Byla 2K-155/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Piesliako, Viktoro Aiduko ir pranešėjo Gintaro Godos,

2sekretoriaujant R. Bartulienei,

3dalyvaujant prokurorui S. Stulginskiui,

4gynėjui S. Korznikovui,

5teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. T. kasacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006 m. liepos 10 d. nuosprendžio, kuriuo A. T. nuteistas pagal BK 135 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams.

6Skundžiama ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 14 d. nutartis, kuria nuteistojo A. T. apeliacinis skundas atmestas.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

8A. T. nuteistas už tai, kad 2006 m. kovo 25 d., apie 16 val., J. T. bute, apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu smogė peiliu vieną kartą nukentėjusiajam N. T. į pilvą, padarė durtinę–pjautinę kiauryminę pilvo sienelės žaizdą, pažeidė taukinę ir plonąją žarną – taip tyčia sunkiai sutrikdė N. T. sveikatą.

9Kasaciniu skundu A. T. prašo Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006 m. liepos 10 d. nuosprendį ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 14 d. nutartį pakeisti: jo veiksmus įvertinti kaip padarytus esant būtinosios ginties situacijai arba perkvalifikuoti veiką į BK 136 straipsnį.

10Kasatorius teigia, kad nukentėjusysis N. T. vadino jį įžeidžiančiais žodžiais, reikalavo išeiti iš draugės buto, pradėjo stumdyti bei sudavė du kartus kumščiais į galvos sritį. Nuo šių smūgių jam buvo sutrenktos smegenys, tai, kas vyko vėliau, jis blogai prisimena. Dėl įžeidinėjimo, stumdymo, suduotų smūgių jis buvo labai susijaudinęs, todėl besigindamas galėjo N. T. ir sužaloti. Kasatoriaus nuomone, jo veiką reikėjo vertinti kaip padarytą labai susijaudinus, t. y. kvalifikuoti pagal BK 136 straipsnį arba laikyti, kad veika padaryta būtinosios ginties sąlygomis.

11Nuteistasis A. T. nurodo, kad ikiteisminis tyrimas buvo atliktas neobjektyviai, šališkai, pažeidžiant BPK 2 straipsnio reikalavimus. Kasatorius buvo suklaidintas ikiteisminio tyrimo pareigūnų, kurie atkalbinėjo jį nuo gynėjo dalyvavimo, teigdami, kad jis susitaikysiąs su nukentėjusiuoju teisme ir byla bus nutraukta. Dėl to kasatorius negalėjo tinkamai apsiginti, pareikalauti, kad byloje būtų jo ligos istorijos išrašai, paskirta ekspertizė kūno sužalojimui nustatyti.

12Nuteistasis A. T. pabrėžia, kad apylinkės teismas neįsigilino į visas aplinkybes, vadovavosi tik kaltinančiais duomenimis, nesvarstė jo išsakytų argumentų, nesikreipė į pirminės sveikatos priežiūros įstaigą tam, kad būtų patikrinti argumentai dėl jam padaryto kūno sužalojimo – smegenų sutrenkimo. Dėl šių pažeidimų buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas.

13Kasatorius dar nurodo, kad Panevėžio apygardos teismas apeliacinį skundą nagrinėjo formaliai, neįsigilino į bylos esmę, neatnaujino tyrimo, nors tai buvo būtina padaryti, t. y. nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2000 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 26. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nepasisakė dėl advokato prašymo perkvalifikuoti veiką į BK 136 straipsnį.

14Kasacinis skundas netenkintinas.

15Dėl kasatoriaus argumentų apie būtinąją gintį ir bylos aplinkybių ištyrimo kokybę

16Pagal BK 28 straipsnio 2 dalį būtinosios ginties situacija yra tada, kai asmuo padaro baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi, jei nebuvo peržengtos būtinosios ginties ribos. Pavojingas kėsinimasis yra viena iš būtinų būtinosios ginties teisėtumo sąlygų, todėl, nesant pavojingo kėsinimosi, nėra pagrindo pripažinti asmenį veikus, esant būtinajai ginčiai. Pavojingo kėsinimosi buvimas nagrinėjamoje byloje pagrįstai nekonstatuotas. Kasatoriaus argumentai, kad tai nebuvo padaryta dėl neišsamiai atlikto ikiteisminio tyrimo bei padarytų kitų pažeidimų, nepagrįsti. Teisėjų kolegija neturi pagrindo daryti išvadą, kad bylos faktiniai duomenys nagrinėjamoje byloje būtų nustatyti pažeidžiant BPK normas. Nustatyti faktą, kad konflikto su nukentėjusiuoju metu kasatoriui buvo sutrikdyta sveikata, nagrinėjamoje byloje nebuvo jokio pagrindo.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad kasatorius A. T. iš karto po padarytos nusikalstamos veikos 2006 m. kovo 25 d. 16.50 val. buvo laikinai sulaikytas. A. T. po sulaikymo buvo išaiškinta teisė gintis pačiam arba per pasirinktą gynėją, o neturint pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti – į nemokamą teisinę pagalbą. 2006 m. kovo 27 d. dalyvaujant gynėjui jam buvo pranešta apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, t. y. nesunkiai sutrikdžius nukentėjusiojo sveikatą. Naujas pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką, kvalifikuojamą pagal BK 135 straipsnio 1 dalį, A. T. buvo įteiktas 2006 m. birželio 23 d. nedalyvaujant gynėjui, kurio A. T. savo iniciatyva atsisakė. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme kasatorius gynėjo taip pat atsisakė. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad jam teisė į gynybą proceso metu nebuvo suvaržyta.

18Įteikus pranešimus apie įtarimą A. T. buvo apklaustas. Apklausų metu kasatorius netvirtino, kad jam buvo padarytas kūno sužalojimas. Nei jis, nei jo gynėjas prašymo paskirti teismo medicinos ekspertizę sveikatos sutrikdymo mastui nustatyti nepateikė. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėta ir Rokiškio policijos komisariato areštinės, kurioje A. T. buvo laikino sulaikymo metu, medicinos pagalbos suteikimo knyga. Šios knygos įrašas patvirtina, kad 2006 m. kovo 27 d. 8.15 val. A. T. nusiskundimų dėl traumų, sužalojimų nebuvo. Todėl nepagrįstas kasatoriaus argumentas, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo renkami įrodymai apie jam padarytą kūno sužalojimą.

19Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme A. T. nenurodė, kad dėl nukentėjusiojo veiksmais padaryto kūno sužalojimo jis kreipėsi į gydymo įstaigą. Jokių prašymų dėl naujų įrodymų gavimo jis taip pat nepateikė.

202006 m. liepos 16 d. apeliaciniame skunde nuteistasis nurodė, kad jis buvo sumuštas N. T., po nukentėjusiojo smūgių, suduotų į galvą, buvo praradęs sąmonę, jam padaryti sužalojimai yra užfiksuoti Rokiškio miesto poliklinikoje. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje pasisakė dėl šio argumento, pažymėdamas, jog nuteistojo teiginiai apie tai, kad įvykio metu nukentėjusysis jį sužalojo į galvą, paneigti liudytojų G. G. (ji areštinėje apžiūrėjusi po įvykio sulaikytą nuteistąjį jokių sužalojimų nenustatė, nuteistasis sveikata nesiskundė), A. G. ir M. L. parodymais. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašymo dėl naujų įrodymų pareikalavimo nepateikė, atlikti įrodymų tyrimo neprašė. Šioje byloje tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo tiriama A. T. nurodyta aplinkybė apie nukentėjusiojo panaudotą fizinį smurtą, apklausiant kaltinamąjį, nukentėjusįjį, liudytojus, ištiriant rašytinius įrodymus. Esminių prieštaravimų tarp ištirtų įrodymų nebuvo, todėl apeliacinės instancijos teismas neprivalėjo pakartotinai juos analizuoti. Taip pat nebuvo pakankamo pagrindo apeliacinės instancijos teismui pačiam rinkti įrodymų, užklausiant apeliaciniame skunde minėtą gydymo įstaigą apie A. T. padarytą kūno sužalojimą, nes jokių patikimų duomenų, kad A. T. būtų kreipęsis į gydymo įstaigą dėl minėto fakto byloje nėra.

21Taigi nors pats nukentėjusysis patvirtino, kad jis varė A. T. iš kambario, sėdintį pastūmė, nėra pagrindo konstatuoti, jog dėl nukentėjusiojo veiksmų kasatoriaus gyvybei ar sveikatai grėsė koks nors realus pavojus. Nesant duomenų apie nukentėjusiojo naudotą prieš kasatorių smurtą ar kėsinimąsi jį panaudoti, nuo kurio buvo būtina gintis smogiant nukentėjusiajam peiliu, nepagrįstais laikytini kasatoriaus argumentai dėl būtinosios ginties.

22Dėl kasatoriaus argumento apie veikos kvalifikavimą pagal BK 136 straipsnį

23BK 136 straipsnyje nustatyta privilegijuota sunkaus sveikatos sutrikdymo sudėtis. Veikos kvalifikavimą pagal BK 136 straipsnį lemia: 1) neteisėtų ar itin įžeidžiančių nukentėjusiojo veiksmų, 2) staiga kilusio didelio susijaudinimo dėl tokių nukentėjusiojo veiksmų (afektinės tyčios buvimo), 3) nedelsiant įvykdyto atsako – sunkaus sveikatos sutrikdymo konstatavimas.

24Pagal teismų praktiką neteisėtais asmens veiksmais laikomas bet koks prieš kaltininką ar jo artimą asmenį nukreiptas priešingas teisei nukentėjusiojo elgesys, kuris gali reikštis kėsinimusi į asmens gyvybę, sveikatą, turtą, smūgių sudavimu, kankinimu, laisvės atėmimu ir pan., taip pat psichiniu poveikiu – grasinimu panaudoti smurtą, tyčiojimusi, šantažu ir kitaip. Spręsdami, ar nukentėjusiojo poelgis yra itin įžeidžiantis, teismai atsižvelgia į tai, kiek nukentėjusiojo tyčiniai veiksmai prieštarauja moralės bei dorovės principams, pažeidžia žmogaus garbę ir orumą ir kaip tai paveikia kaltininką – atsižvelgiama taip pat į jo individualias savybes.

25BK 136 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos subjektyvioji pusė pasireiškia specifine tiesioginės tyčios forma – afektine tyčia. Baudžiamosios teisės teorijoje teigiama, kad tarp susijaudinimo ir kaltininko veiksmų turi praeiti labai nedaug laiko – atsakas turi sekti iš karto po neteisėtų ar itin įžeidžiančių nukentėjusiojo veiksmų, nes fiziologinio afekto būsena tęsiasi labai trumpą laiką (kasacinė byla Nr. 2K-275/1999, „Teismų praktika“ Nr. 11).

26Nagrinėjamoje byloje nuteistojo A. T. ir nukentėjusiojo N. T. parodymais nustatyta, kad nukentėjusysis vartojo nepagarbius žodžius, adresuotus nuteistajam, tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo manyti, kad dėl šių žodžių kasatorius galėjo staiga labai įsižeisti ar itin susijaudinti, todėl konstatuoja, jog nuteistojo veiksmai pagrįstai kvalifikuoti ne pagal BK 136, o pagal BK 135 straipsnį. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai priimtuose sprendimuose sutikdami su kaltinamajame akte nurodytu veikos kvalifikavimu teisės taikymo klaidų nepadarė.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Nuteistojo A. T. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant R. Bartulienei,... 3. dalyvaujant prokurorui S. Stulginskiui,... 4. gynėjui S. Korznikovui,... 5. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 6. Skundžiama ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjo, prašiusio... 8. A. T. nuteistas už tai, kad 2006 m. kovo 25 d., apie 16 val., J. T. bute,... 9. Kasaciniu skundu A. T. prašo Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006 m. liepos... 10. Kasatorius teigia, kad nukentėjusysis N. T. vadino jį įžeidžiančiais... 11. Nuteistasis A. T. nurodo, kad ikiteisminis tyrimas buvo atliktas neobjektyviai,... 12. Nuteistasis A. T. pabrėžia, kad apylinkės teismas neįsigilino į visas... 13. Kasatorius dar nurodo, kad Panevėžio apygardos teismas apeliacinį skundą... 14. Kasacinis skundas netenkintinas.... 15. Dėl kasatoriaus argumentų apie būtinąją gintį ir bylos aplinkybių... 16. Pagal BK 28 straipsnio 2 dalį būtinosios ginties situacija yra tada, kai... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad kasatorius A. T. iš karto po padarytos... 18. Įteikus pranešimus apie įtarimą A. T. buvo apklaustas. Apklausų metu... 19. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme A. T. nenurodė, kad dėl... 20. 2006 m. liepos 16 d. apeliaciniame skunde nuteistasis nurodė, kad jis buvo... 21. Taigi nors pats nukentėjusysis patvirtino, kad jis varė A. T. iš kambario,... 22. Dėl kasatoriaus argumento apie veikos kvalifikavimą pagal BK 136 straipsnį... 23. BK 136 straipsnyje nustatyta privilegijuota sunkaus sveikatos sutrikdymo... 24. Pagal teismų praktiką neteisėtais asmens veiksmais laikomas bet koks prieš... 25. BK 136 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos subjektyvioji pusė... 26. Nagrinėjamoje byloje nuteistojo A. T. ir nukentėjusiojo N. T. parodymais... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 28. Nuteistojo A. T. kasacinį skundą atmesti....