Byla B2-2771-601/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Melesta“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Melesta“,

Nustatė

2Pareiškėjas (atsakovės direktorius) G. K. nurodė, kad bendrovė šiuo metu susiduria su rimtais finansiniais sunkumais, kurie negalėjo būti pašalinti bendrovės restruktūrizavimo procese, o visos priemonės, kurių ėmėsi bendrovė, nebuvo pakankamos jos turtinei padėčiai normalizuoti ir realių būdų tinkamai bendrovės veiklai bei mokumui atkurti nėra. Nurodė, kad bendrovės finansinius sunkumus atspindi jos 2014-10-31 finansiniai duomenys, pateikti bendrovės balanse bei pelno (nuostolio) ataskaitoje, nes 2014-10-31 datai parengtame balanse bendrovės turto vertė yra lygi tik 1 479 412,99 Lt, iš jo ilgalaikis turtas sudaro 78 998,54 Lt (materialus – 66 883,54 Lt, finansinis – 0,00 Lt, kitas ilgalaikis turtas – 12 115 Lt), trumpalaikis turtas – 1 400 414,45 Lt (per vienerius metus gautinos sumos – 173 849,35 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 0,00 Lt, pinigai ir jų ekvivalentai – 48 698,14 Lt). Už 2014 m., t. y. 2014-10-31 datai bendrasis pelnas (nuostolis) sudaro 479 036,97 Lt, o grynasis pelnas (nuostolis) daugiau nei (- 5 ) mln. Lt. Ši bendrovės veiklos nuostolio suma išauga daugiau nei 3 mln. Lt išimtinai dėl VMI Mokestinės nepriemokos sumos.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Pareiškėjo G. K. pateikto pareiškimo ir jo priedų duomenys patvirtina sunkią įmonės finansinę padėtį. Iš 2014 m. spalio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turtas sudaro 1 479 412,99 Lt vertę, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 26 419 919,76 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 4 410 830,87 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2014 metais įmonės veikla nuostolinga, t. y. - 5 261 987,63 Lt. Tai, kad įmonė dirbo nepelningai, patvirtina ir ankstesnės pelno (nuostolių) ataskaitos, t. y. 2013 metais įmonės nuostoliai sudarė – 2 077 594 Lt, 2012 m. – 6 390 641 Lt. Iš 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turtas sudarė – 4 342 250 Lt (ilgalaikis turtas – 117 221 Lt, trumpalaikis turtas – 4 225 029 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso – 24 020 769 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 011 680 Lt.

7VĮ Registrų centro duomenys patvirtina, kad įmonė yra registruota 2000 m. vasario 11 d., adresu Kauno m. sav., Kauno m., ( - ). Atsakovės vadovas finansinius ataskaitų rinkinius VĮ Registrų centrui teikia nuo 2005 metų. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014 m. lapkričio 27 d. duomenimis matyti, UAB ,,Melesta“ nuosavybės teise neturi jokio nekilnojamojo turto (paieška VĮ Registrų centras – Nekilnojamojo turto kadastras ir registras). VĮ ,,Regitra“ duomenys patvirtina, kad atsakovės UAB ,,Melesta“ vardu įregistruotos 8 transporto priemonės, kurių dalyvavimas viešajame eisme leidžiamas. Iš Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos informacijos matyti, kad 2014 m. lapkričio 21 d. įmonė turėjo 3 957 529,71 Lt dydžio mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams.

8Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įvertinęs byloje turimus duomenis apie atsakovo įmonės įsipareigojimus kreditoriams, tarp jų bankroto bylą iniciavusiam ieškovui, teismas sprendžia, kad nustatytas įmonės skolų ir turimo turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

9Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, kad atsakovė nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia, kad UAB ,,Melesta“ turi nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų ir nėra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, todėl UAB ,,Melesta“ bankroto byla keltina, esant Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies bankroto bylos iškėlimo sąlygai, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Dėl administratoriaus kandidatūros

11Pareiškėjas, atsakovės UAB ,,Melesta“ direktorius, G. K. bankroto administratoriumi siūlo UAB ,,Draugo petys“ (įmonės kodas ( - ), adr. ( - ), Vilnius), leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 34a, išduotas 2002-11-25). Byloje gautas OÜ Glamring pareiškimas, kuriuo prašoma, jei teismas nuspręs įmonei iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Admivita“ (į. k. ( - )). Nurodytų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

12OÜ Glamring, atstovaujama advokatės I. S., nurodė, kad yra vienas didžiausių UAB ,,Melesta“ kreditorių, turintis daugiau nei 22 mln. reikalavimą UAB ,,Melesta“. Teismas nekvestionuoja fakto, kad OÜ Glamring yra UB ,,Melesta“ kreditorius, kadangi nurodytą aplinkybę patvirtina UAB ,,Melesta“ direktoriaus prie pareiškimo pateiktas kreditorių sąrašas, iš kurio matyti, kad OÜ Glamring kreditorinis reikalavimas yra 22 009 088,89 Lt dydžio. Pažymėtina, kad nurodytas kreditorius pateiktu pareiškimu nereiškia prašymo įtraukti jį į bankroto bylą bendraieškiu ar trečiuoju asmeniu, jis reiškia prašymą tik dėl administratoriaus kandidatūros. Tai reiškia, kad kreditorius OÜ Glamring, pateikęs teismui pareiškimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, nėra dalyvaujantis byloje asmuo. Pagal teismų praktiką nedalyvaujantys byloje asmenys, t. y. neprisidėjęs prie ieškinio, neįtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nors įvardija save kreditoriais, iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo taip pat gali siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-2725/2011), tačiau neįgyja apeliacijos teisės dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties šiuo klausimu (CPK 305 str.). Teismas tokio asmens pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą turi svarstyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1204/2010). Šiuo atveju byloje kreditorius teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą gali įgyvendinti tik iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo. Taigi, nuosekliai laikantis teismų praktikos teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo įvertinti kiekvieną iki nemokumo klausimo išsprendimo pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą, nepriklausomai nuo to, ar kandidatūrą pasiūlęs asmuo įtrauktas, ar neįtrauktas į bylą dalyvaujančiu byloje asmeniu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartį civ. byloje Nr. 2-1772/2012, 2013 m. gegužės 9 d. nutartį civ. byloje Nr. 2-1469/2013).

13ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

14Kaip minėta, pareiškėjas G. K. administratoriumi siūlo skirti – UAB ,,Draugo petys“, kreditorius OÜ Glamring, atstovaujamas advokatės I. S., administratoriumi siūlo skirti – UAB ,,Admivita“.

15Teismas sprendžia, kad pasiūlytos administratorių kandidatūros yra tinkamos, iš esmės aplinkybių, dėl kurių, kuris nors iš administratorių negali būti skiriamas šios įmonės administratoriumi, nėra. Nagrinėjamoje byloje, teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad visos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (b. l. 91, 113 ). Nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje taip pat deklaravo visos pasiūlytos administravimo paslaugas teikti administratorių kandidatūros.

16Teismas, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.).

17Sprendžiant, ar priežastis abejoti tam tikro subjekto nešališkumu yra pagrįsta, byloje dalyvaujančių asmenų išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama. Lemiamą reikšmę turi tai, ar nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu. Be kita ko, akcentuotina ir tai, kad sprendžiant klausimą dėl tam tikrų bankroto administratorių kandidatūrų paskyrimo, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1300/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1727/2013).

18Teismas pažymi, kad UAB ,,Draugo patys“ kandidatūrą iškėlė UAB ,,Melesta“ direktorius, o UAB ,,Admivita“ administratoriaus kandidatūrą iškėlė vienas didžiausių atsakovo UAB ,,Melesta“ kreditorių. Teismų praktikoje pažymėta, kad esant galimybei pasirinkti, ar skirti įmonės vadovo (savininko), ar kito dalyvaujančio byloje asmens, neturinčio su įmonės valdymu nei tiesioginio, nei netiesioginio ryšio, siūlomą administratoriaus kandidatūrą, teismas administratoriumi paprastai turėtų paskirti ne vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad atsakovo vadovas (savininkas), kaip ir atsakovas, turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir jo argumentai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus teisiškai gali būti reikšmingi tik tiek, kiek keliamos abejonės dėl siūlomo (paskirto) bankroto administratoriaus nešališkumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011).

19Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs aplinkybes, kad UAB ,,Draugo petys“ kandidatūrą siūlantis direktorius gali turėti didelį suinteresuotumą bylos baigtimi, o UAB ,,Admivita“ administratoriumi siūlo vienas didžiausių kreditorių, be to UAB ,,Admivita“, kurios būstinė yra Vilniaus m. sav. ( - ), turi filialus Kaune ir Klaipėdoje, sprendžia, kad atsakovo UAB „Melesta“ bankroto administratoriumi skirtina kreditorės OÜ Glamring pasiūlyta administratoriaus UAB ,,Admivita“ (į. k. ( - )) kandidatūra. Teismui dėl šio administratoriaus kandidatūros nešališkumo kyla mažiau abejonių. Be to, taip bus greičiau, pigiau ir efektyviau sprendžiami klausimai, užtikrinamos pačios įmonės teisėti interesai bei kreditorių teisės. Byloje nėra duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų, turi suinteresuotumą bylos baigtimi ar negali tinkamai atlikti savo pareigų (nėra duomenų, kad šis administratorius būtų suinteresuotas bylos baigtimi ar susijęs su UAB ,,Melesta“ ir jos direktoriumi).

20Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

21Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, ĮBĮ 4 straipsnio 1-2 punktais, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4, 6 dalimis, 7 dalies 8 punktu, teismas,

Nutarė

22Iškelti UAB ,,Melesta“ (į. k. ( - ), reg. ( - ), Kaunas) bankroto bylą.

23Paskirti UAB ,,Melesta“ administratoriumi UAB ,,Admivita“ (į. k. ( - )), turintį Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 2003 m. kovo 26 d. išduotą leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 100.

24Uždėti UAB ,,Melesta“ (į. k. ( - )) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

25Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

26Nustatyti, kad UAB ,,Melesta“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

27Įpareigoti UAB ,,Melesta“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos pranešti teismui apie visas bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

28Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui.

29Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

30Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Pareiškėjas (atsakovės direktorius) G. K. nurodė, kad bendrovė šiuo metu... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Pareiškėjo G. K. pateikto pareiškimo ir jo priedų duomenys patvirtina... 7. VĮ Registrų centro duomenys patvirtina, kad įmonė yra registruota 2000 m.... 8. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės... 9. Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, kad atsakovė nevykdo prisiimtų... 10. Dėl administratoriaus kandidatūros ... 11. Pareiškėjas, atsakovės UAB ,,Melesta“ direktorius, G. K. bankroto... 12. OÜ Glamring, atstovaujama advokatės I. S., nurodė, kad yra vienas... 13. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 14. Kaip minėta, pareiškėjas G. K. administratoriumi siūlo skirti – UAB... 15. Teismas sprendžia, kad pasiūlytos administratorių kandidatūros yra... 16. Teismas, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, yra saistomas... 17. Sprendžiant, ar priežastis abejoti tam tikro subjekto nešališkumu yra... 18. Teismas pažymi, kad UAB ,,Draugo patys“ kandidatūrą iškėlė UAB... 19. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs aplinkybes, kad UAB ,,Draugo petys“... 20. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 21. Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, ĮBĮ 4 straipsnio 1-2 punktais, 5... 22. Iškelti UAB ,,Melesta“ (į. k. ( - ), reg. ( - ), Kaunas) bankroto bylą.... 23. Paskirti UAB ,,Melesta“ administratoriumi UAB ,,Admivita“ (į. k. ( - )),... 24. Uždėti UAB ,,Melesta“ (į. k. ( - )) nekilnojamajam turtui ir kitam... 25. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 26. Nustatyti, kad UAB ,,Melesta“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per... 27. Įpareigoti UAB ,,Melesta“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios... 28. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 29. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4... 30. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...