Byla 2K-636/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Pikelio, Aldonos Rakauskienės, pranešėjo Olego Fedosiuko, sekretoriaujant D. Cicėnienei, dalyvaujant prokurorei A. Japertienei, gynėjui advokatui V. Kadauskui, nuteistajam N.K., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 14 d. ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 9 d. nuosprendžių.

2Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 14 d. nuosprendžiu N. K. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Akmenės rajono apylinkės teismo 2006 m. kovo 7 d. nuosprendžiu paskirta, bet neatlikta vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme, ir galutinė bausmė paskirta – laisvės atėmimas vieneriems metams ir septyniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. gegužės 9 d. nuosprendžiu nuteistojo N. K. apeliacinį skundą patenkino ir pakeitė Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 14 d. nuosprendį: pritaikė BK 75 straipsnį ir bausmės vykdymą atidėjo trejiems metams, įpareigodama N. K. per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokurorės, prašiusios kasacinį skundą patenkinti, nuteistojo ir gynėjo, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

5N. K. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad 2006 m. lapkričio 8 d., apie 21 val., Šiaulių rajone, (duomenys neskelbtini), įsibrovė į A. K. priklausančią daržinę ir pagrobė 1170 Lt vertės turtą: centrinio šildymo savadarbę metalinę krosnį, reduktorių, sėjamosios mašinos metalinį ratą, rankinį pakėlėją, metalinį indą su elektriniu apšildymu, du vandens siurblius, ir vandens pašildytoją.

6Kasaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja prašo Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gegužės 9 d. nuosprendį panaikinti, o Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 14 d. nuosprendį pakeisti – taikyti BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir konfiskuoti N. K. priklausantį automobilį (duomenys neskelbtini).

7Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, atidėdamas bausmės vykdymą nuteistajam N. K., netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą – BK 75 straipsnį. Anot kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas, taikydamas BK 75 straipsnį, privalėjo padaryti motyvuotą išvadą, kad bausmės tikslai N. K. bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo, o tam buvo būtina nuodugniai išnagrinėti visas aplinkybes, kurias reikalaujama įvertinti BK 54 straipsnyje. Tačiau, kaip matyti iš Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio, buvo atsižvelgta tik į tas aplinkybes, kurios suteikia formalų pagrindą taikyti BK 75 straipsnį, ir visiškai neįvertinti neigiami veiksniai, leidžiantys daryti priešingas išvadas, būtent tai, kad N. K. yra recidyvistas, iki skundžiamo nuosprendžio priėmimo jis jau buvo keturis kartus teistas, tris kartus iš keturių bausmės vykdymas jam buvo atidėtas, nusikaltimą jis padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu. Be to, N. K. nusikaltimą suplanavo iš anksto, tikėdamasis, kad jis nebus atskleistas. Kelia abejonių ir tai, kad nuteistasis padarė nusikaltimą dėl sunkios materialinės padėties, nes turėjo galimybę rasti legalų pragyvenimo šaltinį, jei būtų dėjęs tam pakankamai pastangų. Kasatoriaus teigimu, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino visas N. K. atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes bei padarė pagrįstą išvadą, kad bausmės tikslai nebus pasiekti taikant BK 75 straipsnį.

8Prašydamas pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kasatorius nurodo, kad teismas, vadovaudamasis BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punktu, privalėjo konfiskuoti N. K. priklausantį automobilį (duomenys neskelbtini), kuris pripažintinas nusikaltimo padarymo priemone, nes juo nuteistasis gabeno pagrobtus daiktus iš nusikaltimo vietos į namus, o vėliau į metalo laužo supirkimo punktą. Be minėtos transporto priemonės pagrobto turto gabenimas būtų buvęs negalimas.

9Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10Dėl BK 75 straipsnio taikymo

11Bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas nuteistam asmeniui tik BK 75 straipsnio 1 dalies formaliai numatytomis sąlygomis. Tačiau bausmės vykdymo atidėjimo instituto taikymas visada turi būti pagrįstas motyvuota teismo išvada, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

12Spręsdamas šį klausimą teismas privalo įvertinti visas aplinkybes, lemiančias nusikalstamos veikos pavojingumą (nusikaltimo padarymo būdą, įrankius ir priemones, laiką, vietą pasekmių sunkumą, kaltės formą, tikslą ir motyvą), apibūdinančias kaltininko asmenybę (ankstesnius nusikaltimus ar kitus teisės pažeidimus, polinkį į girtavimą, narkotinių ar kitų svaiginamųjų priemonių vartojimą, vertybinę orientaciją, požiūrį į darbą, asmens charakteristiką ir pan.), elgesį po nusikaltimo padarymo (atvykimą ir prisipažinimą, gailėjimąsi, padėjimą išaiškinti nusikaltimą ir kitus bendrininkus, žalos atlyginimą ir pan.). Teismas taip pat turi įvertinti ir tai, kaip bausmės vykdymas paveiktų kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kaltininkas neteks nuolatinio darbo, galimybės baigti mokslą ar įgyti specialybę, nebus kam prižiūrėti sergančių asmenų ar invalidų pan.).

13Pirmosios instancijos teismas, skirdamas N. K. realią laisvės atėmimo bausmę, motyvavo tokį sprendimą neigiamais jo asmenybės bruožais, t. y. kad jis teisiamas penktą kartą, turi neišnykusį teistumą, išvadų dėl savo ankstesnio elgesio nepadarė, nedirba, turi keletą galiojančių administracinių nuobaudų. Be to, N. K. teisiamas už veiką, kurią padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors BK 75 straipsnyje tai nėra įtvirtinta, tačiau sisteminis BK bendrosios dalies normų aiškinimas leidžia teigti, kad asmeniui, padariusiam naują tyčinį nusikaltimą bausmės vykdymo atidėjimo metu, pakartotinis laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir kitas bylos aplinkybes (nutartys kasacinėse bylose Nr. 2K-713/2003, 2K-364/2007). Apeliacinės instancijos teismas, keisdamas pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir taikydamas bausmės vykdymo atidėjimo institutą, be byloje anksčiau nustatytų lengvinančių atsakomybę aplinkybių (prisipažinimas, nuoširdus gailėjimasis, žalos atlyginimas), rėmėsi ir tuo, kad N. K. padarė nusikaltimą dėl sunkios materialinės padėties (tuo metu neturėjo darbo, ką tik buvo gimusi duktė ir labai reikėjo pinigų), kad vagystė padaryta iš atokesnėje vietoje esančios daržinės, kad pavogtas, kaltininko manymu, nenaudojamas metalo laužas. Tai leido apeliacinės instancijos teismui padaryti išvadą, kad realiai padaryta vagystė iš tiesų yra mažiau pavojinga nei BK 178 straipsnio 2 dalyje apibrėžtai veikai būdingas pavojingumas. Apeliacinės instancijos teismo sprendimą atidėti bausmės vykdymą iš dalies nulėmė ir tai, kad realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas labai pakenktų teigiamiems socialiniams nuteistojo ryšiams, nes jis išlaiko šeimą, augina du mažamečius vaikus.

14Nagrinėjant bylą, prie bylos buvo pridėta (duomenys neskelbtini) seniūnijos pažyma, Šiaulių r. policijos komisariato informatikos ir ryšių poskyrio informacija, charakteristika iš darbovietės. Šių dokumentų turinys rodo, kad N. K. augina du mažamečius vaikus, jo vaikai prižiūrimi, dėl jo elgesio nusiskundimų nėra, jis dirba ir teigiamai vertinamas darbdavio, per vienerių metų laikotarpį jis nebuvo baustas administracine tvarka.

15Atsižvelgdama į šias aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas taikyti BK 75 straipsnį ir atidėti bausmės vykdymą N. K. yra pagrįstas.

16Dėl BK 72 straipsnio taikymo

17Turto konfiskavimo pagrindai nustatyti BK 72 straipsnyje. Šiame straipsnyje nurodyta, kad konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Šis įstatymo reikalavimas yra imperatyvus. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės baudžiamojoje teisėje suprantamos kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad susidarytų galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (nutartis kasacinėje byloje Nr. 2K-5/2007). Transporto priemonė laikoma panaudota nusikaltimui daryti, jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta arba tiesiogiai panaudota nusikaltimo dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas (nutartis kasacinėje byloje 2K-50/2007). Šiuo konkrečiu atveju N. K. priklausantis automobilis (duomenys neskelbtini) pripažintinas nusikaltimo padarymo priemone, nes juo nuteistasis atvyko į nusikaltimo vietą iš anksto numatydamas, kad naudos automobilį pagrobtiems daiktams gabenti, taip pat gabeno pagrobtus, daug sveriančius daiktus iš nusikaltimo vietos į namus, o vėliau į metalo laužo supirkimo punktą. Taigi transporto priemonė buvo panaudota nusikaltimui palengvinti ir be jos kaltininko tikslas pagrobti turtą negalėtų būti realizuotas. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, neįtraukdamas į konfiskuotinų daiktų sąrašą N. K. priklausančio automobilio (duomenys neskelbtini), netinkamai taikė baudžiamąją įstatymą, todėl teismo nuosprendžio dalis dėl konfiskuotino turto keistina.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

19Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 14 d. ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 9 d. nuosprendžius pakeisti ir, vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punktu, konfiskuoti N. K. priklausantį automobilį (duomenys neskelbtini).

20Kitas nuosprendžių dalis palikti nepakeistas.

Ryšiai