Byla 1-79-557/2014

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas Pauliukėnas, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, Redai Tamošauskaitei, dalyvaujant prokurorui Ruslanui Ušinskui, gynėjams D. P., M. N., V. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. R., g. ( - )., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyv. ( - )., aukštojo išsilavinimo, netekėjusi, neteista, kaltinama pagal BK 183 str. 2 d., 202 str. 1 d., 220 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d., I. Ž., g. ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, ( - ). (deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, neteistas, kaltinamas pagal BK 183 str. 2 d., 202 str. 1 d., 220 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d., A. B., g. ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, vedęs, neteistas, kaltinamas pagal BK 183 str. 2 d., 202 str. 1 d., 220 str. 1 d., 222 str. 1 d., ir

Nustatė

2kaltinamasis I. Ž., būdamas UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ) , buveinės adresas ( - ) , direktoriumi ir pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. būdamas atsakingu už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 apgaulingai tvarkė UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, neįtraukiant į apskaitą realiai įvykusių ūkinių operacijų ir tokiu būdu pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. („į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu"), 12 str. 1 d. („visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus"), 12 str. 4 d. („apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti"), 16 str. 1 d. („ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose"), Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių" 3 p. („pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), o priėmus pinigus - ir kasininkas"), 4 p. („pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį <...>), išrašius kasos išlaidų orderį"), 16 p. („visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai") reikalavimus sekančiu būdu:

31) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 į apskaitą neįtraukė, nepagrindė apskaitos dokumentais ir apskaitos registruose neužregistravo 8 darbuotojams: V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Z. G., P. Ž. iš viso 9943,75 Lt darbo užmokesčio priskaitymo bei iš viso 7728,17 Lt darbo užmokesčio išmokėjimo,

42) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais ūkinės operacijos metu iš viso 304500 Lt įplaukų, gautų iš fizinių asmenų už atrakcionų paslaugas ir šerbetą, iš jų: birželio mėn. - 47489 Lt, liepos mėn. - 143905 Lt, rugpjūčio mėn. - 113106 Lt. Atitinkamai apskaitos registre - kasos knygoje neįrašė kasos pajamų orderių, pagrindžiančių 304500 Lt įplaukų gavimą į UAB „( - ) " kasą bei sumažino 304500 Lt dokumentinį kasos likutį. Taip pat apskaitos registruose - sąskaitoje Nr. 272 „Kasa“ neužregistravo iš viso 304500 Lt įplaukų iš fizinių asmenų už atrakcionų paslaugas, sąskaitoje Nr. 5005 „Suteiktų paslaugų pajamos“ neužregistravo iš viso 278553,72 Lt pajamų, iš jų: birželio mėn. - 47489 Lt, liepos mėn. - 137588,69 Lt, rugpjūčio mėn. - 93476,03 Lt,

53) laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 nepagrindė apskaitos dokumentais ir neužregistravo apskaitos registruose prekių, skirtų šerbeto, už kurį laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-23 surinkta iš viso 6190 Lt įplaukų, neįtrauktų į bendrovės apskaitą gamybai, įsigijimo,

64) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais - neišrašė 4 atvejais kasos išlaidų orderių - 1547,99 Lt grynųjų pinigų, sumokėtų ūkio subjektams už prekes ir gautas paslaugas. Atitinkamai apskaitos registre - kasos knygoje neįrašė 4 atvejais 1547,99 Lt grynųjų pinigų išmokėjimo UAB „( - ) " darbuotojams, apmokėjusiems už prekes ir gautas paslaugas ūkio subjektams,

75) laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 neįtraukė į apskaitą, neužregistravo apskaitos registruose ir nepagrindė apskaitos dokumentais - neišrašė kasos išlaidų orderių - iš viso 156122 Lt išlaidoms. Atitinkamai apskaitos registre - kasos knygoje neįrašė kasos išlaidų orderių, pagrindžiančių iš viso 156122 Lt išlaidas, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą.

8To pasekoje pagal UAB „( - ) “ direktoriaus kaltinamojo I. Ž. organizuotą ir tvarkytą buhalterinę apskaitą laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB „( - ) “ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

9Kaltinamasis I. Ž., būdamas UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ) , buveinės adresas ( - ) , direktoriumi, būdamas atsakingu už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų pateikimą bei veiklą, siekdamas išvengti mokesčių, veikdamas per jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio nesuvokusią UAB „( - ) “ buhalterę L. R., įrašė į deklaracijas, kurias pateikė valstybės įgaliotoms institucijoms, žinomai neteisingus duomenis apie juridinio asmens pajamas ir turtą sekančiomis aplinkybėmis: I. Ž. tiksliau nenustatytu laiku iki 2014 m. birželio 10 d. pateikė UAB „( - ) “ buhalterei L. R. neteisingus ir tikrovės neatitinkančius buhalterinius duomenis apie įmonės turtą, skirtus įtraukti į Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai teikiamas deklaracijas, ko pasekoje L. R., nesuvokdama I. Ž. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, I. Ž. pateiktus žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - ) “ pajamas ir turtą įrašė į Mėnesines pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijas bei Pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį ir iš savo kompiuterio, esančio ( - ) ., elektroniniu būdu pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui:

102012 m. birželio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 3986,57 Lt (379,69+449,34+409,59+2747,95) išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD sumų, 19 eilutėje nedeklaravo 597,88 Lt (55,12+4,40+73,73+464,63) išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai) ir 2012 m. liepos 11 d. šiuos duomenis elektroniniu būdu pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai;

112012 m. liepos mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 5228,74 Lt (182,72+69,77+515,13+365,15+429,45+409,59+2200+1056,93) išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD sumų, 19 eilutėje nedeklaravo 639,53 Lt (14,27+14,28+54,80+73,73+366+116,45) išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15d. (imtinai) ir 2012 m. rugpjūčio 13 d. šiuos duomenis elektroniniu būdu pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai;

122012 m. rugpjūčio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 728,42 Lt (406,71+321,71) išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD sumų, 19 eilutėje nedeklaravo 68,02 Lt (34,01+34,01) išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai) ir 2013 m. sausio 17 d. šiuos duomenis elektroniniu būdu pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai;

132012 m. birželio mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį stulpelyje S4 neįrašė 3986,57 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir S5 stulpelyje neįrašė 1593,83 Lt socialinio draudimo įmokų bei ataskaitoje „Apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokos" (forma SAM3SD) Ali stulpeliuose 4 atvejais darbuotojams R. V., E. S., L. R., Z. G. neįrašė iš viso 3986,57 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir 12 eilutėje iš viso 1593,83 Lt (30,98%+3%+6%) įmokų bei P7 stulpelyje neįrašė iš viso 3986,57 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir P8 stulpelyje iš viso 1593,83 Lt įmokų, ir šiuos duomenis 2012 m. birželio 10 d. ir 2012 m. liepos 11 d. elektroniniu būdu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui;

142012 m. liepos mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį stulpelyje S4 neįrašė 5228,74 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir S5 stulpelyje neįrašė 2090,45 Lt (30,98%+3%+6%) socialinio draudimo įmokų bei ataskaitoje „Apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokos" (forma SAM3SD) Ali stulpeliuose 8 atvejais darbuotojams V. Ž., R. V., E. S., L. R., Z. G., A. A., A. E., P. Ž. neįrašė iš viso 5228,74 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir 12 eilutėje iš viso 2090,45 Lt įmokų bei P7 stulpelyje neįrašė iš viso 5228,74 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir P8 stulpelyje iš viso 2090,45 Lt įmokų, ir šiuos duomenis 2012 m. rugpjūčio 13 d. (dvi deklaracijos) elektroniniu būdu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui.

15Kaltinamasis I. Ž., būdamas UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ) , buveinės adresas ( - ) , vieninteliu akcininku ir direktoriumi, užimamų pareigų pagrindu turėdamas teisiškai apibrėžtus įgaliojimus ir būdamas materialiai atsakingu už jam patikėtas ir jo žinioje buvusias UAB “( - ) “ pinigines lėšas, turėdamas tikslą jas pasisavinti ir tuo tikslu aukščiau aptartomis aplinkybėmis apgaulingai tvarkydamas UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, įrašydamas į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - ) “ pajamas ir turtą ir juos pateikdamas valstybės įgaliotoms institucijoms, laikotarpyje nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą neįtraukė iš viso 304500 Lt gautų įplaukų, kurių dalį 123321,76 Lt sumoje pasisavino. Tokiu būdu I. Ž. pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą, UAB „( - ) “ priklausantį turtą - pinigines lėšas 123321,76 Lt sumoje.

16Kaltinamasis I. Ž. kaltu neprisipažino ir parodė, kad ilgą laiką turėjo individualią įmonę, kuri, greta kitos veiklos, vykdė ir atrakcionų veiklą. Veiklai plėsti buvo įkurta UAB „( - ) “, kuri iš individualios įmonės perėmė atrakcionų veiklą. Įranga iš individualios įmonės išperkamosios nuomos būdu perėjo UAB „( - ) “. Jis buvo bendrovės direktorius ir steigėjas, jo draugas A. B. tvarkė reikalus, o sugyventinė L. R. buvo bendrovės buhalterė. Kurti bendrovę ir toliau plėtoti atrakcionų veiklą nusprendė visi bendrai, tačiau viskam vadovavo jis pats. Steigiant įmonę, jokių blogų tikslų neturėjo, ketino veikti, laikydamiesi įstatymų ir mokėdami visus privalomus mokėti mokesčius. Jo nuomone, savo veikloje įstatymų reikalavimų jie nepažeidė, bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma tinkamai, mokami visi mokesčiai. UAB „( - ) “ veiklą vykdė dviejose vietose Palangoje, ( - ) gatvėje, daugiau jokios veiklos nevykdė. Patalpas jie nuomojosi iš UAB „( - ) “, todėl pagal nustatytą tvarką patys negalėjo prašyti leidimo veiklai, tačiau leidimus veiklai turėjo UAB „( - ) “. Leidimai gauti dviems statiniams. Įrengimai stovėjo lauke, prie ( - ) namo sienos buvo tik stogelis nuo lietaus, o žaidimų aparatai stovėjo palei sieną. Batutas buvo atvežamas ir stovėjo prie ( - ) . namo, autodromas taip pat stovėjo toje pačioje teritorijoje. ( - ) buvo pastatyti keli aparatai. Turėjo projektus „( - ) “ vardu tiems statiniams, prie kurių buvo žaidimų automatai ir autodromas. Suderintų projektų originalus turėjo savo žinioje, tačiau jie kažkur pasimetė, ir negali jų pateikti teismui. Batutas buvo už statinio ribų, o autodromas buvo statinio ribose. Leidimą prekiauti šerbetais turėjo asmuo, iš kurio pirkdavo žaliavas (miltelius), kuris paaiškino, kad tokiu atveju jie, nusipirkę iš jo šerbeto žaliavas, galės legaliai prekiauti. Šerbeto aparatas stovėjo laikino statinio viduje. 2012 m. vasarą buvo tikrinami kelis kartus, juos baudė tik dėl šiukšlių, o ne dėl to, kad dirba be leidimų. Mano, kad privačioje žemėje leidimas vykdyti atrakcionų veiklą apskritai nereikalingas. Po to A. B. sukonfliktavo su Palangos m. savivaldybe, ir savivaldybė ėmė juos spausti, kabinėtis dėl leidimų. Visus buhalterijos reikalus tvarkė L. R., nes jis buhalterinių reikalų neišmano, pateikdavo jai visus ir teisingus duomenis, liepdavo sumokėti mokesčius, nėra davęs nurodymų ką nors neteisingai prirašyti ar pildyti. Duomenis VMI ir Sodrai parteikdavo buhalterė, ji surašydavo ir pateikdavo elektroniniu būdu. Ant algalapių pasirašydavo visi darbuotojai. Algas išmokėdavo visi trys kaltinamieji, tačiau visi dokumentai buvo pas jį, todėl yra buvę atvejų, jog A. B. algas išmokėdavo be parašų, o jis vėliau surinkdavo darbuotojų parašus. Bilietėlius gamindavosi patys, jie buvo numeruojami, būdavo įrašyta paslaugos suma, bilietėlių šaknelės būdavo surenkamos, bilietėliais darbuotojus aprūpindavo jis ir L. R.. Dėl kaltinime minimų dviejų suklastotų dokumentų gali paaiškinti, kad šie dokumentai nebuvo suklastoti, jie buvo atkurti po jų dingimo, juose nurodytos finansinės operacijos buvo įvykę.

17Kaltinamoji L. R. kalta neprisipažino ir parodė, kad I. Ž. ilgą laiką turėjo individualią įmonę, kuri, greta kitos veiklos, vykdė ir atrakcionų veiklą. Veiklai plėsti buvo įkurta UAB „( - ) “, kuri iš individualios įmonės perėmė atrakcionų veiklą. I. Ž. buvo vienasmenis individualios veiklos savininkas, o kurti bendrovę nutarė jie abu. Ar tarėsi I. Ž. su A. B., ji nežino, taip pat nežino, kaip bendrovėje atsirado A. B., tačiau akivaizdu, kad bendrovė buvo įsteigta ne A. B. nurodymu, o nutarus jai su I. Ž.. Apie leidimus veiklai ji nieko nežino, nes tai yra direktoriaus kompetencija. Dėl kaltinime minimų dviejų suklastotų dokumentų gali paaiškinti, kad šie dokumentai įmonėje buvo, ir jie buvo sudaryti tomis datomis, kurios ir nurodytos dokumentuose, tačiau po kratų jų pasigedo. Kadangi žinojo šių dokumentų rekvizitus ir jie buvo reikalingi apskaitos tvarkymui, juos pagamino iš naujo, net nepagalvojusi, kad tai gali būti nusikaltimas, manė, kad jie per klaidą buvo paimti kratos metu. Ji šiuos dokumentus surašė, įrašė datas ir davė pasirašyti I. Ž., prieš tai paaiškinusi reikalo esmę. Teikiamų paslaugų buhalterinės apskaitos palengvinimui pati kūrė apskaitos tvarkymo programas, kurios palengvintų darbą. Kadangi jiems kasos aparatų naudoti nereikėjo, ji sugalvojo naudoti bilietukus, juose įrašant visus duomenis, serijas, datas ir atitinkamas kainas. Pagal kiekvieną teikiamą paslaugą buvo sukurti bilietukai ir išduodami darbuotojams, buvo vedama bilietų išdavimo knyga, žetonų išdavimo knyga, kur registruojama, kiek ir kokių žetonų išduota. Išduodami žetonai darbuotojams ir atsiskaitoma su buhalterija, kai baigiasi bilietukai. Pinigus surinkdavo I. Ž. ar A. B., o su buhalterija darbuotojai atsiskaitydavo, kai baigdavosi bilietukai. Priimant į darbą, susitikdavo konkrečiai su kiekvienu darbuotoju, pasirašydavo sutartį. Atlyginimų skaičiavimas vykdavo pagal įstatymus, vieni dirbo pagal valandinį grafiką, kiti dirbo pagal mėnesinį tarifinį atlyginimą. Įmonėje buvo mokami avansai, juos mokėdavo B. ar Ž.. Atlyginimus mokėdavo direktorius Ž., ji taip pat mokėdavo. Ji visuomet paimdavo parašus algalapyje, mano, kad ir I. Ž. paimdavo. Darbuotojai gaudavo nuo minimumo iki 1000 lt atlyginimo. Pinigai buvo traukiami į kasą ne kiekvieną dieną. A. B. tiesiogiai atsiskaitydavo su buhalterija. Negali pasakyti, kur pasidėdavo pinigai, surinkti iš darbuotojų. Dalį jų mokesčių pavidalu ji įnešdavo į banką, išmokėdavo kaip atlyginimus. Pinigų, laikomų pas A. B., kiekio ir judėjimo nefiksavo. Ji tvarkė dokumentus o už pinigus atsakingas buvo direktorius. Ofiso įmonė neturėjo, buvo priimtas sprendimas, kad pinigai buvo laikomi pas A. B.. Mano, kad visa veikla buvo atvaizduota buhalterinėje apskaitoje. Deklaracijas pildė ji, pateikdavo VMI ir Sodrai elektroniniu būdu. Skaičiavo atlyginimus pagal darbo grafikus.

18Kaltinamasis A. B. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jis niekam nesiūlė kurti UAB „( - ) “. I. Ž. turėjo individualią veiklą, paklausė jo nuomonės, ir jis pritarė. Kad kuriama UAB, jis sužinojo iš I. Ž.. Bendrovėje jis prižiūrėjo darbuotojus, išiminėjo žetonus, surinkdavo pinigus, kai jo nebūdavo, pinigus paimdavo I. Ž.. Surinktus pinigus laikydavo namuose, kaip kasoje, iš jų duodavo Laimai sumas, reikalingas mokesčiams sumokėti. Raštiško įsakymo dėl pinigų laikymo jo namuose nebuvo, jis nebuvo materialiai atsakingas. Kratos metu buvo ir jo asmeninių pinigų apie 12000 litų, buvo išimti pinigai iš žmonos piniginės. Dalis pinigų buvo visai kitos bendrovės. Kartais tekdavo išmokėti ir atlyginimus, mokėdavo iš surinktų pinigų. Parašų jis neimdavo, nes neturėjo lapų. Kai atvažiuodavo Ž., tai parašus surinkdavo. Dėl leidimų veiklai jis nesigilino, jo žiniomis, visi reikalingi leidimai buvo. Jis pradėjo dirbti nuo birželio mėn., gaudavo minimumą. Pelnu jie nesidalindavo ir jokio turto nepasisavino. Pardavinėdami šerbetą, naudojo UAB „( - )“ įrangą (aparatai, stiklinės, sirupai, šiaudeliai). Bilietukais ir žetonais aprūpindavo buhalterė ir direktorius. Darbuotojams žetonus išduodavo jis. Bendrovės dienos apyvarta būdavo įvairi – nuo 200-300 iki 3000 lt. Viso veikė du taškai ( - ) g.

19Nepilnametis liudytojas R. R. parodė, kad 2012 m. vasaros viduryje 2-3 savaites dirbo UAB “( - )”, dalindavo bilietėlius prie vaikiškų mašinėlių ( - ) g. Palangoje. Darbą susirado per draugą L. L.. Į darbą jį priėmė bendrovės direktorius I. Ž. už 400 Lt mėnesinį atlyginimą. Atlyginimą už nepilną mėnesį apie 250 litų jam išmokėjo direktorius, niekur pasirašyti nereikėjo. Direktoriaus žmona dirbo bendrovės buhaltere. Jis aptarnavo apie 5 automobiliukus, už 5 Lt klientas gaudavo galimybę 5 min. pasivažinėti. Jis surinkdavo iš klientų pinigus ir išduodavo jiems gautus iš direktoriaus bilietus. Bilietų šaknelės likdavo pas jį, jas priduodavo kartu su pinigais. Per savo pamainą (4 darbo valandas) surinkdavo 150-200 litų. Surinktus pinigus visuomet atiduodavo direktoriui. Matė, kaip kiti bendrovės darbuotojai surinktus pinigus perduodavo kitam bendrovės vadovui A. B..

20Liudytojas V. Ž. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. vasaros viduryje apie 3 savaites. Darbą susirado per pažįstamą P. Ž.. Priėmimo į darbą dokumentus forminosi su L. R.. Dirbo prie mašinėlių atrakciono ( - ) g. Palangoje kasdien nuo pietų iki 21 val., gaudamas po 50 Lt atlyginimą už dieną, gaudamas pinigus niekur nepasirašydavo. Jis pardavinėdavo klientams bilietėlius po 5 litus, šiais bilietėliais darbo dienos pradžioje aprūpindavo L. R.. Per dieną surinkdavo iš klientų nuo 200 iki 600 Lt, surinktus pinigus be jokių dokumentų pasibaigus dienai perduodavo L. R. arba direktoriui I. Ž., kuris vakare surinkdavo mašinėles.

21Liudytojas Ž. G. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. nuo vasaros pradžios iki rudens meistro pareigose puse etato. Prireikus jis remontuodavo sugedusius bendrovės žaidimų automatus. Į darbą jį priėmė I. Ž., su kurio pasirašė darbo sutartį, reikalui esant jam skambindavo I. Ž. arba kitas darbuotojas A. B. ir pasakydavo, kur reikia atvykti ir kokį žaidimo aparatą remontuoti. Per mėnesį gaudavo 500 Lt atlyginimą, kurį išmokėdavo I. Ž. ar L. R., pasirašant kažkokiame žurnale.

22Liudytojas E. A. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” visą 2012 m. vasarą pagal darbo sutartį puse etato už 400 Lt mėnesinį atlyginimą, taip pat buvo dirbęs ir ankstesnę vasarą. Į darbą priėmė direktorius I. Ž.. Dirbdavo nuo 9-10 val. iki 22 val. Atlyginimą kas mėnesį pasirašytinai išmokėdavo direktorius I. Ž.. Dirbo ( - ) , Palangoje, prižiūrėjo apie 20 žaidimų automatų, pardavinėdavo klientams 3 Lt vertės žetonus, kasos aparato nebuvo, paduodavo bilietuką. Žetonais ir bilietais jį aprūpindavo I. Ž.. Bilietų šakneles vėliau atiduodavo I. Ž.. Per dieną surinktus pinigus be jokio perdavimo akto atiduodavo vadybininkui A. B. arba direktoriui I. Ž.. A. B. ateidavo pinigų pasiimti. Pinigų per dieną surinkdavo įvairiai, būdavo ir 100, ir 200 ir 800 litų. Pinigus perduodavo po darbo arba kitą dieną. Pinigus laikydavo seife, kuris buvo prie aparatų. Seifas stovėdavo už aparatų ir jis būdavo rakinamas. Ant surinktų pinigų uždėdavo popieriuką ir parašydavo savo vardą, datą ir kiek suprekiavo. Kitą dieną pinigus iš seifo išimdavo ir paduodavo arba Ž., arba B..

23Liudytojas A. J. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. liepos- rugpjūčio mėn. kasininko kontrolieriaus pareigose Palangoje, ( - ) prie mašinėlių atrakciono. Dirbti pasiūlė pažįstamas A. B., o dokumentus įformino direktorius I. Ž.. Buvo sutarta, kad mokės už mėnesį 700 litų, baigus darbą su juo atsiskaitė. Klientams duodavo žetoną ir bilietėlį. Pasivažinėjimas už 4 min. kainavo 7 litus. Paimdavo iš kliento pinigus, paduodavo žetoną, nuplėšdavo bilietėlį, susodindavo ir paleisdavau elektrą. Žetonai buvo tam, kad mašinėlė važiuotų, o bilietėliai dėl apskaitos. Bilietėlių šaknelės likdavo, nes būdavo sunumeruoti. Bilietėlius išduodavo buhalterė, išduodami būdavo pagal poreikį, žetonus duodavo I. Ž. arba A. B.. Per darbo dieną surinkdavo iki 700 litų. Surinktus pinigus atiduodavo A. B. arba palikdavo seife, kuris būdavo autodromo namelyje. Surinktus pinigus suskaičiuodavo ir sumą parašydavo ant lapelio. Padedant į seifą surašydavo surinktą sumą ir priklijuodavo lapelį. Kratos metu iš jo buvo paimti ir jo asmeniniai pinigai, kuriuos laikė tame pačiame maišelyje, kur ir surinktus darbo metu pinigus. Jo buvo 2900 eurų ir 4530 litų. Pinigus turėjo su savimi, nes sekančią dieną norėjo pirkti automobilį. Krata buvo daroma namelyje. Buvo paimta iš jo piniginės 800 eurų ir 1600 litų, iš seife buvusios jo asmeninės rankinės 2100 eurų ir seife laikyti 2930 litų. Dalis pinigų buvo gražinta, gražinta 800 eurų ir 1600 litų. Yra negražinta 2100 eurų ir 2930 litų. Pinigai iš klientų eurais nebuvo priimami ir iš darbinės veiklos jų būti negalėjo. 2100 eurų buvo gavęs už parduotą automobilį, o maišeliuose sudėti 2930 litų buvo skirti kredito grąžinimui.

24Nepilnametis liudytojas D. U. parodė, kad 2012 m. vasaros sezono metu norėjo padirbėti ir paprašė tėčio surasti jam darbą. Tėtis po kurio laiko pasakė jam nueiti į UAB “( - ) ” pasikalbėti dėl darbo ir, jeigu siūlomas darbas tiks, įsidarbinti. Nuėjęs jis susipažino su kaltinamaisiais, ir su L. R. apsiformino priėmimo į darbą dokumentus. Dėl atlyginimo tarėsi ir jį pasiimdavo jo tėvas, jis pats pinigų negaudavo ir dėl jų nepasirašinėdavo, nežino, kiek iš viso uždirbo pinigų. Įsidarbinęs jis aptarnaudavo batutą ( - ) g., dirbdavo slenkančiu grafiku po keletą valandų per dieną. Jis nuplėšdavo bilietėlius, kuriuos klientai įsigydavo kasoje, ir leisdavo juos šokinėti ant batuto. Pats bilietų neplatino ir pinigų nerinko. Nurodo, jog ikiteisminio tyrimo metu tyrėja netiksliai užrašė jo parodymus, neva jis pats pardavinėjo bilietėlius ir rinko iš klientų pinigus. Jis buvo apklaustas mokykloje, į apklausą iškviestas iš pamokos, todėl patyrė didelį stresą. Tyrėja apklausė jį mokyklos direktorės kabinete, dalyvaujant direktorei ir socialinei darbuotojai L. K.. Tyrėja jam grasino, jog jeigu jis neduos parodymų, nukentės (bus baudžiami) jo tėvai, jai pritarė ir socialinė darbuotoja. Jam nepaaiškino, kad apklausos metu jis gali turėti advokatą, o į jo prašymus pranešti apie jo apklausą tėvams tyrėja nereagavo pasakiusi, kad vyksta apklausa, ir jis turi atsakinėti į klausimus. Perskaitęs tyrėjos užrašytus savo parodymus jis pastebėjo, kad jie užrašyti netiksliai, jis sakė savais žodžiais, o tyrėja rašė savais žodžiais. Jis reikalavo, kad apklausiant naudotų diktofoną, bet socialinė darbuotoja jį užsipuolė, o tyrėja liepė pasirašyti protokolą.

25Liudytojas A. U. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, I. Ž. ir L. R. dukra yra jo dukters bendraklasė, palaiko ryšius ir su A. B.. Norėdamas, kad sūnus vasarą turėtų užsiėmimą, susitarė su I. Ž. dėl sūnaus įdarbinimo UAB „( - ) “. Nepamena, su kuriuo iš kaltinamųjų formino sūnaus įdarbinimo dokumentus, sūnaus atlyginimą pasiimdavo jis, nepamena, kiek sūnus uždirbo, kas iš kaltinamųjų išmokėjo sūnaus atlyginimą, ir kas (jis pats ar sūnus) pasirašė už gaunamus pinigus. Sūnui įsidarbinus, nueidavo pažiūrėti, kaip jis dirba, matė, kad sūnus plėšydavo bilietėlius, tačiau nepastebėjo, kas sūnus pats juos pardavinėtų. Apie vaiko apklausą nebuvo informuotas, po apklausos sūnus grįžo iš mokyklos išsigandęs, sakė, kad tyrėja grasino sūnui, jog jeigu neduos parodymų, nukentės jo tėvai.

26Liudytoja L. K., mokyklos socialinė pedagogė, parodė, kad mokyklos direktorės nurodymu jai teko dalyvauti moksleivių D. U. ir A. A. apklausose, kurios vyko direktorės kabinete. D. U. labai pašaipiai bendravo su tyrėja, ir ji jam net pareiškė pastabą, kad reikia rimtai kalbėti. Jis prieštaravimų reiškė nemažai ir rimtai tos procedūros nepriėmė, bendravo su tyrėja iš aukšto. Tyrėja jam pasakė, kad jis elgiasi labai arogantiškai, o paskui, kai pakliūna į bėdą, patys kreipiasi pagalbos. Joks spaudimas vaikams nebuvo daromas, su jais buvo bendraujama pagarbiai, vaikai davė tokius parodymus, kokius norėjo. Nepamena, kad jie būtų prašę iškviesti tėvus. Prieš apklausą tyrėja pasakė, kad tėvai informuoti ir leidimas apklausti vaikus gautas. A. A. apklausa vyko labai ramiai ir jokių konfliktų nebuvo.

27Liudytoja L. B., mokyklos direktorė, parodė, kad jos kabinete vyko moksleivių D. U. ir A. A. apklausa, dalyvaujant socialinei pedagogei L. K.. L. K. nėra psichologė, psichologe mokykloje dirba kita darbuotoja. Ji pati nebuvo apklausos dalyvė, tik buvo tuo metu kabinete. D. U. atsakinėjo į klausimus iššaukiančiai ir grubiai, jo kalba šokiravo. Apklausiant prašymų iškviesti tėvus ir rašyti į diktofoną jo apklausą nebuvo. Poreikio kviesti tėvus nebuvo. Tyrėja poveikio nedarė ir negrasino.

28Nepilnametis liudytojas L. L. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” nuo 2012 m. liepos mėn. vidurio kasininko-kontrolieriaus pareigose, dirbo mėnesį ar pusantro. Padirbėti pasiūlė ten jau dirbantis draugas, į darbą priėmė direktorius I. Ž.. Dokumentus įformino su buhaltere L. R.. Dirbo ( - ) g. prie krepšinio atrakciono. Paaiškindavo klientams žaidimo taisykles, paimdavo pinigus. Reikėdavo mokėti už kamuolį, buvo 5 kamuoliai - 5 litai. Laimėjusiems išduodavo prizus – pliušinius žaislus, kamuoliukus, kuriais aprūpindavo vadybininkas A. B.. Jis atplėšdavo bilietuką ir duodavo kamuolį. Bilietėliai buvo susegti ir sunumeruoti, kiek pamena, jais aprūpindavo buhalterė. Šakneles reikėdavo gražinti buhalterei. Surinktus pinigus suskaičiuodavo, užrašydavo sumą ir atiduodavo direktoriui I. Ž. su maišeliu. Dirbdavo pamainomis, surinktus pinigus perduodavo kiekvieną dieną. Liepos mėn. iš klientų surinko 2000-3000 litų, rugpjūčio mėn. – mažiau, nes sumažėjo poilsiautojų. Už darbą gavo apie 600 litų atlyginimą, jį išmokėjo I. Ž., pasirašyti už gautus pinigus nereikėjo. Nepamena, ar atlyginimą yra išmokėjęs A. B.. Jeigu darbe kildavo kokių nesklandumų, skambindavo A. B. ir su juo problemas išspręsdavo. Nurodo, jog ikiteisminio tyrimo metu tyrėja netiksliai užrašė jo parodymus. Pirmą kartą jis buvo apklaustas automobilyje, dalyvaujant Vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovei ir dar vienai tyrėjai, į automobilį buvo pakviestas tiesiog iš darbo vietos ir ten laikomas apie 3 valandas, jo tėvams apie apklausą nebuvo pranešta. Tyrėja jam darė spaudimą, liepė sakyti, kad pinigus iš jo paimdavo A. B., nors iš tiesų juos paimdavo I. Ž.. Streso būklėje jis nurodė, kad darbą susirado per A. B., tačiau iš tiesų taip nebuvo. Surašyto apklausos protokolo atidžiai neperskaitė, nes negalėjo gerai suskaityti tyrėjos rašto. Antrą kartą buvo apklausiamas mokykloje, dalyvaujant socialinei pedagogei B. J.. Į apklausą buvo išvestas iš pamokos, jam niekas nepaaiškino, kad apklausoje gali dalyvauti jo tėvai. Kai pedagogė buvo trumpam išėjusi, tyrėja vėl spaudė jį duoti parodymus, neva surinktus pinigus jis perduodavo A. B.. Pažymi, kad pradėjęs dirbti, jis painiodavo I. Ž. su A. B., todėl ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas galėjo ir apsirikti, kad perduodavo pinigus. Kategoriškai tvirtina, kad iš klientų surinktus pinigus perduodavo I. Ž., o ne A. B., kaip yra neteisingai užrašyta jo apklausos protokole ikiteisminio tyrimo metu.

29Liudytoja B. J., mokyklos socialinė pedagogė, parodė, kad 2013 m. gegužės 13 d. atvyko tyrėja N. P. ir pasakė, kad nori apklausti moksleivį L. L. dėl vasaros darbo ir dėl UAB "( - ) " neteisėtos veiklos, kad su tėvais tai suderinta, tačiau tėvai dirba ir dalyvauti apklausoje nepageidauja. Apklausa vyko direktoriaus pavaduotojos kabinete. Lukas labai noriai viską pasakojo, jam patiko tyrėjos dėmesys. Spaudimo iš tyrėjos pusės nebuvo, buvo gražiai uždavinėjami klausimai, menamų klausimų nebuvo. Ji pati nėra psichologė, nors ir turi tos srities žinių. Surašytą protokolą ji perskaitė, ką vaikas pasakojo, tas buvo iš užrašyta. Vaikas tėvų kviesti neprašė.

30Liudytoja G. J., policijos nepilnamečių reikalų pareigūnė, parodė, kad L. L. apklausą autobusiuke pamena. Gavo nurodymą iš komisaro dalyvauti nepilnamečių apklausoje ir užduoti rūpimus klausimus. Papasakoti kvietė vaikus, kurie dirbo prie atrakcionų. Apklausos vyko policijos autobusiuke, dalyvavo ir VTAT vadovė E. L.. Vaikai atsakinėjo į klausimus, nei vienam vaikui nebuvo daromas spaudimas. Kalbėjo vaikai tik tie, kurie sutiko kalbėti. Tėvai apklausose nedalyvavo, Nei vienas vaikas kviesti tėvų neprašė. Kažkoks vyriškis buvo priėjęs ir grasino, kažkokia moteris šaukė, kad vaikai nieko nekalbėtų ir nepasakotų. Tai buvo pašaliniai žmonės. Po apklausų vaikai ėjo ir toliau prekiavo, jie nušalinti nuo darbo nebuvo.

31Liudytojas P. Ž. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. vasarą kasininko pareigose, parduodamas bilietukus už važinėjimąsi mašinėlėmis ( - ) g. Darbą pasiūlė jo teta L. R., o dokumentus forminosi su direktoriumi I. Ž.. Dirbo poroje su draugu V. Ž.. Iš klientų rinkdavo pinigus, išduodavo bilietėlius, kuriuos gaudavo iš L. R.. Už darbo dieną gaudavo 50 Lt atlyginimą, kurį kasdien išmokėdavo I. Ž., už gautus pinigus pasirašyti nereikėjo. Iš klientų surinktus pinigus perduodavo I. Ž..

32Liudytoja D. M. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. vasarą pagal darbo sutartį. Į darbą priėmė direktorius I. Ž.. Dirbo Palangoje, ( - ) g., pardavinėjo žetonus į žaidimų aparatus. Žetonai buvo po 1-3 litus, jais aprūpindavo direktorius. Už kiekvieną žetoną reikėdavo duoti ir bilietą. Bilietų šakneles gražindavo direktoriui. Surinktus pinigus suskaičiuodavo ir palikdavo kartu dirbusiam E. A.. Prie aparatų buvo seifas, kuriame laikydavo pinigus ir žetonus. Per dieną surinkdavo 200-500 litų. Ji dirbo iki rugsėjo pradžios, šiuo metu nepamena, kas jai išmokėjo atlyginimą, tačiau tvirtina savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jog atlyginimą jai išmokėjo L. R. jau po kratų atlikimo bendrovėje, kadangi tuo metu apklausiama sakė tiesą, nepamena, ar pasirašė už gaunamus pinigus.

33Liudytojas A. E. parodė, kad 2012 m. vasarą dirbo UAB „( - ) “. Darbą susirado per pažįstamą E. A., įsidarbinimo dokumentus forminosi su L. R.. Dirbo ( - ) g., prižiūrėjo žaidimo aparatus, parduodamas 1 ir 3 Lt vertės žetonus ir bilietėlius, kuriuos gaudavo iš direktoriaus I. Ž. (jie būdavo paliekami seife). Bilietų šakneles vėliau grąžindavo direktoriui. Surinktus pinigus suskaičiuodavo ir kiekvieną dieną atiduodavo E. A.. Už perduodamus pinigus niekur nepasirašydavo, viskas būdavo surašyta sąsiuviniuose. Pagal susitarimą uždirbdavo 50 litų per dieną, atlyginimą gaudavo kas savaitę per E. A., pasirašyti už gaunamus pinigus nereikėjo.

34Nepilnametė liudytoja A. A. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” nuo 2012 m. liepos vidurio pardavėjos pareigose. Darbą pasiūlė draugė K. B., A. B. dukra, kuriam tarpininkaujant ji ir įsidarbino. Įdarbinimo dokumentus forminosi su I. Ž. ir L. R.. Per dieną uždirbdavo 50 litų, algą jai išmokėdavo A. B., gaunant pinigus, reikėdavo kažką pasirašyti. Ji dirbo ( - ) g., pardavinėjo šerbetus po 5 litus už porciją. Klientams išduodavo ir čekiukus, kuriais ją aprūpindavo A. B.. Surinktus pinigus suskaičiuodavo ir perduodavo A. B.. Per 4 darbo valandas, priklausomai nuo oro, surinkdavo nuo 10 iki 400 Lt. Jokių užrašų apie suprekiautas sumas nevedė. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta du kartus, nors ir patyrė stresą, tačiau apklausų metu sakė tiesą, tyrėja neliepė jai sakyti to, ko nebuvo, ir nenurodinėjo, kokio turinio parodymus duoti.

35Liudytojas R. V. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. gegužės - liepos mėn. Darbą susirado per pažįstamus. Priėmė į darbą direktorius I. Ž.. Pažįsta buhalterę ir vadybininką. Apiformintas buvo 0,5 etato, atlyginimą išmokėdavo direktorius, pasirašyti reikėjo. Dirbo autodrome ( - ) g., pasodindavo žmonės į mašinėles ir paleisdavo, parduodavo bilietėlį ir žetoną. Pasivažinėjimo kaina buvo 5 litai. Bilietėliai buvo sunumeruoti ir juos išduodavo buhalterė, jai grąžindavo nuplėštas šakneles. Suprekiautus pinigus paimdavo vadybininkas A. B. arba direktorius I. Ž.. Kiek suprekiaudavo per dieną nepamena, galėjo būti, kad 200-500 litų sumas, kurias buvo nurodęs apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu. Prieš perduodant pinigus suskaičiuodavo ir pasirašydavo. Dirbo pamainomis po 4 val.

36Liudytojas M. P. parodė, kad 2012 m. vasarą dirbo UAB "( - ) ". Darbą susirado per pažįstama E. A.. Nepamena, su kuo forminosi įdarbinimo dokumentus. Kaltinamuosius pažįsta, L. R. yra jų šeimos draugė. Dirbo prie batuto, šokdino žmones. Žmogus paduodavo pinigus, o jis duodavo bilietėlį. Kas jį aprūpindavo bilietais, nepamena. Surinktus pinigus perduodavo A. B., paduodavo neskaičiavęs ir niekur pasirašyti nereikėjo. Atlygį gaudavo už 0,5 etato. Nepamena, kas mokėjo atlyginimą, ar reikėjo pasirašinėti.

37Liudytoja E. S. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. vasaros sezono metu kelias savaites. Kiek ji suprato, bendrovei vadovavo A. B.. Įsidarbinimo dokumentus forminosi su L. R.. Dirbo ( - ) gatvėje, prižiūrėdama keletą žaidimo aparatų, parduodama klientams 1 ir 3 Lt vertės žetonus. Su žetonais kartu duodavo ir čekiukus. Čekiukai buvo susegti ir sunumeruoti, juos atnešdavo kažkoks nepažįstamas bendrovės darbuotojas, kartais atnešdavo E. A. ar L. R.. Čekiukų šakneles ji vėliau palikdavo seife. Surinktus per pamainą pinigus suskaičiuodavo, surašydavo ant lapelio kas dirbo ir palikdavo maišelyje tam, kuris dirba vakare, arba seife, kartais pinigų pasiimti ateidavo A. B.. Dirbdavo 2-3 dienas į savaitę, 9 val. ateidavo ir dirbo iki 21 val. Per pamainą suprekiaudavo 300-400 litų. Atlyginimą išmokėdavo A. B., išmokėjo per 2 kartus, ar reikėjo pasirašyti už gaunamą atlyginimą, nepamena. Dirbdama pildė sąsiuvinį, kuriame įrašydavo, jei aparatas praryja žetoną, ir kiek suprekiavo per vieną dieną už 1, 2 ar 3 litus.

38Liudytoja N. P. parodė, kad šioje byloje atliko ikiteisminį tyrimą. Atliekant nepilnamečių liudytojų apklausas, buvo įtraukti vaikų teisių apsaugos tarnybų atstovai. Joks poveikis vaikams nebuvo daromas, parodymai buvo užrašyti tokie, kokius jie davė, apklausiami buvo tik tie, kurie sutiko duoti parodymus. Vykdant apklausas mokykloje, ji atvyko pas direktorę ir paprašė skirti socialinį darbuotoją. Dėl apklausų mokyklose tėvai nebuvo informuoti, nes BPK numato, kad turi teisę dalyvauti, bet ne pareigą. Iš bylos medžiagos matė, kad dauguma tų vaikų įsidarbino per savo tėvus, kurie pažinojo B. ir Ž.. Bijojo, kad pranešus tėvams, jie prieš tai turės galimybę padaryti poveikį savo nepilnamečiams vaikams, įkalbės duoti melagingus parodymus ar iš viso jų neduoti. Nežinojo, ar patys tėvai neturės būti šioje byloje liudytojais. D. U. apklausos nepamena. Apklausiant autobusiuke, buvo atėjusi A. B. žmona su dukra ir šaukė, kad vaikai gali nekalbėti. Pats A. B. liepė jai nusiraminti ir nešaukti. Apklausiant autobusiuke, nei vienas vaikas nepageidavo, kad būtų kviečiami tėvai. Apklausos protokolai buvo pateikiami liudytojams susipažinti.

39Liudytoja E. L. parodė, kad ji dirba Palangos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja. Vaikų apklausos vyko po 18 val. ( - ) gatvėje, ji dalyvavo policijos nurodymu. Vaikai gąsdinami nebuvo, su jais buvo gražiai bendraujama, joks poveikis nebuvo daromas. D. U. nenorėjo kalbėti ir sakė, kad nori kalbėti tik dalyvaujant tėvui, jam tai ir buvo pasiūlyta. Kiti vaikai tėvų dalyvavimo neprašė, jei būtų prašoma kviesti, tai būtų kvietę ir stabdę apklausas. Tėvai į apklausą kviečiami tyrėjų nuožiūra.

40Liudytojas P. K., Palangos m. savivaldybės administracijos juridinio personalo skyriaus vedėjas, parodė, kad leidimai išduodami vadovaujantis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis, kurios patvirtintos miesto tarybos sprendimu. Procedūra tokia, kad 2012-03-29 sprendimu Nr. 272 reglamentuota tvarka, kad nuosavybes teise, nuomos, panaudos sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose nesudėtingo laikino statinio suderintas projektas Palangos miesto savivaldybės architektūros planavimo skyriuje prilygsta leidimui. Viešose vietose prekiauti ir teikti paslaugas be leidimo yra draudžiama. Buvo išduoti leidimai statiniams, buvo suderinti 2 įrenginiai, vienas iš jų buvo kioskas o antras buvo ledų šaldiklis. Ten ilgą laiką stovėjo statinys-paviljonas, kuris nebuvo suderintas nustatyta tvarka. Buvo atsisakyta išduoti leidimą prekiauti tame statinyje. UAB „( - ) “ kreipėsi ir buvo pasakyta, kad privalo pasirengti nustatyta tvarka suderintą projektą ir gauti visus kitus dokumentus. Jie to neturėjo, ir išduoti leidimą buvo atsisakyta. Pažeidimų protokolai buvo surašyti todėl, nes buvo prekiaujama statinyje, kuris nebuvo suderintas. Ten buvo daug įrenginių ir buvo vykdoma įvairi veikla. ( - ) gatvėje veikla stebima kiekvieną dieną ir dažnai atsiranda nelegalių kioskų. Jei pareiškėjas projekte nurodo, kas ten stovės, tai atskirai turint projektą leidimo nereikia, išskyrus pavojingus įrenginius. Paprastam atrakcionui užtenka tokio projekto. Atrakcionams, batutui, autodromui leidimai išduoti nebuvo, buvo suderinti 2 laikini įrenginiai. Kioskas yra kilnojamasis daiktas, o įrenginiai prekybai gali būti ledų vežimėlis. Turima galvoje tas suderintas kioskas ir ledų šaldiklis. Buvo suderinti tik tie objektai. Po darbo grupės sprendimo turėjo būti derinamas projektas to paviljono. Atsakingas asmuo deda vizą, kad suderinta. Skirtumas dėl leidimo yra, tai priklauso nuo laikino statinio ploto. Pagal statybos reglamentą nustatyta, jog iki 80 kvadratų projektas yra supaprastinta tvarka, o virš 80 jau yra rengiamas projektas. Koks tai statinys ir kokio reikia projekto, įvertina architektūros skyriaus darbuotojai, gavę prašymą. 2013 m. paviljono projektas buvo suderintas nustatyta tvarka, ir tai ir laikoma leidimu. Pavieniams įrenginiams yra supaprastinta tvarka, o laikiniems pastatams priklauso nuo kvadratūros. Patiems įrenginiams statyti leidimas reikalingas, reikalingas suderintas projektas. Derinant būdavo pateiktas projekto originalas su visa medžiaga, išnagrinėdavo darbo grupės posėdyje ir tada įgaliotas asmuo ant projekto dėdavo derinimo vizą. Originalai buvo gražinti „( - )“, nežino, ar savivaldybėje yra išlikusios kopijos.

41Liudytojas S. B. parodė, kad nuo 2009 m. iki 2014-06-06 dirbo Palangos miesto vyriausiuoju architektu. Kiek pamena, ( - ) stoginė buvo suderinta jau prieš keletą metų. Jeigu derinant nenurodomas suderinimo laikas, reiškia, kad suderinimas galioja neterminuotai. Kol niekas neatšaukė, nepanaikino ar pats statytojas nenugriovė, tol ir galioja. Stoginė, markizė - visa tai yra pastato priklausiniai. Kokia veikla bus priklausinyje, tai nėra architektūros skyriaus kompetencija. I. Ž. leidimus derindavo kiekvienais metais, mano, kad derinimo dokumentų kopijos turėjo likti savivaldybėje, nežino, kodėl savivaldybė jų nepateikė į bylą. Kiek pamena, svarstant klausimą buvo didelis dokumentų segtuvas, jame buvo ir planai, kurioje konkrečiai vietoje koks įrenginys turi stovėti. Jeigu tokios schemos nebūtų buvę, darbo grupė apskritai nebūtų svarsčiusi klausimo.

42Iš UAB „( - ) “ dokumentų matyti, kad bendrovės steigėjas, vienintelis akcininkas ir direktorius yra I. Ž. (t. 1, b. l. 67-97).

43Administracinio teisės pažeidimo protokole konstatuota, kad UAB „( - ) “ 2012-08-04, 2012-08-16 teikė žaidimų automatų ir atrakcionų paslaugas pažeidžiant nustatytą tvarką, už ką administracine tvarka nubaustas I. Ž. (t. 2, b. l. 79-82, 90).

44Iš administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų administracinėse bylose matyti, kad UAB „( - )“ direktorius buvo nubaustas už tai, kad 2012 m. birželio – liepos mėn. neužtikrino, kad prekyba jo įmonei priklausančiame kioske, stovinčiame privačiame sklype ( - ) , būtų vykdoma turint suderintą leidimą statyti kioską šioje vietoje, ir tuo pažeidė Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisykles (t. 6, b. l. 123-131).

452012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos UAB „( - ) “ patalpose Palangoje, ( - ) metu buvo rasti ir paimti 5 vnt. sąsiuvinių su užrašais, lapas, lapeliai su užrašais, įvairūs dokumentai, pinigai. Tame tarpe autodrome esančiame seife rasta juoda vyriška rankinė, kurioje rasti ir paimti pinigai 2100 eurų. Taip pat seife rasti 5 maišeliai su užrašais „A. A. 500“ ar „A. 500“, kuriuose yra po 500 litų, ir vienas maišelis, kuriame yra 430 litų ( t. 1, b. l. 103-110). Apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti kratos metu rasti ir paimti 4 vnt. įlaminuotų lapų su atrakcionų įkainiais ir naudojimo instrukcijomis ( t. 1, b. l. 111-115).

462012-08-27 dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad A. J. pateikė kredito grąžinimo grafiką, iš kurio matosi, kad jis kas mėnesį turi grąžinti bankui po 451,54 lt, transporto priemonės pardavimo sutartį, iš kurios matosi, kad 2012-08-12 jis pardavė savo automobilį už 4000 litų, bei išankstinę automobilio pirkimo sutartį, pagal kurią iki 2012-08-27 turėjo sumokėti pardavėjui už perkamą automobilį 14000 lt (3 t., b. l. 166-175).

472012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos UAB „( - ) “ patalpose Palangoje, ( - ) metu rasti ir paimti bilietukai po 1 ir 3 Lt, sąsiuviniai su užrašais, lapai su užrašais, pinigai 299,60 Lt (t.1, b. l. 116-121). Apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėti kratos metu rasti ir paimti 13 vnt. sąsiuvinių su užrašais, kurie apžiūros metu sunumeruoti ( t. 1, b. l. 122-123).

482012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos metu pas A. B. adresu ( - ), Palanga, rasti ir paimti maišeliai su lapeliais, užrašais ir pinigais 54340 Lt., kompiuterio procesorius ASUS Nr. VV280403-07, įvairūs dokumentai su užrašais ( t. 1, b. l. 124-132), paimti daiktai ikiteisminio tyrimo metu apžiūrėti (t. 2, b. l. 178-181). 2012-12-20 specialisto išvadoje Nr. 11K-262(12) nurodyta, kad tirti pateikto kratos metu paimto kompiuterio standžiuosiuose diskuose su serijiniais numeriais WD-WCAS84741576 ir WD-( - ) aptikta informacija su žodžiais „( - ) “, įrašyta ir pateikiama 1 priede CD diske ( t. 2, b. l. 17-19). Ikiteisminio tyrimo metu dokumentai iš CD disko buvo atspausdinti ir pridėti prie bylos (t. 2, b. l. 20-42).

492012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad A. B. automobilio AUDI A8, valst. Nr. ( - ) kratos metu buvo rasti ir paimti 8 lapeliai su užrašais ( t. 1, b. l. 133-137).

502012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos metu pas I. Ž. ir L. R. ( - ) . rasti ir paimti UAB „( - ) “ buhalteriniai dokumentai, 9 segtuvai ( t. 1, b. l. 147-149).

512013-06-17 rašte nurodyta, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 nebuvo išdavusi Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo UAB „( - ) “ ( - ) ir 23, Palanga ( t. 2, b. l. 134).

522014-05-02 rašte nurodyta, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nėra išdavusi Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo I. Ž. firmai, kurį privalo turėti kiekvienas maisto tvarkytojas ( t. 6, b. l. 97).

532013-06-20 rašte nurodyta, kad 2012 metais UAB „( - ) “ Palangos miesto savivaldybės administracijai nebuvo pateikęs jokio prašymo dėl leidimo vykdyti atrakciono paslaugų teikimo, gaiviųjų gėrimų prekybos veiklą ( t. 2, b. l. 108).

542013-06-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad L. R. papildomai pateikė UAB „( - )“ buhalterinius dokumentus - 13 segtuvų ( t. 2, b. l. 189-190).

552013-09-11 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti L. R. pateikti UAB „( - ) “ kasos knygos 2012 m., kasos pajamų orderis Nr. OG16 2000 Lt sumai, bei kasos išlaidų orderis Nr. 002 10497,97 Lt sumai ( t. 3, b. l. 77-83).

562013-09-11 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti CD-R kompiuterinėje laikmenoje įrašyti dokumentai: kasos pajamų orderis Nr. OG16 2000 Lt sumai, sukurtas 2013-02-04 14.21.34 val., bei kasos išlaidų orderis Nr. 002 10497,97 Lt sumai, sukurtas 2013-09-13 11.49.19 val. ( t. 3, b. l. 84-89).

572013-06-03 kratos protokole užfiksuota, kad kratos metu pas L. R. ( - ) . rastas ir paimtas kompiuterio procesorius INTEL, s/Nr. LT80889020345 ( t. 2, b. l. 192-193). 2013-06-20 specialisto išvadoje Nr. 11K-131(13) nurodyta, kad sisteminio bloko INTEL, s/Nr. LT80889020345 standžiajame diske rasti įrašai „( - ) “ ir „( - ) “ (įmonės kodas) ( t. 3, b. l. 8-10).

58Išraše iš „Sodros“ duomenų bazės nurodyti asmenys, dirbę UAB „( - ) “ ( t. 3, b. l. 90).

592013-06-28 specialisto išvadoje Nr. 5-3/59 konstatuota, kad įvertinus ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus bei ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą nustatyta, jog UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.):

 1. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 į apskaitą neįtraukė ir nepagrindė apskaitos dokumentais 8 darbuotojams: V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Ž. G., P. Ž. iš viso 9943,75 Lt darbo užmokesčio priskaitymo bei iš viso 7728,17 Lt darbo užmokesčio išmokėjimo, todėl negalima nustatyti, iš kokių piniginių lėšų UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) išmokėjo 7728,17 Lt darbo užmokesčio darbuotojams V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Ž. G. be apskaitos dokumentų, kurie nebuvo įtraukti į bendrovės apskaitą,
 2. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais ūkinės operacijos metu iš viso 304500 Lt (144463 + 19740 + 108940 + 6940 + 18227 + 6190) įplaukų, gautų iš fizinių asmenų už kompiuterinius žaidimus ir šerbetą, iš jų: birželio mėn. - 47489 Lt (23501 + 23988), liepos mėn. - 143905 Lt (70262 + 72853 + 790), rugpjūčio mėn. - 113106 Lt (50700 + 57006 + 5400),
 3. laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 nepagrindė apskaitos dokumentais prekių, skirtų šerbeto gamybai, įsigijimo. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " dokumentus negalima nustatyti, kada, už kokią vertę bei iš kokių ūkio subjektų UAB „( - ) " įsigijo prekes šerbeto gamybai, už kurį laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-23 surinko iš viso 6190 Lt įplaukų, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą,
 4. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais, neišrašė 4 atvejais kasos išlaidų orderių 1547,99 Lt gryniems pinigams, sumokėtiems ūkio subjektams už prekes ir gautas paslaugas. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus negalima nustatyti, iš kokių piniginių lėšų UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) apmokėjo 1547,99 Lt ūkio subjektams už prekes ir gautas paslaugas,
 5. laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais - neišrašė kasos išlaidų orderių - iš viso 156122 Lt išlaidoms, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus negalima nustatyti, iš kokių piniginių lėšų UAB „( - ) " išmokėjo 156122 Lt ūkio subjektams.

60UAB „( - ) " (direktorius I. Ž., buhalterė L. R.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 buhalterinė apskaita buvo tvarkoma iš dalies nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

61UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, kurioje nurodyta, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu", 12 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais <...> apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus" reikalavimų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių" 3 punkto, kuriame nurodyta, kad „pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), o priėmus pinigus - ir kasininkas", 4 punkto, kuriame nurodyta, kad „pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį <...>), išrašius kasos išlaidų orderį", t. y.:

62- laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 į apskaitą neįtraukė ir nepagrindė apskaitos dokumentais 8 darbuotojams: V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Ž. G., P. Ž. iš viso 9943,75 Lt darbo užmokesčio priskaitymo bei iš viso 7728,17 Lt darbo užmokesčio išmokėjimo. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus, negalima nustatyti, iš kokių piniginių lėšų UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) išmokėjo 7728,17 Lt darbo užmokesčio darbuotojams V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Ž. G., P. Ž. be apskaitos dokumentų, kurie nebuvo įtraukti į bendrovės apskaitą,

 • laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais ūkinės operacijos metu iš viso 304500 Lt (144463 + 19740 + 108940 + 6940 + 18227 + 6190) įplaukų, gautų iš fizinių asmenų už kompiuterinius žaidimus ir šerbetą, iš jų: birželio mėn. - 47489 Lt (23501 + 23988), liepos mėn. - 143905 Lt (70262 + 72853 + 790), rugpjūčio mėn. - 113106 Lt (50700 + 57006 + 5400),
 • laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 nepagrindė apskaitos dokumentais prekių, skirtų šerbeto gamybai, įsigijimo. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " dokumentus negalima nustatyti, kada, už kokią vertę bei iš kokių ūkio subjektų UAB „( - ) " įsigijo prekes šerbeto gamybai, už kurį laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-23 surinko iš viso 6190 Lt įplaukų, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą,
 • laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais, neišrašė 4 atvejais kasos išlaidų orderių 1547,99 Lt gryniems pinigams, sumokėtiems ūkio subjektams už prekes ir gautas paslaugas,
 • laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais - neišrašė kasos išlaidų orderių - iš viso 156122 Lt išlaidoms, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą.

63Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus negalima nustatyti, iš kokių piniginių lėšų UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) apmokėjo 157669,99 Lt (1547,99 +156122) ūkio subjektams už prekes ir gautas paslaugas.

64UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 4 dalies, kurioje nurodyta, kad „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti", 16 straipsnio 1 dalies - „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių" 16 punkto, kuriame nurodyta, kad „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai" nuostatų, t. y. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 apskaitos registruose - kasos knygoje neįrašė:

65kasos pajamų orderių, pagrindžiančių 304500 Lt įplaukų gavimą į UAB „( - ) " kasą bei sumažino 304500 Lt dokumentinį kasos likutį. Tokiu būdu laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 UAB „( - ) " padaryta 304500 Lt nuostolio,

664 atvejais 1547,99 Lt grynųjų pinigų išmokėjimo UAB „( - ) " darbuotojams, apmokėjusiems už prekes ir gautas paslaugas ūkio subjektams,

67laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 kasos išlaidų orderių, pagrindžiančių iš viso 156122 Lt išlaidas, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą.

68UAB „( - ) " (buhalterė L. R.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 4 dalies, kurioje nurodyta, kad „ apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti", 16 straipsnio 1 dalies - „ ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose " reikalavimų, t. y. apskaitos registruose neužregistravo:

69-

70laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 iš viso 9943,75 Lt darbo užmokesčio priskaitymo bei iš viso 7728,17 Lt darbo užmokesčio išmokėjimo 8 darbuotojams V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E. L. R., Ž. G., P. Ž.,

71laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 sąskaita Nr. 272 Kasa iš viso 304500 Lt įplaukų iš fizinių asmenų už kompiuterinius žaidimus, sąskaita Nr. 5005 Suteiktų paslaugų pajamos iš viso 278553,72 Lt pajamų, iš jų: 2012 m. birželio mėn. - 47489 Lt, liepos mėn. - 137588,69 Lt (143905- 6316,31), rugpjūčio mėn. - 93476,03 Lt (113106-19629,97),

72laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 įsigytų prekių, skirtų šerbeto gamybai, už kurio pardavimą laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-23 surinko iš viso 6190 Lt įplaukų, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą,

73laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 iš viso 156122 Lt išlaidų.

74Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu pagal pateiktą ikiteisminio tyrimo medžiagą bei pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus dėl UAB „( - ) " padarytų Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies pažeidimų laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 negalima iš dalies nustatyti UAB „( - ) " veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

75UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais (kasos pajamų orderiais) iš viso 304500 Lt (144463 + 19740 + 108940 + 6940 + 18227 + 6190) įplaukų, gautų iš fizinių asmenų už kompiuterinius žaidimus ir šerbetą. Be to, UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012- 08-23 kompiuteriu tvarkomoje kasos knygoje neužregistravo - neįrašė kasos pajamų orderių, pagrindžiančių 304500 Lt įplaukų gavimą į UAB „( - ) " kasą bei sumažino 304500 Lt dokumentinį kasos likutį. Laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 UAB „( - ) " padaryta 304500 Lt nuostolio.

76Pagal Valstybės įmonės Registro centro Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą nustatyta, kad UAB „( - ) " vadovavo tiriamuoju laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 direktorius I. Ž..

77Pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 574 21 straipsnį, kuriame nurodyta, kad "už buhalterinės apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas", už UAB „( - ) " apskaitos organizavimą atsakė laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 direktorius I. Ž..

78Pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 574 10 straipsnio 1 dalį, kuriame nurodyta, kad "ūkio subjekto apskaitą tvarko ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris (buhalteris)", 11 straipsnio 1 dalį, „už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris)", UAB „( - ) " apskaitą tvarkė ir atsakė už buhalterinių įrašų teisingumą laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 buhalterė L. R., kuri dirbo pagal 2012-04-18 Darbo sutartį Nr. 2.

79Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių" 25 punktą „ūkio subjekte kasininko pareigos laikinai arba nuolat pavedamos ūkio subjekto vadovo įsakymu", 30 punktą „už apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir šių taisyklių reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas". Kadangi UAB „( - ) " laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių" 25 punkto reikalavimų, t.y. laikotarpiu nuo 2009-11-01 iki 2010-12-31 nepavedė kasininko pareigoms eiti kito įmonės darbuotojo, už Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių reikalavimus atsakė laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 UAB „( - ) " direktorius I. Ž..

80Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " kasos dokumentus nustatyta, kad UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 nepagrindė kasos išlaidų orderiais grynųjų pinigų išmokėjimo UAB „( - ) " direktoriui I. Ž. ir darbuotojui A. B. ūkio išlaidoms. Ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateikti UAB „( - ) " laikotarpiu nuo 2012-06-08 iki 2012- 07-31 keturi pinigų sumokėjimą iš viso 1547,99 Lt pagrindžiantys dokumentai. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 apskaitos registruose - kasos knygoje - neįrašė 4 atvejais 1547,99 Lt grynųjų pinigų išmokėjimo UAB „( - ) " darbuotojams, apmokėjusiems už prekes ir gautas paslaugas ūkio subjektams. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus, negalima nustatyti, iš kokių piniginių lėšų UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) apmokėjo 1547,99 Lt ūkio subjektams už prekes ir gautas paslaugas.

81Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu UAB „( - ) " buhalterė L. R. pateikė 2013- 06-03 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu UAB „( - ) " 2012-08-16 Kasos išlaidų orderį Nr. 002, pagrindžiantį 10497,97 Lt grynųjų pinigų išmokėjimą UAB „( - ) " direktoriui I. Ž.. Prie 2012-08-16 Kasos išlaidų orderio Nr. 002 pateiktas pinigų sumokėjimą įrodantis dokumentas - 2012-08-16 kasos pajamų orderio kvitas, pagrindžiantis 10497,96 Lt grynųjų pinigų sumokėjimą I. Ž. firmai (įm. k. 124743579) už sirupą. Be to, UAB „( - ) " buhalterė L. R. atspausdino ir 2013-06-03 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikė kompiuteriu tvarkomą kasos knygą, kurioje įrašė 2012-08-16 Kasos išlaidų orderį Nr. 002, pagrindžiantį 10497,97 Lt pinigų išmokėjimą.

82UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 nepagrindė apskaitos dokumentais prekių, skirtų šerbeto gamybai, įsigijimo. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktą laisvos formos registrą - sąsiuvinis „5" ir buvusios UAB „( - ) " darbuotojos A. A. liudytojo apklausos protokolą nustatyta, kad UAB „( - ) " už šerbetų pardavimą laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-23 surinko iš viso 6190 Lt įplaukų.

83UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, kurioje nurodyta, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius Įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu", 12 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus <...>. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus", t. y. laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-23 nepagrindė apskaitos dokumentais už prekių - šerbeto pardavimą 6190 Lt įplaukų gavimą, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą bei laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 nepagrindė apskaitos dokumentais prekių, skirtų šerbeto gamybai, įsigijimo. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " dokumentus negalima nustatyti, kada, už kokią vertę bei iš kokių ūkio subjektų UAB „( - ) " įsigijo prekes šerbeto gamybai.

84UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 4 d. Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatų „tvarkyti maistą galima tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta tvarka patvirtintose maisto tvarkymo vietose, turinčiose nustatyta tvarka išduotus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus", Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. Įsakymu Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo" patvirtintų „Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų" 5 punkto, kuriame nurodyta, kad „maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą <...> privalo turėti visi maisto tvarkymo subjektai", 15 punkto, kuriame nurodyta, kad „subjektai dėl pažymėjimo gavimo turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT" nuostatų, t. y. nesikreipė į Palangos valstybinę maisto ir veterinarinę tarnybą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo, ir neturėdama maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo vykdė šerbetų gamybą, prekybą ir laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 gavo 6190 Lt įplaukų.

85Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė 2013-06-20 raštu informavo, kad UAB „( - ) " Palangos miesto savivaldybės administracijai nebuvo pateikęs jokio prašymo dėl leidimo vykdyti atrakcionų paslaugų teikimo veiklą adresu ( - ), ( - ), Palanga.

86UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.), neturėdama Palangos miesto savivaldybės administracijos leidimų vykdyti atrakcionų paslaugų teikimo veiklą adresu ( - ), ( - ), Palanga, vykdė atrakciono paslaugų teikimo veiklą, iš kurios laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-06-22 surinko 298310 Lt įplaukų.

87UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.), neturėdama Palangos miesto savivaldybės administracijos leidimų vykdyti atrakcionų paslaugų teikimą adresu ( - ), ( - ), Palanga, bei nesikreipusi Palangos valstybinę maisto ir veterinarinę tarnybą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo ir neturėdama maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, vykdė veiklą ir gavo iš viso 304500 Lt (298310+6190) įplaukų, 278553,72 Lt (304500 - 25946,28 PVM) pajamų.

88Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktą ikiteisminio tyrimo medžiagą nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 UAB „( - ) " darbuotojai laisvos formos registruose užregistravo iš viso 304500 Lt (144463+108940+ 19740+ 6940+ 18227+6190) piniginių lėšų gavimą iš fizinių asmenų už kompiuterinius žaidimus ir šerbetą, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą.

89UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 kompiuteriu tvarkomoje kasos knygoje neužregistravo - neįrašė kasos pajamų orderių, pagrindžiančių 304500 Lt įplaukų gavimą į UAB „( - ) " kasą bei sumažino 304500 Lt dokumentinį kasos likutį.

90UAB „( - ) " (buhalterė L. R.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 apskaitos registruose: sąskaita Nr. 272 Kasa neužregistravo iš viso 304500 Lt įplaukų iš fizinių asmenų už kompiuterinius žaidimus ir šerbetų perkybą.

91Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas 2013-06-17 raštu informavo, kad „ Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba laikotarpiu nuo 2012- 06-01 iki 2012-08-23 nebuvo išdavusi Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo UAB „( - ) ", ( - ) ir ( - ), Palanga", t. y. UAB „( - ) " neturėjo Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo šerbetų prekybai.

92Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė 2013-06-20 raštu informavo, kad UAB „( - ) " Palangos miesto savivaldybės administracijai nebuvo pateikęs jokio prašymo dėl leidimo vykdyti atrakcionų paslaugų teikimo veiklą adresu ( - ), ( - ), Palanga.

93UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.), neturėdama Palangos miesto savivaldybės administracijos leidimų vykdyti atrakcionų paslaugų teikimą bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23, vykdydama veiklą, susijusią su pramogų atrakcionais, žaidimų aparatais, šerbetų prekyba, gavo iš viso 304500 Lt įplaukų, iš jų: 6190 Lt iš šerbeto prekybos, 298310 Lt veiklos, susijusios su pramogų atrakcionais, žaidimų aparatais, kurių neįtraukė į bendrovės apskaitą.

94UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 gavo iš viso 278553,73 Lt (304500-25946,28 PVM) pajamų, kurių UAB „( - ) " (buhalterė L. R.) neužregistravo apskaitos registruose.

95UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 UAB „( - ) " darbuotojai gavo iš fizinių asmenų už kompiuterinius žaidimus ir šerbetą iš viso 304500 Lt (144463+108940+19740+6940+18227+6190) įplaukų, kurių UAB "( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais.

96Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus ir registrus bei ikiteisminio tyrimo medžiagą nustatyta, kad UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 gavo iš viso 278553,73 Lt (304500-25946,28 PVM) pajamų, kurių UAB „( - ) " (buhalterė L. R.) neužregistravo apskaitos registruose.

97Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus - Mokėjimo žiniaraščius - nustatyta, kad UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) 4 mokėjimo žiniaraščiais laikotarpiu nuo 2012-06-15 iki 2012-07-15 pagrindė darbo užmokesčio išmokėjimą viso 8505,26 Lt (3122,20+47+5132+204,06), iš jų: A. B. - 1372 Lt (686 + 686), L. R. - 1402 Lt (701+701), Z. G. - 728 Lt (364+364), T. J. - 728 Lt (364 + 364), I. Ž. - 1402 Lt (701+701), R. V. - 917,86 Lt (306,20+407,60+204,06), E. S. - 94 Lt (47+47), J. B. - 686 Lt, Ž. R. - 364 Lt, A. U. - 364 Lt, E. A. - 400,40 Lt, D. U. - 47 Lt. Mokėjimo žiniaraščiuose pasirašė pinigus iš viso 4226,86 Lt gavę darbuotojai: R. V. - 917,86 Lt (306,20+407,60+204,06), L. R. - 1402 Lt (701+701), Z. G. - 364 Lt, L Ž. - 1402 Lt (701+701), E. S. - 94 Lt (47+47), D. U. - 47 Lt.

98Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " Mokėjimo žiniaraščius, kuriuos tyrimo metu UAB „( - ) " buhalterė L. R. pateikė 2013-06-03 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-11 iki 2012-08-17 penkiais Mokėjimo žiniaraščiais pagrindė darbo užmokesčio išmokėjimą darbuotojams (Klaipėdos apskrities VPK NTB ENTS kratą atliko 2013-08-23) iš viso 15974,71 Lt (3198+5234+5289,56+1910,08+343,07), iš jų: I. Ž. - 2103 Lt (701+701+701), L. R. - 2103 Lt (701+701+701), Z. G. - 1092 Lt (364+364+364), T. J. - 1092 Lt (364 + 364 + 364), R. V. - 1096,40 Lt (382,20 +509,60 +204,06), A. B. - 1372 Lt (686 + 686), J. B. - 1372 Lt (686+686), Ž. R. - 728 Lt (364 + 364), A. U. - 728 Lt (364 + 364), E. A. - 926,90 Lt (400,40 + 526,50), E. S. - 94 Lt (47+47), D. U. - 329 Lt (47 +282), A. R. - 625,17 Lt (364+261,17), L. L. - 206,80 Lt, A. A. - 188 Lt, A. J. - 364 Lt, M. P. - 18,80 Lt, R. R. - 100,70 Lt (18,80 +81,90), P. Ž. - 108,10 Lt, V. Ž. - 86,48 Lt, D. M. - 191,10 Lt, A. E. - 364 Lt. Dviejuose 2012-08-11 mokėjimo žiniaraščiuose pasirašė iš viso 5598,04 Lt pinigus gavę darbuotojai: L. R. - 701 Lt, I. Ž. - 701 Lt, Ž. G. - 364 Lt, T. J. - 364 Lt, R. V. - 204,06 Lt, J. B. - 686 Lt, Ž. R. - 364 Lt, A. U. - 364 Lt, E. A. - 526,90 Lt, E. S. - 47 Lt, D. U. - 282 Lt, L. L. - 206,80 Lt, A. J. - 364 Lt, M. P. - 18,80 Lt, R. R. - 18,80 Lt, P. Ž. - 108,10 Lt, V. Ž. - 86,48 Lt, D. M. - 191,10 Lt.

99Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius už 2012 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius nustatyta, kad UAB „( - ) " buhalterė L. R. pagrindė darbo užmokesčio priskaitymą už faktiškai dirbtą laiką iš viso 2167 Lt, iš jų: A. E. - 775 Lt, V. Ž. - 92 Lt, R. V. - 710 Lt, E. S. - 100 Lt, A. A. - 490 Lt.

100Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " 6 darbuotojų A. E., V. Ž., R. V., E. S., A. A., P. Ž. liudytojų apklausos protokolus, UAB „( - ) " darbuotojų darbo grafikus, kuriuose buhalterė L. R. užregistravo darbuotojų dirbtas dienas, laisvos formos registrus „Išlaidos 2012.06", „Išlaidos 2012.07", „Išlaidos 2012.08", kuriuos užregistruotas laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 darbo užmokesčio išmokėjimas, darbo užmokesčio žiniaraščius nustatyta, kad UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) 2012 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais nepagrindė apskaitos dokumentais darbo užmokesčio priskaitymo iš viso 9943,75 Lt (14625,75-4682) ir išmokėjimo iš viso 7728,17 Lt (11950-4221,83) UAB „( - ) " 8 darbuotojams, t.y.:

V., pavardėPriskaitytas darbo užmokestis iš viso (Lt)Išmokėtas darbo užmokestis iš viso (Lt)
V. Ž.182,72163,52
R. V.449,46353,90
R. S.964,47856,00
A. A.771,86648,10
A. E.751,16594,75
L. R.819,18598,00
Ž. G.4947,953672,00
P. Ž.1056,93841,90
Iš viso:9943,757728,17

101Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus negalima nustatyti, iš kokių piniginių lėšų UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) išmokėjo daugiau 7728,17 Lt darbo užmokesčio darbuotojams V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Ž. G., P. Ž. be apskaitos dokumentų, kurie nebuvo įtraukti į bendrovės apskaitą.

102UAB „( - ) " kompiuteriu tvarkomoje kasos knygoje (kasininkas I. Ž.), kurią buhalterė L. R. laikė kompiuteryje ir atspausdino bei pateikė 2013-06-03 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, užregistravo išmokėtą darbo užmokestį iš viso 15965,71 Lt (3198,20 + 5234 + 7190,64 + 343,07), iš jų 10377,07 Lt Mokėjimo žiniaraščiuose nepasirašė darbo užmokestį gavę UAB „( - ) " darbuotojai.

103Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus ir ikiteisminio tyrimo medžiagą nustatyta, kad 2012 m. liepos mėnesį UAB „( - ) " bendra atlygio už suteiktas paslaugas suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 155000 Lt (2012 m. birželio mėn. - 47489 Lt, liepos mėn. - 143905 Lt, iš viso 190604 Lt bendra atlygio suma už suteiktas paslaugas). UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 5 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 71 straipsnio 2 dalies (galioja nuo 2012-01-01), kurioje nurodyta, kad Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti ji PVM mokėtoju bei už tiekimas prekes <...> ir (arba) teikiamas paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesiu) neviršijo 155000 litų. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, už kurias atlygis neviršijo nurodytosios 155000 litų sumos, PVM neskaičiuojamas nuostatas, 2012 m. liepos mėnesį, kai bendra atlygio suma už suteiktas paslaugas viršijo 155000 Lt, nepradėjo skaičiuoti PVM, t.y. 2012 m. liepos mėnesį nepriskaičiavo 6316,31 Lt (191394 - 155000) x 21 : 121) PVM, rugpjūčio mėnesį nepriskaičiavo 19629,97 Lt (113106 x 21 : 121) PVM, iš viso 25946,28 Lt (6316,31+ 19629,97) PVM.

104UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytos mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos", 40 straipsnio 4 dalies - mokesčio mokėtojas privalo „teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais" nuostatų bei Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 5 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kur nurodyta, kad "PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį"; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą t.y. veikdamas kaip toks"; 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų, kur nurodyta, kad "...kai už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita -faktūra neišrašyta, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau: 1) kai prekė parduodama ar paslauga suteikiama arba 2) kai gaunamas atlygis už pateiktą prekę ar suteiktą paslaugą", 2012 m. liepos, rugpjūčio mėnesiais nuo UAB „( - ) " pardavimo pajamų Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė PVM deklaracijų, nepriskaičiavo, nedeklaravo iš viso 25946,28 Lt pardavimo PVM bei nesumokėjo iš viso 25946,28 Lt mokėtino į biudžetą PVM ir tuo Valstybės biudžetui padarė iš viso 25946,28 Lt nuostolį ( t. 3, b. l. 14-41).

1052013-08-09 specialisto išvadoje Nr. 5-3/71 konstatuota, kad pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " Darbo užmokesčio žiniaraščius, Mokėjimo žiniaraščius, liudytojų V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., P. Ž. apklausos protokolus, laisvos formos registrus „Išlaidos 2012.06", „Išlaidos 2012.07", „Išlaidos 2012.08", kuriuos užregistruotas laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 darbo užmokesčio išmokėjimas nustatyta, kad UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė:

1061)

107Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX- 1007 23 straipsnio 1 dalies (galioja nuo 2003-12-12 pagal 2003-11-25 įstat. Nr. IX-1848), kurioje nurodyta, kad „nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį, jeigu šios išmokos pagal šio Įstatymo nuostatas nėra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Jeigu su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis, tai pajamų mokestis išskaičiuojamas, išmokant paskutinę šios išmokos dalį (nuo bendros už tą mėnesį išmokėtų dalių sumos)" reikalavimų t.y. 2012 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais išmokėdama iš viso 9943,75 Lt (14625,75 - 4682) su darbo santykiais susijusias išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, neišskaičiavo ir nesumokėjo į Valstybės biudžetą iš viso 1275,43 Lt gyventojų pajamų mokesčio,

1082)

109Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 4 d. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-2535 9 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti", 2 dalies, kurioje nurodyta, kad „Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos", t.y. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 14 atvejų nuo priskaičiuoto 9943,75 Lt darbo užmokesčio nepriskaičiavo ir nesumokėjo į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 3080,57 Lt (9943,75 x 30,98 proc.) socialinio draudimo įmokų,

1103)

111Lietuvos Respublikos 2002 m. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. IX-1219 17 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „Draudėjai moka 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos už asmenis, dirbančius pagal darbo sutartis", 2 dalies, kurioje nurodyta, kad „Asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje <...> moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos" nuostatų, t. y. draudėjas UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) mokestiniu laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų nepriskaičiavo ir nesumokėjo į Valstybinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą viso 313,52 Lt (438,77 - 125,25) 3 proc. sveikatos draudimo įmokų, už 2012 m. birželio mėnesį - 121,10 Lt, 2012 m. liepos mėnesį - 170,57 Lt, 2012 m. rugpjūčio mėnesį - 21,85 Lt bei 6 procentų privalomojo sveikatos draudimo įmokų iš viso 596,63 Lt (9943,75 x 6 proc), iš jų: už 2012 m. birželio mėnesį - 239,20 Lt, 2012 m. liepos mėnesį - 313,73 Lt, 2012 m. rugpjūčio mėnesį -43,70 Lt, iš viso 910,15 Lt (313,52+596,63),

1124)

113Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 12 d. Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios nurodo, kad „Garantinio fondo lėšas sudaro: 1) įmonių, nurodytų šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje, įmokos - 0,1 proc. priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos)" - 14 atvejų nuo 9943,75 Lt priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio neišskaičiavo ir nesumokėjo į Garantinį fondą 9,94 Lt (9943,75x0,1%) įmokų.

114Klaipėdos apskrities VMI 2013-06-06 raštu pateikė UAB „( - ) " 2012 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesių Mėnesinių pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijų patvirtintus išrašus iš elektroninės deklaravimo sistemos, kuriose UAB "( - ) " (direktorius I. Ž.) deklaravo 18 eilutėje išmokėtas išmokas, neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų ir pajamų mokesčio ir 19 eilutėje išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai).

115UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėtojo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, nesilaikė Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX- 1007 24 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėtojo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas", t. y. nedeklaravo Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai išmokėtas 2012 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iš viso 9943,73 Lt išmokas, priskiriamas A klasės pajamoms: 2012 m. birželio mėn. - 3986,57 Lt, liepos mėn. - 5228,74 Lt, rugpjūčio mėn. - 728,42 Lt.

116UAB "( - ) " (direktorius I. Ž.) Mėnesinių pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijose, pateiktose Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai už 2012 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą - 18 eilutėje nedeklaravo iš viso 9943,75 Lt išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD sumų, 19 eilutėje nedeklaravo 1305,43 Lt išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai), iš jų:

1172012 m. birželio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 3986,57 Lt (379,69+449,34+409,59+2747,95) išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD sumų, 19 eilutėje nedeklaravo 597,88 Lt (55,12+4,40+73,73+464,63) išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai);

1182012 m. liepos mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 5228,74 Lt (182,72+69,77+515,13+365,15+ 429,45+409,59+2200+1056,93) išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD sumų, 19 eilutėje nedeklaravo 639,53 Lt (14,27+14,28 + 54,80+73,73+366+116,45) išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai);

1192012 m. rugpjūčio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 728,42 Lt (406,71+321,71) išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD sumų, 19 eilutėje nedeklaravo 68,02 Lt (34,01+34,01) išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai).

120Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2013-05-22 raštu Nr. (7.2) SI- 31598 pateiktus „Pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį" (SAM forma) nustatyta, kad UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) 2012 m. birželio mėn. ir liepos mėn. 12 atvejų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą - apdraustųjų asmenų pajamas, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir socialinio draudimo įmokas, iš viso 9215,31 Lt (3986,57 + 5228,74) ir įmokų iš viso 3684,28 Lt (1593,83 + 2090,45) (30,98%+3%+6%), t.y. laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d. 12 atvejų neužregistravo iš viso 9215,31 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir iš viso 3684,28 Lt įmokų t. y. :

121- 2012 m. birželio mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį stulpelyje S4 neįrašė 3986,57 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir S5 stulpelyje neįrašė 1593,83 Lt socialinio draudimo įmokų bei ataskaitoje „Apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokos" (forma SAM3SD) A11 stulpeliuose 4 atvejais darbuotojams R. V., E. S., L. R., Z. G. neįrašė iš viso 3986,57 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir 12 eilutėje iš viso 1593,83 Lt (30,98%+3%+6%) įmokų bei P7 stulpelyje neįrašė iš viso 3986,57 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir P8 stulpelyje iš viso 1593,83 Lt įmokų,

122- 2012 m. liepos mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį stulpelyje S4 neįrašė 5228,74 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir S5 stulpelyje neįrašė 2090,45 Lt (30,98%+3%+6%) socialinio draudimo įmokų bei ataskaitoje „Apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokos" (forma SAM3SD) A11 stulpeliuose 8 atvejais darbuotojams V. Ž., R. V., E. S., L. R., Z. G., A. A., A. E., P. Ž. neįrašė iš viso 5228,74 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir 12 eilutėje iš viso 2090,45 Lt įmokų bei P7 stulpelyje neįrašė iš viso 5228,74 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir P8 stulpelyje iš viso 2090,45 Lt įmokų.

123UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytos mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos", 40 straipsnio 4 dalies - mokesčio mokėtojas privalo „teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais" nuostatų bei Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 5 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kur nurodyta, kad "PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį"; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t.y. veikdamas kaip toks"; 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų, kur nurodyta, kad "...kai už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita -faktūra neišrašyta, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau: 1) kai prekė parduodama ar paslauga suteikiama arba 2) kai gaunamas atlygis už pateiktą prekę ar suteiktą paslaugą 2012 m. liepos, rugpjūčio mėnesiais nuo UAB „( - ) " pardavimo pajamų Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė PVM deklaracijų, nepriskaičiavo, nedeklaravo iš viso 25946,28 Lt pardavimo PVM bei nesumokėjo iš viso 25946,28 Lt mokėtino į biudžetą PVM, ir tuo Valstybės biudžetui padarė iš viso 25946,28 Lt nuostolį.

124Įvertinus ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012- 08-23 padarė nuostolį iš viso 30915,93 Lt (27221,71+3684,28+9,94): Valstybės biudžetui iš viso 27221,71 (1275,43+ 25946,28) Lt, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui iš viso 3684,28 Lt (1593,83+2090,45), Garantiniam fondui iš viso 9,94 Lt ( t. 3, b. l. 44-57).

125Asmens kratos protokole užfiksuota, kad pas A. B. rastas ir paimtas MRT NOKIA E66, pinigai 13730 Lt sumoje (t. 4, b. l. 117-118). Apžiūrėjus nustatyta, kad A. B. MRT NOKIA E-66-1, IMEI ( - ), yra su SIM kortele Nr. ( - ), abonentinis Nr. ( - ) (t. 4, b. l. 122-133).

126Ryšio tinklo operatorių pateikta informacija patvirtina, kad MRT abonentiniais Nr. ( - ), 02211, 12212 priklauso UAB „( - ) “, nurodyta, kokiuose telefonuose naudotos atitinkamos SIM kortelės (t. 1, b. l. 62-66).

127Byloje yra pateiktas operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas, kuriame nurodyta, kad klausantis A. B. MRT ( - ) telefoninių pokalbių, užfiksuoti pastarojo kontaktai dėl atrakcionų veiklos (t. 1, b. l. 33-61). Šių duomenų teismas nepripažįsta įrodymu, ir štai dėl ko.

128Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2012-07-18 nutartimi Nr. S1-302, vadovaujantis tuo metu galiojusio Operatyvinės veiklos įstatymo 10 str. ir siekiant surinkti papildomos informacijos apie A. B. galimai daromus nusikaltimus, numatytus BK 260 str. 1, 2 ir 3 d., buvo sankcionuotas techninių priemonių naudojimas specialia tvarka A. B. nuo 2012-07-19 iki 2012-10-19. Šių techninių priemonių naudojimo specialia tvarka A. B. telefoniniams pokalbiams metu gauta ikiteisminiam tyrimui Nr. 30–1–00311–12 reikšminga informacija, todėl tyrimą atlikęs pareigūnas 2012-08-20 tarnybiniu pranešimu apie tai informavo Klaipėdos AVPK viršininką. Klaipėdos AVPK Specialiosios ekspertų komisijos 2012-11-28 sprendimu, išdėstytu protokole Nr. 30-SEK-55, dalis operatyvinio tyrimo metu surinktos informacijos išslaptinta vadovaujantis Operatyvinės veiklos įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, ir ji panaudota baudžiamajame procese (t. 1, b. l. 1, 22-32).

129Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog bylose, kuriose kaltinimas grindžiamas operatyvinės veiklos metu surinktais duomenimis, teismas privalo patikrinti tris pagrindinius aspektus: ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas operatyvinio tyrimo veiksmams atlikti; ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant Operatyvinės veiklos įstatyme nustatytos tvarkos; ar duomenis, gautus atliekant operatyvinį tyrimą, patvirtina duomenys, gauti BPK numatytais veiksmais. Teisinis pagrindas operatyviniams veiksmams turi būti apygardos teismo motyvuota nutartis ar prokuroro motyvuotas teikimas, arba, jei juose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančių duomenų, jų išrašas, kuriame tokių duomenų nebūtų. Be teisinio pagrindo, byloje turi būti ir duomenys apie faktinį operatyvinio tyrimo veiksmų pagrindą, numatytą Operatyvinės veiklos įstatymo 9 straipsnyje. Kaip matyti iš aukščiau aptartos medžiagos, operatyvinis tyrimas buvo atliekamas dėl A. B. galimai daromų nusikaltimų, numatytų BK 260 str. 1, 2 ir 3 d. Būtent šios veikos buvo nurodytos kaip faktinis pagrindas, dėl kurio teismo nutartimi leistas techninių priemonių naudojimas specialia tvarka A. B.. Taigi faktinis pagrindas pradėti operatyvinį tyrimą ir teisinis pagrindas - apygardos teismo nutartis dėl operatyvinio veiksmo - yra niekaip nesusiję su veika, dėl kurios pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 30–1–00311–12.

130Pagal BPK 4 straipsnio nuostatas baudžiamasis procesas Lietuvos Respublikoje vyksta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą ir reikšmingi bylai duomenys renkami BPK nustatyta tvarka. Ikiteisminis tyrimas šioje baudžiamojoje byloje pradėtas 2012-08-20. Specialioji ekspertų komisija 2012-11-28 posėdyje nutarė pritarti įslaptintų dokumentų išslaptinimui ir juos prijungė prie baudžiamosios bylos Nr. 30–1–00311–12. Byloje esančių dokumentų turinys rodo, kad pokalbių įrašai buvo daromi atliekant kitą operatyvinį tyrimą, nesusijusį su šioje baudžiamojoje byloje inkriminuotais kaltinimais. Informacijos, gautos viename baudžiamajame procese, panaudojimas kitoje baudžiamojoje byloje reglamentuojamas BPK 162 straipsnio nuostatomis. Duomenų apie tai, kad pokalbių įrašų perdavimas prijungimui prie baudžiamosios bylos Nr. 30–1–00311–12 atliktas būtent pagal šias nuostatas (t. y. aukštesniojo prokuroro nutarimu), byloje nėra. Priešingai, sprendimą išslaptintus dokumentus prijungti prie baudžiamosios bylos Nr. 30–1–00311–12 priėmė Specialioji ekspertų komisija, tokiam sprendimui neturinti kompetencijos. Šiuo konkrečiu atveju tai rodo, kad padarytas esminis BPK pažeidimas. Informacija apie privatų asmens gyvenimą, gauta taikant procesinę prievartos priemonę viename procese, kitame procese gali būti panaudota tik leidus aukštesniajam prokurorui. Dėl visų nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad informacija garso įrašų pavidalu šioje baudžiamojoje byloje surinkta nesilaikant nei BPK, nei Operatyvinės veiklos įstatymo nuostatų, todėl ji neatitinka BPK 20 str. 4 d. įrodymams keliamų reikalavimų ir negali būti pripažinta įrodymu (analogiškos situacijos sprendimo precedentas yra pateiktas kasacinėje nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-120/2008). Pažymėtina ir tai, kad suformuota teismų praktika patvirtina, jog kai atliekant operatyvinius veiksmus dėl galbūt daromų vienos rūšies nusikalstamų veikų atsiranda pagrindas manyti, kad gali būti daromi ir kitos rūšies ne mažiau pavojingi nusikaltimai, ir nusprendžiama atliekant operatyvinius veiksmus patikrinti ir naujai paaiškėjusią informaciją, tik tuomet gauti duomenys gali būti panaudoti įrodinėjant kaltininko kaltę (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-178/2012, 2K-416/2014).

131Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo I. Ž. gynėjas pateikė teismui šiuos dokumentus (t. 6., b. l. 72-85):

1321) 2010-12-31 (su 2012-03-01 pakeitimu) negyvenamųjų patalpų Palangoje, ( - ) ir ( - ) , nuomos sutartį tarp UAB „( - ) “ ir I. Ž. firmos, galiojusią iki 2012-12-31, UAB „( - ) “ 2012-05-16 sutikimą I. Ž. firmai įrengti laikinus statinius prie pastato Palangoje, ( - ) , ir įgaliojimą I. Ž. atstovauti UAB „( - ) “ Palangos m. savivaldybėje, teikiant prašymus dėl statinių bei žemės sklypų Palangoje, ( - ) ir ( - ) , eksploatavimo, 2012-05-18 panaudos sutartį tarp I. Ž. firmos ir UAB „( - ) “ dėl naudojimosi žemės sklypais Palangoje, ( - ) ir ( - ) , UAB „( - ) “, atstovaujamos I. Ž., 2012-05-21 prašymą Palangos m. savivaldybei dėl laikinų prekybos vietų įrengimo Palangoje, ( - ) ir ( - ) , ir savivaldybės 2012-06-13 sprendimą šiuo klausimu (atitinkamą sprendimą, taip pat I. Ž. 2012-06-11 pakartotinį prašymą dėl laikinų statinių įrengimo ( - ) teismui pateikė ir prokuroras (t. 6, b. l. 99-105),

1332) UAB „( - )“ 2012-07-13 maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą prekybos vietai Palangoje, ( - ) , 2012-07-06 gėrimų šaldymo aparato priėmimo perdavimo aktą tarp UAB „( - )“ ir I. Ž. firmos, 2012-07-19 šių šaldymo aparatų panaudos sutartį tarp I. Ž. firmos ir UAB „( - ) “ (6 t., b. l. 74-77),

1343) Palangos m. savivaldybės 2006-05-02 suderinimą I. Ž. firmai įrengti markizę prie pastato ( - ) (t. 6, b. l. 138).

135Teisminio bylos nagrinėjimo metu prokuroras pateikė teismui Palangos m. savivaldybės 2012-07-18 sprendimą nepritarti laikinų įrenginių, statinių statybai Palangoje, ( - ) ir ( - ) (t. 6, b. l. 106-107).

136Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas konstatuoja, kad jie tik iš dalies patvirtina kaltinamiesiems inkriminuotus kaltinimus.

137Dėl organizuotos grupės ir svetimo turto pasisavinimo (I)

138I. Ž., L. R. ir A. B. buvo kaltinami pagal BK 183 str. 2 d. tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje pasisavino patikėtą ir jų žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, o būtent: A. B. iki 2012-04-03, tiksli data tyrimo metu nenustatyta, tyrimo metu nenustatytoje vietoje, pasiūlė I. Ž. ir L. R. sukurti uždarąją akcinę bendrovę ir plėtoti atrakcionų paslaugų teikimo verslą siekiant, slepiant mokesčius valstybei, pasisavinti bendrovės pinigines lėšas. Tokiu būdu pasiekus susitarimą nurodytai nusikalstamai veiklai vykdyti, A. B. subūrė organizuotą grupę ir paskirstė jos narių vaidmenis: I. Ž. įregistruos UAB „( - ) “, kurioje vykdys bendrovės vadovo pareigas, jo sugyventinė L. R. eis buhalterės pareigas, o pats A. B. eis vadybininko pareigas ir bus atsakingas už atrakcionų aparatų įgijimą, jų tinkamą funkcionavimą, darbuotojų darbų paskirstymą, piniginių įplaukų administravimą bei jų pasidalinimą su organizuotos grupės nariais. I. Ž., vykdydamas A. B. nurodymus, 2012-04-03 įregistravo UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ) , ir 2012-04-18 užėmęs bendrovės direktoriaus pareigas, tą pačią dieną priėmė į buhalterės pareigas L. R., o į vadybininko pareigas – A. B.. Vykdydami išankstinį susitarimą, pažeidžiant Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 4 d. Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio 3 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. Įsakymu Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo" patvirtintų „Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų" 5, 15 punktų, 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-134 patvirtintų „Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ 47.5, 47.6 punktų, 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-72 patvirtintų „Prekybos viešosiose vietose taisyklių“ 5, 6 punktų, Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1, 4 d., 16 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių" 3, 4, 16 punktų, Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 5 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnio 1 dalies nuostatus ir reikalavimus, ir neturint Palangos miesto savivaldybės administracijos leidimų vykdyti atrakcionų paslaugų teikimą ir prekybą viešosiose vietose adresu ( - ) ir ( - ), Palanga, bei Palangos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, neteisėtai versliškai ir stambiu mastu verčiantis ūkine komercine veikla, apgaulingai tvarkant šios bendrovės buhalterinę apskaitą ir siekiant išvengti mokesčių, pateikiant valstybės įgaliotoms institucijoms deklaracijas su žinomai neteisingais duomenimis, laikotarpyje nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 neteisėtai gavo jiems patikėtą ir jų žinioje buvusį didelės vertės svetimą, UAB „( - ) “ priklausantį turtą - pinigines lėšas iš viso 304.500 Lt įplaukų, kurių neįtraukė į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir taip jas pasisavino.

139Byloje nėra jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti kaltinimo teiginius, neva A. B. subūrė organizuotą grupę nusikalstamai veiklai vykdyti ir paskirstė jos narių vaidmenis. Kaltinamasis I. Ž. parodė, kad ilgą laiką turėjo individualią įmonę, kuri, greta kitos veiklos, vykdė ir atrakcionų veiklą. Veiklai plėsti buvo įkurta UAB „( - ) “, kuri iš individualios įmonės perėmė atrakcionų veiklą. Įranga iš individualios įmonės išperkamosios nuomos būdu perėjo UAB „( - ) “. Jis buvo bendrovės direktorius ir steigėjas, jo draugas A. B. tvarkė reikalus, o sugyventinė L. R. buvo bendrovės buhalterė. Kurti bendrovę ir toliau plėtoti atrakcionų veiklą nusprendė visi bendrai, tačiau viskam vadovavo jis pats. Kaltinamoji L. R. parodė, kad I. Ž. ilgą laiką turėjo individualią įmonę, kuri, greta kitos veiklos, vykdė ir atrakcionų veiklą. Veiklai plėsti buvo įkurta UAB „( - ) “, kuri iš individualios įmonės perėmė atrakcionų veiklą. I. Ž. buvo vienasmenis individualios veiklos savininkas, o kurti bendrovę nutarė jie abu. Ar tarėsi I. Ž. su A. B., ji nežino, taip pat nežino, kaip bendrovėje atsirado A. B., tačiau akivaizdu, kad bendrovė buvo įsteigta ne A. B. nurodymu, o nutarus jai su I. Ž.. Kaltinamasis A. B. parodė, kad jis niekam nesiūlė kurti UAB „( - ) “. I. Ž. turėjo individualią veiklą, paklausė jo nuomonės, ir jis pritarė. Kad kuriama UAB, jis sužinojo iš I. Ž.. Bendrovėje jis dirbo samdomu darbuotoju – vadybininku. Taigi visi trys kaltinamieji nuosekliai patvirtino, kad UAB „( - ) “ buvo įkurta komercinei veiklai vykdyti I. Ž. individualios įmonės materialiu - techniniu pagrindu (veiklai naudojant šios įmonės turėtą įrangą), bendrovės steigėjas, savininkas ir direktorius buvo I. Ž.. Būtent I. Ž. priėmė į darbą samdomus darbuotojus ir nustatė jų darbines funkcijas. Nors kaltinime teigiama, jog kaltinamieji A. B. pasiūlymu sukūrė uždarąją akcinę bendrovę turėdami tikslą, slepiant mokesčius valstybei, pasisavinti šios bendrovės pinigines lėšas, kaltinamiesiems nėra inkriminuotas nei vienas mokestinio sukčiavimo atvejis, kuomet, panaudojant atitinkamą apgaulę, būtų išvengta mokesčių sumokėjimo valstybei. Kaltinamieji yra kaltinami pasisavinę jiems patikėtas iš jų žinioje buvusias UAB „( - ) “ pinigines lėšas - 304500 Lt įplaukų iš komercinės veiklos, kurių jie neregistravo buhalterinėje apskaitoje, t. y. kaltinamiesiems inkriminuotas piniginių lėšų pasisavinimo mechanizmas kardinaliai skiriasi nuo mechanizmo tos nusikalstamos veikos, kurios darymui, pasak kaltinimo, kaltinamieji susibūrė į organizuotą grupę („turėdami tikslą, slepiant mokesčius valstybei, pasisavinti bendrovės pinigines lėšas“). Byloje apklausti liudytojai - UAB „( - ) “ darbuotojai – parodė, kad į darbą juos priėmė bendrovės direktorius I. Ž., įdarbinimo dokumentus jie forminosi su I. Ž. arba bendrovės buhaltere L. R., A. B. bendrovėje tvarkydavo einamuosius klausimus, spręsdavo iškylančias neatidėliotinas darbines problemas. Specialisto išvadose, atlikus UAB „( - ) “ dokumentacijos tyrimą taip pat konstatuota, kad bendrovė veikė įsiregistravusi Juridinių asmenų registre, vykdė prekybinio ir paslaugų pobūdžio veiklą, darbuotojai buvo įdarbinti legaliai. Kaltinamieji pripažįsta, kad surinktos bendrovės įplaukos buvo saugomos A. B. bute jo žinioje, tačiau nuosekliai paaiškino, kad tai buvo daroma žodiniu bendrovės direktoriaus I. Ž. nurodymu, kadangi bendrovė ofiso neturėjo ir laikyti pinigus kaime gyvenančių I. Ž. ir L. R. namuose buvo nesaugu. Nežiūrint to, visus valinius sprendimus dėl lėšų panaudojimo priimdavo direktorius I. Ž., o A. B. nebuvo įgaliotas pinigines įplaukas administruoti savo nuožiūra ir nebuvo „atsakingas už jų pasidalinimą su organizuotos grupės nariais“, kaip teigiama kaltinime.

140Tuo būdu kaltinimo teiginį, kad UAB „( - ) “ buvo specialiai įkurta A. B. pasiūlymu nusikalstamai veiklai vykdyti, teismas laiko neįrodytu. Pažymėtina, kad šiuo atveju ir pats prokuroras nėra nuoseklus – teigdamas, kad UAB „( - ) “ buvo specialiai įkurta nusikalstamai veiklai vykdyti, prokuroras šio juridinio asmens baudžiamojon atsakomybėn nepatraukė ir nesiėmė priemonių, kad juridinis asmuo būtų likviduotas. Lygiai taip pat nenustatyta, kad A. B. būtų subūręs kaltinamuosius į organizuotą grupę nusikalstamai veiklai vykdyti, paskirstęs organizuotos grupės narių vaidmenis (iš to logiškai turėtų sekti ir vadovavimas visai tolesnei nusikalstamai veiklai, kuris taip pat nėra įrodytas) bei sprendęs, kaip turi būti dalijamos tarp grupės narių pasisavintos bendrovės piniginės lėšos. Apklaustų asmenų parodymais nustatyta, kad UAB „( - ) “ savininkas ir vadovas (direktorius), priimantis vienvaldžius sprendimus bendrovės veiklos klausimais ar pavedantis tam tikras funkcijas atlikti kitiems bendrovės darbuotojams, buvo I. Ž.. Tuo tarpu L. R. ir A. B. buvo samdomi darbuotojai (buhalterė ir vadybininkas). Nors dėl savo pareigų pobūdžio ir atitinkamų šeiminių bei asmeninio pasitikėjimo santykių (L. R. – I. Ž. sugyventinė, A. B. – ilgametis I. Ž. draugas ir verslo partneris) jie buvo reikšmingiausi po direktoriaus bendrovės darbuotojai, kartu su direktoriumi vykdę bendrovės administracijos funkcijas, byloje nenustatyta, kad A. B. ir L. R. būtų veikę, viršydami direktoriaus I. Ž. jiems suteiktų įgaliojimų ribas ar nepaklusdami jo nurodymams (priešingai nei teigiama kaltinime, jog bendrovės veiklai vadovavo A. B.). Todėl, nenustačius organizuotos grupės požymio ir BK 25 str. 3 d. numatyto vaidmenų pasiskirstymo tarp bendrininkų, dėl kaltinamųjų bendrininkavimo kiekvienos inkriminuotos nusikalstamos veikos atžvilgiu toliau bus sprendžiama atskirai, įvertinant aplinkybę, kad inkriminuotų nusikaltimų sudėtys numato specialaus subjekto požymį.

141Kaip matyti iš kaltinimo konstrukcijos, I. Ž., L. R. ir A. B. yra kaltinami pagal BK 183 str. 2 d. pasisavinę patikėtą ir jų žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, be atskirų teisės aktų reikalavimų pažeidimų, darydami ir kitas nusikalstamas veikas: 1) neteisėtai versliškai ir stambiu mastu verčiantis ūkine komercine veikla, 2) apgaulingai tvarkant bendrovės buhalterinę apskaitą, 3) siekiant išvengti mokesčių, pateikiant valstybės įgaliotoms institucijoms deklaracijas su žinomai neteisingais duomenimis. Todėl, prieš sprendžiant I. Ž., L. R. ir A. B. kaltės dėl BK 183 str. 2 d. numatyto nusikaltimo padarymo ir bendrininkavimo klausimus, visų pirma bus sprendžiamas kaltės klausimas dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų, pagal kaltinimo konstrukciją sudarančių idealiąją sutaptį su BK 183 str. 2 d. numatytu nusikaltimu.

142Dėl neteisėto vertimosi ūkine – komercine veikla

143I. Ž., L. R. ir A. B. buvo kaltinami pagal BK 202 str. 1 d. tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje versliškai ir stambiu mastu ėmėsi ūkinės komercinės veiklos, neturėdami licencijos veiklai, kuriai ji reikalinga, o būtent: A. B., būdamas UAB „( - ) “ vadybininku, L. R., būdama UAB „( - ) “ buhaltere, ir I. Ž., būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, veikdami organizuotoje grupėje ir vykdydami organizuotos grupės narių išankstinį susitarimą, pažeidžiant Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 4 d. Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatų „tvarkyti maistą galima tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta tvarka patvirtintose maisto tvarkymo vietose, turinčiose nustatyta tvarka išduotus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus", Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. Įsakymo Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo" patvirtintų „Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų" 5 punkto, kuriame nurodyta, kad „maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą <...> privalo turėti visi maisto tvarkymo subjektai", 15 punkto, kuriame nurodyta, kad „subjektai dėl pažymėjimo gavimo turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT" nuostatų, ir nesikreipiant į Palangos valstybinę maisto ir veterinarinę tarnybą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo ir neturint maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, neteisėtai vykdė šerbetų gamybą ir prekybą, t. y. versliškai ėmėsi ūkinės komercinės veiklos, ir laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 gavo 6190 Lt įplaukų, taip pat, pažeidžiant 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-134 patvirtintų „Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ 47.5 punkto nuostatą „draudžiama <...> be Savivaldybės leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose“ ir 47.6 punktų nuostatą „draudžiama <...> statyti ir įrengti laikinus statinius ar įrenginius neturint nustatyta tvarka suderinto projekto ar statybos leidimo“, bei 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-72 patvirtintų „Prekybos viešosiose vietose taisyklių“ 5 punkto nuostatą „asmenys, įsigiję leidimus Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, turi teisę prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose ir viešosiose vietose <...>, kuriuose teikiama atrakcionų paslauga“ ir 6 punkto nuostatą „Viešosiose vietose prekiauti ar teikti paslaugas be leidimo draudžiama“ ir nesikreipiant į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl leidimo vykdyti atrakcionų paslaugų teikimo veiklą ir dėl leidimo prekiauti viešosiose vietose adresu ( - ), ( - ), Palanga, neteisėtai versliškai vykdė atrakcionų paslaugų teikimo veiklą, iš kurios laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 surinko 298310 Lt įplaukų. Tokiu būdu I. Ž., L. R. ir A. B., pažeidžiant aukščiau nurodytus teisės aktus ir neturint Palangos miesto savivaldybės administracijos leidimų vykdyti atrakcionų paslaugų teikimą adresu ( - ), ( - ), Palanga, bei Palangos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, neteisėtai, versliškai ir stambiu mastu, gaunant iš viso 304500 Lt (298310+6190) įplaukų, 278553,72 Lt (304500 - 25946,28 PVM) pajamų, vykdė ūkinę – komercinę veiklą.

144BK 202 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu.

145Šia nusikalstama veika kėsinamasi į Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą verslo tvarką. Tokia tvarka apima tiek bendrąsias verslo subjektų teises ir pareigas, tiek specialiuosius reikalavimus, keliamus atskiroms verslo rūšims. Taikant BK 202 straipsnio 1 dalį, nepakanka išsiaiškinti, kad kaltininkas neteisėtai sudarė sandorius ir gavo pajamų, bet būtina nustatyti ir kitus požymius, kurie atskleistų jo veiklos liečiamumą su baudžiamojo įstatymo saugoma vertybe, t. y. kad tokia veikla pažeidžia nustatytą vertimosi ekonomine veikla tvarką ir prieštarauja sąžiningos verslininkystės principams (kasacinė nutartis Nr. 2K-174/2012).

146Pagal BK 202 straipsnį ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neteisėtumas pirmiausia siejamas su vertimusi licencijuojama veikla neturint galiojančios licencijos (leidimo) tokiai veiklai. Kitokie neteisėtos ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos būdai įstatymo dispozicijoje neatskleisti, tačiau kasacinės instancijos teismas, aiškindamas BK 202 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties požymius, yra ne kartą nurodęs, kad šiuo atveju neteisėtumas sietinas ne su atskirais pažeidimais, pasitaikančiais ekonominės veiklos vykdymo metu, bet su nelegaliu šios veiklos pobūdžiu. Kitokiais neteisėtais veiklos būdais gali būti pripažįstami tokie atvejai, kai, 1) neįregistravus juridinio asmens, verčiamasi veikla, kurią turi teisę vykdyti tik juridiniai asmenys; 2) kai imamasi individualios veiklos jos neįregistravus ir neįgijus verslo liudijimo (faktiškai nuslėpus ją ir iš jos gaunamas pajamas nuo mokesčio administratoriaus); 3) kai akivaizdžiai peržengiamos licencijoje (leidimo) apibrėžtos veiklos ribos; 4) kai licencija (leidimas) gauta pateikiant atsakingai institucijai melagingus duomenis ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-174/2012, 2K-199/2011, 2K-48/2011, 2K-490/2010, 2K-147/2010, 2K-388/2009). Kasacinės bylos Nr. 2K-7-58/2014 kontekste pažymėtina, kad vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla kitoks neteisėtas būdas neapima atvejų kai, vykdant iš esmės legalią veiklą, padaromi atskiri šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

147Be to, baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla siejama su papildomais požymiais, nustatytais BK 202 straipsnyje, kurie yra alternatyvūs: 1) veiklos versliškumu arba 2) stambiu mastu.

148Versliškumas kaip BK 202 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymis turi būti suvokiamas kaip kriterijus, rodantis didesnį nusikalstamos veikos pavojingumą nei analogiško administracinės teisės pažeidimo (ATPK 173 straipsnis), todėl jis negali būti identifikuojamas vien pagal padarytų pažeidimų skaičių, veikos pastovumą ar sistemingumą. ATPK 173 straipsnio 1 dalyje vartojamas terminas „vertimasis veikla“ ir BK 202 straipsnio 1 dalyje vartojamas terminas „ėmimasis veiklos versliškai“ reiškia ne ką kita kaip veiklos pastovumą, nuolatinį jos pobūdį. Todėl versliškumo sąvoka turi apimti ne tik veiklos pastovumą ir nuolatinį jos pobūdį, bet ir kitus požymius, skiriančius ją nuo paprasto vertimosi komercine ar kitokia veikla sąvokos. Tokie požymiai – tai parengiamųjų darbų neteisėtai komercinei ar kitokiai veiklai organizuoti ir vykdyti atlikimas, šios veiklos valdymas ir kitokie veiksmai, rodantys didesnį veikos pavojingumo laipsnį. Kiekvienu atveju šis klausimas sprendžiamas individualiai, priklausomai nuo faktinių bylos aplinkybių (kasacinės nutartys Nr. 2K-335/2012, 2K-574/2011).

149Stambus mastas – vertinamasis požymis, kuris nustatomas kiekvienu individualiu atveju atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Tačiau sisteminis įstatymų aiškinimas leidžia spręsti, kad baudžiamajai atsakomybei kilti būtina nustatyti tokį per metus iš veiklos gaunamų pajamų dydį ar nustatyta tvarka neįtrauktų į apskaitą prekių vertę, kurie viršija ATPK 173 straipsnyje numatytą 500 MGL dydžio sumą.

150Kvalifikuojant veiką pagal BK 202 straipsnio 1 dalį būtina nustatyti ir tai, kad kaltininkas veikė suvokdamas vykdomos ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neteisėtumą ir norėjo taip veikti, t. y. tiesioginę jo tyčią. Nenustačius iš esmės nelegalaus ekonominės veiklos pobūdžio arba kitų pirmiau aptartų požymių, būtinų baudžiamajai atsakomybei taikyti, įvairūs šios veiklos vykdymo tvarkos pažeidimai gali būti vertinami kaip administracinis teisės pažeidimas.

151Kaip minėta, pagal BK 202 str. 1 d. vertimasis ūkine – komercine veikla pripažįstamas neteisėtu, jeigu tokios veiklos imamasi esant bent vienai šių sąlygų:

1521) neturint leidimo tokiai veiklai, kuriai reikia licencijos (leidimo),

1532) kitokiu neteisėtu būdu.

154Teismo vertinimu, kaltinamiesiems inkriminuotas kaltinimas šiuo aspektu yra sukonstruotas ydingai. Veiklos rūšis, kuriomis norint verstis reikalingas specialus leidimas, nustato ne BK, o kiti įstatymai. Teisės aktuose yra numatyta, kad norint užsiimti tam tikros rūšies veikla reikia turėti Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas licencijas (leidimus). Pvz., Draudimo įstatymo 12 straipsnio „Draudimo veiklos licencija“ 1 dalis nustato, jog „Draudimo įmonė turi teisę vykdyti draudimo veiklą tik turėdama priežiūros institucijos išduotą draudimo veiklos licenciją. Priežiūros institucija tvirtina draudimo veiklos licencijavimo taisykles“. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 19 straipsnio „Bendrieji ūkinės komercinės veiklos, susijusios su ginklais ir šaudmenimis, reikalavimai“ 1 dalis nustato, jog „Licencijuojama ūkinė komercinė veikla yra:1) ginklų, šaudmenų, jų dalių gamyba; 2) ginklų, šaudmenų, jų dalių importas, eksportas; 3) prekyba ginklais, šaudmenimis, jų dalimis; 4) ginklų taisymas, ginklų ir šaudmenų perdirbimas; 5) tirų, šaudyklų eksploatavimas; 6) ginklų nuoma“.

155UAB „( - ) “ įstatuose (t. 1, b. l. 95-97) nurodyta, kad bendrovės veiklos objektas yra bet kuri įstatymų nedraudžiama ūkinė-komercinė veikla, pagrindinė akcentuojama bendrovės veikla yra poilsio ir pramogų organizavimas, prekyba. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad tokiai veiklos rūšiai, kaip atrakcionų paslaugų teikimas, būtų reikalingas įstatyme numatytas specialus leidimas (licencija), išduodamas įstatymo ar Vyriausybės nustatyta tvarka, tokių nuorodų nėra ir inkriminuotoje kaltinimo dalyje dėl vertimosi atrakcionų paslaugų teikimu. Taigi akivaizdu, jog šiuo atveju kalba gali eiti ne apie vertimąsi ūkine-komercine veikla neturint leidimo tokiai veiklai, kuriai reikia licencijos (leidimo), kaip nurodyta kaltinime, o apie vertimąsi tokia veikla kitokiu neteisėtu būdu (t. y. apie kitą, alternatyvų, tačiau kaltinime neinkriminuotą BK 202 str. 1 d. numatyto nusikaltimo objektyviosios pusės požymį).

156Pasak kaltinimo, atrakcionų paslaugų teikimo neteisėtumas pasireiškė tuo, jog ši veikla buvo vykdoma:

1571) pažeidžiant 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-134 patvirtintų „Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ 47.5 punkto nuostatą „draudžiama <...> be Savivaldybės leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose“ ir 47.6 punktų nuostatą „draudžiama <...> statyti ir įrengti laikinus statinius ar įrenginius neturint nustatyta tvarka suderinto projekto ar statybos leidimo“,

1582) pažeidžiant 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-72 patvirtintų „Prekybos viešosiose vietose taisyklių“ 5 punkto nuostatą „asmenys, įsigiję leidimus Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, turi teisę prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose ir viešosiose vietose <...>, kuriuose teikiama atrakcionų paslauga“ ir 6 punkto nuostatą „Viešosiose vietose prekiauti ar teikti paslaugas be leidimo draudžiama“,

1593) nesikreipiant į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl leidimo vykdyti atrakcionų paslaugų teikimo veiklą ir dėl leidimo prekiauti viešosiose vietose adresu ( - ), ( - ), Palanga.

1602012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-72 patvirtintų „Prekybos viešosiose vietose taisyklių“ 5 punkto pastaboje yra nurodyta, kad nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose (naudojamuose) žemės sklypuose nesudėtingo laikino statinio, laikino prekybos ir paslaugų teikimo įrenginio, pasivažinėjimo atrakciono įrengimo nustatyta tvarka suderintas projektas su Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi prilygsta leidimui. Iš kaltinamojo I. Ž. parodymų, aukščiau jau aptartų gynėjo ir prokuroro teismui pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „( - ) “ direktorius I. Ž., atstovaudamas ir pastato ( - ) savininką UAB „( - ) “, 2012 m. mažiausiai du kartus (2012-05-21 ir 2012-06-11) kreipėsi į savivaldybės administraciją dėl atitinkamo projekto, šiuo atveju prilygstančio veiklos leidimui, suderinimo, šiuo klausimu buvo priimami tarpiniai savivaldybės padalinių sprendimai, ką patvirtina ir liudytojų P. K., S. B. parodymai. Taigi kaltinimo teiginys, jog UAB „( - ) “ nesikreipė į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl leidimo vykdyti atrakcionų paslaugų teikimo veiklą ir dėl leidimo prekiauti viešosiose vietose adresu ( - ), Palanga, neatitinka tikrovės. Nustatyta, kad dėl tokio leidimo buvo kreipiamasi, tačiau dėl atitinkamų projektų suderinimo tarp šalių kilo biurokratinis ginčas, kuriam vykstant veiklos leidimui prilygstančio projekto derinimo procedūros nagrinėjamu laikotarpiu nebuvo baigtos. Iš administracinių bylų medžiagos matyti, kad UAB „( - ) “ teikė atrakcionų paslaugas, nelaukiant leidimų veiklos išdavimui procedūrų pabaigos, už tai bendrovės direktorius buvo baudžiamas administracine tvarka pagal ATPK 167 str. už 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-72 patvirtintų „Prekybos viešosiose vietose taisyklių“ 5 p. ir 6 p. reikalavimų pažeidimus bei pagal ATPK 161 str. už 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-134 patvirtintų „Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ 47.5 p. ir 47.6 p. reikalavimų pažeidimus. Analogiškai tik administracine tvarka, nepradedant baudžiamojo persekiojimo, buvo nubaustas ir UAB „( - )“ direktorius už tokius pat minimos bendrovės veiklos pažeidimus, padarytus tame pat sklype ( - ) , priklausančiame UAB „( - ) “ (t. 6, b. l. 123-131).

161Byloje sukaupti duomenys leidžia daryti išvadą, kad UAB „( - ) “, teikdama atrakcionų paslaugas, vykdė iš esmės legalią veiklą, kurios metu buvo padaryti atskiri šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai – kilus ginčui su savivaldybe ir užsitęsus įrenginių bei statinių projektų, prilygstančių veiklos leidimui, derinimo procedūroms, veikla buvo vykdoma, neturint nustatyta tvarka suderintų leidimų. Kaip matyti iš kaltinamųjų, liudytojų D. K., S. B. parodymų, bylos dokumentų, kaltinamieji tiek iki 2012 m., dirbdami I. Ž. individualioje įmonėje, tiek nuo 2013 m., dirbdami UAB „( - ) “, vykdė iš esmės analogišką veiklą, kuriai kiekvienais metais gaudavo atitinkamus leidimus, dėl kurių išdavimo I. Ž. keletą kartų kreipėsi į savivaldybę ir 2012 m., kas neduoda pagrindo išvadai apie kaltinamųjų siekį nagrinėjamu laikotarpiu teikti atrakcionų paslaugas be leidimo, sąmoningai ignoruojant Palangos m. savivaldybės nustatytą tvarką. Kaip matyti, kaltinime inkriminuoti ūkinės-komercinės veiklos tvarkos pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę, iš atitinkamų ATPK sankcijų matyti, kad šie lokalinių norminių aktų pažeidimai savo esme nėra labai pavojingi: ATPK 167 str. numatytas pažeidimas užtraukia nedidelę piniginę baudą, o ATPK 161 str. sankcijoje numatyta netgi alternatyvi nuobauda įspėjimas. Už atitinkamus pažeidimus UAB „( - ) “ direktorius I. Ž. jau buvo nubaustas administracine tvarka, kaip matyti iš gynėjo pateiktų dokumentų, atitinkama atsakomybės (administracinės, o ne baudžiamosios) rūšis už analogiškus Palangos m. padarytus pažeidimus buvo taikoma ir kitiems asmenims. Akivaizdu, jog tarp šalių (UAB „( - ) “ ir Palangos m. savivaldybės administracijos) kilęs ginčas dėl veiklos teisėtumo (dėl atsisakymo suderinti leidimus, iš vienos pusės, ir dėl veiklos vykdymo, neturint nustatyta tvarka suderinto leidimo, iš kitos pusės) galėjo būti išspręstas ir civilinio proceso ar administracinių bylų teisenos tvarka, šių santykių sprendimas baudžiamosiomis teisinėmis priemonėmis yra aiškiai neadekvatus ir perteklinis. Tuo būdu, nenustačius iš esmės nelegalaus UAB „( - ) “ ekonominės veiklos pobūdžio teikiant atrakcionų paslaugas, kaltinime inkriminuoti veiklos vykdymo tvarkos (Prekybos viešosiose vietose taisyklių, Miesto tvarkymo ir švaros taisyklių) pažeidimai, teismo įsitikinimu, vertintini tik kaip administraciniai teisės pažeidimai ir neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, numatytos BK 202 str. 1 d., kaltinamųjų veiksmuose, dalyvaujant atrakcionų paslaugų teikime, nėra visų būtinų nusikaltimo, numatyto BK 202 str. 1 d., sudėties požymių.

162Teismo vertinimu, šerbetų gamybos ir prekybos veikla, skirtingai nuo atrakcionų paslaugų teikimo veiklos, kaltinime pagrįstai yra priskirta licencijuojamų veikų kategorijai, kadangi Maisto įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punkte yra įsakmiai nustatyta pareiga visiems maisto tvarkymo subjektams turėti atitinkamus pažymėjimus, leidžiančius vykdyti šią veiklą konkrečiose maisto tvarkymo vietose. Byloje taipogi nustatyta, kad UAB „( - ) “, nesikreipusi į Palangos valstybinę maisto ir veterinarinę tarnybą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo ir neturėdama maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, neteisėtai vykdė šerbetų gamybą ir prekybą, t. y. versliškai ėmėsi ūkinės komercinės veiklos, iš kurios laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 gavo 6190 Lt įplaukų. Tiek vertimosi šia veikla laikotarpis, tiek ir gautų įplaukų suma nustatyti specialisto išvada atlikus UAB „( - ) “ buhalterinių dokumentų tyrimą, šių aplinkybių kaltinamieji neginčija. Aplinkybė, kad veikloje buvo naudojami UAB „( - )“ priklausantys gėrimų šaldymo aparatai, veiklos neteisėtumo nepaneigia, kadangi maisto tvarkymo subjekto pažymėjimas buvo išduotas kitam subjektui (UAB „( - )“) ir kitai maisto tvarkymo vietai (( - ) ).

163Vienok pažymėtina, kad už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla nustatyta ne tik baudžiamoji, bet ir administracinė atsakomybė. Antai ATPK 173 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų su pagamintos produkcijos, įrankių, žaliavos ir gautų pajamų iš šios veiklos konfiskavimu. Straipsnio pastaboje nurodyta, kad pagal šį straipsnį administracinė atsakomybė atsiranda, kai verčiamasi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu ir gaunamos pajamos (įplaukos) ar paskutiniųjų 12 mėnesių pajamos (įplaukos), ar nustatyta tvarka neįtrauktų į apskaitą prekių vertė neviršija 500 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos. Kaip nurodyta kaltinime, gautų iš šerbetų gamybos ir prekybos įplaukų suma yra tik 6190 litų ir akivaizdžiai nesiekia sumos, atribojančios administracinę atsakomybę nuo baudžiamosios ir duodančios pagrindą laikyti veiką nusikalstama. Todėl visų būtinų nusikaltimo, numatyto BK 202 str. 1 d., sudėties požymių nėra ir kaltinamųjų veiksmuose, vykdant šerbetų gamybos ir prekybos veiklą.

164Esant nurodytoms aplinkybėms, I. Ž., L. R. ir A. B. dėl kaltinimo pagal BK 202 str. 1 d. išteisinami jiems nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.). Pažymėtina ir tai, kad nenustačius organizuotos grupės požymio (tai jau aptarta ankstesnėje nuosprendžio dalyje), minėto nusikaltimo subjektu galėtų būti tik UAB „( - ) “ direktorius I. Ž.. Byloje nėra įrodyta, kad samdomi bendrovės darbuotojai L. R. ir A. B. būtų žinoję, jog bendrovės veikla yra vykdoma, pažeidžiant nustatytą ūkinės veiklos tvarką, ar kad jų darbinėse pareigose būtų numatyta pareiga rūpintis atitinkamos veiklos teisėtumu (reikiamų leidimų gavimu), taigi nėra jokio pagrindo teigti apie jų galimą bendrininkavimą BK 202 str. 1 d. numatytame nusikaltime.

165Dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo

166I. Ž., L. R. ir A. B. buvo kaltinami pagal BK 222 str. 1 d. tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent: I. Ž., būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, veikdamas organizuotoje grupėje su bendrovės buhaltere L. R. ir vadybininku A. B., vykdydamas organizuotos grupės narių išankstinį susitarimą, ir pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. būdamas atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą laikotarpyje nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23, pažeidžiant to paties įstatymo 6 str. 2 d., kurioje nurodyta, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu", 12 str. 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus" reikalavimus, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių" 3 punkto, kuriame nurodyta, kad „pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), o priėmus pinigus - ir kasininkas", 4 punkto, kuriame nurodyta, kad „pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį <...>), išrašius kasos išlaidų orderį", reikalavimus, t.y.:

167- laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 į apskaitą neįtraukė ir nepagrindė apskaitos dokumentais 8 darbuotojams: V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Z. G., P. Ž. iš viso 9943,75 Lt darbo užmokesčio priskaitymo bei iš viso 7728,17 Lt darbo užmokesčio išmokėjimo. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus, negalima nustatyti, iš kokių piniginių lėšų UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) išmokėjo 7728,17 Lt darbo užmokesčio darbuotojams V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Ž. G., P. Ž. be apskaitos dokumentų, kurie nebuvo įtraukti į bendrovės apskaitą,

 • laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais ūkinės operacijos metu iš viso 304500 Lt (144463 + 19740 + 108940 + 6940 + 18227 + 6190) įplaukų, gautų iš fizinių asmenų už atrakcionų paslaugas ir šerbetą iš jų: birželio mėn. -47489 Lt (23501 + 23988), liepos mėn. - 143905 Lt (70262 + 72853 + 790), rugpjūčio mėn. -113106 Lt (50700 + 57006 + 5400),
 • laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 nepagrindė apskaitos dokumentais prekių, skirtų šerbeto gamybai įsigijimo. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " dokumentus negalima nustatyti, kada, už kokią vertę bei iš kokių ūkio subjektų UAB „( - ) " įsigijo prekes šerbeto gamybai, už kurį laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-23 surinko iš viso 6190 Lt įplaukų, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą,
 • laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais, neišrašė 4 atvejais kasos išlaidų orderių 1547,99 Lt gryniems pinigams, sumokėtiems ūkio subjektams už prekes ir gautas paslaugas,
 • laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais - neišrašė kasos išlaidų orderių iš viso 156122 Lt išlaidoms, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą.

168Be to, I. Ž., veikdamas organizuotoje grupėje su bendrovės buhaltere L. R. ir vadybininku A. B., vykdydamas organizuotos grupės narių išankstinį susitarimą, nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 4 dalies, kurioje nurodyta, kad „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti", 16 straipsnio 1 dalies - „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių" 16 punkto, kuriame nurodyta, kad „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai" nuostatų, t. y. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 apskaitos registruose - kasos knygoje - neįrašė:

169- kasos pajamų orderių, pagrindžiančių 304500 Lt įplaukų gavimą į UAB „( - ) " kasą bei sumažino 304500 Lt dokumentinį kasos likutį. Tokiu būdu laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 UAB „( - ) " padaryta 304500 Lt nuostolio,

170- 4 atvejais 1547,99 Lt grynųjų pinigų išmokėjimo UAB „( - ) " darbuotojams, apmokėjusiems už prekes ir gautas paslaugas ūkio subjektams,

171- laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 kasos išlaidų orderių, pagrindžiančių iš viso 156122 Lt išlaidas, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą.

172Be to, I. Ž., veikdamas organizuotoje grupėje su bendrovės buhaltere L. R. ir vadybininku A. B., vykdydamas organizuotos grupės narių išankstinį susitarimą, nesilaikė Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytos mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos", 40 straipsnio 4 dalies - mokesčio mokėtojas privalo „teisingai apskaičiuoti mokestį vadovaudamasis mokesčių įstatymais" nuostatų bei Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 5 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kur nurodyta, kad "PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį"; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t.y. veikdamas kaip toks"; 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų, kur nurodyta, kad "...kai už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita-faktūra neišrašyta, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau: 1) kai prekė parduodama ar paslauga suteikiama arba 2) kai gaunamas atlygis už pateiktą prekę ar suteiktą paslaugą“, 2012 m. liepos, rugpjūčio mėnesiais nuo UAB „( - ) " pardavimo pajamų Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė PVM deklaracijų, nepriskaičiavo, nedeklaravo iš viso 25946,28 Lt pardavimo PVM bei nesumokėjo iš viso 25946,28 Lt mokėtino į biudžetą PVM ir tuo valstybės biudžetui padarė iš viso 25946,28 Lt nuostolį.

173Tuo tarpu L. R., veikdama organizuotoje grupėje su bendrovės direktoriumi I. Ž. ir vadybininku A. B., vykdydama organizuotos grupės narių išankstinį susitarimą, būdama UAB „( - ) “ buhaltere ir pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10 str. 1 d., 11 str. 1 d., atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą laikotarpyje nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23, pažeidžiant to paties įstatymo 12 str. 4 d., kuri numato, kad „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti", 16 straipsnio 1 dalį - „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose " reikalavimus, apskaitos registruose neužregistravo:

174-

175laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 iš viso 9943,75 Lt darbo užmokesčio priskaitymo bei iš viso 7728,17 Lt darbo užmokesčio išmokėjimo 8 darbuotojams V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Ž. G., P. Ž.,

176- laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 sąskaita Nr. 272 Kasa iš viso 304500 Lt įplaukų iš fizinių asmenų už atrakcionų paslaugas, sąskaita Nr. 5005 Suteiktų paslaugų pajamos iš viso 278553,72 Lt pajamų, iš jų: 2012 m. birželio mėn. - 47489 Lt, liepos mėn. - 137588,69 Lt (143905-6316,31), rugpjūčio mėn. - 93476,03 Lt (113106-19629,97),

177- laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 įsigytų prekių, skirtų šerbeto gamybai, už kurio pardavimą laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-23 surinko iš viso 6190 Lt įplaukų, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą,

178- laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 iš viso 156122 Lt išlaidų.

179Pagal UAB „( - ) “ direktoriaus I. Ž. ir vadybininko A. B. organizuojamą, o buhalterės L. R. organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą dėl padarytų Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 dalies, 12 str. 1 dalies pažeidimų laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 negalima iš dalies nustatyti UAB „( - ) “ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

180Kaip jau minėta aukščiau, byloje nenustatytas organizuotos grupės požymis ir BK 25 str. 3 d. numatytas vaidmenų pasiskirstymas tarp bendrininkų, taigi nenustatyta, kad tvarkydami bendrovės apskaitą, I. Ž. ir L. R. būtų veikę organizuotoje grupėje su bendrovės vadybininku A. B. pagal išankstinį organizuotos grupės narių susitarimą, ar kad A. B., kaip teigiama kaltinime, kartu su I. Ž. būtų organizavęs bendrovės apskaitos tvarkymą. Inkriminuotame pagal BK 222 str. 1 d. kaltinime A. B. apskritai nėra kaltinamas pats betarpiškai atlikęs kokius nors konkrečius veiksmus, susijusius su bendrovės apskaitos tvarkymu, ar kokiu nors būdu padėjęs juos atlikti kitiems kaltinamiesiems. Byloje nėra jokių duomenų, kad pagal užimtas bendrovės vadybininko pareigas A. B. būtų buvęs įgaliotas atlikti kokius nors susijusius su bendrovės apskaitos tvarkymu veiksmus. Akivaizdu, jog bendrovės vadybininku dirbęs A. B. nėra BK 222 str. 1 d. numatyto nusikaltimo subjektas, pagal užimamas pareigas jis nebuvo atsakingas nei už apskaitos organizavimą, nei už jos tvarkymą, todėl jo, kaip vadybininko veikla, vykdant bendrovės direktoriaus jam pavestas funkcijas (pinigų surinkimą iš darbuotojų, atlyginimų išmokėjimą ir kt.) negali būti vertinama kaip apgaulingas apskaitos tvarkymas (kaip minėta, kokių nors konkrečių veiksmų atlikimas A. B. apskritai nėra inkriminuotas). Todėl A. B. dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. išteisinamas jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

181Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą už UAB „( - ) “ apskaitos organizavimą nagrinėjamu laikotarpiu buvo atsakingas bendrovės direktorius I. Ž., o už apskaitos tvarkymą – bendrovės buhalterė L. R.. Kaltinamojo I. Ž. teigimu, visus buhalterijos reikalus tvarkė L. R., nes jis buhalterinių reikalų neišmano, pateikdavo jai visus ir teisingus duomenis, liepdavo sumokėti mokesčius, nėra davęs nurodymų ką nors neteisingai prirašyti ar pildyti. Tuo tarpu kaltinamoji L. R. nurodo tvarkiusi apskaitą pagal I. Ž. pateiktus dokumentus ir maniusi, jog viską daro teisingai.

182Nors abu kaltinamieji neigia apgaulingai tvarkę apskaitą, šį jų aiškinimą visiškai paneigia byloje surinkti įrodymai. L. R. nurodo, jog teikiamų paslaugų buhalterinės apskaitos palengvinimui pati kūrė apskaitos tvarkymo programas, sugalvojo naudoti bilietukus, juose įrašant visus duomenis, serijas, datas ir atitinkamas kainas. Pagal kiekvieną teikiamą paslaugą buvo sukurti bilietukai ir išduodami darbuotojams, buvo vedama bilietų išdavimo knyga, žetonų išdavimo knyga, kur registruojama, kiek ir kokių žetonų išduota. Išduodami žetonai darbuotojams ir atsiskaitoma su buhalterija, kai baigiasi bilietukai. Pinigus surinkdavo I. Ž. ar A. B., o su buhalterija darbuotojai atsiskaitydavo, kai baigdavosi bilietukai. Įmonėje buvo mokami avansai, juos mokėdavo B. ar Ž.. Atlyginimus mokėdavo Ž., ji taip pat mokėdavo. Pinigai buvo traukiami į kasą ne kiekvieną dieną. A. B. tiesiogiai atsiskaitydavo su buhalterija. Negali pasakyti, kur pasidėdavo pinigai, surinkti iš darbuotojų. Dalį jų mokesčių pavidalu ji įnešdavo į banką, išmokėdavo kaip atlyginimus. Pinigų, laikomų pas A. B., kiekio ir judėjimo nefiksavo. Ji tvarkė dokumentus o už pinigus atsakingas buvo direktorius. Ofiso įmonė neturėjo, buvo priimtas sprendimas, kad pinigai buvo laikomi pas A. B.. Skaičiavo atlyginimus pagal darbo grafikus. I. Ž. taip pat nurodo, kad algas išmokėdavo visi trys kaltinamieji, tačiau visi dokumentai buvo pas jį, todėl yra buvę atvejų, jog A. B. algas išmokėdavo be parašų, o jis vėliau surinkdavo darbuotojų parašus. Bilietėlius gamindavosi patys, jie buvo numeruojami, būdavo įrašyta paslaugos suma, bilietėlių šaknelės būdavo surenkamos, bilietėliais darbuotojus aprūpindavo jis ir L. R.. A. B. parodė, kad jis prižiūrėjo darbuotojus, išiminėjo žetonus, surinkdavo pinigus, kai jo nebūdavo, pinigus paimdavo I. Ž.. Surinktus pinigus laikydavo namuose, kaip kasoje, iš jų duodavo Laimai sumas, reikalingas mokesčiams sumokėti. Raštiško įsakymo dėl pinigų laikymo jo namuose nebuvo, jis nebuvo materialiai atsakingas. Kartais tekdavo išmokėti ir atlyginimus, mokėdavo iš surinktų pinigų. Parašų jis neimdavo, nes neturėjo lapų. Kai atvažiuodavo Ž., tai parašus surinkdavo. Bilietukais ir žetonais aprūpindavo buhalterė ir direktorius. Darbuotojams žetonus išduodavo jis.

183Kaip matyti iš I. Ž. ir L. R. parodymų, jie yra sukūrę šeimą, ilgą laiką verčiasi bendru šeimos verslu (I. Ž. turi individualią įmonę, kurioje L. R. tvarko apskaitą), UAB „( - ) “ buvo įkurta bendru jų sprendimu tolesniam bendro šeimos verslo plėtojimui, šioje bendrovėje L. R. atliko tokias pat apskaitos tvarkymo funkcijas, bendrovės veiklos klausimai abiejų kaltinamųjų buvo sprendžiami ir aptariami bendrai. Visų trijų kaltinamųjų parodymais taip pat nustatyta, jog bendrovės direktoriaus I. Ž. nurodymu bendrovės gaunamos įplaukos už teikiamas paslaugas iš eilinių įrengimus aptarnaujančių darbuotojų būdavo surenkamos be jokios oficialios apskaitos, I. Ž. nurodymu pinigus rinkdavo A. B., o kartais tai darydavo ir pats I. Ž., surinkti pinigai nebūdavo pajamuojami kasoje ir žodiniu I. Ž. nurodymu buvo saugomi A. B. namuose, dalį šių pinigų A. B. pagal poreikius vėlgi be jokios oficialios apskaitos perduodavo L. R. einamiesiems bendrovės mokėjimams atlikti arba pats be jokios oficialios apskaitos panaudodavo bendrovės reikmėms. Darbo užmokestis darbuotojams neretai būdavo išmokamas jiems nepasirašant už gaunamas sumas, dalis parašų būdavo surenkama vėliau, už dalį darbo užmokesčio darbuotojai taip ir liko nepasirašę (tai nustatyta ne tik specialisto išvada, bet ir liudytojų parodymais). Būtent tokia apskaitos ir piniginių lėšų panaudojimo tvarka buvo nustatyta bendrovės direktoriaus I. Ž., atsakingo už bendrovės apskaitos organizavimą, žodiniais nurodymais. Akivaizdu, jog betarpiškai apskaitą tvarkiusi bendrovės buhalterė L. R., turėdama pakankamą tokio pobūdžio darbo patirtį ir šeiminių ją siejančių su I. Ž. santykių pagrindu turėdama informacijos apie bendrovės veiklą, bent jau bendrais bruožais žinojo ir suprato, kad bendrovės apskaita tvarkoma apgaulingai, nefiksuojant apskaitoje dalies realiai vykstančių ūkinių operacijų. Specialisto išvadomis, įvertinus ir ikiteisminio tyrimo metu išimtus „juodosios buhalterijos“ duomenis bei liudytojų bendrovės darbuotojų parodymus, kuriuos jie iš esmės patvirtino ir teisme, buvo nustatyti konkretūs apskaitos reikalavimų pažeidimai ir įvardintos konkrečios pinigų sumos, kurių realus faktinis judėjimas tiek pajamų, tiek išlaidų pavidalu nebuvo atvaizduotas bendrovės apskaitoje. Iš specialisto išvados matyti, kad apskaitoje buvo neužfiksuota ir nepagrįsta apskaitos dokumentais netgi dalis pačiai L. R. priskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio. Specialisto išvada taip pat nustatyta, kad dėl UAB „( - ) " padarytų apskaitos tvarkymo pažeidimų laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 negalima iš dalies nustatyti UAB „( - ) " veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

184Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai ūkio subjektas turi savarankišką buhalterinės apskaitos tarnybą, už apgaulingą apskaitos tvarkymą atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris). Vienok kai buhalterinė apskaita ūkio subjekte apskritai netvarkoma, už tai atsako ūkio subjekto vadovas. Sąmoningas buhalterinės apskaitos nevedimas, kuris apima iš ūkinių – finansinių operacijų nefiksavimą apskaitos dokumentuose, yra vienas iš galimų BK 222 str. 1 d. numatyto apgaulingo apskaitos tvarkymo objektyviosios pusės požymių. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad I. Ž., būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, atsakingu už bendrovės apskaitos organizavimą, organizavo bendrovės apskaitos tvarkymą tokiu būdu, jog dalis atliekamų ūkinių operacijų nebūtų fiksuojamos pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais ir atitinkamai nebūtų traukiamos į buhalterinės apskaitos registrus – dalis gaunamų įplaukų nebuvo įnešama į kasą, turimos išlaidos neforminamos kasos išlaidų orderiais, nefiksuojamas realus kasoje esančių pinigų likutis ir pan. (kaip bus kalbama tolesnėje šio nuosprendžio dalyje, tokiais veiksmais buvo siekiama sudaryti sąlygas bendrovės lėšų pasisavinimui). Tokia tvarka buvo nustatyta žodiniais bendrovės steigėjo, vienintelio akcininko ir direktoriaus (pagal bendrovės įstatus – vienasmenio valdymo organo) I. Ž. nurodymais pavaldiems darbuotojams.

185L. R. pagal BK 222 str. 1 d. buvo kaltinama neveikimu - tuo, kad pažeisdama Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 4 d. ir 16 str. 1 d. nuostatas, apskaitos registruose neužregistravo:

186-

187laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 iš viso 9943,75 Lt darbo užmokesčio priskaitymo bei iš viso 7728,17 Lt darbo užmokesčio išmokėjimo 8 darbuotojams V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Ž. G., P. Ž.,

188- laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 sąskaita Nr. 272 Kasa iš viso 304500 Lt įplaukų iš fizinių asmenų už atrakcionų paslaugas, sąskaita Nr. 5005 Suteiktų paslaugų pajamos iš viso 278553,72 Lt pajamų, iš jų: 2012 m. birželio mėn. - 47489 Lt, liepos mėn. - 137588,69 Lt (143905-6316,31), rugpjūčio mėn. - 93476,03 Lt (113106-19629,97),

189- laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 įsigytų prekių, skirtų šerbeto gamybai, už kurio pardavimą laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-23 surinko iš viso 6190 Lt įplaukų, kurios nebuvo įtrauktos į bendrovės apskaitą,

190- laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 iš viso 156122 Lt išlaidų.

191Akivaizdu, kad L. R. neturėjo jokių realių galimybių šias ūkines – finansines operacijas užregistruoti apskaitos registruose, kadangi pagal bendrovės direktoriaus I. Ž. organizuotą buhalterinę apskaitą ir jo nurodymu šios operacijos buvo įvykdytos be apskaitos dokumentų – įplaukos nebuvo apskaitytos pirminiais apskaitos dokumentais ir nebuvo įneštos į kasą, išlaidos darytos naudojant oficialiai neapskaitytus, neužpajamuotus ir į kasą neįneštus pinigus. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad bendrovės apskaita dalyje dėl nurodytų ūkinių – finansinių operacijų ir pinigų sumų apskritai nebuvo vedama, ir tai buvo daroma I. Ž. nurodymu. Tuo tarpu iš specialisto išvados matyti, jog tais atvejais, kai būdavo surašomi pirminiai apskaitos dokumentai (žetonų perdavimo-priėmimo aktai, kasos pajamų orderiai), L. R. apskaitą tvarkė tinkamai ir apskaitoje nustatyta tvarka pagrindė 72967 lt įplaukų gavimą. Taigi kaltinime nurodytoje apimtyje L. R., nepriklausomai nuo jos valios, tiesiog nedisponavo pirminiais buhalteriniais duomenimis, reikalingais įtraukimui į apskaitos registrus, atsakomybė už duomenų neįtraukimą į apskaitos registrus tenka I. Ž., nustačiusiam atitinkamą apskaitos vedimo tvarką. Iš specialisto išvados taip pat matyti, kad L. R. inkriminuoti Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 4 d. ir 16 str. 1 d. reikalavimų pažeidimai nebuvo tie pažeidimai, dėl kurių negalima iš dalies nustatyti UAB „( - ) “ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Iš to seka, kad L. R. veikoje (neveikime) nėra visų būtinų inkriminuoto nusikaltimo sudėties požymių, todėl L. R. dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. išteisina jai nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

192Neginčijamai nustatyta, kad I. Ž., būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi ir pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. būdamas atsakingu už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, pažeisdamas specialisto išvadoje įvardintus teisės aktų reikalavimus, apgaulingai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą (atitinkamoje dalyje jos apskritai netvarkydamas – nefiksuodamas ūkinių-finansinių operacijų apskaitos dokumentuose), dėl to kilo specialisto išvadoje nurodytos BK 222 str. 1 d. numatytos pasekmės. Todėl už savo veiksmus (neveikimą) jis, kaip ūkio subjekto vadovas, ir atsako pagal BK 222 str. 1 d. kaip šio nusikaltimo vykdytojas.

193Atkreiptinas dėmesys, kad deklaracijų apie asmens pajamas, pelną ar turtą nepateikimas valstybės įgaliotai institucijai išeina iš BK 222 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties ribų ir, esant kitoms įstatyme numatytoms sąlygoms, gali užtraukti atsakomybę pagal BK 221 str. Vienok baudžiamoji atsakomybė pagal BK 221 str. 1 d. kyla tik tuomet, kai deklaracijos laiku nepateikiamos po to, kai valstybės institucija raštu priminė apie pareigą jas pateikti. Byloje nėra duomenų, kad VMI būtų raštu priminusi UAB „( - ) “ apie PVM deklaracijų nepateikimą už 2012 m. liepos – rugpjūčio mėn. Todėl kaltinimo dalis dėl PVM deklaracijų nepateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai 2012 m. liepos – rugpjūčio mėn., nepriskaičiavimo ir nedeklaravimo iš viso 25946,28 Lt pardavimo PVM bei nesumokėjimo iš viso 25946,28 Lt mokėtino į biudžetą PVM ir tuo valstybės biudžetui 25946,28 Lt nuostolio padarymo iš kaltinimo šalinama, kadangi tokie veiksmai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės nei pagal inkriminuotą BK 222 str. 1 d., nei pagal BK 221 str. 1 d. Iš kaltinimo taip pat šalintina iš BK 222 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties ribų išeinanti nuoroda dėl nuostolių padarymo UAB „( - ) “.

194Dėl neteisingų duomenų apie pajamas ir turtą pateikimo

195I. Ž., L. R. ir A. B. buvo kaltinami pagal BK 220 str. 1 d. tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje, siekdami išvengti mokesčių, įrašė į deklaracijas, kurias pateikė valstybės įgaliotoms institucijoms, žinomai neteisingus duomenis apie juridinio asmens pajamas ir turtą, o būtent: A. B., būdamas UAB „( - ) “ vadybininku ir veikdamas jo suburtoje organizuotoje grupėje kartu su I. Ž. ir L. R., siekiant, kad UAB „( - ) “ išvengtų mokesčių susitarė, kad UAB „( - ) “ direktorius I. Ž. pateiks bendrovės buhalterei L. R. neteisingus ir tikrovės neatitinkančius duomenis apie įmonės turtą, o L. R. žinomai neteisingus ir tikrovės neatitinkančius duomenis įrašys į deklaracijas už 2012 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius ir pateiks jas Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, o už 2012 m. birželio, liepos mėnesius pateiks Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui. Vykdydami A. B. suburtos organizuotos grupės narių susitarimą, I. Ž. iki 2014 m. birželio 10 d., tikslesnis laikas ir data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, nenustatytomis aplinkybėmis pateikė L. R. minėtus neteisingus ir tikrovės neatitinkančius duomenis apie įmonės turtą, o L. R. I. Ž. pateiktus duomenis įrašė į deklaracijas ir iš savo kompiuterio, esančio ( - ) ., elektroniniu būdu pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui:

1962012 m. birželio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 3986,57 Lt (379,69+449,34+409,59+2747,95) išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD sumų, 19 eilutėje nedeklaravo 597,88 Lt (55,12+4,40+73,73+464,63) išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai) ir 2012 m. liepos 11 d. šiuos duomenis elektroniniu būdu pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai;

1972012 m. liepos mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 5228,74 Lt (182,72+69,77+515,13+365,15+429,45+409,59+2200+1056,93) išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, soc. Draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD sumų, 19 eilutėje nedeklaravo 639,53 Lt (14,27+14,28+54,80+73,73+366+116,45) išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15d. (imtinai) ir 2012 m. rugpjūčio 13 d. šiuos duomenis elektroniniu būdu pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai;

1982012 m. rugpjūčio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 728,42 Lt (406,71+321,71) išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD sumų, 19 eilutėje nedeklaravo 68,02 Lt (34,01+34,01) išskaičiuotą pajamų mokestį nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai); 2013 m. sausio 17 d. šiuos duomenis elektroniniu būdu pateikė Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai;

1992012 m. birželio mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį stulpelyje S4 neįrašė 3986,57 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir S5 stulpelyje neįrašė 1593,83 Lt socialinio draudimo įmokų bei ataskaitoje „Apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokos" (forma SAM3SD) Ali stulpeliuose 4 atvejais darbuotojams R. V., E. S., L. R., Z. G. neįrašė iš viso 3986,57 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir 12 eilutėje iš viso 1593,83 Lt (30,98%+3%+6%) įmokų bei P7 stulpelyje neįrašė iš viso 3986,57 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir P8 stulpelyje iš viso 1593,83 Lt įmokų, ir šiuos duomenis 2012 m. birželio 10 d. ir 2012 m. liepos 11 d. elektroniniu būdu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui;

2002012 m. liepos mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį stulpelyje S4 neįrašė 5228,74 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir S5 stulpelyje neįrašė 2090,45 Lt (30,98%+3%+6%) socialinio draudimo įmokų bei ataskaitoje „Apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokos" (forma SAM3SD) Ali stulpeliuose 8 atvejais darbuotojams V. Ž., R. V., E. S., L. R., Z. G., A. A., A. E., P. Ž. neįrašė iš viso 5228,74 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir 12 eilutėje iš viso 2090,45 Lt įmokų bei P7 stulpelyje neįrašė iš viso 5228,74 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos ir P8 stulpelyje iš viso 2090,45 Lt įmokų, ir šiuos duomenis 2012 m. rugpjūčio 13 d. (dvi deklaracijos) elektroniniu būdu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui.

201BK 220 str. 1 d. numatyto nusikaltimo subjektu gali būti fizinis ir juridinis asmuo, kuris, pagal teisės aktus turėdamas pareigą teikti deklaracijas apie pajamas ir turtą, į šiuos dokumentus įrašo žinomai neteisingus duomenis ir juos pateikia atitinkamai valstybės įgaliotai institucijai. Kaip jau minėta aukščiau, byloje nenustatytas organizuotos grupės požymis ir BK 25 str. 3 d. numatytas vaidmenų pasiskirstymas tarp bendrininkų, taigi nenustatyta, kad I. Ž. ir L. R. būtų veikę organizuotoje grupėje su bendrovės vadybininku A. B. pagal išankstinį organizuotos grupės narių susitarimą siekiant išvengti mokesčių. Inkriminuotame pagal BK 220 str. 1 d. kaltinime A. B. apskritai nėra kaltinamas pats betarpiškai atlikęs kokius nors konkrečius veiksmus, susijusius su duomenų apie pajamas ir turtą įrašymu į deklaracijas ir jų pateikimu valstybės institucijoms ar kokiu nors būdu padėjęs juos atlikti kitiems kaltinamiesiems. Byloje nėra jokių duomenų, kad pagal užimtas bendrovės vadybininko pareigas A. B. būtų buvęs įgaliotas atlikti tokio pobūdžio veiksmus. Akivaizdu, jog bendrovės vadybininku dirbęs A. B. nėra BK 220 str. 1 d. numatyto nusikaltimo subjektas, pagal užimamas pareigas jis nebuvo atsakingas nei už duomenų apie pajamas ir turtą įrašymą į deklaracijas, nei už jų pateikimą valstybės institucijoms, ir nėra kaltinamas tokių veiksmų atlikimu. Todėl A. B. dėl kaltinimo pagal BK 220 str. 1 d. išteisinamas jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

202Kaip matyti iš I. Ž. ir L. R. parodymų, kaltinime minimas deklaracijas kompiuteryje surašydavo L. R. ir elektroniniu būdu pateikdavo valstybės įgaliotoms institucijoms. L. R. aiškinimas, jog deklaracijas ji pildydavo ir vėliau pateikdavo valstybės įgaliotoms institucijoms pagal tuos pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriuos jai pateidavo I. Ž., byloje surinktais įrodymais nėra paneigtas. Ankstesnėje nuosprendžio dalyje jau yra aptarta, jog L. R., artimais šeiminiais ir darbiniais ryšiais susijusi su I. Ž., neabejotinai bendrais bruožais žinojo, kad ne visos bendrovės pajamos ir išlaidos yra fiksuojamos bendrovės apskaitoje, ir kad jai apskaitos tvarkymui I. Ž. pateikiami pirminiai buhalterinės apskaitos dokumentai atspindi tik dalį bendrovės ūkinės – finansinės veiklos. Kita vertus, byloje surinkti įrodymai nepatvirtina, jog L. R. buvo žinomi konkretūs faktai, kokios tiksliai darbo užmokesčio sumos, keliems ir kokiems konkrečiai bendrovės darbuotojams aptariamu laikotarpiu buvo išmokėtos be apskaitos dokumentų. Ankstesnėje nuosprendžio dalyje taip pat jau yra aptarta, jog L. R. neturėjo jokių realių galimybių šias ūkines – finansines operacijas užregistruoti apskaitos registruose, kadangi pagal bendrovės direktoriaus I. Ž. organizuotą buhalterinę apskaitą ir jo nurodymu dalis darbo užmokesčio darbuotojams buvo išmokėta be apskaitos dokumentų, tam naudojant oficialiai neapskaitytus, neužpajamuotus ir į kasą neįneštus pinigus (nenustatyta, kad atlyginimą be apskaitos dokumentų darbuotojams būtų mokėjusi pati L. R.). Tuo pačiu, nežinodama, kokios tiksliai darbo užmokesčio sumos, keliems ir kokiems konkrečiai bendrovės darbuotojams aptariamu laikotarpiu buvo išmokėtos be apskaitos dokumentų, ir neturėdama dalies darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančių dokumentų L. R. neturėjo jokių realių galimybių šių duomenų įtraukti į jos pildomas kaltinime minimas deklaracijas, kurios buvo sudarinėjamos oficialių bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu. Nenustatyta, kad tarp kaltinamųjų buvo susitarimas įrašyti į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis ir juos pateikti valstybės institucijoms. Paminėtos aplinkybės leidžia teigti, kad nors deklaracijas I. Ž. nurodymu betarpiškai užpildė ir valstybės įgaliotoms institucijoms pateikė L. R., ji tai padarė pastarojo tyčia suklaidinta, I. Ž. nuslėpus nuo L. R. dalies darbo užmokesčio sumokėjimą ir tuo pačiu pareigą bendrovės vardu nuo atitinkamų pinigų sumų sumokėti mokesčius. Iš to seka, kad L. R. veikoje (neveikime) nėra visų būtinų inkriminuoto nusikaltimo sudėties požymių, todėl L. R. dėl kaltinimo pagal BK 220 str. 1 d. išteisina jai nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

203Pagal byloje surinktais įrodymais nustatytas faktines bylos aplinkybes įrašyti į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie bendrovės turtą ir pateikti juos valstybės įgaliotoms institucijoms tikslu išvengti mokesčių siekė būtent I. Ž., siekdamas tokiu būdu pasisavinti dalį buhalterinėje apskaitoje nefiksuotų bendrovės lėšų. Šiuos veiksmus I. Ž. atliko, pasitelkęs L. R., kuri dėl aukščiau išdėstytų motyvų nėra kalta dėl šios veikos padarymo, t. y. I. Ž., siekdamas išvengti mokesčių, nuslėpė nuo bendrovės buhalterės L. R., pagal užimamas pareigas privalėjusios bendrovės vardu teikti deklaracijas, dalį bendrovės ūkinių finansinių operacijų, ko pasekoje I. Ž. suklaidinta L. R. įrašė į deklaracijas, kurias pateikė valstybės įgaliotoms institucijoms, žinomai neteisingus duomenis apie juridinio asmens pajamas ir turtą. I. Ž. nusikalstama veika pasireiškė tuo, kad jis, kaip įmonės direktorius, būdamas tiesiogiai atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą ir ataskaitų pateikimą, nepateikęs buhalterei visų duomenų apie įvykdytas ūkines operacijas bei nurodęs jai užpildyti ir elektroniniu būdu persiųsti deklaracijas valstybės įgaliotai institucijai, pateikė šiai institucijai neteisingus duomenis apie įmonės pajamas bei pelną, taip realizuodamas BK 220 str. 1 d. numatyto nusikaltimo objektyviuosius požymius. Byloje nustatyta, kad PVM deklaracijas su neteisingais duomenimis apie bendrovės pajamas užpildė, pasirašė ir elektroniniu būdu įgaliotai institucijai perdavė įmonės buhalterė L. R., kuri apie deklaracijose nurodytų duomenų apie pajamas ir pelną neteisingumą nežinojo, nes I. Ž. jai sąmoningai nebuvo pateikęs visų duomenų (nepaneigtas L. R. aiškinimas, kad pagal tuos duomenis, kuriuos jau suteikė I. Ž., deklaracijos buvo užpildytos teisingai). Taigi I. Ž., kaip įmonės vadovas, tiesiogiai atsakingas už deklaracijų apie pajamas ir pelną pateikimą ir tyčia elgdamasis byloje nustatytu būdu, atitinka BK 220 str. numatyto subjekto požymius. Todėl, remiantis BK 24 str. 3 d. nuostatomis, I. Ž. atsako pagal BK 220 str. 1 d. kaip šio nusikaltimo vykdytojas. I. Ž. kaltė dėl šio nusikaltimo abejonių nekelia, nustatyta, kad I. Ž., veikdamas per jo nusikalstamų veiksmų nesuvokusią L. R., siekdamas išvengti mokesčių ir, kaip bus toliau kalbama šiame nuosprendyje, pasisavinti turimas sumokėti mokesčių pavidalu pinigines lėšas, įrašė į deklaracijas, kurias pateikė valstybės įgaliotoms institucijoms, žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - ) “ pajamas ir turtą. Specialisto išvada nustatyta, kad buvo siekiama išvengti mokesčių, kurių suma viršijo 10 MGL, todėl veika teisingai kvalifikuota pagal BK 220 str. 1 d. o ne pagal BK 220 str. 2 d.

204Dėl dokumentų suklastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo

205I. Ž. ir L. R. buvo kaltinami pagal BK 300 str. 1 d. tuo, jog veikdami bendrininkų grupėje, pagamino netikrus dokumentus ir žinomai netikrus dokumentus panaudojo, o būtent: L. R., būdama UAB „( - ) “ buhaltere, veikdama bendrininkų grupėje kartu su bendrovės direktoriumi ir kasininku I. Ž., tyčia pagamino (surašė) du netikrus UAB „( - ) “ dokumentus, t. y. 2012-09-13 11.49 val. pagamino kasos išlaidų orderį Nr. 002 10497,97 Lt sumai, grafoje „data“ įrašydama žinomai neteisingą datą „2012 m. rugpjūčio 16 d.“, bei 2013-02-04 14.21 val. pagamino kasos pajamų orderį serija OG Nr. 16 2000 Lt sumai, grafoje „data“ įrašydama žinomai neteisingą datą „2012 m. rugpjūčio 02 d.“, kuriuos I. Ž. pasirašė. Po to L. R. I. Ž. nurodymu šiuos žinomai netikrus dokumentus iki 2013 m. birželio 03 d., tiksli data tyrimo metu nenustatyta, įtraukė į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą ir taip juos panaudojo.

206Kaltinamieji I. Ž. ir L. R. dėl minimų dviejų suklastotų dokumentų parodė, kad šie dokumentai įmonėje buvo, jie atspindėjo realiai įvykusias ūkines operacijas ir buvo sudaryti tomis datomis, kurios ir nurodytos dokumentuose, tačiau po kratų jų pasigedo. Kadangi žinojo šių dokumentų rekvizitus ir jie buvo reikalingi apskaitos tvarkymui, juos pagamino iš naujo ir įtraukė į buhalterinę apskaitą net nepagalvoję, kad tai gali būti nusikaltimas, manė, kad dokumentai per klaidą buvo paimti kratos metu. Teismo vertinimu, ši kaltinamųjų versija dėl dokumentų pagaminimo aplinkybių byloje surinktais įrodymais nėra paneigta.

207I. Ž. ir L. R. inkriminuotame kaltinime kasos išlaidų orderio Nr. 002 bei kasos pajamų orderio serija OG Nr. 16 surašymas ir pasirašymas traktuojamas kaip netikro dokumento pagaminimas. Vienok teismų praktikoje dokumentas, kaip BK 300 str. numatyto nusikaltimo dalykas, laikomas netikru tada, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys. Netikro dokumento pagaminimas suprantamas kaip pagaminimas visiškai naujo žinomai melagingo dokumento, t. y. tokio, kuris tikrovėje neegzistuoja. Kitaip tariant, kaltininkas neteisėtai visą dokumentą, kuriame įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija, surašo, atspausdina ar kitokiais būdais sukuria, siekdamas išleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip autentišką. Nagrinėjamu atveju kaltinime nurodytų dokumentų netikrumas yra siejamas tik su žinomai neteisingos dokumentų sudarymo datos nurodymu – kaltinime teigiama, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. kasos išlaidų orderis Nr. 002 buvo surašytas 2012-09-13, o 2012 m. rugpjūčio 02 d. kasos pajamų orderis serija OG Nr. 16 buvo surašytas 2013-02-04. Tuo tarpu pats minimuose dokumentuose užfiksuotų buhalterinių operacijų autentiškumas – pinigų išdavimas iš kasos ir pinigų įnešimas į kasą nurodytomis datomis kaltinime nėra kvestionuojamas.

208Kaip minėta, kaltinamieji teigia, kad aptariamuose dokumentuose nurodytos finansinės operacijos iš tiesų realiai įvyko dokumentuose nurodytu laiku, tačiau jas patvirtinantys dokumentai dingo, todėl, pastebėjus dokumentų dingimą, jie buvo atkurti atgaline data.

209Buhalterinės apskaitos įstatymo 20 str. 1 d. nustato, jog tuo atveju, kai dingsta arba visiškai ar iš dalies sugadinami apskaitos dokumentai, apskaitos registrai, juos praradęs ar sugadinęs darbuotojas ūkio subjekto vadovui rašo pasiaiškinimą. Ūkio subjekto vadovas priima sprendimą dėl jų atkūrimo Vyriausybės nustatyta tvarka. Vyriausybės 2002-07-01 nutarimu Nr. 1022 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintos „Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisyklės“ reglamentuoja, jog jeigu dingusį, visiškai ar iš dalies sugadintą apskaitos dokumentą sudarė du arba keli jo egzemplioriai ir jeigu vienas iš jų yra prarastas, į ūkio subjekto apskaitos registrą šis dokumentas gali būti įtrauktas tik tada, jeigu kita sandorio šalis, turinti šio dokumento vieną egzempliorių, kuriame yra rekvizitai, patvirtinantys ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, patvirtina to dokumento kopiją. Pavyzdžiui, banko sąskaitų išrašų kopijas ir jų įrašus pagrindžiančių dokumentų kopijas patvirtina banko įstaiga; pirkimo sandorį pagrindžiančių sąskaitų faktūrų arba kitų dokumentų kopijas patvirtina kita sandorio šalis. Dokumento kopiją tvirtina kitos sandorio šalies vadovas arba jo paskirtas asmuo. Dokumento kopijoje turi būti įrašyti žodžiai „kopija tikra“, sandorio šalies, tvirtinančios dokumento kopiją, pavadinimas, asmens, tvirtinančio dokumento kopiją, vardas, pavardė, pareigos ir parašas. Jeigu dingusį, visiškai ar iš dalies sugadintą apskaitos dokumentą sudarė dvi dalys: dokumentas ir jo kvitas (šaknelė), praradus vieną iš jo dalių, jis gali būti pripažintas atkurtu, jeigu yra išlikusi ta jo dalis, kurioje įrašyti rekvizitai, patvirtinantys ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, ir nepraradusi dokumento dalies sandorio šalis patvirtina dokumento dalies kopiją. Jeigu dingsta arba sugadinami apskaitos dokumentai, kurių atkurti nustatyta tvarka neįmanoma, laikoma, kad jie neatkuriamai prarasti. Dokumentų praradimui įforminti surašomas neatkuriamai prarastų dokumentų aktas, kuriame nurodomas jo pavadinimas, ūkio subjekto, surašiusio šį aktą, pavadinimas ir kodas, akto numeris ir surašymo data, prarastų dokumentų pavadinimai, jų skaičius, jeigu jis žinomas, kurio kalendorinio laikotarpio dokumentai prarasti, dokumentų praradimo priežastys, asmens, kuris surašo ir turi teisę pasirašyti šį aktą, vardas, pavardė, parašas ir pareigos. Neatkuriamai prarastų dokumentų aktą tvirtina ūkio subjekto vadovas (savininkas).

210Iš specialisto išvados (t. 3, b. l. 14-41) matyti, kad kasos išlaidų orderis Nr. 002, kurį L. R. pateikė ikiteisminio tyrimo pareigūnams 2013-06-03, ir kuris buvo įtrauktas į L. R. tą pačią dieną pateiktą kasos knygą, specialisto nebuvo pripažintas dokumentu, patvirtinančiu prekių šerbeto gamybai įsigijimą laikotarpiu 2012-07-09 – 2012-08-23 iš esmės todėl, kad prie jo nebuvo pateikta kitų dokumentų, patvirtinančių konkretaus sirupo kiekio gavimą ir užpajamavimą UAB „( - ) “. Vienok iš specialisto tyrimui pateiktų dokumentų matyti (I revizijos medžiaga, 43, 43-1, 43-1-1 priedai, b. l. 36-38), kad tirtame 2012 m. rugpjūčio 16 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 002 nurodyta, kad 2012-08-16 direktoriui I. Ž. buvo išduoti grynieji pinigai 10497,97 lt., išdavimo pagrindas – „pagal KPO kvitą VV 698“. Kartu su minimu dokumentu tyrimui buvo pateiktas I. Ž. firmos 2012-08-16 kasos pajamų orderio kvitas serija VV Nr. 698, kuriame nurodyta, kad iš UAB „( - ) “ priimta 10497,96 lt. už sirupą pagal s/f LGA 5422385. Taip pat pateikta pardavėjo I. Ž. firmos 2012-08-16 PVM sąskaita-faktūra LGA serija Nr. 5422385, išrašyta pirkėjui UAB „( - ) “ už sirupą, pirktą iš UAB „( - )“ bendrai 10497,96 lt. sumai. Paminėtų I. Ž. firmos dokumentų autentiškumas byloje surinktais įrodymais nėra paneigtas. Savo ruožtu šie dokumentai, teismo vertinimu, visiškai patvirtina kaltinamųjų parodymus apie realiai įvykusį atsiskaitymą tarp UAB „( - ) “ ir I. Ž. firmos. Kaltinamųjų aiškinimas, jog pirminis 2012 m. rugpjūčio 16 d. kasos išlaidų orderio Nr. 002 variantas iš tikrųjų buvo sudarytas dokumente nurodytu laiku ir atspindėjo realiai įvykusią ūkinę operaciją, tačiau vėliau nenustatytomis aplinkybėmis dingo, byloje surinktais įrodymais taip pat nėra paneigtas. Akivaizdu, jog kaltinamieji, atkurdami dingusį dokumentą, nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 20 str. 1 d. ir Vyriausybės 2002-07-01 nutarimu Nr. 1022 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų „Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisyklių“ nustatytos tvarkos, pasirinkdami supaprastintą ir dėl to teisinėje apyvartoje nepriimtiną dingusio dokumento atkūrimo būdą – tiesiog iš naujo surašydami dingusį dokumentą atgaline data.

211BK 300 str. 1 d. numatytas nusikaltimas padaromas tik tiesiogine tyčia. Kaltininkas supranta, kad siekdamas teisinėje apyvartoje įtvirtinti apgaulę, neteisėtai pagamino netikrą dokumentą bei jį panaudojo, ir norėjo taip veikti. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju kaltinamieji, 2012-09-13 pagamindami 2012 m. rugpjūčio 16 d. kasos išlaidų orderį Nr. 002 ir vėliau įtraukdami jį į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą, nesiekė teisinėje apyvartoje įtvirtinti apgaulę. Kaltinamųjų aiškinimas, jog I. Ž. firmos buhalterinėje dokumentacijoje radę duomenis apie įvykusią finansinę operaciją su UAB „( - ) “, jie tiesiog nesilaikydami nustatytos tvarkos atkūrė, jų teigimu, tikrai egzistavusį, tačiau nenustatytomis aplinkybėmis prarastą UAB „( - ) “ 2012 m. rugpjūčio 16 d. kasos išlaidų orderį Nr. 002, kurį vėliau įtraukė į buhalterinę apskaitą, nėra paneigtas. Akivaizdu, jog dingusio dokumento atkūrimas nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos davė pagrindą objektų tyrimą atlikusiam specialistui nepripažinti šio atkurto dokumento pakankamu finansinės operacijos autentiškumą patvirtinančiu pirminiu buhalterinės apskaitos dokumentu ir tuo pačiu konstatuoti, kad UAB „( - ) “ laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 nepagrindė apskaitos dokumentais ir neužregistravo apskaitos registruose prekių, skirtų šerbeto, už kurį laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-23 surinkta iš viso 6190 Lt įplaukų, neįtrauktų į bendrovės apskaitą gamybai, įsigijimo. Vienok tai nepatvirtina kaltinamųjų tyčios atkuriant prarastą dokumentą ir jį įtraukiant į apskaitą teisinėje apyvartoje įtvirtinti apgaulę. Tuo remdamasis teismas konstatuoja, kad kaltinamųjų veiksmuose aptartomis aplinkybėmis atgaline data surašant 2012 m. rugpjūčio 16 d. kasos išlaidų orderį Nr. 002 ir jį įtraukiant į apskaitą nėra būtino BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties elemento – kaltės, kuri šiuo atveju gali pasireikšti tik tiesioginės tyčios forma.

212Iš esmės panaši situacija yra ir su kasos pajamų orderiu serija OG Nr. 16. Šiame dokumente užfiksuotos buhalterinės operacijos autentiškumas – pinigų įnešimas į kasą nurodyta data kaltinime nėra kvestionuojamas. Iš specialisto išvados (t. 3, b. l. 14-41) matyti, kad kasos pajamų orderis serija OG Nr. 16, kurį L. R. su dar 17 kitų kasos pajamų orderių pateikė ikiteisminio tyrimo pareigūnams 2013-06-03, ir kurie buvo įtraukti į L. R. tą pačią dieną pateiktą kasos knygą, specialisto buvo pripažinti dokumentais, patvirtinančiais pinigų įnešimą į kasą laikotarpiu 2012-06-01 – 2012-08-22 konstatuojant, kad šiais kasos pajamų orderiais ir žetonų perdavimo priėmimo aktais buvo pagrįstas 72967 lt pajamų gavimas. Iš specialisto išvados bei specialisto tyrimui pateiktų dokumentų matyti (I revizijos medžiaga, 21-2 priedas, b. l. 227), kad L. R. 2013-06-03 pateikė ikiteisminio tyrimo pareigūnams žetonų perdavimo priėmimo aktus, kuriais pagrindė žetonų perdavimą. 2012-08-02 yra datuoti trys tokie aktai be numerių atitinkamai 14000 litų, 6000 litų ir 2000 litų sumoms. Tą pačią dieną L. R. pateikė ir 18 kasos pajamų orderių, pagrindžiančių pajamas iš fizinių asmenų už žaidimus. 2012-08-02 yra datuoti trys tokie orderiai serija OG Nr. 14, serija OG Nr. 15 ir serija OG Nr. 16 atitinkamai 14000 litų, 6000 litų ir 2000 litų sumoms, atitinkantys žetonų perdavimo priėmimo aktuose nurodytus duomenis. Šių kasos pajamų orderių duomenys yra įtraukti ir į L. R. tą pačią dieną pateiktą kasos knygą. Paminėtų UAB „( - ) “ dokumentų autentiškumas byloje surinktais įrodymais nėra paneigtas. Savo ruožtu šie dokumentai, teismo vertinimu, visiškai patvirtina kaltinamųjų parodymus apie realiai įvykusią finansinę operaciją. Kaltinamųjų aiškinimas, jog pirminis 2012 m. rugpjūčio 2 d. kasos pajamų orderio serija OG Nr. 16 variantas iš tikrųjų buvo sudarytas dokumente nurodytu laiku ir atspindėjo realiai įvykusią finansinę operaciją, tačiau vėliau nenustatytomis aplinkybėmis dingo, byloje surinktais įrodymais taip pat nėra paneigtas. Akivaizdu, jog kaltinamieji, atkurdami dingusį dokumentą, nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 20 str. 1 d. ir Vyriausybės 2002-07-01 nutarimu Nr. 1022 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų „Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisyklių“ nustatytos tvarkos, pasirinkdami supaprastintą ir dėl to teisinėje apyvartoje nepriimtiną dingusio dokumento atkūrimo būdą – tiesiog iš naujo surašydami dingusį dokumentą atgaline data. Tačiau ir šiuo atveju nenustatyta kaltinamųjų tyčia atkuriant prarastą dokumentą ir jį įtraukiant į apskaitą teisinėje apyvartoje įtvirtinti apgaulę. Tuo remdamasis teismas konstatuoja, kad kaltinamųjų veiksmuose aptartomis aplinkybėmis atgaline data surašant 2012 m. rugpjūčio 2 d. kasos pajamų orderį serija OG Nr. 16 ir jį įtraukiant į apskaitą nėra būtino BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties elemento – kaltės, kuri šiuo atveju gali pasireikšti tik tiesioginės tyčios forma.

213Remiantis išdėstytu, I. Ž. ir L. R. dėl kaltinimo pagal BK 300 str. 1 d. išteisinami jiems nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

214Dėl svetimo turto pasisavinimo (II)

215Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas – tai neteisėtas, neatlygintinas kaltininkui svetimo, jam patikėto ar buvusio jo žinioje turto, turtinės teisės pavertimas savo turtu ar savo turtine teise, pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Neatlygintinas svetimo turto, turtinės teisės pasisavinimas reiškia, kad kaltininkas šį turtą pasisavina, neatlygindamas jo vertės ar atlygindamas aiškiai neteisingai. Esminis turto pasisavinimo požymis, skiriantis šią nusikalstamą veiką nuo kitų nusikalstamų veikų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, yra tai, kad šią veiką padaro asmuo, kuris dėl einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu turi teisiškai apibrėžtus įgaliojimus pasisavinamo turto atžvilgiu. Šiuo atveju dėl to, kad kaltininkas su jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu (turtine teise) pradeda elgtis kaip su nuosavu ir taip pažeidžia jam suteiktus įgaliojimus, toks turtas (turtinė teisė) iš teisėto kaltininko valdymo pereina į jo neteisėtą valdymą, t. y. faktiškai yra pasisavinamas. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigtu, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino.

216Subjektyvusis turto pasisavinimo požymis yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas (turtinė teisė), neteisėtai disponuodamas šiuo turtu (turtine teise) ar šį turtą paimdamas, siekia turtą (turtinę teisę) paversti savo nuosavu turtu (turtine teise) taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita. Taigi, sprendžiant, ar bendrovės vadovas, neteisėtai disponuodamas bendrovės turtu ar jį paimdamas, padarė BK 183 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, būtina nustatyti ir jo tyčios turinį (kryptingumą). Šiuo atveju esminę reikšmę turi tai, kokį sumanymą turėjo bendrovės vadovas neteisėtai disponuodamas ar paimdamas jam patikėtą (buvusį jo žinioje) bendrovės turtą: ar jį naudoti asmeniniams poreikiams tenkinti, ar panaudoti bendrovės interesais. Jeigu bendrovės vadovas tokį turtą neteisėtai paėmė ar kitaip neteisėtai juo disponavo, turėdamas sumanymą jį naudoti bendrovės poreikiams tenkinti, tai jo veika paprastai negali būti vertinama kaip tokio turto pavertimas nuosavu ir kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnį. Apie tokio sumanymo buvimą bendrovės vadovo veikloje sprendžiama atsižvelgiant į tai, kaip toks turtas buvo naudojamas ar dėl to bendrovei buvo padaryta žala, ir į kitas objektyvias veikos padarymo aplinkybes. Teismai šiuo atveju turi remtis teisminio nagrinėjimo metu nustatytais duomenimis, patvirtinančiais kaltininko sumanymą bendrovės turtą naudoti (ar ir patį tokio turto naudojimą) bendrovės reikmėms. Tačiau vien tai, kad kaltininkas nurodo, jog bendrovės pinigai buvo naudojami ne asmeniniais tikslais, o bendrovės reikmėms nepateikdamas konkrečių duomenų, nepaneigia turto pasisavinimo BK 183 straipsnio prasme. Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Todėl kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiais duomenimis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis. Tokia nuostata nereiškia, kad įrodinėjimo pareiga perkeliama kaltininkui ir pažeidžiama nekaltumo prezumpcija (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-84/2012).

217Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais (37 straipsnio 7 dalis). Antai pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnį juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Taigi, sprendžiant klausimą, ar bendrovės vadovas, disponuodamas jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) bendrovės turtu, pavyzdžiui, jį paimdamas, neteisėtai juo pradėjo naudotis kaip nuosavu, būtina nustatyti, ar nebuvo pažeisti bendrovės veiklą reglamentuojantys teisės aktai, ar buvo paisoma visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimų, pareiginių nuostatų. Kita vertus, bendrovės vadovo neteisėtas disponavimas jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu, šio turto paėmimas pats savaime dar nereiškia, jog yra padaryta BK 183 straipsnyje numatyta nusikalstama veika. Būtinasis turto pasisavinimo požymis yra turtinės žalos nukentėjusiajam padarymas. Taigi, ir kvalifikuojant bendrovės vadovo veiką kaip turto pasisavinimą, reikia įvertinti, ar neteisėtai disponuojant bendrovės turtu ar jį paimant, bendrovei buvo padaryta turtinė žala. Ši žala turi būti reali, o ne tik konstatuojama pagal bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentuose esančius duomenis. Pavyzdžiui, buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma apgaulingai, siekiant gauti neįtrauktų į apskaitą grynųjų pinigų, kurie panaudojami bendrovės reikmėms tenkinti (perkama bendrovės veiklai reikalinga įranga, medžiagos, atsiskaitoma už bendrovei suteiktas paslaugas ir pan.). Nors šiais pinigais disponuojama neteisėtai, tačiau tokiu disponavimu turtinė žala bendrovei nepadaroma ir paprastai tai negali būti laikoma turto pasisavinimu BK 183 straipsnio prasme.

218Kasacinio teismo praktikoje, atsižvelgiant į civilinį teisinį akcinių bendrovių, kaip ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, veiklos reguliavimą, ne kartą pabrėžta, kad akcinės bendrovės turtas jos akcijų turėtojams ir net vieninteliam akcininkui yra svetimas. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai pats bendrovės vadovas ar kitas administracijos atstovas pagal išlaidų orderį paima pinigus iš bendrovės kasos ir juos panaudoja ir nėra išlaidas pagrindžiančių dokumentų (arba pateikti suklastoti), šis veiksmas gali būti vertinamas kaip įmonės turto pasisavinimas arba iššvaistymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-451/2004, 2K-440/2005, 2K-202/2006, 2K-213/2006, 2K-47/2007, 2K-108/2008, 2K-61/2009, 2K-P-78/2012). Be to, pasisavinimu gali būti pripažintas ir įmonės pinigų pervedimas į kitos įmonės sąskaitą pagal fiktyvius sandorius, vėliau juos paimant atgal grynaisiais pinigais ir panaudojant ne įmonės reikmėms, o kitiems tikslams. Kaltininko tvirtinimai, kad bendrovės lėšos iš tikrųjų buvo panaudotos bendrovės reikmėms, nors tai neužfiksuota buhalterinėje apskaitoje ir nepatvirtinta kitais įrodymais, nėra pakankamas pagrindas paneigti tai, kad įmonės turtas buvo pasisavintas (kasacinės nutartys Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009). Kita vertus, tokio pobūdžio bylose būtina įsitikinti įmonės turto pasisavinimo ir padarytos žalos tikrumu, įvertinti ne vien tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esančią informaciją, bet objektyvių aplinkybių visumą, iš kurios galima spręsti, ar įmonė patyrė realios žalos dėl jos vadovo veiksmų, ar jis veikė tyčia, t. y. suprasdamas, kad savinasi įmonės turtą, numatydamas įmonei daromą žalą ir to norėdamas.

219Byloje esančiais dokumentais, kaltinamųjų parodymais nustatyta, kad UAB „( - ) “ steigėjas, vienintelis akcininkas ir direktorius (pagal bendrovės įstatus – vienasmenis valdymo organas) nagrinėjamu laikotarpiu buvo I. Ž.. Aukščiau jau aptartais įrodymais nustatyta, kad I. Ž. bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkė apgaulingai, buhalterinėje apskaitoje nefiksuodamas ir neįnešdamas į bendrovės kasą dalies įplaukų, gaunamų iš bendrovės veiklos, taip pat buhalterinėje apskaitoje nefiksuodamas dalies išlaidų, reikalingų bendrovės funkcionavimui užtikrinti, kurios buvo atliekamos iš neįneštų į kasą ir neapskaitytų lėšų. Taip pat nustatyta, kad neapskaitytos bendrovės lėšos, kaltinamųjų surinktos iš atrakcionus aptarnaujančių bendrovės darbuotojų, buvo saugomos A. B. žinioje, iš jų be pirminių apskaitos dokumentų buvo daromos išlaidos, reikalingos normaliai bendrovės veiklai užtikrinti (mokami neapskaityti atlyginimai darbuotojams, apmokamos atrakcionų eksploatavimo išlaidos ir pan.). Vienok kaltinamieji kategoriškai neigia pasisavinę bendrovės pinigines lėšas, todėl byloje surinktų įrodymų pagrindu būtina įvertinti, ar iš tiesų bendrovei buvo padaryta reali žala, jei taip, tai koks yra šios žalos dydis, ir ar ši žala buvo padaryta, kaltinamiesiems (visiems, keliems ar vienam iš jų) neteisėtai paimant bendrovės pinigines lėšas ir naudojantis jomis kaip savomis.

220I. Ž., L. R. ir A. B. veika kaltinamajame akte buvo kvalifikuota pagal BK 183 str. 2 d. kaip didelės vertės svetimo turto pasisavinimas, veikiant organizuota grupe. Teismo vertinimu, taip kvalifikuojant veiką yra netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1998 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 8 „Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose“ išaiškinta, kad tais atvejais, kai svetimo turto pasisavinimą bendrininkaudami padaro ir asmenys, kuriems turtas nebuvo patikėtas ir nebuvo jų žinioje, jų veika kvalifikuojama taikant BK 24 str. Kita vertus, kaip jau aukščiau aptarta, kaltinamiesiems inkriminuotas veikimo organizuotoje grupėje požymis teisminio bylos nagrinėjimo metu nepasitvirtino.

221Pagal galiojančią teismų praktiką BK 183 str. numatyto nusikaltimo subjektu gali būti asmuo, turintis ne tik bendruosius, bet ir specialiuosius požymius, t. y. kai kaltininkas turto atžvilgiu turi specialius įgaliojimus. Svetimo turto pasisavinimo subjektais gali būti asmenys, kuriems tas turtas yra patikėtas arba esantis jų žinioje. Patikėtas turtas – tai užimamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kurio atžvilgiu kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus. Esantis kaltininko žinioje yra toks turtas, kai kaltininkas dėl savo užimamų pareigų turi teisę pavaldiniams, kuriems patikėtas turtas, duoti nurodymus dėl šio turto panaudojimo. Prie tokių asmenų priskirtini įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai ar asmenys, atsakingi už atskiras jų veiklos sritis, tačiau nesantys materialiai atsakingi už tą turtą. Šioje byloje jau aptartų įrodymų visuma patvirtina, kad UAB „( - ) “ vadovu buvo I. Ž., todėl šios įmonės turtas atitinkamai buvo tik I. Ž. žinioje. Tokiu būdu tik I. Ž. gali būti turto pasisavinimo nusikalstamos veikos vykdytojas.

222Kaltinamajame akte teigiama, kad UAB „( - ) “ turtas buvo pasisavintas bendrais I. Ž., L. R. ir A. B. veiksmais. BK 24 str. 1 d. nurodyta, kad bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 str. nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais dėl turto pasisavinimo subjekto, L. R. ir A. B. veiksmai gali būti vertinami tik kaip padėjėjų, nes UAB „( - ) “ turtas jiems nebuvo patikėtas ir nebuvo jų žinioje (kaip jau minėta, grynieji pinigai buvo laikomi A. B. žinioje tik žodiniu I. Ž. nurodymu, nesant raštiško bendrovės direktoriaus I. Ž. įsakymo ir nesudarius su A. B. pilnutinės materialinės atsakomybės sutarties). Tačiau ir šiuo atveju būtina nustatyti, kad jie savo veiksmais padėjo nusikalstamos veikos vykdytojui pasisavinti svetimą turtą, ir kad jų veiksmai buvo reikalingi ir būtini sudarant sąlygas veikti I. Ž. ir bendroje nusikalstamoje veikoje savintis svetimus pinigus. Be to, būtina nustatyti, kad L. R. ir A. B. suprato, kad jie padeda I. Ž. pasisavinti svetimą turtą ir taip pažeidžia turto savininkų interesus bei daro jiems turtinę žalą ir to norėjo (analogiškai veikų kvalifikavimo klausimas panašaus pobūdžio byloje išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1A-168/2012).

223Toliau sprendžiant kaltinamųjų veiksmų teisėtumo klausimą, būtina išsiaiškinti, kokius kaltinime inkriminuotus teisės aktų reikalavimus kaltinamieji pažeidė. Pažymėtina, jog nei vienam iš kaltinamųjų nėra inkriminuotas koks nors bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta ir kaltinime nėra inkriminuota, kad jie būtų pažeidę savo pareiginius nuostatus. Iš apklaustų asmenų parodymų matyti, kad L. R. ir A. B., kaip pavaldūs bendrovės darbuotojai, savo darbines funkcijas atlikdavo vykdydami bendrovės vadovo I. Ž. žodinius nurodymus: L. R. atliko tipines buhalterės funkcijas ir tvarkė bendrovės apskaitą pagal I. Ž. jai pateikiamus pirminius apskaitos dokumentus, A. B. užtikrino tinkamą atrakcionų funkcionavimą, greta to jis I. Ž. nurodymu surinkdavo iš darbuotojų bendrovės įplaukas ir saugodavo jas savo žinioje, prireikus iš neapskaitytų bendrovės lėšų išmokėdavo darbuotojams atlyginimus ir perduodavo L. R. reikiamas neapskaitytų pinigų sumas buhalteriniams mokėjimams atlikti.

224Kaip jau minėta, I. Ž., L. R. ir A. B. buvo kaltinami pagal BK 183 str. 2 d. pasisavinę patikėtą ir jų žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, be atskirų teisės aktų reikalavimų pažeidimų, darydami ir kitas nusikalstamas veikas: 1) neteisėtai versliškai ir stambiu mastu verčiantis ūkine komercine veikla, 2) apgaulingai tvarkant bendrovės buhalterinę apskaitą, 3) siekiant išvengti mokesčių, pateikiant valstybės įgaliotoms institucijoms deklaracijas su žinomai neteisingais duomenimis. Kaltinime inkriminuotų kitų nusikalstamų veikų klausimu šiame nuosprendyje jau yra pasisakyta. Akivaizdu, jog su minimomis inkriminuotomis nusikalstamomis veikomis yra tiesiogiai susiję ir kitų teisės aktų, išvardintų kaltinime pagal BK 183 str. 2 d., pažeidimai.

225Vengiant kartojimosi apibendrintai pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 4 d. Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio 3 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. Įsakymu Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo" patvirtintų „Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų" 5, 15 punktų, 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-134 patvirtintų „Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ 47.5, 47.6 punktų, 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-72 patvirtintų „Prekybos viešosiose vietose taisyklių“ 5, 6 punktų reikalavimų pažeidimai šiame nuosprendyje jau yra įvertinti kaip ūkinės veiklos tvarkos pažeidimai, neužtraukiantys baudžiamosios atsakomybės. Minimuose pažeidimuose UAB „( - ) “ vadovo I. Ž. atžvilgiu galima įžvelgti administracinių teisės pažeidimų požymius, vienok nurodyti pažeidimai savo esme susiję su UAB „( - ) “ veiklos vykdymu ir pajamų iš šios veiklos gavimu, tačiau niekaip nėra susiję su kaltinamiesiems inkriminuotu šių UAB „( - ) “ gautų ir bendrovei priklausančių piniginių lėšų pasisavinimu. Kita vertus, byloje nesurinkta įrodymų, kad už minimus pažeidimus, be UAB „( - ) “ vadovo I. Ž., pagal užimamas pareigas kokiu nors būdu būtų atsakingi ir bendrovės buhalterė L. R. bei vadybininkas A. B..

226Neginčijamai nustatyta, kad kaltinamasis I. Ž., būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, pažeisdamas Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d., 12 str. 1 ir 4 d., 16 str. 1 d., Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių" 3, 4, 16 punktų reikalavimus, apgaulingai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą. Šie pažeidimai neabejotinai gali būti vertinami kaip svetimo turto pasisavinimo būdas, nustačius ir kitus būtinus svetimo turto pasisavinimo požymius. Vienok šiuo nuosprendžiu nėra nustatyta, kad minimus teisės aktų pažeidimus būtų padarę ar už jų padarymą kokiu nors būdu būtų atsakingi ir L. R. bei A. B..

227Specialisto išvada taip pat nustatyta, kad kaltinamasis I. Ž., būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, pažeisdamas Mokesčių administravimo įstatymo 8 str. 1 d., Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 str. 1 d. reikalavimus, 2012 m. liepos, rugpjūčio mėnesiais nuo UAB „( - ) " pardavimo pajamų nesumokėjo iš viso 25946,28 Lt mokėtino į biudžetą PVM. Aukščiau jau aptarta, kad tokie I. Ž. veiksmai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės pagal BK 222 str. 1 d. ar BK 221 str. 1 d. Kaip ir ankstesniu atveju, šiuo nuosprendžiu nėra nustatyta, kad minimus teisės aktų pažeidimus būtų padarę ar už jų padarymą kokiu nors būdu būtų atsakingi ir L. R. bei A. B.. Tuo būdu teismas konstatuoja, jog byloje surinktais įrodymais nenustatyta, jog L. R. ir A. B. būtų pažeidę teisės aktus, išvardintus pagal BK 183 str. 2 d. inkriminuotame kaltinime.

228Inkriminuotame kaltinime teigiama, kad kaltinamieji laikotarpyje nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 neįtraukė į UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą UAB „( - ) “ priklausantį turtą - pinigines lėšas iš viso 304500 Lt įplaukų, ir taip jas pasisavino. Nors kaltinamieji neigia, kad nurodytu laikotarpiu bendrovė gavo tokio dydžio įplaukas, specialisto išvadomis, įvertinus ir ikiteisminio tyrimo metu išimtus „juodosios buhalterijos“ duomenis bei liudytojų bendrovės darbuotojų parodymus, kuriuos jie iš esmės patvirtino ir teisme, buvo nustatyti konkretūs apskaitos reikalavimų pažeidimai ir įvardintos konkrečios pinigų sumos, kurių realus faktinis judėjimas tiek pajamų, tiek išlaidų pavidalu nebuvo atvaizduotas bendrovės apskaitoje. Tuo būdu teismas pripažįsta įrodytu, kad laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 UAB „( - ) “ iš fizinių asmenų už atrakcionų paslaugas ir šerbetą gavo 304500 Lt įplaukų, kurių kaltinamasis I. Ž. neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais ūkinės operacijos metu. Vienok ši aplinkybė pati savaime dar nesuponuoja išvados, jog neapskaitytos bendrovės lėšos (visos ar jų dalis) buvo pasisavintos.

229Ikiteisminio tyrimo metu, atliekant kratas UAB „( - ) “ veiklos vietose, A. B. gyvenamojoje vietoje, A. B. ir kitų bendrovės darbuotojų asmens kratas, buvo rasti ir paimti pinigai 75842,12 Lt ir 3080 eurų sumoje. Prokuroro nutarimu buvo laikinai apribota A. B. nuosavybės teisė į šiuos pinigus konstatuojant, jog yra pagrindas manyti, kad šios lėšos priklauso A. B. ir yra gautos iš inkriminuotų nusikalstamų veikų.

2302012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos UAB „( - ) “ patalpose Palangoje, ( - ) metu, be kitų daiktų ir pinigų autodrome esančiame seife rasta juoda vyriška rankinė, kurioje rasti ir paimti pinigai 2100 eurų. Taip pat seife rasti 5 maišeliai su užrašais „A. A. 500“ ar „A. 500“, kuriuose yra po 500 litų, ir vienas maišelis, kuriame yra 430 litų, t. y. viso 2930 litų ( t. 1, b. l. 103-110). Liudytojas A. J. parodė, kad dirbdamas prie atrakcionų, per darbo dieną surinkdavo iki 700 litų. Surinktus pinigus atiduodavo A. B. arba palikdavo seife, kuris būdavo autodromo namelyje. Surinktus pinigus suskaičiuodavo ir sumą parašydavo ant lapelio. Padedant į seifą surašydavo surinktą sumą ir priklijuodavo lapelį. Kratos metu iš jo buvo paimti ir jo asmeniniai pinigai, kuriuos laikė tame pačiame maišelyje, kur ir surinktus darbo metu pinigus. Jo buvo 2900 eurų ir 4530 litų. Pinigus turėjo su savimi, nes sekančią dieną norėjo pirkti automobilį. Krata buvo daroma namelyje. Buvo paimta iš jo piniginės 800 eurų ir 1600 litų, iš seife buvusios jo asmeninės rankinės 2100 eurų ir seife laikyti 2930 litų. Dalis pinigų buvo gražinta, gražinta 800 eurų ir 1600 litų. Yra negražinta 2100 eurų ir 2930 litų. Pinigai iš klientų eurais nebuvo priimami ir iš darbinės veiklos jų būti negalėjo. 2100 eurų buvo gavęs už parduotą automobilį, o maišeliuose sudėti 2930 litų buvo skirti kredito grąžinimui. 2012-08-27 dokumentų pateikimo protokolu A. J. pateikė kredito grąžinimo grafiką, iš kurio matosi, kad jis kas mėnesį turi grąžinti bankui po 451,54 lt, transporto priemonės pardavimo sutartį, iš kurios matosi, kad 2012-08-12 jis pardavė savo automobilį už 4000 litų, bei išankstinę automobilio pirkimo sutartį, pagal kurią iki 2012-08-27 turėjo sumokėti pardavėjui už perkamą automobilį 14000 lt (3 t., b. l. 166-175). Teismo vertinimu, liudytojo A. J. parodymai, neva 2930 litų priklauso jam, neatitinka tikrovės. Nustatyta, kad pinigai rasti autodromo seife maišeliuose su užrašais, kas visiškai atitinka paties A. J. nurodytą surinktų iš klientų pinigų laikymo vietą ir būdą, todėl šiuos pinigus teismas pripažįsta UAB „( - ) “ įplaukomis, gautomis už teikiamas atrakcionų paslaugas ir neužregistruotomis bendrovės apskaitoje. Tuo tarpu A. J. aiškinimas, jog atskirai rankinėje darbo vietoje seife laikyti 2100 eurų yra jo asmeniniai pinigai, nėra paneigtas. Iš liudytojo pateiktų dokumentų matyti, kad pardavęs automobilį ir ruošdamasis pirkti kitą automobilį, jis galėjo būti sukaupęs nurodytą pinigų sumą. Byloje nesurinkta jokių įrodymų, kad UAB „( - ) “ būtų gavęs pajamas eurais, ar kad kas nors iš bendrovės darbuotojų dėl kokių nors priežasčių būtų bendrovės gautas įplaukas litais keitęs į eurus. Todėl pinigai 2100 eurų sumoje nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini jų savininkui A. J. (BPK 108 str. 1 d.).

2312012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos metu A. B. gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), Palanga, be kitų daiktų rasti rasti ir paimti maišeliai su lapeliais, užrašais ir pinigais 54340 Lt., svetainės sekcijoje esančioje piniginėje rasta ir paimta 980 eurų bei vairuotojo pažymėjimas A. B. vardu (t. 1, b. l. 124-132). A. B. asmens kratos metu iš jo kišenių paimti pinigai 13820 litų (t. 4, b. l. 117-118). Kaltinamojo A. B. teigimu, kratų metu buvo paimta ir jo asmeninių pinigų apie 12000 litų, buvo išimti pinigai iš žmonos piniginės, dalis pinigų buvo visai kitos bendrovės. Teismo vertinimu, byloje surinkti įrodymai neduoda pagrindo susieti kratos metu bute, svetainės sekcijoje esančioje piniginėje atskirai laikomus 980 eurų su apskaitoje neužregistruotomis UAB „( - ) “ pajamomis, kurios, kaip nustatyta, buvo laikomos A. B. bute. Todėl pinigai 890 eurų sumoje nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini jų savininkui A. B. (BPK 108 str. 1 d.). Tuo tarpu kiti pinigai bute buvo laikomi stalčiuje, maišeliuose su lapeliais, ant kurių esantys užrašai leidžia susieti šias lėšas būtent su UAB „( - ) “ veikla. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad A. B. būtų turėjęs pagrindą savo žinioje laikyti kitų bendrovių lėšas, jokia kita bendrovė pretenzijų į šias lėšas nepareiškė. Asmens kratos metu dalis pinigų taip pat buvo rasta maišeliuose su lapeliais, kiti pinigai buvo rasti palaidi A. B. striukės kišenėje. Apklaustų asmenų parodymais nustatyta, kad A. B. surinkinėjo pinigus iš atrakcionus aptarnaujančių bendrovės darbuotojų (to neneigia ir pats A. B.), kas leidžia teigti, jog šie iš darbuotojų surinkti pinigai ir buvo rasti A. B. asmens kratos metu. Nenustatyta, kad A. B. būtų turėjęs ženklesnių pajamų šaltinių, suteikiančių galimybę drabužių kišenėse turėti ir nešiotis keliolikos tūkstančių litų pinigines sumas. Taigi minimus pinigus teismas taip pat pripažįsta UAB „( - ) “ įplaukomis, gautomis už teikiamas atrakcionų paslaugas ir neužregistruotomis bendrovės apskaitoje. Tuo būdu teismas laiko nustatytu, kad viso byloje yra rasta ir paimta 75842,12 Lt UAB „( - ) “ įplaukų, gautų už teiktas atrakcionų paslaugas ir neužregistruotų bendrovės apskaitoje. Apklaustų asmenų parodymais nustatyta, kad iš bendrovės veiklos gaunamos įplaukos buvo saugomos A. B. namuose, dalis jų iki paimant A. B. buvo laikomos autodrome esančiame seife. Kratų metu pinigai kaip tik ir buvo paimti iš bendrovės patalpų ir minimo seifo, iš bendrovės darbuotojų, iš A. B. namų ir iš paties A. B., didžioji dalis pinigų buvo maišeliuose su užrašais, patvirtinančiais pinigų kilmę būtent iš bendrovės vykdomos veiklos. Taigi nėra jokio pamatuoto pagrindo teigti, kad šios lėšos kaltinamųjų buvo pasisavintos ir gautos iš nusikalstamos veiklos. Akivaizdu, jog tai yra UAB „( - ) “ įplaukos, gautos iš bendrovės veiklos, tačiau dėl nusikalstamų I. Ž. veiksmų (apgaulingo apskaitos tvarkymo) neįtrauktos į bendrovės apskaitą ir neužpajamuotos bendrovės kasoje. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-19 nutartimi UAB „( - ) “ yra iškelta bankroto byla, bankrutuojančios bendrovės administratore paskirta UAB „Atenergo“, šiuo metu bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (t. 6, b. l. 14-17, 40-52, 164). Todėl ikiteisminio tyrimo metu rastos ir paimtos UAB „( - ) “ lėšos - pinigai 75842,12 Lt sumoje nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini jų savininkui BUAB „( - ) “ (BPK 108 str. 1 d.). Atitinkamai ši suma minusuojama iš inkriminuotos pasisavintų pinigų sumos (304500 Lt – 75842,12 Lt, lieka 228657,88 Lt).

232Ūkinės finansinės veiklos tyrimui, kurį atlikus buvo duota specialisto išvada, buvo pateikti A. B. kompiuteryje pildyti laisvos formos registrai „Išlaidos 2012.06“, „Išlaidos 2012.07“, „Išlaidos 2012.08“ (I revizijos medžiaga, 42, 42-1, 42-2 priedai). Specialisto išvadoje nurodyta, kad šiuose registruose laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 užregistruotos neįtrauktos į apskaitą ir nepagrįstos apskaitos dokumentais (neišrašyti kasos išlaidų orderiai) iš viso 156122 Lt išlaidos (28030+70017+58075) darbo užmokesčiui, avansams, kanceliarinėms išlaidoms, išlaidoms už telefonus ir elektrą). Analizuojant minėtuose registruose nurodytas išlaidų sumas ir jų paskirtį galima daryti išvadą, jog didžioji dalis išlaidų, nors ir padengiant šias išlaidas oficialiai neapskaitytais ir neužpajamuotais bendrovės pinigais, buvo daroma UAB „( - ) “ interesais, siekiant užtikrinti normalią bendrovės ūkinę veiklą. Šių išlaidų pagrįstumas ir realumas jokiais byloje surinktais įrodymais nėra paneigtas, nors tokių išlaidų egzistavimas buvo aptartas specialisto išvadoje ir buvo žinomas prokurorui dar ikiteisminio tyrimo metu. Kita vertus, registruose dalis išlaidų nurodyta su tiksline paskirtimi „sau pasiėmėm“ atitinkamai birželio mėn. 6000, liepos mėn. 33000, rugpjūčio mėn. 31560, viso 70560 lt. Pripažinti šias išlaidas kaip išlaidas bendrovės interesais, teismo vertinimu, nėra jokio pamatuoto pagrindo. Vienok kaltinamasis A. B. paaiškino teismui, jog jo pildytuose laisvos formos registruose „Išlaidos 2012.06“, „Išlaidos 2012.07“, „Išlaidos 2012.08“ išlaidomis su tiksline paskirtimi „sau pasiėmėm“ buvo pažymėtos bendrovės gautos įplaukos, kurios buvo saugomos jo žinioje ir skirtos ateityje panaudoti mokesčių mokėjimui bei kitoms bendrovės reikmėms. A. B. teigimu, būtent šie pinigai kartu kitais pinigais ir buvo paimti kratų jo namuose bei bendrovės patalpose metu. Tokia kaltinamojo A. B. versija byloje surinktais įrodymais nėra paneigta. Akivaizdu, jog kratų metu paimta UAB „( - ) “ lėšų suma - 75842,12 Lt – yra gana artima minimai 70560 Lt sumai „sau pasiėmėm“ ir iš esmės paaiškina kratų metu paimtų piniginių lėšų kilmę, o skirtumas tarp realiai rastos 75842,12 Lt pinigų sumos ir laisvos formos registruose nurodytos 70560 Lt sumos paaiškinamas registro pildymo nebaigtumu, kaltinamųjų veiklą nutraukus policijos pareigūnams. Tuo būdu, iš bendros išlaidų sumos 156122 Lt minusavus 70560 lt. „sau pasiėmėm“ išlaidų, teismas laiko, jog likusioje dalyje išlaidos 85562 Lt sumoje laikytinos kaip atliktos bendrovės poreikiams tenkinti, todėl ši pinigų suma negali būti laikoma pasisavinta.

233Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos dokumentus specialisto išvada taip pat nustatyta, kad UAB „( - ) " išmokėjo daugiau 7728,17 Lt darbo užmokesčio darbuotojams V. Ž., R. V., R. S., A. A., A. E., L. R., Ž. G., P. Ž. be apskaitos dokumentų, kurie nebuvo įtraukti į bendrovės apskaitą. Taip pat I. Ž. neįtraukė į apskaitą ir nepagrindė apskaitos dokumentais, neišrašė 4 atvejais kasos išlaidų orderių 1547,99 Lt gryniems pinigams, sumokėtiems ūkio subjektams už prekes ir gautas paslaugas. Kaip jau minėta ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje, byloje nepaneigtas ir turėtų 10497,96 Lt išlaidų pagal 2012 m. rugpjūčio 16 d. kasos išlaidų orderį Nr. 002 realumas. Taigi šios išlaidos bendroje 19774,12 Lt sumoje taip pat pripažįstamos išlaidomis bendrovės poreikiams tenkinti, o galutinė tokių išlaidų suma yra 105336,12 Lt (85562 Lt+19774,12 Lt). Atitinkamai ši suma taip pat minusuojama iš inkriminuotos pasisavintų pinigų sumos (304500 Lt – 75842,12 Lt - 105336,12 Lt, lieka 123321,76 Lt).

234Tuo būdu, atlikus atitinkamus skaičiavimus ir iš neapskaitytų UAB „( - ) " 304500 Lt įplaukų (šios sumos realumas, kaip jau minėta, patikimai nustatytas ir abejonių nekelia) atėmus kratos metu surastas neapskaitytas pinigų sumas bei išlaidas, kurios iš neapskaitytų pinigų be apskaitos dokumentų buvo daromos bendrovės poreikiams tenkinti, galima daryti kategorišką išvadą, jog likusi neapskaitytų įplaukų suma 123321,76 Lt buvo pasisavinta. Tiek kratų metu rastos didelės sumos neapskaitytų grynųjų pinigų, tiek ir nustatytos didelės neapskaitytos išlaidos bendrovės poreikių tenkinimui taipogi patvirtina, kad UAB „( - ) " buvo disponuojama didelėmis sumomis neapskaitytų grynųjų pinigų. Netiesiogiai dalies lėšų pasisavinimo faktas yra užfiksuotas netgi minėtuose laisvos formos registruose „Išlaidos 2012.06“, „Išlaidos 2012.07“, „Išlaidos 2012.08“ (I revizijos medžiaga, 42, 42-1, 42-2 priedai): registruose „Išlaidos 2012.06“, „Išlaidos 2012.07“ taip pat nurodyti skirtumas tarp gautų pajamų ir išlaidų (su jau įtraukta pozicija „sau pasiėmėm“) atitinkamai 8010 Lt ir 28883 Lt (21253+7360), viso 36893 Lt, apie kurio panaudojimą bendrovės reikmėms jokių duomenų nėra. Taigi jau šiuose A. B. pildytuose dokumentuose galima įžvelgti užfiksuotą 36893 Lt pasisavinimą. Pažymėtina, kad registras „Išlaidos 2012.08“ kratos metu dar nebuvo baigtas pildyti ir jame dar nebuvo išvestas skirtumas tarp gautų pajamų ir išlaidų mėnesio gale, kurį pridėjus, minima suma būtų ženkliai didesnė.

235Reziumuojant išdėstytą teismas pripažįsta įrodytu, jog UAB „( - ) “ vadovas kaltinamasis I. Ž., kurio žinioje pagal užimamas pareigas buvo šios įmonės turtas, apgaulingai tvarkydamas bendrovės buhalterinę apskaitą, mokesčių vengimo tikslu įrašydamas į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - ) “ pajamas ir turtą ir jas pateikdamas valstybės įgaliotoms institucijoms, pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą, UAB „( - ) “ priklausantį turtą – pinigines lėšas 123321,76 Lt sumoje. I. Ž. veika kvalifikuojama pagal BK 183 str. 2 d., jo kaltė visiškai įrodyta ir teismui abejonių nekelia. Kita vertus, byloje surinktais įrodymais nenustatyta, kad šioje I. Ž. padarytoje nusikalstamoje veikoje būtų dalyvavę ir L. R. bei A. B.. Nenustatyta, kad bendrovėje atlikdami atitinkamai buhalterės ir vadybininko funkcijas, L. R. ir A. B. suprato, kad jie padeda I. Ž. pasisavinti svetimą turtą, ir to norėjo. Buhalterė L. R. tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą pagal bendrovės direktoriaus I. Ž. pateikiamus pirminius apskaitos dokumentus ir pagal užimamas pareigas nebuvo atsakinga už ūkinių – finansinių operacijų vykdymą bei jų dokumentavimą. Vadybininkas A. B. užtikrino sklandžią bendrovės ūkinę veiklą, direktoriaus nurodymu surinkdavo iš darbuotojų pinigus, juos laikydavo savo žinioje ir I. Ž. nurodymu prireikus panaudodavo ūkinėms išlaidoms, tačiau nebuvo už juos materialiai atsakingas ir neturėjo įgaliojimų naudoti šių pinigų savo nuožiūra, be I. Ž. žinios. Nenustatyta, kad L. R. ir A. B. būtų žinoję, kokiais būdais ir tikslais I. Ž. naudoja surinktus iš darbuotojų bendrovės pinigus – bendrovės interesais ar asmeninių poreikių tenkinimui, užpajamuodamas juos kasoje ar be jokios apskaitos, ir kad jie savo veiksmais padėjo nusikalstamos veikos vykdytojui pasisavinti svetimą turtą, o jų veiksmai buvo reikalingi ir būtini sudarant sąlygas veikti I. Ž. ir bendroje nusikalstamoje veikoje savintis svetimus pinigus. Taip pat nenustatyta, kad A. B. būtų pasisavinęs pinigus be I. Ž. žinios (L. R. tokios galimybės – realaus priėjimo prie pinigų – netgi neturėjo), ar kad I. Ž. būtų pasisavintais pinigais dalijęsis su kitais kaltinamaisiais ir juos apie tai informavęs. Remiantis išdėstytu, I. Ž. ir L. R. dėl kaltinimo pagal BK 183 str. 2 d. išteisinami jiems nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

236Dėl civilinių ieškinių

237Klaipėdos apskrities VMI byloje pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš I. Ž. 27231,65 lt mokesčių, kurių UAB „( - ) “ nesumokėjo į valstybės biudžetą 2012 m. birželio – rugpjūčio mėn.: 1275,43 lt gyventojų pajamų mokesčio ir 25946,28 PVM (t. 3, b. l. 63-68).

238VSDFV Klaipėdos skyrius byloje pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš I. Ž. 3684,28 lt. valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, kurių UAB „( - ) “ nesumokėjo į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 2012 m. birželio – liepos mėn. (t. 3, b. l. 72-76).

239Civiliniai ieškiniai pagrįsti ir pilnai tenkintini.

240Pagal baudžiamojo proceso įstatymą asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta (BPK 109, 115 straipsnis). Kartu pažymėtina, kad sprendimą tenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai, remdamasis teisme patikrintais dokumentais, nustato, kad ieškinys yra pagrįstas: fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta žala; kaltininko veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; tarp kaltininko veikos ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys. Nagrinėjamos bylos kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą, įrašant žinomai neteisingus duomenis apie juridinio asmens turtą ir pajamas į deklaracijas ir juos pateikiant valstybės įgaliotoms institucijoms, žalos gali būti padaroma ir valstybės finansų sistemai, nes šiuo atveju slepiami mokesčiai, biudžetas netenka dalies įplaukų.

241Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad dėl vykdomos veiklos neteisėtumo (apgaulingo apskaitos tvarkymo, žinomai neteisingų duomenų apie juridinio asmens turtą ir pajamas įrašymo į deklaracijas ir jų pateikimo valstybės įgaliotoms institucijoms) I. Ž. 2012 m. birželio – liepos mėn. VSDFV Klaipėdos skyriui UAB „( - ) “ vardu nesumokėjo 3684,28 lt. valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, 2012 m. birželio - rugpjūčio mėnesiais nuo UAB „( - ) " pardavimo pajamų Klaipėdos apskrities VMI nepriskaičiavo, nedeklaravo bei nesumokėjo iš viso 25946,28 Lt mokėtino į biudžetą PVM ir 1275,43 lt gyventojų pajamų mokesčio, t. y. dėl tokios neteisėtos veiklos jis nevykdė teisės aktuose numatytų jam, kaip mokesčių mokėtojui, kylančių pareigų, ir taip padarė 3684,28 lt. turtinę žalą VSDFV Klaipėdos skyriui ir 27231,65 lt. turtinę žalą valstybės biudžetui. Vadinasi, nors dalies norminių aktų pažeidimai iš kaltinimo yra pašalinti (kiek tai susiję su PVM mokėjimu), I. Ž. baudžiamojoje byloje buvo visos minėtos sąlygos civiliniam ieškiniui pareikšti, nagrinėti ir tenkinti (analogiškai civilinio ieškinio klausimas buvo sprendžiamas kasacinėje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-59/2014).

242Dėl bausmių

243Skirdamas bausmes kaltinamajam I. Ž., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, įvertindamas BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes.

244Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta.

245Kaltinamasis anksčiau neteistas, po nusikaltimų padarymo vieną kartą baustas administracine tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimą. I. Ž. padarė tris tyčinius nusikaltimus, tame tarpe ir sunkų savanaudišką nusikaltimą, nebuvo teismui nuoširdus, melavo ir išsisukinėjo, mėgindamas išvengti atsakomybės, nesiėmė priemonių grąžinti bent dalį pagrobto bendrovės turto ar sumokėti nuslėptus nuo valstybės mokesčius, nors turėjo tam pakankamai laiko ir galimybių, kas rodo, jog kaltinamasis nekritiškai vertina savo elgesį. Svetimų piniginių lėšų suma, dėl kurios pasisavinimo I. Ž. kaltė pripažįstama įrodyta šiuo nuosprendžiu, beveik keturis kartus viršija BK 190 str. nustatytą minimalią didelės vertės turto ribą. Kaltinamajam pasisavinus bendrovės turtą, žalą patyrė ne tik pačiam kaltinamajam priklausanti bendrovė, kuri tapo nemoki ir jai buvo iškelta bankroto byla (Klaipėdos apygardos teismo 2014-09-29 nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto), tačiau nebuvo sumokėti ir mokesčiai valstybei bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Tik dėka operatyvių policijos pareigūnų veiksmų, per nepilnus tris mėnesius nuo nusikalstamų veiksmų pradžios išaiškinusių nusikalstamą I. Ž. veiklą ir ją nutraukusių, pavyko išvengti dar didesnės turtinės žalos padarymo. Įvertinant nurodytas aplinkybes, pagal BK 183 str. 2 d. kaltinamajam skiriama sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė. Priimant dėmesin sankcijos griežtumą, tai, jog kaltinamasis anksčiau neteistas, dirba, turi šeimą, augina du mažamečius vaikus, teismas laiko teisingu už šį nusikaltimą skirti kaltinamajam mažesnę už sankcijos vidurkį, artimesnę minimaliam sankcijos dydžiui laisvės atėmimo bausmę. Kita vertus, įvertinant nekritišką kaltinamojo požiūrį į padarytus nusikaltimus, neleidžiantį atmesti galimybės, jog savo verslą turintis kaltinamasis ir ateityje gali daryti panašaus pobūdžio nusikaltimus, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą teismas yra įsitikinęs, jog bet kokios švelnesnės bausmės skyrimas kaltinamajam neužtikrintų BK 41 str. 2 d. numatytų bausmės tikslų įgyvendinimo. Už kitus nusikaltimus pirmą kartą teisiamam kaltinamajam skiriama sankcijoje numatyta švelniausia bausmės rūšis bauda, parenkant mažesnį už sankcijos vidurkį baudos dydį.

246Pagal teismų praktiką, jeigu apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą padaromos ir kitos nusikalstamos veikos (pavyzdžiui, sukčiavimas, turto pasisavinimas ir pan.), visos jos kvalifikuojamos kaip ideali nusikalstamų veikų sutaptis pagal BK 222 straipsnį ir atitinkamus kitus BK straipsnius. Ideali nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai kaltininkas viena veika tuo pačiu metu padaro kelias nusikalstamas veikas, numatytas skirtinguose Baudžiamojo kodekso straipsniuose. I. Ž. teisiamas už apgaulingą įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą (BK 222 straipsnio 1 dalis), neteisingą duomenų apie turtą bei pajamas pateikimą valstybės įgaliotai institucijai (BK 220 straipsnio 1 dalis), didelės vertės svetimo turto pasisavinimą (BK 183 straipsnio 2 dalis). Būtent apgaulingai tvarkydamas buhalterinę apskaitą, tuo pačiu metu I. Ž. padarė dar ir kitas nusikalstamas veikas – pateikė neteisingus duomenis apie įmonės turtą bei pajamas ir pasisavino jam patikėtą bei jo žinioje buvusį įmonės turtą. Taigi jo padarytos nusikalstamos veikos sudaro idealią nusikalstamų veikų sutaptį ir, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, už jas paskirtos bausmės turi būti bendrinamos bausmių apėmimo būdu (kasacinė baudžiamoji byla Nr. 2K-430/2009).

247Šiuo nuosprendžiu nustatyta, kad kaltinamasis I. Ž. pasisavino UAB „( - ) “ pinigines lėšas 123321 lito 76 ct sumoje. UAB „( - ) “ civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje nepareiškė. Todėl, nustačius, jog kaltinamasis I. Ž. iš nusikalstamos veikos neteisėtai gavo 123321 litą 76 ct pajamų, kurių dalis 30915 litų 93 ct sumoje turės būti grąžinta į biudžetą patenkinus Klaipėdos apskrities VMI bei VSDFV Klaipėdos skyriaus civilinius ieškinius, likusios neteisėtai gautos pajamos 92405 litų 83 ct sumoje kaip nusikalstamos veikos rezultatas konfiskuojamos (BK 72 str. 1, 2, 5 d.).

248Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301, 302 str., teismas

Nutarė

249I. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 183 str. 2 d., 220 str. 1 d., 222 str. 1 d., ir jį nubausti:

 • pagal BK 183 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams,
 • pagal BK 222 str. 1 d. 400 MGL (52000 litų) dydžio bauda,
 • pagal BK 220 str. 1 d. 200 MGL (26000 litų) dydžio bauda,

250Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, ir galutinai nubausti I. Ž. laisvės atėmimu dvejiems metams. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos vykdymo pradžios, į bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2012-08-23 iki 2012-08-25. Kardomąsias priemones palikti rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą.

251I. Ž. dėl kaltinimų pagal BK 202 str. 1 d., 300 str. 1 d. išteisinti jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

252Vadovaujantis BK 72 str. 1 d., 2 d. ir 5 d., skirti nuteistajam I. Ž. baudžiamojo poveikio priemonę – pinigų 92405 litų 83 ct (26762 eurų) konfiskavimą.

253Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį tenkinti pilnai, ir priteisti iš nuteistojo I. Ž. 27231 litą 65 ct (7886 eurus) valstybės naudai.

254VSDFV Klaipėdos skyrius civilinį ieškinį tenkinti pilnai, ir priteisti iš nuteistojo I. Ž. 3684 litus 28 ct (1067eurus) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus naudai.

255L. R. dėl kaltinimų pagal BK 183 str. 2 d., 202 str. 1 d., 220 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d. išteisinti jai nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. L. R. paskirtą kardomąją priemonę panaikinti.

256A. B. dėl kaltinimų pagal BK 183 str. 2 d., 202 str. 1 d., 220 str. 1 d., 222 str. 1 d. išteisinti jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. A. B. paskirtą kardomąją priemonę panaikinti.

257Ikiteisminio tyrimo metu rastus ir paimtus pinigus, saugomus Klaipėdos apskrities VPK kasoje, grąžinti teisėtiems savininkams:

 • 75842 litus 12 ct (21965,4 euro) grąžinti bankrutavusiai ir likviduojamai dėl bankroto UAB „( - ) “,
 • 2100 eurų grąžinti A. J., a. k. ( - )
 • 890 eurų grąžinti išteisintajam A. B..

258Daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti:

 • Klaipėdos AVPK saugomą kartoninę dėžę, kurioje yra 10 sąsiuvinių, 4 įlaminuoti lapai su tekstu, 4 segtuvai, įvairūs dokumentai, vokai, maišeliai, lapeliai, bilietukų pakuotės - sunaikinti,
 • kompiuterio procesorių ASUS, Nr. VV280403-07, grąžinti išteisintajam A. B..
 • kompiuterio procesorių INTEL, s/Nr. LT80889020345, grąžinti išteisintajai L. R.,
 • revizijos medžiagą (2 tomai), 3 kompiuterines laikmenas (priedus prie specialisto išvadų ir kratos protokolo) palikti saugojimui prie bylos,
 • kompiuterinę laikmeną su telefoninių pokalbių įrašais sunaikinti.

259Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas... 2. kaltinamasis I. Ž., būdamas UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ) ,... 3. 1) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 į apskaitą neįtraukė,... 4. 2) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir... 5. 3) laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 nepagrindė apskaitos dokumentais... 6. 4) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 neįtraukė į apskaitą ir... 7. 5) laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 neįtraukė į apskaitą,... 8. To pasekoje pagal UAB „( - ) “ direktoriaus kaltinamojo I. Ž. organizuotą... 9. Kaltinamasis I. Ž., būdamas UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ) ,... 10. 2012 m. birželio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 3986,57 Lt... 11. 2012 m. liepos mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 5228,74 Lt... 12. 2012 m. rugpjūčio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 728,42 Lt (406,71+321,71)... 13. 2012 m. birželio mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį... 14. 2012 m. liepos mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį... 15. Kaltinamasis I. Ž., būdamas UAB „( - ) “, įmonės kodas ( - ) ,... 16. Kaltinamasis I. Ž. kaltu neprisipažino ir parodė, kad ilgą laiką turėjo... 17. Kaltinamoji L. R. kalta neprisipažino ir parodė, kad I. Ž. ilgą laiką... 18. Kaltinamasis A. B. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jis niekam nesiūlė... 19. Nepilnametis liudytojas R. R. parodė, kad 2012 m. vasaros viduryje 2-3... 20. Liudytojas V. Ž. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. vasaros viduryje... 21. Liudytojas Ž. G. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. nuo vasaros... 22. Liudytojas E. A. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” visą 2012 m. vasarą... 23. Liudytojas A. J. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. liepos-... 24. Nepilnametis liudytojas D. U. parodė, kad 2012 m. vasaros sezono metu norėjo... 25. Liudytojas A. U. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, I. Ž. ir L. R. dukra... 26. Liudytoja L. K., mokyklos socialinė pedagogė, parodė, kad mokyklos... 27. Liudytoja L. B., mokyklos direktorė, parodė, kad jos kabinete vyko... 28. Nepilnametis liudytojas L. L. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” nuo 2012 m.... 29. Liudytoja B. J., mokyklos socialinė pedagogė, parodė, kad 2013 m. gegužės... 30. Liudytoja G. J., policijos nepilnamečių reikalų pareigūnė, parodė, kad L.... 31. Liudytojas P. Ž. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. vasarą kasininko... 32. Liudytoja D. M. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. vasarą pagal darbo... 33. Liudytojas A. E. parodė, kad 2012 m. vasarą dirbo UAB „( - ) “. Darbą... 34. Nepilnametė liudytoja A. A. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” nuo 2012 m.... 35. Liudytojas R. V. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. gegužės - liepos... 36. Liudytojas M. P. parodė, kad 2012 m. vasarą dirbo UAB "( - ) ". Darbą... 37. Liudytoja E. S. parodė, kad dirbo UAB “( - ) ” 2012 m. vasaros sezono metu... 38. Liudytoja N. P. parodė, kad šioje byloje atliko ikiteisminį tyrimą.... 39. Liudytoja E. L. parodė, kad ji dirba Palangos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 40. Liudytojas P. K., Palangos m. savivaldybės administracijos juridinio personalo... 41. Liudytojas S. B. parodė, kad nuo 2009 m. iki 2014-06-06 dirbo Palangos miesto... 42. Iš UAB „( - ) “ dokumentų matyti, kad bendrovės steigėjas, vienintelis... 43. Administracinio teisės pažeidimo protokole konstatuota, kad UAB „( - ) “... 44. Iš administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų... 45. 2012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos UAB „( - ) “ patalpose... 46. 2012-08-27 dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad A. J. pateikė... 47. 2012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos UAB „( - ) “ patalpose... 48. 2012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos metu pas A. B. adresu ( -... 49. 2012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad A. B. automobilio AUDI A8, valst.... 50. 2012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos metu pas I. Ž. ir L. R. (... 51. 2013-06-17 rašte nurodyta, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos... 52. 2014-05-02 rašte nurodyta, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos... 53. 2013-06-20 rašte nurodyta, kad 2012 metais UAB „( - ) “ Palangos miesto... 54. 2013-06-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad L. R.... 55. 2013-09-11 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti L. R. pateikti UAB... 56. 2013-09-11 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti CD-R kompiuterinėje... 57. 2013-06-03 kratos protokole užfiksuota, kad kratos metu pas L. R. ( - ) .... 58. Išraše iš „Sodros“ duomenų bazės nurodyti asmenys, dirbę UAB „( - )... 59. 2013-06-28 specialisto išvadoje Nr. 5-3/59 konstatuota, kad įvertinus... 60. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž., buhalterė L. R.) laikotarpiu nuo... 61. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m.... 62. - laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 į apskaitą neįtraukė ir... 63. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos... 64. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m.... 65. kasos pajamų orderių, pagrindžiančių 304500 Lt įplaukų gavimą į UAB... 66. 4 atvejais 1547,99 Lt grynųjų pinigų išmokėjimo UAB „( - ) "... 67. laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 kasos išlaidų orderių,... 68. UAB „( - ) " (buhalterė L. R.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m.... 69. -... 70. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 iš viso 9943,75 Lt darbo... 71. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 sąskaita Nr. 272 Kasa iš viso... 72. laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 įsigytų prekių, skirtų šerbeto... 73. laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 iš viso 156122 Lt išlaidų.... 74. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu pagal pateiktą ikiteisminio tyrimo... 75. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22... 76. Pagal Valstybės įmonės Registro centro Juridinių asmenų registro... 77. Pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos... 78. Pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos... 79. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 179... 80. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " kasos... 81. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu UAB „( - ) " buhalterė L. R.... 82. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15... 83. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m.... 84. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2000 m.... 85. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė 2013-06-20 raštu... 86. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.), neturėdama Palangos miesto savivaldybės... 87. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.), neturėdama Palangos miesto savivaldybės... 88. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktą ikiteisminio tyrimo... 89. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23... 90. UAB „( - ) " (buhalterė L. R.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23... 91. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinės maisto ir... 92. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė 2013-06-20 raštu... 93. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.), neturėdama Palangos miesto savivaldybės... 94. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23... 95. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23... 96. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos... 97. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos... 98. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " Mokėjimo... 99. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " Darbo... 100. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " 6... 101. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos... 102. UAB „( - ) " kompiuteriu tvarkomoje kasos knygoje (kasininkas I. Ž.), kurią... 103. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos... 104. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2004 m.... 105. 2013-08-09 specialisto išvadoje Nr. 5-3/71 konstatuota, kad pagal ūkinės... 106. 1)... 107. Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo... 108. 2)... 109. Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 4 d. Valstybinio socialinio draudimo... 110. 3)... 111. Lietuvos Respublikos 2002 m. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. IX-1219 17... 112. 4)... 113. Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 12 d. Garantinio fondo įstatymo Nr.... 114. Klaipėdos apskrities VMI 2013-06-06 raštu pateikė UAB „( - ) " 2012 m.... 115. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo,... 116. UAB "( - ) " (direktorius I. Ž.) Mėnesinių pajamų mokesčio ir PSD įmokų... 117. 2012 m. birželio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 3986,57 Lt... 118. 2012 m. liepos mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 5228,74 Lt... 119. 2012 m. rugpjūčio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 728,42 Lt (406,71+321,71)... 120. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus... 121. - 2012 m. birželio mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį... 122. - 2012 m. liepos mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį... 123. UAB „( - ) " (direktorius I. Ž.) nesilaikė Lietuvos Respublikos 2004 m.... 124. Įvertinus ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) "... 125. Asmens kratos protokole užfiksuota, kad pas A. B. rastas ir paimtas MRT NOKIA... 126. Ryšio tinklo operatorių pateikta informacija patvirtina, kad MRT... 127. Byloje yra pateiktas operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas, kuriame... 128. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2012-07-18 nutartimi Nr. S1-302,... 129. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog bylose, kuriose kaltinimas... 130. Pagal BPK 4 straipsnio nuostatas baudžiamasis procesas Lietuvos Respublikoje... 131. Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo I. Ž. gynėjas pateikė teismui... 132. 1) 2010-12-31 (su 2012-03-01 pakeitimu) negyvenamųjų patalpų Palangoje, ( -... 133. 2) UAB „( - )“ 2012-07-13 maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo... 134. 3) Palangos m. savivaldybės 2006-05-02 suderinimą I. Ž. firmai įrengti... 135. Teisminio bylos nagrinėjimo metu prokuroras pateikė teismui Palangos m.... 136. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas konstatuoja, kad... 137. Dėl organizuotos grupės ir svetimo turto pasisavinimo (I)... 138. I. Ž., L. R. ir A. B. buvo kaltinami pagal BK 183 str. 2 d. tuo, jog veikdami... 139. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti kaltinimo teiginius,... 140. Tuo būdu kaltinimo teiginį, kad UAB „( - ) “ buvo specialiai įkurta A.... 141. Kaip matyti iš kaltinimo konstrukcijos, I. Ž., L. R. ir A. B. yra kaltinami... 142. Dėl neteisėto vertimosi ūkine – komercine veikla... 143. I. Ž., L. R. ir A. B. buvo kaltinami pagal BK 202 str. 1 d. tuo, jog veikdami... 144. BK 202 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 145. Šia nusikalstama veika kėsinamasi į Lietuvos Respublikos įstatymuose ir... 146. Pagal BK 202 straipsnį ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės... 147. Be to, baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine,... 148. Versliškumas kaip BK 202 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos... 149. Stambus mastas – vertinamasis požymis, kuris nustatomas kiekvienu... 150. Kvalifikuojant veiką pagal BK 202 straipsnio 1 dalį būtina nustatyti ir tai,... 151. Kaip minėta, pagal BK 202 str. 1 d. vertimasis ūkine – komercine veikla... 152. 1) neturint leidimo tokiai veiklai, kuriai reikia licencijos (leidimo),... 153. 2) kitokiu neteisėtu būdu.... 154. Teismo vertinimu, kaltinamiesiems inkriminuotas kaltinimas šiuo aspektu yra... 155. UAB „( - ) “ įstatuose (t. 1, b. l. 95-97) nurodyta, kad bendrovės... 156. Pasak kaltinimo, atrakcionų paslaugų teikimo neteisėtumas pasireiškė tuo,... 157. 1) pažeidžiant 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.... 158. 2) pažeidžiant 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.... 159. 3) nesikreipiant į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl leidimo... 160. 2012-03-29 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-72... 161. Byloje sukaupti duomenys leidžia daryti išvadą, kad UAB „( - ) “,... 162. Teismo vertinimu, šerbetų gamybos ir prekybos veikla, skirtingai nuo... 163. Vienok pažymėtina, kad už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine,... 164. Esant nurodytoms aplinkybėms, I. Ž., L. R. ir A. B. dėl kaltinimo pagal BK... 165. Dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo... 166. I. Ž., L. R. ir A. B. buvo kaltinami pagal BK 222 str. 1 d. tuo, jog veikdami... 167. - laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 į apskaitą neįtraukė ir... 168. Be to, I. Ž., veikdamas organizuotoje grupėje su bendrovės buhaltere L. R.... 169. - kasos pajamų orderių, pagrindžiančių 304500 Lt įplaukų gavimą į UAB... 170. - 4 atvejais 1547,99 Lt grynųjų pinigų išmokėjimo UAB „( - ) "... 171. - laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 kasos išlaidų orderių,... 172. Be to, I. Ž., veikdamas organizuotoje grupėje su bendrovės buhaltere L. R.... 173. Tuo tarpu L. R., veikdama organizuotoje grupėje su bendrovės direktoriumi I.... 174. -... 175. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 iš viso 9943,75 Lt darbo... 176. - laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 sąskaita Nr. 272 Kasa iš viso... 177. - laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 įsigytų prekių, skirtų šerbeto... 178. - laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 iš viso 156122 Lt išlaidų.... 179. Pagal UAB „( - ) “ direktoriaus I. Ž. ir vadybininko A. B. organizuojamą,... 180. Kaip jau minėta aukščiau, byloje nenustatytas organizuotos grupės požymis... 181. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą už UAB „( - ) “ apskaitos... 182. Nors abu kaltinamieji neigia apgaulingai tvarkę apskaitą, šį jų... 183. Kaip matyti iš I. Ž. ir L. R. parodymų, jie yra sukūrę šeimą, ilgą... 184. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai ūkio subjektas... 185. L. R. pagal BK 222 str. 1 d. buvo kaltinama neveikimu - tuo, kad pažeisdama... 186. -... 187. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-22 iš viso 9943,75 Lt darbo... 188. - laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-08-23 sąskaita Nr. 272 Kasa iš viso... 189. - laikotarpiu nuo 2012-07-09 iki 2012-08-15 įsigytų prekių, skirtų šerbeto... 190. - laikotarpiu nuo 2012-06-04 iki 2012-08-20 iš viso 156122 Lt išlaidų.... 191. Akivaizdu, kad L. R. neturėjo jokių realių galimybių šias ūkines –... 192. Neginčijamai nustatyta, kad I. Ž., būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi ir... 193. Atkreiptinas dėmesys, kad deklaracijų apie asmens pajamas, pelną ar turtą... 194. Dėl neteisingų duomenų apie pajamas ir turtą pateikimo... 195. I. Ž., L. R. ir A. B. buvo kaltinami pagal BK 220 str. 1 d. tuo, jog veikdami... 196. 2012 m. birželio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 3986,57 Lt... 197. 2012 m. liepos mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 5228,74 Lt... 198. 2012 m. rugpjūčio mėn. 18 eilutėje nedeklaravo 728,42 Lt (406,71+321,71)... 199. 2012 m. birželio mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį... 200. 2012 m. liepos mėnesio Pranešime apie apdraustuosius už ataskaitinį... 201. BK 220 str. 1 d. numatyto nusikaltimo subjektu gali būti fizinis ir juridinis... 202. Kaip matyti iš I. Ž. ir L. R. parodymų, kaltinime minimas deklaracijas... 203. Pagal byloje surinktais įrodymais nustatytas faktines bylos aplinkybes... 204. Dėl dokumentų suklastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo... 205. I. Ž. ir L. R. buvo kaltinami pagal BK 300 str. 1 d. tuo, jog veikdami... 206. Kaltinamieji I. Ž. ir L. R. dėl minimų dviejų suklastotų dokumentų... 207. I. Ž. ir L. R. inkriminuotame kaltinime kasos išlaidų orderio Nr. 002 bei... 208. Kaip minėta, kaltinamieji teigia, kad aptariamuose dokumentuose nurodytos... 209. Buhalterinės apskaitos įstatymo 20 str. 1 d. nustato, jog tuo atveju, kai... 210. Iš specialisto išvados (t. 3, b. l. 14-41) matyti, kad kasos išlaidų... 211. BK 300 str. 1 d. numatytas nusikaltimas padaromas tik tiesiogine tyčia.... 212. Iš esmės panaši situacija yra ir su kasos pajamų orderiu serija OG Nr. 16.... 213. Remiantis išdėstytu, I. Ž. ir L. R. dėl kaltinimo pagal BK 300 str. 1 d.... 214. Dėl svetimo turto pasisavinimo (II)... 215. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 216. Subjektyvusis turto pasisavinimo požymis yra tai, kad ši nusikalstama veika... 217. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą bendrovės vadovas... 218. Kasacinio teismo praktikoje, atsižvelgiant į civilinį teisinį akcinių... 219. Byloje esančiais dokumentais, kaltinamųjų parodymais nustatyta, kad UAB „(... 220. I. Ž., L. R. ir A. B. veika kaltinamajame akte buvo kvalifikuota pagal BK 183... 221. Pagal galiojančią teismų praktiką BK 183 str. numatyto nusikaltimo subjektu... 222. Kaltinamajame akte teigiama, kad UAB „( - ) “ turtas buvo pasisavintas... 223. Toliau sprendžiant kaltinamųjų veiksmų teisėtumo klausimą, būtina... 224. Kaip jau minėta, I. Ž., L. R. ir A. B. buvo kaltinami pagal BK 183 str. 2 d.... 225. Vengiant kartojimosi apibendrintai pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos 2000... 226. Neginčijamai nustatyta, kad kaltinamasis I. Ž., būdamas UAB „( - ) “... 227. Specialisto išvada taip pat nustatyta, kad kaltinamasis I. Ž., būdamas UAB... 228. Inkriminuotame kaltinime teigiama, kad kaltinamieji laikotarpyje nuo 2012-06-01... 229. Ikiteisminio tyrimo metu, atliekant kratas UAB „( - ) “ veiklos vietose, A.... 230. 2012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos UAB „( - ) “ patalpose... 231. 2012-08-23 kratos protokole užfiksuota, kad kratos metu A. B. gyvenamojoje... 232. Ūkinės finansinės veiklos tyrimui, kurį atlikus buvo duota specialisto... 233. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus UAB „( - ) " apskaitos... 234. Tuo būdu, atlikus atitinkamus skaičiavimus ir iš neapskaitytų UAB „( - )... 235. Reziumuojant išdėstytą teismas pripažįsta įrodytu, jog UAB „( - ) “... 236. Dėl civilinių ieškinių... 237. Klaipėdos apskrities VMI byloje pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo... 238. VSDFV Klaipėdos skyrius byloje pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo... 239. Civiliniai ieškiniai pagrįsti ir pilnai tenkintini.... 240. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 241. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad dėl vykdomos veiklos neteisėtumo... 242. Dėl bausmių... 243. Skirdamas bausmes kaltinamajam I. Ž., teismas vadovaujasi bendraisiais... 244. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių byloje... 245. Kaltinamasis anksčiau neteistas, po nusikaltimų padarymo vieną kartą... 246. Pagal teismų praktiką, jeigu apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą... 247. Šiuo nuosprendžiu nustatyta, kad kaltinamasis I. Ž. pasisavino UAB „( - )... 248. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301, 302 str., teismas... 249. I. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 183 str. 2 d., 220... 250. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti... 251. I. Ž. dėl kaltinimų pagal BK 202 str. 1 d., 300 str. 1 d. išteisinti jam... 252. Vadovaujantis BK 72 str. 1 d., 2 d. ir 5 d., skirti nuteistajam I. Ž.... 253. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį... 254. VSDFV Klaipėdos skyrius civilinį ieškinį tenkinti pilnai, ir priteisti iš... 255. L. R. dėl kaltinimų pagal BK 183 str. 2 d., 202 str. 1 d., 220 str. 1 d., 222... 256. A. B. dėl kaltinimų pagal BK 183 str. 2 d., 202 str. 1 d., 220 str. 1 d., 222... 257. Ikiteisminio tyrimo metu rastus ir paimtus pinigus, saugomus Klaipėdos... 258. Daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir... 259. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...