Byla 2-185/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Dzūkų krašto menų inkubatoriaus atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2734-657/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“ ieškinį atsakovui Dzūkų krašto menų inkubatoriui, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ALYTAUS RENTINIAI“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4IRDAIVAatsakovui Dzūkų krašto menų inkubatoriui, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „ALYTAUS RENTINIAI“, prašydamas panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo Dzūkų krašto menų inkubatoriaus viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą pripažinti UAB „ALYTAUS RENTINIAI“ laimėjusiu konkursą „Statybos rangos darbai projektui „Dzūkų krašto menų inkubatorius „M. P.“; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojimą atsakovui Dzūkų krašto menų inkubatoriui nesudaryti supaprastinto riboto konkurso „Statybos rangos darbai projektui „Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“ viešojo pirkimo sutarties.

5Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „IRDAIVA“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigoti atsakovą Dzūkų krašto menų inkubatorių nesudaryti supaprastinto riboto konkurso „Statybos rangos darbai projektui „Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“ viešojo pirkimo sutarties.

6atsakovui sudarius sutartį su trečiuoju asmeniu, gali susiklostyti situacija, kad nebus pasiektas viešojo pirkimo tikslas, nes dalis sutarties – dalis numatytų įsigyti darbų, gali likti neįgyvendinta, o konkurso sąlygas pilnai atitinkantis tiekėjas neturės galimybės dalyvauti konkurse.

7Europos Sąjungos lėšomis vykdomo įgyvendinimas nebūtų apsunkintas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kadangi iš pirkimo sąlygų 2 dalies 2.4. punkto matyti, kad 18 mėnesių perkamų darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, be to, esant tam tikroms sąlygoms, šis terminas gali būti pratęstas.

8Teismas sutiko su ieškovo argumentu, kad Europos Sąjungos projekto įgyvendinimui skiriamos lėšos turi būti naudojamos racionaliai ir skaidriai, priešingu atveju – finansavimas gali būti nutrauktas.

9Susipažinęs su teismui pateiktais dokumentais, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones –įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (CPK 4237 str. 2 d. 2 p.), nes atsakovui su trečiuoju asmeniu UAB „ALYTAUS RENTINIAI“ sudarius viešojo pirkimo sutartį, gali būti pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų rengimo principai, tokie kaip lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo bei nešališkumo, ieškovo ir kitų dalyvių teisėti interesai, susiję su sąžiningu dalyvavimu konkurse bei pažeistas viešasis interesas.

10Teismas dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras.

11Teismas sprendė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka jomis siekiamus tikslus, be to, jų taikymas nagrinėjamu atveju užtikrins šalių interesų pusiausvyrą ir stabilumą byloje, kol ginčas bus išspręstas iš esmės (CPK 144 str. 1 d., 4237str. 2 d.).

12prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį.

13Atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės.

14Dėl bylos nagrinėjimo ribų

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

17Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones pasibaigus pirkimo procedūroms, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

19Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šios normos taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie yra prima facie pagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Taigi, iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

20CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu: 1) kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; 2) atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; 3) nutraukiamos pirkimo procedūros; 4) per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; 5) pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; 6) visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1619/2010; 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2147/2012; 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2241/2013).

21Jeigu pirkimas yra pasibaigęs, remdamasis vien šia aplinkybe, teismas turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimas pasibaigė po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar pirmosios instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo pasibaigimas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurio dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

22Nagrinėjamu atveju kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, ieškovas prašė uždrausti perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį su trečiaisiais asmenimis. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į kilusio ginčo pobūdį ir vykdomo projekto eigą, nenustatė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras, todėl prašomas laikinąsias apsaugos priemones taikė, įpareigojo perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismas nenustatinėjo ir nevertino aplinkybių apie vykdomo supaprastinto konkurso procedūrų eigą, vadovavosi išimtinai Atskirojo skundo nagrinėjimo metu bylos ir Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad iki skundžiamos teismo nutarties priėmimo, t. y. 2013 m. spalio 21 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis su supaprastinto riboto konkurso „Statybos rangos darbai projektui „Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, pirkimo Nr. 141748, laimėtoju UAB „ALYTAUS RENTINIAI“, todėl viešasis supaprastintas konkursas jau iki skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo buvo pasibaigęs, o tuo pačiu buvo pasibaigusios ir šio konkurso procedūros, pasiekus šio konkurso tikslą – sudarius pirkimo - pardavimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.).

23Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinis teismas sprendžia, kad ieškovui nepareiškus nagrinėjamoje byloje materialinio teisinio reikalavimo dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones sudarius viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju ir užbaigus pirkimo procedūras, kadangi šių priemonių taikymas pasibaigus pirkimo procedūroms neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių paskirties ir esmės.

24Be to, pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nagrinėjama civilinė byla dėl ginčo esmės pagal ieškovo UAB „IRDAIVA“ ieškinį atsakovui Dzūkų krašto menų inkubatoriui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, yra išnagrinėta, Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimu UAB „IRDAIVA“ ieškinys atmestas. Teismų praktikoje aiškinama, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes nėra pasibaigęs jo apskundimo apeliacine tvarka terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad esant neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė, nei nepalankaus teismo sprendimo. Taigi, egzistuoja ir kitas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovui preliminariai nepagrindžius ieškinio reikalavimų (CPK 144 str. 1 d.).

25Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose pasibaigus pirkimo procedūroms, todėl nepagrįstai uždraudė perkančiajai organizacijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

26Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties

27Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo atskirasis skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, o Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. IRDAIVAatsakovui Dzūkų krašto menų inkubatoriui, dalyvaujant trečiajam... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB... 6. atsakovui sudarius sutartį su trečiuoju asmeniu, gali susiklostyti situacija,... 7. Europos Sąjungos lėšomis vykdomo įgyvendinimas nebūtų apsunkintas... 8. Teismas sutiko su ieškovo argumentu, kad Europos Sąjungos projekto... 9. Susipažinęs su teismui pateiktais dokumentais, teismas sprendė, kad... 10. Teismas dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatė aplinkybių,... 11. Teismas sprendė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės... 12. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį.... 13. Atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d.... 14. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir... 17. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 19. Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas... 20. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo... 21. Jeigu pirkimas yra pasibaigęs, remdamasis vien šia aplinkybe, teismas turi... 22. Nagrinėjamu atveju kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo,... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinis teismas sprendžia, kad ieškovui... 24. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 25. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinis teismas konstatuoja, kad... 26. Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties... 27. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį panaikinti ir...