Byla 2K-47/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Antano Klimavičiaus ir pranešėjo Albino Sirvydžio, sekretoriaujant M. Čiučiulkai, dalyvaujant prokurorui D. Stankevičiui, gynėjui S. Chiminui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. P. (V. P.) kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. liepos 13 d. nuosprendžio, kuriuo V. P. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

2Skundžiamas ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 10 d. nuosprendis, kuriuo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. liepos 13 d. nuosprendis iš dalies pakeistas: nustatyta, kad V. P. pasisavintas turtas buvo ne jam patikėtas, bet jo žinioje; iš nuosprendžio pašalinta aplinkybė, kad V. P. pasisavino 73 062,32 Lt, jų neįnešęs į UAB ( - ) kasą bei nepateikęs dokumentų, patvirtinančių, jog šie pinigai buvo panaudoti bendrovės reikmėms; V. P. paskirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta iki vienerių metų šešių mėnesių.

3V. P. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Dėl šio išteisinimo kasacinis skundas nepaduotas.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

5V. P. nuteistas už tai, kad, būdamas ( - ) esančios UAB ( - ) direktorius, nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 30 d. pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės UAB ( - ) turtą: 10 428,22 Lt bendros vertės ilgalaikį turtą, t. y. odinius baldus, elektrinę viryklę, mikrobangų krosnelę, kompiuterį bei automobilį ( - ), ir pagal bendrovės kasos išlaidų orderius jam išmokėtus 50 516,22 Lt.

6Kasaciniu skundu V. P. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kasatorius, savaip interpretuodamas bylos aplinkybes, nurodo, kad šioje byloje yra netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, nes jis nuteistas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nepagrįstai. Teismų sprendimuose nurodytų daiktų kasatorius nepasisavino. Mikrobangų krosnelė ir elektrinė viryklė buvo paimtos remontuoti, kompiuteris buvo kasatoriaus darbo įrankis, o odiniai baldai dėl bendrovės patalpų remonto netilpo salėje, be to, galėjo būti apgadinti. L. P. parodymus teismas įvertino neteisingai. Kasatorius nepasisavino ir automobilio ( - ). Šis automobilis kasatoriaus atleidimo iš darbo metu buvo remontuojamas autoservise ir, ikiteisminio tyrimo pareigūnams pareikalavus, buvo atgabentas. Daiktų radimas kasatoriaus namuose, jo nuomone, neįrodo tikslo šiuos daiktus pasisavinti. Kaltinimas dėl pinigų, išmokėtų pagal bendrovės kasos išlaidų orderius, pasisavinimo yra taip pat neteisingas, o teismai, pripažindami šio kaltinimo dalį įrodyta, netinkamai įvertino įrodymus. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad kasatorius nebuvo materialiai atsakingas už bendrovės turtą, yra nepagrįsta ir nemotyvuota. Kasatorius taip pat nurodo, kad teismai pažeidė jo nekaltumo prezumpciją, o atmesdami prašymą atlikti statybos ir remonto darbų vertinimus suvaržė jo teisę į nešališką ir išsamų teisminį bylos nagrinėjimą. Be to, apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo kasatoriaus apeliacinio skundo, nes neatsakė į visus šio skundo argumentus, susijusius su kaltinimo dėl pinigų, išmokėtų pagal bendrovės kasos išlaidų orderius, pasisavinimo, pagrįstumu, tikslumu, ir nesvarstė skundo argumento, kad ilgalaikį turtą sudarančių daiktų, už kurių pasisavinimą jis nuteistas, kasatorius galėjo laiku negrąžinti dėl aplaidumo.

7Kasacinis skundas iš dalies tenkintinas.

8Dėl V. P. veikos

9V. P. pagrįstai nuteistas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį už didelės vertės UAB ( - ) turto, t. y. odinių baldų, elektrinės viryklės, mikrobangų krosnelės, kompiuterio ir pagal bendrovės kasos išlaidų orderius jam išmokėtų 50516,22 Lt, pasisavinimą.

10Turto pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai paverčia savo turtu. Įvykio metu V. P. buvo UAB ( - ) direktorius, dėl savo užimamų pareigų jis turėjo teisę duoti nurodymus pavaldiniams, kuriems bendrovės turtas buvo patikėtas. Todėl apeliacinės instancijos teismo išvada, kad bendrovės turtas buvo jo žinioje, laikytina teisinga. 2004 m. kovo mėn. atliktų kratų metu buvo paimti kaltinime nurodyti odiniai baldai, elektrinė viryklė, mikrobangų krosnelė, kompiuteris, nors V. P. buvo prašyta grąžinti bendrovės turtą tuoj pat po jo atleidimo iš direktoriaus pareigų, t. y. 2003 m. spalio 2 d. Minėti daiktai buvo V. P. žinioje, iš teismų sprendimuose aptartų įrodymų matyti, kad jie buvo naudojami ne bendrovės tikslams, be to, ir po V. P. atleidimo iš direktoriaus pareigų šie daiktai nebuvo ilgą laiką grąžinami. V. P. teiginius, kad mikrobangų krosnelė ir elektrinė viryklė buvo paimtos remontuoti, kompiuteris buvo kasatoriaus darbo įrankis, o odiniai baldai dėl bendrovės patalpų remonto netilpo salėje, be to, galėjo būti apgadinti, apeliacinės instancijos teismas įvertino nepažeisdamas BPK reikalavimų ir dėl jų tinkamai pasisakė nuosprendyje. Minėti kasatoriaus motyvai nėra susiję su bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindais, todėl šioje nutartyje nesvarstomi. Kasacinio skundo teiginiai dėl pinigų, išmokėtų pagal bendrovės kasos išlaidų orderius, t. y. 50 516,22 Lt pasisavinimo susiję su nauju bylos aplinkybių ir įrodymų vertinimu, o bylos aplinkybių ir įrodymų vertinimas yra apeliacinės instancijos teismo prerogatyva. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas šią kaltinimo dalį, BPK reikalavimų nepažeidė, nes dėl šios V. P. veikos nurodė motyvus, kurie yra pagrįsti išsamiu ir nešališku bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Esant šioms aplinkybėms laikytina, kad kasacinio skundo motyvai dėl odinių baldų, elektrinės viryklės, mikrobangų krosnelės, kompiuterio ir pagal bendrovės kasos išlaidų orderius jam išmokėtų 50 516,22 Lt yra nepagrįsti, nes prieštarauja teismų sprendimuose aptartų įrodymų visetui.

11Dėl kitų kasacinio skundo motyvų

12Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareikštas prašymas įvertinti statybos ir remonto darbus buvo išspręstas nepažeidžiant BPK 324 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Apeliacinis skundas laikomas neišnagrinėtu nesant motyvuotų apeliacinės instancijos teismo išvadų bent dėl dalies esminių apeliacinio skundo argumentų ir to nereikia suprasti kaip reikalavimo pateikti detalų atsakymą į kiekvieną argumentą, tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas atsakė į esminius V. P. apeliacinio skundo argumentus. Kasatoriaus teiginiai dėl nekaltumo prezumpcijos pažeidimo nėra paremti konkrečiais motyvais.

13Dėl automobilio ( - )

14Tačiau teismų sprendimai yra keistini, nes teismai padarė neteisingą išvadą, kad V. P. pasisavino automobilį ( - ).

15V. P., būdamas UAB ( - ) direktorius, leido naudotis automobiliu ( - ) kitiems su šia bendrove nesusijusiems asmenims, o dar prieš atleidimą iš darbo šį automobilį perdavė į autoservisą remontuoti. V. P. parodymų, kad jo atleidimo iš darbo metu šis automobilis buvo remontuojamas autoservise, o iki to juo naudojosi ir bendrovės darbuotojai, teismai nevertino. V. P. parodė, kad kai jį atleido iš bendrovės direktoriaus pareigų, autoserviso meistrui jis pasakė automobilio neremontuoti, nes neaišku, kas atsiskaitys už remontą (T. 1, b. l. 118). V. P. parodymai dėl automobilio atitinka ikiteisminio tyrimo metu duotus liudytojo I. G. parodymus, kurie apkaltinamajame nuosprendyje neįvertinti. Be to, iš bylos matyti, kad automobilis ( - ), kurį V. P. savo iniciatyva pateikė ikiteisminio tyrimo pareigūnams, buvo neeksploatuojamas.

16Aplinkybės, susijusios su automobilio remontu, byloje nebuvo tirtos, o kiti įrodymai nepatvirtina V. P. kaltės pasisavinus minėtą automobilį. UAB ( - ) direktoriaus V. P. veiksmai, kai jis automobiliu ( - ) leido naudotis kitiems su šia bendrove nesusijusiems asmenims, galbūt neatitiko bendrovės interesų, tačiau tokie veiksmai ar automobilio perdavimas į autoservisą remontuoti nelaikytina turto pasisavinimu BK 183 straipsnio prasme.

17Apkaltinamasis nuosprendis turi būti pagrįstas įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką. Įrodymų, patvirtinančių, kad V. P. pasisavino jo žinioje buvusį automobilį ( - ), byloje nėra. Todėl 8285,80 Lt vertės automobilio ( - ) pasisavinimas iš teismų sprendimų šalintinas.

18Keisti V. P. veikos kvalifikacijos nėra pagrindo, nes turto, kurį pasisavino V. P., vertė viršija 250 MGL dydžio sumą. Tačiau sumažėjus turto, kurį pasisavino V. P., apimčiai, mažintina jam paskirta bausmė.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2006 m. liepos 13 d. nuosprendį ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 10 d. nuosprendį pakeisti: pašalinti iš nuosprendžių aplinkybę, kad V. P. pasisavino jo žinioje buvusį 8285,80 Lt vertės automobilį ( - ), ir V. P. paskirtą laisvės atėmimo bausmę sumažinti iki vienerių metų trijų mėnesių.

21Kitas nuosprendžių dalis palikti nepakeistas.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Skundžiamas ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. V. P. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį išteisintas kaip nepadaręs veikos,... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjo, prašiusio... 5. V. P. nuteistas už tai, kad, būdamas ( - ) esančios UAB ( - ) direktorius,... 6. Kasaciniu skundu V. P. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 7. Kasacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 8. Dėl V. P. veikos... 9. V. P. pagrįstai nuteistas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį už didelės vertės... 10. Turto pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo... 11. Dėl kitų kasacinio skundo motyvų... 12. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareikštas prašymas... 13. Dėl automobilio ( - )... 14. Tačiau teismų sprendimai yra keistini, nes teismai padarė neteisingą... 15. V. P., būdamas UAB ( - ) direktorius, leido naudotis automobiliu ( - ) kitiems... 16. Aplinkybės, susijusios su automobilio remontu, byloje nebuvo tirtos, o kiti... 17. Apkaltinamasis nuosprendis turi būti pagrįstas įrodymais, neginčijamai... 18. Keisti V. P. veikos kvalifikacijos nėra pagrindo, nes turto, kurį pasisavino... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6... 20. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. liepos 13 d. nuosprendį ir Lietuvos... 21. Kitas nuosprendžių dalis palikti nepakeistas....