Byla 2-993/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,Klostera“ bankroto byla, paskirtas bankroto administratorius, uždarosios akcinės bendrovės ,,Klostera“ bankroto byloje, civilinė byla Nr. B2-4369-232/2010.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Klostera“ direktorius E. J. kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Klostera“, administratoriumi prašė paskirti UAB „Valeksa“.

5Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas administratoriumi prašė paskirti Paulių Koverovą.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Klostera“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“. Teismas įvertinęs bylos duomenis nurodė, kad UAB „Klostera“ yra nemoki, nes pagal pateiktą įmonės balansą ir kitus dokumentus matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, atsakovas neturi pakankamai turto įsiskolinimams padengti, nėra pateikta jokių duomenų apie galimą tokios atsakovo turtinės padėties pasikeitimą ir jos pagerėjimo perspektyvas. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad UAB „Klostera“ yra nemoki, todėl įmonei keltina bankroto byla, skirtinas administratorius (ĮBĮ 9 str. 5 d., 10 str. 4 d. 1 p.). Teismas nurodė, kad byloje siūloma UAB „Klostera“ bankroto administratoriais UAB „Valeksa“, Paulius Koverovas, kurie davė sutikimą administruoti UAB „Klostera“, siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos. Teismas, atsižvelgdamas į siūlomų administratorių darbo patirtį, kadangi įmonė yra didelė, turi didelės vertės turto sprendė, kad juridinis asmuo operatyviau ir greičiau vykdys bankroto procedūras, todėl UAB „Klostera“ administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“ (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

7Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Klostera“ administratoriumi paskirta UAB ,,Valeksa“, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB ,,Klostera“ administratoriumi paskirti Paulių Koverovą. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas nemotyvavo, kodėl ieškovo – UAB ,,Klostera“ direktoriaus pasiūlyta administratoriaus UAB ,,Valeksa“ kandidatūra yra tinkamiausia vykdyti UAB ,,Klostera“ bankroto procedūrą.

92. Teismas, siekdamas paskirti mažesnio užimtumo bankroto administratorių, nepagrįstai paskyrė didesnį darbo krūvį turintį administratorių. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklapyje esančios informacijos matyti, kad UAB ,,Valeksa“ administruoja 39 įmones, o P. Koverovas šiuo metu nevykdo nei vienos bankroto procedūros.

103. Teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiojo asmens siūlomas administratorius yra patyręs teisininkas, turintis teisės mokslų daktaro laipsnį, praktikuojantis advokatas. Todėl nors P. Koverovas nėra administravęs nei vienos įmonės bankroto procese, tai negali būti vertintina, kad jis blogai atliks bankroto administratoriaus pareigas.

114. Pagal teismų praktiką, skiriant administratorių, yra atsižvelgiama į didžiausių ir pagrindinių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę, kadangi yra itin svarbu, kad vykdant bankroto procedūrą, administratorius ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo. Bankroto administratoriaus P. Koverovo kandidatūrą pasiūlė atsakovo didžiausias kreditorius – AB DnB NORD bankas. Administratoriaus UAB ,,Valeksa“ kandidatūrą pateikė UAB ,,Klostera“ direktorius E. J. , todėl gali kilti pagrįstų abejonių, ar bankrutuojančios įmonės UAB ,,Kolstera“ direktoriaus pasiūlytas bankroto administratorius neturi ir neturės teisinio suinteresuotumo UAB ,,Klostera“ bankroto procese.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

15Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras.

16Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB ,,Klostera“ administratoriumi paskirtas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikusio UAB ,,Klostera“ direktorius pasiūlytas administratorius UAB ,,Valeksa“. Tačiau su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskirąjį skundą pateikęs trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas, siūlantis administratoriaus Pauliaus Koverovo kandidatūrą.

17Iš bylos duomenų matyti, kad tiek ieškovo pasiūlytas ir teismo paskirtas administratorius UAB ,,Valeksa“, tiek trečiojo asmens siūlytas administratorius P. Koverovas atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus: turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius pažymėjimus, suteikiančius teisę dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriumi, abu sutinka teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos patvirtino, kad jie atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, pateikė bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimus (b. l. 96-100, 107, 109-111, 122). Todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl administratoriaus paskyrimo, siekdamas užtikrinti įmonės, jos kreditorių teisėtų interesų bei viešojo intereso, o taip pat skaidraus ir sąžiningo proceso apsaugą, privalo vadovautis ĮBĮ nuostatomis, kuriose įtvirtinti įmonių bankroto proceso tikslai, o taip pat bendraisiais teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais.

18Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad šiuo atveju teismas, skirdamas administratorių, turėjo atsižvelgti į didžiausią reikalavimo teisę turinčio kreditoriaus nuomonę. Pagal byloje esantį UAB ,,Klostera“ 2010 m. vasario 26 d. balansą įmonės turtą sudaro 3 521 715 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 4 019 975 Lt (b. l. 42). Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas byloje pateikė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 9 d. nutartį, kuria nutarta iš UAB ,,Klostera“ išieškoti 711 428,44 EUR (2 454 458,12 Lt) dydžio skolą AB DnB NORD bankui (b. l. 112). Taigi iš minėtų įrodymų matyti, kad trečiojo asmens AB DnB NORD banko galima reikalavimų suma atsakovui sudaro daugiau nei pusę visų jo įsipareigojimų sumos (4 019 975 Lt). Tokio kreditoriaus pasiūlytos administratoriaus kandidatūros paskyrimas užtikrintų galimybę teismo paskirtam administratoriui sklandžiai ir operatyviai atlikti bankroto procedūras, kadangi kreditoriaus, kurio teismo patvirtinta reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę teismo patvirtintų kreditorių reikalavimo sumos, turėtų galimybę jau pačioje bankroto procedūros pradžioje inicijuoti administratoriaus pakeitimą, kas būtų nesuderinama su operatyviu ir efektyviu bankroto procedūros administravimu (ĮBĮ 23 str. 13 p.) Be to, absoliučią balsų daugumą kreditorių susirinkime turintis kreditorius turi lemiamą reikšmę bankroto procedūrų metu priimamiems sprendimams, susijusiems su administratoriaus veikla. Tai yra sprendimai dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, administratoriaus atlyginimo nustatymo, administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, skundų dėl administratoriaus veiksmų nagrinėjimas ir kt. (ĮBĮ 23 str. 1 d. 3 p., 4 p., 5 p., 9 p.).

19Taip pat ta aplinkybė, jog bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo įmonės bankroto bylos iškėlimą inicijuojantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinama neigiamai, nes bankroto procese ji gali bet kada sukelti abejonių dėl galimai šališkos ir suinteresuotos tokio asmens veiklos ir ateityje bereikalingai komplikuoti bankroto procedūras (prieštaravimai, skundai ir kt.), sukelti konfliktus tarp įmonės kreditorių, savininkų (akcininkų) ir bankroto administratoriaus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-361/2009; 2007 m. gegužės 24 d. nutartis, ptiimta civilinėje byloje Nr. 2-315/2007).

20Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog atsakovo bankroto administratoriumi skirtinas Paulus Koverovas. Duomenys apie trečiojo asmens AB DnB NORD banko pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą neduoda jokio pagrindo manyti apie galimą šio administratoriaus neobjektyvumą, šališkumą, galimą suinteresuotumą ar jo netinkamumą (nepajėgumą) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Nors P. Koverovas nėra administravęs nei vienos įmonės bankroto procese, tačiau vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-117/2006). Teisėjų kolegijos vertinimu, šio bankroto administratoriaus paskyrimas labiausiai atitinka teisingumo kriterijus bei įstatyme išreikštą tikslą užtikrinti sklandų ir objektyvų bankroto procedūrų atlikimą.

21Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalis, kuria AB „Klostera“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“, panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – UAB „Klostera“ bankroto administratoriumi paskirti Paulių Koverovą.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Klostera“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Valeksa“, ir klausimą išspręsti iš esmės.

24Atsakovo UAB ,,Klostera“ bankroto administratoriumi paskirti Paulių Koverovą (2009 m. lapkričio 23 d. išduoto leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 865, adresas A. Šabaniausko g. 8, Vilnius).

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Klostera“ direktorius E. J. kreipėsi į... 5. Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas administratoriumi prašė paskirti Paulių... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 8. 1. Teismas nemotyvavo, kodėl ieškovo – UAB ,,Klostera“ direktoriaus... 9. 2. Teismas, siekdamas paskirti mažesnio užimtumo bankroto administratorių,... 10. 3. Teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiojo asmens siūlomas... 11. 4. Pagal teismų praktiką, skiriant administratorių, yra atsižvelgiama į... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo... 14. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 15. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 16. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB ,,Klostera“... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad tiek ieškovo pasiūlytas ir teismo paskirtas... 18. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad šiuo atveju teismas,... 19. Taip pat ta aplinkybė, jog bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo,... 20. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog... 21. Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria... 24. Atsakovo UAB ,,Klostera“ bankroto administratoriumi paskirti Paulių...