Byla 2KT-115/2013
Dėl teisių pažeidimo pripažinimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas, susipažinęs su Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3587-340/2013 ieškovo A. B. pareikštu nušalinimu Vilniaus apygardos teismo teisėjai T. Ž. ir visiems Vilniaus apygardos teismo teisėjams,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3587-340/2013 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl teisių pažeidimo pripažinimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Ieškovas A. B. teigia, kad bylą nagrinėjanti Vilniaus apygardos teismo teisėja T. Ž. ir visi kiti Vilniaus apygardos teismo teisėjai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti šios civilinės bylos baigtimi. Nušalinimo pareiškime nurodoma, kad ši civilinė byla susijusi su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sistemingos neteisėtos veiklos vertinimu, dengiant nuo atsakomybės kitų teismų teisėjus ir antstolius dėl turto plėšimo ir prievartavimo, be ko negalėtų išsilaikyti amžinas ubagas Lietuvos Respublika. Dėl to per Lietuvos valstybės institucijas vykdomas primityvus šantažas ir politinis persekiojimas pareiškėjo atžvilgiu. Vilniaus apygardos teismo teisėjai seniai peržengė elementarias sąžiningumo bei padorumo ribas ir principus, todėl nei teisėja T. Ž., nei kiti Vilniaus apygardos teismo teisėjai negali nešališkai išnagrinėti šios civilinės bylos, kaip ir kitų civilinių bylų, iškeltų pagal pareiškėjo ieškinius atsakovui Lietuvos Respublikai. Vilniaus apygardos teismo teisėjai iš anksto yra suinteresuoti civilinių bylų baigtimi, negalėtų tenkinti pareiškėjo pagrįstų ir įrodytų ieškinių, kadangi absoliučiai korumpuotoje Lietuvos Respublikoje netektų teisėjo darbo. Be to, prieš beveik visus Vilniaus apygardos teismo teisėjus yra iškeltos civilinės bylos dėl jų neteisėtais veiksmais pareiškėjui padarytos žalos atlyginimo.

4Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė A. U. perdavė bylą Lietuvos apeliaciniam teismui, kad būtų išspręstas klausimas dėl Vilniaus apygardos teismo nušalinimo.

5Pareiškimas dėl teismo nušalinimo netenkintinas.

6Teisė į nešališką teismą yra viena pagrindinių žmogaus teisių, ginamų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu (Konstitucijos 29 straipsnis, 31 straipsnio 2 dalis, 109 straipsnis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, CPK 6, 21 straipsniai). Konstitucinis Teismas 2001 m. vasario 12 d. nutarime yra konstatavęs, kad asmens konstitucinė teisė, jog jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia tai, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti abejonių; teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija, būtina teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga. Dėl to turi būti šalinamos prielaidos, galinčios kelti abejonių dėl teisėjo ir teismo šališkumo. Asmens konstitucinės teisės į nepriklausomą ir nešališką teismą turinio aiškinimas yra reikšmingas taikant bei aiškinant šias garantijas įtvirtinančias proceso teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2007; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2010; 2013 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2013).

7Viena iš teismo nešališkumo užtikrinimo garantijų – civilinio proceso įstatyme įtvirtintas teisėjo nusišalinimo (nušalinimo) institutas (CPK 64-71 str.). Įstatymas suteikia teisę bylą nagrinėti paskirtam teisėjui (teisėjams) nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu jo (jų) dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą. Tuo atveju, jeigu byloje esančios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo, teisėjas (teisėjai) turi nusišalinti nuo tolesnio bylos nagrinėjimo (CPK 65, 71 str.) arba dalyvaujantys byloje asmenys gali jam (jiems) pareikšti nušalinimą (CPK 66, 68 str.). Tačiau visais atvejais teisėjas (teisėjai) gali nusišalinti arba būti nušalinamas nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant jo (jų) arba dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik esant aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar nesuinteresuotumu bylos baigtimi, taigi, esant tiesioginiam ar netiesioginiam jo (jų) suinteresuotumui bylos baigtimi arba pagrįstoms abejonėms dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo (CPK 65, 66, 71 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar nesuinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais.

8Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas, kadangi įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.) ir pareikštas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams (CPK 68 str. 4 d.) tik esant vienam iš CPK 64-66, 71 straipsniuose nustatytų pagrindų. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis – apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu (CPK III d.).

9Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ir Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, nagrinėdami pareiškėjo A. B. teisėjams ir teismams reiškiamus nušalinimus (civilinės bylos Nr. 2KT-159/2011, Nr. 2KT-30/2012, Nr. 2KT69/2012, Nr. 2KT-77/2012, Nr. 2KT-83/2012, Nr. 2KT-88/2012, Nr. 2KT-98/2012, Nr. 2KT-100/2012, Nr. 2KT-119/2012, Nr. 2KT-41/2013; Nr. 2KT-50/2013; Nr. 2KT-51/2013; Nr. 2KT-64/2013; Nr. 2KT-70/2013; Nr. 2KT-71/2013; Nr. 2KT-72/2013; Nr. 2KT-75/2013; Nr. 2KT-77/2013; Nr. 2KT-80/2013; Nr. 2KT-81/2013; Nr. 2KT-82/2013; Nr. 2KT-87/2013; Nr. 2KT-95/2013), ne kartą yra išaiškinę, kad konkrečios bylos, kurioje prašoma atlyginti žalą, negali nagrinėti tas teisėjas, kurio veiksmais galimai padarytą žalą prašoma atlyginti.

10Nagrinėjamu atveju A. B. pareiškimas dėl Vilniaus apygardos teismo nušalinimo motyvuojamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjai, priimdami procesinius sprendimus atliko neteisėtus veiksmus, kuriais padarė žalą pareiškėjui, dėl to yra iškeltos civilinės bylos. Todėl, pareiškėjo nuomone, nei teisėja T. Ž., nei kiti Vilniaus apygardos teismo teisėjai negali nešališkai išnagrinėti šios civilinės bylos. Tačiau šioje civilinėje prašoma atlyginti žalą, atsiradusią ne dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų veiksmų, o dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų veiksmų ir dėl antstolių veiksmų, todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, nėra pagrindo nušalinti visus Vilniaus apygardos teismo teisėjus nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo.

11Įvertinus pareiškėjo pradėtų panašių procesų skaičių Lietuvos Respublikos teismuose, didelį skaičių teisėjams ir teismams reiškiamų nušalinimų analogiškais pagrindais, daroma išvada, kad A. B. siekia dirbtinai sudaryti pagrindą teisėjų nusišalinimui ar nušalinimui, tokiu būdu piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis. Ieškovui primintina, kad už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis dalyvaujančiam byloje asmeniui teismas gali skirti iki dvidešimt tūkstančių litų baudą (CPK 95 str. 2 d.).

12Esant tokiai situacijai, tenkinti A. B. pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjos T. Ž. ir visų kitų Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-3587-340/2013 nagrinėjimo, nėra pagrindo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsnio pirmąja dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

14Atmesti pareiškėjo A. B. pareiškimą dėl visų Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-3587-340/2013 nagrinėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai