Byla 3K-3-290/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Janinos Januškienės ir Algio Norkūno, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pristis“ kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-jo apylinkės teismo 2006 m. liepos 12 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 22 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Pristis“ ieškinį atsakovui UAB „Optometrijos centras“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Pristis“ nurodė, kad 2005 m. lapkričio 23 d. sudarė su atsakovu UAB „Optometrijos centras“ rangos sutartį Nr. 500395-1919 (toliau – Sutartis), pagal kurią jis (ieškovas) įsipareigojo atlikti elektroninės prekių apsaugos sistemos (toliau – įranga) įrengimą ir perduoti ją atsakovo nuosavybėn, o atsakovas įsipareigojo ją priimti ir sumokėti sutartą kainą per 15 dienų nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Pagal Sutarties 2.1 punktą įrangos montavimo darbai ir jos perdavimas atsakovui turėjo būti atlikti iki 2005 m. gruodžio 1 d. 2005 m. gruodžio 20 d. šalys sudarė įrangos patikros aktą Nr. 0512/20-1, kuriame susitarė pakeisti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus atliktinus darbus bei įrangos projektinius sprendimus, taip pat susitarė, kad įrangos sumontavimo ir perdavimo atsakovui terminas dėl papildomų darbų atlikimo yra perkeliamas į 2006 m. sausio 31 d. Taigi minėtame akte buvo susitarta būtent dėl darbų atlikimo termino perkėlimo, o ne dėl trūkumų šalinimo ar pan. Tačiau, ieškovo teigimu, įrangą atsakovas faktiškai naudojo nuo pat atsakovo parduotuvės, kurioje ji buvo sumontuota, veiklos pradžios, t. y. nuo 2005 m. gruodžio 1 d. Ieškovas taip pat nurodė, kad jis, atlikęs visus Sutartyje ir 2005 m. gruodžio 20 d. įrangos patikros akte Nr. 0512/20-1 nurodytus darbus, 2006 m. vasario 22 d. pateikė atsakovui jo (ieškovo) pasirašytą 2006 m. vasario 14 d. priėmimo-perdavimo aktą Nr. 600082. Atsakovas, gavęs šį aktą, per 5 darbo dienas, t. y. iki 2006 m. kovo 1 d. privalėjo priimti įrangą ir atliktus darbus, pasirašydamas priėmimo-perdavimo akte, o pastebėjęs atliktų darbų ar apsaugos sistemos trūkumus – nurodyti juos minėtame akte. Atsakovas jam pateikto priėmimo-perdavimo akto per Sutartyje nustatytą terminą nepasirašė ir jokių konkrečių bei pagrįstų pretenzijų dėl įrangos ar atliktų darbų kokybės nepareiškė, todėl, remiantis Sutarties 5.2.3 punktu, laikytina, kad atsakovas įrangą ir atliktus darbus priėmė, ir jis turi sumokėti 6171,40 Lt už apsaugos sistemą ir atliktus darbus bei 2591,99 Lt delspinigių dėl to, kad laiku neatsiskaitė. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad jo sumontuota įranga sistemoje su atsakovo savarankiškai ir savo rizika įsigytais prekių apsaugos žymekliais nefunkcionavo tinkamai, tačiau ji veikė ir veikia tinkamai su jo atsakovui rekomenduotais įsigyti žymekliais. Apie tai, kad atsakovas ketina naudoti kitus prekių žymeklius, nei jam rekomendavo jis (ieškovas), jis sužinojo tik pradėjęs vykdyti Sutartį. Gavęs šią informacija anksčiau, ieškovo teigimu, jis būtų arba atsisakęs sudaryti Sutartį, arba būtų siūlęs susitarti dėl kitokios komplektacijos įrangos sumontavimo. Atsakovas buvo įspėtas apie galimus jo įsigytų žymeklių ir įrangos veikimo vienoje sistemoje nesklandumus ir jam buvo siūloma pakeisti Sutartį, susitariant dėl kitokios komplektacijos įrangos įsigijimo, tačiau atsakovas nusprendė nekeisti įrangos komplektacijos ir savo rizika naudoti savo paties įsigytus žymeklius, taip prisiimdamas atsakomybę už tinkamą jo (ieškovo) sumontuotos įrangos su atsakovo įsigytais prekių žymekliais veikimą, todėl tai negali įtakoti jo (ieškovo) teisės gauti atlyginimą ir kitų teisių pagal Sutartį. Iš aukščiau išdėstyto, ieškovo manymu, akivaizdu, kad 2006 m. kovo 1 d. atsakovas priėmė įrangą ir nepareiškė jokių pretenzijų dėl įrangos ar atliktų darbų kokybės, t. y. pripažino, jog jis (ieškovas) tinkamai įvykdė Sutartį. Tinkamą Sutarties įvykdymą, be to, patvirtina ir 2006 m. kovo 3 d. šalių pasirašytas įrangos patikros aktas, taip pat atsakovo pasirašytas ir pateiktas pareiškimas dėl tarpusavio reikalavimų dalinio užskaitymo, kuriuo atsakovas išreiškė savo valią pilnai atsiskaityti už pagal Sutartį atliktus darbus. 2006 m. kovo 2 d. jis (ieškovas) pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 7658,50 Lt sumai. Kadangi atsakovas buvo sumokėjęs 1486,80 Lt avansą, tai likusi pagal Sutartį mokėtina suma yra 6171,40 Lt., kurią, remiantis Sutarties 5.2.3 punktu, atsakovas turėjo sumokėti ne vėliau kaip 2006 m. kovo 16 d. Tačiau atsakovas, užuot iki šios datos sumokėjęs aukščiau nurodytą sumą, 2006 m. kovo 15 d. pateikė jam (ieškovui) pareiškimą Nr. 4 „Dėl tarpusavio reikalavimų dalinio įskaitymo“, kuriuo, laikydamas ieškovą pažeidus Sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, pareiškė, kad įskaito ieškovo 6171,40 Lt dydžio reikalavimą atsakovo priskaičiuotoms 17 422,20 Lt netesyboms iš dalies padengti. Šis įskaitymas, ieškovo teigimu, yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes nebuvo CK 6.130 straipsnyje nustatytų įskaitymui būtinų sąlygų, todėl pripažintinas negaliojančiu. Jis (ieškovas) nepažeidė Sutarties ir tinkamai bei laiku (t. y. 2005 m. gruodžio 1 d.) įrengė apsaugos sistemą, taip pat įvykdė kitus sutartinius įsipareigojimus, o už pagal Sutartį sumontuotos įrangos nesuderinamumą su atsakovo savo rizika ir atsakomybe įsigytais prekių žymekliais jis (ieškovas), kaip minėta, nėra atsakingas, todėl atsakovui neatsirado teisė skaičiuoti delspinigius. Dėl to, remiantis CK 6.130 ir 6.131 straipsniais, atsakovas negalėjo atlikti minėto įskaitymo, nes neturėjo jam (ieškovui) jokio priešpriešinio vienarūšio reikalavimo. Be to, atsakovo atliktas įskaitymas yra neteisėtas ir dėl to, kad buvo atliktas nesuėjus jo (ieškovo) reikalavimo atsakovui sumokėti už įrangą ir darbus terminui. Ieškovas prašė teismo pripažinti atsakovo 2006 m. kovo 15 d. pareiškimu Nr. 4 atliktą priešpriešinių reikalavimų dalinį įskaitymą nepagrįstu, neteisėtu ir negaliojančiu, priteisti iš atsakovo 6171,40 Lt nesumokėto atlyginimo už atliktus darbus pagal Sutartį ir 2591,99 Lt delspinigių, viso – 8763,39 Lt; taip pat pašė priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2006 m. liepos 12 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad pagal Sutarties 5.2.3 punktą atsakovas turėjo priimti atliktus darbus gavęs ieškovo pranešimą apie darbų pabaigimą ir per 5 darbo dienas pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą. Nustatęs, kad pranešimo apie darbų pabaigimą ieškovas atsakovui nepateikė, o vietoj jo atsiuntė atsakovui paštu 2006 m. vasario 14 d. priėmimo-perdavimo aktą Nr. 600082, kuris yra vienašalis, pasirašytas tik ieškovo ir, be to, yra surašytas pažeidžiant CK 6.662 straipsnį, nes darbai turėjo būti priimti ir šis priėmimas įformintas aktu dalyvaujant ieškovui, teismas konstatavo, kad darbai nėra atlikti ir perduoti atsakovui pagal Sutarties 4.2 ir 5.2.3 punktų nuostatas. Konstatavęs, kad darbų rezultatas (įranga) atsakovui nėra perduotas, teismas sprendė, jog atsakovui nekilo ir pareiga sumokėti už darbus (CK 6.555 straipsnis), tačiau, gavęs ieškovo 2006 m. kovo 2 d. sąskaitą apmokėjimui ir laikydamas, kad reikalavimo 6171,40 Lt sumai terminas pagal Sutarties nuostatas yra suėjęs, atsakovas neginčijo jam pateiktos sąskaitos teisingumo. Kadangi ieškovas neperdavė darbų atsakovui sutartu laiku, t. y. iki 2005 m. gruodžio 1 d., tai atsakovas, teismo manymu, pagrįstai paskaičiavo ieškovui, kaip pažeidusiam prievolę asmeniui, Sutarties 3.1 punkte nustatytus 3 proc. dydžio delspinigius 17 422,20 Lt sumai (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Teismas laikė, kad aukščiau nurodytomis aplinkybėmis bylos šalis sieja abipusės teisės ir pareigos, šalių reikalavimai yra vienarūšiai, nes kilę iš tos pačios sutarties, abu reikalavimai yra apibrėžti ir vienas iš jų iš dalies padengia kitą, tiek delspinigių mokėjimo, tiek apmokėjimo už darbus terminai yra suėję, todėl atsakovas pagrįstai atliko įskaitymą. Kadangi prievolė tarp šalių dėl 6171,40 Lt už atliktus darbus sumokėjimo baigėsi įskaitymu ir atsakovas 2006 m. kovo 15 d. įsiskolinimo ieškovui neturėjo, tai ieškovas neturėjo pagrindo skaičiuoti atsakovui delspinigius. Be to, ieškovas, teismo manymu, negalėjo skaičiuoti atsakovui delspinigių ir dėl to, kad pats pažeidė Sutartį bei neperdavė atsakovui darbų. Atmetęs ieškovo reikalavimus dėl skolos ir delspinigių priteisimo, teismas atmetė ir reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo.

7Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. lapkričio 22 d. nutartimi Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. liepos 12 d. sprendimą paliko nepakeistą, ieškovo apeliacinį skundą atmetė. Laikydama, kad ieškovo teiginys, jog jis laiku atliko darbus ir perdavė juos atsakovui, prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms, teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog jis iki 2005 m. gruodžio 1 d. pranešė atsakovui apie darbų pabaigimą, kaip to reikalauja Sutarties 5.2.3 punktas. Šalių surašytas 2005 m. gruodžio 20 d. įrangos patikros aktas Nr. 0512/20-1, teisėjų kolegijos vertinimu, liudija, kad dėl tam tikrų nustatytų įrangos trūkumų Sutartyje nustatytu terminu ieškovas savo darbų rezultato atsakovui neperdavė. Teisėjų kolegija laikė, kad šiame akte šalys susitarė ne dėl Sutarties termino pratęsimo, kaip kad teigia ieškovas, o būtent dėl trūkumų šalinimo termino, nes šalys susitarė, kad minėtas aktas neatleidžia ieškovo nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad net ir sutikus, jog akte šalys susitarė dėl sutartinio termino pratęsimo, tai byloje nėra duomenų, kad ieškovas iki 2006 m. sausio 31 d. pranešė atsakovui apie darbų pabaigimą, o byloje esantis tik ieškovo pasirašytas 2006 m. vasario 14 d. priėmimo-perdavimo aktas Nr. 600082 rodo tik tai, kad darbai šalių susitartu laiku (t. y. iki 2006 m. sausio 31 d.) atlikti nebuvo. Tokiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas pažeidė savo sutartinę prievolę, todėl atsakovui atsirado teisė skaičiuoti delspinigius, o priėmęs darbus 2006 m. kovo 3 d. ir 2006 m. kovo 15 d. pranešęs ieškovui apie atliktą įskaitymą, atsakovas atsiskaitymo su ieškovu terminų nepažeidė. Ieškovo teiginį, kad atsakovo paskaičiuoti delspinigiai beveik tris kartus viršija Sutarties vertę, o tai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, teisėjų kolegija atmetė kaip nepagrįstą, motyvuodama tuo, kad ir pats ieškovas skaičiavo tokio pat dydžio delspinigius. Nesutikdama su ieškovo tvirtinimu, kad jis nėra atsakingas už jo sumontuotos įrangos suderinamumą su atsakovo įsigytais prekių apsaugos žymekliais, teisėjų kolegija, atsižvelgusi į atsakovo paaiškinimus, kad pasirašant Sutartį ieškovas buvo informuotas ir žinojo, jog atsakovas ieškovo parduodamų žymeklių nepirks, o naudos savo turimus, konstatavo, kad ieškovas, kaip profesionalus apsaugos sistemų montavimo ir eksploatavimo specialistas, sutiko panaudoti atsakovo žymeklius ir taip prisiėmė sau riziką už apsaugos sistemos funkcionavimą.

8III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

9Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Pristis“ prašo Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 22 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Byloje tarp šalių kilo ginčas, kas iš tiesų yra jų sudarytos Sutarties dalykas: įrenginių (apsaugos vartelių) įrengimas ar ir apsaugos vartelių įrengimas, ir jų veikimo su atsakovo pateiktais prekių apsaugos žymekliais užtikrinimas. Dėl to bylą nagrinėję teismai, matydami, kad šalys nesutaria dėl Sutarties dalyko, turėjo imtis priemonių jį nustatyti. Apeliacinės instancijos teismas ieškovo įsipareigojimų pagal Sutartį turinį, taigi – ir Sutarties dalyką, kasatoriaus teigimu, aiškino tik atsakovo nurodyta apimtimi bei jo subjektyvių ketinimų aspektu, ir taip nesilaikė sutarčių aiškinimo taisyklių bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, pagal kurią subjektyvus sutarčių aiškinimo principas negali būti suabsoliutinamas, ir tuo atveju, kai nėra įmanoma nustatyti tikrųjų sutarties šalių ketinimų kitais būdais, teismas turi remtis pažodiniu sutarties aiškinimo principu.

112. Teismai neapsvarstė, ar atsakovo pareiškimas apie įskaitymą atitiko visas CK nustatytas šio prievolių pabaigos pagrindo taikymo sąlygas. Įranga, dėl kurios šalys susitarė Sutartyje, buvo sumontuota ir kokybiškai bei pagal technines sąlygas veikė atsakovo parduotuvėje nuo 2005 m. gruodžio 1 d. Taigi jis (kasatoriaus) tinkamai ir laikų įvykdė Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus pagal Sutarties sudarymo metu jo turėtą informaciją, o už sumontuotos įrangos nesuderinamumą su atsakovo jo paties rizika ir atsakomybe įsigytais prekių apsaugos žymekliais, apie kuriuos pasirašant Sutartį jis (kasatoriaus) nebuvo informuotas, jis nėra atsakingas. Teismai, kasatoriaus manymu, nenustatė vienos iš įskaitymui būtinų sąlygų – atsakovo reikalavimo teisės ieškovui mokėti atsakovo nurodyto dydžio delspinigius – buvimo, nemotyvavo, kodėl, teismo nuomone, ši aplinkybė turėtų būti laikoma nustatyta ir neginčijama, todėl nepagrįstai ginčo santykiams taikė įskaitymą reglamentuojančias materialinės teisės normas. Be to, 2005 m. gruodžio 20 d. šalys sudarė įrangos patikros aktą Nr. 0512/20-1, kuriuo susitarė dėl papildomų darbų atlikimo ir nustatė naują sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą – 2006 m. sausio 31 d. Dėl to delspinigių skaičiavimas nuo 2005 m. gruodžio 1 d. yra visiškai nepagrįstas.

123. Bylą nagrinėję teismai visiškai nesiaiškino ir netyrė įrodinėjimo dalyką – šalių valią dėl Sutarties dalyko ir įsipareigojimų turinio – sudarančių aplinkybių, laikė nustatytomis faktines aplinkybes, kurios nepagrįstos jokiais byloje išnagrinėtais įrodymais ir nepatenka į įrodinėjimo dalyką, nepagrįstai neatsižvelgė į ieškovo bendrovės darbuotojų liudytojų G. J. bei M. K. parodymus, ir taip pažeidė įrodinėjimo, faktų pakankamumo ir įrodymų vertinimo taisykles bei nepagrįstai nelaikė 2005 m. gruodžio 20 d. įrangos patikros akto patvirtinančiu ieškovo darbų atlikimą 2005 m. gruodžio 1 d., ieškovo atsakomybės dėl įrangos nefunkcionavimo su atsakovo žymekliais nebuvimą ir Sutarties įvykdymo terminų atidėjimą.

134. Apeliacinės instancijos teismas, tinkamai neįvertindamas ir savo iniciatyva nesumažindamas atsakovo paskaičiuotų delspinigių normos, netinkamai aiškino ir taikė CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatas nei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu suformuotos praktikos. Kasatoriaus teigimu, Sutartyje nustatyta ir atsakovo taikyta delspinigių norma yra aiškiai per didelė, o jis (kasatorius) tokio pat dydžio delspinigių normą taikė todėl, kad 2006 m. kovo 15 d. pareiškime Nr. 4 apie įskaitymą tokią normą pritaikė atsakovas.

14Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Optometrijos centras“ prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti ir skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime atsakovas nurodo, kad kasatorius nepagrįstai suabsoliutina sutarčių aiškinimo pažodine (lingvistine) prasme principą ir ignoruoja kitus CK 6.193 straipsnyje nustatytus sutarčių aiškinimo būdus bei kitus byloje esančius įrodymus, kuriais remdamasis apeliacinės instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, kad 2005 m. gruodžio 1 d. apsaugos įranga būtent su atsakovo prekių žymekliais deramai nefunkcionavo ir kad būtent toks Sutarties dalykas – elektroninės prekių apsaugos sistemos įrengimas ir funkcionavimas su atsakovo turėtais prekių žymekliais ir buvo Sutarties šalių suderinta valia Sutarties sudarymo ir vykdymo metu. Remdamasis šiomis išvadomis, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas turėjo teisę skaičiuoti delspinigius dėl ieškovo sutartinės prievolės atlikti darbus nustatytu laiku nevykdymo, todėl pagrįstai ginčo santykiams taikė įskaitymą reglamentuojančias materialinės teisės normas ir priėmė motyvuotą bei pagrįstą nutartį.

15IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės

162005 m. lapkričio 23 d. ieškovas UAB „Pristis“ ir atsakovas UAB „Optometrijos centras“ sudarė rangos sutartį Nr. 500395-1919, pagal kurią ieškovas įsipareigojo iki 2005 m. gruodžio 1 d. savo rizika ir savo medžiagomis atlikti ir perduoti atsakovui elektroninės prekių apsaugos sistemos įrengimą (Sutarties 1.1 ir 2.1 punktai), o atsakovas įsipareigojo sumokėti sutartą kainą per 15 dienų po darbų atlikimo ir perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (Sutarties 4.2 punktas). Ieškovas, laikydamas, kad jis atliko darbus Sutartyje nustatytu terminu, o atsakovas laiku neatsiskaitė, reikalauja iš atsakovo 6171,40 Lt nesumokėto atlyginimo už darbus ir 2591,99 Lt delspinigių. Atsakovas, laikydamas, kad ieškovas pažeidė Sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, nes darbai buvo priduoti tik 2006 m. kovo 3 d., paskaičiavo 3 proc. dydžio delspinigius (17 422, 20 Lt) ir Sutarties 3.1 punkte nustatytu terminu – per 15 dienų nuo 2006 d. kovo 3 d. darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo – išsiuntė ieškovui 2006 m. kovo 15 d. pranešimą Nr. 4 „Dėl tarpusavio reikalavimų dalinio įskaitymo“, kuriuo informavo ieškovą, kad įskaito ieškovo 6171,40 Lt dydžio reikalavimą atsakovo priskaičiuotoms 17 422,20 Lt netesyboms iš dalies padengti.

17V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

18Kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Dėl to kasacinis teismas pasisako tik dėl tų kasacinio skundo argumentų, kuriais keliami teisės klausimai (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

19Kasacinio nagrinėjimo dalykas šioje byloje yra klausimai, ar bylą nagrinėję teismai, spręsdami dėl šalių įsipareigojimų pagal Sutartį turinio ir jų vykdymo, laikėsi CK 6.193 straipsnyje įtvirtintų sutarčių aiškinimo principų, ar tinkamai aiškino ir taikė įskaitymą bei delspinigių (netesybų) dydį reglamentuojančias materialinės teisės normas. Šiuos teisės klausimus kasaciniame skunde kelia ieškovas UAB „Pristis“, todėl kasacinio teismo teisėjų kolegija dėl jų ir pasisako, kartu pažymėdama, kad tikrindama skundžiamų procesinių sprendimų teisėtumą, teisėjų kolegija yra saistoma pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatytų bylos aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

20Dėl Sutarties dalyko, šalių įsipareigojimų ir jų įvykdymo terminų

21Sutarties šalims nesutariant dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl tokių sutarties sąlygų vykdymo, aiškina jas vadovaudamasis CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, taip pat remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derinant subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize. Šalims skirtingai aiškinant savo ketinimus pagal sutartį ir nesant įmanomu juos nustatyti taikant subjektyvų sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio.

22Ieškovo ir atsakovo ginčas kilo dėl 2005 m. lapkričio 23 d. rangos sutarties esminės sąlygos – šios sutarties dalyko. Šalys nesutaria, ar ieškovas, Sutarties 1.1 punkte įsipareigodamas savo rizika ir savo medžiagomis atlikti pagal šalių suderintą sąmatą (Priedas Nr. 1), <...>, elektroninės prekių apsaugos sistemos, įrengimą, įsipareigojo sumontuoti atsakovo parduotuvėje šalių suderintoje sąmatoje (Priede Nr. 1) nurodytą įrenginį – WG firmos AM technologijos dviejų antenų komplektą Multi Guard System, ar įrengti su atsakovo iš anksto įsigytais prekių apsaugos žymekliais funkcionuojantį tokį įrenginį. Iš skundžiamos apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad teismas, spręsdamas, jog ieškovas yra atsakingas už jo sumontuotos įrangos suderinamumą su atsakovo turimais prekių apsaugos žymekliais, šią savo išvadą grindė tik atsakovo paaiškinimais apie tai, kad pasirašant Sutartį ieškovas buvo informuotas ir žinojo, jog atsakovas nepirks ieškovo rekomenduotų apsaugos žymeklių, o naudos savo turimus. Ieškovas neigia turėjęs tokią informaciją iki pasirašant Sutartį.

23Sutarties šalių suderintos sąmatos (Priedo Nr. 1) grafoje „elektroninės prekių apsaugos sistemos aprašymas“, apsaugos sistema, dėl kurios šalys susitarė Sutarties 1.1 punkte, apibūdinama kaip WG firmos AM technologijos dviejų antenų komplektas Multi Guard System (b. l. 10), t. y. išvardijami konkretūs įrenginiai, kuriuos atsakovo parduotuvėje turėjo sumontuoti ieškovas. Jokių sąlygų, iš kurių galima būtų spręsti, kad šalys susitarė ir dėl konkrečių prekių apsaugos žymeklių pateikimo ir/ar ieškovo įsipareigojimų suderinti savo įrangą su atsakovo pateiktais prekių apsaugos žymekliais, nei Sutartyje, nei jos priede nėra įtvirtinta. Atsižvelgiant į ieškovo sumontuotos įrangos specifiką (elektroninį prietaisą, kurio šimtaprocentinio veikimo esminė sąlyga yra visiškas tokio prietaiso funkcionavimo procese dalyvaujančiu detalių suderinamumas), logišku ir pagrįstu laikytinas ieškovo manymas, kad jo pagal Sutartį sumontuoti konkretaus gamintojo apsaugos varteliai bus naudojami su jo atsakovui rekomenduotais to paties gamintojo prekių apsaugos žymekliais. Atsakovas gi buvo įsigijęs ir ketino naudoti kito gamintojo, nei ieškovo įrengti apsaugos varteliai, prekių apsaugos žymeklius (b. l. 104–107). Jokių kitų patikimų duomenų, išskyrus paties atsakovo paaiškinimus, patvirtinančių, kad ieškovas buvo informuotas apie atsakovo ketinimą naudoti jo turimus, be to, kito gamintojo pagamintus prekių apsaugos žymeklius, į bylą nebuvo pateikta. Tokiomis aplinkybėmis, Sutarties šalims skirtingai interpretuojant savo valios dėl Sutarties dalyko turinį, bylą nagrinėję teismai, aiškindami Sutarties nuostatas dėl jos dalyko, turėjo aiškintis tikrąjį abiejų Sutarties šalių interesą dėl Sutartimi siekiamo rezultato, šiuo konkrečiu atveju prioritetiškai vadovaudamiesi lingvistinės ginčo Sutarties teksto reikšmės nustatymo principu. To nepadarę, teismai pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Rovė“ su UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-521/2006, dėl sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo duotų išaiškinimų, todėl nepagrįstai sprendė dėl Sutarties dalyko, kaip su atsakovo turimais žymekliais funkcionuojančių apsaugos vartelių įrengimo, ir tuo pačiu dėl šalių prisiimtų įsipareigojimų ribų: darbų atlikimo ir perdavimo bei apmokėjimo už juos terminų.

24Pripažinus šalių sulygtu Sutarties dalyku jos pasirašymo metu buvus šalių suderintoje sąmatoje (Priede Nr. 1) įvardinto įrenginio – WG gamintojo techninius parametrus atitinkančių apsaugos vartelių – sumontavimą, atsižvelgiant į tai, kad toks įrenginys, bylos duomenimis, Sutarties 2.1 punkte nustatytu darbų atlikimo ir jų perdavimo atsakovui terminu – 2005 m. gruodžio 1 d. – buvo sumontuotas ir kokybiškai veikė atsakovo parduotuvėje, ir pastarasis, be to, faktiškai juo naudojosi nuo 2005 m. gruodžio 1 d., darytina išvada, kad ieškovas savo įsipareigojimus atlikti darbus Sutartyje nustatytu terminu įvykdė tinkamai, o atlikti darbai 2005 m. gruodžio 1 d. atsakovui nebuvo perduoti dėl paties atsakovo klaidingo įsitikinimo, susijusio su Sutarties dalyku. Iš to seka, kad 2005 m. gruodžio 20 d. šalims atlikus sumontuotos įrangos patikrinimą ir paaiškėjus, kad naudojant WG gamintojo žymeklius varteliai atitina technines sąlygas ir veikia tinkamai, o naudojant atsakovo turimus žymeklius veikia 60 proc. efektyvumu, tą pačią dieną Sutarties 3.2.1 punkto pagrindu šalių sudarytu įrangos patikros aktu Nr. 0512/20-1 (b. l. 12) šalys susitarė ne dėl įrangos kokybės trūkumų šalinimo, o dėl įrangos projektinio sprendimo pakeitimo, t. y. dėl ieškovo sumontuotų apsaugos vartelių pritaikymo veikti vienoje sistemoje su atsakovo turimais prekių apsaugos žymekliais, ir kartu – dėl papildomų darbų šiam rezultatui pasiekti atlikimo (Sutarties 3.2.1 punktas) bei Sutarties 2.1 punkte nustatyto įrangos perdavimo termino nukėlimo 2006 m. sausio 31 dienai (Sutarties 2.2.1 punktas). 2006 m. kovo 3 d. šalims pasirašius atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 6000082 (b. l. 14), atsakovui atsirado prievolė per 15 dienų nuo akto pasirašymo sumokėti ieškovui įrangos ir jos montavimo darbų kainą – 6171,40 Lt (Sutarties 4.2 punktas).

25Dėl delspinigių dydžio

262005 m. lapkričio 23 d. rangos sutartyje Nr. 500395-1919 šalys susitarė, kad ieškovui neatlikus įrangos montavimo darbų Sutartyje nustatytu terminu, atsakovas gali reikalauti iš ieškovo už kiekvieną uždelstą dieną mokėti 3 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neįrengtos įrangos ir neatliktų darbų kainos (Sutarties 6.4 punktas), o atsakovui laiku neatlikus mokėjimų, ieškovas tokio pat dydžio delspinigių nuo neapmokėtos sumos gali reikalauti iš atsakovo (Sutarties 6.1 punktas). Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad netesybos (delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju ginčo Sutartyje nustatyto 3 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną sudaro 1095 proc. metinių palūkanų ir beveik trigubai viršija šalių sandorio sumą. Susiklosčiusioje teismų praktikoje pripažįstama, kad tokio dydžio netesybos visuomet laikytinos aiškiai per didelėmis CK 6.73 ir 6.258 straipsnio prasme, todėl yra mažintinos iki 0,02 proc., laikant, kad tokio dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiai šaliai dėl laiku neįvykdytos sutartinės prievolės patirtus nuostolius. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad kasatoriaus argumentas dėl Sutartyje nustatytų 3 proc. delspinigių sumažinimo iki teismų praktikoje panašiais atvejais taikomo dydžio (0,02 proc.) yra pagrįstas.

27Dėl atsakovo teisės skaičiuoti delspinigius ir atlikti įskaitymą, dėl jo 2006 m. kovo 15 d. atlikto įskaitymo pagrįstumo bei šalių reikalavimų dydžio

28

29Pagal Sutarties 6.4 punktą ieškovui (rangovui) neatlikus įrangos montavimo darbų per Sutartyje nustatytą terminą, t. y. iki 2006 m. sausio 31 d., atsakovas (užsakovas) gali reikalauti iš ieškovo už kiekvieną uždelstą dieną mokėti Sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neįrengtos įrangos ir neatliktų darbų kainos – 7685,20 Lt (b. l. 17). Kadangi ieškovas savo sutartinę prievolę sumontuoti ir perduoti atsakovui apsaugos sistemą įvykdė 2006 m. kovo 3 d., kada atsakovas pasirašė ieškovo jam pateiktą ir pasirašytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 6000082, t. y. 30 dienų viršydamas 2005 m. gruodžio 20 d. įrangos patikros akte Nr. 0512/20-1 sulygtą terminą, tai atsakovas įgijo teisę, remdamasis Sutarties 6.4 punktu, reikalauti iš ieškovo mokėti už šį 30 dienų laikotarpį apskaičiuotus delspinigius ir tik šia apimtimi įskaityti juos ieškovo priešpriešiniam reikalavimui dėl apmokėjimo už įrangą ir atliktus darbus padengti. Dėl šios priežasties atsakovo 2006 m. kovo 15 d. pareiškimu Nr. 4 atliktas už laikotarpius nuo 2005 m. gruodžio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 19 d. ir nuo 2005 m. gruodžio 20 d. iki 2006 m. sausio 31 d. apskaičiuotų delspinigių įskaitymas pripažintinas nepagrįstu, ir dėl to – negaliojančiu.

30Sutarties 6.1 punkte šalys susitarė, kad atsakovui (užsakovui) laiku nesumokėjus įrangos ir jos montavimo darbų kainos, ieškovas (rangovas) gali reikalauti iš atsakovo už kiekvieną uždelstą dieną mokėti Sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neapmokėtos sumos. Sutarties 4.2 punkte šalys sutarė, kad visą įrangos ir jos montavimo darbų kainą atsakovas sumokės ieškovui per 15 dienų nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Toks aktas, kaip minėta, šalių buvo pasirašytas 2006 m. kovo 3 d., todėl 2006 m. kovo 4 d. prasidėjęs 15 dienų terminas apmokėjimui už įrangą ir darbus atlikti baigėsi 2006 m. kovo 18 d.

31Konstatavus, kad atsakovas turėjo pagrindo skaičiuoti ieškovui delspinigius, tačiau pripažinus jo 2006 m. kovo 15 d. atliktą įskaitymą buvus nepagrįstu, laikytina, jog nuo 2006 m. kovo 18 d. šalis sieja vienarūšiai priešpriešiniai reikalavimai pagal Sutartį: ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų jam 6171,40 Lt už įrangą ir jos montavimo darbus bei delspinigius už vėlavimą atsiskaityti su ieškovu, skaičiuotinus už laikotarpį nuo 2006 m. kovo 19 d. iki 2006 m. kovo 30 d. imtinai (6171,40 Lt x 0,02 proc. x 12 d. = 14,80 Lt), viso – 6182,20 Lt, o atsakovas – teisę reikalauti iš ieškovo mokėti delspinigius už sutarto darbų atlikimo termino nesilaikymą (7658,20 Lt x 0,02 proc. x 30 d. = 45,90 Lt). Įskaičius atsakovui iš ieškovo priklausančių delspinigių sumą ieškovo priešpriešiniam reikalavimui dėl apmokėjimo už įrangą ir atliktus darbus padengti (CK 6.130 ir 6.131 straipsniai), atsakovas yra skolingas ieškovui 6140,30 Lt sumą (6182,20 Lt – 45,90 Lt = 6140,30 Lt).

32Apibendrindama išdėstytus argumentus, kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėję teismai, spręsdami dėl šalių įsipareigojimų pagal ginčo sutartį turinio ir jų vykdymo, netinkamai taikė sutarčių aiškinimą (CK 6.193 straipsnis) ir delspinigių dydį (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) reglamentuojančias materialinės teisės normas bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiais klausimais suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos, todėl, nustačius CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose įtvirtintus kasacijos pagrindus, skundžiami teismų sprendimas ir nutartis naikintini, ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį iš dalies patenkinti, pripažįstant atsakovo 2006 m. kovo 15 d. pareiškimu Nr. 4 atliktą priešpriešinių reikalavimų dalinį įskaitymą negaliojančiu ir priteisiant ieškovui iš atsakovo 6140,30 Lt nesumokėto atlyginimo už atliktus darbus pagal Sutartį bei 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 359 straipsnio 3 ir 4 dalys).

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

34Vilniaus miesto 2-jo apylinkės teismo 2006 m. liepos 12 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 22 d. nutartį panaikinti.

35Priimti naują sprendimą – ieškinį iš dalies patenkinti.

36Pripažinti atsakovo UAB „Optometrijos centras“ 2006 m. kovo 15 d. pareiškimu Nr. 4 atliktą priešpriešinių reikalavimų dalinį įskaitymą negaliojančiu.

37Priteisti ieškovui UAB „Pristis“ iš atsakovo UAB „Optometrijos centras“ 6140,30 Lt (šešis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt litų, 30 cnt) atlyginimo už atliktus darbus ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

38Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Pristis“ nurodė, kad 2005 m. lapkričio 23 d. sudarė su... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2006 m. liepos 12 d. sprendimu... 7. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m.... 8. III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą... 9. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Pristis“ prašo Vilniaus apygardos teismo... 10. 1. Byloje tarp šalių kilo ginčas, kas iš tiesų yra jų sudarytos Sutarties... 11. 2. Teismai neapsvarstė, ar atsakovo pareiškimas apie įskaitymą atitiko... 12. 3. Bylą nagrinėję teismai visiškai nesiaiškino ir netyrė įrodinėjimo... 13. 4. Apeliacinės instancijos teismas, tinkamai neįvertindamas ir savo... 14. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Optometrijos centras“... 15. IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės... 16. 2005 m. lapkričio 23 d. ieškovas UAB „Pristis“ ir atsakovas UAB... 17. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. Kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės... 19. Kasacinio nagrinėjimo dalykas šioje byloje yra klausimai, ar bylą... 20. Dėl Sutarties dalyko, šalių įsipareigojimų ir jų įvykdymo terminų ... 21. Sutarties šalims nesutariant dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų,... 22. Ieškovo ir atsakovo ginčas kilo dėl 2005 m. lapkričio 23 d. rangos... 23. Sutarties šalių suderintos sąmatos (Priedo Nr. 1) grafoje „elektroninės... 24. Pripažinus šalių sulygtu Sutarties dalyku jos pasirašymo metu buvus šalių... 25. Dėl delspinigių dydžio... 26. 2005 m. lapkričio 23 d. rangos sutartyje Nr. 500395-1919 šalys susitarė, kad... 27. Dėl atsakovo teisės skaičiuoti delspinigius ir atlikti įskaitymą, dėl... 28. ... 29. Pagal Sutarties 6.4 punktą ieškovui (rangovui) neatlikus įrangos montavimo... 30. Sutarties 6.1 punkte šalys susitarė, kad atsakovui (užsakovui) laiku... 31. Konstatavus, kad atsakovas turėjo pagrindo skaičiuoti ieškovui delspinigius,... 32. Apibendrindama išdėstytus argumentus, kasacinio teismo teisėjų kolegija... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Vilniaus miesto 2-jo apylinkės teismo 2006 m. liepos 12 d. sprendimą ir... 35. Priimti naują sprendimą – ieškinį iš dalies patenkinti.... 36. Pripažinti atsakovo UAB „Optometrijos centras“ 2006 m. kovo 15 d.... 37. Priteisti ieškovui UAB „Pristis“ iš atsakovo UAB „Optometrijos... 38. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...