Byla 2K-342/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Albino Sirvydžio ir pranešėjo Viktoro Aiduko, sekretoriaujant R. Bučiuvienei, dalyvaujant prokurorui G. Paškevičiui, gynėjui D. Katauskui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. A. gynėjo advokato Dariaus Katausko kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nuosprendžio, kuriuo A. A. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 2 dalies 5 punktą laisvės atėmimu ketveriems metams.

2Taip pat skundžiamas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 12 d. nuosprendis, kuriuo Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nuosprendis pakeistas. Nuteistojo A. A. veika iš BK 135 straipsnio 2 dalies 5 punkto perkvalifikuota į BK 28 straipsnio 3 dalį ir 135 straipsnio 2 dalies 5 punktą bei paskirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo, prašiusio skundą tenkinti, prokuroro, prašiusio skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

4A. A. nuteistas už tai, kad 2004 m. rugpjūčio 12 d., apie 23 val. 30 min., Vilniuje, namo, esančio ( - ) laiptų aikštelėje, prie buto ( - ), asmeninio konflikto metu, peržengdamas būtinosios ginties ribas, tyčia peiliu tris kartus dūrė K. Š. į krūtinę, pilvą, koją ir vieną kartą L. M. į dešinę koją ir taip abiem nukentėjusiems sunkiai sutrikdė sveikatą.

5Nuteistojo gynėjas kasaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti, priimant A. A. išteisinamąjį nuosprendį.

6Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad teismai nepagrįstai netaikė nuteistojo A. A. BK 28 straipsnyje numatytų būtinosios ginties nuostatų. Apeliacinės instancijos teismas teisingai nustatęs, kad A. A. turėjo teisę į būtinąją gintį nuo prasidėjusio pavojingo kėsinimosi, padarė neteisingą išvadą, kad gynyba neatitiko kėsinimosi pobūdžio bei pavojingumo, nes nuteistojo sveikata buvo sutrikdyta nežymiai. Baudžiamasis įstatymas nereikalauja, kad gynybos priemonės ir jų taikymo intensyvumas visiškai atitiktų kėsinimosi pobūdį ir pavojingumą bei neriboja naudojimų priemonių nuo pavojingo kėsinimosi.

7Būtinosios ginties ribų peržengimu taip pat nelaikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, padaryta veika. Mano, kad jo ginamasis buvo užpultas netikėtai, neturėjo laiko paruošti gynybos plano, pasirinkti gynybos vietos, būdų ir priemonių, todėl jo veika neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, nes būtinosios ginties ribos peržengtos dėl didelio sumišimo ir išgąsčio.

8Abiejų instancijų teismai nepagrįstai atsisakė tenkinti nuteistojo prašymą dėl BK 62 straipsnio taikymo, nors tam buvo visos įstatyme numatytos sąlygos ir pagrindai. A. A. nusikalto pirmą kartą, teigiamai charakterizuojamas, gyvendamas Lietuvoje turėjo verslą, Turkijoje turi šeimą, keturis vaikus, tarp kurių du yra mažamečiai ir yra vienintelis jų išlaikytojas. Iš karto po nusikaltimo nuteistasis prisistatė į policiją ir pranešė apie įvykį bei padėjo išsiaiškinti tiesą byloje. Šios aplinkybės atitinka BK 62 straipsnio 1, 2 dalių 1, 2, 5 punktuose nurodytus pagrindus, todėl teismas vadovaudamasis šio straipsnio 3 dalies 1, 2 punktais galėjo paskirti mažesnę bausmę, negu straipsnio sankcijoje už padarytą nusikalstamą veiką numatyta mažiausia bausmė, arba paskirti švelnesnę bausmės rūšį.

9Pažeidžiant baudžiamojo proceso įstatymą nebuvo pasisakyta dėl visų apeliacinio skundo motyvų ir argumentų. Vienas iš apeliacinio skundo motyvų buvo tai, kad nei ikiteisminiame tyrime, nei teismuose nebuvo tirtas kompaktinis diskas su telefoninių pokalbių įrašais, padarytais nuteistojo po įvykio. Dėl šių įrodymų teismai nepasisakė ir jų netyrė.

10Nuteistojo A. A. kasacinis skundas atmestinas.

11Dėl BK 28 straipsnio taikymo

12Asmuo turi teisę į būtinąją gintį ir neatsako pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi (BK 28 straipsnio 1 ir 2 dalys). Pavojingas kėsinimasis turi būti realus ir akivaizdus, t. y. egzistuoti objektyviai, būti prasidėjęs ar tiesiogiai grėsti besiginančiojo teisėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. birželio 13 d.nutarimo Nr. 4 „Dėl teismų praktikos taikant įstatymus dėl būtinosios ginties ir jos ribų peržengimo“ 5 ir 6 punktai).

13Kasacinio skundo argumentai dėl būtinosios ginties situacijos taip pat buvo pateikti ir apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismas išsamiai išanalizavęs skundo argumentus nuosprendyje argumentuotai konstatavo, kad K. Š. A. A. suduoti smūgiai įrodo, jog šio nukentėjusiojo veiksmai kėlė realų ir akivaizdų pavojų nuteistojo sveikatai. Taigi nuteistasis turėjo teisę gintis nuo prasidėjusio pavojingo kėsinimosi.

14Teismas, spręsdamas buvo ar nebuvo būtinosios ginties ribų peržengimas, atsižvelgė į tai, kad nuteistajam padaryti sužalojimai nežymiai sutrikdė jo sveikatą, o A. A. durdamas peiliu tris kartus K. Š. į krūtinę, pilvą, koją bei vieną kartą L. M. į koją turėjo tiesioginę tyčią sutrikdyti nukentėjusiųjų sveikatą ir tokių pasekmių siekė. Taigi šios ir kitos byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nuteistasis peržengė būtinosios ginties ribas.

15Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti ir su kitu nuteistojo gynėjo kasacinio skundo teiginiu, kad būtinosios ginties ribas nuteistasis peržengė dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, nes byloje nėra duomenų, pagal kuriuos kolegija padarytų išvadą priešingą apeliacinės instancijos teismo sprendimui.

16Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, nuteisdamas A. A. pagal BK 28 straipsnio 3 dalį ir 135 straipsnio 2 dalies 5 punktą, baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai.

17Dėl BK 62 straipsnio taikymo

18Iš skundo turinio spręstina, kad kasatorius nesutinka su teismo paskirta bausmės rūšimi ir prašo taikyti BK 62 straipsnio nuostatas. A. A. nuteistas už veiką, už kurią įstatymo sankcijoje numatyta tik laisvės atėmimo bausmė. Paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatytą bausmę, teismas turi teisę, bet ne pareigą. Teismas gali skirti tokią bausmę tik nustatęs visumą BK 62 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų. Taikyti šio straipsnio 1 dalį teismas gali: a) jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinė žala. Tokių aplinkybių visumos byloje nėra.

19Taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį teismas gali, kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta, ir yra bent viena iš šių BK 62 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų: 1) kaltininkas išlaiko asmenis, kurie serga sunkia liga ar yra neįgalūs ir nėra kam juos prižiūrėti, arba 2) kaltininkas išlaiko mažamečius vaikus, kurių dėl paskirtos įstatyme numatytos bausmės nebūtų kam prižiūrėti, arba 3) kaltininko kaip bendrininko vaidmuo darant nusikalstamą veiką buvo antraeilis, arba 4) veika nutrūko rengiantis daryti nusikaltimą ar pasikėsinant daryti nusikalstamą veiką, arba 5) veika padaryta peržengiant būtinosios ginties ribas, arba 6) veika padaryta pažeidus nusikalstamą veiką padariusio asmens sulaikymo, būtinojo reikalingumo, profesinės pareigos arba teisėsaugos institucijų užduoties vykdymo, gamybinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas.

20Nagrinėjant bylą nustatytos šios A. A. atsakomybę lengvinančios aplinkybės: 1) savo noru iš dalies atlygino nukentėjusiems padarytą materialinę žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas); 2) veikos padarymui turėjo įtakos provokuojantis ir rizikingas nukentėjusiojo K. Š. elgesys (BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

21Apeliacinės instancijos teismas kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę pripažino ir tai, kad jis veiką padarė peržengiant būtinosios ginties ribas (BK 59 straipsnio 1 dalies

229 punktas).

23Dėl BK 62 straipsnio 2 dalies netaikymo nuteistajam A. A. išsamiai pasisakyta apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje, teisėjų kolegija sutinka su šio teismo nurodytais motyvais.

24Dėl BPK 320 straipsnio taikymo

25Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias bylų procesą apeliacinės instancijos teisme“ 25 punktą apeliacinės instancijos teismas nuosprendžio (nutarties) aprašomojoje dalyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės. To nereikia suprasti kaip reikalavimo pateikti detalų atsakymą į kiekvieną argumentą. Šių rekomendacijų apeliacinės instancijos teismas byloje laikėsi. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija bylą išnagrinėjo laikydamasi bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrųjų nuostatų. Teismas nutartyje pateikė išsamias ir motyvuotas išvadas dėl esminių nuteistojo A. A. apeliacinio skundo argumentų ir BPK 320 straipsnio 3 dalies ir 332 straipsnio nuostatų nepažeidė.

26Darytina išvada, kad nuteistojo gynėjo kasaciniame skunde išdėstyti argumentai neteikia pagrindo naikinti ar keisti šioje baudžiamojoje byloje priimtus teismų sprendimus.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Nuteistojo A. A. gynėjo kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Taip pat skundžiamas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo,... 4. A. A. nuteistas už tai, kad 2004 m. rugpjūčio 12 d., apie 23 val. 30 min.,... 5. Nuteistojo gynėjas kasaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios ir... 6. Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad teismai nepagrįstai netaikė... 7. Būtinosios ginties ribų peržengimu taip pat nelaikoma dėl didelio sumišimo... 8. Abiejų instancijų teismai nepagrįstai atsisakė tenkinti nuteistojo... 9. Pažeidžiant baudžiamojo proceso įstatymą nebuvo pasisakyta dėl visų... 10. Nuteistojo A. A. kasacinis skundas atmestinas.... 11. Dėl BK 28 straipsnio taikymo ... 12. Asmuo turi teisę į būtinąją gintį ir neatsako pagal baudžiamąjį... 13. Kasacinio skundo argumentai dėl būtinosios ginties situacijos taip pat buvo... 14. Teismas, spręsdamas buvo ar nebuvo būtinosios ginties ribų peržengimas,... 15. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti ir su kitu nuteistojo gynėjo... 16. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 17. Dėl BK 62 straipsnio taikymo ... 18. Iš skundo turinio spręstina, kad kasatorius nesutinka su teismo paskirta... 19. Taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį teismas gali, kai yra atsakomybę... 20. Nagrinėjant bylą nustatytos šios A. A. atsakomybę lengvinančios... 21. Apeliacinės instancijos teismas kaltinamojo atsakomybę lengvinančią... 22. 9 punktas).... 23. Dėl BK 62 straipsnio 2 dalies netaikymo nuteistajam A. A. išsamiai pasisakyta... 24. Dėl BPK 320 straipsnio taikymo ... 25. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimo... 26. Darytina išvada, kad nuteistojo gynėjo kasaciniame skunde išdėstyti... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 28. Nuteistojo A. A. gynėjo kasacinį skundą atmesti....