Byla B2-1603-259/2015
Dėl BUAB „Verantas“ 2015 01 26 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs BUAB „Verantas“ kreditoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundą dėl BUAB „Verantas“ 2015 01 26 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2BUAB „Verantas“ kreditorius UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (toliau - Kreditorius) kreipėsi su skundu į Kauno apygardos teismą, prašo pripažinti negaliojančiais BUAB „Verantas“ 2015-01-26 įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2.2 „Patirtas bankroto administravimo išlaidas litais pagal bankroto administratoriaus pateiktą priedą Nr. 2 apmokėti eurais pagal oficialų konvertavimo kursą 3,4528 Lt/EUR tokiu eiliškumu: pirma, UAB „Verslo administravimo centras, antra, UAB „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui A. S., trečia, UAB „Medicinos bankas“ (toliau - Bankas)“ ir nutarimo 2.4. dalį, kuria buvo nutarta nemokėti sėkmės mokesčio nuo lėšų, gautų už 1,2700 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), bei nekilnojamojo turto ir turtinių teisių ( - ), pardavimą ar perdavimą.

3Skunde nurodoma, jog kreditorius suinteresuoto asmens atžvilgiu turi 11 547,43 Lt finansinį reikalavimą, jis buvo patvirtintas Kauno apygardos teismo 2014-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-698-324/2014, kuri vėliau buvo palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1636/2014. 2015-01-26 įvyko Atsakovo kreditorių susirinkimas, kurio metu Atsakovo kreditoriai priėmė visa eilę nutarimų, tarp kurių buvo: 2.2. nutarimas. „Patirtas bankroto administravimo išlaidas litais pagal bankroto administratoriaus pateiktą priedą Nr. 2 apmokėti eurais pagal oficialų konvertavimo kursą 3,4528 Lt/EUR tokiu eiliškumu: pirma, UAB „Verslo administravimo centras, antra, UAB „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui A. S., trečia, UAB „Medicinos bankas“ (toliau - Bankas)“ (toliau - Nutarimas 1); 2.4. nutarimas „Atsakovo bankroto byloje patvirtinti 4 350 EUR (plius PVM) dydžio bankroto administratoriaus atlyginimą už visą bankroto administravimo laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos, t.y. nuo 2012-04-30 iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Taip pat patvirtinti 15 proc. sėkmės mokestį (įskaitant PVM), kuris būtų mokamas bankroto administratoriui nuo išieškotų lėšų, išskyrus lėšas, gautas už 1,2700 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - )bei nekilnojamojo turto ir turtinių teisių ( - ), pardavimą ar perdavimą (b. l. 12, 13).

4Teigiama, jog apie skundžiamų nutarimų priėmimą kreditoriui tapo žinoma tik 2015-01-28, kuomet bendrovės bankroto administratorius el. paštu atsiuntė visiems kreditoriams, įskaitant ir pareiškėją susirinkimo protokolą. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjas objektyviai negalėjo anksčiau susipažinti su protokolu bei įvertinti nutarimų, kadangi jis susirinkime nedalyvavo, o balsavo iš anksto raštu pagal bankroto administratoriaus pateiktą balsavimo iš anksto biuletenį. Negana to, skundžiamų nutarimų projektus bankas ir AS REVERTA (toliau - Reverta) pateikė taip pat su užpildytais balsavimo raštu biuleteniais, todėl kreditorius objektyviai negalėjo anksčiau įvertinti nutarimų. Kreditoriaus nuomone, aukščiau išvardinti nutarimai, kaip toliau bus nurodyta šiame skunde, pažeidžia jo teises, todėl kreditorius pagrįstai teikia šį ieškinį prašydamas nepagrįstus nutarimus panaikinti.

5Pirma, Lietuvos apeliacinis teismas 2014-05-30 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-982/2014 konstatavo, kad „vadovaujantis teismų praktikoje formuojamu aukščiau minėtų teisinių nuostatų, įtvirtinančių kreditorių susirinkimo kompetenciją, bei teisės normų, reglamentuojančių kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką (ĮBĮ24 str.), aiškinimu ir taikymu, darytina išvada, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-12-06 nutartis civ. byloje Nr. 2-1438/2012, 2012-01-19 nutartis civ. byloje Nr. 2-196/2012, 2011-09-01 nutartis civ. byloje Nr. 2-2279/2011, 2011-06-30 nutartis civ. byloje Nr. 2-1792/2011 ir kt.). Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas - materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK1.5 str.) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012-06-07 nutartis civ. byloje Nr. 2-786/2012, 2011-08-09 nutartis Nr. 2-2065 ir kt.). Taigi, teismų praktikoje formuojama taisyklė, kuria vadovaujantis kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti naikinamas tiek dėl procedūrinio, tiek dėl materialinio aspekto pažeidimo tik tuo atveju, jei toks pažeidimas nulemia neteisėtą ginčijamo nurimo turinį, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų neatitikimu (CK 1.5 str.).“ Kaip matyti iš pateiktos Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti panaikinami dėl procedūrinių pažeidimų, arba dėl turinio neteisėtumo. Kreditoriaus nuomone, nagrinėjamu atveju nutarimai, kaip toliau bus nurodyta šiame ieškinyje, turėtų būti panaikinti būtent dėl savo turinio neteisėtumo, dėl ko yra pažeidžiami visų BUAB „Verantas“ kreditorių, įskaitant ir pareiškėjo interesai.

6Antra, kreditoriaus nuomone, nagrinėjamu atveju nutarimų turinio neteisėtumas akivaizdžiai pasireiškia tuo, jog šiais nutarimais buvo sukurtos tik vienam iš bendrovės kreditorių, t.y. bankui, naudingos sąlygos. Konkrečiai, nutarimu 1 buvo nutarta, jog bankroto administravimo išlaidos bankui bus išmokamos trečiąja eile. Atsižvelgiant j tai, tuo atveju, jei nutarimas 1 būtų įvykdytas, be savo kreditorinio reikalavimo, kurio įvykdymas ir taip jau yra užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, patenkinimo bankas iš bendrovei priklausančio turto masės papildomai gautų dar ir bankroto išlaidų atlyginimą, tuo tarpu kitų kreditorių galimybės atgauti šias išlaidas ir tuo pačiu apskritai atgauti savo kreditorinius reikalavimus būtų nepagrįstai sumažintos, kadangi administravimo išlaidos bankui bet kokiu atveju būtų atlyginamos iš bendros bankrutavusios bendrovės priklausančios turto masės. Kreditoriaus nuomone, toks nutarimo 1 turinys aiškiai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi banko, kuris ir taip jau yra privilegijuotas bendrovės kreditorius, interesai nepagrįstai suabsoliutinami kitų bankrutuojančios bendrovės kreditorių atžvilgiu. Dėl nurodytų priežasčių, pareiškėjo nuomone, egzistuoja pagrindas nutarimą 1 panaikinti kaip pažeidžiantį teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

7Trečia, nutarimu 2, kaip ir aukščiau aptartu nutarimu 1, taip pat yra sukuriamos išskirtinai bankui palankios sąlygos, kadangi šiuo nutarimu siekiama apsaugoti banko už 1,2700 ha žemės sklypo, esančio ( - ) (toliau - Sklypas), kurį UAB „Verantas“ buvo įkeitęs bankui tinkamam savo įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti, pardavimą gautas lėšas. Konkrečiai, minėtu nutarimu 2 buvo nutarta, kad bendrovės bankroto administratoriui skirtas 15 proc. dydžio sėkmės mokestis negalės būti skaičiuojamas nuo už sklypo pardavimą gautų lėšų. Tokiu būdu bankas, lyginant su kitais kreditoriais, vėlgi atsidūrė privilegijuotoje padėtyje, kadangi jam teksiančios už sklypo pardavimą gautos lėšos nesumažės, tuo tarpu kitiems kreditoriams teksiančios lėšos dėl administratoriui mokėtino sėkmės mokesčio atitinkamai mažės, t.y. nutarimo 2 pagrindu susidaro situacija, kuomet paties banko nustatytas sėkmės mokestis bus dengiamas tik tų kreditorių, kurių reikalavimas nėra užtikrintas turto įkeitimu, kadangi iš bankui ir Reverta atiteksiančių lėšų sėkmės mokestis nebus išskaičiuojamas. Tokiu būdų akivaizdžiai būtų iškreipta kitų kreditorių interesų pusiausvyra. Nurodytos aplinkybės, pareiškėjo nuomone, tik dar kartą patvirtina tai, jog nutarimo 2, kaip ir nutarimo 1 turinys pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, kadangi nutarimais yra sukuriamos išskirtinai bankui palankios sąlygos, tuo tarpu kitų kreditorių galimybės atgauti savo kreditorinius reikalavimus yra akivaizdžiai mažinamos. Dėl nurodytų priežasčių, egzistuoja pagrindas panaikinti nepagrįstus nutarimus.

8Ketvirta, kreditoriaus nuomone, sėkmės mokestis iš esmės skirtas skatinti BUAB „Verantas“ bankroto administratorių imtis aktyvesnių bendrovės priklausančio turto paieškų, arba skatinti jį parduoti jau rastą turtą kuo brangiau, kadangi tokiu atveju administratorius gautų didesnį užmokestį. Tuo tarpu nutarimo 2 pagrindu nustatytas sėkmės mokestis tik nuo tam tikros grupės turto iš esmės skatina tik tą turtą pardavinėti brangiai, tačiau visiškai neskatina stengtis kuo brangiau parduoti hipoteka įkeistą turtą, kadangi nuo šio turto administratorius vis tiek negautų jokio sėkmės mokesčio. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, jog visas bankrutuojančiai bendrovei priklausantis likvidus turtas yra apsunkintas hipotekinio įkeitimo bankui, dėl nutarimo 2 gali susidaryti situacija, kuomet minėtą turtą administratorius parduos už mažesnę, nei kad banko reikalavimas, kainą, dėl ko galiausiai bankas stotų į bendrą eilę su kitais kreditoriais ir taip tik dar labiau sumažintų kitų kreditorių galimybes atgauti savo kreditorinius reikalavimus. Nurodytos aplinkybės tik patvirtina nutarimų nepagrįstumą ir būtinybę jį panaikinti.

9Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes, kreditoriaus nuomone, darytina išvada, jog nutarimai yra nepagrįsti ir Kauno apygardos teismo dėl to turėtų būti panaikinti, kadangi jais nepagrįstai iškreipiama kitų kreditorių interesų pusiausvyra bei dirbtinai sukuriamos tik bankui palankios sąlygos. Atsižvelgiant į tai, egzistuoja pagrindas panaikinti nutarimus. Reverta ir bankas susirinkime nesąžiningai naudojosi turima balsų dauguma. Kreditoriaus nuomone, kaip toliau bus nurodyta, Reverta ir bankas kreditorių susirinkime nesąžiningai naudojosi turima balsų dauguma, kas tik dar kartą patvirtina pagrindą panaikinti nutarimus kaip nepagrįstus.

10Pirma. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-10-18 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2386/2013, konstatavo, kad „tiek ĮBĮ normų nuostatos, tiek aktualios teismų praktikos išaiškinimai suponuoja išvadą, kad kreditorių teisė spręsti įmonės reikalus yra jų autonomijos principo išraiška, kad teismo atliekamas kreditorių susirinkimų sprendimų kontrolė yra ribota, nevertinant jų ekonominio tikslingumo, kad sprendimai gali būti panaikinami tik nustačius priėmimo procedūrų, o taip pat akivaizdų imperatyvių teisės normų pažeidimą, ar nesąžiningą naudojimąsi balsų daugumos turėjimu, prieštaravimą teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.“ Kaip matyti iš pateiktos Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti panaikinami nustačius, jog balsų daugumą turintys kreditoriai ja naudojasi nesąžiningai.

11Antra, nagrinėjamu atveju, kreditoriaus nuomone, kaip tik ir susiklostė tokia situacija, kuomet Reverta ir Bankas, kaip balsų daugumą turintys kreditoriai, nesąžiningai ja pasinaudojo ir skundžiamų nutarimų pagalba sukūrė išimtinai tik bankui palankias sąlygas. Minėtą nesąžiningumą aiškiai patvirtina ta aplinkybė, jog skundžiamų nutarimų projektus bankas ir Reverta pateikė kartu su savo balsavimo iš anksto raštu biuleteniais, todėl nei vienas bendrovės kreditorius, įskaitant ir pareiškėją, negalėjo susipažinti su nutarimais. Negana to, tiek bankas, tiek ir Reverta pateikė bendrą nutarimų projektą bei abu kartu sutartinai balsavo „už“, kadangi aiškiai suvokė, kad jų turimas balsų skaičių yra pakankamas tam, jog minėti nutarimai būtų priimti. Nurodytos aplinkybės, kreditoriaus nuomone, patvirtina tai, jog bankas ir Reverta sąmoningai iš anksto nutarė nesąžiningai pasinaudoti savo turima balsų dauguma ir tokiu būdu sukurti tik bankui palankias sąlygas, kurios aiškiai pažeidžia kitų kreditorių interesus ir mažina jų galimybę atgauti savo kreditorinius reikalavimus. Išdėstytos priežastys, kreditoriaus nuomone, tik dar kartą patvirtina tai, jog Reverta ir bankas nesąžiningai pasinaudojo savo turima balsų bendrovės kreditorių susirinkime dauguma ir priėmė tik bankui palankius nutarimus, kurie turėtų būti panaikinti.

12Trečia, negana to, tiek bankas, tiek ir Reverta nepagrįstai naudojasi savo, kaip privilegijuotų kreditorių, kurių reikalavimų BUAB „Verantas“ tinkamas įvykdymas yra užtikrintas bendrovei ir kreditoriui priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka, teisėmis. Atkreiptinas dėmesys, jog dėl minėtų užtikrinimų tiek Reverta, tiek ir bankas bet kokiu atveju atgaus savo kreditorinius reikalavimus atžvilgiu, tačiau nepaisant to minėti kreditoriai vis tiek elgiasi nesąžiningai bei išimtinai tik asmeniniams interesams naudoja turimą balsų daugumą kreditorių susirinkime, dėl kurios nepagrįstai nukenčia kreditorius ir kiti bankrutavusios bendrovės kreditoriai. Nurodytos aplinkybės, kreditoriaus nuomone, kartą patvirtina skundžiamų nutarimų nepagrįstumą ir būtinybę juos panaikinti.

13Ketvirta, CK 1.137 str. 3 d. nustatytas draudimas piktnaudžiauti teise, t.y. įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-04-26 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2013 konstatavo, kad tokiu atveju, jeigu asmuo piktnaudžiauja subjektine teise, teismas gali atsisakyti ją ginti (CK 1.137 straipsnio 3 dalis). Be to, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, jeigu teisės įgyvendinamos tokiu būdu ir priemonėmis, kurios prieštarauja įgyvendinamos teisės paskirčiai, tai laikytina piktnaudžiavimu teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008). Kreditoriaus nuomone, nagrinėjamu atveju, banko ir Revertos veiksmuose, kuomet dvi savarankiškos kredito įstaigos pateikia vieną bendrą nutarimų projektą, už kurį abi balsuoja „už“, bei kuris sukuria išimtinai tik bankui palankias sąlygas, yra laikytinas nesąžiningu naudojimusi turima balsų dauguma, todėl toks elgesys turėtų būti laikomas piktnaudžiavimu savo procesinėmis teisėmis ir Kauno apygardos teismas, panaikindamas nutarimus, turėtų atsisakyti ginti banko ir Revertos teises.

14BUAB „Verantas“ bankroto administratorius pateikė atsiliepimą į skundą, jame teigia, jog nutarimas 1 nepažeidžia kitų kreditorių interesų ir pilnai atitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas normas dėl patirtų administravimo išlaidų apmokėjimo. Tretiesiems asmenims ir pareiškėjui yra žinomos aplinkybės BUAB “Verantas“ bankroto byloje, kad buvęs BUAB “Verantas“ direktorius A. N. nėra perdavęs bankroto administratoriui nei BUAB “Verantas“ turto, nei dokumentų. BUAB “Verantas“ nuo bankroto pradžios nėra pinigų administravimo išlaidoms apmokėti. Visos patirtos bankroto administravimo išlaidos litais už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2014-12-31 pagal pridėtą prie protokolo Nr. 2 sąrašą 99,41 proc. balsų buvo patvirtintos 2.1. nutarimu. Visos patirtos bankroto administravimo išlaidos litais už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2014-12-31 sudaro 12983.01 Lt, kurias atitinkami apmokėjo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. S. savo asmeninėmis lėšomis - 382.21 Lt, UAB Verslo administravimo centras savo lėšomis -1710,32 Lt, UAB Medicinos bankas savo lėšomis -10890,48 Lt. UAB Medicinos bankas pagal administratoriaus prašymus apmokėjo dalį bankroto administravimo išlaidų, t.y. palengvino administratoriui tekusią finansinę naštą administruoti BUAB “Verantas“, neturint BUAB “Verantas“ piniginių lėšų. Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 36 straipsnio 1 dalyje numatyta: “Pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą įskaitant ir įkeistą, įmonei gražintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų) Kai įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, jos gali būti apmokamos asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo lėšomis, kaip nurodyta šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalies 1 punkte, arba iš administratoriaus lėšų, kaip nurodyta šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte....“. Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 36 straipsnio 2 dalyje numatyta: “ Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas “. ĮBĮ aiškiai įtvirtinta norma, kad patirtos bankroto administravimo išlaidos dengiamos pirmiausia iš visų rūšių lėšų. Kadangi UAB Medicinos bankas apmokėjo dalį administravimo išlaidų, jam ir yra grąžinami jo išleisti pinigai, apmokant patirtas bankroto administravimo išlaidas, analogiškai kaip grąžinama A. S. ir UAB Verslo administravimo centrui. Administratorius nesutinka su pareiškėjo išreikšta nuomone, kad : „UAB Medicinos bankas be savo kreditorinio reikalavimo, kurio įvykdymas ir taip jau yra užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, iš bankrutuojančios bendrovės turto masės papildomai gautų dar ir bankroto išlaidų atlyginimo“. Tai nėra papildomas atlyginimas, tai yra tik UAB Medicinos bankui grąžinamos jo lėšomis apmokėtos patirtos bankroto administravimo išlaidos. UAB Medicinos bankas, apmokėdamas dalį administravimo išlaidų, sudarė galimybes administratoriui paruošti ir pateikti ieškinius dėl turto grąžinimo ir debitorinių skolų išieškojimo, kas turėtų ateityje sudaryti galimybę disponuoti didesne turto mase, iš kurios būtų tenkinti kreditorių reikalavimai ĮBĮ nustatytu eiliškumu. Nutarimas 1 pilnai atitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas normas ir nepažeidžia kreditorių interesų, todėl skundas šioje dalyje yra nepagrįstas ir atmestinas.

15BUAB „Verantas“ bankroto administratoriaus nuomone nutarimas 2 pažeidžia kitų kreditorių interesus ir administratoriaus teisę gauti atlygį už bankroto administravimą iš visų rūšių lėšų. Kaip jau minėjau, ĮBĮ 36straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma, kad administravimo išlaidos dengiamos iš visų rūšių lėšų. Bankroto administratoriaus atlyginimas pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį taip pat yra bankroto administravimo išlaidos. Nutarime 2, kuris buvo parengtas ir priimtas UAB Medicinos bankas ir AS Reverta balsais, buvo nutarta, kad sėkmės mokestis administratoriui mokamos tik iš vienos rūšies piniginių lėšų. BUAB „Verantas“ bankroto administratorius sutinka su pareikėjo argumentu, kad „nutarimo 2 pagrindu susidaro situacija, kuomet paties banko nustatytas sėkmės mokestis bus dengiamas tik tų kreditorių kurių reikalavimas nėra užtikrintas turto įkeitimu, kadangi iš bankui ir Reverta atiteksiančių lėšų sėkmės mokestis nebus skaičiuojamas“. Tokiu būdu akivaizdžiai būtų iškreipta kitų kreditorių pusiausvyra.

16BUAB „Verantas“ bankroto administratorius nuomone, nutarimas 2 pažeidžia kreditorių, kurių reikalavimai nėra užtikrinti įkeitimu, interesus ir ĮBĮ nustatytas normas. Šiuo nutarimu taip pat pažeidžiama įtvirtinta administratoriaus teisė gauti atlygį už bankroto administravimą iš visų rūšių lėšų. Bankroto administratorius administruoja turtą įkeistą UAB Medicinos bankui ir įkeistą UAB “Serneta“, esantį ( - ), pagal 2013- 07-09 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, ir už jo darbą turi būti atlyginta ĮBĮ nustatyta tvarka. Sėkmės mokesčio klausimas nėra atskirtinas klausimas nuo administratoriaus atlyginimo kaip visumos. Todėl administratorius palaiko pareiškėjo prašymą pripažinti BUAB “Verantas“ 2015-01-26 įvykusio kreditorių susirinkimo protokole Nr. 2 įtvirtintą nutarimo 2.4. dalį, kuria nutarta nemokėti sėkmės mokesčio nuo lėšų gautų už 1,27 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), bei nekilnojamojo turto ir turtinių teisių ( - ), pardavimą ar perdavimą negaliojančiais, bei toje dalyje panaikinti 2015-01-27 protokolą ĮBĮ 36 straipsnio 4 ir 5 dalyje įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė tik nustatyti administratoriaus atlyginimo sumą kuri turi būti išmokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, ir teisė nustatyti mokėjimo tvarką pavedimo sutartyje, o iš kokių rūšių apmokamos bankroto administravimo išlaidos yra įtvirtinta įstatymo norma.

17Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į skundą, jame nurodo, jog pareiškėjas pats asmeniškai arba per įvairius trečiuosius asmenis įvairiose civilinėse bylose inicijavo įvairius nepagrįstus teisminius ginčus su UAB Medicinos banku, siekdamas ne savo teisių ir teisėtų interesų patenkinimo, tačiau akivaizdžiai siekdamas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Kauno apygardos teisme 2012-2014 metais buvo nagrinėjama byla dėl UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymo BUAB „Verantas“ bankroto byloje patvirtinti 2 291 372,58 Lt dydžio finansinį reikalavimą, kurio dydis buvo tikslintas kelis kartus. Kauno apygardos teismo įsiteisėjusia 2014-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-698-324/2014 (priedas Nr. 3) buvo patvirtintas tik 11 547,43 Lt dydžio pareiškėjo finansinis reikalavimas BUAB „Verantas“ bankroto byloje, teismui konstatavus eilę aplinkybių įskaitant, bet neapsiribojant, finansinių operacijų tarp pareiškėjo ir BUAB „Verantas" nuslėpimą, buhalterinių dokumentų parengimą „pagal poreikį“ ir jų modifikavimą „savo nuožiūra“, sąmoningą duomenų ir dokumentų neteikimą teismui, bylos vilkinimą pareiškėjo direktoriui vengiant atvykti į teismo posėdį be svarbių priežasčių, įmonės direktoriaus sąmoningą informacijos ir faktinių aplinkybių nuo teismo slėpimą, liudijančių apie ypatingą pareiškėjo nesąžiningumą, reiškiant finansinį reikalavimą BUAB „Verantas“ bankroto byloje su siekiu patenkinti reikalavimą, kurio pareiškėjas net neturėjo, kitų BUAB „Verantas“ kreditorių sąskaita. Minėtoje byloje teismas konstatavo, kad pareiškėjas piktnaudžiavo CPK 178 str. reglamentuota įrodinėjimo teise. Pareiškėjas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. II-537- 119/2013 (priedas Nr. 4) ir Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. ATP-1278-303/2013 bandė įrodyti, kad UAB Medicinos bankas, pateikdamas BUAB „Verantas“ bankroto byloje nagrinėjančiam teismui viešo pobūdžio dokumentą, atskleidė banko paslaptį. Vilniaus apygardos teismo 2013-11-27 nutartyje byloje Nr. ATP-1278-303/2013 (priedas Nr. 5) buvo konstatuota, kad pareiškėjas savaip interpretavo įstatymuose įtvirtintų normų prasmę bei byloje nustatytas faktines aplinkybes, prioritetą suteikdamas jo pasirinktai pozicijai palankiems duomenims. Pareiškėjas byloje sąmoningai reiškė nepagrįstus reikalavimus, kuriuos teismas pripažino ydingais ir atmestinais. Vilniaus apygardos teisme 2013-2014 metais buvo nagrinėjama byla Nr. 2-2149-577/2014 pagal pareiškėjo ieškinį UAB Medicinos bankui dėl kreditoriaus pripažinimo pažeidusiu prievolę, atleidimo nuo prievolės įvykdymo, nors Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama analogiška byla Nr. 2-1017-110/2014 pagal analogiškus pareiškėjo reikalavimus UAB Medicinos bankui. Tai reiškia, kad pareiškėjas sąmoningai piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis, skirtinguose teismuose buvo pareiškęs analogiškus reikalavimus, nors analogiškų reikalavimų nagrinėjimas teisme yra negalimas vadovaujantis CPK 137 str. 2 d. 5 p., 296 str. 1 d. 4 p. nuostatomis. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-1747/2014, kurioje konstatavo, kad pareiškėjas neturėjo teisės paduoti atskirojo skundo, nors apie tokią aplinkybę pareiškėjas žinojo jau ir iš ankstesnės Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutarties, išnagrinėtos byloje Nr. 2-921/2014 . Aplinkybė, kad pareiškėjas teikė atskiruosius skundus minėtose bylose, žinodamas, kad tokios teisės neturi, liudija apie sąmoningą pareiškėjo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

18BUAB „Verantas" bankroto byloje pareiškėjas sąmoningai neteikė bankrutuojančiai bendrovei informacijos apie pareiškėjo akcijų perleidimo aplinkybės dėl to BUAB „Verantas" bankroto bylą nagrinėjantis Kauno apygardos teismas 2013-16-10 nutartimi įpareigojo pareiškėją pateikti minėta informaciją ir dokumentus. Kauno apygardos teisme šiuo metu nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-992-173/2015 pagal ieškovo BUAB “Verantas'', atstovaujamos bankroto administratorės, ieškinį dėl UAB “Nekilnojamojo turto valdymas” akcijų perleidimo pripažinimo negaliojančiu. Be to, UAB Medicinos bankas atkreipia teismo dėmesį ir į tą aplinkybę, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-09 nutartyje c. b. Nr. 2-2113/2011 buvo nustatyta, kad pareiškėjas yra juridinis asmuo, turintis darbuotojų su teisiniu išsilavinimu, turi bylinėjimosi patirties, kuris tendencingai reikšdamas eilę nepagrįstų atskirųjų skundų, kurių esminiai motyvai identiški, akivaizdžiai ir sąmoningai piktnaudžiavo procesine teise, rodė nepagarbą teismui bei kitai šaliai ir sąmoningai veikė prieš greitą, ekonomišką ir teisingą procesą. Tai, kad pareiškėjas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis buvo nustatyta ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gegužės 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1639-567/2013. Visos aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina teiginį, kad pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas" sąmoningai ir sistemingai nuolat piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Pareiškėjo veiksmai UAB Medicinos banko atžvilgiu atitinka CPK 95 str. nustatytus kriterijus, į ką prašo teismo atsižvelgti priimant procesinį sprendimą šioje byloje.

19Dėl tariamo kreditorių teisių pažeidimo:

20UAB Medicinos bankas yra įsitikinęs, kad pareiškėjo skundas (ieškinys) yra visiškai nepagrįstas bei pareikštas ne dėl pareiškėjo pažeistų teisių gynimo, o siekiant kitų pareiškime neapibūdintų tikslų (piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, kenkėjiškai skundžiant bet kokį UAB Medicinos banko procesinį elgesį). Kaip teisingai skunde nurodo pats pareiškėjas, kreditorių susirinkimo nutarimo skundimas yra galimas ne bet kokiu atveju, tačiau tik dėl procedūrinių pažeidimų ar nutarimo turinio neteisėtumo, pasireiškiančio įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) bei kreditorių ir/ar pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (LAT 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). UAB Medicinos bankas, susipažinęs su pareiškėjo skundu, mano jį esant formaliu ir dirbtiniu, negrindžiamo jokiu įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, bei nesant kreditorių ir/ar pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiams pažeidimams.

21UAB Medicinos bankas atkreipia teismo dėmesį į tą aplinkybę, kad skundą pareiškė asmuo, turintis tik 11547,43 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Verantas“ bankroto byloje, nors BUAB „Verantas“ bankroto byloje patvirtintų kreditorių yra iš viso 7 901 108,13 Lt, o tai reiškia, kad pareiškėjo kreditorinis reikalavimas nesudaro nei vieno procento ir tėra 0.145 procento visų BUAB „Verantas“ kreditorių reikalavimų sumos. Taigi skundą dėl tariamų teisių pažeidimo pareiškė dešimtadalį procento turintis kreditorius, tuo tarpu kiti 99.855 proc. BUAB „Verantas“ kreditoriai neįžvelgė skunde nurodomo teisių pažeidimo. UAB Medicinos banko įsitikinimu, visa tai pagrindžia, kad skundžiamų nutarimų vykdymas neturės jokios realios ir esminės įtakos pareiškėjo teisėms ir teisėtiems interesams.

22Antra, nepagrįstai skunde nurodoma, kad skundžiamais BUAB „Verantas“ kreditorių susirinkimo nutarimais buvo sukurtos tik vienam UAB Medicinos bankui naudingos sąlygos. UAB Medicinos bankas pažymi, kad nėra nei vienos sąlygos, kuri būtų naudinga tik UAB Medicinos bankui, ar bet kuriam kitam kreditoriui ar administratoriui. Kreditorių susirinkimo 2.2 punktu buvo numatyta, kad patirtas bankroto administravimo išlaidas litais pagal priedą Nr.2 apmokėti pirmiausia iš gautų piniginių lėšų, pardavus BUAB „Verantas“ nekilnojamąjį turtą, ar išieškojus priteistas debitorines skolas, ar iš kitų piniginių lėšų, gautų iš kito turto pardavimo ar restitucijos taikymo, apmokant susidariusias skolas sekančiu eiliškumu: pirma, UAB Verslo administravimui centrui, antra, UAB Verslo administravimo centro įgaliotam asmeniui A. S., trečia, UAB Medicinos bankui. Pareiškėjas sąmoningai painioja UAB Medicinos banko hipoteka užtikrintos skolos pagal 2006-12-19 kredito sutartį Nr. LC)AN_40174, patvirtintos Kauno apygardos teismo 2014-01-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1027-264/2014, išieškojimą ir BUAB „Verantas“ bankroto proceso metu pačios bankrutuojančios bendrovės patirtų ir UAB Medicinos banko avansu apmokėtų bankroto administravimo išlaidų atlyginimą. UAB Medicinos bankas atkreipia teismo dėmesį į tą aplinkybę, kad iki bankroto bylos iškėlimo susidaręs hipoteka užtikrintas įsiskolinimas UAB Medicinos bankui pagal 2006-12-19 kredito sutartį Nr. LOAN_4Ū174 yra patvirtintas įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2014-01-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1027-264/2014 ir bus tenkinamas ĮBĮ nustatyta tvarka, skundžiamu nutarimu nebuvo priimta jokių sprendimų keičiančių imperatyvią bankrutuojančios bendrovės kreditorinių reikalavimų tenkinimo tvarką. Tuo tarpu BUAB „Verantas“ bankroto byloje nuo 2012 metų patirtos ir pagal BUAB „Verantas“ kreditorių susirinkimo nutarimus patvirtintos bankroto administravimo išlaidos, kurias avansu pagal BUAB „Verantas“ pateiktus apskaitos dokumentus ir administratoriaus prašymus (priedas Nr.8) sumokėjo UAB „Verslo administravimo centras“, A. S. bei UAB Medicinos bankas, turi būti apmokėtos (kompensuotos). Vadovaujantis pareiškėjo samprotavimu, UAB „Verantas" bankroto byloje patirtos ir UAB „Verslo administravimo centras", A. S. ir UAB Medicinos banko apmokėtos bankroto administravimo išlaidos (Lietuvos paštui, VĮ Registrų centrui, kopijavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, antstoliui, advokatui, vertėjams ir pan.), neturi būti atlygintos, o UAB Medicinos bankas BUAB „Verantas“ bankroto byloje, apmokėjęs bankroto administravimo išlaidas, turi dėl apmokėtų administravimo išlaidų reikšti finansinį reikalavimą ir tenkinti jį kartu su kitais kreditoriais bendra ĮBĮ nustatyta kreditorinių reikalavimų tenkinimo tvarka. BUAB „Verantas“ bankroto byloje patirtų bankroto administravimo išlaidų bei jų dydžio, tikslingumo neginčija nei pareiškėjas, nei koks nors kitas BUAB „Verantas“ kreditorius (atkreiptinas dėmesys, kad BUAB „Verantas“ 2015-01-26 kreditorių susirinkime dalyvavo net 99,41 proc. visų BUAB „Verantas" kreditorių), o tai reiškia, kad BUAB „Verantas“ patirtoms administravimo išlaidoms pritarė BUAB „Verantas“ kreditoriai, todėl byloje yra reikšminga tik ta aplinkybė, ar privalu kompensuoti UAB „Verslo administravimo centras“, A. S. ir UAB Medicinos banko avansu apmokėtas bankroto administravimo išlaidas. Bankroto bylų specifika (nemokaus asmens pajamų neturėjimas, turto pardavimas galutinėse bankroto bylos stadijose, tačiau neatidėliotinų veiksmų atlikimas iki turto pardavimo) sąlygoja ir atitinkamą bankroto bylų praktiką dėl bankroto byloje patirtų išlaidų apmokėjimo ir kompensavimo. Bankroto byloje yra nusistovėjusi praktika, kad bankroto administravimo išlaidos yra apmokamos bankrutuojančios bendrovės administratoriaus lėšomis, kurios vėliau kompensuojamos bankrutuojančios bendrovės byloje atsiradus pajamų. Pažymėtina ir tai, kad pagal ĮBĮ 36 str. 1 d. bankroto administravimo išlaidos gali būti apmokamos asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, lėšomis, tačiau šios lėšos visuomet yra atlyginamos, ką ir numato ĮBĮ 36 str. 1 d. Svarbu bylai ir tai, kad BUAB „Verantas“ bankroto byla iškelta UAB Medicinos banko prašymu, taigi egzistuoja ĮBĮ 36 str. 1 d. sąlygas šias išlaidas kompensuoti, be to, UAB Medicinos bankui yra įkeistas bankrutuojančios bendrovės nekilnojamasis turtas, kuris bus pardavinėjamas bankroto proceso metu ir iš kurio pardavimo būtų proporcingai atlyginamos bankroto byloje patirtos bankroto administravimo išlaidos. Jeigu būtų vadovaujamasi pareiškėjo nurodyta logika, taip išeitų, kad bankroto procesai vyksta neatlygintinai, bankroto byloje patirtų ir kreditorių avansu apmokėtų administravimo išlaidų, kurioms pritarė bankrutuojančios bendrovės kreditoriai, nereikia atlyginti, kas neabejotinai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Pažymėtina, kad nei vienas kitas kreditorius, išskyrus UAB Medicinos banką, BUAB „Verantas“ bankroto byloje jokių administravimo išlaidų nemokėjo, taigi ir neturi teisės reikalauti šias išlaidas kompensuoti ĮBĮ 36 str. 1 d. nustatyta tvarka, o tai, kad UAB Medicinos bankui 3 eile yra numatyta kompensuoti apmokėtas administravimo išlaidas yra ĮBĮ 36 str. 1 d. realizavimas. Iš esmės skundu pareiškėjas siekia paneigti ĮBĮ 36 str. įtvirtintą imperatyvą, kad bankrutuojančių bendrovių bankroto bylose pirmiausia apmokamos Įmonės bankroto administravimo išlaidos ir kad jos atlyginamos, kad administravimo išlaidas gali apmokėti ir ieškinį dėl bankroto bylos pareiškęs kreditorius, pareiškėjas samprotauja, neva bankroto administravimo išlaidų apmokėjimas reiškia šias išlaidas apmokėjusio asmens interesų suabsoliutinimą prieš kitų asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimą, kas iš esmės prieštarauja elementariai logikai, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams.

23Pareiškėjas taip pat skundžia ir kitą kreditorių susirinkimo nutarimo priimtą 2.4 punktą, kuriuo BUAB „Verantas“ bankroto byloje patvirtintas 4350 EUR (plius PVM) dydžio bankroto administratoriaus atlyginimas už visą BUAB „Verantas" bankroto bylos administravimo laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, t.y. nuo 2012-04-30, iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, taip pat patvirtintas 15 proc. dydžio sėkmės mokestis (įskaitant PVM), kuris būtų mokamas bankroto administratoriui nuo išieškotų lėšų, išskyrus lėšas, gautas už 1,2700 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), bei nekilnojamojo turto ir turtinių teisių, ( - ), pardavimą ar perdavimą. Pareiškėjas neginčija 4350 EUR (plius PVM) dydžio bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo bei 15 proc. dydžio sėkmės mokesčio nustatymo, tačiau iš esmės prieštarauja sąlygai, kad 15 proc. sėkmės mokestis nėra taikomas už 1,2700 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), bei nekilnojamojo turto ir turtinių teisių, ( - ), pardavimą ar perdavimą. Vien iš pareiškėjo atskirojo skundo motyvų ir skundo reikalavimų matyti, kad jais siekiama ne apginti kokias nors konkrečias, apibūdintas ir pažeistas (galimas pažeisti) pareiškėjo teises, kadangi tokių pareiškėjo teisių skunde net nenurodoma ir neįrodoma jas egzistuojant (pvz., koks konkretus neįkeistas turtas būtų pardavinėjamas, nuo kurio būtų skaičiuojamas 15 proc. dydžio sėkmės mokestis), tačiau kaip įmanoma daugiau pakenti UAB Medicinos bankui, pvz. visiškai nepagrįstai nustatyti bankroto administratoriui 15 proc. dydžio sėkmės mokestį, skaičiuojamą ir nuo turto, kuris įkeistas UAB Medicinos bankui, pardavimo, kuriuo bankrutuojanti bendrovė šiuo metu disponuoja ir kurį tereikia parduoti, ir kuriam nereikia jokių papildomų bankroto administratoriaus ypatingų pastangų, su kuriomis ir yra siejamas sėkmės mokesčio nustatymas ir mokėjimas. Pažymėtina ir tai, kad sėkmės mokestis nebus mokamas administratoriui ne tik nuo UAB Medicinos bankui įkeisto turto (1,2700 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - )) paradavimo pajamų, bet ir nuo degalinės su žemės sklypo nuomos teise, ( - ), kurie yra įkeisti kitam bankroto byloje patvirtinam kreditoriui UAB „Serneta“, pardavimo ar perdavimo, todėl bet kokie pareiškėjo samprotavimai, kad ginčijamas nutarimas liečia tik UAB Medicinos banko teises, yra nepagrįsti. Be to, iš visų įkeistų turtų (1,2700 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), degalinės su žemės sklypo nuomos teise, ( - )) pardavimo bus proporcingai dengiamos bankroto byloje patvirtintos bankroto administravimo išlaidos (atlyginimas administratoriui ir kitos bankroto administravimo išlaidos). Tuo tarpu 15 proc. sėkmės mokestis būtų mokamas administratoriui tik nuo bankroto administratoriaus papildomai surasto turto ar turtinių teisių, o papildomai jokio turto ir pajamų nesuradus, joks sėkmės mokestis administratoriui nebūtų mokamas. Taigi ginčijamas nutarimas ne tik kad nepažeidžia jokių BUAB „Verantas“, kreditorių, įskaitant ir pareiškėjo, administratoriaus teisių, bet anaiptol, užtikrina visų bankroto procese dalyvaujančių asmenų interesus. Kuo daugiau turto ir turtinių teisių bus surasta ir realizuota, tuo daugiau pajamų kreditoriai atgaus, vadinasi, tuo labiau bus įgyvendinti ĮBĮ nustatyti tikslai. Tačiau tam reikia ypatingų bankroto administratoriaus pastangų, nes BUAB „Verantas“ buhalteriniai dokumentai yra pamesti, joks turtas neperduotas, administratorius nežino, nei BUAB „Verantas“ debitorių, nei bendrovei priklausančio turto ir pan., kuriuos būtų galima surasti tik ypatingomis administratoriaus pastangomis. Taigi bankroto byloje patvirtintas 15 proc. dydžio sėkmės mokestis administratoriui būtų skirtas ir mokamas tik nuo tų papildomai išieškotų lėšų, kurios atsirastų kaip bankroto administratoriaus papildomo turto ar turtinių teisių paieškos, šio turto susigrąžinimo ir realizavimo rezultatas, t.y. kuriam reikalingas ypatingos administratoriaus pastangos. Sėkmės mokesčio papildomo turto ir pajamų paieškai motyvuotų bankroto administratorių dėti maksimalias pastangas surasti buvusių BUAB „Verantas“ vadovų ir dalyvių veiksmais pradangintą turtą ir /ar turtines teises (jeigu tokių išliko), o jeigu nepavyktų papildomo turto surasti ir jį realizuoti, 15 proc. dydžio sėkmės mokestis administratoriui nebūtų mokamas. Pareiškėjo siekis 15 proc. dydžio sėkmės mokestį skaičiuoti ir nuo BUAB „Verantas“ turimo turto pardavimo ar perdavimo ir nuo degalinės su žemės sklypo nuomos teise, Kuršių g. 5, Kaune, nesusisieja su sėkmės mokesčio paskirtimi. Pareiškėjas skundu siekia ne konkrečių pareiškėjo teisėtų interesų apsaugos, bet papildomo 15 proc. dydžio sėkmės mokesčio UAB Medicinos bankui įkeistam turtui (1,2700 ha ploto žemės sklypui, esančiam ( - )) nustatymo ir taikymo, taigi dar didesnio atlygio administratoriui nustatymo ir kuo mažesnio UAB Medicinos banko skolos atgavimo, t.y. kenkėjiškų tikslų. Pareiškėjas galėjo paprašyti teismo panaikinti 15 proc. dydžio sėkmės mokestį apskritai, tačiau suformulavo skundo reikalavimus tik tokiu būdu, kad iškreiptų sėkmės mokesčio paskirtį ir esmę. Pažymėtina, kad pats pareiškėjas net nedalyvavo kreditorių susirinkime, net nesidomėjo kaip UAB Medicinos bankas ketina balsuoti svarstomais klausimais. Pareiškėjas kreditorių susirinkime prabalsavo raštu ir balsavimo raštu biuletenio nepersiuntė UAB Medicinos bankui. Pareiškėjas neįrodė banko nesąžiningumo.

24Suinteresuotas asmuo UAB „Istpro“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame teigė, jog vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo nutarimas, dėl kurio teisėtumo vyksta ginčas, gali būti naikinamas dviem pagrindais. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-11-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2021/2014, pažymėjo, jog: “Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m. sausio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1792/2011 ir kt.). Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas - materialiniu aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyviu įstatymo nuostatu pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK1.5 str.) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesu esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-786/2012, 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartis Nr. 2-2065 ir kt.)”

25Nagrinėjamu atveju, dėl žemiau nurodytų priežasčių, Nutarimai turėtų būti panaikinti dėl savo turinio neteisėtumo, kuris pasireiškia kreditorių interesų esminiu pažeidimu. Nutarimais sukurtos tik vienam iš Atsakovu kreditorių, t. y. Bankui, naudingos sąlygos. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 34 straipsniu, įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Banko kreditorinio reikalavimo įvykdymas yra užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, vadinasi Banko reikalavimai bus tenkinami iš lėšų, gautų pardavus įkeistą Atsakovo turtą.

26Nutarimu 1 buvo nutarta, jog bankroto administravimo išlaidos bankui bus išmokamos trečiąja eile. Atsižvelgiant į tai, tuo atveju, jei Nutarimas 1 būtų įvykdytas, be savo kreditorinio reikalavimo, kurio įvykdymas ir taip jau yra užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, patenkinimo bankas iš bendrovei priklausančio turto masės papildomai gautų dar ir bankroto išlaidų atlyginimą, tuo tarpu kitų kreditorių galimybės atgauti šias išlaidas ir tuo pačiu apskritai atgauti savo kreditorinius reikalavimus būtų nepagrįstai sumažintos, kadangi administravimo išlaidos bankui bet kokiu atveju būtų atlyginamos iš bendros bendrovei priklausančios turto masės. Atsižvelgiant į tai, Nutarimo 1 turinys yra neteisėtas, kadangi dėl jo pažeidžiami kitų bendrovės kreditorių interesai.

27Teigiama, jog BUAB „Verantas“ bankroto administratoriui skirtas 15 proc. dydžio sėkmės mokestis negalės būti skaičiuojamas nuo už sklypo pardavimą gautu lėšų. Sėkmės mokestis skirtas skatinti bankroto administratorių imtis aktyvesnių bankrutavusiai bendrovei priklausančio turto paieškų, arba skatinti jį parduoti jau rastą turtą kuo brangiau, kadangi tokiu atveju administratorius gautų didesnį užmokestį. Nutarimu 2 buvo nutarta, kad bankroto administratoriui skirtas 15 proc. dydžio sėkmės mokestis negalės būti skaičiuojamas nuo už sklypo pardavimą gautų lėšų. Tokiu būdu bankas, kaip teisingai savo skunde nurodo pareiškėjas, lyginant su kitais kreditoriais, atsidūrė privilegijuotoje padėtyje, kadangi jam teksiančios už sklypo pardavimą gautos lėšos nesumažės, tuo tarpu kitiems kreditoriams teksiančios lėšos dėl administratoriui mokėtino sėkmės mokesčio atitinkamai mažės, t.y. Nutarimo 2 pagrindu, kaip teisingai savo skunde nurodo pareiškėjas, susidaro situacija, kuomet paties banko nustatytas sėkmės mokestis bus dengiamas tik tų kreditorių, kurių reikalavimas nėra užtikrintas turto įkeitimu, kadangi iš Bankui ir AS Reverta atiteksiančių lėšų sėkmės mokestis nebus išskaičiuojamas.

28Be to, suinteresuotas asmuo visiškai sutinka su pareiškėjo išdėstyta pozicija, kad Nutarimo 2 pagrindu nustatytas sėkmės mokestis tik tam tikros grupės turto iš esmės skatina tik tą turtą pardavinėti brangiai, tačiau visiškai neskatina stengtis kuo brangiau parduoti hipoteka įkeistą turtą, kadangi nuo šio turto administratorius vis tiek negautų jokio sėkmės mokesčio. Dėl šių aplinkybių gali susidaryti situacija, jog hipoteka įkeistą turtą bankroto administratorius parduos už mažesnę, nei banko reikalavimo dydis, kainą, dėl ko, bankas stotų į bendrą eilę su kitais bendrovės kreditoriais ir taip dar labiau sumažintų kitų kreditorių galimybes atgauti savo kreditorinius reikalavimus. Įvertinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, tretysis asmuo sutinka su skunde išdėstyta pozicija, kad skundžiami nutarimai turi būti panaikinti dėl savo turinio neteisėtumo. Bankrutavusios įmonės kreditorių pagrindinis interesas yra gauti kuo didesnę savo reikalavimų patenkinimo dalį. Ginčijamais nutarimais šis kreditorių interesas yra pažeidžiamas, nes, akivaizdu, jog tuo atveju, jei būtų įvykdyti nutarimai, kreditorių galimybės atgauti savo kreditorinius reikalavimus būtų nepagrįstai sumažintos.

29Atsiliepime teigiama, jog AS „Reverta“ ir Bankas piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi. Suinteresuotas asmuo sutinka su skunde išdėstyta pozicija, kad bankas ir AS Reverta piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi BUAB „Verantas“ kreditorių susitikime, bei toliau išdėsto tai patvirtinančius argumentus. AS ,,Reverta“ ir Bankas kreditorių susirinkime turi balsų daugumą. Nors teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose turi kiekvienas kreditorius, neatsižvelgiant į tai, kokio dydžio jo reikalavimai įmonei, kreditoriaus turimi balsai kreditorių susirinkime ir jo galimybės balsuojant daryti įtaką kreditorių susirinkimo sprendimams tiesiogiai priklauso nuo jų reikalavimo įmonei dydžio. Banko procentinis pasiskirstymas nuo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos yra 31,19 proc., o AS “Reverta” - 35,30 proc.. Tai reiškia, kad AS „Reverta“ ir Bankas yra kreditoriai, turintys balsų daugumą kreditorių susirinkime. Nors ir turi balsų daugumą, AS „Reverta“ bei Bankas turi veikti įmonės ir jos kreditorių interesais, o ne asmeniniais interesais. „Bankrutuojančios įmonės interesų gynimas yra ir kreditorių visumos interesų gynimas, nes įstatymo nuostatas atitinkantis bankroto administravimas sudaro sąlygas įmonei didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą” (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Taigi, kreditorių susirinkime bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi veikti įmonės bei visų kreditorių interesais. Balsų daugumą turintys AS „Reverta“ ir Bankas šia padėtimi naudojasi nesąžiningai, nepaisydami kitų Atsakovo kreditorių interesų.

30Skundas atmestinas.

31Teismas pažymi, jog ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje taip pat įtvirtinta, kad kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, jog BUAB „Verantas“ bankroto byloje 2015 01 26 dienai patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma yra 7 948 373 Lt (2 302 007, 9 eurų), 2015 01 26 d. kreditorių susirinkime balsavusių raštu penkių kreditorių finansiniai reikalavimai sudarė 7 901 108, 13 Lt ( 2 288 319 eurų) sumą, t. y. skundžiamus nutarimus priėmė kreditoriai, kurių kreditorinių reikalavimų suma sudaro 99,41 procentą nuo visų kreditorinių reikalavimų. Teismas taip pat nustatė, jog skundžiami byloje kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimti 66,49 proc. balsų dauguma (b. l. 13, 13). Tokiu būdu teismas konstatuoja, jog skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti teisėtai ir pagrįstai, jokių esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su BUAB „Verantas“ kreditorių susirinkimo sušaukimu, skundžiamų jame nutarimų priėmimu, padarymo teismas nenustatė.

32Teismas atmeta pareiškėjo skundo motyvus, jog UAB Medicinos banko ir Revertos veiksmuose, kuomet dvi savarankiškos kredito įstaigos pateikia vieną bendrą nutarimų projektą, už kurį abi balsuoja „už“, bei kuris sukuria išimtinai tik bankui palankias sąlygas, turi nesąžiningo naudojimosi turima balsų dauguma požymių, toks elgesys pareiškėjo manymu turėtų būti laikomas piktnaudžiavimu savo procesinėmis teisėmis. UAB Medicinos banko ir AS Reverta teisės yra apspręstos jų turimo kreditorinio reikalavimo dydžiu BUAB „Verantas“ bankroto byloje. Savo turimo kreditorinio reikalavimo dydžiu, suteikiančiu atitinkamą balsų skaičių, kreditoriai pasinaudojo teisėtai, balsuodami raštu 2015 01 26 dienos kreditorių susirinkime. Įrodymų ir aplinkybių, jog minėti BUAB „Verantas“ kreditoriai priimant skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus veikė nesąžiningai, pareiškėjas apart savo teiginio skunde, nepateikė.

33Sprendžiant dėl pareiškėjo argumentų, jog 2015-01-26 įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 2.2 „Patirtas bankroto administravimo išlaidas litais pagal bankroto administratoriaus pateiktą priedą Nr. 2 apmokėti eurais pagal oficialų konvertavimo kursą 3,4528 Lt/EUR tokiu eiliškumu: pirma, UAB „Verslo administravimo centras, antra, UAB „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui A. S., trečia, UAB „Medicinos bankas“ pažeidžia pareiškėjo ir kitų BUAB „Verantas“ kreditorių teises ir turtinus interesus, teismas nustatė, jog BUAB “Verantas“ nuo bankroto pradžios nebuvo rasta pinigų įmonės bankroto procedūrų administravimo išlaidoms apmokėti. Visos patirtos bankroto administravimo išlaidos litais už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2014-12-31 pagal pridėtą prie protokolo Nr. 2 sąrašą 99,41 proc. balsų buvo patvirtintos kreditorių 2015 01 26 d surinkimo 2.1. nutarimu. Visos patirtos bankroto administravimo išlaidos litais už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2014-12-31 sudarė 12983.01 Lt, kurias atitinkami apmokėjo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. S. savo asmeninėmis lėšomis - 382.21 Lt, UAB Verslo administravimo centras savo lėšomis -1710,32 Lt, UAB Medicinos bankas savo lėšomis-10890,48 Lt. UAB Medicinos bankas pagal administratoriaus prašymus apmokėjo dalį bankroto administravimo išlaidų, t.y. palengvino administratoriui tekusią finansinę naštą administruoti BUAB “Verantas“, neturint BUAB “Verantas“ piniginių lėšų. Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 36 straipsnio 1 dalyje numatyta: “Pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą įskaitant ir įkeistą, įmonei gražintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų) Kai įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, jos gali būti apmokamos asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo lėšomis, kaip nurodyta šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalies 1 punkte, arba iš administratoriaus lėšų, kaip nurodyta šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte....“. Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 36 straipsnio 2 dalyje numatyta: “ Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas“. ĮBĮ aiškiai įtvirtinta norma, kad patirtos bankroto administravimo išlaidos dengiamos pirmiausia iš visų rūšių lėšų. Kadangi UAB Medicinos bankas apmokėjo dalį administravimo išlaidų, bankui pagrįstai skundžiamu kreditorių susirinkimo 2015 01 26 d nutarimu Nr. 2.2 yra grąžinami jo išleisti pinigai, apmokant patirtas bankroto administravimo išlaidas, analogiškai kaip grąžinama A. S. ir UAB Verslo administravimo centrui sumokėtos sumos. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjo skundo argumentai, jog 2015-01-26 įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 2.2 „Patirtas bankroto administravimo išlaidas litais pagal bankroto administratoriaus pateiktą priedą Nr. 2 apmokėti eurais pagal oficialų konvertavimo kursą 3,4528 Lt/EUR tokiu eiliškumu: pirma, UAB „Verslo administravimo centras, antra, UAB „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui A. S., trečia, UAB „Medicinos bankas“ pažeidžia pareiškėjo ir kitų BUAB „Verantas“ kreditorių teises ir turtinus interesus, nepasitvirtino (LR CPK 178 str.)

34Teismas vertina, jog pareiškėjas nepagrindė savo teiginių, jog BUAB „Verantas“ 2015-01-26 įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimo 2.4. dalis, kuria buvo nutarta nemokėti sėkmės mokesčio BUAB „Verantas“ bankroto administratoriui nuo lėšų, gautų už 1,2700 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), bei nekilnojamojo turto ir turtinių teisių ( - ), pardavimą ar perdavimą, yra neteisėtas, pažeidžia pareiškėjo ir kitų kreditorių teises ir turtinius interesus. Teismas atmeta pareiškėjo skundo motyvus, jog skundžiamas nutarimas Nr. 2.4 neskatina stengtis bankroto administratorių kuo brangiau parduoti hipoteka įkeistą turtą, jog gali susidaryti situacija, kuomet minėtą turtą administratorius parduos už mažesnę, nei kad banko reikalavimas, kainą. Teismas atkreipia dėmesį, jog pagal galiojantį teisinį reglamentavimą tik patys kreditoriai nustato bankrutavusios bendrovės turto pardavimo kainą ir jo pardavimo tvarką (LR ĮBĮ 23 str. 5 p.). Kol nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl BUAB „Verantas“ turto pardavimo kainos, nėra pagrindo daryti išvados, kad bendrovės administratorius gali parduoti turtą už mažesnę, nei banko reikalavimas ar rinkos kainą. Nagrinėjamu atveju kreditoriai pasinaudojo įstatymo nustatyta teise spręsti dėl administratoriaus atlyginimo (LR ĮBĮ 23 str. 9 p.), toks kreditorių sprendimas nepažeidė pareiškėjo ir kitų kreditorių teisių ir turtinių interesų. Teismas vertina, kad pareiškėjo manymas, jog kreditorių sprendimas nemokėti sėkmės mokesčio BUAB „Verantas“ bankroto administratoriui nuo lėšų, gautų už 1,2700 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), bei nekilnojamojo turto ir turtinių teisių ( - ), pardavimą ar perdavimą yra logiškas ir teisingas, kadangi šis turtas yra žinomas, jis suvaržytas įkeitimu ir kaip nors skatinti bankroto administratorių už jo pardavimo organizavimą sėkmės mokesčiu nėra jokių prielaidų.

35Teismas atmeta ir pareiškėjo skundo motyvą, jog skundžiamu kreditorių susirinkimo Nutarimu Nr. 2.4 taip pat pažeidžiama įtvirtinta administratoriaus teisė gauti atlygį už bankroto administravimą iš visų rūšių lėšų. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nėra kaip nors įgaliotas ginti bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriaus teisių gauti papildomą atlyginimą, susijusį su sėkmės mokesčiu.

36Teismas nesvarsto ir nesprendžia dėl pareiškėjo nurodomos aplinkybės, jog jis nėra praleidęs nustatyto termino paduoti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, kadangi suinteresuoti asmenys neprašė taikyti ieškinio senaties termino šiam reikalavimui (LR CPK 1.126 str. 2 d.).

37Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir nurodomų motyvų pagrindu pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas (LR CPK 178 str.).

38Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 291, 292 straipsniais,

Nutarė

39UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundą dėl BUAB „Verantas“ 2015 01 26 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti.

40Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. BUAB „Verantas“ kreditorius UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (toliau... 3. Skunde nurodoma, jog kreditorius suinteresuoto asmens atžvilgiu turi 11 547,43... 4. Teigiama, jog apie skundžiamų nutarimų priėmimą kreditoriui tapo žinoma... 5. Pirma, Lietuvos apeliacinis teismas 2014-05-30 nutartyje, priimtoje civilinėje... 6. Antra, kreditoriaus nuomone, nagrinėjamu atveju nutarimų turinio... 7. Trečia, nutarimu 2, kaip ir aukščiau aptartu nutarimu 1, taip pat yra... 8. Ketvirta, kreditoriaus nuomone, sėkmės mokestis iš esmės skirtas skatinti... 9. Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes, kreditoriaus nuomone,... 10. Pirma. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-10-18 nutartyje, priimtoje civilinėje... 11. Antra, nagrinėjamu atveju, kreditoriaus nuomone, kaip tik ir susiklostė tokia... 12. Trečia, negana to, tiek bankas, tiek ir Reverta nepagrįstai naudojasi savo,... 13. Ketvirta, CK 1.137 str. 3 d. nustatytas draudimas piktnaudžiauti teise, t.y.... 14. BUAB „Verantas“ bankroto administratorius pateikė atsiliepimą į skundą,... 15. BUAB „Verantas“ bankroto administratoriaus nuomone nutarimas 2 pažeidžia... 16. BUAB „Verantas“ bankroto administratorius nuomone, nutarimas 2 pažeidžia... 17. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į... 18. BUAB „Verantas" bankroto byloje pareiškėjas sąmoningai neteikė... 19. Dėl tariamo kreditorių teisių pažeidimo:... 20. UAB Medicinos bankas yra įsitikinęs, kad pareiškėjo skundas (ieškinys) yra... 21. UAB Medicinos bankas atkreipia teismo dėmesį į tą aplinkybę, kad skundą... 22. Antra, nepagrįstai skunde nurodoma, kad skundžiamais BUAB „Verantas“... 23. Pareiškėjas taip pat skundžia ir kitą kreditorių susirinkimo nutarimo... 24. Suinteresuotas asmuo UAB „Istpro“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame... 25. Nagrinėjamu atveju, dėl žemiau nurodytų priežasčių, Nutarimai turėtų... 26. Nutarimu 1 buvo nutarta, jog bankroto administravimo išlaidos bankui bus... 27. Teigiama, jog BUAB „Verantas“ bankroto administratoriui skirtas 15 proc.... 28. Be to, suinteresuotas asmuo visiškai sutinka su pareiškėjo išdėstyta... 29. Atsiliepime teigiama, jog AS „Reverta“ ir Bankas piktnaudžiavo... 30. Skundas atmestinas.... 31. Teismas pažymi, jog ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorių... 32. Teismas atmeta pareiškėjo skundo motyvus, jog UAB Medicinos banko ir Revertos... 33. Sprendžiant dėl pareiškėjo argumentų, jog 2015-01-26 įvykusio kreditorių... 34. Teismas vertina, jog pareiškėjas nepagrindė savo teiginių, jog BUAB... 35. Teismas atmeta ir pareiškėjo skundo motyvą, jog skundžiamu kreditorių... 36. Teismas nesvarsto ir nesprendžia dėl pareiškėjo nurodomos aplinkybės, jog... 37. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir nurodomų motyvų pagrindu... 38. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 291, 292 straipsniais,... 39. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundą dėl BUAB „Verantas“ 2015 01... 40. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...