Byla 1-46-810/2018
Dėl ko pajamos nebuvo įtrauktos į UAB “(duomenys neskelbtini)” buhalterinę apskaitą;

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Edita Dambrauskienė, sekretoriaujant Urtei Piluckei, dalyvaujant prokurorei Inesai Gulbinienei, kaltinamajai V. P., jos gynėjai advokatei Vitalijai Smolenskienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. P., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, ištekėjusi, turinti aukštąjį išsilavinimą, dirbanti UAB „( - )“ direktore, gyvenanti ( - ), neteista,

3kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnio 1 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5V. P. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą:

6nuo 1995 m. balandžio 12 d. būdama UAB “( - )”, į. k. ( - ), reg. ( - ), direktore, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalį būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d., bendrovei teikiant maitinimo paslaugas kavinėje „( - )“, esančioje ( - ), turėdama tikslą pasisavinti įmonės lėšas, tyčia organizavo apskaitos tvarkymą taip, kad ne visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų atvaizduoti buhalterinėje apskaitoje, ne visos pajamos būtų pagrįstos buhalterinės apskaitos dokumentais, t.y. kavinėje teikiant maitinimo paslaugas pagal išankstinius užsakymus, nevedė priimamų užsakymų ir paimtų piniginių užstatų apskaitos, apie užsakymus pažymint tik asmeninėje užrašų knygelėje-kalendoriuje (paimtoje 2014 m. lapkričio 28 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) darbuotojų atlikto operatyvinio patikrinimo metu), kurioje laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d. yra užfiksuoti:

7- 419 įrašų apie 100,00 Lt sumą viršijančius išankstinius užsakymus maitinimo paslaugų suteikimui, iš kurių UAB “( - )” buhalterinėje apskaitoje gautos pajamos apskaitytos tik 78 atvejais, iš jų 74 - elektroniniu kasos aparatu ELCOM EURO 2000T ALPHA korpuso Nr. ( - ), 3 - bankiniais pavedimais ir 1 - išrašant kasos pajamų orderį;

8- 361 įrašas apie užsakymų metu paimtus, nuo 50,00 Lt iki 200,00 Lt svyruojančius, piniginius užstatus, viso 34 990,00 Lt (10 133,80 Eur), pinigų priėmimo metu neišduodant jokio pinigų gavimą pateisinančio dokumento;

9taip pat iš UAB “( - )” suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų pati ir per UAB “( - )” barmenėmis dirbusias I. P., A. R., D. V. ir V. P. viso paėmė 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur), šių gautų pajamų tinkamai neapskaitė ir apie jas nepranešė buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei D. R., dėl ko pajamos nebuvo įtrauktos į UAB “( - )” buhalterinę apskaitą;

10be to, ji nenustatė apskaitos dokumentų saugojimo tvarkos, užtikrinančios dokumentų saugumą, neįvertinusi galimų rizikos veiksnių, laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 12 d. iki 2014 m. gruodžio 17 d. dokumentus - elektroninio kasos aparato ELCOM EURO 2000T ALPHA, unikalus Nr. ( - ), kontrolines apskaitos juostas, laikė neužrakintame automobilyje VW „Tauran“ sudarydama sąlygas jas pavogti, tuo pažeidė:

11Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574):

12- 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kad “į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu”;

13- 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kad “visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”;

14- 16 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kad “ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose”, ir 3 dalies reikalavimą, kad “apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu”;

15- 19 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kad “apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą”;

16- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių 10 punkto nuostatas, kad “atskaitingas asmuo, gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigus už <...>, suteiktas paslaugas, avansą arba kitas pinigų įplaukas, išduoda Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), nurodytą apskaitos dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą arba kita), atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą” bei Dokumentų ir archyvų įstatymo (2004 m. kovo 30 d. Nr. IX-2084) 12 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų nuostatas, kad “<...> privatūs juridiniai asmenys privalo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius” ir kad “išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės”,

17dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB “( - )” veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.

18Be to, V. P., būdama UAB “( - )”, į.k. ( - ), reg. (dumenys neskelbtini), vienintele akcininke ir direktore bei tuo pačiu metu atlikdama ir kasininko pareigas, pasisavino jai, užimamų pareigų pagrindu patikėtą didelės vertės UAB “( - )” priklausantį turtą:

19laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d., bendrovei teikiant maitinimo paslaugas kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), pagal išankstinius užsakymus (banketus, gedulingus pietus) turėdama tikslą pasisavinti įmonės lėšas iš UAB “( - )” suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų:

20- K. G., sumokėjusio 840,00 Lt, A. F., sumokėjusio 560,00 Lt, G. S., sumokėjusio 840,00 Lt, R. M., sumokėjusio 1120,00 Lt, V. B., sumokėjusio 940,00 Lt (Naujųjų metų sutikimas 2014 m. sausio 1 d.);

21- S. J., sumokėjusio 1300,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. sausio 2 d.);

22- D. D., sumokėjusios 3050,00 Lt (750,00 + 2300,00) (gedulingi pietūs 2014 m. sausio 4 d., vestuvių vakarienė 2014 m. rugpjūčio 23 d.);

23- D. S., sumokėjusio 1050,00 Lt (300,00 + 750,00) (dveji gedulingi pietūs 2014 m. sausio 11 d. ir 2014 m. gegužės 3 d.);

24- R. B., sumokėjusios 900,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. vasario 2 d.);

25- V. Ž., sumokėjusio 1415,00 Lt (900,00 + 515,00) (dveji gedulingi pietūs 2014 m. vasario 9 d. ir 2014 m. kovo 8 d.);

26- L. S., sumokėjusios 600,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. kovo 2 d.);

27- A. Ž., sumokėjusios 1000,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. balandžio 1 d.);

28- V. B., sumokėjusio 825,00 Lt (200,00 + 225,00 + 400,00) (dveji gedulingi pietūs 2014 m. balandžio 12 d. ir 2014 m. liepos 19 d. bei mokslo draugų vakarienė 2014 m. spalio 18 d.);

29- A. G., sumokėjusio 1600,00 Lt (banketas 2014 m. birželio 7 d.);

30- G. A., sumokėjusio 1200,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 5 d.);

31- I. N., sumokėjusios 1800,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 11 d.);

32- R. K., sumokėjusios 500,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 12 d.);

33- E. S., sumokėjusio 800,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 19 d.);

34- R. A., sumokėjusio 1100,00 Lt (600,00 + 500,00) (dveji gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 22 d. ir 2014 m. rugsėjo 20 d.);

35- M. G., sumokėjusios 2500,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 25 d.);

36- V. K., sumokėjusios 500,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 31 d.);

37- G. D., sumokėjusio 500,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 31 d.);

38- D. J. J. sumokėjusios 1300,00 Lt (gedulingi pietūs 2014-09-14);

39- A. R., sumokėjusios 650,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugsėjo 14 d.);

40- R. G., sumokėjusios 1280,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugsėjo 16 d.);

41- J. P., sumokėjusios 1701,00 Lt (721,00 + 300,00 + 680,00) (dveji gedulingi pietūs 2014 m. rugsėjo 9 d. ir 2014 m. spalio 12 d. bei šalti ir karšti užkandžiai išsinešimui 2014 m. rugsėjo 20 d.);

42- O. Z., sumokėjusios 450,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugsėjo 20 d.);

43- J. J. sumokėjusios 600,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. spalio 15 d.);

44- R. S. sumokėjusio 150,00 Lt (šalti užkandžiai 2014 m. spalio 18 d.);

45- A. S. sumokėjusios 870,00 Lt (750,00 + 120,00) (dveji gedulingi pietūs 2014 m. spalio 31 d. ir 2014 m. lapkričio 29 d.);

46- T. A., sumokėjusio 350,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. spalio 19 d.);

47- B. D., sumokėjusios 330,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. spalio 31 d.);

48- V. V., sumokėjusios 750,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. lapkričio 8 d.);

49- N. B., sumokėjusios 1000,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. lapkričio 8 d.);

50- J. R., sumokėjusios 1000,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. lapkričio 14 d.);

51- M. V., sumokėjusio 700,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. lapkričio 16 d.);

52- J. P., sumokėjusios 800,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. lapkričio 21 d.);

53pati ir per UAB “( - )” barmenėmis dirbusias I. P., A. R., D. V. ir V. P., viso paimdama 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur), jų tyčia neapskaitydama įmonės buhalterinėje apskaitoje, pasisavino didelės 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur) vertės UAB “( - )” priklausantį turtą.

54Kaltinamoji V. P. kalta padarius jai inkriminuotas nusikalstamas veikas neprisipažino ir parodė, kad sumų, kurios nurodytos kaltinime, ji pasisavinti negalėjo, nes tokiu atveju įmonėje būtų trūkę pinigų darbui, t.y. maisto pirkimui. Ikiteisminio tyrimo metu bei teisme parodymus davę apklausti liudytojai taip pat patvirtino, kad ji nepasisavino kaltinime nurodytų piniginių sumų. Be to, iš didžiojoje kasos knygoje esančių dienos apyvartas fiksuojančių kasos aparato „Z“ ataskaitų matyti, kad tomis dienomis, kai kavinėje buvo pobūviai, kurie buvo ištirti tyrimo metu apklausiant liudytojus, įmonės įplaukos ženkliai skiriasi nuo gautų kitomis dienomis, kai pobūvių nebuvo. Įmonėje yra saugomos kasos aparato juostos, kuriose atsispindi visos dienos operacijos, kurių suvestinė yra atspausdinama „Z“ ataskaitoje. Kasos knygoje matosi virtuvės paslaugos, alkoholis, baro paslaugos, kava, gaivieji gėrimai. Kasa turėjo tris, vėliau keturis skyrius: virtuvė, alkoholinių gėrimų, baro prekių ir tabako. Kasos juostos yra pirminis dokumentas, o kasos knyga yra antrinis dokumentas. Specialistė, kuri atliko tyrimą, kasos juostų praradimą įvertino kaip kriminalinį nusikaltimą ir apkaltino ją (V. P.) kad pastaroji tyčia sunaikino kasos aparato juostas, nekreipdama dėmesio į tai, kad dėl įvykdytos vagystės iš V. P. automobilio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kaip žinia, net ir praradus kasos juostas įmonės buhalterija negali pakisti, kadangi daromi dvejybiniai įrašai ir visos sumos atsispindi įmonės buhalterinėje apskaitoje, t.y. kasos operacijų knygoje. Ji yra kaltinama pasisavinusi 300,00 litų už gedulingus pietus, kuriuos 2014 m. sausio 11 d. užsakė D. S., tačiau iš kasos knygos aiškiai matyti, kad tą dieną kasoje buvo 1182,62 litų įplaukų, kas rodo, kad ji jai inkriminuojamos sumos nepasisavino. Be to, ji yra kaltinama pasisavinusi 680,00 litų, sumokėtus už karštus užkandžius išsinešimui. Vieno patiekalo kaina brangiausiai kainuodavo 10 litų. Reiškia, tą dieną klientas turėjo užsisakyti 68 patiekalus. Iš kasos knygos aiškiai matyti, kad tą dieną kasoje buvo 1620,00 litų įplaukų ir visiškai aišku, kad ji jai inkriminuojamos sumos nepasisavino. Be to, V. P. nurodė, kad tuo metu, kai kavinėje „( - )“ vyksta gedulingi pietūs, kavinė kitų lankytojų neaptarnauja, kadangi tam nėra pajėgumų. Virtuvėje pastoviai dirba tik du darbuotojai, kurie fiziškai negalėtų gaminti maisto ir gedulingus pietus valgantiems žmonėms, ir žmonėms, ateinantiems iš gatvės. Todėl specialisčių manymai, kad vykstant gedulingiems pietums dar yra įplaukų ir iš kitų lankytojų, o pajamos iš gedulingų pietų yra pasisavinamos, yra visiškai niekuo nepagrįstos ir absoliučiai klaidingos. Jeigu ji būtų pasisavinusi pinigus tomis dienomis, kai vyko gedulingi pietūs, ir jų neįnešusi į elektroninį kasos aparatą (toliau – EKA) atspausdinant ir išduodant kvitus, tai tų dienų, kai vyko gedulingi pietūs kavinėje, apyvarta būtų buvusi žymiai mažesnė, nei kitų dienų, tačiau taip pagal kasos knygą nėra, kadangi kasos knygoje yra atvaizduoti tikri ir objektyvūs įmonės veiklos rezultatai.

55Visas kavinės personalas žino, kad visiems be išimties turi būti išduodami kasos kvitai, ir griežtai to laikosi. V. P. nuomone, kaltinimai jai nebūtais nusikaltimais pareikšti tik todėl, kad su ja nori susidoroti konkurentai. Jokių neapskaitytų lėšų, išskyrus paimtus užstatus, kurie visada buvo įskaitomi į galutinę apmokėjimo sumą, nebuvo. Galutinė suma visada buvo įnešama į elektroninį kasos aparatą, atspausdinamas ir išduodamas atsiskaitymo kvitas. Elektroninis kasos aparatas buvo nustatytas taip, kad viena suma buvo galima įnešti ne daugiau kaip 100,00 litų. Jeigu sąskaita viršydavo 100,00 litų, buvo būtina įmušti keletą sumų, tačiau galutinė suma būdavo tokia, kokią klientui reikėjo sumokėti. Kaltinamoji V. P. pateikė 2017 metų čekių pavyzdžius teismui (6 t., b.l. 69). V. P. teigimu, šiuo metu maksimali suma, kurią galima įmušti į elektroninį kasos aparatą, yra 20,00 eurų.

56Dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos organizavimo V. P. taip pat kaltės nepripažįsta ir teigia, kad ji pinigų nepasisavino, tik neišdavė apskaitos kvitų užstatams, kurie vėliau buvo apskaityti su gautomis pajamomis. V. P. nurodė, kad eilę metų ji samdė tą pačią buhalterę ir buvo įsitikinusi, kad ji buhalterinę apskaitą veda taip, kaip reikia. Su ja konsultuodavosi visais klausimais, tačiau dabar galvoja, kad jos samdyta buhalterė neturėjo pakankamai kompetencijos tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal reikalavimus - buhalterinę apskaitą vedė senoviškai, viską surašydama ranka ir nesinaudodama jokiomis programomis, ko pasėkoje, buhalterinė apskaita buvo vesta ne tik netinkamai, bet eilė dokumentų nebuvo pateikta tyrėjui ir specialistei, atlikusiai tyrimą. Ji (V. P.) neabejojo, kad įmonės buhalterė pateiks tyrimą atliekančiai institucijai prašomus dokumentus, tačiau net ir klientams rašytos sąskaitėlės FNTT specialistei nebuvo pateiktos. V. P. nebuvo žinoma ir tai, kad buhalterė nepateikė nurašymo aktų. Dėl pavogtų kasos juostų tvirtina, kad visus įmonės rezultatus galima nustatyti pagal kitus įmonės buhalterinius dokumentus. VMI specialistė, kuri analizavo įmonės buhalteriją, bei specialistė, kuri pateikė išvadą, visiškai ignoravo kasos knygos duomenis ir šiuo pagrindiniu buhalteriniu dokumentu nesirėmė, interpretuodamos paimtą užrašų knygelę ir teikdamos tikrovės neatitinkančias išvadas. Specialistė I. V. paaiškino, kad nustatydama neapskaitytų pinigų sumas rėmėsi VMI specialistės R. S. atliktais juodraštiniais paskaičiavimas. Tačiau dėl pajamų nustatymo pagal elektroninio kasos aparato žurnalo įrašus I. V. paaiškino, kad EKA žurnale nebuvo išskirta, už kokius patiekalus buvo mušamos sumos. V. P. teigimu, EKA kasos žurnalo „Z“ ataskaitoje yra išskirti trys skyriai, kuriuose aiškiai matosi, kas buvo mušama į kasos aparatą.

57Kaltinamajai teisiamojo posėdžio metu parodžius 4 tome, 6 bylos lape esančią 2014 metų pelno (nuostolių) ataskaitą), ji paaiškino, jog nežino, kokiu pagrindu buvo atlikti skaičiavimai, nes neturi patirties buhalterijoje. Į klausimą, ar jai nekilo abejonių dėl bendrovėje per metus uždirbamo 949,00 litų pelno, ji atsakė, kad įmonė ir dabar neuždirba didelio pelno, nes nuo 2010 metų, turint laisvų pinigų, bendrovė įsigyja papildomus įrenginius.

58V. P. paaiškino, kad veiklos sąnaudas sudaro darbuotojų atlyginimai, mokesčiai Sodrai, PVM mokestis, nuomos sutartis, mokesčiai už elektrą, dujas, vandenį, telekomunikacijos paslaugas, švaros paslaugas, už muzikos naudojimą kavinėje, už autorines teises, už kilimėlių pakeitimą. Daugiausiai yra sumokama už maisto produktus, alkoholį ir tabaką. Nesunaudoti ir pagaminti, bet neparduoti maisto produktai buvo nurašomi į netektis. Daugiausia į netektis nurašoma daržovių, nes jos greitai genda. Patiekalų pagaminama 300-400 porcijų, sriubų taip pat pagaminama apie 30 vienetų, jų yra 3-4 rūšių. Kiek parduodama iš 300-400 pagamintų porcijų, pasakyti negali. Daržovių, salotų ir iškeptų bei pagamintų patiekalų, kurie yra neparduodami, lieka nemažai. Kaltinamajai teisiamojo posėdžio metu parodžius 4 tome, 88-89 bylos lapuose esančias natūralios netekties apskaičiavimo lenteles, ji paaiškino, kad šioje lentelėje nurodytus duomenis galėtų paaiškinti buhalterė. Teigia, jog per mėnesį gali būti nurašoma 1000,00 litų suma, bet netiki, kad per metus galėjo būti nurašyta 90 000,00 litų. V. P. to paaiškinti negalėjo. V. P. teigimu, gedulingi pietūs nevyksta visą dieną. Jie vyksta nuo 14.00 val. iki 16.00 val. Tuo metu baras užsidaro. Jei gedulinguose pietuose dalyvauja tik 15 žmonių, tuomet aptarnauja ir kitus klientus. Kaltinamosios teigimu, dalis klientų neturi pinigų už gedulingus pietus susimokėti tą pačią dieną, todėl į kasą pinigai įnešami tada, kai atsiskaitoma, ir išduodamas EKA kvitas.

59V. P. parodė, kad patikrinimo metu, kai buvo paimtas užsakymų registracijos žurnalas, buvo nustatytas 273,65 litų perkelius kasos aparate todėl, kad atsidarant kasos aparato stalčių iš ryto į jį buvo įdedami 140,00 litų. Operatyvinio petikrinimo dieną pati V. P. buvo užsiėmusi, barmenė D. V. aptarnavo klientą, kuris jai padavė stambią kupiūrą (100 litų), ir ji (D. V.) tą kupiūrą nuėjusi iškeitė į smulkesnius pinigus, kuriuos įdėjo į kasą. Iškeistų pinigų iš kasos neišėmė, todėl kasoje gavosi 273,65 litų (tame tarpe 140,00 litų, kurie pastoviai būna kasoje). 2014 metais kasos aparate buvo skyriai: gauta, išimta, įdėta. Tuo metu į kasos aparatą įdėta pinigų suma buvo atžymėta skyriuje „įdėta”. Ši suma matyti tik atspausdinus “Z” ataskaitą”. Tos dienos “Z” ataskaitos ji (V. P.) nežiūrėjo.

60V. P. teigimu, visi dokumentai yra saugojami įmonėje. Visi dokumentai, kuriuos reikia saugoti 5 metus, yra išsaugoti ir sutvarkyti. Ar buvo nustatyta dokumentų saugojimo tvarka, nežino. Dokumentai buvo laikomi kabinete esančioje nerakinamoje spintoje.

61Liudytoja D. R. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 39-41) parodė, kad ji nuo 1995 metų gruodžio 1 d. dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje “( - )” finansininke. Kas antrą dieną ateina į įmonę pasiimti dokumentus, įmonės buhalterinę apskaitą tvarko namuose. UAB “( - )” teikia maitinimo paslaugas kavinėje “( - )”, esančioje ( - ). Liudytojos teigimu, atsiskaitymai kavinėje vyksta klientams mokant grynais “per kasos aparatą”, iš kasos pinigus paima direktorė V. P.. Pinigai užpajamuojami D. R. surašant kasos pajamų orderius bei pildant kasos pajamų žurnalą EKA. Šiame žurnale ir EKA kasos juostose atsispindi kiekvieną dieną įnešti grynieji pinigai. Grynieji pinigai laikomi pas direktorę V. P.. Atsiskaitymai su tiekėjais irgi vyksta grynaisiais pinigais surašant kasos išlaidų orderius. Būdavo, kad už paslaugas klientai atsiskaitydavo ir pavedimais pagal PVM sąskaitas-faktūras, bet tai būdavo retai. Liudytoja nurodė, kad grynųjų pinigų D. R. neskaičiuodavo, kasos pajamų orderius surašydavo pagal EKA juostos duomenis. Kavinės salėje dirbo direktorė V. P. ir barmenės. Liudytojos teigimu, apie išankstinių užsakymų priėmimą ir realų procesą ji nieko nežino, ar buvo vedamas užsakymų žurnalas, nežino, užsakymų žurnalo ji nėra mačiusi, be to, jai nėra žinoma, ar pateikiant užsakymą buvo mokamas užstatas bei kaip užstatai buvo apskaitomi. Liudytoja nurodė, kad kasos aparate buvo trys skyriai: tabakas, alkoholis ir virtuvė. Tai yra EKA skyriai. Apie EKA kontrolinių juostų dingimą nieko nežino. Liudytoja teigė nežinanti, ar visos sumos buvo “mušamos į kasos aparatą”. D. R. parodė, kad tais atvejais, kai mokamos sumos buvo didesnės nei 100,00 litų, ši suma kasos aparate “buvo mušama” daugybos pagalba – žmonių skaičius buvo dauginamas iš kainos vienam žmogui. Teikiant maitinimo paslaugas vidutiniška apyvarta per dieną būdavo 600,00 – 700,00 litų, iki 1000,00 litų. Apie tai, ar buvo didesni užsakymai, liudytoja matydavo tos dienos apyvartoje, nes suma būdavo daug didesnė, t.y. 1500,00 ar 1700,00 litų. Liudytoja D. R. nurodė ir tai, kad pateikalui pagaminti reikalingų produktų kiekis atsispindi kalkuliacinėse lentelėse, produktų nurašymas vyksta pagal kalkuliacines lenteles atsižvelgiant į per dieną pagamintų patiekalų skaičių. Kaip konkrečiai D. R. buvo pateikiami duomenys apie pagamintų patiekalų skaičių, liudytoja nurodyti negalėjo. Tik teigė, kad tai atsispindi virtuvės bendroje apyvartoje.

62Liudytoja D. R. papildomai parodė (6 t., b.l. 70-72), kad į veiklos sąnaudas įtraukiamos darbo užmokesčio išlaidos, mokesčiai Sodrai, elektros ir vandens sąnaudos, mokesčiai už telefonus, apsaugą, netektys. Netektys - tai dūžiai, sugedę produktai, neparduotos produkcijos nurašymai. Liudytojai teisiamojo posėdžio metu parodžius 2014 m. apyvartos žiniaraščius “64 Natūrali netektis” ir “640 Natūrali neteltis (neleidžiami atskaitymai)” (4 t., b.l. 88-89), ji nurodė, kad juose užfiksuoti nurašymai. Dokumente (4 t., b.l. 88) stulpelyje Nr. 2011 yra pažymėti mėnesio laikotarpyje pirkti produktai. Produktai pirkti už 1094,27 litų. Kiekvienoje iš dvylikos eilučių yra surašyti kiekvieną mėnesį pirkti produktai. Visumoje už 2014 metus gaunasi 13279,12 litų. 89 bylos lape yra nurodyti pagaminti neparduoti gaminiai, tai yra natūrali netektis. Stulpelyje, kuris pažymėtas 2011, iš viso nurodyta 95491,28 litai. Per mėnesį būdavo nurašoma neparduotų patiekalų už 7786,00 litus. Apie neparduotus pagamintus produktus ji (D. R.) žinodavo pagal kalkuliacinių lentelių duomenis. Virtuvėje būdavo vedami užsakymo lapeliai. Jai (D. R.) buvo nurodomi pagaminti kiekiai, pateikiami užsakymo lapeliai. Šių dokumentų ji neišsaugojo. Nurašymus ji darydavo pasižymėdama apie tai lapelyje. Lapelius išmesdavo. Viską vedė rankiniu būdu. Susirašydavo, kiek per dieną pagaminta ir kiek parduota patiekalų. Skirtumą nurašydavo. Pirminių dokumentų, pagal kuriuos vedė buhalteriją, pateikti negali. Kiekvieną dieną parduodamų patiekalų suma būdavo kitokia - 700,00, 500,00, 1000,00 ar 900,00 litų. Buvo surašomi bendri nurašymo aktai už 3 mėnesių laikotarpį. Nurašymas būdavo daromas pagal produktus - atsispindi koks produktas, kaina ir kiekis.

63Liudytojas K. G. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 56-57) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas K. G. parodė (1 t., b.l. 67-68), kad 2014 m. sausio 1 d. nakties metu jis su draugais (iš viso šeši asmenys) dalyvavo kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), organizuojamame Naujųjų metų sutikimo vakarėlyje. Vakarėlis vienam žmogui kainavo 140,00 litų, maisto ir gėrimų pakako pilnai, atskirai reikėjo sumokėti tik už prie baro vartojamus alkoholinius gėrimus. Viso už 6 žmones sumokėjo 840,00 litų. Pinigus sumokėjo apie 23.00 val. baro savininkei V. P.. Sumokėjus pinigus buvo išrašyta sąskaita, ar buvo išmuštas kasos aparato kvitas, nežino. Teisiamamaje posėdyje liudytojas K. G. parodė, kad sumokėjus už papildomai suvartotus alkoholinius gėrimus kasos aparato kvitas buvo išduotas. Ar buvo sumokėtas užstatas rezervuojant vietą vakarėlyje, nežino.

64Liudytoja G. G. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 45) nurodė, kad kavinėje “( - )” ji kartu su sutuoktiniu K. G. šventė Naujųjų metų sutikimą. Kada tai buvo, neprisimena, šventėje dalyvavo 6-8 žmonės. Kiek sumokėjo ir kas mokėjo, neprisimena. Kiek kainavo vienam žmogui ir kaip vyko užsakymas, neprisimena. Ar buvo išduotas kasos aparato čekis, nežino.

65Liudytojas A. F. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 57) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. F. parodė (1 t., b.l. 70-71), kad 2014 m. sausio 1 d. nakties metu kartu su dar trim asmenimis jis dalyvavo kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), organizuojamame Naujųjų metų sutikimo vakarėlyje. Užsakymą dėl dalyvavimo vakarėlyje padarė iš anksto, maždaug prieš dvi savaites iki renginio, tuomet sumokėjo 200,00 litų užstatą. Teigia, jog iš pradžių užsakymas buvo padarytas 8 žmonėms, tačiau vakarėlyje dalyvavo iš viso 4 žmonės. Sumokėjo po 140,00 litų už žmogų (ši suma buvo nurodyta už šaltus, šiltus patiekalus ir vyną), iš viso 560,00 litų. Užstatas į šią sumą buvo įskaičiuotas. Atsiskaitė ne su kavinės savininke V., bet su kavinėje dirbusia darbuotoja. Ar buvo išmuštas kasos aparato čekis, neprisimena. Prie baro papildomai nieko nepirko.

66Liudytojas R. M. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 57-58) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. M. parodė (1 t., b.l. 76-77), kad 2017 m. sausio 1 d. jis kartu su kitais asmenimis (iš viso 8 asmenys) dalyvavo kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), organizuojamame Naujųjų metų sutikimo vakarėlyje. Užsakymą, kurį priėmė kavinės savininkė, 14 asmenų padarė maždaug prieš mėnesį laiko, užstato mokėti nereikėjo. Už suteiktas paslaugas buvo sumokėta 1120,00 litų, nes buvo sutarta mokėti 140,00 litų už žmogų. Ši kaina buvo nustatyta už šaltus ir karštus patiekalus, saldų stalą ir gėrimus. Papildomai reikėjo mokėti už kavą, alų, gėrimus iš baro. Ar sumokėjus pinigus buvo išduotas kasos kvitas, nežino. Teigia, jog paliko pinigus išvažiuodamas, buvo sumokėta po vakarėlio.

67Liudytojas V. B. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 58) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. B. parodė (1 t., b.l. 79-80), kad pagal išankstinį užsakymą kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), jis šventė Naujųjų 2014 metų sutiktuves. Priėmusi užsakymą kavinės savininkė V. P. jokio užstato nepaėmė, nes ji ir V. B. buvo pažįstami. V. P. pasižymėjo dalyvausiančių asmenų skaičių bei užsakančiojo telefono numerį. Už žmogų sutarta mokėti po 130,00 litų. Į šią kainą įėjo šalti ir karšti patiekalai, saldus stalas, šiek tiek alkoholinių gėrimų, muzika. Sumokėjo iš viso 910,00 litų. 30 litų sumokėjo už papildomus užsakymus iš baro. Pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas išduotas nebuvo, o ar buvo išduotas kasos aparato kvitas, nežino. Sutiktuves šventė mažojoje salėje. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas nurodė, kad pinigus sumokėjo padavėjai.

68Liudytoja R. B. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 58-59) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja R. B. parodė (1 t., b.l. 91-92), kad 2014 m. vasario 2 d. apie 11.00 val. Kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), įvyko tėčio mirties dienos praėjus keturioms savaitėms paminėjimas. Paminėjimo pietūs buvo užsakyti maždaug prieš dvi ar tris savaites. Užsakius pietus buvo paimtas 200,00 litų užstatas, joks dokumentas išduotas nebuvo, tačiau pastebėjo, kad apie priimtą užsakymą ir sumokėtą užstatą užsakymą priėmusi moteris pažymėjo užrašų knygelėje. Kaina žmogui buvo sutarta 23,00 litai, be to, papildomai buvo užsakyti 5 ąsočiai gaivos, 2 buteliai degtinės, 1 butelis brendžio, už kuriuos mokėti reikėjo atskirai. Suteikus paslaugą buvo sumokėti 900,00 Lt, įskaitant sumokėtą užstatą. Ar buvo išduotas mokėjimą patvirtinantis dokumentas, nepamena.

69Liudytojas V. Ž. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 59) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. Ž. parodė (1 t., b.l. 94-95), kad kavinės “( - )”, esančios ( - ), paslaugomis jis naudojosi du kartus: 2014 m. vasario 9 d. 15.00 val., kuomet vyko gedulingi pietūs, palaidojus mamą, bei 2014 m. kovo 9 d. 12 val., kuomet vyko paminėjimas praėjus keturioms savaitėms po mirties. Jei gerai pamena, gedulingus pietus užsakė vasario 6 d. vakare. Užsakius buvo paimtas 100,00 litų užstatas, tačiau jokio užstato sumokėjimą patvirtinančio dokumento išduota nebuvo. Apie užstato sumokėjimą jį priėmusi moteris pažymėjo užsakymų priėmimo knygoje. Galutinis atsiskaitymas vyko po pietų, t.y. vasario 9 d. apie 16.00 val. Viso už gedulingus pietus sumokėjo apie 900,00 litų, įskaitant paliktą 100,00 litų užstatą. Ar sumokėjus pinigus buvo išduotas koks nors pinigų paėmimą pateisinantis dokumentas, neprisimena. Tuo pačiu metu, kai buvo atsiskaitoma už gedulingus pietus, V. Ž. užsakė pietus ketvirtynų paminėjimui. Užsakius buvo paimtas 100,00 litų užstatas apie tai pažymint užsakymų knygoje. 2014 m. kovo 8 d. apie 12 val. ketvirtynų paminėjimo pietuose dalyvavo 20 žmonių. Buvo skaičiuojama 25,00 litai vienam žmogui. Kadangi iš baro buvo užsakyti trys ąsočiai gaivos, iš viso sumokėjo apie 515,00 litų, įskaitant užstatatą. Neprisimena, ar buvo išduotas mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

70Liudytoja D. D. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 59-60) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. D. parodė (1 t., b.l. 85-86), kad 2014 metais kavinės „( - )”, esančios ( - ), paslaugomis naudojosi du kartus: 2014 m. sausio 14 d. 13.00 val. vyko tėčio metinių paminėjimas. Tąkart pietūs buvo užsakyti prieš 2-3 mėnesius iki paminėjimo dienos. Užsakius pietus buvo paimtas 100,00 litų užstatas. Paminėjime dalyvavo 28 žmonės. Buvo sutarta ir sumokėta po 25,00 litus žmogui, be to, papildomai reikėjo sumokėti už užsakymus iš baro. Kiek pamena, iš baro papildomai buvo užsakyti 2 buteliai brendžio, 2 ąsočiai gaivos. Viso už metinių paminėjimo pietus sumokėjo apie 750,00 litų įskaitant iš anksto sumokėtą užstatą. Galutinis atsiskaitymas vyko iš karto po pietų apie 14.00 – 15.00 val. Mokant pinigus, net neprašant, buvo pateikta sąskaita, kurioje detaliai išvardyti patiekalai, po to buvo atspausdintas kasos čekis. Šių dokumentų ji neišsaugojo. 2014 m. rugpjūčio 23 d. 18 val. įvyko vestuvių šventinė vakarienė. Užsakant prieš 2-3 mėnesius taip pat buvo paimtas 100,00 litų užstatas. Šventinei vakarienei meniu buvo sudarytas nuvykus maždaug prieš 4-5 dienas. Skirtingai nei gedulingiems pietums šventinei vakarienei buvo sudaromas detalus meniu. Buvo sutarta jog reikės mokėti po 60,00 litų žmogui plius papildomai už suvartotus gėrimus iš baro. Viso vakarienėje dalyvavo 30 žmonių, todėl iš viso sumokėjo apie 2300,00 litų įskaitant užstatą. Galutinis atsiskaitymas vyko apie 2-3 val. nakties, t.y. jau 24 dieną. Pinigus priėmė pati kavinės savininkė, kurią liudytoja pažįsta tik iš matymo. Taip pat kaip ir pirmą kartą, buvo pateikta sąskaita ir kasos aparato čekis. Kadangi dėl pinigų panaudojimo jai atsiskaityti niekam nereikia, todėl šių dokumentų nesaugojo ir jų pateikti negali.

71Liudytojas D. S. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 60) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas D. S. parodė (1 t., b.l. 88-89), kad 2014 metais kavinės “( - )”, esančios ( - ), paslaugomis jis naudojosi du kartus. 2014 m. sausio 11 d. 11.30 val. šioje kavinėje buvo organizuojamas tėčio mirties paminėjimas praėjus keturioms savaitėms po jo mirties. Paminėjime dalyvavo 12 žmonių. Buvo skaičiuojama 23,00 litai vienam žmogui, be to, papildomai iš baro buvo užsakytas butelis brendžio. Viso už šiuos pietus sumokėjo apie 300,00 litų. Antrą kartą 2014 m. gegužės 3 d. 11.30 val. ten pat buvo organizuojamas mamos mirimo metinių paminėjimas. Tąkart metinėse dalyvavo 27 žmonės ir buvo skaičiuojama 25,00 litai žmogui. Įskaitant papildomą mokestį už gėrimus iš baro viso buvo sumokėta apie 750,00 litų. Tiksliai neprisimena, bet galvoja, kad abu kartus buvo duotos sąskaitos, kuriose buvo surašyti patiekalai ir gėrimai, taip pat kasos čekis. Kada buvo atlikti užsakymai, neprisimena. Vieną kartą galėjo būti mokamas ir 100,00 litų užstatas. Sumokėjus užstatą joks tai patvirtinantis dokumentas nebuvo duodamas. Apie sumokėtą užstatą buvo tik atžymima užsakymų žurnale. Galutinis atsiskaitymas vyko pasinaudojus paslauga, jau po pietų ir užstatas iš bendros sumos buvo išskaičiuotas.

72Liudytojas G. S. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 88) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas G. S. parodė (1 t., b.l. 73-74), kad jis kartu su draugais (viso 6 žmonės) pagal išankstinį užsakymą kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), šventė 2014 metų sutiktuves. Užsakymas buvo padarytas maždaug prieš dvi savaites iki vykusio vakarėlio. Užsakius buvo paimtas užstatas, tačiau užstato sumos neprisimena. Buvo sutarta, jog vaišės kainuos 140,00 litų žmogui. Kadangi į kainą įėjo tiek maistas, tiek ir ant stalo padėti alkoholiniai gėrimai, todėl papildomai užsakinėti nieko nereikėjo. Jie vakarėlyje dalyvavo nuo 2013 m. gruodžio 31 d. 20.00 val. iki 2014 m. sausio 1 d. 1.00 val. Galutinis atsiskaitymas vyko prie baro. Viso, įskaitant užstatą, sumokėjo 840,00 litų. Ar sumokėjus pinigus buvo duotas koks nors pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, nežino, nes čekių niekuomet neima, todėl ir tąkart į tai dėmesio nekreipė.

73Liudytoja A. Ž. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 89) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja A. Ž. parodė (1 t., b.l. 100-101), kad 2014 m. vieną kartą naudojosi kavinės “( - )”, esančios ( - ), paslaugomis. Šioje kavinėje balandžio 1 d., po laidotuvių, apie 14.00 val. buvo užsakyti gedulingi pietūs, kuriuose dalyvavo 45 žmonės. Pagal susitarimą buvo skaičiuojama po 23,00 Lt vienam asmeniui. Kokie patiekalai ir gėrimai buvo užsakyti papildomai, nepamena. Viso už pietus sumokėjo apie 1000,00 litų. Tiksliau sumokėtos pinigų sumos įvardyti negali, tačiau tiksliai žino, jog sumokėjo ne mažiau kaip 1000,00 litų. Ar sumokėjus pinigus buvo duotas koks nors pinigų gavimą pateisinantis dokumentas, neprisimena. Toje pačioje maitinimo įstaigoje norėjo užsakyti ir ketvirtynas, kurias planavo 2014 m. gegužės 1 d., tačiau nesutarus dėl sąlygų (kadangi neleido giedoti), ketvirtynas rengė savo namuose, t.y. 2014 m. gegužės 1 d. kavinės “( - )” paslaugomis nesinaudojo.

74Liudytojas V. B. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 89) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. B. parodė (1 t., b.l. 103-104), kad 2014 metais kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), buvo užsakęs tris iš anksto užsakomus pietus (pobūvius). Kiekvienu atveju buvo užsakyta iš anksto sumokant 100,00 litų užstatą. Prieš kiek laiko ir kuriomis dienomis užsakė ir sumokėjo užstatus, neprisimena, tačiau tai buvo maždaug prieš 2 mėnesiuis iki pobūvio dienos. Ar sumokėjus užstatą buvo išduoti kokie nors pinigų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai, neprisimena. Užsakymus priėmusios darbuotojos apie priimtą užsakymą ir sumokėtą užstatą pažymėjo užsakymų registracijos žurnale. Jo užsakyti pietūs įvyko: balandžio 12 d., liepos 19 d. ir spalio 18 d. 2014 m. balandžio 12 d. vyko mamos brolio mirties metinių paminėjimas, kuris kainavo ne mažiau 200,00 litų. 2014 m. liepos 19 d. vyko tėvo brolio mirties metinių paminėjimas, kuris kainavo ne mažiau 225,00 litų. O 2014 m. spalio 18 d. vakare vyko mokslo draugų pobūvis, už kurį buvo sumokėta ne mažiau 400,00 litų. Tikslių sumų nurodyti negali, nes neprisimena. Ar kiekvienu iš paminėtų atvejų, už suteiktas paslaugas, sumokėjus pinigus buvo duotas elektroninio kasos aparato kvitas ar koks nors kitas pinigų gavimą patvirtinantis dokumentas, pasakyti negali, nes neprisimena. Be to, kiek jam teko naudotis šios kavinės paslaugomis, visuomet buvo mokama sutarta suma – 23,00 arba 25,00 litai žmogui. Sumokėtas užstatas įskaičiuojamas, todėl jo nurodytos kainos yra galutinės, įskaičius sumokėtus 100,00 litų užstatus. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas V. B. parodė, kad klasiokų sustikimo metu atsiskaitant buvo pateiktas kasos kvitas ir sąskaita, kas joje buvo surašyta, neprisimena.

75Liudytojas A. G. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 89-90) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. G. parodė (1 t., b.l. 106), kad 2014 m. birželio 7 d. kavinėje "( - )" įvyko jo 40-mečio paminėjimas (banketas). Vaišes užsakė iš anksto, gal prieš du mėnesius. Likus keletui dienų iki banketo dar reikėjo patikslinti žmonių skaičių. Buvo užsakyta 40 žmonių ir sutarta kaina – 50,00 litų asmeniui. Bankete dalyvavo 50 žmonių, o kadangi tarp jų buvo ir vaikų, jiems buvo skaičiuojama pusė kainos. Sumokėta buvo šiek tiek daugiau nei 1600,00 litų, tikslios sumos neprisimena. Užsakant banketą buvo paimtas 100,00 litų užstatas, kuris buvo įskaičiuotas į galutinę kainą. Paėmus užstatą jokio pinigų gavimą pateisinančio dokumento jam neišdavė, apie tai darbuotoja užsirašė į knygelę-kalendorių. Galutinis atsiskaitymas vyko pasibaigus banketui po 24 val. Pinigus sumokėjo pagal pateiktą sąskaitą. Ar buvo išduotas kasos aparato čekis, pasakyti negali, nes neprisimena.

76Liudytojas G. A. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 90) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas G. A. parodė (1 t., b.l. 109), kad 2014 m. rugpjūčio 5 d. kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), po mamos laidotuvių vyko gedulingi pietūs. Jie buvo užsakyti organizuojant laidotuves mamos laidotuves, užsakymas padarytas telefonu, po to nuvežė 100,00 litų užstatą. Užsakymo metu buvo pasakytas apytikslis dalyvausiančių asmenų skaičius, sutarta dėl kainos (25,00 litai žmogui) bei gėrimai. Gedulinguose pietuose dalyvavo apie 50 žmonių ir už suteiktas paslaugas buvo sumokėta ne mažiau 1200,00 litų įskaitant iš anksto (užsakymo metu) sumokėtą 100,00 litų užstatą. Pinigus sumokėjo po paslaugos suteikimo. Mokėjimui buvo pateikta sąskaita, kurioje buvo surašyti patiekti patiekalai bei gėrimai, tačiau kasos aparato čekio ar pinigų priėmimo kvito neišdavė.

77Liudytoja I. N. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 90) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja I. N. parodė (1 t., b.l. 112-113), kad 2014 m. rugpjūčio mėn. 11 d kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), po vyro laidotuvių buvo suorganizuoti gedulingi pietūs. Gedulingi pietūs buvo užsakyti organizuojant laidotuves po vyro mirties, tiesiogiai nuvykus į kavinę. Kas priėmė užsakymą ir ar buvo reikalaujamas užstatas, tiksliai pasakyti negali. Užsakymo metu buvo pasakytas apytikslis dalyvausiančių asmenų skaičius, sutarta dėl kainos žmogui bei gėrimų. Gedulinguose pietuose dalyvavo apie 75 žmonių ir už suteiktas paslaugas buvo sumokėta ne mažiau 1800,00 litų. Pinigai buvo sumokėti po paslaugos suteikimo. Pinigus sumokėjo sūnus su dukra. Prieš vykdama į apklausą vaikų klausė, ar buvo duotas pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas. Dukra Lina sakė jog buvo duotas kvitukas, kuriame buvo nurodyta suma, kurią reikia susimokėti. O ar buvo išduotas kasos aparato čekis, neprisimena. Kvito neišsaugojo, todėl tikslios sumos įvardyti negali. Prisimena tik tai, jog dalyvavo daug žmonių, nes netilpo į pirmajame aukšte esančią sale, ir viso buvo sumokėta ne mažiau 1800,00 litų.

78Liudytoja L. N. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 45-46) parodė, kad 2014 m. rugpjūčio 11 d. kavinėje “( - )” vyko gedulingi pietūs po jos tėčio mirties 2014 m. rugpjūčio 9 d. Gedulingus pietus organizavo mama (I. N.), ji (L. N.), brolis ir brolienė. Kiek pamena, užsakymą kavinėje priėmė pati direktorė (parodė kaltinamąją V. P.). Ar ji apie užsakymą kur nors pasižymėjo, nepamena. Nepamena, ar buvo sutarta kaina žmogui ir ar sumokėjo užstatą. Tikslų dalyvausiančių skaičių pasakė tą pačią dieną. Kiek buvo sumokėta už gedulingus pietus, neprisimena. Ar buvo išduotas kvitas, nežino, nes dažniausiai nekreipia į tai dėmesio. Gedulinguose pietuose dalyvavo daug žmonių.

79Liudytojas R. A. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 91) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. A. parodė (1 t., b.l. 120-121), kad 2014 metais kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), kartu su žmona Z. A. buvo užsakę gedulingus pietus ir ketvirtynas. Gedulingi pietūs vyko 2014 m. rugpjūčio 22 d. 14.00 val., o ketvirtynos – 2014 m. rugsėjo 20 d. apie 11.30 val. Užsakymus darė kartu su žmona, todėl prie užsakymų galėjo būti nurodytas žmonos telefono numeris. Užsakant buvo paimtas užstatas, gedulingiems pietums – 100,00 litų, o ketvirtynoms – 50,00 litų. Apie tai, kad sumokėtas užstatas, buvo pažymėta užsakymų knygoje, joks dokumentas išduotas nebuvo. Atsikaitymas už gedulingus pietus vyko iš karto pavalgius, apie 15.00 val. Viso sumokėjo apie 600,00 litų įskaitant užstatą. Tuo pat metu buvo užsakyti pietūs ketvirtynų paminėjimui. Paėmus 50,00 užstatą, apie tai buvo pažymėta užsakymų knygoje. Į ketvirtynas visi kviesti žmonės nesusirinko. Planavo, kad bus 20 žmonių, o atėjo 16. Tąkart viso už maistą ir gėrimus iš baro sumokėjo apie 500,00 litų. Galutiniai atsikaitymai vyko prie baro, kiek pastebėjo, pinigai buvo įnešami į kasos aparatą išmušant kasos kvitą.

80Liudytoja M. G. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 91) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja I. N. parodė (1 t., b.l. 123-124), kad 2014 m. rugpjūčio 25 d. 15.15 val. kavinėje “( - )” vyko gedulingi pietūs. Gedulingi pietūs buvo rengiami pagerbiant mirusio įmonės “( - )” savininko V. K. atminimą. Gedulinguose pietuose dalyvavo apie 100 žmonių. Pagal susitarimą buvo skaičiuojama po 25,00 Lt vienam asmeniui, neskaitant papildomų užsakymų iš baro. Gedulingus pietus užsakė velionio V. K. mama K. K.. Pinigai už pietus buvo sumokėti iš atėjusių palydėti velionį žmonių paaukotų pinigų. Pinigus atsiskaitymui su kavine jai padavė velionio sūnus S. K.. Su kavine buvo atsiskaityta pagal pateiktą sąskaitą, t.y. sumokėta sąskaitoje nurodyta pinigų suma grynais. Buvo sumokėta ne mažiau kaip 2500,00 Lt. Tikslios sumos įvardyti negali, nes neprisimena. Ar buvo išduotas pinigų gavimą pateisinantis dokumentas (EKA kvitas, kasos pajamų orderis) ar duota tik sąskaita, neprisimena. Kažkoks dokumentas jai turėjo būti duotas, nes šį dokumentą perdavė velionio sūnui S. K., atsiskaitant už jai duotus pinigus. Paklausus S. K., jis jai pasakė, kad jokių dokumentų neišsaugojo, šių aplinkybių neprisimena ir dėl patirtų didelių išgyvenimų netgi nenori prisiminti.

81Liudytoja V. K. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 91) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja V. K. parodė (1 t., b.l. 126-127), kad 2014 metais kavinės “( - )” paslaugomis naudojosi du kartus. Pagal išankstinį užsakymą 2014 m. rugpjūčio 4 d. 17.00 val. šioje kavinėje vyko gedulingi pietūs po vyro sesers laidotuvių. Gedulingus pietus užsakė dieną ar tai dvi prieš įvykstant pietums. Kiek pamena, jokio užstato užsakant mokėti nereikėjo. Gedulinguose pietuose dalyvavo 30 žmonių, papildomai iš baro buvo užsakyta butelis brendžio, gaivos. Viso už gedulingus pietus sumokėjo apie 800,00 litų, tikslios sumos neatsimena. Taip pat šioje kavinėje užsakė ir ketvirtynas, kurios įvyko 2014 m. rugpjūčio 31 d. 11.30 val. Ketvirtynas užsakė prieš 3-4 dienas. Užsakius buvo paimtas 100,00 litų užstatas. Ketvirtynose dalyvavo 18 žmonių. Papildomai iš baro buvo užsakyta 1 butelis brendžio „Grand Cavalier” 0,7 litro talpos. Už ketvirtynas, kaip ir už gedulingus buvo sumokėta po 25,00 litus žmogui ir papildomai už užsakymus iš baro, t.y., apie 500,00 litų įskaitant sumokėtą užstatą. Tiksliai prisimena, kad abu kartus buvo duotas elektroninio kasos aparato kvitas, nes ji paminėjo, jog jai reikės atsiskaityti su artimaisiais dėl pinigų sumokėjimo, t.y. reikės pagrįsti turėtas išlaidas. Šių kasos aparato kvitų neišsaugojo, todėl pateikti negali.

82Liudytoja D. J. J. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 92) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. J. J. parodė (1 t., b.l. 132-133), kad 2014 m. rugsėjo 14 d. 16.00 val. kavinėje „( - )”, ( - ), vyko gedulingi pietūs palaidojus sutuoktinį. Dalyvavo 40 žmonių. Viso sumokėjo daugiau nei 1300,00 litų. Kiek tiksliai, neprisimena. Buvo sutarta 25,00 litai žmogui, papildomai sumokant už užsakymus iš baro. Iš baro buvo paimti 3 buteliai brendžio, 4 ąsočiai gaivos ir 8 buteliai mineralinio. Kavinės darbuotojų nepažįsta, todėl negali pasakyti, kas priėmė užsakymą ir su kuo ji atsiskaitė. Pietus užsakė kartu su dukra prieš dieną ar dvi dienas. Užsakius buvo paimtas 100,00 litų užstatas. Galutinis atsiskaitymas įvyko pavalgius apie 17.30 val. Prieš atsiskaitymą jai buvo pateikta sąskaita, kurioje buvo nurodyti patiekti valgiai, gėrimai ir galutinė kaina. Ar sumokėjus pinigus buvo duotas kasos aparato čekis, pasakyti negali, nes neprisimena. Priėmusi užsakymą darbuotoja apie tai pasižymėjo užrašuose ir atsiskaitant 100,00 litų suma buvo įskaityta.

83Liudytoja A. R. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 92-93) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja A. R. parodė (1 t., b.l. 135-136), kad 2014 metais kavinės “( - )” paslaugomis naudojosi du kartus: 2014 m. balandžio 13 d. nuo 16.00 iki 19.00 val. buvo švenčiamas brolienės gimtadienis ir 2014 m. rugsėjo 14 d. 12.00 val. buvo pietaujama po tėvelio mirimo metinių paminėjimo. Užsakant nei pirmu, nei antru atveju užstato mokėti nereikėjo. Už gimtadienio pobūvį brolis atsiskaitė iš karto po pobūvio, t.y. apie 19.00 val., pagal pateiktą sąskaitą. Viso buvo sumokėta apie 500,00 litų. Mano, jog kasos aparato kvitas šiuo atveju buvo išduotas, nes kuomet buvo pietaujama paminint tėvuko mirties metines tiek sąskaita, tiek ir kasos aparato kvitas jai buvo išduotas. Už pietus minint tėvelio mirties metines, įskaitant maistą ir papildomus užsakymus iš baro, viso sumokėjo apie 650,00 – 700,00 litų. Atsiskaitė (pinigus sumokėjo) papietavus, apie 15.00 valandą. Kaip jau minėjo, šiuo atveju, tiksliai prisimena, jog sąskaita ir kasos aparato kvitas buvo išduoti. Jų neišsaugojo, todėl pateikti negali.

84Liudytoja R. G. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 93) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja R. G. parodė (1 t., b.l. 138-139), kad 2014 m. rugsėjo 16 d. apie 15 val. 15 min. pagal išankstinį užsakymą kavinėje “( - )” vyko gedulingi pietūs palaidojus mamą. Užsakymas buvo padarytas prieš dieną, kuomet buvo sumokėtas 200,00 litų užstatas. Prie užsakymo buvo nurodytas jos sutuoktinio T. telefono numeris ( - ). Gedulinguose pietuose dalyvavo 37 ar 39 žmonės, tiksliai neprisimena. Buvo sutarta, jog reikės mokėti 25,00 litus žmogui ir papildomai, jeigu bus užsakoma iš baro. Įvykus gedulingiems pietums papildomai buvo sumokėta 1080,00 litų. Tokiu būdu įskaitant 200,00 litų užstatą už gedulingus pietus sumokėjo 1280,00 litų. Ar sumokėjus pinigus jai buvo išduotas koks nors pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, neprisimena.

85Liudytoja O. Z. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 93) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja O. Z. parodė (1 t., b.l. 147-148), kad 2014 m. rugsėjo 20 d. 11.30 val. kavinėje “( - )” vyko metinių po vyro mirties paminėjimo gedulingi pietūs. Pietaujant dalyvavo 18 ar 19 žmonių. Kiek tiksliai sumokėjo, neprisimena, tačiau atsižvelgiant į tai, jog buvo sutarta mokėti 25,00 litus žmogui bei buvo paimti 2 buteliai degtinės iš baro, sumokėjusi apie 450,00 litų. Tiksliai žino jog sumokėjo pagal pateiktą sąskaitą, tačiau, ar buvo išduotas čekis (EKA kvitas), neprisimena. Nors buvo užsakiusi pietus 35 žmonėms, tačiau daug kas nesusirinko. Mokėti reikėjo tik už atvykusius. Užsakant buvo paimtas 50,00 litų užstatas, kuris buvo įskaitytas į bendrą kainą. Apie paimtą užstatą užsakymą priėmusi darbuotoja pasižymėjo knygelėje, kurioje taip pat užsirašė jos telefono numerį.

86Liudytoja J. J. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 93-94) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. J. parodė (1 t., b.l. 150-151), kad 2014 m. spalio 5 d. pagal išankstinį užsakymą kavinėje "( - )" įvyko tėčio mirties metinių paminėjimo pietūs. Nors buvo užsakyta didesniam žmonių skaičiui, galimai 50-čiai, tačiau pietuose dalyvavo apie 35 žmones. Kadangi buvo užsakyti tik karšti patiekalai ir kava su pyragėliu (be šaltų), todėl kaina vienam žmogui buvo mažesnė. Tikslios kainos nurodyti negali, nes neprisimena. Už pietus sumokėjo ne mažiau 600,00 litų. Metinių paminėjimo pietūs buvo užsakyti prieš 4 savaites, o likus 2-3 dienoms buvo patikslintas galimai dalyvausiančių žmonių skaičius. Patikslinus žmonių skaičių ir išsakius papildomus pageidavimus buvo paimtas 100,00 litų užstatas, kuris buvo įskaičiuotas į galutinę kainą. Paėmus 100,00 litų užstatą pinigų gavimą pateisinantis dokumentas išduotas nebuvo. Galutinis atsiskaitymas vyko jau papietavus. Užsakymą, kiek prisimena priėmė savininkė, kurią pažįsta iš matymo, o galutinis atsiskaitymas vyko prie baro su tuo metu dirbusia barmene. Teisiamojo posėdžio metu parodė, jog neprisimena, ar ji gavo kokį nors mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

87Liudytoja S. M. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 46) parodė, kad 2014 metais kavinėje “( - )” vyko jos sutuoktinio mirties metinių paminėjimas. Sutuoktinis mirė 2013 m. spalio 6 d. Po metų, išeiginę dieną, vyko paminėjimas, galėjo būti spalio 5 d. Gedulingus pietus užsakė ji pati nuvykusi į vietą. Kas priėmė užsakymą, neprisimena. Pagal veido bruožus tos moters neatpažintų. Apie užsakymą jį priėmusi moteris pasižymėjo, galbūt į sąsiuvinį ar knygą. Dėl užstato neprisimena, sutartos kainos taip pat neprisimena. Mirties metinių paminėjime dalyvavo 40-50 žmonių, tiksliai neprisimena. Kiek mokėjo, taip pat neprisimena, galbūt apie 900 litų. Mokėjo ji pati, gavo kasos aparato kvitą. Tai buvo siauras lapelis. Kvite buvo išmušta viena suma, kurią ir sumokėjo. Sumokėjo už tiek žmonių, kiek dalyvavo.

88Liudytojas G. D. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 119-120) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas G. D. parodė (1 t., b.l. 129-130), kad po mamos mirties, t.y. ją palaidojus, 2014 m. rugpjūčio 31 d. apie 15.00 val. kavinėje "( - )", ( - ), vyko gedulingi pietūs. Buvo užsakyta 30 žmonių, tačiau gedulinguose pietuose dalyvavo virš 20 žmonių, kiek tiksliai, neprisimena. Už gedulingus pietus įskaitant ir papildomus užsakymus sumokėjo ne mažiau 500,00 litų, nes buvo sutarta 25,00 litų kaina žmogui. Pinigus sumokėjo prie baro, pavalgius. Kam sumokėjo – kavinės savininkei ar padavėjoms, neprisimena. Kavinės savininkę ir padavėjas iš matymo pažįsta, nes dažnai šioje kavinėje pietauja. Negali pasakyti, ar sumokėjus pinigus buvo duotas kasos kvitas. Kiek prisimena, užsakymo metu buvo paimtas 100,00 litų užstatas, kuris buvo įskaitytas į galutinę kainą. Kas priėmė užsakymą, neprisimena. Užsakymo metu buvo užrašytas numatomas dalyvauti žmonių skaičius, kaina ir laikas.

89Liudytojas R. S. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 120) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. S. parodė (1 t., b.l. 129-130), kad 2014 metais kavinėje “( - )” yra daręs du užsakymus. Abu kartus nuvažiavo į kavinę, kur prie kasos užsakymams priimti buvo pakviesta administratorė. Ji apie užsakymus pasižymėjo nurodydama apytikrį žmonių skaičių, t.y. kad dalyvaus apie 50 žmonių bei kokius gėrimus reikės patiekti. Abu kartus, užsakius, buvo paimtas užstatas. Pagal vieną iš užsakymų 2014 m. rugsėjo 20 d. apie 16.00 val. kavinėje vyko gedulingi pietūs. Gedulinguose pietuose dalyvavo apie 40 žmonių ir už suteiktas paslaugas buvo sumokėta ne mažiau 900,00 litų įskaitant iš anksto (užsakymo metu) sumokėtą 200,00 litų užstatą. Be to, 2014 m. spalio 18 d. jis kavinėje buvo užsakęs 5 lėkštes šaltų užkandžių išsinešimui: 2 lėkštes silkės, 2 - mėsos vyniotinių ir 1 lėkštę - liežuvio. Už šaltus užkandžius sumokėjo ne mažiau 150,00 litų įskaitant iš anksto sumokėtą 100,00 litų užstatą. Tikslių sumų įvardyti negali, nes neprisimena. Kiekvienu atveju buvo užsakyta iš anksto. Gedulingus pietus užsakė 2014 m. rugsėjo 18 d., o šalti užkandžiai buvo užsakyti prieš dieną ar dvi iki maisto atsiėmimo dienos namuose ruošiamoms ketvirtynoms. Tai galėjo būti spalio 16-17 dienomis. Galutinis atsiskaitymas vyko tą pačią dieną, po paslaugos suteikimo. Kiek prisimena, nė vienu iš paminėtų atvejų, sumokėjus pinigus, elektroninio kasos aparato kvitas ar koks nors kitas pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas jam duotas nebuvo.

90Liudytoja L. S. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 120) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja L. S. parodė (1 t., b.l. 97-98), kad 2014 m. kovo 2 d. apie 15 val. 20 min. pagal išankstinį užsakymą (užsakė prieš dieną) kavinėje “( - )” vyko gedulingi pietūs palaidojus vyrą. Gedulingus pietus užsakė dukra E., todėl užsakymų knygoje buvo nurodytas dukters vardas ir telefono numeris ( - ). Užsakius buvo paimtas 100,00 litų užstatas. Gedulinguose pietuose dalyvavo nuo 20 iki 25 žmonių, tiksliai neprisimena. Buvo sutarta, jog reikės mokėti 25,00 litus žmogui bei papildomai, jeigu bus užsakoma iš baro. Įvykus gedulingiems pietums buvo sumokėta apie 600,00 litų įskaitant užstatą. Tiksliai sumokėtos pinigų sumos nurodyti negali, nes neprisimena. Ar sumokėjus pinigus jai buvo išduotas koks nors pinigų sumokėjimą pateisinantis dokumentas, neprisimena. Teisiamojo posėdžio metu liudytoja papildomai nurodė, kad, jos manymu, kasos čekis L. S. atsiskaičius buvo duotas. Ar jos dukrai sumokėjus 100,00 litų užstatą buvo išduotas tai patvirtinantis dokumentas, nežino.

91Liudytoja B. D. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 120-121) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja B. D. parodė (1 t., b.l. 162-163), kad kavinėje “( - )” 2014 m. spalio 31 d. 19.00 val. vyko gedulinga vakarienė praėjus metams po motinos mirties. Vakarienę buvo užsakiusi lapkričio 2 dienai, tačiau paminėjimo data vėliau buvo perkelta į spalio 31 dieną. Gedulingą vakarienę užsakė maždaug prieš mėnesį laiko, dienos tiksliai pasakyti negali. Tuomet sumokėjo 50,00 litų užstatą. Vakarienėje dalyvavo 13 žmonių, viso įskaitant sumokėtą užstatą sumokėjo apie 330,00 litų. Sumokėjo pagal pateiktą sąskaitą, kurioje buvo nurodyti patiekti patiekalai (karšti, šalti, kava, gėrimai). Ar buvo atspausdintas kasos čekis, neprisimena. Sumokėjus užstatą, joks pinigų sumokėjimą pateisinantis dokumentas jai išduotas nebuvo. Apie tai užsakymą priėmusi V. P. pasižymėjo užsakymų žurnale (užrašų knygelėje). Galutinai atsiskaitant, pinigus iš jos paėmė tuo metu prie baro dirbusi darbuotoja.

92Liudytoja N. B. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 121) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja N. B. parodė (1 t., b.l. 168-169), kad 2014 m. lapkričio 8 d. kavinėje "( - )" vyko tėvuko mirties metinių paminėjimo gedulingi pietūs. Šiuos pietus ji užsakė iš anksto, prieš 3 savaites ar mėnesį laiko. Užsakymo metu jokio užstato palikti nereikėjo. Gedulinguose pietuose, kaip ir buvo užsakyta dalyvavo virš 40 asmenų. Kadangi buvo sutarta 25,00 litai asmeniui, sumokėjo ne mažiau 1000,00 litų, neskaitant papildomų gėrimų užsakymų. Pinigus sumokėjo papietavus prie baro dirbusiai darbuotojai pagal pateiktą sąskaitą. Ar buvo išduotas čekis, neprisimena. Teisiamojo posėdžio metu liudytoja parodė, kad kasos kvitas tikrai buvo išduotas, nes priešingu atveju būtų prisiminusi aplinkybę, kad jis nebuvo paduotas.

93Liudytoja J. R. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 122) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. R. parodė (1 t., b.l. 171-172), kad 2014 m. lapkričio 16 d. kavinėje "( - )" vyko gedulingi pietūs palaidojus mamą A. P.. Gedulingus pietus ji užsakė nuvykusi į vietą lapkričio 14 d. Iš dviejų pasiūlytų variant ji pasirinko brangesnį - po 25,00 litus žmogui. Buvo užsakyta 50 žmonių, tačiau gedulinguose pietuose dalyvavo mažiau, virš 40, kiek tiksliai, pasakyti negali, nes neprisimena. Už pietus sumokėjo ne mažiau 1000,00 litų. Atsiskaitė pagal pateiktą sąskaitą, ar buvo išduotas kasos aparato čekis, neprisimena. Kavinės darbuotojų nepažįsta, dėl to nežino, kas priėmė užsakymą ir kam buvo sumokėti pinigai. Buvo sumokėta už tiek žmonių, kiek dalyvavo. Teisiamojo posėdžio metu liudytoja parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu duodama parodymus ji neatsiminė, ar gavo kasos čekį, tačiau po apklausos pasitikslino su giminaičiais, kurie priminė, kad čekis su jame nurodyta 1000,00 litų suma jai buvo išduotas. Dabar ji prisimena, kad atsiskaičius čekis buvo išduotas.

94Liudytojas M. V. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 122-123) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas M. V. parodė (1 t., b.l. 174-175), kad 2014 m. lapkričio 16 d. apie 12.00 val. kavinėje “( - )” pagal išankstinį užsakymą vyko gedulingi pietūs. Užsakyta buvo 33 žmonėms, tačiau dalyvavo apie 30. Už pietus sumokėjo ne mažiau 700,00 litų, nes buvo sutarta 25,00 litai vienam asmeniui. Kam sumokėjo, pasakyti negali, nes kavinėje dirbančių nepažįsta. Ar buvo išduotas kasos aparato čekis, neprisimena. Užsakant pietus buvo paimtas 100,00 litų užstatas, kuris į galutinę kainą buvo įskaičiuotas.

95Liudytoja J. P. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 123) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. P. parodė (1 t., b.l. 177-178), kad 2014 metais naudojosi kavinės "( - )" maitinimo paslauga, kuomet 2014 m. lapkričio 21 d. apie 14.00 val. kavinėje vyko gedulingi pietūs palaidojus vyro brolį. Nors buvo užsakyta 40 žmonių, tačiau gedulinguose pietuose dalyvavo maždaug 35 žmonės. Kaina vienam žmogui buvo 25,00 litai, apie tai nurodyta užsakyme. Kiek tiksliai sumokėjo už gedulingus pietus, neprisimena. Buvo sumokėta ne mažiau 800,00 litų, nes suskaičiavus aritmetiškai (35 x 25,00) gaunasi 875,00 litai neskaitant papildomų užsakymų. Dėl to galima būtų tvirtinti, jog buvo sumokėta ne mažesnė kaip 800,00 litų suma. Buvo sumokėta pagal sąskaitą, ar buvo išduotas kasos aparato čekis, neprisimena. Kam buvo sumokėta, nurodyti negali, kadangi darbuotojų, išskyrus V. P., kuri tą dieną nedirbo, nepažįsta.

96Liudytoja G. G. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 123) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. G. parodė (1 t., b.l. 180-181), kad 2014 metais kavinės „( - )” paslaugomis naudojosi du kartus ir abu kartus sumokėjus pinigus jai buvo duoti elektroninio kasos aparato kvita, kuriuos išsaugojo: 2014 m. liepos 6 d. – 895,00 litų sumai, o 2014 m. rugpjūčio 3 d. 506,00 litų sumai. 2014 m. liepos 6 d. 14.45 val. šioje kavinėje vyko gedulingi pietūs, o po mėnesio – 2014 m. rugpjūčio 3 d. 11.30 val. vyko ketvirtynos. Užsakant gedulingus pietus iš jos buvo paimtas 200,00 litų užstatas. Kuomet buvo paimtas užstatas, joks pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas jai išduotas nebuvo, tačiau užstato suma buvo įskaičiuota į galutinį atsiskaitymą, t.y. į 895,00 litų sumą. O užsakant ketvirtynas užstato palikti nereikėjo. Apklausos metu ji pateikė elektroninio kasos aparato kvitų kopijas viename lape.

97Liudytojas E. P. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 123-124) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas E. P. parodė (1 t., b.l. 184-185), kad 2014 m. gegužė 20 d. 14.00 val. po mamos laidotuvių kavinėje “( - )” vyko gedulingi pietūs, kuriuos užsakė prieš dieną ar dvi. Užsakius buvo paimtas 100,00 litų užstatas. Paėmus užstatą buvo išduotas tai patvirtinantis dokumentas – elektroninio kasos aparato kvitas. Atvykus į gedulingus pietus šį kvitą reikėjo atsivežti. Prisimena, jog į gedulingus pietus nesusirinko tiek žmonių, kiek buvo planuota. Buvo planuota, jog gedulinguose pietuose dalyvaus apie 40 žmonių, tačiau dalyvavo tik apie 12. Viso už gedulingus pietus sumokėjo 320,00 litų įskaitant paliktą 100,00 litų užstatą. Prie baro sumokėjus pinigus buvo atspausdintas ir išduotas elektroninio kasos aparato kvitas papildomai prie užstato sumokėtai sumai. Kas buvo parašyta kvite, nematė. Kvitų neišsaugojo todėl pateikti negali.

98Liudytojas S. J. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 159-160) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas S. J. parodė (1 t., b.l. 82-83), kad 2014 m. sausio 2 d. 15.00 val. po mamos laidotuvių kavinėje “( - )” vyko gedulingi pietūs, o 2014 m. gruodžio 29 d. - mirties metinių paminėjimas. Gedulingus pietus užsakė 2013 m. gruodžio 3 d. Ar buvo sumokėtas užstatas, neprisimena. Užsakius mirties metinių paminėjimą buvo paimtas 100,00 litų užstatas. Užsakymų metu kartu buvo žmona L., todėl prie užsakymo galėjo būti parašytas jos vardas. Metines užsakė maždaug prieš mėnesį laiko, tikslios dienos neprisimena. Tiksliai prisimena, jog paėmus 100,00 litų užstatą jokio tai patvirtinančio dokumento jiems nedavė, apie tai pažymėjo užsakymų užrašų knygelės – kalendoriaus tipo registracijos žurnale. Viso už gedulingus pietus buvo sumokėta ne mažiau 1300,00 litų įskaitant užstatą. O už metines, kuriose dalyvavo 15 žmonių, sumokėjo ne mažiau 400,00 litų įskaitant užstatą. Tikslių sumų įvardyti negali, nes neprisimena. Ar po gedulingų pietų buvo duotas koks nors pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, neprisimena, tačiau atsiskaitant po mirties metinių paminėjimo, tiksliai prisimena, jog buvo duotas elektroninio kasos aparato kvitas.

99Liudytoja V. V. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 160) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja V. V. parodė (1 t., b.l. 165-166), kad kavinėje “( - )” 2014 m. lapkričio 8 d. vyko gedulingi pietūs tėvuko mirties metinių paminėjimui. Pietūs buvo užsakyti maždaug prieš mėnesį, užsakymo metu buvo paimtas 100,00 litų užstatas. Paėmus užstatą oficialus dokumento, jog yra įmokėjusi pinigus (kasos čekio ar pinigų priėmimo kvito), jai neišdavė. Kiek pamena, buvo užsakyti pietūs 40 žmonių mokant po 25,00 litus asmeniui neskaitant papildomų užsakymų iš baro. Tačiau gedulinguose pietuose visi 40 žmonių nedalyvavo. Tiksliai žmonių skaičiaus neprisimena, tačiau gali patvirtinti, kad buvo ne mažiau 30 asmenų. Kiek sumokėjo, taip pat tiksliai pasakyti negali, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog buvo sutarta 25,00 litai žmogui kaina, gali patvirtinti, jog sumokėjo ne mažiau 750,00 litų. Sumokėtas 100,00 litų užstatas buvo įskaitytas į galutinę kainą. Pinigus sumokėjo pagal jai pateiktą sąskaitą, kurios neišsaugojo. Ar sumokėjus pinigus buvo išduotas kasos aptarto čekis, neprisimena. Užsakymą priėmė ir galutinai atsiskaitė su prie baro dirbusia darbuotoja. Teigia, jog tuo pačiu metu kitoje salėje (antrame aukšte) taip pat vyko gedulingi pietūs.

100Liudytojas E. S. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 160) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas E. S. parodė (1 t., b.l. 117), kad 2014 m. rugpjūčio 19 d. kavinėje “( - ) vyko gedulingi pietūs palaidojus žmonos motiną. Gedulinguose pietuose dalyvavo daugiau nei 30 žmonių. Buvo sutarta, jog reikės mokėti po 25,00 litus asmeniui. Viso sumokėjo virš 800,00 litų. Tiksliai sumos neprisimena, tačiau gali tvirtai pasakyti, kad buvo sumokėta ne mažiau 800,00 litų. Gedulingus pietus užsakė prieš 2 dienas, nuėjęs į kavinės patalpą. Su prie baro dirbusia darbuotoja buvo aptartos sąlygos, ji apie užsakymą užsirašė. Priėmus užsakymą buvo sumokėtas 100,00 litų užstatas. Užsakymą priėmusi darbuotoja jam davė tik paprastą lapelį su nurodyta data, suma ir parašu. Šį lapelį padavė, kuomet pavalgius buvo galutinai atsiskaitoma. Sumokėjus pinigus, buvo išduotas kasos aparato čekis.

101Liudytoja J. P. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 165-166) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. P. parodė 1 t., b.l. 141-142, 144-145), kad 2014 metais kavinės “( - )” paslaugomis naudojosi tris kartus: 2014 m. rugsėjo 9 d. 14.45 val., kuomet vyko gedulingi pietūs po buvusio vyro tetos laidotuvių; 2014 m. rugsėjo 20 d., kuomet ji užsakė šaltus ir karštus patiekalus išsinešimui, bei 2014 m. spalio 12 d. 12.15 val. vyko pietūs paminint 30 dienų po vyro tetos mirties (ketvirtynos). Užsakant gedulingus pietus užstato palikti nereikėjo. Už gedulingus pietus atsiskaitė pavalgius, t.y. apie 15.00 val. Buvo sumokėta 721,00 litas. Sumokėtą sumą tiksliai žino, nes buvo duota sąskaita. Ar buvo duotas kasos čekis, nežino. Užsakius maistą išsinešimui buvo paimtas 100,00 litų užstatas, apie tai buvo pažymėta užsakymų registracijos knygoje. Dokumento, patvirtinančio užstato sumokėjimą, jai nedavė. Už paruoštą maistą išsinešimui sumokėjo 680,00 litų iš karto paėmusi maistą, t.y. 2014 m. rugsėjo 20 d. apie 16.45 val. Šį kartą nei sąskaita, nei kasos aparato čekis jai išduotas nebuvo. Ketvirtynos buvo užsakytos prieš dvi savaites, užsakymo metu buvo paimtas 100,00 litų užstatas. Apie užstato paėmimą buvo pažymėta užsakymų knygoje. Galutinis atsiskaitymas vyko pavalgius, apie 15.00 val. Ketvirtynoms buvo užsakyti tik karšti patiekalai 15 asmenų bei papildomai 15 kavų su pyragaičiu, 1 ąsotis gaivos, 1 ąsotis giros ir 1 butelis brendžio. Užsisakyti bent vieną butelį gėrimo buvo reikalaujama, nors ir nepageidaujant. Viso už ketvirtynas buvo sumokėta apie 300,00 litų, įskaitant 100,00 litų užstatą. Kadangi mokėjo kartu su teta ir dėmesio į tai nekreipė, tiksliai pasakyti, ar buvo išduotas kvitas ir kasos čekis, negali. Teisiamojo posėdžio metu liudytoja patikslino, kad už gedulingus pietus ir ketvirtynas mokėjo teta A. M.. Sumokėtas sumas liudytojai J. P. nurodė būtent A. M., kuriai liudytoja skambino apklausos ikiteisminio tyrimo metu. Ar tetai A. M. atsikaitant buvo išduotas kasos aparato čekis, nežino.

102Liudytoja A. M. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 12) parodė, kad 2014 m. rugsėjo 7 d. mirė jos sesuo L. K., todėl ( - ), kavinėje “( - )”, vyko gedulingi pietūs. Gedulingus pietus užsakė J. P., kartu su ja buvo ir A. M.. Teigia, jog kvitą padavė A. M.. Už pietus sumokėjo A. M.. Kada buvo laidotuvės, neprisimena, bet jos vyko kelios dienos po mirties. Kiek žmonių dalyvavo ir kiek už pietus sumokėjo, pasakyti negali, nes neprisimena. Teigia, kad toje pačioje kavinėje vyko ketvirtynos ir gedulingi pietūs. Kada vyko ketvirtynos, neprisimena. Kiek sumokėjo už ketvirtynas, neprisimena. Už ketvirtynas atsiskaitinėjo ji pati (A. M.). Sumokėjo tiek, kiek pasakė, atsiskaitant jai buvo išduotas kvitas. Gauto kvito apibūdinti negali. Patikslino, kad jai buvo išduotas lapelis. Kiek sumokėjo, neprisimena. Ar į kvitą galėjo būti įrašyta kelios sumos po 100,00 litų, nežino. Gedulingus pietus ir ketvirtynas užsakė ji (A. M.), užstato nemokėjo.

103Liudytoja R. K. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 12) patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja R. K. parodė (1 t., b.l. 115), kad 2014 m. rugpjūčio 12 d., apie 15.00 val., palaidojus tėvą, ( - ) esančioje kavinėje "( - )" vyko gedulingi pietūs, kuriuose dalyvavo apie 20 žmonių. Iš viso buvo sumokėta apie 500,00 litų, nes buvo sutarta 25,00 litų suma vienam asmeniui. Gedulingi pietūs buvo užsakyti prieš 2-3 dienas iki laidotuvių. Kas priėmė užsakymą ir kam sumokėjo pinigus, įvardyti negali. Pietūs galimai buvo užsakyti 40 žmonių, tačiau daug kas pietauti neatvažiavo. Mokėti reikėjo už tiek žmonių, kiek dalyvavo. Atsiskaitė, pinigus sumokėjo iš karto pavalgius. Prisimena, jog mokėjimui buvo pateikta sąskaita, kurioje buvo nurodyti užsakyti patiekalai, kava, gėrimai. Ar buvo išduotas kasos aparato čekis, neprisimena.

104Liudytojas T. A. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 36-37) parodė, kad buvo keturnėdėlis po jo tėčio K. A. mirties. Tikslios datos neprisimena. Kavinėje “( - )” buvo užsakytas paminėjimas, dalyvavo apie 15 žmonių. Kokiu būdu buvo padarytas užsakymas, neprisimena. Teigia, jog buvo išduotas kasos aparato kvitas, nes seseriai, gyvenančiai užsienyje, reikėjo parodyti, kiek sumokėjo už pietus. Nurodė, kad užsakymą pietums priėmė prie kasos dirbusi moteris, apie užsakymą pasižymėjusi lapelyje. Jai buvo nurodytas apytikslis žmonių skaičius, gali būti, kad žmonių skaičių patikslino dieną ar dvi prieš, tiksliai pasakyti negali.

105Liudytojas T. A. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, pagarsintus BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas T. A. parodė (1 t., b.l. 159-160), kad 2014 m. spalio 19 d. 12.00 val. kavinėje “( - )”, ( - ), vyko ketvirtynų paminėjimo gedulingi pietūs. Viso buvo sumokėta 350,00 litų įskaitant 50,00 litų užstatą, kuris buvo sumokėtas užsakymo metu. Pietūs buvo užsakyti 12 žmonių bei sutarta, kad reikės mokėti po 25,00 litus už žmogų. Papildomai buvo užsakyta kava. Pamena, kad buvo pateikta sąskaita, o ar buvo duotas čekis, neprisimena. Ketvirtynas užsakė maždaug prieš savaitę laiko. Priėmus užsakymą buvo užrašytas paliekamas užstatas, žmonių skaičius ir jo telefono numeris.

106Teisiamajame posėdyje atsakydamas į klausimus liudytojas T. A. patikslino, kad apklausos ikiteisminio tyrimo metu jis galbūt ne taip pasakė, nes jam buvo išduota ne sąskaita, o kvitas, kuris buvo išduotas po to, kai jis sumokėjo už pietus. Teigia, kad sumokėjęs užstatą jis gavo lapelį, o galutinį čekį gavo po gedulingų pietų. Kodėl nurodė, kad neprisimena, ar gavo čekį, nežino. Kvitas, kuriame buvo nurodyta mokėtina suma, atrodė kaip kasos čekis. Čekyje buvo įmušta viena suma. Ar galėjo būti čekyje įmuštos kelios sumos po šimtą litų, nežino. Teigia, jog neskiria čekio nuo išrašytos sąskaitos. Sąskaita - tai sąskaita faktūra, didelė. Jis buvo apklausiamas automobilyje, ten buvo rašomas protokolas. Tyrėjas rodė kažkokį sąsiuvinį ar lapelį, kuriame buvo parašytas jo telefono numeris ir užsakymas. Jis (tyrėjas) paklausė, ar tai jo (T. A.) užsakymas, pasakė, kad taip. Vienu metu jis skambino mamai pasitikslinti aplinkybių, kiek buvo žmonių ir kiek sumokėjo. Matė, ką tyrėjas rašė, todėl protokolą pasirašė.

107Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo perskaityti liudytojos A. S. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b.l. 156-157). Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja A. S. parodė, kad 2014 m. spalio 31 d. apie 14.00 val. kavinėje “( - )”, ( - ), pagal jos užsakymą vyko gedulingi pietūs palaidojus sutuoktinį. Dalyvavo apie 30 žmonių. Pietūs buvo užsakyti didesniam žmonių skaičiui, tačiau sumokėjo tik už dalyvavusius. Kiek sumokėjo, tiksliai neprisimena, tačiau atsižvelgiant į tai jog buvo sutarta mokėti nuo 23,00 iki 25,00 litų žmogui, neskaitant užsakytų gėrimų, galėjo sumokėti apie 750,00 litų. Be to, toje pačioje kavinėje ji buvo surengusi ir ketvirtynų paminėjimo pietus, kurie vyko 2014 m. lapkričio 29 d. 11.30 val. Tąkart dalyvavo 10 žmonių. Buvo užsakyti tik karšti patiekalai, todėl už pietus sumokėjo apie 120,00 – 130,00 litų. Ar sumokėjus pinigus jai buvo išduotas koks nors tai pateisinantis dokumentas, neprisimena.

108Liudytoja I. P. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 161-162) parodė, kad kavinėje “( - )” barmene ji dirba apie 12 metų. Tą dieną, kai buvo atliktas patikrinimas, ji nedirbo. Vienu metu kavinėje dirba savininkė ir dvi barmenės. Direktorė V. P. kavinėje būna nuolat. Kavinėje teikiamos maitinimo paslaugos, vyksta gedulingi pietūs. Pobūviai vyksta, bet labai retai. Užsakymus dažniausiai priiminėdavo direktorė. Apie priimtus užsakymus pažymėdavo knygutėje, kuri buvo laikoma direktorės kabinete. Būdavo atvejų, kai direktorės nebūdavo, todėl užsakymus priimdavo barmenės, apie užsakymą pažymėdamos knygutėje. Toje knygutėje būdavo parašyta gedulingų pietų data, valanda, kaina, kontaktiniai duomenys. 2014 metais buvo nustatyta gedulingų pietų kaina vienam žmogui, tačiau kainos neprisimena. Užsakymo kaina būdavo įrašoma ir į knygutę, bet ne visada. Kaina priklausydavo nuo to, ko pageidaudavo klientas. Jei atvykęs klientas turėdavo su savimi pinigų, užsakymo metu buvo mokamas 100,00 litų užstatas. Tačiau užstatą patvirtinantis dokumentas išduodamas nebūdavo. Užstatas būdavo išskaičiuojamas iš galutinės atsiskaitymo sumos. Užstato pinigus, kuriuos paimdavo barmenės, padėdavo direktorei ant stalo. Kaip užstatai buvo apskaitomi direktorės ar buhalterės, nežino. Dažniausiai papietavę žmonės atsiskaitydavo direktorei, jei jos nebūdavo, sumokėdavo barmenėms. Prieš atsiskaitant būdavo parašyta sąskaita, pateikiama žmogui, tada išmušamas čekis bei paduodamas klientui. Sąskaitoje būdavo nurodomas žmonių skaičius, sutarta suma ir tai, ką žmonės užsisakinėjo papildomai. Atskirų patiekalų kainos sąskaitoje nurodytos nebuvo.

109BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka buvo pagarsinti liudytojos I. P. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai (1 t., b.l. 187-188). Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja I. P. parodė, kad kad kavinėje „( - )” dirba jau apie 12 metų. Kadangi tą dieną nedirbo, apie mokesčių inspekcijos kavinėje atliktą patikrinimą žino tik iš pasakojimų. Paprastai kavinėje dirba po dvi barmenes. Ji dirbanti su A. R., o V. P. su D. V.. Pamainos keičiasi kas 4 darbo dienas. Kavinėje “( - ) teikiamos tiek kasdieninės maitinimo paslaugos, tiek maitinimo paslaugos didesniam žmonių skaičiui pagal išankstinius užsakymus (pobūvius, gedulingus pietus ir kt. paminėjimus). Užsakymams priimti direktorė V. P. buvo užvedusi žurnalą, knygelę-kalendorių. Ši knygelė būdavo pas V. P., tačiau tuomet, kai išeidavo, knygelę palikdavo prie baro. Šiaip užsakymus V. P. stengėsi priimti pati. Daug kartų užsakymus yra priėmusi ir ji (I. P.). Priimant užsakymą, knygelės-kalendoriaus užsakymo dienos puslapyje padaromas įrašas, kokiam žmonių skaičiui užsakoma, kokius patiekalus bei gėrimus pasirenka iš pasiūlytų. Ne visuomet, tačiau neretai, užsakymo priėmimo dieną buvo paimamas užstatas. Užstato dydis konkrečiai nebuvo nustatytas. Paprastai buvo paimamas toks, kokį klientas galėdavo sumokėti užsakymo dieną. Pagal V. P. nustatytą tvarką, iš karto, kai tik būdavo galimybė, užstatu paimtus pinigus perduodavo V. P.. Paėmus užstatą užsakovui ji jokio pinigų gavimą pateisinančio dokumento neišrašydavusi. O kaip šie užstatu paimti pinigai buvo apskaitomi, nežino. Įvykus užsakymams galutinį atsiskaitymą paskaičiuodavo ir pinigus iš klientų ėmė direktorė V. P.. Kaip buvo apskaitomi iš klientų paimti pinigai, nežinanti. Ar galutinis atsiskaitymas vyko per elektroninį kasos aparatą, ji nei patvirtinti, nei paneigti negali. Ji galutiniam atsiskaitymui elektroninio kasos aparato kvito nėra spausdinusi. Gali patvirtinti, kad parodytos knygelės kalendoriaus 169-171 puslapiuos esančius įrašus (užstato sumas) prie įrašo “( - )” atitinkamomis dienomis padariusi ji (I. P.). Kartais užsakymus atšaukdavo arba jie neįvykdavo, tačiau atskiro žymėjimo neįvykusiems užsakymams nebuvo.

110Teisiamojo posėdžio metu į papildomai užduotus klausimus liudytoja I. P. atsakė, kad, jei direktorė būdavo kavinėje, tai klientais su ja (I. P.) neatsiskaitinėdavo. Kasos kvitą ji išmušdavao tik tuomet, kai klientai atsiskaitinėjo su ja (I. P.), tačiau tai buvo retai. Ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad nėra spausdinusi elektroninio kasos aparato kvito, todėl, kad jos klausė dėl konkrečios datos. Be to, liudytojos teigimu, kasoje yra alkoholio, tabako ir virtuvės skyriai. Pagal skyrius mušdavo į kasą. Į kasą būdavo galima įmušti tik iki 100,00 litų, nest toks nustatymas buvo padarytas kasos aparate. Jei būdavo didesnė suma, tai mušdavo po 99,00 litus tol, kol gaudavo galutinę sumą. Kvitas būdavo ilgas. Kodėl nei vienas apklaustas asmuo tokios aplinkybės nenurodė, nežino. Patvirtino, kad užrašų knygelėje atitinkamus įrašus ir užstatų sumas prie įrašo “( - )” atitinkamu laiku darė ji (I. P.). Liudytojos teigimu, sąskaitas atsiskaitymui už gedulingus pietus surašo direktorė. Pati liudytoja, jos teigimu, niekada nėra rašiusi sąskaitos. Teisiamojo posėdžio metu liudytojai parodžius iš kavinės “( - )” 2014 m. lapkričio 28 d. paimtos 2014 m. užrašų knygelės-kalendoriaus (užsakymų registracijos žurnalo) 169-171 lapuose esančius įrašus, liudytoja parodė, kad čia esantys įrašai yra rašyti ne I. P., bet V. P.. Knygelės 11 puslapyje esantis įrašas rašytas I. P. ranka. Šis užrašas galėjo būti nubrauktas todėl, kad žmogus užsakymą atšaukė, arba tai gali būti įvykęs užsakymas. Knygelės 56 puslapyje balandžio 19 dienos įrašas darytas I. P.. Patvirtino, kad šiame kalendoriuje yra ir jos (liudytojos) ranka darytų įrašų. Liudytojos teigimu, dienos apyvarta kavinėje 2014 metais galėjo būti apie 1000 litų. Kai vyksta gedulingi pietūs, klientų iš gatvės nepriima. Kavinėje yra trys salės. Kai vyksta keli banketai, pašalinių žmonių neaptarnauja, nes dviem barmenėms juos aptarnauti būtų sunku. Iš viso yra 20, 30 ir 40 vietų bendrai visose salėse.

111Liudytoja A. R. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 163-165) parodė, kad kavinėje “( - )” 11 metų ji dirba padavėja. Vienu metu kavinėje dirba 2 barmenės ir direktorė, kuri kavinėje būna kiekvieną dieną. Kavinėje teikiamos maitinimo paslaugos, vyksta gedulingi pietūs, paminėjimai ir pobūviai. Vienu metu galima aptarnauti apie 60-70 žmonių. Kavinėje yra 3 salės. Jei visos trys salės būna pilnos, aptarnauti žmones padeda direktorė. Vienoje salėje vykstant gedulingiems pietums, į kitas sales gali ateiti žmonės iš lauko, tačiau būna taip, kad pamato, jog vyksta gedulingi pietūs, todėl išeina. Liudytojos teigimu, visus reikalus dėl gedulingų pietų ir kitų paminėjimų užsakymų tvarko direktorė (V. P.). Jei žmogus kreipiasi į A. R., ji paduoda direktorės vizitinę kortelę ir nurodo konkretų laiką, kuomet gali paskambinti direktorei. Pati užsakymų nepriiminėja. 2014 metais tvarka buvo tokia pati. Liudytoja teigia, jog atsiskaitymui už paslaugas žmones nukreipdavo pas direktorę, ji pati (A. R.) pinigų iš žmonių nepriimdavo. Direktorė visada būdavo prie baro ir priimdavo pinigus iš atsiskaityti norinčio žmogaus. Kitos barmenės apmokėjimą iž žmonių priimdavo, įmušdavo į kasą. Žmonių, dalyvausiančių pietuose ar pobūviuose, skaičių jai pasakydavo direktorė. Liudytojai A. R. parodžius 2014 m. užrašų knygelę-kalendorių, ji patvirtino, kad tai direktorės užrašai. Liudytojos teigimu, kasos aparate nebuvo galima mušti daugiau nei 100,00 litų. Jei reikėdavo įmušti 150,00 litų sumą, muštavo tris kartus po 50 litų, bet kasos aparato kvitas buvo vienas. Į klausimą, ar jai žinoma, kaip buvo apskaitomi galimai paimti užstatai, liudytoja atsakė, kad užstatas būdavo išminusuojamas iš galutinės mokamos sumos. Liudytojos teigimu, klientams atsiskaičius, čekis jiems buvo išduodamas. Šalia direktorės ji nestovėjo, bet viską matydavo, nes į virtuvę patekdavo pro barą. Čekis galėjo būti 10 centimetrų ilgio, standartinio tušinuko ilgio. Sąskaitas išrašydavo direktorė. Kaina buvo apskaičiuojama pagal tai, ką žmogus užsisakydavo. Sąskaita buvo išrašoma pagal patiekalų skaičių.

112Liudytoja D. V. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 166-168) parodė, kad kavinėje “( - )” ji 10 metų dirba padavėja. Pamainoje dirba viena barmenė ir viena padavėja. Iš viso kavinėje dirba dvi barmenės ir dvi padavėjos. D. V. dirba su klientais iš salės, o barmenė dirba su klientais iš gedulingų pietų. Kavinė teikia žmonių maitinimo paslaugas: vyksta gedulingi pietūs, banketai, maitinami žmonės. Užsakymus priiminėja direktorė arba barmenė, bet jei jos abi būna užsiėmusios, tai užsakymą gali priimti ir ji (D. V.). Apie užsakymus pažymėdavo knygelėje. Parodžius liudytojai 2014 metų užrašų knygelę-kalendorių ji patvirtino, kad 2014 metais užsakymai buvo pažymimi šioje knygelėje-kalendoriuje. Užsakymų metu buvo imamas 50,00 arba 100,00 litų užstatas. Paėmusi užstatą, direktorė arba barmenė gautą sumą įmušdavo į kasą, žmogui išduodavo kvitą. Gautą užstatą barmenė atiduodavo direktorei. Vėliau direktorė užstatą išskaičiuodavo iš galutinės sumos. Liudytojos teigimu, galutinė suma į kasą būdavo įmušama išminusavus užstato sumą, nes užstatas jau buvo įmuštas į kasą. Galutinius atsiskaitymus priimdavo barmenė arba direktorė. 2014 metais gedulingų pietų kaina buvo 18,00 – 20,00 litų. Su žmogumi sutarta kaina būdavo užrašoma užrašų knygelėje. Be to, liudytojos teigimu, į kasos aparatą vienu kartu būdavo galima mušti 100,00 litų, nes kasos aparate buvo nustatytas ribojimas. Toks ribojimas buvo nustatytas direktorės iniciatyva dėl darbuotojų daromų klaidų. Kavinėje vienu metu galima buvo aptarnauti iki 60 žmonių. Kavinėje vykstant gedulingiems pietums kavinė neužrakinama, tuo pačiu metu aptarnaujami pavieniai į kavinę atėję žmonės. Dažnai žmonės, matydami, kad vyksta gedulingi pietūs, į kavinę neidavo. Kasoje yra tabako, virtuvės ir alkoholio skyriai. Užstatas būdavo mušamas į virtuvės ar baro skyrių. Visada klientui atsiskaitant buvo išduodamas kasos aparato čekis. Liudytoja parodė, kad jai dirbant kavinėje buvo atėjusios dvi moterys, kaip vėliau paaiškėjo - mokesčių inspektorės, užsakyti gedulingus pietus. Kada konkrečiai tai buvo, neprisimena. Tuo metu buvo pietūs, direktorė buvo užsiėmusi, todėl padavė knygutę jai (D. V.), kad užrašytų užsakymą. Moterys iš mokesčių inspekcijos paėmė iš D. V. knygutę.

113Liudytoja V. P. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 168-170) parodė, kad kavinėje “( - )” ji 19 metų dirba barmene. Kavinėje yra 3 salės, jose teikiami pietūs, gedulingi pietūs pagal užsakymus ir pietūs paminėjimams. Vienoje salėje telpa 20, kitoje 30, trečioje - 40 žmonių. Dažniausiai vienu metu vyksta pietūs pagal vieną užsakymą, kartais būna dveji pietūs. Teigia, jog tuo metu, kai vyksta gedulingi pietūs, pavienių žmonių nemaitina, tačiau išgerti kavos, alaus ar suvalgyti pyragėlį galima. Gedulingi pietūs trunka 1,5 - 2 valandas. 2014 metais užsakymai kavinėje buvo daromi sekančiai: užrašų knygelėje buvo užrašoma, kurią dieną ir valandą vyks gedulingi pietūs, kiek žmonių dalyvaus. Parodžius 2014 metų knygelę-kalendorių liudytoja patvirtino, jog šioje knygelėje buvo pažymima apie užsakymą. Liudytojos teigimu, užsakymo kainą žmonės derindavo su direktore. Kaina vienam žmogui priklausė nuo maisto kiekio. Kainos buvo tokios: 18,00, 20,00, 23,00 ir 25,00 litai žmogui. Užsakymo metu buvo imamas 50,00 arba 100,00 litų užstatas. Sumokėto užstato suma buvo įmušama į kasos aparatą, o čekis paduodamas žmogui. Liudytoja nurodė, jog tais atvejais, kuomet ji pati paimdavo užstatą, visada įmušdavo į kasą. Iš galutinės atsiskaitymo sumos buvo išskaičiuojamas sumokėtas užstatas, todėl atsiskaitant į kasą buvo mušama suma, gauta iš galutinės sumos išminusavus užstato sumą. Teigia, jog darbo dienomis apyvarta kavinėje būdavo apie 500,00 – 600,00 litų, jei vykdavo gedulingi pietūs, apyvarta būdavo iki 1000,00 litų. Užstatas būdavo dedamas į kasą, nes išmušamas čekis. Atsiskaitant klientui būdavo duodama sąskaita, kurioje nurodomas žmonių skaičius, sutarta kaina vienam žmogui, alkoholis ir gaiva. Teigia, jog kasos aparate buvo nustatytas ribojimas, todėl didesnės nei 100,00 litų sumos įmušti į kasą nebuvo galima. Liudytoja parodė, kad atsiskaitant už suteiktas paslaugas ji visada mokamą sumą įmuša į kasos aparatą, o sąskaitą ir kvitą atiduoda žmogui. Užstatą ji visada mušdavo į kasos aparatą, t.y. į virtuvės skyrių.

114Liudytoja J. Ž. teisiamojo posėdžio metu (6 t., b.l. 37-38) parodė, kad ji dirba ( - ) apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento operatyvios kontrolės skyriaus vyresniąja specialiste. Už 2014 m. gruodžio 12 d. operatyvinį patikrinimą buvo atsakinga R. S.. J. Ž. dalyvo patikrinimo pradžioje, tolimesnius kontrolės veiksmus atliko R. S.. Prisimena, kad kasoje buvo nustatytas perteklius, nes atspausdinus ataskaitą nesutapo duomenys. Patikrinimas buvo pradėtas 2014 m. lapkričio 28 d. Kartu su R. S. nuvyko į UAB “( - )” kavinę ( - ), kur padarė kontrolinį užpirkimą gedulingiems pietums. Užsakymą pateikė barmenei, kuri apie užsakymą užsirašė sąsiuvinyje. Tai buvo kontrolinis patikrinimas. Barmenė sakė, kad kainuos 25 litai žmogui. Tuomet ji ir R. S. prisistatė, kad yra iš mokesčių inspekcijos. Po to suskaičiavo pinigus kasos aparate, atspausdino ataskaitą ir rado perteklių kasoje. Tolimesnio patikrinimo metu buvo rastas sąsiuvinis, kuriame buvo fiksuojami užsakymai pobūviams ir gedulingiems pietums. J. Ž. ir R. S. užsakymas taip pat buvo užrašytas šiame sąsiuvinyje. Sąsiuvinyje buvo nurodomas užsakovo vardas, pobūvio, gėrimų, patiekalų pavadinimai, kaina ir žmonių skaičius. Patikrinimo metu sąsiuvinis buvo paimtas. Jei gerai pamena, pagal kainą suskaičiavo, kiek gali būti galimai neapskaitytų pajamų, tai yra, jog sąsiuvinyje gali būti užfiksuotos neapskaitytos pajamos laikotarpyje nuo 2014 sausio 1 d. iki lapkričio ar gruodžio 1 d. Kitus patikrinimo veiksmus, dokumentų, kasos aparato kontrolinių juostų paėmimą atliko R. S., nes ji buvo atsakinga. Patikrinimo metu R. S. kažką rašė, žymėjosi, tai yra įprasta praktika, nes patikrinimas atliekamas lyginimo būdu. Priedai visada pridedadmi prie pažymos. Visus palyginimus ir patikrinimus daro pirmas asmuo, šiuo atveju tai darė R. S.. R. S. šiuo metu mokesčių inspekcijoje nebedirba, yra išvykusi į ( - ). Kiek pamena, ji (J. Ž.) pasirašė operatyvaus patikrinimo pažymoje.

115Liudytojas V. J. teisiamojo posėdžio metu (6 t., b.l. 38-39) parodė, kad jis šioje byloje atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus. Liudytojui parodžius liudytojos A. S. apklausos protokolą (1 t., b.l. 156-157) jis patvirtino, kad protokolas surašytas jo (V. J.) ranka iš liudytojos parodymų. Liudytoja A. S. su protokolu susipažino ir jį pasirašė. V. J. teigimu, su protokolais liudytojai visada susipažįsta, juos perskaito ir pasirašo. Liudytojui V. J. parodžius liudytojos R. S. apklausos protokolą (2 t., b.l. 2), jis nurodė, kad prisimena, jog apklausė R. S.. Ji buvo atvykusi į Spaustuvininkų g. 7. S. nurodė, kad protokolą perskaitė ir jis surašytas teisingai. V. J. patvirtino, kad protokolas surašytas pagal liudytojos parodymus. Be to, R. S. pateikė dokumentus, t.y. rankraštinius išrašus pagal elektroninio kasos aparato kontrolines juostas. Ji nurodė, kad išrinko visas sumas, kurios viršijo 100,00 litų sumą, kadangi pagal datas norėjo atrinkti, kurie išankstiniai užsakymai yra apskaityti. Parodžius liudytojui V. J. rankraštinius užrašus (2 t., b.l. 98-137), jis patvirtino, kad šiuos dokumentus pateikė R. S.. Parodžius liudytojui V. J. 2015 m. sausio 12 d. daiktų apžiūros protokolą ir sudarytą lentelę (2 t., b.l. 138-167), jis parodė, kad lentelę sudarė jis (V. J.), joje užfiksuoti įrašai pagal datas, nurodyti paimtoje knygelėje. Toje knygelėje būdavo nurodomas užsakovo vardas arba tik numeris, todėl V. J. skambindavo tikslu nustatyti ir iškviesti į apklausas asmenis. Kai kurie nesakydavo pavardės, todėl iškviesti į apklausas buvo neįmanoma. V. J. teigimu, liudytojams pačios knygelės jis nerodydavo, tačiau pokalbio metu užsimindavo apie datą ir apie tai, dėl ko asmenys kviečiami. Būdavo atvejų, kai protokolai būdavo surašomi darbo vietoje ar automobilyje. Su protokolais apklausiami asmenys susipažindavo. Kasos aparato juostos tyrimui pateiktos nebuvo, nes įtariamoji pateikė raštą dėl tyrimo apie jų vagystę. Liudytojo V. J. teigimu, apie R. S. rankraštinius paskaičiavimus jis sužinojo telefoninio pokalbio su R. S. metu prieš jos apklausą. Tyrimo pradžioje buvo pateikti skaičiavimai, todėl kilo klausimas, kaip jie gimė, turėjo būti kažkokie dokumentai. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal mokesčių inspekcijos operatyvinio patikrinimo pažymą, kurioje nurodyti skaičiai. Tuomet jis pradėjo aiškintis, iš kur tie skaičiai gauti. Nežino, kodėl rašytiniai paskaičiavimai, pagrindžiantys operatyvaus patikrinimo pažymoje gautus duomenis, nėra pridėti prie pažymos.

116Liudytojas A. M. teisiamojo posėdžio metu (6 t., b.l. 46-47) parodė, kad jis dirrba UAB “( - )” ir atlieka kasos aparato priežiūrą UAB “( - )”, t.y. kavinėje “( - )”. Teigia, kad visi su aparato priežiūra susiję veiksmai atžymimi kasos aparato techniniame pase. Parodžius liudytojui prie baudžiamosios bylos pridėto kasos aparato “Elkom Euro 2000T Alpha” techninio paso 6-8 puslapius, šis nurodė, kad techniniame pase esančius įrašus padarė jis (A. M.). Tuo laikotarpiu, kai jis vykdė kasos aparato priežiūrą, minimame kasos aparate buvo atliktas įmušamų sumų programavimas, kurio pagalba buvo reguliuojamas įmušamų sumų dydis. Ši funkcija yra skirta tam, kad kasininkas, dirbdamas su kasos aparatu, per klaidą neįmuštų per didelių sumų. Jei yra mokama didesnė suma nei nustatytas ribojimas, galima naudoti daugybą arba įmušti keletą eilučių. Jei yra atsiskaitoma pagal žmonių skaičių, tai į kasos aparatą mokama suma mušama daugybos pagalba. Iš techninio paso matosi, kad į kasos aparatą buvo leidžiama įvesti iki keturių skaitmenų. Jei yra skaitmenų ribojimas, tai į kasos aparatą daugiausiai galima įmušti 99,99. Šiame aparate buvo nustatyta taip, kad mušant daugybos pagalba apribojimų nebūtų.

117Specialistė I. V. teisiamojo posėdžio metu (6 t., b.l. 57-62) parodė, kad specialisto išvadą, esančią su priedais 2 tome, 39-72 bylos lape, ji tvirtina. Specialistė nurodė, kad tyrimo metu ištyrus užsakymų žurnalą-kalendorių akivaizdžiai matėsi, kad buvo neapskaitytos proginių užsakymų pajamos. Priėmus užsakymą, jis ir priimtas avansas turi būti įforminti – į buhalterinės apskaitos registrus turi būti įtraukta atlikta ūkinė operacija. Tačiau apskaita UAB “( - )” nebuvo vedama. Tą pripažino ir buhalterė D. R.. Iš EKA žurnalų negalima nustatyti pajamų, nes negalima išskirti, kurie užsakymai buvo proginiai. Susipažindama su teisminio nagrinėjimo medžiaga, pastebėjo, kad buvo iškviestas meistras, kuris programavo EKA aparatą. Specialistės pateiktos išvados 11 priedo 7 lape yra G. G. pateikti kasos aparato kvitukai (3 t., b.l. 20). Liepos 6 dienos kvite užfiksuota virtuvė (30 asmenų po 25,00 litus), viso 750,00 litų suma. Šiame kvite nėra 100,00 litų ribojimo. Rugpjūčio 3 dienos kvite matosi virtuvė (18 asmenų po 25,00 litus), viso 450,00 litų suma. Tai patvirtina, kad nebuvo jokio mušamų sumų ribojimo. Specialisto išvados 13 priedo 1 lape (2 t., b.l. 42) antrame kvite matyti, kad suma yra 287884,18 litų. Ši suma rodo, kad buvo įmuštos didelės sumos nesant jokiems 100,00 litų apribojimams. EKA juostoje matytųsi, kad buvo įmušta kelis kartus po 99,99 litus. 11 priedo 7 lape matosi, kad virtuvė atkartota, bet galutinė suma išlieka ta, kurią reikia mokėti žmogui. Kiek kartų beatkartotų, galutinė suma išliktų ta, kurią reikia mokėti.

118Specialistė taip pat nurodė, kad “Z” ataskaita - tai yra visų vykdytų operacijų dienos ataskaita. Jei toliau komentuoti, tai reikia turėti patį aparatą, kadangi apskaita nebuvo vesta, viskas buvo apskaitoma per virtuvę. Atliekant pavestą tyrimą buvo tiriama kasa, atsiskaitomoji sąskaita. Pajamos į kasą buvo įneštos vieną kartą, pers atsiskaitomą kasą - turbūt 7 kartus. Visi kiti pardavimai įforminti per kasos aparatą. Iš “Z” ataskaitos kvito nesimato, kokios sumos tą dieną buvo įmuštos, nes nurodoma tik galutinė dienos suma. Produktų nurašymų, per dieną pagaminamų patiekalų ir sunaudojamų produktų apskaita vedama nebuvo. Vienintelis registras, kuris galimai į tokį panašus, tai - specialisto 28 priede esantis dokumentas (4 t., b.l. 90-132), tačiau jame nurodyti ne produktai, bet tiekėjai pagal pavadinimus. Šiame registre nurodyta data, sąskaitos numeris, įmonės, iš kurios įgijo prekes, pavadinimas, ir dvejybinis įrašas. Tai vienintelis apskaitos registras, kur buvo galima sutikrinti duomenis. Jokių kitų apskaitos registrų nebuvo. Dar buvo kalkuliacinės kortelės, bet jos į apskaitą nebuvo įrašytos. Kartu su specialisto išvada pateiktas balansas (4 t. b.l. 6-9), tai įmonės darbo rezultatas. Specialisto išvados 24 lapo 13 lentelėje nurodyta, o tai taip pat matosi ir kalkuliacinėse lentelėse (26 priedas), kavinėje buvo taikytas 322 ar 822 procentų antkainis. Vidutinis antkainis - 201,23 procento. Pelno nuostolio ir balanso ataskaitoje nurodyta, kad uždirbtas pelnas, turint 200 proc. vidutinį antkainį, nuo to, ką apskaitė, t.y. nuo 477 000,00 litų, buvo 949.00 litai. Antkainis buvo 201 procentas, o uždirbtas pelnas tik 0,2 procento. Nėra logikos. Tai rodo, kad pajamos nerodytos, o sąnaudos rodytos. Tai reiškia, kad į sąnaudas buvo įrašyta tai, kas sumažino pelną. Kartais dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo patiriamos didelės sąnaudos, tačiau įmonės ilgalaikis turtas – tik 795,00 litai. Tai atsispindi balanso 23 priedo 8 lape. Daugiau jokių įspūdingų sumų, veiksmų ar rodiklių nėra. Specialisto išvados 27 priede yra nurodyti teikti apskaitos registrai. Registro, kad būtų apskaitytos žaliavos, atsargos, detalizuota jų gamyba ir išdavimas, nebuvo. Todėl kyla klausimas dėl natūralios netekties (specialisto išvados 27 priedo 26-27 priedas). Jei žiūrėti į nuostolių ataskaitą, tai pardavimų savikaina sudarė 205 000,00 litų. Natūrali netektis, kuri traukiama į sąnaudas, sudarė 13279,12 litų. Sekančiame lape natūralios netekties suma didžiulė - 95491,28 litai. Jei pardavimo savikaina yra 200 000,00 litų, o netektys sudaro 100 000,00 litų, kyla klausimas, kokios natūralios netektys buvo nurašytos. Natūrali netektis - sugedęs, nekokybiškas produktas. Pelno mokesčio įstatyme tai yra apibrėžta. Tai visi netekimai, kurie neįtakojami pardavėjo. Tai gali būti įtakojama pirkėjo ir pan. Visi netekimai turi būti apskaitomi, surašant aktus. Neprisimena, ar pelno mokesčio įstatyme yra įtvirtintas galimas natūralios netekties procentas. Matosi, kad įmonė išskyrė tai, ką įrašė į sąnaudas (13000,00 litų) ir ko neįrašė. Vadinasi, išlaidos padarytos, jos nurašytos, bet finansinėse ataskaitose tai neatsispindi. O tai rodo, kad buvo nurašyta daugiau nei galėjo būti nurašyta, nes nurašyta suma sudaro trečdalį įmonės atsargų. Atkreipė dėmesį, kad netektį sudarė trečdalis jų turėtų išlaidų. Tai galėjo būti žaliavos ir atsargos, kurių pajamos buvo neapskaitytos.

119Be to, specialistė paaiškino, kad ji atliko dokumentinį tyrimą. Šiuo atveju jai buvo pateiktas darbo kalendorius-užrašų knygutė, tyrėjo apžiūros protokolas ir VMI operatyvinės darbuotojos R. S. užrašai bei pastebėjimai (specialisto išvados 4-5 priedas). Kiekvieną įrašą iš knygutės sutikrino ji pati (I. V.). Pateiktoje išvadoje nurodyti neatitikimai. Pirmiausia sutikrino, kas įtraukta į buhalterinę apskaitą. Užsakymų knygutės rekvizitai neatitinka Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 13 straipsnyje nurodytų reikalavimų. Paimtas užstatas iš karto turi būti apskaitytas. Šią knygutę ji sutikrino su dokumentų apžiūros protokolu. R. S. yra vienintelis žmogus, kuris matė kasos aparato juostas, todėl specialistė vadovavosi R. S. sudarytais dokumentais. Specialisto išvados 4 priedo 1 lapo 6 punkte yra nurodoma data ir kasos aparato kvito numeris 001 (400 litų). Be to, čia nurodyta UAB “( - )” sąskaita faktūra Nr. ( - ). Šią sumą R. S. išbraukė, nes rado užsakymų knygutėje. Suma atitinka nurodytą kvite. Specialisto išvados 9 priede nurodytas kvitas Nr. ( - ). Kai kurios sumos nubrauktos, nes pajamos buvo apskaitytos. Šiuose prieduose nurodytos kasoso aparato juostose rastos didesnės nei 100,00 litų sumos. Specialistės teigimu, atlikdama tyrimą ji (I. V.) vertino įrašus darbo kalendoriuje, juos analizavo, lygino su kitais duomenimis, tikrino, ar liudytojų parodymai neprieštarauja šiems duomenims. Tik tai nustačiusi nurodė, kad duomenys atitinka liudytojų parodymus. Liudytojų parodymai buvo naudingi, nes rado kasos kvituką. R. S. skaičiavimai ir pastabos buvo labai kruopštūs. Netikėti ja neturėjo pagrindo. “Z” ataskaitoje matosi suma, kuri tą dieną būna įmušta į kasą. Kaip palyginti sumas, jei viskas buvo mušama į kasos aparatą pavadinimu “virtuvė”. Užsakymų kalendoriuje buvo įrašyti proginiai užsakymai, bet įmonė veiklą vykdo ne tik aptarnaudama proginius užsakymus, tačiau kiekvieną dieną teikia maitinimo paslaugas. Jei būtų kasos aparato juostos, matytųsi kiek ir kokių užsakymų buvo. Tuomet būtų galima lyginti su užsakymų knyga. Kadangi jų nėra, kaip galima pasakyti, kuri dalis pajamų buvo apskaityta, kuri – ne. Tai padarė R. S. (specialisto išvados 4 ir 5 priedai). Kalendoriaus-užrašų knygelės gale yra surašytos sumos, kurias I. V. sulygino su sumomis, užrašytomis pačiame kalendoriuje prie užsakymų. Tai toje pačioje knygoje tik skirtinguose lapuosi esanti informacija. Specialisto išvados 23 priedo 9 lape yra skiltis „Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai”. Visa suma 36905,00 litai. „Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai”. Visa suma – 36905,00 litai. Tai yra įsiskolinimas kreditoriams. Jis gali būti už žaliavas ir pan. Debitorinių įsiskolinimų per vienerius metus nėra.

120I. V. teigimu, alkoholiniai gėrimai atsiskaitant už juos buvo apskaitomi netinkamai. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiskaitymo vietose turi būti įrengti fiskaliniai kasos aparatai, taip pat degalinėse asmeniui išduodamame kvite turi būti išspausdintas kiekvienos prekės pavadinimas. Šiuo atveju tai nebuvo daroma, kvite buvo nurodyta – gėrimas, ir viskas. Todėl tyrimo metu ji (R. V.) vadovavosi statistikos departamente esančiomis pačiomis mažiausiomis kainomis ir apskaičiavo mokėtinas sumas pagal užsakymus registracijos žurnale. Užrašų knygelė vesta kruopščiai, bet apskaita įmonėje nebuvo vesta. Patiekalų skaičiaus per dieną apskaitos nebuvo. Kiek teko susidurti su viešojo maitinimo įstaigomis, jos išduoda sąskaitėlę, kuri būna mažytė. Kartais žmogus to kasos kvito net nesulaukia. Be to, žmonės neskiria sąskaitų nuo kasos aparato kvitų.

121Dėl į bylą pateiktos konsultacinės išvados specialistė paaiškino, kad konsultacinę išvadą pateikęs asmuo nesusipažino su visais bylos dokumentais, savo nuožiūra taikė norminius aktus, kurių R. V. netaikė. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, kurio 2 straipsnyje nėra nurodyta, kad neapskaitytos pajamos yra mokesčių administravimo įstatymo objektas. Tai yra mokesčių mokestinė bazė. R. V. pateiktos išvados 34 lape yra pasisakyta, kad tiek pelno mokesčio apskaičiavimo atveju, tiek pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo atveju, tikslią mokestinę bazę gali nustatyti mokesčių administratorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsniu. Tačiau to paties įstatymo 72 straipsnyje pasisakoma apie mokesčių apskaičiavimą pagal kitų valstybės institucijų dokumentus. Pirmame punkte teigiama, kad mokesčių administratorius turi teisę apskaičiuoti mokestį, remdamasis kitų valstybės įstaigų ir institucijų aktais ar kitais dokumentais, surašydamas patikrinimo aktą šio įstatymo numatyta tvarka. Mokestis šio straipsnio pirmoje dalyje numatytu būdu gali būti apskaičiuojamas tais atvejais, kai minėtoje dalyje nurodytos institucijos pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją atlieka asmenų komercinės, ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimus, ką atliko R. V., ir nustato mokesčių įstatymo pažeidimus. Ji juos nurodė. Ikiteisminio tyrimo metu mokesčių klausimas buvo nenagrinėtas, buvo tik neapskaitytos pajamos. Nebuvo galima skaičiuoti baudų ir delspinigių. Šiuo atveju pakartotinai tikrinti mokesčių mokėtojo mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo mokesčių administratorius neprivalo. Trečiame punkte teigiama, kad tais atvejais, kai iškyla abejonių dėl šio straipsnio pirmoje dalyje nurodyto institucijos apskaičiavimo pagrįstumo ir teisingumo, mokesčių administratorius turi teisę reikalauti atlikti pakartotinį patikrinimą, konkrečiai nurodydamas, dėl ko nesutinka, arba įstatymo nustatyta tvarka patikrinti, ar mokesčiai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti teisingai. Šio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiavus mokestį, mokesčių administratorius prisiima visą atsakomybę dėl mokesčių apskaičiavimo teisingumo. Teigia, kad R. V. nustatinėjo neapskaitytas pajamas bei preliminariai paskaičiavo mokesčius bei nurodė, kad dėl šio tikslinimo galima kreiptis į mokesčių administratorių. Pajamų nebuvo galima nustatyti pagal elektroninio kasos aparato žurnalo įrašus, nes elektroninio kasos aparato žurnale nebuvo išskirta, už kokius produktus bei patiekalus buvo mušamos sumos. Ten yra trys skyriai: virtuvė, tabakas ir alkoholiniai gėrimai. Ši įmonė pagal rekvizitai.lt iš “Verslo žinių” duomenis vykdė restorano pagaminto valgio tiekimo veiklą. Į šią klasę įeina maitinimo paslaugos teikimas vartotojams nepriklausomai nuo to, ar maistas patiekiamas jau sėdint, ar jie patys yra aptarnaujami pasirinkdami patiekalus, ar valgo paruoštą maistą vietoje, ar išsineštą, ar maistas yra pristatomas jiems į namus. Taip pat įeina paruošimas ir patiekimas tinkamo vartoti greitojo maisto iš variklinių ir transporto priemonių ar nevariklinių vežimėlių. Į šią veiklą įeina restoranų, savitarnos, užkandinių, greitojo maisto restoranų, vietų, kuriose prekiaujama maistu išsineštinai, ledų pardavėjų, furgonų, mobiliųjų maisto vežimėlių, maisto paruošimas turgaviečių kioskuose ir t.t. Gali atsitikti taip, kad į EKA virtuvės skyrių mušami sumos už puodus, dubenis ar kažkokias krosnis.

122Konsultacinėje išvadoje yra pasisakyta dėl dokumentų saugojimo. Jei apskaitos dokumentai dingsta visiškai ar iš dalies sugadinami, iki metų finansinių ataskaitų sudarymo jie atkuriami. Jei prarastų apskaitos dokumentų atkurti neįmanoma, po dokumentų praradimo nedelsiant turi būti atlikta esamo turto inventorizacija, įvertintas rastas turtas. Pagal inventorizacijos duomenis yra nustatoma turto vertė, skolos ir įsipareigojimai, atkuriami remiantis kitos sandorio šalies patvirtinimu. Pinigai, kurie buvo įnešti į EKA, irgi buvo turtas. I. V. nerado nei vieno inventorizacijos akto.

123Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo perskaityti liudytojos R. S. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (2 t., b.l. 2-3). Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja R. S. parodė, kad pagal ( - ) apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pavedimą Nr. ( - ) 2014 m. lapkričio 28 d. ji atliko operatyvų patikrinimą UAB “( - )” veiklos vykdymo vietoje – kavinėje “( - )”, esančioje ( - ). 2014 m. lapkričio 28 d. apie 11.00 val. ji į kavinę nuvyko kartu su vyresniąja specialiste J. Ž.. Ten buvo atliktas maitinimo paslaugos pirkimas už 18,00 litų. Sumokėjus pinigus grynaisiais buvo išduotas EKA kvitas. Tuo metu kavinėje buvo daug žmonių. Nors dar nebuvo prasidėjęs pietų metas, tačiau buvo susidariusi norinčių papietauti eilė. Už pietus, kiek teko pastebėti, buvo susimokama iš karto tik priėmus užsakymą. Užsakymas buvo užrašomas ant lapelio. Barmenės (D. V.) paklausus dėl gedulingų pietų užsakymo, ji (D. V.) atsinešė, kaip manoma, neoficialų užsakymų žurnalą, kuris buvo vedamas užrašų knygelėje-kalendoriuje. Priėmus užsakymą gruodžio 20 dienai, 11 val. 30 min., pasiteiravo dėl dalyvausiančių žmonių skaičiaus (užsakyta 25 žmonėms) bei pasiūlė pasirinkti kainą, mokėtiną už vieno asmens pietus – 25,00 litus. Barmenė paprašė palikti 50,00 litų užstatą, tačiau pasakius, jog šiuo metu pinigų neturi, susitarė, kad užstatą atneš vėliau. Priėmus užsakymą užrašų knygelėje-kalendoriuje buvo nurodytas R. S. vardas bei telefono numeris. Kuomet buvo priimtas užsakymas gedulingiems pietums, ji ir J. Ž. prisistatė, parodė savo tarnybinius pažymėjimus ir pasakė, koks atvykimo tikslas. Iš karto po to iš D. V. buvo paimtas užsakymų žurnalas. Po to nuėjo prie baro, kur dirbo direktorė V. P.. V. P. buvo supažindinta su operatyvaus patikrinimo pavedimu. Patikrinus EKA grynųjų pinigų likutį, kasos aparate buvo nustatytas 273,65 litų perteklius. Kadangi buvo nurodyta jog už darbą su kasos aparatu atsakinga D. V., pastarajai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Surašius faktų fiksavimo pažymą, daiktų paėmimo protokolą (kuriuo buvo paimtas užsakymų žurnalas) ir D. V. parašius paaiškinimą, jos išvyko. Direktorės V. P. taip pat paprašė parašyti paaiškinimą, ji sutiko tai npadaryti, tačiau pradėjusi rašyti ir su kažkuo pakalbėjusi telefonu toliau rašyti paaiškinimą atsisakė. Be to, V. P. pripažindama, jog buvo neapskaityta dalis iš anksto užsakomų banketų, prašiusi grąžinti paimtą užsakymų žurnalą. Atsisakius jį jai grąžinti, prašė grąžinti bent pusę kalbėdama „kas dabar man bus”. R. S. ir J. Ž. jai paaiškino, kad nuslėptas sumas reikės įtraukti į apskaitą, tuomet - patikslinti deklaracijas ir sumokėti mokesčius. Tolimesnio tikrinimo metu V. P. paprašė į ( - ) apskrities VMI ( - ), pristatyti kontrolines elektroninio kasos aparato juostas bei PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. EKA kontrolinės juostos ir PVM sąskaitos faktūros iš V. P. buvo paimtos 2014 m. gruodžio 14 d. dokumentų paėmimo aktu Nr. ( - ). Atliekant EKA kontrolinių juostų ir PVM sąskaitų faktūrų sutikrinimą su iš kavinės paimtu užsakymu žurnalu, ji (R. S.) iš kontrolinių juostų išsirašė didesnes nei vienas šimtas litų sumas, nurodant datą, valandą, kvito numerį ir sumą, po to šias sumas sulygino su duomenimis, išrašytais iš užsakymo žurnalo. Atrinkus į kasos aparatą įmuštas sumas pagal užsakymų žurnalą bei pagal užsakymų žurnalą išrašytas PVM sąskaitas faktūras, nustatė neatitikimus, paskaičiavo galimai neapskaitytas sumas pagal kiekvieną mėnesį. Atskirai paskaičiavo manoma neapskaitytas paimtas pinigų sumas, kurios buvo nurodytos su nurodymu apie paimtą užstatą ir be nurodymo, kad užstatas buvo paimtas. Surašytus tikrinimus ir apskaičiavimus pateikė prijungimui prie bylos savanoriško dokumentų pateikimo protokolu. Kiekvieno mėnesio paskaičiavimų gale nurodyta didesnė suma, paskaičiuota bendrai su užsakymų žurnaluose nurodytais užsakymais su užstatais ir be užstatų, mažesnė suma tik su užstatais. Kaip jau minėjo, radusi EKA kontrolinėse juostose užsakymų žurnale atitinkančias sumas, jos į paskaičiavimus neįtrauktos ir jos užrašuose yra išbrauktos užrašant EKA juostos kvito numerį. Baigus operatyvų patikrinimą ir 2014 m. gruodžio 12 d. surašius operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. ( - ), V. P. jos pateiktos EKA kontrolinės juostos 2014 m. gruodžio 12 d. buvo grąžintos pasirašant tame pačiame dokumentų paėmimo akte. EKA kontrolinės juostos V. P. buvo perduotos dviejuose nedideliuose polietileniniuose maišeliuose. Ar atsiimant EKA kontrolines juostas V. P. buvo atvykusi su rankine ir kaip ši rankinė atrodė, pasakyti negali nes neprisimena. Taip pat negalėtų įvardyti automobilio, kuriuo V. P. buvo atvykusi.

124( - ) apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014 m. gruodžio 15 d. pranešimu (1 t., b.l. 23) nustatyta, kad atlikus UAB “( - )”, į.k. ( - ), reg. adresu ( - ), veiklos operatyvų patikrinimą įmonės veiklos vykdymo vietoje – kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), įvertinus daiktų paėmimo protokolu paimtame UAB “( - )” užsakymų registracijos žurnale esančią informaciją apie suteiktas paslaugas ir atmetus įmonės elektroninio kasos aparato kontrolinėse juostose užfiksuotas didesnes nei įprasta sumas bei išrašytas 33 PVM sąskaitas-faktūras nustatyta, kad per laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d. UAB “( - )” buhalterinėje apskaitoje neapskaitė pajamų, gautų už surengtus pobūvius ar paruoštą maistą išsinešimui už 234 927,00 Lt sumą.

1252014 m. gruodžio 12 d. operatyvaus patikrinimo pažyma (1 t., b.l. 24-25) nustatyta, kad vykdant ( - ) apskrities VMI 2014 m. lapkričio 28 d. operatyvaus patikrinimo pavedimą Nr. ( - ), atliktas UAB “( - )”, kodas ( - ), reg. ( - ), operatyvus patikrinimas. Operatyvaus patikrinimo metu bendrovės veiklos vietoje – kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), EKA kasoje nustatytas 273,56 Lt perteklius. Be to, operatyvaus patikrinimo metu minėtoje UAB “( - )” kavinėje buvo susitarta dėl gedulingų pietų 2014 m. gruodžio 20 d. 25 žmonėms, pietų kaina žmogui – 25,00 Lt. Minėtus duomenis bei ( - ) apskrities VMI darbuotojos R. S. vardą ir telefoną UAB “( - )” barmenė D. V. įrašė į bendrovės užsakymų registracijos žurnalą. Operatyvaus patikrinimo metu pagal bendrovės 2014 m. (iki patikrinimo dienos 2014 m. lapkričio 28 d.) pateiktas EKA kontrolines juostas, išrašytas PVM sąskaitas-faktūras ir paimtą UAB “( - )” 2014 m. užsakymų registracijos žurnalą nustatyta, kad per laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d. UAB “( - )” buhalterinėje apskaitoje neapskaiė už surengtus pobūvius ar paruoštą maistą išsinešimui 234 972,00 Lt.

1262014 m. faktų fiksavimo pažyma (1 t., b.l. 26-27) nustatyta, kad operatyvaus patikrinimo metu minėtoje UAB “( - )” kavinėje buvo susitarta dėl gedulingų pietų 2014 m. gruodžio 20 d. 25 žmonėms, pietų kaina žmogui – 25,00 Lt. Minėtus duomenis bei ( - ) apskrities VMI darbuotojos R. S. vardą ir telefoną UAB “( - )” barmenė D. V. įrašė į bendrovės užsakymų registracijos žurnalą. UAB “( - )” kavinėje “( - )” rasta 16 staliukų ir 64 sėdimos vietos, ir salė, kurioje yra 30 sėdimų vietų. Iš direktorės V. P. paimtas paaiškinimas.

1272014 m. lapkričio 28 d. UAB “( - )” direktorės V. P. paaiškinimu (6 t., b.l. 28) nustatyta, kad V. P. paaiškino, jog užsakymus registruoja telefonu, atvykus į vietą, kavinę. Jei susitaria dėl renginio, paima užstatą ir įneša į kasą, užsdirašo telefoną, žmonių orientacinį skaičių.

1282014 m. lapkričio 28 d. daiktų paėmimo protokolu (1 t., b.l. 29) nustatyta, kad iš UAB “( - )” direktorės V. P. paimtas užsakymų registracijos žurnalas.

1292015 m. sausio 12 d. – 2015 m. sausio 22 d. daiktų apžiūros protokolu (1 t., b.l. 31-65) nustatyta, kad 2014 m. užrašų knygelė-kalendorius (užsakymų registracijos žurnalas) – tamsiai rudos spalvos viršeliu su užrašu “2014”. Knygelę sudaro 177 lapai, kurie sunumeruoti. Knygelės 9-165 lapuose yra rankraštiniai įrašai apie priimtus užsakymus pobūviams, banketams, gedulingiems pietums bei patiekalams išsinešti, pagal užsakymo įvykdymo dienas, t.y. nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Knygelėje esantys užsakymų duomenys surašyti apžiūros protokolo priede – lentelėje. Knygelės 169-171 lapuose yra įrašai su datomis, pinigų sumomis ir vardais. Knygelės 172-177 lapuose surašyti duomenys su įvairias paslaugas teikiančių asmenų telefonų numeriais.

1302014 m. gruodžio 4 d. dokumentų poėmio aktu (2 t., b.l. 5) nustatyta, kad V. P. ( - ) apskrities VMI vyriausiajai specialistei R. S. pateikė EKA kontrolines juostas ir PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 1 d.

1312015 m. kovo 27 d. dokumentų pateikimo protokolu (2 t., b.l. 4) nustatyta, kad ( - ) apskrities VMI vyriausioji specialistė R. S. pateikė rankraštinius užrašus (paskaičiavimus) (2 t., b.l. 98-137), sudarytus atliekant iš UAB “( - )” kavinės “( - )” operatyvaus patikrinimo metu paimto neoficialaus užsakymo žurnalo ir direktorės V. P. pateiktų EKA kontrolinių juostų apžiūrą bei juose esančių duomenų (piniginių sumų) palyginimą.

1322015 m. rugsėjo 25 d. specialisto išvadoje dėl UAB "( - )" ūkinės finansinės veiklos (2 t., b.l. 29-72), konstatuota, kad atlikus UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą už 2014 metų sausio – lapkričio mėnesius nustatytos galimai neapskaitytos pajamos, kurios paskaičiuotos pagal rastas nurodytas užsakymų kainas ir įvertinus papildomus užsakymus, tuo atveju jos sudarė 260 804,37 Lt (75534,17 EUR), ir nustatytos visos (su tomis kurių užsakymo kaina nenurodyta, o apskaičiuojant neapskaitytas pajamas naudotasi mažesniąja kaina – 23,00 Lt vienam asmeniui) galimai neapskaitytos pajamos tokiu atveju būtų 335 826,97 Lt (97262,21EUR). Neapskaitytos pajamos nustatytos remiantis šiais duomenimis ir informacija:

 1. Nustatant neapskaitytas pajamas buvo naudotasi: informacija, surinkta iš kalendoriaus – užsakymų knygos, daiktų apžiūros protokolu, sudarytu 2015 m. sausio 12 d. – 2015 m. sausio 22 d., informacija gauta iš VMI vyr. specialistės R. S. tyrimui pateiktų paskaičiavimų. Nustatyta, kad užsakymų suma sudarė 284 299,10 Lt arba 82 338,71 EUR. Nurodytas galimai aptarnautų žmonių skaičius – 14 268 asmenys. Įvertinus elektroninio kasos aparato kontrolinėse apskaitos juostose rastus duomenis, galimai neįvykusius pobūvius, pagal liudytojų parodymus teiktą dalyvavusių asmenų skaičių, bei tyrimo metu nepavykus nustatyti užsakymo vertės, nustatyta, kad neapskaitytos pajamos galimai buvo gautos aptarnavus 12 150 asmenų. Įvertinus ir atėmus elektroninio kasos aparato kontrolinėse apskaitos juostose rastus apmokėjimus už suteiktas maitinimo paslaugas, įvertinus liudytojų parodymus apie faktiškai apmokėtų maitinimo paslaugų vertę, taip pat dėl mažesnio dalyvavusių asmenų skaičiaus sumažėjusias pajamos nustatyta, kad neapskaitytas pajamas galimai sudarė 236 519,80 Lt (68 500,87 EUR). Kalendoriuje – užsakymų knygoje ir daiktų apžiūros protokole buvo nurodyta informacija apie papildomai užsakytus alkoholinius gėrimus, gaiviuosius gėrimus, kurie, kaip nustatyta atlikus tyrimą, nebuvo įskaičiuoti į 1 asmeniui nurodytą 23,00 Lt ar 25,00 Lt kainą. Įvertinus tai, kiek ir kokių buvo užsakyta alkoholinių gėrimų, nustatyta, kad UAB ”( - )” tiriamuoju laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. galimai papildomai galėjo būti parduota alkoholinių gėrimų 24 284,57 Lt (7033,30 EUR) sumai. Tokiu atveju su papildomais užsakymais neapskaitytų pajamų suma būtų 260 804,37 Lt (75 534,17 EUR). Kalendoriuje – užsakymų knygoje ir daiktų apžiūros protokole rasta, kad prie dalies užsakymų nenurodytos užsakymų kainos. Tam, kad nustatyti užsakymų vertę buvo imta mažesnioji, t.y. 23,00 Lt vienam asmeniui kaina ir nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. papildomai neapskaitytas pajamas sudarė 75 022,60 (21 728,05 EUR). Tokiu atveju iš viso neapskaitytų pajamų suma galėjo būti 33 5826,97 Lt (97 262,21 EUR).
 2. Liudytojų parodymais. Tyrimui pateiktoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje rasta 26-ių (38 užsakymai) atrankos būdu apklaustų liudytojų parodymai, kurių užsakymai buvo įrašyti į kalendorių – užsakymų registracijos knygą. Pažymėjo, kad nė vienas iš apklaustų liudytojų nepaliudijo, kad buvo tik ketinimai surengti UAB „( - )“ kavinėje “( - )” gedulingus pietus, metines, keturnedėlius, vestuves ar kitus pobūvius, ar užsakytas maistas išsinešimui. Visi apklausti liudytojai patvirtino, kad tikrai iš UAB „( - )“ jie įgijo maitinimo paslaugas. Vadovaujantis liudytojų parodymais ir ( - ) apskrities VMI specialistės R. S. pateiktais duomenimis, kur ji surinko ir įformino elektroninio kasos aparato kontrolinių juostų duomenis (iki to laiko, kol nebuvo įvykdyta EKA kontrolinių juostų vagystė), buvo nustatyta, kad iš 38 atvejų priimant pinigus tik 5 kartus buvo išduotas elektroninio kasos aparato kvitas. Vadinasi, tai patvirtina, kad kalendoriuje – užsakymų knygoje tikrai buvo registruojami užsakymai maitinimo paslaugoms teikti, buvo gaunamos pajamos, kurių didžioji dalis, kaip nustatyta atlikus tyrimą, UAB „( - )“ buvo neapskaitytos.
 3. Elektroninio kasos aparato apskaitos kontrolinių juostų duomenimis. UAB „( - ) “ nepateikė tyrimui elektroninio kasos aparato ELCOM EURO 2000T ALPHA korpuso Nr.( - ), unikalus Nr.( - ), kontrolinių apskaitos juostų už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. motyvuojant tuo, kad kontrolinės juostos buvo pavogtos, t.y. neišsaugotos. Vadinasi UAB „( - )“ pažeidė Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (2004-03-30 Nr. IX-2084), 12 straipsnio “Dokumentų saugojimas” 1 dalies 1 punkto, nustatančio, kad “<…> privatūs juridiniai asmenys privalo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius”; ir 1 dalies 2 punkto, nustatančio, kad “išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės”. Nesant UAB „( - )“ EKA kontrolinių apskaitos juostų už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. atliekant tyrimą už pagrindą buvo imta ( - ) apskrities VMI vyesniosios specialistės R. S. pateikta informacija apie minėtose EKA kontrolinėse apskaitos juostose buvusius duomenis.
 4. PVM sąskaitomis – faktūromis. Pateiktuose tyrimui UAB „( - )“ apskaitos dokumentuose laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. rastos 33 PVM sąskaitos – faktūros, kurių 4 iš jų surašytos fiziniams asmenims. Kalendoriuje – užsakymų registracijos knygoje, dokumentų apžiūros protokole nėra duomenų, kad nurodytiems užsakovams būtų surašytos PVM sąskaitos –faktūros, ar mokėjimas būtų atliktas mokėjimo pavedimu.
 5. Grynųjų pinigų (kasos) apskaitos dokumentais. UAB “( - )“ grynųjų pinigų, kasos apskaitą tvarkė tik formaliai. Kaip nustatyta, bendrovėje nebuvo kontroliuojamas grynųjų pinigų likutis, kasos likučiai buvo koreguojami į didesnę ar mažesnę pusę, dėl ko nėra galimybės nustatyti realaus grynųjų pinigų likučio, kuris pagal tyrimui pateiktus kasos dokumentus 2014 m. lapkričio 30 d. buvo 74 946,87 Lt (21 706,11EUR); pagal kasos knygas 10 975,01Lt (3178,58EUR), likutis pagal įrašus kasos knygoje 15 609,95 Lt (4520,95 EUR), o įvertinus ir surinktus dokumentus, pagal kuriuos galėjo būti mokami grynieji pinigai (kaip darbo užmokestis), tuo atveju grynųjų pinigų kasos likutis tapo neigiamas -4472,74 Lt (-1295,40EUR). Kasos knygoje nurodytos tikrovės neatitinkančios piniginės sumos, pajamos maišomos su išlaidomis ir atvirkščiai, surašyti kasos dokumentai kasos knygoje neįrašyti. Be to, kasos pajamų ir išlaidų orderiuose surašyti klaidinanti, tikrovės neatitinkanti informacija. Visuma padarytų pažeidimų apskaitant grynuosius pinigus patvirtina, kad bendrovė grynuosius pinigus oficialioje apskaitoje apskaitė tik formaliai, o tai iš dalies tai patvirtina, kad bendrovė, vykdydama veiklą, galėjo turėti neapskaitytų piniginių lėšų. Už kasininką ir už buhalterį kasos dokumentus pasirašinėjo vyr. buhalterė D. R.. Pažymėjo, kad surinkta informacija apie kasos dokumentus, įrašus kasos knygoje, kasos likučius, mokėtą darbo užmokestį nėra tiksli, kadangi UAB „( - )“ tyrimui visiškai nepateikė kasos apskaitų registrų, kurių duomenis būtų buvę galima sutikrinti su pirminių kasos dokumentų duomenimis. Vadinasi, dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Tai, kad grynieji pinigai UAB „( - )“ buvo apskaityti formaliai, patvirtina bendrovės direktorės vardu surašytos avansinės apyskaitos. Nustatyta, kad UAB „( - )“ direktorės V. P. vardu surašyta 120 avansinių apyskaitų, kurių 64-ių vienetų niekas nepasirašė. Mokėjimus grynaisiais pinigais, kaip matyti iš kartu pridėtų grynųjų pinigų mokėjimo kvitų, vykdė ne tik atskaitingas asmuo V. P., bet ir UAB „( - )“ darbuotojai: I. P., D. V., A. R., V. P., R. P., J. P. ir kiti asmenys, kurių pavardės nenurodytos, yra tik parašai.
 6. Nustatyta informacija apie imtą iš užsakovų pinginį užstatą. Iš liudytojų parodymų, kalendoriaus – užsakymų registracijos knygos, daiktų apžiūros protokolo matyti, kad užsakant maitinimo paslaugas buvo imamas piniginis užstatas (ne iš visų užsakovų), kurio dydis svyravo nuo 50,00 iki 200,00 Lt. Apklausos protokoluose liudytojai teigia, kad paėmus užstatą joks pinigų gavimo dokumentas nebuvo išduodamas, o užstato suma buvo įrašoma į kalendorių – užsakymų knygą. Dalis apklaustų asmenų paliudijo, kad užstatas buvo įskaitomas į galutinę atsiskaitymo sumą. Nustatyta paimtų piniginių užstatų suma, kuri sudarė 35 790,00 Lt (10 365,50 EUR). Galimai neapskaityto piniginio užstato ėmimą iš užsakovų patvirtina ir tai , kad kalendoriuje - užsakymų knygoje, jos 169-171 lapuose yra nurodyti darbuotojų vardai, datos ir sumos, galimai surašytos V. P., kurias sutikrinus su kalendoriuje – užsakymų knygoje esančiais užsakymais matosi, kad taip buvo skaičiuojama, kiek piniginių užstatų atlikdamos maitinimo paslaugų užsakymus iš užsakovų paėmė UAB „( - )“ darbuotojos - barmenės: I. (galimai I. P.), V. (galimai V. P.), D. (galimai D. V.), A. (galimai A. R.. Minėtos darbuotojos per 2014 metus iš užsakovų paėmė 12 850,00 Lt arba (3721,62 EUR) piniginių užstatų, kurių gavimas galimai UAB „( - )“ apskaitoje neapskaitytas.
 7. Atsiskaitomosios sąskaitos išrašais. Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos išrašai už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. Rasta, kad gauti 7 mokėjimai iš juridinių asmenų, tačiau tik vienas iš jų (UAB „( - )“) galimai buvo atliktas už maitinimo paslaugas. Kalendoriuje – užsakymų registracijos knygoje rasta tik vienas užsakymas UAB „( - )“ vardu. Vadinasi, užsakymai įrašyti į minėtą kalendorių - užsakymų registracijos knygą galimai nebuvo apmokėti mokėjimo pavedimais.
 8. Informacija apie UAB „( - )“ vestą apskaitą ir joje esančius įrašus. 2015 m. rugsėjo 7 d. UAB „( - )“ teiktame atsakyme Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriui į 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštą Nr.25/11-1-06-15285 4 punkte nurodyta, kad gamybos apskaita vedama per EKA ir atsispindi virtuvės apyvartoje; 6 punkte nurodė, kad žaliavų, produktų, gėrimų ir gatavos produkcijos kiekinė apskaita nevedama. Vedama suminė apskaita. Vedama žaliavų gėrimų metinė inventorizacija. Šių direktorės V. P. teiginių nepatvirtina UAB „( - )“ vesti apskaitos dokumentai:
 • tyrimui pateiktuose dokumentuose visiškai nėra duomenų apie atliktas atsargų (materialinių vertybių, žaliavų, maisto produktų, gėrimų, tabako gaminių) inventorizacijas, jų likučius įsigijimo ir pardavimo kainomis, be kurių neįmanoma suminė bendrovės apskaita. Visiškai nėra direktoriaus įsakymų, inventorizacijos aprašų bei aktų, suderinimo protokolų, suvestos apskaitos registrų, kurių pagrindu būtų galima palyginti inventorizacijos duomenis su buhalterinės apskaitos duomenimis. Jų UAB „( - )“ tyrimui nepateikė. Nors UAB „( - )“ nurodė, kad vedama suminė apskaita, tačiau tyrimui pateiktuose dokumentuose nerasta duomenų, kad būtų apskaičiuotas prekybinis antkainis.
 • tyrimui buvo pateiktos kalkuliacinės kortelės. Kalkuliacinėse kortelėse nurodyta paskaičiuota patiekalo savikaina, nurodytos pardavimo kainos. Turint šiuos duomenis tyrimo metu buvo išvestas kiekvieno patiekalo antkainis ir nustatyta antkainio procentas, apskaičiuotas vidutinis antkainis procentais, galimai taikytas laikotarpiu nuo 2010 metų gruodžio mėnesio iki 2015 m. sausio 2 d., kuris sudarė 201,23%.
 • tyrimui pateiktoje 2014 metų didžiojoje knygoje rastos 2014 metų 390 buhalterinės sąskaitos “Pajamų ir sąnaudų suvestinė”, (susumuotos mėnesio apyvartos) apyvartos žiniaraštis, (apskaitos registras), kuriame nurodytos UAB „( - )“ 2014 metų 500 buhalterinės sąskaitos “Pardavimai” ir 600 buhalterinės sąskaitos “Savikaina kiekvieno mėnesio apyvartos”. Šios informacijos pagalba taip pat buvo nustatytas kiekvieno patiekalo antkainis. Šiuo atveju, turint duomenis apie kiekvieno mėnesio savikainą ir pardavimo pajamas preliminariai buvo paskaičiuotas kiekvieno mėnesio antkainis ir antkainio procentas, bei vidutinis taikytas antkainis trimis atvejais: 1) pagal UAB „( - )“ teiktus duomenis apie paskaičiuotą savikainą ir pardavimo pajamas, nustačius jų dydį pagal tyrimui pateiktus dokumentus nustatytas vidutinis antkainis sudaro 82,63%,, kuris beveik 2,5 karto mažesnis lyginant su tuo, kurį UAB „( - )“ taikė nustatant patiekalų pardavimo kainas; 2) kai nustatytos neapskaitytos pardavimo pajamos sudaro 260 804,37 Lt, šia suma padidinus nustatytas pagal pardavimo dokumentus bendrovės apskaitytas pardavimo pajamas, nustatomos pardavimo pajamos kurių pagrindu buvo nustatytas vidutinis 194,87% antkainis, kuris tik 6,45% mažesnis lyginant su tuo, kurį UAB „( - )“ taikė nustatant patiekalų pardavimo kainas; 3) kai nustatytas neapskaitytas pardavimo pajamas sudaro 335 826,97 Lt, šia suma padidinus nustatytas pagal pardavimo dokumentus bendrovės apskaitytas pardavimo pajamas nustatomos pardavimo pajamos, kurių pagrindu nustatytas vidutinis antkainis sudaro 227,01%, tai 25,78% didesnis antkainis lyginant su tuo, kurį UAB „( - )“ taikė nustatant patiekalų pardavimo kainas. Patikrinimui naudojamas ir atvirkštinis variantas, kuomet už pagrindą buvo paimta UAB „( - )“ apskaičiuota savikaina ir padauginta iš visais 3 atvejais nustatyto antkainio procento. Tuo atveju jei būtų taikytas antkainis, kurį UAB „( - )“ taikė nustatant patiekalų kainas, tuomet gautinos pajamos turėjo būti apie 703 800,00 Lt, kai tuo tarpu jų apskaitoje nurodytos gautos pajamos buvo tik 426 000,00 Lt, tai net 277 700,00 Lt mažesnės. Palyginus nustatyta, kad nustatytos neapskaitytos pajamos 260 804,37 Lt ar 335 826.97 Lt yra panašios į pajamas, kurios būtų gautos taikant patiekalams paskaičiuotą antkainį. Pažymėjo, kad nustatyti antkainiai ir pardavimo pajamos nėra tikslūs, nes UAB „( - )“ tyrimui visiškai neteikė atsargų, gatavos produkcijos apskaitos dokumentų, neteikė atsargų, gatavos produkcijos likučių įsigijimo ir pardavimo kainomis, neteikė inventorizacijos aprašų bei aktų, tačiau kaip matyti iš nustatytų galimų vidutinių antkainių ir nustatytų galimų neapskaitytų pajamų galima tvirtinti, kad UAB „( - )“ neapskaitė dalies pardavimo pajamų.

133Be to įvertinus tai, kad pagal ( - ) apskrities VMI vyr. specialistės R. S. operatyvaus patikrinimo metu išimtą UAB “duomenys neskelbtini)” kalendorių – užsakymo knygą, jos paskaičiuotas neapskaitytas pajamas, ikiteisminio tyrimo metu surašytą daiktų apžiūros protokolą, jo pagrindu nustatytas galimas neapskaitytas pajamas, pasirinktinai apklausus 26 liudytojus (38 užsakymai), kurių kontaktiniai duomenys įrašyti kalendoriuje – užsakymų knygoje, patvirtinusius, kad buvo užsakę maitinimo paslaugas ir atsiskaitė grynaisiais pinigais, pasinaudojus VMI vyr. specialistės R. S. atlikta UAB “( - )” elektroninio kasos aparato kontrolinių juostų analize (nes po jų patikrinimo VMI, praėjus 4,5 paros buvo įforminta jų vagystė), buvo nustatytos galimos neapskaitytos pajamos. Tyrimo metu, atlikus bendrovės surašytų PVM sąskaitų – faktūrų ir atsiskaitomosios sąskaitos tyrimą nustatyta, kad bendrovėje už maitinimo paslaugas buvo atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Ištyrus pateiktus grynųjų pinigų mokėjimo dokumentus, nustatyta, kad grynųjų pinigų apskaita buvo vesta tik formaliai su daugybiniais pažeidimais, nes net nepavyko nustatyti realaus grynųjų pinigų likučio (suvedus kasos apskaitą pagal visus rastus grynųjų pinigų mokėjimo dokumentus nustatyta, kad bendrovė net neturėjo tiek apskaitytų grynųjų pinigų, kiek išmokėjo), dalies kasos dokumentų duomenys neįrašyti į kasos knygą, įrašyti tikrovės neatitinkantys kasos likučiai, be priežasties padidintos arba sumažintos kasos pajamos. Įvertinus padarytus kasos, grynųjų pinigų apskaitos pažeidimus matyti, kad bendrovėje galėjo būti disponuojama neapskaitytais grynaisiais pinigais, tai patvirtina, kad bendrovė turėjo neapskaitytų pajamų.

134Specialisto išvadoje taip pat nurodyta, kad UAB „( - )“ direktorė V. P. organizuodama juridinio asmens buhalterinės apskaitos tvarkymą pažeidė šiuos buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančius norminius aktus, o būtent: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574): 6 straipsnio “Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas” 2 dalį, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu (nustatyta, kad UAB „( - )“ galimai neapskaitė ir į apskaitą neįrašė dalies pardavimo pajamų, gautų teikiant maitinimo paslaugas pagal išankstinius užsakymu ir į apskaitą neįrašė iš užsakovų imtų piniginių užstatų, dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, nuosavo kapitalo, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros); 12 straipsnio “Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas” 1 dalį, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. <... > Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus; 12 straipsnio “Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas” 4 punktą, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius (UAB „( - )“ tyrimui nepateikė kasos apskaitos registrų, kuriuose būtų surašytos grynaisiais pinigais vykdytos ūkinės operacijos nurodant koresponduojančias sąskaitas, todėl neaišku, ar į apskaitą įrašyta dalis grynųjų pinigų ūkinių operacijų, kurios neįrašytos į kasos knygą; į apskaitą neįrašė iš užsakovų imtų piniginių užstatų, į apskaitą neįrašė maitinimo paslaugų, teiktų pagal išankstinius užsakymus, pardavimo pajamų; UAB „( - )“ įrašytų duomenų į didžiąją knygą tikrumo patikrinti nėra galimybės, kadangi ji tyrimui neteikė apskaitos registrų, kuriuose būtų įrašytos visos ūkinės operacijos, kad jas būtų galima sutikrinti su pirminiais apskaitos dokumentais ir kurių pagrindu sudaroma metinė pelno mokesčio deklaracija ir finansinė atskaitomybė); 16 straipsnio “Apskaitos registrai” 1 dalį, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, ir 3 dalį, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu (UAB „( - )“ tyrimui visiškai nepateikė, galimai ir nesudarė, kasos operacijų apskaitos registrų, atsargų, žaliavų, produktų, alkoholinių gėrimų, tabako gaminių apskaitos registrų, gamybos apskaitos registrų, pardavimų, pirkimų apskaitos registrų, debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaitos registrų, pardavimo ir pirkimo PVM apskaitos registrų; iš maitinimo paslaugų užsakovų buvo imami piniginiai užstatai neišduodanti pinigų gavimą patvirtinančių dokumentų ir neįrašant jų į apskaitą; į apskaitą neįrašė maitinimo dalies paslaugų, teiktų pagal išankstinius užsakymus pardavimo pajamų); 19 straipsnio “Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka” 1 dalį, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuris turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą (UAB „( - )“ tyrimui nepateikė elektroninio kasos aparato ELCOM EURO 2000T ALPHA korpuso Nr.( - ), unikalus Nr.( - ) kontrolinių apskaitos juostų už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.). UAB “( - )” pažeidė Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (2004 m. kovo 30 d. Nr. IX-2084) 12 straipsnio “Dokumentų saugojimas” 1 dalies 1 punktą, kad <…> privatūs juridiniai asmenys privalo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius; ir 1 dalies 2 punktą, kad išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės. Be to, UAB „( - )“ pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasaio 17 d. nutarimu Nr.179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 10 punktą, kad atskaitingas asmuo, gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigus už <...>, suteiktas paslaugas, avansą arba kitas pinigų įplaukas, išduoda Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), nurodytą apskaitos dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą arba kita) (tyrimo metu nustatyta, kad imant piniginius užstatus dokumentai nebuvo išduodami, o užstato sumos įrašytos į kalendorių – užsakymų registravimo knygą); taip pat 10 punktą, kad atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą; pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba jo kvitas (duomenų, kad paimti piniginiai užstatai buvo įnešti į kasą, tyrimui pateiktuose dokumentuose nerasta, EKA kontrolinėse juostose, dienos “Z” ataskaitose net nenumatytas skyrius apie užstatų priėmimą, jose yra 3 skyriai : virtuvė, alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai). Pagal ietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 21 straipsnio “Atsakomybė už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą” 1 dalies nuostatas už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. UAB „( - )“ direktore tiriamuoju laikotarpiu buvo V. P..

135Dėl kaltinimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį.

136Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. BK 222 straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės apskaitos vedimo tvarka, taip pat ir valstybės finansiniai interesai. Buhalterinė apskaita – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 4 punktas). Kadangi BK 222 straipsnio dispozicija yra blanketinė, joje nurodyta teisės aktų reikalaujama buhalterinės apskaitos tvarka nustatoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą. BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šiuos duomenis turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-7-234-942/2015 ir kt.). Išvadai dėl padarinių buvimo pagrįsti ar paneigti paprastai būtini specialiomis žiniomis pagrįstų tyrimų metu gauti duomenys (specialisto išvada, ekspertizės aktas), tačiau galutinę išvadą apie nusikalstamų padarinių buvimą ar nebuvimą daro tik teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, tarp jų ir padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų pobūdį, mastą, priežastis, dėl kurių jie padaryti, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-601/2012). Kasacinės instancijos teismo jurisprudencijoje pabrėžta, kad teismai, nagrinėdami šios kategorijos bylas, neturi apsiriboti vien formaliu buhalteriniu vertinimu spręsdami BK 222 straipsnyje numatytų padarinių buvimo klausimą. Tokią išvadą teismas paprastai daro, kai nustatoma sistema veikų, neįtraukiant į apskaitą realiai įvykusių operacijų ar įtraukiant į apskaitą realiai neįvykusias operacijas, dėl to negalima nustatyti, kokios pinigų sumos nebuvo įtrauktos į apskaitą ar kokios pinigų sumos buvo nepagrįstai įtrauktos į apskaitą ir pan. Tokiais atvejais iš tikrųjų sunku įvertinti tikras įmonės pajamas bei išlaidas už tam tikrą laikotarpį, taigi nėra ir galimybės nustatyti tikrą asmens ar įmonės finansinę padėtį ar turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-290-699/2016, 2K-26-788/2017). Nustačius apskaitos pažeidimus, bet nenustačius minėtų padarinių, gali būti keliamas klausimas dėl administracinės atsakomybės taikymo pagal Administracinių nusižengimų kodekso 205 straipsnį.

137Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“. Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“. Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, o 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad „apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 15-398) patvirtintų taisyklių 10 punkte nustatyta, kad „atskaitingas asmuo, gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigus už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas, avansą arba kitas pinigų įplaukas, išduoda Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), nurodytą apskaitos dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą arba kita). Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą.

138Baudžiamosios bylos duomenimis nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje atlikus UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d., 2014 m. rugsėjo 25 d. specialisto išvada Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo konstatuota, kad UAB „( - )“ apskaita buvo tvarkoma iš dalies nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, ko pasėkoje pagal UAB „( - )“ organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1 ir 3 dalies, 19 straipsnio 1 dalies nuostatų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių 10 punkto, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (2004 m. kovo 30 d. Nr. IX-2084) 12 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų nuostatų pažeidimų, organizuojant apskaitos tvarkymą taip, kad ne visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų atvaizduoti buhalterinėje apskaitoje, ne visos pajamos būtų pagrįstos buhalterinės apskaitos dokumentais, t.y. kavinėje “( - )” teikiant maitinimo paslaugas pagal išankstinius užsakymus, nevedant priimamų užsakymų ir paimtų piniginių užstatų apskaitos, apie užsakymus atsižymint tik asmeninėje užrašų knygelėje-kalendoriuje, taip pat iš UAB “( - )” suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų paimant 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur), šių gautų pajamų tinkamai neapskaitant ir apie jas nepranešant buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei D. R., dėl ko pajamos nebuvo įtrauktos į UAB “( - )” buhalterinę apskaitą; nenustatant apskaitos dokumentų saugojimo tvarkos, užtikrinančios dokumentų saugumą, neįvertinant galimų rizikos veiksnių bei sudarant sąlygas juos pavogti ir dalies jų - elektroninio kasos aparato kontrolinių apskaitos juostų - neišaugojus, negalima iš dalies nustatyti UAB “( - )” veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.

139Nagrinėjant šią baudžiamąją bylą kaltinamosios V. P. gynėja pateikė konsultacinę išvadą dėl UAB “( - )” ūkinės finansinės veiklos, pateiktą advokatų R. Mištauto ir T. Milickio kontoros “Konsus” specialistės E. T.. Tačiau teismas šios konsultacinės išvados nevertina ir dėl joje pateiktų išvadų nepasisako, nes ji pateikta neįvertinus visų byloje esančių duomenų, joje aptarti ir kritikuojami tik kai kurie byloje esantys įrodymai ir juose užfiksuoti duomenys. Pažymėtina ir tai, kad konsultacinė išvada nelaikytina išvada dėl UAB “( - )” ūkinės finansinės veiklos, nes joje, kaip jau minėta, yra vertinami byloje esantys įrodymai – R. S. rankraštiniai užrašai, liudytojų parodymai ir kt., kritikuojama specialistės I. V. kompetencija, tačiau pateikiant konsultacinę išvadą UAB “( - )” ūkinės finansinės veiklos tyrimas atliktas nebuvo. Be to, byloje nėra jokių duomenų, kad konsultacinę išvadą pateikęs asmuo yra prisiekęs įstatymų nustatyta tvarka ir atsako už melagingos išvados pateikimą ir turi teisę atlikti ūkinės finansinės veiklos tyrimus.

140Teismas, spręsdamas apie buhalterinės apskaitos pažeidimų pobūdį ir mastą UAB “( - ) bei nusikalstamų padarinių BK 222 straipsnio prasme buvimą, vadovaujasi specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodytais duomenimis, gautais specialiomis žiniomis pagrįsto UAB “( - )” ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu, nes šioje išvadoje Nr. ( - ) pateiktas buhalterinis vertinimas yra pagrįstas ir kitomis nustatytomis faktinėmis šios baudžiamosios bylos aplinkybėmis.

141Kaltinamoji V. P., neigdama jai pareikštus kaltinimus apgaulingai tvarkius teisės aktų reikalaujamą buhalterinę bendrovės apskaitą, teigia, kad UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė bendrovės buhalterė D. R., kuri ir privalėjo pareigūnams pateikti bendrovės dokumentus už tiriamąjį laikotarpį. Be to, V. P. teigimu, iš kavinės „( - )“ paslaugomis besinaudojusių asmenų gautos piniginės lėšos – pagal išansktinius užsakymus gauti užstatai ir galutiniai atsiskaitymai už suteiktas maitinimo paslaugas - buvo tinkamai apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje įnešant šias lėšas į EKA ir atspausdinant EKA kvitus. Dėl EKA kontrolinių apskaitos juostų už tiriamąjį laikotarpį nepateikimo V. P. nurodė, kad jos buvo pagrobtos iš automobilio VW „Tauran“.

142Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektai yra asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, tai yra už tai, kad įmonėje buhalterinė apskaita būtų vedama ir organizuojama laikantis įstatymų normų reikalavimų, taip pat ir už dokumentų bei apskaitos išsaugojimą yra atsakingas įmonės vadovas. Taigi, nors pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis, t. y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą (vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai), tačiau, pagal teismų formuojamą praktiką, esant tam tikroms sąlygoms, atsako ir įmonės vadovas, nes buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jam. Todėl, jei įmonės vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų, tada jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-454/2012, 2K-41/2012, 2K-569/2012, 2K-430/ 2013, 2K-7-176-303/2015).

143Baudžiamosios bylos medžiaga - VĮ „Registrų centras“ kompiuterinės duomenų bazės „Juridinio asmens duomenys“ (2 t., b.l. 73-74) duomenimis nustatyta, kad UAB „( - )“ direktore laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. buvo V. P.. Taigi, už tinkamą UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos organizavimą, tai yra už tai, kad įmonėje buhalterinė apskaita būtų vedama ir organizuojama laikantis įstatymų normų reikalavimų, taip pat ir už dokumentų bei apskaitos išsaugojimą laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. atsakinga UAB „( - )“ direktorė V. P..

144Baudžiamosios bylos medžiaga, iš tiesų, nustatyta, kad analizuojamu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. buhalterinę apskaitą UAB „( - )“ tvarkė vyr. buhalterė D. R., kuri teisiamajame posėdyje parodė, kad atsiskaitymai kavinėje „( - )“ dažniausiai vyko klientams atsiskaitant grynaisiais, juos įnešant į elektroninį kasos aparatą bei atspausdinant kvitą. Jos teigimu, pinigus iš kasos aparato paimdavo V. P., po ko D. R. juos užpajamuodavo surašydama kasos pajamų orderius bei užpildydavo kasos pajamų žurnalą. Ji teigia, kad grynieji pinigai buvo laikomi pas direktorę V. P.. D. R. grynųjų pinigų neskaičiuodavo, kasos pajamų orderius surašydavo pagal EKA juostos duomenis. Liudytoja D. R. teigė nežinanti, ar visos sumos buvo mušamos į kasos aparatą. Apie išankstinių užsakymų priėmimą ir realų procesą ji teigė nieko nežinojusi, nežino, ar buvo vedamas užsakymų žurnalas, jo nėra mačiusi. Šios liudytojos teigimu, ji nežino, ar išankstinių užsakymų metu buvo imamas užstatas bei kaip jis buvo apskaitomas. Kaltinamoji V. P. šių D. R. nurodytų aplinkybių nepaneigė. Šios D. R. nurodytos aplinkybės neprieštarauja ir kitiems baudžiamosios bylos duomenims bei nustatytoms aplinkybės, todėl laikytina, kad už buhalterinės apskaitos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, nurodytus kaltinime V. P., yra atsakinga UAB „( - )“ direktorė V. P..

145Kaltinamoji V. P. neneigė ir aplinkybės, kad UAB „( - )“ priklausančioje kavinėje „( - )“ buvo teikiamos gedulingų pietų, pobūvių paslaugos pagal išankstinius užsakymus. Šią aplinkybę, o taip pat tai, kad priimant užsakymus klientui turint grynų pinigų buvo sumokamas užstatas, patvirtina liudytojos R. S., kavinėje dirbančių barmenių ir padavėjų I. P., A. R., D. V. ir V. P. parodymai, faktų fiksavimo pažyma (1 t., b.l. 26-27), operatyvaus patikrinimo pažyma (1 t., b.l. 24-25), apžiūrėta užrašų knygelė-kaledorius (1 t., b.l. 31-65), specialisto išvada (2 t., b.l. 29-72). Be to, šias aplinkybes patvirtino liudytojais apklausti asmenys, kurie analizuojamu laikotarpiu naudojosi šios kavinės paslaugomis pagal išankstinius užsakymus. Šios aplinkybės laikomos nustatytomis, todėl teismas detaliau dėl jas pagrindžiančių įrodymų nepasisako.

146Tačiau V. P. teigia, jog pagal išankstinius užsakymus gauti užstatai nagrinėjamu laikotarpiu buvo apskaitomi tinkamai juos įnešant į EKA ir išduodant kasos aparato kvitą. Šią aplinkybę taip pat nurodė liudytojos V. P. ir D. V., dirbančios UAB „( - )“ kavinėje „( - )“, kurios teigė, jog sumokėto užstato suma buvo įnešama į kasą. Tačiau toje pačioje kavinėje dirbanti I. P. teigė, jog sumokėjus užstatą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas nebuvo išduodamas, sumokėti pinigai būdavo perduodami direktorei V. P.. Kavinėje „( - )“ dirbančiai A. R., kaip ji pati nurodė, užstatų apskaitymo tvarka nežinoma, nes ji užsakymų nepriėminėdavo. Byloje apklausti liudytojai - kavinės „( - )“ klientai, kurie naudojosi kavinės paslaugomis laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d., nurodė, kad pagal išankstinį užsakymą sumokėjus užstatą, joks mokėjimą patvirtinantis dokumentas išduodamas nebuvo. Visi užstatą mokėję asmenys patvirtino, kad sumokėto užstato suma buvo įskaitoma į galutinę atsiskaitymo sumą. Šią aplinkybę patvirtina ir liudytojos G. G. parodymai, nes ji nurodė, kad užsakant gedulingus pietus, kurie vyko 2014 m. liepos 6 d., ji sumokėjo 200,00 Lt užstatą, tačiau joks pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas jai išduotas nebuvo. Atsiskaitant 2014 m. liepos 6 d., ji sumokėjo 895,00 Lt, į šią galutinę sumą buvo įskaičiuotas anksčiau sumokėtas 200,00 Lt užstatas. Kvitas, kurį ši liudytoja pateikė prijungimui prie bylos (1 t., b.l. 182), buvo išduotas visai sumai – 895,00 Lt. Tai tik patvirtina, kad šiuo konkrečiu atveju G. G. sumokėtas 200,00 Lt buvo apskaitytas EKA galutinio atsiskaitymo metu. Pažymėtina tai, kad šioje byloje apklausiant liudytoją E. P. jis nurodė, jog jam sumokėjus 100,00 Lt užstatą buvo išduotas kasos aparato kvitas. Tačiau įvertinus aplinkybę, kad šio liudytojo parodymai prieštarauja kitiems bylos duomenims, kurių visuma patvirtina faktą, kad sumokėjus užstatą kvitas išduodamas nebuvo, bei atsižvelgus į tai, kad dėl 2014 metų gegužės mėnesį buvusio įvykio jis buvo apklaustas tik 2015 m. sausio 30 d., teismas daro išvadą, kad liudytojas E. P. dėl sumokėto užstato apskaitymo išduodant jam EKA kvitą klysta, todėl teismas šia jo parodymų dalimi nesivadovauja.

147Kaltinamosios V. P. ir liudytojų V. P., D. V. parodymai dėl užstatų pagal išankstinius užsakymus apskaitymo juos įnešant į EKA ir išduodant kasos aparato kvitus prieštarauja kitiems anksčiau aptartiems bylos duomenims, todėl jie laikytini nepatikimais, duoti siekiant V. P. išvengti atsakomybės už jai inkriminuotą veiką dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, bei liudytojoms V. P. ir D. V. siekiant padėti V. P. išvengti arba sušvelninti atsakomybę. Todėl teismas šių asmenų parodymais dėl užstatų apskaitymo UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje nesivadovauja. Aplinkybės, kad apie priimtus išankstinius užsakymus V. P. ir kavinėje „( - )“ dirbančios barmenės ir padavėjos pažymėdavo tik asmeninėje V. P. užrašų knygelėje-kalendoriuje, kaltinamoji V. P. neneigė, šią aplinkybę patvirtino ir liudytojais apklausti išankstinių užsakymų paslaugomis besinaudoję asmenys, kavinėje dirbančios barmenės ir padavėjos, o taip pat patvirtina liudytojos R. S. parodymai, užrašų knygelės-kalendoriaus duomenys.

148Liudytojų (išankstinio užsakymo paslaugomis pasinaudojusių klientų) parodymais, specialisto išvada Nr. ( - ), ( - ) apskrities VMI vyriausiosios specialistės R. S. parodymais, jos rankraštiniais užrašais (2 t., b.l. 98-137), daiktų apžiūros protokolu ir jo priedu (2 t., b.l. 138-192) neginčytinai nustatyta, kad UAB „( - )“ kavinėje „( - )“ teikiant maitinimo paslaugas pagal išankstinius užsakymus nebuvo vedama priimamų užsakymų ir paimtų užstatų apskaita, apie užsakymus atsižymint tik asmeninėje V. P. užrašų knygelėje-kalendoriuje, kurioje laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d. yra užfiksuoti 419 įrašų apie 100,00 Lt sumą viršijančius išankstinius užsakymus maitinimo paslaugų suteikimui, iš kurių UAB “( - )” buhalterinėje apskaitoje gautos pajamos apskaitytos tik 78 atvejais, iš jų 74 - elektroniniu kasos aparatu ELCOM EURO 2000T ALPHA korpuso Nr. ( - ), 3 - bankiniais pavedimais ir 1 - išrašant kasos pajamų orderį; 361 įrašas apie užsakymų metu paimtus, nuo 50,00 iki 200,00 Lt svyruojančius, piniginius užstatus, viso 34 990,00 Lt (10133,80 Eur), pinigų priėmimo metu neišduodant jokio pinigų gavimą pateisinančio dokumento.

149Dėl kaltinimo neapskaičius ir nepranešus buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei D. R. apie iš UAB „( - )“ suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų gautus 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur) V. P. paaiškino, kad visos iš klientų gautos piniginės lėšos buvo įneštos į EKA ir apskaitytos UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje. Nors kaltinamoji kalta dėl jai inkriminuoto kaltinimo šioje dalyje neprisipažįsta, jos kaltė įrodyta liudytojų K. G., A. F., G. S., R. M., V. B., S. J., D. D., D. S., R. B., V. Ž., L. S., A. Ž., V. B., A. G., G. A., I. N., R. K., E. S., R. A., M. G., V. K., G. D., D. J. J., A. R., R. G., J. P., O. Z., J. J., R. S., A. S., T. A., B. D., V. V., N. B., J. R., M. V., J. P. parodymais, taip pat liudytojos R. S. parodymais, jos sudarytais rankraštiniais užrašais (2 t., b.l. 98-137), daiktų apžiūros protokolu ir jo priedu (2 t., b.l. 138-192), kitais bylos duomenimis. Aukščiau nurodyti liudytojai patvirtino naudojęsi kavinės „( - )“ paslaugomis kaltinime V. P. nurodytomis datomis, bei sumokėję už paslaugas ne mažesnes nei kaltinime nurodytos sumos. Išanalizavus R. S. rankraštinius užrašus, kuriuose, kaip nurodė R. S., ji iš UAB “( - )” kavinės “( - )” EKA kontrolinių juostų išsirašė didesnes nei vieno šimto litų sumas, nurodant datą, valandą, kvito numerį ir sumą, po to šias sumas sulygino su duomenimis, išrašytais iš užsakymo žurnalo. Palyginus liudytojų nurodytus duomenis apie jų sumokėtas sumas su šių rankraštinių užrašų duomenimis, abejonių teismui dėl V. P. kaltės neapskaitant UAB “( - )” buhalterinėje apskaitoje kaltinime nurodytos bendros iš klientų gautos 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur) sumos nekyla, teismas laiko šią aplinkybę įrodyta pilnai. Visos kaltinime nurodytų asmenų kavinėje „( - )“ už suteiktas paslaugas sumokėtos sumos yra didesnės nei 100,00 Lt. Operatyvinį patikrinimą kavinėje „( - )“ atlikusi R. S., kuriai V. P. pateikė kavinės „( - )“ EKA kontrolines apskaitos juostas, rankraštiniuose užrašuose iš kontrolinių juostų išrašė sumas, didesnes nei 100,00 Lt. Palyginus šių rankraštinių užrašų duomenis su kaltinime nurodytų liudytojų parodymais buvo nustatyta, kad šių liudytojų nurodytų kavinėje „( - )“ už paslaugas sumokėtų sumų kontrolinėse juostose liudytojų nurodytomis datomis neužfiksuota.

150Nors pati V. P., taip pat kavinėje dirbančios I. P., A. R., D. V. ir V. P., taip pat šios įmonės EKA aptarnaujančios įmonės darbuotojas A. M. nurodė, kad kavinės kasos aparate minimu laikotarpiu buvo atliktas įmušamų sumų programavimas, kurio pagalba ribojamas įmušamų sumų dydis, šiuo konkrečiu atveju – 99,99 Lt suma, tačiau ši aplinkybė nepaneigia V. P. kaltės kaltinant ją kaltinime nurodytų sumų neapskaitymu buhalterinėje apskaitoje. Liudytojos G. G. pateikti kvitai (1 t., b.l. 182), taip pat specialistės I. V. paaiškinimas patvirtina, kad didesnes nei 100,00 Lt sumas į EKA buvo galima įmušti daugybos pagalba, tačiau kvite vistiek matosi galutinė sumokėta suma. Pažymima ir tai, kad R. S. rankraštiniuose užrašuose (2 t., b.l. 127) buvo padaryti įrašai apie V. P. užsakymų knygelėje-kalendoriuje rastus užsakymus 2014 m. liepos 6 d. gedulingiems pietums 750,00 Lt sumai (30 x 25,00, 200,00 Lt užstatas) ir 2014 m. rugpjūčio 3 d. keturnėdėlio paminėjimui 450,00 Lt sumai (18 x 25,00). Šie įrašai R. S. buvo išbraukti, radus kasos kontrolinėse apskaitos juostose apmokėjimus už šias paslaugas. Būtent iš G. G. pateiktų kvitų (1 t., b.l. 182) matyti, kad ji 2014 m. liepos 6 d. sumokėjo 895,00 Lt, kurių 750,00 Lt sudaro suma, gauta 30 padauginus iš 25,00 Lt, 2014 m. rugpjūčio 3 d. sumokėjo 506,00 Lt, kurių 450,00 Lt sudaro suma, gauta 18 padauginus iš 25,00 Lt. O tai tik patvirtina, kad R. S. rankraštiniuose užrašuose esanti informacija apie tiriamuoju laikotarpiu EKA kontrolinėse apskaitos juostose rastas didesnes nei 100,00 Lt sumokėtas sumas yra patikima. R. S. apklausos ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad byloje esančius ir prie bylos pateiktus rankraštinius užrašus sudarė ji pati, šią aplinkybę patvirtino ir R. S. apklausęs bei rankraštinius užrašus iš jos paėmęs tyrėjas V. J., taip pat R. S. kolegė, operatyviniame patikrinime dalyvavusi liudytoja J. Ž.. Todėl teismas šiuos rašytinius įrodymus, nors juos sudaręs asmuo R. S. juose nepasirašė, vertina kaip patikimus, atitinkančius leistinumo kriterijų, ir jais vadovaujasi priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį.

151Pažymima ir tai, kad kai kurie išankstinio užsakymo paslaugomis kavinėje „( - )“ besinaudoję kaltinime nurodyti asmenys apklausiami teisme nurodė, kad atsiskaitydami už paslaugas kasos aparato kvitus gavo. Tokias aplinkybes nurodė liudytoja D. D., V. B., E. S., N. B., J. R., tačiau nesant R. S. sudarytuose rankraštiniuose užrašuose duomenų apie šių asmenų nurodytomis datomis EKA kontrolinėse apskaitos juostose fiksuotas didesnes nei 100,00 Lt sumas, teismas laiko, jog šie asmenys nurodydami šią aplinkybę klysta, nes įvykis buvo seniai, be to, kaip parodė liudytojų apklausos, kai kurie asmenys neskiria sąskaitos apmokėjimui nuo kasos aparato kvito. Todėl šioje dalyje šių liudytojų parodymais teismas nesivadovauja, kadangi jie prieštarauja kitiems bylos duomenims.

152Išanalizavus UAB „( - )“ kavinės „( - )“ kasos operacijų žurnaluose Nr. 4 ir Nr. 5 užfiksuotus duomenis matyti, kad kai kuriais atvejais dienos įplaukos EKA yra mažesnės nei liudytojų nurodytos už paslaugas kavinėje „( - ) sumokėtos sumos. Palyginimui aptariami keli tokie nustatyti atvejai. Liudytoja D. D. nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 24 d. už 2014 m. rugpjūčio 23 d. vykusią vakarienę ji sumokėjo 2300,00 Lt, tačiau pagal kasos operacijų žurnalo duomenis EKA įplaukos 2014 m. rugpjūčio 23 d. sudarė 967,10 Lt, o rugpjūčio 24 d. – 1517,13 Lt, t.y. mažesnės nei sumokėta suma. Liudytojas D. S. nurodė, kad 2014 m. gegužės 3 d. jis sumokėjo 750,00 Lt, tačiau tos dienos EKA įplaukas sudarė 757,88 Lt, tik 7,88 Lt daugiau nei šio liudytojo sumokėta suma. R. B. patvirtino, kad 2014 m. vasario 2 d. ji sumokėjo 900,00 Lt, tačiau tos dienos EKA įplaukos buvo 289,90 Lt. Svarbu pažymėti ir tai, kad V. P., neigdama kaltinime nurodytas aplinkybes dėl iš klientų gautų lėšų pagal išankstinius užsakymus neapskaitymo, nurodė, kad kai kurie klientai už paslaugas atsiskaitydavo kitą dieną arba dalimis, nes neturėdavo pinigų. Tačiau šios V. P. nurodytos aplinkybės nepatvirtino liudytojais apklausti kaltinime nurodyti kavinės „( - )“ paslaugomis analizuojamu laikotarpiu pasinaudoję asmenys, išskyrus liudytojus D. D. ir A. G.. Liudytoja D. D. nurodė, kad už 2014 m. rugpjūčio 23 d. vakarienę 2300,00 Lt ji sumokėjo 2014 m. rugpjūčio 24 d., tačiau, kaip jau minėta, rugpjūčio 24 d. įplaukos į EKA yra mažesnės nei D. D. sumokėta suma. Liudytojas A. G. parodė, kad už 2014 m. birželio 7 d. banketą 1600,00 Lt jis sumokėjo 2014 m. birželio 8 d., tačiau ir šios dienos EKA įplaukos buvo 442,10 Lt, t.y. mažesnės nei sumokėta suma. Liudytojai K. G., A. F., G. S., R. M., V. B. nurodė, kad už dalyvavimą Naujųjų 2014 Metų sutikimo šventėje jie bendrai sumokėjo 4300,00 Lt. Tačiau EKA įplaukų 2014 m. sausio 1 d. pagal kasos operacijų žurnalą iš viso nėra, o 2013 m. gruodžio 31 d. EKA įplaukas sudarė tik 1658,70 Lt. Šios nustatytos aplinkybės taip pat patvirtina, kad UAB „( - )“ iš klientų gaunamos lėšos už jiems suteiktas paslaugas ne visais atvejais buvo apskaitomos buhalterinėje apskaitoje.

153Sprendžiant dėl V. P. kaltės tyčia organizavus UAB “( - )” buhalterinę apskaitą taip, kad iš UAB „( - )“ suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų gautos 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur) lėšos nebūtų trauktos į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, svarbu pažymėti tai, kad pagal tyrimui pateiktose kalkuliacinėse lentelėse nurodytas patieklų savikainas, pardavimo kainas specialistė I. V., kaip nurodė išvadoje, apskaičiavo kiekvieno patiekalo antkainį ir nustatė vidutinį antkainio procentą, galimai taikytą laikotarpiu nuo 2010 metų gruodžio mėnesio iki 2015 m. sausio 2 d., kuris sudarė 201,23%. Be to, specialisto išvadoje Nr. ( - ) specialistė nurodė, kad tyrimui pateiktoje 2014 metų didžiojoje knygoje rastos 2014 metų 390 buhalterinės sąskaitos “Pajamų ir sąnaudų suvestinė”, (susumuotos mėnesio apyvartos) apyvartos žiniaraščio (apskaitos registras), kuriame nurodyta UAB „( - ) 2014 metų 500 buhalterinės sąskaitos “Pardavimai” ir 600 buhalterinės sąskaitos “Savikaina kiekvieno mėnesio apyvartos” informacijos pagalba taip pat buvo nustatytas kiekvieno patiekalo antkainis. Šiuo atveju, turint duomenis apie kiekvieno mėnesio savikainą ir pardavimo pajamas preliminariai buvo paskaičiuotas kiekvieno mėnesio antkainis ir antkainio procentas, bei vidutinis taikytas antkainis trimis atvejais: 1) pagal UAB „( - )“ teiktus duomenis apie paskaičiuotą savikainą ir pardavimo pajamas, nustačius jų dydį pagal tyrimui pateiktus dokumentus nustatytas vidutinis antkainis sudaro 82,63%, kuris beveik 2,5 karto mažesnis lyginant su tuo, kurį UAB „( - )“ taikė nustatant patiekalų pardavimo kainas; 2) kai nustatytos neapskaitytos pardavimo pajamos sudaro 260 804,37 Lt, šia suma padidinus nustatytas pagal pardavimo dokumentus bendrovės apskaitytas pardavimo pajamas, nustatomos pardavimo pajamos, kurių pagrindu buvo nustatytas vidutinis 194,87% antkainis, kuris tik 6,45% mažesnis lyginant su tuo, kurį UAB „( - )” taikė nustatant patiekalų pardavimo kainas; 3) kai nustatytas neapskaitytas pardavimo pajamas sudaro 335 826,97 Lt, šia suma padidinus nustatytas pagal pardavimo dokumentus bendrovės apskaitytas pardavimo pajamas nustatomos pardavimo pajamos, kurių pagrindu nustatytas vidutinis antkainis sudaro 227,01%, tai 25,78% didesnis antkainis lyginant su tuo, kurį UAB „( - )“ taikė nustatant patiekalų pardavimo kainas. Patikrinimui taip pat naudotas atvirkštinis variantas, kuomet už pagrindą buvo paimta UAB „( - )“ apskaičiuota savikaina ir padauginta iš visais 3 atvejais nustatyto antkainio procento. Tuo atveju jei būtų taikytas antkainis, kurį UAB „( - )“ taikė nustatant patiekalų kainas, tuomet gautinos pajamos turėjo būti apie 703 800,00 Lt, kai tuo tarpu jų apskaitoje nurodytos gautos pajamos buvo tik 426 000,00 Lt, t.y. net 277 700,00 Lt mažesnės. Palyginus nustatyta, kad nustatytos neapskaitytos pajamos - 260 804,37 Lt ar 335 826,97 Lt - yra panašios į pajamas, kurios būtų gautos taikant patiekalams paskaičiuotą antkainį. Pažymėjo, kad nustatyti antkainiai ir pardavimo pajamos nėra tikslūs, nes UAB „( - )“ tyrimui visiškai neteikė atsargų, gatavos produkcijos apskaitos dokumentų, neteikė atsargų, gatavos produkcijos likučių įsigijimo ir pardavimo kainomis, neteikė inventorizacijos aprašų bei aktų, tačiau kaip matyti iš nustatytų galimų vidutinių antkainių ir nustatytų galimų neapskaitytų pajamų galima tvirtinti, kad UAB „( - )“ neapskaitė dalies pardavimo pajamų. Šie specialisto išvadoje pateikti paskaičiavimai iš dalies, vertinant visų nuosprendyje aptartų įrodymų visumą, patvirtina kaltinime V. P. nurodytas aplinkybes, kad V. P. buhalterinę apskaitą UAB “( - )” organizavo taip, kad iš UAB „( - )“ suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų gautos 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur) lėšos nebūtų įtrauktos į bendrovės buhalterinę apskaitą.

154Tokiu būdu, išdėstytų įrodymų visuma neabejotinai pagrindžia, jog V. P. laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d. iš UAB “( - )” suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų pati ir per UAB “( - )” barmenėmis dirbusias I. P., A. R., D. V. ir V. P. viso paėmė 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur), šių gautų pajamų tinkamai neapskaitė ir apie jas nepranešė buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei D. R., dėl ko pajamos nebuvo įtrauktos į UAB “( - )” buhalterinę apskaitą.

155Dėl kaltinimo nenustačius apskaitos dokumentų saugojimo tvarkos, užtikrinančios dokumentų saugumą, neįvertinus galimų rizikos veiksnių bei laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 12 d. iki 2014 m. gruodžio 17 d. dokumentus - elektroninio kasos aparato ELCOM EURO 2000T ALPHA, unikalus Nr. ( - ), kontrolines apskaitos juostas, laikius neužrakintame automobilyje VW „Tauran“, taip sudarant sąlygas jas pavogti, kaltinamoji V. P. kaltės taip pat nepripažino, teigdama, jog dėl vagystės fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas, kalti asmenys nenustatyti. Teikdama paaiškinimą teisme V. P. patvirtino, kad dokumentų saugojimo tvarka bendrovėje nebuvo nustatyta. V. P. taip pat neneigė fakto, kad 2014 m. gruodžio 4 d. dokumentų poėmio aktu (2 t., b.l. 5) iš V. P. paimti UAB “( - )” buhalterinės apskaitos dokumentai jai buvo grąžinti, tai patvirtina ir minimas dokumentų poėmio aktas, kuriame yra žyma apie dokumentų V. P. grąžinimą ir V. P. parašas. Liudytoja R. S. taip pat parodė, kad 2014 m. gruodžio 12 d. EKA kontrolinės apskaitos juostos V. P. buvo grąžintos. Dėl įvykio, kuomet 2014 m. gruodžio 17 d. apie 07.30 val. buvo pastebėta, kad ( - ), kavinės “( - )” kieme, iš neužrakinto automobilio pagrobtos UAB “( - )” kavinės “( - )” EKA kontrolinės apskaitos juostos, atliekamas ikiteisminis tyrimas, tačiau kalti asmenys nenustatyti (2 t., b.l. 9).

156Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nuostatą, „apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą”. Dokumentų ir archyvų įstatymo (2004 m. kovo 30 d. Nr. IX-2084) 12 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad “<…> privatūs juridiniai asmenys privalo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius; išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės <…>.” To paties straipsnio 2 punkte įtvirtinta nuostata, kad “už <…> privataus juridinio asmens veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką atsako vadovas”. UAB “( - )” direktorė V. P. privalėjo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindama galimus rizikos veiksnius, tačiau, palikdama UAB “( - )” EKA kontrolines apskaitos juostas neužrakintame automobilyje, šių reikalavimų nesilaikė, todėl jos kaltė šioje dalyje įrodyta pilnai.

157Vertinant išdėstytą, esant specialisto konstatuotoms išvadoms apie apgaulingą UAB „( - )“ apskaitos tvarkymą, taip pat finansinių dokumentų neišsaugojimą ir jų nepateikimą, ir to pasėkoje kilusius padarinius, negalint nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, konstatuotina, jog UAB „( - )“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma vienareikšmiai apgaulingai ir apgaulingas UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymas šiuo atveju pasireiškė tyčiniu apskaitos tvarkymo organizavimu turint tikslą pasisavinti įmonės lėšas, kad ne visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų atvaizduoti buhalterinėje apskaitoje, ne visos pajamos būtų pagrįstos buhalterinės apskaitos dokumentais, t.y. kavinėje teikiant maitinimo paslaugas pagal išankstinius užsakymus, nebuvo vedama priimamų užsakymų ir paimtų piniginių užstatų apskaita, apie užsakymus pasižymint tik asmeninėje užrašų knygelėje-kalendoriuje, taip pat nebuvo apskaitytos ir nepranešta bendrovės vyr. buhalterei apie iš UAB “( - )” suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų sumokėtas lėšas – 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur), nebuvo nustatyta apskaitos dokumentų saugojimo tvarka, užtikrinanti dokumentų saugumą, dėl ko neįvertinant galimų rizikos veiksnių laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 12 d. iki 2014 m. gruodžio 17 d. dokumentai - elektroninio kasos aparato ELCOM EURO 2000T ALPHA, unikalus Nr. ( - ), kontrolinės apskaitos juostos - buvo laikomos neužrakintame automobilyje VW „Tauran“, taip sudarant sąlygas jas pavogti.

158Teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad duomenis apie asmens (ūkio subjekto) veiklą, jo turtą, nuosavą kapitalą ar įsipareigojimų dydį, ar struktūrą, turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei tokiu būdu to padaryti (o ne atliekant ikiteisminį tyrimą, priešpriešinius patikrinimus, ir pan.) negalima, atsiranda BK 222 straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-7-234-942/2015 ir kt.).

159Specialisto išvada Nr. ( - ), taip pat specialistės I. V. paaiškinimu konstatuota, kad dėl kaltinime nurodytų buhalterinės apskaitos teisės aktų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti UAB “( - )” veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. Todėl teismas laiko įrodytu, jog dėl apgaulingo UAB “( - )” buhalterinės apskaitos tvarkymo kilo BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos pasekmės.

160Apgaulingas apskaitos tvarkymas yra tyčinis nusikaltimas, kuris gali būti padaromas tiek veikiant tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia. Veika laikoma padaryta tyčia, kai asmuo, žinodamas buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus, sąmoningai netinkamai juos vykdo, numato, kad dėl to bus negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir šių padarinių nori (siekia) arba nors padarinių ir nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-170/2012, 2K-564/2014). Kaltės turinį sudaro asmens psichinis santykis su teisinę reikšmę turinčiais veikos požymiais, pavojingais padariniais, situacija, kuriai esant padaryta nusikalstama veika. Kaltės turinys atskleidžiamas, remiantis ne tik kaltininko parodymais apie jo suvokimą darant pavojingą visuomenei veiką, bet ir objektyviais bylos duomenimis.

161Nagrinėjamoje byloje nustatyti objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, nusikalstamų veiksmų pobūdis bei nusikalstamų veiksmų apimtis leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog buhalterinė UAB „( - )“ apskaita, pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių jos tvarkymą, reikalavimus, buvo tvarkoma sąmoningai ir tikslingai, neabejotinai veikiant tiesiogine tyčia. Bylos duomenimis nustatyta, jog V. P., iš esmės vienvaldis UAB „( - )“ vadovas ir direktorius, bendrovės veiklą vykdė daug metų. Tai suponuoja pagrįstą išvadą, kad V. P. yra vienareikšmiai didelę patirtį verslo srityje turintis asmuo, ne tik žinojęs bet ir vykdęs tiek išorinę, tiek ir vidinę bendrovės veiklą. Logiška, kad kaip vienvaldis ūkio subjekto vadovas, neabejotinai žinodama buhalterinės apskaitos reikalavimus, žinodama ir savo kaip vadovo pareigą buhalterinę apskaitą tvarkyti pagal įstatymų reikalavimus, V. P. nesiėmė priemonių UAB „( - )“ EKA kontrolinių apskaitos juostų išsaugojimui, be to, organizavo bendrovės apskaitą taip, kad ne visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų atvaizduoti buhalterinėje apskaitoje, ne visos pajamos būtų pagrįstos buhalterinės apskaitos dokumentais, neabejotinai numatydama, kad dėl to nebus galima visiškai ar iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros, ir to norėjo.

162Teismas, įvertinęs visas šias aplinkybes, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad minėti buhalterinės apskaitos pažeidimai buvo daromi turint tikslą pasisavinti UAB “( - )” lėšas, daro išvadą, jog dėl V. P. organizuotos apgaulingos apskaitos bei dalies dokumentų neišsaugojimo negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. Kaltinamosios nusikalstami veiksmai kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį.

163Dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį.

164Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio turto svetimo turto ar turtinės teisės pavertimu savo turtu ar turtine teise taip padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui ar teisėtam valdytojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2014, 2K-148/2013, 2K-92/2012).

165Kalbant apie bendrovės turto pasisavinimo bylas, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisės aktų reglamentuotas UAB, kaip ribotos civilinės atsakomybės asmens, teisinis statusas reiškia, kad šios bendrovės turtas yra atskirtas nuo šio juridinio asmens dalyvių (taip pat ir vienintelio akcijų savininko) turto. Bendrovės akcijų turėtojai įgyja teisę į bendrovės turtą, išskyrus dividendus bei kitas Akcinių bendrovių įstatyme nurodytas lėšas, tik akcinę bendrovę likvidavus ir atsiskaičius su jos kreditoriais. Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnyje įtvirtinta juridinio asmens valdymo organo nario pareiga sąžiningai ir protingai veikti juridinio asmens atžvilgiu ir nepainioti juridinio asmens turto su savo asmeniniu turtu, t. y. nenaudoti juridinio asmens turto savo asmeninei ar trečiųjų asmenų naudai. Akcininkui, kuris yra kartu ir bendrovės vadovas ir atliko neteisėtus veiksmus, gali būti taikoma civilinė atsakomybė pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, kuri ir siejama su bendrovės vadovo padaryta žala juridiniam asmeniui. Tačiau jei šis asmuo turėdamas teisiškai apibrėžtus įgaliojimus jam patikėto bendrovės turto atžvilgiu tyčia pažeidžia jam suteiktus įgaliojimus, turtą užvaldo neteisėtu būdu (pvz., panaudojęs suklastotus dokumentus), su šiuo turtu pradeda elgtis kaip su nuosavu, naudoja jį asmeniniams poreikiams, niekaip savo turtu neatstato įmonės mokumo, toks turtas iš teisėto bendrovės vadovo ir akcininko valdymo pereina į jo neteisėtą valdymą, t. y. turtas pasisavinamas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-407/2014). Tvirtinimai, kad UAB piniginės lėšos iš tikrųjų buvo panaudotos bendrovės reikmėms, nors tai neužfiksuota buhalterinėje apskaitoje ir nepatvirtinta patikimais įrodymais, nėra pakankamas pagrindas paneigti kaltinimą (Lietuvos Aukščiausios Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-411/2012, 2K-138/2014, 2K-352/2014, 2K-332/2014 ir kt.). Tokio pobūdžio bylose būtina įsitikinti įmonės turto pasisavinimo ir padarytos žalos tikrumu, įvertinti ne vien tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esančią informaciją, bet objektyvių aplinkybių visumą, iš kurios galima spręsti, ar įmonė patyrė realios žalos dėl jos vadovo veiksmų, ar jis veikė tyčia, t. y. suprasdamas, kad savinasi įmonės turtą, numatydamas įmonei daromą žalą ir to norėdamas. Dėl to duomenys, rodantys, kad paimti pinigai buvo panaudoti įmonės reikmėms arba jų paėmimas turėjo kitokią prasmę ir iš tikrųjų žalos įmonei nepadarė, turi būti ištirti ir įvertinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-78/2012).

166Iš tiesų, kaip minėta sprendžiant, ar asmuo, kuriam turtas buvo patikėtas (buvo jo žinioje) neteisėtai disponuodamas šiuo turtu padarė BK 183 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, būtina nustatyti ir jo tyčios turinį (kryptingumą); šiuo atveju esminę reikšmę turi tai, kokį sumanymą turėjo asmuo, neteisėtai disponuodamas jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu: ar jį panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti, ar įmonės reikmėms. Taigi darant išvadą dėl asmens veiksmų atitikimo ar neatitikimo BK 183 straipsnyje įtvirtintos turto pasisavinimo sudėties požymiams, turi būti tiriamos ir vertinamos bylos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios tokio turto panaudojimo įmonės reikmėms faktą. Šiame kontekste pažymėtina, kad kaltininko parodymai, jog įmonės turtas buvo naudojamas įmonės reikmėms, to nepagrindžiant konkrečiomis aplinkybėmis ir nesant kitų jo parodymus patvirtinančių įrodymų, savaime nėra pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties požymių buvimą jo padarytoje veikoje. Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Ši BPK nuostata suponuoja ir tai, kad reikalavimas, jog kaltininko tvirtinimai dėl turto panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis, negali būti traktuojamas kaip įrodinėjimo pareigos perkėlimas kaltininkui. Nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti įmonės turtu jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pavyzdžiui, siekiant naudos sau, ar kitiems asmenims) šis turtas buvo naudojamas. Taigi tai, kad nėra nustatyta, kokiais kitais, nesusijusiais su įmonės poreikių tenkinimu, tikslais buvo naudojamos įmonės turtas, savaime nepaneigia turto pasisavinimo sudėties buvimo kaltininko padarytoje veikoje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad gynybos argumentai, jog lėšos buvo panaudotos bendrovės reikmėms, kai to nepatvirtina jokie patikimi įrodymai, kaltinimo dėl turto pasisavinimo nepaneigia (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009, 2K-197/2012 ir kt.).

167Baudžiamosios bylos medžiaga objektyviai nustatyta, kad V. P., būdama UAB “( - )” vienintele akcininke ir direktore bei tuo pačiu metu atlikdama ir kasininko pareigas, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d., turėdama tikslą pasisavinti įmonės lėšas, bendrovei teikiant maitinimo paslaugas kavinėje “( - )”, esančioje ( - ), pagal išankstinius užsakymus (banketus, gedulingus pietus) iš UAB “( - )” suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų, pati ir per UAB “( - )” barmenėmis dirbusias I. P., A. R., D. V. ir V. P., viso paėmė 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur), jų tyčia neapskaitė įmonės buhalterinėje apskaitoje ir apie jas nepranešė buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei D. R., tokiu būdu pasisavino didelės, 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur), vertės UAB “( - )” priklausantį turtą.

168Neneigdama piniginių lėšų už suteiktas paslaugas iš UAB „( - )“ paslaugomis pasinaudojusių asmenų gavimo fakto, kaltinamoji V. P. neigė šių lėšų pasisavinimo faktą ir nurodė, jos šios piniginės lėšos buvo apskaitytos bendrovės buhalterinėje apskaitoje bei panaudotos tolimesnei UAB „( - )“ veiklai vykdyti.

169Šiame kontekste vertinant ir analizuojant kaltinamosios V. P. argumentus, jai neigiant kaltinimą pasisavinus bendrovės pinigines lėšas, darytina vienintelė logiška išvada – kaltinamosios teiginiai šiuo aspektu (kaip beje ir visais kitais atvejais šioje baudžiamojoje byloje) yra vienareikšmiai deklaratyvaus pobūdžio, nepatvirtinti jokiomis konkrečiomis aplinkybėmis, ar konkrečiais duomenimis, nepatvirtinti visiškai jokiais kitais byloje surinktais įrodymais. Deklaratyviai ir abstrakčiai nurodžiusi, kad iš kaltinime nurodytų asmenų gautos piniginės lėšos buvo panaudotos tolimesnei bendrovės veiklai, jokių kitų konkrečių aplinkybių ar duomenų, juolab konkrečių įrodymų, kaltinamoji V. P. neįvardijo, nenurodė ir nepateikė nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad šiame nuosprendyje buvo konstatuota, kad iš UAB „( - )“ suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų sumokėtos lėšos – 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur) – nebuvo apskaitytos UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje. Duomenų, pagrindžiančių, kad šios lėšos buvo panaudotos bendrovės reikmėms, byloje nėra.

170Nagrinėjamoje byloje nenustatyta ir kokiais kitais tikslais – siekiant naudos sau, ar kitiems asmenims, buvo panaudotos UAB „( - )“ priklausančios piniginės lėšos. Vienok, nenustačius kaltinamosios V. P. intereso bendrovės lėšomis disponuoti būtent bendrovės naudai ir jos interesams, kokiais kitais tikslais buvo panaudotos šios lėšos, veikos kvalifikavimui pagal BK 183 straipsnį reikšmės neturi. Tokiu būdu, kaltinamosios V. P. kaltė padarius šią inkriminuojamą veiką laikytina įrodyta visa apimtimi ir kaltinamosios veiksmai kvalifikuotini pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, kadangi V. P. pasisavino didelės 36 871,00 Lt (10 679,00 Eur) vertės svetimą turtą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotą praktiką kvalifikuojant nusikalstamas veikas taikomas MGL dydis, kuris buvo nustatytas veikos padarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-519/2006, 2K-7-495/2007, 2K-348/2008, 2K-64/2011).

171Bausmės skyrimas.

172Skiriant bausmę kaltinamajai, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais ir atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

173Kaltinamoji padarė dvi tyčinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Vadovaujantis BK 11 straipsnio normomis, veika, numatyta BK 183 straipsnio 2 dalyje, priskirtina sunkių nusikaltimų kategorijai, veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje, priskirtina apysunkių nusikaltimų kategorijai.

174Kaltinamoji V. P. kalta padarius jai inkriminuojamas veikas neprisipažino ir savo elgesio kritiškai nevertino. Tokiu būdu, kaltinamosios atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Nenustatyta ir kaltinamosios atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

175Kaltinamoji V. P. anksčiau neteista, ištekėjusi, dirba UAB „( - )“ direktore, du kartus bausta administracine tvarka (4 t., b.l. 195-197), esant tokioms aplinkybėms, laikytina, kad bausmės tikslai kaltinamosios atžvilgiu bus pasiekti už nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskyrus su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę – baudą, kurios dydis, atsižvelgiant į tai, jog kaltinamosios atžvilgiu taikytinos ir kitokios finansinio pobūdžio sankcijos – turto konfiskavimas, nustatytinas ženkliai mažesnis nei įstatyme (BK 47 straipsnio 2 dalis, 3 dalies 3 punktas) numatytas bausmės vidurkis, taikant MGL dydį, galiojusį veikos padarymo metu (1 MGL – 37,66 Eur).

176Taip pat laikytina, kad bausmės tikslai kaltinamosios atžvilgiu bus pasiekti, už nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, padarymą paskyrus žymiai mažesnio dydžio laisvės atėmimo bausmę nei sankcijoje numatytos bausmės vidurkis. Be to, atsižvelgiant į kaltinamosios asmenybę, laikytina, jog bausmės tikslai kaltinamosios atžvilgiu gali būti pasiekti ir atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą, nustatant pareigą - tęsti darbą (BK 75 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 5 punktas). Paskirtos bausmės bendrintinos apėmimo būdu pagal BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktą dėl idealios nusikalstamų veikų sutapties, nes apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas buvo panaudotas kitai nusikalstamai veikai, šiuo atveju - turto pasisavinimui - padaryti.

177Pagal BK 72 straipsnio 1 dalį, turto konfiskavimas - tai priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką, jo bendrininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo uždraustos veikos įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Tai suponuoja, kad, be kita ko, turi būti konfiskuojamas ir nusikalstamos veikos rezultatas. Teismų praktikoje, iš nusikalstamos veikos gautas turtas suprantamas kaip turtinė nauda, kurią kaltininkas gauna padaręs nusikalstamą veiką, jo pasipelnymas iš nusikalstamos veikos. BK 72 straipsnio 3 dalyje įstatymų leidėjas įtvirtino imperatyvią normą, kad teismas privalo konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus. Taigi, iš nusikalstamos veikos gauti pinigai ir kiti ekonominę vertę turintys daiktai privalomai konfiskuojami valstybės naudai, jei kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-573/2003, 2K-486/2006).

178Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamoji V. P., eidama UAB „( - )“ direktoriaus pareigas, ir kaip UAB „( - )““ direktorė savo žinioje turėdama UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas – 10 679,00 Eur, jas pasisavino, ir, logiška, vienareikšmiai iš šios nusikalstamos veikos turėjo naudos. Todėl piniginės lėšos – 10 679,00 Eur, kaip gautos iš nusikalstamos veikos, konfiskuotinos.

179Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 304-308 straipsniais, teismas

Nutarė

180V. P. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti:

181- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį – 100 MGL (3766,00 Eur) bauda;

182- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

183Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti V. P. subendrintą 2 (dviejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

184Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 punktu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija), laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dviejų) metų laikotarpiui, įpareigojant V. P. per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą.

185Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 2 dalimi, konfiskuoti iš V. P. valstybės nuosavybėn iš nusikalstamos veikos gautą turtą - 10 679,00 Eur (dešimt tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt devynis eurus).

186Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - panaikinti, nuosprendžiui įsiteisėjus.

187Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –

 1. UAB „( - )“ 2014 metų balansas, pelno (nuostolių) ataskaita už 2014 metus;
 2. UAB „( - )“ kasos knyga už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 2 d. iki 2014 m. rugsėjo 20 d.;
 3. UAB „( - )“ kasos dokumentai už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 2 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.;
 4. UAB „( - )“ segtuvas pavadintas „Bankas“, kuriame yra atsiskaitomosios sąskaitos išrašai už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.;
 5. UAB „( - )‘ kasos aparato žurnalai už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d.;
 6. kasos aparato juostos (7 vienetai) už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 30 d.;
 7. darbo laiko apskaitos žiniaraščiai už 2014 metus;
 8. darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.;
 9. darbo sutartys;
 10. UAB „( - )“ kalkuliacinės kortelės;
 11. UAB „( - )“ surašytos PVM sąskaitos – faktūros už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 24 d.;
 12. UAB „( - )“ avansinės apyskaitos už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 2 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.;
 13. 4431 buhalterinės sąskaitos TIEKĖJAI apskaitos registrai už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.;
 14. UAB „( - )“ segtuvai (11vienetų) pavadinti „Tiekėjai“, kuriuose susegta pirkimo PVM sąskaitos-faktūros, už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.;
 15. 2014 metų užrašų knygelė-kalendorius (užsakymų registracijos žurnalas);
 16. kasos knyga už laikotarpį nuo 2014 m. rugsėjo 21 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.;
 17. kasos dokumentai už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.;
 18. 2014 metų didžiosios knygos fragmentai;
 19. UAB „( - )“ sąskaitų planas;
 20. 2014 metų metinė pelno mokesčio deklaracija;
 21. UAB „( - )“ nurašymo aktai (2014 metų);
 22. segtuvas su elektroninio kasos aparato techniniu pasu ir utilizavimo aktu

188nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB “( - )”.

189Daiktinius įrodymus – ( - ) apskrities VMI vyriausiosios specialistės R. S. pateiktus rankraštinius užrašus, supakuotus atskirame voke, UAB „( - )“ konsultacinę išvadą, esančią atskirame segtuve, palikti saugoti prie bylos.

190Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Edita... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V.... 3. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. V. P. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą:... 6. nuo 1995 m. balandžio 12 d. būdama UAB “( - )”, į. k. ( - ), reg. ( - ),... 7. - 419 įrašų apie 100,00 Lt sumą viršijančius išankstinius užsakymus... 8. - 361 įrašas apie užsakymų metu paimtus, nuo 50,00 Lt iki 200,00 Lt... 9. taip pat iš UAB “( - )” suteiktomis paslaugomis pasinaudojusių asmenų... 10. be to, ji nenustatė apskaitos dokumentų saugojimo tvarkos, užtikrinančios... 11. Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574):... 12. - 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kad “į apskaitą privaloma įtraukti... 13. - 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kad “visos ūkinės operacijos ir... 14. - 16 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kad “ūkinių operacijų ir ūkinių... 15. - 19 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kad “apskaitos dokumentai ir apskaitos... 16. - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179... 17. dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB “( - )” veiklos, turto, nuosavo... 18. Be to, V. P., būdama UAB “( - )”, į.k. ( - ), reg. (dumenys neskelbtini),... 19. laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d., bendrovei... 20. - K. G., sumokėjusio 840,00 Lt, A. F., sumokėjusio 560,00 Lt, G. S.,... 21. - S. J., sumokėjusio 1300,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. sausio 2 d.);... 22. - D. D., sumokėjusios 3050,00 Lt (750,00 + 2300,00) (gedulingi pietūs 2014 m.... 23. - D. S., sumokėjusio 1050,00 Lt (300,00 + 750,00) (dveji gedulingi pietūs... 24. - R. B., sumokėjusios 900,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. vasario 2 d.);... 25. - V. Ž., sumokėjusio 1415,00 Lt (900,00 + 515,00) (dveji gedulingi pietūs... 26. - L. S., sumokėjusios 600,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. kovo 2 d.);... 27. - A. Ž., sumokėjusios 1000,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. balandžio 1 d.);... 28. - V. B., sumokėjusio 825,00 Lt (200,00 + 225,00 + 400,00) (dveji gedulingi... 29. - A. G., sumokėjusio 1600,00 Lt (banketas 2014 m. birželio 7 d.);... 30. - G. A., sumokėjusio 1200,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 5 d.);... 31. - I. N., sumokėjusios 1800,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 11... 32. - R. K., sumokėjusios 500,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 12 d.);... 33. - E. S., sumokėjusio 800,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 19 d.);... 34. - R. A., sumokėjusio 1100,00 Lt (600,00 + 500,00) (dveji gedulingi pietūs... 35. - M. G., sumokėjusios 2500,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 25... 36. - V. K., sumokėjusios 500,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 31 d.);... 37. - G. D., sumokėjusio 500,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugpjūčio 31 d.);... 38. - D. J. J. sumokėjusios 1300,00 Lt (gedulingi pietūs 2014-09-14);... 39. - A. R., sumokėjusios 650,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugsėjo 14 d.);... 40. - R. G., sumokėjusios 1280,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugsėjo 16 d.);... 41. - J. P., sumokėjusios 1701,00 Lt (721,00 + 300,00 + 680,00) (dveji gedulingi... 42. - O. Z., sumokėjusios 450,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. rugsėjo 20 d.);... 43. - J. J. sumokėjusios 600,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. spalio 15 d.);... 44. - R. S. sumokėjusio 150,00 Lt (šalti užkandžiai 2014 m. spalio 18 d.);... 45. - A. S. sumokėjusios 870,00 Lt (750,00 + 120,00) (dveji gedulingi pietūs 2014... 46. - T. A., sumokėjusio 350,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. spalio 19 d.);... 47. - B. D., sumokėjusios 330,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. spalio 31 d.);... 48. - V. V., sumokėjusios 750,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. lapkričio 8 d.);... 49. - N. B., sumokėjusios 1000,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. lapkričio 8 d.);... 50. - J. R., sumokėjusios 1000,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. lapkričio 14 d.);... 51. - M. V., sumokėjusio 700,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. lapkričio 16 d.);... 52. - J. P., sumokėjusios 800,00 Lt (gedulingi pietūs 2014 m. lapkričio 21 d.);... 53. pati ir per UAB “( - )” barmenėmis dirbusias I. P., A. R., D. V. ir V. P.,... 54. Kaltinamoji V. P. kalta padarius jai inkriminuotas nusikalstamas veikas... 55. Visas kavinės personalas žino, kad visiems be išimties turi būti išduodami... 56. Dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos organizavimo V. P. taip pat kaltės... 57. Kaltinamajai teisiamojo posėdžio metu parodžius 4 tome, 6 bylos lape... 58. V. P. paaiškino, kad veiklos sąnaudas sudaro darbuotojų atlyginimai,... 59. V. P. parodė, kad patikrinimo metu, kai buvo paimtas užsakymų registracijos... 60. V. P. teigimu, visi dokumentai yra saugojami įmonėje. Visi dokumentai,... 61. Liudytoja D. R. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 39-41) parodė, kad ji nuo... 62. Liudytoja D. R. papildomai parodė (6 t., b.l. 70-72), kad į veiklos sąnaudas... 63. Liudytojas K. G. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 56-57) patvirtino... 64. Liudytoja G. G. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 45) nurodė, kad kavinėje... 65. Liudytojas A. F. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 57) patvirtino ikiteisminio... 66. Liudytojas R. M. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 57-58) patvirtino... 67. Liudytojas V. B. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 58) patvirtino ikiteisminio... 68. Liudytoja R. B. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 58-59) patvirtino... 69. Liudytojas V. Ž. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 59) patvirtino... 70. Liudytoja D. D. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 59-60) patvirtino... 71. Liudytojas D. S. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 60) patvirtino ikiteisminio... 72. Liudytojas G. S. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 88) patvirtino ikiteisminio... 73. Liudytoja A. Ž. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 89) patvirtino ikiteisminio... 74. Liudytojas V. B. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 89) patvirtino ikiteisminio... 75. Liudytojas A. G. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 89-90) patvirtino... 76. Liudytojas G. A. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 90) patvirtino ikiteisminio... 77. Liudytoja I. N. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 90) patvirtino ikiteisminio... 78. Liudytoja L. N. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 45-46) parodė, kad 2014 m.... 79. Liudytojas R. A. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 91) patvirtino ikiteisminio... 80. Liudytoja M. G. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 91) patvirtino ikiteisminio... 81. Liudytoja V. K. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 91) patvirtino ikiteisminio... 82. Liudytoja D. J. J. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 92) patvirtino... 83. Liudytoja A. R. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 92-93) patvirtino... 84. Liudytoja R. G. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 93) patvirtino ikiteisminio... 85. Liudytoja O. Z. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 93) patvirtino ikiteisminio... 86. Liudytoja J. J. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 93-94) patvirtino... 87. Liudytoja S. M. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 46) parodė, kad 2014 metais... 88. Liudytojas G. D. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 119-120) patvirtino... 89. Liudytojas R. S. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 120) patvirtino... 90. Liudytoja L. S. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 120) patvirtino ikiteisminio... 91. Liudytoja B. D. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 120-121) patvirtino... 92. Liudytoja N. B. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 121) patvirtino ikiteisminio... 93. Liudytoja J. R. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 122) patvirtino ikiteisminio... 94. Liudytojas M. V. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 122-123) patvirtino... 95. Liudytoja J. P. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 123) patvirtino ikiteisminio... 96. Liudytoja G. G. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 123) patvirtino ikiteisminio... 97. Liudytojas E. P. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 123-124) patvirtino... 98. Liudytojas S. J. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 159-160) patvirtino... 99. Liudytoja V. V. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 160) patvirtino ikiteisminio... 100. Liudytojas E. S. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 160) patvirtino... 101. Liudytoja J. P. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 165-166) patvirtino... 102. Liudytoja A. M. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 12) parodė, kad 2014 m.... 103. Liudytoja R. K. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 12) patvirtino ikiteisminio... 104. Liudytojas T. A. teisiamajame posėdyje (6 t., b.l. 36-37) parodė, kad buvo... 105. Liudytojas T. A. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus,... 106. Teisiamajame posėdyje atsakydamas į klausimus liudytojas T. A. patikslino,... 107. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo perskaityti liudytojos A. S.... 108. Liudytoja I. P. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 161-162) parodė, kad... 109. BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka buvo pagarsinti liudytojos I. P.... 110. Teisiamojo posėdžio metu į papildomai užduotus klausimus liudytoja I. P.... 111. Liudytoja A. R. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 163-165) parodė, kad... 112. Liudytoja D. V. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 166-168) parodė, kad... 113. Liudytoja V. P. teisiamajame posėdyje (5 t., b.l. 168-170) parodė, kad... 114. Liudytoja J. Ž. teisiamojo posėdžio metu (6 t., b.l. 37-38) parodė, kad ji... 115. Liudytojas V. J. teisiamojo posėdžio metu (6 t., b.l. 38-39) parodė, kad jis... 116. Liudytojas A. M. teisiamojo posėdžio metu (6 t., b.l. 46-47) parodė, kad jis... 117. Specialistė I. V. teisiamojo posėdžio metu (6 t., b.l. 57-62) parodė, kad... 118. Specialistė taip pat nurodė, kad “Z” ataskaita - tai yra visų vykdytų... 119. Be to, specialistė paaiškino, kad ji atliko dokumentinį tyrimą. Šiuo... 120. I. V. teigimu, alkoholiniai gėrimai atsiskaitant už juos buvo apskaitomi... 121. Dėl į bylą pateiktos konsultacinės išvados specialistė paaiškino, kad... 122. Konsultacinėje išvadoje yra pasisakyta dėl dokumentų saugojimo. Jei... 123. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi buvo perskaityti liudytojos R. S.... 124. ( - ) apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014 m. gruodžio 15 d.... 125. 2014 m. gruodžio 12 d. operatyvaus patikrinimo pažyma (1 t., b.l. 24-25)... 126. 2014 m. faktų fiksavimo pažyma (1 t., b.l. 26-27) nustatyta, kad operatyvaus... 127. 2014 m. lapkričio 28 d. UAB “( - )” direktorės V. P. paaiškinimu (6 t.,... 128. 2014 m. lapkričio 28 d. daiktų paėmimo protokolu (1 t., b.l. 29) nustatyta,... 129. 2015 m. sausio 12 d. – 2015 m. sausio 22 d. daiktų apžiūros protokolu (1... 130. 2014 m. gruodžio 4 d. dokumentų poėmio aktu (2 t., b.l. 5) nustatyta, kad V.... 131. 2015 m. kovo 27 d. dokumentų pateikimo protokolu (2 t., b.l. 4) nustatyta, kad... 132. 2015 m. rugsėjo 25 d. specialisto išvadoje dėl UAB "( - )" ūkinės... 133. Be to įvertinus tai, kad pagal ( - ) apskrities VMI vyr. specialistės R. S.... 134. Specialisto išvadoje taip pat nurodyta, kad UAB „( - )“ direktorė V. P.... 135. Dėl kaltinimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį. ... 136. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės... 137. Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „į... 138. Baudžiamosios bylos duomenimis nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo metu... 139. Nagrinėjant šią baudžiamąją bylą kaltinamosios V. P. gynėja pateikė... 140. Teismas, spręsdamas apie buhalterinės apskaitos pažeidimų pobūdį ir... 141. Kaltinamoji V. P., neigdama jai pareikštus kaltinimus apgaulingai tvarkius... 142. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius, apgaulingo... 143. Baudžiamosios bylos medžiaga - VĮ „Registrų centras“ kompiuterinės... 144. Baudžiamosios bylos medžiaga, iš tiesų, nustatyta, kad analizuojamu... 145. Kaltinamoji V. P. neneigė ir aplinkybės, kad UAB „( - )“ priklausančioje... 146. Tačiau V. P. teigia, jog pagal išankstinius užsakymus gauti užstatai... 147. Kaltinamosios V. P. ir liudytojų V. P., D. V. parodymai dėl užstatų pagal... 148. Liudytojų (išankstinio užsakymo paslaugomis pasinaudojusių klientų)... 149. Dėl kaltinimo neapskaičius ir nepranešus buhalterinę apskaitą tvarkančiai... 150. Nors pati V. P., taip pat kavinėje dirbančios I. P., A. R., D. V. ir V. P.,... 151. Pažymima ir tai, kad kai kurie išankstinio užsakymo paslaugomis kavinėje... 152. Išanalizavus UAB „( - )“ kavinės „( - )“ kasos operacijų žurnaluose... 153. Sprendžiant dėl V. P. kaltės tyčia organizavus UAB “( - )” buhalterinę... 154. Tokiu būdu, išdėstytų įrodymų visuma neabejotinai pagrindžia, jog V. P.... 155. Dėl kaltinimo nenustačius apskaitos dokumentų saugojimo tvarkos,... 156. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nuostatą,... 157. Vertinant išdėstytą, esant specialisto konstatuotoms išvadoms apie... 158. Teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad duomenis apie asmens (ūkio... 159. Specialisto išvada Nr. ( - ), taip pat specialistės I. V. paaiškinimu... 160. Apgaulingas apskaitos tvarkymas yra tyčinis nusikaltimas, kuris gali būti... 161. Nagrinėjamoje byloje nustatyti objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai,... 162. Teismas, įvertinęs visas šias aplinkybes, taip pat atsižvelgdamas į tai,... 163. Dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį.... 164. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 165. Kalbant apie bendrovės turto pasisavinimo bylas, pirmiausia atkreiptinas... 166. Iš tiesų, kaip minėta sprendžiant, ar asmuo, kuriam turtas buvo patikėtas... 167. Baudžiamosios bylos medžiaga objektyviai nustatyta, kad V. P., būdama UAB... 168. Neneigdama piniginių lėšų už suteiktas paslaugas iš UAB „( - )“... 169. Šiame kontekste vertinant ir analizuojant kaltinamosios V. P. argumentus, jai... 170. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta ir kokiais kitais tikslais – siekiant... 171. Bausmės skyrimas.... 172. Skiriant bausmę kaltinamajai, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 173. Kaltinamoji padarė dvi tyčinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Vadovaujantis... 174. Kaltinamoji V. P. kalta padarius jai inkriminuojamas veikas neprisipažino ir... 175. Kaltinamoji V. P. anksčiau neteista, ištekėjusi, dirba UAB „( - )“... 176. Taip pat laikytina, kad bausmės tikslai kaltinamosios atžvilgiu bus pasiekti,... 177. Pagal BK 72 straipsnio 1 dalį, turto konfiskavimas - tai priverstinis... 178. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamoji V. P., eidama... 179. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu,... 180. V. P. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 181. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį –... 182. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį –... 183. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes... 184. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 185. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 2 dalimi,... 186. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - panaikinti,... 187. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 188. nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB “( - )”.... 189. Daiktinius įrodymus – ( - ) apskrities VMI vyriausiosios specialistės R. S.... 190. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos...