Byla e2-1441-823/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1219-864/2018, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GARBETA“ bankrotas pripažintas tyčiniu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GARBETA“ buvusio vadovo R. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1219-864/2018, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GARBETA“ bankrotas pripažintas tyčiniu,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartimi BUAB „GARBETA“ (toliau ir – bendrovė) iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta Ž. V.. 2016 m. kovo 1 d. nutartimi BUAB „GARBETA“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7BUAB „GARBETA“ bankroto administratorė (toliau ir – pareiškėja) kreipėsi į teismą, prašydama bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu. Nurodė, kad BUAB „GARBETA“ bankrotą lėmė bendrovės buvusio vadovo R. J. jam įstatymuose, bendrovės steigimo dokumentuose nustatytų pareigų, susijusių su bendrovės valdymu, nevykdymas arba netinkamas vykdymas, bendrovei ekonomiškai nenaudingų sprendimų priėmimas. Aplinkybę, kad bendrovė faktiškai nemoki buvo jau 2014 m. gruodžio 31 d. ir prie bankroto buvo privesta tyčia, patvirtina bankroto administratorės iniciatyva UAB ,,Finansų logika“ atliktoje BUAB ,,GARBETA“ audito 2017 m. sausio 17 d. ataskaitoje pateiktos išvados.

83.

9Bankroto administratorė paaiškino, kad 2015 m. spalio 27 d. perdavimo – priėmimo aktu perėmė BUAB ,,GARBETA“ buhalterinės apskaitos dokumentus, sutartis, balansą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Tačiau tarp gautų bendrovės dokumentų ir apskaitos registrų nebuvo perduoti bendrovės suvestiniai turto ir įsipareigojimų žiniaraščiai, t. y. bendrovės Didžioji knyga. Šie buhalterinės apskaitos dokumentai yra reikalingi tam, kad būtų galima palyginti juos su bendrovės pateiktais finansinių ataskaitų duomenimis. Tarp perduotų bendrovės dokumentų taip pat nėra bendrovėje privalomų, detalizuotų pagal datą, dokumento numerį, kontrahentą bei sumą už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2015 m. spalio 12 d. pirkėjų skolų, tiekėjų skolų judėjimo, atsargų, banko, atskaitingų asmenų, skolų biudžetams, kito turto ir įsipareigojimų judėjimo bei likučių, atspindinčių apskaitos registrų duomenis, bendrovės ilgalaikio turto, atsargų, gautinų sumų ir kito turto inventorizavimo komisijos pasirašytų inventorizacijos apyrašų (išskyrus vieną, sudarytą 2012 m. gruodžio 31 d. datai). Administratorei taip pat nėra perduota buhalterinės apskaitos programa, ko pasėkoje nėra galimybes nustatyti bendrovės atsargų judėjimo (įsigijimo, pardavimo, nurašymo) per 2015 m. Tarp bendrovės dokumentų nėra norminių dokumentų, kuriais atsakovas būtų patvirtinęs apskaitos politiką, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo ir archyvavimo tvarką, apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių. Atsakovas netinkamai vykdė savo prievoles, susijusias su Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) vykdymu, pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ nuostatas, aplaidžiai organizavo apskaitą, todėl administratorė neturėjo galimybių nustatyti bendrovės turto, įsipareigojimu dydžio ir struktūros, realios finansinės padėties ir tikslios bendrovės nemokumo atsiradimo datos.

104.

11Pareiškėja taip pat nurodė, kad atsakovas, bendrovei jau esant nemokiai, didino įsipareigojimus kreditoriams. Nepaisant to, kad bendrovė turėjo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams jau nuo 2012 m., buvo sudaromi nauji sandoriai bei prisiimamos naujos prievolės, mokėjimai kreditoriams buvo vykdomi pažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnyje įtvirtintą atsiskaitymų eiliškumą.

125.

13Bendrovė, jau būdama nemoki, 2015 m. rugpjūčio 26 d. iš UAB „Fresh Market“ įsigijo kavos už 5 936,62 Eur sumą, tačiau už ją neatsiskaitė, o 2015 m. rugpjūčio 28 d. atsakovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, pirktos prekės nebuvo perduotos administratorei. Tikėtina, kad kava buvo perleista susijusiai įmonei UAB ,,Konfesta“.

146.

152015 m. birželio 5 d. kasos išlaidų orderio Nr. 5770 pagrindu bendrovė išmokėjo 7 284,48 Eur grynaisiais pinigais M. I. V., kaip CJSC Confestionery factory „Landrin“ atstovei, nors įmonės „Landrin“ bankroto administratoriaus R. J. V. pateiktais duomenimis nurodytam asmeniui nebuvo suteiktas įgaliojimas veikti įmonės vardu. 2015 m. gegužės 29 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 5768 bendrovė išmokėjo 3 897,30 Eur grynųjų pinigų K. A. N., kaip Davenis OU atstovui, nors duomenų apie šio asmens įgaliojimus nėra. Taip pat bendrovė nepagrįstai įmonei ,,Mandrell Services LP“ išmokėjo 36 595,47 Eur, nes ši įmonė reikalavimo teisę į nurodytą sumą perleido kitai įmonei ,,Belinda transport“, kuri neteikė reikalavimo. Tokiu būdu buvo sumažintas bendrovės turtas.

167.

172015 m. birželio – rugpjūčio mėn. atsakovas R. J., veikdamas kaip bendrovės vadovas, perdavė utilizacijai prekių. Kadangi prekės buvo utilizuotos prieš pat bankroto bylos bendrovei iškėlimą, jokių prekių ir (ar) jų likučiu iškėlus bendrovei bankroto bylą administratorei perduota nebuvo. Nesant jokių dokumentų, įrodančių, kad prekės nebuvo tinkamos pardavimui, darytina išvada, jog buvęs vadovas savo tyčiniais veiksmais, prieš pat bankroto bylos iškėlimą 2015 m. birželio – rugpjūčio mėn. sunaikino vienintelį bendrovės turtą, iš kurio pardavimo gautų lėšų bankroto procese kreditoriai dar galėjo tikėtis atgauti bent dalį skolų.

188.

19Nustatyta, kad 2015 m. liepos 1 d. bendrovė atsakovui pardavė kompiuterį ASUS, kurio likutinė vertė sudarė 335,15 Eur, už 49,99 Eur ir R. J. stamp 790, kurio likutinė vertė sudarė 742,16 Eur, už 100,01 Eur. Šie du daiktai buvo vieninteliai bendrovės balanse iki likvidacines vertės nenudėvėti daiktai, t. y. buvo palyginti nauji ir tinkami naudoti pagal paskirtį. Atsakovas, pardavęs pats sau nurodytą turtą daugiau kaip 6 kartus pigiau nei likutinė daiktų vertė, veikė nesąžiningai tiek bendrovės, tiek jos kreditorių atžvilgiu.

209.

21Pareiškėjos nuomone, atsakovas delsė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos BUAB „GARBETA“ iškėlimo, nes siekė perkelti bendrovės turtą ir veiklą į bendrovės vadovo sūnaus D. J. vardu 2014 m. lapkričio 3 d. įsteigtą UAB ,,Konfesta“. Laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo UAB ,,Konfesta“ buvo perkelta 12 bendrovės telefono numerių, galimai perduotas bendrovės turtas, UAB ,,Konfesta“ įdarbinti 4 bendrovės darbuotojai.

2210.

23Atsakovas R. J. prašė bankroto administratorės prašymo netenkinti. Nurodė, kad bendrovės bankrotą lėmė ne jo tyčiniai veiksmai, o verslo nesėkmė – pirkėjų ir tiekėjų mažėjimas maždaug nuo 2012 m. Bankroto administratorė pareiškimą dėl BUAB „GARBETA“ bankroto pripažinimo tyčiniu pateikė įpareigota kreditorių, nors pati laikė, jog nėra tyčinio bankroto požymių. Pareiškime nėra nurodyta, kokią konkrečiai pareigą pažeidė atsakovas, ir kad būtent tos konkrečios pareigos pažeidimas lėmė BUAB „GARBETA“ bankrotą.

2411.

25Atsakovas paaiškino, kad, tapęs bendrovės vadovu. tęsė įmonės veiklą ir laikėsi bendrovėje susiklosčiusios buhalterinės apskaitos praktikos. Didžioji dalis bankroto administratorės nurodytų neperduotų dokumentų nėra privalomi, tuo tarpu pirminiai buhalterinės apskaitos dokumentai bankroto administratorei buvo perduoti.

2612.

27Atsakovo teigimu, iš UAB „Fresh Market“ įsigytos prekės buvo su defektais, todėl utilizuotinos. Kadangi UAB „Fresh Market“ su atsakovu nebendradarbiavo, siekdamas išspręsti susidariusią situaciją, atsakovas priėmė verslo sprendimą prekes utilizuoti arba parduoti. Pavykus rasti prekių pirkėją, BUAB „GARBETA“ ne tik gavo naudos iš utilizuotinų prekių, bet ir sutaupė utilizavimo kaštus. Išmokėdamas M. I. V. bei K. A. N. numanomo atstovavimo pagrindu atitinkamas pinigų sumas bei pervesdamas 36 595,47 Eur sumą „Mandrell services LP“, atsakovas veikė teisėtai ir nepadarė bendrovės kreditoriams jokios žalos. Didžioji dalis iš tiekėjo OWL International PTE LTD įsigytų prekių, kurių pavadinimai ar jų dalis „Eagle Queen Instant Coffee Mix“ ir „Ginger Me“ buvo parduotos, o ne sunaikintos (sunaikintos, anot atsakovo, buvo kitos prekės panašiu pavadinimu, įsigytos dar 2012-2013 m., kurių galiojimo terminas buvo pasibaigęs). Parduodamas kompiuterį ir spausdintuvą atsakovas taip pat veikė teisėtai ir nepadarė kreditoriams žalos (šie daiktai buvo nusidėvėję, spausdintuvas yra itin nelikvidus, šių daiktų pardavimas už 150 Eur kainą atitiko rinkos vertę), be to, šis sandoris nelėmė ir negalėjo lemti bendrovės bankroto. Sąlygų taikyti tyčinio bankroto prezumpciją taip pat nėra, kadangi į UAB „Konfesta“ perėjo dirbti tik trečdalis darbuotojų ir buvo perkelta tik nedidelė dalis visų bendrovės numerių.

2813.

29Suinteresuoti asmenys UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas, UAB ,,Riposta“ su prašymu sutiko, prašė bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu.

3014.

31Suinteresuotasis asmuo UAB „Apsaugos komanda“ nurodė, jog neprieštarauja, kad BUAB „GARBETA“ bankrotas būtų pripažintas tyčiniu.

3215.

33Suinteresuotasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) prašė pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra.

34II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3516.

36Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartimi BUAB „GARBETA“ bankrotą pripažino tyčiniu Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1-2, 4-5 punktų ir 3 dalies 1 punkto pagrindu; priteisė suinteresuoto asmens AB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas naudai iš R. J. 2 440,94 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3717.

38Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad auditorės UAB „Finansų logika“ parengtų 2017 m. sausio 17 d. ir 2017 m. vasario 7 d. ataskaitų apie faktinius pastebėjimus forma neatitinka 4400 tarptautinio susijusių paslaugų standarto „Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“ reikalavimų, pareiškėjos pateiktas ataskaitas vertino kaip atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus, eliminuodamas iš ataskaitų pateiktus tam tikrų auditorės faktinių aplinkybių vertinimus.

3918.

40Įvertinęs bendrovės Juridinių asmenų registrui pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus už 2005-2015 m. teismas sprendė, kad bendrovės įsipareigojimai viršijo pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės jau 2013 m. (turtas sudarė viso 235 023 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė viso 177 224 Eur sumą, o bendrovės nuostolis sudarė net 407 532 Eur sumą). Bendrovės turtas 2014 m. sumažėjo (iki 216 252 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai iš esmės išliko nepakitę (sudarė 176 682 Eur sumą), o įmonės nuostolis sumažėjo iki 18 229 Eur. Įvertinęs bankroto administratorės pateiktus duomenis apie bendrovės įsipareigojimų kreditoriams atsiradimo momentą teismas nustatė, kad įsiskolinimai didžiausius finansinius reikalavimus turintiems kreditoriams (UAB „Riposta“, UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas) yra atsiradę dar 2012-2013 m. Atsižvelgdamas į tai teismas sprendė, kad bendrovė jau nuo 2013 m. buvo faktiškai nemoki, tačiau bendrovės vadovas dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi tik 2015 m. rugpjūčio 15 d.

4119.

42Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovas, žinodamas ir negalėdamas nežinoti apie jau kelerius metus esančią sunkią bendrovės finansinę padėtį, delsė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, šiuo atveju svarbu įvertinti, ar atsakovo bendrovės nemokumo būsenoje atlikti veiksmai buvo būtini, ekonomiškai naudingi bei ar tokioje situacijoje jie iš esmės nebuvo sąlygoti atsakovo, kaip bendrovės vadovo, siekio dar labiau pabloginti bendrovės turtinę padėtį.

4320.

