Byla 2S-1070-464/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Petro Jaržemskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lindorff Oy atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Lindorff Oy ieškinį atsakovui R. R. dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, 2009-05-25 kreipėsi į Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu R. R. dėl 804,10 Lt skolos už ryšio paslaugas, 289,48 Lt delspinigių, 5 % palūkanų nuo 1093,58 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų, įskaitant 66 Lt žyminio mokesčio, priteisimo (b.l.1-2).

5Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2009-05-27 nutartimi ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui R. R. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo priimti atsisakė ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo ieškinio pareiškimo priėmimo klausimą, konstatavo, jog UAB „Omnitel” su atsakovu R. R. 1998-07-24 sudarytos sutarties dėl Skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo Nr. LA17278 (toliau – Sutartis) 8.4. punkte nustatyta standartinė sąlyga dėl ginčo sutartinio teismingumo yra nesąžininga ir pagal CK 6.188 str. 6 d. tokia sąlyga yra negaliojanti nuo sutarties sudarymo momento. Apylinkės teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo gyvenamoji vieta yra Šaltinių g. 18-2, Alytuje, nurodė, jog duomenų apie tai, jog Sutarties, kuri savo esme yra atlygintinių paslaugų teikimo sutartis (CK 6.716 str.), sąlyga, įtvirtinanti sutartinį teismingumą, su atsakovu būtų aptarta individualiai, byloje nėra. Teismas pabrėžė, kad vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Tuo pagrindu konstatavęs, jog šiuo atveju nėra sąmoningo atsakovo (vartotojo) sutikimo, kad ginčas būtų sprendžiamas išimtinai pagal UAB „Omnitel“ buveinės vietą, šios sąlygos nepripažino šalių susitarimu dėl teismingumo CPK 32 str. prasme.

6Ieškovas Lindorff Oy atskiruoju skundu (b.l.7-9) prašo panaikinti Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2009-05-27 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, ieškinio priėmimo stadijoje, nesuteikdamas galimybės suinteresuotai šaliai pateikti atsikirtimus, neturėjo teisės ex officio spręsti, jog Sutarties sąlyga, nustatanti sutartinį teismingumą, yra nesąžininga ir negaliojanti. Šalių susitarimas dėl teismingumo atspindi šalių autonomijos principą, o šalių valia gali būti ribojama tik tokia apimtimi, kuria yra pažeidžiamos imperatyvios išimtinio teritorinio teismingumo taisyklės. Jei susitarimas tokių taisyklių nepažeidžia, jis turi būti teismų pripažįstamas ir vykdomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-748/2002 ). Teismas turėjo vadovautis CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 43 str., kuriame nurodyta, jog CK šeštos knygos dėl atskirų rūšių sutarčių sudarymo tvarkos, formos reikalavimų taikomos toms sutartims, kurios sudaromos įsigaliojus šiam kodeksui. Todėl teismas negalėjo remtis nuostatomis, kurios 1998-07-24 Sutarties sudarymo metu negaliojo (CK 1.7 str. 2 d.). Tvirtina, jog net ir pagal galiojančio CK 6.188 str. 1 d. tik vartotojas turi teisę reikalauti pripažinti negaliojančias sąžiningumo kriterijams prieštaraujančios vartojimo sutarties sąlygas. Teismo veiksmai, kuomet jis savo iniciatyva, vienašališkai, be suinteresuotos šalies teisės į gynybą realizavimo ėmėsi nagrinėti sutartinio teismingumo sąlygą sąžiningumo aspektu, pažeidžia CK nuostatas, juo labiau, kad sprendžiant klausimą dėl Sutarties sąlygų sąžiningumo, ieškovas negalėtų būti tinkama šalimi. Todėl spręsdamas klausimą dėl sutartinės nuostatos galiojimo, teismas turėjo į bylą įtraukti ir pirminį kreditorių – UAB „Omnitel“. Neginčija, kad Sutartyje esančios sąlygos yra tipinės paslaugų teikėjo parengtos sąlygos, su jomis klientai sutinka prisijungimo būdu. Sudarydamas sutartį klientas jos anketinėje dalyje patvirtino, jog su visomis Sutarties sąlygomis jis susipažino, jas suprato ir su jomis sutiko. Savo valią klientas (atsakovas) išreiškė savo parašu, kaip tai buvo nustatyta 1964 m. CK 45 str. 1 d. Todėl 2009-05-27 nutarties motyvuojamojoje dalyje nustatytos aplinkybės, jog sudarydamas sutartį vartotojas visą dėmesį kreipė tik į esmines sąlygas, o į kitas sąlygas nesigilino, yra nepagrįstos, paremtos prielaidomis, o tokie veiksmai nesuderinami su CPK 21 str. bei XIII skyriaus nuostatomis, reglamentuojančiomis įrodinėjimo procesą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą ir skundo argumentus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ginčo šalis siejančius teisinius santykius, tinkamai vadovavosi vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatomis, pagrįstai ieškinio priėmimo stadijoje, taikydamas palankiausio vartotojui sutarties sąlygos aiškinimo taisyklę, ex officio sprendė klausimą dėl standartinės vartojimo sutarties sąlygos, nustatančios sutartinį teismingumą, atitikties sąžiningumo kriterijams ir priėmė visapusiškai teisėtą bei pagrįstą nutartį. Pabrėžtina, kad teismo nutartis yra aktuali ir siekiant suformuoti Europos Sąjungos teisę atitinkantį vartojimo teisinius santykius reglamentuojančių normų aiškinimą ir taikymą, efektyvų vartotojo interesų apsaugos teisinių priemonių įgyvendinimą.

10Teisės kreiptis į teismą tvarką įtvirtina CPK normos, kurios apibrėžia ir su civilinių bylų teismingumu susijusius klausimus. Kai kurios su bylų teismingumu susijusios nuostatos įstatyme suformuluotos imperatyvia forma, kuomet jų privalo laikytis visi asmenys, norintys pasinaudoti teisminės gynybos teise ar teise kreiptis į teismą su pareiškimu, kitos – dispozityvia forma, kuomet bylos teismingumas priklauso nuo besikreipiančio į teismą asmens pasirinkimo.

11Sutartinio teritorinio teismingumo atveju (CPK 32 str. 1 d.) teismą, nagrinėsiantį bylą, pasirenka ginčo šalys, tarpusavio rašytiniu susitarimu galinčios pakeisti teritorinį bylos teismingumą. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtintas ginčo šalių autonomijos principas (CK 1.2 str. 1 d.), suteikiantis šalims teisę (laisvę) tarpusavio susitarimu pakeisti bendrosiomis teismingumo taisyklėmis nustatytą bylos nagrinėjimo vietą. CPK normos šalių valią keisti bylos teritorinį teismingumą riboja tik imperatyviu draudimu šalių susitarimu keisti išimtinį ir rūšinį teismingumą (CPK 32 str. 2 d.). Tačiau šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavusi silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti ne tik specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą, bet ir efektyvų vartotojo interesų gynimą.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą nurodęs, jog vartotojų teisių apsauga yra konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir kartu Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės, bei atkreipęs dėmesį į tai, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Dėl to ginčą nagrinėjantis teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-211/2008). Nacionalinio teisėjo teisę ex officio vertinti sutarties sąlygų sąžiningumą, nepaisant to, kad vartotojas to neprašo, yra konstatavęs ETT sujungtose bylose Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (2000-06-27 Sprendimas, C-240/98–C-244/98, Rink. p. I-4941, 26, 29, 32 punktai).

13Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, nacionalinių teisės aktų nuostatos derinamos su Bendrijos vartotojų teisių apsaugos acquis nuostatomis, o nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų Europos Sąjungos teisei ir ETT formuojamai praktikai. Todėl aiškinant vartojimo sutartis, turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės (CK 6.193 str.- 6.195 str.), bet ir speciali CK 6.193 str. 4 d., CK 6.188 str. 6 d. įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė (vadinamoji contra proferentem taisyklė), kad tuo atveju, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-07 nutartis c. b. Nr. 3K-3-1137/2002).

14Nagrinėjamu atveju ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, kreipėsi į Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu, savo reikalavimą dėl skolos priteisimo iš skolininko R. R. kildindamas iš Lindorff Oy ir UAB „Omnitel“ 2008-12-22 sudaryto Patvirtinimo apie teisę į skolą, kurio pagrindu ieškovas įgijo reikalavimo teisę į įsiskolinimo priteisimą iš atsakovo pagal R. R. ir UAB „Omnitel“ sudarytą Skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutartį.

15Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, pagrįstai konstatavęs, jog tarp pradinio kreditoriaus „Omnitel“ ir atsakovo šioje byloje buvo sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis (CK 6.716 str.), jos sąlygas vertino CK 6.188 str. nustatytų sąžiningumo kriterijų aspektu. Kolegija, priešingai nei tvirtinama atskirajame skunde, pažymi, kad vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis ne tik paties vartotojo, bet ir vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Todėl toks apelianto argumentas, jog pagal CK 6.188 str. 1 d. tik vartotojas turi teisę reikalauti pripažinti negaliojančias sąžiningumo kriterijams prieštaraujančios vartojimo sutarties sąlygas, nėra nepagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis „Teismų praktika“ Nr.30, p. 345-402)

16Kartu pastebėtina, kad CK 6.188 str. įtvirtinti sąžiningumo kriterijai gali būti taikomi tik individualiai neaptartoms vartojimo sutarčių sąlygoms (CK 6.188 str. 2 d.), kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje (CK 6.188 str. 4 d). Atskirajame skunde apeliantas patvirtina, kad šiuo konkrečiu atveju sutartyje esančios sąlygos yra tipinės paslaugų teikėjo nevienkartiniam naudojimui parengtos sąlygos (CK 6.185 str..). Taigi pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai ieškinio priėmimo stadijoje vertino sąžiningumo aspektu minėtos sutarties standartinę nuostatą, įtvirtinančią sutartinį teismingumą.

17Kaip nutartyje minėta, nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų Europos Sąjungos teisei ir ETT formuojamai praktikai. Europos Teisingumo Teismas 2009-06-04 priėmė sprendimą byloje Nr. C-243/08 dėl 2008-05-22 Budaörsi V?rosi B?rós?g (Vengrija) pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje Pannon GSM Zrt. prieš Erzsébet Sustikné Gy?rfi. Šioje byloje buvo sprendžiamas teismingumo klausimas tarp tos pačios kategorijos šalių – paslaugų teikėjo ir vartotojo bei aptarti nacionalinio teismo veiksmai, privalomi sprendžiant pareikšto ieškinio (pareiškimo) teismingumo klausimą bylose, kai viena šalis yra vartotojas. Prejudiciniame sprendime Europos Teisingumo Teismas, be kita ko, nusprendė, kad Nacionalinis teismas privalo ex officio įvertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga, kai tik jam tampa žinomos šiuo atžvilgiu reikalingos teisinės ir faktinės aplinkybės. Tokią sąlygą pripažinęs nesąžininga, jis jos netaiko, išskyrus kai vartotojas tam prieštarauja. Nacionalinis teismas taip pat turi šią pareigą atlikdamas savo teritorinės jurisdikcijos patikrinimą.

18Atsižvelgdama į tai, jog pateikdamas ieškinio pareiškimą teismui ieškovas nepateikė jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad minėtos standartinės sutarties sąlyga spręsti ginčą išimtinai pagal UAB „Omnitel“ buveinės vietą buvo aptarta su skolininku individualiai, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog ši sąlyga nelaikytina šalių susitarimu dėl teismingumo LR CPK 32 str. prasme, ji vertintina kaip nesąžiningą ir yra negalionuoti nuo sutarties sudarymo momento (CK 6.188 str. 6 d.). Atkreiptinas dėmesys, jog minėtoje byloje Cofidis ETT pabrėžė, kad teisėjo teisė ex officio ar vartotojo reikalavimu pripažinti nesąžiningą sutarties sąlygą negaliojančia turi būti įgyvendinama neatsižvelgiant į senaties terminą, galintį apriboti šią nacionalinio teismo teisę (2002-11-21 Sprendimas, C-473/00, Rink. p. I-10875, 36, 38 punktai). Todėl apelianto skundo argumentas, esą teismas negalėjo remtis nuostatomis, kurios 1998-07-24 Sutarties sudarymo metu negaliojo (CK 1.7 str. 2 d.), yra teisiškai nepagrįstas. CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 43 str. nuostatos, kuriomis remiasi apeliantas, yra susijusios su atskirų rūšių sutarčių sudarymo tvarkos, formos reikalavimais, tuo tarpu sutarties sąlygos yra susijusios su sutarties turiniu. To paties įstatymo 45 str. įsakmiai įvardinta, kad CK normos, susijusios su sutarčių aiškinimu, o į jų tarpą patenka ir CK 6.193 str. 4 d. suformuota taisyklė, yra taikomos visoms CK įsigaliojimo momentu galiojusioms sutartims, taigi ir ginčo sutarčiai, kurios sąlygą, susijusią su teismingumu, ir įvertino pirmosios instancijos teismas.

19Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškovo ieškinio pareiškimą, t.y. ex officio patikrinęs ir nustatęs, kad pradinio kreditoriaus UAB „Omnitel” su atsakovu 1998-07-24 sudarytos sutarties dėl Skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo Nr. LA17278 8.4. p. numatyta standartinė sąlyga spręsti ginčą išimtinai pagal UAB „Omnitel“ buveinę vietą yra nesąžininga, tinkamai įgyvendino Europos Teismingumo Teismo nacionaliniams teismams nustatytą pareigą atlikti teritorinės jurisdikcijos patikrinimą, nustatyti tinkamą teismingumą bylose su vartotojais. Kadangi atsakovo (vartotojo) gyvenamoji vieta ieškinyje nurodoma Šaltinių g. 18-2, Alytuje, ginčo sprendimas Vilniaus m. 2-ajame apylinkės teisme prieštarautų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms bei Europos Teisingumo Teismo formuojamai praktikai. Antra vertus, sutartinio teismingumo taisyklės taikytinos būtent sutarties šalims, tačiau ne bylos šalims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 2003-01-20 Nr. 3K-3-69/2003). Tuo atveju, kai ieškinį dėl šios sutarties pareiškia tretysis suinteresuotas asmuo, pats nesantis sutarties šalimi, iškilus klausimui dėl ginčo teismingumo, sutartinio teismingumo taisyklėmis jis negali remtis.

20Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy... 5. Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2009-05-27 nutartimi ieškovo Lindorff... 6. Ieškovas Lindorff Oy atskiruoju skundu (b.l.7-9) prašo panaikinti Vilniaus m.... 7. Atskirasis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą ir skundo argumentus,... 10. Teisės kreiptis į teismą tvarką įtvirtina CPK normos, kurios apibrėžia... 11. Sutartinio teritorinio teismingumo atveju (CPK 32 str. 1 d.) teismą,... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą... 13. Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, nacionalinių teisės aktų... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį... 15. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas,... 16. Kartu pastebėtina, kad CK 6.188 str. įtvirtinti sąžiningumo kriterijai gali... 17. Kaip nutartyje minėta, nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad... 18. Atsižvelgdama į tai, jog pateikdamas ieškinio pareiškimą teismui ieškovas... 19. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, kad... 20. Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 22. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį...