Byla 1-157-899/2013
Dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Bronius Vinciūnas,

2sekretoriaujant Linai Paulauskienei,

3dalyvaujant prokurorui Andrej Mirnyj,

4kaltinamųjų gynėjams Jonui Nekrašiui, Modestui Švažui ir Anatolij Šichovcov,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

6E. B., a. k. ( - ) gimusi ( - ) Panevėžyje, Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti - individuali veikla nuolatiniams Lietuvos gyventojams, gyvenanti ( - ), Šiauliai, neteista, kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 228 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (dvi veikos) ir 300 straipsnio 1 dalyje;

7B. J., a. k. ( - ) gimusi ( - ), Kelmės raj., Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti ( - ) vyresniąja specialiste, gyvenanti ( - ), Šiauliai, neteista, kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 228 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) ir 300 straipsnio 1 dalyje;

8A. K., a. k. ( - ) gimęs 1( - ), Plungės raj., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, aukštesniojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB „B.“ statybos vadovu, gyvenantis ( - ) Kelmės raj., neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (dvi veikos).

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10E. B. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, o būtent: būdama valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu, tai yra versdamasi profesine veikla - turėdama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ), suteikiantį jai teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas ir šios teisės pagrindu teikdama viešąsias paslaugas, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 28 d. iki 2009 m. gegužės 22 d., tiksliai nenustatytomis dienomis ir valandomis, pagal 2009-02-27 sutartį Nr. K-09/02/21 sudarytą su daugiabučio namo savininkų bendrija „B.“ (toliau - DNSB „B.“) ( - ), Kelmė, būdama įsipareigojusi parengti remonto – modernizavimo rangos darbų pirkimo konkurso dokumentaciją, organizuoti rangos darbų pirkimo konkursą, įforminti gautą konkurso medžiagą, veikdama kartu su UAB „B.“ statybos vadovu A. K., bei siekdama, kad UAB „B.“ laimėtų daugiabučio namo adresu ( - ) Kelmė, remonto - modernizavimo darbų konkursą, A. K. duodant patarimus ir pateikus UAB „B.“ duomenis, paruošė daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), modernizavimo darbų konkurso sąlygas pagal A. K. pateiktus duomenis, tai yra Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priedo „konkurso sąlygų papildymas“ 1 punkto, a dalyje įrašė, kad įmonės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 500 tūkstančių litų, 9 priedo „rangos darbų sutarties papildomos sąlygos“ 2 punkte „apmokėjimo už atliktus darbus tvarka“ įrašė, kad atsiskaitymai gali būti vykdomi už užbaigtų darbų grupes arba darbų, atliktų per mėnesį, apimtis, pateikė šiuos dokumentus pasirašyti DNSB „B.“ pirmininkui S. V., tačiau, 2009-06-08 namo gyventojams atsisakius, konkursas neįvyko. Tokiais savo veiksmais E. B. pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodytus objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus, nustatančius, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatyme nustatyta tikslų, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principus, ir pasinaudodama tarnybine padėtimi priešingais tarnybai interesais, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, sumenkino visuomenės pasitikėjimą daugiabučių namų modernizavimo proceso skaidrumu bei teisėtumu, sumenkino valstybinės valdžios ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prestižą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

11Be to, E. B., būdama valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu, tai yra versdamasi profesine veikla - turėdama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ), suteikiantį jai teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas ir šios teisės pagrindu teikdama viešąsias paslaugas, laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 14 dienos iki 2009 m. rugsėjo 11 dienos, tiksliai nenustatytomis dienomis ir valandomis, pagal 2008-02-25 sutartį Nr. K-TP70 su daugiabučio namo ( - ) , savininkų bendrija, būdama įsipareigojusi parengti modernizavimo rangos darbų pirkimo konkurso dokumentaciją, organizuoti rangos darbų pirkimo konkursą, įforminti gautą konkurso medžiagą, konsultuoti vertinant gautus pasiūlymus ir išrenkant nugalėtoją, veikdama kartu su UAB „B.“ statybos vadovu A. K., bei siekdama, kad UAB „B.“ laimėtų daugiabučio namo ( - ) modernizavimo rangos darbų konkursą, paruošė daugiabučio namo, esančio ( - ), modernizavimo darbų konkurso sąlygas pagal A. K. pateiktus UAB „B.“ kvalifikacinius duomenis, tai yra žinodama, kad UAB „B.“ kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ) yra netinkamas, Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priedo „konkurso sąlygų papildymas“ 5 punkte įrašė sąlygą - „Siūlytojas yra įregistruotas įstatymų numatyta tvarka ir turi galiojantį Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti statybos darbus ypatingos svarbos pastatuose“ , nenurodė joje statybos darbų srities, ir taip sudarė UAB „B.“ galimybę dalyvauti konkurse, be to, 2009 metų rugsėjo 3 dieną įvykdė šį konkursą, ir nors UAB „B.“ konkursinio pasiūlymo medžiagoje nepateikė kai kurių, konkurso sąlygose ir jų papildyme reikalaujamų dokumentų, tai yra nepateikė darbų saugos ir darbų koordinavimo specialisto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopijos, buvusių užsakovų rekomendacijų, subrangovas UAB „N.“ nepateikė standarto ISO 9001:2000 sertifikato kopijos, darbų saugos ir darbų koordinavimo specialisto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopijos, buvusių užsakovų rekomendacijų, pateikti duomenys apie vidutinę metinę bendrąją apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus neatitiko konkurso sąlygų papildymo 6 punkto reikalavimo, E. B. įrašė perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lape ir 2009-09-11 rangos darbų pirkimo ataskaitoje žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „B.“ atitinka visus konkurso reikalavimus, ko pasekoje UAB „B.“ buvo paskelbta šio konkurso nugalėtoja. Tokiais savo veiksmais E. B. pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodytus objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus, nustatančius, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatyme nustatyta tikslų, pažeisdama Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1S-133 redakcija) patvirtintų „Viešųjų pirkimų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų“ III skyriaus 9 punktą, nurodantį, jog nustatant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus būtina laikytis visų Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų viešųjų pirkimų principų, vertinimo kriterijai turi būti aiškūs, suprantamai aprašyti pirkimo dokumentuose, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principus, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktoriaus 2009-04-16 įsakymo Nr. 1.6-16 „Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodiniai reikalavimai“ V skyriaus 49, 49.1 punktus, kuriuose nurodyta, kad pasiūlymas turi būti atmetamas, jeigu rangovas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ir pasinaudodama tarnybine padėtimi priešingais tarnybai interesais, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, sumenkino visuomenės pasitikėjimą daugiabučių namų modernizavimo proceso skaidrumu bei teisėtumu, sumenkino valstybinės valdžios ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prestižą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

12Be to, E. B., laikotarpiu nuo 2009 metų rugsėjo 3 dienos iki 2009 metų rugsėjo 11 dienos, tiksliai nenustatytą dieną ir valandą, savo namuose ( - ), Šiauliai, parengė perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lapą, kuriame nurodė žinomai melagingus duomenis ir skaičiavimus, įvertindama UAB „B.“ pasiūlymą pagal ekonominį naudingumą kaip geriausią, po ko, E. B. šiuos žinomai melagingus duomenis įrašė į 2009-09-11 rangos darbų pirkimo ataskaitą, nurodydama UAB „B.“ kaip konkurso laimėtoją, patvirtino šiuos duomenis savo parašu, bei šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus panaudojo, pateikdama juos daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijai.

13B. J., būdama valstybės tarnautoja - ( - ) vyresniąja specialiste, pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. deklaruojamus įstatymų viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo principus, 15 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 punktų reikalavimus - laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nepiktnaudžiauti tarnyba, vykdydama funkcijas, nurodytas ( - ) direktoriaus 2009-08-24 įsakymu Nr. 2.1 - 41 patvirtintame pareigybės aprašyme, susijusias su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros vykdomu Daugiabučių namų modernizavimo programos administravimu Šiaulių regione, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, sumenkino visuomenės pasitikėjimą daugiabučių namų modernizavimo proceso skaidrumu bei teisėtumu, sumenkino valstybinės valdžios ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai pavaldžios ( - ) prestižą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, o būtent: 2009 m. rugsėjo 11 dieną, tiksliai nenustatytą valandą, savo darbo kabinete, adresu ( - ), Šiauliuose, vertindama 2009 metų rugsėjo 3 dieną įvykusio daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos suorganizuoto rangos darbų konkurso procedūros ir rezultatų atitikimą daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodiniams reikalavimams, nepagrįstai pripažino, kad UAB „B.“ kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, bei šį tikrovės neatitinkantį faktą patvirtino oficialiuose dokumentuose - 2009-09-11 pažymoje apie rangos darbų konkurso rezultatų pritarimą ir ( - ) 2009-09-16 atsakyme Nr. 1.1-1264 ( - ) namo savininkų bendrijos pirmininkei V. R. apie ( - ) pritarimą ( - ) namo savininkų bendrijos suorganizuoto rangos darbų konkurso rezultatams.

14Be to, B. J., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent: 2009 metų rugsėjo 11 dieną, tiksliai nenustatytą valandą, savo darbo kabinete, adresu ( - ), Šiauliai, suklastojo tikrus dokumentus, tai yra, vertindama 2009 metų rugsėjo 3 dieną įvykusio, daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos suorganizuoto rangos darbų konkurso procedūros ir rezultatų atitikimą daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodiniams reikalavimams, įrašė į 2009-09-11 pažymą apie rangos darbų konkurso rezultatų pritarimą žinomai melagingus duomenis apie tai, kad laimėtoju pripažinto rangovo, tai yra UAB „B.“ kvalifikacija, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, patvirtino šį žinomai suklastotą dokumentą savo parašu, šios pažymos pagrindu parengė ( - ) agentūros 2009-09-16 atsakymą Nr. 1.1-1264 ( - ) namo savininkų bendrijos pirmininkei V. R. apie Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros pritarimą ( - ) Šiauliai namo savininkų bendrijos suorganizuoto rangos darbų konkurso rezultatams, bei šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus panaudojo, persiųsdama ( - ) agentūros centriniam padaliniui.

15A. K. padėjo piktnaudžiauti tarnyba asmeniui, prilygintam valstybės tarnautojui, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 metų balandžio 28 dienos iki 2009 metų gegužės 22 dienos, tiksliai nenustatytomis dienomis ir valandomis, siekdamas, kad UAB „B.“ laimėtų daugiabučio namo ( - ) BKelmė, remonto - modernizavimo darbų konkursą, susitaręs ir veikdamas kartu su valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu - E. B., kuri pagal 2009-02-27 sutartį Nr. K-09/02/21 su daugiabučio namo savininkų bendrija „B.“ B. L. g. 14, Kelmė, įsipareigojo parengti remonto – modernizavimo rangos darbų pirkimo konkurso dokumentaciją, organizuoti rangos darbų pirkimo konkursą, įforminti gautą konkurso medžiagą, pateikė jai UAB „B.“ kvalifikacinius duomenis, pagal kuriuos E. B., siekdama, kad UAB „B.“ laimėtų daugiabučio namo remonto - modernizavimo darbų konkursą, ruošė konkursinę medžiagą ir nurodė E. B. įrašyti į konkurso sąlygas duomenis apie tai, kad įmonės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 500 tūkstančių litų, bei patarė nerašyti, kad apmokėjimas bus vykdomas tik atlikus visus darbus, po ko E. B. tokius duomenis įrašius į konkurso sąlygas, taip padėjo E. B. piktnaudžiauti tarnyba.

16Be to, A. K., laikotarpiu nuo 2009 metų rugpjūčio 14 dienos iki 2009 metų rugsėjo 11 dienos, tiksliai nenustatytomis dienomis ir valandomis, siekdamas, kad UAB „B.“ būtų pripažinta daugiabučio namo ( - ), modernizavimo rangos darbų pirkimo konkurso laimėtoja, veikdamas kartu su valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – E. B., kuri pagal 2008-02-25 sutartį Nr. K-TP70 su daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrija įsipareigojo parengti modernizavimo rangos darbų pirkimo konkurso dokumentaciją, organizuoti rangos darbų pirkimo konkursą, įforminti gautą konkurso medžiagą, konsultuoti vertinant gautus pasiūlymus ir išrenkant nugalėtoją, pateikė E. B. UAB „B.“ kvalifikacinius duomenis, pagal kuriuos E. B., siekdama, kad UAB „B.“ laimėtų daugiabučio namo modernizavimo rangos darbų konkursą ir žinodama, kad UAB „B.“ kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ) yra netinkamas, Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priedo „konkurso sąlygų papildymas“ 5 punkte įrašė sąlygą - „Siūlytojas yra įregistruotas įstatymų numatyta tvarka ir turi galiojantį Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti statybos darbus ypatingos svarbos pastatuose“, nenurodė joje statybos darbų srities, ir taip sudarė UAB „B.“ sąlygas dalyvauti konkurse, 2009 metų rugsėjo 3 dieną įvykdė šį konkursą, po ko E. B. vertinant konkursui pateiktus pasiūlymus ir paaiškėjus, kad Būsto ir urbanistinės plėtros agentūroje buvo gauta duomenų apie tai, kad UAB „B.“ kvalifikacijos atestatas yra netinkamas, A. K. ėmėsi veiksmų, kad ši informacija nebūtų toliau viešinama, po ko, E. B. rangos darbų pirkimo ataskaitoje ir perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lape nurodė UAB „B.“ kaip konkurso laimėtoją, nepaisydama to, kad UAB „B.“ atitiko ne visus konkurso sąlygų reikalavimus, ir pateikė šiuos duomenis daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijai. Tokiu būdu A. K., šalindamas kliūtis, padėjo E. B. piktnaudžiauti tarnyba.

17Kaltinamoji E. B. teisiamojo posėdžio metu pagal jai pareikštus kaltinimus kalta neprisipažino ir parodė, kad ši baudžiamoji byla apylinkės teisme svarstoma antrą kartą. Tyrimas tęsėsi 26 mėnesius. Per tą laiką dėl nuolatinės stresinės būklės prarado fizines ir psichines jėgas, nepadeda išgerti antidepresantai bei gydymas ligoninėse, nors kaltinamajame akte nurodoma, kad psichikos sveikatos įstaigose nesigydė. Begaliniai STT ir teismų lankymai žlugdo sveikatą ir kuo toliau, tuo sunkiau ją atstatyti. Teismui pateikta byla, kurioje kaltinimai grindžiami prielaidomis, nepateikiant jokių konkrečių įrodymų. Apygardos teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartyje pažymėta, kad pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį kaltinimas nusikalstamos veikos padarymu privalo būti grindžiamas konkrečiomis nuorodomis į pažeistas specialiųjų teisės aktų normas ir nuostatas, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - LR BPK) 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas. Šiam teismui surašytas 2011 m. kovo 26 d. kaltinamasis aktas iš esmės nebuvo pakeistas, tik papildytas. Supranta kaltintojų siekimą pateisinti šiam darbui sugaištą laiką ir išleistus visuomenės pinigus. Tuo labiau, kad pagrindinio liudytojo V. G. elgesys teisme ir jo prieštaringi parodymai rodo, kad tai jis pažeidinėjo ir vertė ją (E. B.) pažeidinėti norminius aktus, ne jam (V. G.) buvo grasinama, o jis grasino, ne konkurso medžiaga bloga, o jis nesusipažinęs su konkurso dokumentų rengimo metodika ir t. t. Prašo tokio liudytojo parodymus vertinti kritiškai. Be to, kiekviename kaltinamojo akto puslapyje yra prilyginama valstybės tarnautojui, veikiančiam priešingai tarnybai, tačiau ji negali būti valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu ir veikti priešingai tarnybai, nes dirbo pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą, t. y. užsiėmė smulkiu verslu, neturi ir neturėjo jokių - nei valstybės, nei visuomenės įgaliojimų, pareigų ar prievolių darbinėje veikloje, neatliko ir neatlieka jokių valstybės tarnybos funkcijų. Dėl šios priežasties jos veikla nereglamentuota, neturi jokios pareigybinės instrukcijos, kuriomis vadovaujasi savo darbe valstybės tarnautojai ir kurios nuostatas galėjo pažeisti. Taip pat visiškai skirtingas ir jos socialinis statusas – viskas, ko reikėjo darbui atlikti – nuo rašiklio iki kompiuterio ir automobilio nukakti į objektą - įsigyta savomis lėšomis. Viskas, ką darė savo darbinėje veikloje, yra tai, kas įstatymais nedraudžiama. Nei anksčiau nagrinėję šią bylą apylinkės ir apygardos teismai nenagrinėjo, ar jos individuali darbinė veikla gali būti prilyginama valstybės tarnautojui, už pagrindą priimti STT ir prokuroro teiginiai kaltinamuosiuose aktuose. Dėl telefoninių pokalbių įrašų – išskirtinė kaltinimo teisė parinkti tik kaltinimui tinkamus įrašus, juos atitinkamai koreguojant, sąmoningai neįdedant kitų pokalbių, nes tada atsiskleistų objektyvi situacija, paneigianti prokuroro kaltinimus. Tačiau kaltinamajam nesuteikiama galimybė susipažinti su visais telefoniniais įrašais, gaunasi, kad prokuroras naudojasi tarnybine padėtimi. Jos vykdoma individuali veikla yra asmeninio, pagrįsta dviejų šalių sutartimis, pobūdžio ir neturi visuomeniškumo požymių. Jei valstybės tarnautojas yra apmokamas ir išlaikomas visuomenės, tai individuali veikla padeda išlaikyti valstybės tarnautojus mokesčių forma ir dėl to yra priešinga valstybės tarnautojo statusui. Pats faktas, kad tik pareiškus įtarimus ir paskelbus juos viešai, neteko galimybės dalyvauti konkursuose, dirbti ir gauti pajamų, tai patvirtina. Individuali veikla įstatymiškai neapsaugota nuo veiklos rizikų ir nesuteikia tokių socialinių garantijų, kokias turi valstybės tarnautojai. Valstybė, parduodama teisę dirbti tam tikrą darbą (ir tai nemažai kainuoja) – vykdyti individualią veiklą – neįgalioja teikti paslaugas visuomenei. Taigi, nepiktnaudžiavo tarnybine padėtimi, nediskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardo, neturėjo galimybės to daryti, nes nėra valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo. Pabrėžia, kad statybos mokslų mokėsi Techninių mokslų aukštojoje mokykloje, dabar vadinamu Vilniaus Gedimino technikos universitetu, taigi, visi jos sutartiniai darbai yra tik atliktos techninės funkcijos. Kaltinime teigiama, kad veikdama kartu su A. K., siekdama kad UAB „B.“ laimėtų numatyto renovuoti ( - ) konkursą. Veikė ne kartu su A. K., tik prašė informacijos. Dėl konkurso laimėjimo UAB „B.“ nebuvo nei tikslų, nei veiksmų. Nėra niekur – nei telefoniniuose pokalbiuose, nei kituose teismui pateiktuose dokumentuose kalbos apie tai, kad turi laimėti konkursą UAB „B.“. Praktiškai viena pati Šiauliuose ruošė konkursus, pasitarti kolegų nebuvo. Daugiau kaip metus nevyko renovavimo konkursai, pasikeitė metodiniai reikalavimai. Jos pareiga parengti papildytas konkurso sąlygas tokias, kad atitiktų bendrijos reikalavimus. Ieškojo internete, prašė pažįstamų savivaldybėje, taip pat ir UAB „B.“ paprašė informacijos – duoti konkursų, kuriuose dalyvavo UAB „B.“, sąlygų pavyzdžių. Iš viso pluošto sąlygų surašė vieną bendrą sąrašą. Konkurso dokumentus ruošė vadovaudamasi metodiniais reikalavimais, parengtais ( - ) agentūroje. Konkurso dalyvių finansinių ar kvalifikacinių reikalavimų ribinės sąlygos nenustatytos, o tai reiškia, kad papildomas konkurso sąlygas reikia sukurti, juose jokie draudimai konsultuotis ir gauti informaciją, reikalingą papildomoms konkurso sąlygoms rengti, nenurodyti. Pateikė bendrijos pirmininkui sąrašą, iš kurio kai kurie punktai pirmininko nurodymu buvo išbraukti, kai kurie pakeisti. Visi konkurso dokumentai buvo įkelti į pirmininko kompiuterį, teko koreguoti ir pas pirmininką namuose, ir pas ją (E. B.), kai pirmininkas atvykdavo. Analizavo, papildydavo sąlygas kiekvieną kartą, kai pasirodydavo nauji skelbimai renovuojamų namų konkursui. Telefonu kalbėta ne kartą su ( - ) bendrijos pirmininku apie derinimą. Tyrimo medžiagoje įrašų nėra. Nei vieno, nes juose praktiškai visi pokalbiai ir buvo atskirų punktų, įtrauktų į papildomas sąlygas, derinimas. Tačiau kaltinimui nenaudingų įrašų niekas ir neįdeda į kaltinimo medžiagą, nes nebeliktų kuo kaltinti. A. K. buvo tik informacijos teikėjas, kaip ir kiti, kurie padėjo jai ir pateikė konkurso sąlygų pavyzdžius. Papildomų konkurso sąlygų rengimui nėra tokių reikalavimų kaip konkurso pravedimas. Tai ne konfidencialios sąlygos. Konfidencialumas būtinas ir reikalaujamas pravedant konkursą, o ruošiant papildomas konkurso sąlygas, jos platinamos maksimaliai viešai ir kuo platesniam pirkėjų ratui. Būsto agentūros parengtos konkurso sąlygos paskelbtos internete, tačiau niekam nekilo klausimų, kodėl jos tokios, o ne kitokios. Kaltinime teigiama, kad A. K. duodant patarimus, įrašė, kad įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 500 tūkst. Lt. Nedraudė metodiniai reikalavimai įrašyti sąlygą ir apie įstatinį kapitalą; bet kokį įstatinį kapitalą arba jo visai neįrašyti. Tai nėra išskirtinė sąlyga laimėti UAB „B.“. Pirmininkas nenorėjo labai griežtų sąlygų, norėjo, kad dalyvautų kuo daugiau rangovų. Sąlyga dėl įstatinio kapitalo buvo pateikta pirmininkui, bet pirmininko nurodymu nuo milijono sumažėjo iki 0,5 mln., nes toks įstatinis kapitalas gali būti realus daugelio įmonių. Kad apie tai buvo kalbėta, patvirtino praeitame teisme ir bendrijos pirmininkas, teigdamas, kad ,,Nežinau, ar turėjo bendrija galimybę pasirinkti kitokio dydžio įstatinį įmonių kapitalą, tačiau tai buvo derinama“; ,,Manau, kad jei būtų buvę nurodytas mažesnis įmonių įstatinis kapitalas, konkurse būtų dalyvavę daugiau įmonių“; ,,Mes mažinome įstatinio kapitalo sumas, viską derinome“. Apie įstatinį kapitalą kalbėta ir telefono pokalbyje su A. K. apie tai, kad ,,šiandien dar turiu su juo (t. y. S. V.) derinti viską“, ,,vakare po 7 val. mes šnekėsim“. Vadinasi, vakare kalbėjo, derino telefonu su S. V., bet pokalbio nėra tyrimo medžiagoje, nes tai nenaudinga kaltinimui. Kaltinime teigiama, kad pagal A. K. pateiktus duomenis paruošė konkurso sąlygas. Tuo tarpu konkurso sąlygos nepakeistos, jos visiškai atitinka metodinius nurodymus. Yra du skirtingi dalykai - konkurso sąlygos ir papildomos konkurso sąlygos. Papildomos sąlygos galėjo būti ir nerengiamos, nes pakanka ir metodiniuose parengtų konkurso sąlygų. Visi keliami kaltinimai liečia tik papildomas sąlygas, kurios nėra reglamentuotos metodiniuose reikalavimuose. Papildomos konkurso sąlygos buvo ruošiamos pagal kitus gautus sąlygų pavyzdžius, o ne pagal UAB „B.“ duomenis, siekiant jos laimėjimo šiame konkurse. Įmonė, kuriai sudaromos sąlygos laimėti, turėtų būti kažkuo išskirtinė. Parengtose papildomose sąlygose nėra nieko išskirtinio, ko neturėtų dauguma dirbančių statybinių įmonių. Sąlygos tikrai nebuvo užaukštintos po suderinimo su pirmininku, kaip kad sakė apklausoje V. G.. Todėl ir dalyvavo konkurse ne vien UAB „B.“, bet 10 įmonių. Parengtos sąlygos atitiko 10 dalyvavusių įmonių kvalifikacinius reikalavimus, kitaip jos nebūtų dalyvavusios konkurse. Be to, kiek žino, UAB „B.“ pasiūlyta kaina nepretendavo į laimėtojus. Kaltinimas - įrašė, kad atsiskaitymai gali būti vykdomi pagal atliktų darbų grupes arba darbų, atliktų per mėnesį apimtis. Metodinių nurodymų reikalavimai nepažeisti. Tai neprieštarauja metodiniams nurodymams ir pirmininko sprendimu atsiskaitymo būdas buvo pasirinktas pagal metodinių reikalavimų pateikiamą 9 priedą. Todėl nesutinka su formuluote, kad piktnaudžiavo arba tai yra išskirtinė sąlyga UAB „B.“. Įprasta atsiskaitymų už statybos darbus praktika – mokėjimai rangovui kiekvieną mėnesį ar už darbų dalis, taip yra nurodyta 9 priede. Taip buvo anksčiau, taip yra ir dabar. Kažin, ar būtų atsiradusi įmonė, kuri galėtų atlikti darbus už 800 000 - 1 mln. litų be jokio apmokėjimo. O jei ir būtų atsiradusi, atsirastų ir problemos dėl darbų atlikimo laiku, nes apyvartinių lėšų nuolat trūktų. Pajuokavimas telefonu dėl atsiskaitymo už visą objektą virto labai rimtu kaltinimu, nors jei taip būtų paruoštos sąlygos, kaltintojai sąlygas pavadintų perteklinėmis. Kaltinime teigiama, kad pateikė sąlygas pasirašyti pirmininkui. Pateikė pasirašyti, vykdydama metodinius reikalavimus – tai standartinė, įprasta procedūra. Derinimas vyko dėl kiekvieno punkto, pateikė pilną sąrašą (Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-04-27 posėdžio protokolas Nr. 1). Konkurso dokumentai buvo pirmininko kompiuteryje, derinimas vyko ir telefonu, ir susitikus. Sąrašą perrašė taip, kad liko tai, ką suderino pirmininkas. Tai kas liko, pirmininkas pasirašė. Nebuvo konkurso sąlygose jokių kitokių įrašų, kurių nebuvo nurodęs pirmininkas. Kaltinime teigiama, kad 2009-08-06 namo ( - ) gyventojams atsisakius, konkursas neįvyko. Konkursas vyko, bet jį sužlugdė asmenys, kurie turėjo asmeninį suinteresuotumą, kurie ją ir apskundė. Konkursas vyko, tačiau dėl namo gyventojo V. G. neteisėtų veiksmų nebuvo įvykdytos ir buvo pažeistos atitinkamos procedūros. Paskelbus konkursą viešai (Būsto agentūros tinklapyje ir informaciniuose pranešimuose), kai didžioji dalis konkurso medžiagos buvo išdalinta siūlytojams, V. G. pareiškė, kad sąlygos užaukštintos ir likusiems siūlytojams nebūtų taikomos paskelbtos sąlygos, taip pat, kad ji privalo ieškoti ir kviesti dalyvius, t. y. veikti taip, kad ją galėtų kaltinti, jog su visais yra susitarusi. Tą patį V. G. pakartojo ir apylinkės teismo posėdyje (2011-05-18 apylinkės teismo posėdžio protokolas Nr. 2). Neatlikta vokų plėšimo procedūra, nors kvietime ir skelbime buvo parašyta, kad rangovai turi teisę dalyvauti vokų plėšimo procedūroje, taip buvo pažeistos visų siūlytojų teisės bei Viešųjų pirkimų įstatymo 31 str., o taip pat ir metodiniai nurodymai. V. G., kai buvo atvykęs pas ją į namus, paaiškino daug. Pagal namų modernizacijos ir investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų priedo Nr. 5 konkurso sąlygų 19 ir 20 p. užsakovas turi teisę priimti ar atmesti bet kurį pasiūlymą, nutraukti konkursą iki paskelbiant laimėtoją, atmesti visus pasiūlymus, skelbti derybas po vokų plėšimo procedūros. Taip pat nurodė Būsto agentūros tinklapį kompiuteryje, kuriame paskelbtos visos konkurso rengimo dokumentų formos, patvirtintos Būsto agentūros ir visi kiti teisiniai dokumentai, nes V. G. reikalavo konkurso dokumentus rengti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, o ne pagal metodinius, nenaudojant parengtų atitinkamų formų konkursams. V. G. pasirinko namo gyventojų mulkinimo metodus (aiškindamas, kad visos siūlytojams iškeltos sąlygos yra sąlygos bendrijai, tai paaiškėjo susirinkime su namo gyventojais, kad visus darbus galima atlikti pigiau be modernizavimo proceso, nes pats telefonu yra sakęs, kad yra buvęs ir rangovu, ir subrangovu, stato namą Giruliuose, tačiau būtent šių telefoninių pokalbių byloje nėra, nes jie netinka kaltinimui) bei konkurso procedūrų vykdymo pažeidimus bei reikalavo, kad juos pažeidinėtų ir ji (E. B.). Kadangi atsisakė, tai apskundė. Kaltinimas - pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nurodytus objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus, nustatančius, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatyme numatyta tikslų. Nėra viešojo administravimo subjektas, net jei ir ją (E. B.) prilygina valstybės tarnautojui, nes subjekto apibrėžime toks asmuo iš viso neįvardinamas. Kaip projekto administratorius modernizavimo procese dalyvauja bendrija, kaip administratorius figūruoja dokumentuose Būsto ir urbanistinės plėtros agentūroje, ji ir yra viešojo administravimo subjektas. Kadangi jai (E. B.) niekas nesuteikė viešojo administratoriaus įgaliojimų, tai negali vykdyti ir viešojo administravimo funkcijų. Dirba kaip privatus asmuo pagal dvišales sutartis ir neturi būti kaltinama įtarime nurodyto straipsnio principų pažeidimais. Kaltinimas - pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. nurodytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principus. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. reikalavimai netaikomi pirkimams, atliekamiems pagal kitas procedūrines taisykles (šiuo atveju – metodiniams nurodymams), nes Viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. nurodoma, kad šio įstatymo reikalavimai netaikomi pirkimams, atliekamiems pagal kitas procedūrines taisykles. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. nurodoma, kad visų įtarime nurodytų principų privalo laikytis perkančioji organizacija. Nuolatiniai pastatų modernizavimo aktų keitimai nepilnai sureguliuoti, tačiau ji nepiktnaudžiavo ir neklastojo dokumentų – oficiali, visiems prieinama konkursinė apibendrinta medžiaga pateikta bendrijos pirmininkui, kaip įgaliotam administratoriaus (bendrijos) atstovui, papildomų konkurso sąlygų visi punktai apsvarstyti ir, esant reikalui, pildyti, keisti ir tik tada patvirtintos papildomos konkurso sąlygos. Pateiktame kaltinime pažymėti faktiškai atlikti veiksmai, bet taip ir nenurodyta, kas pažeista rengiant papildomas konkurso sąlygas Daugiabučių namų modernizacijos ir investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūriniuose metodiniuose reikalavimuose, pagal kuriuos buvo rengiama papildoma konkurso medžiaga. Kaltinime kalbama apie konkurso sąlygas, kurios parengtos Būsto agentūros, o ne apie papildomas. Parengti papildomi ( - ), konkurso dokumentai atitinka normatyvinių aktų reikalavimus: papildomos sąlygos galėjo būti ir nerengiamos, nes pakanka ir metodiniuose parengtų konkurso sąlygų. Visi keliami kaltinimai liečia tik papildomas sąlygas. Metodinių reikalavimų 5 priede nurodoma, kad ,,Kiti kvalifikacijos priimtinumo reikalavimai Rangovui – darbo patirtis, darbų apimtys, personalo kvalifikacija, turima darbo įranga, finansinių pajėgumų įrodymas, jeigu jie keliami – yra pateikiami Konkurso sąlygų papildyme“. Papildomos sąlygos buvo keliamos, aptarus su bendrijos pirmininku. Kaltinimai tendencingi, nes telefoniniai pokalbiai pateikti nepilnai ir apima tik pokalbius su UAB „B.“, kas neatspindi realių įvykių. Neįtrauktas nei vienas pokalbis su bendrijos pirmininku S. V., kitais potencialiais siūlytojais, nepateikti pokalbiai su V. G., kurių buvo ne vienas, o keturi pokalbiai iki konkurso su potencialiais siūlytojais jokiais norminiais aktais nedraudžiami. Atvirkščiai – Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. nurodyta, kad perkančioji organizacija ir tiekėjai gali bendrauti tarpusavyje bei keistis informacija. Nesumenkino visuomenės pasitikėjimo modernizavimo skaidrumu/teisėtumu, nes niekas iš visuomenės narių jai nepasitikėjimo nepareiškė. Bendrijos įgaliotas atstovas V. G., būdamas su ja piktuoju dėl jo pažeidžiančių norminius aktus nurodymų nevykdymo bei siekdamas nesumokėti už sutartinį atliktą darbą bei naudos sau, apskundė ją tyčia. Nesinaudojo tarnybine padėtimi priešingai tarnybai interesams – konkursas nepripažintas neteisėtu, neužginčytas, parengtos papildomos konkurso sąlygos neprieštarauja metodiniams nurodymams, surašytos sąlygos nebuvo užaukštintos, surašytos pagal pirmininko nurodymus ir kaltinimas UAB „B.“ protegavimu neatitinka tikrovės, kadangi jos pasiūlyta kaina tik 4 iš 10 dalyvavusių įmonių. Kaltinime remiamasi tik specialisto G. Z. nuomone, kad savo veiksmais sumenkino valstybinės valdžios, Aplinkos ministerijos prestižą, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė ir Aplinkos ministerija – jokia žala nepadaryta ir prestižas nesumenkintas, nes konkurso dokumentai parengti pagal šių institucijų reikalavimus, t. y. Aplinkos ministerijos ir jos kuruojamos Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros parengtus galiojančius metodinius reikalavimus. Minėtas specialistas nebuvo susipažinęs su bylos medžiaga, todėl pareiškė tikrovės neatitinkančią nuomonę. Žalą namo gyventojams padarė V. G., pateikdamas jiems klaidinančią informaciją. Dalyvavo 5 siūlytojai. Papildomos sąlygos atitiko visų dalyvavusių firmų kvalifikacinius reikalavimus. Norint sąlygas pritaikyti tik UAB „B.“, paprastai statybos įmonei, reikia, kad ji būtų kažkuo išskirtinė. Jokio siekimo, kad laimėtų UAB „B.“ nebuvo, tai paliudijo ir pirmininkė ankstesniame teisme (teisiamojo posėdžio protokolas; 4 tomas, 133 b. l.). Kaltinimas daro prielaidas, kad papildomos konkurso sąlygos parengtos pagal UAB „B.“ kvalifikacinius duomenis, bet jokiuose teismui pateiktuose dokumentuose (nei apklausose, nei telefoniniuose pokalbiuose) nėra fiksuota, kad UAB „B.“ turi laimėti konkursą. Kaltinama, kad žinodama, kad netinkamas atestatas – įrašė į papildomus konkurso reikalavimus sąlygą, nenurodant darbų srities. Pagal metodinius reikalavimus nedraudžiama įrašyti, jei toks reikalavimas keliamas, darbų sritis gali būti neįrašyta. Apibrėžtų ribinių sąlygų nėra nustatyta. Metodiniai nereikalauja konkrečiai ką nors įrašyti ar neįrašyti. Vadovautasi Būsto agentūros metodiniais nurodymais - konkurso sąlygos, 3 p., kuriame nurodyta tik, kad turi turėti kvalifikacijos atestatą, išduotą Aplinkos ministerijos. Reikalavimai atestatui buvo aptarti su bendrijos pirmininke, kuri nenorėjo griežtinti sąlygų, kad galėtų dalyvauti daugiau dalyvių. Ruošiant konkursą pagal konkurso sąlygas ir metodinius reikalavimus atestatas nekliuvo, kad gali būti netinkamas, paaiškėjo tik prasidėjus skundams. Sužinojo, kad netiko atestatas konkurse, kuriame buvo stipresnės sąlygos, tik 2009-09-10, kai konkursas ( - ) buvo įvykęs 2009-09-03. UAB „B.“ pateikė visus dokumentus. Pirkimo komisija paprašė papildymų. Darbų saugos ir koordinavimo specialisto atestato kopija pateikti voke. Buvo pateiktas sąrašas visų renovuotų objektų su darbų vertėmis, kontaktiniais telefonais. Buvo galimybė, esant reikalui, susisiekti ir išsiaiškinti, jei kas neaišku. Užsakovas, t. y. bendrijos pirkimo komisija, sprendžia (bendrijos protokolas, kad leidžiama prie konkurso medžiagos papildyti; 3 tomas, 6-8 b. l.), ar prijungti atskirai pateiktus dokumentus prie konkurso medžiagos ar ne, prašyti ar ne papildymų. Konkurso sąlygų 3 p. (metodinių reikalavimų 5 priedas) prašoma tokios pačios apimties informacijos apie subrangovus, tačiau nereikalaujama, kad jie atitiktų keliamus rangovams reikalavimus ir gali būti žemesnės kvalifikacijos. Todėl konkurso sąlygų papildyme keliamos finansinės ir kvalifikacinės sąlygos tik rangovui, tačiau bendrija nenustato jų subrangovui, todėl neįtraukti į papildomas konkurso sąlygas. Analogiški rangovams kvalifikaciniai reikalavimai papildomose sąlygose keliami tik dirbantiems jungtinės veiklos pagrindu rangovams ir įtrauktas šis punktas į papildomas sąlygas. Ši sąlyga įvykdyta, „N.“ pateikė turimus dokumentus, su kuriais susipažino bendrija ir jie tenkino bendrijos reikalavimus. Nebuvo perkami stogo remonto darbai, buvo perkami stogo apšiltinimo darbai. UAB „B.“ turimas atestatas leido šiltinti pastato aitvaras (išorės sienos, šlaitinis ar plokščias stogas; STR 1.08.02.2002). Pagal tuo metu galiojusius normatyvinius aktus negalėjo atlikti stogo įrengimo ir stogo dangos įrengimo (keitimo) darbų. Bet niekur nėra pasakyta, kad pastato atitvarinių konstrukcijų UAB „B.“ atestatas neleidžia šiltinti pagal Lietuvoje sertifikuotas apšiltinimo sistemas, atliekant visus sistemos įrengimo darbus. Tai patvirtino teismo posėdyje dalyvaujantis specialistas A. Ašvydis. ( - ) stogo apšiltinimo sistema „Rufax“ atitinka reikalavimus ir jos įrengimas susideda iš apšiltinimo įrengimo bei apšiltinimą apsaugančio sluoksnio. UAB „B.“ neįrenginėjo stogo, nebuvo konkurse sąlygos pirkti ,,stogo dangos keitimo darbai“ atskirai. Buvo dirbama pagal stogo šiltinimo sistemą ir privaloma apsaugoti apšiltinimo medžiagą nuo išorės poveikio. „Rufax“ stogo šiltinimo sistemos išskirtinumas tas, kad viršutinis apšiltinimo sluoksnis jau yra su priklijuota danga, belieka priklijuoti kraštus. Normatyviniai dokumentai buvo prieštaringi, nesuderinti. Nebe reikalo pakeistas Statybos įstatymas ir jį lydintys reglamentai, šiuo atveju STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys“, nes ankstesniajame stogo dangos keitimas buvo priskiriamas prie kapitalinio remonto darbų, dabar tai paprastojo remonto darbai, kuriems vykdyti užtenka turėti (įmonei ar fiziniam asmeniui) patentą, bet nereikalaujama jokių atestatų ypatingiems statiniams ar išvardinimo statybos darbų rūšių atestate. Keitimai norminiuose aktuose įvesti, nes gaunasi prieštaravimas - pagal sistemą šiltinti nedraudžiama, bet įgyvendinti pilnai lyg ir negalima. Ir ne tik stogai, visi atnaujinimo darbai tapo paprastuoju remontu, kai tuo tarpu šildymo sistema buvo ,,rekonstruojama“, vienos sienos apšiltinimas -,,rekonstrukcija“ ir panašiai. Kaltinime teigiama, kad įrašė numatyto renovuoti namo ( - ), Šiauliuose vertinime pagal ekonominį naudingumą žinomai melagingus duomenis, kad UAB „B.“ atitinka konkurso reikalavimus ir suklastojo. Vertinime įrašyti ne suklastoti, o faktiniai duomenys: ne melagingi, paimti iš lubų, bet realūs skaičiai iš siūlytojų pasiūlymų. Skaičiavimai atlikti pagal ekonominio naudingumo metodikoje pateiktas formules. Papildomose konkurso sąlygose nurodytos formulės, kaip bus skaičiuojamas įvertinimas pagal ekonominį naudingumą. Nei vienas iš 5 konkurse dalyvavusių siūlytojų nepareiškė pastabų, kad kas nors vertinime pagal ekonominį naudingumą nesuprantama. UAB „B.“ pasiūlyme ne tik mažiausia kaina, bet ir tinkamas rezultatas pagal ekonominį naudingumą. Atliktų skaičiavimų niekas neįvardino neteisingais, bet pavadino juos klastote. Kaltinime teigiama, kad pažeidė Viešųjų pirkimų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų III sk. 9.p. –,,...vertinimo kriterijai turi būti aiškūs, suprantamai aprašyti pirkimo dokumentuose“. Vertinimo kriterijai buvo aiškiai ir suprantamai aprašyti pirkimo dokumentų 6 priede, t. y. papildomose konkurso sąlygose – nurodytos formulės, pagal kurias numatomas skaičiuoti ekonominis naudingumas. Visi potencialūs rangovai juos suprato, pretenzijų nepareiškė. Rangovas pirkimo dokumentuose keliamas sąlygas atitiko. Bendrija savo protokolu tai patvirtino. Be to, metodinių reikalavimų 5 priedo konkurso sąlygos 19 p. nurodoma, kad ,,Užsakovas pasilieka teisę priimti arba atmesti bet kurį pasiūlymą bei atmesti visus pasiūlymus ir nutraukti konkursą, bet kuriuo metu iki priimant sprendimą dėl konkurso laimėtojo“. Bendrija neatmetė UAB „B.“ pasiūlymo, nes buvo jiems patraukliausias dėl pasiūlytos mažiausios kainos (pirmininkės apklausa, teisiamojo posėdžio protokolas Nr. 1, 4 tomas, 133 b. l.). Kaltinime teigiama, kad į numatyto renovuoti namo ( - ), Šiauliuose ataskaitą, įrašė žinomai melagingus duomenis, panaudojo ir suklastojo. Ataskaitos neklastojo, joje įrašyti siūlytojų duomenys iš konkursui pateiktų pasiūlymų t. y. potencialių rangovų pasiūlytos rangos darbų kainos. Jų nesuklastojo, įrašė tokias, kokios ir buvo pateiktos, kokias girdėjo visi dalyvavę konkurso vokų plėšimo procedūroje siūlytojai. Nepanaudoti parengtų duomenų nėra galimybės, nes to reikalauja metodiniai reikalavimai. Taigi, panaudojo teisingus duomenis. Pateiktame kaltinime pažymėti faktiškai atlikti veiksmai, bet taip ir nenurodyta, kas pažeista rengiant papildomas konkurso sąlygas. Pastatų renovavimas – dalykas naujas, nuolatiniai renovavimo teisės aktų keitimai nepilnai sureguliuoti, tačiau ji nepiktnaudžiavo ir neklastojo dokumentų, parengti dokumentai atitinka tuo metu galiojusių normatyvinių aktų reikalavimus. UAB „B.“ atestatas tinkamas pagal parengtas ir su namo ( - ), Šiauliuose, bendrijos pirmininke aptartas bei suderintas sąlygas, nevertinant potencialių pirkėjų pageidavimų; UAB „B.“ pateikė reikalingus dokumentus ir papildymus - paaiškinimus, nes taip nusprendė bendrija (protokolas) - subrangovui nebuvo keliami tokie patys kvalifikaciniai ir finansiniai reikalavimai, kaip rangovui, nors „N.“ skyrėsi tik 2 punktais nuo rangovo (apyvarta šiek tiek mažesnė, ISO); UAB „B.“ galėjo atlikti stogo šiltinimo darbus pagal stogo šiltinimo sistemą „Rufax“, ji neatlikinėjo stogo įrengimo darbų ar stogo dangos keitimo darbų atskirai. Jei suklydo, tai nemano, kad dėl to kažkam padaryta žala. Teismo posėdyje nagrinėtų norminių dokumentų dėl stogų ekspertai nei užginčijo, nei patvirtino. Faktiškai atlikti stogo apšiltinimo darbai pagal Lietuvoje sertifikuotą sistemą – atitvarinių konstrukcijų apdailos darbai. Dokumentų (vertinimo pagal ekonominį naudingumą ir ataskaitos) neklastojo, nėra tai įrodančių dokumentų, ir suklastotų dokumentų nepanaudojo. Panaudojo pagal reikalavimus parengtus dokumentus - nepadarė jokios žalos bendrijai ir tuo labiau Aplinkos ministerijai ar valstybei – pastato renovavimo darbai padaryti, atitinka reikalaujamą energinio efektyvumo klasę, užbaigti darbai priduoti valstybinei komisijai. Bendrija pretenzijų nereiškia, valstybės paramos lėšų nesunaudota daugiau nei buvo objektui skirta. Dėl UAB „B.“ laimėjimo nepripažįsta, kad buvo derinta. Objektas K. jos praktikoje buvo ne pirmas. Pasikeitė modernizavimo dokumentai. Ankščiau buvo Būsto agentūros dokumentai, nebuvo papildomų sąlygų. Kreipėsi į Būsto agentūrą, kurioje nurodė žiūrėti į kitų namų papildytus konkurso reikalavimus. Prašė pagalbos ir savivaldybės, ir A. K., įmonės „M.“. Su A. K. bendravo ruošiant kitą namą, todėl paprašė surasti sąlygas. Asmeniškai negalvojo, kad tai dviprasmybė. Telefoniniai pokalbiai buvo apie skaičiavimus, apie sertifikatų neatitikimą, kad gali nepraeiti – reiškia, kad, įvykus konkursui, kilo dėl kito konkurso S. gatvėje iškeltų sąlygų. Ten kilo klausimas, kad atestatas neatitinka. Pasakė, kad atestatas netinkamas. Reikalavimo nebuvo, kokie buvo S. gatvėje, todėl šiuo atveju atestatas tiko. Apdailos darbams atestatas tiko, stogo apšiltinimui - tiko. Dėl atestato tinkamumo pasakė Būsto plėtros agentūroje. Telefoninio pokalbio esmė nebuvo, kad reikia kažką daryti, kad UAB „B.“ nepralaimėtų. Konkursas įvyko, pokalbis vyko jau po konkurso. Jai skambino ir kiti konkurso dalyviai. Skaičiavo parametrus pagal energetinio naudojimo koeficientą. Kaina užima 80% pagal metodinę medžiagą. Darbų atlikimo laikas - 5%.

18Kaltinamoji B. J. teisiamojo posėdžio metu pagal jai pareikštus kaltinimus kalta neprisipažino ir parodė, kad pagal jos pareigybės aprašymą turi parengti rangos darbų konkurso rezultatų pritarimo rašto projektą, po to kai bendrija išaiškina nugalėtoją ir pasirašo rangos darbų pirkimo ataskaitą. Ataskaitą vizuoja - „suderinta“. Parengia rašto projektą ir išsiunčia į Vilnių, į centrinį padalinį, kur raštą pasirašo įstaigos vadovas ir šį raštą išsiunčia bendrijai. Taip pat pagal metodinius reikalavimus užpildo – daugiabučių namų įgyvendinimo procedūrų aprašo priedas Nr. 4. Nei rašto projektas, nei priedas pagal LR BPK 300 straipsnio komentarą (punktai 4, 5, 6, 20, 35) nelaikomi tikraisiais dokumentais. Pripažinus nugalėtoją, pasirašė šeši bendrijos nariai. Konkurse nugalėtoju pripažinta UAB „B.“. Ši įmonė pasiūlė ne tik ekonomiškai naudingiausią, bet ir už mažiausią kainą atlikti darbus. Mano, kad čia ir yra esmė. Apgintas tiek valstybės, tiek bendrijos interesas, čia ir yra esminis dalykas. Taigi nei valstybė, nei bendrija jokios žalos nepatyrė. Po renovacijos namui suteiktas „B“ klasės sertifikatas. Konkurso rezultatas pagal nustatytą terminą apskųstas nebuvo. UAB „B.“, turėdama tą patį atestatą, kompleksiškai renovavo dar keturis namus. Šis atestatas tiko, o ( - ) namui staiga jau nebetinka. Pareigybės aprašymo 7.5 punkte parašyta: vertina rangos konkursų atitikimą metodiniams reikalavimams. Tuo tarpu kaltinamajame akte parašyta, kad kažką pripažįsta nepagrįstai, patvirtina konkursą. Jokio nusikaltimo nepadarė. Stogo šiltinimą pirko, todėl šis atestatas tiko. Specialistas pasisakė, kad tik tuo atveju iškilo klausimas, šiai dienai yra išspręstas. Tai pirmas konkursas. Neginčija specialisto, galbūt trūko kompetencijos, vadovavosi pirkimo ataskaita, kreipė dėmesį į mažiausią kainą. Pagal nurodytus darbus nematė kliūčių. Kad iškilo problemų su atestatu, nežinojo. Klausimų iškilo dėl ( - ), nes ten kitos sąlygos, todėl aiškinosi. Su savo objektu to nesusiejo. Šiuo atveju buvo nurodytos kitos sąlygos. Kokia įmonė laimės konkursą, jai skirtumo nebuvo.

19Kaltinamasis A. K. teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštus kaltinimus kaltu neprisipažino ir parodė, kad yra kaltinamas padėjęs piktnaudžiauti valstybės tarnautojui, kuris nėra valstybės tarnautojas. Jie, kaip įmonė, atliko konsultacinį darbą, kad bendrovė turėtų supratimą apie atliekamus darbus. Su bendrija bendravo, domėjosi konkurso sąlygomis, teikė patarimus. Telefoninis pokalbis buvo humoro forma, kol nebuvo suskaičiuoti konkurso rezultatai. Pateiktas darbų atestatas atitiko reikalaujamą formą numatomiems darbams atlikti. Visi pakeitimai dėl atestato įvyko po to. ( - ) gatvės namo konkurse atestato klausimas neiškilo. Kartu su E. B. neveikė dėl įmonės tikslų. Pokalbių, kad UAB „B.“ atlygins, nebuvo.

20Liudytojas V. G. teisme parodė, kad su kaltinamaisiais jokių santykių nėra. Įvykis buvo seniai, paskutinis posėdis vyko prieš metus laiko ir detalės pasimiršo. Prieš tris metus jo namas, adresu ( - ), turėjo organizuoti konkursą dėl namo renovacijos. Tuo metu S. V. buvo kaip namo pirmininkas ir vedė projektą dėl konkurso. Tarp namo gyventojų buvo nesutarimų ir didžioji namo gyventojų dalis paprašė jo (V. G.) pakontroliuoti konkurso procesą. Tai padaryti sutiko. Kontaktavo su E. B., kuri buvo samdyta konsultantė, paprašė medžiagos. Buvo nuvykęs į namus, tačiau pilnos medžiagos negavo. Iki konkurso likus penkioms dienoms buvo motyvuojama, kad nėra laiko ir tai kėlė įtarimus. Dalį medžiagos gavo iš E. V., peržiūrėjus, pasirodė įtartina. Paprašė E. B., jeigu yra įmanoma, konkursą atkelti, kad konkurse galėtų dalyvauti kuo daugiau firmų. Pajuto priešiškumą savo tokiems norams. Tai pasirodė keistokai. Ankščiau yra tekę dalyvauti įmonėms atvykus apžiūrėti namą, klausti, ką reikalinga daryti. Konkursas nebuvo atkeltas ir turėjo vykti. Dauguma daugiabučio namo gyventojų nenorėjo, kad konkursas įvyktų. Buvo sušaukti namo gyventojai ir priimtos visos firmos. Proceso metu gavo spaudimą iš įmonės „B.“ vieno žmogaus, kuris atnešė savo medžiagą, pasiūlymą, kad jis (V. G.) nesupranta ir nesuvokia, kitos įmonės ramiai visą procedūrą atlikinėjo. Vokų prie jų oficialiai neatplėšė. Tik vėliau su gyventojais atplėšė vokus ir nutarė konkurso nedaryti ir kreiptis toliau. Siūlomų darbų sumos buvo vienos žemos, kitos aukštos. Sulaukė iš „B.“ skambučio, tas žmogus neprisistatė, jį tik pažino iš balso, kuomet jis atnešė medžiagą. Mano, kad galima remtis duotais parodymais, kurie buvo išsakyti ankščiau, nes detalės laikui bėgant tirpsta. Pasakoja kaip viskas vyko ir ką matė. Dabar detalių nepamena. Ką konkrečiai E. B. sakė, nepamena, nes tai seni įvykiai. Jo vertinimu ir subjektyvia nuomone, konkursas vyko nelabai švariai dėl tam tikrų dalykų. Kvalifikacija ir reikalavimai rangovui medžiagoje nepatiko. Nuo jo buvo slepiama medžiaga ir nebuvo norima pakviesti daugiau įmonių. Sekantys veiksmai konkurso priėmimo metu, agresyvūs veiksmai iš įmonės „B.“ pusės ir kompleksas sudaro nuomonę, kad tai nebuvo švaru. Už rankų nei vieno nepagavo, pasakė, ką tarnybos klausė, tuo metu detalių žinojo daugiau. Ikiteisminio tyrimo metu ir teismo posėdžio metu duotus parodymus tvirtina, tai tiesa. Tyrėjai pasakė, kad, jo subjektyvia nuomone, tai įmonės „B.“ protekcija. Įmonė „B.“ skambino, grasino, vokų priėmimo metu žvilgsniai tarp „B.“ įmonės ir E. B., agresyvūs veiksmai, kurie matosi. S. V., kuris save vadino pirmininku, teisiškai pirmininku nebuvo, jis veikė pagal protokolą, kurį pasirašė didžiulė dalis bendrijos narių. Taip pat žmonių dalis paprašė jo (V. G.) pakontroliuoti procedūrą. Buvo vienas bendrijos narių – užsakovas. Buvo atstovaujantis bendriją bei vienas iš narių. Nežino, kokius dokumentus bendrija surinko. 2009 metais buvo UAB „B. t.“ vadovas ir atstovauti bendrijai galėjo. Įmonė jokių savų interesų neturėjo. Organizuoti konkursų neteko, dalyvauti teko gana daug: ir Estijoje, Latvijoje, ir Lietuvoje. Dėl pirmininko sprendžia didžioji bendrijos narių dalis. Konkurso metu žmonės buvo susipykę vieni su kitais ir tai daryti labai sudėtinga. Pasekmės paprastos – dalis žmonių negauna informacijos ir kylant įtarimams dėl aplinkybių, prie kurių gali iškilti kaina. Namas dar nėra renovuotas. Konkurso kol kas neskelbia. Yra prieš metus išrinktas naujas namo pirmininkas, kreipėsi dėl paramos ir namas bus renovuotas. Apyvarta buvo numatyta labai didelė - virš kelių milijonų, namo renovacijos vertė 800-900 tūkstančių. Aukšti reikalavimai automatiškai kelia įtarimus, kad tai daroma konkrečiai įmonei. Medžiagoje numatyta, kad yra mokama tik atlikus darbus ir įmonės apyvarta nėra esminis dalykas. Prašė E. B. pranešti ir padėti siųsti kvietimus įmonėms, internete surado kitų įmonių iš Panevėžio, Raseinių ir pakvietė dalyvauti. Buvo 7-8 įmonės ir tai buvo padaryta jo iniciatyva. Kiek bendrija gavo daugiau rangovų pasiūlymų, nežinojo. Dešimt rangovų nėra mažai, bet jeigu nebūtų kvietęs, tai neaišku, kiek jų būtų susirinkę. Teisėto bendrovės pirmininko tuo metu neturėjo. S. V. susirinkimo metu tai daryti atsisakė, protokolai buvo, tačiau jie yra nusimetę ir nežino, ar juos įmanoma rasti. Yra užsakovo atstovas ir jo (V. G.) reikalavimai asmeniui, kuris veda konkursą, yra teisėti. Sprendimas atkelti konkursą yra užsakovo prerogatyva, įvykdymas turėjo būti asmens, kuris vedė konkursą. Tai turi būti įforminta raštu ar žodžiu. E. B. turėjo informaciją, kad yra įgaliotas asmuo tikrinti konkursą. E. B. iš anksto žinojo, 10 dienų prieš konkursą. Su visais konkurso dokumentais nebuvo susipažinęs, su kvalifikacine dalimi – taip. Su visais dokumentais nesusipažino, nes nepateikė, slėpė ir tai sukėlė įtarimų. Žino, kad bendrovė buvo E. B. sumokėjusi, paskui ar ji pinigus grąžino, nežino. Buvo nustatyti per daug aukšti kvalifikacijos reikalavimai dėl apyvartos ir tai jam nepatiko. Ne visuose gyventojų susirinkimuose dalyvavo, visko gali būti, kad nedalyvaujant buvo sprendžiami kai kurie klausimai. Su jais kai kuriais susipažino, o kiti buvo slepiami. Asmeniško suinteresuotumo neturėjo. Jei kiekvienas bendrijos narys norėtų keisti savo sąlygas, būtų netvarka Žmonės paprašė jo, nes turi teisinį išsilavinimą ir praktikos konkursų medžiagos ruošime. Gavo prašymą tapti bendrijos pirmininku, tačiau sutiko kas liečia šį klausimą. Suinteresuotas sutvarkyti ir renovuoti namą kaip galima pigiau. Turėjo namo pirmininką, kuris prieš 5-6 metus išvyko ir protokolu gyventojai paskyrė S. V., tačiau teisėtai į registrą neįregistravo. Teisiškai S. V. neužregistruotas kaip pirmininkas, faktiškai jis buvo pirmininkas. Bendrijos gyventojų dalis pykosi, žmogus padėjo dokumentus ir sako „aš einu į šoną“. Namo šeimininkai - visi gyventojai. Pirmininkas kaip namo direktorius. Jis (V. G.) apsiėmė kontroliuoti konkursą. Juridiškai namo pirmininko nebuvo. Buvo netvarka ir nežinojo kaip vyks konkursas, buvo baimė, kad bus pavesti. E. B. atestuota konsultantė tokiems dalykams, jai už tai buvo mokami pinigai už medžiagos paruošimą ir konsultacijas. Ji turėjo būti namo pusėje ir vesti konkursą. Pajuto, kad E. B. yra ne namo bendrijos pusėje. Tai jam, kaip užsakovui, nepatiko, kadangi užsakovo teisė turi būti išgirsta. Jei nėra įgaliojimo iš bendrijos, reikėjo sustabdyti konkursą, tai ir bandė daryti. Techniniame projekte nuomonių buvo daug, jos išsiskyrė: jiems nepatiko šildymo sistemos rekonstrukcija, daugelio žmonių nuomonė išsiskyrė dėl dalies namo dengimo plokštėmis, kita - tinku. Dalį namo gyventojų norėjo, kad namas būtų tinkuojamas, o ne dengiamas plokštėmis, kurios vadinasi „Cetris“, kiti - kad būtų dengiamas plokštėmis. Teko išaiškinti, kad įmonė „B.“ tomis plokštėmis prekiauja. Buvo daug niuansų, kurių visų dabar neprisimins. Pilnos konkurso medžiagos, kurios prašė, E. B. nedavė. Ar įmonė turi ryšių su FNTT, ar yra vykdomi patikrinimai, yra nesunku sužinoti, rašo spauda. Išsakė savo pastebėjimus ir baimes, faktus derinti turi kitos tarnybos. Ar buvo numatytas punktas sutartyje kviesti įmones, nežino. Dokumentų buvo nemažai, nepamena. Klausimus dėl dokumentų pataisymo, kurie punktai nepatinka, nurodė žodžiu. Buvo pas E. B. namie, atvykus dokumentų ieškojo kompiuteryje. Reikalavimas ar prašymas, kad padėtų susirasti daugiau dalyvių, yra teisėtas. Siųsti kvietimus dalyvauti konkurse yra ne nusikaltimas. Susidarė savo nuomonę, tai papasakojo tarnyboms, ar ji objektyvi, sprendžia kiti. Kad E. B. ragina jį (V. G.) apskųsti, nepamena. Iš įmonės „B.“ skambino ir žadėjo skųstis, tai faktas. Prašė konkursą atkelti. Buvo pasakyta, kad per mažai laiko, nebuvo šanso kvalifikacinę medžiagą pataisyti ir dėl to įvyko šios pasekmės. Ar konkursas teisėtas, ar ne, spręsti ne jam. Jį domino išplėstinė darbų sąmata, apyvartos lėšos nedomino. Darbų sąmata buvo pateikta tik viena. Neturi jokių interesų nei kaltinti, nei susidoroti su E. B., tai tik išsakyta subjektyvi nuomonė ir faktai. Ar faktai tikslūs, sprendžia kitos tarnybos. Renovacijos principas tas pats kaip ir Viešųjų pirkimų įstatyme, tik niuansai. Medžiagoje buvo pertekliniai kvalifikaciniai reikalavimai. Nežino, kad buvo užklausimas ministerijoje ir gautas atsakymas iš specialistų, kad reikalavimai nepertekliniai. Prašė dokumentų, tačiau E. B. juos vengė parodyti, sakė neturi laiko. Jei norima pakviesti daugiau įmonių ir gauti daugiau pasiūlymų, galima dokumentus priimti vėliau. Įmonėms, kurios nesuspėjo suruošti dokumentus, buvo galima siųsti laišku, pažymint, kad tuos ir tuos punktus galima įvykdyti ir pateikti vėliau. Tai iš praktiškos pusės - pagal Viešųjų pirkimo įstatymą - įmonėms gali būti leidžiama pateikti vėliau dokumentus. Jei jis nedalyvavo susirinkime ir gyventojams teiginių nesakė, tai E. B. išgalvoja remiantis paskalomis. Jeigu medžiaga buvo išdalinta, žmonės būtų paprieštaravę vykdomai procedūrai. Gyventojų didžioji dauguma teigė, kad jiems trūksta informacijos ir jie nesupranta, kas vyksta. Dėl renovacijos kilo gyventojų ginčai, buvo grupė žmonių už ir prieš, kilo įvairūs nesutarimai, todėl dauguma gyventojų norėjo viską išsiaiškinti. Dauguma žmonių nenorėjo, kad renovacija vyktų, kol jiems buvo neaiškumų. Viskas buvo ginčų lygmenyje. Ar galiojantys įstatymai dėl renovacijos eigos, konkurso sąlygų buvo tinkami, svarstyta nebuvo. Įstatymuose ir jų vykdymo procedūrose yra daug spragų. Dėl renovacijos vieningos nuomonės bendrijoje nebuvo. Reikėjo išsiaiškinti, kad renovacija vyktų įstatymų nustatyta tvarka ir sąžiningai. Bendrijos gyventojai buvo susipriešinę, sprendimai buvo priimami ir įforminami, tačiau šiuo atveju dauguma gyventojų norėjo sustabdyti vykstančią procedūrą tam, kad išsiaiškintų, ar viskas vyksta gerai. Tuometinis bendrijos pirmininkas oficialiai įsiregistravęs nebuvo, juridinės galios pasirašyti dokumentus neturėjo. Tuometinis bendrijos pirmininkas, kuris turėjo juridines galias, nebegyveno tame name. Bendrijos pirmininkas buvo kažką pasirinkęs, tačiau informacijos turėjo nedaug. Buvo surašytas protokolas, surinkti parašai, kuris buvo jam (V. G.) atneštas ir juo prašoma, kad perimtų pirmininko pareigas tam, kad galėtų pravesti renovaciją. Pirmininku įsiregistruoti nesuspėjo. Tuo metu dėmesys buvo sutelktas į renovaciją ir kitų namo klausimų nekilo, jų nesprendė. Kad senas namas būtų renovuotas, sutvarkytas ir ekonomiškas, nori visi. Vienu ar kitu atveju agresyvumas buvo iš firmos „B.“. E. B. kaip organizatorių padėjėja pasyviai viską stebėjo. Agresyvumas nepasireiškė fiziniais veiksmais, bet tai, kad pasistengė kitas įmones, jį (V. G.) apskųsti. Tai vyko seniai ir konkrečių įmonių nepamena. Priimant vokus nedraudė dalyvauti nepasyviai. Susirinkimo metu gyventojai buvo įspėję, jog prašymas, kad kontroliuotų padėtį, buvo ir E. B. įspėta. Minėjo, kad poėmių metu dokumentai nusimetė, išsimetė, nesakė, kad juos išmetė. Po vokų atplėšimo niekur nesikreipė. Prieš konkursą įspėjo, kad didžioji dauguma gyventojų nori stabdyti renovacijos procedūras tam, kad būtų žinoma kiek tai kainuos ir viskas vyktų informatyviau. Pamena pokalbį telefonu, kaip paskambinęs prisistatė, nepamena. Konkursą užsakovas turi ir nutraukti, ir atidėti, ir skelbti iš naujo konkursą. Kad S. V. gali nebūti bendrijos pirmininku, buvo žinoma. Konkurse yra dalyvavęs. Kiekvienas nešęs voką pasirašė ant atitinkamo protokolo, kas įteikė ir kas priėmė. Gyventojų vokų priėmimo metu buvo 15, protokolai buvo ruošiami ankščiau nei A. K. atvažiavo. E. B. buvo paprašyta įspėti, kad nevažiuotų tą dieną ar atidėti konkursą. A. K. neprašė, o agresyviai pasakė „ar žinote, ką darote“. Dokumentai buvo priimti. Kas pridavė dokumentus, tas pasirašė. Dokumentas yra pasimetęs, kuriame nurodytas vardas, pavardė, telefono numeris dokumentus atvežusio asmens. Bendrija norėjo atidėti šitą konkursą, norėjo informuoti gyventojus kaip viskas vyksta, to paprašė E. B., nes E. B. buvo bendrijos konsultantė. Paprašė prieš keletą dienų prieš konkursą. Konkursas nebuvo sustabdytas. Nesako, kad A. K. prekiavo, ar neprekiavo fasadinėmis medžiagomis, tik girdėjo, kad yra įtraukta į techninį projektą, taip ar ne, įrodymų neturi.

21Liudytoja V. R. teisme parodė, kad su kaltinamaisiais santykiai yra darbiniai. Yra daugiabučio namo ( - ) pirmininkė. Bendrija priėmė sprendimą renovacijai ir pasamdė E. B. kaip techninę prižiūrėtoją. Investicinį projektą ruošė R. M.. Po projekto pridavimo Būsto agentūrai valstybė sustabdė procesą, du metus vilkino. Po to buvo pritaikyti atgaline data priimti sprendimai, nes turėjo su 50 proc. renovacija eiti, o išėjo 140 Lt kvadratiniam metrui. Techninį projektą darė M., o techninę priežiūrą vykdė E. B.. Prieš paimant STT dokumentus, apie 11.00 val. jai (V. R.) paskambino iš Klaipėdos ir pasakė, kad yra paimti dokumentai. Paskui 15.45 val. paskambino televizija dėl interviu. 16.45 val. paskambino STT paimti dokumentus, darbo laikas baigėsi. Susitarė, kad kitą dieną atvyks apie 9.00 val., iki 10.00 val. neatvyko. Pati paskambino ir buvo mesta replika, kad „slapstomės“, turi liudytoją. Konkurse dalyvavo 7 firmos, iš jų mažiausią kainą pasiūlė „B.“. ( - ) buvo atlikta renovacija, kuria yra patenkinti. Bendrijos nariai nebuvo prieš, kad „B.“ atliktų darbus ( - ), jie atitiko visus reikalavimus. Pažeidimų „B.“ darbe nebuvo rasta. Visą dokumentaciją atidavė Būsto agentūrai, kuri buvo siunčiama į Vilnių, gavo leidimą dirbti ir reikėjo skubėti, nes žiemos metu dirbti netinkamos oro sąlygos. Dėl E. B. darbo bendrovė nusiskundimų neturėjo. E. B. labai reikli, ji priversdavo daryti taip, kaip reikalauja įstatymas. Buvo įforminti visi jų reikalavimai nutarimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba ėmė dokumentus, kuriuos atsirinko patys, ji padėjo didžiulę krūvą. Kiti dokumentai buvo atskirai segtuve, juos siūlė, tačiau, kodėl jų nepaėmė, nežino. Dokumentus pareigūnai išsirinko, kurie buvo reikalingi, nebuvo nei vienas dokumentas slepiamas. Buvo padėta apie 10-15 segtuvų, iš kurių išsirinko po vieną du lapelius. „B.“ pasiūlė mažiausią kainą, pagal metodinę medžiagą, pagal energetinio naudingumo koeficientą ji atitiko reikalavimus. Gyventojai pritarė 100 %, gyventojai galėjo dalyvauti ir plėšiant vokus, ir priimant sprendimus. Konkurso metu nebuvo nustatyta, kad „B.“ pateikė ne visus duomenis ar neatitiko reikiamų duomenų. Po „B.“ pagal eiliškumą kainų skirtumu buvo „R. s.“, jų dokumentacijoje trūko vienos ataskaitos. Konkurso rezultatai nebuvo apskųsti. Kitos įmonės rezultatų neskundė. Renovacija buvo atlikta labai gerai, turi B klasės energetinio naudingumo sertifikatą. Bendrijai E. B. veiksmai jokios žalos nepadarė, nebuvo nustatyta, kad ji suklaidino bendriją. Investicinis projektas buvo 2 mln. Pagal pateiktą projektą buvo padaryta už 726 000 Lt. Jokių pretenzijų nei A. K., nei E. B. neturi. Visos firmos konkursui pateikė savas kainas. Pateikta „B.“ kaina neišaugo. Kokia buvo numatyta sutartyje, konkursinėje medžiagoje, tokią ir mokėjo. Kvalifikacinių priemonių sąrašas buvo pateiktas, sąrašo punktai buvo derinami. Pasiūlymai buvo apsprendžiami susirinkimo metu, nes be jų nieko negalima daryti. Papildymų sąraše nebuvo prirašytų nesuderintų sąlygų. Pagrindinis kriterijus renkantis rangovą buvo metodinė medžiaga, kurioje svarbiausia nurodyta mažiausia kaina bei energetiniai ištekliai. Techniniai priežiūrai ir konkurso medžiagos ruošimui buvo pasamdę E. B., kuri turi visus atitinkančius reikalavimus. Ji (V. R.) buvo administratorius ir vykdė priežiūrą. Renovuotas antras namas, jau turi šiek tiek patirties ir kovai su valdininkais - taip pat. Specialųjį darbą vertinant konkurso sąlygų atitikimą ir įmonių sąlygoms atitikimą atliko E. B.. Namo bendrija buvo užkėlusi aukštą kartelę dalyvauti konkurse, tačiau buvo paaiškinta, kad jei paprašys dviejų ar trijų mln. įstatinio kapitalo, nelabai kas dalyvaus konkurse, todėl šiek tiek buvo sumažinta. Nei vienas konkursas nepraeina be Būsto plėtros ir urbanistikos agentūros ir be Aplinkos ministerijos. Kokie yra nustatyti reikalavimai, tokie yra ir vykdomi. Dėl atestato atitikimo aiškinosi, skambino į Būsto agentūrą, Aplinkos ministeriją. Buvo gandai, kad atestatas neatitinka stogo darbams, bet pagal metodinę medžiagą, kuri buvo - jis atitiko. Jei įstatymai buvo taikomi atbuline data, bendrija nekalta. Atestatą ir visą dokumentaciją tvirtino tiek Aplinkos ministerija, tiek Būsto plėtros agentūra. „B.“ darė renovaciją su tokiu atestatu ir K. gatvėje ir dėl atestato neužkliuvo. Atestatą ir visą dokumentaciją medžiagoje tikrino Būsto ir plėtros urbanistikos agentūros darbuotojai. Jeigu buvo gautas leidimas, tai reiškia, kad tiko. Dokumentus nunešė B. J., kuri patikrinusi juos sudėjo į voką ir išsiuntė į Vilnių.

22Specialistas Arūnas Ašvydis teisme parodė, kad bendrija prašo konsultantą, kad jis konsultuotų projekto rengimo klausimais. Laimėtojas būna nustatomas pagal mažiausiai pasiūlytą kainą ir pagal ekonominį naudingumą. Šiuo atveju „B.“ buvo pripažinta laimėtoja, nes buvo pasiūlyta ir mažiausia kaina, ir ekonominis naudingumas. Taisyklėse yra numatyta, kad įmonė turėtų Aplinkos ministerijos išduotą atestatą reikalaujamiems darbams atlikti. Buvo įtraukti apdailos darbai, kuriuose numatytas sienų atitvarų apšiltinimas. Aplinkos ministerija patikslino, kad reikalingas atskiras atestatas stogo darbams atlikti. Įmonė „B.“ tuo metu tokio atestato stogo darbams atlikti neturėjo. Vertinant atestatus, paprasta nebuvo atskirti, kadangi tuo metu išaiškinta nebuvo. Sertifikatų centre buvo galimybė sužinoti, bet klaidos tikimybė buvo nemaža. Metodiniuose dokumentuose draudimo pagal stogo šiltinimo sistemą nėra. Projektą ruošia valdytojas ar bendrijos įgaliotas asmuo, ar samdomas projektų administratorius, tvarkantis dokumentus. Samdomo konsultanto projektų administratoriumi laikyti negalima. UAB „B.“ formaliai nelabai galėjo būti pripažinta laimėtoja. Darbų pirkimo taisyklėse nustatytas reikalavimas, kad reikalingas Aplinkos ministerijos atestatas rangos darbams atlikti. Nėra tiesioginio atestato sienų šiltinimui, yra tik parašyta išorės atitvarų apšiltinimas, o tik vėliau išaiškinta, kad tai ne sienų, o stogo apšiltinimas. Dabar, jei atestate yra įrašyti tik apdailos darbai, tai reikalingas atestatas stogų darbams atlikti. Įmonė pasitvirtina statybos darbų taisykles, kuriose numatomi atlikti darbai. Darbus dažniausiai atlieka patentininkai, kur kalbos apie jokį atestatą nėra, šis darbas nėra sudėtingas. Jei UAB „B.“ pasiūlė mažiausią kainą, tai nežino, ar tai buvo esminis pažeidimas. UAB „B.“ yra dirbusi, tačiau didelių pretenzijų dėl atliktų darbų nėra. Atestato turėjimas nereiškia, kad bus gerai atliekami darbai. Specialisto išvada, kad formalus pažeidimas padarytas, šiuo atveju yra. Paaiškinimai, duoti ankstesnių posėdžių, yra teisingi. Išaiškinimas dėl stogų atitvarų kada iškilęs, tiksliai negali pasakyti. Tai panašiu laikotarpiu po 2009-09-11. Dirbo Būsto urbanistikos plėtros agentūroje, darbo patirtis 7 metai. Šiuo metu yra bedarbis. Namo bendrija gali nutraukti sutartį dėl konsultanto nekompetentingumo ar kilusių įtarimų bet kuriuo metu. Kelmėje asmuo neturėdamas jokių įgaliojimų surinko vokus iš konkurso ir parsinešė namo, ten vyko kažkas nepaaiškinamo. Atplėšus vokus, yra pasakoma kaina ir pateiktų dokumentų jau nepataisysi.

23Specialistas G. Z. teisme parodė, kad dirbo Būsto urbanistikos plėtros agentūroje, darbo stažas 1,5 metų. Dabar yra direktorius, atlieka administracinius darbus. Finansine prasme žalos nėra, tik galbūt padaryta moralinė žala valstybei. Mano, kad atestuotas žmogus turėjo žinoti ir išsinagrinėti visus atestatus bei dokumentus. Aplinkos ministerija suteikia atestatus, kad dirbtų žmonės, turintys kvalifikaciją, žala moralinė. Ankstesni paaiškinimai, teikti teisme ir ikiteisminio tyrimo metu, yra teisingi.

24Be kaltinamųjų, liudytojų, specialistų parodymų teismas remiasi ir kita ikiteisminio tyrimo metu surinkta ir teisme ištirta baudžiamosios bylos medžiaga:

25- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-57, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 2200 tarp E. B. ir A. K. apie susitarimą įtraukti į konkursines sąlygas UAB „B.“ tinkantį įstatinio kapitalo dydį ir neįtraukimą sąlygos dėl apmokėjimo už atliktus visus darbus (1 tomas, 30-32 b. l.);

26- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-58, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 2231 tarp E. B. ir A. K. apie tai, kad E. B. galėtų A. K. pateikti konkursinę medžiagą dėl Kelmės (1 tomas, 33-34 b. l.);

27- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-59, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 2243 tarp E. B. ir A. K. apie tai, kad E. B. nenorėtų siųsti dokumentų A. K.. A. K. nurodo, kad gal geriau jis pasiims dar paskaityti (1 tomas, 35-37 b. l.);

28- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-63, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 2292 tarp E. B. ir A. K. apie tai, kad A. K. neranda įrašytos 500 tūkstančių įstatinio kapitalo sąlygos, o E. B. nurodo, kad grįžusi įrašys (1 tomas, 44-45 b. l.);

29- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-69, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 3408 tarp E. B. ir A. K. apie tai, kad A. K. turi užvažiuoti po pietų ir E. B. papasakos padėtį pagal jų skaičiavimus (1 tomas, 70-71 b. l.);

30- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-72, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 78 tarp E. B. ir A. K. apie tai, kad E. B. ragina A. K. prie V. namo konkursinės medžiagos pateikti pažymas dėl ISO sertifikatų, tai bus pliusas (1 tomas, 76-77 b. l.);

31- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-74, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 95 tarp E. B. ir A. K. apie tai, kad pagal E. B. atliktus skaičiavimus gaunasi, kad konkurse dėl V. namo pirmauja ne „B.“, o „R. s.“ ir todėl „B.“ reikia gerinti savo pasiūlymą (1 tomas, 80-82 b. l.);

32- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-76, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 99 tarp E. B. ir A. K. apie tai, kad E. B. pasistengė (1 tomas, 85-86 b. l.);

33- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-77, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 133 tarp E. B. ir A. K. apie tai, kad visa būsto agentūra žino, kad „B.“ atestatas yra netinkamas, nes jie parašė skundą dėl ( - ) ir dabar ji nežino kaip jį praleisti, nes „B.“ neturi teisės netgi stogų šiltinti, jau niekur nepraeis. Kitaip būsto agentūroje niekas net nebūtų skaitęs dokumentų, būtų ėję ir praėję, o dabar visi skaitė ir žino (1 tomas, 87-89 b. l.);

34- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-78, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 136 tarp E. B. ir A. K. apie tai, kad E. B. specialiai neišvardino, kad būtų atestatas bendrastatybiniams darbams, kad niekas negalėtų prikibti. Bet vis vien kibs. E. B. jau seniai sakė A. K. tvarkytis popierius (1 tomas, 90-92 b. l.);

35- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-79, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 70 tarp B. J. ir A. K. apie tai, kad S. konkursinėje medžiagoje „B.“ atestatas yra netinkamas, bet V. konkurse to nereikalauja, ir B. J. vertins medžiagą ir viskas bus tvarkoj, ji praleis, kad nepergyventų (1 tomas, 93-95 b. l.);

36- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-80, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 70 tarp E. B. ir A. K. apie tai, kad A. K. pakėlė triukšmą ir skundo buvo atsisakyta (1 tomas, 96-97 b. l.);

37- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-81, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 164 tarp V. R. ir A. K. apie tai, kad „B.“ dokumentuose trūksta atestato, tai paaiškėjo ( - ) konkurse „B.“ parašius skundą, tačiau dabar jau viskas sutvarkyta, bus tylu, niekas skundo į Vilnių neveš. Bet E. abejoja, ar „B.“ laimės konkursą, nes visi žino, kad ji neturi reikiamo dokumento (1 tomas, 98-101 b. l.);

38- 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo, vykdant operatyvinį tyrimą, protokolas Nr. S-6-10-82, kuriame užfiksuotas pokalbis Nr. 167 tarp B. J. ir A. K. apie tai, kad jų atestatas yra ypatingiems statiniams, nėra įrašo bendrastatybiniai darbai ir kad B. J. specialiai pasiėmė tą namą administruoti (1 tomas, 102-103 b. l.);

39- 2009-02-27 DNSB „B.“ ( - ) , ir E. B. sudarė sutartį Nr. K-09/02/21 dėl daugiabučio namo ( - ), remonto/modernizavimo darbų, rangos konkurso dokumentų parengimo, konkurso organizavimo (2 tomas, 169 b. l.);

40- E. B. parengtose konkurso sąlygose dėl ( - ) Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priedo „Konkurso sąlygų papildymas“ 1 punkto a) dalyje įrašyta, kad „įmonės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 500 tūkstančių litų“, 9 priedo „Rangos darbų sutarties papildomos sąlygos“ 2 punkte „Apmokėjimo už atliktus darbus tvarka“ įrašyta, kad „atsiskaitymai gali būti vykdomi už užbaigtų darbų grupes arba darbų, atliktų per mėnesį, apimtis“ (2 tomas, 179, 183 b. l.);

41- 2009-02-27 DNSB ( - ), ir E. B. sudarė sutartį Nr. K-09/02/21 dėl daugiabučio namo ( - ), modernizavimo darbų, rangos darbų pirkimo konkurso dokumentų parengimo, konkurso organizavimo, rangos darbų techninės priežiūros (1 tomas, 170-171 b. l.);

42- E. B. parengtose konkurso sąlygose dėl ( - ), trečiame punkte pabraukimu išskiriant tekstą nurodyta sąlyga: „Jei Rangovas tam tikriems darbams/darbų daliai atlikti numato pasitelkti subrangovus, pateiktame pasiūlyme turi būti pridėta tokios pačios apimties informacija apie juos, kokios pirkimo dokumentacijoje prašoma pateikti ir iš Rangovo“, Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priedo „Konkurso sąlygų papildymas“ 5 punkte įrašyta sąlygą - „Siūlytojas yra įregistruotas įstatymų numatyta tvarka ir turi galiojantį Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti statybos darbus ypatingos svarbos pastatuose“, nenurodyta statybos darbų sritis; 6 punkte įrašyta sąlyga – „Siūlytojo vidutinę metinę bendroji apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus ne mažesnė kaip 3 mln. Lt“; 8 punkte įrašyta sąlygą – „Rangovas atsako už darbų saugą ir darbų koordinavimą statybos aikštelėje“, „Siūlytojo pateikiama – darbų koordinavimo specialisto kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu“; 9 punkte įrašyta sąlygą – „Siūlytojas turi pagrįsti savo patirtį pastatų atitvarinių konstrukcijų šiltinimo, šildymo sistemų rekonstravimo srityse“, „Siūlytojo pateikiama - ... rekomendacija su rekvizitais ankščiau renovuotų ar statytų pastatų“; 9 priedo „Rangos darbų sutarties papildomos sąlygos“ 2 punkte „Apmokėjimo už atliktus darbus tvarka“ įrašyta, kad „atsiskaitymai gali būti vykdomi už užbaigtų darbų grupes arba darbų, atliktų per mėnesį, apimtis“; Rangos darbų sutarties papildomų sąlygų Techninės specifikacijos „Plokščio stogo šiltinimas“ trečios dalies darbų aprašymo 2 punkte nurodytas darbo apibrėžimas – „Dviejų sluoksnių ritininės stogo dangos įrengimas“ (2 tomas, 107, 112-113, 125 b. l.);

43- UAB „B.“ pateikė kainos pasiūlymą dėl DNSB ( - ), rekonstrukcijos (2 tomas, 7-140 b. l.), medžiagoje pateiktas atestatas Nr. ( - ), kuris suteikia teisę dirbti tik dalį bendrųjų statybos darbų – atlikti apdailos darbus (2 tomas, 82 b. l.);

44- E. B. 2009-09-11 parengtose Rangos darbų pirkimo ataskaitoje ir Vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lentelėje nurodyta, kad UAB „B.“ pagal šiuos kriterijus lenkia kitus konkurso dalyvius, pažymėti aukščiausiais balais įvertinti UAB „B.“ įvykdyti kriterijai: kvalifikacijos atestatai, įdiegta ISO kokybės vadybos sistema, metinė apyvarta ne mažiau 3 mln. Lt (1 tomas, 128-131 b. l.);

45- B. J. parengtoje pažymoje apie rangos darbų konkurso rezultatų pritarimą dėl DNSB ( - ), sudarytoje lentelėje įrašyta, kad konkurso rezultatai visiškai atitinką pasirinktus vertinimo kriterijus (1 tomas, 132-133 b. l.);

46- B. J. parengtame 2009-09-16 atsakyme DNSB ( - ), „Dėl rangos darbų konkurso rezultatų pritarimo“ nurodyta, kad pritariama konkurso rezultatams, pagal kuriuos nugalėtojas yra UAB „B.“ (1 tomas, 134 b. l.);

47- UAB „B.“ 2009-09-10 atšaukė savo skundą ( - ) Šiauliai, renovavimo konkurso (1 tomas, 108-109 b. l.);

48- 2010-01-13 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuoti duomenys apie tai, kad iš Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros vyresniosios specialistės B. J. buvo paimti du segtuvai su ( - ) Šiauliai ir DNSB „B.“ dokumentais (1 tomas, 125 b. l.);

49- 2010-11-04 dokumentų apžiūros protokolas, kuriame buvo apžiūrėta dalis iš Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros vyresniosios specialistės B. J. paimtų dokumentų – rangos darbų pirkimo ataskaita, perkančiųjų organizacijų vertinimas pagal ekonominį naudingumo koeficientą, pažyma apie rangos darbų konkurso rezultatų pritarimą, BUPA raštas dėl rangos darbų konkurso rezultatų pritarimo (1 tomas, 126-134 b. l.);

50- 2011-02-09 dokumentų apžiūros protokolas, kuriame buvo apžiūrėti visi kiti dokumentai, 2010-01-13 paimti iš Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros vyresniosios specialistės B. J. (1 tomas, 135-163 b. l.);

51- 2010-01-14 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuoti duomenys apie tai, kad pas DNSB ( - ) \pirmininkę V. R. buvo paimti dokumentai, susiję su ( - ) namo renovacijos konkursu (1 tomas, 165 b. l.);

52- 2010-09-14 dokumentų apžiūros protokolas, kuriame buvo apžiūrėti iš V. R. paimti dokumentai raudonos spalvos segtuve (1 tomas, 166-189 b. l.);

53- 2011-01-18 dokumentų apžiūros protokolas, kuriame buvo apžiūrėti kiti dokumentai paimti iš V. R. – 5 vokai su konkursiniais pasiūlymais (2 tomas, 1-140 b. l.);

54- 2010-03-05 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame nurodyti duomenys apie tai, kad liudytojas V. G. pateikė DNSB „B.“ dokumentus, susijusius su ( - ) namo Kelmėje renovavimo konkursu (2 tomas, 141 b. l.),

55- 2011-01-14 dokumentų apžiūros protokolas, kuriame buvo apžiūrėti V. G. pateikti dokumentai (2 tomas, 142-183 b. l.);

56- 2010-12-21 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame nurodyti duomenys apie tai, kad V. R. pateikė dokumentų kopijas – 2009-09-03 protokolą, UAB „B.“ ISO ir OHAS sertifikatus, UAB „B.“ atestatą, 2009-09-11 patikslinimą, V. M. pažymėjimą (3 tomas, 1 b. l.);

57- 2011-01-12 dokumentų apžiūros protokolu buvo apžiūrėti V. R. pateikti dokumentai (3 tomas, 2-14 b. l.). Daugiabučio namo ( - ), 2009-09-03 bendrijos valdybos posėdžio protokole nurodyta, kad UAB „B.“ pasiūlytas naudingumo koeficientas yra geriausias, nutaria pasirinkti modernizavimo darbams UAB „B.“ (E. B. naudingumo koeficientus skaičiavo vėliau ir surašė išvadą tik 2009-09-11 (1 tomas, 128-131 b.l.)) (3 tomas, 6-8 b.l.);

58- 2010-12-22 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame nurodyti duomenys apie tai, kad iš V. R. buvo paimtas BUPA 2009-09-16 rašto Nr.1.1-1264 originalas (3 tomas, 16 b. l.);

59- 2010-10-22 UAB „B.“ raštas Nr. ASR 10-183, kuriame užfiksuoti duomenys apie tai, kad 10 procentų dydžio sutarties įvykdymo garantija, bendrijai nebuvo pateikta (3 tomas, 30 b. l.);

60- 2011-01-12 UAB „B.“ raštas Nr. ASR11-08, kuriame užfiksuoti duomenys apie tai, kad laikotarpiu nuo 2009-09-03 iki 2009-09-24 iš DNSB ( - ) buvo gautas 2009-09-09 raštas dėl netikslumų dokumentuose, į kurį buvo atsakyta 2009-09-11 (3 tomas, 32-34 b. l.);

61- 2011-02-14 specialisto išvada, kurioje nurodoma, jog UAB „N.“ vidutinė metinė bendroji apyvarta nesiekia 3 mln. litų (3 tomas, 56-59 b. l.);

62- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2010-06-03 rašte nurodyta, kad UAB „B.“ 2006-06-30 išduotas atestatas Nr. ( - ) nesuteikia teisės atlikti stogo dangos įrengimo ir stogo remonto darbus. 2008-05-30 papildytas atestatas taip pat UAB „B.“ nesuteikia teisės atlikti stogo dangos įrengimo ir stogo remonto darbus (1 tomas, 120-121 b. l.);

63- 2010-07-09 buvo paskirta užduotis Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros specialistams atlikti objektų tyrimą. 2010-07-22 buvo gauta specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad specialistai nemano, jog daugiabučio namo ( - ) Šiauliuose modernizavimo rangos darbų konkurso, kurio laimėtoju pripažinta UAB „B.“ sąlygos yra perteklinės; UAB „B.“ konkurso laimėtoja pripažinta laikantis nustatytų taisyklių ir procedūrų; UAB „B.“ nurodė subrangovą „S.“, tačiau pasiūlyme šio subrangovo dokumentai nepateikti, pateikti UAB „N.“ dokumentai, nurodytai subrangai galioja tos pačios konkurso sąlygos kaip ir pagrindiniam rangovui; konkurso sąlygų papildyme buvo reikalauta pateikti kokybės sistemų standarto ISO 9001:200 arba lygiaverčio sertifikato, apimančio statybos veiklą, kopija, UAB „B.“ pateiktas ISO 2001:2000 sertifikatas langų pardavimui, apdailai, montavimui; pateiktoje byloje nerastas DNSB ( - ) Šiauliuose, protokolas dėl pirkimų komisijos išrinkimo, nors būsto ir urbanistinės plėtros agentūros Šiaulių padalinio vidinėje pažymoje pažymėta, kad toks protokolas yra (3 tomas, 36-39 b. l.);

64- 2011-01-19 Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra pateikė specialisto išvados patikslinimą, kuriame nurodė, kad 2009-09-03 vykdant rangos konkursą, UAB „B.“ atestate buvo nurodyti apdailos darbai, o atestatą, leidžiantį atlikti stogų įrengimo darbus, „B.“ gavo 2009-11-03. Prie apdailos darbų yra priskiriamas ir pastato atitvarų apšiltinimas, o stogas yra pastato atitvara, tai galėjo suklaidinti konkursinės dokumentacijos vertintojus. Konkurso sąlygų papildymo 6 punkto reikalavimą dėl vidutinės metinės bendrosios apyvartos per pastaruosius 3 finansinius metus ne mažiau 3 mln., UAB „B.“ atitiko. Pagal konkurso sąlygų papildymo 7 punkto reikalavimą, pateikti sertifikato ISO 9001:2000 arba lygiaverčio sertifikato kopiją, apimančio statybos veiklą, UAB „B.“ pateiktas ISO sertifikatas 9001:2000 leidžiantis atlikti langų montavimą, apdailą, gamybą ir pardavimą. Tai irgi yra statybinė veikla. Dėl konkurso sąlygų papildyme nurodyto 8 punkto reikalavimo, kad rangovas atsako už darbų saugą ir darbų koordinavimą statybos aikštelėje, rangovo prievolė kyla ne tik pagal konkurso sąlygas bet ir pagal įstatymą. Rangos konkurso sąlygų 3 punkte „Rangovo kvalifikacija“ yra nurodyta, kad jei rangovas tam tikriems darbams ar jų daliai atlikti numato pasitelkti subrangovus, pateiktame pasiūlyme turi būti pridėta tokios pačios apimties informacija apie juos, kokios pirkimo dokumentuose prašoma pateikti iš rangovo. Šiame punkte nėra nurodyta, kad subrangovo kvalifikaciniai ir ekonominiai reikalavimai turi būti analogiški rangovui. Konkurso sąlygų papildyme reikalavimai nurodyti taip pat rangovui, nekeliant atskirų kvalifikacinių reikalavimų subrangovui. DNSB ( - ) pateikė būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai pirkimų ataskaitą, kurioje rangos konkurso nugalėtoju pripažinta UAB „B.“. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „B.“ pasiūlyta kaina yra mažiausia ir neatitikimai konkursinėm sąlygom nėra esminiai, agentūra patvirtino pirkimo ataskaitą. STT patalpose buvo sudėtinga nuodugniai išanalizuoti ir įvertinti rangos konkurso dokumentus dėl jų didelės apimties, laiko trūkumo, bei ribotų galimybių pasikonsultuoti su atskirų sričių specialistais. Neturint darbo vietoje dokumentų ar jų kopijų visumos, buvo sudėtinga konsultuotis ir surašyti išvadą (3 tomas, 51-52 b. l.).

65Dėl E. B. veikų pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį

66Pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį atsako valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, tarptautinė viešoji organizacija (o pagal nuo 2011 m. liepos 5 d. įsigaliojusią įstatymo redakciją – ir Europos Sąjunga), juridinis ar fizinis asmuo. Teismų praktikoje piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi suprantamas kaip tyčinis įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei bei turiniui.

67Kaltinamoji E. B. teisiamojo posėdžio metu teigė, kad ji nepiktnaudžiavo tarnybine padėtimi, nediskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardo, neturėjo galimybės to daryti, nes nėra valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo.

68Pagal baudžiamąjį įstatymą valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba arba kitais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis (LR BK 230 straipsnio 3 dalis).

69E. B. savo veiklą vykdė pagal kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ), išduotą Aplinkos ministerijos, suteikiantį jai teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas. Iš to, kas paminėta, darytina išvada, kad jos veikla buvo saistoma su valstybe, t. y. valstybės institucija – Aplinkos ministerija, remiantis Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.02.06:2007 ir kt. teisės aktais, suteikė kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ), o E. B., turėdama šį atestatą, vykdė individualią veiklą, t. y. teikė viešąsias paslaugas. Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinta, kad viešoji paslauga – tai valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.

70Nagrinėjamoje byloje E. B., sudarydama sutartį su DNSB „B.“, įsipareigojo parengti remonto – modernizavimo rangos darbų pirkimo konkurso dokumentaciją, organizuoti rangos darbų pirkimo konkursą, įforminti gautą konkurso medžiagą, o, sudarydama sutartį su daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija, įsipareigojo parengti modernizavimo darbų, rangos darbų pirkimo konkurso dokumentus, organizuoti konkursą ir vykdyti rangos darbų techninę priežiūrą.

71Atkreiptinas dėmesys, kad 2010-07-21 specialisto išvadoje nurodyta, kad paruošti konkursinę dokumentaciją (konkursines sąlygas, technines sąlygas, reikalavimus rangovui, kitiems būtiniems pasiūlymams) privalo rengti specialistas, turintis bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo kvalifikaciją (3 tomas, 38 b. l.). Statybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje (redakcija 2007-05-03 (nuo 2007-05-19)) įtvirtinta, kad „statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims gali vadovauti: <...> statinio statybos techninės priežiūros vadovas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), <...>. Vadovų kvalifikacinius reikalavimus nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų (akto redakcija galiojusi nuo 2009-05-06 iki 2010-04-28) 45 p. įtvirtinta, kad <...> Konkurso sąlygas ir kitus būtinus pasiūlymui parengti dokumentus rengia specialistas, turintis bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo kvalifikaciją.

72Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad E. B. laikytina valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu.

73Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad E. B., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi bei siekdama, kad UAB „B.“ laimėtų daugiabučio namo adresu ( - ), Kelmė remonto – modernizavimo darbų konkursą bei kad minėta įmonė laimėtų daugiabučio namo adresu ( - ), modernizavimo rangos darbų konkursą, paruošė daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) , modernizavimo darbų konkurso sąlygas pagal A. K. pateiktus duomenis bei daugiabučio namo, esančio ( - ) , modernizavimo darbų konkurso sąlygas paruošė pagal A. K. pateiktus UAB „B.“ kvalifikacinius duomenis.

74(Epizodas dėl daugiabučio namo ( - ) )

75Pati kaltinamoji E. B. teismo posėdžio metu parodė, kad „veikė ne kartu su A. K., tik prašė informacijos <...>; pateikė bendrijos pirmininkui sąrašą, iš kurio kai kurie punktai pirmininko nurodymu buvo išbraukti, kai kurie pakeisti. Visi konkurso dokumentai buvo įkelti į pirmininko kompiuterį, teko koreguoti ir pas pirmininką namuose, ir pas ją (E. B.), kai pirmininkas atvykdavo. Analizavo, papildydavo sąlygas kiekvieną kartą, kai pasirodydavo nauji skelbimai renovuojamų namų konkursui“. Ikiteisminio tyrimo metu E. B. teigė, kad supranta, kad negerai padarė, jog ruošiant ( - ) konkursinę medžiagą bendravo su A. K.; žinojo, kad jis dalyvaus kaip rangovas tame konkurse kaip ir kitos įmonės, tačiau pagal jo prašymus sąlygų nekeitė (3 tomas, 155 b. l.).

76Teismo posėdžio metu E. B. akcentavo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nurodyta, kad iki konkurso perkančioji organizacija ir tiekėjai gali bendrauti tarpusavyje bei keistis informacija. Atkreiptinas dėmesys, kad minėto straipsnio nuostatos leidžia bendrauti perkančiajai organizacijai (šiuo atveju perkančioji organizacija – DNSB „Būstas“) ir tiekėjams (šiuo atveju tiekėjas – įmonės). Gi E. B. (epizode ( - ) ) buvo asmuo, kuris sudaręs sutartį su DNSB „B.“, privalėjo pagal DNSB „B.“ pateiktą medžiagą parengti pirkimo konkurso dokumentaciją, organizuoti darbų pirkimo konkursą (-us), įforminti konkurso medžiagą, bendrijai gavus finansavimą; konsultuoti vertinant gautus pasiūlymus ir išrenkant nugalėtoją (-us). Be to, Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad keistis informacija ir bendrauti gali „<...> telefonu – esant 8 dalyje nurodytoms aplinkybėms, arba nurodytų būdų deriniu – taip, kaip pasirenka perkančioji organizacija“. Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija – DNSB „B.“ - būtų pasirinkusi išskirtinai su UAB „B.“ bendrauti telefonu. O minėto straipsnio 8 dalyje imperatyviai nurodyta, kad tik „ paraiškos dalyvauti pirkime perkančiajai organizacijai pateikiamos raštu ar telefonu. Tuo atveju, kai paraiška pateikiama telefonu, jos patvirtinimas raštu turi būti pateiktas iki nustatyto paraiškų pateikimo termino pabaigos“. Šiuo atveju, kaip rodo byloje esantys įrodymai, telefonu bendrauti ne dėl paraiškų, o dėl organizuojamo konkurso sąlygų.

77Kad ruošiant konkurso medžiagą, kai kurie reikalavimai pakoreguoti atsižvelgiant į „B.“ interesus, įrodo telefoniniai pokalbiai, užfiksuoti tarp E. B. ir A. K., tarp S. V. ir A. K. ir kt. įrodymai.

78Atkreiptinas dėmesys, kad telefoniniai pokalbiai telekomunikacijų tinklais (elektroniniu ryšiu) buvo kontroliuojami vykdant operatyvinį tyrimą. Baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje, apžvalgos 13 punkte nurodyta, kad kai duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas, yra gauti atliekant operatyvinį tyrimą, privalomai turi būti patikrinama, ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas operatyvinio tyrimo veiksmams atlikti, ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant Operatyvinės veiklos įstatyme nustatytos tvarkos, ar duomenis, gautus atliekant operatyvinį tyrimą, patvirtina duomenys, gauti LR BPK numatytais veiksmais. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad teisinis pagrindas buvo, t. y. byloje yra pateiktos Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko P. Šimkaus priimtos nutartys, Šiaulių apygardos teismo pirmininko Boleslovo Kalainio priimtos nutartys, kurių pagrindu vyko telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolė.

792009-04-28 14.22 val. telefoniniame pokalbyje (1 tomas, 16 b. l.) užfiksuota, kad A. K. teiraujasi apie Kelmės namą, o E. B. teigė, kad „tai aš tau sakiau, kad aš turiu sutartį“. Po valandos A. K. sužinojęs, kad E. B. ruoš konkursinę medžiagą ir kt., skambino S. V.: 2009-04-28 15.42 val. telefoniniame pokalbyje (1 tomas, 19 b. l.) užfiksuota, kad A. K. teiraujasi S. V. „Šitai su E. biškį kalbėjom, kokioj padėty dabar jūs esat su namu?“; pokalbio pabaigoje A. K. teigė, kad „nu tai nesvarbu aš su E. susiderinsiu, mes atlėksim“. Taigi, matyti, kad A. K. buvo itin suinteresuotas daugiabučio namo ( - ) , konkurso medžiaga.

80Liudytoju teisme apklaustas S. V. parodė, kad 2008 m. namo gyventojams nusprendus renovuoti namą, pasiūlius Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros vadovei B. J., techninei priežiūrai buvo pasirinkta E. B.; įstatinio kapitalo skaičius įrašė pati E. B., kuri rengė visas konkurso sąlygas; paruoštoms konkurso sąlygoms pretenzijų neturi, nes viskas buvo derinama, nors jis (S. V.) ir nesuprato įstatinio kapitalo reikšmės. Atsižvelgiant į tai, kad S. V. nesuprato įstatinio kapitalo reikšmės, E. B. buvo geros sąlygos Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priedo „konkurso sąlygų papildymas“ 1 punkto a dalyje įrašyti, kad įmonės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 500 tūkstančių litų. Šio reikalavimo įrašymo aplinkybes įrodo ir telefoninio pokalbio įrašas tarp E. B. ir A. K.: 2009-05-13 7.55 val. E. B. teiravosi A. K. „jūs sakėt vieną punktą kažkokį dar įtraukti?“; „ne mažiau nei vieną milijoną litų“, A. K. nurodė, kad „ne tai dabar netraukit ne mažiau kokie 500 000“; „todėl, kad viens milijons dar nėra įformints dar supranti“; „nu dabar vyks ten tie pakeitimai visų“; „dabar puse milijono yr įforminta“ (1 tomas, 30-31 b. l.). Po rytinio pokalbio pavakare, t. y. 2009-05-13 16.06 val. A. K. E. B. teiraujasi „šitai ar, ar ten tuos Kelmės jau tu tą suruošei?“; „galėsi įmest man, kad paskaityčiau dar, dar mintis“; E. B. atsakė, kad „dabar neįmesiu tikrai vėlai vakare galėsiu įmest“ (1 tomas, 33-34 b. l.). E. B. ir A. K. pokalbyje, kuris vyko 2009-05-14 12.06 val., užfiksuota, kad E. B. teigia, kad „ir vakare po septinių mes šnekėsim, o šiaip tai aš nenorėčiau siųsti“ (reikia suprasti, kad nenorėtų siųsti suruoštus dokumentus), o A. K. teigė, kad „aišku, nu kaip čia padaryt, a gal jis turi ką nors, kokių pasiūlymų, neturi nieko? Neturi, ką jis turės“; bus matyt kaip čia, kaip čia, jeigu neišvažiuosiu kur į objektą, gal tada taip užlėkt pasiims paskaitys, gal dar kokių minčių kils“ (1 tomas, 35-37 b. l.). Iš 2009-05-15 pokalbių matyti, kad E. B. 14.01 val. susitarusi, 14.12 val. susitinka su A. K., o 14.37 val. A. K., paskambinęs E. B., teigia, kad „aš dabar studijuoju tenais tuos metodinius, o apie įstatinio kapitalo 500 000 Lt“; E. B. atsako „neįrašiau“; A. K. atsako, kad „Ne, neperskaitau kažko tai, praleidot kažkaip matyt“; E. B. atsako, kad „tada grįšiu ir įrašysiu“ (1 tomas, 44-45 b. l.). Teisme E. B. parodė, kad metodiniai nedraudė įrašyti sąlygą ir apie įstatinį kapitalą – bet kokį įstatinį kapitalą arba jo visai neįrašyti; tai nėra išskirtinė sąlyga laimėti UAB „B.“. Teismas pastebi, kad, nors kaip teigia E. B., ir nebuvo draudžiama įrašyti atitinkamų sąlygų apie įstatinį kapitalą, bet suruoštose sąlygose įrašyta būtent tokia įstatinio kapitalo suma, apie kurią telefonu kalbėjosi su A. K.. Telefoninio pokalbyje 2009-05-13 7.55 val. užfiksuota, kad E. B. A. K. atsiklausė „mokėjimas tik atlikus visus darbus tinka jum ar ne? Cha cha irgi bus“, A. K. atsakė, kad „ne ne, tas taip negal rašyt“ (1 tomas, 30-31 b. l.). Visa pokalbių seka iliustruoja, kad dokumentų ruošimo metu, jų sąlygos yra tendencingai derinamos tarp E. B. ir A. K. bei diskutuojama aktualiais klausimais. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad kaip teigė S. V., iki įvyksiant konkursui, apžiūrėti pastato ir įrengimų atvažiuodavo firmos atstovai vieni, pvz. „M.“ ir kiti, tuo tarpu pastato apžiūrai UAB „B.“ atstovas buvo atvykęs būtent kartu su E. B. (3 tomas, 83 b. l., 4 tomas, 135 b. l.). O konkurso dieną, pagarsinus informaciją, kad konkursas bus tik informacinio pobūdžio, A. K. elgesys buvo neadekvatus; kaip teigė V. G., „UAB „B.“ atstovas A. K. pradėjo agresyviai elgtis, sakė, kad visiškai nesupranta ką daro, nors visi kiti atstovai sutiko su tuo“. Šios aplinkybės patvirtina tai, kad E. B. bendradarbiavo su A. K. ir siekė bendro tikslo, kad konkurso sąlygos tiktų UAB „B.“ ir renovacijos darbams bendrija pasirinktų būtent UAB „B.“.

81(Epizodas dėl daugiabučio namo ( - ) )

82E. B. teismo posėdžio metu teigė, kad visos sąlygos suderintos (kiekvienas punktas) su bendrijos pirmininke, nieko nesiūlyta įtraukti, kas atitiktų tik UAB „B.“ tinkamas sąlygas; dalyvavo 5 siūlytojai; papildomos sąlygos atitiko visų dalyvavusių firmų kvalifikacinius reikalavimus; norint sąlygas pritaikyti tik UAB „B.“, paprastai statybos įmonei, reikia, kad ji būtų kažkuo išskirtinė; jokio siekimo, kad laimėtų UAB „B.“ nebuvo (6 tomas, 44 b. l.).

83Teismas pastebi, kad konkurso sąlygos buvo ne specialiai apribotos, kad atitiktų tik UAB „B.“ tinkamas sąlygas, tačiau sąlygos buvo supaprastintos, kad UAB „B.“ apskritai galėtų konkurse dalyvauti. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „B.“ kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ) yra netinkamas, t. y. šis atestatas suteikė UAB „B.“ teisę dirbti bendruosius statybos darbus (atlikti apdailos darbus), E. B. daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priedo „konkurso sąlygų papildymas“ 1 dalies 5 punkte įrašė sąlygą – „Siūlytojas yra įregistruotas įstatymų numatyta tvarka ir turi galiojantį Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti statybos darbus ypatingos svarbos pastatuose“ , nenurodė joje statybos darbų srities. Telefoninių pokalbių visuma įrodo, kad E. B. specialiai tokias sąlygas įrašė ir taip neužkirto kelio UAB „B.“ dalyvauti konkurse. 2009-09-10 15.26 val. E. B., paskambinusi A. K., pasakė, kad „Jau skundžiatės būsto agentūrai. Skundą parašėt“; „dabar visa būsto agentūra žino apie jūsų netinkamus atestatus. Tai dabar pasakyk man, kaip man tave praleist?“; „Nu dabar gaunas kaip? Gaunas „R. s.“ tada ein dabar“; „dabar paprasčiausiai ten yra visi duomenys, kad jūsų atestats netinkamas, kad jūs neturit teisės netgi stogų šiltinti. Supranti? Pagal jūsų atestatą. Dabar jau visi būsto agentūroj žino“; „<...> taip būtų ėję ir praėję. Ten nieks nebūtų nei skaitęs, nei dėmesia kreipęs. O kai dabar atein skundas, tai tuoj pasižiūrėjo dėl ko atmetė ir dabar visi žino, visi“ (1 tomas, 87-89 b. l.). Nors teisme E. B. teigė, kad ruošiant konkursą, pagal konkurso sąlygas ir metodinius atestatas nekliuvo, kad gali būti netinkamas, paaiškėjo tik prasidėjus skundams (6 tomas, 44 b. l.). Kaip matyti iš telefoninių pokalbių išklotinių, visgi akivaizdu, kad E. B. žinojo, kad atestatas nėra tinkamas. Tai įrodo telefoninis pokalbis, įvykęs 2009-09-10 15.34 val. (1 tomas, 90-91 b. l.) paskambinęs A. K. E. B. teigia, kad „dabar kitą aš skaitau, supranti. Dabar tame jie neturėja to traktuot. Kvietimas, kur yra pasiūlymas. Ten nėra išvardints, kad bendrastatybiniai darbai būtų atestats“, E. B. net porą kartų pakartojo, kad „aš tai specialiai neišvardinau“, O klausyk, o tai, a tu prisimeni, aš tau sakiau, sakau, jūs tvarkykitės popierius, nu“. Dar po kelių minučių, t. y. 2009-09-10 15.39 val. (1 tomas, 94-95 b. l.) A. K. skambina B. J. ir teiraujasi dėl atestato. B. J. teigia, kad „Atestatas netinka, kurio reikalaujama, paskui parašyti namai <...>“; „V. nereikalauja to, mes su E. kalbėjom. V. to nereikalauja, kad būtų atestatas būtinai tiems darbams“. Atkreiptinas dėmesys, kad iš V. R. ir A. K. telefoninio pokalbio matyti, kad pirmininkė jau įsitikinusi, kad laimi UAB „B.“, 2009-09-11 8.22 val. (1 tomas, 98-101 b. l.) pokalbio metu V. R., ( - ), namo bendrijos pirmininkė, skambina A. K. ir domisi: „pas jus dokumentuose trūksta tai popieriuko, leidimo, atestato, kažko tai tokio“; „tai yra užkliuvimas ir man E. sako, žinai, jeigu nelaimės „B.“ va to neturi, dabar būsto agentūra pradėjo reikalauti, visi žino, kad jie neturi, žinai, kas čia ir kaip bus žinai“; „<...> nes kaip suprantu į tavo vietą „R. s.“ bus pasiūlyta“. Remiantis anksčiau išdėstytu, matyti, kad E. B., rengdama ir koreguodama konkursinę medžiagą, sudarė sąlygas ir suteikė UAB „B.“ galimybę dalyvauti konkurse. Be to, liudytoja N. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad tuo metu jie turėjo atestatą apdailos darbams, o buvo reikalingas atestatas bendrastatybiniams darbams, tai platesnė sąvoka, į kurią įeina daugiau darbų (3 tomas, 91 b. l.). Teisme aiškinantis atestato tinkamumą konkurso medžiagoje nustatytoms sąlygoms, apklaustas specialistas A. Ašvydis pažymėjo, kad UAB „B.“ atestatas neatitiko reikalavimų, todėl stogo dangos prilypdimo darbų jie tiesiog neturėjo teisės atlikti; polistirolą, kuris yra pagamintas kartu su stogo danga, UAB „B.“ turėjo teisę uždėti, tačiau prilipdyti vis tiek negalėjo. Kad atestatas buvo netinkamas patvirtino ir teisme apklaustas kitas įmonės UAB „B.“ darbuotojas R. G., kuris parodė, kad įmonė turi įgijusi statybos darbų atlikimo atestatą, kurio pagrindu gali atlikti renovacijas; po kiek laiko nusprendė užsiimti bendrastatybine veikla, todėl atestatas buvo papildytas; stogo darbų atestatą įgijo šiek tiek vėliau (4 tomas, 151 b. l.).

84Kaip matyti iš bylos medžiagos, E. B. dėjo visas pastangas, kad UAB „B.“ laimėtų paskelbtą konkursą. Šią aplinkybę įrodo telefoninių pokalbių įrašai: 2009-09-10 8.21 val. (1 tomas, 81-82 b. l.) A. K. teiraujasi E. B. dėl orientacinių V. rezultatų. E. B. atsako, kad „pagal tuos skaičiavimus visus gaunas, kad ne jūs“, palauk, tada pažiūrėsim, penki, minutę. Nu ir vis tiek trūksta. Ladna aš tada žiūrėsiu“. 2009-09-10 11.19 val. (1 tomas, 85-86 b. l.) A. K. paskambinus ir pasiteiravus „nu kas naujo?“, E. B. atsakė, kad „nu pasistengiau, palik ramybėj dabar skubu“.

85Be to, 2009 metų rugsėjo 3 dieną įvykdė šį konkursą, ir nors UAB „B.“ konkursinio pasiūlymo medžiagoje nepateikė kai kurių, konkurso sąlygose ir jų papildyme reikalaujamų dokumentų, tai yra nepateikė: darbų saugos ir darbų koordinavimo specialisto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopijos, buvusių užsakovų rekomendacijų, subrangovas UAB „N.“ nepateikė standarto ISO 9001:2000 sertifikato kopijos, darbų saugos ir darbų koordinavimo specialisto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopijos, buvusių užsakovų rekomendacijų, pateikti duomenys apie vidutinę metinę bendrąją apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus neatitiko konkurso sąlygų papildymo 6 punkto reikalavimo, E. B. įrašė perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lape ir 2009-09-11 rangos darbų pirkimo ataskaitoje žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „B.“ atitinka visus konkurso reikalavimus, ko pasekoje UAB „B.“ buvo paskelbta šio konkurso nugalėtoja.

86E. B. teisme pažymėjo, kad užsakovas, t. y. bendrijos pirkimo komisija sprendžia (bendrijos protokolas, kad leidžiama prie konkurso medžiagos papildyti, tomas 3, 6-8 b. l.), ar prijungti atskirai pateiktus dokumentus prie konkurso medžiagos ar ne, prašyti ar ne papildymų. Iš protokolo Nr. 8 turinio matyti, kad posėdyje dalyvaujant M. G., G. A., V. R., E. B. ir G. Ž., valdybos nariai nutaria – pasirinkti modernizavimo darbams UAB „B.“; o protokole Nr. 8 (priede) (kai nutarta, kad laimėjo UAB „B.“) dalyvavę, jau ne visi nariai, o tik M. G., G. A., V. R. nutarė leisti UAB „B.“ pateikti prie konkurso medžiagos papildomai dokumentus ir paaiškinimus, jei bus nustatyta, kad tokie reikalingi.

87E. B. teigė, kad „B.“ pateikė visus dokumentus; pirkimo komisija paprašė papildymų. Atkreiptinas dėmesys, kad ne tik pirkimų komisija prašė kitų dokumentų. Kaip užfiksuota 2009-09-09 10.37 val. pokalbyje, pati E. B. paskambinusi A. K. ragina pridėti kitas ISO pažymas: „tai juk jūs turit pažymas dėl kitų ISO. Taip?“, „galėjot pridėt“, „nu va, nu davai kopijas privežkit, pridėsim. Čia pliusiuks bus biškį“ (1 tomas, 77 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, kad E. B. kalba daugiskaita (susidaro įspūdis, kad kalba išvien su UAB „B.“).

88Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priedo „konkurso sąlygų papildymas“ 6 punkte įrašyta sąlyga, kad „Siūlytojo vidutinę metinę bendroji apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus ne mažesnė kaip 3 mln. Lt“; 8 punkte įrašyta, kad „Rangovas atsako už darbų saugą ir darbų koordinavimą statybos aikštelėje“ („Siūlytojo pateikiama – darbų koordinavimo specialisto kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu“); 9 punkte įrašyta sąlyga, kad „Siūlytojas turi pagrįsti savo patirtį pastatų atitvarinių konstrukcijų šiltinimo, šildymo sistemų rekonstravimo srityse“ (Siūlytojo pateikiama - <...> rekomendacija su rekvizitais ankščiau renovuotų ar statytų pastatų“) (2 tomas, 111-113 b. l.); 9 priedo „Rangos darbų sutarties papildomos sąlygos“ 2 punkte „Apmokėjimo už atliktus darbus tvarka“ įrašyta, kad „atsiskaitymai gali būti vykdomi už užbaigtų darbų grupes arba darbų, atliktų per mėnesį, apimtis“ (2 tomas, 111-113 b. l.; Rangos darbų sutarties papildomų sąlygų Techninės specifikacijos „Plokščio stogo šiltinimas“ 3 dalies „Darbų apimtys ir reikalavimai“ darbų aprašymo 2 punkte nurodyta darbo apibrėžimas – „Dviejų sluoksnių ritininės stogo dangos įrengimas“ (2 tomas, 125 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, kad Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priede „konkurso sąlygų papildymas“ po 1 dalies 11 punkto, išskiriant, paryškintai parašyta, kad „nepateikusiųjų arba neturinčių visų minimalius reikalavimus įrodančių dokumentų siūlytojų pasiūlymai bus atmetami nenagrinėjus“.

89Dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti 5 vokai su konkursiniais pasiūlymais. Kaip matyti apžiūros metu konkursinių pasiūlymų medžiagoje nerasti UAB „N.“ ISO 9001:2000 sertifikato kopija, darbų saugos ir darbų koordinavimo specialisto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija, užsakovų rekomendacijos (2 tomas, 1-6 b. l.). E. B., teisme teikdama paaiškinimus dėl nerastų dokumentų¸ paaiškino, kad darbų saugos ir koordinavimo specialisto atestato kopija pateikti voke; buvo pateiktas sąrašas visų renovuotų objektų su darbų vertėmis, kontaktiniais telefonais; buvo galimybė, esant reikalui, susisiekti ir išsiaiškinti, jei kas neaišku. Apie galimybes patiems konkurso rangovams skambinti ir teirautis, kokie atsiliepimai apie jų namus renovavusias įmones konkurso suruoštoje medžiagoje nebuvo nurodyta. Pastebėtina, kad metodinių reikalavimų 6 priedo „konkurso sąlygų papildymas“ 9 punkte aiškiai įvardijama, kad siūlytojo pateikiama - <...> rekomendacija, o nėra įvardijama, kad būtų pateikiami tik sąrašai su rekvizitais ar pan. E. B. teisme teigė, kad konkurso sąlygų 3 p. (metodinių reikalavimų 5 priedas) prašoma tokios pačios apimties informacijos apie subrangovus, tačiau nereikalaujama, kad jie atitiktų keliamus rangovams reikalavimus ir gali būti žemesnės kvalifikacijos. Todėl konkurso sąlygų papildyme keliamos finansinės ir kvalifikacinės sąlygos tik rangovui, tačiau bendrija nenustato jų subrangovui, todėl neįtraukti į papildomas konkurso sąlygas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad E. B. parengtose konkurso sąlygose dėl ( - ), trečiame punkte pabraukimu išskiriant tekstą nurodyta sąlyga: „Jei Rangovas tam tikriems darbams/darbų daliai atlikti numato pasitelkti subrangovus, pateiktame pasiūlyme turi būti pridėta tokios pačios apimties informacija apie juos, kokios pirkimo dokumentacijoje prašoma pateikti ir iš Rangovo“. Šiuo atveju subrangovas „N.“ nepateikė ISO sertifikato. Specialistas A. Ašvydis ikiteisminio tyrimo metu paaiškino, kad UAB „N.“ pateiktas raštas apie ISO 9001:2000 reikalavimų įdiegimą tikrai neatitinka konkursinių reikalavimų 7 punkto, nes tai nėra sertifikatas ir jis nepatvirtina to sertifikato įdiegimą įmonėje (3 tomas, 44 b. l.). Pažymėtina, kad darbų saugos ir darbų koordinavimo specialisto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopijos UAB „B.“ ir UAB „N.“ konkursinėje medžiagoje nebuvo pateiktos. E. B. ikiteisminio tyrimo metu patvirtino ir parodė, kad tikrinant dokumentus UAB „B.“ nebuvo pateikusi darbo saugos specialisto pažymėjimo; paskui jie (UAB „B.“) pateikė bendrijos pirmininkei ir tik tada ji (E. B.) padarė galutinį medžiagos įvertinimą ir skaičiavimą (3 tomas, 155-156 b. l.). Pažymėtina ir tai, kad 6 punkto įrašyta sąlyga buvo pažeista, nes, kaip teigė specialistas G. Z., namo ( - ), laimėtojas yra neteisėtas, UAB „N.“ bendroji apyvarta nesiekė 3 milijonų litų per pastaruosius 3 metus, tai neatitiko keliamų reikalavimų (3 tomas, 48 b. l.).

90Teisme apklaustas specialistas Arūnas Ašvydis parodė, kad Aplinkos ministerija patikslino, jog reikalingas atskiras atestatas stogo darbams atlikti; įmonė „B.“ tuo metu tokio atestato stogo darbams atlikti neturėjo; vertinant atestatus, paprasta nebuvo atskirti; UAB „B.“ formaliai nelabai galėjo būti pripažinta laimėtoja. Minėto specialisto paaiškinimuose, duotuose ikiteisminio tyrimo metu, taip pat pažymėta, kad pagal UAB „B.“ pateiktą kvalifikacijos atestatą Nr. 3547, ši įmonė neturėjo teisės atlikti stogo dangos įrengimo darbus bei stogo remonto darbus. UAB „B.“ pateiktas kvalifikacijos atestatas neatitiko konkurso reikalavimų ir dėl to ši įmonė negalėjo būti pripažinta konkurso nugalėtoja (3 tomas, 41 b. l.). 2011-01-19 Būsto ir urbanistinės agentūros pateiktame specialisto išvados patikslinime pažymėta, kad 2009-09-03 vykdant rangos konkursą, UAB „B.“ atestate buvo nurodyti apdailos darbai, o atestatą, leidžiantį atlikti stogų įrengimo darbus, UAB „B.“ gavo 2009-11-03 (3 tomas, 51 b. l.). Aplinkos ministerijos rašte taip pat pažymėta, kad 2009-09-03 dieną galiojo papildytas atestatas Nr. ( - ) (atestavimo komisijos 2008-05-30 protokolas Nr. IA-122), kuris UAB „B.“ nesuteikė teisės atlikti stogo dangos įrengimo ir stogo remonto darbus (1 tomas, 120-121 b. l.).

91Nors kvalifikacijos atestatas buvo netinkamas, nesant kartu su konkursine medžiaga pateiktų aukščiau paminėtų dokumentų, bei žinodama, kad UAB „B.“ pateikti dokumentai neatitinka keliamų konkurso sąlygų, kaltinamoji E. B. įrašė perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lape ir 2009-09-11 rangos darbų pirkimo ataskaitoje žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „B.“ atitinka visus konkurso reikalavimus, ko pasekoje UAB „B.“ buvo paskelbta šio konkurso nugalėtoja. Perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lape pažymėta „P1-kvalif. atest.; įdiegta ISO kokybes vadybos sistema; metine apyvarta ne mažiau 3 mlj. – 10“, „P2- pažymų ir kitų dokumentų reikalaujamų konkurso dokumentuose pateikimas prilygintas 10“ (1 tomas, 130-131 b. l.).

92Atsižvelgiant į tai, kad LR BK 228 straipsnio 1 dalyje numatyta piktnaudžiavimo sudėtis yra materiali, veika užtraukia baudžiamąją atsakomybę tik dėl padarytos veikos atsiradus baudžiamajam įstatyme numatytiems padariniams – didelei turtinio ar kitokio pobūdžio žalai valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui, todėl svarbu konstatuoti didelės žalos padarymą. Taikant LR BK 228 straipsnį žala suprantama kaip turtinio ar kitokio pobūdžio žala, dėl kurios nukenčia valstybės, tarptautinės organizacijos, juridinio ar fizinio asmens turtinė padėtis arba (ir) padaromas neigiamas poveikis jų neturtiniams interesams. Įstatymas nepateikia ir universalių kriterijų neturtinės žalos dydžiui apskaičiuoti. Kiekvienu konkrečiu atveju ar padaryta žala laikytina didelė ar ne, sprendžia teismas. Didelės žalos požymis, būtinas baudžiamajai atsakomybei kilti, yra vertinamasis, todėl jis paprastai nustatomas atsižvelgiant ne tik į kilusios žalos, bet ir į pačios veikos pobūdį, pažeistų įstatymo saugomų vertybių, veiklos srities, kaltininko einamų pareigų svarbą ir kt. konkrečias byloje nustatytas aplinkybes (LAT baudžiamoji byla Nr. 2K-400/2011). Neturtinė žala gali pasireikšti labai įvairiai. Dažniau tai žala įstaigos ar net valstybės įvaizdžiui ar autoritetui, žmonių pasitikėjimo tam tikromis institucijomis praradimas, korupcijos santykiuose su tam tikra institucija skatinimas ir panašiai. Neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo arba piktnaudžiaujant tarnyba dar ir kitos nusikalstamos veikos padarymo (LAT baudžiamoji byla Nr. 2K-512/2004).

93Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad E. B. yra valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, todėl, kaip ir kiekvienam valstybės tarnautojui, šiuo atveju svarbus Viešojo administravimo įstatymo nuostatų laikymasis. E. B., rengdama konkurso medžiagą ir vertindama konkurso rezultatus, turėjo vadovautis ir minėtu Viešojo administravimo įstatymu, kuriame įtvirtina, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: objektyvumo, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; nepiktnaudžiavimo valdžia, kuris viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų. Nors E. B. teigė, kad jokių sprendimų nepriėmė, tik suderinusi su bendrijos pirmininku, parengė papildomas konkurso sąlyga, taip duodama suprasti, kad objektyvumo principo nepažeidė. Tačiau objektyvumo principo ir kt. principų laikymasis svarbus ne tik kas liečia administracinių sprendimų priėmimą, bet ir kitus oficialius viešojo administravimo subjekto veiksmus.

94Kaltinamoji E. B., teikdama paaiškinimus, teigė, kad pastatų renovavimas – dalykas naujas, nuolatiniai renovavimo teisės aktų keitimai nepilnai sureguliuoti, tačiau ji nepiktnaudžiavo ir neklastojo dokumentų, parengti dokumentai atitiko tuo metu galiojusių normatyvinių aktų reikalavimus. Nors teisiniame reguliavime ir gali būti atitinkamų teisinių spragų, tačiau tai šiuo atveju E. B. nesuteikė teisės proteguoti UAB „B.“ ir minėtai įmonei suteikti prioritetą kitų įmonių atžvilgiu, dalyvaujant rengiamuose konkursuose. Teismas, vertindamas, kokia žala buvo padaryta, pakoregavus tam tikras konkurso medžiagos sąlygas ar sąlygas aprašant abstrakčiau, atkreipia dėmesį į tai, kad įvykus konkursui ir pradedant renovacijos darbus, dalį renovavimo darbų išlaidų dengia valstybė. Taigi, bet kuriuo atveju nors ir netiesiogiai, neteisėti kaltininko veiksmai turi neigiamos įtakos tiek pačiai valstybei, tiek valstybės atitinkamai institucijai, kuri netiesiogiai kuruoja, t. y. prižiūri vykdomą visą renovavimo darbų procesą.

95Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

96Nagrinėjamu atveju, E. B. buvo šališka, t. y. didesnį ir išskirtinį dėmesį skyrė būtent UAB „B.“ atstovui (kartu atvažiuodavo į objektą, praneša, kad skelbimas paskelbtas būsto informaciniuose pranešimuose (1 tomas, 47 b. l.) ir pan.). Kad E. B. buvo šališka (epizode ( - ) Kelmė), teigė ir liudytojas V. G.. Teisme jis parodė, kad gavo konkurso dalyvių pranešimus, nepatiko ir UAB „B.“ atstovo veiksmai, skambučiai ir jų grasinimai, be to rodėsi, kad E. B. dirba ne namo gyventojams. E. B. neteisėtų veiksmų pasekoje, nesant skaidrumo, nesilaikant lygiateisiškumo ir kitų principų, buvo sutrikdyta normali sąžininga konkurso rengimo, organizavimo, vykdymo tvarka, tuo netiesiogiai pakenkta valstybės įvaizdžiui ir autoritetui bei sumenkintas Aplinkos ministerijos įvaizdis prestižas.

97Kaltinamoji E. B. (epizode ( - ) ) taip pat savo veiksmais buvo šališka, t. y. po vokų atplėšimo skambinasi ir kontaktuoja su A. K., siūlo pridėti papildomus ISO; už tai gaus mažą pliusuką; dėl jų pasistengė; dėl UAB „B.“ atestato tinkamumo E. B. kontaktavo su B. J., į konkurso sąlygas specialiai neįrašė, kad atestatas būtų bendrastatybiniams darbams ir pan. Tokiu būdu E. B. išskirtinį dėmesį rodė UAB „B.“ atstovui, tokiu būdu buvo šališka, be to, konkurso organizavimas buvo neskaidrus.

98E. B. teisme teigė, kad valstybei ir aplinkos ministerijai jokia žala nepadaryta ir prestižas nesumenkintas, nes konkurso dokumentai parengti pagal šių institucijų reikalavimus, t. y. Aplinkos ministerijos ir jos kuruojamos Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros parengtus galiojančius metodinius reikalavimus. Nesutikdamas su kaltinamosios pateiktu argumentu, teismas pažymi, kad (epizode ( - )) šiuo atveju, nors dokumentai parengti pagal šių institucijų reikalavimus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad dokumentų ruošimo būdas, atitinkamų reikalavimų pakoregavimas vyko pažeidžiant įstatymuose įtvirtintus principus (skaidrumo ir kt., kuriais valstybė siekia saugoti tam tikrus teisinius gėrius), šiuo atveju laikoma kaip didelė žala, kuri padaryta valstybei ir Aplinkos ministerijai. Kas liečia epizodą ( - ) , pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1S-133 redakcija) patvirtintų „Viešųjų pirkimų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų“ III skyriaus 9 punktas numato, kad „nustatant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus būtina laikytis visų LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų viešųjų pirkimų principų. Vertinimo kriterijai turi būti aiškūs, suprantamai aprašyti pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija turi stengtis taip nustatyti vertinimo kriterijus, kad išrenkant geriausią pasiūlymą būtų sudarytos sąlygos pasiekti LR viešųjų pirkimų įstatyme 3 straipsnio 2 dalimi nustatytą pirkimų tikslą“. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktoriaus 2009-04-16 įsakymo Nr.1.6-16 „Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodiniai reikalavimai“ 49.1 p. įtvirtinta nuostata, kad pasiūlymas turi būti atmetamas, jeigu rangovas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Taigi, E. B., žinodama, kad UAB „B.“ neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir pažymėdama, kad UAB „B.“ yra pripažinta konkurso nugalėtoja, pažeidė aukščiau nurodytus teisės aktus.

99Tokiu būdu E. B., nesąžiningai atlikdama jai patikėtas pareigas, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, dokumentus ruošė nusižengdama įstatymams, sumenkino visuomenės pasitikėjimą daugiabučių namų modernizavimo proceso skaidrumu bei teisėtumu, sumenkino valstybinės valdžios ir Aplinkos ministerijos prestižą. Atkreiptinas dėmesys, kad specialistas G. Z. teisme parodė, kad Aplinkos ministerija suteikia atestatus, kad dirbtų žmonės, turintys kvalifikaciją; nors šiuo atveju nepadaryta turtinė žala, tačiau buvo padaryta didelė moralinė žala. E. B. pažymėjo, kad T. Zakšausko parodymai negali būti vertinami kaip ekspertiniai, kadangi jo darbo stažas pastatų renovavimo klausimais vieneri metai, todėl negali objektyviai ir teisingai vertinti sudėtingų situacijų. Teismas, nesutikdamas su kaltinamosios E. B. argumentais, pabrėžia, kad teismui nekilo abejonių tiek dėl T. Zakšausko, tiek dėl A. Ašvydžio kompetencijos, jų teiktos išvados ir paaiškinimai papildė kitą ikiteisminio metu surinktą medžiagą bei neprieštaravo jai. Be to, pažymėtina, kad LR BPK 57 straipsnyje numatyta nušalinimo teisė (tame tarpe pareikšti nušalinimą specialistui). Šioje byloje nė vienas iš proceso dalyvių, tame tarpe ir kaltinamoji E. B., nepasinaudojo įstatyme numatyta teise ir nepareiškė nušalinimo minėtam specialistui.

100Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kaltinamosios veiksmai vertintini kaip sąmoningi, kaltinamajai suvokiant daromos veikos pavojingą ar rizikingą pobūdį ir numatant galimą įstatyme numatytų padarinių kilimą. Kaltinamoji E. B. suvokė, kad įrašydama tam tikrus specialius reikalavimus, neužkirs kelio UAB „B.“ dalyvauti rengiame konkurse ir tuo pačiu suvokė, kad gali padėti UAB „B.“ laimėti konkursą, ir kartu užkirsti kelią kitoms statybos įmonėms konkurse sąžiningai konkuruoti su UAB „B.“. Kitu atveju E. B., kaip pati minėjo telefoninio pokalbio metu, „pasistengė“, kad UAB „B.“ laimėtų konkursą ( - ) .

101Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad kaltinamosios E. B. veikos, atsižvelgiant į objektyviai atliktus veiksmus, tyčios turinį ir dėl nusikalstamų veiksmų atsiradusią žalą, teisingai kvalifikuotos pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija).

102Dėl E. B. veikos pagal LR BK 300 straipsnio 1 dalį

103Pagal LR BK 300 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tada, kai padaroma viena iš alternatyvių veikų: 1) netikro dokumento pagaminimas, 2) tikro arba netikro dokumento suklastojimas, 3) suklastoto dokumento laikymas, gabenimas, siuntimas, panaudojimas ar realizavimas. Dokumentas – tai materialus teisinio fakto liudijimas. Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-426/2006, 2K-290/2008, 2K-334/2010). Tikro dokumento suklastojimas – tai veiksmai, pakeičiantys dokumente užfiksuotos informacijos teisingumą; dokumento tikrumo arba jo turinio teisingumo pakeitimas. Suklastojimas laikomas baigtu nuo atitinkamų pokyčių atsiradimo: dokumento turinio pakeitimo, melagingo turinio dokumento sukūrimo.

104Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad LR BK 300 straipsnis saugo tokią vertybę kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas, ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą. Nors LR BK 300 straipsnyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Sąmoningas melagingų duomenų įrašymas į tikrą dokumentą neabejotinai gali būti pripažintas dokumento suklastojimu, tačiau tai negali būti daroma formaliai, neatsižvelgiant į padarytos veikos pavojingumą. Kasacinėje praktikoje ne kartą pabrėžta, kad baudžiamoji teisė nėra formali, ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus. Ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Jei dokumente įrašyti tikrovę neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011, 2K–363/2012).

105Baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visuma leidžia pagrįstai teigti, kad E. B. nuo 2009 metų rugsėjo 3 dienos iki 2009 metų rugsėjo 11 dienos, tiksliai nenustatytą dieną ir valandą, savo namuose ( - ), Šiauliai, parengė perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lapą, kuriame nurodė žinomai melagingus duomenis ir skaičiavimus, įvertindama UAB „B.“ pasiūlymą pagal ekonominį naudingumą kaip geriausią, po ko, E. B. šiuos žinomai melagingus duomenis įrašė į 2009-09-11 rangos darbų pirkimo ataskaitą, nurodydama UAB „B.“ kaip konkurso laimėtoją, patvirtino šiuos duomenis savo parašu, bei šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus panaudojo, pateikdama juos daugiabučio namo ( - ) , savininkų bendrijai.

106Šio nusikaltimo objektyvioji pusė yra tikro dokumento suklastojimas, jo laikymas ir panaudojimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas, be to dokumento klastojimu laikomas ir melagingos informacijos įrašymas į dokumentą (kasacinė byla Nr. 2K–577/2011, Nr. 2K-281/2012).

107Kaip matyti iš bylos medžiagos, ekonominis naudingumas buvo apskaičiuotas pagal kainą, darbų atlikimo trukmę bei konkurso reikalavimus. Vertinimą pagal kainą ir darbų atlikimo trukmę E. B. apskaičiavo tinkamai. Pagal konkurso reikalavimus matyti, kad rezultatai gaunami taikant formulę T2=(P1+P2)xY2 (P1-kvalif. atest.; įdiegta ISO kokybes vadybos sistema; metine apyvarta ne mažiau 3 mlj. “, „P2- pažymų ir kitų dokumentų reikalaujamų konkurso dokumentuose, pateikimas, prilygintas). Kaip matyti perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lape, abiems P1 ir P2 UAB „B.“ buvo įvertinta 10 balų. Nors tuo metu UAB „B.“ kvalifikacinis atestatas buvo netinkamas, subrangovas „N.“ ISO nepateikė, o UAB „B.“ pateiktas ISO 9001:2000 sertifikatas leido atlikti statybinės veiklos tik dalį - langų montavimą, apdailą, gamybą, nėra pateiktos rekomendacijos, tik nurodyti įmonių kontaktiniai duomenys (konkurso sąlygų papildymo 9 punkto reikalavimas įvykdytas tik iš dalies), E. B. žinodama, kad ne visi kriterijai yra tinkami, melagingai apskaičiavo ir įrašė, kad pagal P1 ir P2 - UAB „B.“ įvertinama 10 balų. Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuodama koeficientą E. B. nurodė, kad UAB „R. s.“ įvertinama P2-9 (t. y. nepateikta 2009 m. I ketv. ataskaita). Nors, kaip matyti iš apžiūros protokolo, pelno nuostolių ataskaitos buvo pateiktos visos (2 tomas, 1-6 b. l.). Be to, A. A. ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip liudytojas (3 tomas, 114-115 b. l.), pažymėjo, kad UAB „R. s.“ 2009 m. II ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaitoje, kuri pateikta ( - ) kainos pasiūlymo medžiagoje, atsispindi UAB „R. s.“ finansiniai duomenys už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-06-30, t. y. už 2009 m. I ir II ketvirčius. Taigi, E. B. neteisingai UAB „R. s.“ žymoje P2 įvertino – 9, nors buvo pateikti visi reikalaujami dokumentai.

108Atlikusi neteisingus, melagingus skaičiavimus ir gaudama tikrovės neatitinkančius rezultatus, E. B. šiuos duomenis įrašė į 2009-09-11 rangos pirkimo ataskaitą, nurodydama, kad UAB „B.“ yra konkurso laimėtoja. Šią neteisingą informaciją patvirtino savo parašu ir tikrovės neatitinkantį dokumentą pateikė daugiabučio namo ( - ) , savininkų bendrijai.

109Kaip buvo minėta, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Jei dokumente įrašyti tikrovę neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

110Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad šiuo atveju dokumente įrašyti tikrovės netinkantys duomenys ir suklastotas tikras dokumentas turėjo teisiškai reikšmingų padarinių, t. y. konkurso nugalėtoja buvo paskelbta UAB „B.“, nors pagal visus skaičiavimus ir tikrą situaciją konkursą turėjo laimėti kita konkurse dalyvavusi įmonė.

111Pažymėtina ir tai, kad, kvalifikuojant veiką pagal LR BK 300 straipsnį 1 dalį, būtina nustatyti ir tiesioginę kaltininko tyčią, jog jis suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, suprato, kad gamina, klastoja ar disponuoja žinomai netikru ar žinomai suklastotu tikru dokumentu, kuris gali sukelti neigiamas teisines pasekmes, ir norėjo taip veikti (kasacinės nutartys Nr. 2K-608/2010, 2K-426/2010, 2K-559/2011, 2K–363/2012). Šioje byloje nustatyta, kad kaltinamoji E. B., nurodydama žinomai melagingus duomenis ir atlikdama melagingus skaičiavimus perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lape bei melagingus gautus rezultatus įrašydama į 2009-09-11 rangos darbų pirkimo ataskaitą bei nurodydama, kad konkurso nugalėtoja yra UAB „B.“ ir šį suklastotą dokumentą pateikdama daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijai, veikė tiesiogine tyčia, nes suvokdama, kad melagingai apskaičiavus ekonominį naudingumo koeficientą, konstatuoja tam tikrą juridinį faktą (konkurso nugalėtoju pripažįsta UAB „B.“) ir taip sukelia teisines pasekmes, ir to norėjo. Šiuos veiksmus atliko sąmoningai ir norėjo taip veikti. Pati kaltinamoji A. K. 2009-09-10 11.19 val. telefoninio pokalbio metu (1 tomas, 85-86 b. l.) nurodo, kad „nu pasistengiau, palik ramybėj dabar skubu“, t. y. pasistengė, kad konkurso nugalėtoja būtų pripažinta būtent UAB „B.“.

112Minėti duomenys atitinka tarpusavyje, jų visuma pakankama E. B. padarytai nusikalstamai veikai įrodyti ir jos kaltei pagrįsti, todėl E. B. veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 300 straipsnio 1 dalį kaip tikrų dokumentų suklastojimas bei jų panaudojimas.

113Dėl A. K. veikų pagal LR BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 1 dalį

114Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių baudžiamajame įstatyme nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką (LR BK 24 straipsnio 1 dalis).

115Padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, <...> (LR BK 24 straipsnio 6 dalis). Padėjimas gali pasireikšti intelektualiai ir fiziškai.

116Teismas konstatavo, kad E. B. yra valstybės tarnautojui prilygintas asmuo ir kad E. B. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi. Konstatuota, kad E. B. (epizode ( - )) piktnaudžiavo tarnybine padėtimi todėl, kad paruošė daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), modernizavimo darbų konkurso sąlygas, kuriuose - Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priedo „konkurso sąlygų papildymas“ 1 punkto a dalyje įrašė, kad įmonės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 500 tūkstančių litų, 9 priedo „rangos darbų sutarties papildomos sąlygos“ 2 punkte „apmokėjimo už atliktus darbus tvarka“ įrašė, kad atsiskaitymai gali būti vykdomi už užbaigtų darbų grupes arba darbų, atliktų per mėnesį, apimtis, pateikė šiuos dokumentus pasirašyti DNSB „B.“ pirmininkui S. V. bei pasinaudodama tarnybine padėtimi priešingais tarnybai interesais, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, sumenkino visuomenės pasitikėjimą daugiabučių namų modernizavimo proceso skaidrumu bei teisėtumu, sumenkino valstybinės valdžios ir Aplinkos ministerijos prestižą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir Aplinkos ministerija. E. B. (epizode ( - ) ) piktnaudžiavo tarnybine padėtimi todėl, kad paruošė daugiabučio namo, esančio ( - ) , modernizavimo darbų konkurso sąlygas pagal A. K. pateiktus UAB „B.“ kvalifikacinius duomenis, tai yra žinodama, kad UAB „B.“ kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ) yra netinkamas, Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 6 priedo „konkurso sąlygų papildymas“ 5 punkte įrašė sąlygą - „Siūlytojas yra įregistruotas įstatymų numatyta tvarka ir turi galiojantį Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti statybos darbus ypatingos svarbos pastatuose“ , nenurodė joje statybos darbų srities, ir taip sudarė UAB „B.“ galimybę dalyvauti konkurse, bei 2009 metų rugsėjo 3 dieną įvykdė šį konkursą, ir nors UAB „B.“ konkursinio pasiūlymo medžiagoje nepateikė kai kurių, konkurso sąlygose ir jų papildyme reikalaujamų dokumentų, tai yra nepateikė darbų saugos ir darbų koordinavimo specialisto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopijos, buvusių užsakovų rekomendacijų, subrangovas UAB „N.“ nepateikė standarto ISO 9001:2000 sertifikato kopijos, darbų saugos ir darbų koordinavimo specialisto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopijos, buvusių užsakovų rekomendacijų, pateikti duomenys apie vidutinę metinę bendrąją apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus neatitiko konkurso sąlygų papildymo 6 punkto reikalavimo, E. B. įrašė perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lape ir 2009-09-11 rangos darbų pirkimo ataskaitoje žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „B.“ atitinka visus konkurso reikalavimus, ko pasekoje UAB „B.“ buvo paskelbta šio konkurso nugalėtoja bei pasinaudodama tarnybine padėtimi priešingais tarnybai interesais, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens vardą, sumenkino visuomenės pasitikėjimą daugiabučių namų modernizavimo proceso skaidrumu bei teisėtumu, sumenkino valstybinės valdžios ir Aplinkos ministerijos prestižą, dėl ko didelės neturtinės žalos patyrė valstybė ir Aplinkos ministerija.

117(epizodas ( - ) )

118Remiantis visa bylos medžiaga ir anksčiau aptartais motyvais, konstatuotina, kad A. K. siekdamas, kad UAB „B.“ laimėtų daugiabučio namo ( - ), Kelmė, remonto - modernizavimo darbų konkursą, valstybės tarnautojui prilygintai E. B., pateikė jai UAB „B.“ kvalifikacinius duomenis, pagal kuriuos E. B. ruošė konkursinę medžiagą ir nurodė įrašyti į konkurso sąlygas duomenis apie tai, kad įmonės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 500 tūkstančių litų bei patarė nerašyti, kad apmokėjimas bus vykdomas tik atlikus visus darbus. Po šių patarimų įvykdymo, t. y. E. B. tokius duomenis įrašius į konkurso sąlygas ir taip siekiant, kad UAB „B.“ dalyvautų ir laimėtų konkursą, taip padėjo E. B. piktnaudžiauti tarnyba.

119Kad minėtus patarimus A. K. nurodė E. B., patvirtino pats A. K. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu. Jis pripažino, kad pokalbis apie įstatinį kapitalą su E. B. tikrai buvo, tačiau nenurodė, kad jai įrašyti šio reikalavimo kaip konkrečiai dėl UAB „B.“ (3 tomas, 141 b. l.). A. K. pripažino, kad ( - ) E. B. ruošiant konkursines sąlygas teikė jai pasiūlymus dėl UAB „B.“ kvalifikacinių įrašymo į konkursines sąlygas; nemanė, kad tokie veiksmai yra neteisėti (3 tomas, 144 b. l.). Teisme teigė, kad kartu su E. B. neveikė dėl įmonės tikslų; E. B. pasakė, kad galėtų įrašyti mažesnį įstatinį kapitalą, nes tai padėtų pritraukti daugiau statybinių įmonių renovacijos darbų atlikimui (4 tomas, 164 b. l.).

120Atkreiptinas dėmesys, kad šis reikalavimas suformuluotas konkrečiai, atsižvelgiant į tuo metu buvusį UAB „B.“ įstatinį kapitalą, t. y. kad nebūtų užkirstas kelias UAB „B.“ dalyvauti rengiamame konkurse. Tai įrodo ir telefoniniai pokalbiai: 2009-05-13 7.55 val., kuriame A. K. nurodė, kad ne tai dabar netraukit (kalba ėjo apie 1 mln.) ne mažiau kokie 500 000“; „todėl, kad viens milijons dar nėra įformints dar supranti; „nu dabar vyks ten tie pakeitimai visų“; „dabar puse milijono yr įforminta“ (1 tomas, 30-31 b. l.). Be to, 2009-05-15 14.37 val. A. K., paskambinęs E. B., teigia, kad „aš dabar studijuoju tenais tuos metodinius, o apie įstatinio kapitalo 500 000 Lt“; E. B. atsako „neįrašiau“; A. K. atsako, kad „Ne, neperskaitau kažko tai, praleidot kažkaip matyt“; E. B. atsako, kad „tada grįšiu ir įrašysiu“ (1 tomas, 44-45 b. l.). Pastebėtina, kad pokalbio metu nieko nėra pasisakoma ar užsimenama dėl kitų įmonių pritraukimo konkurso dalyvavime. A. K. pateikia tik argumentus, susijusius su UAB „B.“, dėl ko negalima įrašyti didesnio įstatinio kapitalo.

121Dėl patarimo nerašyti, kad apmokėjimas bus vykdomas tik atlikus visus darbus, A. K. teigė, kad tai pasakė juokais, tačiau kartu pabrėžė, kad „tai būtų per griežta sąlyga“. A. K. pažymėjo, kad dėl konkurso sąlygų ruošimo pasiūlymus jie teikė, tai teikė žodžiu ir nepamena, kad būtų juos teikęs raštu (3 tomas, 141 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju nėra svarbu, ar pasiūlymai yra pateikti raštu ar žodžiu ar kitokia forma.

122(epizodas ( - ) )

123Remiantis visa bylos medžiaga ir anksčiau aptartais motyvais, konstatuotina, kad A. K. siekdamas, kad UAB „B.“ būtų pripažinta daugiabučio namo ( - ) , modernizavimo rangos darbų pirkimo konkurso laimėtoja, valstybės tarnautojui prilygintai E. B. pateikė UAB „B.“ kvalifikacinius duomenis, pagal kuriuos E. B. pakoregavus atitinkamas konkurso sąlygas, sudarė galimybę dalyvauti konkurse, 2009 metų rugsėjo 3 dieną įvykdė šį konkursą, po ko E. B. vertinant konkursui pateiktus pasiūlymus ir paaiškėjus, kad Būsto ir urbanistinės plėtros agentūroje buvo gauta duomenų apie tai, kad UAB „B.“ kvalifikacijos atestatas yra netinkamas, A. K. ėmėsi veiksmų, kad ši informacija nebūtų toliau viešinama, po ko, E. B. rangos darbų pirkimo ataskaitoje ir perkančiųjų organizacijų vertinimo pagal ekonominį naudingumo koeficientą lape nurodė UAB „B.“ kaip konkurso laimėtoją, nepaisydama to, kad UAB „B.“ atitiko ne visus konkurso sąlygų reikalavimus, ir pateikė šiuos duomenis daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijai, tokiu būdu A. K., šalindamas kliūtis, padėjo E. B. piktnaudžiauti tarnyba.

124Ikiteisminio tyrimo metu A. K. pripažino, kad buvo nuvykęs pas S. aiškintis dėl skundo ( - ) ir sakė, kad dėl to gali turėti problemų ateityje dalyvaujant konkursuose ir tame tarpe - ( - ) ; po to kai įvyko ( - ) konkursas, UAB „B.“ susitvarkė dokumentus, nes iš pradžių atestatas buvo tik langų, stiklo paketų gamyba, o dabar jau turi ir statybos darbams (3 tomas, 144 b. l.). Teisme A. K. taip pat pripažino, kad vykstant renovacijos konkursui ( - ), UAB „B.“ turėjo problemų ir dėl atestato (4 tomas, 164 b. l.). Sužinojus, kad atestatas netinkamas, A. K. tolimesni veiksmai kad informacija toliau nebūtų viešinama, atsispindi užfiksuotose telefoniniuose pokalbiuose: 2009-09-10 17.01 val. A. K. E. B. pranešė, kad „dabar tenai, dabar taip ten, supranti. Reiškia buvau aš tenai savo centre biški, tenai triukšmą pakėliau, atsisakė to skundo tenais“; „jo, viskas tenais. Sakiau, rašykit, atsisakykit to savo skundo ir nedarykit kvailysčių“ „tai va, tai ten susiskambina, atsisakė to skunda, parašė raštą, nusiuntė ir viskas. Paskui su B. kalbėjau, sakė, nu tada viskas gerai“ (1 tomas, 96-97 b. l.). VšĮ „Būsto ir urbanistikos plėtros agentūrai“ paruoštas raštas, kaip matyti iš bylos medžiagos, suruoštas kaip tik po A. K. „triukšmo pakėlimo“, t. y. 2009-09-10. Jau 2009-09-11 8.22 val. A. K. telefonu V. R. teigė, kad „<...> vakar aš jiems irgi triukšmą pakėliau, tai jie tenai parašė raštą, atsisakė to skundo, supranti, tenais ir“; „ne, tai jie tai, kai ten tas buvo užviręs. Dabar tai viskas tylu yra“; „<...> nieks, to, to nelaimingo skundo į Vilnių neveš, niekur neveš, viskas“(1 tomas, 98-101 b. l.).

125Objektyvieji bendrininkavimo požymiai yra kelių asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką ir jų veikos bendrumas, subjektyvieji – tyčia (suvokimas savo veiksmų bendrumo) ir susitarimas daryti nusikalstamą veiką. Asmenų, dalyvaujančių nusikalstamos veikos padaryme, veiksmų bendrumas, kaip objektyvusis bendrininkavimo požymis gali pasireikšti ir tuo, kad be asmens ar asmenų, kurie tiesiogiai realizuoja nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius, dalyvauja kiti asmenys (pvz., padėjėjai), kurie neatlieka veikų, aprašytų LR BK specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje, bet atlieka kitokias veikas, kurios lemia vykdytojo veikas ir yra susijusios priežastiniu ryšiu su vykdytojo nusikalstamomis veikomis ir (ar) kilusiais baudžiamajame įstatyme numatytais padariniais. Tokiu asmeniu pagal LR BK pripažįstamas ir padėjėjas. Padėjėjas atsako už vykdytojo padarytas veikas, kurias apėmė jo tyčia (LR BK 26 straipsnio 1 dalis). Nors padėjėjas nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių nerealizuoja arba realizuoja tik iš dalies, bet jo veikimas ar neveikimas pripažįstamas nusikalstamu, nes jis padeda įvykdyti nusikalstamą sumanymą (LAT baudžiamoji byla Nr. 2K-657/2012).

126Nors A. K. teisme teigė, kad nesidomėjo E. B. veiklomis, žinojo tik tiek, kad ji dirba individualios veiklos pagrindais (4 tomas, 165 b. l.), tačiau ikiteisminio tyrimo metu A. K. paaiškino, kad E. B. pažįsta apie 2 metus; žino, kad ji užsiima investicinių projektų darymu, konkursinių medžiagų ruošimu; yra buvęs pas ją namuose darbo reikalais, nes jiems kartu yra tekę dirbti kartu objektuose ir ji atlikdavo techninę priežiūrą; reikėdavo pas ją lankytis su dokumentais (3 tomas, 134-135 b. l.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad A. K. žinojo konkrečiau kokią veiklą E. B. vykdo bei koks jos statusas.

127Taigi, nagrinėjamos bylos kontekste nustatyta, kad A. K. (epizode ( - ) ) siekdamas, kad UAB „B.“ galėtų dalyvauti ir siekdamas, kad minėta įmonė laimėtų dar tik ruošiamą konkursą, suprato, kad patarimus duoda asmeniui, kuris piktnaudžiaudamas tarnyba gali paruošti konkurso sąlygas taip, kad UAB „B.“ laimėtų konkursą, (epizode ( - ) ) siekdamas, kad UAB „B.“ laimėtų organizuojamą konkursą, kad savo veiksmais padeda asmeniui, kuris piktnaudžiaudamas tarnyba gali rangos darbų pirkimo konkurso medžiagą įforminti, konsultuoti vertinant gautus pasiūlymus ir išrenkant nugalėtoją taip, kad UAB „B.“ laimėtų konkursą, o tuo pačiu suprato, kad E. B. savo neteisėta veika pažeidžia atitinkamus įstatymus bei kitus teisės aktus ir tokiu būdu naudojasi savo padėtimi, bei numatė, kad savo veiksmais padeda padaryti nusikalstamas veikas, dėl kurių yra didelė tikimybė, kad valstybei ir valstybės institucijai atsiras didelė žala.

128Kaltinamojo A. K. veikos teisingai kvalifikuotos pagal LR BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija).

129Dėl B. J. veikų pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį

130Valstybinės valdžios vykdymas, demokratijos stiprinimas, teisinės valstybės kūrimas ir kt. neįmanomas be tam tikros valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų sistemos ir ten dirbančių asmenų veiklos. Todėl valstybė tokiems asmenims kelia tam tikrus, išskirtinius reikalavimus, numatytus atitinkamuose teisės aktuose. B. J., būdama valstybės tarnautoja - ( - ) vyresniąja specialiste, savo kasdieniniame darbe turėjo ir turi vadovautis LR Konstitucija, Valstybės tarnybos įstatymu bei jai pavestas funkcijas vykdyti remiantis ( - ) direktoriaus 2009-08-24 įsakymu Nr. 2.1 - 41 patvirtintu pareigybės aprašymu (4 tomas, 16-18 b. l.).

131Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros regioninių padalinių skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo 7.5 punkte nurodyta, kad vyresnysis specialistas eidamas šias pareigas vertina rangos konkurso procedūrų ir rezultatų atitikimą metodiniams reikalavimams ir apie tai nustatyta tvarka informuoja konkursus organizavusius asmenis. Šiuo atveju B. J., vertindama konkurso procedūrų ir rezultatų atitikimą metodiniams reikalavimams, nepagrįstai pripažino, kad UAB „B.“ kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

132Specialistas A. Ašvydis ikiteisminio tyrimo metu paaiškino, kad UAB „B.“ pateiktas kvalifikacijos atestatas neatitiko konkurso reikalavimų ir dėl to ši įmonė negalėjo būti pripažinta konkurso nugalėtoja; tos konkursinės sąlygos neatitikimą turėjo pastebėti pirmiausia konsultantas (šiuo atveju - E. B.), o po to ir būsto agentūros darbuotojas (šiuo atveju - B. J.), kuris gauna visą konkursinę medžiagą iš konsultanto ir privalo ją dar kartą patikrinti ir tik tada įsitikinus, kad viskas yra teisinga, patvirtinti konkurso rezultatus (3 tomas, 41-42 b. l.). Tuos pačius argumentus pateikė ir specialistas G. Z. (3 tomas, 46 b. l.). Ikiteisminio tyrimo metu B. J. teigė, kad rašydama pažymą apie rangos darbų konkurso rezultatų pritarimą, tikrai neturėjo jokios informacijos apie tai, kad UAB „B.“ neatitinka kokių nors konkurso sąlygų ir jokių žinomai melagingų duomenų į pažymą neįrašė (3 tomas, 181 b. l.). Teisme ji paaiškino, kad neginčija specialisto, galbūt trūko kompetencijos, vadovavosi pirkimo ataskaita, kreipė dėmesį į mažiausią kainą; kad iškilo problemų su atestatu, nežinojo; pagal nurodytus darbus kliūčių nematė (6 tomas, 48 b. l.).

133Tai, kad B. J. nežinojo, kad UAB „B.“ atestatas netinkamas ( - ) konkursinėje medžiagoje, paneigia užfiksuotas 2009-09-10 15.39 val. telefoninis pokalbis tarp B. J. ir A. K., kur B. J. teigė, kad „ne, ne, ne. V. nereikalauja to, mes su E. kalbėjom. V. to nereikalauj, kad būtų atestatas būtinai tiem darbam“, „ne, ne, ne ten aš vertinsiu aną medžiagą, čia N. namas buvo, S.“, o ten viskas tvarkoj bus, praeisi“; „nepergyvent tiktai, aš praleisiu tą“ (1 tomas, 94-95 b. l.). Pastebėtina, kad pokalbio metu, kuomet kalba prasidėjo dėl „V. kabinimo“, kaltinamoji B. J. pradeda tyliau kalbėti nei kalbėjo prieš tai. Tai įrodo, jog B. J. nenori, kad kolegos šį pokalbį, kai kalba eina apie konkursą – ( - ), girdėtų. Be to, 2009-09-11 9.01 val. B. J. telefoninio pokalbio metu su A. K. užfiksuota, kad B. J. pasitikslina „( - ) irgi įtraukti, kad statybos darbams statinių kategorijoj ypatingi statiniai atestatą“; „<...> Tai tada viskas tvarkoj, aš pasirašysiu, kadangi aš vertinu“; „<...> ypatingi statiniai jeigu yra ir viskas, reiškia“, „<...> tai aš specialiai pasiėmiau tą namą administruoti ir viskas“ (1 tomas, 103 b. l.). Minėtų pokalbių turinys įrodo ir leidžia teigti, kad B. J. sąmoningai žinodama, kad UAB „B.“ atestatas yra netinkamas ( - ) įvykusio konkurso medžiagoje, specialiai pasiėmė minėtą konkursą administruoti, t. y. „pridengė“ UAB „B.“. B. J. į šį reikalavimą pažiūrėjo pažodžiui, t. y. ypatingi statiniai ir tiek kaltinamajai B. J. pakako bei plačiau nesigilino, kokius darbus konkurso nugalėtoja turės atlikti. Nors specialistė gautą iš konsultanto konkursinę medžiagą privalo dar kartą patikrinti, ir tik tada įsitikinusi, kad viskas yra teisinga, patvirtinti konkurso rezultatus. Specialistai A. Ašvydis ir G. Z. ikiteisminio tyrimo metu paaiškino, kad UAB „B.“ neturėjo teisės atlikti stogo dangos įrengimo darbus bei stogo remonto darbus, kurie buvo nurodyti UAB „B.“ lokalinėje sąmatoje S003, kuri įdėta konkursinėje medžiagoje. Šioje sąmatoje stogo apšiltinimo darbai yra nurodyti tik 2 punkte, 3 punkte jau nurodyti stogo dangos įrengimo darbai, o 1, 4-11 p. numatyti darbai yra priskiriami prie stogo remonto darbų (3 tomas, 41, 46 b. l.).

134Teisme kaltinamoji B. J. teigė, kad ji „ataskaitą vizuoja - „suderinta“. Parengia rašto projektą ir išsiunčia į Vilnių, į centrinį padalinį, kur raštą pasirašo įstaigos vadovas ir šį raštą išsiunčia bendrijai. Taip pat pagal metodinius reikalavimus užpildo – daugiabučių namų įgyvendinimo procedūrų aprašo priedas Nr. 4.“; nei rašto projektas, nei priedas nelaikomi tikraisiais dokumentais (6 tomas, 47 b. l.). Baudžiamajame įstatyme nepateikta dokumento sąvoka, tačiau teismų praktika formuluoja dokumento sąvoką taikydama LR BK 300 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį: nusikaltimo, numatyto LR BK 300 straipsnyje, dalykas yra dokumentas. Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinė byla Nr. 2K-426/2006). Teismų praktikoje dokumentu laikytinas bet koks rašytinis aktas, kuriuo asmuo liudija faktą, turintį teisinę reikšmę. Rašytinio akto teisinė reikšmė pasireiškia tuo, kad jis suteikia tam tikras teises ir pareigas. Pagal LR BK 300 straipsnį dokumentas – tai materialus teisinio fakto liudijimas (kasacinė byla Nr. 2K-290/2008, Nr. 2K-114/2009). Liudytoja A. D. ikiteisminio tyrimo metu pažymėjo, kad ( - ) centriniame padalinyje nebetikrina konkursą laimėjusios bendrovės duomenų atitikimo konkursinės medžiagos reikalavimams, jos kvalifikacijos; viskas turi būti patikrinama padalinio darbuotojo prieš pateikiant dokumentus į centrinį padalinį; darbuotojas surašo pažymą apie rangos darbų konkurso rezultatų pritarimą ir joje pasirašo; šią pažymą, valstybės paramos teikimo sutarties 3 priedą, rangos darbų pirkimo ataskaitos kopiją bei paruoštą rašto dėl rangos darbų konkurso pritarimo šabloną persiunčia į centrinį padalinį (3 tomas, 89 b. l.). Atsižvelgiant į teismų formuojamą praktiką, ( - ) vidaus tvarką, ( - ) vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo 7.5 punkto reikalavimus, pažymą apie rangos darbų konkurso rezultatų pritarimą galima laikyti tikru dokumentu, nes minėta pažyma sukelia atitinkamas teisines pasekmes. Šiuo atveju ( - ) agentūrai pritarus suorganizuotam rangos darbų konkurso rezultatams, toliau bendrovė oficialiai paskelbiama surengto konkurso nugalėtoja (šiuo atveju - UAB „B.“) bei šios pažymos pagrindu suteikiama konkurso nugalėtojui teisė į numatytą valstybės paramą.

135Tikro dokumento suklastojimas – tai dokumento tikrumo arba jo turinio teisingumo pakeitimas. Byloje nustatyta, kad B. J. savo veiksmais į 2009-09-11 pažymą apie rangos darbų konkurso rezultatų pritarimą įrašė žinomai melagingus duomenis apie tai, kad laimėtoju pripažinto rangovo, tai yra UAB „B.“ kvalifikacija, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir patvirtindama jį savo parašu, ir tokiu būdu suklastojo minėtą dokumentą. Be to, šios žinomai neteisingos, t. y. suklastotos pažymos pagrindu parengė ( - ) 2009-09-16 atsakymą Nr. 1.1-1264 ( - ) namo savininkų bendrijos pirmininkei V. R. apie ( - ) pritarimą ( - ) namo savininkų bendrijos suorganizuoto rangos darbų konkurso rezultatams bei šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus panaudojo, persiųsdama ( - ) centriniam padaliniui. Ir nors B. J. teisme teigė, kad nežinojusi apie UAB „B.“ atestato netinkamumą, bet remiantis anksčiau aptartais motyvais, teismas pažymi, kad B. J. visgi aiškiai suprato, kad UAB „B.“ atestatas yra netinkamas; pažymoje apie rangos darbų konkurso rezultatų pritarimą pripažino, kad rangovo, tai yra UAB „B.“, kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (pažymėjo sutartinį ženklą „+“, ir visa tai patvirtino savo parašu; be to, žinodama, kad pažyma yra suklastota, t. y. joje yra tikrovės neatitinkančios informacijos, jos pagrindu suruošė ( - ) 2009-09-16 atsakymą Nr. 1.1-1264 ( - ) namo savininkų bendrijos pirmininkei V. R. apie ( - ) pritarimą ( - ) namo savininkų bendrijos suorganizuoto rangos darbų konkurso rezultatams ir šiuos dokumentus persiuntė savo darbovietės centriniam padaliniui. B. J. suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, suprato, kad dokumentuose įtvirtina tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie gali sukelti teisines pasekmes ir tai atliko sąmoningai ir norėjo taip veikti. B. J. veika šiame epizode teisingai kvalifikuota pagal LR BK 300 straipsnio 1 dalį.

136B. J., būdama valstybės tarnautoja, atliko anksčiau aptartus priešingus teisei veiksmus, t. y. piktnaudžiavo tarnyba, pažeisdama įstatymuose įtvirtintus valstybės tarnautojui keliamus reikalavimus. Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo ir kt. principais, o 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 5 punktuose nurodytos valstybės tarnautojo pareigos, t. y. valstybės tarnautojai privalo: laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <...>, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad B. J., suklastodama dokumentus ir juos pateikdama savo centrinei įstaigai, veikė nesuderinamai su tarnybos interesais, nes pažeidė pagrindinius tarnybos principus vykdydama jai pavestas funkcijas, pažeidė ( - ) direktoriaus 2009-08-24 įsakymu Nr. 2.1 - 41 patvirtinto pareigybės aprašymo nuostatas.

137B. J. teisme teigė, kad konkurse nugalėtoju pripažinta UAB „B.“; ši įmonė pasiūlė ne tik ekonomiškai naudingiausią, bet ir už mažiausią kainą atlikti darbus; apgintas tiek valstybės, tiek bendrijos interesas; nei valstybė, nei bendrija jokios žalos nepatyrė. Tokia kaltinamosios B. J. išreikšta pozicija, kad konkursas įvyko, namas priduotas ir pan., dar nėra pagrindas teigti, kad nepadaryta žala valstybei bei kitiems asmenims. Didelės žalos požymis yra vertinamasis, todėl kiekvienu atveju nustatomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Teismų praktikoje pažymėtina, kad neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ar laisvių pažeidimo, ja sumenkinamas valstybės institucijos autoritetas, sutrikdomas šios ar kitos organizacijos darbas ir pan. (kasacinės bylos Nr. 2K-622/2004, 2K-7-512/2004, 2K-76/2007). Įvertinus nagrinėtiną situaciją, darytina išvada, kad B. J., piktnaudžiaudama tarnyba, valstybei ir Aplinkos ministerijai padarė didelę neturtinę žalą, nes savo veiksmais pažeidė valstybės tarnyboje deklaruojamus įstatymų viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo ir kitus valstybės tarnybos principus, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, sumenkino Aplinkos ministerijai pavaldžios ( - ) agentūros prestižą, tuo pačiu sumenkino visuomenės pasitikėjimą daugiabučių namų modernizavimo proceso skaidrumu bei teisėtumu. Kaltinamoji B. J. suvokė, kad jos veiksmai yra pavojingi, numatė, kad dėl tokio elgesio atsiras didelė žala valstybei ir Aplinkos ministerijai.

138Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad kaltinamosios B. J. veika, atsižvelgiant į objektyviai atliktus veiksmus, tyčios turinį ir dėl nusikalstamų veiksmų atsiradusią žalą, teisingai kvalifikuota pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo redakcija).

139Pagal LR BK 37 straipsnį asmuo, padaręs nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu dėl padarytos žalos dydžio, nusikaltimo dalyko ar kitų nusikaltimo požymių ypatumų veika pripažįstama mažareikšme. Baudžiamasis įstatymas nenumato nusikaltimų, kuriuos padarius negali būti sprendžiama, ar jie nėra mažareikšmiai. Pagal teismų praktiką LR BK 37 straipsnis netaikomas, jei padarytas sunkus ar labai sunkus nusikaltimas. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu, už kurį BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė, pagal LR BK 11 straipsnį priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų, o piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, už kurį LR BK 228 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė, pagal LR BK 11 straipsnį priskiriamas prie apysunkių nusikaltimų.

140Nustatant veikos mažareikšmiškumą atžvelgiama į objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. Objektyvusis veikos mažareikšmiškumo kriterijus reiškia, kad nusikalstama veika nesukėlė žalos baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms arba padaryta žala nežymi. Subjektyvusis kriterijus parodo kaltininko tyčios kryptingumą, jo tikslus, motyvus. Nusikaltimas mažareikšmiu laikomas tada, kai padaryta veika atitinka visus baudžiamajame įstatyme numatytus nusikaltimo sudėties požymius, tačiau dėl kai kurių sudėties požymių ypatumo, teismas prieina išvadą, kad padarytos veikos pavojingumas nėra didelis ir nesiekia tokio laipsnio, dėl kurio būtų tikslinga kaltininką už padarytą nusikaltimą traukti baudžiamojon atsakomybėn ir bausti įstatymo sankcijoje numatyta bausme, o baudžiamojo nusižengimo požymių straipsnio dispozicija nenumato. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad LR BK 37 straipsnyje įtvirtintas reikalavimas, jog vertinant veiką kaip mažareikšmę pirmiausia būtina atsižvelgti į šia nusikalstama veika padarytos žalos dydį, taikytinas ir nusikalstamoms veikoms, aprašytoms formaliosiomis sudėtimis (kasacinės nutartys Nr. 2K-421/2007, Nr. 2K-387/2008, Nr. 2K-409/2011). Taigi, sprendžiant LR BK 37 straipsnio taikymo klausimą, kai yra padarytas dokumento suklastojimas (LR BK 300 str. 1 d.) ir piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (LR BK 228 str. 1 d.)), atsižvelgtina ir į tai, ar šiais nusikaltimais buvo padaryta žala kieno nors interesams, į padarytos žalos pobūdį, dydį.

141Byloje nustatyta, kad B. J., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, savo veiksmais padarė žalos valstybei, sumenkino Aplinkos ministerijai pavaldžios Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros prestižą, tuo pačiu sumenkino visuomenės pasitikėjimą daugiabučių namų modernizavimo proceso skaidrumu bei teisėtumu. Tuo tarpu suklastodama tikrus dokumentus ir juos persiųsdama savo centrinei įstaigai, pažeidė lygiateisiškumo principą, tuo pačiu pažeidė sąžiningą konkurenciją kitų konkurse dalyvavusių įmonių atžvilgiu, sumenkino visuomenės pasitikėjimą daugiabučių namų modernizavimo proceso skaidrumu bei teisėtumu. Atsižvelgiant į tai, kad dokumento suklastojimas ir piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi pažeidė kitų asmenų teises ir interesus, B. J. netaikytinos LR BK 37 straipsnio nuostatos ir B. J. nuo baudžiamosios atsakomybės neatleistina. Iš esmės dėl kilusių pasekmių – padarytos neturtinės žalos valstybei ir Aplinkos ministerijai – nėra pagrindo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir kaltinamąjį A. K..

142Tiek E. B., tiek B. J. teismo posėdžių metu akcentavo, kad byloje pateikti ne visi telefoniniai pokalbiai, o tik tie pokalbiai, kurie naudingi prokurorui, pokalbiai išimti iš konteksto. Teismas pažymi, kad telefoniniai pokalbiai yra pateikti ne pavieniai, o pateiktieji pokalbiai sudaro vieną vientisą grandinę, kuri gana aiškiai padeda atkurti įvykius, vykusius tuo metu kuomet buvo vykdomos neteisėtos veikos. Kaltinamoji E. B. tai pat teigė, kad teismui surašytas kaltinamasis aktas iš esmės nebuvo pakeistas, tik papildytas. Atkreiptinas dėmesys, kad teismui perduotas kaltinamasis aktas po Šiaulių apygardos teismo 2012-01-12 nutarties priėmimo buvo patikslintas, aiškiai nurodant kokie konkretūs teisės aktai buvo pažeisti. Kaltinamasis aktas iš esmės atitiko jam keliamus formos ir turinio reikalavimus (LR BPK 219 str.).

143Bausmių skyrimas, kiti klausimai

144Bausmės paskirtis pagal LR BK 41 straipsnio 2 dalį yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą – visumą. Bausmės paskirties požiūriu teisingumo principas reiškia, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė turi būti adekvati padarytai veikai, atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį ir laipsnį.

145Skirdamas kaltinamiesiems E. B., A. K. ir B. J. bausmes, teismas atsižvelgia į LR BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, t. y. į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamų veikų stadijas, kaltinamųjų asmenybes, į atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

146E. B. padarė tris tyčines nusikalstamas veikas, priskiriamas apysunkių (LR BK 228 str. 1 d.) ir nesunkių (LR BK 300 str. 1 d.) nusikaltimų kategorijai (LR BK 11 str. 3 d., 4 d.). Nusikalto būdama neteista (3 tomas, 194-195 b. l.). Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, E. B. 2012-01-18 Šiaulių apygardos nuosprendžiu, vadovaujantis LR BK 37 straipsniu, buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 300 straipsnį ir jos atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovados pareigūnų charakterizuojama teigiamai, administracine tvarka nebausta (4 tomas, 10 b. l.). E. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių (LR BK 59 str., 60 str.) nenustatyta. E. B. dirbanti – vykdanti individualią veiklą (5 tomas, 142 b. l.), pastaruoju metu turinti sveikatos problemų (6 tomas, 20-37, 56-61, 72 b. l.).

147LR BK 228 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) buvo numatyta, kad už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi asmuo baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. LR BK 3 straipsnis nustato, kad veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Baudžiamasis įstatymas, nustatantis veikos nusikalstamumą, griežtinantis bausmę arba kitaip sunkinantis nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios (išskyrus BK 3 straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis). E. B. LR BK 228 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas padarė laikotarpyje nuo 2009-04-28 iki 2009-05-22 ir nuo 2009-08-14 iki 2009-09-11 (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 (Žin., Nr. 81-3309) redakcija nuo 2007 m. liepos 21 d.). Kaip minėta, LR BK 228 straipsnio 1 dalies sankcijoje buvo numatytos alternatyvios bausmės: teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas arba bauda, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų. 2011 m. birželio 21 d. (įstatymo Nr. XI-1472 (Žin., Nr. 81-3959) redakcija nuo 2011 m. liepos 5 d.) LR BK 228 straipsnis pakeistas ir šio straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos alternatyvios bausmės – bauda, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų. Tuo pačiu įstatymu buvo pakeista ir LR BK 42 straipsnio 1 dalis, kuria padariusiam asmeniui gali būti skiriamos šios bausmės: viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas, terminuotas laisvės atėmimas, laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Iki šio įstatymo galiojusi LR BK 42 straipsnio 1 dalis, be minėtų bausmių, numatė dar ir šias bausmes: viešųjų teisių atėmimas; teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. Šios bausmės buvo nurodytos pirmiausia, taigi jos yra švelnesnės už kitas nurodytas bausmes, nes įstatymų leidėjas jas nurodė griežtėjančia tvarka. Šis baudžiamasis įstatymas sugriežtino bausmes už nusikaltimo, numatyto LR BK 228 straipsnio 1 dalyje, padarymą, dėl to neturi grįžtamosios galios (analogišką praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiais teismas, kasacinė byla Nr. 2K-194/2013). Taigi, tikslinga svarstyti E. B. skirtiną švelnesnę bausmę, kurios aktualioje LR BK redakcijoje nebėra.

148Įvertinęs visas šias aplinkybes, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (LR BK 41 straipsnis) bus pasiekti paskyrus E. B., kaip dirbančiai, už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 228 straipsnio 1 dalyje (epizodas dėl daugiabučio namo ( - ) ) bausmę – teisės atėmimą užsiimti veikla, susijusia su ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigomis, bausmės trukmę parenkant kaip minimalią (LR BK 45 str. 2 d.) (Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija); už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 228 straipsnio 1 dalyje (epizodas dėl ( - ) ) - bausmę – baudą, jos dydį parenkant kaip mažesnį nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis; už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 300 straipsnio 1 dalyje – baudą, jos dydį parenkant kaip mažesnį nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis.

149Pažymėtina, kad E. B. padarytos nusikalstamos veikos (epizodai dėl ( - ) ) sudaro idealiąją nusikaltimų sutaptį, todėl pagal LR BK 228 str. 1 d. ir LR BK 300 str. 1 d. paskirtos bausmės subendrintinos pagal LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., taikant bausmių apėmimo būdą. Paskirta subendrinta bausmė subendrintina su padaryta nusikalstama veika pagal LR BK 228 str. 1 d. (epizodas dėl daugiabučio namo ( - ) ) paskirta bausme pagal LR BK 63 str. 1 d., 3 d., taikant visiško bausmių sudėjimo principą.

150E. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (3 tomas, 172-173 b. l.) – iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeistina.

151A. K. padarė dvi tyčines nusikalstamas veikas, priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai (LR BK 11 str. 4 d.). Nusikalto būdama neteistas (3 tomas, 196 b. l.), praeityje baustas administracine tvarka (4 tomas, 13 b. l.), Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnų charakterizuojamas teigiamai (4 tomas, 12 b. l.). A. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių (LR BK 59 str., 60 str.) nenustatyta. A. K. dirbantis UAB „B.“ statybos vadovu (5 tomas, 142 b. l.), Užvenčio seniūnas ir darbdavys UAB „B.“ jį teigiamai charakterizuoja (4 tomas, 127, 129 b. l.). Įvertinęs visas šias aplinkybes, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (LR BK 41 straipsnis) bus pasiekti paskyrus A. K., kaip dirbančiam asmeniui, už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje (epizodas dėl daugiabučio namo ( - ) ), bausmę – baudą, jos dydį parenkant mažesnį nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis; už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 24 straipsnio 6 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje (epizodas dėl namo ( - ) ) baudą, jos dydį parenkant mažesnį nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtos bausmės už atskirus nusikaltimus subendrintinos taikant dalinį bausmių sudėjimo būdą.

152A. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (3 tomas, 145-146 b. l.) – iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeistina.

153B. J. padarė dvi tyčines nusikalstamas veikas, priskiriamas apysunkių (LR BK 228 str. 1 d.) ir nesunkių (LR BK 300 str. 1 d.) nusikaltimų kategorijai (LR BK 11 str. 3 d., 4 d.). Nusikalto būdama neteista (3 tomas, 192-193 b. l.), Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovados pareigūnų charakterizuojama teigiamai, administracine tvarka nebausta (4 tomas, 9 b. l.). B. J. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių (LR BK 59 str., 60 str.) nenustatyta. B. J. dirbanti ( - ) (5 tomas, 142 b. l.). Įvertinęs visas šias aplinkybes, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (LR BK 41 straipsnis) bus pasiekti paskyrus B. J., kaip dirbančiai, už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 228 straipsnio 1 dalyje, bausmę – baudą, jos dydį parenkant kaip mažesnį nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis; už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 300 straipsnio 1 dalyje – baudą, jos dydį parenkant mažesnį nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės už atskirus nusikaltimus subendrintinos taikant bausmių apėmimo būdą.

154B. J. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti – 2012-09-20 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi buvo panaikinta (6 tomas, 8-12 b. l.).

155Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

156Nuosavybės teisės į turtą laikinai neapribotos.

157Daiktai ir dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui ir nagrinėjimui:

158- kompaktiniai diskai: „Maxell“ Nr. CD-5-002-10, „Maxell“ Nr. CD-5-008-10, „Sony“ Nr. CD-5-061-09, viso 3 vnt. su įdėklais, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini byloje;

159- geltonos spalvos segtuvas su ( - ) bendrijos dokumentais (306 lapai), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintinas ( - ) , namo bendrijai;

160- raudonos spalvos segtuvas su ( - ) bendrijos dokumentais (107 lapai), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintinas ( - ) namo bendrijai;

161- UAB „B.“, UAB „R. s.“, UAB „A.“, UAB“ R.“, UAB „M.“ vokai su kainos pasiūlymais, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini ( - ) , namo bendrijai;

162- UAB „B.“ kainos pasiūlymas ( - ), Kelmė bendrijai, paimtas 2010-03-05 iš V. G., nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktinas prie bylos;

163- 2010-12-21 V. R. pateikti dokumentai: 2009-09-03 protokolo Nr. 8 ir jo priedo originalai (3 lapai), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini ( - ) namo bendrijai;

164- UAB „B.“ sertifikatų ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 kopijos, 3 lapai; UAB „B. atestato Nr. ( - ) kopija, 1 lapas, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini prie bylos;

165- 2009-09-11 UAB „B.“ patikslinimo rašto originalas, 1 lapas, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktinas prie bylos;

166- V. M. išduoto pažymėjimo A Nr. 05812 kopija, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktina prie bylos;

167- 2010-10-19 V. R. pateiktas 2008-06-18 DNSB ( - ) susirinkimo protokolas su priedu, 2 lapai, originalai, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintinas ( - ) namo bendrijai;

168- ( - ) 2009-09-16 atsakymas Nr. 1.1-1264 ( - ) namo savininkų bendrijos pirmininkei V. R. apie ( - ) pritarimą ( - ) namo savininkų bendrijos suorganizuoto rangos darbų konkurso rezultatams, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintinas ( - ) namo bendrijai.

169Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

170E. B. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (epizodas dėl namo ( - ) ) ir atimti jai teisę 1 (vieneriems) metams užsiimti veikla, susijusia su ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigomis.

171E. B. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (epizodas dėl namo ( - ) ) ir skirti jai 25 MGL dydžio (3 250 Lt) baudą.

172E. B. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jai 20 MGL dydžio (2 600 Lt) baudą.

173Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes, paskirtas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (epizodas dėl namo ( - ) ) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį, subendrinti apėmimo būdu ir subendrintą bausmę E. B. paskirti 25 MGL dydžio (3 250 Lt) baudą.

174Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, paskirtą subendrintą bausmę subendrinti visiško sudėjimo būdu su bausme, paskirta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (epizodas dėl namo ( - ) ), ir galutines subendrintas bausmes E. B. paskirti: atimti teisę 1 (vieneriems) metams užsiimti veikla, susijusia su ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigomis, su 25 MGL dydžio (3 250 Lt) bauda.

175E. B. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti – iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeisti.

176A. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (epizodas dėl namo ( - ) ) ir skirti jam 20 MGL dydžio (2 600 Lt) baudą.

177A. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (epizodas dėl namo ( - ) ) ir skirti jam 20 MGL dydžio (2 600 Lt) baudą.

178Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę A. K. paskirti 25 MGL dydžio (3 250 Lt) baudą.

179A. K. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti – iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeisti.

180B. J. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija) ir skirti jai 25 MGL dydžio (3 250 Lt) baudą.

181B. J. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jai 20 MGL dydžio (dviejų tūkstančių šešių šimtų litų) baudą.

182Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę B. J. paskirti 25 MGL dydžio (3 250 Lt) baudą.

183Daiktai ir dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamų veikų tyrimui - nuosprendžiui įsiteisėjus:

184- kompaktinius diskus: „Maxell“ Nr. CD-5-002-10, „Maxell“ Nr. CD-5-008-10, „Sony“ Nr. CD-5-061-09, viso 3 vnt. su įdėklais - palikti byloje;

185- geltonos spalvos segtuvą su ( - ) bendrijos dokumentais (306 lapai) - grąžinti ( - ) , namo bendrijai;

186- raudonos spalvos segtuvą su ( - ) bendrijos dokumentais (107 lapai) -grąžinti ( - ) namo bendrijai;

187- UAB „B.“, UAB „R. s.“, UAB „A.“, UAB“ R.“, UAB „M.“ vokus su kainos pasiūlymais - grąžinti ( - ) , namo bendrijai;

188- UAB „B.“ kainos pasiūlymą ( - ) bendrijai, paimtą 2010-03-05 iš V. G. - palikti prie bylos;

189- 2010-12-21 V. R. pateiktus dokumentus: 2009-09-03 protokolo Nr. 8 ir jo priedo originalus (3 lapai) - grąžinti ( - ) namo bendrijai;

190- UAB „B.“ sertifikatų ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 kopijas, (3 lapai); UAB „B.“ atestato Nr. 3547 kopiją (1 lapas) - palikti prie bylos;

191- 2009-09-11 UAB „B.“ patikslinimo rašto originalą (1 lapas) - palikti prie bylos;

192- V. M. išduoto pažymėjimo A Nr. 05812 kopiją - palikti prie bylos;

193- 2010-10-19 V. R. pateiktą 2008-06-18 DNSB ( - ) susirinkimo protokolą su priedu (2 lapai), originalus - grąžinti ( - ) namo bendrijai;

194- Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 2009-09-16 atsakymą Nr. 1.1-1264 ( - ) namo savininkų bendrijos pirmininkei V. R. apie ( - ) pritarimą ( - ) namo savininkų bendrijos suorganizuoto rangos darbų konkurso rezultatams - grąžinti ( - ) namo bendrijai.

195Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Bronius Vinciūnas,... 2. sekretoriaujant Linai Paulauskienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Andrej Mirnyj,... 4. kaltinamųjų gynėjams Jonui Nekrašiui, Modestui Švažui ir Anatolij... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 6. E. B., a. k. ( - ) gimusi ( - ) Panevėžyje, Lietuvos Respublikos pilietė,... 7. B. J., a. k. ( - ) gimusi ( - ), Kelmės raj., Lietuvos Respublikos pilietė,... 8. A. K., a. k. ( - ) gimęs 1( - ), Plungės raj., Lietuvos Respublikos pilietis,... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 10. E. B. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, o būtent: būdama valstybės... 11. Be to, E. B., būdama valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu, tai yra... 12. Be to, E. B., laikotarpiu nuo 2009 metų rugsėjo 3 dienos iki 2009 metų... 13. B. J., būdama valstybės tarnautoja - ( - ) vyresniąja specialiste,... 14. Be to, B. J., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent: 2009... 15. A. K. padėjo piktnaudžiauti tarnyba asmeniui, prilygintam valstybės... 16. Be to, A. K., laikotarpiu nuo 2009 metų rugpjūčio 14 dienos iki 2009 metų... 17. Kaltinamoji E. B. teisiamojo posėdžio metu pagal jai pareikštus kaltinimus... 18. Kaltinamoji B. J. teisiamojo posėdžio metu pagal jai pareikštus kaltinimus... 19. Kaltinamasis A. K. teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštus kaltinimus... 20. Liudytojas V. G. teisme parodė, kad su kaltinamaisiais jokių santykių nėra.... 21. Liudytoja V. R. teisme parodė, kad su kaltinamaisiais santykiai yra darbiniai.... 22. Specialistas Arūnas Ašvydis teisme parodė, kad bendrija prašo konsultantą,... 23. Specialistas G. Z. teisme parodė, kad dirbo Būsto urbanistikos plėtros... 24. Be kaltinamųjų, liudytojų, specialistų parodymų teismas remiasi ir kita... 25. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 26. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 27. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 28. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 29. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 30. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 31. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 32. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 33. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 34. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 35. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 36. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 37. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 38. - 2010-03-24 telekomunikacijų (elektroninių ryšių) tinklais perduodamos... 39. - 2009-02-27 DNSB „B.“ ( - ) , ir E. B. sudarė sutartį Nr. K-09/02/21... 40. - E. B. parengtose konkurso sąlygose dėl ( - ) Daugiabučių namų... 41. - 2009-02-27 DNSB ( - ), ir E. B. sudarė sutartį Nr. K-09/02/21 dėl... 42. - E. B. parengtose konkurso sąlygose dėl ( - ), trečiame punkte pabraukimu... 43. - UAB „B.“ pateikė kainos pasiūlymą dėl DNSB ( - ), rekonstrukcijos (2... 44. - E. B. 2009-09-11 parengtose Rangos darbų pirkimo ataskaitoje ir Vertinimo... 45. - B. J. parengtoje pažymoje apie rangos darbų konkurso rezultatų pritarimą... 46. - B. J. parengtame 2009-09-16 atsakyme DNSB ( - ), „Dėl rangos darbų... 47. - UAB „B.“ 2009-09-10 atšaukė savo skundą ( - ) Šiauliai, renovavimo... 48. - 2010-01-13 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame... 49. - 2010-11-04 dokumentų apžiūros protokolas, kuriame buvo apžiūrėta dalis... 50. - 2011-02-09 dokumentų apžiūros protokolas, kuriame buvo apžiūrėti visi... 51. - 2010-01-14 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame... 52. - 2010-09-14 dokumentų apžiūros protokolas, kuriame buvo apžiūrėti iš V.... 53. - 2011-01-18 dokumentų apžiūros protokolas, kuriame buvo apžiūrėti kiti... 54. - 2010-03-05 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame nurodyti... 55. - 2011-01-14 dokumentų apžiūros protokolas, kuriame buvo apžiūrėti V. G.... 56. - 2010-12-21 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame nurodyti... 57. - 2011-01-12 dokumentų apžiūros protokolu buvo apžiūrėti V. R. pateikti... 58. - 2010-12-22 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame... 59. - 2010-10-22 UAB „B.“ raštas Nr. ASR 10-183, kuriame užfiksuoti duomenys... 60. - 2011-01-12 UAB „B.“ raštas Nr. ASR11-08, kuriame užfiksuoti duomenys... 61. - 2011-02-14 specialisto išvada, kurioje nurodoma, jog UAB „N.“ vidutinė... 62. - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2010-06-03 rašte nurodyta, kad... 63. - 2010-07-09 buvo paskirta užduotis Būsto ir urbanistinės plėtros... 64. - 2011-01-19 Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra pateikė specialisto... 65. Dėl E. B. veikų pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį... 66. Pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį atsako valstybės tarnautojas ar jam... 67. Kaltinamoji E. B. teisiamojo posėdžio metu teigė, kad ji nepiktnaudžiavo... 68. Pagal baudžiamąjį įstatymą valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo,... 69. E. B. savo veiklą vykdė pagal kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ), išduotą... 70. Nagrinėjamoje byloje E. B., sudarydama sutartį su DNSB „B.“,... 71. Atkreiptinas dėmesys, kad 2010-07-21 specialisto išvadoje nurodyta, kad... 72. Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad E. B. laikytina... 73. Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad E. B., piktnaudžiaudama... 74. (Epizodas dėl daugiabučio namo ( - ) )... 75. Pati kaltinamoji E. B. teismo posėdžio metu parodė, kad „veikė ne kartu... 76. Teismo posėdžio metu E. B. akcentavo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 17... 77. Kad ruošiant konkurso medžiagą, kai kurie reikalavimai pakoreguoti... 78. Atkreiptinas dėmesys, kad telefoniniai pokalbiai telekomunikacijų tinklais... 79. 2009-04-28 14.22 val. telefoniniame pokalbyje (1 tomas, 16 b. l.) užfiksuota,... 80. Liudytoju teisme apklaustas S. V. parodė, kad 2008 m. namo gyventojams... 81. (Epizodas dėl daugiabučio namo ( - ) )... 82. E. B. teismo posėdžio metu teigė, kad visos sąlygos suderintos (kiekvienas... 83. Teismas pastebi, kad konkurso sąlygos buvo ne specialiai apribotos, kad... 84. Kaip matyti iš bylos medžiagos, E. B. dėjo visas pastangas, kad UAB „B.“... 85. Be to, 2009 metų rugsėjo 3 dieną įvykdė šį konkursą, ir nors UAB... 86. E. B. teisme pažymėjo, kad užsakovas, t. y. bendrijos pirkimo komisija... 87. E. B. teigė, kad „B.“ pateikė visus dokumentus; pirkimo komisija... 88. Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo... 89. Dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti 5 vokai su... 90. Teisme apklaustas specialistas Arūnas Ašvydis parodė, kad Aplinkos... 91. Nors kvalifikacijos atestatas buvo netinkamas, nesant kartu su konkursine... 92. Atsižvelgiant į tai, kad LR BK 228 straipsnio 1 dalyje numatyta... 93. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad E. B. yra valstybės tarnautojui prilygintas... 94. Kaltinamoji E. B., teikdama paaiškinimus, teigė, kad pastatų renovavimas –... 95. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad... 96. Nagrinėjamu atveju, E. B. buvo šališka, t. y. didesnį ir išskirtinį... 97. Kaltinamoji E. B. (epizode ( - ) ) taip pat savo veiksmais buvo šališka, t.... 98. E. B. teisme teigė, kad valstybei ir aplinkos ministerijai jokia žala... 99. Tokiu būdu E. B., nesąžiningai atlikdama jai patikėtas pareigas,... 100. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kaltinamosios veiksmai vertintini kaip... 101. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad kaltinamosios... 102. Dėl E. B. veikos pagal LR BK 300 straipsnio 1 dalį... 103. Pagal LR BK 300 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tada, kai... 104. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad LR BK 300 straipsnis... 105. Baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visuma leidžia pagrįstai teigti,... 106. Šio nusikaltimo objektyvioji pusė yra tikro dokumento suklastojimas, jo... 107. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ekonominis naudingumas buvo apskaičiuotas... 108. Atlikusi neteisingus, melagingus skaičiavimus ir gaudama tikrovės... 109. Kaip buvo minėta, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra... 110. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad šiuo atveju dokumente... 111. Pažymėtina ir tai, kad, kvalifikuojant veiką pagal LR BK 300 straipsnį 1... 112. Minėti duomenys atitinka tarpusavyje, jų visuma pakankama E. B. padarytai... 113. Dėl A. K. veikų pagal LR BK 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 1 dalį... 114. Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje... 115. Padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas... 116. Teismas konstatavo, kad E. B. yra valstybės tarnautojui prilygintas asmuo ir... 117. (epizodas ( - ) )... 118. Remiantis visa bylos medžiaga ir anksčiau aptartais motyvais, konstatuotina,... 119. Kad minėtus patarimus A. K. nurodė E. B., patvirtino pats A. K. apklaustas... 120. Atkreiptinas dėmesys, kad šis reikalavimas suformuluotas konkrečiai,... 121. Dėl patarimo nerašyti, kad apmokėjimas bus vykdomas tik atlikus visus... 122. (epizodas ( - ) )... 123. Remiantis visa bylos medžiaga ir anksčiau aptartais motyvais, konstatuotina,... 124. Ikiteisminio tyrimo metu A. K. pripažino, kad buvo nuvykęs pas S. aiškintis... 125. Objektyvieji bendrininkavimo požymiai yra kelių asmenų dalyvavimas darant... 126. Nors A. K. teisme teigė, kad nesidomėjo E. B. veiklomis, žinojo tik tiek,... 127. Taigi, nagrinėjamos bylos kontekste nustatyta, kad A. K. (epizode ( - ) )... 128. Kaltinamojo A. K. veikos teisingai kvalifikuotos pagal LR BK 24 straipsnio 6... 129. Dėl B. J. veikų pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį... 130. Valstybinės valdžios vykdymas, demokratijos stiprinimas, teisinės valstybės... 131. Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros regioninių padalinių skyriaus... 132. Specialistas A. Ašvydis ikiteisminio tyrimo metu paaiškino, kad UAB „B.“... 133. Tai, kad B. J. nežinojo, kad UAB „B.“ atestatas netinkamas ( - )... 134. Teisme kaltinamoji B. J. teigė, kad ji „ataskaitą vizuoja -... 135. Tikro dokumento suklastojimas – tai dokumento tikrumo arba jo turinio... 136. B. J., būdama valstybės tarnautoja, atliko anksčiau aptartus priešingus... 137. B. J. teisme teigė, kad konkurse nugalėtoju pripažinta UAB „B.“; ši... 138. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad kaltinamosios... 139. Pagal LR BK 37 straipsnį asmuo, padaręs nusikaltimą, gali būti teismo... 140. Nustatant veikos mažareikšmiškumą atžvelgiama į objektyviuosius ir... 141. Byloje nustatyta, kad B. J., piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, savo... 142. Tiek E. B., tiek B. J. teismo posėdžių metu akcentavo, kad byloje pateikti... 143. Bausmių skyrimas, kiti klausimai... 144. Bausmės paskirtis pagal LR BK 41 straipsnio 2 dalį yra sulaikyti asmenis nuo... 145. Skirdamas kaltinamiesiems E. B., A. K. ir B. J. bausmes, teismas atsižvelgia... 146. E. B. padarė tris tyčines nusikalstamas veikas, priskiriamas apysunkių (LR... 147. LR BK 228 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d.... 148. Įvertinęs visas šias aplinkybes, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai... 149. Pažymėtina, kad E. B. padarytos nusikalstamos veikos (epizodai dėl ( - ) )... 150. E. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (3... 151. A. K. padarė dvi tyčines nusikalstamas veikas, priskiriamas apysunkių... 152. A. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (3... 153. B. J. padarė dvi tyčines nusikalstamas veikas, priskiriamas apysunkių (LR BK... 154. B. J. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė - rašytinis... 155. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 156. Nuosavybės teisės į turtą laikinai neapribotos.... 157. Daiktai ir dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui ir... 158. - kompaktiniai diskai: „Maxell“ Nr. CD-5-002-10, „Maxell“ Nr.... 159. - geltonos spalvos segtuvas su ( - ) bendrijos dokumentais (306 lapai),... 160. - raudonos spalvos segtuvas su ( - ) bendrijos dokumentais (107 lapai),... 161. - UAB „B.“, UAB „R. s.“, UAB „A.“, UAB“ R.“, UAB „M.“ vokai... 162. - UAB „B.“ kainos pasiūlymas ( - ), Kelmė bendrijai, paimtas 2010-03-05... 163. - 2010-12-21 V. R. pateikti dokumentai: 2009-09-03 protokolo Nr. 8 ir jo priedo... 164. - UAB „B.“ sertifikatų ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007... 165. - 2009-09-11 UAB „B.“ patikslinimo rašto originalas, 1 lapas,... 166. - V. M. išduoto pažymėjimo A Nr. 05812 kopija, nuosprendžiui įsiteisėjus,... 167. - 2010-10-19 V. R. pateiktas 2008-06-18 DNSB ( - ) susirinkimo protokolas su... 168. - ( - ) 2009-09-16 atsakymas Nr. 1.1-1264 ( - ) namo savininkų bendrijos... 169. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 170. E. B. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228... 171. E. B. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228... 172. E. B. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 173. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 174. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 175. E. B. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti... 176. A. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24... 177. A. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24... 178. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 179. A. K. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti... 180. B. J. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228... 181. B. J. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 182. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 183. Daiktai ir dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamų veikų tyrimui -... 184. - kompaktinius diskus: „Maxell“ Nr. CD-5-002-10, „Maxell“ Nr.... 185. - geltonos spalvos segtuvą su ( - ) bendrijos dokumentais (306 lapai) -... 186. - raudonos spalvos segtuvą su ( - ) bendrijos dokumentais (107 lapai)... 187. - UAB „B.“, UAB „R. s.“, UAB „A.“, UAB“ R.“, UAB „M.“ vokus... 188. - UAB „B.“ kainos pasiūlymą ( - ) bendrijai, paimtą 2010-03-05 iš V. G.... 189. - 2010-12-21 V. R. pateiktus dokumentus: 2009-09-03 protokolo Nr. 8 ir jo... 190. - UAB „B.“ sertifikatų ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007... 191. - 2009-09-11 UAB „B.“ patikslinimo rašto originalą (1 lapas) - palikti... 192. - V. M. išduoto pažymėjimo A Nr. 05812 kopiją - palikti prie bylos;... 193. - 2010-10-19 V. R. pateiktą 2008-06-18 DNSB ( - ) susirinkimo protokolą su... 194. - Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 2009-09-16 atsakymą Nr. 1.1-1264... 195. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti...