Byla eB2-1462-230/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Stilingi projektai“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Stilingi projektai“,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius prašo iškelti atsakovei UAB „Stilingi projektai“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad atsakovės UAB „Stilingi projektai“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. lapkričio 15 d. sudarė 9 502,82 Eur. Skola susidarė nuo 2013 m. sausio mėnesio ir nuolat didėjo. Ieškovas Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

3Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 24 d. nutartimi atsakovei UAB ,,Stilingi projektai“ iškelta bankroto byla.

4Teisme 2017 m. kovo 13 d. buvo gautas atsakovės UAB „Stilingi projektai“ l. e. p. administracijos vadovės R. J. atskirasis skundas, kuriuo prašoma atnaujinti terminą atskirajam skundui pateikti, panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Stilingi projektai“. Atskirajame skunde nurodoma, jog skundžiama nutartimi atsakovės mokumo klausimas buvo sprendžiamas vadovaujantis 2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentais. Tačiau pagal naujausius atsakovės finansinės atskaitomybės duomenis atsakovė nėra nemoki, įmonės turtas 2017-03-07 sudarė 102 972 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 79 476 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 50 931 Eur. Pradelstų įsipareigojimų suma sudarė 48 913,69 Eur, t. y. pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas sudarė 1 133 Eur. Be to, 2016-12-12 vienintelio akcininko sprendimu nuspręsta padidinti UAB „Stilingi projektai“ įstatinį kapitalą 8 688 Eur suma, papildomai išleidžiant 300 vnt. akcijų, visos naujai išleistos akcijos yra apmokėtos. Įmonė šiuo metu dirba pelningai, siekia išspręsti laikinus finansinius sunkumus, į ją yra investuojamos papildomos lėšos, todėl įmonės tolimesnė veikla turi perspektyvą.

5Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 15 d. nutartimi, siekdamas patikrinti atskirajame skunde nurodytų aplinkybių pagrįstumą bei atsižvelgdamas į bendruosius civilinio proceso principus dėl teisės į tinkamą procesą, pasinaikino 2017 m. vasario 24 d. nutartį, įpareigojo atsakovės UAB „Stilingi projektai“ administracijos vadovą iki 2017 m. balandžio 4 d. pateikti teismui: 1) pilną praėjusių finansinių metų (2016 m.) ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2017 m. kovo 7 d. finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro finansinės ataskaitos: balansas; pelno (nuostolių) ataskaita; pinigų srautų ataskaita; nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; aiškinamasis raštas; 2) duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti apribojimai; 3) informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka; 4) paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą, nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, taip pat įpareigojo atsakovės UAB „Stilingi projektai“ administracijos vadovą iki 2017 m. balandžio 4 d. pateikti teismui įmonės turimą trumpalaikį turtą (atsargas, išankstinius apmokėjimus ir nebaigtas vykdyti sutartis bei per vienerius metus gautinas sumas) ir jo vertę pagrindžiančius dokumentus, t. y. įrodymus, patvirtinančius, kad nurodytas turtas yra realus, kas konkrečiai jį sudaro, bei duomenis apie tai, kokios yra galimybės išieškoti skolininkų sąraše nurodytas sumas iš debitorių, kokių priemonių yra imamasi tam, kad skolos būtų išieškotos ir pan., ir civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Stilingi projektai“ paskyrė nagrinėti teismo posėdyje 2017 m. balandžio 7 d. rašytinio proceso tvarka.

6Atsakovės UAB „Stilingi projektai“ administracijos vadovas R. J. per teismo nustatytą terminą minėtų duomenų teismui nepateikė, jokių objektyvių nepateikimo priežasčių nenurodė.

7Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius atsiliepimu prašo iškelti atsakovei bankroto bylą ir nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovui 2016 m. lapkričio 15 d. buvo 9 502,82 Eur, o atsiliepimo pateikimo dieną jau 11 311,14 Eur. Atsakovės skolos pagal 2017-03-07 balansą sudaro 79 476 Eur, o turtas – 102 972 Eur. Taigi mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 77,18 proc. balansinio turto vertės. Atsakovė, siekdama įrodyti savo mokumą, turėjo pateikti įrodymus, kurie paneigtų ieškovo teiginius apie įmonės nemokumą, tačiau tokie įrodymai pateikti nebuvo.

8Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

10ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

11Pažymėtina, kad svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išsamiai išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, įvertinus jos tolesnio veikimo perspektyvą, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą, galimybę įvykdyti finansines prievoles kreditoriams.

12Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą. Šiuos duomenis teismas gauna iš įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovo (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), o tais atvejais, kai įmonės vadovas teismui duomenų, reikalingų įvertinti įmonės mokumą, neteikia arba pateikia nepakankamai, teismas turi teisę ir pareigą įmonės mokumą vertinti pagal byloje esančius ir teismo iniciatyva surinktus duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

13Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, nagrinėjamojoje byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).

14Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Stilingi projektai“ įregistruota 2007 m. birželio 7 d., bendrovės direktorius R. J. (b. l. 25-28). Iš VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registrui pateikto UAB „Stilingi projektai“ 2015 metų balanso matyti, kad įmonės turtas laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 sudarė 88 418 Eur (ilgalaikis turtas – 1 335 Eur, trumpalaikis turtas – 87 083 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 72 301 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 43 196 Eur (b. l. 13). Iš UAB „Stilingi projektai“ 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė -14 599 Eur (b. l. 52). Iš atsakovės UAB „Stilingi projektai“ l. e. p. administracijos vadovės R. J. pateikto 2017-03-07 balanso matyti, kad įmonės turtas 2017-03-07 sudarė 102 972 Eur (ilgalaikis turtas – 1 039 Eur, trumpalaikis turtas – 101 933 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 79 476 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 50 931 Eur (b. l. 76). Iš UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė 1 133 Eur (b. l. 77).

15Pažymėtina, jog sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis c. b. Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis c. b. Nr. 2-2599/2013).

16Atsakovės UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07 balanse nurodyto turto didžiąją dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 69 878 Eur. Tačiau per vienerius metus gautinos sumos paprastai nelaikomos realiu turtu, nes jų atsakovė gali ir neatgauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. civilinėje byloje Nr. 2-373/2014). Vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuotina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Tokių gautinų sumų atgavimas praktikoje ne visada yra realus dėl tokių priežasčių, kaip skolininkų įmonių bankrotai, nesąžiningumas, skolų išieškojimo negalimumas ir panašiai. Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į realią bendrovės turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012; 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015).

17Atsakovės UAB „Stilingi projektai“ administracijos vadovas R. J. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti teismui įmonės turimą trumpalaikį turtą (per vienerius metus gautinas sumas) ir jo vertę pagrindžiančius dokumentus, t. y. įrodymus, patvirtinančius, kad nurodytas turtas yra realus, bei duomenis apie tai, kokios yra galimybės išieškoti skolininkų sąraše nurodytas sumas iš debitorių, kokių priemonių yra imamasi tam, kad skolos būtų išieškotos ir pan., tačiau jokie duomenys nebuvo pateikti (CPK 178 straipsnis).

18Atkreiptinas dėmesys, jog didžiąją dalį atsakovės trumpalaikio turto (per vienerius metus gautinas sumas) sudaro R. J., t. y. atsakovės direktoriaus, debitorinis įsiskolinimas 67 401 Eur sumai. Nors atsakovės administracijos vadovas R. J. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti teismui įmonės turimą trumpalaikį turtą (per vienerius metus gautinas sumas) ir jo vertę pagrindžiančius dokumentus, tačiau nepateikė teismui nei šios skolos atsiradimo pagrindą pagrindžiančių duomenų (paskolos sutarties ar kitų įrodymų, kad nurodyta pinigų suma atsakovės administracijos vadovui buvo realiai perduota), nei savo turtinę padėtį pagrindžiančių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie galimybes išieškoti debitorių sąraše nurodytą sumą iš debitoriaus (atsakovės administracijos vadovo), nei duomenų apie R. J. įsiskolinimo atsakovei pradžią ir apie tai, ar R. J. padengė nors dalį įsiskolinimo atsakovei. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad minėtas debitorinis įsiskolinimas nelaikytinas realiu įmonės turtu (nėra įrodyta, kad toks debitorinis įsiskolinimas apskritai egzistuoja) ir į jį neatsižvelgtina vertinant atsakovės turimą turtą. Atsakovės administracijos vadovas priešingų duomenų teismui nepateikė (CPK 178 straipsnis).

19Pažymėtina, kad ta aplinkybė, jog įmonės skolininkas yra jos vadovas, nėra pagrindas preziumuoti, jog jis turi galimybę šią skolą grąžinti ir tikrai ją grąžins. Tokią išvadą galima daryti tik tada, kai skolininkas pateikia duomenis apie savo finansinę padėtį, kuri patvirtina, kad jis turi lėšų skolai grąžinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-783-823/2017). Atsakovė nepateikė teismui jokių duomenų apie savo vadovo turtinę padėtį, taip pat duomenų, ar minėta skola buvo pradėta grąžinti.

20Kiti atsakovės UAB „Stilingi projektai“ debitorių sąraše nurodyti debitoriai (SIA AVT Logistic, ODO „Grinviai“, UAB „Jungtinės transporto paslaugos“, UAB „Suada“) ir jų debitoriniai įsiskolinimai taip pat nelaikytini realiu įmonės turtu ir į juos neatsižvelgtina vertinant atsakovės turimą turtą. Atkreiptinas dėmesys, jog minėtų debitorių įsiskolinimų mokėjimo terminai yra suėję labai seniai (2009-2011 metais). Patikrinus teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis nustatyta, jog UAB „Stilingi projektai“ nėra pasikreipusi į teismą dėl skolų iš debitorių išieškojimo, taip pat atsakovė nepateikė duomenų apie debitorių įvykdytus finansinius įsipareigojimus ar duomenų, kad ėmėsi kitų veiksmų, susijusių su skolų išsiieškojimu (CPK 178 straipsnis).

21Teismų praktikoje išaiškinta, jog įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015).

22Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 ir kt.).

23Kadangi byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių esamų debitorių skolų realų išsiieškojimą ir jų grąžinimą įmonei, todėl konstatuotina, jog UAB „Stilingi projektai“ faktiškai debitorių finansinių įsipareigojimų 69 878 Eur dydžio suma nedisponuoja ir nedisponuos ateityje. Priešingų įrodymų atsakovė nepateikė (CPK 178 straipsnis). Atitinkamai iš bendros atsakovės turto masės minusuotina jos nedisponuojama turto masė (102 972 Eur – 69 878 Eur = 33 094 Eur).

24Iš atsakovės UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07 balanso duomenų taip pat matyti, kad atsakovės turimą turtą sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai – 30 055 Eur. Tačiau pagal ieškovo nurodomus duomenis atsakovė nuolat vėlavo mokėti įmokas VSDFV biudžetui nuo 2013 metų, ieškovo teikti debeto mokėjimo nurodymai nebuvo patenkinti nuo 2016-06-23. Atsakovės įsiskolinimas VSDFV biudžetui nuolat auga ir šiuo metu sudaro 11 311,14 Eur, atsakovė su ieškovu iki šiol neatsiskaitė. Todėl atsakovės UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07 balanse nurodyto turimo turto – piniginių lėšų – realumas yra abejotinas. Priešingų įrodymų atsakovė nepateikė (CPK 178 straipsnis).

25Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenis UAB „Stilingi projektai“ nekilnojamojo turto neturi (b. l. 15). Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, jog UAB „Stilingi projektai“ vardu yra registruotos 4 transporto priemonės, kurių būsena – įregistruota, tačiau 2 transporto priemonių dalyvavimas viešajame eisme leidžiamas, o kitų 2 – draudžiamas (b. l. 94).

26Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina išvada, jog atsakovės UAB „Stilingi projektai“ turimas realus turtas sudaro ne didesnę, kaip 3 039 Eur (102 972 Eur – 69 878 Eur – 30 055 Eur) sumą.

27Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016).

28Pagal VSDFV 2017 m. balandžio 5 d. duomenis įmonėje yra 4 apdraustieji asmenys (darbuotojai), tačiau privalomi mokėti mokesčiai už juos nėra mokami, įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 11 311,14 Eur įsiskolinimą (b. l. 92). Atsakovės UAB „Stilingi projektai“ įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. vasario 22 d. sudarė 10 982,88 Eur (b. l. 53), o pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo dieną – 9 502,82 Eur. Iš VMI prie LR FM 2017 m. balandžio 7 d. duomenų matyti, jog atsakovė turi 22 377,94 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams (b. l. 93), o pagal 2017 m. vasario 24 d. duomenis atsakovės įsiskolinimas valstybės, savivaldybių biudžetams sudarė 22 322,17 Eur (b. l. 54). Taigi skolos minėtiems kreditoriams nėra dengiamos, priešingai, jos nuolat didėja, kas leidžia objektyviai spręsti apie įmonės blogą finansinę padėtį. Byloje nustatytų duomenų pagrindu, pradelstos skolos kreditoriams VSDFV ir VMI prie LR FM iš viso sudaro 33 689,08 Eur.

29Iš atsakovės UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07 kreditorių sąrašo duomenų matyti, kad bankroto bylos iškėlimo dieną įmonės pradelsti įsiskolinimai kitiems kreditoriams (be VSDFV ir VMI prie LR FM) sudaro 15 895,35 Eur sumą.

30Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką, nustačius, jog įmonė nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011).

31Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovės UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07 kreditorių sąraše nurodytiems kreditoriams skolos yra susidarę dar 2012, 2013, 2015 metais.

32Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina išvada, jog visi įmonės pradelsti įsiskolinimai kreditoriams bankroto bylos iškėlimo dienos duomenimis sudaro 49 584,43 Eur (33 689,08 Eur + 15 895,35 Eur) sumą.

33Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad atsakovei UAB „Stilingi projektai“ Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau 2016 m. birželio 9 d. nutartimi restruktūrizavimo byla nutraukta, kreditoriams nepatvirtinus UAB „Stilingi projektai“ restruktūrizavimo plano. Minėti duomenys taip pat rodo prastą atsakovės finansinę padėtį.

34Atsakovė UAB „Stilingi projektai“ pateikė teismui 2016-12-12 vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo įstatinis kapitalas padidintas 8 688 Eur suma, papildomai išleidžiant 300 vnt. akcijų. Pagal VĮ Registrų centras duomenis 2017-03-22 įmonės įstatinis kapitalas padidintas iki 11 584 Eur sumos. Minėtame vienintelio akcininko sprendime nurodyta, jog įstatinis kapitalas didinamas grynais pinigais, įnešant į įmonės kasą. Tačiau atsakovė nepateikė teismui jokių duomenų, kad išleistos akcijos buvo realiai apmokėtos (CPK 178 straipsnis). Be to, netgi ir tuo atveju, jeigu jos buvo realiai apmokėtos grynais pinigais, įnešant į įmonės kasą, tai nekeičia išvados dėl įmonės nemokumo.

35Civiliniame procese vyraujančiu rungimosi principu grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Tai, kad civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, teismui skirtas aktyvus vaidmuo, nereiškia, jog teismas privalo kelti ir tirti klausimus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys nekelia, rinkti už dalyvaujančius byloje asmenis įrodymus, kuriuos jie gali pateikti patys, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Bankroto byloje vyraujantis viešas interesas, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad įmonė, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, yra atleista nuo įrodinėjimo pareigos. Ieškovui byloje pateikus įrodymus, jog atsakovė yra nemoki bei nepajėgi padengti susidariusių įsiskolinimų, įrodyti priešingas aplinkybes ir pagrįsti atsakovės mokumą pareiga tenka pačiai atsakovei. Atsakovė šiuo atveju nepateikė teismui duomenų, kurie pagrįstų įmonės mokumą.

36Nustačius, kad atsakovė UAB „Stilingi projektai“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, pagal 2017-03-07 balanso duomenis pradelsti atsakovės įsipareigojimai kreditoriams viršija visą atsakovės turimo turto vertę, spręstina, jog UAB „Stilingi projektai“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

37Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Renavita“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

39iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Stilingi projektai“ (įmonės kodas 300867830, buveinės adresas Prienų r. sav. Prienų m. Šaltinių g. 8A) bankroto bylą.

40Paskirti administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Renavita“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA062).

41Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Stilingi projektai“ (įmonės kodas 300867830, buveinės adresas Prienų r. sav. Prienų m. Šaltinių g. 8A) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

42Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Stilingi projektai“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

43Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

44Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Stilingi projektai“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

45Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

46Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

47Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

48Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė,... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius prašo... 3. Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 24 d. nutartimi atsakovei UAB ,,Stilingi... 4. Teisme 2017 m. kovo 13 d. buvo gautas atsakovės UAB „Stilingi projektai“... 5. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 15 d. nutartimi, siekdamas patikrinti... 6. Atsakovės UAB „Stilingi projektai“ administracijos vadovas 7. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 8. Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla. ... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ 10. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai... 11. Pažymėtina, kad svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu... 12. Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti... 13. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien... 14. Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Stilingi projektai“ įregistruota... 15. Pažymėtina, jog sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę... 16. Atsakovės UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07 balanse nurodyto turto... 17. Atsakovės UAB „Stilingi projektai“ administracijos vadovas 18. Atkreiptinas dėmesys, jog didžiąją dalį atsakovės trumpalaikio turto (per... 19. Pažymėtina, kad ta aplinkybė, jog įmonės skolininkas yra jos vadovas,... 20. Kiti atsakovės UAB „Stilingi projektai“ debitorių sąraše nurodyti... 21. Teismų praktikoje išaiškinta, jog įmonė faktiškai nedisponuoja iš... 22. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo... 23. Kadangi byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių esamų debitorių... 24. Iš atsakovės UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07 balanso duomenų taip... 25. Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenis UAB... 26. Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina išvada, jog atsakovės... 27. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika... 28. Pagal VSDFV 2017 m. balandžio 5 d. duomenis įmonėje yra 4 apdraustieji... 29. Iš atsakovės UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07 kreditorių sąrašo... 30. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką, nustačius, jog įmonė nesugeba... 31. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovės UAB „Stilingi projektai“ 2017-03-07... 32. Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina išvada, jog visi... 33. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad atsakovei... 34. Atsakovė UAB „Stilingi projektai“ pateikė teismui 2016-12-12 vienintelio... 35. Civiliniame procese vyraujančiu rungimosi principu grindžiama įrodinėjimo... 36. Nustačius, kad atsakovė UAB „Stilingi projektai“ neatsiskaito su... 37. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1,... 39. iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Stilingi projektai“ (įmonės kodas... 40. Paskirti administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Renavita“... 41. Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Stilingi projektai“ (įmonės kodas... 42. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Stilingi projektai“... 43. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 44. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 45. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 46. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 47. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 48. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta...