Byla 2-270-544/2015
Dėl 2013-07-11 rangos sutarties kainos sumažinimo, 59 114,03 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų metinių palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokato padėjėjai Elžbietai Tumko, atstovui R. V., atsakovo atstovui advokatui Sauliui Avižai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinė bylą Nr. 2-270-544/2015 pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl 397 385,30 Lt skolos, 1650,88 Lt delspinigių, 8,4 procentų metinių palūkanų priteisimo, dėl 2014-09-04 priešpriešinių vienarūšių prievolių 51 540,98 Lt sumoje įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir pagal atsakovo priešieškinį ieškovui dėl 2013-07-11 rangos sutarties kainos sumažinimo, 59 114,03 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų metinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 397 385,30 Lt skolos (53 763,00 Lt pagal 2014-04-25 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ), 427,86 Lt už mikrokrautuvo nuomą, 8167,50 Lt už statybinį laužą, neteisėtai įskaitytus 51 540,98 Lt, 283 485,96 Lt už pagal pakeistą užduotį atliktus nenumatytus darbus), 1650,88 Lt delspinigių, 8,40 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovas nurodė, kad 2013-07-11 ieškovas UAB „( - )" ir atsakovas UAB „( - )" sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau - Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis statybos objekte, adresu ( - ) g. ( - ), ( - ), atlikti biokuro katilinės, kuro sandėlio ir kitus bendrastatybinius, darbus ir pateikti reikiamą dokumentaciją (toliau - Darbai), o atsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Darbai turėjo būti atlikti pagal Techninį, Darbo projektus ir Darbų kainos skaičiavimą. Techninį projektą atsakovas ieškovui perdavė kartu su sutartimi. Darbo projektą atsakovas buvo įsipareigojęs perduoti iki 2013-07-29, tačiau perdavė dalimis 2013-10-07, 2013-10-30, 2014-01-22 dienomis. Tada paaiškėjo, kad Darbo projekto sprendiniai yra kitokie nei Techninio projekto sprendiniai. Kadangi ieškovas jau buvo pradėjęs atlikinėti darbus pagal Techninį projektą, tai po Darbo projekto gavimo 2014-01-29 raštu Nr. 10 bei 2014-03-26 elektroniniu laišku pranešė atsakovui apie jam sutartimi pavestų rangos darbų pakeitimus ir pagal pakeistą užduotį atliktų nenumatytų sutartyje darbų kainą - 283 485,96 Lt. Šią sumą sudaro darbų kaina už 3 gręžtinių pamatų įrengimą, armavimą, prieduobės įrengimą, už kitokių metmenų gaisrinių kopėčių įrengimą, šulinio įrengimą, už didesnė betono kiekį ir jo rūšį, papildomai panaudotą metalinę fibrą, kietiklį, ankolonių įrengimą, už parapetų aptaisymą drėgmei atsparia ir kietos vatos plokštėmis, už metalinių konstrukcijų įrengimą profiliuotos skardos tvirtinimui, už daug didesnės apimties griovimo darbus negu buvo numatyta Techninio projekto sąnaudų žiniaraščiuose, už perdangų tarp ašių D-E įrengimo demontavimo ir montavimo darbus, už duobių užpylimo žvyru ir sutankinimo darbus, už pagamintų pagal darbo projektą gaminių taisymo darbus. Šie darbai nebuvo numatyti Techniniame projekte ir jie neįėjo į Sutarties 5.1. punkte numatytą 1 732 349,74 Lt kainą (CK 6.653 str.). Informavus apie minėtus darbus atsakovą, iš jo gavo nurodymą darbus atlikti ir darbų nestabdyti. Pagal pakeistą užduotį atliktus Sutartyje nenumatytus darbus 2014-08-28 perdavė atsakovui pagal Atliktų darbų aktą už 2014 m. liepos mėn., pažymą apie atliktų darbų vertę, 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) 485,99 Lt sumai, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2014-10-26. Atsakovas, nors darbus priėmė, tačiau minėtą sąskaitą-faktūrą grąžino ir už darbus sumokėti nesutiko.

5Darbo projektą rengė užsakovas. Darbo projekto sprendiniai skyrėsi nuo Techninio projekto sprendinių, todėl atsakovas neteisėtai pakeitė Darbo projekto sprendinius ir pažeidė Sutarties priedo Nr. 3 punkto 1.2, 3.4 punktus. Ieškovas sutarties nepažeidė, nes darbus atliko pagal Darbo projektą, o projektinių sprendinių pakeitimo rizikos, kai Darbo projekto sprendiniai skiriasi nuo Techninio projekto, ieškovas pagal Sutartį nebuvo prisiėmęs. Neteisėtų ir pažeidžiančių Sutarties priedo Nr. 3 1.2, 3.4 punktus atsakovo veiksmų ieškovas negalėjo numatyti, todėl nurodytų nenumatytų atlikti darbų savo sąskaita atlikti neprivalėjo (Sutarties 5.4 p.). Sutartis nenumatė atsakovo teisės keisti Darbo projekto sprendinius ir joje nebuvo nustatyta sutarties kainos už papildomus darbus nustatymo tvarka, todėl ieškovas turi teisę į atliktų papildomų darbų atlyginimą.

62014-09-26 atsakovo elektroninio laiško, pasitarimo protokolo, 2013-10-16 ir 2013-12-10 pranešimų apie papildomus sutartyje nenumatytus darbus turinys, 2014-01-29 lokalinės sąmatos pateikimas ir jos patvirtinimas 2014-03-26 atsakovo raštu bei šio rašto turinys patvirtina, kad, nors derėtis dėl darbų kainos atsakovas nesiūlė, o Sutarties pakeitimas nebuvo įformintas raštu, bet atsakovas papildomų darbų atlikimui pritarė ir šalių susitarimas dėl darbų apimties ir jų kainos buvo sudarytas. Todėl ieškovas turėjo pagrindo tikėtis, kad Sutartyje nenumatytų darbų kaina nebus keičiama ir dėl to toliau atliko statybos darbus. Pagal teismų praktiką tokie šalių veiksmai vadinami konkliudentiniais ir yra vertinami kaip rangos teisiniai santykiai tarp šalių dėl papildomų darbų, o atsakovui iš jų atsiranda prievolė sumokėti.

7Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti protingas išlaidas, padarytas dėl sutarties dokumentų defektų nustatymo ir pašalinimo (CK 6.204, 6.685 str.). Darbo projekto sprendinių trūkumus ieškovas šalino perdarydamas metalines konstrukcijas, todėl atsakovas turi atlyginti šių gaminių kainą – 11 899,77 Lt.

851 540,98 Lt įskaitymą iš pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) mokėtinos 134 464,30 Lt sumos, apie kurį atsakovas ieškovui pranešė 2014-09-04 pranešimu, ieškovas vertina nepagrįstu ir neteisėtu, nes atsakovas neturėjo priešpriešinių reikalavimų ieškovo atžvilgiu, todėl ir jų įskaityti negalėjo (CK 6.130 str. 1 d.). Nors atsakovas nurodė, kad ieškovas pagal Sutarties 4.1 p. Darbus turėjo atlikti iki 2013-10-31, bet sutartį baigė vykdyti 2014-08-28, tačiau atsakovas neturėjo pagrindo pagal Sutarties 4.1. punktą priskaityti 0,02 proc. dydžio delspinigius už termino atlikti darbus pažeidimą, nes pats atsakovas, be jau nurodytų Sutarties pažeidimų, pažeidė ir Sutarties priedo Nr. 3 1.2. punkte nustatytą pareigą Darbo projektą parengti iki 2013-07-29 ir jį dalimis ieškovui perdavinėjo iki 2014-01-22, o Darbo projekto brėžinius keitė ir 2014-02-12. Pagal CK 6.64 straipsnio 3 dalį, jeigu kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu. Atsakovas neįvykdė savo priešpriešinio įsipareigojimo laiku pateikti Darbo projektą, pagal kurį ieškovas turėjo atlikti statybos darbus, todėl ieškovas nepažeidė Sutartyje nustatyto termino. Pažymėjo, kad šis atsakovo padarytas sutarties pažeidimas yra tiesiogiai susijęs su sutarties vykdymo terminais, nes Darbo projekto sprendiniais buvo pakeista sutarties užduotis, o dėl Darbo projekto trūkumų reikėjo atlikti perdarymo darbus. Todėl vien dėl tokio vėlavimo ieškovas turėjo teisę pabaigti darbus vėliau. Nors ne vieną kartą ragino atsakovą pasirašyti susitarimą dėl sutarties termino pratęsimo, bet atsakovas tik patvirtino, kad terminas yra pratęstas iki 2014-07-04. Pagal Sutarties 6.1 punktą darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas pasirašant atliktų darbų aktą už ataskaitinį laikotarpį. 2014-08-27 atsakovui pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) Nr. ( - ) ir 2014-10-21 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) Nr. ( - ), išrašytas atliktų darbų aktų už 2014 m. liepos mėnesį pagrindu, todėl nepraleido šalių nustatyto termino darbams pagal sutartį atlikti. Atsakovas nuomavo iš ieškovo mikrokrautuvą ir už jo nuomą yra skolingas pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) 427,86 Lt, kuriuos privalo atlyginti. Sutarties 5.6., 5.7. punktuose numatytais terminais ir tvarka atsakovas iki 2014-06-24 nepamokėjo 2014-04-25 PVM sąskaitos-faktūros ( - ) Nr. ( - ) 763,00 Lt sumai už atliktus darbus, nurodytus 2014 m. 04 mėnesio atliktų darbų akte, ir 2014-08-27 PVM sąskaitos-faktūros ( - ) Nr. ( - ) 8167,50 Lt sumai už statybinė laužą, kurią turėjo apmokėti iki 2014-10-26. 2014-10-21 atsakovas sumokėjo 82 923,32 Lt pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) Nr. ( - ), o, įskaitymą pripažinus negaliojančiu, skola pagal šią faktūrą bus 51 540,98 Lt ir šią sumą atsakovė turėjo sumokėti iki 2014-10-26. Pagal Sutarties 13.3 p. atsakovas turi sumokėti ieškovui 0,02 % delspinigius nuo laiku nesumokėtos kiekvienos iš virš nurodytų sumų už kiekvieną pavėluotą dieną.

9Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad tarp 2013-07-11 rangos sutarties ( - ) šalių ginčas kilo tada, kai ieškovas pateikė atsakovui apmokėti 2014-04-24 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 53 763,00 Lt, 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 8 167,50 Lt, 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 134 464,30 Lt (apmokėta sąskaitos dalis 82 923,32 Lt), 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 427,86 Lt, 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 283 485,96 Lt, o atsakovas jas apmokėjo dalinai ir nesutiko apmokėti 397 385,30 Lt sumos. 2014-09-04 pranešimu Nr. ( - ) atsakovas informavo ieškovą, kad atliko 51 540,98 Lt dydžio įskaitymą pagal PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ), nes ieškovas pažeidė sutartyje numatytų darbų įvykdymo terminus, dėl jo jam buvo priskaityti delspinigiai pagal sutartį, o likusią 82 923,32 Lt sumą atsakovas ieškovui sumokėjo.

10Dėl 283 485,96 Lt priteisimo pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) už papildomus darbus atsakovas nurodė, kad pagal Sutarties turinį, darbų atlikimo bei apimties padidėjimo rizika teko ieškovui, todėl jis apmokėjimo už nurodytus darbus reikalauja nepagrįstai. Sutartys turi būti aiškinamos pagal sutarčių aiškinimo taisykles, numatytas LR CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Nors ieškovas nurodo, kad nurodyti darbai nebuvo numatyti Techniniame projekte ir kad jie neįeina į Sutarties 5.1. punkte numatytą 1 732 349,74 Lt rangos sutarties kainą, kad atsakovas Darbo projekto sprendinius keitė neteisėtai, o projektinių sprendinių pakeitimo rizikos ieškovas neprisiėmė, tačiau su tuo nesutinka. Sutarties 3.1 punkte šalys susitarė, jog rangovas turi atlikti Darbus pagal Darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikos faktorius, tame tarpe projektinių sprendimų patikslinimo riziką, kas reiškia, jog šalys numatė, jog galimi projektinių sprendinių pakeitimai. Sutarties vykdymo eigoje tikslinimų reikalaujančios numatytų darbų pozicijos atsakovo buvo patikslintos Techniniame darbo projekte, o atskiri brėžiniai, atsižvelgiant į situacijas, buvo daromi nuolatos. Dėl to ieškovas neturėjo atlikti darbų dalyje mažiausiai už 22 491,71 Lt sumą. Papildomų darbų atsiradimo bei projektinių sprendinių keitimo rizika rangos sutartyje buvo numatyta, dėl ko ieškovas, prieš sudarydamas sutartį, privalėjo atitinkamą riziką įsivertinti. Sutartyje šalys susitarė, jog sutarties kaina 10 % darbų vertės riboje yra nekeičiama, o kaina, viršijanti 10 % ribą, rangovo prašymu atsakovo kompensuojama tik pagal tiesiogiai patirtas išlaidas. Pagal Sutarties 5.1. p., 8.2.2. p., 10 % dydžio ieškovo prisiimta papildomų darbų rizika yra 143 169,40 Lt be PVM arba 173 234,97 Lt su PVM. Ieškovas tiesioginių išlaidų dalies, viršijančios 173 234,97 Lt sumą, neįrodinėja. Pagal ieškovo pateiktą „( - )“ lokalinę sąmatą, joje numatytų darbų tiesioginės išlaidos yra 159 852,92 Lt. Kadangi rangos sutartyje numatytų ieškovo darbų apimtis sumažėjo 22 491,71 Lt, tai darbų dalies vertė yra 137 361,21 Lt ir ji neviršija Sutartyje nustatytos 10 % sumos. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas pirmiau 2013 metų 11-12 mėnesiais atliko nurodomus papildomus darbus, o atsakovą apie tai informavo jau po jų atlikimo 2014-01-29. Jeigu ieškovas manė, kad atlieka papildomus darbus, tai jis pirmiausia turėjo atlikti Sutartyje numatytus veiksmus dėl abiejų šalių valios suderinimo ir įforminimo, o to nepadarius darbai negali būti laikomi papildomais darbais ir nėra pagrindo už juos reikalauti papildomo apmokėjimo.

11Dėl įskaitymo teisėtumo pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą- faktūrą ( - ) Nr. ( - ) 51540,98 Lt sumai atsakovas paaiškino, kad Sutarties 13.4. punkte šalys susitarė, jog rangovas, neatlikęs Darbų Sutartyje nustatytais terminais, moka užsakovui, jam pareikalavus, 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius. Kadangi pagal Sutarties 4.1. punktą rangos sutartyje numatytus darbus ieškovas buvo įsipareigojęs atlikti iki 2013-10-31, tačiau šį terminą pažeidė ir Darbus atliko tik 2014-08-28, tai pagal CK 1.125 str. nuostatas turėjo pagrindą paskaičiuoti 51 540,98 Lt delspinigių už 180 dienų. 51 540,98 Lt sumos įskaitymas atliktas iš atsakovo ieškovui mokėtinos sumos pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ), o likę 82 923,32 Lt ieškovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Dalies Sutartyje numatytų darbų ieškovas iš viso neatliko, todėl atsakovas dėl jų atlikimo buvo privertas kreiptis į trečiuosius asmenis ir turėjo nuostolių dėl darbų pabrangimo. Todėl turėjo teisę sumažinti ir/ar sulaikyti ieškovui pagal Sutartį mokėtinas sumas ieškovo finansinių prievolių atsakovui dydžiu, nes atsakovo reikalavimai ieškovo atžvilgiu buvo vienarūšiai, egzistavo visos sąlygos, pagrindžiančios atsakovo atlikto įskaitymo, apie kurį ieškovui tinkamai pranešta, teisėtumą.

12Reikalavimą dėl 8 595,36 Lt priteisimo pagal PVM sąskaitas-faktūras ( - ) Nr. ( - ) ir ( - ) Nr. ( - ) už mikrokrautuvo nuomą (427,86 Lt) ir statybinį laužą (8167,50 Lt) atsakovas vertina nepagrįstu todėl, kad pagal Sutarties 4.3. punkte šalys buvo sutarę, jog rangovas Darbus atlieka savo priemonėmis, medžiagomis, naudojant savo konstrukcijas ir įrengimus. Rangos sutarties kaina apėmė darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kainas (5.2. p.). Todėl ieškovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, nes dėl to tarp šalių nebuvo atskiro susitarimo (CK 6.647 str. 1 d.).

13Ieškovo reikalavimą priteisti 53 763,00 Lt pagal 2014-04-24 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) atsakovas nepagrįstu vertino todėl, kad Sutarties 6.1. punkte šalys susitarė, jog darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas, Rangovui ir Užsakovui pasirašant Rangovo pateiktą atliktų Darbų aktą už ataskaitinį laikotarpį. Ataskaitiniu laikotarpiu laikomas kalendorinis mėnuo. Tačiau 53763,00 Lt PVM sąskaita-faktūra ( - ) Nr. ( - ) už 2014 m. balandžio mėnesį vykdytus darbus pateikta nesilaikant šios tvarkos tik 2014 m. rugpjūčio mėnesį (LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. 2 d. 1 p.), todėl ji buvo grąžinta perrašyti ieškovui. Pateikus perrašytą sąskaitą, sutinka ją apmokėti.

14Priešieškiniu atsakovas prašė sumažinti 2013-07-11 rangos sutarties Nr. ( - ) kainą iki 1 072 954,31 Lt (310 749,05 Eur) pagal ieškovo faktiškai atliktus darbus, priteisti iš ieškovo 59 114,03 Lt (17 120,61 Eur) nuostolių atlyginimą, 6 % dydžio metines procesines palūkanas nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

15kadangi ieškovas pagal Sutartį neatliko aplinkotvarkos darbų, kurių vertė pagal Sutartį turėjo būti 223 622,31 Lt be PVM (64 765,50 Eur), tai šiems darbams atlikti pasamdė UAB „( - )“, kuris pagal 2014-05-08 rangos sutartį Nr. ( - ) šiuos darbus atliko už 257 923,00 Lt be PVM (74 699,66 Eur). Todėl atsakovui aplinkotvarkos darbų atlikimas pabrango 34300,69 Lt (9934,17 Eur). Ieškovas pagal Sutartį Objekte neatliko šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų, kurių vertė turėjo būti 76 620,40 Lt be PVM (22 190,80 Eur), tai šiems darbams atlikti turėjo samdyti naują rangovą UAB „( - )“, kuris pagal 2014-04-30 rangos sutartį Nr. ( - ) darbus atliko už 56 490,00 Lt be PVM (16 360,63 Eur). Likusią dalį šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų atliko pats, dėl ko patyrė 44 943,74 Lt (13 016,61 Eur) išlaidų. Taigi, šių darbų atlikimas pabrango 24 813,34 Lt (7 186,44 Eur). Ieškovas pagal Rangos sutartį Objekte pilnai neatliko gelžbetoninės vamzdynų estakados demontavimo darbų, numatytų Techninio projekto dalyje „Sklypo sutvarkymas“, tačiau įtraukė gelžbetoninės vamzdynų estakados demontavimo darbų kainą į 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ). Darbus baigė atlikti UAB „( - )“ už 29 806,00 Lt be PVM (8 632,41 Eur), todėl šie darbai papildomai kainavo 29806,00 Lt be PVM (8 632,41 Eur). Ieškovas taip pat neatliko kitų darbų, kurių bendra vertė atsakovo skaičiavimais yra 28 690,98 Lt be PVM (8 309,48 Eur). Todėl atsakovas tvirtina, jog dėl ieškovo netinkamo sutarties vykdymo patyrė 59 114,03 Lt (17 120,61 Eur+34 300,69 Lt+24 813,34 Lt) nuostolių, kuriuos ieškovas turi atlyginti.

16Atsakovo nuomone, yra pagrindas sumažinti Sutarties 5.1 punkte nustatytą kainą 1 431 694,00 Lt ieškovo faktiškai neatliktų aplinkotvarkos darbų verte (223 622,31 Lt be PVM (64 765,50 Eur), šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų verte (76 620,40 Lt be PVM (22 190,80 Eur), gelžbetoninės vamzdynų estakados demontavimo darbų verte (29 806,00 Lt be PVM (8632,41 Eur), kitų darbų, nurodytų Lokalinėje sąmatoje S021, verte 28 690,98 Lt be PVM (8 309,48 EUR), viso - 358 739,69 Lt (103 898,20 Eur), nes juos turėjo atlikti kiti rangovai ar pats atsakovas (CK 6.223 str. 2 d.). Atsakovui (užsakovui) kilo pareiga sumokėti rangovui tik už faktiškai atliktus darbus. Rangos sutarties 5.1, 5.5, 5.5.2, 5.6 punktuose šalys susitarė, kad Sutarties kaina gali būti mažinama rangovui atlikus mažiau darbų, nei yra numatyta Sutartyje ir kad užsakovas turi pareigą sumokėti rangovui tik už faktiškai atliktus darbus, o rangovui dalies darbų neatlikus, užsakovas turi teisėtą pagrindą jų verte mažinti Rangos sutarties kainą. Kadangi ieškovas (rangovas) statybos Objekte atliko darbų už 1 072 954,31 Lt (310 749,05 Eur), tai pagal minėtus Sutarties punktus atsakovui (užsakovui) kyla pareiga sumokėti atsakovui tik už faktiškai atliktus darbus, todėl Sutarties kainą yra pagrindas sumažinti iki 1 072 954,31 Lt (310 749,05 Eur). Atsakovas, nors pripažįsta, kad neatliko minėtų darbų, neperdavė jų atsakovui ir atlyginimo už juos nereikalauja, tačiau pakeisti sutarties kainą nesutinka.

17Atsakovas tvirtina, jog patyrė 59 114,03 Lt (17 120,61 Eur) nuostolių, nes ieškovas netinkamai vykdė Sutartį (CK 6.256 str. 1 d., 6.256 str. 4 d.) ir kad yra įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos jiems priteisti. Ieškovo neteisėti veiksmai pasireiškė Sutarties 4.1. p., numačiusio, kad Darbus ieškovas turi atlikti iki 2013-10-31, pažeidimu, nes ieškovas darbus baigė vėluodamas 10 mėnesių tik 2014-08-28, o dalies Darbų pagal Sutartį ieškovas visai neatliko, dėl ko turėjo samdyti naujus rangovus (CK 6.246 str. 1 d.). Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, kad buvo išreikšta abiejų šalių valia pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2014-07-04. Kadangi pagal Sutarties 4.1 p. ieškovas buvo įsipareigojęs atlikti darbus iki 2013-10-31 arba per 3 mėnesius nuo Darbo projekto perdavimo jam dienos, tai, jeigu ir laikyti, kad atsakovas paskutinę Darbo projekto dalį perdavė 2014-01-22, tai darbus atsakovas privalėjo baigti ne vėliau kaip iki 2014-04-22, o faktiškai baigė tik 2014-08-28, t. y. praleidęs tiek Sutartyje, tiek Darbų vykdymo grafike nurodytus terminus. Tarp šių ieškovo atliktų neteisėtų veiksmų ir sukeltos žalos ieškovui yra priežastinis ryšys, nes, ieškovui neįvykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, neatlikus visų numatytų darbų ir nesilaikant numatytų darbų atlikimo terminų, atsakovas, siekdamas užbaigti statybos darbus Objekte, sumažinti nuostolius, turėjo samdyti naujus subrangovus neatliktiems darbams įvykdyti, patyrė papildomų išlaidų, sutarties įvykdymas pabrango. Nurodė, kad patirti tiesioginiai 59 114,03 Lt (17 120,61 Eur) nuostoliai susidarė dėl Sutartyje numatytų aplinkotvarkos darbų pabrangimo 34 300,69 Lt (9 934,17 Eur), dėl šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pabrangimo 24 813,34 Lt (7 186,44 Eur), nes kiti atsakovo pasamdyti subrangovai šiuos darbus atliko brangiau (CK 6.249 str. 1 d., 6.256 str. 2 d.). Kitų subrangovų atlikti darbų, kurių neatliko atsakovas, pobūdis ir kiekiai tokie pat, jie atitinka Techninio projekto apimtis ir specifikacijas.

18Ieškovas prašė priešieškinį atmesti, nes priešieškinyje nurodytų aplinkotvarkos darbų, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų, gelžbetoninės vamzdynų estakados demontavimo darbų ir kitų lokalinėje sąmatoje ( - ) nurodytų darbų ieškovas neatliko, atsakovui jų neperdavė ir atlyginimo už juos niekada nereikalavo. Todėl ieškovas atsakovo teisių nepažeidė, o reikalavimas sumažinti Sutarties kainą minėtų darbų verte 358 739,69 Lt (103 898,20 Eur) negali būti savarankišku bylos nagrinėjimo dalyku, nes nesukuria jokio materialinio rezultato. Todėl mano, jog šioje dalyje bylą reikia nutraukti CPK 293 str. 1 p. pagrindu.

19Nurodė, kad sutinka, jog faktiškai atliko mažiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje, tačiau jų neatliko pagal šalių susitarimą, šios sutarties dalies šalys nevykdė ir viena kitai pretenzijų dėl to nereiškė, atsakovas atlikti šių darbų nereikalavo, o ieškovas neprašė už juos sumokėti. Darbai buvo neatlikti atsakovo reikalavimu. Atsakovas minėtiems darbams atlikti sudarė sutartis su trečiaisiais asmenimis arba atliko juos pats pagal šalių susitarimą.

20Ieškovas paaiškino, kad nei Darbo projekte, nei Techniniame projekte nebuvo numatyta, jog atsakovas turi atlikti gelžbetoninės vamzdynų estakados demontavimo darbus. Todėl atsakovas neturi teisės mažinti Sutarties kainos 29 806 Lt verte. Šie darbai nebuvo įtraukti ir į 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ), išrašytą pagal Atliktų darbų aktą už 2014 m. 07 mėn. Minėtuose dokumentuose taip pat nebuvo numatytu ir atsakovo sudarytoje lokalinėje sąmatoje ( - ) nurodyti statybos darbai, todėl ieškovas neturėjo jų atlikti, šių darbų kaina nebuvo įtraukta į Sutarties kainą. Todėl atsakovas neturi teisės mažinti Sutarties kainos minėtoje lokalinėje sąmatoje nurodytų darbų verte 28 690,98 Lt.

21Nurodė, kad atsakovas nepagrįstai teigia, jog ieškovas netinkamai vykdė sutartį, nes nesilaikė Sutartyje numatyto termino darbus atlikti iki 2013-10-31 ir neatliko Sutartyje numatytų minėtų darbų, dėl ko atsakovas tvirtina patyręs 59 114,03 Lt (17 120,61 Eur) nuostolių. Pats atsakovas pirmas pažeidė Sutarties priedo Nr. 3 1.2 punkte numatytą pareigą pateikti ieškovui Darbo projektą iki 2013-07-29 ir jį perdavinėjo dalimis iki 2014-01-22, o Darbo projekto brėžinius keitė iki 2014-02-12 (CK 3.260 str. 3 d.). Minėti darbai buvo neatlikti atsakovo reikalavimu arba jų ieškovas iš viso pagal Sutartį neturėjo atlikti, todėl ieškovas negali būti laikomas pažeidusius prievolę ir atsakingu už atsakovo nurodytus nuostolius. Atsakovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų. Iš šalių suderintų lokalinių sąmatų ir sąmatų su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ matyti, kad skiriasi atliktų darbų kiekiai, o iš sutarčių ir kitų dokumentų negalima spręsti, ar nurodytos kainos yra protingos.

22Ieškinys ir priešieškinys tenkinami iš dalies.

23Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad 2013-07-11 atsakovas UAB „( - )“ (užsakovas), ir ieškovas UAB „( - )“ (rangovas) (toliau – Šalys), sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau – „Rangos sutartis“), pagal kurią ieškovas įsipareigojo Rangos sutartyje nurodytomis sąlygomis statybos objekte, adresu ( - ) g. ( - ), ( - ) (toliau - Objektas) atlikti biokuro katilinės, kuro sandėlio ir kitus bendrastatybinius darbus, o atsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos sumokėti Rangos sutartyje nurodytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutartyje nurodyta, kad jos priedai, sudarantys neatskiriamą jos dalį, yra Priedas Nr. 1 „Darbų kainos skaičiavimas“, Priedas Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“, Priedas Nr. 3 „Projektinė dokumentacija ir jos sąrašas“ (1.1. p., 16 p., 1 t., b. l. 13-25). Priedo Nr. 3 1.2 punkte nurodyta, kad Darbo projektą rengia atsakovas (užsakovas) ir jis parengiamas iki 2013-07-29 (1 t., b. l. 25). Byloje nustatyta, kad Darbo projektas ieškovui (rangovui) buvo perduotas dalimis 2013-10-07, 2013-10-30, 2014-01-22 dienomis (1 t., b. l. 26-29, 87). 2014-01-12 elektroninio laiško ir 2014-02-05 pasitarimo protokolo turinys patvirtina, kad Darbo projekto brėžiniai buvo tikslinami iki vasario pradžios. Byloje nustatyta, kad S. P. Nr. 1 „Darbų kainos skaičiavimas“, Priedas Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“ nebuvo sudaryti ir šalių pasirašyti, nei viena sutarties šalis jų neturi. Darbus rangovas turėjo atlikti pagal projektą (Sutarties priedas Nr. 3 „Projektinė dokumentacija ir jos sąrašas), numatytas Darbų apimtis ir Darbų kainas (S. P. Nr. 1), savo jėgomis, priemonėmis, medžiagomis, naudojant savo konstrukcijas ir įrengimus (1.2 p., 4.2 p., 4.3p., 8.1.3 p., 8.1.4 p.). Atsakovas nesutiko pilnai apmokėti ieškovui už darbus pagal sąskaitas: 2014-04-24 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 53 763,00 Lt; 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 8167,50 Lt; 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 134 464,30 Lt (apmokėta sąskaitos dalis 82923,32 Lt); 2014-08-27 PVM sąskaita-faktūra ( - ) Nr. 094569 – 427,86 Lt; 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 283485,96 Lt (1 t., b. l. 113-116, 128-129). Likusią mokėtiną sumą pagal PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) 82 923,32 Lt atsakovas ieškovui sumokėjo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

24Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas pagal Sutartį Objekte neatliko aplinkotvarkos darbų, kurių vertė pagal Sutartį turėjo būti 223 622,31 Lt be PVM (64 765,50 Eur), o šiuos darbus atliko UAB „( - )“ pagal 2014-05-08 rangos sutartį Nr. ( - ) už 257 923,00 Lt be PVM (74 699,66 Eur) kainą, taip pat ieškovas neatliko šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų, kurių vertė pagal Sutartį turėjo būti 76 620,40 Lt be PVM (22 190,80 Eur), o šiuos darbus atliko UAB „( - )“ pagal 2014-04-30 rangos sutartį Nr. ( - ) už 56 490,00 Lt be PVM (16 360,63 Eur) kainą. Likusią dalį šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų atsakovas atliko pats už 44 943,74 Lt (13 016,61 Eur).

25Byloje nustatyta, kad ginčo šalis siejo statybos rangos teisinai santykiai. Tokių teisinių santykių šalys neginčija, juos pripažįsta.

26Šalys buvo laisvos sudaryti rangos sutartį ir savo laisva valia susitarti dėl teisių ir pareigų apimties (CK 6.156 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmės arba įstatymai (CK 6.189 str.). Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (Lietuvos Respublikos CK 6.644 str. 1 d.). Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui, visų pirma, lemia užsakovo poreikis gauti darbo rezultatą. Statybos rangos sutartis sudaroma įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ar rekonstrukcijai, taip pat montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti. Taigi statybos rangos sutartys iš kitų rangos sutarčių išskiriamos pagal savo dalyką – tai sutartys dėl statinių statymo ar kitų statybos darbų atlikimo (Lietuvos Respublikos CK 6.681 str.). Iš statybos rangos kylantiems santykiams, kaip specialiosios, prioritetiškai taikomos Lietuvos Respublikos CK 6.681–6.699 straipsnių normos, bendrosios rangos sutarties nuostatos – tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms bei jų nereglamentuotiems klausimams. Statybos veikloje būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą (statybos darbai ir statiniai neturi kelti pavojaus žmonių saugumui, aplinkai ir pan.), todėl statybos santykiai, susiję su esminiais reikalavimais statiniams, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naudojimo ir priežiūros, nugriovimo veikla ir kt., reglamentuojami imperatyviųjų viešosios teisės normų (Statybos įstatymo, jį lydinčių aktų, statybos techninių reglamentų, kt.). Šie statybos santykių teisinio reglamentavimo ypatumai lemia atitinkamą sutarties laisvės principo esant statybos rangos sutartiniams santykiams ribojimą.

27Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas nuostatas. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2006 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2006). Sutarčių teisėje pripažįstama, kad sutartis galioja tokio turinio, kokio siekė jos šalys (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2013; 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2012).

28Teismų praktikoje nurodoma kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011-08-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2014-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2014 ir kt.).

29Dėl ieškinio reikalavimo priteisti 53 763,00 Lt pagal 2014-04-25 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) ir delspinigių priteisimo už šią sumą.

302014-04-25 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) buvo išrašyta Atliktų darbų akto už 2014 m. 04 mėn. pagrindu už 2014 metų balandžio mėnesio Objekte vykdytus ieškovo darbus, bet pateikta atsakovui apmokėti 2014-08 mėn. (1 t., b. l. 152-157). Ieškovas tvirtina, kad šią sąskaitą atsakovui elektroniniu paštu pateikė 2014-04-25, tačiau atsakovė, pažeisdama Sutarties 5.6. 5.7 punktuose nustatytus terminus ir tvarką, šios sąskaitos nepagrįstai neapmokėjo. Ieškovas teigia, kad 2014-07-30 PVM sąskaitą-faktūrą atsakovei pateikė pakartotinai. Tačiau iš 2014-04-25 elektroninio laiško matyti, kad jo priedu yra ne sąskaita, o „Aktai 04 mėn.“ (tikėtina, kad tai Atliktų statybos darbų aktai už 04 mėn. (2 t., b. l. 35-36). Užsakovas buvo įsipareigojęs priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti (9.1.1 p.). Atsakovas būtent dėl nurodytos sąskaitoje datos ir vadovaudamasis LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. 2 d. 1 p. atsisakė ją apmokėti. Tačiau atsakovas neginčija, kad darbai, už kuriuos reikalaujama apmokėjimo pagal šią sąskaitą, yra atlikti, atsakovui perduoti ir priimti, trūkumų nenustatyta. Todėl vien formalus minėto įstatymo nuostatų pažeidimas nesudaro pagrindo netenkinti šio ieškovo reikalavimo dalies. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad neįrodyta, jog minėta sąskaita atsakovui buvo pateikta 2014-04-25, o ieškovas delspinigius prašo priteisti nuo 2014-10-26 (1 t., b .l. 9), reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo netenkinama.

31Dėl 51 540,98 Lt priteisimo atlikus neteisėtą įskaitymą su 2014-08-27 PVM sąskaitoje-faktūroje ( - ) Nr. ( - ) nurodyta 134 464,30 Lt suma.

32CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010). Įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-09-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010).

33Pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ), išrašytą pažymos apie atliktų darbų vertę už 2014 m. 08 mėn., Atliktų darbų aktų už 2014 m. 07 mėn. pagrindu, atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 134 464,30 Lt (1 t., b. l. 161-166). Atsakovas 82 923,32 Lt sumokėjo 2014-10-21 (1 t., b. l. 169), o likusiai 51 540,98 Lt sumai atsakovas atliko įskaitymą, apie tai informuodamas ieškovą 2014-09-14 pranešimu Nr. ( - ). Atsakovas nurodė, kad jis turėjo teisę atlikti įskaitymą, nes turėjo galiojančią 51 540,98 Lt reikalavimo teisę, t .y. turėjo teisę reikalauti, kad ieškovas sumokėtų delspinigius už 180 dienų pagal sutartį, kadangi jis iki Sutarties 4.1 p. numatyto termino 2013-10-31 neatliko Darbų ir nesilaikė terminų, nurodytų Darbų vykdymo grafike ir sutartį baigė vykdyti tik 2014-08-01 (CK 1.125 str.).

34Sprendžiant šį bei kitus reikalavimus svarbu nustatyti, koks buvo 2013-07-11 Sutarties darbų įvykdymo terminas ir ar šalys jį pratęsė. Pagal Sutartį ieškovas darbus turėjo pradėti įsigaliojus sutarčiai ir atlikti iki 2013-10-31 laikydamasis terminų, nurodytų Darbų vykdymo grafike (S. P. Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“ (4.1, 8.1.12, 9.1.3 p.). Sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo bei visų priedų prie Sutarties pateikimo dienos (14.1 punktas) (1 t., b. l. 13-25). Priedo Nr. 3 1.2 punkte nurodyta, kad Darbo projektą rengia atsakovas (užsakovas) ir jis parengiamas iki 2013-07-29 (1 t., b. l. 25). Byloje nustatyta, kad Darbo projektas ieškovui (rangovui) buvo perduotas dalimis 2013-10-07, 2013-10-30, 2014-01-22 dienomis (1 t., b. l. 26-29,31-33, 87). 2014-01-12 elektroninio laiško turinys, 2013-09-26, 2013-10-03, 2013-10-10, 2014-02-05 pasitarimo protokolo turinys patvirtina, kad Darbo projekto brėžiniai buvo tikslinami iki 2015-02-07. 2013-09-26 pasitarimo metu buvo nutarta, kad Techninio projekto sprendinius reikės keisti pagal Darbo projekto rengėjų nustatytą situaciją vietoje (1 t., b. l. 117). 2013-10-03 pasitarimo metu Darbo projekto rengėjas kuro sandėli grindų brėžinius buvo įpareigotas pateikti iki 2013-10-10 (1 t., b. l. 34-35, 118-119). 2013-10-10 pasitarimo metu Darbo projekto rengėjas buvo įpareigotas pateikti eilė darbo projektų pakeitimų, kurių nustatytu terminu nepateikė (1 t., b. l. 36-37). Darbo projekto rengėjas kuro sandėlio grindų brėžinius buvo įpareigotas pateikti iki 2013-10-10 (1 t., b. l. 34-35). 2014-01-14 pasitarimo metu Darbo projekto rengėjas Darbo projektą dėl lauko vandentiekio tinklų buvo įpareigotas pateikti iki 2014-01-22 (1 t., b. l. 31-33). 2014-02-05 pasitarimo metu Darbo projekto rengėjas Darbo projektą dėl lauko vandentiekio tinklų buvo įpareigotas pateikti iki 2014-02-07 (1 t., b. l. 142-145). Taigi, projektinė dokumentacija buvo nuolat keičiama, koreguojama ir revizuojama, o ieškovas (rangovas) negalėjo vykdyti statybos darbų neturėdamas šiems darbams parengto Darbo projekto. Šalių susirinkimų (rangovų susirinkimų) protokolų veikimo prioritetai nustatomi pagal Sutarties 2. 2 p., 2.3 p. ir 12.4 p. jie yra antroje eilėje po Sutarties su priedais, jeigu protokoluose nenurodyta kitaip ir jeigu juos pasirašė tokius sprendimus priimti įgalioti Šalių atstovai. Pasitarimų, kuriuose dalyvaudavo užsakovo, rangovo, subrangovo, Darbo projekto rengėjo atstovai, metu buvo nutarta, kad ieškovas (subrangovas) betonavimo darbus turi atlikti 2014-01-17, priešgaisrinės kuro sandėlio sienos įrengimą – iki 2014-02-12, užbaigti stogo rengimo darbus – iki 2014-01-30 (1 t., b. l. 31-33), montavimo darbus – iki 2014-02-14, katilinės stogo pilno užbaigimo – iki 2014-04-15, pakeliamų vartų montavimas – iki 2014-04-22 (1 t., b. l. 142-145), kuro užvažiavimo įrengimą – iki 2013-11-08 (1 t., b. l. 36-37). 2014-03-26 atsakovas nurodo, kad veda derybas su savo užsakovu ir jas baigs iki 2014-04-01 (1 t., b . l. 103). Iš šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu matyti, kad ieškovas 2013-11-26, 2013-12-06, 2014-01-06, 2014-02-07 kėlė klausimą dėl sutarties termino pratęsimo. Atsakovas į šiuos paklausimas atsakė 2014-06-27 dieną ir nurodė, kad darbų neatšaukiamas paskutinis terminas yra 2014-07-04 (1 t., b .l. 135-141, 146-150). Byloje nustatyta, kad tarpinis darbų atlikimo grafikas, kuris turėjo būti neatskiriama Sutarties priedo dalimi priedu Nr. 2, sudarytas nebuvo, ko neginčija abi šalys (2 t., b. l. 209, 211-212). Darbų vykdymo grafikas (1 t., b. l. 153) yra sudarytas ieškovo, nesuderintas su atsakovu. Esant tokiems faktiniams duomenims, yra labiau tikėtina, kad Sutarties darbų įvykdymo terminas ne rašytiniu šalių susitarimu buvo pratęstas iki 2014-07-04.

35Be to, Sutarties 14.1 p. numatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo bei visų priedų prie Sutarties pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Kadangi Priedas Nr. 1 „Darbų kainos skaičiavimas“, Priedas Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“ sudaryti ir šalių pasirašyti nebuvo, o Priedą Nr. 3 „Projektinė dokumentacija ir jos sąrašas“ atsakovas ieškovui perdavė dalimis, todėl formaliai pagal Sutarties 14.1 p. tik tada įsigaliojo Sutartis. Užsakovas buvo įsipareigojęs priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti (9.1.1 p.), laiku pateikti reikiamus projekto techninius pakeitimus ir papildymus (9.1.3 p.). Pagal Sutarties 15.6 p., šalis nelaikoma praleidusi įvykdymo terminą, kol prievolės negalima įvykdyti dėl to, kad kita šalis praleido įvykdymo terminą (CK 6.64 str. 3 d.).

36Nors atsakovas nurodo, kad ieškovas turėjo pagrįsti būtinumą pratęsti terminą, raštu pateikti reikalavimą terminą pratęsti, o termino pratęsimas turėjo būti įforminamas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, tačiau, kaip matyti iš šalių susirašinėjimo, protokolų turinio, šalys faktiškai buvo susitarusios dėl Sutarties termino pratęsimo iki 2014-07-04, ką elektroniniame laiške pripažino pats atsakovas. Be to, šalys Sutarties sudarymo metu nebuvo sudarė Sutarties priedo Darbų grafiko, atsakovas pripažino, kad pirminio Sutarties termino praleidimo nelaikė esminiu sutarties pažeidimu ir kad Darbo projektus ir brėžinius perdavė ieškovui vėliau nei buvo numatyta sutartyje. Teismas pritaria ieškovo teiginiui, kad tokie duomenys patvirtina, jog šalys bendrai suderinta šalių valia nukėlė bei pratęsė darbų pabaigos terminą, ir nenutraukdami sutarties tęsė darbus, t.y. šalių elgesys vykdant sutartį patvirtina, kad jog Darbų pagal Sutartį atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2014-07-04 ir jo pagal bylos duomenis atsakovas jo nepažeidė, paskutinius darbus atliko ir atsakovei perdavė pagal 2014 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą.

37Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad Darbo projekto ir brėžinių vėlesnis perdavimas ieškovui netrukdė atlikti Darbus, kad visų Darbo projekto dalių ieškovui nereikėjo, kad ieškovas galėjo vykdyti savo darbus neturėdamas jų, tačiau atsakovas nepateikė jokių konkrečių įrodymų, išskyrus savo samprotavimus, patvirtinančių, jog projektinės dokumentacijos ieškovui nebūtų reikėję, nes ieškovas tvirtino, jog jam buvo būtina turėti Darbo projekto sprendinius, o dėl jų keitimo ir perdavimo ne Sutartyje numatytais terminais ieškovas buvo priverstas atlikti kitokios apimties darbus, o kai kuriuos atliktus darbus perdaryti iš naujo. LR Statybos įstatymo 15 str. 6 d. 2 p. įtvirtina rangovo pareigą pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą bei statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė).

38Kaip jau virš minėta, teismo nuomone, šalių susitarimu, nors ir neįformintu raštu, buvo sutarta, jog Sutarties vykdymo terminas pratęstas iki 2014-07-04, o termino pratęsimą sąlygojo paties atsakovo veiksmai, nes jis, pažeisdamas Sutartyje numatytą terminą, Darbo projektą perdavė ne iki 2013-07-29 (1 t., b. l. 25), bet perdavinėjo po Sutarties termino Darbus atlikti iki 2013-10-31 dalimis 2013-10-07, 2013-10-30, 2014-01-22 dienomis. Kadangi atsakovas pirmas pažeidė prievolę ir tas pažeidimas esminiai įtakojo ieškovo atliekamų darbų terminus, nėra pagrindo ieškovą laikyti kaltu dėl Sutarties termino pažeidimo ir priskaityti netesybas pagal Sutarties 13.4 punktą. Kadangi atsakovas neturėjo piniginių reikalavimų ieškovui, todėl jis negalėjo atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo. Todėl 2014-09-04 atsakovo atliktas vienarūšių priešpriešinių prievolių įskaitymas yra negaliojantis.

39Nors pagal sutarties sąlygas atsakovas (užsakovas) turėjo teisę sumažinti ir/ar sulaikyti ieškovui (rangovui) pagal Sutartį mokėtinas sumas rangovo finansinių prievolių užsakovui dydžiu, tačiau tokiu atveju atsakovas (užsakovas) turėjo pranešti ieškovui (rangovui) apie vienašalį pagal Sutarties 13.11 p. atliekamą netesybų išskaitymą iš ieškovui (rangovui) mokėtinų sumų, o rangovas su tuo turėjo sutikti. Įrodymų apie tai, kad atsakovas prieš minėtos sumos išskaičiavimą iš ieškovui priklausančio atlyginimo raštu informavo ieškovą, o tas su tuo sutiko, nepateikta.

40Sutarties 5.6. punkte nustatyta, jog užsakovas sumoka rangovui už faktiškai atliktus kokybiškus darbus po to, kai užsakovas patvirtina rangovo pateiktą atliktų darbų aktą ir rangovas įgyja teisę pateikti užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą už priimtus Darbus. Rangovui pateikus užsakovui, užsakovas ją apmoka per 60 dienų (5.7. p., 6.1 p.). Byloje nėra ginčo, kad šie darbai atlikti, priduoti atsakovui, statybos darbo trūkumų dėl jų nenustatyta. Todėl šioje dalyje ieškovo reikalavimas tenkinamas.

41Teismo nuomone, atsakovas neįrodė, jog įskaitymas atitiko Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje aiškinant Lietuvos Respublikos CK 6.130 str. suformuluotas įstatymo nustatytas būtinas sąlygas. Konkrečiai – atsakovas neįrodė, kad jo įskaitytas priešpriešinis reikalavimas įskaitymo metu buvo galiojantis ir vykdytinas. Šiuo atveju tebuvo tik atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškovu, todėl pripažinus, kad 2014-09-04 atsakovo atliktas įskaitymas yra negaliojantis, ieškovui iš atsakovo priteistina 51 540,98 Lt skola bei 8,40 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-04-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.59 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.245 str. 1, 3 d., 6.256 str., Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 2 d.).

42Dėl 82 103,21 Eur (283 485,96 Lt) priteisimo atlikus nenumatytus darbus pagal pakeistą užduotį.

43Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį, statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Darbų kaina gali būti nustatoma keliais būdais: sutartyje nurodant konkrečią kainą, sudarant konkrečią ar apytikrę sąmatą arba sutartyje įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ir būdus (CK 6.653 str. 1–3 d.). Šalys, nustatančios statybos rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius. Jeigu statybos rangos sutartyje nurodyta konkreti kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (CK 6.644 str. 2 d., 6.653 str. 5 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2005; 2006-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006), išskyrus išimtis, nustatytas bendrosiose rangos normose (CK 6.653 str. 6 d.), bei specialiosiose statybos rangos sutartis reglamentuojančiose normose (CK 6.684 str. 4 d., 6.685 str.). Pagal CK 6.684 straipsnio 4 dalies nuostatas, rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui; jeigu rangovas negauna užsakovo atsakymo į savo pranešimą per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu terminas sutartyje nenustatytas, – per protingą terminą, tai rangovas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą; šiuo atveju nuostolius dėl darbų atlikimo sustabdymo turi atlyginti užsakovas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad papildomus darbus atlikti nebuvo būtina. CK 6.685 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog užsakovas turi teisę daryti pakeitimus sutarties dokumentuose, jeigu papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, kaina neviršija penkiolikos procentų sutartyje numatytos bendros statybos darbų kainos ir jeigu šie pakeitimai nepakeičia sutartyje numatytų statybos darbų pobūdžio; šalys gali sutartyje numatyti ir kitokias sutarties dokumentų pakeitimo sąlygas, o rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių faktiška statybos darbų kaina padidėjo daugiau kaip penkiolika procentų (CK 6.204 str., 6.685 str. 2 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, jeigu šalys nesusitarė kitaip, CK 6.653 straipsnyje nurodyta konkreti kaina taikoma tik pagal rangos sutartį numatytiems darbams atlikti, bet netaikoma papildomiems darbams, t. y. darbams, kurie nenumatyti normatyviniuose statybos dokumentuose (CK 6.684 str. 4 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009). Be to, galimybė keisti (didinti) rangos sutartyje sulygtą darbų kainą galima tais atvejais, kai ją lemia svarbios, objektyvios, nuo rangovo nepriklausančios priežastys, kurių nebuvo galima numatyti, tariantis dėl fiksuotos darbų kainos, o, atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, šalis, siekianti keisti rangos sutarties darbų kainą, privalo įrodyti šių būtinų sąlygų buvimą. Todėl rangovas, siekiantis, kad rangos sutarties kaina būtų padidinta, privalo įrodyti buvus tokias išimtines aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-12 nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-161/2012, 3K-3-163/2012, 3K-3-164/2012 ir kt.).

44Teismo nuomone, ieškovas nepagrįstai tvirtina, kad šalių konkliudentiniais veiksmais buvo susitarta dėl rangos teisinių santykių dėl papildomų darbų, todėl atsakovui iš jų atsirado prievolė sumokėti už papildomus darbus ieškovui. Ieškovas reikalauja, kad atsakovas apmokėtų 283 485,96 Lt (82 103,21 Eur) už pagal pakeistą užduotį atliktus nenumatytus sutartyje ir į jos kainą neįeinančius darbus pagal pažymą apie atliktų darbų vertę už 2014-08 mėn., pagal atliktų darbų aktą už 2014-07 mėn., pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) Nr. ( - ), kuriuos ieškovui pateikė 2014-08-28 (1 t., b. l. 107- 112). Atsakovas nesutiko pilna apmokėti ieškovui už darbus pagal sąskaitas: 2014-04-24 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 53 763,00 Lt; 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 8167,50 Lt (1 t., b. l. 160); 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 134 464,30 Lt (1 t., b . l. 161-166, apmokėta sąskaitos dalis 82 923,32 Lt- 1 t., b. l. 169); 2014-08-27 PVM sąskaita-faktūra ( - ) Nr. ( - ) – 427,86 Lt (1 t., b. l. 158-159); 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) – 283 485,96 Lt. Dėl 427,86 Lt priteisimo pagal PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) už mikrokrautuvo nuomą, nes žalis siejo teisiniai santykiai ir dėl 8167,50 Lt priteisimo už statybinį laužą pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) priteisimo. Rangos sutarties 4.3. punkte šalys susitarė, jog „Rangovas Darbus atlieka savo priemonėmis, medžiagomis, naudojant savo konstrukcijas ir įrengimus“. Į Rangos sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Rangos sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir Ieškovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Rangos sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro susitarimo. Rangos sutarties kaina apima darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kainas (Sutarties 5.2. p.). CK 6.647 str. 1 dalyje taip pat numatyta, kad rangovas privalo atlikti sutartyje sulygtą darbą iš medžiagos, savo priemonėmis ir jėgomis, jeigu ko kita nenustato sutartis“. Sutarčių dėl sąskaitose įtrauktų paslaugų teikimo šalys nebuvo sudariusios.

45Ieškovas byloje esančių įrodymų pagrindu priežasčių, būtinų sąlygų ir išimtinių aplinkybių, būtinų siekiant pagrįsti sutartyje sutartos kainos didinimą, neįrodė (CPK 178, 185 str.). Bylos duomenys neteikia pagrindo išvadai, kad ieškovas būtų siūlęs atsakovui keisti Sutartį, joje sulygtą kainą. Tokių veiksmų neatlikimo rizika tenka ieškovui, nes jis turėjo pareigą vykdyti statybos darbus pagal Sutartį ir Projektinę dokumentaciją prie Sutarties, o pastarąjį pakeitus – pagal pakeistus dokumentus. Sutarties sąlygos, nustatančios darbų pagal ją sampratą ir apimtį (Sutarties 1.1, 2.4.2, 3 punktas) bei Sutarties kainos didinimo sąlygas ir tvarką (Sutarties 3 punktas) (1 t., b. l. 13-24) suponuoja išvadą, kad, užsakovui keičiant sprendimus, numatytus Darbo projekte, ir dėl to didėjant statybos darbų apimčiai ir kainai, įvertinimas, ar atitinkami darbai kvalifikuotini kaip papildomi, visų pirma buvo paliktas ieškovo diskrecijai. Juos įvertinęs kaip papildomus darbus, ieškovas turėjo atlikti Sutartyje numatytus veiksmus dėl abiejų šalių valios suderinimo ir įforminimo. Disponuodamas savo teisėmis ieškovas galėjo atitinkamų darbų nevertinti kaip papildomų.

46CK 6.653 str. 4 dalyje numatyta, jog „Jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. <...>. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą“. Minėto straipsnio 5 dalyje numatyta, jog „Jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų“.

47Virš minėtų Pasitarimų protokolų turinys, pateikti įrodymai ir šalių paaiškinimai patvirtina ir byloje iš esmės ginčo dėl to nėra, kad vadinamus papildomais 283 485,96 Lt vertės darbus ieškovas Objekte atliko (1 t., b. l. 31-107). Tačiau 2014-03-26 laiško turinys nepatvirtina, kad atsakovas pripažino ieškovo nurodytus darbus papildomais ir sutiko už juos sumokėti, priešingai, matyti, kad atsakovas su savo užsakovu šiuos klausimus tik svarstė (1 t., b. l. 103-105), o gavęs sąskaitą nesutiko sumokėti ir 2014-09-04 raštu grąžindamas 5 ginčijamas sąskaitas ieškovui nurodė, kad jis pagal šalių sudarytos sutarties nuostatas neturi teisės reikalauti kainos, kuri yra didesnė nei numatyta sutartyje (1 t., b .l. 112-1333).

48Pagal Sutartį Darbus rangovas (ieškovas) turėjo atlikti pagal techninį, Darbo projektus, Darbų kainos skaičiavimą (Sutarties priedas Nr. 3 „Projektinė dokumentacija ir jos sąrašas), numatytas Darbų apimtis ir Darbų kainas (S. P. Nr. 1), savo jėgomis, priemonėmis, medžiagomis, naudojant savo konstrukcijas ir įrengimus (1.2 p., 4.2 p., 4.3p., 8.1.3 p., 8.1.4 p.). Byloje nustatyta, kad S. P. Nr. 1 „Darbų kainos skaičiavimas“, Priedas Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“ nebuvo sudaryti ir šalių pasirašyti, nei viena sutarties šalis jų neturi. Todėl ir dėl šios priežasties neįrodyta, kad ieškovo nurodyti darbai buvo papildomi Sutartyje nenumatyti darbai.

49Viena esminių statybos rangos sutarties sąlygų – šalių susitarimas dėl darbų kainos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad rangos sutarties šalys pagal sutarčių laisvės principą yra laisvos pačios nustatyti individualią kainos nustatymo ir apskaičiavimo tvarką ar kitus su kaina susijusius klausimus (CK 6.156 straipsnis). Sutarties kaina jos pasirašymo dieną buvo 1 732 349,74 Lt (5.1 p.). Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodyta kaina atlikti Darbus. Sutarties kaina apima darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kainas, mokesčių išlaidas ir visas kitas Rangovui priklausančias pagal norminius aktus ir sutartį numatytas išlaidas (5.2 p.). Rangovas įgytų teisę reikalauti padengti papildomas išlaidas, viršijančias Sutarties kainą, jeigu dėl to būtų atskiras susitarimas (5.3 p.). Rangos sutarties 5.5.1, 8.2.2. punktuose šalys susitarė, jog Ieškovas turi teisę <...> reikalauti Sutarties kainos pakeitimo, jei Užsakovo pageidavimu padidinama Darbų apimtis ir Sutarties kaina padidėja daugiau nei 10 % (173 234,97 Lt) Sutarties kainos ir jei Rangovas įvykdė Sutartyje numatytus reikalavimus darbams. Šiuo atveju Sutarties kaina Rangovo reikalavimu galėjo būti keičiama rašytiniu sutarties pakeitimu ir tik tokia suma, kiek dėl Darbų apimties padidėjimo išaugo Rangovo tiesioginės išlaidos, sudarančios sumą, didesnė už 10 % Sutarties kainos (8.2.2.1 p., 8.2.2.3 p.). Ieškovas nepateikė įrodymų apie tai, kiek dėl darbų apimties padidėjimo išaugo tiesioginės išlaidos ir kad jos sudaro didesnę už 10 procentų Sutarties kainos dalį. Tokius įrodymus pateikė atsakovas, kuris nurodė, kad, perskaičiavus sąmatą (2 t., b. l. 13-16, 18-20), tiesioginės išlaidos sudaro 159 852,92 Lt ir jos, atskaičius sumažėjusią 22 491,71 Lt darbų apimtį, nesudaro 10 procentų sutarties kainos. Ieškovas šių įrodymų nepaneigė (CPK 178 str.). Ginčo atveju ieškovas pirmiausia 2013 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais atliko savo nurodomus papildomus darbus, o atsakovą apie tai informavo jau po jų atlikimo 2014 m. sausio 29 d. pranešimu Nr. 10, t .y. nesilaikė sutartyje numatytos tvarkos.

50Iš Sutarties sąlygų matyti, kad ieškovas, sudarydamas Sutartį, patvirtino, kad <...> susipažino su Darbo objektu, su aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su projektine dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis (2.4.2 p.). Taip pat rangovas (ieškovas) patvirtino, kad iki Sutarties sudarymo jis išnagrinėjo Darbus ir Darbų objektą ir neįžvelgia jokių klaidų, netikslumų ar kitokių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (3.6 p.). Ieškovas privalėjo, prieš pasirašant Sutartį, raštu pateikti visas savo pastabas užsakovui <...> dėl Darbų atlikimo būdo tinkamumo bei kokybes <...> nepateikus pastabų, laikoma, kad numatyti Darbų atlikimo būdai ir priemonės yra tinkami, ir Rangovas prisiima Darbus tinkamai vykdyti (3.7. p.). Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, sudarant Sutartį, bet turėjo ir/ar galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita (5.4 p.).

51Šalys susitarė, jog rangovas turi atlikti Darbus pagal Darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikos faktorius, tame tarpe projektinių sprendimų patikslinimo riziką (3.1 p.). Keisti užsakovo (atsakovo) projektinius sprendinius ieškovas turėjo teisę tik gavęs raštišką užsakovo sutikimą (Sutarties 8.1.9 p.). Sutarties 3.2 p. buvo numatyta, kad jei šalys nesusitarė kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai ir/ar veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį bei siekiant joje nurodyto rezultato, ir rangovas privalo juos neatlygintinai atlikti. Pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas atsakovas turėjo teisę Darbų eigoje koreguoti Darbų apimtis bei Darbų atlikimo terminus tiek, kiek tai neprieštarauja Rangos sutarčiai ir netrukdo jos įvykdymui (3.4. p., 9.2.8 p.).

52Atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, ieškovas (rangovas), siekdamas keisti rangos sutarties darbų kainą, privalėjo įrodyti svarbias, objektyvias, nuo jo nepriklausančios priežastys, kurių nebuvo galima numatyti tariantis dėl fiksuotos darbų kainos (CK 6.653 str. 6 d., 6.685 str.) Bylos duomenys neteikia pagrindo išvadai, kad dėl šių darbų ieškovas būtų rengęs papildomus rašytinius susitarimus ir juos teikęs atsakovui, taip pat kad Statinio statybos metu reiškė pretenzijas atsakovui dėl jų neapmokėjimo ar siūlė keisti Sutartį, joje sulygtą kainą. Kadangi šių aplinkybių ieškovas neįrodė, todėl tenkinti ieškinį dėl 283 485, 96 Lt priteisimo už papildomus darbus nėra faktinio ir teisinio pagrindo.

53Dėl priešieškinio reikalavimo 2013-07-11 rangos sutarties Nr. ( - ) kainą sumažinti iki 1 072 954,31 Lt (310 749,05 Eur) pagal ieškovo faktiškai atliktus darbus.

54Rangos sutarties 5.1 punktu Šalys susitarė, jog Sutarties kaina yra 1 431 694,00 Lt be PVM (5.1 p.). Kadangi ieškovas neatliko aplinkotvarkos darbų, kurių vertė pagal Sutartį buvo 223 622,31 Lt be PVM (64 765,50 Eur), šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų, kurių vertė pagal Rangos sutartį buvo 76 620,40 Lt be PVM (22 190,80 Eur), gelžbetoninės vamzdynų estakados demontavimo darbų, kurių vertė 29 806,00 Lt be PVM (8632,41 Eur), kitų darbų, nurodytų Lokalinėje sąmatoje S021, kurių vertė 28 690,98 Lt be PVM (8 309,48 EUR) ir juos turėjo atlikti kiti rangovai ar pats atsakovas, tai Sutarties 5.1 punkte nustatyta kaina 1 431 694,00 Lt turi būti mažinama virš minėtų neatliktų ar nepilnai atliktų darbų verte 358 739,69 Lt (103 898,20 Eur). Ieškovas paties fakto, kad neatliko minėtų nurodytos vertės darbų neatliko, neginčija, tik nurodo, kad jų neatliko atsakovo reikalavimu ir šalių susitarimu arba jie visai neįėjo į Sutarties Darbų apimtį ir kainą, todėl jų neturėjo atlikti.

55CK 6.223 str. 2 d. numato, kad, vienai iš Šalių atsisakius sutartyje numatytais atvejais pakeisti sutartį, sutartis gali būti keičiama teismo sprendimu. Kadangi ieškovas, nepaisant to, kad pripažįsta, jog neatliko atsakovo virš nurodytų darbų už 103 898,20 Eur, Sutarties 5.5.2 punkte numatytos kainos nesutinka keisti, tai atsakovas turi teisę savo teises ginti (įgyvendinti) teismine tvarka (CK 223 str. 2 d.). Sutarties 5.1 punkte taip pat nustatyta, kad Rangos sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus pačioje Rangos sutartyje numatytus atvejus, o Sutarties 5.5.2 punktu šalys susitarė, kad sutarties kaina gali būti keičiama, jei darbų apimtis sumažėja, palyginus su iki tol Rangos sutartyje nustatyta apimtimi.

56Teismo nuomone, atsakovas nepagrįstai nurodo, kad jog Projekte nebuvo numatyti gelžbetoninės vamzdynų estakados demontavimo darbai, kad jis Sutartimi nebuvo įsipareigojęs jų atlikti ir šių darbų kaina nebuvo įtraukta į sutarties kainą, dėl ko atsakovas neturi teisės reikalauti sumažinti kainą gelžbetoninės vamzdynų estakados demontavimo darbų verte 29 806,00 Lt (8 632,41 Eur). Iš Techninio projekto 2 tomo „Sklypo planas“, 15 lapo priedo Nr. 1 matyti, kad jame numatyti darbai gelžbetoninės vamzdynų estakados griovimas. Apie šių darbų atlikimą galima spręsti ir iš paties ieškovo pateiktų topografinių nuotraukų. Sutarties 2.4.2 punktu ieškovas patvirtino, kad susipažino su Darbų objektu, su aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su projektine dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Todėl daroma išvada, kad gelžbetoninės vamzdynų estakados griovimo darbai buvo įtraukti į Sutarties kainą, ieškovas šių darbų neatliko, dėl ko atsakovas Sutarties 5.5.2 p. pagrindu turi teisę mažinti Sutarties kainą ir 29 806,00 Lt (8 632,41 Eur).

57Teismo nuomone, nėra pagrindo šioje dalyje bylą nutraukti CPK 293 str. 1 p pagrindu kaip nenagrinėtiną teisme ir kaip nesukuriančią materialinio teisinio rezultato ir teisinių pasekmių. Byloje nustatyta, kad Sutarties priedas „Darbų kainos skaičiavimas“ sudarytas nebuvo, šalys darbų kainą nustatydavo ir derindavo lokalinėse sąmatose ir derybų metu. Taigi negalima nustatyti, koks buvo pirminis šalių susitarimas dėl aplinkotvarkos darbų. šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo kainos. Ieškovas neginčija, kad minėtų 103 898,20 Eur vertės minėtų darbų neatliko ir šiuo metu atlyginimo už juos nereikalauja, tačiau, Sutarties kainai esant nepakeistai, tarp šalių ateityje gali kilti ginčai dėl netinkamo sutarties minėtoje dalyje vykdymo, nes kiekvienai iš šalių liks teisė sau naudinga linkme interpretuoti Sutarties kainos dydį.

58Todėl daroma išvada, kad Rangos sutarties 5.1 punkte nustatyta kaina 1 431 694,00 Lt turi būti sumažinta bendra ieškovo neatliktų darbų verte 358 739,69 Lt (103 898,20 Eur) iki 1 072 954,31 Lt (310 749,05 Eur).

59Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti 59 114,03 Lt (17 120,61 Eur) nuostoliams dėl darbų pabrangimo atlyginti.

60Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad ieškovas pagal Sutartį Objekte neatliko aplinkotvarkos darbų, kurių vertė 223 622,31 Lt (64 765,50 EUR), o pasamdytas kitas rangovas UAB „( - )“ pagal 2014-05-08 rangos sutartį Nr. ( - ) šiuos darbus atliko už 257 923,00 Lt (74 699,66 Eur). Todėl atsakovui aplinkotvarkos darbų atlikimas pabrango 34 00,69 Lt (9 934,17 Eur). Ieškovas pagal Sutartį Objekte neatliko šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų, kurių vertė pagal Rangos sutartį turėjo būti 76 620,40 Lt (22 190,80 Eur), o pasamdytas kitas rangovas UAB „( - )“ pagal 2014-04-30 rangos sutartį Nr. ( - ) šiuos darbus atliko už 56 490,00 Lt (16 360,63 Eur). Todėl atsakovui šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbai pabrango 24 813,34 Lt (7 186,44 Eur).

61Byloje nėra ginčo, kad ieškovas pagal Sutarties sąlygas Darbus turėjo atlikti iki 2013-10-31, bet sutartį baigė vykdyti (pridavė atliktus darbus už 07 mėnesį) 2014-08-28. Šalys buvo atsakingos už sutartinių įsipareigojimų vykdymą (13.1 p.). Rangovas, neatlikęs Darbų Sutartyje nustatytais terminais, buvo įsipareigojęs atlyginti visus atsakovo (užsakovo) patirtus nuostolius. Pagal sutarties 13.9 p., tuo atveju, jei rangovo veiksmai ar neveikimas sudaro kliūtis Sutarties objekto rezultatui pasiekti, o taip pat tuo atveju, jeigu rangovas kitaip pažeidžia sutartinius įsipareigojimus, tai rangovas įsipareigoja atlyginti užsakovui dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius. Pagal Sutarties 13.12 p., 14.8 punktus, rangovui vėluojant atlikti darbus užsakovas turėjo teisę rangovo sąskaita užbaigti rangovo vėluojamus atlikti darbus, pasitelkęs trečias šalis ir/ar užsakovo jėgomis nenutraukiant ir nekeičiant Sutarties.

62Atsakovas, tvirtindamas, kad minėta 17 120,61 Eur suma yra jam padaryta žala, turėjo įrodyti ne tik žalos buvimo faktą, bet ir kitas civilinės atsakomybės sąlygas (CPK 178 str.). CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, jo turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos (netiesioginiai nuostoliai), kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

63Atsakovas nurodo, kad ieškovo neteisėti veiksmai, kurie sukėlė nuostolius atsakovui, yra tai, kad ieškovas pažeidė sutarties terminą, dėl ko savalaikiai nespėjo atlikti visų darbų, o atsakovas, siekdamas laiku įvykdyti sutartį ir sumažinti nuostolius, buvo priverstas samdyti kitus rangovus, kurie darbus atliko vėliau.

64Teismo nuomone, nėra pagrindo laikyti, kad minėta suma yra atsakovo nuostoliai, patirti dėl ieškovo neteisėtų kaltų veiksmų. Kaip jau virš minėta, Sutarties terminas šalių susitarimu buvo pratęstas iki 2014-07-04 ir tai sąlygojo paties atsakovo veiksmai Sutartyje nustatytu terminu neperdavus ieškovui Darbo projekto ir jį perdavus dalimis 2013-10-07, 2013-10-30, 2014-01-22 dienomis. Tarpiniai darbų atlikimo terminai nustatyti nebuvo, tuo klausimu Sutarties priedas Nr. 2 šalių nepasirašytas. Ieškovo teismui pateiktas Darbų vykdymo grafikas yra pasirašytas tik ieškovo ir nėra duomenų, kad jis būtų buvęs suderintas su atsakovu (2 t., b . l. 153). Pagal minėtą grafiką šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbus ieškovas turėjo pradėti 2014-01-09, o gerbūvio darbus – 2013-11-05, t. y. jau po Sutartyje numatyto termino pasibaigimo. Atsakovas Sutartyje nustatyto termino baigti darbus iki 2013-10-31 praleidimo nelaikė esminiu Sutarties pažeidimu, dėl to pretenzijų ieškovui nereiškė, sutarties nenutraukė. Iš virš aptarto šalių susirašinėjimo, pasitarimų protokolų turinio matyti, kad atsakovas niekada nereikalavo, kad ieškovas atliktų aplinkotvarkos, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo darbus ir pretenzijų ieškovui dėl to, kad dėl būtent dėl ieškovo vėlavimo, o ne dėl kitų priežasčių, jis priverstas pavesti atlikti darbus kitiems rangovams, nereiškė. Virš minėtas elektroninio susirašinėjimo turinys duoda pagrindą labiau tikėti, kad minėti darbai buvo pavesti kitiems rangovams šalių susitarimu. Nesant Sutarties priedo Nr. 1 „Darbų kainos skaičiavimas“ negalima padaryti neginčijamų išvadų, kad minėti darbai lyginant su pirminiu susitarimu tikrai pabrango 17 120,61 Eur. Nesant minėto priedo, lieka nepaneigtas ir ieškovo argumentas, kad skiriasi darbų, kuriuos būtų atlikęs ieškovas ir kuriuos atliko kiti rangovai, kiekiai ir apimtys. Todėl, teismo nuomone, atsakovas neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų dėl šios priešieškinio dalies tenkinimo.

65Kadangi atsakovo priešieškinys dalyje dėl piniginių sumų priteisimo netenkinamas, tai nėra pagrindo tenkinti reikalavimus dėl 6 % dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir dėl delspinigių priteisimo pagal Sutarties 13.4 punktą.

66Jeigu ieškinys (priešieškinys) patenkintas iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė už ieškinį sumokėjo 8135 Lt, atsakovė už priešieškinį - 494 Lt žyminio mokesčio (1 t., b. l. 122 t., b. l. 144). Ieškovas įrodymų apie išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti nepateikė. Atsakovas dėl bylos dalies, susijusios su ieškiniu, turėjo 2102,70 Eur, dėl bylos dalies, susijusios su priešieškiniu – 1612,10 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai pamokėti (2 t., b. l. 179-194). Pagal 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ numatytus reikalavimus atsakovo turėtos išlaidos neviršija maksimalių dydžių. Nustatant iš ieškovo atsakovui priteistinų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti dydį, įvertinama minėtų Rekomendacijų 11 p. nuostatos, taip pat tai, kad yra tenkinama apie 30 procentų ieškinio reikalavimų ir kad yra tenkinamas neturtinio pobūdžio priešieškinio reikalavimas. Todėl iš ieškovo atsakovui teisinei pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme priteisiama 2000 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 str.). Byloje buvo 12,40 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios į valstybės biudžetą priteisiamos iš šalių lygiomis dalimis (1 t., b. l. 1, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

67Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259, 260, 263, 268 straipsniais

Nutarė

68Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

69Pripažinti, kad atsakovo UAB „( - )“ (į. k. ( - )) 2014 m. rugsėjo 4 d. atliktas vienarūšių priešpriešinių prievolių įskaitymas 14 927,30 Eur (51 540,98 Lt) sumai yra negaliojantis.

70Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (į. k. ( - )) ieškovui UAB „( - )“ (į. k. ( - )) už atliktus darbus 14 927,30 Eur (51 540,98 Lt) pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ), 15 570,84 Eur (53 763,00 Lt) pagal 2014-04-25 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ), viso - 30 498,14 Eur (105 303,98 Lt), 11,94 Eur (42,23 Lt) delspinigių, 8,40 procento metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme ( 2014-11-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 899 Eur žyminio mokesčio.

71Sumažinti 2013 m. liepos 11 d. rangos sutarties Nr. ( - ) kainą iki 310 749,05 Eur (1 072 954,31 Lt) pagal UAB „( - )“ faktiškai atliktus darbus.

72Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“ (į. k. ( - )) atsakovui UAB „( - )“ (į. k. ( - )) 86,00 Eur žyminio mokesčio ir 2000,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

73Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.

74Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (į. k. ( - )) ir ieškovo UAB „( - )“ (į. k. ( - )) į valstybės biudžetą po 6,00 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (išieškotojas – VMI prie FM, j. a. k. ( - ), surenkamoji sąskaita ( - ), į. k. ( - )).

75Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.

76Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinė bylą... 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 397 385,30 Lt skolos (53... 4. Ieškovas nurodė, kad 2013-07-11 ieškovas UAB „( - )" ir atsakovas UAB „(... 5. Darbo projektą rengė užsakovas. Darbo projekto sprendiniai skyrėsi nuo... 6. 2014-09-26 atsakovo elektroninio laiško, pasitarimo protokolo, 2013-10-16 ir... 7. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti protingas išlaidas, padarytas dėl... 8. 51 540,98 Lt įskaitymą iš pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - )... 9. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad tarp 2013-07-11 rangos... 10. Dėl 283 485,96 Lt priteisimo pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - )... 11. Dėl įskaitymo teisėtumo pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą- faktūrą ( - ) Nr.... 12. Reikalavimą dėl 8 595,36 Lt priteisimo pagal PVM sąskaitas-faktūras ( - )... 13. Ieškovo reikalavimą priteisti 53 763,00 Lt pagal 2014-04-24 PVM... 14. Priešieškiniu atsakovas prašė sumažinti 2013-07-11 rangos sutarties Nr. (... 15. kadangi ieškovas pagal Sutartį neatliko aplinkotvarkos darbų, kurių vertė... 16. Atsakovo nuomone, yra pagrindas sumažinti Sutarties 5.1 punkte nustatytą... 17. Atsakovas tvirtina, jog patyrė 59 114,03 Lt (17 120,61 Eur) nuostolių, nes... 18. Ieškovas prašė priešieškinį atmesti, nes priešieškinyje nurodytų... 19. Nurodė, kad sutinka, jog faktiškai atliko mažiau darbų nei buvo numatyta... 20. Ieškovas paaiškino, kad nei Darbo projekte, nei Techniniame projekte nebuvo... 21. Nurodė, kad atsakovas nepagrįstai teigia, jog ieškovas netinkamai vykdė... 22. Ieškinys ir priešieškinys tenkinami iš dalies.... 23. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad 2013-07-11 atsakovas UAB „(... 24. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas pagal Sutartį Objekte neatliko... 25. Byloje nustatyta, kad ginčo šalis siejo statybos rangos teisinai santykiai.... 26. Šalys buvo laisvos sudaryti rangos sutartį ir savo laisva valia susitarti... 27. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio... 28. Teismų praktikoje nurodoma kad teismai, vertindami šalių pateiktus... 29. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti 53 763,00 Lt pagal 2014-04-25 PVM... 30. 2014-04-25 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ) buvo išrašyta Atliktų... 31. Dėl 51 540,98 Lt priteisimo atlikus neteisėtą įskaitymą su 2014-08-27 PVM... 32. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 33. Pagal 2014-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ), išrašytą pažymos... 34. Sprendžiant šį bei kitus reikalavimus svarbu nustatyti, koks buvo 2013-07-11... 35. Be to, Sutarties 14.1 p. numatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo... 36. Nors atsakovas nurodo, kad ieškovas turėjo pagrįsti būtinumą pratęsti... 37. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad Darbo projekto ir brėžinių vėlesnis... 38. Kaip jau virš minėta, teismo nuomone, šalių susitarimu, nors ir... 39. Nors pagal sutarties sąlygas atsakovas (užsakovas) turėjo teisę sumažinti... 40. Sutarties 5.6. punkte nustatyta, jog užsakovas sumoka rangovui už faktiškai... 41. Teismo nuomone, atsakovas neįrodė, jog įskaitymas atitiko Lietuvos... 42. Dėl 82 103,21 Eur (283 485,96 Lt) priteisimo atlikus nenumatytus darbus pagal... 43. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį, statybos rangos sutartimi rangovas... 44. Teismo nuomone, ieškovas nepagrįstai tvirtina, kad šalių konkliudentiniais... 45. Ieškovas byloje esančių įrodymų pagrindu priežasčių, būtinų sąlygų... 46. CK 6.653 str. 4 dalyje numatyta, jog „Jeigu būtina atlikti papildomų darbų... 47. Virš minėtų Pasitarimų protokolų turinys, pateikti įrodymai ir šalių... 48. Pagal Sutartį Darbus rangovas (ieškovas) turėjo atlikti pagal techninį,... 49. Viena esminių statybos rangos sutarties sąlygų – šalių susitarimas dėl... 50. Iš Sutarties sąlygų matyti, kad ieškovas, sudarydamas Sutartį, patvirtino,... 51. Šalys susitarė, jog rangovas turi atlikti Darbus pagal Darbų aprašymus,... 52. Atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, ieškovas... 53. Dėl priešieškinio reikalavimo 2013-07-11 rangos sutarties Nr. ( - ) kainą... 54. Rangos sutarties 5.1 punktu Šalys susitarė, jog Sutarties kaina yra 1 431... 55. CK 6.223 str. 2 d. numato, kad, vienai iš Šalių atsisakius sutartyje... 56. Teismo nuomone, atsakovas nepagrįstai nurodo, kad jog Projekte nebuvo numatyti... 57. Teismo nuomone, nėra pagrindo šioje dalyje bylą nutraukti CPK 293 str. 1 p... 58. Todėl daroma išvada, kad Rangos sutarties 5.1 punkte nustatyta kaina 1 431... 59. Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti 59 114,03 Lt (17 120,61 Eur)... 60. Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad ieškovas pagal Sutartį Objekte... 61. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas pagal Sutarties sąlygas Darbus turėjo... 62. Atsakovas, tvirtindamas, kad minėta 17 120,61 Eur suma yra jam padaryta žala,... 63. Atsakovas nurodo, kad ieškovo neteisėti veiksmai, kurie sukėlė nuostolius... 64. Teismo nuomone, nėra pagrindo laikyti, kad minėta suma yra atsakovo... 65. Kadangi atsakovo priešieškinys dalyje dėl piniginių sumų priteisimo... 66. Jeigu ieškinys (priešieškinys) patenkintas iš dalies, išlaidos... 67. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259, 260, 263, 268 straipsniais... 68. Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 69. Pripažinti, kad atsakovo UAB „( - )“ (į. k. ( - )) 2014 m. rugsėjo 4 d.... 70. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (į. k. ( - )) ieškovui UAB „( - )“... 71. Sumažinti 2013 m. liepos 11 d. rangos sutarties Nr. ( - ) kainą iki 310... 72. Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“ (į. k. ( - )) atsakovui UAB „( - )“... 73. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 74. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (į. k. ( - )) ir ieškovo UAB „( -... 75. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 76. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...