Aktus pasirašę asmenys nurodyti: užsakovas ūkininkas E. M., rangovas UAB... 547. Pažeistas minėto Statybos techninio reglamento STR.1. 08.02.2002... 548. Uždarosios akcinės bendrovės „F.“ paslaugų pardavimo PVM sąskaita... 549. Laikotarpio nuo 2008-01-02 iki 2008-04-15 Statybos darbų žurnalas,... 550. Tyrimui pateikta 2007-12-10 Statybos rangos sutartis Nr.2007/12/10, sudaryta... 551. Tačiau tyrimui nebuvo pateikti A. Z. Atliktų darbų aktai, priimti užsakovo,... 552. Pagal tyrimui pateiktus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus ir... 553. Darbų, kaip nurodyta bendrovės „F.“ išrašytoje PVM sąskaitoje... 554. Atliktų darbų Aktas Nr.1 sausio mėn. sunaudotos medžiagos iš viso –... 555. Atliktų darbų Aktas Nr.2 sausio mėn. sunaudotos medžiagos iš viso –... 556. Atliktų darbų Aktas Nr.3 sausio mėn. sunaudotos medžiagos iš viso –... 557. Atliktų darbų Aktas Nr.4 sausio mėn. sunaudotos medžiagos iš viso –... 558. Atliktų darbų Aktas Nr.5 vasario mėn. sunaudotos medžiagos iš viso –... 559. Atliktų darbų Aktas Nr.6 vasario mėn. sunaudotos medžiagos iš viso –... 560. Atliktų darbų Aktas Nr.7 vasario mėn. sunaudotos medžiagos iš viso –... 561. Atliktų darbų Aktas Nr.8 vasario mėn. sunaudotos medžiagos iš viso –... 562. Atliktų darbų Aktas Nr.9 vasario mėn. sunaudotos medžiagos iš viso –... 563. Atliktų darbų aktuose Nr.01-09 nurodyta, kad 2008 m. sausio ir vasario... 564. Tačiau, kaip jau buvo rašyta, tyrimui nebuvo pateikti bendrovės „F.“... 565. Pagal tyrimui pateiktus uždarosios akcinės bendrovės „A.G.“... 566. UAB „K.“ išrašytos uždarajai akcinei bendrovei „A.G.“ PVM sąskaitos... 567. Tyrimui pateikta uždarosios akcinės bendrovės „S.“ išrašytos bendrovei... 568. Akcinės bendrovės (AB) „V.G.K. gamykla Nr. ( - )“ išrašytos bendrovei... 569. Statybos paslaugų (darbų) pardavimo 2008-02-07 PVM sąskaitoje faktūroje FOR... 570. Atliktų darbų aktai Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, išrašyti, kaip nurodyta, už... 571. Pažymėtina tai, kad uždaroji akcinė bendrovė „F.“, pagal tyrimui... 572. UAB „F.“ kasos dokumentai:... 573. 2008-09-04 Kasos išlaidų orderis Nr.35, kuriame nurodyta – išduoti G. K.... 574. 2008-09-10 Kasos išlaidų orderis Nr.36, kuriame nurodyta – išduoti G. K.... 575. 2008-09-12 Kasos išlaidų orderis Nr.37, kuriame nurodyta – išduoti G. K.... 576. 2008-09-18 Kasos išlaidų orderis Nr.38, kuriame nurodyta – išduoti G. K.... 577. 2008-09-30 Kasos išlaidų orderis Nr.43, kuriame nurodyta – išduoti G. K.... 578. 2008-09-30 kasos pajamų orderiai: serija FOR Nr.021/08 (34.000,00 Lt) ir FOR... 579. Tyrimui pateikta Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2009-09-23 IŠVADA... 580. a) kad UAB „F.“ Kasos išlaidų orderiuose: 2008-09-04 Nr.35 (300.000, Lt),... 581. b) kad UAB „F.“ 2008-09-30 kasos pajamų orderiuose: serija FOR Nr.021/08... 582. c) kad UAB „F.“ 2008-09-30 Kasos išlaidų orderyje Nr.43 (6905,00 Lt)... 583. Galima teigti, kad šios ūkinės operacijos neatitinka tikrovės ir negalima... 584. Todėl dėl aukščiau išdėstytų priežasčių, t.y. dėl to, kad:... 585. a) tyrimui pateiktuose Atliktų darbų aktuose (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5,... 586. b) tyrimui pateiktas bendrovės „F.“ statybos darbų žurnalas už 2008m.... 587. c) tyrimui pateiktuose bendrovės „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentuose... 588. d) tyrimui pateiktuose bendrovės „F.“ Atliktų darbų aktuose Nr.01-09 už... 589. e) tyrimui pateiktuose liudytojų apklausos protokoluose: 2009-06-18 Liudytojo... 590. f) tyrimui pateiktose UAB „A.G.“ statybinių medžiagų pirkimo PVM... 591. g) tyrimui pateiktuose atliktų darbų aktuose, kurie buvo pateikti ūkininkui... 592. h) kad UAB „F.“ Kasos išlaidų orderiuose: 2008-09-04 Nr.35 (300.000, Lt),... 593. Todėl dėl čia išvardytų priežasčių galima teigti, kad UAB „F.“... 594. Šiuo atveju, nors bendrovės „F.“ 2008-02-07 PVM sąskaita faktūra FOR... 595. Statybos paslaugų (darbų) pardavimo 2008-08-29 PVM sąskaitoje faktūroje FOR... 596. Tyrimui pateiktoje statybos paslaugų (darbų) pardavimo 2008-09-11 PVM... 597. UAB „F.“ sąskaitą išrašęs asmuo nurodyta: sąskaitą išrašė... 598. Tyrimui pateikti Atliktų darbų aktai Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.34, Nr.35,... 599. Kadangi Atliktų darbų aktuose Nr.31, 32, 33, 34, 35, 36, ir 37 nėra darbus... 600. Atliktų darbų aktuose nurodyta darbų vertė iš viso 462.483,30 Lt su PVM ir... 601. Bendrovės „F.“ buhalterinėje apskaitoje už 2008m. rugsėjo mėnesį... 602. Kaip jau buvo rašyta aukščiau, tyrimui pateiktos 2008-09-30 PVM... 603. Tačiau, kaip jau išdėstyta aukščiau, negalima nustatyti, ar ūkinės... 604. Kadangi negalima nustatyti, ar bendrovės „F.“ 2008m. rugsėjo mėnesio... 605. Šiuo atveju, nors 2008-11-06 PVM sąskaita faktūra FOR Nr.009 turi visus... 606. Šiuo atveju, nors surašyta bendrovės „F.“ 2008-09-11 PVM sąskaita... 607. Šiuo atveju, nors bendrovės „F.“ 2008-09-11 PVM sąskaita faktūra FOR... 608. Tyrimui pateiktose bendrovės „F.“ paslaugų pardavimo PVM sąskaitos... 609. Tačiau, pažeidžiant minėtą įstatymo nuostatą, į bendrovės „F.“... 610. G. K. buhalterinės apskaitos dokumentai, tame tarpe ir atliktų darbų aktai,... 611. G. K. tyrimui nepateikta Paslaugų pardavimo dokumentai, privalomi pagal LR... 612. Remiantis tyrimui pateiktais G. K. kortelinės sąskaitos Nr.( - ) Danske banke... 613. 1) G. K. gautos piniginės lėšos į sąskaitą ( - ) iš bendrovės „F.“... 614. 2) G. K. sąskaitos ( - ) išlaidos per minėtą laikotarpį (be banko ir kitų... 615. a) „Gavėjas neįvardytas“ – 91.206,00Lt;... 616. b) Gavėjas M. J. – 9.400,00 Lt;... 617. c) Gavėjas D. M. – 4.000,00 Lt;... 618. d) Gavėjas M. T. – 10.093,10 Lt;... 619. e) Gavėjas K. P. – 8.000,00 Lt;... 620. f) Gavėjas G. V. – 5.000,00 Lt;... 621. g) Gavėjas S. S. – 6.000,00 Lt;... 622. h) Gavėjas D. K. – 1.000,00 Lt;... 623. j) Gavėjas L. K. – 4.840,00 Lt. Pagal tyrimui pateikto UAB „F.“... 624. Dėl to, kad tyrimui nepateikti G. K. buhalterinės apskaitos dokumentai,... 625. UAB „A.G.“ buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus, kaip įvardyta... 626. Tyrimui pateiktose UAB „A.G.“ 2007 metų liepos, rugpjūčio, rugsėjo,... 627. Tyrimui pateikta 2007 m. rugsėjo-gruodžio mėnesių laikotarpio UAB... 628. UAB „A.G.“ 2007 m. rugsėjo - gruodžio mėnesių Atsiskaitymų su... 629. Bendrovės „A.G.“ pirkimų PVM sąskaitų faktūrų už 2008 metų sausio... 630. 2008 m. laikotarpio UAB „A.G.“ atsiskaitomosios sąskaitos ( - ) išrašas,... 631. Kaip jau buvo rašyta, tyrimui pateikta UAB „K.“ išrašyta uždarajai... 632. UAB „A.G.“ atsiskaitomosios sąskaitos DnBNORD banke ( - ) išraše yra... 633. Pagal tyrimui pateiktus bendrovės „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus,... 634. Pagal tyrimui pateiktus bendrovės „F.“ buhalterinės apskaitos dokumentus,... 635. Tyrimui pateikta 2007-07-05 Patalpų panaudos sutartis, kurioje numatyta, kad... 636. Tyrimui pateikta Lokalinė sąmata (sudaryta, kaip nurodyta, pagal 2007-03... 637. Taip pat, tyrimui pateikta 2007 m. 12 mėn. Atliktų darbų aktas, kuriame... 638. Tačiau, tyrimui pateiktame Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 639. Tyrimui pateikta Vilniaus m. savivaldybės administracijos miesto plėtros... 640. Taigi, pagal tyrimui pateiktus aukščiau minėtų institucijų duomenis ir... 641. Tačiau, kaip jau buvo rašyta aukščiau, tyrimui pateikta Lokalinė sąmata... 642. Tyrimui pateikta UAB „K.“ išrašytos uždarajai akcinei bendrovei... 643. Negalima nustatyti ar UAB „A.G.“ tyrimui pateiktoje Lokalinėje sąmatoje... 644. Tyrimui pateikta UAB „A.G.“ 2007 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesių... 645. Minėtuose bendrovės „A.G.“ tyrimui pateiktuose žiniaraščiuose yra... 646. Tyrimui pateiktas 2008m. sausio mėn. 15 d. Medžiagų nurašymo aktas,... 647. Tyrimui pateiktas UAB „A.G.“ 2007 m. gruodžio mėnesio Medžiagų... 648. Tačiau, kaip aukščiau buvo išdėstyta, remiantis tyrimui pateiktais... 649. Taip pat, remiantis tyrimui pateiktais dokumentais, negalima nustatyti, ar... 650. Todėl negalima nustatyti, ar UAB „A.G.“ tyrimui pateiktuose pirktų... 651. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr.IX-574 13 str. numato... 652. Šiuo atveju, tyrimui pateikti uždarosios akcinės bendrovės buhalterinės... 653. LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.IX-574 6 str. numato, kad... 654. Šiuo atveju, kadangi pagal tyrimui pateiktus UAB „A.G.“ buhalterinės... 655. Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.IX-574 14 str. 2 p. numato, kad... 656. Tarp tyrimui pateiktų bendrovės „A.G.“ pirkimų PVM sąskaitų faktūrų... 657. Tyrimui pateikta 2008 m. laikotarpio UAB „A.G.“ atsiskaitomosios sąskaitos... 658. Kaip jau buvo rašyta, tyrimui pateikta UAB „K.“ išrašyta uždarajai... 659. Tyrimui pateikta UAB „A.G.“ 2008 m. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų... 660. Tyrimui pateikta UAB „A.G.“ 2008 m. atsiskaitymų su tiekėjais... 661. Tačiau, pagal tyrimui pateiktus UAB „A.G.“ 2008 m. buhalterinės apskaitos... 662. LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 str. numato, kad... 663. Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.IX-574 14 str. 2p. numato, kad... 664. ŪKININKO E. M. VEIKLOS TYRIMAS PAGAL UŽDUOTYJE NURODYTUS KLAUSIMUS:... 665. Iš viso bendra suma su PVM, nurodyta UAB „F.“ PVM sąskaitose faktūrose... 666. Tyrimui pateiktoje 2007-12-10 Statybos rangos sutartyje Nr.2007/12/10,... 667. 1. 2008-02-07 PVM SF Nr.001 (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.),... 668. 2. 2008-05-09 PVM SF Nr.002, (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.),... 669. Pažymėtina tai, kad kaip parodyta lentelėje aukščiau, bendrovė F.... 670. 3. 2008-05-09 PVM SF Nr. 003 (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.),... 671. 4. 2008-07-11 PVM SF Nr. 004, (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.),... 672. Pažymėtina tai, kad, kaip parodyta lentelėje aukščiau, bendrovė F.... 673. 5. 2008-07-29 PVM SF Nr. 005 (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.),... 674. Pažymėtina tai, kad, kaip parodyta lentelėje aukščiau, bendrovė F.... 675. 6. 2008-08-25 PVM SF Nr. 007 (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.),... 676. Pažymėtina tai, kad (kaip parodyta lentelėje aukščiau), pagal tyrimui... 677. 7. 2008-09-11 PVM SF Nr. 009 (pardavėjas UAB „F.“, pirkėjas E. M.),... 678. Pažymėtina tai, kad (kaip parodyta lentelėje aukščiau), pagal tyrimui... 679. Tačiau, kaip išdėstyta aukščiau, t.y. uždarosios akcinės bendrovės... 680. a) Tyrimui pateiktuose Atliktų darbų aktuose Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.34,... 681. b) Bendrovės „F.“ buhalterinėje apskaitoje už 2008m. rugsėjo mėnesį... 682. Tačiau, kaip jau išdėstyta aukščiau UAB „F.“ tiriamojoje dalyje,... 683. Tyrimui pateiktose uždarosios akcinės bendrovės „F.“ paslaugų pardavimo... 684. 2010-11-05 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Specialisto... 685. UAB ,,F.“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai,... 686. Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2009-09-23 išvadoje NR.11-2500 (09),... 687. UAB “F.“ įformintus minėtus kasos išlaidų ir pajamų orderius (kaip... 688. Išnagrinėjus tyrimui pateiktus dokumentus galima teigti, kad UAB ,,F.“... 689. Kadangi ūkinės operacijos tarp UAB “F.“ ir ūkininko E. M. būtent... 690. Įtraukiant tikrovės neatitinkančius dokumentus į buhalterinės apskaitos... 691. Kadangi UAB „F.“ prekių (paslaugų) pirkimo iš G. K., kitų įmonių ir... 692. 2010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Specialisto... 693. Bendrovė 2007 metų rugpjūčio - gruodžio mėnesiais iš Lietuvos įmonių... 694. Nustatyta, kad statybinės medžiagos, gaminiai, įrankiai, paslaugos, kurias... 695. Tai patvirtina AB “V.G.K. gamykla Nr. ( - )” išrašytos PVM sąskaitos... 696. UAB “S.” Bendrovei išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytas... 697. Bendrovės dokumentuose yra UAB “A.G.” direktoriaus E. M. 2007-09-24... 698. Bendrovė už statybines medžiagas, gaminius, transportą, nuomos paslaugas ir... 699. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB “A.G.” už laikotarpį nuo 2007 m.... 700. Tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovė į 2007 metų veiklos sąnaudas... 701. 2007 m. spalio mėn.: remonto ir eksploatavimo sąnaudos, sąskaita 6111, kiti... 702. 2007 m. gruodžio mėn.: remonto ir eksploatavimo sąnaudos, sąskaita 6111,... 703. 2007 m. gruodžio mėn.: darbo užmokesčio sąnaudos, sąskaita 61141, pagal... 704. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad UAB “A.G.” direktorius E.... 705. UAB “A.G.” rangovams už atliktus darbus nemokėjo, visai atvejais... 706. Visas rangos sutartis pasirašė užsakovas UAB “A.G.” direktorius E. M.,... 707. Atliktų darbų aktuose nurodyti panašūs darbai, o ( - ) objekte 3 atliktų... 708. Tariamai atliktiems darbams nenurašytos statybinės medžiagos, gaminiai,... 709. 2010-09-28 Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto... 710. Fiziniai asmenys, užregistravę ir vykdantys individualią veiklą,... 711. Įvertinus, kad Atliktų darbų aktuose ir jų pagrindu išrašytose 2008-09-30... 712. Į G. K. sąskaitą ( - ) Lt, esančią D. B., kaip nurodyta (įvardinta)... 713. Apklausta teisme specialistė R. R. nurodė, kad jaipateiktoje užduotyje buvo... 714. Apklausta teisme specialistė V. M. nurodė, kad atlikdama užtuotį ji... 715. Apklausta teisme specialistė A. M. parodė, kad ji 2015 m. balandžio 17 d.... 716. Apklausta teisme specialistė R. J. nurodė, kad savo išvadą tvirtina. Jai... 717. 2011-03-10 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad... 718. Taip pat apžiūrėti:... 719. 1. Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą pajamų ir išlaidų apskaitos... 720. 2. Prekių pirkimo-pardavimo kvitų knygelė. Knygelę sudaro 50 kvitų nuo Nr.... 721. 3. Prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitų knygelė serija A nuo Nr.... 722. 4. Prekių pirkimo-pardavimo kvitų knygelę sudaro 50 kvitų nuo Nr. 3194551... 723. 5. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų knygelė serija A nuo Nr.... 724. 6. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų knygelė serija A nuo Nr.... 725. 2010-03-26 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad... 726. Apžiūrint kompiuterio kietojo disko informacijos turinį buvo rastas... 727. Kataloge „F. 1“ buvo rastas pakatalogis „Įgaliojimai senukams“,... 728. Taip pat kataloge „F. 1“ buvo rastas pakatalogis „Rangos sutartys F. ir... 729. Taip pat kataloge „F. 1“ buvo rastas pakatalogis „Rangos sutartys XXX ir... 730. Apžiūrint nukopijuotos informacijos turinį buvo rastas katalogas „New... 731. Apžiūrint nukopijuotos informacijos turinį buvo rastas katalogas... 732. 2010-06-29 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad... 733. 2010-07-01 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad... 734. 2007-08-01 prašymo išduoti statybos leidimą kopijoje užfiksuota, kad A. M.... 735. 2007-09-10 Statybos leidimo Nr. 0985 kopijoje užfiksuota, kad 2007-09-10... 736. 2008-05-09 prašymo kopijoje nurodoma, kad E. M. įgaliotas asmuo A. M.... 737. 2009-05-07 poėmio protokole užfiksuota, kad 2009-05-07 iš Danske Bank A/S... 738. 2010-07-16 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad... 739. 2008-07-25 sutartyje Nr. SM8/0894, sudarytoje tarp UAB „Senukų prekybos... 740. 2007-12-10 statybos rangos sutartyje Nr. 2007/12/10, sudarytoje tarp UAB... 741. 2008-02-15 Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo... 742. Danske banko prisijungimo iš IP adreso suvestinėje nurodyta, kad G. K.... 743. D. B. IP adresų išklotinėje nurodoma, kad G. V., vartotojo ID ( - ),... 744. 2010-06-22 UAB „M.T.T.“ rašte Nr. 903 nurodoma, kad IP adresas ( - )... 745. 2010-06-15 UAB „Bitė Lietuva“ rašte Nr. 5040-472 nurodoma, kad IP adresas... 746. 2010-07-16 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad... 747. 2009-03-19 Statybos produkcijos sertifikavimo centro rašte Nr. 4652 nurodyta,... 748. 2010-07-15 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodoma, kad... 749. UAB „A.G.“ steigimo dokumentų kopijų paketo 5 lapas yra UAB „M.“... 750. UAB „F.“ steigimo dokumentų kopijų paketo 10-12 lapai yra UAB „F.“... 751. Danske Bank esančios A. Z. sąskaitos ( - ) išraše užfiksuota, kad... 752. SEB Banke esančios A. Z. sąskaitos ( - ) išraše užfiksuota, kad 2007-11-16... 753. 2008-07-10 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-02-01 – 2008-02-29... 754. 2008-07-10 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-05-01 – 2008-05-31... 755. 2008-08-26 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-06-01 – 2008-06-30... 756. 2008-08-26 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-07-01 – 2008-07-31... 757. 2008-09-19 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-08-01 – 2008-08-31... 758. 2008-10-24 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-09-01 – 2008-09-30... 759. 2008-11-24 PVM deklaracijos kopijoje užfiksuota, kad 2008-10-01 – 2008-10-31... 760. 2011-03-31 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad... 761. 2009-07-01 Valstybės iždo mokėjimo pavedimo turinio kopijoje nurodoma, kad... 762. 2009-06-22 Žemės ūkio ministerijos komisijos, patvirtintos 2004 m. gruodžio... 763. 2009-10-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 764. 2010-02-09 Siūlymo komisijai Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo... 765. 2010-02-18 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Komisijos Lietuvos... 766. 2010-03-09 NMA rašto BR6-(10.42)-1380 Dėl paramos sutarties nutraukimo ir... 767. 2010-07-16 Daiktų ir dokumentų apžiūros protokole nurodoma, kad... 768. Juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše nurodyta, kad vienas iš... 769. 2010-08-03 UAB „T.“ pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo UAB... 770. 2008-02-25 rangos darbų sutarties Nr. FOR01 kopijoje nurodoma, kad tarp UAB... 771. 2010-12-31 UAB „T.“ raštu Nr. 12/22 pateikė dokumentų, kurie patvirtina... 772. 2011-01-10 UAB „T.“ pažyma Nr. 01/01, kuria bendrovė pateikė atliktų... 773. 2008 m. rugpjūčio mėnesio atliktų darbų aktų kopijose nurodoma, kad... 774. 2009-12-07 UAB „J.“ prašyme nurodoma, kad UAB „J.“ ir UAB „G.“ E.... 775. 2008-11-01 reikalavimo perleidimo sutarties kopija, kurioje nurodoma, kad... 776. UAB „J.“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros kopijos iš, kurių matyti,... 777. UAB „G.“ PVM sąkaitos faktūros GIL Nr. 218 kopijoje matyti, kad UAB... 778. 2008-10-06 Atliktų darbų akto už spalio mėn. Nr. 1 kopijojes matyti, kad... 779. 2008-09-18 UAB „F.“ įgaliojimo kopijoje matyti, kad UAB „F.“ išrašė... 780. Šioje baudžiamojoje byloje A. M. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas,... 781. Kaltinamiesiems inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarytos 2007-2009 metų... 782. Inkriminiuojamos nusikaltamos veikos metu galiojęs Lietuvos Respublikos BK 300... 783. LR BK 182 str. 2d. (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija ) numatė... 784. LR BK 222 str. 1 d. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2134 redakcija ) numatė... 785. LR BK 214 str. 1 d. (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija ) numatė... 786. LR BK 215 str. 1 d. (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija ) numatė... 787. Inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo laikotarpiu galiojusi... 788. Inkriminuojamų veikų padarymo metu galiojusio baudžiamojo kodekso 11... 789. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. numato, kad... 790. Kaltinamiesiems inkriminuojamos veikos, numatytos baudžiamojo kodekso 182 str.... 791. Inkriminuojamos veikos, numatytos BK 222 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1... 792. Dėl veikos, apgaule užvaldant 1277395,38 lt. vertės svetimą turtą, t.y.... 793. Šioje byloje nustatyta, kad E. M. 2005-11-30 pateikė paraišką skirti... 794. E. M. 2008 m. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas FR0600, įtraukęs... 795. E. M. 2009-01-30 Nacionalinės mokėjimo agentūros Utenos skyriui pateikė... 796. Kaltinimas dėl šios veikos iš esmės konstruojamas taip, jog apgaulės... 797. Kaip jai minėta aukščiau, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 798. Iš bylos duomenų matyti, kad E. M., vykdančiam statybos darbų kaimo turizmo... 799. Išnagrinėjus bylą nustatyta, jog ginčo, jog visas Projektas buvo... 800. Iš liudytojos A. L. parodymų matyti, kad A. M. siūlymu ji tapo „UAB... 801. Kaip matyti iš liudytojo A. Z. parodymų, 2007 metų viduryje A. M. pasiūlė... 802. Daugelis teisme apklaustų kitų liudytojų taip pat nurodė, jog objekte dirbo... 803. D. M. teigia objekte dirbęs kurį laiką nelegaliai, po to pasirašęs... 804. Analizuojant specialistų išvadas dėl ūkininko E. M., UAB „F.“ , UAB... 805. -... 806. įrašai statybos žurnalų eilutėse yra nekonkretūs, apibendrinti, t.y.... 807. -... 808. Nors UAB „F.“ ir G. K. rangos sutartyje nenumatyta avanso mokėjimai,... 809. -... 810. UAB „F.“ paslaugų pardavimo PVM sąskaita faktūra FOR Nr. 001 už sausio... 811. -... 812. Už 2008 m. sausio ir vasario mėnesį UAB „F.“ statybinių medžiagų... 813. -... 814. Statybos paslaugų (darbų) pardavimo 2008-08-29 PVM sąskaitoje faktūroje FOR... 815. -... 816. UAB „F.“ 2008-09-30 PVM sąskaitos-faktūros Nr.01, Nr.02, Nr.03, Nr.04,... 817. -... 818. 2008-05-09 PVM SF Nr.002, (pardavėjas UAB „F.