Byla 1-14-606/2019
Dėl to laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 negalima iš dalies nustatyti UAB „(duomenys neskelbtini)“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Edita Lapinskienė, sekretoriaujant Karolinai Gaubaitei, Jurgitai, Dilienei, Sabinai Vigelytei, dalyvaujant prokurorei Vaidai Pužauskienei, kaltinamojo R. P. gynėjams advokatams Robertui Skėriui, Renatai Astrauskienei, kaltinamosios R. V. J. gynėjui advokato padėjėjui Aurimui Grudikiui, civilinės ieškovės UAB „( - )“ atstovams – UAB „( - )“ direktoriui J. D., advokatui Mindaugui Martinaičiui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3R. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, faktinė gyvenamoji ir deklaruota vieta ( - ), spec. vidurinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB „( - )“ direktoriumi, neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje;

5R. V. J., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ) ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, faktinė gyvenamoji ir deklaruota vieta ( - ), spec. vidurinio išsilavinimo, netekėjusi, dirbanti UAB „( - )“ vyr. buhaltere, neteista,

6kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje;

Nustatė

7kaltinamasis R. P. apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, dėl to laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

8R. P., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d. atsakingu už UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos organizavimą, dokumentų išsaugojimą, vykdydamas krovininio kelių transporto, transporto priemonių pardavimo veiklą, siekdamas pasisavinti UAB „( - )“ turtą, pinigines lėšas, laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 už parduotas transporto priemones pinigus – 2014 metais 9 atvejais – 2 673,76 Lt (774,37 Eur), 2015 metais 147 atvejais – 201 109,59 Eur – pasiėmė jis, kaip atskaitingas asmuo, o pinigų priėmimo kvituose nurodė pasirašyti ir pasirašė kiti asmenys: vadybininkas-kasininkas R. M., S. J., V. B., taip buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodydamas tikrovės neatitinkantį ūkinės operacijos turinį, pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. lX-574 2 str. 1 d., kurioje nurodoma, kad „Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą...“, 13 str. 1 d. 4 p., kur nurodoma, kad „1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: <...> 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“, dėl to pagal juos negalima nustatyti ūkinės operacijos tapatumo.

9Be to, R. P., pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1 d. nuostatas, jog „1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. 2. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“ bei Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 10.15 punkto reikalavimus, kad 10 metų turi būti saugomi „Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita)“, laikotarpiu nuo 2014-01-17 iki 2015-08-24, būdamas atsakingas už UAB „( - )“ apskaitos dokumentų išsaugojimą, nenustatė saugojimo tvarkos, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, siekdamas pasisavinti UAB „( - )“ turtą - pinigines lėšas, buvusias pas jį kaip atskaitingą asmenį, neišsaugojo dalies minėto laikotarpio atskaitingo asmens R. P. pirkimus ir apmokėjimus pagrindžiančių dokumentų, tai yra:

10- laikotarpiu nuo 2014-01-17 iki 2014-12-17 74 atvejais pirktų automobilių, priekabų įsigijimo dokumentų bei už juos apmokėjimo dokumentų;

11- laikotarpiu nuo 2015-01-02 iki 2015-08-24 36 atvejais pirktų automobilių, priekabų įsigijimo dokumentų bei už juos apmokėjimo dokumentų.

12Tokiu būdu, R. P. apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, dėl to laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos ir jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio ir struktūros.

13Be to, R. P. pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą.

14R. P., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ) , registruotos ( - ), direktoriumi bei užimamų pareigų pagrindu atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį turtą – pinigines lėšas, buvusias bendrovės banko sąskaitose, bei už pinigines lėšas, buvusias pas jį kaip atskaitingą asmenį, laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 9 p., kuris nurodo, kad „Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį“, 10 p., kuris nurodo, kad „Pinigų sumokėjimo tvarką ir terminus, kurie negali būti ilgesni kaip vienas mėnuo, atskaitingam asmeniui nustato vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir patvirtina ūkio subjekto vadovas“, nenustatydamas atskaitingo asmens atsiskaitymo tvarkos, gavęs iš įmonės kasos bei įmonės bankų sąskaitų: 2014 m. – 2 362 122,85 Lt (684 118,06 Eur), 2015 m. – 473 801, 45 Lt (137 222,38 Eur), iš viso 2 835 924,30 Lt (821 340,45 Eur), iš kurių 33 492,59 Eur panaudojimo apskaitos dokumentais nepagrindė, į UAB „( - )“ kasą kaip atskaitingas asmuo negrąžino, juos sunaudojo savo reikmėms ir taip pasisavino didelės vertės UAB „( - )“ priklausantį turtą, padarydamas UAB „( - )“ 33 492,59 Eur materialinę žalą.

15Kaltinamoji R. V. J. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą įmonės buhalterinę apskaitą, dėl to negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, turto, įsipareigojimo dydžio ir struktūros.

16R. V. J. laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-11-06, būdama UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), vyriausiąja buhaltere, pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 straipsnio 1 dalį būdama atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą, laikotarpiu nuo 2014-01-17 iki 2015-10-05 atskaitingo asmens R. P. „Sąskaitos 258 apyvartos žiniaraščiuose“ užregistravo pinigų priėmimo kvitus, pasirašytus vadybininko-kasininko R. M., vairuotojo S. J., V. B., pagal kuriuos pinigus gavo R. P., kaip atskaitingas asmuo:

17- 2014 metais 9 atvejais – 2 673,76 Lt (774,37 Eur),

18- 2015 metais 147 atvejais – 201 109,59 Eur, taip ji į įmonės buhalterinę apskaitą įtraukė buhalterinės apskaitos dokumentus, pagal kuriuos negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo, nes juose nurodytas tikrovės neatitinkantis ūkinės operacijos turinys.

19Be to, vyriausioji buhalterė R. V. J., privalėdama kontroliuoti, kad būtų teisingai tvarkoma buhalterinė apskaita, griežtai laikomasi finansinės ir kasos drausmės, nesant apskaitos dokumentų, apyvartos žiniaraštyje sumažino atskaitingo asmens R. P. įsiskolinimą bendrovei 715 818,49 Eur sumai, nurodydama, kad R. P. už pirktas transporto priemones 2014 m. išleido 1 308 420,99 Lt (378 944,91 Eur) bei 160 423,92 Lt (46 461,97 Eur) grąžino į įmonės kasą, 2015 m. už pirktas transporto priemones išleido 290 411,60 Eur.

20Be to, atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraštyje 2014-12-31 užregistruotų įsiskolinimų litais neperskaičiavo į eurus ir atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraštyje 2015 m. sausio 1 d. šių įsiskolinimų neregistravo: vairuotojo S. J. - 210,26 Eur ir vadybininko-kasininko R. M. - 21 278,34 Eur, iš viso - 21 488,60 Eur įsiskolinimo UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ 21 488,60 Eur įsiskolinimo atskaitingiems asmenims, nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 16 str. 3 d. reikalavimų, kad „apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine...arba kita tvarka...“, Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. VAS-22 patvirtinto 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ reikalavimų 8 punkto, kad įvedus eurą, įmonės litais išreikštus apskaitos duomenis, kurie buvo dienos prieš euro įvedimo dieną pabaigoje, turi perskaičiuoti į eurus ir euro įvedimo dieną rezultatus užregistruoti apskaitoje, 10 punkto, pagal kurį litais išreikšti įmonių apskaitos duomenys, kurie buvo dienos prieš euro įvedimo dieną pabaigoje, turi būti perskaičiuojami į eurus pagal perskaičiavimo kursą, ir, taip pažeisdama nurodytų teisės aktų reikalavimus, apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio ir struktūros.

21Kaltinamasis R. P. kaltu padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas prisipažino iš dalies ir, pripažinęs, kad, organizuojant ir tvarkant buhalterinę UAB „( - )“ apskaitą, buvo padaryta klaidų, kategoriškai neigė pasisavinęs UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas – 33 492,59 Eur.

22R. P. nurodė, jog UAB „( - )“, kurios direktoriumi ir vieninteliu akcininku jis buvo nuo 2009 m. iki 2015 m. spalio 5 d. (2015 m. spalio 5 d. UAB „( - )“ akcijos buvo parduotos J. A. D.), pagrindinė veikla buvo transporto paslaugų teikimas, krovinių pervežimo paslaugos. Kartu UAB „( - )“ vykdė ir transporto priemonių prekybos veiklą.

23UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą nuo 2011 m. tvarkė buhalterė R. V. J.. R. P. pripažino, jog jis kaip UAB „( - )“ direktorius, atsakingas už tinkamą bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą, dokumentų saugojimo tvarkos taip, kaip numato įstatymas, bendrovėje nebuvo nustatęs, tačiau kartu kategoriškai nurodė, kad bendrovės buhalterinė apskaita buvo vedama tinkamai, buhalterinę apskaitą tvarkančiai buhalterei buvo pateikiami visi buhalterinės apskaitos ar kiti su įmonės veikla susiję dokumentai, ir visi dokumentai į buhalterinę bendrovės apskaitą turėjo būti ir buvo įtraukti ir suvesti.

24R. P. paaiškino, jog už dokumentų, susijusių su transporto priemonių pirkimu pardavimu, bendrovėje buvo atsakingas vadybininkas – kasininkas R. M., kuris tvarkė automobilių pardavimo dokumentus, dokumentus, kai klientas pasiimdavo transporto priemonę po autoįvykio ar iš policijos aikštelės, išrašydavo sąskaitas, pinigų priėmimo kvitus. Už transporto priemonių pirkimo pardavimo dokumentų įtraukimą į apskaitą bendrovėje buvo atsakingi vadybininkas – kasininkas R. M. ir buhalterė R. V. J.. R. M., sutvarkęs pirkimo pardavimo dokumentus, juos suvesdavo į programą „Konto“, (dabar vadinasi „Asistentė“), po ko dokumentus pateikdavo buhalterei, kuri juos įtraukdavo į buhalterinius bendrovės registrus, susegdavo į segtuvus, taigi, visi su transporto priemonių įgijimu susiję dokumentai į buhalterinę apskaitą buvo įtraukti ir buvo laikomi bendrovės patalpose.

25Kaltinamasis nurodė, jog, pagal nusistovėjusią bendrovėje tvarką, apskaitos dokumentus - sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderius, pinigų priėmimo kvitus, atlikdami jiems pavestas pareigas, pardavus automobilį, pargabenus transporto priemonę iš įvykio vietos, ar pan., išrašydavo ir juose kaip pinigus gavę asmenys pasirašydavo ne tik vadybininkas – kasininkas R. M., bet ir kiti bendrovės darbuotojai – S. J., V. B., tačiau vėliau tiek dokumentus, tiek grynuosius pinigus kaip bendrovės direktoriui perduodavo jam. R. P. patvirtino, jog bendrovės darbuotojai bendrovės finansais, nei grynaisiais pinigais, nei banko sąskaita, nedisponavo, visus bendrovės finansinius klausimus kaip bendrovės direktorius sprendė jis, ir buhalterinė UAB „( - )“ apskaita išimtinai buvo tvarkoma taip, kad grynieji pinigai buvo įtraukiami į jo kaip atskaitingo asmens žiniaraštį.

26R. P. nurodė, jog, kadangi pagrindinė įmonės veikla buvo transporto paslaugų, krovinių pervežimo paslaugų teikimas, kad nenaudoti įmonės apyvartinių lėšų ir nesudaryti apyvartinių lėšų trūkumo įmonės pagrindinėje veikloje, įmonės veikloje iš esmės nuo pat veiklos pradžios būdavo naudojamos ir jo asmeninės lėšos, nes tiek finansinių išteklių, lėšų kiek buvo panaudota automobiliams įgyti, įmonėje niekada nebuvo. R. P. nurodė, jog jo asmeninių lėšų panaudojimas įmonės veikloje niekaip nebuvo įformintas, nes kiekvieną kartą sudaryti paskolos sutartį, ar pan., jam atrodė banalu. R. P. paaiškino ir tai, jog, naudojant asmenines lėšas, bendrovės skola jam kaip direktoriui ir atskaitingam asmeniui nuolat didėjo, todėl 2015 m. buhalterė R. V. J., sugalvojo, o jis pritarė, buhalterinėje apskaitoje įvesti registrą - „Skolos tiekėjams“, kontrahentas „ES“, pagal kuriuos R. P. bendrovei nebeskolingas, bendrovė neva tampa skolinga tiekėjams. Kontrahentas „ES skolos“ buvo tiesiog sugalvotas, kad buhalterinėje apskaitoje tai atrodytų kaip skola tiekėjams, nors UAB „( - )“ niekada neturėjo skolų ES tiekėjams ir negalėjo turėti, nes automobiliai visada buvo perkami už grynus pinigus arba pavedimu, ir su tiekėjais visada buvo atsiskaitoma.

27R. P. nurodė, jog 2015-10-05 pagal akcijų pirkimo pardavimo sutartį UAB „( - )“ buvo parduota J. A. D., UAB „( - )“ direktoriumi tapo J. D., kuris iš esmės ir buvo tikrasis savininkas. R. P. paaiškino, jog su J. D. jie buvo verslo partneriai, todėl bendrovė - UAB „( - )“ buvo parduota bendru sutarimu, joks bendrovės auditas, ar kitoks patikrinimas nebuvo atliktas. Parduodant bendrovę, nebuvo pasirašytas ir dokumentų ar turto perdavimo aktas, tačiau pabrėžė, kad visus be išimties, taigi ir 2015 m. rugsėjo mėn. bendrovės dokumentus, pardavus bendrovę, jis paliko bendrovės patalpose.

28Kodėl ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje specialistei nebuvo pateikti visi UAB „( - )“ transporto priemonių įsigijimo dokumentai, jis negali paaiškinti, nes, kaip minėjo, visi transporto priemonių įsigijimo dokumentai – įsigijimo sutartys, kurios visais be išimties atvejais buvo pateikiamos buhalterei, į bendrovės buhalterinės apskaitos registrus buvo įtraukti, minėti dokumentai buvo susegti atskiruose segtuvuose, kurie, parduodant bendrovę, buvo palikti bendrovės patalpose.

29R. P. pažymėjo, jog situacija, kad dokumentų nebuvo, tiesiog neįmanoma, nes UAB „( - )“ ne kartą tikrino tiek muitinė, tiek VMI, buvo atlikti mokestiniai patikrinimai, ir nė karto jokie trūkumai bendrovėje nebuvo nustatyti. Be to, R. P. atkreipė dėmesį ir į tai, jog didžioji dalis nepateiktų dokumentų yra 2014 metais, taigi, R. P. manymu, visiškai nelogiška, jog dar nežinant, ar įmonė bus parduota, pačiam slėpti nuo savęs dokumentus.

30R. P. neigė pasisavinęs UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas ir nurodė, jog 2015 m. rugsėjo mėn., visą mėnesį nuosekliai ir periodiškai kaip bendrovės direktorius iš bendrovės banko sąskaitos jis iš tiesų išėmė apie 28 000 Eur grynųjų pinigų, tačiau teigė, jog visi šie pinigai buvo panaudoti naujų automobilių pirkimui, ir transporto priemonių įgijimas yra pagrįstas transporto priemonių įsigijimo dokumentais, kurie buvo įtraukti į buhalterinę bendrovės apskaitą ir jam parduodant bendrovę buvo palikti bendrovės patalpose. Nurodė, jog 2015 m. rugsėjo mėn. transporto priemonių buvo nupirkta už 49 000 Eur.

31Kaltinamoji R. V. J. kalta padarius įstatymui prieštaraujančią veiką, netinkamai tvarkius buhalterinę UAB „( - )“ apskaitą iš esmės prisipažino visiškai ir nurodė, jog UAB „( - )“ vyriausiąja buhaltere ji dirbo nuo 2010 m. iki 2015 m. lapkričio mėn. ir ji, kaip vyriausioji UAB „( - )“ buhalterė, tvarkė visą įmonės buhalterinę apskaitą.

32R. V. J. paaiškino, jog transporto priemonių pirkimo pardavimo dokumentus UAB „( - )“ tvarkė vadybininkas – kasininkas R. M., kuris su transporto priemonių įgijimu pardavimu susijusius dokumentus – transporto priemonės pirkimo dokumentus iš užsienio valstybės, sąskaitas faktūras, pirkimo pardavimo sutartis kaip bendrovės buhalterei pateikdavo jai. R. M. pateiktus transporto priemonių įgijimo pardavimo dokumentus ji suvesdavo į programą „Konto“, bendrovės registrus – automobilių registracijos žurnalą, po ko pateiktus dokumentus susegdavo į segtuvus, kurių bendrovėje buvo du. R.V. J. teigė, jog visi transporto priemonių įgijimo pardavimo dokumentai bendrovėje tikrai buvo, kadangi ji asmeniškai minėtus duomenis tvarkė, ir be pirminių apskaitos dokumentų jokių registravimų apskaitos registruose ji nėra padariusi. Visos pinigų sumos, nurodytos įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose bei specialisto išvadoje buvo pagrįstos sąskaitomis ar pinigų gavimo dokumentais. Patvirtino, jog visi pirminiai apskaitos dokumentai atliekant įrašus buhalterinėje apskaitoje tikrai buvo. Išeidama iš darbo, visus bendrovės buhalterinius apskaitos dokumentus, segtuvus, perdavė naujai buhalterei E. N..

33Finansinėmis UAB „( - )“ lėšomis - grynaisiais pinigais, banko sąskaita, bendrovėje išimtinai disponavo tik direktorius R. P.. Paaiškino, jog 2014 m., 2015 m., kai parduodant automobilį, parvežant automobilį iš įvykio vietos, ar pan., apskaitos dokumentus - sąskaitas faktūras, pinigų priėmimo kvitus išrašydavo ir juose kaip pinigus gavę asmenys pasirašydavo ir bendrovės vadybininkas – kasininkas R. M. ar vairuotojai V. B. bei S. J., minėtus dokumentus – pinigų priėmimo kvitus, visais atvejais ji įtraukdavo į direktoriaus R. P., kaip atskaitingo, asmens, apyvartos žiniaraščius, kadangi nei vadybininkas – kasininkas, nei vairuotojai grynaisiais pinigais bendrovėje nedisponuodavo, jei pinigai jiems ir buvo perduodami, pastarieji juos iš karto perduodavo direktoriui R. P.. Visus atsiskaitymus grynaisiais pinigais bendrovėje vykdė tik direktorius. Esant tokiai situacijai, metų pabaigoje, bendrovės darbuotojų sąskaitose susidarius pliusinei grynųjų pinigų sumai, o pas direktorių R. P. susidarius minusinei sumai (pavyzdžiui pas R. M. esant pliusinei 73 000 Eur, o pas R. P. minusinei 73 000 Eur sumai), ji programoje padarė užskaitas, sumas suvesdama į direktoriaus sąskaitą, kadangi bendrovės darbuotojai nedisponavo grynaisiais pinigais, jie tik grynuosius pinigus paimdavo, atnešdavo ir perduodavo direktoriui R. P..

34R. V. J. nurodė, jog transporto priemones UAB „( - )“ įgydavo iš Vokietijos ir Lenkijos. Transporto priemones įgijus iš įmonių, atsiskaitoma buvo pavedimu. Tačiau didžioji dalis transporto priemonių buvo įgyjamos už jas atsiskaitant grynaisiais pinigais. Bendrovėje tiek grynųjų pinigų, kiek buvo sumokėta už įgytas transporto priemones, niekada nebuvo, todėl buhalterinėje apskaitoje visą laiką trūko pinigų. R. P. kaip atskaitingam asmeniui nebuvo išduoti gryni pinigai iš kasos, pagal kasos išlaidų orderį, ir kadangi R. P. iš įmonės kasos pinigai pirkimams nebuvo išlaiduojami, pas jį, kaip atskaitingą asmenį, buhalterinėje apskaitoje didėjo įmonės skola R. P., kaip atskaitingam asmeniui. Todėl 2014 m. ir 2015 m. pradžioje atskaitingo asmens sąskaitoje visą laiką buvo minusinė suma ir ta suma buvo labai nemaža - virš 300 000 Lt, ir virš 100 000 Eur. Ta skola nemažėdavo, o tik didėdavo. Nuosavų pinigų srautas buvo labai didelis, Apie susidariusią situaciją, kad reikia sudaryti paskolos sutartį, ji ne kartą sakė direktoriui, tačiau situacija nepasikeitė. Todėl, siekdama sutvarkyti buhalterinę apskaitą, buhalteriškai sutvarkyti, kad bendrovė nebūtų skolinga R. P., ji sugalvojo bendrovės skolą R. P., tai yra buhalterinėje apskaitoje atskaitingo asmens sąskaitoje – 258 R. P. avansinėje apyskaitoje esančią sumą perkelti į registrą „ES valstybės“ ir tokiu būdu, gaunasi, kad pagal buhalterinius įrašus skola susidaro automobilių pardavėjams, nors realiai su jais buvo atsiskaityta. R. V. J. nurodė supratusi, jog pasielgė nepagalvotai, tačiau bendrovės balansas dėl tokių jos veiksmų nepakito.

35R. V. J. nurodė, jog kiekvieno mėnesio pabaigoje ji visuomet išsitraukia banko kortelių sąskaitų išrašus ir mėnesio pabaigoje ar kito mėnesio pradžioje susiveda, kiek pinigų į kortelės sąskaitą buvo įnešta ir kiek nuimta. Tvarkydama 2015 m. rugsėjo mėnesio buhalterinę apskaitą, nustatė, kad 2015 m. rugsėjo mėn. viduryje į bendrovės banko sąskaitą už parduotus automobilius buvo pervesta daugiau kaip 25 000 Eur. Gautą pinigų sumą direktoriaus R. P. nurodymu ji pervedė į direktoriaus verslo kortelę, iš kurios apie 25 000 Eur, ar 28 000 Eur vėliau R. P. nuėmė, tai matėsi pagal verslo kortelės banko išrašą. Pagal banko sąskaitos išrašą matėsi, kad R. P. rugsėjo mėnesį iš viso nuėmė apie 33 000 eurus, kurie buvo panaudoti transporto priemonių pirkimui, jų buvo nupirkta 13 ar 16. Visi transporto priemonių įgijimo dokumentai – sąskaitos jai buvo pateiktos ir ji pateiktas sąskaitas suvedė į „ES“ sąskaitą, visi rugsėjo mėnesį atlikti pirkimai matosi „ES“ sąskaitoje.

36R. V. J. nurodė neginčijanti veiksmų, nurodytų kaltinamajame akte. Kartu paaiškino, jog, jos vertinimu, ji nusikaltimo nepadarė, nes mokesčiai, įmonės balansas išliko tie patys, nepakitę. Minėtus veiksmus, atliekant užskaitas, ji atliko tikslingai, kadangi pinigų priėmimo čekiai buvo pasirašyti kitų asmenų, bet pinigines lėšas leisdavo direktorius. R.V. J. nurodė, jog jos kaip buhalterės patirtis yra labai didelė, apie 35 metai.

37Civilinės ieškovės UAB „( - )“ atstovas J. D. nurodė, jog 2015-10-05 tarp jo tėvo, J. D. ir R. P. buvo sudaryta notariškai patvirtinta pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią jo tėvas J. D. iš R. P. įsigijo UAB „( - )“ ir jos akcijas. 2015-10-06 jis buvo paskirtas UAB „( - )“, teikiančios transporto paslaugas ir užsiimančios automobilių pirkimu–pardavimu, direktoriumi.

38Atstovas nurodė, jog duomenys, dokumentai apie bendrovės turtą, finansinę padėtį, tai yra 2014 metų įmonės paruoštas ir VĮ Registrų centro pateiktas balansas, kreditorių-debitorių sąrašas bei ilgalaikis turtas, buvo pateikti dar prieš akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą, su R. P. pateiktais dokumentais jis susipažino ir tuo metu viskas buvo gerai. Kartu atstovas nurodė, jog pirminių bendrovės dokumentų netikrino, ir išsamaus bendrovės veiklos, dokumentų patikrinimo, prieš įgyjant akcijas neatliko, susipažino tik su R. P. pateiktais suvestiniais dokumentais.

392015-10-06, tapęs UAB „( - )“ direktoriumi, jis pastebėjo, jog nėra perduotas nei bendrovės turtas, nei jokie bendrovės dokumentai, nėra sudarytas joks turto ar dokumentų priėmimo – perdavimo aktas, pastebėjo, jog nėra perduoti ir bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai. Buhalterinės apskaitos dokumentai nebuvo perduoti ir vėliau, UAB „( - )“ buhalterio pareigas nuo 2015-11-09 pradėjus eiti E. N..

40J. D. nurodė, jog, pradėjus eiti direktoriaus pareigas ir pradėjus analizuoti bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus, 2015-10-08 pastebėjo, jog jis, kaip atskaitingas asmuo, yra skolingas bendrovei apie 33 000 Eur, kuriuos neva gavo grynaisiais pinigais kaip bendrovės direktorius. Pradėjus aiškintis, tuo metu dar UAB „( - )“ buhalterio pareigas ėjusi R. V. J. paaiškino, kad viską sutvarkys ir jokios skolos nebebus. Bendrovės buhalterio pareigas iki 2015-11-09 dar einant R.V. J. jo skola buhalteriškai buvo padengta ir jis bendrovei nebebuvo skolingas.

41J. D. taip pat nurodė, jog, tikrinant bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus, nustatė, kad UAB „( - )“ skolingas yra R. P., pas kurį, kaip atskaitingą asmenį, ir turėjo būti minėti pinigai. Pagal buhalterinės apskaitos duomenis, pagal „Atsiskaitymų su Debitoriais apskaitos žiniaraštį“ už laikotarpį nuo 2015-12-01 iki 2015-12-31 R. P. skola UAB „( - )“ buvo 33 460,82 Eur. Nurodė, kad iš bankinių išrašų matėsi, jog pinigai iš bendrovės sąskaitos paimti, tačiau jokių pirminių dokumentų – pirkimo–pardavimo sutarčių, transporto priemonių įsigijimo dokumentų, sąskaitų, pagrindžiančių 33 000 Eur panaudojimą (už ką buvo atsiskaityta ir kam tie pinigai panaudoti), nebuvo. Minėta R. P. skola, dar dirbant buhalterei R. V. J., buhalteriškai buvo padengta, R. P. įmonei nebebuvo skolingas. Bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuota, jog minėtus pinigus kaip atskaitingas asmuo gavo jis, tačiau jam kaip UAB „( - )“ direktoriui jokių piniginių lėšų R. P. neperdavė, jokių pinigų už transporto priemones jis taip pat negavo. Įgyjant bendrovės akcijas, UAB „( - )“ kasos likutis buvo 5 Eur.

42Be to, J. D. nurodė, jog, pradėjus eiti direktoriaus pareigas ir pradėjus tikrinti bendrovės veiklą bei finansinius srautus, aptiko, jog 2015-10-02 R. P. savo įmonei UAB „( - )“ už žymiai mažesnę nei rinkos kainą pardavė UAB „( - )“ priklausantį automobilvežį „Mercedes-Benz“. Šis automobilvežis buvo įtrauktas į ilgalaikį UAB „( - )“ turtą, kuris turėjo būti perduotas naujam UAB „( - )“ bendrovės akcininkui ir jam, kaip direktoriui, tačiau minėta transporto priemonė nei jam, kaip direktoriui, nei akcininkui perduota nebuvo. R. P. apie automobilvežio pardavimą jų neinformavo, ir šią transporto priemonę pašalino iš ilgalaikio turto sąrašo. Už automobilvežį buvo atsiskaityta bankiniu pavedimu. Tą pačią dieną, 2015-10-02 bendrovės vadybininkas R. M. UAB „( - )“ pardavė ir UAB „( - )“ priklausančią priekabą „WEEKEND“. Už priekabą R. P. su R. M. atsiskaitė grynaisiais pinigais pagal kasos išlaidų orderį, bet pinigai į UAB „( - )“ kasą nebuvo įnešti, o įtraukti į apskaitą kaip atskaitingam asmeniui R. P.. Tokiu būdu R. P., išeidamas iš direktoriaus pareigų, UAB „( - )“ priklausantį turtą įsigijo realiai už jį nesumokėdamas, o tik surašydamas apskaitos dokumentus.

43J. D. nurodė, jog UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus atkūrė nuo 2015-11-09 buhaltere pradėjusi dirbti E. N..

44Civilinės ieškovės atstovas nurodė, jog dėl R. P. veiksmų neperduodant piniginių lėšų, UAB „( - )“ patyrė 33 492,59 Eur turtinę žalą.

45J. D. papildomai nurodė ir tai, jog tapus direktoriumi, jau spalio mėnesį tapo aišku, kad „ES prekės“ kaip kreditorius yra įtrauktas D. L.. Pagal vadybininko M. J. turimus ir jam pateiktus duomenis, jo (J. D.) iniciatyva buvo paruoštas suderinimo su D. L. aktas, kuris buvo pasirašytas ir pagal kurį, bendrovės akcininkui paėmus paskolą, už skolas buvo atsiskaityta.

46Liudytojas J. A. D., patvirtindamas ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, parodė, kad R. P., kurį jis pažinojo asmeniškai, užsiminus, kad nori parduoti UAB „( - )“ akcijas ir šią transporto paslaugas teikiančią įmonę pasiūlius jam (J. A. D.), jis pirmiausia per VMI duomenų bazę pasitikrinęs bendrovės veiklą ir įsitikinęs, kad bendrovė yra moki ir nenuostolinga, nutarė įsigyti UAB „( - )“ akcijas. UAB „( - )“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su R. P. pasirašė 2015-10-05 ir tapo vieninteliu bendrovės akcininku, turinčiu 100 procentų UAB „( - )“ akcijų. UAB „( - )“ direktoriumi, kaip ir planavo, paskyrė sūnų J. D..

47Liudytojas patvirtino, jog, įsigijus UAB „( - )“, pagal R. P. paliktus bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus buvo atliktas turimo turto, pinigų, kasos likučio patikrinimas ir nustatyta, kad bendrovės kasoje trūksta daugiau kaip 33 000 Eur, kurie, pagal apskaitos dokumentus, buvo pas atskaitingą asmenį R. P.. Patikrinus materialų turtą, nustatyta, kad keletą dienų prieš pasirašant akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, buvo parduotos dvi bendrovei priklausančios transporto priemonės – už 6 171 Eur parduotas automobilvežis „Mercedes-Benz“ ir už 3 500 Eur – priekaba „Weekkend“. Kaip atsiskaitė R. P. už parduotas transporto priemones, liudytojas nurodė nežinantis. Liudytojas paaiškino, jos visus šiuos duomenis jis sužinojo iš direktoriumi paskirto J. D..

48J. A. D. patvirtino ir tai, kad buhalterinės UAB „( - )“ apskaitos dokumentų pagal perdavimo aktus R. P. jam neperdavė, nebuvo perduotas ir bendrovės transportas bei kitas turtas. Iki akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo jokie įmonės apskaitos dokumentai, finansinės ataskaitos ar turimas turtas susipažinti nebuvo pateikti. Teisminio nagrinėjimo metu liudytojas nurodė, jog minėtų duomenų jis R. P. ir neprašė, nes pasitikėjo R. P. (t. 2, b. l. 98–99).

49Liudytoja E. N. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jog UAB „( - )“ buhaltere dirbo nuo bendrovės įsteigimo 2009-09-09 iki 2010-05-31. Jai išėjus iš darbo, UAB „( - )“ buhaltere tapo R.V. J.. Nuo 2015-11-09, pakvietus naujajam UAB „( - )“ direktoriui J. D., ji vėl pradėjo eiti UAB „( - )“ buhalterio pareigas.

50Liudytoja, patvirtindama ikiteisminio tyrimo parodymus, nurodė, jog 2015-11-09 tapus UAB „( - )“ buhaltere, buvusi bendrovės buhalterė R.V. J. perdavė tik iš dalies sutvarkytus bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus, ir paaiškino, jog dokumentų segtuvai buvo sunumeruoti, tačiau lapai juose sunumeruoti nebuvo. Dokumentai, pagrindžiantys bendrovės turimą turtą – kasos dokumentai ir kt., atskirai nebuvo perduoti.

51Patikrinus visus perduotus bendrovės dokumentus, kasos likučius, atskaitingų asmenų turimus pinigų likučius, pirkėjų, tiekėjų skolas, ji pastebėjo, kad buvęs bendrovės direktorius R. P., kaip atskaitingas asmuo, turėjo pinigų likutį – 0 Eur, tuo tarpu buhalterinėje programoje buvo užfiksuota, kad naujai paskirtas direktorius J. D. bendrovei yra skolingas apie 33 000 Eur. Liudytoja paaiškino, kad buhalterinėje programoje padarant įrašą, naujam direktoriui J. D., kaip atskaitingam asmeniui, buvo perkelta grynųjų pinigų 33 429,22 Eur suma. Tačiau jokių pirminių dokumentų, įrašų, kad pinigai perduoti J. D., nebuvo, J. D. nebuvo perduoti ir grynieji pinigai, buhalterinėje programoje buvo tik įrašytas buhalterinis įrašas, kad vienas atskaitingas asmuo – R. P. – pinigus perduoda kitam atskaitingam asmeniui – J. D.. Nebuvo ir jokių dokumentų, pagrindžiančių šių pinigų panaudojimą. Buvusi buhalterė R. V. J. apskaitą sutvarkė taip, kad tokiu būdu R. P. apie 33 000 Eur skolos bendrovei neliko.

52Tikrindama dokumentus, nustatė, kad pagal atskaitingų asmenų apskaitos žiniaraštį 2015-09-29 bendrovės skola R. P. buvo 13 628,33 Eur. Šią sumą R. P. pats, be buhalterinės apskaitos dokumentų, susigražino pinigus, pasiimdamas iš įmonės sąskaitos banke.

53Liudytoja patvirtino, jog laikotarpiu nuo 2015-10-01 iki 2015-10-31 minėta 33 000 Eur suma susidaro, kai R. P. banko kortele iš įmonės sąskaitos išgrynina 28 900 Eur, 2 538,90 Eur gauna pardavęs prekę, yra užfiksuota 3 200 Eur užskaita, pagal kurią iš reiso grįžęs vairuotojas R. P. atiduoda nepanaudotą pinigų likutį, be to, 16 810 Eur gauna pagal pinigų priėmimo kvitus už parduotas prekes. Iš minėtų gautų pinigų R. P. daro apmokėjimus, pirkdamas prekes ar paslaugas. Tokiu būdu daromas ir tariamas 2015-10-05 apmokėjimas 33 429,22 Eur. Tačiau jokių buhalterinių dokumentų, pagrindžiančių, kad R. P. būtų ką nors pirkęs už šią sumą, nėra. Minėta suma perkeliama J. D. kaip atskaitingo asmens skola įmonei.

54Neradusi pirminio pagrindžiančio dokumento, jog pinigai buvo perduoti J. D., nesant ir paties fakto, jog pinigai buvo perduoti, ji minėtą buhalterinį įrašą iš programos tiesiog ištrynė. Taip anuliavo buvusios buhalterės veiksmą ir viską grąžino į vietą.

55Iš R. V. J. paliktų buhalterinės apskaitos dokumentų nesimato, kad įmonė būtų skolinga R. P.. Pagal „Atsiskaitymų su Kreditoriais apskaitos žiniaraštį“, įmonė yra skolinga ne R. P., o Vokietijos ir Lenkijos įmonėms ar fiziniams asmenims už pirktus automobilius. Minėtos skolos buhalterinėje apskaitoje R. V. J. buvo įvardytos pavadinimu „ES valstybės. Skolos“. Patikrinus iš Vokietijos atvežtų automobilių pirkimo dokumentus, ji nerado, kad apskaitoje būtų saugomi automobilių pirkimo dokumentai, duomenų, kokia suma konkrečiai už kiekvieną automobilį sumokėta, nebuvo. Apskaitoje yra tik pardavimo dokumentai, kuriuos pildė R. M..

56Buhalterinėje apskaitoje nėra jokių dokumentų, kad R. P. naudojo savo asmenines lėšas ar paskolą įmonės veikloje. Nėra jokių dokumentų, patvirtinančių, kad R. P. kaip akcininkas įnešė akcininko įnašą veiklos plėtrai ar suteikė įmonei paskolą. Nėra aišku, kokios lėšos naudojamos įmonės veikloje.

57R.V. J. tvarkytos apskaitos iš naujo netvarkė, VMI pateiktų deklaracijų netikslino (1 t. b. l. 176–177). Be to, patikslino, jog jokių duomenų R.V. J. tvarkytoje buhalterinėje apskaitoje ji nekeitė.

58Liudytoja nurodė, jog su UAB „( - )“ direktoriumi J. D. jie kartu gyvena, todėl UAB „( - )“ dokumentus ji matė dar prieš pradėdama oficialiai eiti bendrovės buhalterio pareigas, ir tuomet pirmą kartą pastebėjo buhalteriniuose dokumentuose užfiksuotą J. D. skolą bendrovei.

59Šiuo metu visas bendrovės turtas yra įtrauktas į bendrovės buhalterinę apskaitą.

60Liudytoja nurodė ir tai, jog, atsižvelgus į paliktą ES šalių neapmokėtą likutį, tarp J. D. ir D. L. buvo sudarytas suderinimo aktas, nurodant automobilius, už kuriuos buvo nesumokėta, kurį suderino vadybininkas M. J. ir D. L.. Liudytoja papildomai nurodė, jog už skolas UAB „( - )“ atsiskaitė 2015 m. įmonės lėšomis, bendrovės akcininkui savo vardu paėmus paskolą, kurią panaudojant ir buvo padengtos skolos už pirktus automobilius.

61Liudytojas R. M., patvirtindamas ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, parodė, kad UAB „( - )“, kurios direktorius buvo R. P., jis ėjo vadybininko-kasininko pareigas. Kartu liudytojas patikslino, jog nors jis ir buvo paskirtas kasininku, tačiau šias pareigas ėjo tik formaliai, realiai bendrovės finansais jis nedisponavo ir jų netvarkė, kasos dokumentų nepildė.

62Liudytojas paaiškino, jog jo, kaip vadybininko, pareigos buvo tvarkyti pargabentų vokiškų automobilių parvežimo dokumentus, klientui įsigijus automobilį, išrašyti sąskaitas faktūras ir pinigų priėmimo kvitus. Patvirtino, jog jis sąskaitas faktūras ir pinigų priėmimo kvitus tik išrašydavo, visi grynieji pinigai būdavo perduodami direktoriui R. P.. Į jo, kaip vadybininko, pareigas įėjo ir dokumentų užpildymas, kai teismo ar policijos leidimu asmeniui buvo grąžinamas automobilis, kadangi bendrovė užsiėmė ir veikla išvežant automobilius iš autoįvykių vietų, arba kai automobiliai buvo paimami iš neblaivių vairuotojų. Paaiškino, jog asmenims sumokėjus už automobilio saugojimą aikštelėje, jis taip pat išrašydavo sąskaitas faktūras ir pinigų priėmimo kvitus, grynuosius pinigus jis ir šiuo atveju perduodavo direktoriui, o visus išrašytus dokumentus – buhalterei.

63Liudytojas patvirtino, jog prieš UAB „( - )“ akcijų pardavimą direktorius R. P. nutarė pastarojo vadovaujamos kitos bendrovės – UAB „( - )“ vardu įsigyti priekabą „Weekend“, kurią savo veikloje naudojo UAB „( - )“. Direktoriaus R. P. nurodymu jis išrašė sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Realiai pinigų jis negavo, ar pinigus UAB „( - )“ R. P. sumokėjo, ar kasoje šis mokėjimas atsispindėjo, jis nežino. Direktoriaus R. P. nurodymu jis paruošė ir pardavimo dokumentus automobilvežiui „Mercedes-Benz“. Tiek automobilvežio, tiek priekabos pardavimo kainas nurodė direktorius R. P., kokias sumas R. P. nurodė, tokias jis į sąskaitas ir įrašė. Kaip ir kada buvo sumokėti pinigai už automobilvežį, taip pat nežino. Liudytojas patikslino, jog jei yra dokumentai, kad UAB „( - )“ automobilį pardavė, turi būti ir automobilio įgijimo dokumentai, šie dokumentai negalėjo pasimesti, nes jis už juos buvo atsakingas (t. 2, b. l. 146–147).

64Liudytojas R. Z., patvirtindamas ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, parodė, kad UAB „( - )“ dirbo vairuotoju-autošaltkalviu, į jo pareigas įėjo naujų automobilių transportavimas tarp pardavimo salonų. Kaip vairuotojas-autošaltkalvis jis turėjo UAB „( - )“ vardu registruotą DNB banko kortelę, į kurią kiekvieną savaitę buvo pervedamas atlyginimas. Liudytojas patvirtino, jog 2014 m. kaip atskaitingas asmuo jis nėra gavęs 28 000 Lt. Paaiškino, jog tokia suma nesusidarytų net ir turint omeny įmonės reikmėms panaudotus įmonės pinigus. Kokia suma per metus buvo pervesta į įmonės mokėjimo kortelę, nežino. Liudytojas teisminio nagrinėjimo metu patikslino, jog savarankiškai UAB „( - )“ priklausančiomis piniginėmis lėšomis jis nedisponavo, ir paaiškino, jog, kai reikėdavo mokėti už kokias nors suteiktas paslaugas, ar pan. ir pasinaudoti bendrovės jam išduota mokėjimo kortele, kiekvieną kartą jis tai derindavo su bendrovės direktoriumi R. P. ar J. D., kuriems nurodydavo, kokią pinigų sumą ir už ką reikia sumokėti, po to nurodyta suma į kortelę ir buvo pervedama (t. 4, b. l. 2–3).

65Liudytojas V. M., taip pat patvirtindamas parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad UAB „( - )“, kuriai vadovavo direktorius R. P., ketverius metus dirbo vairuotoju. Liudytojas patvirtino, jog, UAB „( - )“ dirbant vairuotoju, jam buvo išduota bendrovės banko mokėjimo kortelė, į kurią buvo pervedami tiek bendrovės pinigai, skirti sumokėti už suteiktas įvairias remonto paslaugas, baudas, ar pan., tiek ir jam priklausantis atlyginimas. Buvo išduotos ir kortelės kurui „Statoil“, „Total“. Kokią į bendrovės kortelę pervestą jam priklausančio atlyginimo sumą nurodydavo R. P., tokią sumą iš kortelės jis ir pasiimdavo. Į kortelę pervestus bendrovės pinigus panaudojęs bendrovės reikmėms (sumokėti už transporto priemonės remontą, baudas, ar pan.), visuomet parveždavo kvitus ir čekius, kuriuos perduodavo direktoriui R. P., direktorius juos paimdavo ir patikrindavo. Liudytojas patikslino ir tai, jog, dirbdamas UAB „ ( - )“, jis apskaitą vedė ir asmeniškai, vesdavo reisų duomenis, kokia pinigų suma buvo gauta, kokią pinigų sumą ir pagal kokias korteles reiso metu išleido. Liudytojas patvirtino, jog apie 1 300 Lt likutį jis nieko nežino ir nieko negali paaiškinti. Patvirtino, jog, išeidamas iš darbo, atidavė visus turėtus įmonės dokumentus, mokėjimo kortelę, ir nei buhalterė, nei direktorius jam nesakė, kad jo, kaip atskaitingo asmens, pagal įmonės dokumentus pinigų likutis yra 1 300 Lt. Galiausiai liudytojas patvirtino, jog, išeinant iš darbo paprašius sumokėti už nepanaudotas atostogas, direktorius R. P. nurodė, kad pinigų nemokės, nes jis tariamai yra skolingas bendrovei, tačiau už ką yra skolingas, nepaaiškino, ir pasiūlė išeiti be pretenzijų (t. 4, b. l. 8–9).

66Liudytojas R. M., patvirtindamas ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, parodė, kad UAB „( - )“, kurios direktoriumi buvo R. P., dirbo vairuotoju, į jo, kaip vairuotojo, pareigas įėjo krovinių iš Lietuvos į Angliją vežimas. Liudytojas patvirtino, jog, dirbant UAB „( - )“, jam buvo išduota bendrovės banko mokėjimo kortelė, į kurią buvo pervedami jam priklausantis atlyginimas ir dienpinigiai. Jeigu kelionės metu reikėdavo pinigų bendrovės reikmėms, jis apie tai informuodavo bendrovės direktorių R. P., ir į kortelę būdavo pervedami pinigai, kuriuos jis bendrovės reikmėms ir panaudodavo. Liudytojas patvirtino, jog jam išduotoje bendrovės kortelėje bendrovės pinigų niekada nebūdavo. Liudytojas patvirtino ir tai, kad apie apklausos metu nurodytą faktą, kad pas jį, kaip atskaitingą asmenį, pagal įmonės dokumentus 2014 m. pabaigoje buvo 3 200 Lt, o 2015 m. pabaigoje – 1 300 Eur likučiai, jis nieko nežinojo. Tokių pinigų sumų jis niekada nebuvo gavęs, ir tokių pinigų sumų kortelėje niekada nėra buvę. Paaiškino, jog į kortelę buvo pervedama tik tokia pinigų suma, kokios konkrečiu atveju reikėjo, ir visos į kortelę pervestų pinigų išlaidos buvo pagrįstos jas pagrindžiančiais dokumentais (t. 4, b. l. 17–18).

67Liudytojas M. J. parodė, kad UAB „( - )“ vadybininku jis dirba nuo 2014 m. UAB „( - )“ vadovaujant R. P., jis, kaip UAB „( - )“ vadybininkas, bendrovei Vokietijoje pirkdavo automobilius. Dažniausiai automobilius Vokietijoje pirkdavo iš fizinių asmenų per D. L., kuris padėdavo surasti automobilius Vokietijoje, už Vokietijoje įgyjamus automobilius sumokėdavo, juos pakraudavo, o jis Vokietijoje įgytus automobilius parveždavo bendrovei į Lietuvą, po to kito važiavimo į Vokietiją metu jis D. L. atveždavo grynuosius pinigus ir tokiu būdu su D. L. atsiskaitydavo. Toks buvo susitarimas su D. L.. Perduodamas automobilius, D. L. jokių garantijų nereikalaudavo, nors kartais į skolą duodavo ir 100 000 Eur, pastarasis juo (M. J.) tiesiog pasitikėjo. Atsiskaitymams už automobilius per mėnesį vidutiniškai reikėdavo 20 000–30 000 Eur. Kokia konkrečiai pinigų suma reikalinga, direktoriui R. P. nurodydavo jis. Jam nurodžius, kokios pinigų sumos reikia, direktorius R. P. juo pasitikėdavo, nes automobiliai būdavo parvežti. Jokių sąskaitų ar kitokių dokumentų, kad už automobilius apmokėta, direktoriui R. P. jis neparveždavo, D. L. jokių sąskaitų neišrašydavo, direktoriaus pareigas einant R. P., pastarasis jokių atsiskaitymo dokumentų nereikalaudavo, jis (M. J.) tik parveždavo automobilių pirkimo dokumentus. Jei transporto priemonės buvo įgyjamos ne per D. L., su pardavėjais buvo atsiskaitoma pavedimu.

68UAB „( - )“ direktoriumi tapus J. D., jo, kaip vadybininko, pareigos išliko tos pačios. Tik šiuo metu, tai yra UAB „( - )“ direktoriumi tapus J. D., pastarasis reikalauja, kad, atsiskaitant už automobilius, dokumentai būtų parvežti, todėl dabar D. L. jau trejus metus išrašo sąskaitas ir jis šiuos dokumentus parveža.

69Liudytojas patvirtino, jog skolų suderinimo aktą su D. L. suderino jis, visi sąraše nurodyti automobiliai yra pirkti iš D. L..

70Liudytoja R. P. parodė, jog R.V. J. ji pažįsta daugiau nei penkerius metus, jos yra ne tik artimos draugės, bet ir kolegės, bendrauja ne tik asmeniškai, bet ir šeimomis. R. P. nurodė, jog R.V. J. pažįsta kaip dorą, sąžiningą, nuoširdų žmogų, kuris nusikalstamą veiką padarė iš lojalumo darbdaviui, siekdama tiesiog gerai atlikti savo darbo funkcijas. R. P. nurodė esanti įsitikinusi, jog R.V. J. jau dabar suvokė ir tinkamai įvertino savo nusikalstamus veiksmus. R. P. nurodė esanti įsitikinusi ir tuo, jog ji, kaip artima draugė, gali daryti teigiamą įtaką R.V. J., ir gali būti už ja atsakinga kaip laiduotoja.

71Liudytojas Ž. P. nurodė, kad jis yra R. P. sūnus, studijuoja ( - ) kolegijoje, ( - ) , dirba „ ( - )“ pinigų plovimo prevencijos partneriu. Nurodė, jog su R. P. santykiai niekada nebuvo nutrūkę ir yra įsitikinęs, jog jo įtaka R. P. yra teigiama ir pakankama.

72Specialistė V. G. parodė, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriuje gauta FNTT Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiosios tyrėjos L. P. 2017-03-08 užduotis atlikti UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-11-30. Užduotyje buvo nurodyta, kad UAB „( - )“ buvęs direktorius R. P., kaip atskaitingas asmuo, liko įmonei skolingas 33 000 Eur, o buvęs vadybininkas-kasininkas R. M., pagal pinigų priėmimo kvitą gavęs pinigus už parduotą priekabą ir transporto priemones, šių pinigų į bendrovės kasą neįnešė. Pateikus užduotį, buvo užduoti tokie klausimai: „Kokia pinigų suma buvo išmokėta direktoriui R. P., kaip atskaitingam asmeniui, tiriamuoju laikotarpiu? Kokias išlaidų sumas R. P. pagrindė apskaitos dokumentais? Koks buhalterinis pinigų likutis pas R. P. kaip atskaitingą asmenį buvo 2015-10-02? Ar bendrovės buhalterinėje apskaitoje atsispindi bendrovei „( - )“ suteiktos paskolos? Kas ir kada, kokio dydžio paskolą suteikė? Ar bendrovės buhalterinėje apskaitoje apskaityti pinigai, gauti už parduotą autovežį „Mercedes-Benz“ bei priekabą „Weekend“? Kokia šių transporto priemonių likutinė vertė pagal buhalterinės apskaitos duomenis? Ar buhalterinė apskaita buvo tvarkoma laikantis teisės aktų reikalavimų? Jei ne, tai kokie teisės aktai buvo pažeisti? Ar dėl šių teisės aktų pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros? Ar tiriamuoju laikotarpiu Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose deklaracijose ir kitose finansinėse ataskaitose deklaravo teisingus duomenis apie turtą, pajamas, pelną ar jų panaudojimą? Jei taip, tai koks dėl to padarytas nuostolis valstybės biudžetui?“

73Tyrimas buvo atliktas pagal tris perdavimo aktus, taip pat buvo pateikta ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga bei tiriamojo laikotarpio UAB „( - )“ apskaitos dokumentai segtuvuose – 7 segtuvai su atskaitingų asmenų dokumentais, 6 segtuvai su kasos, banko dokumentais, darbo sutartys, segtuvai, pavadinimu „Automobilių pardavimas“, „Verslo kortelės“, „Ataskaitos“. Specialistė nurodė, jog išvadas dėl UAB „( - )“ finansinės ūkinės veiklos ji pateikė ir specialisto išvadą surašė, patikrinus ir įvertinus visus minėtus jai pateiktus dokumentus.

74Specialistė nurodė, jog pagal jai kaip specialistei pateiktus dokumentus, atlikus UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą, dokumentus analizuojant ir vertinant pagal užduotyje nurodytą klausimą „Kokia pinigų suma direktoriui R. P., kaip atskaitingam asmeniui, buvo išmokėta tiriamuoju laikotarpiu?“, nustatyta, kad direktorius R. P., kaip atskaitingas asmuo, 2014 m. gavo 2 362 122,85 Lt, 2015 m. iki spalio 2 d. gavo 473 801,45 Eur, per visą tiriamąjį laikotarpį R. P., kaip atskaitingas asmuo, gavo 1 157 919,51 Eur („Sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštis“). Iš pateiktų dokumentų matyti, kad visos minėtos sumos yra užregistruotos direktoriaus R. P., kaip atskaitingo asmens, avansų apyskaitoje. Tačiau iš tyrimui pateiktų UAB „( - )“ dokumentų turinio matyti, jog dalyje UAB „( - )“ pateiktų pinigų priėmimo kvitų pasirašė ne direktorius R. P., o darbuotojai R. M., M. J. ir S. B.. Pagal pateiktus UAB „( - )“ dokumentus matyti, kad bendrovės kasininku buvo paskirtas vadybininkas R. M., tačiau, atliekant tyrimą, nustatyta, kad nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 UAB „( - )“ visus mokėjimus grynaisiais pinigais atliko tik direktorius R. P.. Tokiu būdu, remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatomis, konstatuotina, kad pinigų priėmimo kvituose vienas iš rekvizitų – ūkinės operacijos turinys – neatitinka tikrovės, todėl pagal juos negalima nustatyti ūkinės operacijos tapatumo, kadangi nustatyta, jog pinigus gavo ne apskaitos dokumentuose nurodyti asmenys, o bendrovės atskaitingas asmuo direktorius R. P.. Taigi ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu konstatuota, jog UAB „( - )“ direktorius R. P., atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatų.

75Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“ buhalterė R. V. J. minėtų dokumentų duomenis užregistravo atskaitingo asmens R. P. apyvartos žiniaraštyje, t. y. užregistravo ne pagal apskaitos dokumentus, ir taip nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 3 d. nuostatų, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos registruojamos pagal apskaitos dokumentus. Patikrinus tyrimui pateiktus dokumentus, nebuvo galima nustatyti tai, kokių apskaitos dokumentų pagrindu vyr. buhalterė R.V. J. atskaitingo asmens R. P. sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje užregistravo atitinkamas ūkines operacijas (išvados 7 lapas, 1 lentelė). Nustatyta, kad atskaitingo asmens R. P. sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje vyr. buhalterė R.V. J. užregistravo ūkines operacijas, padarant įrašus – „Užskaita“, „Koregavimas“, „Grąžinta“ „Apmokėta“. Nustatyta, kad tokių ūkinių operacijų 2014 m. buvo už 653 314 Lt, 2015 m. – už 11 068,39 Eur. Specialistė atkreipė dėmesį, jog, pagal pateiktus dokumentus, atskaitingo asmens R. P. sąskaitos 258 apskaitos registruose minėti įrašai yra padaryti, tačiau segtuvuose su atskaitingų asmenų išlaidas pagrindžiančiais dokumentais jokių tai pagrindžiančių dokumentų nėra, nėra nei pirkimo dokumentų, nei buhalterinių sąskaitų, nei direktoriaus įsakymų atlikti kokias nors užskaitas. Specialistė nurodė, jog, pateikdama specialisto išvadą, kiekvieną operaciją ji aprašė atskirose lentelėse „Užskaita“, „Koregavimas“, „Grąžinta“, „Apmokėta“.

76Specialistė paaiškino, jog pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus apskaitos registrus nustatyta, jog nebuvo galima nustatyti, kokių apskaitos dokumentų pagrindu UAB „( - )“ vyr. buhalterė R.V. J. atskaitingo asmens R. P. sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje atliko įrašus, kuriais padidino atskaitingo asmens R. P. įsiskolinimą bendrovei, nurodant ūkinių operacijų turinį – „Koregavimas“, „Grąžinta“, „Apmokėta“ (išdavos 8 lapas, 1,2,3 lentelės). Kaip pavyzdį specialistė paaiškino lentelės „Apmokėta“ pirmąjį įrašą ir nurodė, kad pirmoje lentelės eilutėje užregistruota operacija, nurodant datą – 2014-12-17, sumą, jog apmokėta – 405,23, įrašus sąskaitų kredite – Sąskaita 240 „Pirkėjai“, kontrahentas „ ( - )“ (išvados 8 lapas, apatinė lentelė). Tačiau daugiau jokių atsiskaitymų su „ ( - )“ nėra įvesta, jokių įrašų, koks yra likutis laikotarpio pabaigoje, kokia apyvarta yra kredite ir debite, nėra. Pagal tokius duomenis specialistė daro išvadą, kad, jeigu pinigai buvo sumokėti, pinigus „ ( - )“ galėjo sumokėti tiesiogiai direktoriui R. P.. Tačiau tokiu atveju turėjo būti surašytas pinigų priėmimo kvitas arba kasos pajamų orderis, arba padidintas atskaitingo asmens įsiskolinimas įmonei, arba padidėti pinigų likutis kasoje. Bet minėti įrašai padaryti tokių dokumentų neturint.

77Specialistė nurodė, jog pateiktus jai duomenis analizuojant ir vertinant pagal užduotyje nurodytą klausimą „Kokias išlaidų sumas R. P. pagrindė apskaitos dokumentais?“ nustatyta, kad pagal įrašus sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje matyti, kad sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje buhalterė R.V. J. užregistravo, jog atskaitingas asmuo R. P. laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31, tai yra 2014 m. išleido 2 435 577 Lt, laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-10-02, tai yra 2015 m. išleido 440 308 Eur, iš viso 1 145 700,85 Eur. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ apskaitos dokumentus nustatyta, kad iš minėtos sumos, kuri buvo užregistruota, atskaitingas asmuo R. P. pirminiais apskaitos dokumentais (dokumentais, pagrindžiančiais apmokėjimus už prekes, paslaugas, grąžinimas į kasą, pagrįstas kasos pajamų orderiu) pagrindė – 2014 m. – 966 732,57 Lt, 2015 m. – 149 897,26 Eur. Pagal UAB „( - )“ pateiktus dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, EKA kvitus, pinigų priėmimo kvitus) nustatyta ir tai, kad ne visas atskaitingo asmens R. P. apyvartos žiniaraštyje užregistruotas išlaidų sumas atskaitingas asmuo R. P. pagrindė apskaitos dokumentais. Nustatyta, kad 2014 m. 74 atvejais R. P. nepagrindė 1 308 420 Lt, 2015 m. 36 atvejais nepagrindė 290 411 Eur, bendrai per visą tiriamąjį laikotarpį R. P. nepagrindė 669 356,51 Eur (išvados 9 lapas, 3 lentelė, paskutinė eilutė).

78Specialistė nurodė, kad pagal UAB „( - )“ pateiktus dokumentus – automobilių pardavimo dokumentus laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-10-02 nustatyta, kad tik prie dalies transporto priemonių pardavimo dokumentų pridėtos jų įsigijimą pagrindžiančių dokumentų kopijos (pirkimo–pardavimo sutartys, vokiečių kalba surašytos sąskaitos, lenkų kalba surašytos faktūros). Pagal pateiktus bendrovės dokumentus specialistė padarė išvadą, kad transporto priemonių pirkimo dokumentų niekas bendrovėje atskirai nekaupdavo, neregistruodavo ir į segtuvus nesegdavo. Transporto priemonių dokumentai būdavo kažkur laikomi tol, kol automobilis nebūdavo parduodamas, ir tik tada, kai automobilį parduodavo, išrašydavo sąskaitą faktūrą ir tik tada pridėdavo automobilio įsigijimo dokumentus ir juos įtraukdavo į apskaitą. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas už apskaitos dokumentų išsaugojimą yra atsakingas direktorius, kuris ir turi nustatyti apskaitos dokumentų saugojimo tvarką bendrovėje. Specialistė nurodė, jog apskaitos dokumentų saugojimo tvarka, užtikrinanti apskaitos dokumentų saugumą, UAB „( - )“ nebuvo nustatyta.

79Specialistė nurodė, kad pagal pateiktus UAB „( - )“ dokumentus nebuvo galima nustatyti, kokių apskaitos dokumentų pagrindu UAB „( - )“ vyr. buhalterė R.V. J. atskaitingo asmens R. P. sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje atliko įrašą, kuriuo 160 423, 92 Lt sumažino atskaitingo asmens R. P. įsiskolinimą bendrovei, kituose apskaitos registruose (išvados 11 lapas, antra lentelė).

80Nustatyta, kad sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje padaryti įrašai, nurodant operacijos datas – 2014 m., bendrą sumą – 160 423 Lt (46 461,58 Eur), atliktus įrašus sąskaitų debete – „Koregavimas“, „sąskaita 450 skolos tiekėjams“, kurie nepagrįsti jokiais dokumentais. Specialistė nurodė, jog UAB „( - )“ vyr. buhalterė R.V. J., nesant jokiems dokumentams, kad direktoriaus, kaip atskaitingo asmens, įsiskolinimas bendrovei nesikauptų ir nedidėtų, pati savarankiškai padarė įrašus, kad R. P. įmonei neskolingas, ir pagal registrus „Skolos tiekėjams“, kontrahentas „ES“ padarė įrašus, kad bendrovė neva liko skolinga tiekėjams. 2015-01-01 R. P. įsiskolinimas laikotarpio pradžioje buvo 0. Specialistė paaiškino, jog logiška, kad jeigu direktorius transporto priemones perka ir už jas moka iš savo pinigų, tai įsiskolinimas kaupiasi. Tokia situacija savaime nėra bloga. Tačiau minėtus įrašus buhalterė padarė nesant jokių tai pagrindžiančių dokumentų. Todėl negalima nustatyti, ir kokių apskaitos dokumentų pagrindu UAB „( - )“ vyr. buhalterė R.V. J. atskaitingo asmens R. P. sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje atliko įrašus, kuriais 2014 m. – 425 406,89 Eur ir 2015 m. – 290 411,60 Eur (už transporto priemones), iš viso – 715 818,49 Eur sumažino atskaitingo asmens R. P. įsiskolinimą bendrovei.

81Specialistė paaiškino, jog net jeigu būtų kokie nors koregavimai turi būti surašoma buhalterinė pažyma, nurodant, kas koreguojama, kokia sąskaita kredituojama, debituojama ir pan. Jeigu vyksta įskaitymai, specialistės manymu, buhalteris negali priimti sprendimo sumažinti vieno asmens įsiskolinimą, o kito padidinti, ir tokiu būdu kažką kilnoti. Turi būti direktoriaus įsakymas, bet tokių dokumentų UAB „( - )“ nebuvo.

82Specialistė patikslino, jog pagal jai pateiktą ikiteisminio tyrimo bylos medžiagą, ji padarė išvadą, kad be direktoriaus R. P., kitų atskaitingų asmenų UAB „( - )“ nebuvo.

83Specialistė nurodė, jog į pateiktą klausimą „Koks buhalterinis pinigų likutis pas R. P. kaip atskaitingą asmenį buvo užregistruotas buhalterinėj apskaitoj 2015-10-02?“, ji pateikė atsakymą, jog pas UAB „( - )“ direktorių R. P., kaip atskaitingą asmenį, sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje 2015-10-02 užregistruotas buhalterinis pinigų likutis buvo 33 492,59 Eur. Tokią išvadą ji padarė, remiantis pateiktais duomenimis, kiek pinigų R. P. kaip bendrovės direktorius gavo, kiek išleido, ir kokie duomenys užregistruoti sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje.

84Specialistė nurodė, jog pagal UAB „( - )“ pateiktus apskaitos dokumentus dėl padarytų Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d. 4 p., 16 str. 3 d., 19 str. 1 d., 2 d. nuostatų nesilaikymo negalima iš dalies nustatyti laikotarpio iki 2015-10-05 UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

85Specialistė nurodė, jog į pateiktą klausimą „Ar bendrovės buhalterinėje apskaitoje atsispindi bendrovei „( - )“ suteiktos paskolos? Kas ir kada, kokio dydžio paskolą suteikė?“, ji pateikė atsakymą, kad pagal pateiktus dokumentus ir apskaitos registrus UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje direktoriaus R. P. darbo laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 gautų paskolų neįtraukė į apskaitą, t. y. tokių paskolų apskaitos dokumentų nebuvo, paskolos nebuvo užregistruotos ir apskaitos registruose.

86Į pateiktą klausimą „Ar bendrovės buhalterinėje apskaitoje apskaityti pinigai, gauti už parduotą autovežį „Mercedes Benz“ bei priekabą „Weekend“? Kokia šių transporto priemonių likutinė vertė pagal buhalterinės apskaitos duomenis?“, specialistė pateikė išvadą, jog pagal pateiktus dokumentus UAB „( - )“ 2015-10-02 PVM sąskaita faktūra pagrindė „Mercedes-Benz“ pardavimą UAB „( - )“ už 6 000 Eur be PVM, kita 2015-10-02 sąskaita faktūra pagrindė priekabos „Weekend“ pardavimą už 3 500 Eur be PVM. UAB „( - )“ 2015-10-14 mokėjimo pavedimu apmokėjo 3 995 Eur į UAB „( - )“ sąskaitą DNB banke ir 2015-10-02 grynaisiais. UAB „( - )“ 2015-10-02 pinigų priėmimo kvitu pagrindė 3 500 Eur gavimą. Kad pinigus gavo, pasirašė UAB „( - )“ vadybininkas-kasininkas R. M., kad pinigus UAB „( - )“ vardu sumokėjo, pasirašė direktorius R. P.. UAB „( - )“ vyr. buhalterė transporto priemonių pardavimo ir apmokėjimo duomenis užregistravo apskaitos registruose. Specialistė pažymėjo, kad tai, jog pinigus gavo, pasirašė įmonės vadybininkas-kasininkas R. M., tačiau buhalterė R.V. J. šį apmokėjimą užregistravo direktoriaus R. P., kaip atskaitingo asmens, apskaitos registre.

87Specialistė teisminio nagrinėjimo metu patikslino, jog UAB „( - )“ dokumentai buvo pateikti iki 2015-11-30. Pateikdama specialisto išvadą, ji įvertino ir atsižvelgė ir į pirkimus bei išlaidas ir 2015 m. rugsėjo mėn.

88Specialistė patvirtino, kad UAB „( - )“ direktorius J. D., pasikeitus vyr. buhalterėms, nenustatė tvarkos ir laikotarpio, per kurį vyr. buhalterė R.V. J. apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir sudarytas finansines ataskaitas turėjo perduoti tvarkyti vyr. buhalterei E. N., ir tai yra pažeidimas, tačiau kartu nurodė, jog šiuo atveju tai yra pažeidimas, nesukėlęs pasekmių, kadangi ne kiekvienas buhalterinės apskaitos pažeidimas sukelia pasekmes, dėl kurių nebūtų galima nustatyti įmonės veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Šis pažeidimas šiuo atveju toks nėra.

89Specialistė paaiškino ir tai, kad konsultacinę išvadą byloje pateikęs specialistas P. M., savo išvadoje teigdamas, kad pagrindinis išvadų skirtumas yra tame, jog jos kaip specialistės išvadoje nėra perkeltas likutis iš 2014-12-31 į 2015-01-01, neįvertino ikiteisminio tyrimo medžiagos.

90Specialistas P. M. nurodė, kad konsultacinę išvadą jis surašė pagal UAB „( - ) “ ir advokato R. Skėrio sudarytą paslaugų sutartį, jam kaip ekspertui buvo užduotas klausimas „Koks atsakingo asmens R. P. buhalterinis pinigų likutis būtų 2015-10-02 bei 2015-10-05, įvertinus atitinkamo laikotarpio automobilių pirkimus pagal papildomai pateiktus dokumentus“. Konsultacinei išvadai surašyti buvo pateikti dokumentai - FNTT specialistės išvada (18 lapų), išvados priedai ir atsargų apskaitos žiniaraštis sąskaita 240 (1 lapas), atsiskaitymo su kreditoriais apskaitos žiniaraštis (2 lapai) ir 2015 m. atsargų apskaitos žurnalas (3 lapai). Vadovaujantis gautais dokumentais, pagal transporto priemonių ir kitų įrengimų skirtų pardavimui apskaitą, transporto priemonių rugsėjo mėnesį buvo įsigyta už 75 761,25 Eur.

91Išanalizavus duomenis matyti, kad transporto priemonės 2015 m. rugsėjo mėnesį galimai buvo įgytos už jas apmokant ir grynais pinigais (ne tik pavedimu), ir pagal duomenis rugsėjo mėnesį transporto priemonių įsigyta už grynus pinigus – 49 900 Eur. Pagal pateiktus buhalterinius apskaitos dokumentus, pirkimo metu patirtos išlaidos galimai neįvertintos, nes apskaitos registre „atsiskaitymas su debitoriais“, „apyskaitos“, „apyvartos“ 2015-09-01 iki 2015-09-30 atskaitingo asmens R. P. sąskaitoje (specialisto išvados Nr. 53 priedas 1.7) yra įrašyta, kad apmokėjimams galimai panaudojo tik 9 917,97 Eur. Iš darbo patirties yra žinoma, kad transporto priemonės iš ES nėra parduodamos be apmokėjimo, ir iš to daro išvadą, kad atsiskaitymui už rugsėjo mėnesį įsigytas transporto priemones, skirtas perparduoti, galimai panaudojo 49 900 Eur grynais pinigais, tačiau ši suma gali būti neįtraukta į anksčiau nurodytą apskaitos registrą.

92Specialistas paaiškino, kad iš konsultacinei išvadai rašyti pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 (specialisto išvados Nr. 53 priedas Nr. 4.20) matyti, kad 2014-12-31 UAB „( - )“ direktorius R. P. įsiskolinimo bendrovei neturėjo, priešingai – bendrovė buvo skolinga atskaitingam asmeniui R. P. 73 394, 84 Lt (21 256,62 Eur). Šis likutis – 73 394,84 Lt (21 256,62 Eur) nėra perkeltas į įmonės įsiskolinimą 2015-01-01. Ir specialistė, sudarydama šią lentelę, tų likučių neįvertino.

93Įvertinus tai, kad likutis neįvertintas, todėl įvertinus likutį pagal sudarytus duomenis 2015-09-30, kadangi buvo apskaityta 17 353,94 ir neįvertintas 21 000, tai susidarytų įsiskolinimas – 3 937,99 Eur. Tai būtų bendrovės UAB „( - )“ įsiskolinimas atskaitingam asmeniui R. P.. Iš pateiktų dokumentų, išvados rašymo metu nustatyta, kad atskaitingas asmuo R. P. 2015-10-01 galimai gavo 8 300 eurų piniginių lėšų įplaukų bei patyrė 286,25 eurus išlaidų. Šie duomenys paaiškėja iš specialistės išvados Nr. 1.6 ir Nr. 4.7 priedų, kadangi buvo gautos pajamos už apmokėtas transporto priemonės ir padarytos išlaidos pirkimams. Įvertinus tuos pačius kiekius, susidaro, kad 2015-10-02 R. P. galimai gavo 8 415 eurų įplaukų ir patyrė 272,10 eurų išlaidų (Specialistės išvados priedas Nr. 1.6). Įvertinus atskaitingo asmens R. P. gautas pinigines lėšas ir patirtas išlaidas, susidaro, kad 2015-10-02 pabaigoje susidaro 12 218,86 Eur galima skola bendrovei. Nebe bendrovė skolinga, o galima skola bendrovei. Atitinkamai apskaičiuojamas ir pinigų likutis 2015-10-05, likutis susidarytų 12 186,89 Eur pagal pateiktus dokumentus.

942015-10-31 specialisto išvados priede nurodytas likutis – 33 460 eurų yra netikslus, nes specialisto vertinimu, FNTT specialistė, atlikdama patikrinimą, tik nurašė apskaitos registruose esančius duomenis, bet neatliko paskaičiavimų ir patikslinimų.

95Įvertinus tai, kad 2015-10-05 pabaigoje likutis turėtų būti 12 186 eurai bendrovės naudai. Jeigu įvertinus tai, kad 2015 m. rugsėjo mėnesį galimai buvo apmokėta pardavėjams, tiekėjams už įsigytas priemones 49 900 eurų grynais, tai atitinkamai išvedus likučius, susidarytų, kad 2015-09-30 bendrovės skola galimai būtų 53 837,99 Eur, 2015-10-02 bendrovė skoloje galimai būtų 37 600 Eur, 2015 pabaigai bendrovės skola galimai būtų 37 713,11 Eur.

96Specialistas nurodė, jog pinigų sumokėjimą pagrindžiantys dokumentai jam nebuvo pateikti, todėl ir pateikia tik galimas išvadas, kad išlaidos galimai buvo sumokėtos, kadangi, transporto priemonės paprastai yra atkraunamos tada, kai yra sumokėti pinigai. Skirtumą tarp jo ir specialistės nustatyto buhalterinio likučio lėmė neatitikimas – neatkeltas įsiskolinimo likutis iš 2014-12-31 į 2015-01-01. Specialistė rėmėsi apskaitos registre įrašytais duomenimis, tuo tarpu jis papildomai įvertino pateikus dokumentus, pagal kuriuos matyti, kad 2015 m. rugsėjo mėnesį buvo pirktos transporto priemonės, ir didelė jų dalis buvo realizuota tą patį mėnesį. Tų transporto priemonių atsargose 2015 m. nenurodytas nei mėnuo, nei diena, todėl ar tai yra tikslus atsargų apskaitos žurnalas (3 priedas, 1 lapas) nėra galima nustatyti ir negalima žinoti ar jis yra tikslus.

97Remiantis 2017-11-07 specialisto išvada Nr. 5-3/76 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos nustatyta, kad:

981. atlikus tyrimą pagal pateiktą klausimą – „Kokia pinigų suma buvo išmokėta direktoriui R. P., kaip atskaitingam asmeniui, laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-02? Kokias išlaidų sumas R. P. pagrindė apskaitos dokumentais laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-02? Koks buhalterinis pinigų likutis pas R. P., kaip atskaitingą asmenį buvo 2015-10-02?“ pateikta išvada, kad:

99- UAB „( - )“ vyr. buhalterė R. V. J. atsiskaitymus su direktoriumi R. P., kaip atskaitingu asmeniu, jo darbo įmonėje laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 apskaitė, tai yra registravo apskaitos registre – sąskaitos 258 „Avansinės apyskaitos administracija“ apskaitos registre „Atsiskaitymų su debitoriais apskaitos APYVARTOS“, toliau vadinamu – sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje,

100- UAB „( - )“ vyr. buhalterė R. V. J. sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje užregistravo, kad atskaitingas asmuo R. P. laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 gavo (buvo išmokėta) - 2 362 122,85 Lt ir laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-10-02 - 473 801,45 Eur,

101- pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ pinigų priėmimo kvitus nustatyta, kad ne visuose pinigų priėmimo kvituose, nurodytuose atskaitingo asmens R. P. apyvartos žiniaraščiuose, kaip pinigus gavęs asmuo pasirašė R. P., o kiti asmenys: 2014 metais 9 atvejais, iš viso – 2 673,76 Lt, 2015 metais 147 atvejais, iš viso - 201 109,59 Eur,

102- pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ apskaitos dokumentus negalima nustatyti, kokių apskaitos dokumentų pagrindu vyr. buhalterė R. V. J.atskaitingo asmens R. P. sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje užregistravo ūkines operacijas: R. P. gautos lėšos - laikotarpiu 2014-01-01-2014-12-31 - iš viso - 653 314,19 Lt („Užskaita“ 180 877,20 Lt, „Koregavimas“ 5 758,55 Lt, „Grąžinta“ 444 196,62 Lt, „Apmokėta“ 22 481,82 Lt) laikotarpiu 2015-01-01–2015-10-02 – iš viso - 11 068,39 Eur („Užskaita“ 10 542 Eur, „Grąžinta“ 350,44 Eur, „Apmokėta“ 175,95 Eur),

103- UAB „( - )“ vyr. buhalterė R. V. J. sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje užregistravo, kad atskaitingas asmuo R. P. laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 išleido 2 435 577,48 Lt ir laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-10-02 - 440 308,86 Eur,

104- pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ dokumentus atskaitingas asmuo R. P. apskaitos dokumentais pagrindė šias išlaidų sumas – laikotarpiu - 2014-01-01-2014-12-31 – 966 732,57 Lt, laikotarpiu – 2015-01-01 – 2015-10-02 – 149 897,26 Eur,

105- pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ dokumentus negalima nustatyti, kokių apskaitos dokumentų pagrindu vyr. buhalterė R. V. J. atliko įrašus sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje, kuriais 2014 m. - 1 468 844,91 Lt (425 406,89 Eur) ir 2015 m. – 290 411,60 Eur, iš viso - 715 818,49 Eur, sumažino atskaitingo asmens R. P. įsiskolinimus bendrovei (1 308 420,99 Lt už 2014 m. pirktas transporto priemones, 160 423,92 Lt, nurodant „Grąžinta“ ir 290 411,60 Eur už 2015 m. pirktas transporto priemones),

106- buhalterinis pinigų likutis pas UAB „( - )“ direktorių R. P., kaip atskaitingą asmenį, užregistruotas sąskaitos 258 „Avansinės apyskaitos administracija“ apyvartos žiniaraštyje 2015-10-02 – 33 492,59 Eur.

1072. atlikus tyrimą pagal pateiktą klausimą – „Ar bendrovės buhalterinėje apskaitoje atsispindi bendrovei „( - )“ suteiktos paskolos? Kas ir kada, kokio dydžio paskolą suteikė?“, pateikta išvada, kad:

108- pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ dokumentus nustatyta, kad buhalterinėje apskaitoje:

109a) direktoriaus R. P. darbo laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 gautų paskolų neįtraukė į apskaitą, t. y. paskolų gavimo apskaitos dokumentais nepagrindė ir apskaitos registruose neužregistravo,

110b) direktoriaus J. D. darbo laikotarpiu nuo 2015-10-05 iki 2015-11-30 UAB „( - )“ 2015 m. lapkričio 24 d. kasos pajamų orderiu pagrindė 80 000,00 Eur paskolos pagal sutartį iš direktoriaus J. D. gavimą ir šios ūkinės operacijos duomenis užregistravo (vyr. buhalterė E. N.) apskaitos registruose,

1113. atlikus tyrimą pagal pateiktą klausimą – „Ar UAB „( - )“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma laikantis teisės aktų reikalavimų? Jei ne, tai kokie teisės aktai buvo pažeisti? Ar dėl šių teisės aktų pažeidimų negalima visiškai, ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros?“, pateikta išvada, kad:

112- UAB „( - )“ (direktorius R. P.) buhalterinė apskaita laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 buvo tvarkoma iš dalies nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

113- UAB „( - )“ (vyr. buhalterė R. V. J.) sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje užregistravo, kad atskaitingas asmuo R. P. pinigų priėmimo kvitais pagrindė iš įvairių ūkio subjektų gautą apmokėjimą už parduotas prekes ir paslaugas: laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 – 898 753,89 Lt, laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-10-02 – 298 506,52 Eur. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ pinigų priėmimo kvitus nustatyta, kad ne visuose pinigų priėmimo kvituose, nurodytuose atskaitingo asmens R. P. apyvartos žiniaraščiuose, kaip pinigus gavęs asmuo pasirašė R. P., o kiti asmenys: 2014 metais 9 atvejais iš viso – 2 673,76 Lt, 2015 metais 147 atvejais iš viso – 201 109,59 Eur. Jei pagal liudytojų parodymų duomenis realiai visus UAB „( - )“ atsiskaitymus grynaisiais pinigais tiriamuoju laikotarpiu atliko direktorius R. P., tai, remiantis Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. lX-574 2 straipsnio 1 dalies nuostatomis „Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą...“, pinigų priėmimo kvituose 2014 metais 9 atvejais 2 673,76 Lt ir 2015 metais 147 atvejais 201 109,59 Eur vienas iš rekvizitų, t. y. ūkinės operacijos turinys neatitinka tikrovės (pinigus gavo ne apskaitos dokumentuose nurodyti asmenys, o direktorius R. P., kaip atskaitingas asmuo), todėl pagal juos negalima nustatyti ūkinės operacijos tapatumo. Tuo UAB „( - )“ (už apskaitos organizavimą laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 atsakė direktorius R. P.) pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. lX-574 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas „1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: <...> 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“,

114- UAB „( - )“ (direktorius R. P.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. lX-574 19 straipsnio „1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. 2. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“ nuostatų bei Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės reikalavimų, kurios 10.15 punkte nurodyta, kad 10 metų turi būti saugomi „Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita)“, nes laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 būdamas atsakingas už apskaitos dokumentų išsaugojimą, nenustatė saugojimo tvarkos, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, ir neišsaugojo dalies minėto laikotarpio atskaitingo asmens R. P. pirkimus ir apmokėjimus pagrindžiančių dokumentų,

115- UAB „( - )“ (vyr. buhalterė R. V. J.) pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. lX-574 16 straipsnio 3 dalies nuostatas „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka“, nes:

116a) atskaitingo asmens R. P. apyvartos žiniaraščiuose užregistravo, kad R. P. iš įvairių ūkio subjektų gavo apmokėjimą už parduotas prekes ir paslaugas, o pagal pateiktus apskaitos dokumentus nustatyta, kad pinigus gavę pasirašė kiti asmenys: 2014 metais 9 atvejais, iš viso - 2 673,76 Lt, 2015 metais 147 atvejais, iš viso - 201 109,59 Eur, tai yra apskaitos registre užregistravo duomenis ne pagal apskaitos dokumentus;

117b) pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ dokumentus negalima nustatyti, kokių apskaitos dokumentų pagrindu vyr. buhalterė R. V. J. atskaitingo asmens R. P. apyvartos žiniaraštyje užregistravo ūkines operacijas – padidino įsiskolinimą bendrovei,

118c) pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ dokumentus negalima nustatyti, kokių apskaitos dokumentų pagrindu vyr. buhalterė R. V. J. atliko įrašus apyvartos žiniaraštyje, kuriais 2014 m. - 1 468 844,91 Lt (1 308 420,99 Lt už 2014 m. pirktas transporto priemones ir 160 423,92 Lt nurodant „Grąžinta“) arba 425 406,89 Eur ir 2015 m. - 290 411,60 Eur (už pirktas transporto priemones), iš viso – 715 818,49 Eur, sumažino atskaitingo asmens R. P. įsiskolinimo bendrovei;

119d) atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraštyje 2014-12-31 užregistruotų įsiskolinimų litais neperskaičiavo į eurus ir atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraštyje 2015 m. sausio 1 d. šių įsiskolinimų neregistravo: vairuotojo S. J. – 210,26 Eur ir vadybininko-kasininko R. M. - 21 278,34 Eur, iš viso - 21 488,60 Eur įsiskolinimo UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ 21 488,60 Eur (iš jų direktoriui R. P. - 21 256,61 Eur) įsiskolinimo atskaitingiems asmenims.

120- ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu pagal pateiktus apskaitos dokumentus dėl padarytų Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. lX-574 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 16 straipsnio 3 dalies bei 19 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies nuostatų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

1212017-11-07 specialisto išvadoje konstatuota, kad pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus apskaitos dokumentus, atsakant į užduotyje pateiktus klausimus, nenustatyti buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimai, dėl kurių nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti UAB „( - )“ laikotarpio nuo 2015-10-05 iki 2015-11-30 veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

122Remiantis 2017-11-07 specialisto išvada Nr. 5-3/76 nustatyta ir tai, kad UAB „( - )“ (direktorius R. P.) Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje 2014 m. metinėje pajamų deklaracijoje 18 laukelyje „Į mokesčio bazę įtrauktų visų vieneto pajamų (apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų, pozityviųjų pajamų) bendra suma“ deklaravo 7 665 177 Lt gautas pajamas, 52 laukelyje „Apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma“ 176 682 Lt apmokestinamąjį pelną. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimai Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose deklaracijose deklaruotiems duomenims įtakos neturėjo. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus apskaitos dokumentus nenustatyta buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimų dėl mokesčių priskaitymo ir sumokėjimo į valstybės biudžetą, tai yra nenustatytas padarytas nuostolis valstybės biudžetui (t. 2, b. l. 161–178).

123Remiantis UAB „( - ) “ 2018 m. kovo 1 d. konsultacine išvada Nr. 2018/03/01 nustatyta, kad, atlikus tyrimą pagal klausimą - „Koks atsakingo asmens R. P. buhalterinis pinigų likutis būtų 2015-10-02 bei 2015-10-05 dienai, įvertinus atitinkamo laikotarpio automobilių pirkimus pagal papildomai pateiktus dokumentus“?, pateikta išvada, kad:

124- įvertinus specialisto išvadoje pateiktus duomenis (2017-11-07 Specialisto išvados Nr.5-3/ 11 lapo paskutinė pastraipa ir priedo Nr.7-1, stulpelis „Likutis pradžiai“) ir konsultacinei išvadai surašyti pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentų kopijas, matoma, kad bendrovė „( - )“ į „buhalterinė sąskaita Nr.258 avansinės apyskaitos administracija“ apskaitos registrą „atsiskaitymo su debitoriais apskaitos apyvartos“ 2015-01-01-2015-01-31 laikotarpiu (2017-11-07 Specialisto išvados Nr.5-3/ priedas 4-21) neatkėlė likučio eurais 2015-01-01 (ekvivalentu atitinka 2014-12-31 likutį Lt) dienos pradžiai. Įvertinus bendrovės „( - )“ apskaitos registre „Atsiskaitymų su debitoriais apskaitos apyvartos 2015-01-01 - 2015-01-31“ padarytą netikslumą, neatkeltą įsiskolinimo likutį 2015-01-01 datai, atliekamas patikslinimas ir daroma galima išvada, kad 2015-09-30 bendrovės įsiskolinimas buvo 17 335,94 – 21 273,93 = - 3 937,99 Eur, t. y. bendrovės „( - )“ įsiskolinimas atskaitingam asmeniui direktoriui R. P.,

125- iš konsultacinės išvados rašymui pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų kopijų matoma, kad atskaitingas asmuo R. P. 2015-10-01 galimai gavo 8 300,00 Eur piniginių lėšų įplaukų, bei patyrė 286,25 Eur išlaidų (2017-11-07 Specialisto išvados Nr.5-3/ priedai Nr.1-6 ir Nr.4-7),

126- pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta (tie patys priedai), kad 2015-10- 02 galimai gavo 8 415,00 Eur piniginių lėšų įplaukų ir išleido (apmokėjo) 272,10 Eur,

127- įvertinus atskaitingo asmens R. P. vardu gautas pinigines lėšas ir patirtas išlaidas apskaičiuojamas likutis 2015-10-02 d. pabaigai, t. y. (-3 937,99) +8 300,0 + 8 415 - 286,25 - 272,10 = 12 218,66 Eur, galima skola bendrovei. Galimas piniginių lėšų likutis pas materialiai atskaitingą asmenį R. P. 2015-10-02 d. pabaigoje apskaitytas 12 218,66 Eur, įvertinus papildomai pateiktus dokumentus,

128- atitinkamai apskaičiuojamas piniginių lėšų galimas likutis 2015-10-05 dienos pabaigai, kuris sudaro, t. y. 2015-10-04 gavo 95,0 Eur piniginių lėšų įplaukų ir 2015-10-05 sumokėjo atsiskaitydamas 126,77 Eur. Įvertinus atskaitingo asmens R. P. vardu gautas pajamas ir patirtas išlaidas, apskaičiuojamas piniginių lėšų galimas likutis 12 218,66 + 95,0 - 126,77 = 12 186,89 Eur, įvertinus papildomai pateiktus dokumentus,

129- buhalterinės sąskaitos Nr. 258 - avansinės apyskaitos administracija apskaitos registre „atsiskaitymas su debitoriais apskaitos apyvartos 2015-10-01 - 2015-10-31“ (2017-11-07 Specialisto ) išvados Nr.5-3/ priedas Nr.1-6) nurodytas likutis 33 460,82 Eur yra netikslus,

130- įvertinus pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus galimas likutis 2015-10-05 d. pabaigoje turėtų būti įvardintas 12186,89 Eur bendrovės naudai,

131- jeigu bendrovės „( - )“ atskaitingas asmuo direktorius R. P. 2015 m. rugsėjo mėn. yra atsiskaitęs grynais pinigais su automobilių pardavėjais iš ES šalių, ir šie atsiskaitymai dėl netikslios apskaitos ar kitų nežinomų priežasčių, o gal dėl galimo neatidumo ar skubotumo, buvo neapskaityti, tai tada keistųsi įsiskolinimo sumos,

132- jeigu 2015 m. rugsėjo mėn. galimai buvo sumokėta pardavėjams (tiekėjams) 49 900 Eur už transporto priemones grynais pinigais, tada bendrovės galimas įsiskolinimas atskaitingam asmeniui R. P. būtų apskaičiuotas, įvertinus papildomus dokumentus:

133a) 2015-09-30 - bendrovės skola galimai būtų -53 837,99 Eur,

134b) 2015-10-02 - bendrovės skola galimai būtų - 37 681,34 Eur,

135c) 2015-10-05 - bendrovės skola galimai būtų – 37 713,11 Eur (t. 5, b. l. 76-93).

136Įrodymų vertinimas. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas

137Dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo (Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalis)

138Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai apgaulingai tvarkius buhalterinę UAB „( - )“ apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pareikšti kaltinamiesiems UAB „( - )“ vyriausiajai buhalterei R.V. J. ir UAB „( - )“ direktoriui R. P..

139Pagal Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Minėtame Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatytas apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių jos tvarkymą, reikalavimus (pvz. dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose, buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimas, jų paslėpimas ir pan.). Baudžiamojo kodekso 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai nustatyti šiame Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatyti padariniai – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Ir pirmiausia, nagrinėjamo pobūdžio baudžiamosiose bylose apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-233/2014, 2K-422-303/2015, 2K-508-976/2015).

140Nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 18 d. nutartį Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorui pradėjus ikiteisminį tyrimą, FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriui buvo pateikta FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiosios tyrėjos 2017-03-08 užduotis Nr. 04/12-1-11-2361 atlikti objektų tyrimą – ūkio subjekto – UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą. Vykdant užduotį, baudžiamojoje byloje ikiteisminio tyrimo metu FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriuje nuo 2017-10-06 iki 2017-11-07 atliktas UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-11-30 (t. 2, b. l. 150-154, 161-178).

141Baudžiamojoje byloje nustatyta, jog FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriuje atlikus objekto - UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą, pateiktoje 2017-11-07 specialisto išvadoje Nr. 5-3/76 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos konstatuota, kad UAB „( - )“ buhalterinė apskaita laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 buvo tvarkoma iš dalies nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

142Taigi, baudžiamojoje byloje, atlikus specialių žinių reikalaujantį objekto - UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos - tyrimą, 2017-11-07 specialisto išvadoje Nr. 5-3/76 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos konstatuota, kad laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-11-06 R.V. J., būdama UAB „( - )“ vyriausiąja buhaltere, pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 straipsnio 1 dalį būdama atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą, laikotarpiu nuo 2014-01-17 iki 2015-10-05 atskaitingo asmens R. P. „Sąskaitos 258 apyvartos žiniaraščiuose“ užregistravo pinigų priėmimo kvitus, pasirašytus ne atskaitingo asmens direktoriaus R. P., o kitų asmenų - vadybininko-kasininko R. M., vairuotojo S. J., V. B., pagal kuriuos pinigus kaip atskaitingas asmuo gavo R. P. - 2014 metais - 9 atvejais - 774,37 Eur, 2015 metais - 147 atvejais - 201 109,59 Eur. Tokiu būdu, UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė R.V. J. į įmonės buhalterinę apskaitą įtraukė buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriuose nurodytas tikrovės neatitinkantis ūkinės operacijos turinys (pinigus gavo ne apskaitos dokumentuose nurodyti asmenys, o direktorius R. P., kaip atskaitingas asmuo), dėl ko negalima nustatyti ūkinių operacijų tapatumo. Tuo UAB „( - )“ pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas.

1432017-11-07 specialisto išvadoje Nr. 5-3/76 konstatuota ir tai, kad UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė R. V. J., privalėdama kontroliuoti, kad būtų teisingai tvarkoma buhalterinė apskaita, griežtai laikomasi finansinės ir kasos drausmės, nesant apskaitos dokumentų, sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje sumažino atskaitingo asmens R. P. įsiskolinimą bendrovei 715 818,49 Eur sumai, nurodydama, kad R. P. už pirktas transporto priemones 2014 m. išleido 1 308 420,99 Lt (378 944,91 Eur), 160 423,92 Lt (46 461,97 Eur) grąžino į įmonės kasą, 2015 m. už pirktas transporto priemones išleido 290 411,60 Eur. Esant tokiems duomenims, 2017-11-07 specialisto išvadoje konstatuota, jog pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ dokumentus negalima nustatyti, kokių dokumentų pagrindu vyriausioji buhalterė R.V. J. atliko įrašus sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje, kuriais 2014 m. - 2015 m. - 715 818,49 Eur sumai sumažino atskaitingo asmens direktoriaus R. P. įsiskolinimą bendrovei.

144Be to, 2017-11-07 specialisto išvadoje konstatuota ir tai, jog UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė R. V. J. atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraštyje 2014-12-31 užregistruotų įsiskolinimų litais neperskaičiavo į eurus ir atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraštyje 2015 m. sausio 1 d. šių įsiskolinimų neregistravo: vairuotojo S. J. - 210,26 Eur, vadybininko-kasininko R. M. - 21 278,34 Eur, iš viso - 21 488,60 Eur įsiskolinimo UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ 21 488,60 Eur įsiskolinimo atskaitingiems asmenims, tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 16 straipsnio 3 dalies reikalavimus, kad „apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka“ bei Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. VAS-22 patvirtinto 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ 8 punkto reikalavimus.

145Baudžiamojoje byloje atlikus specialių žinių reikalaujantį tyrimą, 2017-11-07 specialisto išvadoje konstatuota, kad buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimus nagrinėjamu laikotarpiu pažeidė ir UAB „( - )“ direktorius R. P.. Byloje nustatyta, kad UAB „( - )“ vadovaujančias pareigas einantis direktorius R. P., pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. lX-574 19 straipsnio nuostatas, kad „1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. 2. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“ nuostatas bei Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 10.15 punkto reikalavimus, kad 10 metų turi būti saugomi „Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita)“, laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05, būdamas atsakingas už UAB „( - )“ apskaitos dokumentų išsaugojimą, nenustatė saugojimo tvarkos, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, ir neišsaugojo dalies minėto laikotarpio atskaitingo asmens R. P. pirkimus ir apmokėjimus pagrindžiančių dokumentų - nuo 2014-01-17 iki 2014-12-17 - 74 atvejais neišsaugojo pirktų automobilių, priekabų įsigijimo dokumentų bei apmokėjimo už juos dokumentų; nuo 2015-01-02 iki 2015-08-24 - 36 atvejais neišsaugojo pirktų automobilių, priekabų įsigijimo dokumentų bei apmokėjimo už juos dokumentų.

146Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta ir tai, jog, pateikiant galutinę ir apibendrinančią išvadą, FNNT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2017-11-07 specialisto išvadoje Nr. 5-3/76 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos konstatuota, kad ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu pagal pateiktus apskaitos dokumentus dėl padarytų Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. lX-574 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 16 straipsnio 3 dalies bei 19 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies nuostatų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (t. 2, b. l. 161-178).

147Kaip minėta, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai UAB „( - )“ vyriausiajai buhalterei R.V. J. ir UAB „( - )“ direktoriui R. P. pareikšti buhalterinę UAB „( - )“ apskaitą tvarkius apgaulingai.

148Esant tokio pobūdžio pareikštiems kaltinimams, nagrinėjamoje byloje pažymėtina, jog teismų praktikoje įrodomąja prasme vieni reikšmingiausių įrodymų išvadai apie nusikalstamų padarinių Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio prasme buvimą pagrįsti laikomi specialiomis žiniomis pagrįstų tyrimų metu gauti duomenys, nagrinėjamu atveju - specialisto išvada. Tokiu būdu, formuojamos teismų praktikos kontekste nagrinėjamoje byloje akivaizdu, jog esminė aplinkybė baudžiamajai atsakomybei pagal Baudžiamojo kodekso 222 straipsnį kilti - nusikalstamų padarinių buvimas - negalėjimas iš dalies nustatyti ūkio subjekto - UAB „( - )“ laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, byloje konstatuotas specialiomis žiniomis pagrįsto tyrimo metu, kurį atlikus byloje pateikta 2017-11-07 specialisto išvada dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos.

149Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2017-10-06 pavedimu Nr. 04/12-2-1-8609 ūkio subjekto - UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą atliko ir 2017-11-07 specialisto išvadą dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos byloje surašė ir pateikė vyriausioji specialistė V. G., turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, statybos ekonomikos ir valdymo specialybę, inžinieriaus ekonomisto kvalifikaciją ir 19 metų darbo stažą ūkinės finansinės veiklos tyrimo srityje. Taigi, esant tokiems duomenims, ūkinės finansinės ūkio subjekto veiklos tyrimą atlikusios ir specialisto išvadą byloje surašiusios vyriausiosios specialistės kompetencija nagrinėjamu klausimu - specialių žinių ūkio subjekto ūkinės finansinės veiklos ir jos tyrimo srityje, abejoti nėra jokio pagrįsto pagrindo. Pažymėtina, jog specialistė V. G. ūkio subjekto tyrimą atliko ir specialisto išvadą dėl tyrimo metu nustatytos ūkio subjekto veiklos pateikė būdama įspėta dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingos išvados davimą. Taigi, nesiremti ar abejoti 2017-11-07 specialisto išvada kaip tinkamu, įstatymo reikalavimus atitinkančiu įrodymu, taip pat nėra pagrindo.

150Byloje nustatyta, kad UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas atliktas ir specialisto išvada pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, FNTT prie LR VRM specialistų atliekamų ūkinės finansinės veiklos tyrimų nuostatais, patvirtintais FNTT prie LR VRM direktoriaus 2010-08-12 įsakymu Nr. V-73. Atliekant tyrimą, specialistė V. G. vadovavosi Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-754, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis“, Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. VAS-22 patvirtintu 40 – uoju verslo apskaitos standartu „Euro įvedimas“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. VA-172 patvirtintomis juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų gražintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos, ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D pildymo bei teikimo taisyklėmis ir Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Vertinant išdėstytų duomenų visumą, matyti, kad, atlikdama ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir pateikdama išvadą, FNTT vyriausioji specialistė V. G. vadovavosi nagrinėjamos bylos aspektu aktualiais ir reikšmingais ūkio subjekto ūkinę finansinę veiklą tiesiogiai reglamentuojančiais įstatymais ir norminiais aktais, kartu vadovavosi ir specialistės, kaip tyrimą atliekančio ir išvadą teikiančio asmens, veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais aktais. Taigi, šiuo aspektu 2017-11-07 specialisto išvados pagrįstumas taipogi neabejotinas.

151Tokiu būdu, esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog 2017-11-07 specialisto išvados, kaip baudžiamojo proceso įstatymo 20 straipsnio prasme tinkamo įrodymo, sąsajumas (liečiamumas) ir leistinumas, nagrinėjamoje byloje abejonių nekelia.

152Byloje nustatyta, jog, atliekant ūkio subjekto - UAB „( - )“ ūkinės finansinės tyrimą ir pateikiant išvadą, buvo taikomi dokumentų tikrinimo, dokumentų lyginimo tikrinimo tyrimo metodai. Nustatyta ir tai, jog tyrimas buvo atliktas pagal FNNT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus dokumentų perdavimo – priėmimo aktais 2017-0309 Nr. 04/12-1-11-2379, 2017-03-21 Nr. 12-1-11-2703, 2017-110- Nr. 04/12-1-11-9553 pateiktus dokumentus - ikiteisminio tyrimo bylą (1 segtuvas, 300 lapų) bei UAB „( - )“ tiriamojo laikotarpio apskaitos dokumentus, susegtus segtuvuose – „Atsiskaityniai“ (7 segtuvai, 4436 lapai), „Bankas/Kasa“ (6 segtuvai, 1943 lapai), „Įsakymai, turto apskaitos žurnalas, darbo sutartys“ (1 segtuvas, 21 lapas), „Automobilių pardavimas 2015 m. 1-10 mėn.“ (3 segtuvai, 367 lapai), „Verslo kortelės 2015 m. sausio – spalio mėn.“ (1 segtuvas, 189 palai), „Ataskaitos“ (1 segtuvas, 463 lapai) (t. 2, b. l. 155-160). Taigi, akivaizdu, jog ūkio subjekto ūkinės finansinės veiklos tyrimui atlikti specialistei pateikta visa ikiteisminio tyrimo metu surinkta tyrimui atlikti reikšminga medžiaga.

153Esant išdėstytų duomenų visumai, vertinant nagrinėjamos bylos kontekste vieną reikšmingiausių įrodymų - 2017-11-07 specialisto išvadą dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos, konstatuotina, jog ūkio subjekto veiklos tyrimui atlikti specialistei pateiktos medžiagos išsamumas, duomenų teisingumas, pateiktos medžiagos ištyrimo visapusiškumas, taikytų metodų pagrįstumas bei tinkamumas, taigi, ir pačios specialisto išvados, kaip įrodymo, pagrįstumas ir išsamumas, abejonių nekelia.

154Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, jog, analizuojant specialisto išvadoje pateiktas išvadas dėl ūkio subjekto veiklos, akivaizdu, jog visos be išimties specialistės, atlikus tyrimą, pateiktos išvados dėl nustatytų UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos pažeidimų yra kategoriškos ir vienareikšmiškos. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina ir tai, jog specialisto išvadoje pateiktas išvadas dėl teisės aktų reikalavimams neatitinkančio UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymo ir dėl to kilusių padarinių, UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą atlikusi vyriausioji specialistė V. G. vienareikšmiškai patvirtino ir teisminio nagrinėjimo metu ir patvirtino, atkreiptina, visa apimtimi. Nagrinėjamu aspektu atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog, patvirtindama ikiteisminio tyrimo metu pateiktą specialisto išvadą, teisminio nagrinėjimo metu specialistė V. G. itin detaliai ir itin išsamiai paaiškino specialisto išvadoje pateiktas išvadas.

155Esant išdėstytų ir aptartų įrodymų bei aplinkybių visumai, nagrinėjamoje byloje konstatuotina, jog, tvarkant teisės aktų reikalaujamą UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, padaryti pažeidimai ir to pasėkoje kilę padariniai - negalėjimas iš dalies nustatyti ūkio subjekto UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, sąlygojantys baudžiamosios atsakomybės pagal Baudžiamojo kodekso 222 straipsnį kilimą, byloje objektyviai ir neginčytinai nustatyti FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2017-11-07 specialisto išvada Nr. 5-3/76 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos.

156Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad teismų praktikoje ne kartą akcentuota, jog duomenis apie asmens (ūkio subjekto) veiklą, jo turtą, nuosavą kapitalą ar įsipareigojimų dydį, ar struktūrą, turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei tokiu būdu to padaryti (o ne atliekant ikiteisminį tyrimą, priešpriešinius patikrinimus, ir pan.) negalima, taipogi atsiranda Baudžiamojo kodekso 222 straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-7-234-942/2015 ir kt.). Formuojamos teismų praktikos kontekste pažymėtina, jog finansinę būklę ir, atkreiptina, tik iš dalies atspindintys duomenys apie ūkio subjekto - UAB „( - )“ veiklą, jo turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą nagrinėjamu atveju būtent ir nustatyti tik atlikus ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, ir tik ikiteisminio tyrimo metu atlikus bendrovės ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, analizuojant, akcentuotina, tik ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir gautus juridinio asmens ūkinius finansinius duomenis. Nagrinėjamu atveju pabrėžtina ir tai, jog ikiteisminis tyrimas byloje inicijuotas ir pradėtas pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-225-729/2016 pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui R. P. ir R. M., teismui konstatavus galimą UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos duomenų neišsamumą ar nepagrįstumą, pranešant prokurorui apie tai, kad R. P. veiksmuose gali būti nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnyje ar 223 straipsnyje, požymių (t. 1, b. l. 10-11). Šių aplinkybių visuma nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste taipogi logiškai ir pagrįstai suponuoja baudžiamosios atsakomybės pagal Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio kilimą.

157Nagrinėjamoje byloje pažymėtina ir tai, jog kasacinio teismo formuojama praktika, jog esminė aplinkybė kilti baudžiamajai atsakomybei pagal Baudžiamojo 222 straipsnį – nusikalstamų padarinių buvimas, be specialiomis žiniomis pagrįsto buhalterinio vertinimo, turi būti pagrįsta ir kitais baudžiamojoje byloje objektyviai konstatuotais duomenimis ir nustatytomis faktinėmis baudžiamosios bylos aplinkybėmis. Kasacinės instancijos teismo jurisprudencijoje ne kartą pabrėžta, jog teismai, nagrinėdami šios kategorijos bylas, neturi apsiriboti vien formaliu buhalteriniu vertinimu spręsdami Baudžiamojo kodekso 222 straipsnyje numatytų padarinių buvimo klausimą. Tokią išvadą teismas daro, kai nustatoma sistema veikų, neįtraukiant į apskaitą realiai įvykusių operacijų ar įtraukiant į apskaitą realiai neįvykusias operacijas, dėl ko negalima nustatyti, kokios pinigų sumos nebuvo įtrauktos į apskaitą ar kokios sumos nepagrįstai buvo įtrauktos į apskaitą ir pan. Tokiais atvejais iš tikrųjų sunku įvertinti tikras įmonės pajamas bei išlaidas už tam tikrą laikotarpį, taigi nėra ir galimybės nustatyti tikrą asmens ar įmonės finansinę padėtį ar turtą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K- 290-699/2016, Nr. 2K- 26-788/2017). Taigi, galutinę išvadą apie nusikalstamų padarinių buvimą ar nebuvimą daro teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, tarp jų ir padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų pobūdį, mastą, priežastis dėl kurių jie padaryti, ir kt. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-601/2012).

158Nagrinėjamoje byloje objektyviai nustatyta, kad buhalterinė UAB „( - )“ apskaita netinkamai, pažeidžiant buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus buvo tvarkoma laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05, taigi vienerius metus ir dešimt mėnesių. Nustatyta, jog laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 net 156 atvejais, taigi akivaizdžiai didele apimtimi, į buhalterinę UAB „( - )“ apskaitą įtraukti buhalterinės apskaitos dokumentai - pinigų priėmimo kvitai, kuriuose įtvirtinti ūkinės operacijos tapatumo neatitinkantys duomenys. Byloje nustatyta, jog į buhalterinę bendrovės apskaitą įtraukti tikrovės neatitinkantys buhalteriniai dokumentai - pinigų priėmimo kvitai, kurių bendra suma - 201 883,96 Eur. Taigi, akivaizdu, jog ūkio subjekto buhalterinėje apskaitoje laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija, kurios turtinė išraiška yra itin ženkli. Byloje nustatyta ir tai, jog laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05, nesant pirminių dokumentų, 715 818,49 Eur sumai sumažintas atskaitingo asmens R. P. įsiskolinimas bendrovei. Taigi, vėlgi akivaizdu, jog per vienerių metų ir dešimties mėnesių laikotarpį, atliekant įvairaus pobūdžio ir nevienkartinius buhalterinės apskaitos tvarkymo veiksmus, atskaitingo asmens R. P. įsiskolinimas bendrovei, nesant tai pagrindžiančių apskaitos dokumentų, sumažintas taip pat itin ženklia materialine išraiška ir apimtimi. Nagrinėjamoje byloje objektyviai nustatyta ir tai, kad UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-08-24 nebuvo nustatyta ir buhalterinės apskaitos dokumentų, tai yra esminių ūkio subjekto veiklą, turtą, nuosavą kapitalą ar struktūrą nustatančių ir apibrėžiančių dokumentų, saugojimo tvarka, nebuvo užtikrintos jokios dokumentų saugumo priemonės, ko pasėkoje laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 net 110 atvejų neišsaugoti UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, pagrindžiantys transporto priemonių įsigijimą ir apmokėjimą už jas. Taigi, akivaizdu, jog per vienerių metų ir dešimties mėnesių laikotarpį neišsaugoti reikšmingi ūkio subjekto ūkinę finansinę veiklą grindžiantys pirminiai finansiniai dokumentai ir neišsaugoti itin ženklia apimtimi, dėl ko negalima nustatyti vienerių metų ir dešimties mėnesių ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

159Vertinant išdėstytų aplinkybių visumą, akivaizdu, jog buhalterinės UAB „( - )“ apskaitos pažeidimų mastas, tvarkant ir organizuojant ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, buvo ženklus ir reikšmingas, tiek laiko atžvilgiu, tiek padarytų pažeidimų kiekiu, tiek skirtingu pažeidimų pobūdžiu, tiek materialine pažeidimų išraiška. Akivaizdu ir tai, jog pažeidimai buvo sistemingi, nuoseklūs ir nuolatinio pobūdžio. Taigi, esant nustatytoms aplinkybėms, vadovaujantis formuojama teismų praktika, konstatuotina, jog žymus pažeidimų mastas ir apimtis, pažeidimų sistemingumas, nuoseklumas ir nuolatinis pobūdis, materialinė pažeidimų išraiška nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje objektyviai ir pagrįstai suponuoja būtent apgaulingą buhalterinės UAB „( - )“ apskaitos tvarkymą.

160Tokiu būdu, vertinant išdėstytų įrodymų visumą, laikytina, kad objektyvieji nusikalstamos veikos – apgaulingo UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymo – požymiai, įstatymų reikalavimams prieštaraujanti veika ir to pasėkoje kilę nusikalstami padariniai, nagrinėjamoje byloje nustatyti objektyviai.

161Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektai yra asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, tai yra už tai, kad įmonėje buhalterinė apskaita būtų vedama ir organizuojama laikantis įstatymų normų reikalavimų, taip pat už ir dokumentų bei apskaitos išsaugojimą yra atsakingas įmonės vadovas. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, už buhalterinių įrašų teisingumą yra atsakingas vyriausiasis buhalteris.

162Baudžiamojoje byloje, remiantis VĮ „Registrų centras“ kompiuterinės duomenų bazės „Juridinio asmens duomenys“ duomenimis, nustatyta, kad UAB „( - )“ direktoriumi laikotarpiu nuo 2009-09-01 iki 2015-10-08 buvo R. P.. Taigi, už tinkamą UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 atsakingas UAB „( - )“ direktorius R. P.. Baudžiamojoje byloje objektyviai nustatyta, jog UAB „( - )“ vyriausiąja buhaltere laikotarpiu nuo 2011-02-07 iki 2015-11-06 buvo R. V. J.. Tokiu būdu, už teisingą ūkio subjekto buhalterinės apskaitos tvarkymą, buhalterinių įrašų teisingumą laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 atsakinga buvo UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė R.V. J..

163Apgaulingas apskaitos tvarkymas yra tyčinis nusikaltimas, kuris gali būti padaromas tiek veikiant tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia. Veika laikoma padaryta tyčia, kai asmuo, žinodamas buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus, sąmoningai netinkamai juos vykdo, numato, kad dėl to bus negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir šių padarinių nori (siekia) arba nors padarinių ir nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-170/2012, 2K-564/2014). Kaltės turinį sudaro asmens psichinis santykis su teisinę reikšmę turinčiais veikos požymiais, pavojingais padariniais, situacija, kuriai esant padaryta nusikalstama veika. Kaltės turinys atskleidžiamas, remiantis ne tik kaltininko parodymais apie jo suvokimą darant pavojingą visuomenei veiką, bet ir objektyviais bylos duomenimis.

164Išdėstyto teisinio reglamentavimo kontekste, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje konstatuotina, jog būtent nustatyti objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai - nusikalstamų veiksmų pobūdis, mastas ir apimtis, pažeidimų sistemingumas ir nuoseklumas, leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog buhalterinė UAB „( - )“ apskaita, pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių jos tvarkymą, reikalavimus, buvo tvarkoma sąmoningai ir tikslingai, taigi, neabejotinai veikiant tyčia.

165Byloje nustatyta, jog atsakinga už tinkamą, teisingą bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą, atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė R.V. J. jai pareikštų kaltinimų buhalterinę UAB „( - )“ apskaitą tvarkius nesilaikant buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų ir norminių aktų reikalavimų, iš esmės neginčijo. Byloje nustatyta, jog R.V. J. nuosekliai tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu nurodė, jog įstatymų reikalavimams neatitinkančius veiksmus, tvarkant buhalterinę UAB „( - )“ apskaitą, ji atliko sąmoningai ir tikslingai. Tokia R.V. J. pozicija ir argumentai, esant nustatytiems objektyviai jos, kaip bendrovės buhalterės, atliktiems veiksmams, logiškai pagrindžia, jog R.V. J. veikė vienareikšmiškai tyčia. Pažymėtina, jog nuosekliai tiek ikiteisminio, tiek teisminio nagrinėjimo metu R.V. J. paaiškino ir šių savo įstatymui prieštaraujančių veiksmų priežastį bei motyvus. R.V. J. nurodė, jog tokiu būdu ji siekė ne iškraipyti buhalterinę bendrovės apskaitą, juolab kad nebūtų galima nustatyti bendrovės veiklos, bet atvirkščiai, tokiais savo nors įstatymui ir prieštaraujančiais veiksmais siekė, kad buhalterinė UAB „( - )“ apskaita galimiems išoriniams vertintojams atrodytų tvarkingai. Tačiau tokie R.V. J. paaiškinimai pastarosios kaltės neeliminuoja ir atsakomybės ribų nemažina. Atvirkščiai, tai suponuoja išvadą, jog itin didelę finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje turinti R.V. J., sistemingai, pakankamai ilgą laiko tarpą – beveik dvejus metus, sistemingai ir iš esmės nuolat atlikdama įstatymo reikalavimams prieštaraujančius nevienkartinius ir skirtingo pobūdžio veiksmus – į buhalterinę apskaitą įtraukdama tikrovės, ūkinės operacijos tapatumo neatitinkančius buhalterinės apskaitos dokumentus, be pagrindo sumažindama vienintelio atskaitingo asmens įsiskolinimą (perkeldama į kitus registrus), įsiskolinimų neperskaičiavus į eurus, ne tik turėjo suprasti, bet ir vienareikšmiškai suprato, kad tokių jos vyriausiosios buhalterės įstatymui prieštaraujančių veiksmų pasėkoje nebus galima nustatyti juridinio asmens - UAB „( - )“ veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir kaip pagrindžia jos pačios parodymai, to siekė. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog R.V. J. išdėstytai argumentai ir motyvai, lėmę nusikalstamą vyriausiosios buhalterės veikimą, baudžiamosios atsakomybės R.V. J. kilimui ir nusikalstamų R.V. J. veiksmų kvalifikacijai reikšmės neturi.

166Byloje nustatyta, jog R. P., kaip UAB „( - )“ direktorius, būdamas atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, šią pareigą žinodamas bei jos neginčydamas, pripažindamas, jog vieninteliu bendrovėje atskaitingu ir bendrovės finansiniais srautais disponuojančiu asmeniu buvo jis, patvirtino, jog buhalterinė UAB „( - )“ apskaita buvo tvarkoma taip, kad visi grynieji pinigai būtų įtraukiami tik į jo kaip atskaitingo asmens žiniaraštį, nors finansinės atskaitomybės dokumentus - sąskaitas-faktūras, pinigų priėmimo kvitus, kaip pinigus gavę asmenys, pasirašydavo ir bendrovės darbuotojai - R. M., S. J. ir V. B.. Akivaizdu, jog tokiais savo veiksmais, finansinės atskaitomybės dokumentuose kaip pinigus gavusiems asmenims nurodydamas pasirašyti bendrovės finansais disponuoti įgaliojimų neturintiems bendrovės darbuotojams, R. P. buhalterinės apskaitos dokumentuose įtvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją, tai yra įtvirtino tikrovės neatitinkantį ūkinės operacijos turinį. Ir šią tikrovės neatitinkančią informaciją įtvirtino sąmoningai ir tikslingai, taigi, tyčia. Byloje nustatyta, jog R. P. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, jog minėti finansinės atskaitomybės dokumentai, pasirašyti ne jo, kaip atskaitingo ir pinigus realiai gavusio asmens, o kitų bendrovės darbuotojų, buvo įtraukiami ir į bendrovės buhalterinę apskaitą. Taigi, logiška ir akivaizdu, jog R. P. žinojo ir suvokė, jog buhalterinė bendrovės, kurios direktoriumi jis yra, apskaita yra tvarkoma, pažeidžiant įstatymo reikalavimus, tačiau, kaip direktorius, turėdamas pareigą ir šią pareigą neabejotinai žinodamas bei suvokdamas, neužtikrino, kad buhalterinė apskaita būtų organizuojama ir tvarkoma tinkamai. Taigi, logiška ir akivaizdu, jog R. P. ir šiuo atveju veikė vienareikšmiškai tyčia.

167Kaltinamasis R. P., kito byloje jam pareikšto kaltinimo, nenustačius buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo tvarkos iš esmės neneigdamas, neigė to pasėkoje inkriminuotą kaltinimą, neišsaugojus dalies UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų, tai yra 2014 m. ir 2015 m. neišsaugojus dalies transporto priemonių įsigijimą patvirtinančių dokumentų.

168R. P., ginčydamas pareikštus kaltinimus neišsaugojus dalies UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių transporto priemonių įsigijimą 2014 m. ir 2015 m., nurodė, jog visi UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, tame tarpe ir transporto priemonių įsigijimo dokumentai, 2015 m. spalio 5 d., parduodant UAB „( - )“ akcijas, buvo perduoti naujajam bendrovės savininkui J. D. ir naujajam bendrovės direktoriui J. D..

169Baudžiamojoje byloje, iš tiesų, objektyviai ir neginčytinai nustatyta, jog 2015 m. spalio 5 d. pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu, J. D. įgijo, o R. P. pardavė 100 procentų UAB „( - )“ akcijų. Tačiau baudžiamojoje byloje objektyviai ir neginčytinai nustatyta ir tai, jog UAB „( - )“ pirkimo pardavimo metu, bendrovės dokumentų, tame tarpe ir buhalterinės apskaitos dokumentų, perdavimo – priėmimo aktas nebuvo sudarytas, nebuvo šalių aptartas, suderintas ir šalių pasirašytas. Ši aplinkybė logiškai suponuoja, jog R. P. argumentus, kad visi buhalterinės apskaitos dokumentai buvo perduoti naujajam bendrovės savininkui, pagrindžiančių įrodymų byloje nėra.

170Šioje apimtyje ginčydami pareikštus kaltinimus, R. P. ir jo gynyba nurodė, jog, tarp šalių - R. P. ir J. D. - esant teisiniams civiliniams ginčams, siekdamas pakenkti R. P., buhalterinės UAB „( - )“ apskaitos dokumentus tikslingai ir sąmoningai sunaikinti, nuslėpti ir jų teismams nepateikti galėjo ir naujasis UAB „( - )“ direktorius J. D.. Tačiau tokie kaltinamojo R. P. ir jo gynybos argumentai nėra pagrįsti jokiais duomenimis. Aplinkybių, pagrįstai patvirtinančių J. D. esant suinteresuotą buhalterinių bendrovės dokumentų nepateikimu ir tai sąlygojančiu baudžiamosios atsakomybės R. P. kilimu, byloje nėra. Juolab, kad, kaip minėta, baudžiamasis procesas nagrinėjamoje byloje yra inicijuotas ir pradėtas ne civilinės ieškovės atstovo J. D. iniciatyva, o teismo nutartimi. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste pažymėtina ir tai, jog atsakomybė už buhalterinių dokumentų išsaugojimą laikotarpiu nuo 2014-01-17 iki 2015-08-24 kyla ūkio subjekto vadovu buvusiam ir to pasėkoje už tinkamą ūkio subjekto buhalterinės apskaitos organizavimą vienasmeniškai ir tiesiogiai atsakingam direktoriaus pareigas ėjusiam R. P.. Byloje nustatyta, jog R. P., kaip UAB „( - )“ vadovas ir direktorius, bendrovės veiklą vykdė nuo 2009 metų. Taigi, logiška, jog didelę verslo patirtį turintis, gerai ūkio subjekto valdymą, ne tik ūkinės, bet ir finansinės veiklos srityje, išmanantis, neabejotinai buhalterinės ūkio subjekto apskaitos tvarkymo reikalavimus žinantis, žinantis ir savo kaip vadovo pareigą buhalterinę apskaitą organizuoti ir tvarkyti tinkamai, žinantis bei suvokiantis buhalterinių apskaitos dokumentų reikšmę bendrovės veiklai, R. P., būdamas atsakingu ūkio subjekto vadovu, turėjo būti suinteresuotas tinkamu jo vadovaujamos bendrovės veiklą apibrėžiančių ir kartu tinkamą bei, atkreiptina, teisėtą veiklą patvirtinančių dokumentų perdavimu naujajam savininkui. Esant nustatytoms aplinkybėms buhalterinę bendrovės apskaitą tvarkius apgaulingai, logiška, jog R. P. tokio intereso neturėjo. Nustatytų bylos aplinkybių visuma byloje suponuoja išvadą, jog, apgaulingai organizavęs buhalterinės apskaitos tvarkymą, be to, savo kaip direktoriaus įstatymams prieštaraujančiais veiksmais sąlygojęs visos bendrovės apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą bei vyriausiosios buhalterės veiksmus, ir šias aplinkybes neabejotinai žinodamas ir suvokdamas, R. P. nebuvo suinteresuotas bendrovės dokumentus naujiesiems bendrovės savininkui ir direktoriui perduoti pagal tiksliai ir detaliai sudarytą ir patvirtintą dokumentų perdavimo priėmimo aktą. R. P. tikslai ir motyvai buvo priešingi. Aplinkybė, jog naujieji UAB „( - )“ savininkas ir direktorius, įgyjant bendrovės akcijas, dokumentų perdavimo – priėmimo akto nereikalavo, R. P. kaltės nagrinėjamos bylos kontekste neeliminuoja.

171Vertinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog R. P. ir R. V. J. kaltė padarius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką – apgaulingai tvarkius UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, laikytina įrodyta visa apimtimi. Kaltinamųjų nusikalstami veiksmai kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį.

172Nagrinėjamoje byloje, kaip ir daugeliu atveju analogiško pobūdžio baudžiamosiose bylose, kaltinimai apgaulingai tvarkius buhalterinę ūkio subjekto apskaitą glaudžiai susiję su pareikštais kaltinimais pasisavinus svetimą ūkio subjektui priklausantį turtą.

173Dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo (Baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalis)

174Taigi, nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje kaltinimai pasisavinus UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą - pinigines lėšas - 33 492,59 Eur pareikšti UAB „( - )“ direktoriaus pareigas ėjusiam R. P..

175Kaltinamasis R. P. kaltu padarius šią jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, pasisavinus UAB „( - )“ priklausantį turtą - pinigines lėšas neprisipažino ir nurodė UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas - 33 492,59 Eur panaudojęs transporto priemonių įgijimui, tai yra atsiskaitymui už UAB „( - )“ įgytas transporto priemones.

176Pagal Baudžiamojo kodekso 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas - tai neteisėtas, neatlygintinas kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės pavertimu savo turtu ar turtine teise, pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2014, 2K-148/2013, 2K-92/2012). Pagal Baudžiamojo kodekso 183 straipsnį atsako tik tas asmuo, kuriam turtas ar turtinė teisė buvo patikėti ar buvo jo žinioje. Teismų praktikoje laikoma, kad patikėtas turtas – tai einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kuriam kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-630-/2013, 2K-197/2012, 2K-322/2012). Įgaliojimai turtui kaltininkui gali būti suteikiami įvairiais pagrindais, pavyzdžiui, esant civiliniams, darbo ar kitiems santykiams. Dažniausiai teismų praktikoje subjekto santykiai su turtu atsiranda darbo teisinių santykių pagrindu. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad patikėtas ar kaltininko žinioje esantis svetimas turtas ar turtinė teisė neteisėtai pasisavinami, jeigu tai atliekant nebuvo laikomasi nustatytos turto ar turtinės teisės patikėjimo ar buvimo žinioje tvarkos, buvo pažeistos esminės turto ar turtinės teisės patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygos, turto ar turtinės teisės savininko ar teisėto valdytojo interesai ir taip jam padaryta žala (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-168/2013, 2K-388/2007, 2K-165/2006). Turto pasisavinimo neatlygintinumas pagal kasacinio teismo praktiką reiškia, kad kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą ar turtinę teisę paverčia savo turtu ar turtine teise, tačiau turto ar turtinės teisės savininkui ar teisėtam valdytojui už šį turtą nėra atlyginama (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-373/2013, 2K-411/2012, 2K-526/2010).

177Nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog nuo 2009-09-01 iki 2015-10-08 UAB „( - )“ direktoriumi, atsakingu už įmonės ūkinę finansinę veiklą, buvo R. P.. Nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje objektyviai nustatyta ir tai, kad UAB „( - )“ priklausančiu turtu – piniginėmis lėšomis užimamų bendrovės vadovo pareigų pagrindu teise disponuoti išimtinai turėjo ir šiomis lėšomis išimtinai disponavo tik UAB „( - )“ direktorius R. P..

178Neneigdamas piniginių lėšų - 33 492,59 Eur iš UAB „( - )“ gavimo fakto, kaltinamasis R. P. neigia minėtas UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas pasisavinęs, teigia pinigines lėšas panaudojęs bendrovės interesams, tai yra panaudojęs atsiskaitymui už bendrovės, kuri be pagrindinės veiklos vykdė ir transporto priemonių prekybos veiklą, įgytas transporto priemones.

179Tokia kaltinamojo R. P. pozicija nustatytų faktinių baudžiamosios bylos aplinkybių kontekste vertintina kritiškai tik kaip pasirinkta gynybos pozicija ir atmestina.

180Nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriuje atliekant ūkio subjekto – UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą, tyrimą paskirtai atlikti vyriausiajai specialistei V. G. buvo pavesta atlikti tyrimą ir atsakyti ir į klausimą - koks buhalterinis pinigų likutis pas R. P., kaip atskaitingą asmenį, buvo 2015-10-02. Nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog, atlikus UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą, FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiosios specialistės V. G. pateiktoje 2017-11-07 specialisto išvadoje konstatuota, kad buhalterinis pinigų likutis pas UAB „( - )“ direktorių R. P., kaip atskaitingą asmenį, užregistruotas sąskaitos 258 „Avansinės apyskaitos administracija“ apyvartos žiniaraštyje, 2015 m. spalio 2 d. yra 33 492,59 Eur. Šią specialisto išvadoje pateiktą išvadą ūkinės finansinės veiklos tyrimą atlikusi vyriausioji specialistė be išlygų patvirtino ir teisminio nagrinėjimo metu.

181Byloje nustatyta, jog UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė R.V. J. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu analogiškai ir nuosekliai patvirtino, kad, tvarkydama 2015 m. rugsėjo mėnesio buhalterinę bendrovės apskaitą, nustatė, kad 2015 m. rugsėjo mėn. viduryje į bendrovės banko sąskaitą už parduotus automobilius buvo pervesta daugiau kaip 25 000 Eur, kuriuos direktoriaus R. P. nurodymu ji pervedė į direktoriaus verslo kortelę, iš kurios R. P. netrukus nuėmė apie 25 000 Eur - 28 000 Eur, tai ji nustatė pagal verslo kortelės banko išrašą. Nustatyta, jog R.V. J. patvirtino ir tai, jog pagal banko sąskaitos išrašą matėsi, kad UAB „( - )“ direktorius R. P. 2015 m. rugsėjo mėnesį iš bendrovės banko sąskaitos iš viso nuėmė apie 33 000 Eur.

182Akivaizdu, jog tiek FNTT vyriausiosios specialistės, atlikusios ūkio subjekto ūkinį finansinį tyrimą pateikta 2017-11-07 specialisto išvada, tiek ūkio subjekto buhalterinę apskaitą tiesiogiai tvarkiusios vyriausiosios buhalterės parodymai nagrinėjamu klausimu savo esme yra identiški ir suponuoja tapačias aplinkybes, ir jų pasėkoje kylančias išvadas.

183Nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog, ginčijant R. P. pareikštus kaltinimus pasisavinus UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas ir grindžiant gynybos poziciją bei argumentus, R. P. gynybos iniciatyva ir pastangomis, byloje buvo atliktas ir kitas UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas.

184Nustatyta, jog, vadovaujantis 2018-02-23 tarp advokato R. Skėrio ir UAB „ ( - )“ sudaryta sutartimi dėl konsultacinės išvados surašymo, UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą atliko ir UAB „ ( - )“. Nustatyta, jog 2018-02-23 sutartyje dėl konsultacinės išvados surašymo UAB „ ( - )“ tyrimą pavesta atlikti, atsakant į klausimą - koks atskaitingo asmens R. P. buhalterinės piniginių lėšų likutis būtų 2015-10-02 bei 2010-10-05 dienai, įvertinus atitinkamo laikotarpio automobilių pirkimus pagal papildomai pateiktus dokumentus. Akivaizdu, jog UAB „( - ) “ ūkio subjekto ūkinės finansinės veiklos tyrimą pavesta atlikti, pateikiant iš esmės analogišką klausimą, kaip ir FNTT ūkinės finansinės UAB „( - )“ veiklos tyrimą atlikusiai ir 2017-11-07 specialisto išvadą pateikusiai vyriausiajai specialistei V. G..

185Byloje nustatyta, jog, UAB „ ( - )“ atlikus ūkio subjekto ūkinės finansinės veiklos tyrimą, UAB „( - ) “ 2018-03-01 konsultacinėje išvadoje Nr. 2018/03/01 konstatuota, jog, įvertinus atskaitingo asmens R. P. vardu gautas pinigines lėšas ir patirtas išlaidas bei įvertinus papildomai pateiktus dokumentus, galimas piniginių lėšų likutis pas materialiai atskaitingą asmenį R. P. 2015-10-02 dienos pabaigoje apskaitytas - 12 218,66 Eur, 2015-10-05 dienos pabaigoje apskaitytas - 12 186,89 Eur.

186Vertinant ir analizuojant FNTT 2017-11-07 specialisto išvadą ir UAB „ ( - )“ 2018-03-01 konsultacinę išvadą, akivaizdu, jog to paties ūkio subjekto analogišku klausimu, taigi analogišką tyrimą atlikusių specialistų išvados dėl UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje nagrinėjamu laikotarpiu esančio atskaitingo bendrovės asmens R. P. buhalterinio piniginių lėšų likučio, yra skirtingos.

187Kaip byloje minėta, FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiosios specialistės V. G. atliktas ūkinės finansinės ūkio subjekto - UAB „( - )“ veiklos tyrimas ir pateikta UAB „( - )“ dokumentų ir duomenų analizė, atlikus tyrimą, pateiktos 2017-11-07 specialisto išvados išsamumas ir pagrįstumas, sąsajumas ir leistinumas Baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio prasme, abejonių nekelia.

188Nustatyta, jog UAB „( - ) “ ūkio subjekto - UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą atliko ir 2018-03-01 konsultacinę išvadą surašė UAB „( - ) “ buhalterinės apskaitos ir finansų specialistas P. M., turintis aukštąjį inžinierinį ir ekonominį universitetinį išsilavinimą, 20 metų darbo stažą, susijusį su ūkinės finansinės veiklos tyrimais ir analize, dirbęs 1995 – 1998 m. auditoriaus pareigose, 1998 – 2000 m. vyr. specialisto pareigose mokesčių policijos departamente, 2000 – 2003 m. Revizijų departamente prie LR Finansų ministerijos Kauno skyriuje, 2003 – 2014 m. FNTT prie VRM Kauno apskrities ūkinės finansinės veikslo tyrimo skyriuje, nuo 2017 m. - UAB „( - ) “ buhalterinės apskaitos ir finansų specialisto pareigose. Esant išdėstytų duomenų visumai, ūkinės finansinės ūkio subjekto veiklos tyrimą atlikusio ir 2018-03-01 konsultacinę išvadą byloje pateikusio specialisto P. M. profesinė kompetencija nagrinėjamu klausimu - ūkio subjekto ūkinės finansinės veiklos tyrimo srityje, kaip ir specialistės V. G., abejonių nekelia. Pažymėtina, jog specialistas P. M. ūkio subjekto tyrimą atliko ir konsultacinę išvadą dėl tyrimo metu nustatytos ūkio subjekto veiklos pateikė taip pat būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingos konsultacijos davimą. Taigi, šiuo aspektu konsultacinė išvada taip pat laikytina tinkamu, įstatymo reikalavimus atitinkančiu įrodymu.

189Konsultacinė išvada surašyta, vadovaujantis nepriklausomumo ir objektyvumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties, sąžiningumo, profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo, atsakomybės visuomenei principais. Nustatyta, jog, atlikdamas tyrimą ir pateikdamas konsultacinę išvadą, specialistas P. M., kaip ir specialistė V. G., vadovavosi nagrinėjamos bylos kontekste aktualiais ir reikšmingais ūkio subjekto ūkinę finansinę veiklą tiesiogiai reglamentuojančiais įstatymais bei norminiais aktais. Taigi, UAB „( - ) “ 2018-03-01 konsultacinės išvados pagrįstumas ir šiuo aspektu neabejotinas.

190Byloje nustatyta, jog UAB „ ( - )“ ūkio subjekto ūkinės finansinės veiklos tyrimas atliktas ir 2018-03-01 konsultacinė išvada surašyta remiantis papildomą UAB „( - )“ iniciavusio subjekto advokato R. Skėrio kontoros pateiktais UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentais (kopijomis) už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2015-11-30. Ūkio subjekto veiklos tyrimui atlikti specialistui P. M. gynybos pateiktos medžiagos - UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų, kaip duomenų, teisingumu abejoti pagrindo nėra.

191Vertinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog papildomam ūkio subjekto UAB „( - )“ veiklos tyrimui atlikti specialistui P. M. pateiktos medžiagos, duomenų teisingumas, pateiktos medžiagos ištyrimo visapusiškumas, taikytų metodų pagrįstumas bei tinkamumas, UAB „( - ) “ 2018-03-01 konsultacinės išvados, kaip įrodymo, pagrįstumas ir išsamumas, abejonių nekelia.

192Taigi, analizuojant, gretinant ir vertinant išdėstytų įrodymų visumą, akivaizdu, jog tiek FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2017-11-07 specialisto išvada dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos, tiek UAB „( - ) “ 2018-03-01 konsultacinė išvada, kaip įrodymų šaltiniai, kuriuose pateikti nagrinėjamos bylos kontekste reikšmingi duomenys apie ūkio subjekto - UAB „( - )“ ūkinę finansinę veiklą, pateiktas nustatytų duomenų vertinimas bei išvados, teismui abejonių nekelia.

193Tačiau nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, kaip lemiantį įrodymą vertinant būtent FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2017-11-07 specialisto išvadą dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos ir joje pateiktas išvadas, imtina domėn tai, jog 2017-11-07 specialisto išvadoje pateiktos vienareikšmiškos ir kategoriškos išvados. Tuo tarpu 2018-03-01 konsultacinėje išvadoje pateiktos išvados yra tik galimos, pateiktose išvadose akivaizdžiai įtvirtinta tik prielaida dėl tyrimo metu nustatytų aplinkybių.

194Kaip lemiančiu įrodymu remtis 2017-11-07 specialisto išvada byloje suponuoja ir pareikšto kaltinimo kontekste nustatyta itin reikšminga aplinkybė. Analizuojant ir vertinant 2017-11-07 specialisto išvadą ir 2018-03-01 konsultacinę išvadą, akivaizdu, jog tiek 2017-11-07 specialisto išvadoje, tiek 2018-03-01 konsultacinėje išvadoje, taigi, dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių, skirtingų subjektų inicijuotų ir skirtingų specialistų atliktų tyrimų metu, konstatuota, jog UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje transporto priemonių įgijimą pagrindžiančių dokumentų nėra. Taigi, aplinkybė, kuria grindžiamas kaltinimas pasisavinus pinigines lėšas, yra konstatuota abiejų tyrimų metu. Būtent tai, kad nebuvo pateikti transporto priemonių įgijimą pagrindžiantys dokumentai, kaip patvirtino pats specialistas P. M., ir sąlygojo konsultacinėje išvadoje pateiktų išvadų galimą, tikėtiną pobūdį.

195Baudžiamojo kodekso 183 straipsnyje įtvirtinta svetimo turto pasisavinimo kaip nusikaltimo sudėtis yra materiali, taigi būtinasis nusikalstamos veikos požymis yra turtinės žalos padarymas. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, konstatuojant turtinės žalos kilimą svarbu įvertinti ir nustatyti, kieno – įmonės ar asmeninėms – reikmėms turtas ar turtinė teisė buvo panaudoti. Kitaip tariant, darant išvadą dėl įmonės vadovo veiksmų atitikimo ar neatitikimo Baudžiamojo kodekso 183 straipsnyje įtvirtintos turto pasisavinimo sudėties požymiams, turi būti tiriamos ir vertinamos bylos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios tokių pinigų panaudojimo įmonės reikmėms faktą. Vienok, šios bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, kaltininko parodymai, jog įmonės pinigai buvo naudojami įmonės reikmėms, tai nepagrindžiant konkrečiomis aplinkybėmis ir nesant jo parodymus patvirtinančių įrodymų, nėra savaime pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties požymių buvimą asmens padarytoje veikoje (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-84/2012). Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti Baudžiamojo proceso kodekse numatytais proceso veiksmais. Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina ir tai, kad pagal teismų praktiką, ši Baudžiamojo proceso kodekso nuostata suponuoja ir tai, kad reikalavimas, jog kaltininko tvirtinimai dėl piniginių lėšų panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis, negali būti traktuojamos ir kaip įrodinėjimo pareigos perkėlimas kaltininkui.

196Išdėstyto teisinio reglamentavimo ir formuojamos teismų praktikos kontekste vertinant ir analizuojant kaltinamojo R. P. argumentus, neigiant pareikštus kaltinimus pasisavinus bendrovės pinigines lėšas, nurodant šias pinigines lėšas panaudojus transporto priemonių įgijimui ir atsiskaitymui už jas, būtent ir darytina vienintelė logiška ir bylos duomenimis pagrįsta išvada – R. P. teiginiai šiuo aspektu yra vienareikšmiškai deklaratyvaus pobūdžio, nepatvirtinti jokiais konkrečiais įrodymais ar pagrįstais duomenimis.

197Esant baudžiamojoje byloje nustatytoms aplinkybėms, jog, atlikus, atkreiptina, kelis UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimus, nustatyta, jog transporto priemonių įsigijimą patvirtinančių dokumentų UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje nėra, konstatuoti, kad piniginės lėšos buvo panaudotos būtent transporto priemonių įgijimui, nėra jokio objektyvaus pagrindo. Byloje nustatyta ir tai, jog duomenų, pagrindžiančių, kur buvo panaudoti R. P., kaip UAB „( - )“ direktoriui, išduotos bendrovės piniginės lėšos, buhalterinėje UAB „( - )“ apskaitoje nėra.

198Nagrinėjamu aspektu byloje paminėtina, jog UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusi vyriausioji buhalterė R.V. J., kaip ir už buhalterinės apskaitos organizavimą atsakingas UAB „( - )“ direktorius R. P., nurodydama, kad piniginės lėšos buvo panaudotos transporto priemonių pirkimui, nurodė ir tai, kad transporto priemonių įgijimo dokumentai jai, kaip vyriausiajai buhalterei, buvo pateikti. R.V. J. nurodė ir tai, jog pateiktus dokumentus ji suvedė į „ES“ sąskaitą ir visi 2015 m. rugsėjo mėn. transporto priemonių pirkimai matyti minėtoje „ES“ sąskaitoje. Tačiau šiame kontekste pažymėtina, jog pati R.V. J. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu pripažino, jog „ES“ sąskaita yra jos pačios išgalvota.

199Neigdamas jam pareikštus kaltinimus pasisavinus pinigines lėšas, R. P. nurodė, jog 2015 m. rugsėjo mėn. jo vadovaujama UAB „( - )“ transporto priemonių įsigijo už 49 000 Eur, ir transporto priemonių įgijimui jis naudojo savo asmenines pinigines lėšas. Tačiau baudžiamojoje byloje, remiantis FNTT 2017-11-07 specialisto išvada, nustatyta, kad pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ dokumentus, buhalterinėje apskaitoje direktoriaus R. P. darbo laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 gautos paskolos į apskaitą neįtrauktos, paskolų gavimas apskaitos dokumentais nepagrįstas ir apskaitos registruose neužregistruotas. Akivaizdu, jog jokių R. P. išdėstytus argumentus pagrindžiančių įrodymų byloje nėra.

200Nagrinėjamu atveju byloje pažymėtina ir tai, jog teisminio nagrinėjimo metu UAB „( - )“ pateikė 2015-11-23 skolų suderinimo aktą su D. L., iš kurio matyti, jog akte yra nurodytos ir, atkreiptina, 2015 m. rugsėjo mėn. UAB „( - )“ įgytos transporto priemonės. Ši aplinkybė logiškai pagrindžia, jog už minėtas 2015 m. rugsėjo mėn. įgytas ir į suderinimo aktą įtrauktas transporto priemones atsiskaityta nebuvo. Tai logiškai paaiškina jau byloje nustatytą aplinkybę, jog transporto priemonių apmokėjimą patvirtinančių dokumentų UAB „( - )“ finansinėje apskaitoje nėra.

201Taigi, byloje akivaizdžiai nustatyta, jog deklaratyviai nurodęs, kad gautos piniginės lėšos buvo panaudotos transporto priemonių įgijimui ir atsiskaitymui už jas, konkrečių įrodymų R. P. nepateikė nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu. Ir ši aplinkybė R. P. teiginius, jog piniginės lėšos buvo ne pasisavintos, o panaudotos bendrovės veiklai, objektyviai suponuoja atmesti. Remiantis kasacinės instancijos teismo formuojama praktika, kaltinamojo argumentai, kad lėšos buvo panaudotos bendrovės reikmėms, kai to nepatvirtina jokie patikimi įrodymai, kaltinamojo kaltės pasisavinus svetimą turtą besąlygiškai ir savaime neeliminuoja (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009, 2K-197/2012). Kaip minėta, aplinkybių, jog piniginės lėšos buvo panaudotos bendrovės veiklai bei interesams, pagrindimas objektyviais ir konkrečiais duomenimis, yra kaltinamojo dispozicijoje, ir tai nelaikytina kaip įrodinėjimo pareigos perkėlimas kaltinamajam.

202Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Turto pasisavinimas yra padarytas tiesiogine tyčia, jeigu kaltininkas supranta, kad jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą (turtinę teisę) neteisėtai paverčia savo turtu, numato, jog dėl to savininkas šio turto neteks, ir to nori (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-106/2013, 2K-93/2013, 2K-148/2013, 2K-7-198/2018). Nagrinėjamu atveju pažymėtina ir tai, jog kasacinio teismo jurisprudencijoje formuoja, jog tokio pobūdžio bylose būtina įsitikinti įmonės turto pasisavinimo ir padarytos žalos tikrumu, įvertinti ne tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esančią informaciją, bet ir objektyvių aplinkybių visumą, iš kurių galima spręsti, ar įmonė patyrė realios žalos dėl jos veiksmų, ar jis veikė tyčia, tai yra suprasdamas, kad savinasi įmonės turtą, numatydamas įmonei daromą žalą ir to norėdamas. Pažymėtina, jog teismų praktikoje, kaltės turinį sudaro asmens psichinis santykis su teisinę reikšmę turinčiais veikos požymiais, pavojingais padariniais, situacija, kuriai esant padaryta nusikalstama veika. Kaltės turinys atskleidžiamas, remiantis ne tik kaltininko parodymais apie jo suvokimą darant pavojingą visuomenei veiką, bet ir objektyviais bylos duomenimis.

203Vertinant baudžiamojoje byloje nustatytus objektyvius duomenis ir jų visetą - R. P., kaip UAB „( - )“ direktoriui, esant vieninteliam bendrovės finansiniais ištekliais disponuoti teisę turėjusiam ir vieninteliam finansiniais ištekliais realiai disponavusiam, esant vieninteliam bendrovėje atskaitingam asmeniui, esant nustatytai aplinkybei, jog buhalterinis piniginių lėšų likutis pas UAB „( - )“ direktorių R. P., kaip atskaitingą asmenį, 2015 m. spalio 2 d. buvo 33 492,59 Eur, nesant UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje transporto priemonių įgijimą patvirtinančių dokumentų, tai yra nesant UAB „( - )“ direktoriui R. P., kaip atskaitingam asmeniui, patikėtų piniginių lėšų panaudojimą patvirtinančių dokumentų – byloje pagrįstai darytina išvada, jog R. P. neabejotinai veikė tiesiogine tyčia. Byloje pagrįstai darytina ir išvada, jog tokie R. P. veiksmai sąlygojo turtinės žalos UAB „( - )“ kilimą.

204Byloje minėta, jog R. P. pareikšti kaltinimai pasisavinus UAB „( - )“ priklausantį turtą ir apgaulingai tvarkius buhalterinę bendrovės apskaitą, tai yra neišsaugojus buhalterinės apskaitos dokumentų yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir vienas kitą sąlygojantys. Kaltinimus pasisavinus turtą, kaip ir kaltinimus apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą, neišsaugojus transporto priemonių įgijimą patvirtinančių dokumentų neigdamas, R. P. savo poziciją grindė analogiškais argumentais, jog visus UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, tarp jų ir transporto priemonių įsigijimą patvirtinančius dokumentus, jis perdavė naujajam bendrovės direktoriui J. D.. Tačiau tokie R. P. argumentai atmestini ir šiuo atveju.

205Esant nustatytoms aplinkybėms buhalterinę bendrovės apskaitą tvarkius apgaulingai, neišsaugojus pirminių transporto priemonių įgijimą patvirtinančių dokumentų, logiška, jog R. P. nebuvo suinteresuotas buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimu pagal dokumentų perdavimo – priėmimo aktą, ir todėl tikslingai dokumentų neperdavė, kadangi žinojo, jog transporto priemonių įgijimą ir tokiu būdu jam patikėtų bendrovės piniginių lėšų panaudojimą patvirtinančių dokumentų buhalterinėje apskaitoje nėra. Išdėstytų aplinkybių visuma pagrįstai suponuoja išvadą, jog piniginės lėšos, atkreiptina iš bendrovės banko sąskaitos išimtos prieš pat bendrovės pardavimą, buvo nukreiptos ne atsiskaitymui už transporto priemones, bet buvo R. P. pasisavintos ir tokiu būdu panaudotos priešingais bendrovei tikslais.

206Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, kaip minėta, yra pateiktos FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2017-11-07 specialisto išvada dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos ir UAB „ ( - )“ 2018-03-01 konsultacinė išvada Nr. 2018/03/01. Remiantis 2017-11-07 specialisto išvadą surašiusios specialistės V. G. ir 2018-03-01 konsultacinę išvadą pateikusio specialisto P. M. teisminio nagrinėjimo išdėstytais paaiškinimais, byloje nustatyta, jog esminis skirtumas tarp 2017-11-07 specialisto išvados ir 2018-03-01 konsultacinės išvados yra tai, kad 2017-11-07 specialisto išvadoje nėra atkeltas įsiskolinimo likutis iš 2014-12-31 į 2015-01-01. Tačiau nagrinėjamu aspektu pažymėtina, jog UAB „ ( - )“ specialistui P. M., atliekant ūkio subjekto ūkinės finansinės veiklos tyrimą, nebuvo pateikta ikiteisminio tyrimo baudžiamosios bylos medžiaga, ir šios medžiagos specialistas P. M. nevertino.

207Galiausiai nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, konstatuojant esant R. P. kaltę pasisavinus UAB „( - )“ pinigines lėšas – 33 492,59 Eur, kreiptinas dėmesys į specialistės V. G. teisminio nagrinėjimo metu išdėstytus paaiškinimus, jog, atlikus ūkinės finansinės UAB „( - )“ veiklos tyrimą, ji nustatė, kad pagal UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, UAB „( - )“ direktorius R. P. tiriamuoju laikotarpiu nepagrindė pajamų, kurių bendra suma būtų – 200 000 Eur, ir išlaidų, kurių bendra suma būtų – 700 000 Eur, tokiu būdu R. P., kaip atskaitingo asmens, įsiskolinimas bendrovei būtų – 500 000 Eur. Kaltinimas R. P., kaip matyti, pareikštas tik dėl piniginių lėšų, kurios iš bendrovės banko sąskaitos buvo pervestos į R. P., kaip bendrovės direktoriaus, verslo kortelę, ir kurios iš R. P. verslo kortelės realiai buvo išimtos.

208Nagrinėjamoje byloje atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas buvo atliktas laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-11-30, taigi, ūkio subjekto – UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas buvo atliktas ir bendrovę pardavus naujajam savininkui, taigi, bendrovei vadovaujant naujajam direktoriui. Ši aplinkybė leidžia teigti ūkio subjekto tyrimą buvus objektyvų ir nešališką, nepriklausomai nuo to, kas ūkio subjektui vadovavo ir kas už ūkio subjekto veiklą buvo atsakingas.

209Taigi, vertinant išdėstytų ir aptartų įrodymų visumą, daryti išvadą, kad UAB „( - )“ direktoriaus R. P. žinioje buvusias UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas - 33 492,59 Eur, UAB „( - )“ direktorius R. P. panaudojo transporto priemonių įgijimui bendrovės vardu, objektyvaus pagrindo nagrinėjamoje byloje nėra.

210R. P. kaltė padarius jam inkriminuojamą veiką, pasisavinus UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas, laikytina įrodyta. Kaltinamojo nusikalstami veiksmai kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį, kadangi nustatyta, jog R. P. pasisavino UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas, kurių bendra suma - 33 492,59 Eur, taigi pasisavino didelės vertės svetimą turtą.

211Dėl civilinio ieškinio

212Baudžiamojoje byloje civilinė ieškovė – UAB „( - )“ pareiškė 33 460,82 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos (t. 2, b. l. 87).

213BPK 109 straipsnis numato, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam, ar už jų veikas atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Į turtinės žalos sąvoką pagal šį straipsnį įeina turtinė žala ir kiti materialiniai nuostoliai, susiję su nusikaltimo padarymu, kai atsiradusią žalą ir kaltininko veiksmus jungia priežastinis ryšys.

214Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, remiantis 2017-11-07 specialisto išvada Nr. 5-3/76, nustatyta, jog UAB „( - )“ patyrė 33 460,82 Eur turtinę žalą. Byloje nustatyta, kad minėtą turtinę žalą UAB „( - )“ patyrė realiai, padarytos žalos tikrumas abejonių nekelia ir šią turtinę žalą bendrovė patyrė dėl neteisėtų R. P., kaip UAB „( - )“ veiksmų. Esant tokioms aplinkybėms, UAB „( - )“ civilinis ieškinys dėl 33 460,82 Eur turtinės žalos tenkintinas visiškai ir priteistinas iš R. P..

215Bausmės skyrimo motyvai

216Vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 1 dalies, 2 dalies nuostatomis, teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų stadiją, kaltininkų asmenybes, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir sunkinančių aplinkybių, bei įvertina kiekvienos tokios aplinkybės reikšmę. Baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tai reiškia, kad, individualizuojant bausmę, svarbu tinkamai įvertinti tiek BK bendrosios dalies nuostatų suteikiamas galimybes teismui skiriant bausmę, tiek ir BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes (padaryto nusikaltimo pavojingumą, kaltės formą ir rūšį, nusikaltimo padarymo motyvus, tikslus ir stadiją, kaltininko asmenybę ir kt.).

217Kaltinamasis R. P. padarė dvi tyčinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnio normomis, veika, numatyta Baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje, priskirtina sunkių nusikaltimų kategorijai, veika, numatyta Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, priskirtina apysunkių nusikaltimų kategorijai.

218Kaltinamasis R. P. kaltu padarius jam inkriminuojamą sunkią nusikalstamą veiką, pasisavinus didelės vertės svetimą turtą, neprisipažino ir savo elgesio kritiškai nevertino. Kaltu padarius apysunkę nusikalstamą veiką, apgaulingai tvarkius buhalterinę apskaitą, kaltinamasis R. P. nors iš dalies ir prisipažino, tačiau savo veiksmų kritiškai nevertino ir šiuo atveju. Kaltinamojo nusikalstami, įstatymui ir įstatymo reikalavimams prieštaraujantys veiksmai nebuvo atsitiktiniai, ar nulemti nepalankiai susiklosčiusios situacijos ar aplinkybių. Atvirkščiai, R. P. nusikalstami veiksmai buvo sąmoningi, tęsėsi pakankamai ilgą laiko tarpą – daugiau nei 1,5 metų, buhalterinės apskaitos organizavimas, tvarkymas jam kaip verslininkui iš viso atrodė kaip nereikšmingas.

219Taigi, kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nagrinėjamoje byloje nėra. Tačiau nėra ir kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

220Kaltinamojo padarytų nusikalstamų veikų tyčinis pobūdis, nenustatant teisėtai ir tinkamai bendrovės veiklai itin reikšmingų buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo tvarkos, neišsaugant ženklios apimties (iš viso 110 atvejų) buhalterinės bendrovės apskaitos dokumentų, besitęsiantis nusikalstamų veiksmų apimtis pobūdis (nusikalstami veiksmai truko beveik dvejus metus), pasisavinant, atkreiptina, didelės vertės bendrovei priklausantį turtą, suponuoja tiek kaltinamojo kaip asmenybės, tiek kaltinamojo padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą. Kartu nagrinėjamu aspektu atkreiptinas dėmesys, jog kaltinamasis anksčiau nėra teistas. Kitų nusikalstamų veikų R. P. nepadarė, pastarajam nėra pradėta ir kitų ikiteisminių tyrimų, ar iškelta baudžiamųjų bylų.

221Kaltinamasis dirba, šiuo metu taip pat užima vadovaujančias pareigas, turi šeima.

222Formuojama teismų praktika, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Baudžiamosios teisės paskirties kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra. Įstatymų leidėjas baudžiamojo įstatymo sankcijas konstruoja taip, kad teismas galėtų paskirti teisingą bausmę, vadovaudamasis įstatymo, nustatančio baudžiamąją atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijoje numatytomis bausmėmis ir jų dydžiais.

223Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, individualizuojant bausmę, visoms Baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 1, 2 dalyse įstatymo leidėjo įtvirtintoms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojanti reikšmė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-603/2010, 2K-118/2011, 2K-148/2014, 2K-492/214 ir kt.).

224Už nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, padarymą baudžiamajame įstatyme yra numatytos kelios alternatyvios bausmės – bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų. Už nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje, padarymą baudžiamajame įstatyme yra numatyta vienintelė bausmė – laisvės atėmimas iki dešimties metų.

225Išdėstyto teisinio reglamentavimo kontekste vertinant nustatytas bylos aplinkybes – tyčinį, atkreiptina, kelių nusikalstamų veikų pobūdį, nusikalstamų veiksmų mastą ir apimtį, iš esmės lemiantį R. P., kaip direktoriaus, vaidmenį, nusikalstamų veikų sunkumo laipsnį - viena nusikalstama veika priskirtina sunkių nusikaltimų kategorijai - nagrinėjamoje byloje pagrįstai suponuoja laisvės atėmimo bausmių skyrimą R. P.. Išdėstyto teisinio reglamentavimo kontekste, įvertinus baudžiamosios bylos aplinkybes - tai, kad R. P. anksčiau nėra teistas, nesant atsakomybę lengvinančių aplinkybių, tačiau nesant ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, manytina, kad Baudžiamojo kodekso 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti bausmės tikslai ir paskirtis bus pasiekti R. P. už nusikalstamų veikų padarymą paskyrus mažesnio dydžio laisvės atėmimo bausmes nei sankcijose numatyti bausmių vidurkiai. Be to, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, laikytina jog bausmės tikslai kaltinamajam R. P. nagrinėjamoje byloje gali būti pasiekti ir atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Tačiau, atsižvelgiant į tyčinį padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, vienos veikos sunkumo laipsnį, į tai, kad nusikalstamais veiksmais padaryta didelė turtinė žala, R. P. nustatytinas didesnis nei įstatyme numatytas minimalus bausmės vykdymo atidėjimo terminas – dveji metai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalis) (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554, įsigaliojusio 2015 m. kovo 24 d., redakcija). Be to, atsižvelgiant į tai, jog nusikalstamais R. P. veiksmais padaryta turtinė žala, R. P. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – turtinės žalos atlyginimas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 67 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 69 straipsnis). Siekiant užtikrinti savalaikį nuosprendžio ir paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymą, civilinės ieškovės teisėtus interesus į žalos atlyginimą, baudžiamojo poveikio priemonės – turtinės žalos atlyginimo terminas nustatytinas dveji metai, tokiu būdu R. P. įpareigojant nusikaltimu padarytą žalą atlyginti per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį.

226Dėl bausmių bendrinimo

227Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, jog ideali nusikalstamų veikų sutaptis yra tuomet, kai padarytos kelios veikos, jos padarytos viena po kitos, įgyvendinant bendrą sumanymą. Tokiais atvejais atskirus kaltininko nusikalstamus veiksmus jungia bendras sumanymas, siekiant pagrindinio nusikalstamos veikos tikslo, tokioje situacijoje visos nusikalstamos veikos dalys yra neatskiriamos (būtinos), nepadarius bent vienos veikos nebus pasiektas pagrindinis tikslas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-355/2009, 2K-477/2008).

228Nagrinėjamoje byloje konstatuotina, jog kaltinamojo R. P. nusikalstamus veiksmus jungė bendra vieninga tyčia, siekiant vieningo ir pagrindinio tikslo bei sumanymo – siekiant pasisavinti bendrovės turtą. Taigi pagal formuojamą teismų praktiką R. P. padarytos nusikalstamos veikos, apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą ir pasisavinant bendrovei priklausantį turtą, sudaro idealią nusikalstamų veikų sutaptį, todėl už padarytas nusikalstamas veikas paskirtos bausmės bendrintinos apėmimo būdu pagal Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktą.

229Kaltinamosios R. V. J. padaryta nusikalstama veika yra tyčinio pobūdžio nusikaltimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnio normomis, R. V. J. padaryta nusikalstama veika priskirtina apysunkių nusikaltimų kategorijai.

230Kaltinamoji kalta padarius baudžiamajame įstatyme numatytą pavojingą nusikalstamą veiką prisipažino visiškai, ir, kaip suponuoja kaltinamosios pozicija, parodymai bei elgesys tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu, savo įstatymui priešingus veiksmus vertina kritiškai ir iš tiesų nuoširdžiai gailisi padariusi nusikalstamą veiką. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 dalies 2 punktu, tai pripažintina kaltinamosios R. V. J. atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Kaltinamosios atsakomybę sunkinančių aplinkybių nagrinėjamoje byloje nėra. Nusikalstamais įstatymui prieštaraujančiais R. V. J. veiksmais materialinė žala nepadaryta, sunkios pasekmės nesukeltos.

231R. V. J. anksčiau nėra teista. R. V. J. dirba, augina neįgalią dukterį, kurią viena prižiūri. Duomenų apie galiojančias R. V. J. taikytas administracines nuobaudas byloje nėra.

232Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, jog asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Analizuojant išdėstytą baudžiamojo įstatymo nuostatą, akivaizdu, jog atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą nėra imperatyvi, o tik sąlyginė atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšis. Be to, asmuo, padaręs minėto straipsnio 1 dalyje nurodyto pobūdžio nusikalstamą veiką, gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą tik esant Baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 2 dalyje numatytų būtinų sąlygų, apibūdinančių nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei jo elgesį padarius tokią veiką visumai, tai yra, jei: 1) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką; 2) jis visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką; 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindas manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

233Kaip aukščiau paminėta, R. V. J. padaryta nusikalstama veika yra tyčinio pobūdžio apysunkis nusikaltimas. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog R.V. J. įstatymui prieštaraujančią baudžiamajame įstatyme numatytą pavojingą veiką padarė ir yra teisiama pirmą kartą. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta ir tai, jog kalta padarius nusikalstamą veiką R. V. J. prisipažino visiškai ir dėl savo nusikalstamų veiksmų iš tiesų nuoširdžiai gailisi.

234Kaip minėta, tai pripažinta kaltinamosios R.V. J. atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Šiame kontekste paminėtina, jog R.V. J. iš tiesų labai kritiškai, tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu vertino savo nusikalstamus veiksmus, viso proceso metu davė išsamius parodymus, nurodė bei paaiškino savo nusikalstamų veiksmų motyvus ir priežastis. Visa tai suponuoja, jog R. V. J. iš esmės jau padarė reikiamas išvadas. Kaltinamosios atsakomybę sunkinančių aplinkybių nagrinėjamoje byloje nėra. R. V. J. dirba, turi didelę darbo ir gyvenimo patirtį. Nagrinėjamu aspektu atkreiptinas dėmesys, jog R.V. J. viena augina, prižiūri, taigi visa apimtimi yra atsakinga už neįgalios dukters priežiūrą ir gerbūvį. Vertinant išdėstytų objektyviai nustatytų aplinkybių visumą, nagrinėjamoje byloje darytina išvada, jog R.V. J. laikysis įstatymų ir naujų nusikalstamų veikų nedarys.

235Taigi, esant išdėstytų aplinkybių visumai – R. V. J. padarė apysunkį nusikaltimą, nusikalstamą veiką R. V. J. padarė pirmą kartą, savo kaltę padarius nusikalstamą veiką R. V. J. pripažino visiškai ir gailisi ją padariusi, ir galiausiai, yra pagrįstas pagrindas manyti, kad R. V. J. laikysis įstatymų ir naujų nusikalstamų veikų nedarys, akivaizdu, jog visos įstatymo leidėjo Baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies nuostatuose įtvirtintos būtinosios sąlygos yra nustatytos. Tai objektyviai suponuoja Baudžiamojo kodekso 40 straipsnio nuostatų taikymą R. V. J..

236R. V. J. taikyti Baudžiamojo kodekso 40 straipsnio nuostatas, ir R.V. J. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nagrinėjamoje byloje pagrįstai suponuoja ir baudžiamosios atsakomybės kontekste nustatyta reikšminga aplinkybė, jog R. V. J. nusikalstamus veiksmus apgaulingai tvarkant buhalterinę bendrovės apskaitą iš esmės sąlygojo ir lėmė R. P., kaip direktoriaus, atsakingo už buhalterinės apskaitos organizavimą, įstatymo reikalavimams prieštaraujantys veiksmai.

237Baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje formuojama, jog laiduotojais gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys.

238Baudžiamojoje byloje nustatyta, jog prašymą dėl kaltinamosios R. V. J. perdavimo laiduotojos atsakomybei pagal laidavimą bei sutikimą būti kaltinamosios R. V. J. laiduotoja pateikė R. P. (t. 6, b. l. 10-11, 19). Byloje nustatyta, jog R. P. dirba UAB „ ( - )“ vyr. buhaltere (t. 6, b. l. 12-14). Akivaizdu, jog R. P. ne tik turi atitinkamą išsilavinimą, bet ir dirba analogiško pobūdžio darbą, kaip R.V. J.. Nustatyta, jog UAB „( - ) “, kurioje R. P. dirba, atkreiptina, nuo 2010 m., direktorės – redaktorės pateiktoje charakteristikoje R. P. charakterizuojama išimtinai teigiamai, kaip kompetentinga savo srities žinovė, sąžininga, atsakinga ir pareiginga, lojali savo bendrovei, niekada neturėjusi drausminių nuobaudų, kolektyve mėgiama ir gerbiama už nuoširdumą, atvirumą, pagalbą profesiniais klausimais (t. 6, b. l. 16).

239Byloje nustatyta, jog R. P. nėra teista, nėra bausta ir administracine tvarka (t. 6, b. l. 17).

240Byloje nustatyta ir tai, jog R. P. ir R. V. J. artimai bendrauja daugiau nei penkerius metus, yra ne tik artimos draugės, bet kartu ir kolegės, bendrauja ne tik asmeniškai, bet ir šeimomis. R. P. nurodė, jog R.V. J. pažįsta kaip dorą, sąžiningą, nuoširdų žmogų, kuris nusikalstamą veiką padarė iš lojalumo darbdaviui, siekdama tiesiog gerai atlikti savo darbo funkcijas. R. P. nurodė esanti įsitikinusi, jog R.V. J. jau dabar suvokė ir tinkamai įvertino savo nusikalstamus veiksmus. R. P. nurodė esanti įsitikinusi ir tuo, jog ji, kaip artima draugė, gali daryti teigiamą įtaką R.V. J., ir gali būti už ja atsakinga kaip laiduotoja.

241Byloje nustatyta, jog R. P. yra R. P., kurio veiksmai iš esmės įtakojo R.V. J. nusikalstamus veiksmus, žmona. Taigi, kaltinamąjį R. P. ir R. P., kuri siekia tapti kito kaltinamojo asmens laiduotoja, sieja artimi santuokiniai ryšiai. Tačiau, net ir esant glaudžiam santuokiniam ryšiui, kiekviena asmenybė yra individuali, turinti savo susiformavusiais vertybes ir pasaulėžiūrą. Esant nustatytoms R. P. asmeninėms savybėms, manytina, jog santuokiniai ryšiai su R. P., R. P., kaip laiduotojos, gerąjai įtakai netrukdys ir neigiamai neįtakos.

242Vertinant išdėstytų nustatytų aplinkybių visumą, turint omeny R. P. asmenines savybes, analogišką veiklos pobūdį, artimą ryšį su R.V. J. tiek kaip draugių, tiek darbine prasme, konstatuotina, jog R. P. yra vertas teismo pasitikėjimo asmuo, galintis daryti įtaką ir turintis autoritetą R. V. J..

243Esant nustatytoms aplinkybėms, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 40 straipsnio nuostatomis, R. V. J., padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, atleistina nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, R.V. J. perduodant pagal laidavimą teismo pasitikėjimo vertam asmeniui – laiduotojai R. P..

244Atsižvelgiant tiek į kaltinamosios R. V. J., tiek į laiduotojos R. P. teigiamai charakterizuojamas asmenybes, į tai, jog R. V. J. padaryta nusikalstama veika yra apysunkis nusikaltimas, taigi padaryta mažiau pavojinga veika nei sunki nusikalstama veika, materialinė žala R.V. J. veiksmais nepadaryta, sunkios pasekmės nesukeltos, tai, jog R.V. J. itin kritiškai vertina savo nusikalstamus veiksmus ir tikrai nuoširdžiai gailisi, laidavimo terminas nustatytinas minimalus baudžiamajame įstatyme numatytas vienerių metų terminas. Be to, atsižvelgiant į išdėstytas ir aptartas aplinkybes, akcentuojant, jog materialinė žala R.V. J. veiksmais nepadaryta, laidavimas nagrinėjamu atveju skirtinas be užstato. Laikytina, jog nagrinėjamoje byloje atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir auklėjimo tikslai bus pasiekti laiduotojui ir neskiriant užstato.

245Kiti klausimai

246Procesinė prievartos priemonė - laikinas nuosavybės teisės apribojimas, baudžiamojoje byloje paskirtas R. P. priklausančiam 33 492,59 Eur vertės nekilnojamam ir kilnojamam turtui, paliktina galioti iki civilinio ieškinio įvykdymo.

247Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini UAB „( - )“.

248Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-305 straipsniais, 307 -308 straipsniais, teismas

Nutarė

249R. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti:

250- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu vieneriems metams,

251- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu dvejiems metams.

252Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, ir galutinę bausmę pagal šį nuosprendį R. P. paskirti – laisvės atėmimą dvejiems metams.

253Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554, įsigaliojusio 2015 m. kovo 24 d., redakcija), 1 dalimi, 2 dalimi, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti dviejų metų laikotarpiui bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalimi, 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 69 straipsniu, R. P. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą, įpareigojant R. P. nusikaltimu padarytą žalą atlyginti per dvejų metų laikotarpį.

254Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 339 straipsnio 3 dalimi, bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

255R. V. J. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsniu, atleisti pagal laidavimą be užstato, R. V. J. pagal laidavimą perduodant laiduotojai R. P..

256Laidavimo terminą nustatyti vienerius metus.

257Civilinės ieškovės UAB „( - )“ civilinį ieškinį tenkinti visiškai. Iš R. P. UAB „( - )“ naudai priteisti 33 460,82 Eur turtinei žalai atlyginti.

258Laikiną nuosavybės teisių apribojimą R. P. priklausančiam 33 492,59 Eur vertės nekilnojamam ir kilnojamam turtui, palikti galioti iki civilinio ieškinio įvykdymo.

259Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, saugomus FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB „( - )“.

260Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Edita... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. R. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 5. R. V. J., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ) ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė,... 6. kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 7. kaltinamasis R. P. apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, dėl to... 8. R. P., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ),... 9. Be to, R. P., pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos... 10. - laikotarpiu nuo 2014-01-17 iki 2014-12-17 74 atvejais pirktų automobilių,... 11. - laikotarpiu nuo 2015-01-02 iki 2015-08-24 36 atvejais pirktų automobilių,... 12. Tokiu būdu, R. P. apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą,... 13. Be to, R. P. pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės... 14. R. P., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ) , registruotos ( - ),... 15. Kaltinamoji R. V. J. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą įmonės... 16. R. V. J. laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-11-06, būdama UAB „( - )“,... 17. - 2014 metais 9 atvejais – 2 673,76 Lt (774,37 Eur),... 18. - 2015 metais 147 atvejais – 201 109,59 Eur, taip ji į įmonės buhalterinę... 19. Be to, vyriausioji buhalterė R. V. J., privalėdama kontroliuoti, kad būtų... 20. Be to, atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraštyje 2014-12-31... 21. Kaltinamasis R. P. kaltu padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas... 22. R. P. nurodė, jog UAB „( - )“, kurios direktoriumi ir vieninteliu... 23. UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą nuo 2011 m. tvarkė buhalterė R. V. J..... 24. R. P. paaiškino, jog už dokumentų, susijusių su transporto priemonių... 25. Kaltinamasis nurodė, jog, pagal nusistovėjusią bendrovėje tvarką,... 26. R. P. nurodė, jog, kadangi pagrindinė įmonės veikla buvo transporto... 27. R. P. nurodė, jog 2015-10-05 pagal akcijų pirkimo pardavimo sutartį UAB „(... 28. Kodėl ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje specialistei nebuvo... 29. R. P. pažymėjo, jog situacija, kad dokumentų nebuvo, tiesiog neįmanoma, nes... 30. R. P. neigė pasisavinęs UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas ir... 31. Kaltinamoji R. V. J. kalta padarius įstatymui prieštaraujančią veiką,... 32. R. V. J. paaiškino, jog transporto priemonių pirkimo pardavimo dokumentus UAB... 33. Finansinėmis UAB „( - )“ lėšomis - grynaisiais pinigais, banko... 34. R. V. J. nurodė, jog transporto priemones UAB „( - )“ įgydavo iš... 35. R. V. J. nurodė, jog kiekvieno mėnesio pabaigoje ji visuomet išsitraukia... 36. R. V. J. nurodė neginčijanti veiksmų, nurodytų kaltinamajame akte. Kartu... 37. Civilinės ieškovės UAB „( - )“ atstovas J. D. nurodė, jog 2015-10-05... 38. Atstovas nurodė, jog duomenys, dokumentai apie bendrovės turtą, finansinę... 39. 2015-10-06, tapęs UAB „( - )“ direktoriumi, jis pastebėjo, jog nėra... 40. J. D. nurodė, jog, pradėjus eiti direktoriaus pareigas ir pradėjus... 41. J. D. taip pat nurodė, jog, tikrinant bendrovės buhalterinės apskaitos... 42. Be to, J. D. nurodė, jog, pradėjus eiti direktoriaus pareigas ir pradėjus... 43. J. D. nurodė, jog UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus atkūrė... 44. Civilinės ieškovės atstovas nurodė, jog dėl R. P. veiksmų neperduodant... 45. J. D. papildomai nurodė ir tai, jog tapus direktoriumi, jau spalio mėnesį... 46. Liudytojas J. A. D., patvirtindamas ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus,... 47. Liudytojas patvirtino, jog, įsigijus UAB „( - )“, pagal R. P. paliktus... 48. J. A. D. patvirtino ir tai, kad buhalterinės UAB „( - )“ apskaitos... 49. Liudytoja E. N. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jog UAB... 50. Liudytoja, patvirtindama ikiteisminio tyrimo parodymus, nurodė, jog 2015-11-09... 51. Patikrinus visus perduotus bendrovės dokumentus, kasos likučius, atskaitingų... 52. Tikrindama dokumentus, nustatė, kad pagal atskaitingų asmenų apskaitos... 53. Liudytoja patvirtino, jog laikotarpiu nuo 2015-10-01 iki 2015-10-31 minėta 33... 54. Neradusi pirminio pagrindžiančio dokumento, jog pinigai buvo perduoti J. D.,... 55. Iš R. V. J. paliktų buhalterinės apskaitos dokumentų nesimato, kad įmonė... 56. Buhalterinėje apskaitoje nėra jokių dokumentų, kad R. P. naudojo savo... 57. R.V. J. tvarkytos apskaitos iš naujo netvarkė, VMI pateiktų deklaracijų... 58. Liudytoja nurodė, jog su UAB „( - )“ direktoriumi J. D. jie kartu gyvena,... 59. Šiuo metu visas bendrovės turtas yra įtrauktas į bendrovės buhalterinę... 60. Liudytoja nurodė ir tai, jog, atsižvelgus į paliktą ES šalių neapmokėtą... 61. Liudytojas R. M., patvirtindamas ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus,... 62. Liudytojas paaiškino, jog jo, kaip vadybininko, pareigos buvo tvarkyti... 63. Liudytojas patvirtino, jog prieš UAB „( - )“ akcijų pardavimą... 64. Liudytojas R. Z., patvirtindamas ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus,... 65. Liudytojas V. M., taip pat patvirtindamas parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo... 66. Liudytojas R. M., patvirtindamas ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus,... 67. Liudytojas M. J. parodė, kad UAB „( - )“ vadybininku jis dirba nuo 2014 m.... 68. UAB „( - )“ direktoriumi tapus J. D., jo, kaip vadybininko, pareigos... 69. Liudytojas patvirtino, jog skolų suderinimo aktą su D. L. suderino jis, visi... 70. Liudytoja R. P. parodė, jog R.V. J. ji pažįsta daugiau nei penkerius metus,... 71. Liudytojas Ž. P. nurodė, kad jis yra R. P. sūnus, studijuoja ( - )... 72. Specialistė V. G. parodė, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos... 73. Tyrimas buvo atliktas pagal tris perdavimo aktus, taip pat buvo pateikta... 74. Specialistė nurodė, jog pagal jai kaip specialistei pateiktus dokumentus,... 75. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“... 76. Specialistė paaiškino, jog pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui... 77. Specialistė nurodė, jog pateiktus jai duomenis analizuojant ir vertinant... 78. Specialistė nurodė, kad pagal UAB „( - )“ pateiktus dokumentus –... 79. Specialistė nurodė, kad pagal pateiktus UAB „( - )“ dokumentus nebuvo... 80. Nustatyta, kad sąskaitos 258 apyvartos žiniaraštyje padaryti įrašai,... 81. Specialistė paaiškino, jog net jeigu būtų kokie nors koregavimai turi būti... 82. Specialistė patikslino, jog pagal jai pateiktą ikiteisminio tyrimo bylos... 83. Specialistė nurodė, jog į pateiktą klausimą „Koks buhalterinis pinigų... 84. Specialistė nurodė, jog pagal UAB „( - )“ pateiktus apskaitos dokumentus... 85. Specialistė nurodė, jog į pateiktą klausimą „Ar bendrovės... 86. Į pateiktą klausimą „Ar bendrovės buhalterinėje apskaitoje apskaityti... 87. Specialistė teisminio nagrinėjimo metu patikslino, jog UAB „( - )“... 88. Specialistė patvirtino, kad UAB „( - )“ direktorius J. D., pasikeitus vyr.... 89. Specialistė paaiškino ir tai, kad konsultacinę išvadą byloje pateikęs... 90. Specialistas P. M. nurodė, kad konsultacinę išvadą jis surašė pagal UAB... 91. Išanalizavus duomenis matyti, kad transporto priemonės 2015 m. rugsėjo... 92. Specialistas paaiškino, kad iš konsultacinei išvadai rašyti pateiktų... 93. Įvertinus tai, kad likutis neįvertintas, todėl įvertinus likutį pagal... 94. 2015-10-31 specialisto išvados priede nurodytas likutis – 33 460 eurų yra... 95. Įvertinus tai, kad 2015-10-05 pabaigoje likutis turėtų būti 12 186 eurai... 96. Specialistas nurodė, jog pinigų sumokėjimą pagrindžiantys dokumentai jam... 97. Remiantis 2017-11-07 specialisto išvada Nr. 5-3/76 dėl UAB „( - )“... 98. 1. atlikus tyrimą pagal pateiktą klausimą – „Kokia pinigų suma buvo... 99. - UAB „( - )“ vyr. buhalterė R. V. J. atsiskaitymus su direktoriumi R. P.,... 100. - UAB „( - )“ vyr. buhalterė R. V. J. sąskaitos 258 apyvartos... 101. - pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“ pinigų... 102. - pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“... 103. - UAB „( - )“ vyr. buhalterė R. V. J. sąskaitos 258 apyvartos... 104. - pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“... 105. - pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“... 106. - buhalterinis pinigų likutis pas UAB „( - )“ direktorių R. P., kaip... 107. 2. atlikus tyrimą pagal pateiktą klausimą – „Ar bendrovės... 108. - pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“... 109. a) direktoriaus R. P. darbo laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 gautų... 110. b) direktoriaus J. D. darbo laikotarpiu nuo 2015-10-05 iki 2015-11-30 UAB „(... 111. 3. atlikus tyrimą pagal pateiktą klausimą – „Ar UAB „( - )“... 112. - UAB „( - )“ (direktorius R. P.) buhalterinė apskaita laikotarpiu nuo... 113. - UAB „( - )“ (vyr. buhalterė R. V. J.) sąskaitos 258 apyvartos... 114. - UAB „( - )“ (direktorius R. P.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m.... 115. - UAB „( - )“ (vyr. buhalterė R. V. J.) pažeidė Lietuvos Respublikos... 116. a) atskaitingo asmens R. P. apyvartos žiniaraščiuose užregistravo, kad R.... 117. b) pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“... 118. c) pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - )“... 119. d) atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraštyje 2014-12-31... 120. - ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu pagal pateiktus apskaitos dokumentus... 121. 2017-11-07 specialisto išvadoje konstatuota, kad pagal ūkinės finansinės... 122. Remiantis 2017-11-07 specialisto išvada Nr. 5-3/76 nustatyta ir tai, kad UAB... 123. Remiantis UAB „( - ) “ 2018 m. kovo 1 d. konsultacine išvada Nr.... 124. - įvertinus specialisto išvadoje pateiktus duomenis (2017-11-07 Specialisto... 125. - iš konsultacinės išvados rašymui pateiktų buhalterinės apskaitos... 126. - pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta (tie patys... 127. - įvertinus atskaitingo asmens R. P. vardu gautas pinigines lėšas ir... 128. - atitinkamai apskaičiuojamas piniginių lėšų galimas likutis 2015-10-05... 129. - buhalterinės sąskaitos Nr. 258 - avansinės apyskaitos administracija... 130. - įvertinus pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus galimas likutis... 131. - jeigu bendrovės „( - )“ atskaitingas asmuo direktorius R. P. 2015 m.... 132. - jeigu 2015 m. rugsėjo mėn. galimai buvo sumokėta pardavėjams (tiekėjams)... 133. a) 2015-09-30 - bendrovės skola galimai būtų -53 837,99 Eur,... 134. b) 2015-10-02 - bendrovės skola galimai būtų - 37 681,34 Eur,... 135. c) 2015-10-05 - bendrovės skola galimai būtų – 37 713,11 Eur (t. 5, b. l.... 136. Įrodymų vertinimas. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas... 137. Dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo (Baudžiamojo kodekso 222... 138. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai apgaulingai tvarkius... 139. Pagal Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai... 140. Nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog pagal Klaipėdos rajono... 141. Baudžiamojoje byloje nustatyta, jog FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos... 142. Taigi, baudžiamojoje byloje, atlikus specialių žinių reikalaujantį objekto... 143. 2017-11-07 specialisto išvadoje Nr. 5-3/76 konstatuota ir tai, kad UAB „( -... 144. Be to, 2017-11-07 specialisto išvadoje konstatuota ir tai, jog UAB „( - )“... 145. Baudžiamojoje byloje atlikus specialių žinių reikalaujantį tyrimą,... 146. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta ir tai, jog, pateikiant... 147. Kaip minėta, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kaltinimai UAB „( - )“... 148. Esant tokio pobūdžio pareikštiems kaltinimams, nagrinėjamoje byloje... 149. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog FNTT prie LR VRM Klaipėdos... 150. Byloje nustatyta, kad UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas... 151. Tokiu būdu, esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog 2017-11-07... 152. Byloje nustatyta, jog, atliekant ūkio subjekto - UAB „( - )“ ūkinės... 153. Esant išdėstytų duomenų visumai, vertinant nagrinėjamos bylos kontekste... 154. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, jog, analizuojant specialisto išvadoje... 155. Esant išdėstytų ir aptartų įrodymų bei aplinkybių visumai,... 156. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad teismų praktikoje ne kartą... 157. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina ir tai, jog kasacinio teismo formuojama... 158. Nagrinėjamoje byloje objektyviai nustatyta, kad buhalterinė UAB „( - )“... 159. Vertinant išdėstytų aplinkybių visumą, akivaizdu, jog buhalterinės UAB... 160. Tokiu būdu, vertinant išdėstytų įrodymų visumą, laikytina, kad... 161. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius, apgaulingo... 162. Baudžiamojoje byloje, remiantis VĮ „Registrų centras“ kompiuterinės... 163. Apgaulingas apskaitos tvarkymas yra tyčinis nusikaltimas, kuris gali būti... 164. Išdėstyto teisinio reglamentavimo kontekste, nagrinėjamoje baudžiamojoje... 165. Byloje nustatyta, jog atsakinga už tinkamą, teisingą bendrovės... 166. Byloje nustatyta, jog R. P., kaip UAB „( - )“ direktorius, būdamas... 167. Kaltinamasis R. P., kito byloje jam pareikšto kaltinimo, nenustačius... 168. R. P., ginčydamas pareikštus kaltinimus neišsaugojus dalies UAB „( - )“... 169. Baudžiamojoje byloje, iš tiesų, objektyviai ir neginčytinai nustatyta, jog... 170. Šioje apimtyje ginčydami pareikštus kaltinimus, R. P. ir jo gynyba nurodė,... 171. Vertinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog R. P. ir R. V. J. kaltė... 172. Nagrinėjamoje byloje, kaip ir daugeliu atveju analogiško pobūdžio... 173. Dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo (Baudžiamojo kodekso 183... 174. Taigi, nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje kaltinimai pasisavinus UAB „( -... 175. Kaltinamasis R. P. kaltu padarius šią jam inkriminuojamą nusikalstamą... 176. Pagal Baudžiamojo kodekso 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam... 177. Nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog nuo 2009-09-01 iki... 178. Neneigdamas piniginių lėšų - 33 492,59 Eur iš UAB „( - )“ gavimo... 179. Tokia kaltinamojo R. P. pozicija nustatytų faktinių baudžiamosios bylos... 180. Nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos... 181. Byloje nustatyta, jog UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė R.V. J. tiek... 182. Akivaizdu, jog tiek FNTT vyriausiosios specialistės, atlikusios ūkio subjekto... 183. Nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog, ginčijant R. P.... 184. Nustatyta, jog, vadovaujantis 2018-02-23 tarp advokato R. Skėrio ir UAB „ (... 185. Byloje nustatyta, jog, UAB „ ( - )“ atlikus ūkio subjekto ūkinės... 186. Vertinant ir analizuojant FNTT 2017-11-07 specialisto išvadą ir UAB „ ( -... 187. Kaip byloje minėta, FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės... 188. Nustatyta, jog UAB „( - ) “ ūkio subjekto - UAB „( - )“ ūkinės... 189. Konsultacinė išvada surašyta, vadovaujantis nepriklausomumo ir objektyvumo,... 190. Byloje nustatyta, jog UAB „ ( - )“ ūkio subjekto ūkinės finansinės... 191. Vertinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog papildomam ūkio subjekto... 192. Taigi, analizuojant, gretinant ir vertinant išdėstytų įrodymų visumą,... 193. Tačiau nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, kaip lemiantį įrodymą... 194. Kaip lemiančiu įrodymu remtis 2017-11-07 specialisto išvada byloje suponuoja... 195. Baudžiamojo kodekso 183 straipsnyje įtvirtinta svetimo turto pasisavinimo... 196. Išdėstyto teisinio reglamentavimo ir formuojamos teismų praktikos kontekste... 197. Esant baudžiamojoje byloje nustatytoms aplinkybėms, jog, atlikus,... 198. Nagrinėjamu aspektu byloje paminėtina, jog UAB „( - )“ buhalterinę... 199. Neigdamas jam pareikštus kaltinimus pasisavinus pinigines lėšas, R. P.... 200. Nagrinėjamu atveju byloje pažymėtina ir tai, jog teisminio nagrinėjimo metu... 201. Taigi, byloje akivaizdžiai nustatyta, jog deklaratyviai nurodęs, kad gautos... 202. Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika... 203. Vertinant baudžiamojoje byloje nustatytus objektyvius duomenis ir jų visetą... 204. Byloje minėta, jog R. P. pareikšti kaltinimai pasisavinus UAB „( - )“... 205. Esant nustatytoms aplinkybėms buhalterinę bendrovės apskaitą tvarkius... 206. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, kaip minėta, yra pateiktos FNTT prie LR... 207. Galiausiai nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, konstatuojant esant R. P.... 208. Nagrinėjamoje byloje atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog UAB „( - )“... 209. Taigi, vertinant išdėstytų ir aptartų įrodymų visumą, daryti išvadą,... 210. R. P. kaltė padarius jam inkriminuojamą veiką, pasisavinus UAB „( - )“... 211. Dėl civilinio ieškinio... 212. Baudžiamojoje byloje civilinė ieškovė – UAB „( - )“ pareiškė 33... 213. BPK 109 straipsnis numato, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 214. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, remiantis 2017-11-07 specialisto išvada... 215. Bausmės skyrimo motyvai... 216. Vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 1 dalies, 2 dalies... 217. Kaltinamasis R. P. padarė dvi tyčinio pobūdžio nusikalstamas veikas.... 218. Kaltinamasis R. P. kaltu padarius jam inkriminuojamą sunkią nusikalstamą... 219. Taigi, kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nagrinėjamoje byloje... 220. Kaltinamojo padarytų nusikalstamų veikų tyčinis pobūdis, nenustatant... 221. Kaltinamasis dirba, šiuo metu taip pat užima vadovaujančias pareigas, turi... 222. Formuojama teismų praktika, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka... 223. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, individualizuojant bausmę, visoms... 224. Už nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1... 225. Išdėstyto teisinio reglamentavimo kontekste vertinant nustatytas bylos... 226. Dėl bausmių bendrinimo ... 227. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, jog ideali nusikalstamų... 228. Nagrinėjamoje byloje konstatuotina, jog kaltinamojo R. P. nusikalstamus... 229. Kaltinamosios R. V. J. padaryta nusikalstama veika yra tyčinio pobūdžio... 230. Kaltinamoji kalta padarius baudžiamajame įstatyme numatytą pavojingą... 231. R. V. J. anksčiau nėra teista. R. V. J. dirba, augina neįgalią dukterį,... 232. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 1 dalyje yra... 233. Kaip aukščiau paminėta, R. V. J. padaryta nusikalstama veika yra tyčinio... 234. Kaip minėta, tai pripažinta kaltinamosios R.V. J. atsakomybę lengvinančia... 235. Taigi, esant išdėstytų aplinkybių visumai – R. V. J. padarė apysunkį... 236. R. V. J. taikyti Baudžiamojo kodekso 40 straipsnio nuostatas, ir R.V. J.... 237. Baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje formuojama, jog laiduotojais... 238. Baudžiamojoje byloje nustatyta, jog prašymą dėl kaltinamosios R. V. J.... 239. Byloje nustatyta, jog R. P. nėra teista, nėra bausta ir administracine tvarka... 240. Byloje nustatyta ir tai, jog R. P. ir R. V. J. artimai bendrauja daugiau nei... 241. Byloje nustatyta, jog R. P. yra R. P., kurio veiksmai iš esmės įtakojo R.V.... 242. Vertinant išdėstytų nustatytų aplinkybių visumą, turint omeny R. P.... 243. Esant nustatytoms aplinkybėms, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 40... 244. Atsižvelgiant tiek į kaltinamosios R. V. J., tiek į laiduotojos R. P.... 245. Kiti klausimai ... 246. Procesinė prievartos priemonė - laikinas nuosavybės teisės apribojimas,... 247. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – UAB... 248. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-305... 249. R. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 250. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį –... 251. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį –... 252. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 253. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio (2015 m.... 254. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 339 straipsnio... 255. R. V. J. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos... 256. Laidavimo terminą nustatyti vienerius metus.... 257. Civilinės ieškovės UAB „( - )“ civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 258. Laikiną nuosavybės teisių apribojimą R. P. priklausančiam 33 492,59 Eur... 259. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – UAB... 260. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos...