Byla eB2-2616-467/2019
Dėl 2018 m. gruodžio 27 d. BUAB „Cornis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir pradėto bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant pareiškėjo (kreditoriaus) V. B. atstovui advokatui Dževaldui Joneliūnui, BUAB „Cornis“ bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ įgaliotam asmeniui R. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) V. B. skundą dėl 2018 m. gruodžio 27 d. BUAB „Cornis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir pradėto bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Pareiškėjas V. B. 2019 m. sausio 28 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu ir prašo panaikinti UAB „Cornis” 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus - iškelti UAB „Cornis“ bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Admivira“ bei įmonės bankroto procesą, vykdytą ne teismo tvarka, nutraukti; priteisti iš UAB „Cornis” patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Pareiškėjas (kreditorius) skunde nurodo, kad jis yra UAB „Cornis“ kreditorius pagal Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-2556-262/2018 patvirtintą tarp kreditoriaus V. B. ir UAB „Cornis“ 2018-03-06 sudarytą taikos sutartį, kuria UAB „Cornis“ įsipareigojo iki 2019-09-06 sumokėti kreditoriui V. B. 10 000 EUR skolą už priskaičiuotas netesybas.

83.

9V. B. 2019-01-11 paštu gavo UAB „Cornis“ bankroto administratorius UAB „Admivira“ 2019-01-07 pranešimą kreditoriams apie pradėtas procedūras ne teismo tvarka, apie finansinio reikalavimo pateikimą ir apie sutarčių nutraukimą. Šiuo bankroto administratoriaus pranešimu kreditorius V. B. buvo informuotas, kad UAB „Cornis“ kreditorių susirinkimas, įvykęs 2018-11-27, priėmė nutarimą UAB „Cornis“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir nustatė terminą kreditoriams pareikšti savo finansinius reikalavimus. Taip pat buvo nurodyta, kad kreditorių susirinkimas nusprendė UAB „Cornis“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Admivira“. Prie minėto pranešimo buvo pridėtas tik UAB „Cornis“ kreditorių susirinkimo 2018-11-27 protokolas be priedų.

104.

11Pareiškėjo teigimu, buvo pažeistos Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 12 straipsnio 2 dalies nuostatos, kurios nustato, kad, jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Kreditorius V. B. apie šaukiamą UAB „Cornis“ kreditorių susirinkimą informuotas raštu nebuvo, į kreditorių susirinkimą kviečiamas nebuvo, dėl ko negalėjo pareikšti savo valios dėl svarstytino klausimo iškelti ar ne suinteresuotam asmeniui UAB „Cornis“ bankroto bylą ne teismo tvarka. Taip pat V. B. neturi duomenų, ar UAB „Cornis“ įtraukė jį į kreditorių sąrašą. Laiko, kad dėl nurodytų aplinkybių UAB „Cornis“ kreditorių susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai, o jo metu priimti nutarimai dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka ir bankroto administratoriaus paskyrimo bei įgaliojimų jam perdavimo yra neteisėti, pažeidžiantys ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalies nuostatas, teisingumo ir sąžiningumo principus bei kreditoriaus V. B. teises dalyvauti kreditorių susirinkime ir išreikšti nuomonę.

125.

13Be to, pareiškėjo teigimu, UAB „Cornis“ nemažą savo turto dalį buvo perleidęs susijusiai įmonei UAB „Cornio investicijos“, kuri šiai dienai yra likviduota. Šios įmonės buvo susijusios, vykdė analogišką veiklą – statybos ranga. Vienintelis UAB „Cornis“ akcininkas ir vadovas D. B. nuo 2018-07-23 yra ir UAB „Sostinės valdos“ vieninteliu akcininku bei vadovu. Kaip matyti iš viešai pateikiamos informacijos, ši įmonė užsiima tapačia veikla kaip UAB „Cornis“, t.y. statybomis. Šios aplinkybės ir faktas, kad UAB „Cornis“ visomis priemonėmis siekė atidėti savo prievolių kreditoriams vykdymą, kelia pagrįstų įtarimų, kad UAB „Cornis“ akcininkai ar vadovai galėjo nuslėpti įmonės turtą ar privesti įmonę prie tyčinio bankroto, turėdami tikslą išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Aplinkybė, kad jau pradinėje stadijoje buvo pažeisti kreditorių interesai ir siekiama išvengti tinkamo kreditorių informavimo, kreditoriui V. B. kelia pagrįstų abejonių, ar bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka vyks skaidriai ir sąžiningai. Neatmetama galimybė, kad ir kiti UAB „Cornis“ kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti apie 2018-12-27 dieną šaukiamą kreditorių susirinkimą.

146.

15Suinteresuotas asmuo UAB „Cornis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Admivira“, pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad pranešimai dėl vyksiančio kreditorių susirinkimo V. B. buvo išsiųsti laiku ir jų išsiuntimas patvirtintas įrodymais, todėl skunde minimas ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalies pažeidimas nebuvo įvykdytas. Prašo civilinę bylą nutraukti.

167.

17Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas skundą prašė tenkinti, palaikė skunde ir kituose pareiškėjo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir motyvus, papildomai nurodė, kad pareiškėjas nebuvo informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, nes pranešimas buvo siunčiamas ne pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Kodėl pareiškėjui nebuvo siunčiama taikos sutartyje nurodytu adresu, nėra žinoma, bet dėl to pareiškėjui kyla pagrįstų abejonių. Mano, kad įmonės padėtis dar nėra tokia bloga.

188.

19Teismo posėdyje bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo su skundu nesutiko, prašė jo netenkinti, palaikė savo procesinių dokumentų argumentus ir motyvus, papildomai nurodė, kad pareiškėjas administratoriaus jam siųstą pranešimą apie pradėtas procedūras, siųstą tuo pačiu adresu, gavo, kas reiškia, kad gavo pranešimą ir apie kreditorių susirinkimą. Nesutinka su skundu ir iš esmės, nes UAB „Cornis“ yra tikrai nemoki, o pareiškėjo balsavimas pagal jo turimo reikalavimo dydį, atsižvelgiant į visą kreditorių reikalavimų sąrašą, neturėtų įtakos. V. B. reikalavimas sudaro mažiau kaip 10 proc. nuo visų kreditorių sumos, todėl jo sprendimas neįtakotų bankroto procedūros pradėjimo. Procedūros buvo pradėtos teisėtai ir tinkamai. Šiuo metu yra išsiųsti pranešimai kreditoriams ir tikrinami kreditorių reikalavimai su įmonės duomenimis. Didžiausias kreditorius yra D. B., kuris yra buvęs UAB „Cornis“ vadovu. Jis ir dalyvavo skundžiamame kreditorių susirinkime. Kodėl nedalyvavo kiti kreditoriai, nežino – tai jų prerogatyva, nes visiems buvo pranešta.

20Skundas tenkintinas.

219.

22Byloje nustatyta, kad 2018-12-27 įvyko UAB „Cornis“ visų kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo vienas kreditorius – D. B., kurio finansinių reikalavimų suma yra 144 476 EUR arba 78,98 proc. visų UAB „Cornis“ kreditorių finansinių reikalavimų sumos vertine išraiška (taip nurodyta protokole). Šiame susirinkime pirmu darbotvarkės klausimu nutarta (už 78,98 proc.) UAB „Cornis“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Nustatyti 30 dienų terminą kreditoriams pareikšti savo finansinius reikalavimus. Įpareigoti bankroto administratorių atlikti funkcijas, numatytas LR ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalyje ir 13 straipsnio 4 dalyje. Trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarta (už 78,98 proc.) – bankroto administratoriumi skirti UAB „Admivira“.

2310.

24Vilniaus apygardos teismas 2018-03-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2556-262/2018 patvirtino tarp kreditoriaus V. B. ir UAB „Cornis“ 2018-03-06 sudarytą taikos sutartį, kuria UAB „Cornis“ įsipareigojo iki 2019-09-06 sumokėti kreditoriui V. B. 10 000 EUR skolą už priskaičiuotas netesybas.

2511.

26Taigi, nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas V. B. yra UAB „Cornis“ kreditorius, kuriam pagal ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalį tuo atveju, jeigu įmonė negali/negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti tokia tvarka privalėjo pranešti raštu, nes minimas įstatymas nustato pareigą pranešti kiekvienam kreditoriui, kartu nurodant kreditorių susirinkimo datą ir vietą.

2712.

28Įstatymas taip pat nustato, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo minėtame straipsnyje (ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis) nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos. Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, pagal kuriuos mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną (ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalis). Ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos, vadovaujantis ĮBĮ.

2913.

30Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja ĮBĮ 13 straipsnis, pagal kurį svarbiausias bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-15 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016; 2016-07-14 nutartis civilinėje byloje Nr.2-1355-381/2016; 2016-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1338-823/2016; kt.).

3114.

32Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės - skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas. Apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai bent bankroto bylos iškėlimo stadijoje nekyla teisinių ginčų, t. y., kai kreditoriai ir įmonės savininkai sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Kita būtina sąlyga – kreditorių ir įmonės savininkų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas vykdant bankroto procedūras. Tokio pobūdžio teisinių konfliktų egzistavimas, nepriklausomai nuo jų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais, kadangi tarp įmonės savininkų ir kreditorių nėra reikiamo sutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016).

3315.

34Tokiu būdu tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, turi būti konstatuotas įmonės negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais, kreditoriai turi išreikšti sutikimą bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymui, teismuose neturi būti iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat iš įmonės negali būti išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnis).

3516.

36Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo nutarimas, dėl kurio teisėtumo vyksta ginčas, gali būti naikinamas dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-12-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012; 2012-01-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012; 2011-09-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011; 2011-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011; kt.). Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas - materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-786/2012; kt.).

3717.

38Teismų praktikoje nurodoma, kad teismas, pasisakydamas, ar nustatytas procedūrinis pažeidimas buvo esminis ir turėjo tiesioginės įtakos skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumui, turi patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2018-07-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1083-553/2018), nes visi šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą.

3918.

40Nagrinėjamu atveju pareiškėjas – UAB “Cornis” kreditorius V. B. tvirtina, kad ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalies nuostatos buvo pažeistos, nes jam apie šaukiamą 2018-12-27 UAB “Cornis” kreditorių susirinkimo sušaukimą pranešta nebuvo. Pareiškėjas pažymi, kad pranešimas apie kreditorių susirinkimą V. B. buvo siunčiamas adresu Plieno g. 11, Kaune, kuris nebuvo įteiktas. Tačiau V. B. deklaruota gyvenamoji vieta yra Plieno g. 28-14, Kaune. Nors adresas Plieno g. 28-14, Kaune anksčiau buvo pakeistas iš adreso Plieno g. 1-14, Kaune, bet teismo patvirtintoje 2018-03-06 taikos sutartyje, sudarytoje tarp UAB „Cornis“ ir V. B., gyvenamoji vieta V. B. nurodyta Plieno g. 1-14, Kaune. Taigi, pareiškėjas laiko, kad jam sąmoningai pranešimas ir kiti dokumentai buvo siunčiami ne jo gyvenamosios vietos adresu, dėl ko V. B. nebuvo tinkamai informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą.

4119.

42Bankroto administratorius, atstovaudamas BUAB “Cornis” teigia, kad jo 2019-01007 pranešimą apie 2018-12-27 įvykusį UAB “Cornis” kreditorių susirinkimą ir jame priimtus nutarimus, siųstą adresu Plieno g. 11, Kaunas, pareiškėjas pripažįsta gavęs, todėl nėra pagrindo teigti, kad jis negavo 2018-12-19 pranešimo apie 2018-12-27 įvyksiantį kreditorių susirinkimą, siųsto tuo pačiu adresu. Tačiau teismas tokius administratoriaus argumentus atmeta, nes jie paremti tik jo paties vertinimu. Tuo tarpu pareiškėjo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (gyventojų registro pažyma ir Nekilnojamojo turto registro išrašas) neginčijamai rodo, kad V. B. deklaruota gyvenamoji vieta yra Plieno g. 28-14, Kaune (buv. - Plieno g. 1-14, Kaune). Be to, būtent šis pareiškėjo adresas buvo nurodytas ir V. B. ir UAB „Cornis“ 2018-03-06 sudarytoje taikos sutartyje, todėl būtent nurodytu adresu jam ir turėjo būti siunčiamas ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje nustatytas pranešimas. Kadangi tai nebuvo padaryta, konstatuotina, kad V. B., kaip kreditoriui, nebuvo pranešta apie 2018-12-27 šaukiamą UAB „Cornis“ kreditorių susirinkimą ir jame spręstiną klausimą dėl bankroto bylos ne teismo tvarka iškėlimo.

4320.

44Tai, kad pareiškėjas, kaip tvirtina, atsitiktinai gavo bankroto administratoriaus 2019-01007 pranešimą apie 2018-12-27 įvykusį UAB “Cornis” kreditorių susirinkimą ir jame priimtus nutarimus, siųstą adresu Plieno g. 11, Kaunas, neįrodo, kad jis gavo 2018-12-19 pranešimą apie 2018-12-27 įvyksiantį kreditorių susirinkimą, siųstą tuo pačiu adresu, nes šią aplinkybę pats pareiškėjas neigia, o jos nepatvirtina jokie kiti byloje esantys įrodymai.

4521.

46Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, teismas daro išvadą, kad skundžiamas UAB „Cornis“ kreditorių susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai, o jo metu priimti nutarimai dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka ir bankroto administratoriaus paskyrimo bei įgaliojimų jam perdavimo yra neteisėti, pažeidžiantys ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalies nuostatas, teisingumo ir sąžiningumo principus bei kreditoriaus V. B. teises - dalyvauti kreditorių susirinkime ir išreikšti nuomonę kreditorių susirinkime sprendžiamais klausimais.

4722.

48Teismas vertina, kad nurodytas procedūrinis pažeidimas yra esminis, galėjęs lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, atsižvelgiant į tai, kad pagal į bylą pateiktus duomenis kreditorių susirinkimą šaukė UAB „Cornis“ vadovas D. B., kuris yra ir vienintelis UAB „Cornis“ akcininkas bei didžiausias kreditorius, o taip pat jis vienintelis dalyvavo skundžiamame akcininkų susirinkime. Taigi, nustačius, kad buvo pažeistos imperatyvios ĮBĮ nuostatos dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, yra pakankamas ir pagrįstas pagrindas konstatuoti, kad minimame susirinkime priimti nutarimai prieštarauja ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams bei dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių interesus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2014).

4923.

50Tam, kad vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, kaip jau buvo minėta, turi būti konstatuotas įmonės negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais, kreditoriai turi išreikšti sutikimą bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymui, teismuose neturi būti iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat iš įmonės negali būti išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnis). Nagrinėjamu atveju iš skundžiamo protokolo turinio matyti, kad nurodytos aplinkybės nebuvo iš esmės svarstomos ir nustatytos, balsavimo procedūros atliekamos formaliai.

5124.

52Pažymėtina, kad nepaneigtos pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog UAB „Cornis“ nemažą savo turto dalį buvo perleidęs susijusiai įmonei UAB „Cornio investicijos“, kuri šiai dienai yra likviduota. Šios įmonės buvo susijusios, vykdė analogišką veiklą – statybos ranga. Be to, vienintelis UAB „Cornis“ akcininkas ir vadovas D. B. nuo 2018-07-23 yra ir UAB „Sostinės valdos“ vieninteliu akcininku bei vadovu. Ši įmonė užsiima tapačia veikla kaip UAB „Cornis“ – statybomis, kas matyti ir iš viešai pateikiamos informacijos.

5325.

54Taigi, šios aplinkybės ir faktas, kad UAB „Cornis“ visomis priemonėmis siekė atidėti savo prievolių kreditoriams vykdymą, kelia pagrįstų įtarimų, kad UAB „Cornis“ akcininkai ar vadovai galėjo nuslėpti įmonės turtą ar privesti įmonę prie tyčinio bankroto, turėdami tikslą išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Dėl to aplinkybė, kad jau pradinėje stadijoje buvo pažeisti kreditorių interesai ir siekiama išvengti tinkamo kreditorių informavimo, kelia pagrįstų abejonių, ar bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka vyks skaidriai ir sąžiningai.

5526.

56Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad UAB „Cornis“, nesilaikydamas LR ĮBĮ 12 straipsnio nustatytos tvarkos ir privalomai neinformuodamas visų kreditorių apie šaukiamą jų susirinkimą, pažeiė imperatyvias įstatymo nuostatas, dėl ko skundas tenkintinas.

5727.

58Patenkinus skundą, iš UAB „Cornis” priteistinos kreditoriaus V. B. patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias pagal pateiktus į bylą duomenis sudaro 450 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

59Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270 straipsniais ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 12 straipsniu,

Nutarė

60Skundą tenkinti.

61Panaikinti UAB „Cornis” 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus iškelti UAB „Cornis“ bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Admivira“ ir įmonės bankroto procesą, vykdytą ne teismo tvarka, nutraukti.

62Priteisti iš UAB „Cornis” 450 EUR (keturis šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų pareiškėjui V. B..

63Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Pareiškėjas V. B. 2019 m. sausio 28 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. 2.... 7. Pareiškėjas (kreditorius) skunde nurodo, kad jis yra UAB „Cornis“... 8. 3.... 9. V. B. 2019-01-11 paštu gavo UAB „Cornis“ bankroto administratorius UAB... 10. 4.... 11. Pareiškėjo teigimu, buvo pažeistos Įmonių bankroto įstatymo (toliau -... 12. 5.... 13. Be to, pareiškėjo teigimu, UAB „Cornis“ nemažą savo turto dalį buvo... 14. 6.... 15. Suinteresuotas asmuo UAB „Cornis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus... 16. 7.... 17. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas skundą prašė tenkinti, palaikė... 18. 8.... 19. Teismo posėdyje bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo su skundu... 20. Skundas tenkintinas.... 21. 9.... 22. Byloje nustatyta, kad 2018-12-27 įvyko UAB „Cornis“ visų kreditorių... 23. 10.... 24. Vilniaus apygardos teismas 2018-03-12 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 25. 11.... 26. Taigi, nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas V. B. yra UAB... 27. 12.... 28. Įstatymas taip pat nustato, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau... 29. 13.... 30. Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja ĮBĮ 13... 31. 14.... 32. Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo... 33. 15.... 34. Tokiu būdu tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo... 35. 16.... 36. Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo... 37. 17.... 38. Teismų praktikoje nurodoma, kad teismas, pasisakydamas, ar nustatytas... 39. 18.... 40. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas – UAB “Cornis” kreditorius V. B.... 41. 19.... 42. Bankroto administratorius, atstovaudamas BUAB “Cornis” teigia, kad jo... 43. 20.... 44. Tai, kad pareiškėjas, kaip tvirtina, atsitiktinai gavo bankroto... 45. 21.... 46. Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, teismas daro išvadą, kad skundžiamas... 47. 22.... 48. Teismas vertina, kad nurodytas procedūrinis pažeidimas yra esminis, galėjęs... 49. 23.... 50. Tam, kad vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, kaip jau buvo minėta,... 51. 24.... 52. Pažymėtina, kad nepaneigtos pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog UAB... 53. 25.... 54. Taigi, šios aplinkybės ir faktas, kad UAB „Cornis“ visomis priemonėmis... 55. 26.... 56. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad UAB „Cornis“,... 57. 27.... 58. Patenkinus skundą, iš UAB „Cornis” priteistinos kreditoriaus V. B.... 59. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 60. Skundą tenkinti.... 61. Panaikinti UAB „Cornis” 2018 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo... 62. Priteisti iš UAB „Cornis” 450 EUR (keturis šimtus penkiasdešimt eurų)... 63. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...