44Teismas sprendė, kad, vertinant pareiškime nurodytų atsakovo 2015 m. atliktų veiksmų (ne)tinkamumą bei (ne)teisėtumą, prejudicinės galios turi Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-236-196/2018 nustatytos faktinės aplinkybės. Nurodytoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad: 1) įmonei ,,Mandrell Services LP“ 36 595,47 Eur sumą R. J. pervedė be jokio teisėto pagrindo ir įstatyminės pareigos šiai įmonei vykdyti prievolę; 2) tiek M. I. V., tiek K. A. N. neturėjo teisės gauti iš BUAB „GARBETA“ pinigines lėšas kaip skolos įvykdymą, o R. J., žinodamas blogą bendrovės finansinę padėtį, su bendrovės turtu privalėjo elgtis rūpestingai ir apdairiai, dėl ko privalėjo įsitikinti, ar piniginės lėšos, likus keliems mėnesiams iki bankroto bylos iškėlimo, išmokamos tinkamiems atstovams; 3) R. J. veiksmai vertintini kaip priešingi nemokios bendrovės interesams ir pažeidžia bendrojo pobūdžio vadovo pareigą elgtis apdairiai ir rūpestingai, nes įsigijus neva nekokybiškas prekes bendrovei jau esant nemokiai, nereiškiamos pretenzijos pardavėjui bei nededamos pastangos grąžinti prekes, bet jos jau po kelių dienų nuo įsigijimo prekės parduodamos už keliasdešimt kartų mažesnę kainą nei buvo įsigyta, tuo padidinamos jau nemokios bendrovės skolos kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo išvada, vertinant atliktą sandorį dėl kavos įsigijimo iš UAB „Fresh Market“); 4) kompiuterinė technika buvo parduota bendrovei nenaudingomis sąlygomis, dėl jos pardavimo R. J. veiksmais sau pačiam parduodant turtą, bendrovei bei kreditoriams padaryta 927,31 Eur žala; 5) nesant duomenų, kad R. J. įvykdė pareigą tinkamai organizuoti materialinių vertybių inventorizavimą, nėra galimybės nustatyti prekių judėjimo bendrovėje bei, R. J. nepaneigus specialias žinias turinčio asmens išvados, labiau tikėtina, kad BUAB „GARBETA“ nurodytos prekės buvo nepasibaigusiais terminais, todėl utilizuotos nepagrįstai; 6) ginčijamų sandorių sudarymo metu BUAB ,,GARBETA“ finansinė padėtis buvo bloga, visi ginčijami sandoriai sudaryti likus mažiau nei keturiems mėnesiams iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, o kai kurie prieš pat kreipimąsi į teismą; esant blogai finansinei bendrovės būklei ginčijamais sandoriais dar labiau sumažintas bendrovės mokumas prieš pat bankroto bylos iškėlimą.

4521.

46Atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartyje nustatytas aplinkybes teismas sprendė, kad atsakovas R. J., žinodamas ir negalėdamas nežinoti apie sunkią bendrovės finansinę padėtį, sudarydamas ginčo sandorius, siekė sąmoningai sumažinti bendrovės turimą turtą, veikė priešingai bendrovės bei jos kreditorių interesams. Įvertinęs tai, kad R. J. atliktais veiksmais buvo padaryta net 77 836,65 Eur žala tik per kelerius bendrovės veiklos mėnesius iki pat bankroto bylos iškėlimo, teismas sprendė, kad tokie buvusio bendrovės vadovo veiksmai buvo nulemti siekio dar labiau pabloginti bendrovės finansinę padėtį, todėl 2015 m. atsakovo atliktus veiksmus sudarant ginčo sandorius teismas vertino kaip ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies 1-2 punktuose įtvirtintus tyčinį bankrotą kvalifikuojančius požymius.

4722.

48Teismas pažymėjo, kad tiek iš bankroto administratorės pateiktų duomenų apie BUAB „GARBETA“ pradelstus įsipareigojimus kreditoriams (kai kurie įsiskolinimai kreditoriams atsirado jau nuo 2012 m.), tiek ir iš Ataskaitoje pateiktų duomenų apie atliktus įmonės mokėjimus 2014-2015 m., darytina išvada, jog BUAB „GARBETA“ jau būdama nemoki, atsiskaitydavo iš esmės tik su pasirinktais asmenimis, t. y. nesilaikydama būtino šiuo atveju eiliškumo, tokiu būdu pažeisdama ir CK 6.9301 straipsnio nuostatas. Atsižvelgdamas į tai teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja ir ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies 4 dalyje įtvirtintas tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis.

4923.

50Atsižvelgdamas į tai, kad pagal finansinės atskaitomybės dokumentus bendrovės atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys sudarė didžiausią turto dalį, o dokumentų, susijusių su atsargų judėjimu nuo 2012 m., nėra (nebuvo rengiami) ir jie nebuvo perduoti bankroto administratorei, teismas sprendė, jog bendrovėje buvo netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma bendrovės buhalterinė apskaita, kas šiuo metu kliudo nustatyti finansinės būklės rezultatus bei įvertinti turtą, užkerta kelią išsiaiškinti tikrąsias bendrovės bankroto priežastis bei netinkamo valdymo aplinkybes, todėl egzistuoja ir ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintas tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis.

5124.

52Teismas nustatė, kad UAB „Konfesta“ buvo įregistruota 2014 m. lapkričio 3 d., jos akcininkas bei vadovas nuo 2014 m. lapkričio 7 d. yra atsakovo sūnus D. J.. 2015 m. UAB „Konfesta“ pradėjo aktyvią veiklą, o tuo tarpu BUAB „GARBETA“, remiantis bankroto administratorės ataskaita, sudarė tik 3 pirkimo – pardavimo sutartis. Iš šių dviejų bendrovių finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014-2016 m. galima daryti išvadą, kad bendra šių dviejų bendrovių pardavimo pajamų suma iš esmės šiuo laikotarpiu nepakito (sudarė vidutiniškai apie 381 391 Eur sumą), o keitėsi tik pardavimo pajamų struktūra, t. y. BUAB „GARBETA“ pardavimo pajamos mažėjo, o UAB „Konfesta“ pardavimo pajamos augo. Didelė dalis BUAB GARBETA“ vykdytų pardavimų buvo būtent UAB „Konfesta“, kuriai prekės buvo parduodamos mažesne kaina negu kitiems asmenims.

5325.

54Teismas pažymėjo, kad kelis kartus ragino UAB „Konfesta“ pateikti teismui duomenis apie 2014-2015 m. UAB „Konfesta“ sudarytas tiekimo/pirkimo – pardavimo sutartis, bei skyrė dėl šio įpareigojimo neįvykdymo bendrovės vadovui baudą, tačiau UAB „Konfesta“ taip ir neįvykdė šio teismo įpareigojimo ir duomenų apie 2014-2015 m. UAB „Konfesta“ sudarytas tiekimo/pirkimo – pardavimo sutartis teismui nepateikė. Teismo vertinimu, toks nepagrįstas teismo įpareigojimo nevykdymas, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Konfesta“ vadovas ir akcininkas yra giminystės ryšiais susijęs su atsakovu, leidžia spręsti, jog tokiu būdu yra siekiama nuslėpti informaciją apie bylai svarbias aplinkybes.

5526.

56Teismas nustatė, kad per pusę metų iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Konfesta“ buvo įdarbinti net 4 BUAB „GARBETA“ darbuotojai, į UAB „Konfesta“ buvo perkelti 6 telefono numeriai, UAB „Konfesta“ parduotos 2 BUAB „GARBETA“ transporto priemonės. Be to, iš domenų registro išrašo matyti, kad domenas garbeta.lt buvo įkurtas 2015 m. birželio 15 d., domeno turėtojas UAB „GARBETA“, o kontaktinis asmuo D. J., t. y. UAB „Konfesta“ direktorius. Atsižvelgdamas į tai teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju labiau tikėtina, jog BUAB „GARBETA“ veikla ir turtas buvo perkelti į UAB „Konfesta“. Šią aplinkybę, teismo vertinimu, pagrindžia ir tai, kad atsakovas, žinodamas ir negalėdamas nežinoti blogos bendrovės finansinės padėties, kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo tik tuo momentu, kai jau visa BUAB „GARBETA“ veikla bei turtas faktiškai buvo perkelti į UAB „Konfesta“.

57III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

5827.

59Apeliantas R. J. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl BUAB „GARBETA“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6027.1.

61Bankroto administratorė prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu pateikė įpareigota kreditorių, nors pati laikė, jog nėra tyčinio bankroto požymių (2016 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo protokolas). Pareiškimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu buvo pateiktas D. M. (kuriam kartu su R. J. priklausė po 50 proc. BUAB ,,GARBETA“ ir UAB ,,Riposta“ akcijų) interesais, siekiant sutrukdyti Kauno apygardos teisme nagrinėtai civilinei bylai Nr. e2-1607-259/2017 dėl UAB ,,Riposta“ veiklos tyrimo, o ne BUAB ,,GARBETA“ interesais.

6227.2.

63Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176-185 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos auditorių rūmai nustatė, jog UAB ,,Finansų logika“ 2017 m. sausio 17 d. ir vasario 7 d. ataskaitos parengtos pagal netinkamą standartą, šiomis ataskaitomis, kaip negaliojančiomis, turėjo būti nesivadovaujama visiškai. Be to, nenurodant kokia konkrečiai ataskaitos dalimi teismas rėmėsi, pažeidžiama apelianto teisė į gynybą. Esant dviem skirtingoms auditorių ataskaitoms apie faktinius pastebėjimus dėl prekių sunaikinimo, teismas nepagrįstai nusprendė remtis neteisėtai parengta 2017 m. vasario 7 d. audito ataskaita, o ne UAB ,,Patikimas auditas“ ataskaita.

6427.3.

65Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad bendrovė nuo 2013 m. buvo faktiškai nemoki. Nustatydamas bendrovės nemokumo momentą teismas atsižvelgė į 2013-2014 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau nevertino pradelstų įsipareigojimų dydžio, kuris neviršijo pusės į balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Bendra skola, UAB ,,Riposta“ ir UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas siekė 75 474,69 Eur. Be to, bendrovės 21 920,03 Eur skola UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas dėl vykusio teisminio ginčo, kuris baigėsi 2015 m. kovo mėn., pagrįstai nebuvo įtraukta į bendrovės 2014 m. gruodžio 31 d. balansą.

6627.4.

67Nebuvo įrodytas CK 6.9301 straipsnio pažeidimas, nes ginčijamoje nutartyje nenustatyta aplinkybė, kad bendrovė konkretaus atsiskaitymo metu neturėjo pakankamai lėšų visiems kreditorių reikalavimams patenkinti, nenustatyti pirmesnės eilės kreditoriai, konkretūs mokėjimai, kuriais tariamai buvo pažeistas mokėjimų eiliškumas.

6827.5.

69Bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma pagal teisės aktų reikalavimus, atsargų pardavimo sąskaitos ar kitokio pirminio dokumento turėjimas yra pakankamas. Teisės aktai nenumato pareigos rengti kitokių dokumentų, susijusių su atsargų judėjimu. Administratorei buvo perduoti visi pirminiai buhalterinės apskaitos dokumentai, iš kurių galima nustatyti bendrovės veiklą, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ar struktūrą. Suvestinių registrų pagal teisės aktus neprivaloma rengti, jie gali būti parengti iš administratorei perduotų dokumentų.

7027.6.

71Teismas, pasisakydamas dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio, apsiribojo tik Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartyje nustatytomis aplinkybėmis, nors turėjo vertinti, ar bendrovė prie bankroto buvo privesta tyčia sąmoningai blogai valdant bendrovę. R. J. nesiekė sumažinti bendrovės turto, pabloginti jos finansinės padėties. Iš R. J. bendrovės naudai priteisus 77 836,65 Eur žalos atlyginimą, bendrovė gavo dvigubą naudą – neliko bendrovės skolų 44 777,25 Eur sumai ir R. J. dar papildomai turi atlyginti žalą (lygią skolų sumai). Taip pat teismas nepagrįstai rėmėsi UAB ,,Finansų logistika“ 2017 m. vasario 7 d. ataskaita, o ne UAB ,,Patikimas auditas“ ataskaita, kurioje nurodyta, kad buvo sunaikintos ne 23 488,30 Eur, o 4 820,95 Eur vertės prekės.

7227.7.

73BUAB „GARBETA“ bankrotas buvo nulemtas verslo nesėkmės. Buvęs bendrovės vadovas R. J. dėjo visas pastangas gelbėdamas bendrovės finansinę padėtį, dirbo be poilsio dienų, beveik dvigubai sumažintu sau atlyginimu, skolino bendrovei be palūkanų, tuo tarpu kitas bendrovės akcininkas D. M. visiškai neprisidėjo, tik kenkė bendrovei iš jos perimdamas tiekėjus ir klientus UAB ,,Riposta“ naudai.

7427.8.

75BUAB ,,GARBETA“ turtas ir veikla nebuvo perkelta į kitą įmonę. Tai, kad UAB ,,Konfesta“ akcininkas ir vadovas yra buvusio bendrovės vadovo R. J. sūnus nepagrindžia ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkto prezumpcijos. Veiklos perkėlimo nepagrindžia ir tai, kad UAB ,,Konfesta“ teismui nepateikė reikalautų dokumentų. Į UAB ,,Konfesta“ perėjo dirbti vos trečdalis bendrovės darbuotojų, iš 34 telefono numerių perkelti tik 6. Įprasta, kad darbuotojai ieško analogiško ar panašaus darbo kitose įmonėse. Tuo tarpu kreditorės UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas argumentai, susiję su 2015 m. bendrovės operacijų žiniaraščiu, bendrovės domeno kontaktiniu asmeniu, bendrovės ir UAB ,,Konfesta“ finansinės atskaitomybės dokumentais, neturėjo būti teismo vertinami, nes jie nesudarė prašymo pripažinti BUAB ,,GARBETA“ bankrotą tyčiniu faktinio pagrindo.

7628.

77BUAB „GARBETA“ bankroto administratorė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad ginčijama nutartis pagrįsta ir teisėta. Administratorė ir kiti byloje dalyvaujantys kreditoriai procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžių metu yra išsamiai pagrindę visas aplinkybes dėl kurių BUAB „GARBETA“ bankrotas yra tyčinis, o ne nulemtas verslo nesėkmės.

7829.

79Suinteresuotas asmuo UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

8029.1.

81Atskirojo skundo argumentai, kuriais siekiama pagrįsti aplinkybes, nesusijusias su 2015 m. sausio – rugpjūčio mėn. atliktais R. J. veiksmais ir sudarytais sandoriais (kad 2011 m. BUAB „GARBETA“ patyrė veiklos nuosmukį, 2012 m. R. J. aktyviais veiksmais sumažino bendrovės veiklos nuostolingumą, dirbo savaitgaliais ir pan.), išeina už bylos nagrinėjimo ribų, todėl yra atmestini.

8229.2.

83Kadangi nuo 2012-2013 m. bendrovė nevykdė finansinių prievolių, kurių mokėjimo terminai buvo suėję, teismas teisingai nustatė bendrovės nemokumo momentą. Tai patvirtina ir auditorės N. T. (UAB ,,Finansų logika“) surinkti duomenys, kuriais nustatyta, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai sudarė 138 719 Eur, o turtas 216 252 Eur. Teisminis ginčas dėl skolos tarp UAB ,,GARBETA“ ir UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas, kuris buvo išspręstas Vilniaus apygardos 2015 m. kovo 10 d. nutartimi, prievolių įvykdymo terminų nepakeičia. Be to, apeliantas nutyli, kad didžioji skolos dalis – 15 769 Eur iš 21 920 Eur, jau buvo priteista UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-289-553/2014.

8429.3.

85Apelianto argumentai dėl pakartotinio aplinkybių, nustatytų Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-1251-656/2017 (kuris paliktas nepakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-236-196/2018), neįvertinimo yra nepagrįsti, nes tokiu vertinimu būtų pažeistas teismui nustatytas draudimas iš naujo nustatinėti jau išspręstoje byloje konstatuotus faktus.

8629.4.

87Teismas neapsiribojo tik ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1-2 punktuose numatytų tyčinio bankroto požymių nustatymu, o įvertino visas reikšmingas aplinkybes ir konstatavo priežastinį ryšį tarp blogo R. J. valdymo bei žalingų sandorių ir BUAB „GARBETA“ žymaus finansinės padėties pablogėjimo.

8829.5.

89Priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, teismas nustatė reikšmingas aplinkybes CK 6.9301 straipsnio 1-2 dalies pažeidimui konstatuoti. Kad bendrovė atsiskaitinėdavo tik su pasirinktais asmenimis, nesilaikydama eiliškumo, teismas nustatė iš bankroto administratorės pateiktų duomenų apie BUAB „GARBETA“ pradelstus įsipareigojimus kreditoriams (kai kurie įsiskolinimai kreditoriams atsirado jau nuo 2012 m.), iš auditorės ataskaitoje pateiktų duomenų apie atliktus bendrovės mokėjimus 2014-2015 m., taip pat rėmėsi prejudicinę galią šioje byloje turinčioms aplinkybėms, nustatytomis įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-1251-656/2017.

9029.6.

91Paties apelianto nurodomas faktas, kad bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma tik pirminių apskaitos dokumentų pagrindu, patvirtina ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinto požymio buvimą. Pirminiais apskaitos dokumentais yra tik įforminamos ūkinės operacijos, o jos registruojamos, grupuojamos ir apibendrinamos rengiant suvestinius apskaitos dokumentus, vadinamus apskaitos registrais (BAĮ 2 straipsnio 3 dalis). Tai, kad bendrovės apskaitos registrai nebuvo rengiami, reiškia, jog R. J. netinkamai ir pažeisdamas teisės aktų reikalavimus organizavo BUAB „GARBETA“ buhalterinę apskaitą.

9229.7.

93Teismas teisingai nustatė, kad 2015 m. kovo – gegužės mėn. BUAB „GARBETA“ veikla buvo perkelta į R. J. sūnaus D. J. 2014 m. lapkričio 3 d. įsteigtą bendrovę UAB „Konfesta“. Tai patvirtina aplinkybės, kad: 1) BUAB „GARBETA“ ir UAB „Konfesta“ bendrovės yra susiję asmenys (D. J. yra UAB „Konfesta“ steigėjas, akcininkas ir vadovas, BUAB ,,GARBETA“ vadovo sūnus, buvęs BUAB ,,GARBETA“ darbuotojas, 2014 m. įregistravęs garbeta.lt domeną); 2) bendrovės vykdo tą pačią ir tokios pat apimties ūkinę veiklą (didmeninė prekyba saldumynais ir susijusiais produktais); 3) UAB „Konfesta“ faktiškai pradėjo vykdyti ūkinę veiklą būtent tuo metu, kai BUAB „GARBETA“ nutraukė ūkinės veiklos vykdymą; 4) BUAB „GARBETA“ perkėlė 6 iš 9 darbuotojų į UAB „Konfesta“; 5) BUAB „GARBETA“ perkėlė 6 mobiliojo ryšio telefonų abonentus į UAB „Konfesta“; 6) BUAB „GARBETA“ neatlygintinai arba už du kartus mažesnę kainą bendrovei UAB „Konfesta“ perleido prekių sandėlio atsargas; 7) UAB „Konfesta“ perėmė visas BUAB „GARBETA“ sutartis su tiekėjais ir pirkėjais (pagrindą tokiai išvadai sudaro tai, jog UAB ,,Konfesta“ atsisakė pateikti teismo prašomus dokumentus dėl tiekimo ir pardavimo sutarčių, taip pat BUAB „GARBETA“ ir UAB „Konfesta“ finansinių ataskaitų duomenys apie gautas pajamas); 8) tikėtina, kad UAB „Konfesta“ veiklos vykdymui iš BUAB „GARBETA“ neatlygintinai perėmė turtą, kurį BUAB „GARBETA“ nurašė ar perleido prieš bankroto bylos iškėlimą.

9429.8.

95Argumentas, jog teismo sprendimu BUAB „GARBETA“ naudai priteistus 77 836,65 Eur žalos atlyginimą iš R. J., bendrovė gavo dvigubą naudą, prieštarauja logikai ir yra sunkiai suprantamas.

96Teismas

konstatuoja:

97IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9830.

99Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria bendrovės bankrotas pripažintas tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10031.

101Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką bylose dėl įmonių tyčinio bankroto, yra išaiškinęs, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai ir kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018 ir joje nurodoma kasacinio teismo praktika).

10232.

103ĮBĮ 20 straipsnyje detalizuoti kriterijai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu. Taigi, jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

10433.

105Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, jog tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės tyčinį bankrotą, nėra būtina nustatyti vien tik konkretų veiksmą ar sandorį, lėmusį įmonės bankrotą, reikia įvertinti aplinkybių, susijusių su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitų aplinkybių, nulėmusių įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste visumą. Tais atvejais, kai nustatomas tyčinis blogas įmonės valdymas, ydinga įmonės veikla ir plėtra, blogas vadovavimas įmonės komercinei, ūkinei ir finansinei veiklai, netinkamas darbo, technologinių procesų organizavimas, neatlikimas tų ekonominių veiksmų ir finansinių operacijų, kurias būtina atlikti konkrečioje situacijoje, yra pagrindas įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. Kaip tyčinio įmonės bankroto požymiai taip pat gali būti vertinami tokie atvejai, kai sudaromi sandoriai, kurių vykdymas reiškia nepagrįstai didelę finansinę naštą įmonei, atliekami veiksmai, kuriais siekiama sužlugdyti įmonę ir perkelti jos veiklą į kitą tų pačių ar susijusių asmenų naujai įsteigtą įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

10634.

107Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, nagrinėjamam klausimui aktualų teisinį reglamentavimą bei aptartą teismų praktiką, sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl BUAB ,,GARBETA“ tyčinio bankroto. Dėl bendrovės nemokumo ir ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1-2 punktuose įtvirtintų tyčinio bankroto požymių

10835.

109Pirmosios instancijos sprendė, kad bendrovė jau 2013 m. buvo faktiškai nemoki, tačiau buvęs bendrovės vadovas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi tik 2015 m. rugpjūčio 15 d., per laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo atlikdamas veiksmus, kuriais buvo iš esmės pabloginta jau nemokios bendrovės turtinė padėtis. Apeliantas, nesutikdamas su šia pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė bendrovės nemokumo momentą, nes neįvertino bendrovės pradelstų įsipareigojimų dydžio.

11036.

111Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su šiais apelianto argumentais, pažymi, kad, nors teisinis įmonės nemokumas konstatuojamas esant tokiai įmonės padėčiai, kai jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), faktinio nemokumo būseną bendrąja prasme leidžia konstatuoti įmonės negebėjimas vykdyti prisiimtų prievolių. Pagal teismų praktiką, nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės. Tai iš esmės atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytą sąlygą, kuriai esant įmonei keliama bankroto byla, t. y. kai nustatoma, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas) (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-505-798/2018, 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1544-381/2018).

11237.

113Nagrinėjamu atveju iš bendrovės 2013-2014 m. balanso duomenų akivaizdžiai matyti, kad nurodytu laikotarpiu bendrovės finansinė padėtis jau buvo sunki. 2013 m. bendrovė turėjo turto už 235 023 Eur (811 488 Lt), iš jų ilgalaikio turto – už 14 248 Eur (49 197 Lt), trumpalaikio turto – už 220 775 Eur (762 291 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 177 224 Eur (611 918 Lt) sumą. 2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis bendrovė patyrė 407 532 Eur (1 407 128 Lt) nuostolių. 2014 m. balanso duomenimis bendrovė turėjo turto už 216 252 Eur (746 674 Lt), iš jų ilgalaikio turto – už 4 156 Eur (14 351 Lt), trumpalaikio – už 212 095 Eur (732 323 Lt), bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 176 682 Eur (610 046 Lt) sumą, bendrovės veikla buvo nuostolinga.

11438.

115Iš apelianto pasirašyto 2015 m. spalio 12 d. bendrovės kreditorių sąrašo matyti, kad bendrovės skola UAB ,,Riposta“ – 53 554,66 Eur, o mokėjimo termino pabaiga – 2012 m. rugpjūčio 25 d.; UAB ,,Finansų logistika“ 2017 m. sausio 17 d. ataskaitos duomenimis skola UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas – 15 769,66 Eur, mokėjimo termino pabaiga – 2012 m. lapkričio 25 d., bei 6 150,22 Eur skola, kurios mokėjimo termino pabaiga – 2013 m. gegužės 16 d. (el. bylos 5 t., b. l. 89-90). Nors apeliantas teigia, kad skolos UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas atsiradimo termino skaičiavimas prasidėjo tik 2015 m., išsprendus tarp šalių kilusį teisminį ginčą, suinteresuotas asmuo UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas pagrįstai pažymi, kad teisminio ginčo faktas pats savaime nepakeičia prievolių įvykdymo terminų. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad jau nuo 2013 m. bendrovė turėjo sunkumų atsiskaitydama su kreditoriais (pvz., skola UAB ,,Riposta“ liko nesumokėta iki bankroto bylos iškėlimo). Į bylą nebuvo pateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad 2013 m. egzistavusių įsipareigojimų kreditoriams bendrovė nevykdė ne dėl nemokumo būsenos, o dėl kitų objektyvių ir pateisinamų priežasčių.

11639.

117Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma apelianto veiksmų, kuriais remdamasis pirmosios instancijos teismas konstatavo tyčinį BUAB „GARBETA“ bankrotą, buvo atlikti 2015 m. birželio – rugpjūčio mėn., t. y. prieš pat apeliantui kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos BUAB „GARBETA“ iškėlimo. Apelianto teismui pateiktame pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodoma, kad 2013 m. bendrovė dėl nepalankios situacijos nekilnojamojo turto rinkoje nuostolingai pardavė turėtą nekilnojamąjį turtą, o sprendimais civilinėse bylose Nr. 2-14680-820/2013 ir 2-3739-541/2014 iš bendrovės ieškovui UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas buvo priteista net 30 941,97 Eur atlyginimo už suteiktas paslaugas. Taigi, pats apeliantas neneigė, jog antrojoje 2015 m. pusėje, kai buvo atlikti pareiškėjos nurodyti veiksmai, BUAB „GARBETA“ jau buvo nemoki. Atsižvelgiant į tai, apelianto argumentas, kad 2013 m. bendrovė dar neatitiko nemokios bendrovės statuso, neturi esminės reikšmės vertinant pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumą.

11840.

119Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas bendrovės tyčinio bankroto požymius, be kita ko, kaip prejudiciniais faktais rėmėsi aplinkybėmis, nustatytomis Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimu, kuriuo BUAB „GARBETA“ naudai iš R. J. priteistas 77 836,65 Eur žalos atlyginimas bei procesinės palūkanos, ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-236-196/2018, kuria paminėtas sprendimas paliktas nepakeistas.

12041.

121Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose. Dalyvaujantys byloje asmenys atleidžiami nuo ankstesnėje byloje nustatytų aplinkybių įrodinėjimo, šios aplinkybės – prejudiciniai faktai – laikytinos įrodytomis, todėl teismui draudžiama pakartotinai nagrinėti jau išspręstą bylą arba iš naujo nustatinėti kitoje byloje konstatuotus faktus bei teisinius santykius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2014).

12242.

123Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šios nutarties 40 punkte paminėtais teismų procesiniais sprendimais nustatytos aplinkybės atitinka prejudicinių faktų sąvoką (CPK 182 straipsnio 2 dalis), todėl nebegalėjo būti teismo iš naujo nustatinėjamos. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos ginčo dalyką, teismas turėjo tik įvertinti, ar įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais nustatyti neteisėti apelianto veiksmai šiuo atveju sąlygojo jau nemokios bendrovės esminį turtinės padėties pabloginimą (šios nutarties 31-32 punktai).

12443.

125Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad 77 836,65 Eur žalą bendrovei sąlygojusių neteisėtų veiksmų atlikimas per keletą mėnesių prieš pat bankroto bylos iškėlimą reiškia ne tik netinkamą apelianto, kaip bendrovės buvusio vadovo, pareigų vykdymą, bet ir esminį nemokios bendrovės turtinės padėties pabloginimą, sudarantį pakankamas prielaidas teismui spręsti dėl šios bendrovės privedimo prie bankroto tyčia, atsižvelgiant jau vien į tai, kad nurodyta žalos suma sudaro daugiau nei pusę Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartimi patvirtintų BUAB ,,GARBETA“ kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais jau konstatuoti apelianto neteisėti veiksmai šiuo atveju leidžia spręsti esant ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1-2 punktuose įtvirtintus tyčinio bankroto požymius. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto požymio

12644.

127Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta nepagrįstais apelianto teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrindė CK 6.9301 straipsnyje nustatytos atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo tvarkos pažeidimo. Nors ginčijamoje nutartyje ir nėra konkrečiai išvardinti bendrovės pažeidžiant šiuos reikalavimus atlikti mokėjimai, tačiau aiškiai nurodyta, kad atsiskaitymo eiliškumo tvarkos pažeidimus patvirtina bankroto administratorės pateikti duomenys apie įsiskolinimus kreditoriams (skolų dydžiai, įsipareigojimų įvykdymo terminai) bei UAB ,,Finansų logika“ 2017 m. vasario 7 d. ataskaitoje pateikta informacija apie mokėjimus 2014-2015 m. (el. bylos 5 t., b. l. 1-20, 8 t., b. l. 75-87). Apelianto argumentas, kad šia audito ataskaita, kaip neatitinkančia formos reikalavimų, teismas apskritai negalėjo remtis, atmestinas, nes vien formos reikalavimų neatitikimas nereiškia, jog ataskaitoje nustatytos aplinkybės yra klaidingos. Todėl spręstina, jog teismas pagrįstai šia ataskaita rėmėsi kaip paprastu rašytiniu įrodymu (CPK 197 straipsnis). Be to, kaip jau buvo nurodyta, ir iš paties apelianto pasirašyto bendrovės kreditorių sąrašo, pateikto kartu su prašymu iškelti bankroto bylą, matyti, jog finansinio įsipareigojimo bendrovei UAB ,,Riposta“ terminas suėjo dar 2012 m., o prejudicinę reikšmę turinčioje Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-236-196/2018 neginčijamai nustatyta, kad eilę mokėjimų bendrovė atliko likus keletui mėnesių iki bankroto bylos iškėlimo. Taigi teismas, byloje esančių įrodymų pagrindu, pagrįstai nustatė ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintą tyčinio bankroto požymį. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto požymio

12845.

129Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, kuriuo remiantis galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma bendrovės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias bendrovės bankroto priežastis. Būtent dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-710-370/2017).

13046.

131Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad BUAB ,,GARBETA“, kaip ribotos civilinės atsakomybės įmonei, taikomos BAĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatos, įpareigojančios įmonę užtikrinti finansinių ataskaitų sudarymą pagal verslo apskaitos arba tarptautinius apskaitos standartus. BAĮ atitinkamose nuostatose įtvirtinta ūkio subjekto apskaitos registrų rengimo, saugojimo tvarka, atsakomybė už jų išsaugojimą bei teikimą ir pan. (BAĮ 2 straipsnio 3 dalis, 16, 19-21 straipsniai). Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 buvo patvirtintas 9-asis verslo apskaitos standartas ,,Atsargos“, kuriame nustatyta atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarka, numatyti reikalavimai dėl atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos vykdymo ir kiti reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, priešingai nei teigia apeliantas, tiek atsargų judėjimo dokumentų, tiek apskaitos registrų rengimas patenka į buhalterinės apskaitos sąvoką, todėl šių veiksmų neatlikimas leidžia spręsti, kad bendrovės buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma tinkamai, pagal teisės aktų reikalavimus. Be to, apelianto argumentus dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo tinkamumo paneigia ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-236-196/2018, konstatuotos aplinkybės, kad BUAB „GARBETA“ bankroto administratorei nebuvo perduoti bendrovės atsargų inventorizacijos apyrašo dokumentai už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2015 m. spalio 1 d. ir dėl to nėra galimybės nustatyti prekių judėjimo bendrovėje. Taigi, apeliantas nepaneigė ir ginčijamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatyto ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto požymio. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintos tyčinio bankroto prezumpcijos

13247.

133Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktą preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis, jeigu veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, įmonę reorganizavus arba įmonės dalį atskyrus, kai veiklą vykdo ir finansinius įsipareigojimus prisiima turto nevaldanti įmonė, kita veikianti ar naujai įsteigta įmonė perėmė įmonės nebaigtas vykdyti sutartis ir (arba) reikalavimo teises ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai ir (arba) vadovai ir (arba) su jais susiję asmenys. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi sprendė, kad byloje surinkti įrodymai leidžia teigti, jog BUAB ,,GARBETA“ veikla buvo perkelta į apelianto sūnaus valdomą UAB ,,Konfesta“. Apeliantas nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada, teigdamas, kad ji padaryta netinkamai įvertinus byloje surinktus įrodymus.

13448.

135Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas neginčija pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, jog UAB ,,Konfesta“ vadovas yra apelianto sūnus, anksčiau dirbęs BAUB ,,GARBETA“, taip pat to, kad į UAB ,,Konfesta“ perėjo dirbti dalis bendrovės darbuotojų. Iš byloje esančio VSDFV Vilniaus skyriaus sudaryto BUAB ,,GARBETA“ apdraustųjų asmenų sąrašo, matyti, kad 2012 m. spalio 1 d. – 2016 m. spalio 25 d. laikotarpiu bendrovėje dirbo 17 darbuotojų, iš jų 6 darbuotojai 2015 m. sausio – liepos mėn. laikotarpiu perėjo dirbti į UAB ,,Konfesta“ (el. bylos 4 t., b. l. 45-47, 53, 62-64, 65-66, 11 t., b. l. 83-84). Apeliantas taip pat iš esmės neginčijo byloje nustatytų aplinkybių dėl bendrovės veiklos ir turto perleidimo UAB ,,Konfesta“ (parduotos prekės, automobiliai, kompiuterinė technika už mažesnę nei jų rinkos vertė kainą).

13649.

137Kaip pagrįstai pažymėta ginčijamoje nutartyje, lyginant 2014-2016 m. bendrovių finansinės atskaitomybės dokumentus, BAUB ,,GARBETA“ pardavimo pajamos mažėjo, o analogišką veiklą vykdančios UAB „Konfesta“ pardavimo pajamos tuo pačiu laikotarpiu augo (el. bylos 5 t., b. l. 26, 11 t., b. l. 13, 16). Remiantis teismų praktikoje pripažįstama contra spoliatorem (lot. „prieš pažeidėją“) taisykle preziumuojama, kad, šaliai atsisakant pateikti bylai reikšmingus įrodymus, laikoma egzistuojant nepalankiausius tai šaliai faktus, kuriuos jie būtų patvirtinę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2010). Taigi, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo spręsti, jog teismo įpareigojimo pateikti duomenis apie 2014-2015 m. UAB „Konfesta“ sudarytas tiekimo/pirkimo – pardavimo sutartis nevykdymas šiuo atveju gali būti vertinamas kaip prezumpcija, jog UAB „Konfesta“ perėmė BUAB ,,GARBETA“ vykdytą veiklą ir jos klientus.

13850.

139Nors apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo vadovautis kreditorės UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas pateiktais įrodymais dėl bendrovės turto ir veiklos perkėlimo į kitą įmonę, nes tokiu būdu neva yra išplečiamas prašymo pripažinti bankrotą tyčiniu faktinis pagrindas, UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas teisė teikti teismui atitinkamus paaiškinimus ir įrodymus šiuo atveju kyla ne tik iš jos kaip suinteresuoto asmens procesinio statuso, bet ir tiesiogiai iš ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalies, kurioje nustatyta, kad teismas, gavęs kreditoriaus (kreditorių) arba administratoriaus prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, pranešimu informuoja kreditorius ir administratorių apie teisę per nustatytą terminą teisę pateikti jiems žinomą informaciją, galinčią turėti reikšmės tyčinio bankroto požymių nustatymui ir bankroto pripažinimui tyčiniu, nuostatų. Todėl, priešingai nei teigia apeliantas, UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas turėjo teisę teikti teismui atitinkamus paaiškinimus ir įrodymus, o teismas – procesinę pareigą juos vertinti.

14051.

141Šios nutarties 48-49 punktuose aptartų aplinkybių visuma, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, leidžia pripažinti pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad BUAB ,,GARBETA“ veikla buvo perkelta į apelianto sūnaus valdomą UAB ,,Konfesta“, o atskirojo skundo argumentais šios išvados nėra paneigtos. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

14252.

143Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai pripažino BUAB ,,GARBETA“ bankrotą tyčiniu, todėl ginčijama nutartis paliekama nepakeista, o apelianto atskirais skundas atmetamas.

14453.

145Nors kreditorė UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė priteisti iš apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė šias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl nėra pagrindo spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

146Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

147Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartimi BUAB „GARBETA“... 6. 2.... 7. BUAB „GARBETA“ bankroto administratorė (toliau ir – pareiškėja)... 8. 3.... 9. Bankroto administratorė paaiškino, kad 2015 m. spalio 27 d. perdavimo –... 10. 4.... 11. Pareiškėja taip pat nurodė, kad atsakovas, bendrovei jau esant nemokiai,... 12. 5.... 13. Bendrovė, jau būdama nemoki, 2015 m. rugpjūčio 26 d. iš UAB „Fresh... 14. 6.... 15. 2015 m. birželio 5 d. kasos išlaidų orderio Nr. 5770 pagrindu bendrovė... 16. 7.... 17. 2015 m. birželio – rugpjūčio mėn. atsakovas R. J., veikdamas kaip... 18. 8.... 19. Nustatyta, kad 2015 m. liepos 1 d. bendrovė atsakovui pardavė kompiuterį... 20. 9.... 21. Pareiškėjos nuomone, atsakovas delsė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos... 22. 10.... 23. Atsakovas R. J. prašė bankroto administratorės prašymo netenkinti. Nurodė,... 24. 11.... 25. Atsakovas paaiškino, kad, tapęs bendrovės vadovu. tęsė įmonės veiklą ir... 26. 12.... 27. Atsakovo teigimu, iš UAB „Fresh Market“ įsigytos prekės buvo su... 28. 13.... 29. Suinteresuoti asmenys UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas, UAB... 30. 14.... 31. Suinteresuotasis asmuo UAB „Apsaugos komanda“ nurodė, jog neprieštarauja,... 32. 15.... 33. Suinteresuotasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 34. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 35. 16.... 36. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartimi BUAB „GARBETA“... 37. 17.... 38. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad auditorės UAB „Finansų logika“... 39. 18.... 40. Įvertinęs bendrovės Juridinių asmenų registrui pateiktus finansinės... 41. 19.... 42. Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovas, žinodamas ir... 43. 20.... 44. Teismas sprendė, kad, vertinant pareiškime nurodytų atsakovo 2015 m.... 45. 21.... 46. Atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d.... 47. 22.... 48. Teismas pažymėjo, kad tiek iš bankroto administratorės pateiktų duomenų... 49. 23.... 50. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal finansinės atskaitomybės dokumentus... 51. 24.... 52. Teismas nustatė, kad UAB „Konfesta“ buvo įregistruota 2014 m. lapkričio... 53. 25.... 54. Teismas pažymėjo, kad kelis kartus ragino UAB „Konfesta“ pateikti teismui... 55. 26.... 56. Teismas nustatė, kad per pusę metų iki bankroto bylos iškėlimo UAB... 57. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 58. 27.... 59. Apeliantas R. J. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 60. 27.1.... 61. Bankroto administratorė prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu pateikė... 62. 27.2.... 63. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias... 64. 27.3.... 65. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad bendrovė nuo 2013 m. buvo... 66. 27.4.... 67. Nebuvo įrodytas CK 6.9301 straipsnio pažeidimas, nes ginčijamoje nutartyje... 68. 27.5.... 69. Bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma pagal teisės aktų... 70. 27.6.... 71. Teismas, pasisakydamas dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto... 72. 27.7.... 73. BUAB „GARBETA“ bankrotas buvo nulemtas verslo nesėkmės. Buvęs bendrovės... 74. 27.8.... 75. BUAB ,,GARBETA“ turtas ir veikla nebuvo perkelta į kitą įmonę. Tai, kad... 76. 28.... 77. BUAB „GARBETA“ bankroto administratorė atsiliepimu į atskirąjį skundą... 78. 29.... 79. Suinteresuotas asmuo UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas atsiliepimu į... 80. 29.1.... 81. Atskirojo skundo argumentai, kuriais siekiama pagrįsti aplinkybes,... 82. 29.2.... 83. Kadangi nuo 2012-2013 m. bendrovė nevykdė finansinių prievolių, kurių... 84. 29.3.... 85. Apelianto argumentai dėl pakartotinio aplinkybių, nustatytų Vilniaus... 86. 29.4.... 87. Teismas neapsiribojo tik ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1-2 punktuose numatytų... 88. 29.5.... 89. Priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, teismas nustatė reikšmingas... 90. 29.6.... 91. Paties apelianto nurodomas faktas, kad bendrovės buhalterinė apskaita buvo... 92. 29.7.... 93. Teismas teisingai nustatė, kad 2015 m. kovo – gegužės mėn. BUAB... 94. 29.8.... 95. Argumentas, jog teismo sprendimu BUAB „GARBETA“ naudai priteistus 77 836,65... 96. Teismas... 97. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 98. 30.... 99. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 100. 31.... 101. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką bylose dėl... 102. 32.... 103. ĮBĮ 20 straipsnyje detalizuoti kriterijai, pagal kuriuos turi būti... 104. 33.... 105. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, jog tam, kad būtų galima konstatuoti... 106. 34.... 107. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes,... 108. 35.... 109. Pirmosios instancijos sprendė, kad bendrovė jau 2013 m. buvo faktiškai... 110. 36.... 111. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su šiais apelianto argumentais,... 112. 37.... 113. Nagrinėjamu atveju iš bendrovės 2013-2014 m. balanso duomenų akivaizdžiai... 114. 38.... 115. Iš apelianto pasirašyto 2015 m. spalio 12 d. bendrovės kreditorių sąrašo... 116. 39.... 117. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad... 118. 40.... 119. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas bendrovės tyčinio bankroto... 120. 41.... 121. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad prejudiciniais faktais... 122. 42.... 123. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 124. 43.... 125. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti pirmosios... 126. 44.... 127. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta nepagrįstais apelianto... 128. 45.... 129. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad pagal įstatyme įtvirtintus... 130. 46.... 131. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad BUAB ,,GARBETA“, kaip ribotos... 132. 47.... 133. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktą preziumuojama, kad bankrotas yra... 134. 48.... 135. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas neginčija pirmosios... 136. 49.... 137. Kaip pagrįstai pažymėta ginčijamoje nutartyje, lyginant 2014-2016 m.... 138. 50.... 139. Nors apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo vadovautis... 140. 51.... 141. Šios nutarties 48-49 punktuose aptartų aplinkybių visuma, apeliacinės... 142. 52.... 143. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 144. 53.... 145. Nors kreditorė UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamasis turtas atsiliepimu į... 146. Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies... 147. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą....