Byla 2K-573/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Lidijos Liucijos Žilienės, Jono Prapiesčio ir pranešėjo Vytauto Masioko, sekretoriaujant M. Čiučiulkai, dalyvaujant prokurorui G. Gudžiūnui, gynėjai advokatei B. Strimaitytei, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. nuosprendžio dalies, kuria M. J. dėl kaltinimo pagal BK 264 straipsnio 1 dalį išteisintas.

2M. J. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir 263 straipsnio 1 dalį galutine subendrinta laisvės atėmimo septyniems mėnesiams bausme, tačiau ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neapskųsta.

3Apeliacine tvarka nuosprendis neskųstas.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

5M. J. buvo kaltinamas pagal BK 264 straipsnio 1 dalį tuo, kad 2006 m. sausio 30 d., vakare, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą valandą, D. S. gyvenamajame name, esančiame ,,duomenys neskelbtini“, lenkė D. S. vartoti narkotines medžiagas ne gydymo tikslais, t. y. prikalbinęs D. S., kad ši sutiktų, suleido jai į dešinės rankos veną nenustatytą kiekį narkotinių medžiagų – amfetamino.

6Pirmosios instancijos teismas, išteisindamas M. J., nurodė, kad jo veikoje nėra BK 264 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties, nes jis amfetamino D. S. suleido ne prieš jos valią ar apgaulės būdu, o jai sutikus, todėl byloje ištirtais įrodymais nenustatyta, kad M. J., suleisdamas į rankos veną narkotines medžiagas, siekė D. S. pripratinti ar priversti jas vartoti.

7M. J. nuteistas už tai, kad 2005 m. spalio 3 d., apie 16.00 val., išlaužęs duris įsibrovė į patalpą – I. D. gyvenamąjį namą, esantį ,,duomenys neskelbtini“, ir slapta pagrobė I. D. 10 Lt vertės vyno butelį bei K. M. psichotropinę medžiagą – 80 ml metadono, kurio vertė 9,90 Lt, tačiau šios bylos aplinkybės su kasaciniu skundu nesusijusios.

8Kasaciniu skundu Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo Kupiškio rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. nuosprendžio dalį dėl M. J. išteisinimo pagal BK 264 straipsnio 1 dalį dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo bei dėl esminių BPK pažeidimų (BPK 20, 303, 305, 307 straipsniai) panaikinti ir šią bylos dalį perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

9Kasatorius nurodo, kad teismas padarė netinkamas išvadas ir dėl to nepagrįstai pripažino, kad M. J. veiksmuose nėra BK 264 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties. Lenkimas vartoti narkotines medžiagas gali reikštis įkalbinėjimu, pasiūlymu pavartoti, patarimu ir kitais būdais. Lenkimas yra baigtas nusikaltimas nuo to momento, kai buvo atliktas bet kuris veiksmas, kuriuo siekiama sukelti kito asmens norą vartoti psichotropines ar narkotines medžiagas. M. J. ne tik pasiūlė D. S. vartoti narkotines medžiagas, bet ir pats jas nukentėjusiajai suleido. Be to, kitokiu platinimu pripažįstami veiksmai, kai psichotropinių ar narkotinių medžiagų turėtojas suleidžia jų dozę kitam asmeniui. Taigi pagal faktines bylos aplinkybes tokia M. J. veika turėjo būti kvalifikuota kaip nusikaltimų sutaptis pagal BK 264 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį, nes jis ne tik lenkė kitą asmenį vartoti narkotines medžiagas, bet ir kaip tų medžiagų turėtojas, suleisdamas jas nukentėjusiajai, tas medžiagas platino. Nesant pareikštam kaltinimui pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, M. J. turėjo būti pripažintas kaltu bent jau pagal BK 264 straipsnio 1 dalį.

10Kasatoriaus manymu, teismas, pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, netinkamai įvertino D. S. parodymus dėl jos sutikimo vartoti narkotines medžiagas. Teismo nuomone, tai, kad D. S. sutiko, kad jai būtų suleistos narkotinės medžiagos, rodo, kad M. J. neatliko jokių nusikalstamų veiksmų. Kasatorius tvirtina, kad nukentėjusiosios sutikimas, pasirengimas vartoti narkotines medžiagas yra lenkimo vartoti narkotines medžiagas rezultatas. Baudžiamoji atsakomybė yra numatyta už kaltininko veiksmus, kuriais jis siekė sukelti nukentėjusiojo norą pradėti vartoti narkotines medžiagas. Priešingai nei nustatė teismas, įstatymas nenumato jokių išlygų dėl nukentėjusiojo, t. y. to, ar jis sutiko, ar buvo vartojęs anksčiau, ar tapo priklausomas nuo narkotikų ir kt. M. J. vartoja narkotikus, todėl siūlydamas ir juos suleisdamas D. S. neabejotinai suvokė, kad savo veiksmais lenkia kitą asmenį vartoti narkotines medžiagas, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

11Netinkamai įvertindamas nukentėjusiosios parodymus, nepagrįstai pripažindamas, kad M. J. veikoje nėra BK 264 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties, teismas padarė esminį BPK pažeidimą, kuris sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį.

12Be to, kasatorius nurodo, kad nuosprendžio turinys neatitinka BPK 303, 305, 307 straipsnių reikalavimų: teismas nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodė įstatyme nenumatytą išteisinimo pagrindą, o rezoliucinėje dalyje iš viso nenurodė išteisinimo pagrindo. Šiuos proceso įstatymo pažeidimus kasatorius vertina kaip esminius BPK pažeidimus, kurie sukliudė teismui priimti teisingą sprendimą.

13Kasacinis skundas tenkintinas.

14Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies ir 255 straipsnio 1 dalies taikymo

15Pagal BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Šiame straipsnyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Būtina sąlyga vertinant įrodymus – vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Taigi teismas privalo imtis visų įstatymo numatytų priemonių, kad būtų išsamiai, nešališkai ištiriamos visos bylos aplinkybės, išaiškintos tiek kaltinančios, tiek teisinančios aplinkybės, ir tik tuomet įvertinami surinkti duomenys bei priimamas teisingas sprendimas.

16BK 264 straipsnio 1 dalies dispozicija numato: ,,Tas, kas padėjo asmeniui įsigyti, vertė, lenkė ar kitaip jį pratino ne gydymo tikslais vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas...“. Taigi lenkimo vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas objektyvieji požymiai – 1) padėjo asmeniui įsigyti, 2) vertė, 3) lenkė, 4) kitaip jį pratino – įstatymo dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena šių veikų.

17Iš nuosprendžio turinio išplaukia, kad teismas padarė išvadą, jog M. J. veikoje nėra BK 264 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties, nes jis, suleisdamas D. S. į rankos veną narkotinių medžiagų, nesiekė pripratinti ar priversti jas vartoti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tuo (pratinimu ar vertimu) M. J. net nebuvo kaltinamas, o buvo kaltinamas pagal BK 264 straipsnio 1 dalį tuo, jog D. S. lenkė vartoti narkotines medžiagas ne gydymo tikslais, ir teismas dėl šio požymio jo veikoje nepasisakė. Taigi pirmosios instancijos teismas pažeidė nagrinėjimo teisme ribas, nes byla teisme nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 255 straipsnio 1 dalis).

18Siekiant tinkamai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą labai svarbu tiksliai nustatyti ne tik objektyviuosius, bet ir subjektyviuosius požymius, nes nusikalstamos veikos sudėtis – baudžiamajame įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma. Subjektyviuosius požymius apibūdina kaltė, tikslas, motyvas. Norint tiksliai nustatyti M. J. veikos subjektyviuosius požymius teismas privalėjo išanalizuoti jo veiksmus ir jų motyvus, tačiau to nepadarė, o išvadą, kad M. J. veikoje nėra BK 264 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties, padarė išanalizavęs tik D. S. parodymus.

19Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatą – įrodymus įvertinti tik išsamiai, nešališkai ištyrus visas bylos aplinkybes bei BPK 255 straipsnio 1 dalies nuostatą – byla teisme nagrinėjama tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje. Šie baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai sukliudė pirmosios instancijos teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą, todėl jie laikytini esminiais pažeidimais (BPK 369 straipsnio 3 dalis), o nuosprendis naikintinas ir byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

21Kupiškio rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. nuosprendžio dalį, kuria M. J. dėl kaltinimo pagal BK 264 straipsnio 1 dalį išteisintas, panaikinti ir perduoti šią bylos dalį iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. M. J. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir 263 straipsnio 1 dalį... 3. Apeliacine tvarka nuosprendis neskųstas.... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 5. M. J. buvo kaltinamas pagal BK 264 straipsnio 1 dalį tuo, kad 2006 m. sausio... 6. Pirmosios instancijos teismas, išteisindamas M. J., nurodė, kad jo veikoje... 7. M. J. nuteistas už tai, kad 2005 m. spalio 3 d., apie 16.00 val., išlaužęs... 8. Kasaciniu skundu Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 9. Kasatorius nurodo, kad teismas padarė netinkamas išvadas ir dėl to... 10. Kasatoriaus manymu, teismas, pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies... 11. Netinkamai įvertindamas nukentėjusiosios parodymus, nepagrįstai... 12. Be to, kasatorius nurodo, kad nuosprendžio turinys neatitinka BPK 303, 305,... 13. Kasacinis skundas tenkintinas.... 14. Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies ir 255 straipsnio 1 dalies taikymo... 15. Pagal BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas savo išvadas... 16. BK 264 straipsnio 1 dalies dispozicija numato: ,,Tas, kas padėjo asmeniui... 17. Iš nuosprendžio turinio išplaukia, kad teismas padarė išvadą, jog M. J.... 18. Siekiant tinkamai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą labai svarbu tiksliai... 19. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 3... 21. Kupiškio rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. nuosprendžio dalį,...