Byla 1-105-606/2018
Dėl to negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, turto, įsipareigojimo dydžio ir struktūros

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Edita Lapinskienė, sekretoriaujant Karolinai Gaubaitei, dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei, kaltinamojo D. G. gynėjui ir juridinio asmens UAB „ ( - )“ atstovui advokatui Mindaugui Kepeniui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3D. G., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), turintis aukštąjį išsilavinimą, vedęs, dirbantis UAB „( - )“ direktoriumi, neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje ir 220 straipsnio 2 dalyje;

5UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), juridinis asmuo įregistruotas ( - ) , buveinės adresas – ( - ), deklaruota – ( - ), vienintelis akcininkas ir direktorius D. G., neteista,

6kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 2 dalyje 222 straipsnio 1 dalyje ir 20 straipsnio 2 dalyje 220 straipsnio 2 dalyje, ir

Nustatė

7Kaltinamasis D. G. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą įmonės buhalterinę apskaitą, dėl to negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, turto, įsipareigojimo dydžio ir struktūros.

8D. G., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi ir vieninteliu akcininku, ir pagal 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 (toliau – ABĮ) 37 str. 12 d. 1 p., būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, eidamas vadovaujamas pareigas UAB „( - ) “, veikdamas bendrovės vardu, jos naudai ir interesais, turėdamas teisę atstovauti šiai bendrovei ir priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, o pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d. būdamas atsakingas už UAB „ ( - )“ buhalterinės apskaitos organizavimą, vykdydamas krovinių pervežimo ir ekspedijavimo veiklą ( - ) mieste, siekdamas iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-13, veikdamas per UAB „ ( - )“ vyr. buhalterę V. M., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, tyčia apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą:

9pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimais“, 12 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 211 atvejų apskaitos dokumentais nepagrindė 36 UAB „( - )“ darbuotojams išmokėjimo darbo užmokesčio 55 024,38 Eur ir nepateikė vyr. buhalterei V. M. duomenų apie įvykusias ūkines finansines operacijas, dėl to ji, būdama suklaidinta, neturėdama apskaitos dokumentų, patvirtinančių įvykusių ūkinių operacijų tapatumą, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 darbo užmokesčio žiniaraščiais nepagrindė iš viso 78 758,46 Eur darbo užmokesčio priskaitymo bei kasos išlaidų orderiais nepagrindė iš viso 55 024,38 Eur grynaisiais pinigais darbo užmokesčio išmokėjimo 36 UAB „ ( - )“ darbuotojams – A. I., A. S., A. Č., A. V., A. B., A. M., A. G., D. S., D. A., J. Š., K. A., K. L., K. S., K. R., L. A., M. J., M. K., P. M., P. P., R. J., R. J., R. T., R. B., R. G., R. Š., R. G., S. G., S. K., S. K., S. P., V. L., V. M., V. S., V. Ž., V. B., V. P. bei apskaitos registruose „Kasos knyga“, „Priskaitymų-atskaitymų žiniaraštyje“ 211 atvejų neužregistravo UAB „( - )“ darbuotojams priskaityto darbo užmokesčio iš viso 78 758,46 Eur bei darbo užmokesčio išmokėjimo iš viso 55 024,38 Eur;

10pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus ,,Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: <...> apskaitos dokumento data“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 punkto reikalavimą, kad „Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus)“, panaudojo pinigines lėšas – 54 951 Eur – papildomo darbo užmokesčio išmokėjimui 2017 m. 36 darbuotojams, tačiau išmokėdamas darbo užmokestį grynaisiais pinigais, kiekvienu atveju nepagrindė pinigų išmokėjimo apskaitos dokumentais (kasos išlaidų orderiais), o 2018-03-13 išrašė kasos išlaidų orderį Nr. 6, kuriame nurodytas rekvizitas – data, neatitinka tikrovės, ir juo pagrindė 2017 m. darbuotojams išmokėto papildomo darbo užmokesčio 54 951 Eur išmokėjimą.

11Dėl 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2018-03-20 veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

12Be to, D. G., siekdamas išvengti mokesčių, įrašė į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie įmonės pajamas, pelną, turtą ar jo naudojimą ir pateikė jas valstybės įgaliotai institucijai.

13D. G., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), direktoriumi ir vieninteliu akcininku, ir pagal 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 12 dalies 1 punktą, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, eidamas vadovaujamas pareigas UAB „( - )“, veikdamas bendrovės vardu, jos naudai ir interesais, turėdamas teisę atstovauti šiai bendrovei ir priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, o pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalį atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, deklaracijų ir kitų nustatyta tvarka patvirtintų dokumentų pateikimą bei juose nurodytų teisingų duomenų pateikimą, siekdamas išvengti mokesčių, įrašė į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie įmonės pajamas, pelną, turtą ar jo naudojimą ir pateikė jas valstybės įgaliotoms institucijoms:

141) siekdamas išvengti sumokėti mokesčių į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetą – 32 554,82 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų už 2017 m., pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2004-11-04 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-2535 10 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad ,,Apdraustųjų asmenų, <...> socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos...“ , 12 str. 1 d., kur nurodyta, kad „Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti“, 2 d., kur nurodyta, kad „Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos“, 17 str. 2 d., kurioje nurodyta, kad ,,Draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šiame ir kituose įstatymuose.“ bei 3 dalies nuostatas – ,,Draudėjai privalo atitinkamam vietos mokesčių administratoriui (registro tvarkymo įstaigai) ir Fondo administravimo įstaigoms šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikti teisingus duomenis apie save ir apdraustuosius asmenis.“

152002-12-03 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. IX-1219 17 str. 1 d., kur nurodyta, kad „Draudėjai moka 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, už asmenis: 1) dirbančius pagal darbo sutartis“, 2 dalies reikalavimų, kur nurodyta, kad „Asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje <...> moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos“,

162003-07-04 Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 10 str.1 d., kur nurodyta, kad „Valstybinio socialinio draudimo įmokos, kurių sudedamoji dalis yra pensijų įmoka, ir papildomos dalyvio lėšomis mokamos įmokos, nurodytos Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, draudėjų apskaičiuojamos ir pervedamos VSDF biudžetui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka“, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-13, veikdamas per UAB „( - )“ vyr. buhalterę V. M., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepateikė jai duomenų apie laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 įvykusias ūkines, finansines operacijas – 36 UAB „( - )“ darbuotojams 211 atvejų išmokėjimą 55024,38 Eur darbo užmokesčio, dėl to vyr. buhalterė V. M., būdama suklaidinta, darbo užmokesčio žiniaraščiais nepagrindė iš viso 78758,46 Eur priskaičiavimo darbo užmokesčio bei kasos išlaidų orderiais nepagrindė iš viso 55024,38 Eur grynaisiais pinigais išmokėto darbo užmokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo fondui elektroniniu būdu pateiktuose laikotarpių nuo 2017-02-13 iki 2018-01-15 pranešimuose apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (forma SAM) su priedais (forma SAM3SD) įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ turtą, t. y.:

17P20.4 eilutėje „Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma“ deklaravo 78758,46 Eur mažesnes apdraustųjų asmenų pajamas, nuo kurių skaičiuojamos sveikatos ir socialinio draudimo įmokos;

18P20.5 eilutėje „Įmokų suma“ nedeklaravo įmokų į VSDF, iš viso 32554,82 Eur;

192) be to, jis (D. G.), siekdamas išvengti sumokėti mokesčius į valstybės biudžetą – 16916 Eur gyventojų pajamų mokesčio už 2017 m., pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 str. 1 d. reikalavimus, kur nurodyta, kad ,,Kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytus mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ bei šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad „Mokesčių mokėtojas privalo: 1) laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę“, 4) teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais“, 2002-07-02 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 23 str. 1 d. „... Lietuvos vienetas, <...> kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį“, 24 str. 1 d., kur nurodyta, kad „Mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėtojo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas“, 2 d., kur nurodyta, kad „Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų <...> Mėnesinė deklaracija <...> pateikiama už kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 15 dienos“, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-13 veikdamas per vyr. buhalterę V. M., nesuvokusią jo (D. G.) nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepateikė jai duomenų apie laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 įvykusias ūkines finansines operacijas – apskaitos dokumentais nepagrįstą 36 darbuotojams priskaičiavimą darbo užmokesčio 78758,46 Eur, dėl to UAB „( - )“ vyr. buhalterė V. M., būdama suklaidinta, šio priskaičiuoto darbo užmokesčio neįtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą ir Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai per elektroninę deklaravimo sistemą pateiktose laikotarpių nuo 2017-03-06 iki 2018-01-05 Mėnesinėse pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijose (forma FR0572) įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ turtą, t. y.:

20laikotarpiu nuo 2017-03-06 iki 2018-01-05 Mėnesinėse pajamų mokesčio nuo A klasės išmokų deklaracijose (forma ( - ) už 2017 metų vasario–gruodžio mėnesius nedeklaravo:

2118 laukelyje ,,Išmokėtų išmokų neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD suma“ 80247,30 Eur;

2219 ir 20 laukeliuose ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio nuo išmokėtų iki suma“ 16916 Eur;

232018-01-24 Metinėje A klasės išmokų nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijose (forma ( - ) už 2017 nedeklaravo:

2416 laukelyje ,,Išmokėtų apmokestinamųjų (neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio) ir neapmokestinamųjų išmokų suma“ 79658,32 Eur,

2517 laukelyje ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio suma“ 16667 Eur.

26Taigi UAB „( - )“ vadovaujamas pareigas einantis direktorius D. G. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-01-15 siekė išvengti mokesčių į Valstybės biudžetą – 16916 Eur gyventojų pajamų mokesčio, ir VSDFV biudžetą – 32554,82 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų, iš viso 49470,82 Eur mokesčių ir įmokų už 2017 m.

27Kaltinamoji UAB „( - )“ apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą įmonės buhalterinę apskaitą, dėl to negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, turto, įsipareigojimo dydžio ir struktūros.

28UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), atstovaujama direktoriaus ir vienintelio akcininko D. G., pagal 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 (toliau – ABĮ) 37 str. 12 d. 1 p., atsakingo už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, einančio vadovaujamas pareigas UAB „( - )“, veikiančio bendrovės vardu, jos naudai ir interesais, turinčio teisę atstovauti šiai bendrovei ir priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, bei pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d., atsakingo už UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos organizavimą, vykdydama krovinių pervežimo ir ekspedijavimo veiklą ( - ) mieste, siekiant iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-13, veikiant per UAB „( - )“ vyr. buhalterę V. M., nesuvokusią jo (UAB „( - )“ vadovaujamas pareigas einančio D. G.) nusikalstamų veiksmų pobūdžio, tyčia apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą:

29pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 6 str. 2 d., kurioje nurodyta, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimais“, 12 str. 1 d., kurioje nurodyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 211 atvejų apskaitos dokumentais nepagrindė 36 UAB „( - )“ darbuotojams išmokėjimo darbo užmokesčio 55024,38 Eur ir nepateikė vyr. buhalterei V. M. duomenų apie įvykusias ūkines finansines operacijas, dėl ko ji, būdama suklaidinta, neturėdama apskaitos dokumentų, patvirtinančių įvykusių ūkinių operacijų tapatumą, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 darbo užmokesčio žiniaraščiais nepagrindė iš viso 78758,46 Eur priskaitymo darbo užmokesčio bei kasos išlaidų orderiais nepagrindė iš viso 55024,38 Eur grynais pinigais išmokėjimo darbo užmokesčio 36 UAB „( - )“ darbuotojams – A. I., A. S., A. Č., A. V., A. B., A. M., A. G., D. S., D. A., J. Š., K. A., K. L., K. S., K. R., L. A., M. J., M. K., P. M., P. P., R. J., R. J., R. T., R. B., R. G., R. Š., R. G., S. G., S. K., S. K., S. P., V. L., V. M., V. S., V. Ž., V. B., V. P. bei apskaitos registruose „Kasos knyga“, „Priskaitymų-atskaitymų žiniaraštyje“ 211 atvejų neužregistravo UAB „( - )“ darbuotojams priskaityto darbo užmokesčio iš viso 78758,46 Eur bei darbo užmokesčio išmokėjimo iš viso 55024,38 Eur;

30pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus ,,Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: <...> apskaitos dokumento data“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 punkto reikalavimą, kad „Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus)“, panaudojo pinigines lėšas – 54951 Eur – papildomo darbo užmokesčio išmokėjimui 2017 m. 36 darbuotojams, tačiau išmokėdamas darbo užmokestį grynaisiais pinigais, kiekvienu atveju nepagrindė pinigų išmokėjimo apskaitos dokumentais (kasos išlaidų orderiais), o 2018-03-13 išrašė kasos išlaidų orderį Nr. 6, kuriame nurodytas rekvizitas – data – neatitinka tikrovės, ir juo pagrindė 2017 m. darbuotojams išmokėto papildomo darbo užmokesčio 54951 Eur išmokėjimą.

31Dėl 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2018-03-13 veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

32Be to, kaltinamoji UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus D. G., siekdama išvengti mokesčių, įrašė į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie įmonės pajamas, pelną, turtą ar jo naudojimą ir pateikė jas valstybės įgaliotai institucijai.

33UAB „( - )“, įmonės kodas 300902772, registruotos adresu Palangos g. 22, Kretinga, atstovaujama direktoriaus ir vienintelio akcininko D. G., pagal 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 (toliau – ABĮ) 37 str. 12 d. 1 p. atsakingo už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, einančio vadovaujamas pareigas UAB „( - )“, veikiančio bendrovės vardu, jos naudai ir interesais, turinčio teisę atstovauti šiai bendrovei ir priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, bei pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 d. atsakingo už buhalterinės apskaitos organizavimą, deklaracijų ir kitų nustatyta tvarka patvirtintų dokumentų pateikimą bei juose nurodytų teisingų duomenų pateikimą, siekiant išvengti mokesčių, įrašė į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie įmonės pajamas, pelną, turtą ar jo naudojimą ir pateikė jas valstybės įgaliotoms institucijoms:

341) siekiant išvengti sumokėti mokesčių į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetą 32554,82 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų už 2017 m., pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2004-11-04 valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-2535 10 str.1 d., kurioje nurodyta, kad ,,Apdraustųjų asmenų, <...> socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos...“ , 12 str. 1 d., kur nurodyta, kad „Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti“, 2 d., kur nurodyta, kad „Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos“, 17 str. 2 d., kurioje nurodyta, kad ,,Draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šiame ir kituose įstatymuose“, bei 3 dalies nuostatas ,,Draudėjai privalo atitinkamam vietos mokesčių administratoriui (registro tvarkymo įstaigai) ir Fondo administravimo įstaigoms šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikti teisingus duomenis apie save ir apdraustuosius asmenis.“

352002-12-03 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. IX-1219 17 str. 1 d., kur nurodyta, kad „Draudėjai moka 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, už asmenis: 1) dirbančius pagal darbo sutartis“, 2 dalies reikalavimų, kur nurodyta, kad „Asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje <...> moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos“,

362003-07-04 Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 10 str.1 d., kur nurodyta, kad „Valstybinio socialinio draudimo įmokos, kurių sudedamoji dalis yra pensijų įmoka, ir papildomos dalyvio lėšomis mokamos įmokos, nurodytos Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, draudėjų apskaičiuojamos ir pervedamos VSDF biudžetui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka“, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-13 UAB „( - )“ vadovaujamas pareigas einantis D. G., veikdamas per UAB „( - )“ vyr. buhalterę V. M., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepateikė jai duomenų apie laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 įvykusias ūkines, finansines operacijas – 36 UAB „( - )“ darbuotojams 211 atvejų išmokėjimą 55024,38 Eur darbo užmokesčio, dėl to vyr. buhalterė V. M., būdama suklaidinta, darbo užmokesčio žiniaraščiais nepagrindė iš viso 78758,46 Eur priskaičiavimo darbo užmokesčio bei kasos išlaidų orderiais nepagrindė iš viso 55024,38 Eur grynaisiais pinigais išmokėto darbo užmokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo fondui elektroniniu būdu pateiktuose laikotarpių nuo 2017-02-13 iki 2018-01-15 pranešimuose apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (forma SAM) su priedais (forma SAM3SD) įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ turtą, t. y.:

37P20.4 eilutėje „Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma“ deklaravo 78758,46 Eur mažesnes apdraustųjų asmenų pajamas, nuo kurių skaičiuojamos sveikatos ir socialinio draudimo įmokos;

38P20.5 eilutėje „Įmokų suma“ nedeklaravo įmokų į VSDF, iš viso 32554,82 Eur.

392) be to, jis (UAB „( - )“ vadovaujamas pareigas einantis D. G.), siekdamas išvengti sumokėti mokesčius į valstybės biudžetą – 16916 Eur gyventojų pajamų mokesčio už 2017 m., pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 str. 1 d. reikalavimus, kur nurodyta, kad ,,Kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytus mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“, bei šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad „Mokesčių mokėtojas privalo: 1) laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę“, 4) teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais“, 2002-07-02 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 23 str. 1 d. „... Lietuvos vienetas, <...> kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį“, 24 str. 1 d., kur nurodyta, kad „Mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėtojo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas“, 2 d., kur nurodyta, kad „Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų <...> Mėnesinė deklaracija <...> pateikiama už kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 15 dienos“, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-13 veikdamas per vyr. buhalterę V. M., nesuvokusią jo (UAB „( - )“ vadovaujančias pareigas einančio D. G.) nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepateikė jai duomenų apie laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 įvykusias ūkines finansines operacijas – apskaitos dokumentais nepagrįstą 36 darbuotojams darbo užmokesčio 78758,46 Eur priskaičiavimą, dėl to UAB „( - )“ vyr. buhalterė V. M., būdama suklaidinta, šio priskaičiuoto darbo užmokesčio neįtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą ir Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai per elektroninę deklaravimo sistemą pateiktose laikotarpių nuo 2017-03-06 iki 2018-01-05 Mėnesinėse pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijose (forma FR0572) įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ turtą, t. y.:

40laikotarpiu nuo 2017-03-06 iki 2018-01-05 Mėnesinėse pajamų mokesčio nuo A klasės išmokų deklaracijose (forma ( - ) už 2017 metų vasario–gruodžio mėnesius nedeklaravo:

4118 laukelyje ,,Išmokėtų išmokų neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD suma“ 80247,30 Eur;

4219 ir 20 laukeliuose ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio nuo išmokėtų iki suma“ 16916 Eur;

432018-01-24 Metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijose (forma ( - ) už 2017 m. nedeklaravo:

4416 laukelyje ,,Išmokėtų apmokestinamųjų (neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio) ir neapmokestinamųjų išmokų suma“ 79658,32 Eur;

4517 laukelyje ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio suma“ 16667 Eur.

46Taigi UAB „( - )“ vadovaujamas pareigas einantis direktorius D. G. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-01-15 siekė išvengti mokesčių į Valstybės biudžetą – 16916 Eur gyventojų pajamų mokesčio, ir VSDFV biudžetą – 32554,82 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų, iš viso 49470,82 Eur mokesčių ir įmokų už 2017 m.

47Kaltinamasis D. G. kaltu padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas prisipažino visiškai ir nurodė, kad UAB „( - )“, kurios vadovas bei vienintelis akcininkas yra jis, buvo įregistruota 2007 m. liepos 2 d. Įmonės veikla yra krovininis kelių transportas, tai yra krovinių pervežimo ir ekspedijavimo paslaugos. Įmonė krovinių pervežimus atlieka tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, tai yra atlieka ir tarptautinius pervežimus.

48Kaltinamasis D. G. nurodė, kad buhalterinę apskaitą įmonėje tvarko buhalterė V. M., kuri apskaitą tvarko pagal jo pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus. Pateikdamas buhalterinės apskaitos dokumentus buhalterei, jis kaip įmonės vadovas juos patikrina ir pasirašo. Patvirtino, jog įmonės kasininku paskirtas jis, bankinius pavedimus taip pat atlieka jis.

49D. G. pripažino, kad 2017 metais UAB „( - )“ dirbantiems vairuotojams jis iš tiesų mokėjo papildomą darbo užmokestį, neįtrauktą į buhalterinę apskaitą. D. G. paaiškino, kad neįtrauktas į apskaitą atlyginimas buvo mokamas vairuotojams, kurie atliko krovinių pervežimus tik Lietuvos teritorijoje, kadangi, atliekant krovinių pervežimus Lietuvos teritorijoje, vairuotojams nėra galimybės mokėti dienpinigius. Tuo tarpu vairuotojams, kurie vyksta į komandiruotes užsienio šalyse, dienpinigiai yra mokami. D. G. paaiškino, jog tiksliai, kiek ir kam išmokėjo neįtraukto į apskaitą darbo užmokesčio jis negali nurodyti, tačiau galimą mokėti pinigų sumą jis įsitraukdavo į savo paties sudarytą finansinio planavimo lentelę. Pažymėjo, jog administracijos darbuotojams ir techninio aptarnavimo dirbtuvių darbuotojams neįtraukti į apskaitą atlyginimai nebuvo mokami. D. G. nurodė ir tai, jog sprendimą mokėti neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį jis kaip įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas priėmė vienasmeniškai.

50D. G. patvirtino, jog įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančiai buhalterei V. M. duomenų apie išmokamus neįtrauktus į apskaitą atlyginimus jis iš tiesų nepateikė, todėl pastaroji pagal turimus apskaitoje dokumentus ir užpildė bei elektroniniu būdu pateikė VMI deklaracijas, įrašydama neteisingus duomenis. Taip pat ir pranešimuose „Sodrai“ buvo įrašyti neteisingi duomenys apie darbuotojams priskaičiuotą bei išmokėtą darbo užmokestį.

51D. G. nurodė, jog FNNT įmonėje atlikus patikrinimą pagal jo pateiktus duomenis su išmokėtų, bet į apskaitą neįtrauktų atlyginimų sumomis, vyr. buhalterė V. M. užpildė ir 2018 m. kovo 8 d. pateikė patikslintus pranešimus VSDFV, kur deklaravo realiai darbuotojams išmokėtas atlyginimų sumas. 2018 m. kovo 7 d. patikslintas deklaracijas pateikė ir Klaipėdos AVMI, pagal kurias sumokėjo papildomai priskaičiuotus mokesčius. Nurodė, jog tam, kad būtų pagrįstas atlyginimų per 2017 m., tai yra 54 951 Eur išmokėjimas grynaisiais pinigais iš įmonės kasos, 2018 m. kovo 13 d. buvo išrašytas vienas Kasos išlaidų orderis Nr. 6. Taigi iš esmės nedelsiant po atlikto patikrinimo įmonė padengė visą valstybės biudžetui padarytą nuostolį, pateikė patikslintas deklaracijas VMI ir pranešimus „Sodrai“.

52Neginčydamas padaręs nusikalstamas veikas, D. G. paaiškino, jog, darant nusikalstamą veiką – pateikiant atitinkamoms institucijoms neteisingus duomenis, tyčia nebuvo nukreipta išvengti sumokėti bendros 49 470 Eur mokesčių sumos per metus. D. G. nurodė, kad nusikalstamų veiksmų motyvas ir tikslas buvo išlaikyti įmonėje dirbančius vairuotojus, sumažinti vairuotojų kaitą ir tokiu būdu užtikrinti įmonės vykdomos krovinių pervežimo veiklos pastovumą ir konkurencingumą rinkoje, todėl jis ir mokėdavo neįtrauktą į apskaitą atlyginimą darbuotojams, kurie dirbo Lietuvos teritorijoje ir uždirbdavo žymiai mažesnes pajamas nei vairuotojai, kurie vykdavo į užsienį, ir nepateikdavo teisingų finansinių duomenų, tačiau šiuose jo veiksmuose nebuvo tęstinumo, kadangi kiekvieną ateinantį mėnesį buvo tikimasi gauti vis naujų užsakymų krovinių pervežimui į užsienį, dėl to būtų atsiradusi galimybė padidinti oficialias vairuotojų pajamas ir būtų nereikėję mokėti papildomų neoficialių, neįtrauktų į apskaitą priedų, be to, neįtrauktų į apskaitą atlyginimas kas mėnesį buvo mokamas ne tam pačiam darbuotojui. Todėl D. G. mano, kad jo veika pateikiant neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ir turtą turi būti kvalifikuojama pagal Baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 1 dalį, kaip kiekvieną mėnesį baigtas nusikaltimas, kadangi jis neturėjo tikslo nuslėpti bendros 750 MGL viršijančios mokesčių sumos.

53Juridinio asmens UAB „( - )“ atstovas advokatas Mindaugas Kepenis pripažino, kad juridinis asmuo UAB „( - )“ padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir patvirtino, kad juridinio asmens buhalterinė apskaita 2017 m., įmonės vairuotojams išmokant neįtrauktą į buhalterinę apskaitą darbo užmokestį, buvo tvarkoma apgaulingai. Atstovas patvirtino, kad UAB „( - )“ direktorius ir vienintelis akcininkas yra D. G., kuris kaip įmonės direktorius priima sprendimus, organizuoja įmonės veiklą, teikia pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus buhalterei V. M., kuri bendrovės buhalterinę apskaitą tvarko pagal direktoriaus D. G. pateiktus dokumentus. Atstovas pripažino ir tai, kad vyr. buhalterei V. M. duomenys apie išmokėtus papildomus atlyginimus darbuotojams nebuvo pateikti, dėl to ji užpildė ir pateikė pranešimus „Sodrai“ bei VMI, įrašydama juose neteisingus duomenis. M. Kepenis kartu pažymėjo, kad jau ikiteisminio tyrimo pradžioje, dar iki direktoriaus D. G. kaip įtariamojo apklausos, atitinkamoms valstybinėms įstaigoms „Sodrai“ ir VMI buvo pateiktos patikslintos deklaracijos, pranešimai bei sumokėti visi mokesčiai valstybei.

54Iš 2018-03-09 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyr. tyrėjo tarnybinio pranešimo ir jį pagrindžiančių dokumentų matyti, kad 2018-03-09 baigtas UAB „( - )“, į. k. ( - ), reg. ( - ), patikrinimas (2018-02-13 pavedimas atlikti patikrinimą Nr. 04/12-1-25-1734). Patikrinimo metu nustatyta, kad įmonės pagrindinė veikla yra logistika ir ekspedijavimas. Išanalizavus patikrinimo metu paimtus UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, daiktus bei UAB „( - )“ direktoriaus D. G. paaiškinimą, nustatyta, kad D. G. laikotarpiu nuo 2017 metų sausio mėnesio iki 2017 metų gruodžio mėnesio darbuotojams galbūt išmokėjo ne mažiau kaip 50 000 Eur neįtraukto į apskaitą darbo užmokesčio. Patikrinimo metu D. G. negalėjo pagrįsti įmonės kasos likučio 50 000 Eur grynųjų pinigų, kuriuos, kaip jis nurodė, panaudojo darbuotojų neįtrauktam į apskaitą darbo užmokesčiui išmokėti. Patikrinimo metu UAB „( - )“ direktorius D. G. nurodė, kad 15–20 vairuotojų-ekspeditorių, gabenančių krovinius Lietuvos teritorijoje, be įtraukto į apskaitą darbo užmokesčio, siekiančio 1,3 minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio, ir dienpinigių, laikotarpiu nuo 2017 metų sausio mėnesio iki 2017 metų gruodžio mėnesio kas mėnesį mokėjo nuo 200 Eur iki 300 Eur neįtraukto į apskaitą darbo užmokesčio, už kurį darbuotojai niekur nepasirašydavo (t. 1, b. l. 4–19).

55Liudytojas R. G. parodė, kad UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį dirba nuo 2012-01-24. Dėl darbo pobūdžio, užmokesčio už darbą tarėsi su įmonės direktoriumi D. G.. Nurodė, kad jo darbas yra pervežti paimtus iš uosto jūrinius konteinerius klientams. Dažniausiai krovinius veža Lietuvos teritorijoje. Priklausomai nuo pervežamų krovinių kiekio, kartais vyksta į Latviją, Estiją bei Lenkiją, bet ne nuolatos. Paaiškino, kad kiekvieną mėnesį mokamo atlyginimo dydis nėra pastovus, gaunamo atlyginimo dydis priklauso nuo reisų, pervežtų krovinių kiekio. Atlyginimas yra pervedamas du kartus, mėnesio pradžioje į jo sąskaitą, esančią „Luminor“ banke. Liudytojas patvirtino, kad 2017 metais buvo mokamas ir papildomas priedas prie atlyginimo, priedą gavo 2017 m. vasario–gruodžio mėn., už sausio mėn. priedas mokamas nebuvo. Priedo suma kiekvieną mėnesį skyrėsi, todėl negali įvardyti, kokią pinigų sumą gavo kiekvieną mėnesį. Mažiausiai yra gavęs 50 Eur, daugiausiai – 330 Eur. Nuo ko priklausydavo grynaisiais išmokamų pinigų suma, paaiškinti negali, bet mano, kad nuo atlikto darbo. Už minėtus kaip priedą prie atlyginimo gautus grynuosius pinigus niekur nepasirašė (t. 2, b. l. 41–43).

56Liudytojas M. K. parodė, kad UAB „( - )“ vairuotoju dirba nuo 2012-05-14. Jo darbo pobūdis yra pervežti jūrinius konteinerius, paimtus iš uosto teritorijos, klientams. Darbas yra Lietuvos teritorijoje, taip pat vyksta į Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją. Gaunamo atlyginimo dydis priklauso nuo maršruto. Kuo tolimesnis maršrutas, tuo didesnis atlyginimas yra išmokamas. Paaiškino, jog pagrindinis atlyginimas išmokamas mėnesio pradžioje, taip pat iki mėnesio 10 d. yra išmokami ir dienpinigiai. Atlyginimas yra pervedamas į sąskaitą „Luminor“ banke. 2017 m. mažiausiai priskaičiuoto atlyginimo suma buvo apie 850 Eur, daugiausia – apie 1300 Eur. Liudytojas nurodė, kad 2017 metais taip pat buvo išmokėti ir priedai prie atlyginimo grynaisiais pinigais. Buvo mokama ne mažiau kaip 50 Eur ir ne daugiau kaip 400 Eur. Už gautus pinigus niekur nepasirašė. Kokią pinigų sumą gaudavo kiekvieną mėnesį, negali įvardyti, nes neprisimena. Mano, kad 2017 metais priedus prie pagrindinio atlyginimo gavo 10 mėnesių. Pamena, kad 2017 m. gruodžio mėn. jam buvo išmokėtas 150 Eur priedas (t. 2, b. l. 46–48).

57Liudytojas K. L. parodė, kad UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį dirba nuo 2016-01-29. Darbo sąlygos bei atlyginimas už darbą buvo aptartos ir suderintos su direktoriumi D. G.. Jo darbo pobūdis yra jūrinių konteinerių su kroviniais pervežimas. Dažniausiai dirba Lietuvos teritorijoje, tačiau vyksta ir į Latviją. 2017 m. atlyginimas buvo nuo 700 Eur iki 900 Eur, jis kartą per mėnesį pervedamas į jo sąskaitą „Luminor“ banke. Atlyginimas nėra pastovus, nes jo dydis priklauso nuo reisų kiekio per mėnesį. Liudytojas paaiškino, kad dirbant Lietuvoje nėra skaičiuojami dienpinigiai, todėl 2017 m. kartą per mėnesį buvo išmokami grynieji pinigai kaip priedas prie atlyginimo. Patvirtino, kad 2017 m. vasario mėn. jam buvo išmokėta grynaisiais pinigais 195 Eur, kovo mėn. – 228 Eur, balandį – 51 Eur, gegužės mėn. – 143 Eur, rugpjūčio mėn. – 79 Eur, rugsėjo mėn. – 300 Eur, spalio mėn. – 288 Eur, lapkričio mėn. – 245 Eur, gruodžio mėn. – 400 Eur. Liudytojas nurodė, kad minėtas sumas išmokėjo direktorius D. G., pateikdavo pasirašyti kažkokį dokumentą, bet ar jis buvo oficialus dokumentas, nežino. Liudytojas patvirtino, kad nuo 2018 m. sausio mėn. grynieji pinigai nėra išmokami. Atlyginimo suma šiuo metu yra 900 Eur–1050 Eur (t. 2, b. l. 52–53).

58Liudytojas S. K., UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį dirbantis nuo 2015-02-09, nurodė iš esmės analogiškas aplinkybes, patvirtindamas, kad 2017 m. pradžioje ne daugiau kaip du kartus prie pagrindinio atlyginimo jam buvo išmokėtas papildomas priedas, kuris buvo ne mažesnis kaip 100 Eur ir ne didesnis kaip 200 Eur grynaisiais pinigais (t. 2, b. l. 57–59).

59Liudytojas R. J., UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį dirbantis nuo 2014-06-17, nurodė, kad visas atlyginimas jam buvo mokamas į sąskaitą ir kad 2017 m. jokio priedo prie atlyginimo grynaisiais pinigais jis nėra gavęs (t. 2, b. l. 62–63).

60Liudytojas R. J., UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį dirbantis nuo 2014-09-16, davė iš esmės analogiškus parodymus, kaip ir liudytojai K. L. bei S. K., patvirtindamas, kad 2017 m. prie pagrindinio atlyginimo jam buvo išmokėtas ir papildomas atlyginimas grynaisiais pinigais per mėnesį ne mažiau kaip 50 Eur ir ne daugiau kaip 150 Eur. Patvirtino, jog priedas prie pagrindinio atlyginimo buvo mokamas ne kiekvieną mėnesį (t. 2, b. l. 65–67).

61Liudytojas J. Š., UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį dirbantis nuo 2013-08-05, nurodė iš esmės analogiškas aplinkybes kaip ir liudytojai R. J., K. L., S. K. bei patvirtino, kad 2017 m., 9 ar 10 mėnesių prie pagrindinio darbo užmokesčio jam buvo išmokėtas ir papildomas atlyginimas grynaisiais pinigais nuo 100 Eur iki 200 Eur (t. 2, b. l. 70–72).

62Liudytojas A. Č., UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį dirbantis nuo 2012-03-12, davė iš esmės analogiškus parodymus, kaip ir liudytojai J. Š., R. J., K. L., S. K., jog 2017 m. prie pagrindinio darbo užmokesčio jam buvo išmokėtas papildomas atlyginimas grynaisiais pinigais nuo 50 Eur ir iki 150 Eur (t. 2, b. l. 89–91).

63Liudytoja V. M., UAB „( - )“ vyr. buhaltere dirbanti nuo 2011-11-15, parodė, kad į jos pareigas įeina visos įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, deklaracijų teikimas VMI, ataskaitų, pranešimų teikimas „Sodrai“. Taip pat atlieka pavedimus per sąskaitas bankuose, prisijungdama direktoriaus nurodymu ir jo vardu. Apie 2–3 metus įmonėje dirba ir buhalterė apskaitininkė N. E., kuri suveda sąskaitas, įsakymus. Šiuo metu buhaltere bendrovėje dirba ir V. P., kuri atlieka atlyginimų skaičiavimus, banko suvedimus, pavedimus direktoriaus nurodymu ir prisijungiant jo vardu. Buhalterija prisijungimo prie banko savarankiškai neturi. Direktorius D. G. taip pat atlieka mokėjimus per sąskaitas. Kasininku įmonėje yra paskirtas direktorius. Su grynaisiais pinigais ji nedirba. Apskaitą tvarko pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriuos pateikia direktorius. Darbo vieta yra biuro patalpose, adresu ( - ).

64Liudytoja nurodė, kad pagal pateiktą specialisto išvadą, kuri surašyta atlikus UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą, gali paaiškinti, kad, dirbdama bendrovėje buhaltere nuo 2011 metų, nežinojo, kad direktorius išmoka vairuotojams papildomą, neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį. Jai tokie duomenys pateikiami nebuvo, ir papildomo darbo užmokesčio skaičiavimo ji neatliko. Apie tai, kad yra išmokamas neįtrauktas į apskaitą atlyginimas vairuotojams kas mėnesį, ji sužinojo atliekamo patikrinimo metu, kai direktorius D. G. pateikė savo ruoštas atlyginimo išmokėjimo lenteles kas mėnesį. Direktoriui pateikus šias lenteles, jai buvo nurodyta, remiantis minėtomis direktoriaus pateiktomis lentelėmis, perskaičiuoti darbo užmokestį darbuotojams, kuriems buvo išmokėtas neįtrauktas į apskaitą darbo užmokestis, ir pateikti naujus, patikslintus pranešimus „Sodrai“, GPM deklaracijas VMI pagal pateiktas deklaracijas apskaičiuoti mokesčius. Pateikus GPM deklaracijas VMI buvo sumokėti mokesčiai padarant užskaitą, nes buvo susikaupusi PVM permoka. Iš šios permokos ir buvo sumokėti mokesčiai VMI. „Sodrai“ pateikus patikslintus pranešimus, buvo padarytas pavedimas iš įmonės sąskaitos ir taip apmokėta susidariusi skola. Liudytoja nurodė, kad jai nėra žinoma, iš kokių lėšų buvo mokami papildomi atlyginimai vairuotojams. Buhalterinės apskaitos dokumentai buvo tvarkingi, todėl jai nebuvo žinoma, kur direktorius naudoja įmonės pinigus. Ji buhalterinę apskaitą vedė pagal jai pateikiamus dokumentus, laikantis įstatymų ir norminių aktų reikalavimų. Be to, nuo 2015 metų buvo atliekami audito patikrinimai, kurių metu nebuvo nustatyti pažeidimai. Kadangi buhalterijai nebuvo pateikiami visi dokumentai apie priskaičiuotą ir išmokėtą papildomą atlyginimą, šios sumos nebuvo deklaruotos pateikiamose deklaracijose ar pranešimuose „Sodrai“. Jai atlyginimas – 1250 Eur – yra išmokamas kartą per mėnesį iki 6 d., pervedant į sąskaitą. Atlyginimų pavedimus darbuotojams ji atlieka į sąskaitas grupiniu mokėjimu, t. y. vienu pavedimu yra pervedamas atlyginimas visiems darbuotojams. Darbuotojams atlyginimai buvo skaičiuojami pagal darbo sutartyse nurodytą darbo užmokestį. Jai papildomas, neįtrauktas į apskaitą atlyginimas nebuvo mokamas (t. 5, b. l. 21–23).

65Iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialistės pateiktos 2018-05-10 specialisto išvados Nr. 04/12-2-13-5138 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ matyti, kad specialistė išvadą pateikė ir patikrinimą atliko pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus dokumentus bei UAB „( - )“ pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus.

66Specialistė padarė išvadą, kad UAB ,,( - )“ laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 apskaitos dokumentais nepagrindė iš viso 55 024,38 Eur (79 658,32 – 16 667 – 7 097,26) darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams. Pagal tyrimui pateiktus UAB ,,( - )“ apskaitos dokumentus laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-20 nenustatyta neįtrauktų į apskaitą pajamų. Pagal ikiteisminio tyrimo Nr. 04-6-00010-18 dokumentus nustatyta, kad UAB ,,( - )“ (direktorius D. G.) laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 apskaitos dokumentais nepagrindė iš viso 78 758,46 Eur darbo užmokesčio priskaičiavimo ir 55 024,38 Eur šio darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams. Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-13 UAB ,,( - )“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma iš dalies nesilaikant:

67Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 reikalavimų:

681) 6 straipsnio 2 dalies – „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ bei 12 straipsnio 1 dalies reikalavimo, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“ – laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 nepagrindė apskaitos dokumentais darbo užmokesčio priskaitymo 36 darbuotojams iš viso 78 758,46 Eur bei darbo užmokesčio išmokėjimo grynaisiais iš viso 55 024,38 Eur;

692) 12 straipsnio 4 dalies – ,,apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną….“ ir 16 straipsnio 1 dalies – ,,ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, t. y. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 apskaitos registruose neužregistravo darbo užmokesčio priskaitymo 36 darbuotojams, iš viso 78 758,46 Eur, bei darbo užmokesčio išmokėjimo grynaisiais pinigais, iš viso 55 024,38 Eur;

703) 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto – ,,Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: <...> apskaitos dokumento data“, t. y. piniginių lėšų 54 951,00 Eur naudojimą, papildomo darbo užmokesčio išmokėjimui 2017 metais, pagrindė apskaitos dokumentu, kuriame nurodytas rekvizitas – data, neatitinka tikrovės;

71Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 punkto reikalavimų „Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus)“, tai yra 36 atvejais apskaitos dokumentais (kasos išlaidų orderiais) nepagrindė darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojams grynaisiais pinigais iš viso 55 024,38 Eur.

72Pagal UAB ,,( - )“ organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą dėl UAB ,,( - )“ Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nesilaikymo laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-20 negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

73Nustatyta, kad UAB ,,( - )“ tiriamuoju laikotarpiu į valstybės institucijoms pateiktas deklaracijas ir ataskaitas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie 2017 metus, t. y.:

741. Mėnesinėse pajamų mokesčio nuo A klasės išmokų deklaracijose (forma ( - ) už 2017 metų vasario–gruodžio mėnesius, pateiktose mokesčių administratoriui laikotarpiu nuo 2017-03-06 iki 2018-01-05, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, t. y. nedeklaravo:

7518 laukelyje ,,Išmokėtų išmokų neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD suma“ 80 247,30 Eur;

7619 ir 20 laukeliuose ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio nuo išmokėtų iki suma“ 16916 Eur.

772. Pranešimuose apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį nuo 2017-01-01 iki

782017-12-31 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui laikotarpiu nuo 2017-02-13 iki 2018-01-15 pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą:

79P20.4 eilutėje „Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma“ deklaravo 78 758,46 Eur mažesnes apdraustų asmenų pajamas, nuo kurių skaičiuojamos sveikatos ir socialinio draudimo įmokos;

80P20.5 eilutėje „Įmokų suma“ nedeklaravo įmokų į VSDF, iš viso 32 554,82 Eur.

81Tyrimo metu nustatyta, kad UAB ,,( - )“:

82nesumokėjo į Valstybės biudžetą iš viso 16 916 Eur gyventojų pajamų mokesčio iki 2017 metų gruodžio 31 dienos;

83nesumokėjo iš viso 32 55,00 (2 365,75 + 4 731,51 + 869,68 + 24 588,07) draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą iki 2018-01-15.

84UAB ,,( - )“ 2018-03-12 lėšų pervedimo nurodymu Nr. 4175 pagrindė piniginių lėšų 32 877,46 Eur (įmokos kodas 252, t. y. įmokos pensijų socialiniam draudimui ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui ) ir 1 441,71 Eur (įmokos kodas 253, t. y. delspinigiai) pervedimą į VSDFV Kretingos skyriaus sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke.

85UAB ,,( - )“ pateikė apskaitos duomenis iš duomenų bazės ,,Mano VMI“ apie atliktas gyventojų pajamų mokesčio užskaitas ir 2018-03-15 Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštį, kuriuo pagrindė patikslinto gyventojų pajamų mokesčio užskaitymą iš viso 16635 Eur (t. 4, b. l. 58–67, 68–199, t. 5, b. l. 1–17).

86Iš UAB „( - )“ buhalterės V. M. pateiktų duomenų matyti, kad UAB „( - )“ apskaitoje parodė per 2017 m. darbuotojams išmokėtą neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį, pagal tuos duomenis UAB „( - )“ pateikė patikslintas deklaracijas VMI, pranešimus „Sodrai“, savanoriškai atlygino padarytą nuostolį valstybės biudžetui (t. 2, b. l. 93–108, 109–110, 111–121, 122–124, 125–138,139–190, t. 3, b. l. 1–171).

87Iš UAB „( - )“ buhalterės V. M. pateiktų patikslintų deklaracijų matyti, jog 2017 m. neįtrauktas į apskaitą darbo užmokestis (įvairiomis sumomis, kurios svyruoja darbuotojui nuo maždaug 18 Eur iki 1000 Eur per mėnesį) toliau nurodytiems darbuotojams buvo mokamas už mėnesius:

881) M. K.: sausis–vasaris, balandis, birželis–gruodis;

892) J. Š.: sausis–balandis, birželis–rugpjūtis, spalis–gruodis;

903) A. B.: sausis, kovas–birželis, rugsėjis–gruodis;

914) V. B.: sausis, balandis–liepa, rugsėjis–gruodis;

925) A. G.: sausis–gruodis;

936) R. J.: sausis, rugpjūtis–lapkritis;

947) R. J.: sausis–kovas, birželis–rugpjūtis, spalis;

958) S. P.: sausis, kovas, birželis, rugsėjis, lapkritis–gruodis;

969) V. L.; sausis–birželis, rugpjūtis–lapkritis;

9710) K. S.: sausis–kovas;

9811) S. G.: sausis, balandis–gegužė, liepa–rugsėjis;

9912) K. R.: sausis–liepa, rugsėjis;

10013) R. G.: vasaris–gruodis;

10114) K. L.: vasaris–gegužė, rugpjūtis–gruodis;

10215) P. M.: vasaris–balandis, liepa, lapkritis;

10316) V. M.: vasaris, gegužė–birželis;

10417) L. A.: vasaris–rugsėjis;

10518) A. Č.: vasaris–kovas, rugsėjis–gruodis;

10619) A. V.: lapkritis–gruodis;

10720) R. G.: vasaris, balandis;

10821) D. S.: kovas, liepa–gruodis;

10922) S. K.: kovas–gegužė, liepa, rugsėjis–gruodis;

11023) R. T.: kovas–balandis, birželis–rugpjūtis, gruodis;

11124) M. J.: vasaris, balandis–liepa, rugsėjis–gruodis;

11225) A. I.: balandis, rugpjūtis;

11326) P. P.: gegužė, lapkritis;

11427) A. S.: gegužė–spalis, gruodis;

11528) V. Ž.: gegužė–birželis, rugpjūtis–rugsėjis;

11629) K. A.: birželis–liepa, lapkritis–gruodis;

11730) V. P.: birželis, rugpjūtis–spalis;

11831) R. Š.: birželis, rugpjūti–gruodis;

11932) S. K.: liepa;

12033) V. S.: rugpjūtis, spalis–gruodis;

12134) R. B.: rugsėjis, lapkritis–gruodis;

12235) D. A.: spalis, gruodis;

12336) A. M.: spalis (t. 2, b. l. 139–190, t. 3, b. l. 1–171).

124Įrodymų vertinimas.

125Dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo (Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalis)

126Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Minėtame Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatytas apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių jos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose, buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimas, jų paslėpimas ir pan.). BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai nustatyti šiame Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatyti padariniai – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad duomenis apie asmens (ūkio subjekto) veiklą, jo turtą, nuosavą kapitalą ar įsipareigojimų dydį ar struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei tokiu būdu to padaryti (o ne atliekant ikiteisminį tyrimą, priešpriešinius patikrinimus, ir pan.) negalima, atsiranda BK 222 straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-7-234-942/2015 ir kt.). Ir pirmiausia apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-233/2014, 2K-422-303/2015, 2K-508-976/2015, 2K-7-176-303/2015).

127Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog 2018-02-13 Finansinių nusikaltimų tyrimo prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdyboje gavus kriminalinės žvalgybos informaciją apie galbūt neteisėtą UAB „( - )“ veiklą, bendrovės darbuotojams galbūt mokant neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį ir tokiu būdu galbūt apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą, Finansinių nusikaltimų tyrimo prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdyboje kartu su Klaipėdos AVMI atliktas UAB „( - )“ patikrinimas (t. 1, b. l. 4–5). Nustatyta, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdyboje kartu su Klaipėdos AVMI atlikus UAB „( - )“ patikrinimą, baudžiamojoje byloje pradėtas ikiteisminis tyrimas nustačius, jog UAB „( - )“ direktorius D. G. galbūt apgaulingai tvarko buhalterinę apskaitą, t. y. galbūt nustačius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 222 straipsnio 1 dalyje, požymius.

128Baudžiamojoje byloje nustatyta, jog ikiteisminio tyrimo metu vykdant Finansinių nusikaltimų tyrimo prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiosios tyrėjos užduotį, pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir specialistei pateiktus bei UAB „( - )“ byloje pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus atlikus ūkinį finansinį UAB „( - )“ patikrinimą, 2018-05-10 specialisto išvadoje Nr. 04/12-2-13-5138 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ neginčytinai konstatuota, jog UAB „( - )“, pažeidžiant buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 apskaitos dokumentais nepagrindė ir apskaitos registruose neužregistravo darbo užmokesčio priskaitymo 36 darbuotojams, iš viso 78 758,46 Eur, bei darbo užmokesčio išmokėjimo grynaisiais iš viso 55 024,38 Eur. 2018-05-10 specialisto išvadoje Nr. 04/12-2-13-5138 „Dėl UAB „( - )" ūkinės finansinės veiklos“ neginčytinai konstatuota ir tai, jog pagal UAB ,,( - )“ organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą dėl UAB ,,( - )“ Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-20 negalima iš dalies nustatyti įmonės – UAB ,,( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

129Pažymėtina, jog teismų praktikoje duomenys, gauti specialiomis žiniomis pagrįstų tyrimų metu, nagrinėjamu atveju – specialisto išvada, įrodomąja prasme yra vienas reikšmingiausių įrodymų išvadai apie nusikalstamų padarinių BK 222 straipsnio prasme buvimą pagrįsti. Dėl išdėstyto teisinio reglamentavimo akivaizdu, jog esminė aplinkybė baudžiamajai atsakomybei pagal BK 222 straipsnį kilti – nusikalstamų padarinių buvimas – nagrinėjamoje byloje konstatuota specialiomis žiniomis pagrįsto tyrimo metu. Tokiu būdu konstatuotina, jog padariniai – negalėjimas iš dalies nustatyti įmonės – UAB „( - )“ – veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, sąlygojantys baudžiamosios atsakomybės pagal BK 222 straipsnį kilimą, byloje nustatyti objektyviai ir neginčytinai. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, jog tikrovę atitinkantys ir tikrąją finansinę būklę atspindintys duomenys apie ūkio subjekto – UAB „( - )“ – veiklą, jo turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą nagrinėjamu atveju nustatyti tik atlikus ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir ikiteisminio tyrimo metu atlikus bendrovės ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, analizuojant, akcentuotina, ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir gautus ūkinius finansinius duomenis, o ne tik ūkio subjekto – bendrovės – buhalterinės apskaitos dokumentus. Ši aplinkybė nagrinėjamu atveju taipogi vienareikšmiškai ir objektyviai suponuoja baudžiamosios atsakomybės pagal BK 222 straipsnio kilimą.

130Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektai yra asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje buhalterinė apskaita būtų vedama ir organizuojama laikantis įstatymų normų reikalavimų, taip pat ir už dokumentų bei apskaitos išsaugojimą yra atsakingas įmonės vadovas.

131Nagrinėjamoje byloje objektyviai nustatyta, jog juridinio asmens UAB „( - )“ direktorius, atsakingas už tinkamą juridinio asmens buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkymą, vedimą, yra D. G.. D. G., pareikšto kaltinimo apgaulingai tvarkius jo vadovaujamos bendrovės buhalterinę apskaitą neneigdamas, nurodė, jog iš tiesų 2017 m. jo vadovaujamos UAB „( - )“ darbuotojams – vairuotojams, atliekantiems krovinių pervežimus Lietuvos Respublikoje, pagal savo paties sudarytą finansinio planavimo lentelę mokėdavo neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį kaip priedą prie pagrindinio atlyginimo.

132Pažymėtina, jog kasacinio teismo formuojama praktika, kad esminė aplinkybė kilti baudžiamajai atsakomybei pagal BK 222 straipsnį – nusikalstamų padarinių buvimas, be specialiomis žiniomis pagrįsto buhalterinio vertinimo, turi būti pagrįsta ir kitais baudžiamojoje byloje objektyviai konstatuotais duomenimis ir nustatytomis faktinėmis baudžiamosios bylos aplinkybėmis. Nagrinėjamoje byloje objektyviai ir neginčytinai nustatyta, kad buhalterinė UAB „( - )“ apskaita netinkamai, pažeidžiant buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus buvo tvarkoma laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31, t. y. vienerius metus, apskaitos dokumentais nepagrįstas ir apskaitos registruose neužregistruotas darbo užmokestis buvo išmokėtas 36 darbuotojams 211 atvejų neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį mokant skirtingomis sumomis skirtingiems darbuotojams, periodiškai kiekvieną mėnesį darbo užmokesčio žiniaraščiais nepagrindžiant 78 758,46 Eur priskaičiuoto ir kasos išlaidų orderiais nepagrindžiant 55 024,38 Eur išmokėto darbo užmokesčio. Taigi nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje apgaulingą apskaitos tvarkymą akivaizdžiai ir pagrįstai suponuoja konstatuotas buhalterinės apskaitos žymus pažeidimų mastas ir apimtis bei nuolatinis ir sistemingas pobūdis.

133Vertinant išdėstytų įrodymų visumą, akivaizdu, kad objektyvieji nusikalstamos veikos – apgaulingo UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymo – požymiai, įstatymų reikalavimams prieštaraujanti veika ir dėl to kilę nusikalstami padariniai byloje nustatyti objektyviai.

134Apgaulingas apskaitos tvarkymas yra tyčinis nusikaltimas, kuris gali būti padaromas tiek veikiant tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia. Veika laikoma padaryta tyčia, kai asmuo, žinodamas buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus, sąmoningai netinkamai juos vykdo, numato, kad dėl to bus negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir šių padarinių nori (siekia) arba nors padarinių ir nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-170/2012, 2K-564/2014). Kaltės turinį sudaro asmens psichinis santykis su teisinę reikšmę turinčiais veikos požymiais, pavojingais padariniais, situacija, kuriai esant padaryta nusikalstama veika. Kaltės turinys atskleidžiamas, remiantis ne tik kaltininko parodymais apie jo suvokimą darant pavojingą visuomenei veiką, bet ir objektyviais bylos duomenimis.

135Nagrinėjamoje byloje nustatyti objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, nusikalstamų veiksmų pobūdis ir nusikalstamų veiksmų apimtis – neįtrauktas į apskaitą darbo užmokestis mokėtas vienerius metus, periodiškai kiekvieną mėnesį, mokėtas 211 atvejų 36 darbuotojams, išmokėta bendra neįtraukto į apskaitą darbo užmokesčio suma – 55 024,38 Eur – leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog buhalterinė UAB „( - )“ apskaita, pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių jos tvarkymą, reikalavimus, buvo tvarkoma sąmoningai ir tikslingai, taigi neabejotinai veikiant tiesiogine tyčia. Nagrinėjamu atveju akcentuotina ir paties D. G. pozicija. Byloje nustatyta, jog tiek ikiteisminio tyrimo metu nuo pat jo pradžios, tiek teisminio nagrinėjimo metu kaltinamasis D. G. nuosekliai nurodė ir pripažino, jog jo veiksmai bendrovės darbuotojams – vairuotojams išmokant neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį kaip priedą prie oficialiai išmokamo atlyginimo buvo tikslingi ir apgalvoti. Šiame kontekste atsižvelgtina ir į kaltinamojo paaiškinimus, jog sprendimą bendrovės darbuotojams mokėti neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį jis priėmė asmeniškai, savarankiškai ir atsakingai, kaip bendrovės direktorius ir vienintelis akcininkas, visa apimtimi atsakingas už įmonės veiklą.

136Taigi byloje nustatyta, kad D. G., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir vieninteliu akcininku, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, eidamas vadovaujamas pareigas UAB „( - )“, veikdamas bendrovės vardu, jos naudai ir interesais, turėdamas teisę atstovauti šiai bendrovei ir priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, būdamas atsakingas už UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, tačiau šių įstatymų reikalavimų nesilaikydamas, bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkančiam subjektui – bendrovės buhalterei – vienerius metus laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. neteikė objektyvių pagal savo turinį pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų, susijusių su darbo užmokesčio mokėjimu 36 darbuotojams ir 211 atvejų, taigi neteikė savo paskirtimi reikšmingų ir privalomų pateikti buhalterinės apskaitos dokumentų, neteikė jų vienerius metus, taigi ilgą laiko tarpą neteikė periodiškai ir žymia apimtimi. Esant tokioms aplinkybėms, logiška, jog D. G. veikė sąmoningai, siekdamas, kad bendrovės buhalterinė apskaita būtų tvarkoma apgaulingai. Byloje objektyviai konstatuota, jog dėl tokių D. G., kaip UAB „( - )“ direktoriaus, veiksmų iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

137Vertinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog D. G. kaltė padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką – laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-01-13 apgaulingai tvarkius UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, dėl ko laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-03-20 negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, laikytina įrodyta visa apimtimi. Kaltinamojo nusikalstami veiksmai kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį.

138Dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo (Baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 2 dalis)

139BK 220 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę tam, kas siekdamas išvengti mokesčių įrašė į deklaraciją arba į nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikė juos valstybės įgaliotai institucijai. Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 220 straipsnio 1 dalį yra būtinos šios objektyvios sąlygos: 1) įrašymas į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingų duomenų apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą siekiant išvengti mokesčių; 2) šių dokumentų pateikimas valstybės įgaliotai institucijai. Pagal BK 220 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas padarė minėto straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, kai 1) mokesčių suma viršija 750 MGL arba 2) dalyvaudamas organizuotoje grupėje. Šio straipsnio prasme neteisingais yra laikomi duomenys, neatitinkantys subjekto, kurio vardu pateikiama deklaracija arba nustatyta tvarka patvirtinta ataskaita ar kitas dokumentas dėl pajamų, pelno, turto ar jų naudojimo. BK 220 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos sudėtys yra formalios, nusikalstama veika laikoma baigta, kai kaltininkas įrašo žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą ir pateikia juos valstybės įgaliotai institucijai, neteisingų duomenų pateikimas tiesiogiai lemia prievolės mokėti mokestį nebuvimą arba prievolę sumokėti mažesnį nei priklauso mokestį.

140Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje objektyviai nustatyta, kad būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir vieninteliu akcininku, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, būdamas atsakingas už UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, tačiau šių įstatymų reikalavimų nesilaikydamas, D. G. netinkamai organizavo ir tvarkė buhalterinę bendrovės- UAB „( - )“ apskaitą ir sąmoningai vykdė buhalterinės apskaitos registruose neįtraukto darbo užmokesčio išmokėjimą darbuotojams, t. y. D. G. tyčia apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą ir laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyr. buhalterei V. M. nepateikė duomenų apie įvykusias ūkines, finansines operacijas – 211 atvejų nepateikė duomenų apie 78 758,46 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio ir 55 024,38 Eur išmokėto darbo užmokesčio 36 UAB „( - )“ darbuotojams. Byloje objektyviai nustatyta, jog dėl tokių UAB „( - )“ direktorius D. G. veiksmų vyr. buhalterė V. M., būdama suklaidinta, darbo užmokesčio žiniaraščiais nepagrindė ir į buhalterinę bendrovės apskaitą neįtraukė 78 758,46 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio bei kasos išlaidų orderiais nepagrindė 55 024,38 Eur grynaisiais pinigais išmokėto darbo užmokesčio. Byloje nustatyta ir tai, jog dėl to UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas – buhalterė V. M. – bendrovės direktoriui nepateikus objektyvių pagal savo turinį pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų, Valstybinio socialinio draudimo fondui elektroniniu būdu laikotarpiu nuo 2017-02-13 iki 2018-01-15 pateiktuose pranešimuose apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (forma SAM) su priedais (forma SAM3SD) bei Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai per elektroninę deklaravimo sistemą laikotarpiu nuo 2017-03-06 iki 2018-01-05 pateiktose Mėnesinėse pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijose (forma FR0572) įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie 2017 metų UAB „( - )“ pajamas, pelną ir turtą. Galiausiai nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje objektyviai nustatyta, jog ikiteisminio tyrimo metu atlikus ūkinį finansinį bendrovės patikrinimą, 2018-05-10 specialisto išvadoje Nr. 04/12-2-13-5138 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ konstatuota, jog UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-01-15 į valstybės institucijoms pateiktas deklaracijas ir ataskaitas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie 2017 metus, dėl to UAB „( - )“ nedeklaravo ir iki 2017-12-31 į Valstybės biudžetą nesumokėjo 16 916 Eur gyventojų pajamų mokesčio, nedeklaravo ir iki 2018-01-15 į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą nesumokėjo 32 55,00 Eur draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokų, t. y. iš viso 49 470,82 Eur mokesčių ir įmokų sumos.

141Nustatytas išdėstytas faktines baudžiamosios bylos aplinkybes vertinant nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnyje, teisinio reglamentavimo kontekste, akivaizdu, jog objektyvieji nusikalstamos veikos – neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ir turtą pateikimas – sudėties požymiai nagrinėjamu atveju nustatyti objektyviai ir neginčytinai.

142BK 220 straipsnyje įtvirtintos nusikalstamos veikos subjektas yra asmuo (fizinis ar juridinis), kurį įstatymas įpareigojo pateikti deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą, taip pat sumokėti pagal pateiktus dokumentus apskaičiuotą mokestį, teikti deklaracijas arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą apie pajamas, pelną ir turtą ar jų naudojimą.

143Nagrinėjamoje byloje objektyviai nustatyta, jog pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. -574 21 straipsnio reikalavimus, atsakingu asmeniu už juridinio asmens UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, deklaracijų ir kitų nustatyta tvarka patvirtintų dokumentų atitinkamoms valstybės įgaliotoms institucijos pateikimą bei juose nurodytų teisingų duomenų pateikimą nagrinėjamu atveju atsakingas yra UAB „( - )“ direktorius ir vienintelis akcininkas D. G..

144Nagrinėjamoje byloje aiškus būtinasis šios nusikalstamos veikos požymis – tikslas išvengti mokesčių, asmuo suvokia, kad jis į deklaraciją, ataskaitą ar kitą dokumentą įrašė žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, turtą, pelną ar jų panaudojimą ir pateikė tokį dokumentą valstybės įgaliotai institucijai, siekdamas išvengti mokesčių, ir to nori, t. y. veika padaroma tiesiogine tyčia. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-179/2014) yra suformavęs aiškią poziciją dėl BK 220 straipsnio aiškinimo ir taikymo, t. y. kad nedeklaravus pajamų tuo metu, kai jos buvo gautos, ir taip faktiškai pašalinant galimybę jas teisėtai deklaruoti kitu laiku, taip pat atsižvelgiant į tai, kad mokesčiai už šias pajamas ilgą laiką po jų gavimo nesumokėti, yra pagrindas laikyti, kad pateikiant neteisingas deklaracijas buvo siekiama šių mokesčių nemokėti apskritai.

145Baudžiamojoje byloje objektyviai ir neginčytinai nustatyta, jog už buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą atsakingas bendrovės direktorius ir vienintelis akcininkas D. G. duomenų apie įvykusias ūkines finansines operacijas išmokant neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį ir reikšmingų buhalterinės apskaitos dokumentų buhalterinę apskaitą tvarkančiam subjektui – buhalterei V. M. – nepateikė tikslingai ir sąmoningai, taigi tyčia, tikslingai ir sąmoningai, taigi tyčia, siekdamas, jog buhalterinė UAB „( - )“ apskaita būtų vedama apgaulingai, kad atitinkamu laikotarpiu nebūtų galima nustatyti vadovaujamos bendrovės veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Šių išdėstytų aplinkybių visuma nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje neabejotinai suponuoja, jog nuo 2007 m., taigi ilgą laiką bendrovei vienasmeniškai vadovaujantis, tiesiogiai už bendrovės veiklą atsakingas, vienasmeniškai bendrovės veiklą visa apimtimi ir visose srityse vykdantis, taigi didelę verslo patirtį turintis, bendrovės vadovavimą bei valdymą, kartu ir finansinį, išmanantis D. G. vienareikšmiškai suprato ir žinojo, jog buhalterinę apskaitą tvarkančiai buhalterei nepateikiant objektyvių pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų, UAB „( - )“ mokestiniai apskaitos dokumentai bus užpildyti tikrovės neatitinkančiais duomenimis, ir šie dokumentai su neteisingais duomenimis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną ir turtą bus pateikti įgaliotoms valstybės institucijoms. Taigi neabejotina, kad D. G. žinojo, kad valstybinėms institucijoms privalomuose pateikti ir minėtoms institucijoms pateiktuose UAB „( - )“ finansiniuose dokumentuose – bendrovės finansinės veiklos deklaracijose ir ataskaitose už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-30 įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie bendrovės UAB „( - )“ finansinę ūkinę būklę, kad į deklaracijas ir ataskaitas neįtraukta turtinė prievolė mokėtinų valstybei privalomų mokesčių ir įmokų nuo į buhalterinę apskaitą neįtraukto neoficialaus papildomo darbuotojų darbo užmokesčio. Šių aplinkybių visuma nagrinėjamoje byloje pagrįstai suponuoja vienintelę logišką išvadą – apgaulingos bendrovės buhalterinės apskaitos tikslas buvo sudaryti žinomai neteisingas valstybės įgaliotoms institucijoms teikiamas mokesčių deklaracijas ir ataskaitas ir taip išvengti mokėti privalomus mokesčius valstybei. Esant tokioms aplinkybėms, pagrįstai konstatuotina, jog D. G. ir šiuo atveju veikė tikslingai ir sąmoningai, taigi tiesiogine tyčia. Todėl pažymėtina, jog teismų praktikoje ne kartą ir imperatyviai konstatuota, kad tyčinis neteisingų duomenų pateikimas valstybės įgaliotai institucijai patvirtina, kad šie veiksmai atlikti siekiant išvengti mokesčių.

146Vertinant tai, kas išdėstyta, akivaizdu, jog būtinasis subjektyviosios nusikalstamos veikos sudėties požymis – tikslas išvengti mokesčių – D. G. veiksmuose taipogi nustatytas objektyviai.

147Nagrinėjamoje byloje aktualu ir akcentuotina tai, jog kaltinamasis D. G., faktinių nustatytų baudžiamosios bylos aplinkybių, inkriminuojamos nusikalstamos veikos, siekiant išvengti privalomai valstybei mokėtinų mokesčių ir tyčinio jos pobūdžio neginčydamas, ginčija teisinį minėtų veiksmų vertinimą kaip tęstinės nusikalstamos veikos ir šios veikos kvalifikavimą pagal BK 220 straipsnio 2 dalį.

148Kaltinamasis D. G. nurodė, jog jo veiksmai, siekiant išvengti privalomai valstybei mokėtinų mokesčių ir dėl to tikslingai ir sąmoningai valstybės įgaliotoms institucijoms pateikiant neteisingus duomenis apie 2017 m. bendrovės ūkinę finansinę būklę, nebuvo tęstinio pobūdžio, tyčia nebuvo nukreipta išvengti inkriminuojamos bendros mokesčių sumos – 49 470, 82 Eur, viršijančios 750 MGL dydžio sumą. D. G. teigia, kad jo veika, pateikiant neteisingus duomenis apie bendrovės pajamas, pelną ir turtą, taip siekiant išvengti mokesčių, turi būti kvalifikuojama pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, kaip kiekvieną mėnesį baigtas nusikaltimas, kadangi neįtrauktas į apskaitą darbo užmokestis buvo mokamas kiekvieną mėnesį atskirai pagal jo paties sudarytą finansinio planavimo lentelę, į kurią galimą mokėti neįtrauktą į apskaitą darbo užmokesčio sumą jis įtraukdavo kiekvieną mėnesį atskirai, pagal tą mėnesį esančią bendrovės būklę, o ne visiems metams, kiekvieną mėnesį buvo tikimasi, jog kitą mėnesį bendrovės finansinė būklė bus geresnė ir neįtraukto į apskaitą darbo užmokesčio darbuotojams nereikės mokėti. Be to, D. G. nurodė, jog neįtrauktas į apskaitą darbo užmokestis kas mėnesį buvo mokamas ne tam pačiam darbuotojui.

149D. G. nurodė ir tai, kad nusikalstamų veiksmų motyvas ir tikslas, mokant neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį ir dėl to pateikiant neteisingus duomenis apie bendrovės ūkinę finansinę būklę, buvo išlaikyti įmonėje dirbančius vairuotojus, sumažinti vairuotojų kaitą ir tokiu būdu užtikrinti įmonės vykdomos krovinių pervežimo veiklos pastovumą ir konkurencingumą rinkoje.

150Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos bendros tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/ 2007, 2K-474-/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Nustatant bendrą tyčią vertinamas ne tik kaltininko prisipažinimas (ar neprisipažinimas) padarius nusikalstamą veiką, bet ir, be kita ko, išsiaiškinama, kaip jis suvokė ir įvertino savo daromų veikų pobūdį, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama. Subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi atsižvelgiant ir į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-406/2011, 2K-501/2012, 2K- 202/2014).

151Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, kaip minėta, nustatyta, kad nusikalstami, įstatymui prieštaraujantys veiksmai, išmokant neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį ir tokiu būdu tyčia apgaulingai tvarkant bendrovės buhalterinę apskaitą, buvo vykdomi laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31, dėl to neteisingi duomenys apie bendrovės pajamas, pelną ir turtą pateikti laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-01-15. Nustatyta, jog buhalterinėje apskaitoje neįtrauktas į apskaitą darbo užmokestis, tiesiogiai sąlygojęs neteisingų duomenų apie bendrovės finansinę ūkinę būklę pateikimą atitinkamoms valstybės institucijoms, bendrovėje buvo mokamas 2017 metais, mokamas kiekvieną mėnesį nuo sausio mėn. iki gruodžio mėn., įvairiomis pinigų sumomis 211 atvejų ir 36 UAB „( - )“ darbuotojams. Vertinant išdėstytas faktines aplinkybes, akivaizdu, jog pirminiai tapataus pobūdžio veiksmai – neįtraukto į apskaitą darbo užmokesčio išmokėjimas – bei paskesni veiksmai – neteisingų duomenų pateikimas – buvo atliekami vienerius metus (neteisingų duomenų pateikimo atveju logiškai daugiau nei vienerius metus), taigi ilgą laiko tarpą neįtrauktas į apskaitą darbo užmokestis buvo mokamas kiekvieną mėnesį, taigi periodiškai 211 atvejų, gana daug kartų, 36 darbuotojams, taigi didelei darbuotojų daliai. Taip tapačių nusikalstamų veiksmų apimtis laiko prasme nusikalstamų veiksmų periodiškumas, bylojantis apie tam tikrą veikos stabilumą ir nevienkartinį, juolab neatsitiktinį pobūdį, nusikalstamų veiksmų apimtis atliktų veiksmų prasme logiškai ir visiškai pagrįstai suponuoja išvadą, jog nusikalstami veiksmai, siekiant išvengti mokesčių, buvo vienareikšmiškai tęstinio pobūdžio. Nagrinėjamoje byloje bendrą tyčią objektyviai suponuoja ir neteisėtų veiksmų tikslas bei motyvas – užtikrinti bendrovės vykdomos veiklos tęstinumą ir konkurencingumą vykdomos veiklos rinkoje. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog tokie ilgalaikiai tikslai kaip veiklos tęstinumas, juolab konkurencinis pranašumas vykdomoje krovinių pervežimo veikloje logiškai negali būti pasiektas vienkartiniais veiksmais. Logiška, jog turintis didelę verslo patirtį, atsakingas tiek kaip verslininkas, tiek kaip bendrovės vadovas, siekiantis pelningai dirbti ir užtikrinti darbuotojų stabilumą, be to, būdamas vienintelis bendrovės akcininkas, taigi vienasmeniškai atsakingas už visą bendrovės veiklą, D. G. šias aplinkybes neabejotinai suvokė. Šiame kontekste išdėstytų aplinkybių visuma logiškai eliminuoja D. G. paaiškinimus, jog jo veiksmai išmokant neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį nebuvo tęstinio pobūdžio, o apsiribojo tik atskirai kiekvieno mėnesio planavimu ir neįtraukto į apskaitą darbo užmokesčio mokėjimu tik kiekvieną mėnesį, neturint tikslo, nukreipto į ateitį.

152Byloje, remiantis paties kaltinamojo parodymais, nustatyta, jog D. G. buvo sudaręs finansinio planavimo lentelę, į kurią įtraukdavo galimas mokėti neįtrauktas į apskaitą pinigų sumas kaip papildomą darbo užmokestį darbuotojams. Vertinant šią aplinkybę, taip pat objektyviai galima teigti, jog toks piniginių srautų planavimas ir jų reguliavimas bendrovėje vienareikšmiškai patvirtina būtent planuojamą, taigi tęstinį veiksmų pobūdį. Galiausiai tęstinį nusikalstamų D. G. veiksmų pobūdį objektyviai pagrindžia nesumokėtų mokesčių suma – 49 470, 82 Eur, kuri akivaizdžiai yra žymi.

153Esant išdėstytai aplinkybių visumai, konstatuotina, jog kaltinamojo veiksmus, išmokant neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį ir taip tikslingai apgaulingai tvarkant bendrovės buhalterinę apskaitą, tikslingai pateikiant neteisingus duomenis apie bendrovės finansinę ūkinę veiklą, jungė bendra tyčia, siekiant išvengti valstybei mokėtinų mokesčių, siekiant bendro ilgalaikio tikslo – užtikrinti vadovaujamos bendrovės veiklos tęstinumą ir konkurencinį pranašumą rinkoje, taigi vienareikšmiškai buvo tęstinio pobūdžio, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma viršija 750 MGL.

154Kaltinamasis, ginčydamas nusikalstamos veikos tęstinumą, nurodo, jog netrauktas į apskaitą darbo užmokestis buvo mokamas ne tam pačiam darbuotojui. Tačiau toks kaltinamojo subjektyvus savo veiksmų aiškinimas veiksmų tęstinumui, jų kvalifikacijai ir baudžiamosios atsakomybės kilimui įtakos neturi ir juolab neeliminuoja.

155Vertinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog D. G. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką – siekiant išvengti mokesčių, įrašius į deklaracijas ir ataskaitas žinomai neteisingus duomenis apie įmonės pajamas, pelną, turtą ar jo naudojimą ir pateikus jas valstybės įgaliotoms institucijoms – laikytina įrodyta visa apimtimi. Kaltinamojo nusikalstami veiksmai kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 2 dalį, kadangi byloje nustatyta, jog D. G. siekė išvengti mokesčių, kurių suma viršija 750 MGL.

156Dėl juridinio asmens UAB „( - )“ baudžiamosios atsakomybės

157Juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei būtinų sąlygų visuma yra nustatyta Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnyje. BK 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad juridinis asmuo atsako tik už tas nusikalstamas veikas, už kurių padarymą BK specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. BK 20 straipsnio 2 dalies nuostatoje reglamentuota, jog juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai ir interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujamas pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę: 1) atstovauti juridiniam asmeniui arba 2) priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba 3) kontroliuoti juridinio asmens veiklą. BK specialiojoje dalyje yra numatyta, kad už BK 222 ir 220 straipsniuose numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

158Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog D. G. jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas – apgaulingai tvarkius UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, bei siekus išvengti mokesčių, įrašius į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie įmonės pajamas, pelną, turtą ar jo naudojimą ir pateikus jas valstybės įgaliotai institucijai – padarė būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir vieninteliu akcininku, pagal 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 12 dalies 1 punktą, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, eidamas vadovaujamas pareigas UAB „( - )“, padarė veikdamas bendrovės vardu, turėdamas teisę atstovauti šiai bendrovei ir priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, ir padarė vienareikšmiškai bendrovės UAB „( - )“ naudai bei interesais.

159Juridinio asmens atstovas advokatas M. Kepenis juridinio asmens kaltės padarius inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės iš esmės neginčijo ir išdėstė visiškai analogiškas aplinkybes kaip ir juridinio asmens vadovas D. G..

160Esant nustatytoms aptartoms faktinėms bylos aplinkybėms, išdėstytam teisiniam juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės reglamentavimui, konstatuotina, jog kaltinimai padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje ir BK 220 straipsnio 2 dalyje, juridiniam asmeniui – UAB „( - )“ – pareikšti pagrįsti.

161Juridinio asmens UAB „( - )“ veiksmai kvalifikuotini pagal BK 20 straipsnio 2 dalį 222 straipsnio 1 dalį ir BK 20 straipsnio 2 dalį 220 straipsnio 2 dalį.

162Bausmių skyrimo motyvai

163Vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 1 dalies, 2 dalies nuostatomis, teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų stadiją, kaltininkų asmenybes, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir sunkinančių aplinkybių, bei įvertina kiekvienos tokios aplinkybės reikšmę. Baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tai reiškia, kad, individualizuojant bausmę, svarbu tinkamai įvertinti tiek BK bendrosios dalies nuostatų suteikiamas galimybes teismui skiriant bausmę, tiek ir BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes (padaryto nusikaltimo pavojingumą, kaltės formą ir rūšį, nusikaltimo padarymo motyvus, tikslus ir stadiją, kaltininko asmenybę ir kt.).

164Kaltinamojo D. G. ir UAB „( - )“ padarytos nusikalstamos veikos yra tyčinio pobūdžio nusikaltimai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsniu, nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje, priskirtina apysunkių nusikaltimų kategorijai, tuo tarpu nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 2 dalyje, priskirtina sunkių nusikaltimų kategorijai.

165Baudžiamajame įstatyme už kaltinamųjų padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje, yra numatytos alternatyvios bausmės – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų, už nusikalstamą veiką, numatytą BK 220 straipsnio 2 dalyje, yra numatyta vienintelė ir pati griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

166Kaltinamieji D. G. ir UAB „( - )“ kalti padarę jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas prisipažino visiškai ir, kaip suponuoja kaltinamųjų pozicija bei jų tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu išdėstyti paaiškinimai, iš tiesų nuoširdžiai gailisi jas padarę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 dalies 2 punktu, tai pripažintina kaltinamųjų atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Bausmės skyrimo aspektu pažymėtina, jog vos tik nustačius nusikalstamo veikimo požymius, D. G. ir UAB „( - )“ nedelsiant ir savo noru padengė valstybės biudžetui padarytą žalą ir, atkreiptinas dėmesys, padengė ją visą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ši aplinkybė taip pat pripažintina kaltinamųjų atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Šios aplinkybės, be kita ko, nagrinėjamu atveju pagrįstai suponuoja išvadą, kad kaltinamieji iš tiesų suvokė nusikalstamą savo veiksmų pobūdį, iš tiesų atliktus veiksmus vertina kritiškai, nevengia atsakomybės. Visa tai kaltinamuosius kaip subjektus charakterizuoja teigiamai.

167Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančių aplinkybių nagrinėjamoje byloje nėra.

168Kaltinamieji anksčiau nėra teisti.

169Kaltinamasis D. G. eina vadovaujamas pareigas, yra ūkio subjekto UAB „( - )“, kuriame dirba 69 darbuotojai (pagal patikrinimo metu nustatytus duomenis), direktorius, krovinių logistikos ir pervežimo veiklą vykdantis nuo 2007 metų, šią veiklą vykdantis ir jai vadovaujantis vienasmeniškai, taigi vienasmeniškai atsakingas už įmonės veiklą visa apimtimi. Logiška, jog D. G. turi didelę verslo patirtį bei susiformavusią verslo aplinką, yra aukštojo išsilavinimo, turi šeimą, taigi neabejotinai turi ir gyvenimišką patirtį bei susiformavusią tvirtą šeiminę bei socialinę aplinką. Šių aplinkybių visuma logiškai suponuoja galimybę D. G. vertinti teigiamai kaip tvirtą socialinę, darbinę, šeiminę aplinką turinčią atsakingą asmenybę, kuri iš esmės nėra linkusi pažeisti įstatymus.

170Formuojama teismų praktika, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Baudžiamosios teisės paskirties kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra. Įstatymų leidėjas baudžiamojo įstatymo sankcijas konstruoja taip, kad teismas galėtų paskirti teisingą bausmę, vadovaudamasis įstatymo, nustatančio baudžiamąją atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijoje numatytomis bausmėmis ir jų dydžiais.

171Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, individualizuojant bausmę, visoms Baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 1, 2 dalyse įstatymo leidėjo įtvirtintoms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojanti reikšmė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-603/2010, 2K-118/2011, 2K-148/2014, 2K-492/2014 ir kt.).

172Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad kaltinamojo D. G. padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 2 dalyje, yra tyčinio pobūdžio sunkus nusikaltimas. Kaip minėta, už nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 2 dalyje, padarymą baudžiamajame įstatyme yra numatyta vienintelė bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Tačiau esant tokiam nagrinėjamos bylos kontekstui, laikytina, jog tyčinis nusikalstamos veikos pobūdis ir, akcentuotina, sunkumo laipsnis, nors ir turintys svarią reikšmę, negali iš esmės lemti D. G. skirtinos bausmės, jos rūšies ir dydžio.

173Įvertinus baudžiamosios bylos aplinkybes, kad D. G. anksčiau nėra teistas, esant nustatytoms dviem atsakomybę lengvinančioms aplinkybėms, nesant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, įvertinus kaltinamojo D. G. asmenybę, kuri vertintina teigiamai, tai, kad kaltinamasis savo noru ir nedelsiant dar ikiteisminio tyrimo pradžioje atlygino visą nusikalstamais veiksmais valstybei padarytą žalą, kuri buvo gana žymi, manytina, kad bendrosios bausmės skyrimo taisyklės šiuo atveju nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-432/2014, 2K-186-942/2015). Manytina, kad ir paskyrus sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės minimumą, BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti bausmės tikslai ir paskirtis nebus pasiekti, būtų pasiektas iš esmės tik vienintelis tikslas – nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir nagrinėjamu atveju vien tik šio tikslo pasiekimas nebūtų adekvatus teisingumui nagrinėjamoje byloje pasiekti.

174Nagrinėjamu atveju manytina, jog paskyrus sankcijoje numatytą bausmę, susijusią su realiu asmens laisvės ribojimu, D. G. kaip asmenybės prigimtiniai, socialiniai, darbiniai, verslo ryšiai, aplinka ir interesai būtų visiškai be tikslo apriboti, asmuo visiškai nepagrįstai būtų eliminuotas iš visuomenės.

175Vertinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad straipsnio sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės paskyrimas D. G. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 2 dalyje, padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-512/2013, 2K-252/2014, 2K-447/2014, 2K-361/2014, 2K-P-89/2014 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje D. G. taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 3 dalies nuostatos ir D. G. skirtina švelnesnė nei sankcijoje už padarytą nusikalstamą veiką numatyta bausmė – bauda. Laikytina, kad baudos kaip bausmės paskyrimas esant nagrinėjamos bylos aplinkybėms objektyviai atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-420/2006 ir kt.). Baudos dydis, atsižvelgiant į nustatytas ir išdėstytas aplinkybes – asmuo prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, atlygino valstybei padarytą žalą, nesant atsakomybę sunkiančių aplinkybių, nustatytinas minimalus – 150 MGL (BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punktas). Esant nustatytoms aplinkybėms, minimalus baudos dydis – 100 MGL – nustatytinas ir už nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, padarymą (BK 47 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

176Kaip minėta, juridinis asmuo UAB „( - )“ anksčiau nėra teistas, taip pat nustatytos dvi juridinio asmens atsakomybę lengvinančios aplinkybės, taipogi nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, valstybei nusikalstamais veiksmais padaryta žala atlyginta visa apimtimi. Atsižvelgiant į tai, juridiniam asmeniui už padarytas nusikalstamas veikas skirtina švelniausia baudžiamajame įstatyme numatyta bausmė – bauda (BK 43 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Vadovaujantis BK 47 straipsnio 4 dalies nuostata, nustatančia baudos kaip bausmės dydį juridiniam asmeniui, atsižvelgiant į nustatytas anksčiau išdėstytas bylos aplinkybes, baudos dydžiai juridiniam asmeniui UAB „( - )“ nustatytini artimi įstatyme numatytam baudos minimaliam dydžiui. Didesnį nei įstatyme numatytos minimalios baudos dydį juridiniam asmeniui skirti suponuoja BK 47 straipsnio sudėtis, iš kurios matyti, jog įstatymų leidėjas juridiniam asmeniui už nusikalstamų veikų padarymą nustato žymiai didesnius baudos dydžius – tiek minimalų, tiek ir maksimalų baudos dydį. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, už nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, padarymą UAB „( - )“ nustatytinas 250 MGL baudos dydis, už sunkesnės nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 2 dalyje, padarymą nustatytinas 300 MGL baudos dydis.

177Dėl bausmių bendrinimo

178Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, jog ideali nusikalstamų veikų sutaptis yra ir tuomet, kai padarytos kelios veikos, jos padarytos viena po kitos, įgyvendinant bendrą sumanymą. Tokiais atvejais atskirus kaltininko nusikalstamus veiksmus jungia bendras sumanymas, siekiant pagrindinio nusikalstamos veikos tikslo, tokioje situacijoje visos nusikalstamos veikos dalys yra neatskiriamos (būtinos), nepadarius bent vienos veikos nebus pasiektas pagrindinis tikslas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-355/2009, 2K-477/2008).

179Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog kaltinamojo D. G. veiksmus, išmokant neįtrauktą į apskaitą darbo užmokestį ir taip tikslingai apgaulingai tvarkant bendrovės buhalterinę apskaitą, dėl to tikslingai pateikti neteisingi duomenys apie bendrovės finansinę ūkinę veiklą, jungė bendra tyčia, siekiant pagrindinio tikslo – išvengti valstybei mokėtinų mokesčių. Taigi nagrinėjamoje byloje akivaizdu, jog apgaulingai tvarkydamas buhalterinę apskaitą D. G. padarė ir kitą nusikalstamą veiką – pateikė neteisingus duomenis apie įmonės pajamas, pelną ir turtą. Taigi padarytos nusikalstamos veikos sudaro idealią nusikalstamų veikų sutaptį (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-430/2009).

180Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje įstatymo leidėjas įtvirtina, kad nuteistasis privalo sumokėti baudą į Teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ar per kitą teismo nustatytą laikotarpį.

181Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat kai baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. Šiuo atveju baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl kaltinamiesiems paskirtos bausmės mažintinos vienu trečdaliu.

182Kiti klausimai

183UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, saugomi FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini UAB „( - )“.

184Vokas su CD su UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos duomenimis, perkeltais 2018-02-13 patikrinimo metu, paliktini saugoti byloje (t. 1, b. l. 14).

185Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–305 straipsniais, 307–308 straipsniais, teismas

Nutarė

186D. G. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, 220 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti, paskiriant:

187pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį – 100 MGL dydžio, tai yra 5 000 Eur, baudą;

188pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 2 dalį, pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 3 dalį – 150 MGL dydžio, tai yra 7 500 Eur, baudą.

189Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir subendrintą bausmę už atskiras nusikalstamas veikas D. G. paskirti 150 MGL dydžio, tai yra 7 500 Eur, baudą.

190Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtą subendrintą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir galutinę bausmę pagal šį nuosprendį D. G. paskirti 100 MGL dydžio, tai yra 5 000 Eur, baudą.

191UAB „ ( - )“ pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 2 dalyje – 222 straipsnio 1 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje – 220 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti, paskiriant:

192pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 2 dalį – 222 straipsnio 1 dalį – 250 MGL dydžio, tai yra 12 500 Eur, baudą;

193pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 2 dalį – 220 straipsnio 2 dalį – 300 MGL dydžio, tai yra 15 000 Eur, baudą.

194Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir subendrintą bausmę už atskiras nusikalstamas veikas UAB „( - )“ paskirti 300 MGL dydžio, tai yra 15 000 Eur, baudą.

195Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtą subendrintą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir galutinę bausmę pagal šį nuosprendį UAB „( - ) “ paskirti – 200 MGL dydžio, tai yra 10 000 Eur, baudą.

196Nustatyti, kad baudos savanoriškai turi būti sumokėtos per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į teritorinės Mokesčių inspekcijos sąskaitą ir turi būti teismo raštinei pateiktas tai patvirtinantis banko kvitas.

197Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, saugomus FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB „( - )“.

198Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – voką su CD su UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos duomenimis, perkeltais 2018-02-13 patikrinimo metu, palikti saugoti byloje.

199Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Edita... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. D. G., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 5. UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), juridinis asmuo įregistruotas ( - ) ,... 6. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 7. Kaltinamasis D. G. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą įmonės... 8. D. G., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( -... 9. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001 m.... 10. pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės... 11. Dėl 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2... 12. Be to, D. G., siekdamas išvengti mokesčių, įrašė į deklaracijas žinomai... 13. D. G., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( -... 14. 1) siekdamas išvengti sumokėti mokesčių į Valstybinio socialinio draudimo... 15. 2002-12-03 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. IX-1219 17... 16. 2003-07-04 Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 10 str.1... 17. P20.4 eilutėje „Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma“... 18. P20.5 eilutėje „Įmokų suma“ nedeklaravo įmokų į VSDF, iš viso... 19. 2) be to, jis (D. G.), siekdamas išvengti sumokėti mokesčius į valstybės... 20. laikotarpiu nuo 2017-03-06 iki 2018-01-05 Mėnesinėse pajamų mokesčio nuo A... 21. 18 laukelyje ,,Išmokėtų išmokų neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų,... 22. 19 ir 20 laukeliuose ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio nuo išmokėtų iki... 23. 2018-01-24 Metinėje A klasės išmokų nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto... 24. 16 laukelyje ,,Išmokėtų apmokestinamųjų (neatėmus NPD, PNPD, soc.... 25. 17 laukelyje ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio suma“ 16667 Eur.... 26. Taigi UAB „( - )“ vadovaujamas pareigas einantis direktorius D. G.... 27. Kaltinamoji UAB „( - )“ apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 28. UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), atstovaujama... 29. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001 m.... 30. pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės... 31. Dėl 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2... 32. Be to, kaltinamoji UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus D. G., siekdama... 33. UAB „( - )“, įmonės kodas 300902772, registruotos adresu Palangos g. 22,... 34. 1) siekiant išvengti sumokėti mokesčių į Valstybinio socialinio draudimo... 35. 2002-12-03 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. IX-1219 17... 36. 2003-07-04 Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 10 str.1... 37. P20.4 eilutėje „Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma“... 38. P20.5 eilutėje „Įmokų suma“ nedeklaravo įmokų į VSDF, iš viso... 39. 2) be to, jis (UAB „( - )“ vadovaujamas pareigas einantis D. G.), siekdamas... 40. laikotarpiu nuo 2017-03-06 iki 2018-01-05 Mėnesinėse pajamų mokesčio nuo A... 41. 18 laukelyje ,,Išmokėtų išmokų neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų,... 42. 19 ir 20 laukeliuose ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio nuo išmokėtų iki... 43. 2018-01-24 Metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto... 44. 16 laukelyje ,,Išmokėtų apmokestinamųjų (neatėmus NPD, PNPD, soc.... 45. 17 laukelyje ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio suma“ 16667 Eur.... 46. Taigi UAB „( - )“ vadovaujamas pareigas einantis direktorius D. G.... 47. Kaltinamasis D. G. kaltu padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas... 48. Kaltinamasis D. G. nurodė, kad buhalterinę apskaitą įmonėje tvarko... 49. D. G. pripažino, kad 2017 metais UAB „( - )“ dirbantiems vairuotojams jis... 50. D. G. patvirtino, jog įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančiai buhalterei... 51. D. G. nurodė, jog FNNT įmonėje atlikus patikrinimą pagal jo pateiktus... 52. Neginčydamas padaręs nusikalstamas veikas, D. G. paaiškino, jog, darant... 53. Juridinio asmens UAB „( - )“ atstovas advokatas Mindaugas Kepenis... 54. Iš 2018-03-09 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Klaipėdos... 55. Liudytojas R. G. parodė, kad UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo... 56. Liudytojas M. K. parodė, kad UAB „( - )“ vairuotoju dirba nuo 2012-05-14.... 57. Liudytojas K. L. parodė, kad UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo... 58. Liudytojas S. K., UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį... 59. Liudytojas R. J., UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį... 60. Liudytojas R. J., UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį... 61. Liudytojas J. Š., UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį... 62. Liudytojas A. Č., UAB „( - )“ vairuotoju pagal sudarytą darbo sutartį... 63. Liudytoja V. M., UAB „( - )“ vyr. buhaltere dirbanti nuo 2011-11-15,... 64. Liudytoja nurodė, kad pagal pateiktą specialisto išvadą, kuri surašyta... 65. Iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Klaipėdos apygardos... 66. Specialistė padarė išvadą, kad UAB ,,( - )“ laikotarpiu nuo 2017-01-01... 67. Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo... 68. 1) 6 straipsnio 2 dalies – „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines... 69. 2) 12 straipsnio 4 dalies – ,,apskaitos registruose ūkinių operacijų ir... 70. 3) 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto – ,,Privalomi šie apskaitos dokumentų... 71. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179... 72. Pagal UAB ,,( - )“ organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą dėl... 73. Nustatyta, kad UAB ,,( - )“ tiriamuoju laikotarpiu į valstybės... 74. 1. Mėnesinėse pajamų mokesčio nuo A klasės išmokų deklaracijose (forma (... 75. 18 laukelyje ,,Išmokėtų išmokų neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų,... 76. 19 ir 20 laukeliuose ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio nuo išmokėtų iki... 77. 2. Pranešimuose apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį nuo... 78. 2017-12-31 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui... 79. P20.4 eilutėje „Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma“... 80. P20.5 eilutėje „Įmokų suma“ nedeklaravo įmokų į VSDF, iš viso 32... 81. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB ,,( - )“:... 82. nesumokėjo į Valstybės biudžetą iš viso 16 916 Eur gyventojų pajamų... 83. nesumokėjo iš viso 32 55,00 (2 365,75 + 4 731,51 + 869,68 + 24 588,07)... 84. UAB ,,( - )“ 2018-03-12 lėšų pervedimo nurodymu Nr. 4175 pagrindė... 85. UAB ,,( - )“ pateikė apskaitos duomenis iš duomenų bazės ,,Mano VMI“... 86. Iš UAB „( - )“ buhalterės V. M. pateiktų duomenų matyti, kad UAB „( -... 87. Iš UAB „( - )“ buhalterės V. M. pateiktų patikslintų deklaracijų... 88. 1) M. K.: sausis–vasaris, balandis, birželis–gruodis;... 89. 2) J. Š.: sausis–balandis, birželis–rugpjūtis, spalis–gruodis;... 90. 3) A. B.: sausis, kovas–birželis, rugsėjis–gruodis;... 91. 4) V. B.: sausis, balandis–liepa, rugsėjis–gruodis;... 92. 5) A. G.: sausis–gruodis;... 93. 6) R. J.: sausis, rugpjūtis–lapkritis;... 94. 7) R. J.: sausis–kovas, birželis–rugpjūtis, spalis;... 95. 8) S. P.: sausis, kovas, birželis, rugsėjis, lapkritis–gruodis;... 96. 9) V. L.; sausis–birželis, rugpjūtis–lapkritis;... 97. 10) K. S.: sausis–kovas;... 98. 11) S. G.: sausis, balandis–gegužė, liepa–rugsėjis;... 99. 12) K. R.: sausis–liepa, rugsėjis;... 100. 13) R. G.: vasaris–gruodis;... 101. 14) K. L.: vasaris–gegužė, rugpjūtis–gruodis;... 102. 15) P. M.: vasaris–balandis, liepa, lapkritis;... 103. 16) V. M.: vasaris, gegužė–birželis;... 104. 17) L. A.: vasaris–rugsėjis;... 105. 18) A. Č.: vasaris–kovas, rugsėjis–gruodis;... 106. 19) A. V.: lapkritis–gruodis;... 107. 20) R. G.: vasaris, balandis;... 108. 21) D. S.: kovas, liepa–gruodis;... 109. 22) S. K.: kovas–gegužė, liepa, rugsėjis–gruodis;... 110. 23) R. T.: kovas–balandis, birželis–rugpjūtis, gruodis;... 111. 24) M. J.: vasaris, balandis–liepa, rugsėjis–gruodis;... 112. 25) A. I.: balandis, rugpjūtis;... 113. 26) P. P.: gegužė, lapkritis;... 114. 27) A. S.: gegužė–spalis, gruodis;... 115. 28) V. Ž.: gegužė–birželis, rugpjūtis–rugsėjis;... 116. 29) K. A.: birželis–liepa, lapkritis–gruodis;... 117. 30) V. P.: birželis, rugpjūtis–spalis;... 118. 31) R. Š.: birželis, rugpjūti–gruodis;... 119. 32) S. K.: liepa;... 120. 33) V. S.: rugpjūtis, spalis–gruodis;... 121. 34) R. B.: rugsėjis, lapkritis–gruodis;... 122. 35) D. A.: spalis, gruodis;... 123. 36) A. M.: spalis (t. 2, b. l. 139–190, t. 3, b. l. 1–171).... 124. Įrodymų vertinimas. ... 125. Dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo (Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1... 126. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės... 127. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog 2018-02-13 Finansinių... 128. Baudžiamojoje byloje nustatyta, jog ikiteisminio tyrimo metu vykdant... 129. Pažymėtina, jog teismų praktikoje duomenys, gauti specialiomis žiniomis... 130. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo... 131. Nagrinėjamoje byloje objektyviai nustatyta, jog juridinio asmens UAB „( -... 132. Pažymėtina, jog kasacinio teismo formuojama praktika, kad esminė aplinkybė... 133. Vertinant išdėstytų įrodymų visumą, akivaizdu, kad objektyvieji... 134. Apgaulingas apskaitos tvarkymas yra tyčinis nusikaltimas, kuris gali būti... 135. Nagrinėjamoje byloje nustatyti objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai,... 136. Taigi byloje nustatyta, kad D. G., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir... 137. Vertinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog D. G. kaltė padarius jam... 138. Dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo... 139. BK 220 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę tam, kas siekdamas išvengti... 140. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje objektyviai nustatyta, kad būdamas UAB... 141. Nustatytas išdėstytas faktines baudžiamosios bylos aplinkybes vertinant... 142. BK 220 straipsnyje įtvirtintos nusikalstamos veikos subjektas yra asmuo... 143. Nagrinėjamoje byloje objektyviai nustatyta, jog pagal 2001 m. lapkričio 6 d.... 144. Nagrinėjamoje byloje aiškus būtinasis šios nusikalstamos veikos požymis... 145. Baudžiamojoje byloje objektyviai ir neginčytinai nustatyta, jog už... 146. Vertinant tai, kas išdėstyta, akivaizdu, jog būtinasis subjektyviosios... 147. Nagrinėjamoje byloje aktualu ir akcentuotina tai, jog kaltinamasis D. G.,... 148. Kaltinamasis D. G. nurodė, jog jo veiksmai, siekiant išvengti privalomai... 149. D. G. nurodė ir tai, kad nusikalstamų veiksmų motyvas ir tikslas, mokant... 150. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tęstine pripažįstama tokia... 151. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, kaip minėta, nustatyta, kad... 152. Byloje, remiantis paties kaltinamojo parodymais, nustatyta, jog D. G. buvo... 153. Esant išdėstytai aplinkybių visumai, konstatuotina, jog kaltinamojo... 154. Kaltinamasis, ginčydamas nusikalstamos veikos tęstinumą, nurodo, jog... 155. Vertinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog D. G. kaltė padarius jam... 156. Dėl juridinio asmens UAB „( - )“ baudžiamosios atsakomybės ... 157. Juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei būtinų sąlygų visuma yra... 158. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog D. G. jam inkriminuojamas nusikalstamas... 159. Juridinio asmens atstovas advokatas M. Kepenis juridinio asmens kaltės... 160. Esant nustatytoms aptartoms faktinėms bylos aplinkybėms, išdėstytam... 161. Juridinio asmens UAB „( - )“ veiksmai kvalifikuotini pagal BK 20 straipsnio... 162. Bausmių skyrimo motyvai ... 163. Vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 1 dalies, 2 dalies... 164. Kaltinamojo D. G. ir UAB „( - )“ padarytos nusikalstamos veikos yra... 165. Baudžiamajame įstatyme už kaltinamųjų padarytą nusikalstamą veiką,... 166. Kaltinamieji D. G. ir UAB „( - )“ kalti padarę jiems inkriminuojamas... 167. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančių aplinkybių nagrinėjamoje byloje... 168. Kaltinamieji anksčiau nėra teisti.... 169. Kaltinamasis D. G. eina vadovaujamas pareigas, yra ūkio subjekto UAB „( -... 170. Formuojama teismų praktika, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka... 171. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, individualizuojant bausmę, visoms... 172. Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad kaltinamojo D. G. padaryta nusikalstama... 173. Įvertinus baudžiamosios bylos aplinkybes, kad D. G. anksčiau nėra teistas,... 174. Nagrinėjamu atveju manytina, jog paskyrus sankcijoje numatytą bausmę,... 175. Vertinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad straipsnio sankcijoje... 176. Kaip minėta, juridinis asmuo UAB „( - )“ anksčiau nėra teistas, taip pat... 177. Dėl bausmių bendrinimo ... 178. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, jog ideali nusikalstamų... 179. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog kaltinamojo D. G. veiksmus, išmokant... 180. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje įstatymo... 181. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, baudžiamąją bylą... 182. Kiti klausimai ... 183. UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, saugomi FNTT Klaipėdos... 184. Vokas su CD su UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos duomenimis, perkeltais... 185. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–305... 186. D. G. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 187. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį – 100... 188. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 2 dalį,... 189. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 190. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, už... 191. UAB „ ( - )“ pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas... 192. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 2 dalį – 222... 193. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 2 dalį – 220... 194. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 195. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, už... 196. Nustatyti, kad baudos savanoriškai turi būti sumokėtos per du mėnesius nuo... 197. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, –... 198. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, –... 199. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos...